Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida?"

Transkript

1 Spørsmål 1: Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Sterkt lokaldemokrati Bestemme selv Sterkere involvering av innbyggere for å skape gode tjenester Rekruttere medarbeidere i pleie og omsorgstjenesten vil bli en utfordring En liten kommune har medarbeidere som bryr seg om jobben sin og kollegaene sine, og det er liten/mindre avstand mellom administrasjon, politikere og brukere Kommunen må markedsføre seg bedre for å kunne rekruttere kompetente medarbeidere Større kommune større budsjett større fleksibilitet Vanskelig å rekruttere spisskompetanse små fagmiljøer sårbart Mindre valgfrihet i en liten kommune Dersom Fet forblir egen kommune omliggende kommuner slår seg sammen Fet vil bli en «svak» part Utfordringer på skolene kapasitet økonomi Rekruttere fagkompetanse vil være vanskelig på alle områder I en liten kommune har politikerne større nærhet til brukere og administrasjon (positivt) kan også være en svakhet dersom «nærheten» blir for stor Nærhet ikke alltid like bra Vertskommunesamarbeidet vil måtte utvikles for å kunne løse nye oppgaver I en liten kommune er det bedre kjennskap mellom politikerne fremmer samarbeid Nye oppgaver vil være vanskelig for en liten kommune å løse alene med lav økonomisk handlefrihet Fet som fortsatt egen kommune bidrar til smidigere systemer og større fleksibilitet til å finne løsninger. Politikerne har bedre kjennskap til hele kommunen og alle tjenestene. God lokalkunnskap Tilgjengeligheten er bedre for innbyggerne i en liten kommune. En større kommune kan ha bedre/bredere åpningstider og være mer tilgjengelig for sine innbyggere Lite stordriftsfordeler i en liten kommune Viktig å utvikle næringslivet i kommunen det må prioriteres ressurser til det Vanskelig å beholde kompetente medarbeidere I dag er tjenestetilbudet bra Økt befolking økte behov på mange områder behov for investeringer nye lån/økt gjeld hva er igjen til drift? Fet er en sentralt beliggende, landlig og grønn kommune et pluss i folkehelseperspektiv Små fagmiljø som er presset på fag og kompetanse

2 Større kommuner trange budsjett lite fleksibilitet. Prioritering: Sterkt lokaldemokrati Bestemme selv og sterkere involvering av innbyggere for å skape gode tjenester Rekruttere medarbeidere i pleie og omsorgstjenesten vil bli en utfordring og vanskelig å rekruttere spisskompetanse små fagmiljøer sårbart Større kommune større budsjett større fleksibilitet, og Større kommuner trange budsjett lite fleksibilitet. Vertskommunesamarbeidet vil måtte utvikles for å kunne løse nye oppgaver og Nye oppgaver vil være vanskelig for en liten kommune å løse alene med lav økonomisk handlefrihet

3 Spørsmål 2: Hvordan vil tjenestetilbudet i Fet se ut i framtida ved en eventuell kommunesammenslåing? Tjenestene gis der folk bor Økt valgfrihet i tjenestetilbudet for eldre- og i skole og oppveksttilbudet. VGS og høyskole innenfor kommunen Tjenestetilbudet vil bære preg av økt bruk av velferdsteknologi Større fagmiljøer med spisskompetanse Økt tjenestetilbud innen folkehelse, kultur og idrett. Dårligere tilbud pga. økte adm. kostnader Bedre tilbud grunnet stordriftsfordeler Sentralisert tjenestetilbud (lengre vei) Lengre køer Flere private tjenester Lang avstand mellom utøver og bruker. Prioritering: Økt valgfrihet i tjenestetilbudet for eldre- og i skole og oppveksttilbudet. Større fagmiljøer med spisskompetanse Økt tjenestetilbud innen folkehelse, kultur og idrett. Dårligere tilbud pga. økte adm. kostnader Sentralisert tjenestetilbud (lengre vei)

4 Spørsmål 3: Fet kommune deltar i en rekke interkommunale samarbeid. Hva er sterke og svake sider ved dette? Hvordan løser Fet kommune nye oppgaver i fremtida? Større kommuner har mindre behov for interkommunale samarbeid, mens mindre kommuner har større behov for dette. Bør gis mer handlingsrom til kommunens representantskapsmedlemmer i representantskapsmøtene, ikke detaljstyre i formannskapsvedtak. Hva er primæroppgavene for kommunen? Det er ikke alt som egner seg til å løses interkommunalt. Mer vertskommunesamarbeid, på bekostning av IKS er. Hva skal kommunen drive med? Det som ikke er kjernetjenester kan kjøpes i stedet for driftes i egen regi (eks. rengjøring). Viktig å ha de riktige personene i representantskapene. I fremtiden bør antallet interkommunale selskaper reduseres (evt. ikke økes fra dagens antall), det er mye å styre og koordinere. Vil større kommuner på sikt godta at små og store kommuner har lik stemme i representantskapene? Større kommuner vil føre til færre eiere i selskapene noe som vil føre til enklere styring. Svake sider: Hvor profesjonelle er egentlig styrene? En egen etat i etaten. Lange prosesser, særlig der hvor det er mange eiere trenger en sterk stemme for å bli hørt. Lite kjennskap til hva styremedlemmene står for, er deres verdier i tråd med kommunens ønsker? Vanskelig for formannskapet å styre, følger stort sett alltid rådmannens innstilling mister politisk makt, blir administrativt styrt. Eller: politikerne må være flinkt til å styre aktivt, sterkt og aktivt eierskap Sterke sider: Styrkede fagmiljøer, samle kompetanse. Bedre økonomisk sikkerhet, stordriftsfordeler, bedre ressursbruk (kan se regionen under ett).

5 Prioritering: Svake sider: svak politisk styring (lav forankring i kommunestyret), usikker på kompetanse og profesjonalitet i styrene, etat i etaten, lange prosesser mot enstemmige vedtak Sterke sider: styrkede fagmiljøer og kompetanse, bedre utnyttelse av ressurser, større økonomisk sikkerhet Fremtiden: økt samarbeid gjennom vertskommunesamarbeid som gir større økonomisk kontroll, kommunale primæroppgaver (som helse, skole osv.) må løses internt i kommunen, godt samarbeid mellom politikerne og administrasjonen

6 Spørsmål 4: Mener du som folkevalgt at kommunen har tilstrekkelig kapasitet og relevant kompetanse på områdene tjenesteutvikling og myndighetsutøvelse? Hvordan sikre at Fet kommune har tilstrekkelig spisskompetanse i framtida? Bord 4: Vertssamarbeid /samarbeid med andre kommuner for å dekke nødvendig kapasitet og spisskompetanse. Mer samarbeid fører til at vi mister politisk styring ved IKS/vertskommunesamarbeid. For små fagmiljøer. Det er nødvendig å øke størrelsen på fagmiljøene. Bord 5: Bekymret for kapasiteten og konsekvensen for tjenesteutviklingen. Må være attraktivt å jobbe i Fet kommune. Myndighetsutøvelse bekymret for forholdet mellom tildelte ressurser og evnen/kapasitet til å utøve de pålagte oppgavene. Lite midler til politisk handlingsrom. Bord 1: Vertskommunesamarbeid for å dekke behov for spisskompetanse framfor IKS mister politisk styring ved IKS. Mangler juss-kompetanse. Bedre å kjøpe tjenester enn vertskommunesamarbeid på noen områder + generell jusskompetanse i kommunen. Viktig å ha politisk handlingsrom. Bord 2: Vi må ha en jurist delta i jurist-pool i samarbeid med andre. Mangler kapasitet og kompetanse på enkelte områder.

7 Bord 3: Lærlingeordningen utvikling av denne Tilby kurs intern karrierevei Lønn Arbeidsmiljø Videreutdanning Prioritering: Juristpool Vertssamarbeid for å dekke nødvendig kapasitet og spisskompetanse (fagmiljø). Myndighetsutøvelse forholdet mellom tildelte/pålagte oppgaver og ressurser (GAP?). IKS kan føre til mindre politisk styring.

8 Spørsmål 5: Hvilke nye oppgaver ønsker du som folkevalgt at kommunen skal ta ansvar for i framtida? Kollektiv transport rutetilbud Tannhelse Rehabilitering Bedre ressursbruk med større kommuner Styringsrett over rovdyrforvaltning forenkling av utmarksforvaltning Barnevern Ønsker midler til å ivareta eksisterende oppgaver framfor nye oppgaver Bestemme egne reguleringsplaner Større handlingsrom, plan- og byggesaker Nedleggelse av fylkeskommunen med overføring av enkelte oppgaver til kommunen, penger må følge med Full styring over næringsutvikling Forvaltningsansvaret for Nordre Øyeren grønt perspektiv Organisering av tjenestene krever kjennskap til kommunen og lokale miljøer Familievern Boligtilskudd Varig tilrettelagt arbeid Nav legges på et forvaltningsnivå Forsøk DPS (distriktspsykiatriske sentre) Basishjelpemidler vil få hjelpemidler raskere hvis det er på et sted, vil bli enklere for brukeren Videregående skole Prioritering: Barne- og familievern Kollektiv transport rutetilbud Tannhelse

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Kommunestruktur NOTAT: VURDERING AV KOMMUNENS TJENESTETILBUD I DAG 28.mai 2015

Kommunestruktur NOTAT: VURDERING AV KOMMUNENS TJENESTETILBUD I DAG 28.mai 2015 Kommunestruktur NOTAT: VURDERING AV KOMMUNENS TJENESTETILBUD I DAG 28.mai 2015 Denne rapporten er en del av grunnlaget for vurdering av Grimstad kommunes framtidige kommunestruktur. Rapporten er avgrenset

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 1 UTVALGETS MANDAT OG ARBEID 7 1.1 Mandat og sammensetning

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Regionrådets arbeid med kommunereformen

Regionrådets arbeid med kommunereformen Regionrådets arbeid med kommunereformen 16. april 2015 4/28/2015 Torgeir Dahl, Styreleder ROR Britt Rakvåg Roald, Daglig leder ROR Samfunnsutvikling sammen Del 1: 2011 NIVI analyse Kommunene erkjente felles

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

Regjeringen v/ statsminister Erna Solberg Postboks 8001 Dep. 0033 Oslo INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2016

Regjeringen v/ statsminister Erna Solberg Postboks 8001 Dep. 0033 Oslo INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2016 Regjeringen v/ statsminister Erna Solberg Postboks 8001 Dep. 0033 Oslo Vår sak nr: 2014-AR-01142 Dato: 24.2.2015 INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2016 I forbindelse med regjeringens arbeid med neste års statsbudsjett,

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer

SØF-rapport nr. 02/14. Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering: Utfordringer for kommunereform

SØF-rapport nr. 02/14. Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering: Utfordringer for kommunereform Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering: Utfordringer for kommunereform Jørn Rattsø SØF-prosjekt nr. 1350/1450: Utredning om kommunereform Prosjektet er finansiert av Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING

HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING 2 God eiendomsforvaltning gir økt økonomisk og politisk handlefrihet. Som folkevalgt representant, er man ombud for innbyggerne og skal se til at fellesskapets

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

Saksframlegg. Svar på høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Saksframlegg. Svar på høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Søgne kommune Arkiv: X31 Saksmappe: 2013/2819-30172/2013 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 19.09.2013 Saksframlegg Svar på høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Detaljer

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER Arkivsaksnr.: 13/2835 Arkiv: X31 &13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 119/13 Formannskapet 17.09.2013 107/13 Kommunestyret 26.09.2013

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan gjennomføre

Detaljer

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer