Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy;

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy;"

Transkript

1 Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Elever, en klasse på 7. trinn: jenter a-g, gutter h-p, ikke oppgitt kjønn q Lærere på trinnet: 1 = kvinne 36 år, 2 = kvinne 40-årene, 3= mann 28 år, 4= mann 42 år, 5= kvinne - ikke oppgitt alder Ledelsen; # = mann 42 år, + = kvinne 53 år, $ = mann 54 år, & = kvinne 37 år Spørsmål: 1) aldri 2) månedlig 3) vet ikke 4) ukentlig 5) hver dag Jeg bruker skype: a b c d e f g h i j k n o p + $ & l m q # 1 Jeg skriver blogg: c e i # + $ d f k l o p & 4 5 a h j g m n q b Jeg er på twitter: a b c d f g h i j k l m n p # + $ e q o & 3 Jeg surfer på internett fra mobil: Jeg benytter chat (eks. facebook, onlinespill o. l.): d f h k l o 5 b c e j & a g i q + $ 4 m n p # d + $ g # 3 a h c e f k 1 2 b i j l m n o p q & 4 5 Jeg surfer på you-tube: d + a $ 2 b c e f h j k l n o p & q # 1 Jeg har selv lagt ut noe på youtube: a b c d e f g h i j k l n o p # + $ & q m Jeg bruker nettbrett: b d e f h i n q + $ l o p # & a c g k j m 3 Jeg filmer og redigerer: c d i j k m n p q # + & 2 5 b e f l $ 3 a g h o 1 Jeg laster ned diverse fra internett: c d e j + b k l o p & 4 a f h m g i n q # $ 1 Jeg spiller onlinespill: # + $ & 2 3 a b e 4 c f d h i j k l n p q 1 5 g m o Jeg er på facebook: a d e f g k + $ # 3 h c 2 5 b i j l m n o p q & 1 4

2 Av alle barna som var medlem av facebook så var det ingen som var venn med læreren sin og på spørsmål om «Jeg ønsker å være venn med læreren min på facebook for kommunikasjon om skolearbeidet», svarte 2 av guttene som var på facebook hver dag at de ønsket dette. En gutt som ikke var på facebook ordnet seg en egen rubrikk og svarte «nja» og ei jente som ikke var på fb kunnet tenkt seg å være venn på FB i forhold til skolearbeidet. Alle de øvrige svarte nei på om de ønsket dette. Av de i ledelsen så var de to som var medlem på facebook venne med noen av sine øvrige kolleger, 1 av de to oppga at hun hadde venner på facebook for kommunikasjon rundt arbeid og også nettverksbygging knyttet til faget. Lærerne som er på facebook er venn med sine kolleger, men ingen oppgir at de bruker facebook i faglig sammenheng. De ønsker heller ikke å ha kommunikasjon om arbeid på denne arenaen. Lærerne fikk et tilleggsspørsmål som gikk på om de benyttet wiki, google documents eller tilsvarende. nr. 1 = hver dag, nr. 2, 3 = ukentlig, nr. 5 = månedlig og nummer 4 = aldri. Samlet besvarelse fra elevene på 7. trinn, ledelsen og lærerne på trinnet, de øvrige lærerne fikk også dette spørsmålet jmf. med tabell neste tabell: snitt Jeg har kompetanse på bruk av digitale verktøy generelt og bruker disse i hverdagen (også hjemmearenaen) 2 a g h b c d e f k p $ i j q + & l m n o # 1 Jeg opplever at mine elever/lærere har kompetanse på digitale verktøy og bruker disse i hverdagen (også hjemmear.) Jeg opplever at mine elever/lærere har høyere kompetanse enn med selv på bruk av digitale verktøy. q h # & 4 a b + 3 d g l $ c e f j m n p 2 j $ # 3 i n f h k m & a g p 4 5 b l o 1 c e 2 q + d i k o 1 5 Barna i denne klassen ble også spurt om hvordan de benyttet digitale verktøy i undervisningen. Da svarene ble rimelig like velger vi å ta en kort oppsummering i skriftlig form framfor å sette det opp i tabell; De fleste elevene oppgir at de benytter datamaskin i undervisning ukentlig, noen få svarer hver dag - det er uvisst om dette er barn med spesielt tilpasset opplegg. De arbeider på It`s learning ukentlig. De fleste opp gir at de benytter sosiale medier i undervisningen (eksempelvis blogg, facebook, google + o.l.) ukentlig og noen få månedlig. Det framkommer at de har laget noe de kaller en «intern blogg» på it`s learning, vi forstår det slik at de ikke benytter sosiale medier i større/bredere forstand. Elevene oppgir at de benytter smart-board i plenumsundervisning aldri eller månedlig, grunnen til dette spriket er nok svaralternativene. Utfra samtale med barna så sier de at de ikke har tigjengelig smartboard i klassearealet, men at de har benyttet smartboard på trinnet ved et par anledninger. Barna får hjemmelekser som krever digitale hjelpemidler månedlig, 2 oppgir at de får dette ukentlig. 2 elever oppgir at de fokuserer på mobbing i sosiale medier ukentlig, 8 «vet ikke», 3 månedlig og de resterende 4 har en opplevelse av at de har fokus på dette hver dag. De har snakket om sikkerhet og nettvett et par ganger.

3 Dette er hva de oppgir er av de 3 tingene de benytter datamaskin mest til i undervisningen; You tube -1 elev, Facebook -1 elev, Google - 10 elever, Wikipedia -9 elever, It`s learning -8 elever, Info/fakta -3 elever, Engelsk oversetting -1 elev, Skrive i word -3 elever Noen elever svarte blank. Resultat fra spørreundersøkelse til lærerne på skolen generelt; Bemerkning; Dette er ikke å regnes for en fullgod spørreundersøkelse, men er kun et grunnlag for betraktninger/kommentarer til deler av eksamensoppgaven. Det er mange mulige feilkilder; for lite sammenligningsgrunnlag, kun lærere på en skole er spurt, undersøkelsen var frivillig -og det kan tyde på at det er de som er spesielt interesserte har besvart i større grad, men dette er uvisst. Vi søkte i hovedsak å se på avstanden mellom lærer og elev i benyttelse av digitale verktøy og om dette igjen hadde sammenheng med lærerens personlige interesse og kunnskap på området. Samtidig ønsket vi å se på hvor mye temaet ble satset på og fokusert på i team og i ledelsen. Og igjen lojalitet til de bestemmelser som er vedtatt fra høyere hold og på enheten. Spørreskjema er levert ut ved en skole som satser på, og skal benytte It`s learning, som læringsplattform. Skolen har en smartboard per trinn og har hatt opplæring av personalet knyttet til dette. Skolen har en 2 datalaber og ikke datamaskiner ute på klassearealene. Det er noen få bærbare PC til bruk av elever med særskilte behov. Hver lærer har bærbar PC. Spes.ped koordinator benytter digitale verktøy for testing av barna. Vi har fått inn 13 besvarelser. Rangerigen i besvarelsen går fra 1 (i liten grad) - 10 (i stor grad). Hvilket trinn er besvarelsen gitt ut i fra; sort farge; ikke oppgitt hvilket trinn, blå; 3. trinn, rosa; 4.trinn, grønn; 6 trinn og rød; 7. trinn. (altså de med samme farge er på samme team med unntak av sort) snitt Jeg har kompetanse på bruk av digitale verktøy generelt og bruker disse i hverdagen (også hjemmearenaen) Jeg opplever at mine elever har kompetanse på digitale verktøy og bruker disse i hverdagen (også hjemmear.) Jeg opplever at mine elever har høyere kompetanse enn med selv på bruk av digitale verktøy. h e j m b l d g i a c k 8,25 minus f d e f g a b j l h i k m c 7,08 a d g i b e k l f j c h m 4 Jeg mener det er viktig at barna lærer, og innøver, digitale ferdigheter i den norske skolen. Jeg tror at elever som har lærere som benytter, og behersker, digitale verktøy i underv. har et fortrinn. k m b e i l a c d f g h j i j b e l m a c d f g h k 9,15 9 Jeg har god kjennskap til digitale verktøy og dataprogrammer/nettsteder knyttet til faget mitt. Teamet mitt jobber aktivt sammen for å innhente kompetanse på området. j h f l b e c d g i a k m 7,54 h f g i j k a b c d l e m 4,92

4 snitt Jeg setter meg inn i, og har kjennskap til, de nyeste studiene om hvordan barn lærer best. Jeg benytter selv sosiale medier (eks blogg, twitter, google+, facebook og/eller lignende) Dersom du ikke benytter sosiale medier i særlig grad; er du villig til å begynne å benytte sos med aktivt? Jeg opplever at ledelsen ved skolen har fokus på bruk av digitale verktøy i faglig sammenheng. Jeg opplever at ledelsen ved skolen har kompetanse på benyttelse av digitale verktøy i faglig sammenheng. h f b g j d c i e k l m a 6,23 a h f j l b e g d i m c k 6,62 a h f j i g d j b l k f m e a c h 7 j b d g l f i k a c e h m 8,31 Jeg har tilgang til smartboard til undervisningsarbeidet. b f i e d l a j k c h g m 3,62 Jeg benytter smartboard til undervisningsarbeidet. b c f h i j e l d a g m k 3,08 Jeg kjenner til programmer og nettsteder som barn med behov for tilpasset undervisning ville hatt utbytte av. b j g c d h k l f i e m a 6,69 Jeg benytter disse til tilpasset undervisning. b g j l d f h a c i e m 5,67 minus k * Jeg følger gjeldende fagplaner knyttet til IT i skolen. h j b i f l c d g k e a m 6,23 Jeg benytter I`ts learning (ITL) i undervisningen. b f h i g j k a l e c d m 5,85 Jeg benytter ITL som plattform i kommunikasjon med foreldre/foresatte. Jeg kjenner til de politiske føringer fra statlig/kommunalt hold knyttet til bruk av digitale verktøy i skolen. a f h j c b i d g e l m 5,75 minus k * h j b l d e f i g a c k m 6,85 Jeg har hørt om Beta Trondheim. a b c d f h i j k l m e g 1,69

5 Jeg opplever følgende som de største hindringer for benyttelse av digitale verktøy i faglig sammenheng; a-c) 0 d) tilgang på elevmaskiner som har nødvendige funksjoner, tilgang på assistent/voksne som kan støtte barna ved tilpasset opplegg, tid for forberedelse for lærer. e) mangler digitale verktøy på mitt areal, for få PCer pr. elev f) tilgjengelighet - grupperom/areal og tid til forberedelse av bruken g) at jeg må disponere egen bærbar pc, noe jeg helst ikke ønsker h) mangel på kursing og tid i) o j) Tid til å oppdatere meg selv, tilgang på datamaskiner til elever, tilgang på smartboard k) (* skrev i margen «ikke aktuelt» på to av sp.målene. ) Tilgang til elevpc`er og til smartboard. l) tilgang til utstyr m) antall pc`er på skolen Hvilket nettsted synes du er best for deling av erfaringer/faglige opplegg for lærere på landsbasis; d) har brukt skolenett.no noen få ganger, har hentet opplegg fra nettsteder til museum/bibliotek ol., ITL - kan bli bra etter hvert. j)? l) it`s learning resten 0 Evt. andre kommentarer; 0 kommentarer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning?

Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning? Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning? I høst fulgte jeg felleskurset og project management, og jeg lærte mye om digitale verktøy jeg ikke hadde brukt før. Begge

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen Trygg bruk- - En kartlegging av til -åringers bruk av digitale medier undersøkelsen Forord I Trygg bruk undersøkelsen legger Medietilsynet fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om barn

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

På Åssiden skole er PC'en et verktøy i alle fag. Fra venstre: Frida Johansen, Stine Mette Røed Hagen og Eline Liaklev

På Åssiden skole er PC'en et verktøy i alle fag. Fra venstre: Frida Johansen, Stine Mette Røed Hagen og Eline Liaklev På Åssiden skole er PC'en et verktøy i alle fag. Fra venstre: Frida Johansen, Stine Mette Røed Hagen og Eline Liaklev 28 Satser på pedagogisk bruk av PC tekst og foto: marianne ruud Med kunnskapsløftet

Detaljer

Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier 2014 Foreldre om småbarns mediebruk Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier FORELDRE OM SMÅBARNS MEDIEBRUK 2014 1 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Detaljer

Prosjektrapport INTERNETT FOR ALLE? - et forprosjekt for å få kunnskap om Internett som. kommunikasjonsverktøy for mennesker med utviklingshemming.

Prosjektrapport INTERNETT FOR ALLE? - et forprosjekt for å få kunnskap om Internett som. kommunikasjonsverktøy for mennesker med utviklingshemming. Prosjektrapport INTERNETT FOR ALLE? - et forprosjekt for å få kunnskap om Internett som kommunikasjonsverktøy for mennesker med utviklingshemming. Habiliteringsteamet for voksne OM PROSJEKTET Internett

Detaljer

Barn og medier Barn og unges (9-16 år) bruk og opplevelser av medier

Barn og medier Barn og unges (9-16 år) bruk og opplevelser av medier 2014 Barn og medier Barn og unges (9-16 år) bruk og opplevelser av medier BARN OG MEDIER 2014 1 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene

Detaljer

EU KIDS ONLINE II Child questionnaire draft new master 31/03/2010

EU KIDS ONLINE II Child questionnaire draft new master 31/03/2010 OVERFØR ID- NUMMER FRA OPPSUMMERINGS- KONTAKTSKJEMAET LAND KODE UTVALGS OMRÅDE NUMMER ADRESSENUMMER INTERVJUER NAVN OG NUMMER ADRESSE POSTNUMMER TELEFONNUMMER INTERVJUER NOTERER ALDER OG KJØNN PÅ UTVALGTE

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Er det forskjell på når barn får sin første mobil? Klasse: 5.trinn Skole: Koppang skole (Stor-Elvdal, Hedmark) Antall deltagere (elever): 23 Dato: 30.04.2009 Side

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre

Detaljer

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU)

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) NYE NETTFENOMENER STATEN OG DELEKULTUREN Tanja Storsul, Hans Christian Arnseth, Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Vibeke Kløvstad og Arnt Maasø Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings-

Detaljer

Gard Brekke, Reidar Mosvold og Åse Streitlien MATEMATIKK PÅ NETT En evaluering av det nasjonale nettstedet www.matematikk.org

Gard Brekke, Reidar Mosvold og Åse Streitlien MATEMATIKK PÅ NETT En evaluering av det nasjonale nettstedet www.matematikk.org Gard Brekke, Reidar Mosvold og Åse Streitlien MATEMATIKK PÅ NETT En evaluering av det nasjonale nettstedet www.matematikk.org Rapport 01/2005 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: Matematikk på nett

Detaljer

BKS Snitt alle VO-skular Prosent Prosent Elev 99,3% 67,8% Privatist 0,7% 32,2% I alt 100,0% 100,0% Kvinne 54,3% 74,3% Mann 45,7% 25,7%

BKS Snitt alle VO-skular Prosent Prosent Elev 99,3% 67,8% Privatist 0,7% 32,2% I alt 100,0% 100,0% Kvinne 54,3% 74,3% Mann 45,7% 25,7% BKS Snitt alle VO-skular Elev 99,3% 67,8% Privatist 0,7% 32,2% Kjønn Kvinne 54,3% 74,3% Mann 45,7% 25,7% Alder Under 25 år 20,8% 12,4% 25-34 år 55,7% 42,7% 35-44 år 18,8% 28,4% 45-54 år 3,4% 14,5% 55 år

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer.

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Dag Slettemeås Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Tittel Eldres

Detaljer

Program for digital kompetanse 2004 2008 har også mål som gjelder målgruppen: I løpet av 2008 skal alle læreplaner reflektere digital kompetanse

Program for digital kompetanse 2004 2008 har også mål som gjelder målgruppen: I løpet av 2008 skal alle læreplaner reflektere digital kompetanse VEILEDER FOR FORELDRE OG FORESATTE NÅR ELEVENE STARTER MED IKT I SKOLEN Om veilederen Denne veilederen er ment som en informasjon til foreldre og foresatte når eleven tar i bruk IKT i skolen. Veilederen

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge?

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Førstelektor Tor Arne Wølner, Skolelederkonferansen Lillestrøm, fredag 11. november, 13:40 14:5 1 Læreren er opptatt av: Læreren at elevene skal være trygge

Detaljer

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN Spørreundersøkelse til og /heim om hvordan lånt datautstyr fra folketrygden blir brukt i undervisningssammenheng Et samarbeidsprosjekt mellom Hjelpemiddelsentralen

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

Vedlegg. Instruks for mappevurdering

Vedlegg. Instruks for mappevurdering VEDLEGGSLISTE Vedlegg. Instruks for mappevurdering... 2 Vedlegg 1: Spørreskjema til 1. klassetrinnet allmennlærerutdanningen 2002... 5 1 trinn allmenn 2002... 6 Vedlegg 2 Resultater fra spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport

Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport Januar 00 Evaluering av prosjektet Alle har en psykisk helse INNHOLD: Side Om undersøkelsen Oppsummering Resultater fra elevundersøkelsen:

Detaljer