INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015"

Transkript

1 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 Samlerapport til programutvalg for musikkpedagogiske studier (PUMP) Videreutdanningen administrasjon og ledelse Videreutdanningen kultur, kritikk og kommunikasjon Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 07/2015

2 Innhold Samlerapport til programutvalget for musikkpedagogiske studier 2015 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM Samlerapport til programutvalg for musikkpedagogikkstudier (PUMP) Innledning og sammendrag... 3 Sammendrag av administrasjon og ledelse... 3 Sammendrag av kultur, kritikk og kommunikasjon Søkertall... 5 Kjønnsfordeling Studiegjennomføring Studentevaluering av studieprogram Innledning Svarprosent Spørreskjemaet Resultatfremstillingen Evaluering av videreutdanningen administrasjon og ledelse Evaluering av videreutdanningen kultur, kritikk og kommunikasjon Vedlegg Søkere og opptak Kjønnsfordeling Avvik fra normal studieprogresjon

3 1. Innledning og sammendrag I henhold til ved Norges musikkhøgskole (pkt 2.4) skal intern evaluering av studieprogram foregå som en rullerende ordning blant NMHs ulike studieprogram. Alle NMHs studieprogram skal evalueres minst hvert 3. år, og følgende studieprogram omfattes av denne rapporten: Videreutdanningen administrasjon og ledelse (VUADM) Videreutdanningen kultur, kritikk og kommunikasjon (VUKUL) Denne samlerapporten inneholder nøkkeldata om søkertall og studiegjennomføring samt resultater fra studentevaluering av studieprogram Samlerapporten utgjør bakgrunnsmateriale for programutvalgets interne evaluering av studieprogram mene. Programutvalgene, fagseksjonsledere samt studentutvalget får tilsendt samlerapportene, og de blir bedt om å foreslå tiltak i henhold til resultatene. Studiekontaktene og studentene på de respektive studieprogram får også tilsendt samlerapporten til orientering. Programutvalgene har ansvaret for helheten i studieprogrammene, mens fagseksjonene har ansvar for undervisning og enkeltemner/ fagområder som hører til i seksjonen. Tallmaterialet som fremstilles i kapittel to og tre er hentet fra rapportens ve dlegg. Dersom man ønsker mer utdypende informasjon til tallmaterialet i kapittel to og tre finnes dette i vedlegget samt i rapportene søkertall 2014 og rapport om studiegjennomføring En del tall er også hentet fra database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Sammendrag av administrasjon og ledelse Søkertall Administrasjon og ledelse har en årlig oppgang i antall søkere de siste fem årene, med unntak av 2013 da søkertallet falt noe. Studiet har en høy kvinneandel og gjennomsnitt for de siste fem årene viser at 64 % av de som ble tatt opp på studiet er kvinner. Dette er et av studiene på NMH med høyest andel kvinner. Studiegjennomføring Rundt 60 % av de som starter på administrasjon og ledelse ender opp med å fullføre studiet. Årsaker til frafall i videreutdanningene handler ofte om kombinasjonen arbeid og studiet. Det er utfordringer med å klare seg på halv inntekt, og mange kan derfor ende opp med en samlet arbeidsbelastning på opp imot 150 %. Det er også en del studenter som søker seg til et videreutdanningsstudium for å ha en plan B dersom de ikke får nok relevant jobb. Dersom de lykkes karrieremessig slutter de på videreutdanningen. Studentevaluering av studieprogram 12 av 19 (63 %) studenter svarte på undersøkelsen. Alle de tre ulike delene av emnet får gode gjennomsnittstall. Studentene mener allikevel at innholdet bare er middels relevant i forhold til studiets mål og de syntes i middels grad at studiet gjør dem rustet til forventet arbeidssituasjon. Flere nevner at de ønsker seg mer kunnskap om økonomi. Studentene opplever arbeidsmengden som passe. Med tanke på studentenes forventninger ble de bedt om vurdere vektleggingen av de ulike temaene. Hele 50 % mener at kulturpolitikk er for lite vektlagt 1. 1 Denne undersøkelsen ble sendt ut før påske, og man må huske på at det også er undervisning etter påske på dette studiet. 3

4 Tilbakemeldinger på skriftlige og muntlige arbeider har bare i middels grad vært nyttig for studentenes videre arbeid. Når studentene skulle svare på i hvilken grad de har fått muligheten til å komme med tilbakemeldinger på studiet svarer de alt fra i svært liten grad til i svært stor grad. Det er altså ulik oppfattelse rundt dette. Studentene er fornøyd med studiet i sin helhet, og sier at det svarer til forventningene. Sammendrag av kultur, kritikk og kommunikasjon Da dette er første året denne videreutdanningen er gjennomført finnes det ikke noen historisk statistikk. Se kapittel 6 eller vedlegget for detaljer om søkertall og studiegjennomføring for studiet. Studentevaluering av studieprogram Alle tre delene av emnet får høye skår og høyest ligger undervisningen i kultursosiologiske perspektiv som får høyeste karakter (5). Dette er svært gode tall. Studentene føler at studiet er relevant i forhold til målene, men er litt mer forsiktig med å si at det gjør dem rustet til sin forventede arbeidssituasjon. Arbeidsmengden vurderes som passe og studentene sier at samlingsbasert undervisning som i dag er det beste alternativet. Studentene er samlet sett godt fornøyd med studiet i sin helhet, selv om skåren ble lavere på dette spørsmålet enn på emneevalueringen. Dette er uvanlig da studentene på de a ndre studieprogrammene stort sett vurderer studiet samlet sett bedre enn emnene de evaluerer. 4

5 2. Søkertall De følgende diagrammene viser totalt antall søknader (grønn), antall søkere med det aktuelle studieprogrammet som første prioritet (blå) samt antall studenter som ble tatt opp (gul). Diagram 2.1.a. Tall fra vedlegg Søkere - tatt opp, VUKUL 0 Søkere totalt 1. prioritetssøkere Tatt opp Diagram 2.1.b. Tall fra vedlegg Administrasjon og ledelse har en årlig oppgang i antall søkere med unntak av i Antall 1. prioritetssøkere for videreutdanningene er ikke like relevant som for kandidatstudier og mastergradsstudier fordi flere søker og følger flere videreutdanningskurs parallelt ved NMH. Det kan være tilfeldig hvilket studium de setter som førstevalg når de søker i søknadsweb. Det er f.eks. en del studenter som kombinerer administrasjon og ledelse med kultur, kritikk og kommunikasjon. 5

6 Kjønnsfordeling Samlerapport til programutvalget for musikkpedagogiske studier 2015 De følgende diagrammene viser kvinneandel av søkerne til de ulike studieprogrammene (grønn), samt kvinneandelen av de som ble tatt opp (blå). Diagram 2.2.a. Tall fra vedlegg Kvinneandel - VUKUL 67% 66% 66% 65% 65% 64% 64% 63% 63% 62% 62% Søkere Tatt opp Tabell 2.2.b. Tall fra vedlegg Begge studier har en høy kvinneandel, og er av studiene med høyest kvinneandel på Musikkhøgskolen. 6

7 3. Studiegjennomføring Diagrammet nedenfor viser en oversikt over andel studenter som fullfører studiet. Studiegjennomføring - VUADM Andel fullført 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 67% 64% 59% 57% 45% Diagram 3.1.a. Tall fra vedlegg 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Studiegjennomføring - VUKUL Andel fullført start H2013 0% Fullført Tabell 3.1.b. Tall fra vedlegg Rundt 60 % av de som starter på administrasjon og ledelse ender opp med å fullføre studiet. Årsaker til frafall i videreutdanningene handler ofte om kombinasjonen arbeid og studiet. Det er utfordringer med å klare seg på halv inntekt, og mange kan derfor ende opp med en samlet arbeidsbelastning på opp i mot 150 %. Det er også en del studenter som søker seg til et videreutdanningsstudium for å ha en plan B dersom de ikke får nok relevant job b. Dersom de lykkes karrieremessig slutter de på videreutdanningen. 7

8 4. Studentevaluering av studieprogram 4.1. Innledning Som tidligere nevnt skal alle NMHs studieprogram evalueres minst hvert 3. år, og administrasjon og ledelse ble sist evaluert i Det er første gangen kultur, kritikk og kommunikasjon er evaluert på denne måten. I henhold til kvalitetssikringssystemet skal ikke resultater som kan identifisere enkeltlærere og studenter offentliggjøres. Studentenes uttalelser er derfor gjennomgått og eventuelt redigert for å skjerme enkeltlærere og studenter Svarprosent Nedenfor vises en oversikt over alle 13 studieprogrammene som ble evaluert våren 2015 med antall invitert, antall besvart og svarprosent. KA MA VU Studieprogram Antall inviterte Antall svar Svarprosent Kandidatstudiet i dirigering % Kandidatstudiet i kirkemusikk % Kandidatstudiet i komposisjon % Kandidatstudiet i utøving - improvisert musikk/jazz % Mastergradsstudiet i dirigering % Mastergradsstudiet i komposisjon % Administrasjon og ledelse % Anvendt musikkteori % Ensembleledelse I % Ensembleledelse II % Årsstudium i kirkemusikk I % Årsstudium i kirkemusikk II % Kultur, kritikk og kommunikasjon % Totalt % Studieprogrammene som omfattes av denne rapporten er uthevet med grått. Undersøkelsen ble sendt til studentenes NMH-e-postadresse den 9. mars med to automatiske purringer og svarfristen ble satt til 29. mars. Det ble gjennomført en kampanje på nettsidene og i sosiale medier for å få opp svarprosenten. Tre dager i uke 13 ble det gjennomført stand ved inngangspartiet med PCer der studentene kunne gjennomføre undersøkelsen. Det ble i tillegg trukket en vinner av en ipad mini til en av respondentene Spørreskjemaet Spørreskjemaet ble utviklet i samarbeid med programutvalget for musikkpedagogiske studier, og inneholdt spørsmål inndelt i følgende kategorier. A. Bakgrunnsopplysninger B. Emneevaluering C. Relevans og sammenheng D. Arbeidsmengde og studiepoeng 8

9 E. Tilbakemeldinger/ veiledning F. Avsluttende kommentarer Skjemaene besto både av spørsmål med graderte svaralternativer og spørsmål med mulighet for fritekstkommentarer Resultatfremstillingen I rapporten presenteres resultatene fra undersøkelsen. Spørsmålene fra undersøkelsen er nummerert og gjengitt i fet skrift. Det er gjort både frekvensrapporter og gjennomsnittsrapporter av resultatene. Frekvensrapportene måles i % mens gjennomsnittsrapportene gir et tall på en skala fra 1-5, der 1 er dårligst og 5 er best. Gjennomsnittsrapportene er laget ved spørsmål der informantene skal krysse av på en 5-punktsskala. For emneevalueringene er det satt som mål at hovedemnene får en gjennomsnitt på minst 4 og støtteemnene på minst 3,5. På en skala fra 1 til 5 vil 3 indikere verken eller. Det er med andre ord først vurderinger over 3 som indikerer tilfredshet. I de tilfeller hvor vurderingen er lavere enn disse skårene bør det sees nærmere på hvilke faktorer som kan være årsak og hva som kan gjøres for å forbedre emnet. Det bør også tas hensyn til antall respondenter og om det er stort sprik i svarene. For hoved- og støtteemner oppgis derfor både gjennomsnittskår samt frekvensrapporter som viser hvordan svarene fordeler seg på skalaen. Flere steder i evalueringsskjemaet var det åpnet for å skrive utdypende fritekstkommentarer. Noen steder er fritekstkommentarene gjengitt som sitater, mens det enkelte steder kun er gitt en oppsummering av kommentarene. Direkte sitater er gjengitt i kursiv. Der flere respondenter gir uttrykk for det samme er det satt x og et tall etter kommentaren som angir hvor mange ganger kommentaren forekommer. Fritekstkommentarene er satt inn i den sammenhengen hvor de ble skrevet inn i. Der hvor personene skriver på en annen målform/ språk enn bokmål eller engelsk er fritekstkommentarene skrevet om til bokmål. Rektoratet samt administrativ ledelse har fått tilgang til rådatamaterialet, og fritekstkommentarene er for øvrig presentert for programutvalget og fagseksjonsledere som et vedlegg til rapporten. Det er viktig å huske på at en fritekstkommentar kun tilsvarer en enkeltpersons mening. 5. Evaluering av videreutdanningen administrasjon og ledelse 12 av 19 studenter (63 %) svarte på undersøkelsen. Videre presenteres resultatene fra spørreundersøkelsen. Bakgrunnsopplysninger Tre av studentene opplyser at studier er deres hovedbeskjeftigelse, fire opplyser jobb og fem personer har delt mellom jobb og studier. 75 % (9 studenter) har undervisning som hovedjobb, to opplyser at de hovedsakelig driver utøvende virksomhet mens en har halvt undervisning og halvt utøvende virksomhet. Emneevaluering På en skala fra 1-5 der 1 er svært lite fornøyd og 5 er svært fornøyd, ber vi deg vurdere de ulike delene av emnet administrasjon og ledelse 9

10 1. Hvor fornøyd er du med Diagram 5.1.a. Diagram 5.1.b. 2. Dersom du ønsker å kommentere enkelte temaer i undervisningen, positivt og/ eller negativt, kan du gjøre det her. Vi ber deg være så konkret som mulig i din tilbakemelding. Synes det var for mye fokus på arbeidskravet om presentasjon av et prosjekt. Relevans og sammenheng Studieprogrammets mål: Ved fullført videreutdanning i administrasjon og ledelse er det forventet at studenten: kan gjøre rede for hovedtrekk i kunst- og kulturpolitikken i Norge fra 1945 kan gjøre rede for sentrale organisasjonsteoretiske problemstillinger i kunst- og kulturfeltet kan drøfte aktuelle ledelsesteorier innenfor kunst- og kulturinstitusjoner og - organisasjoner kan drøfte ulike forutsetninger og forventninger innenfor kunst- og kulturarbeidsfeltet 10

11 På en skala fra 1-5 der 1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad, ber vi deg vurdere følgende: 3. I hvilken grad Diagram 5.3.a. Diagram 5.3.b. 4. Dersom du har ytterligere kommentarer til relevans og sammenheng i studiet, kan du skrive dem her. Vi ber deg være så konkret som mulig. To studenter kommenterte dette, men de mente ikke det samme. En student kommenterer et emne han/ hun syntes var bra. Den andre kommer med forslag til små endringer: litt mer tid til økonomi, litt mindre tid til filosofiske/ estetiske emner. Arbeidsmengde og studiepoeng i studiet Et emne har et visst antall studiepoeng. 1 studiepoeng tilsvarer ca timers arbeid for deg som student. Dette inkluderer både undervisning og selvstudier/øving i emnet. Administrasjon og ledelse har 108 klokketimer undervisning i løpet av et studieår, noe som betyr en forventet selvstendig arbeidsmengde på ca 700 klokketimer. 5. Hvordan opplever du arbeidsmengden i forhold til studiets 30 studiepoeng (halvtids arbeid)? Diagram

12 6. Med tanke på dine forventninger til studiet, hvordan opplever du vektleggingen av de ulike delene? Diagram Dersom du har ytterligere kommentarer på volumet av enkelttemaer kan du skrive dem her. Vi ber deg være så konkret som mulig i dine tilbakemeldinger. Jeg synes studiet er for omfattende og krever for mye lesing. ( ) Det ville også være en stor fordel å samle forelesningene innen hvert emne, slik at det som student er mulig å fordype seg i et emne om gangen. Savn av tema 8. Er det ytterligere tema du mener bør inn som en obligatorisk del av videreutdanningen administrasjon og ledelse? Diagram Hvilke tema mener du bør inn som en del av videreutdanningen administrasjon og ledelse? Konkret kunnskap om, og oversik over forskjellige kulturelle institusjoner. mer om kulturentreprenørskap, arrangering av festivaler, konserter Økonomi (x3) o Jeg synes det er for lite om økonomi. Studiet gir for lite grunnlag for å drive økonomistyring, fordi det er for få timer om emnet. o Økonomi, strategijobbing o Økonomi innen kulturinstitusjoner 12

13 Evaluering og tilbakemelding 10. Har du fått tilbakemelding fra lærer dette studieåret? Diagram I hvilken grad har disse vært nyttig for ditt videre arbeid? Diagram 5.11.a. Diagram 5.11.b. 12. I hvilken grad har du fått mulighet til å gi tilbakemeldinger på undervisningen i løpet av studiet? Diagram Studieprogrammet administrasjon og ledelse består av kun ett emne, og dette undervises i hel klasse. Dette betyr at studentene skal ha fått samme mulighet til å gi tilbakemeldinger på undervisningen og diagrammet over (5.12) viser at studentene har ulik oppfattelse av samme virkelighet. Dette er et godt eksempel på kompleksiteten i dette spørsmålet, og at lærerens invitasjon til evaluering ikke alltid oppfattes av alle studentene. 13

14 13. Hvordan ble evalueringen gjennomført? (mulig å krysse av på flere) Diagram Annet: e-post til veileder 14. Dersom du har ytterligere kommentarer ang evaluering og tilbakemelding kan du skrive dem her: Skulle gjerne ha hatt mer undervisning, spesielt når timer blir avlyst og ikke erstattet senere. Dårlig tilbakemelding på forslag til prosjektoppgave. Kunne fått veiledning før den ble sendt inn andre gang. Jeg har noen kommentarer om forelesningene om Innovasjon og entreprenørskap. Jeg synes forelesningene i dette emnet var preget av for dårlig struktur. Det var altfor mye stoff, som ble gjennomgått alt for hurtig, slik at det var vanskelig å få med seg innholdet. Det var også mye uklarhet rundt deloppgavene i dette emnet, ettersom disse ble gitt muntlig under forelesningene. ( ) Avsluttende kommentarer 15. Administrasjon og ledelse er per i dag organisert med ukentlige forelesninger. Dersom du skulle velge, hvilken organiseringsform ville du foretrekke? Diagram Har du fått tilstrekkelig informasjon underveis om f.eks. undervisning, pensum og arbeidskrav? Diagram

15 17. Eventuelle kommentarer til organiseringsform og forutsigbarhet i emnet Studiet kunne legges opp slik at det ble mer eksamensrettet. Virker litt vagt om hva vi skal konsentrere oss mot eksamen, litt forvirring rundt prosjektskriving og hvilken stilart... Hva forventes? 18. Hvor godt fornøyd er du med administrasjon og ledelse i sin helhet? Diagram Diagram I hvilken grad svarer studiet til forventningene dine? Diagram 5.19.a. Diagram 5.19.b. 20. Kan du anbefale studiet videre til andre? Diagram Dette er evalueringens siste punkt. Dersom du har synspunkter som du ikke har fått frem tidligere i denne evalueringen, kan du skrive dem her. Vi ber deg være så konkret som mulig i dine tilbakemeldinger. For slappe krav: o Jeg er veldig fornøyd med innholdet i studiet, og det er stort sett flinke forelesere. 15

16 ( ) Det er spesielt viktig for dette studiet at man lærer seg å holde en frist. Hvis man kan la være å levere problemstilling og få beskjed om at det bare er å levere en måned senere, er det lite poeng i å lære andre ting om å lede og organisere. o Jeg er blitt veldig positivt overrasket over innholdet og foreleserne, så jeg anbefaler å stramme inn litt på kravene rundt, så blir det veldig bra totalt! Jeg liker å gå på forelesninger, men jeg synes de i større grad kunne bidra til at studentene ble mer forberedt til eksamen. ( ) Entreprenørskap er nyttig og lærerikt. Temmelig forvirrende og frustrerende med ustrukturert undervisningsstoff på CD-rom om Entreprenørskap. I tillegg litt undring rundt oppgaver vi fikk utdelt fra tidligere elever og avklaring om bruk. Veldig konstruktivt, motiverende, "spot on" og spennende dager med [lærer] i temaet Entreprenørskap. Litt mye filosofi på studiet, etter min smak. Jeg kunne godt ønske meg at den ukentlige undervisningen virkelig var ukentlig. Nå har det vært veldig mange avbrekk med prosjektuker, avlysninger og uker uten undervisning. 16

17 6. Evaluering av videreutdanningen kultur, kritikk og kommunikasjon 6 av 12 studenter (50 %) gjennomførte undersøkelsen. Videre følger resultatene av undersøkelsen. Bakgrunnsopplysninger Fem av seks respondenter opplyser at de har jobb som hovedbeskjeftigelse. En har halv jobb og halvt studier. Respondentene ble bedt om å oppgi hvilken type arbeid som er deres hovedbeskjeftigelse, og svarene fordelte seg slik: Diagram 6.0. Emneevaluering På en skala fra 1-5 der 1 er svært lite fornøyd og 5 er svært fornøyd, ber vi deg vurdere de ulike delene av emnet kultur, kritikk og kommunikasjon 1. Hvor fornøyd er du med Diagram 6.1.a. 17

18 Diagram 6.1.b. Ingen av respondentene benyttet muligheten til å kommentere faglig innhold eller undervisning. Relevans og sammenheng Studieprogrammets mål: Ved fullført emne er det forventet at studenten: o o o kan analysere og drøfte ulike utfordringer i kunst- og kulturfeltet på en kritisk reflektert måte kan kommunisere faglige problemstillinger både med spesialister og allmennheten har innsikt i og kan forholde seg kritisk reflektert til fag- og yrkesetiske normer og problemstillinger På en skala fra 1-5 der 1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad, ber vi deg vurdere følgende: 2. I hvilken grad Diagram 6.2.a. Diagram 6.2.b. 18

19 Ingen av respondentene benyttet muligheten til å kommentere relevans og sammenheng i studiet. Arbeidsmengde og studiepoeng i studiet Dette emnet har 15 studiepoeng. 1 studiepoeng tilsvarer ca timers arbeid for deg som student. Dette inkluderer både undervisning og selvstudier i emnet. Kultur, kritikk og kommunikasjon har 30 klokketimer undervisning i løpet av et studieår, noe som betyr en forventet selvstendig arbeidsmengde på ca klokketimer. 3. Hvordan opplever du arbeidsmengden i forhold til studiets 15 studiepoeng? Diagram Med tanke på dine forventninger til studiet, hvordan opplever du vektleggingen av de ulike delene? Diagram 6.4. Savn av tema 5. Er det ytterligere tema du mener bør inn som en del av kultur, kritikk og kommunikasjon? Diagram 6.5.a. 19

20 6. Hvilke tema mener du bør inn som en del av kultur, kritikk og kommunikasjon? Media som kommunikasjonsmiddel: hva er dens rolle og hvordan framstår kultur? Vet ikke Evaluering og tilbakemelding 7. Har du fått tilbakemelding fra lærer dette studieåret? Diagram I hvilken grad var disse verdifulle for ditt videre arbeid? Diagram I hvilken grad Diagram

21 10. Hvordan ble evalueringen gjennomført? (mulig å krysse av på flere) Diagram Dersom du har ytterligere kommentarer ang evaluering og tilbakemelding kan du skrive dem her: Ang arbeidsmengde i forhold til undervisning så er det i hvert fall denne deltidsstudentens mening at det er for få forelesninger i forhold til pensum og omfang på eksamensoppgave. Avsluttende kommentarer 12. Kultur, kritikk og kommunikasjon er per i dag organisert med samlingsbasert undervisning. Dersom du skulle velge, hvilken organiseringsform ville du foretrekke? Diagram Har du fått tilstrekkelig informasjon underveis om f.eks. undervisning, pensum og arbeidskrav? Diagram Eventuelle kommentarer til organiseringsform og forutsigbarhet i emnet gjennom its learning får jeg all informasjon og muligheten til å spørre direkte ved behov. Samlingene er viktig for å kunne treffe medstudenter og drøfte deler av faget med dem. Særlig siden det er en stund siden jeg studerte sist, blir disse treffene svæ rt viktig! 21

22 15. Hvor godt fornøyd er du med kultur, kritikk og kommunikasjon i sin helhet? Diagram 6.15.a. Diagram 6.15.b. 16. I hvilken grad svarer studiet til forventningene dine? Diagram 6.16.a. Diagram 6.16.b. 17. Kan du anbefale studiet videre til andre? Diagram Dette er evalueringens siste punkt. Dersom du har synspunkter som du ikke har fått frem tidligere i denne evalueringen, kan du skrive dem her. Vi ber deg være så konkret som mulig i dine tilbakemeldinger. Jeg er allerede i en kommunal lederstilling innen kultur, og synes undervisningen var svært relevant i forhold til min arbeidshverdag. Jeg merker at forelesere i noen av sine eksempler, forholder seg til en sosial krets som ikke tilsvarer det vi møter ute i distriks - Norge, men alt i alt fungerte det veldig fint. Kompendium? 22

23 Vedlegg Samlerapport til programutvalget for musikkpedagogiske studier 2015 Tabeller søkertall, tatt opp, kvinneandel og studiegjennomføring. Søkere og opptak Antall søknader (både 1. og 2. prioritetssøknader) til administrasjon og ledelse samt kultur, kritikk og kommunikasjon. Også opptakstallene er gjengitt, samt prosentandel av dem som søkte som ble tatt opp. VUADM Antall søknader Antall tatt opp (og begynt) %-andel tatt opp (og begynt) % % % % % SNITT 66 23,6 36 % Tabell 0.1.a. Brutto søkertall, tall hentet fra DBH VUKUL Antall søknader Antall tatt opp (og begynt) % SNITT % Tabell 0.1.b. Brutto søkertall, tall hentet fra DBH %-andel tatt opp (og begynt) 1.prioritetssøkere i perioden 2010 til Studieprogram Snitt VUADM VUKUL 9 9 Tabell prioritetssøkere. Tall fra rapport om søkertall 2014 Kjønnsfordeling Kjønnsfordeling blant søkerne og opptatte i perioden 2010 til Tallene angir prosentandel av hhv søkere og opptatte som er kvinner. Kvinneandeler søkere tatt opp søkere tatt opp søkere tatt opp søkere tatt opp søkere tatt opp VUADM 56 % 50 % 63 % 64 % 69 % 64 % 67 % 68 % 67 % 73 % VUKUL 66 % 63 % Tabell 0.3. Kvinneandel, tall hentet fra DBH 23

24 Avvik fra normal studieprogresjon Tabellen viser en oversikt over antall aktive studenter blant dem som begynte sine studier ved NMH i perioden og (ett-årig videreutdanning). Samtlige av disse skal ha fullført studiet innen juni 2014 i henhold til normal studieprogresjon. I tabellen brukes inndratt/utgått dersom studenten har mistet retten til å fortsette sine studier f.eks. på grunn av ikke betalt semesteravgift, stryk i for mange emner eller bruk av for lang tid på studiene, for eksempel mer enn 4 år på én avdeling. Noen av disse vil normalt ta opp igjen studiene på et senere tidspunkt. Studieprogram Administrasjon og ledelse Årskull Antall startet Aktive februar Fullført Sluttet inndratt 2015 Ant % Ant % Ant % % % 0 0 % % % 0 0 % % % 0 0 % % 9 36 % 0 0 % % 6 21 % 6 21 % SUM % % 6 5 % Tabell 0.5.a Tall fra rapport om studiegjennomføring Studieprogram Kultur, kritikk og kommunikasjon Årskull Antall startet Aktive februar Fullført Sluttet inndratt 2015 Ant % Ant % Ant % % 9 30 % 1 3 % SUM % 9 30 % 1 3 % Tabell 0.5.b Tall fra rapport om studiegjennomføring

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 Samlerapport til programutvalg for jazz og folkemusikkstudier (PUJF) Kandidatstudiet i utøving improvisert musikk/ jazz Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport:

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SAMLERAPPORT TIL PROGRAMUTVALGET FOR JAZZ OG FOLKEMUSIKK (PUJF) 2 Innhold Intern evaluering av studieprogram

Detaljer

Kvalitetssikringssystemet - intern evaluering av studieprogram - studieprogram tilknyttet programutvalget for dirigeringsstudier - notat 2

Kvalitetssikringssystemet - intern evaluering av studieprogram - studieprogram tilknyttet programutvalget for dirigeringsstudier - notat 2 SAKSFRAMLEGG Saksframlegg for: Sted: Oslo Studieutvalget Dato: 12.06.2015 Møtedato: 16.06.2015 Saksnr.: Arkivref.: 15/00419-2 Kvalitetssikringssystemet - intern evaluering av studieprogram - studieprogram

Detaljer

Saksframlegg for: Sted: Oslo Studieutvalget Dato: 10.06.2015 Møtedato: 16.06.2015 Saksnr.: 36/15 Arkivref.: 14/00832-14

Saksframlegg for: Sted: Oslo Studieutvalget Dato: 10.06.2015 Møtedato: 16.06.2015 Saksnr.: 36/15 Arkivref.: 14/00832-14 SAKSFRAMLEGG Saksframlegg for: Sted: Oslo Studieutvalget Dato: 10.06.2015 Møtedato: 16.06.2015 Saksnr.: 36/15 Arkivref.: 14/00832-14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Forslag til vedtak: Protokoll

Detaljer

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 09.10.2015. Møtetidspunkt: 09.10.2015 kl. 13:00 Møtested: 140

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 09.10.2015. Møtetidspunkt: 09.10.2015 kl. 13:00 Møtested: 140 MØTEINNKALLING Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 09.10.2015 Studieutvalget Møtetidspunkt: 09.10.2015 kl. 13:00 Møtested: 140 Saksliste Vedtakssaker 63/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 64/15

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 Samlerapport til programutvalg for komposisjons- og musikkteoristudier (PUKP) Kandidatstudiet i komposisjon Mastergradsstudiet i komposisjon Videreutdanningen anvendt

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SAMLERAPPORT TIL PROGRAMUTVALGET FOR KOMPOSISJONS- OG MUSIKKTEORISTUDIER (PUKP) 2 Innhold Intern evaluering

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2014-15 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 10/2015 Innhold Studentmedvirkning 2014-15 Oppsummering og vurdering... 3 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter

Detaljer

SØKERTALL 2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

SØKERTALL 2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SØKERTALL 2014 2 Innhold Søkertall 2014 1. Innledning... 4 2. Søkertall fordelt på hovedkategorier av studier... 4 3. Søkertall fordelt på enkeltstudier... 6 Vurdering av søknadstall fordelt på enkeltstudier...

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2013-2014 Innhold 6.4 Studentmedvirkning 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter i verv... 4 Spørreskjemaet... 4 Resultater... 4 3. Uttalelse fra Studentutvalget...

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SAMLERAPPORT TIL DOKTORGRADSUTVALGET (DRU) 2 Innhold Intern evaluering av studieprogram 2014 1. Innledning...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Seniorrådgiver Hege Brodahl, rådgiver Tone Jordhus (sak 73 78), rådgiver Beatrix Van Doorn (sak 79)

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Seniorrådgiver Hege Brodahl, rådgiver Tone Jordhus (sak 73 78), rådgiver Beatrix Van Doorn (sak 79) MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 20.10.2014 Studieutvalget Møtedato 17.10.2014 Tidspunkt 13:00-15:35 Møtested NMH, møterom 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Svein Bjørkøy for Tom Ottar

Detaljer

Studieutvalget. varamedlemmer: Håkon Kvidal, Barbro Marklund-Petersone, Guoste Tamulynaite, Stian Andreas Andersen. Møteinnkalling. Dato: 25.1.

Studieutvalget. varamedlemmer: Håkon Kvidal, Barbro Marklund-Petersone, Guoste Tamulynaite, Stian Andreas Andersen. Møteinnkalling. Dato: 25.1. Til medlemmer: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Terje Winge, Mats Claesson, Gro Trondalen, Per Sæmund Bjørkum, Are Sandbakken, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Tom Ottar Andreassen,

Detaljer

TAKKET NEI 2014. Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

TAKKET NEI 2014. Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet TAKKET NEI 2014 Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet Innhold Takket nei 2014 1. Innledning... 3 2. Bakgrunnsmateriale... 3 3. Undersøkelsen... 4 Svarprosent... 4

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av SPED4000 Rådgiving og innovasjon (vår 2013)» Hvordan synes du informasjonen har vært på emnet?

Rapport fra «Evaluering av SPED4000 Rådgiving og innovasjon (vår 2013)» Hvordan synes du informasjonen har vært på emnet? Rapport fra «Evaluering av SPED4000 Rådgiving innovasjon (vår 2013)» Av 59 invitasjoner til evaluering, fikk vi inn 19 svar i perioden 7-24. juni 2013. Studentene fikk invitasjon til nettskjema vi e-post,

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 DIPLOMSTUDIET I UTØVING (MADIUT) MASTERGRADSSTUDIET I UTØVING (MAUT) FORDYPNINGSSTUDIET I UTØVING PÅ MASTERNIVÅ (UTMA) Samlerapport til Programutvalget for utøvende

Detaljer

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter.

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter. Easyresearch Vis alle spørsmål Skru av vilkå Skru av obligatorisk Facebook Mobilenhet Velkommen til Studiebarometeret! Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt. Meningen din kan være

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE. STUDIEPLAN Administrasjon og ledelse (30 studiepoeng)

NORGES MUSIKKHØGSKOLE. STUDIEPLAN Administrasjon og ledelse (30 studiepoeng) NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Administrasjon og ledelse (30 studiepoeng) 12. februar 2004 Administrasjon og ledelse Emnekode: ADMLED20 Emnet utgjør 30 studiepoeng fordelt på to semestre. Forkunnskapskrav:

Detaljer

SØKERTALL System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

SØKERTALL System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SØKERTALL 2015 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 13/2015 Innhold Søkertall 2015 SØKERTALL 2015... 1 Oppsummering og konklusjon... 3 1. Innledning... 4 2. Søkertall fordelt på hovedkategorier

Detaljer

TAKKET NEI 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

TAKKET NEI 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet TAKKET NEI 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Spørreskjemaet... 3 1.2 Andel takket nei... 3 2.0 Resultatene av undersøkelsen...5 2.1 Svarprosent...

Detaljer

STUDENTEVALUERING AV LÆRINGSMILJØ 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTEVALUERING AV LÆRINGSMILJØ 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTEVALUERING AV LÆRINGSMILJØ 2013 2 Innhold Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 1.1. Evalueringsskjemaet... 6 1.2. Svarprosent... 6 1.3. Resultatframstillingen... 8 2. Studentevaluering av læringsmiljø

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Møterom: 140. Offentlig protokoll Side 1 av 6

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Møterom: 140. Offentlig protokoll Side 1 av 6 MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Studieutvalget Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Tom Ottar

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2014

Studieprogramundersøkelsen 2014 1 Studieprogramundersøkelsen 2014 Alle studier skal i henhold til høgskolens kvalitetssystem være gjenstand for studentevaluering ca. hvert tredje år. Alle studentene på studiene blir oppfordret til å

Detaljer

Studentevaluering av undervisning

Studentevaluering av undervisning Studentevaluering av undervisning En håndbok til bruk for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Utvalg for utdanningskvalitet Norges musikkhøgskole 2004 Generelt om studentevaluering av undervisning

Detaljer

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Publisert fra 28.04.2011 til 05.05.2011 25 respondenter (25 unike) 1. Alder 1 19-29 79,2 % 19 2 30-39 12,5 % 3 3 30-49 8,3 % 2 4 49-59 0,0 % 0 Total

Detaljer

Karakterfordeling STE6227: Bygningsmateriallære eksamen 16.desember 2008

Karakterfordeling STE6227: Bygningsmateriallære eksamen 16.desember 2008 Utskriftsdato: 10.01.2009 Karakterfordeling STE6227: Bygningsmateriallære eksamen 16.desember 2008 Antall kandidater 6 5 4 3 2 Sensor Kandidat 1 0 A B C D E F Karakter Du finner mer om resultat fra opplegget

Detaljer

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING 2013. Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING 2013. Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING 2013 Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering Innhold 1 Innledning... 3 2 Oppsummering av innrapporteringen 2009-2013... 3 2.1 Gjennomført/ikke gjennomført

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Rudolf Steinerhøyskolen

Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steiner University College Undersøkelse blant tidligere studenter ved Rudolf Steinerhøyskolen Foreløpig rapport 2008 Arve Mathisen Bakgrunn På forsommeren 2008 ble alle studenter

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Populasjon og responsrater

Populasjon og responsrater Formålet med analysen er å tjene som grunnlag for diskusjon om hvilke spørsmål i spørreskjemaet som ikke er gode nok hva gyldighet (validitet) 1 og pålitelighet (reliabilitet) 2 i undersøkelsen angår.

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet FORFATTERSTUDIUM 2 Navn Forfatterstudium 2 Forfattarstudium 2 Study in Creative Writing 2 Omfang 60 studiepoeng Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

31.08.2011 13:04 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2549/PSY-3001, Affektiv nevrovitenskap

31.08.2011 13:04 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2549/PSY-3001, Affektiv nevrovitenskap Evaluering av PSY-2549/PSY-3001, Affektiv nevrovitenskap Publisert fra 28.04.2011 til 05.05.2011 21 respondenter (21 unike) 1. Alder 1 19-29 95,2 % 20 2 30-39 4,8 % 1 3 30-49 0,0 % 0 4 49-59 0,0 % 0 1

Detaljer

Studentundersøkelsen 2014

Studentundersøkelsen 2014 Studiesenteret.no Formål med undersøkelsen Denne undersøkelsen har som formål å evaluere studenters mening om Studiesenteret.no. Metode og utvalg Spørreskjemaet er sendt ut til 6 ved Studiesenteret.no

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Rapport for arbeidet med utdanningskvalitet studieåret 2012-2013

Rapport for arbeidet med utdanningskvalitet studieåret 2012-2013 Rapport for arbeidet med utdanningskvalitet studieåret 2012-2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole Innhold 1 Studentopptak 3 1.1 Søkere 3 1.2 Søknadsprosedyren

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015

Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015 1 Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015 Alle studier skal i henhold til høgskolens kvalitetssystem være gjenstand for studentevaluering ca. hvert tredje år. HiL har gjennomført denne type undersøkelse

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk og som har mindre enn 30

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår 30. januar 2009 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng HØGSKOLEN I TROMSØ MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Vedtatt av avdelingsstyret 2.5.2008 Musikk og drama i barnehagen 2008 1 1. Mål

Detaljer

EVALUERING AV ÅPEN UKE 2015. Inkluderer deltakernes tilbakemeldinger. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

EVALUERING AV ÅPEN UKE 2015. Inkluderer deltakernes tilbakemeldinger. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet EVALUERING AV ÅPEN UKE 2015 Inkluderer deltakernes tilbakemeldinger Bjørg J. Bjøntegaard, viserektor for utdanning Tone Jordhus, kvalitetskoordinator Rapport: 17/2015 Innhold Evaluering av åpen uke 2015

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Deltagere... 3 1.2 Spørreskjemaene... 4 2 Resultater...

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Universitetet i Oslo Oslo, 13. juni 2014 Innledning På oppdrag for Universitetet i Oslo har Opinion i

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Kari Vea Salvanes Arbeidsnotat 18/2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Dato: 09.06.2015

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Dato: 09.06.2015 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 09.06.2015 Studieutvalget Møtedato: 26.05.2015 Møtested: NMH, møterom 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Terje Winge, Bente Almås, Marie Rotevatn, Geir Johansen (sak

Detaljer

Studieplan for årsstudium i musikk og helse: startkull høst 2014

Studieplan for årsstudium i musikk og helse: startkull høst 2014 Vedtatt i studieutvalget 31.1.2014 Studieplan for årsstudium i musikk og helse: startkull høst 2014 Vedtatt 31. januar 2014 Kort oversikt Navn på studieprogram Studieprogramkode Fører til kvalifikasjon

Detaljer

RAPPORT OM STUDIEGJENNOMFØRING 2015. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

RAPPORT OM STUDIEGJENNOMFØRING 2015. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet RAPPORT OM STUDIEGJENNOMFØRING 2015 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Silje Marie Øiestad Skeie, Studierådgiver Renate hauge Sund, Eksamenskoordinator Rapport: 02/2015 Innhold Rapport om studiegjennomføring

Detaljer

Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Årsrapport 2013 Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo 1. Det viktigste studiekvalitetstiltaket for programmet i 2013. Beskrivelse:

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 17.11.2014

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 17.11.2014 Møteinnkalling Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 17.11.2014 Studieutvalget Møtedato: 21.11.2014 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møtested: NMH, 03005 Varamedlemmer skal bare møte etter særskilt innkalling. Saker

Detaljer

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015.

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Har du ytterligere kommentarer om innholdet på timeplanen? Ville gjerne hatt mer simulering. Kunne gjerne hatt litt mer forelesninger. Synes dagen med

Detaljer

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 dmmh.no Studieplan Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 Navn Nynorsk Gruppeleiing Engelsk Group leadership Studiepoeng 15 Heltid/Deltid Deltid Type studium Videreutdanning.

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

2011-2012 Bedriftspedagogikk - veiledning i bedrift

2011-2012 Bedriftspedagogikk - veiledning i bedrift 2011-2012 Bedriftspedagogikk - veiledning i bedrift Meny Studieplan: Emnenavn: Bedriftspedagogikk veiledning i bedrift Emnekode: Emnetype: Vurdering Omfang: 15 studiepoeng (/lexicon/7#studiepoeng) Antall

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon.

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: Fag: NATURFAG 1 - modulbasert NA130MOD1/NA130MOD2 Kunst og håndverk 1 med vekt på flerkulturelt skapende arbeid Kode: Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt i

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert februar 2014 Kull 14-15

Detaljer

Fagevaluering FYS1000 - Fysikk-basisfag for naturvitenskap og medisin

Fagevaluering FYS1000 - Fysikk-basisfag for naturvitenskap og medisin Fagevaluering FYS1000 - Fysikk-basisfag for naturvitenskap og medisin Vår 2008) Fysisk Fagutvalg 29. april 2008 I april 2008 gjennomførte Fysisk Fagutvalg evaluering av kurset FYS-1000. Resultatene av

Detaljer

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere

Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere Musikk I 30 studiepoeng Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere NMH januar 2012 Musikk 1 (15 + 15 studiepoeng) KORT OM STUDIET Studiet består av to moduler à 15 studiepoeng som begge inneholder

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og NTNU Godkjenning

Detaljer

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole INNLEDNING Mål Norges musikkhøgskoles visjon er å være internasjonalt toneangivende (Strategisk plan 2008-2013). Som internasjonalt

Detaljer

Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015

Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Studiet er rettet mot lærere som underviser engelsk i ungdomsskolen, og som har mindre enn 60 sp i faget.

Detaljer

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging Privatister Opptak, registrering og oppfølging Hva en er privatist? 4-7. Privatist (1) Person som ikke har studierett, men som fyller kravene til opptak, kan søke fakultetet om adgang til å gå opp til

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall Renatesenteret Realfagbygget 7491 Trondheim Deres ref Vår ref Dato 2008/9203 2008/8644 1.10.2009 Sluttrapport fra prosjektet MATRISE MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet Rekruttering

Detaljer