INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015"

Transkript

1 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 Samlerapport til programutvalg for musikkpedagogiske studier (PUMP) Videreutdanningen administrasjon og ledelse Videreutdanningen kultur, kritikk og kommunikasjon Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 07/2015

2 Innhold Samlerapport til programutvalget for musikkpedagogiske studier 2015 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM Samlerapport til programutvalg for musikkpedagogikkstudier (PUMP) Innledning og sammendrag... 3 Sammendrag av administrasjon og ledelse... 3 Sammendrag av kultur, kritikk og kommunikasjon Søkertall... 5 Kjønnsfordeling Studiegjennomføring Studentevaluering av studieprogram Innledning Svarprosent Spørreskjemaet Resultatfremstillingen Evaluering av videreutdanningen administrasjon og ledelse Evaluering av videreutdanningen kultur, kritikk og kommunikasjon Vedlegg Søkere og opptak Kjønnsfordeling Avvik fra normal studieprogresjon

3 1. Innledning og sammendrag I henhold til ved Norges musikkhøgskole (pkt 2.4) skal intern evaluering av studieprogram foregå som en rullerende ordning blant NMHs ulike studieprogram. Alle NMHs studieprogram skal evalueres minst hvert 3. år, og følgende studieprogram omfattes av denne rapporten: Videreutdanningen administrasjon og ledelse (VUADM) Videreutdanningen kultur, kritikk og kommunikasjon (VUKUL) Denne samlerapporten inneholder nøkkeldata om søkertall og studiegjennomføring samt resultater fra studentevaluering av studieprogram Samlerapporten utgjør bakgrunnsmateriale for programutvalgets interne evaluering av studieprogram mene. Programutvalgene, fagseksjonsledere samt studentutvalget får tilsendt samlerapportene, og de blir bedt om å foreslå tiltak i henhold til resultatene. Studiekontaktene og studentene på de respektive studieprogram får også tilsendt samlerapporten til orientering. Programutvalgene har ansvaret for helheten i studieprogrammene, mens fagseksjonene har ansvar for undervisning og enkeltemner/ fagområder som hører til i seksjonen. Tallmaterialet som fremstilles i kapittel to og tre er hentet fra rapportens ve dlegg. Dersom man ønsker mer utdypende informasjon til tallmaterialet i kapittel to og tre finnes dette i vedlegget samt i rapportene søkertall 2014 og rapport om studiegjennomføring En del tall er også hentet fra database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Sammendrag av administrasjon og ledelse Søkertall Administrasjon og ledelse har en årlig oppgang i antall søkere de siste fem årene, med unntak av 2013 da søkertallet falt noe. Studiet har en høy kvinneandel og gjennomsnitt for de siste fem årene viser at 64 % av de som ble tatt opp på studiet er kvinner. Dette er et av studiene på NMH med høyest andel kvinner. Studiegjennomføring Rundt 60 % av de som starter på administrasjon og ledelse ender opp med å fullføre studiet. Årsaker til frafall i videreutdanningene handler ofte om kombinasjonen arbeid og studiet. Det er utfordringer med å klare seg på halv inntekt, og mange kan derfor ende opp med en samlet arbeidsbelastning på opp imot 150 %. Det er også en del studenter som søker seg til et videreutdanningsstudium for å ha en plan B dersom de ikke får nok relevant jobb. Dersom de lykkes karrieremessig slutter de på videreutdanningen. Studentevaluering av studieprogram 12 av 19 (63 %) studenter svarte på undersøkelsen. Alle de tre ulike delene av emnet får gode gjennomsnittstall. Studentene mener allikevel at innholdet bare er middels relevant i forhold til studiets mål og de syntes i middels grad at studiet gjør dem rustet til forventet arbeidssituasjon. Flere nevner at de ønsker seg mer kunnskap om økonomi. Studentene opplever arbeidsmengden som passe. Med tanke på studentenes forventninger ble de bedt om vurdere vektleggingen av de ulike temaene. Hele 50 % mener at kulturpolitikk er for lite vektlagt 1. 1 Denne undersøkelsen ble sendt ut før påske, og man må huske på at det også er undervisning etter påske på dette studiet. 3

4 Tilbakemeldinger på skriftlige og muntlige arbeider har bare i middels grad vært nyttig for studentenes videre arbeid. Når studentene skulle svare på i hvilken grad de har fått muligheten til å komme med tilbakemeldinger på studiet svarer de alt fra i svært liten grad til i svært stor grad. Det er altså ulik oppfattelse rundt dette. Studentene er fornøyd med studiet i sin helhet, og sier at det svarer til forventningene. Sammendrag av kultur, kritikk og kommunikasjon Da dette er første året denne videreutdanningen er gjennomført finnes det ikke noen historisk statistikk. Se kapittel 6 eller vedlegget for detaljer om søkertall og studiegjennomføring for studiet. Studentevaluering av studieprogram Alle tre delene av emnet får høye skår og høyest ligger undervisningen i kultursosiologiske perspektiv som får høyeste karakter (5). Dette er svært gode tall. Studentene føler at studiet er relevant i forhold til målene, men er litt mer forsiktig med å si at det gjør dem rustet til sin forventede arbeidssituasjon. Arbeidsmengden vurderes som passe og studentene sier at samlingsbasert undervisning som i dag er det beste alternativet. Studentene er samlet sett godt fornøyd med studiet i sin helhet, selv om skåren ble lavere på dette spørsmålet enn på emneevalueringen. Dette er uvanlig da studentene på de a ndre studieprogrammene stort sett vurderer studiet samlet sett bedre enn emnene de evaluerer. 4

5 2. Søkertall De følgende diagrammene viser totalt antall søknader (grønn), antall søkere med det aktuelle studieprogrammet som første prioritet (blå) samt antall studenter som ble tatt opp (gul). Diagram 2.1.a. Tall fra vedlegg Søkere - tatt opp, VUKUL 0 Søkere totalt 1. prioritetssøkere Tatt opp Diagram 2.1.b. Tall fra vedlegg Administrasjon og ledelse har en årlig oppgang i antall søkere med unntak av i Antall 1. prioritetssøkere for videreutdanningene er ikke like relevant som for kandidatstudier og mastergradsstudier fordi flere søker og følger flere videreutdanningskurs parallelt ved NMH. Det kan være tilfeldig hvilket studium de setter som førstevalg når de søker i søknadsweb. Det er f.eks. en del studenter som kombinerer administrasjon og ledelse med kultur, kritikk og kommunikasjon. 5

6 Kjønnsfordeling Samlerapport til programutvalget for musikkpedagogiske studier 2015 De følgende diagrammene viser kvinneandel av søkerne til de ulike studieprogrammene (grønn), samt kvinneandelen av de som ble tatt opp (blå). Diagram 2.2.a. Tall fra vedlegg Kvinneandel - VUKUL 67% 66% 66% 65% 65% 64% 64% 63% 63% 62% 62% Søkere Tatt opp Tabell 2.2.b. Tall fra vedlegg Begge studier har en høy kvinneandel, og er av studiene med høyest kvinneandel på Musikkhøgskolen. 6

7 3. Studiegjennomføring Diagrammet nedenfor viser en oversikt over andel studenter som fullfører studiet. Studiegjennomføring - VUADM Andel fullført 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 67% 64% 59% 57% 45% Diagram 3.1.a. Tall fra vedlegg 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Studiegjennomføring - VUKUL Andel fullført start H2013 0% Fullført Tabell 3.1.b. Tall fra vedlegg Rundt 60 % av de som starter på administrasjon og ledelse ender opp med å fullføre studiet. Årsaker til frafall i videreutdanningene handler ofte om kombinasjonen arbeid og studiet. Det er utfordringer med å klare seg på halv inntekt, og mange kan derfor ende opp med en samlet arbeidsbelastning på opp i mot 150 %. Det er også en del studenter som søker seg til et videreutdanningsstudium for å ha en plan B dersom de ikke får nok relevant job b. Dersom de lykkes karrieremessig slutter de på videreutdanningen. 7

8 4. Studentevaluering av studieprogram 4.1. Innledning Som tidligere nevnt skal alle NMHs studieprogram evalueres minst hvert 3. år, og administrasjon og ledelse ble sist evaluert i Det er første gangen kultur, kritikk og kommunikasjon er evaluert på denne måten. I henhold til kvalitetssikringssystemet skal ikke resultater som kan identifisere enkeltlærere og studenter offentliggjøres. Studentenes uttalelser er derfor gjennomgått og eventuelt redigert for å skjerme enkeltlærere og studenter Svarprosent Nedenfor vises en oversikt over alle 13 studieprogrammene som ble evaluert våren 2015 med antall invitert, antall besvart og svarprosent. KA MA VU Studieprogram Antall inviterte Antall svar Svarprosent Kandidatstudiet i dirigering % Kandidatstudiet i kirkemusikk % Kandidatstudiet i komposisjon % Kandidatstudiet i utøving - improvisert musikk/jazz % Mastergradsstudiet i dirigering % Mastergradsstudiet i komposisjon % Administrasjon og ledelse % Anvendt musikkteori % Ensembleledelse I % Ensembleledelse II % Årsstudium i kirkemusikk I % Årsstudium i kirkemusikk II % Kultur, kritikk og kommunikasjon % Totalt % Studieprogrammene som omfattes av denne rapporten er uthevet med grått. Undersøkelsen ble sendt til studentenes NMH-e-postadresse den 9. mars med to automatiske purringer og svarfristen ble satt til 29. mars. Det ble gjennomført en kampanje på nettsidene og i sosiale medier for å få opp svarprosenten. Tre dager i uke 13 ble det gjennomført stand ved inngangspartiet med PCer der studentene kunne gjennomføre undersøkelsen. Det ble i tillegg trukket en vinner av en ipad mini til en av respondentene Spørreskjemaet Spørreskjemaet ble utviklet i samarbeid med programutvalget for musikkpedagogiske studier, og inneholdt spørsmål inndelt i følgende kategorier. A. Bakgrunnsopplysninger B. Emneevaluering C. Relevans og sammenheng D. Arbeidsmengde og studiepoeng 8

9 E. Tilbakemeldinger/ veiledning F. Avsluttende kommentarer Skjemaene besto både av spørsmål med graderte svaralternativer og spørsmål med mulighet for fritekstkommentarer Resultatfremstillingen I rapporten presenteres resultatene fra undersøkelsen. Spørsmålene fra undersøkelsen er nummerert og gjengitt i fet skrift. Det er gjort både frekvensrapporter og gjennomsnittsrapporter av resultatene. Frekvensrapportene måles i % mens gjennomsnittsrapportene gir et tall på en skala fra 1-5, der 1 er dårligst og 5 er best. Gjennomsnittsrapportene er laget ved spørsmål der informantene skal krysse av på en 5-punktsskala. For emneevalueringene er det satt som mål at hovedemnene får en gjennomsnitt på minst 4 og støtteemnene på minst 3,5. På en skala fra 1 til 5 vil 3 indikere verken eller. Det er med andre ord først vurderinger over 3 som indikerer tilfredshet. I de tilfeller hvor vurderingen er lavere enn disse skårene bør det sees nærmere på hvilke faktorer som kan være årsak og hva som kan gjøres for å forbedre emnet. Det bør også tas hensyn til antall respondenter og om det er stort sprik i svarene. For hoved- og støtteemner oppgis derfor både gjennomsnittskår samt frekvensrapporter som viser hvordan svarene fordeler seg på skalaen. Flere steder i evalueringsskjemaet var det åpnet for å skrive utdypende fritekstkommentarer. Noen steder er fritekstkommentarene gjengitt som sitater, mens det enkelte steder kun er gitt en oppsummering av kommentarene. Direkte sitater er gjengitt i kursiv. Der flere respondenter gir uttrykk for det samme er det satt x og et tall etter kommentaren som angir hvor mange ganger kommentaren forekommer. Fritekstkommentarene er satt inn i den sammenhengen hvor de ble skrevet inn i. Der hvor personene skriver på en annen målform/ språk enn bokmål eller engelsk er fritekstkommentarene skrevet om til bokmål. Rektoratet samt administrativ ledelse har fått tilgang til rådatamaterialet, og fritekstkommentarene er for øvrig presentert for programutvalget og fagseksjonsledere som et vedlegg til rapporten. Det er viktig å huske på at en fritekstkommentar kun tilsvarer en enkeltpersons mening. 5. Evaluering av videreutdanningen administrasjon og ledelse 12 av 19 studenter (63 %) svarte på undersøkelsen. Videre presenteres resultatene fra spørreundersøkelsen. Bakgrunnsopplysninger Tre av studentene opplyser at studier er deres hovedbeskjeftigelse, fire opplyser jobb og fem personer har delt mellom jobb og studier. 75 % (9 studenter) har undervisning som hovedjobb, to opplyser at de hovedsakelig driver utøvende virksomhet mens en har halvt undervisning og halvt utøvende virksomhet. Emneevaluering På en skala fra 1-5 der 1 er svært lite fornøyd og 5 er svært fornøyd, ber vi deg vurdere de ulike delene av emnet administrasjon og ledelse 9

10 1. Hvor fornøyd er du med Diagram 5.1.a. Diagram 5.1.b. 2. Dersom du ønsker å kommentere enkelte temaer i undervisningen, positivt og/ eller negativt, kan du gjøre det her. Vi ber deg være så konkret som mulig i din tilbakemelding. Synes det var for mye fokus på arbeidskravet om presentasjon av et prosjekt. Relevans og sammenheng Studieprogrammets mål: Ved fullført videreutdanning i administrasjon og ledelse er det forventet at studenten: kan gjøre rede for hovedtrekk i kunst- og kulturpolitikken i Norge fra 1945 kan gjøre rede for sentrale organisasjonsteoretiske problemstillinger i kunst- og kulturfeltet kan drøfte aktuelle ledelsesteorier innenfor kunst- og kulturinstitusjoner og - organisasjoner kan drøfte ulike forutsetninger og forventninger innenfor kunst- og kulturarbeidsfeltet 10

11 På en skala fra 1-5 der 1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad, ber vi deg vurdere følgende: 3. I hvilken grad Diagram 5.3.a. Diagram 5.3.b. 4. Dersom du har ytterligere kommentarer til relevans og sammenheng i studiet, kan du skrive dem her. Vi ber deg være så konkret som mulig. To studenter kommenterte dette, men de mente ikke det samme. En student kommenterer et emne han/ hun syntes var bra. Den andre kommer med forslag til små endringer: litt mer tid til økonomi, litt mindre tid til filosofiske/ estetiske emner. Arbeidsmengde og studiepoeng i studiet Et emne har et visst antall studiepoeng. 1 studiepoeng tilsvarer ca timers arbeid for deg som student. Dette inkluderer både undervisning og selvstudier/øving i emnet. Administrasjon og ledelse har 108 klokketimer undervisning i løpet av et studieår, noe som betyr en forventet selvstendig arbeidsmengde på ca 700 klokketimer. 5. Hvordan opplever du arbeidsmengden i forhold til studiets 30 studiepoeng (halvtids arbeid)? Diagram

12 6. Med tanke på dine forventninger til studiet, hvordan opplever du vektleggingen av de ulike delene? Diagram Dersom du har ytterligere kommentarer på volumet av enkelttemaer kan du skrive dem her. Vi ber deg være så konkret som mulig i dine tilbakemeldinger. Jeg synes studiet er for omfattende og krever for mye lesing. ( ) Det ville også være en stor fordel å samle forelesningene innen hvert emne, slik at det som student er mulig å fordype seg i et emne om gangen. Savn av tema 8. Er det ytterligere tema du mener bør inn som en obligatorisk del av videreutdanningen administrasjon og ledelse? Diagram Hvilke tema mener du bør inn som en del av videreutdanningen administrasjon og ledelse? Konkret kunnskap om, og oversik over forskjellige kulturelle institusjoner. mer om kulturentreprenørskap, arrangering av festivaler, konserter Økonomi (x3) o Jeg synes det er for lite om økonomi. Studiet gir for lite grunnlag for å drive økonomistyring, fordi det er for få timer om emnet. o Økonomi, strategijobbing o Økonomi innen kulturinstitusjoner 12

13 Evaluering og tilbakemelding 10. Har du fått tilbakemelding fra lærer dette studieåret? Diagram I hvilken grad har disse vært nyttig for ditt videre arbeid? Diagram 5.11.a. Diagram 5.11.b. 12. I hvilken grad har du fått mulighet til å gi tilbakemeldinger på undervisningen i løpet av studiet? Diagram Studieprogrammet administrasjon og ledelse består av kun ett emne, og dette undervises i hel klasse. Dette betyr at studentene skal ha fått samme mulighet til å gi tilbakemeldinger på undervisningen og diagrammet over (5.12) viser at studentene har ulik oppfattelse av samme virkelighet. Dette er et godt eksempel på kompleksiteten i dette spørsmålet, og at lærerens invitasjon til evaluering ikke alltid oppfattes av alle studentene. 13

14 13. Hvordan ble evalueringen gjennomført? (mulig å krysse av på flere) Diagram Annet: e-post til veileder 14. Dersom du har ytterligere kommentarer ang evaluering og tilbakemelding kan du skrive dem her: Skulle gjerne ha hatt mer undervisning, spesielt når timer blir avlyst og ikke erstattet senere. Dårlig tilbakemelding på forslag til prosjektoppgave. Kunne fått veiledning før den ble sendt inn andre gang. Jeg har noen kommentarer om forelesningene om Innovasjon og entreprenørskap. Jeg synes forelesningene i dette emnet var preget av for dårlig struktur. Det var altfor mye stoff, som ble gjennomgått alt for hurtig, slik at det var vanskelig å få med seg innholdet. Det var også mye uklarhet rundt deloppgavene i dette emnet, ettersom disse ble gitt muntlig under forelesningene. ( ) Avsluttende kommentarer 15. Administrasjon og ledelse er per i dag organisert med ukentlige forelesninger. Dersom du skulle velge, hvilken organiseringsform ville du foretrekke? Diagram Har du fått tilstrekkelig informasjon underveis om f.eks. undervisning, pensum og arbeidskrav? Diagram

15 17. Eventuelle kommentarer til organiseringsform og forutsigbarhet i emnet Studiet kunne legges opp slik at det ble mer eksamensrettet. Virker litt vagt om hva vi skal konsentrere oss mot eksamen, litt forvirring rundt prosjektskriving og hvilken stilart... Hva forventes? 18. Hvor godt fornøyd er du med administrasjon og ledelse i sin helhet? Diagram Diagram I hvilken grad svarer studiet til forventningene dine? Diagram 5.19.a. Diagram 5.19.b. 20. Kan du anbefale studiet videre til andre? Diagram Dette er evalueringens siste punkt. Dersom du har synspunkter som du ikke har fått frem tidligere i denne evalueringen, kan du skrive dem her. Vi ber deg være så konkret som mulig i dine tilbakemeldinger. For slappe krav: o Jeg er veldig fornøyd med innholdet i studiet, og det er stort sett flinke forelesere. 15

16 ( ) Det er spesielt viktig for dette studiet at man lærer seg å holde en frist. Hvis man kan la være å levere problemstilling og få beskjed om at det bare er å levere en måned senere, er det lite poeng i å lære andre ting om å lede og organisere. o Jeg er blitt veldig positivt overrasket over innholdet og foreleserne, så jeg anbefaler å stramme inn litt på kravene rundt, så blir det veldig bra totalt! Jeg liker å gå på forelesninger, men jeg synes de i større grad kunne bidra til at studentene ble mer forberedt til eksamen. ( ) Entreprenørskap er nyttig og lærerikt. Temmelig forvirrende og frustrerende med ustrukturert undervisningsstoff på CD-rom om Entreprenørskap. I tillegg litt undring rundt oppgaver vi fikk utdelt fra tidligere elever og avklaring om bruk. Veldig konstruktivt, motiverende, "spot on" og spennende dager med [lærer] i temaet Entreprenørskap. Litt mye filosofi på studiet, etter min smak. Jeg kunne godt ønske meg at den ukentlige undervisningen virkelig var ukentlig. Nå har det vært veldig mange avbrekk med prosjektuker, avlysninger og uker uten undervisning. 16

17 6. Evaluering av videreutdanningen kultur, kritikk og kommunikasjon 6 av 12 studenter (50 %) gjennomførte undersøkelsen. Videre følger resultatene av undersøkelsen. Bakgrunnsopplysninger Fem av seks respondenter opplyser at de har jobb som hovedbeskjeftigelse. En har halv jobb og halvt studier. Respondentene ble bedt om å oppgi hvilken type arbeid som er deres hovedbeskjeftigelse, og svarene fordelte seg slik: Diagram 6.0. Emneevaluering På en skala fra 1-5 der 1 er svært lite fornøyd og 5 er svært fornøyd, ber vi deg vurdere de ulike delene av emnet kultur, kritikk og kommunikasjon 1. Hvor fornøyd er du med Diagram 6.1.a. 17

18 Diagram 6.1.b. Ingen av respondentene benyttet muligheten til å kommentere faglig innhold eller undervisning. Relevans og sammenheng Studieprogrammets mål: Ved fullført emne er det forventet at studenten: o o o kan analysere og drøfte ulike utfordringer i kunst- og kulturfeltet på en kritisk reflektert måte kan kommunisere faglige problemstillinger både med spesialister og allmennheten har innsikt i og kan forholde seg kritisk reflektert til fag- og yrkesetiske normer og problemstillinger På en skala fra 1-5 der 1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad, ber vi deg vurdere følgende: 2. I hvilken grad Diagram 6.2.a. Diagram 6.2.b. 18

19 Ingen av respondentene benyttet muligheten til å kommentere relevans og sammenheng i studiet. Arbeidsmengde og studiepoeng i studiet Dette emnet har 15 studiepoeng. 1 studiepoeng tilsvarer ca timers arbeid for deg som student. Dette inkluderer både undervisning og selvstudier i emnet. Kultur, kritikk og kommunikasjon har 30 klokketimer undervisning i løpet av et studieår, noe som betyr en forventet selvstendig arbeidsmengde på ca klokketimer. 3. Hvordan opplever du arbeidsmengden i forhold til studiets 15 studiepoeng? Diagram Med tanke på dine forventninger til studiet, hvordan opplever du vektleggingen av de ulike delene? Diagram 6.4. Savn av tema 5. Er det ytterligere tema du mener bør inn som en del av kultur, kritikk og kommunikasjon? Diagram 6.5.a. 19

20 6. Hvilke tema mener du bør inn som en del av kultur, kritikk og kommunikasjon? Media som kommunikasjonsmiddel: hva er dens rolle og hvordan framstår kultur? Vet ikke Evaluering og tilbakemelding 7. Har du fått tilbakemelding fra lærer dette studieåret? Diagram I hvilken grad var disse verdifulle for ditt videre arbeid? Diagram I hvilken grad Diagram

21 10. Hvordan ble evalueringen gjennomført? (mulig å krysse av på flere) Diagram Dersom du har ytterligere kommentarer ang evaluering og tilbakemelding kan du skrive dem her: Ang arbeidsmengde i forhold til undervisning så er det i hvert fall denne deltidsstudentens mening at det er for få forelesninger i forhold til pensum og omfang på eksamensoppgave. Avsluttende kommentarer 12. Kultur, kritikk og kommunikasjon er per i dag organisert med samlingsbasert undervisning. Dersom du skulle velge, hvilken organiseringsform ville du foretrekke? Diagram Har du fått tilstrekkelig informasjon underveis om f.eks. undervisning, pensum og arbeidskrav? Diagram Eventuelle kommentarer til organiseringsform og forutsigbarhet i emnet gjennom its learning får jeg all informasjon og muligheten til å spørre direkte ved behov. Samlingene er viktig for å kunne treffe medstudenter og drøfte deler av faget med dem. Særlig siden det er en stund siden jeg studerte sist, blir disse treffene svæ rt viktig! 21

22 15. Hvor godt fornøyd er du med kultur, kritikk og kommunikasjon i sin helhet? Diagram 6.15.a. Diagram 6.15.b. 16. I hvilken grad svarer studiet til forventningene dine? Diagram 6.16.a. Diagram 6.16.b. 17. Kan du anbefale studiet videre til andre? Diagram Dette er evalueringens siste punkt. Dersom du har synspunkter som du ikke har fått frem tidligere i denne evalueringen, kan du skrive dem her. Vi ber deg være så konkret som mulig i dine tilbakemeldinger. Jeg er allerede i en kommunal lederstilling innen kultur, og synes undervisningen var svært relevant i forhold til min arbeidshverdag. Jeg merker at forelesere i noen av sine eksempler, forholder seg til en sosial krets som ikke tilsvarer det vi møter ute i distriks - Norge, men alt i alt fungerte det veldig fint. Kompendium? 22

23 Vedlegg Samlerapport til programutvalget for musikkpedagogiske studier 2015 Tabeller søkertall, tatt opp, kvinneandel og studiegjennomføring. Søkere og opptak Antall søknader (både 1. og 2. prioritetssøknader) til administrasjon og ledelse samt kultur, kritikk og kommunikasjon. Også opptakstallene er gjengitt, samt prosentandel av dem som søkte som ble tatt opp. VUADM Antall søknader Antall tatt opp (og begynt) %-andel tatt opp (og begynt) % % % % % SNITT 66 23,6 36 % Tabell 0.1.a. Brutto søkertall, tall hentet fra DBH VUKUL Antall søknader Antall tatt opp (og begynt) % SNITT % Tabell 0.1.b. Brutto søkertall, tall hentet fra DBH %-andel tatt opp (og begynt) 1.prioritetssøkere i perioden 2010 til Studieprogram Snitt VUADM VUKUL 9 9 Tabell prioritetssøkere. Tall fra rapport om søkertall 2014 Kjønnsfordeling Kjønnsfordeling blant søkerne og opptatte i perioden 2010 til Tallene angir prosentandel av hhv søkere og opptatte som er kvinner. Kvinneandeler søkere tatt opp søkere tatt opp søkere tatt opp søkere tatt opp søkere tatt opp VUADM 56 % 50 % 63 % 64 % 69 % 64 % 67 % 68 % 67 % 73 % VUKUL 66 % 63 % Tabell 0.3. Kvinneandel, tall hentet fra DBH 23

24 Avvik fra normal studieprogresjon Tabellen viser en oversikt over antall aktive studenter blant dem som begynte sine studier ved NMH i perioden og (ett-årig videreutdanning). Samtlige av disse skal ha fullført studiet innen juni 2014 i henhold til normal studieprogresjon. I tabellen brukes inndratt/utgått dersom studenten har mistet retten til å fortsette sine studier f.eks. på grunn av ikke betalt semesteravgift, stryk i for mange emner eller bruk av for lang tid på studiene, for eksempel mer enn 4 år på én avdeling. Noen av disse vil normalt ta opp igjen studiene på et senere tidspunkt. Studieprogram Administrasjon og ledelse Årskull Antall startet Aktive februar Fullført Sluttet inndratt 2015 Ant % Ant % Ant % % % 0 0 % % % 0 0 % % % 0 0 % % 9 36 % 0 0 % % 6 21 % 6 21 % SUM % % 6 5 % Tabell 0.5.a Tall fra rapport om studiegjennomføring Studieprogram Kultur, kritikk og kommunikasjon Årskull Antall startet Aktive februar Fullført Sluttet inndratt 2015 Ant % Ant % Ant % % 9 30 % 1 3 % SUM % 9 30 % 1 3 % Tabell 0.5.b Tall fra rapport om studiegjennomføring

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SAMLERAPPORT TIL PROGRAMUTVALGET FOR KOMPOSISJONS- OG MUSIKKTEORISTUDIER (PUKP) 2 Innhold Intern evaluering

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 Samlerapprt til prgramutvalg fr dirigeringsstudier (PUDI) Kandidatstudiet i dirigering Mastergradsstudiet i dirigering Videreutdanningen ensembleledelse I Videreutdanningen

Detaljer

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 17.11.2014

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 17.11.2014 Møteinnkalling Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 17.11.2014 Studieutvalget Møtedato: 21.11.2014 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møtested: NMH, 03005 Varamedlemmer skal bare møte etter særskilt innkalling. Saker

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Deltagere... 3 1.2 Spørreskjemaene... 4 2 Resultater...

Detaljer

Studieutvalget Møtested: 03005, NMH Dato: 23.11.2012 Tidspunkt: 13:00

Studieutvalget Møtested: 03005, NMH Dato: 23.11.2012 Tidspunkt: 13:00 Til medlemmer: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Terje Winge, mats Claesson, Gro Trondalen, Per Sæmund Bjørkum, Are Sandbakken, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Tom Ottar Andreassen,

Detaljer

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Spill på flere strenger Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Clara Åse Arnesen, Erica Waagene, Elisabeth Hovdhaugen og Liv Anne Støren Rapport 10/2014 Spill på flere

Detaljer

STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Om evalueringen 3 2.1 Spørreskjemaet 3 2.2 Hvem svarte?...3 3 Presentasjon av studentenes

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet

Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP Evaluering basert på første året med ny studieplan. Bergen oktober 2004 Design by TEG Innhold side 1. Innledning... 3 2. Sammendrag...

Detaljer

1. Innledning. 3. 2. Sammendrag. 4. 3. Datainnsamling 10 3.1 Referansegrupper... 10 3.2 Spørreskjema. 10

1. Innledning. 3. 2. Sammendrag. 4. 3. Datainnsamling 10 3.1 Referansegrupper... 10 3.2 Spørreskjema. 10 Innhold Side 1. Innledning. 3 2. Sammendrag. 4 3. Datainnsamling 10 3.1 Referansegrupper... 10 3.2 Spørreskjema. 10 4. 1.studieår. 12 4.1 Opptak av nye studenter til studieåret 2004/2005 12 4.2 Motiv for

Detaljer

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik. Studiekvalitet i mastergradene. NIFU skriftserie nr. 1/2001

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik. Studiekvalitet i mastergradene. NIFU skriftserie nr. 1/2001 Ida Katrine Riksaasen Hatlevik Studiekvalitet i mastergradene Studenters erfaringer fra forsøk med masterstudier NIFU skriftserie nr. 1/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

STUDENTEVALUERING AV UTVEKSLINGSOPPHOLD

STUDENTEVALUERING AV UTVEKSLINGSOPPHOLD STUDENTEVALUERING AV UTVEKSLINGSOPPHOLD 2013-14 2 Innhold Studentevaluering av utvekslingsopphold 2014 1. Innledning... 4 2. Om utvekslingsvirksomheten... 4 Generell beskrivelse... 4 Utvekslingsvirksomheten

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

EVALUERING AV TALENTUTVIKLINGS- PROGRAMMET UNGE MUSIKERE VED DE STATLIGE MUSIKK- UTDANNINGSINSTITUSJONENE 2007-2008

EVALUERING AV TALENTUTVIKLINGS- PROGRAMMET UNGE MUSIKERE VED DE STATLIGE MUSIKK- UTDANNINGSINSTITUSJONENE 2007-2008 EVALUERING AV TALENTUTVIKLINGS- PROGRAMMET UNGE MUSIKERE VED DE STATLIGE MUSIKK- UTDANNINGSINSTITUSJONENE 2007-2008 En evalueringsundersøkelse blant elever, foreldre, lokale lærere, lokale rektorer og

Detaljer

VPV 8. desember 2010 Major Cathrine Thorshaug-Wang

VPV 8. desember 2010 Major Cathrine Thorshaug-Wang Delrapport prosjekt Forskning på årskull Hvorfor velger jenter og gutter, som har søkt befalsskoleutdanning, bort Forsvaret? Vernepliktsverket VPV 8. desember 2010 Major Cathrine Thorshaug-Wang 1 Innhold

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2012/13

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2012/13 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 6 3.1. Nasjonale målsettinger... 6 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Rekrutteringsundersøkelse 2013

Rekrutteringsundersøkelse 2013 Rekrutteringsundersøkelse 2013 Spørreundersøkelse blant høgskolens nye studenter høsten 2013 LANG utgave med alle undersøkelsens fritekstsvar 27.10.2013 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Undersøkelsen og bearbeidingen...

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Periodisk emneevaluering

Periodisk emneevaluering Emneansvarlig, faglig veileder: Anders Fagerjord Fagansvarlig, koordinator og seminarleder: Ingeborg Holmene Periodisk emneevaluering ARB 1401 Kommunikasjon, ferdigheter og metoder i arbeidslivet Institutt

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen Likestillingssenterets rapport nr. 1/2015 Hamar, mars 2015 Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen av Nina Johannesen Tonje Lauritzen Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansemiljø med

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi 1 Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi Programleder professor Grete Botten og studiekonsulent Birthe Neset Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for

Detaljer

Synnøve S. Brandt og Ida K. R. Hatlevik. Skreddersydd yrkesfaglærerutdanning? NIFU skriftserie nr. 38/2003

Synnøve S. Brandt og Ida K. R. Hatlevik. Skreddersydd yrkesfaglærerutdanning? NIFU skriftserie nr. 38/2003 Synnøve S. Brandt og Ida K. R. Hatlevik Skreddersydd yrkesfaglærerutdanning? En undersøkelse av den treårige yrkesfaglærerutdanningen NIFU skriftserie nr. 38/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning

Detaljer

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009.

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Ettårssrapport 15.03.2010 1. Innledning Historikk Fra 2007 har det vært arbeidet for å få til en Medarbeider med brukererfaring-utdanning i Nedre Buskerud

Detaljer