SØKERTALL System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKERTALL 2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet"

Transkript

1 SØKERTALL 2014

2 2

3 Innhold Søkertall Innledning Søkertall fordelt på hovedkategorier av studier Søkertall fordelt på enkeltstudier... 6 Vurdering av søknadstall fordelt på enkeltstudier Primærsøkere fordelt på enkeltstudier... 9 Kandidatstudier... 9 Mastergradsstudier... 9 Videreutdanningsstudier Vurdering av primærsøkere fordelt på studieprogram Kjønnsfordeling Kandidatstudier Mastergradsstudier Videreutdanningsstudier Vurdering kjønnsfordeling Instrumentfordeling kandidatstudiene Utenlandske søkere til kandidatstudiene og mastergradsstudiene Bachelornivå Masternivå Instrumentgrupper Vurdering av søkning fra utlandet Oppsummering og konklusjon

4 1. Innledning Søkertall 2014 I henhold til Musikkhøgskolens system for sikring og utvikling av utdanningskvalitet skal det utarbeides en årlig oversikt over søkertall til alle studier med fordeling på instrument der det er hensiktsmessig. Det skal i tillegg gjøres en vurdering av tallmaterialet som skal ta stilling til om søkertallet er tilfredsstillende. Dersom det er svikt i søkertilgangen til bestemte studier eller instrumentgrupper må det vurderes tiltak for å bedre søkningen. 2. Søkertall fordelt på hovedkategorier av studier I tabellen nedenfor vises antall søknader de siste ti årene fordelt på studienivå. Deretter er tallene fremstilt grafisk i diagram 2.2. Studienivå Bachelor Master Videreutdanning Totalt Tabell 2.1. antall søknader. Tall hentet fra felles studentsystem (FS) Tall for 2014 er hentet fra FS Søknader Bachelor Master Videreutdanning Totalt Diagram 2.2. antall søknader 4

5 Videre følger en oversikt over antall primærsøkere i tabellform og fremstilt i diagram. I en slik opptelling er søkerne kun telt en gang, og fremstillingen vil vise hvor mange personer som har søkt et eller flere studier ved NMH. Studienivå Bachelor Master Videreutdanning Totalt Tabell 2.3. antall primærsøkere. Tall fra Felles studentsystem (FS) Tall for 2014 hentet (FS ) Primærsøkere Bachelor Master Videreutdanning Totalt Diagram 2.4. antall primærsøkere Fra 2012 til 2013 gikk både antall søkere og antall primærsøkere ned på alle studienivå, og størst fall finner vi i søkertallene til studier på bachelornivå. Det er vanskelig å si noe om årsaken til dette, men det var en generell nedgang i søkertall til høyere utdanning innen kunstfag i I 2014 ser vi igjen en økning til rekordhøye søkertall, noe som hovedsakelig skyldes flere søkere til masterstudier samt en sterk økning i antall søkere til videreutdanningsstudier. Selv om antall primærsøkere på bachelornivå steg fra 2013 til 2014 ligger tallene allikevel en del under nivået for 2011 og Det er verdt å følge med på denne utviklingen. Videre følger en oversikt over hvor stor økningen i søkere og primærsøkere har vært fra 2005 til Søknader Primærsøkere Bachelor 65 % 60 % Master 71 % 96 % Videreutdanning 101 % 88 % Samlet søkertall 75 % 74 % Tabell 2.5. prosentvis økning i søkertall

6 3. Søkertall fordelt på enkeltstudier Tabellen under viser antall søknader i 2014 fordelt på enkeltstudier. I løpet av opptaksprosessen vil mange søknader falle fra av ulike grunner som at søker ikke er formelt kvalifisert, ikke leverer alle nødvendige dokumenter eller ikke stiller til opptaksprøven. Opptakstallene samt prosentandel tilbudt studieplass er også gjengitt i denne oversikten. Av studier på lavere grad er kandidatstudiet i utøving improvisert musikk/ jazz det studiet der kampen om studieplassene er hardest (4 % av søkerne ble tatt opp), tett fulgt av kandidatstudiene i komposisjon (8 %), kandidatstudiet i dirigering med studieretning orkester/korps (9 %), samt det frie kandidatstudiet (5 %). Alle disse studiene ligger under 10 % når det gjelder andel søkere som ble tilbudt plass ved studiet. På høyere grad finner vi tre studieprogram under 10 %: diplomstudiet i utøving (5 %), mastergradsstudiet i dirigering (6 %), samt mastergradsstudiet i kirkemusikk der ingen ble tatt opp i år. Mastergradsstudiet i kirkemusikk har for øvrig svært få søkere. På videreutdanning ligger ingen studier under 20 % tilbudt studieplass med unntak av minoritetskulturer i musikkundervisning som ikke ble igangsatt i år. De fleste videreutdanningene har en opptaksprosent på mellom 20 og 50 % av søkertallet med unntak av administrasjon og ledelse, kultur, kritikk og kommunikasjon samt årsstudium i kirkemusikk II som alle ligger over 50 %. Studium Lavere grad (første og andre avdeling sammenlagt) Antall søkere Antatt tilbudt studieplass Prosentandel tilbudt Kandidatstudiet i utøving - klassisk % Kandidatstudiet i utøving - improvisert musikk/jazz % Kandidatstudiet i utøving - folkemusikk % Kandidatstudiet i kirkemusikk % Kandidatstudiet i musikkpedagogikk % Kandidatstudiet i komposisjon % Kandidatstudiet i dirigering % Orkester/korps % Kor % Det frie kandidatstudiet % Kandidatstudiet i utøving - 2. avd. opera % Påbyggingsstudiet i utøving (ettårig) % Samlet lavere grad % studieplass Diplomstudiet i utøving % Mastergradsstudiet i utøving (totalt) % Solo/ kammermusikk % Improvisert musikk/ Jazz % 6

7 Nordisk Master: den komponerende 18 % 11 2 musiker Akkompagnement og 0 % kammermusikk for klassiske pianister 6 0 Utøving med teoretisk fordypning % Folkemusikk % Oprerarepetitør % Mastergradsstudiet i dirigering, 5 % 21 1 orkester/korps Mastergradsstudiet i dirigering, kor % Mastergradsstudiet i komposisjon % Mastergradsstudiet i kirkemusikk % Mastergradsstudiet i anvendt musikkteori % Mastergradsstudiet i musikkpedagogikk % Mastergradsstudiet i musikkterapi % Mastergradsstudiet i utøvende 14 % 21 3 musikkteknologi Fordypningsstudiet i utøving, klassisk 16 % 43 7 (ettårig) Samlet høyere grad % Årsstudium musikk og helse % Årsstudium musikk og helse - deltid % Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid % Praktisk-pedagogisk utdanning - deltid % Administrasjon og ledelse % Komposisjon % Anvendt musikkteori % Ensembleledelse I % Ensembleledelse II % Årsstudium i kirkemusikk I % Årsstudium i kirkemusikk II % Live Electronics % Minoritetskulturer i musikkundervisning % Kultur, kritikk og kommunikasjon % Jazzkomposisjon % Samlet videreutdanning % Totalt % Tabell 3.1. Søkertall fordelt på enkeltstudier. Tall fra FS

8 Vurdering av søknadstall fordelt på enkeltstudier ( ) Vurderingen er gjort på bakgrunn av tall fra rapporten Søkertall 2013 sammenlignet med årets tall. Søkertall 2013 er tilgjengelig på NMHs nettsider. Musikkhøgskolen har 10 studieprogram/ studieretninger på lavere grad. For fem var det en liten nedgang i søkertall, fire hadde en oppgang og ett studieprogram hadde konstante søkertall. Størst endring i søkertall finner vi i kandidatstudiet i utøving 2. avdeling opera som hadde en økning i søkertall på 40 %, og påbyggingsstudiet i utøving som hadde en økning på 68 %. Det største utslaget på nedgang i søkertall (14 %) finner vi hos det frie kandidatstudiet. På høyere grad ser vi at de fleste studieprogram har en økning i antall søkere. Musikkhøgskolen mottok 100 flere søkere til studier på høyere grad i 2014 enn i Noe av dette skyldes søkere til mastergradsstudiet i utøvende musikkteknologi som ikke var tatt med i oversikten i fjor, samt opprettelsen av den nye studieretningen Nordisk master: den komponerende musiker. Størst økning finner vi for mastergradsstudiet i dirigering der økningen i søkertall var på 71 % mens nedgangen var størst for mastergradsstudiet i musikkpedagogikk med en nedgang på 41 %. For videreutdanning er det kun en minimal nedgang i søkertall for de tre studieprogrammene som opplever dette. Årsstudium i kirkemusikk 1 økte fra 5 til 10 søkere, noe som er en dobling av søkertall. I tillegg til dette er det studiene musikk og helse (deltid) samt administrasjon og ledelse som har størst økning i søkertall med henholdsvis 68 % og 65 %. Den store økningen i det totale søkertallet for videreutdanningene (53 %) skyldes delvis også de nye studieretningene kultur, kritikk og kommunikasjon og Jazzkomposisjon, som sto for 16 % av den totale økningen i søkere. 8

9 4. Primærsøkere fordelt på enkeltstudier Videre følger en oversikt over 1. prioritetssøkere fordelt på studieprogram. Kandidatstudier Studium Kandidatstudiet i utøving - klassisk Kandidatstudiet i utøving - improvisert musikk/jazz Kandidatstudiet i utøving folkemusikk Kandidatstudiet i kirkemusikk Kandidatstudiet i musikkpedagogikk Kandidatstudiet i komposisjon Det frie kandidatstudiet Kandidatstudiet i utøving opera 2. avdeling Kandidatstudiet i dirigering, orkesterledelse Kandidatstudiet i dirigering, korledelse 8 Årsstudium på bachelornivå Total Tabell 4.1. primærsøkere til kandidatstudiene Tall fra FS Tall for 2014: FS Mastergradsstudier Studium Diplomstudiet i utøving Master utøving solo/kammermusikk Master utøving improvisert musikk / jazz Master utøving folkemusikk Master utøving akk. og kammermusikk for klassiske pianister Master utøving utøving med teoretisk fordypning Master utøving - operarepetitør Master utøving Nordisk master; den komponerende musiker 7 Mastergradsstudiet i komposisjon Master kirkemusikk

10 Master dirigering orkester-/korpsledelse Master dirigering - korledelse Master musikkpedagogikk Master musikkterapi Master anvendt musikkteori Mastergradsstudiet i utøvende musikkteknologi Fordypningsstudiet i utøving - klassisk Totalt Tabell 4.2. primærsøkere til mastergradsstudiene Tall fra FS Tall for 2014: FS Videreutdanningsstudier Studium Årsstudiet musikk og helse - heltid Årsstudiet musikk og helse - deltid Praktisk-pedagogisk utdanning heltid Praktisk-pedagogisk utdanning deltid Minoritetskulturer i musikkundervisning Administrasjon og ledelse Komposisjon Ensembleledelse I Ensembleledelse II Årskurs i kirkemusikk I Årskurs i kirkemusikk II Anvendt musikkteori Live Electronics Kultur, kritikk og kommunikasjon 9 Jazzkomposisjon 26 Totalt Tabell 4.3. primærsøkere til videreutdanningsstudiene Tall fra FS Tall for 2014: FS

11 Vurdering av primærsøkere fordelt på studieprogram Ved å se søkertallene tidligere i rapporten i sammenheng med primærsøkertallene ser vi at hele 91 % av søkerne til kandidatstudiet i utøving klassisk hadde dette som sitt førstevalg. Til kandidatstudiet i utøving - improvisert musikk/ jazz hadde 87 % av søkerne dette som sitt førstevalg. Dette er økning for begge studieprogram fra fjorårets søknadsprosess. Størst endring fra i fjor finner vi i søkertallene for det frie kandidatstudiet der kun 16 % av søkerne til studiet hadde dette som førstevalg i fjor. I år er tallene steget til 62 %, som er en kraftig økning. Søkertallene for kandidatstudiet i musikkpedagogikk viser at kun 36 % av søkerne til dette studieprogrammet hadde det som sitt førstevalg. Primærsøkere til mastergradsstudiene sett i sammenheng med søkertallene viser at de fleste studier har rundt % av totalt antall søkere som har studiet som sitt førstevalg. Unntaket er mastergradsstudiet i utøving, solo/kammermusikk samt fordypningsstudiet i utøving der fordypningsstudiet tilsvarer ett år av master solo/ kammermusikk. Søkere til master har kommet lenger i sin spesialisering, og har sånn sett en klarere formening om hvilket program/ studieretning de vil studere videre på, mens søkere til kandidatstudiene ofte har en bredere tilnærming. Høyest for videreutdanningene ligger Ensembleledelse II der 89 % av søkerne til studiet hadde det som førstevalg. Lavest ligger Kultur, kritikk og kommunikasjon på 31 %, Årsstudium i kirkemusikk II med 40 % og Anvendt musikkteori med 41 %. De resterende studiene fordeler seg fra %. Mange av videreutdanningene er deltidsstudier på 15/30 sp og det er nærliggende å tro at flere av søkerne ønsker å kombinere to program og i så måte kan regnes som primærsøkere til begge program. 11

12 5. Kjønnsfordeling Søkertall 2014 Andelen kvinner som har søkt og fått innvilget opptak på de ulike studieprogrammene fordeler seg som følger for 2013 og Kandidatstudier Studieprogram Kvinneandel 2013 Kvinneandel 2014 Søkere Tilbud Søkere Tilbud Kandidatstudiet i utøving - klassisk 57 % 53 % 56 % 54 % Kandidatstudiet i utøving - improvisert musikk/jazz 28 % 25 % 24 % 9 % Kandidatstudiet i utøving folkemusikk 62 % 80 % 65 % 100 % Kandidatstudiet i kirkemusikk 62 % 40 % 58 % 60 % Kandidatstudiet i musikkpedagogikk 50 % 63 % 46 % 56 % Kandidatstudiet i komposisjon 27 % 50 % 16 % 17 % Det frie kandidatstudiet 44 % 0 % 27 % 50 % Kandidatstudiet i utøving opera 2. avdeling 60 % 25 % 71 % 67 % Kandidatstudiet i dirigering, orkesterledelse 26 % 50 % 56 % 50 % Kandidatstudiet i dirigering, korledelse 43 % 0 % Påbygningsstudium på bachelornivå 82 % 67 % 76 % 100 % Sum bachelornivå 46 % 52 % 43 % 52 % Tabell 5.1. Kvinneandel søkere og kvinneandel tatt opp på bachelornivå 2013 og Tall hentet fra FS september 2013 (2013-tall) og (2014-tall) Mastergradsstudier Studieprogram Kvinneandel 2013 Kvinneandel 2014 Søkere Tilbud Søkere Tilbud Diplomstudiet i utøving 59 % 100 % 52 % 33 % Master utøving solo/kammermusikk 55 % 50 % Master utøving improvisert musikk / jazz 24 % 40 % Master utøving folkemusikk 55 % 49 % 100 % - Master utøving akk. og kammermusikk 67 % - Master utøving fordypningsemne 55 % 100 % Master utøving - operarepetitør 71 % 33 % 12

13 Master utøving Nordisk master; den komponerende musiker 27 % 0 % Mastergradsstudiet i komposisjon 14 % 0 % 8 % 0 % Master kirkemusikk 33 % - 50 % - Master dirigering -orkesterledelse 24 % 0 % 48 % - Master dirigering - korledelse 40 % 0 % Master musikkpedagogikk 59 % 86 % 81 % 75 % Master musikkterapi 80 % 100 % 75 % 67 % Master anvendt musikkteori 14 % 0 % 33 % 20 % Mastergradsstudiet i utøvende musikkteknologi 33 % 33 % Fordypningsstudiet i utøving 71 % 57 % 51 % 43 % Sum masternivå 55 % 56 % 48 % 48 % Tabell 5.2. Kvinneandel søkere og kvinneandel tatt opp på masternivå 2013 og Tall hentet fra FS september 2013 (2013-tall) og (2014-tall) Videreutdanningsstudier Studieprogram Kvinneandel 2013 Kvinneandel 2014 Søkere Tilbud Søkere Tilbud Årsstudiet musikk og helse 75 % 75 % 80 % 69 % Årsstudiet musikk og helse deltid 71 % - 81 % 91 % Praktisk-pedagogisk utdanning heltid 46 % 48 % 49 % 56 % Praktisk-pedagogisk utdanning deltid 38 % 39 % 55 % 52 % Minoritetskulturer i musikkundervisning 57 % - 33 % - Administrasjon og ledelse 67 % 67 % 69 % 76 % Komposisjon 33 % 56 % 37 % 38 % Ensembleledelse I 53 % 33 % 52 % 56 % Ensembleledelse II 39 % 46 % 37 % 17 % Årskurs i kirkemusikk I 60 % 100 % 50 % 0 % Årskurs i kirkemusikk II 43 % 33 % 45 % 50 % Anvendt musikkteori 69 % 63 % 55 % 80 % Live Electronics 22 % 45 % 48 % 50 % Kultur, kritikk og kommunikasjon 69 % 61 % 13

14 49% 54% 55% 54% 54% 55% 60% 62% 60% 62% 42% 41% 41% 43% 46% 44% 48% 46% 52% 52% Søkertall 2014 Jazzkomposisjon 18 % 25 % Sum videreutdanningsnivå 49 % 53 % 56 % 61 % Totalt alle studienivå 49 % 53 % 49 % 58 % Tabell 5.3. Kvinneandel søkere og kvinneandel tatt opp på videreutdanningsnivå 2013 og Tall hentet fra FS september 2013 (2013-tall) og (2014-tall) KVINNEANDEL - BACHELORNIVÅ Søkere Tilbud B 1 0 B 1 1 B 1 2 B 1 3 B 1 4 KVINNEANDEL - MASTERNIVÅ Søkere Tilbud M 1 0 M 1 1 M 1 2 M 1 3 M

15 46% 47% 46% 51% 50% 49% 54% 52% 50% 58% 48% 55% 54% 53% 53% 54% 56% 60% 60% 61% Søkertall 2014 KVINNEANDEL - VIDEREUTDANNING Søkere Tilbud VU10 VU11 VU12 VU13 VU14 KVINNEANDEL - TOTALT Søkere Tilbud Vurdering kjønnsfordeling Kvinneandelen søkere til Norges musikkhøgskole ligger i år, som i fjor på 49 %. Andelen kvinner som har mottatt tilbud om studieplass har derimot gått noe opp fra 53 % i 2013 til 58 % i Hovedgrunnen til denne økningen ligger i videreutdanningstilbudene til Musikkhøgskolen. Andel kvinner som fikk tilbud om studieplass på et mastergradsstudium gikk ned men disse tallene må sees i sammenheng med nedgang i andel kvinnelige søkere til mastergradsstudier. Søkere og tilbud ligger begge nå på 48 % på dette studienivået. Det er imidlertid forskjeller mellom enkeltstudier. I noen tilfeller blir det store utslag pga av liten søkermasse og få studieplasser. Studiene musikk og helse og musikkterapi utmerker seg fortsatt som sterkt 15

16 kvinnedominerte, mens komposisjons- og jazzstudier (unntatt jazzsang) er sterkt mannsdominerte. NMH har, som alle andre norske utdanningsinstitusjoner, ansvar for gjennom tiltak i studentrekrutteringen å medvirke til et mindre kjønnsdelt arbeidsliv. Samlet sett er kjønnsfordeling ved NMH svært god, mens det er klare tendenser til at enkeltstudier og enkeltinstrumenter får en skjev kjønnsfordeling. Rekrutteringen på et tidlig trinn i opplæringen er i stor grad årsakene til disse kjønnsforskjellene. Hovedproblemet for disse studiene er ikke nødvendigvis kjønnsmessige skjevheter i opptaksvurderingen, men at det til enkelte studier og instrumenter finnes svært få søkere av det underrepresenterte kjønn. NMH bør jobbe videre med andre aktører om mulige rekrutteringstiltak på lavere nivå. 6. Instrumentfordeling kandidatstudiene Under følger en tabell med antall primærsøkere fordelt på enkeltinstrumenter. INSTRUMENT KLASSISK Akkordeon Blokkfløyte Bratsj Cello Cembalo Eufonium Fagott Fiolin Fløyte Gitar Harpe Horn Klarinett Klaver Kontrabass Obo Orgel Saksofon Sang Slagverk Trombone Trompet Traverso 1 Tuba IMPROVISERT/JAZZ El.gitar El.bass/kontrabass Fiolin Fløyte Keyboard / piano Klarinett Munnspill Saksofon Sang Slagverk/trommesett

17 Trekkspill 1 1 Trombone Trompet Tuba FOLKEMUSIKK Fele/hardingfele Kveding Mandola/gitar 1 Trekkspill/torader Saksofon 1 1 Sjøfløyte, folkefløyte 1 1 Slagverk 1 Ukjent instrument 3 2 ANNET Musikkteknologi 4 Annet instrument 18 Tabell 6.1. Instrumentfordeling kandidatstudiene tall basert på primærsøkere, hver søker er kun registrert en gang uavhengig av hvor mange studieprogram vedkommende har søkt. Tall fra FS den Musikkhøgskolen har ikke på mange år hatt noen søkere til harpe. For 2014 finner vi imidlertid sju søkere til harpe, og man må anta er en naturlig følge av at Musikkhøgskolen ansatte ny professor i harpe. De største nedgangene i søkertall finner vi på klassisk klarinett (32 % nedgang) og saksofon (45 % nedgang). Søkere til klassisk sang har tatt seg opp igjen etter et lavt søkertall i Det ser ut som søkertallet til klassisk sang har stabilisert seg på rundt 145 søkere. Andre økninger finner vi i klassisk trombone (økning på 85 %) mens klassisk trompet fortsetter med synkende søkertall fra toppåret Det er ikke vesentlige endringer i søkermassen i de øvrige instrumentene, men det kan være verdt å merke seg at søkertallet til jazz-sang ser ut til å stabilisere seg på et noe lavere tall enn toppåret Utenlandske søkere til kandidatstudiene og mastergradsstudiene Under følger oversikt over andelen av utenlandske søkere til henholdsvis kandidat og mastergradstudiene. Etter omlegging til elektronisk søknad fra 2007 ble opplysninger om søkernes nasjonalitet ikke tilfredsstillende registrert i 2007 og 2008, og registreringen av dette kom i orden igjen fra I tabellene 7.1. og 7.2. er de kursiverte tallene for 2007 og 2008 stipulerte. Bachelornivå NMH har flest utenlandske søkere til kandidatstudiene i utøving klassisk (85 søkere utgjør 26 % av søkermassen) og improvisert musikk/jazz (15 søkere utgjør 7 % av søkermassen). Til 2. avdeling opera er det hele 82 % utenlandske primærsøkere (14 av 17 søkere). Som det fremgår av tabellen har antall utenlandske søkere holdt seg konstant fra i fjor mens andelen går ned som en følge av økning i den totale søkermassen. Hele 48 % av de utenlandske søkerne til kandidatstudiene er svenske. 17

18 Norske søkere Utenlandske søkere Sum Andel utenlandske søkere 9 % 12 % 11 % 12 % 13 % 16 % 15 % 21 % 20 % 20 % Antall land utenom Norge Tabell 7.1. Andel utenlandske primærsøkere til kandidatstudiene. Søkere som både har søkt 1. og 2. avdeling telles her kun en gang, det er derfor noe avvik fra tallene i tabell 2.3. Tall fra søkertallrapport Tall fra 2014 fra FS den Masternivå Tabellen nedenfor omfatter søkere til utøvende mastergradsstudier og mastergradsstudiet i dirigering da det historisk sett har vært flest utenlandske søkere til disse studieprogrammene Norske søkere Utenlandske søkere Sum Andel utenlandske søkere 39 % 34 % 37 % 44 % 45 % 49 % 43 % 48 % 58 % 56 % Antall land utenom Norge Tabell 7.2. Andel utenlandske primærsøkere til mastergradsstudiene MAUT, MADIUT, MADI, UTMA. Tall fra søkertallrapport Tall fra 2014 fra FS den Flere mastergradsstudier enn tidligere har utenlandske søkere, og det er derfor utarbeidet en oversikt over utenlandske søkere fordelt på studieprogram på masternivå Studieprogram Primærsøkere Utenlandske % andel Diplomstudiet i utøving % Master utøving - totalt % Master utøving solo/kammermusikk % Master utøving improvisert musikk / jazz % Master utøving folkemusikk Master utøving akk. og kammermusikk % Master utøving med teoretisk fordypning % Master utøving - operarepetitør % Master utøving Nordisk master; den komponerende musiker % Mastergradsstudiet i komposisjon % Master kirkemusikk % Master dirigering - totalt % Master dirigering orkester-/korpsledelse % Master dirigering - korledelse % Master musikkpedagogikk % Master musikkterapi % Master anvendt musikkteori % Mastergradsstudiet i utøvende musikkteknologi % 18

19 Fordypningsstudiet i utøving % Sum masternivå % Tabell 7.3. Andel utenlandske primærsøkere til mastergradsstudiene fordelt på studieprogram. Tall fra FS den I denne oversikten er det verdt å merke seg den høye andelen utenlandske søkere i de utøvende studieretningene akkompagnement/ kammermusikk og operarepetitør der 100 % av søkerne var utenlandske. Mastergradsstudiet i dirigering - korledelse har nå gått forbi alle de andre studiene og har nest høyest andel utenlandske søkere (69 %). Mastergradsstudiet i dirigering ligger samlet på 63 % utenlandske søkere. Instrumentgrupper Tabellen viser andel utenlandske søkere for hver instrumentgruppe i perioden for kandidatstudiet i utøving - klassisk (KAUT-KL) samt de klassiske utøvende mastergradsstudiene (MAUT, MADIUT og UTMA): Kandidatstudier klassisk Mastergradsstudier - klassisk Stryk 28 % 33 % 45 % 44 % 47 % 71 % 60 % 56 % 73 % 68 % Klaver 48 % 44 % 32 % 28 % 26 % 52 % 74 % 70 % 72 % 64 % Messing 25 % 5 % 15 % 8 % 24 % 54 % 26 % 26 % 30 % 26 % Treblås 21 % 23 % 17 % 26 % 15 % 60 % 58 % 50 % 72 % 59 % Sang 22 % 15 % 21 % 17 % 13 % 12 % 27 % 33 % 38 % 29 % Tabell 7.4. Andel utenlandske primærsøkere for instrumentgrupper. Tall fra FS den Stryk 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kandidatstudier Mastergradsstudier Diagram 7.5 Historisk utvikling stryk basert på tall fra tabell

20 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Klaver Kandidatstudier Mastergradsstudier Diagram 7.6 Historisk utvikling klaver basert på tall fra tabell % Messing 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kandidatstudier Mastergradsstudier Diagram 7.7 Historisk utvikling messing basert på tall fra tabell

21 Treblås 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kandidatstudier Mastergradsstudier Diagram 7.8 Historisk utvikling treblås basert på tall fra tabell 7.4. Sang 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Kandidatstudier Mastergradsstudier Diagram 7.9 Historisk utvikling sang basert på tall fra tabell 7.4. Vurdering av søkning fra utlandet På masternivå ser vi at antall utenlandske søkere går ned i alle instrumentgrupper som er tatt med i grafene fra 2013 til Allikevel opplever Musikkhøgskolen en økning i det totale søkertallet fra utenlandske studenter, noe som betyr at det er tilstrømmingen av studenter på dirigering samt instrumenter som ikke er med i disse oversiktene (for eksempel harpe) som står for stigningen. Det som ikke kommer frem av tabell 7.4. er at harpe de siste to årene utelukkende har hatt utenlandske søkere på masternivå. Dette tyder på manglende rekruttering i søkermassen fra Norge. For enkelte instrumentgrupper på kandidatstudiene skifter andel utenlandske søkere fra år til år og det er vanskelig å se en trend. Vi kan allikevel se at det både på sang og klaver er tydelig 21

22 nedgang i andel utenlandske søkere på tross av sterkt økende søkertall i klaver fra og sterkt økende søkertall for sang fra (se tabell 6.1). Sett i forhold til at NMH ikke driver noen form for internasjonal markedsføring av studietilbudet, må antallet utenlandske søkere betraktes som tilfredsstillende. Det jobbes kontinuerlig med utvikling av studieporteføljen men det er fortsatt et stykke å gå i forhold til å få engelske oversettelser av aktuelle studieplaner. 8. Oppsummering og konklusjon Fra 2012 til 2013 gikk både antall søkere og antall primærsøkere ned på alle studienivå, og størst nedgang finner vi i søkertallene til studier på bachelornivå. I 2014 ser vi igjen en økning til rekordhøye søkertall, noe som hovedsakelig skyldes flere søkere til masterstudier samt en sterk økning i antall søkere til videreutdanningene. Selv om antall primærsøkere på bachelornivå steg fra 2013 til 2014 ligger tallene allikevel en del under nivået for 2011 og Det er verdt å følge med på denne utviklingen. Kjønnsfordelingen i den totale søkermassen anses som tilfredsstillende. 51 % av søkerne og 54 % av de som mottok tilbud om studieplass er kvinner. Utviklingen i tilstrømningen av utenlandske søkere til mastergradsstudiene viser at det er flere utenlandske søkere som kommer til NMH, samtidig som andelen utenlandske søkere går noe ned. Dette betyr at de norske søkerne står for en stor del av økningen i søkertall for mastergradsstudiene. Forskjellene er store fra instrument til instrument men flest utenlandske søkere finner vi på stryk, klaver og treblås. Også på studieprogram ser vi store forskjeller og man bør merke seg spesielt studieretningene operarepetitør, akkompagnement og kammermusikk for klassiske pianister samt dirigering som alle har stor andel utenlandske søkere. Tilstrømningen av utenlandske søkere anses som tilfredsstillende, tatt i betraktning at Musikkhøgskolen ikke driver noen form for internasjonal markedsføring av studietilbud. Oktober, 2014 Tone Jordhus Kvalitetskoordinator 22

SØKERTALL System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

SØKERTALL System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SØKERTALL 2015 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 13/2015 Innhold Søkertall 2015 SØKERTALL 2015... 1 Oppsummering og konklusjon... 3 1. Innledning... 4 2. Søkertall fordelt på hovedkategorier

Detaljer

Rapport om søkertall System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norge musikkhøgskole

Rapport om søkertall System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norge musikkhøgskole Rapport om søkertall 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norge musikkhøgskole Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Søknadstall fordelt på hovedkategorier av studier... 3 3.

Detaljer

SØKERTALL System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet. Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Rapport: 10 (2016)

SØKERTALL System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet. Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Rapport: 10 (2016) SØKERTALL 2016 Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Rapport: 10 (2016) Innhold Søkertall 2016 SØKERTALL 2016... 1 Oppsummering og konklusjon... 3 1. Innledning... 4 2. Søkertall fordelt på hovedkategorier

Detaljer

Medlemmer: Oslo, 11.10.2013

Medlemmer: Oslo, 11.10.2013 Møteinnkalling Medlemmer: Oslo, 11.10.2013 Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Bente Almås, Inger Anne Westby, Asbjørn Schaathun, Håkon Storm-Mathisen, Tom Ottar Andreassen, Ole

Detaljer

TAKKET NEI 2014. Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

TAKKET NEI 2014. Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet TAKKET NEI 2014 Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet Innhold Takket nei 2014 1. Innledning... 3 2. Bakgrunnsmateriale... 3 3. Undersøkelsen... 4 Svarprosent... 4

Detaljer

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 17.11.2014

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 17.11.2014 Møteinnkalling Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 17.11.2014 Studieutvalget Møtedato: 21.11.2014 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møtested: NMH, 03005 Varamedlemmer skal bare møte etter særskilt innkalling. Saker

Detaljer

TAKKET NEI 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

TAKKET NEI 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet TAKKET NEI 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Spørreskjemaet... 3 1.2 Andel takket nei... 3 2.0 Resultatene av undersøkelsen...5 2.1 Svarprosent...

Detaljer

RAPPORT OM STUDIEGJENNOMFØRING 2015. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

RAPPORT OM STUDIEGJENNOMFØRING 2015. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet RAPPORT OM STUDIEGJENNOMFØRING 2015 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Silje Marie Øiestad Skeie, Studierådgiver Renate hauge Sund, Eksamenskoordinator Rapport: 02/2015 Innhold Rapport om studiegjennomføring

Detaljer

EVALUERING AV OPPTAKSPRØVENE System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

EVALUERING AV OPPTAKSPRØVENE System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet EVALUERING AV OPPTAKSPRØVENE 2015 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Anne Cathrine Wesnes, Opptakskoordinator Rapport: 8/2015 Innhold Evaluering av opptaksprøvene 2015 Sammendrag og vurdering... 3 1. Innledning...

Detaljer

Kvalitetssikringssystemet intern evaluering av studieprogram for studieprogram knyttet til programutvalget for utøvende mastergradsstudier

Kvalitetssikringssystemet intern evaluering av studieprogram for studieprogram knyttet til programutvalget for utøvende mastergradsstudier Saksframlegg Dato: Arkivsaksnr.: 13.10.2014 14/00804-5 Saksnr. Møtedato Studieutvalget 77/14 17.10.2014 Kvalitetssikringssystemet intern evaluering av studieprogram for studieprogram knyttet til programutvalget

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 Samlerapport til programutvalg for jazz og folkemusikkstudier (PUJF) Kandidatstudiet i utøving improvisert musikk/ jazz Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Seniorrådgiver Hege Brodahl, rådgiver Tone Jordhus (sak 73 78), rådgiver Beatrix Van Doorn (sak 79)

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Seniorrådgiver Hege Brodahl, rådgiver Tone Jordhus (sak 73 78), rådgiver Beatrix Van Doorn (sak 79) MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 20.10.2014 Studieutvalget Møtedato 17.10.2014 Tidspunkt 13:00-15:35 Møtested NMH, møterom 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Svein Bjørkøy for Tom Ottar

Detaljer

RAPPORT OM STUDIEGJENNOMFØRING. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

RAPPORT OM STUDIEGJENNOMFØRING. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet RAPPORT OM STUDIEGJENNOMFØRING 2014 2 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Datainnsamling... 4 1.2. Oversikt over forkortelser brukt på studieprogram i rapporten... 4 2. Studenttall... 5 2.1. Samlet studenttall...

Detaljer

Studieutvalget Møtested: 140, NMH Dato: Tidspunkt: 13:00

Studieutvalget Møtested: 140, NMH Dato: Tidspunkt: 13:00 Til medlemmer: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Terje Winge, Mats Claesson, Gro Trondalen, Per Sæmund Bjørkum, Are Sandbakken, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Tom Ottar Andreassen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 21.11.2014 Møtedato: 21.11.2014 Tidspunkt: kl. 13:00-15:45 Møtested: NMH, 03005 Til stede: Fra adm: Møtende varamedlemmer: Forfall: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås,

Detaljer

Kvalitetssikringssystemet - intern evaluering av studieprogram - studieprogram tilknyttet programutvalget for dirigeringsstudier - notat 2

Kvalitetssikringssystemet - intern evaluering av studieprogram - studieprogram tilknyttet programutvalget for dirigeringsstudier - notat 2 SAKSFRAMLEGG Saksframlegg for: Sted: Oslo Studieutvalget Dato: 12.06.2015 Møtedato: 16.06.2015 Saksnr.: Arkivref.: 15/00419-2 Kvalitetssikringssystemet - intern evaluering av studieprogram - studieprogram

Detaljer

EVALUERING AV ÅPEN UKE 2015. Inkluderer deltakernes tilbakemeldinger. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

EVALUERING AV ÅPEN UKE 2015. Inkluderer deltakernes tilbakemeldinger. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet EVALUERING AV ÅPEN UKE 2015 Inkluderer deltakernes tilbakemeldinger Bjørg J. Bjøntegaard, viserektor for utdanning Tone Jordhus, kvalitetskoordinator Rapport: 17/2015 Innhold Evaluering av åpen uke 2015

Detaljer

Studieutvalget. varamedlemmer: Håkon Kvidal, Barbro Marklund-Petersone, Guoste Tamulynaite, Stian Andreas Andersen. Møteinnkalling. Dato: 25.1.

Studieutvalget. varamedlemmer: Håkon Kvidal, Barbro Marklund-Petersone, Guoste Tamulynaite, Stian Andreas Andersen. Møteinnkalling. Dato: 25.1. Til medlemmer: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Terje Winge, Mats Claesson, Gro Trondalen, Per Sæmund Bjørkum, Are Sandbakken, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Tom Ottar Andreassen,

Detaljer

Saksframlegg for: Sted: Oslo Studieutvalget Dato: 10.06.2015 Møtedato: 16.06.2015 Saksnr.: 36/15 Arkivref.: 14/00832-14

Saksframlegg for: Sted: Oslo Studieutvalget Dato: 10.06.2015 Møtedato: 16.06.2015 Saksnr.: 36/15 Arkivref.: 14/00832-14 SAKSFRAMLEGG Saksframlegg for: Sted: Oslo Studieutvalget Dato: 10.06.2015 Møtedato: 16.06.2015 Saksnr.: 36/15 Arkivref.: 14/00832-14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Forslag til vedtak: Protokoll

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2016

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2016 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2016 Samlerapport til programutvalg for kandidatstudier i utøving klassisk Kandidatstudiet i utøving klassisk Påbyggingsstudiet i utøving på bachelornivå klassisk Lisa

Detaljer

Vedlegg 1 Sak KF STUDIEPORTEFØLJE

Vedlegg 1 Sak KF STUDIEPORTEFØLJE Vedlegg 1 Sak KF 19-11 STUDIEPORTEFØLJE 2012-13 Viser til tidligere sak om at Bachelor i musikk, Faglærerutdanning i musikk, Fagstudium i musikkutøving samt Master i musikk blir lyst ut med søknadsfrist

Detaljer

KF SAK Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016

KF SAK Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016 Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2012/4599 Dato: 03.10.2014 Saksnr: KF 17-14 KF SAK 17-14 Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016 Til: Fakultetsstyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Møterom: 140. Offentlig protokoll Side 1 av 6

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Møterom: 140. Offentlig protokoll Side 1 av 6 MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Studieutvalget Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Tom Ottar

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SAMLERAPPORT TIL PROGRAMUTVALGET FOR JAZZ OG FOLKEMUSIKK (PUJF) 2 Innhold Intern evaluering av studieprogram

Detaljer

Rapport for arbeidet med utdanningskvalitet studieåret 2012-2013

Rapport for arbeidet med utdanningskvalitet studieåret 2012-2013 Rapport for arbeidet med utdanningskvalitet studieåret 2012-2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole Innhold 1 Studentopptak 3 1.1 Søkere 3 1.2 Søknadsprosedyren

Detaljer

EVALUERING AV OPPTAKSPRØVENE 2016. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

EVALUERING AV OPPTAKSPRØVENE 2016. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet EVALUERING AV OPPTAKSPRØVENE 2016 Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Silje Hjelset Nygaard, Opptakskoordinator Rapport: 5/2016 Innhold Evaluering av opptaksprøvene 2016 EVALUERING AV OPPTAKSPRØVENE

Detaljer

Medlemmer: Oslo, 28.1.2014

Medlemmer: Oslo, 28.1.2014 Møteinnkalling Medlemmer: Oslo, 28.1.2014 Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Inger Anne Westby, Asbjørn Schaathun, Håkon Storm-Mathisen, Tom Ottar Andreassen, Ole

Detaljer

RAPPORT FRA ARBEIDET MED UTDANNINGSKVALITET STUDIEÅRET

RAPPORT FRA ARBEIDET MED UTDANNINGSKVALITET STUDIEÅRET RAPPORT FRA ARBEIDET MED UTDANNINGSKVALITET STUDIEÅRET 2009-2010 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole 3. desember 2010 2 Innhold 1 Studentopptak... 5 1.1 Søkere...

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 Samlerapport til programutvalg for musikkpedagogiske studier (PUMP) Videreutdanningen administrasjon og ledelse Videreutdanningen kultur, kritikk og kommunikasjon

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 DIPLOMSTUDIET I UTØVING (MADIUT) MASTERGRADSSTUDIET I UTØVING (MAUT) FORDYPNINGSSTUDIET I UTØVING PÅ MASTERNIVÅ (UTMA) Samlerapport til Programutvalget for utøvende

Detaljer

KONTINUERLIG EVALUERING AV LÆRINGSPROSESSER

KONTINUERLIG EVALUERING AV LÆRINGSPROSESSER KONTINUERLIG EVALUERING AV LÆRINGSPROSESSER 2015-16 Rapport med utgangspunkt i fagseksjonslederes innrapportering Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Rapport: 14 (2016) Innhold Kontinuerlig evaluering

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

RAPPORT FOR ARBEIDET MED UTDANNINGSKVALITET STUDIEÅRET System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

RAPPORT FOR ARBEIDET MED UTDANNINGSKVALITET STUDIEÅRET System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet RAPPORT FOR ARBEIDET MED UTDANNINGSKVALITET STUDIEÅRET 2013-14 2 Innhold Innledning 4 1. Studentopptak 5 1.1. Søkere 5 1.2. Søknadsprosedyren 9 1.3. Opptaksprøven 9 1.4. Søkerundersøkelsen 9 2. Studietilbud

Detaljer

RAPPORT OM ARBEIDET MED UTDANNINGSKVALITET Studieåret

RAPPORT OM ARBEIDET MED UTDANNINGSKVALITET Studieåret RAPPORT OM ARBEIDET MED UTDANNINGSKVALITET Studieåret 2015-16 Lisa Katrine Svendsen, kvalitetskoordinator Årsrapport (2016) Innhold Årsrapport utdanningskvalitet 2015-16 Innledning... 4 1. Studentopptak...

Detaljer

RAPPORT FOR ARBEIDET MED UTDANNINGSKVALITET. Studieåret System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

RAPPORT FOR ARBEIDET MED UTDANNINGSKVALITET. Studieåret System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet RAPPORT FOR ARBEIDET MED UTDANNINGSKVALITET Studieåret 2014-15 Tone Jordhus, kvalitetskoordinator Rapport: 16/2015 Innhold Årsrapport utdanningskvalitet 2014-15 Innledning... 4 1. Studentopptak... 5 1.1.

Detaljer

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 09.10.2015. Møtetidspunkt: 09.10.2015 kl. 13:00 Møtested: 140

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 09.10.2015. Møtetidspunkt: 09.10.2015 kl. 13:00 Møtested: 140 MØTEINNKALLING Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 09.10.2015 Studieutvalget Møtetidspunkt: 09.10.2015 kl. 13:00 Møtested: 140 Saksliste Vedtakssaker 63/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 64/15

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2016

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2016 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2016 Samlerapport til programutvalg for jazz- og folkemusikkstudier Kandidatstudiet i utøving folkemusikk Lisa Svendsen, Kvalitetskoordinator Rapport: 6 (2016) Innhold

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 53/16 06.09.2016 Dato: 29.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/1677-INC Orientering om opptak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Dato: 09.06.2015

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Dato: 09.06.2015 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 09.06.2015 Studieutvalget Møtedato: 26.05.2015 Møtested: NMH, møterom 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Terje Winge, Bente Almås, Marie Rotevatn, Geir Johansen (sak

Detaljer

LOKALT OPPTAK 2011. Søkertall pr 1. mars

LOKALT OPPTAK 2011. Søkertall pr 1. mars LOKALT OPPTAK 2011 Søkertall pr 1. mars Gode tall! Høgskolen har en økning på 22,5 % (248 primærsøkere) fra 2010 til 2011 til studier i det lokale opptaket Høgskolen har de siste årene hatt en jevn økning

Detaljer

STUDENTEVALUERING AV LÆRINGSMILJØ 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTEVALUERING AV LÆRINGSMILJØ 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTEVALUERING AV LÆRINGSMILJØ 2013 2 Innhold Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 1.1. Evalueringsskjemaet... 6 1.2. Svarprosent... 6 1.3. Resultatframstillingen... 8 2. Studentevaluering av læringsmiljø

Detaljer

OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK. Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13. Side 1 av 13

OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK. Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13. Side 1 av 13 OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13 Side 1 av 13 1. INNLEDNING... 3 1.1 Begrepsforklaring... 3 2. OPPTAKSGRUNNLAG... 4 2.1 Femårig

Detaljer

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 S-sak 32/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2013/674 SØKERTALL 2013 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 62/15 27.10.2015 Dato: 16.10.2015 Arkivsaksnr: 2015/11358-INC Orientering om opptak

Detaljer

RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Deltagere... 3 1.2 Spørreskjemaene... 4 2 Resultater...

Detaljer

REPERTOARKRAV FOR HOVEDINSTRUMENT

REPERTOARKRAV FOR HOVEDINSTRUMENT TREBLÅSEINSTRUMENT... 2 Fløyte... 2 Blokkfløyte... 2 Obo... 2 Klarinett... 2 Fagott... 2 Saksofon... 2 MESSINGBLÅSEINSTRUMENT... 3 Horn... 3 Trompet... 3 Kornett... 3 Trombone... 3 Basstrombone... 3 Eufonium...

Detaljer

Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet

Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET KF - 12-13 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 12.04.2013 Arkivref.: 2010/516 Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 29.1.9 S-sak 93/9 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 28/151 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 29 Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

Studieplasser og gjennomføring på UiB fra 2008 til 2014

Studieplasser og gjennomføring på UiB fra 2008 til 2014 Studieplasser og gjennomføring på UiB fra 2008 til 2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag/konklusjon... 3 Formål... 5 UiB alle studier totalt... 5... 5... 6 Kandidatproduksjon... 6 Profesjonsstudier totalt...

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 S T Y R E S A K # 36/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering og ber om at det fremmes en

Detaljer

Musiker? Kirkemusikk? Klassisk? Jazz? Utøvende musikkutdanning

Musiker? Kirkemusikk? Klassisk? Jazz? Utøvende musikkutdanning Utøvende musikkutdanning Musiker? Kirkemusikk? Klassisk? Jazz? NTNU tilbyr 4-årig bachelorstudium i utøvende musikk 2-årig masterstudium i utøvende musikk D e t s k a p e n d e u n i v e r s i t e t SIVILINGENIØR-

Detaljer

Opptak til bachelorstudier i utøvende musikk 2016

Opptak til bachelorstudier i utøvende musikk 2016 Opptak til bachelorstudier i utøvende musikk 2016 TREBLÅSEINSTRUMENT... 2 Fløyte... 2 Blokkfløyte... 2 Obo... 2 Klarinett... 2 Fagott... 2 Saksofon... 2 MESSINGBLÅSEINSTRUMENT... 3 Horn... 3 Trompet...

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/15 STYREMØTET DEN 28-29.10.15 STUDENTOPPTAKET 2015

S T Y R E S A K # 50/15 STYREMØTET DEN 28-29.10.15 STUDENTOPPTAKET 2015 S T Y R E S A K # 50/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28-29.10.15 STUDENTOPPTAKET 2015 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Tidligere dokumenter: Bergen, den

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 43/11 13.09.2011 Dato: 02.09.2011 Arkivsaksnr: 2011/4586-EIDA Orientering om opptak

Detaljer

5/17 Oppnevnelse av eksterne representanter til studieprogramevalueringer

5/17 Oppnevnelse av eksterne representanter til studieprogramevalueringer MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 28.02.2017 Studieutvalget Møtedato: 03.02.2017 Møtested: 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Asbjørn Schaathun, Geir Johansen, Håkon Storm- Mathisen, Ole Kristian Ruud,

Detaljer

Tom Ottar Andreassen, Inger Elise Reitan, Ole Kristian Ruud, Oda Holstad Drnesm Eskild Abelseth

Tom Ottar Andreassen, Inger Elise Reitan, Ole Kristian Ruud, Oda Holstad Drnesm Eskild Abelseth Møteprotokoll Utvalg Studieutvalget Møtedato 17.6.2013 Tidspunkt 13:00-14:40 Møtested NMH Oslo, 17.6.2013 Medlemmer til stede Ingrid Maria Hanken, Bente Almås, Per Sæmund Bjørkum, Mats Claesson, Brit Ågot

Detaljer

Søkertall april 2015 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre

Søkertall april 2015 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Søkertall april 2015 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Generelt Fakultetet har i 2015 en liten reduksjon i søkertallet på 3 %. Fortsatt er imidlertid det samlede søkertall på

Detaljer

S T Y R E S A K # 21/13 STYREMØTET DEN OPPTAK 2013/14

S T Y R E S A K # 21/13 STYREMØTET DEN OPPTAK 2013/14 S T Y R E S A K # 21/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.12 OPPTAK 2013/14 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Tidligere dokumenter: Saksfremlegg til styret

Detaljer

Sak 31/07 Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved UiS studieåret (2007/1567)

Sak 31/07 Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved UiS studieåret (2007/1567) Universitetet i Stavanger Rektor/direktør Sak 31/07 Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved UiS studieåret 2007-2008 (2007/1567) Saken gjelder: Opptaksrammer og regulering av adgang til studier

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Førsteamanuensis 1959 Førsteamanuensis 1961 Professor 1963 Førsteamanuensis b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Opptaksprøver kandidatstudiet i musikkpedagogikk

Opptaksprøver kandidatstudiet i musikkpedagogikk Opptaksprøver 2013 - kandidatstudiet i musikkpedagogikk Opptaksprøvene går over tre runder i uke 11, 11.-15. mars 2013. Søkere som består 1. runde går videre til 2. og 3. runde. 1. runde - mandag 11. mars

Detaljer

Estetiske fag, kunst- og musikkfag

Estetiske fag, kunst- og musikkfag Design: Agendum See Design. Layout og trykk: NTNU-trykk Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap,

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Norges musikkhøgskole Biblioteket KLASSIFIKASJONSSYSTEM FOR NOTER OG LYDOPPTAK

Norges musikkhøgskole Biblioteket KLASSIFIKASJONSSYSTEM FOR NOTER OG LYDOPPTAK Norges musikkhøgskole Biblioteket KLASSIFIKASJONSSYSTEM FOR NOTER OG LYDOPPTAK Musikkhøgskolens klassifikasjonssystem for noter og lydopptak I n n h o l d C. Klaverinstrumenter s. 3 D. Orgel og harmonium

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

STYREMØTET DEN 28.11.12

STYREMØTET DEN 28.11.12 S T Y R E S A K # 14/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.11.12 ANALYSE AV OPPTAKET FOR STUDIEÅRET 2012/13 Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten om opptaket for studieåret 2012/13 til orientering.

Detaljer

Institutt for musikk og dans Universitetet i Stavanger

Institutt for musikk og dans Universitetet i Stavanger SØKNADSSKJEMA Institutt for musikk og dans Universitetet i Stavanger 2009 2010 SØKNADSFRISTER: Lavere grads studier: Musikk: 15. desember 2008 Dans: 1. februar 2009 Høyere grads studier: Masterprogram

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet OPPNEVNING AV OPPTAKSKOMITÉ FOR OPPTAK TIL KONSERVATORIEUTDANNINGENE

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet OPPNEVNING AV OPPTAKSKOMITÉ FOR OPPTAK TIL KONSERVATORIEUTDANNINGENE Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2015/351 Dato: 14.01.15 Saksnr: KF 04-15 SAK KF 04/15 Til: Møtedato: 23.01.2015 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet OPPNEVNING AV OPPTAKSKOMITÉ FOR OPPTAK

Detaljer

Akkrediterte mastergrader i 10 år noen fakta og funderinger om popularitet og prestisje

Akkrediterte mastergrader i 10 år noen fakta og funderinger om popularitet og prestisje Akkrediterte mastergrader i 10 år noen fakta og funderinger om popularitet og prestisje Det er ti år siden Kvalitetsreformen i høgre utdanning ble innført. Like lenge har statlige og private høgskoler

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 26.09.2014 Saksnr..: 2013/12113 CHRISSK Unntatt offentlighet: offl 13 jf fvl 13 Dekanvedtak- opptaksrammer for studieåret 2015/2016 Dekan Hans Petter

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 4/11 22.02.2011 Dato: 03.02.2011 Arkivsaksnr: 2010/11432 Opptaket ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 27.10.11 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2011/836 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011 Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Opptaksforskrift Barratt Due musikkinstitutt

Opptaksforskrift Barratt Due musikkinstitutt Opptaksforskrift Barratt Due musikkinstitutt 1. Innledning Opptaksforskrift for Barratt Due musikkinstitutt bygger på de generelle bestemmelsene i FOR-2007-01-31-173 Forskrift om opptak til høyere utdanning

Detaljer

Kontra Kulturskole. Ski kommunes egen kulturskole tilbyr i høst: Nye og stimulerende tilbud for

Kontra Kulturskole. Ski kommunes egen kulturskole tilbyr i høst: Nye og stimulerende tilbud for Kontra Kulturskole Ski kommunes egen kulturskole tilbyr i høst: Nye og stimulerende tilbud for BARN og UNGE Fra 3 19 år Musikklek for de yngste! Kor for de fleste! Nye instrumenttilbud! Nytt innhold i

Detaljer

Musikk- og kulturskolen - TKMK. Demonstrasjonskulturskole

Musikk- og kulturskolen - TKMK. Demonstrasjonskulturskole Musikk- og kulturskolen - TKMK Demonstrasjonskulturskole 2006-2008 Nøkkeltall 4300 elevplasser Eksterne prosjekt Gjennom ordningen med salg av tjenester når vi anslagsvis like mange ikke registrerte elever.

Detaljer

EVALUERING AV OPPTAKSPRØVENE 2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

EVALUERING AV OPPTAKSPRØVENE 2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet EVALUERING AV OPPTAKSPRØVENE 2014 Innhold Evaluering av opptaksprøvene 2014 1. Innledning... 3 1.2. Evalueringen... 3 1.3. Svarprosent... 3 1.4. Spørreskjemaene... 3 2. Resultater - Juryevaluering... 4

Detaljer

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR Musikkonservatoriet Det kunstfaglige fakultet FORDYPNING I HOVEDINSTRUMENT, INSTRUMENTALPEDAGOGIKK, KIRKEMUSIKK ELLER KUNST- OG KULTURFORMIDLING Musikkonservatoriet

Detaljer

Referat fra programrådet for musikkvitenskap 20.02.12. Møtested: 2425

Referat fra programrådet for musikkvitenskap 20.02.12. Møtested: 2425 1 av 3 Det humanistiske fakultet Institutt for musikk Dato 21.2.212 Referanse 29/11732/VST Møtereferat Til stede: Forfall: Kopi til: Ståle Kleiberg (studieleder), Magnar Breivik, Reidar Bakke, Lisbeth

Detaljer

ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING

ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING 7. juni 2007 revidert versjon ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING BAKGRUNN Operavirksomheten i Norge står foran en viktig milepæl ved åpningen av landets nye operahus våren 2008. Det er fastsatt ambisiøse

Detaljer

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/4084 AKJ000 Dato: 08.09.2014 Sak FS-26/2014 SAK FS-26/2014 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 26.11.13 Saksansvarlig: Berit J. Kjelstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2013/11627 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer

Detaljer

RAPPORT OM STUDIEGJENNOMFØRING 2016. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

RAPPORT OM STUDIEGJENNOMFØRING 2016. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet RAPPORT OM STUDIEGJENNOMFØRING 2016 Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Renate Hauge Sund, Eksamenskoordinator Silje Marie Skeie, Seniorrådgiver Rapport: 02/2016 Innhold Rapport om studiegjennomføring

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Bakgrunn for notatet Økning for engelsk, fransk, spansk og tysk

Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Bakgrunn for notatet Økning for engelsk, fransk, spansk og tysk Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 6/2011 (10.5.2011) v/ Gerard Doetjes Bakgrunn for notatet Samordna opptak

Detaljer

Ikke-opptak til studier ved Fakultet for allmennvitenskaplige fag. Vi viser til epost sendt torsdag 20.04.2012 med gjengitt styrevedtak i S-sak 50/11:

Ikke-opptak til studier ved Fakultet for allmennvitenskaplige fag. Vi viser til epost sendt torsdag 20.04.2012 med gjengitt styrevedtak i S-sak 50/11: Høgskolen i Telemark Avdeling for allmenne fag Saksbehandler: Intern tlf.: E-post: Journalnummer: Dato: Helle Friis Knutzen 35 95 27 12 helle.f.knutzen@hit.no 26.04.2012 Ikke-opptak til studier ved Fakultet

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SAMLERAPPORT TIL PROGRAMUTVALGET FOR KOMPOSISJONS- OG MUSIKKTEORISTUDIER (PUKP) 2 Innhold Intern evaluering

Detaljer

Kulturskolen 2015-2016

Kulturskolen 2015-2016 HURUM KOMMUNE Kulturskolen 2015-2016 musikk, dans, visuell kunst Male og tegneelevene, våren 2011 2 Velkommen til Hurum kommunale kulturskole! Visjon: Hurum kommune skal ha en kulturskole hvor barn og

Detaljer

Plan for opptrapping av opptaket ved NHS og IØL i løpet av en femårsperiode

Plan for opptrapping av opptaket ved NHS og IØL i løpet av en femårsperiode Plan for opptrapping av opptaket ved NHS og IØL i løpet av en femårsperiode Som oppfølging av vedtak i styresak 95/08 om Organisering av NHS-IØL, ble SVfakultetet pålagt å utarbeide en plan for opptrapping

Detaljer

Orientering om samordna opptak ved NMBU

Orientering om samordna opptak ved NMBU US 44/2015 Orientering om samordna opptak ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektøren Saksbehandler(e): Ole-Jørgen Torp Arkiv nr: 15/01679 Vedlegg: 1. Pressemelding 2. Powerpoint-presentasjon

Detaljer

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Utdanningsmelding 2012 Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Forslag til Fakultetsstyret 19.03.2013 Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2011 Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. januar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 11. januar 2017 23.11.2016 nr. 1903 Forskrift om endring

Detaljer

Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011

Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011 Universitetet i Stavanger Styret US 103/09 (ephortesak 2009/3386) Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011 Utgreiing. Styret selv må, etter Lov

Detaljer

Kim Stian Gjerdingen Bakke

Kim Stian Gjerdingen Bakke Velkommen inn! Har du lyst til å spille i band, spille klarinett, piano, trekkspill, cello, trompet eller trommer? Vil du lære å tegne og male? Eller har du mer lyst til å synge i kor, danse eller spille

Detaljer

Søkertall april 2009 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre

Søkertall april 2009 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Søkertall april 2009 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Generelt... 1 Søkertallsutviklingen ved fakultetet... 1 De enkelte fagene... 2 Betydning for høsten 2009 og seinere oppfølging...

Detaljer

PPS Opptaksplasser Antall primærsøkere

PPS Opptaksplasser Antall primærsøkere Del 3 Vedlegg 1 SAMORDNA OPPTAK (april-/maitall) - Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) Tabell 1: PPS Opptaksplasser Antall primærsøkere 2006 2010 Det samfunnsvitenskaplige fakultet (SV) 2009 2010

Detaljer

Valgemnekatalog 2007/08

Valgemnekatalog 2007/08 Valgemnekatalog 2007/08 VEILEDNING TIL SØKNAD OM VALGEMNER VED NMH 2007/08 For kandidatstudiet i utøving, klassisk og folkemusikk (KAUT/kl og fm): Valgemnet Utøving fordypning i betydningen utvidet individuell

Detaljer

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 30.01.2015. Møtedato: 30.01.2015 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møtested: NMH, møterom 140

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 30.01.2015. Møtedato: 30.01.2015 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møtested: NMH, møterom 140 MØTEINNKALLING Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 30.01.2015 Studieutvalget Møtedato: 30.01.2015 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møtested: NMH, møterom 140 Saksliste Vedtakssaker 1/15 Kvalitetssikringssystemet

Detaljer

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ KONSEN Musikkonservatoriet ved Universitet i Tromsø er en institusjon i drivende utvikling. Våre lærere er høyt kvalifiserte utøvende musikere, pedagoger og forskere som sammen jobber hardt for å gi studentene

Detaljer