ÅRSPLAN FOR TØFFE BARNEHAGE 2011/2012. Tertitten og Dovregubben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR TØFFE BARNEHAGE 2011/2012. Tertitten og Dovregubben"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR TØFFE BARNEHAGE 2011/2012 Tertitten og Dovregubben Dunderland

2 INNHOLD VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR I TØFFE BARNEHAGE... 7 PERSONALGRUPPEN... 9 HOVEDINNHOLD / TEMA / FOKUSOMRÅDER Språk (Tekst og kommunikasjon) Kunst, kultur og kreativitet Utvikling av barns sosiale kompetanse Barns medvirkning Barnehagens arbeid med omsorg og danning Barnehagens arbeid med lek Barnehagens arbeid med læring Leken som læringsarena Overgang barnehage-skole Observasjoner Foreldresamarbeid Dokumentasjon og vurdering 14

3 1.13 Vurdering: mål - innhold - metode RAMMEPLANENS 7 FAGOMRÅDER Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form IMMPLEMENTERING AV RAMMEPLAN/PROGRESJONSARBEID MED BARN Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form... 25

4 AUGUST Tilvenning: KALENDER - AUGUST SEPTEMBER Grupper/ sosial kompetanse: KALENDER SEPTEMBER OKTOBER Eventyr/ drama: KALENDER - OKTOBER NOVEMBER Eventyr/ drama: KALENDER NOVEMBER DESEMBER Vinter - advent - jul: KALENDER DESEMBER JANUAR Gruppeoppstart:... 36

5 KALENDER JANUAR FEBRUAR Vinter: KALENDER FEBRUAR MARS Påskeforberedelser: KALENDER MARS APRIL Våren: Tilvenning ved overgang til stor avdeling: KALENDER APRIL MAI Vår mai: KALENDER - MAI JUNI Sommer: Fellesarrangement:... 47

6 KALENDER - JUNI KALENDER - JULI DAGSRYTMEN I TØFFE BARNEHAGE SAMARBEIDSINSTANSER Barnehagens arbeidsinstanser:... 51

7 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR I TØFFE BARNEHAGE Et nytt barnehageår står for døren her i Tøffe barnehage, og vi har nå avsluttet en periode med en treårig plan for det pedagogiske arbeide. Det er rammeplanen og barnehageloven samt lokale føringer i Bærum kommune som setter rammen for innholdet i årsplanen og valg av arbeidsmetoder fra år til år. Fokusområder for Tøffe barnehage vil med utgangspunkt i dette være følgende for kommende år: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET SPRÅK (Tekst og kommunikasjon) SOSIAL KOMPETANSE Metoder vi har valgt å jobbe etter kommende barnehage år er: VI BENYTTER OPPLEGGET JO MER VI ER SAMMEN OG BOKA FØLELSER BARNS MEDVIRKNING SKAL TREKKES ENDA MER INN I ARBEIDET MED SOSIAL KOMPETANSE OG I FORBINDELSE MED HVERDAGSAKTIVITETER Selv om vi har byttet hovedfokusområder, så kommer vi selvfølgelig til å jobbe med både snakkepakken og overgang barnehage skole som tidligere. Vi har i løpet av forrige periode innarbeidet gode arbeidsmetoder innenfor disse områdene som nå er integrert i de ordinære rutinene. Vi kommer som tidligere til å arbeide med temaene både via gruppene på tvers, via fellesaktiviteter og internt på hver avdeling. Alle aktiviteter vi organiserer for barna kommer til å streife innom disse fokusområdene i mer eller mindre grad. De 7 fagområdene i rammeplanen vil også bakes inn i disse aktivitetene. Mer om hvordan vi tenker omkring dette er å lese i årsplanen samt at det vil bli laget mer konkrete opplegg for hver avdeling og for gruppene. Følg med på oppslagstavlene, der vil mye av informasjon og dokumentasjon angående det pedagogiske arbeidet finnes. Barnas utvikling foregår i etapper avhengig av alder og modningsnivå innenfor de ulike områdene. For at vi skal kunne ivareta hvert enkeltbarns behov er det viktig at dette tas hensyn til når vi planlegger og gjennomfører aktiviteter for barna. Det er viktig at barna både føler mestring og har noe å strekke seg etter i læringsprosessen. For at barna skal få et optimalt læringsmiljø er det viktig at personalet har tilstrekkelig kunnskaper om enkeltbarn og gruppa. Det får vi gjennom aktiv deltakelse i deres aktiviteter, via samtale med barna og observasjon av barna i lek og samspill med andre barn og voksne. Dette danner utgangspunktet for de prioriteringer vi gjør gjennom året. I tillegg kurses og veiledes personalet både eksternt og internt i aktuelle temaer der det er nødvendig.

8 For at barna skal motiveres og engasjeres til lek, læring, kommunikasjon og samspill med andre er det viktig at de føler trivsel og trygghet i hverdagen. Denne tryggheten er det vårt ansvar som voksne å etablere for hvert enkelt barn i samarbeid med dere foreldre. Ved å opptre anerkjennende i møte med barna og ved å la dem medvirke til egen utvikling og læring danner vi grunnlag for dette. Vi har som mål i Tøffe barnehage at hvert enkelt barn skal kunne slutte hos oss med en følelse av at jeg er betydningsfull, jeg vet mye og kan mye. Vårt nye slagord i denne forbindelse er: JEG KAN, JEG VIL, JEG FÅR DET TIL Vi er altså opptatt av at barna skal føle at den de er og det de gjør er godt nok. Alle skal ha venner og føle tilhørighet i barnehagen. Samspill og kommunikasjon med voksne og barn i Tøffe skal derfor preges av følgende verdier: AKSEPT TRYGGHET ANSVARLIGHET Vi ser nå frem til et nytt barnehage år i Tøffe barnehage og håper dere kan være med å gjøre barnehagen til et godt sted å være for liten og stor og som preges av våre verdivalg. På vegne av personalet i Tøffe barnehage ønsker jeg alle lykke til med året som kommer! Med vennlig hilsen Monica Brinch, daglig leder

9 PERSONALGRUPPEN Grunnbemanningen på stor avdeling er 3 hele stillinger og på småbarnsavdeling er det 4,5 stillinger. Tertitten Dovregubben Dunderland Styrer Kjøkken Ingvild Østvedt Moen, pedagogisk leder, 50 % fast Ragnhild Kjøllesdal Buseth, pedagogisk leder, 100 % fast Kristin Ek, pedagogisk leder, 100 % fast Monica Bernardine Brinch, daglig leder 100 % fast Daniele Manuli kokk 60 % fast Ingvild Mæhle Skjøtskift, pedagogisk leder på dispensasjon, 50 % Stine Walderhaug, førskolelærer 2, 50 % fast Yvonne Falk Danielsen, pedagogisk medarbeider 100 % fast Neelab Jaghori, pedagogisk medarbeider 100 % fast Claudia In der Au, pedagogisk medarbeider 100 % fast Naila Abbas, pedagogisk medarbeider 100 % fast Tone Daleng, pedagogisk medarbeider 100 % fast Berit Forsback, pedagogisk medarbeider 100 % fast Gro Berg Berntsen, pedagogisk medarbeider 100 % fast

10 HOVEDINNHOLD / TEMA / FOKUSOMRÅDER 1.1 Språk (Tekst og kommunikasjon) Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og selv være avsender av et budskap. Både det verbale og nonverbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Å samtale om opplevelser, tanker, og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Viktige sider ved kulturoverføringen er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst samt muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger Ref Rammeplanen. Språk og kommunikasjon med andre mennesker er første ledd til å skape gode relasjoner til andre rundt seg,. Barnehagen har i dette tilfellet en unik oppgave og mulighet for å forebygge dette..derfor har vi i år valgt vi å ha fokus på nettopp det! I vår barnehage skal vi være språklige bevisste i det daglige, og vi skal være gode rolle modeller generelt sett, men særlig med hensyn til språket, da den språklige bevisstheten og den språlige stimuleringen allerede starter fra barnets første leve år. I tilegg til det daglige språkarbeidet har vi egne opplegg for språk fremmende aktiviteter, vi har samlet språkmateriell til noe som heter SNAKKE PAKKEN, samt at vi bruker SPRÅK SPRELL(perm med metodiske språk leker) 1.2 Kunst, kultur og kreativitet Rammeplanen sier at, sitat: gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Innenfor dette fagområdet skal det tilrettelegges for at barna skal kunne utrykke seg estetisk og kunstnerisk på ulike sett. Å være sammen om kulturelle opplevelser og gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Innenfor dette fagområdet har vi valg å legge vekt på kultur og da i hovedsak; Andre land og skandinaviske eventyr.

11 1.3 Utvikling av barns sosiale kompetanse Alle mennesker har et grunnleggende behov for kontakt og tilhørighet med andre mennesker. Vi har behov for å bli møtt med nærhet, varme, oppmerksomhet, tålmodighet og innlevelse. Omsorg og innlevelsesevne læres tidlig i barneårene ved at vi som voksne viser barna dette, og at vi anerkjenner og bekrefter positiv atferd og ved å hjelpe barnet å justere negativ atferd. Sosial kompetanse er ferdigheter og holdninger som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner og kommunisere med andre på en positiv måte. Sosial kompetanse er viktig for å skaffe seg venner, bli akseptert i samfunnet og for å vite hva det er andre forventer av deg. Innlevelse / empati er å kunne sette seg i en annens perspektiv. Dette lærer barna ved å kjenne etter på egne følelser. Derfor må det aksepteres at vi snakker om og viser følelsene våre. Vi kommer til å jobbe med ulike temaer med utgangspunkt i kompendiet Jo mer vi er sammen, bøker og rollespill. 1.4 Barns medvirkning Vårt mål for barna er at de skal utvikle bevissthet omkring egne ønsker og behov og kunne ta egne valg i hverdagen, - at de aktivt skal medvirke i forhold til egen læring og utvikling. Vår oppgave i denne sammenheng er å legge til rette for et miljø der barna blir sett og hørt, mottar anerkjennelse og respekt for deres innspill. Slik oppnår vi selvstendige trygge barn! Frileken er en arena som gir stor mulighet for medvirkning hos det enkelte barn. Her velger de selv innhold og hvem som skal delta uten noen særlig innblanding fra de voksne. Andre eksempler på at barna er medvirkende i hverdagen er f.eks. påkledning, valg av pålegg, valg av lekekompiser, besøk mellom avdelingen, valg av innhold på samlingsstunder, aktiviteter m.m. 1.5 Barnehagens arbeid med omsorg og danning I vår barnehage vil vi at barna skal møtes med omsorg. Vi tilstreber lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill i alle situasjoner i hverdagslivet. I det daglige samarbeidet med barn og foreldre legger vi grunnlaget for god omsorg og danning. Vi bruker foreldrenes kunnskaper om eget barn til å bli kjent med barnet. Gjennom den daglige kontakten med foreldre og barn er vi sammen om å gi barna den omsorgen de trenger. Rammeplanen sier at gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet, ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverden og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et verdifullt fellesskap. Her er barnehagen perfekt gjennom formell og uformell læring ved at vi fungerer som stilasbyggere for barns sosialisering og danningsprosess.

12 1.6 Barnehagens arbeid med lek Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser (Barnehagelovens 2). Hos oss tilbys et godt tilrettelagt fysisk miljø som gir gode muligheter for lek både inne og ute. I tillegg er vi på tur i nærmiljøet. Personalet har god kompetanse på lek, og skal hjelpe de som strever med å finne lekekamerater. Alle skal ha venn i barnehagen. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter (Barnehagelovens 2). 1.7 Barnehagens arbeid med læring Læring foregår i barnehagealder i både formelle og uformelle læringssituasjoner. Ved god skolering av personalet vil vi sikre at fagområdene er høyt oppe i bevisstheten i dagliglivet i barnehagen. I tillegg vil vi ha faste, planlagte læringsøkter. Disse vil følge temaene som er valgt for dette barnehageåret. Gjennom temaarbeidet skal vi sikre at alle syv fagområdene blir godt dekket. 1.8 Leken som læringsarena Leken er barnas mest naturlige læringsarena der de fritt kan utfolde seg, tilegne seg ferdigheter, prøve ut nye utfordringer, bearbeide følelser og hendelser de erfarer. Via leken lærer barnet blant annet å innta ulike roller, ulike måter å kommunisere på, turtaking med forhandling / kompromisser og utvikle selvhevdelse. Barnet klarer på den måten etter hvert å tilpasse seg omgivelsene på en måte som integrerer og styrker barnet som enkeltindivid. I lek kan kravene og innhold i leken endres i takt med barnets kunnskaper og ferdigheter, derfor innebærer ikke leken noen trussel for barnet. I leken er det alltid rom for prøving og feiling, ikke minst gir leken rikelig med rom for oppøving av kreativitet en viktig egenskap som påvirker evnen til erverving av ny kunnskap. Via lek og kommunikasjon videreformidles barnekultur direkte i form av ulike former for lek, sanger, barnefortellinger, vitser, barnehumor, m.m. Leken har stor egenverdi og betydning for barns utvikling. Derfor er det svært viktig å lage rom for lek i barnas hverdag både ute og inne! 1.9 Overgang barnehage-skole Bærum kommune har utarbeidet en plan for helhetlig opplæringsløp. Formålet med prosjektet er å sikre gode overganger og styrke i opplæringen for barn og unge i Bærum kommune. Videre sier rammeplanen; Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til 1. klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem.

13 Tidspunkt Rutiner og tiltak for overgangen mellom barnehage og skole Ansvar August, september, oktober Foreldremøte i barnehagen Pedagogisk leder Informasjon om overgangsrutiner og hvordan barnehagen forbereder barna til skolestart Før 1. november Innmelding grunnskole og uforpliktende påmelding til SFO Foresatte April, mai Informasjonsmøte på barneskolen for nye foresatte. Rektor på barneskolen Informasjon om SFO, skolens organisering og innhold. Før 1. mai Innmelding SFO Foresatte Mai, juni Besøksdag på barneskolen for nye elever Rektor på barneskolen Oppstart mellom mai og august Fadderordning Rektor/kontaktlærer på barneskolen April, mai, juni Avslutningssamtale Pedagogisk leder i barnehagen Siste foreldresamtale i barnehagen (utfylling av overføringsskjema) Juni, juli, august Overføringsskjemaene sendes barneskolen Styrer/Ped.leder i barnehagen August Første skoledag Rektor på barneskolen August, september Foreldremøte for foresatte til nye elever Kontaktlærer på barneskolen August, september, oktober Oppstartssamtale. Første foreldresamtale på skolen (overføringsskjema) Kontaktlærer på barneskolen I år har vi 12 barn i skoleklubben - ekorngruppa. Vi samles hver tirsdag fra kl Der jobbes det med skoleforberedende aktiviteter. Ekorngruppa er også med på skiskole og Vangen leirskole med to overnattinger Observasjoner Å bruke observasjon i barnehagen er en viktig del av det å innhente informasjon om barnas trivsel og utvikling å se det enkelte barnet og barnegruppen i en helhet i barnehagehverdagen. Dette gjøres ved våkent å iaktta og merke seg barnas reaksjonsmønster enkeltvis og i grupper. Det er også viktig å få bedre innsikt i barnas lek, sosiale samspill og vennskap og kunne avdekke konflikter mellom barn. Det er viktig med kunnskap og forståelse om barn for at man skal få et godt samspill. Der er også observasjon og intervju en viktig del for at man skal kunne forstå og omgås barn på best mulig måte. Vi voksne skal observer barna i hverdagssituasjoner som garderobe, måltid, samling og lek ute og inne. Det vi legger spesielt merke til i denne sammenheng vil bli formidlet til dere foreldre via foreldresamtaler og dialog underveis i løpet av året.

14 1.11 Foreldresamarbeid Barnehagen skal i henhold til rammeplanen fungere som et supplement til hjemmet og skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for barnas oppvekst og utvikling. Dette forutsetter en åpen og konstruktiv dialog basert på tillit, åpenhet, gjensidig respekt og anerkjennelse. Vi må ha god kjennskap til hverandres holdninger og syn på barneoppdragelse og skape enighet om hvordan vi skal forholde oss til hvert enkelt barn. For at tilbudet til barna skal bli best mulig er det viktig at dere er aktive med å gi tilbakemeldinger på ulike skriv, spørreundersøkelser, evalueringsskjemaer og at dere er aktivt deltagende på møter barnehagen arrangerer. Ikke minst er det viktig at dere jobber aktivt i foreldreråd og via samarbeidsutvalget som er det formelle knutepunktet mellom hjem og barnehage Dokumentasjon og vurdering I dokumentasjonen synliggjøres den pedagogiske praksis. Det er en forutsetting for å sikre kvaliteten i arbeidet vi gjør og er med på å skape en bevisstgjøring hos den enkelte. Dokumentasjonen er i tillegg en god form for informasjon over det tilbudet vi gir dere og barna deres. Den kan også være en god kilde til kommunikasjon og samarbeid mellom hjem og barnehage. Med dokumentasjon menes ikke bare skriftliggjøring av det pedagogiske arbeidet. Vi benytter også andre former for dokumentasjon, eksempler på dette er utstillinger, forestillinger, foto, permer med dokumentasjon fra barnas hverdag etc. Rammeplanen understreker viktigheten av evaluering av det pedagogiske arbeidet i barnehagen for å sikre et godt kvalitativt tilbud til foreldre og barn. Alle med tilknytning til barnehagen bør delta i denne prosessen, slik får vi frem en allsidig evaluering av arbeidet. I vurderingsarbeidet trekkes her og nå situasjonen frem, - det vi faktisk gjør, og det som kommer frem i vurderingen er med på å danne grunnlaget for videre planlegging. Dere foreldre deltar blant annet ved hjelp av skriftlig evaluering av årsplan to ganger i året. I tillegg gjennomføres det brukerundersøkelse om barnehagen sitt generelle tilbud hvert andre år arrangert av Bærum kommune. Nedenfor er det gitt konkret beskrivelse av våre mål og valg av metoder for evalueringsarbeidet.

15 1.13 Vurdering: mål - innhold - metode Mål i forhold til: Barnehagen som organisasjon: Kunne levere et godt kvalitativt tilbud til barn og foreldre. Sikre progresjon i pedagogisk planlegging. Enkeltbarn / gruppen: Skape bevisstgjøring omkring enkeltbarns og gruppens ulike behov for utvikling og læring. Foreldre: Å kunne gi utfyllende informasjon om barnehagens planer og valg av metoder. Få frem foreldrenes synspunkter på læring, oppdragelse og omsorg og flette dette inn i barnehagens planer. Skape sammenheng mellom barnehage og hjem ut ifra felles holdninger, normer og verdier. Personalet: Skape klare formeninger om individuelt og felles verdisyn. Øke bevisstgjøring og kompetanse i arbeid med barn. Å kvalitetssikre og forbedre praksis (kurs, personalmøter, avd. møter samt gjevnlig veiledning etc) Innhold /metode: Evaluering av / i form av: Daglige her og nå situasjoner Samtalegrupper med barna Periodeplaner/ månedsplaner Evalueringsskjemaer både internt og til foreldrene Avdelingsmøter Personalmøter Planleggingsdager Dags rapport

16 RAMMEPLANENS 7 FAGOMRÅDER Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.(barnehageloven 2 Barnehagens innhold) 2.1 Kommunikasjon, språk og tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender av et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Viktige sider ved kulturoverføringen er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst. 2.2 Kropp, bevegelse og helse I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslig aktive, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter.

17 2.3 Kunst, kultur og kreativitet Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle uttrykksformer. 2.4 Natur, miljø og teknikk Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. 2.5 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon har sammen med humanistiske verdier gjennom århundrer preget norsk og europeisk kultur. Norge er i dag et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barne-gruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven. Den etiske veiledning barnehagen gir barn, må ta hensyn til barnets forutsetninger og det enkelte hjems kulturelle og religiøse eller verdimessige tilknytning.

18 2.6 Nærmiljø og samfunn Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn. Fagområdet omfatter også medienes betydning for barns hverdag. 2.7 Antall, rom og form Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering.

19 IMMPLEMENTERING AV RAMMEPLAN/PROGRESJONSARBEID MED BARN 3.1 Kommunikasjon, språk og tekst I følge rammeplanen skal barnehagen bidra til at barna: Lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne. Videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd. Bruker sitt språk for å utrykke: følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær. Får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til: estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping. Lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som tallsiffer og bokstaver. Blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m.

20 3.2 Kropp, bevegelse og helse I følge rammeplanen skal barnehagen bidra til at barna: Får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. Videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk, finmotorikk, rytme og motorisk følsomhet. Får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider Utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen. Utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige. Får kunnskap om: menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold.

21 3.3 Kunst, kultur og kreativitet I følge rammeplanen skal barnehagen bidra til at barna: Utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og utrykke seg gjennom allsidige møter med og refleksjon over kultur, kunst og estetikk. Styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk. Tar i bruk fantasi, kreativ tenking og skaperglede. Utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte utrykk gjennom skapende virksomhet. Utvikler elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama. Opplever at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse.

22 3.4 Natur, miljø og teknikk I følge rammeplanen skal barnehagen bidra til at barna: Opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet. Opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i: natur, miljøvern og samspillet i naturen. Får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon. Lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verdenen. Erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet.

23 3.5 Etikk, religion og filosofi I følge rammeplanen skal barnehagen bidra til at barna: Erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger. Tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier. Utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet. Får innsikt i kristne grunnverdier og deres plass i kulturen. Får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner. Får kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen. Blir kjent med religion, etikk og filosofi som en del av kultur og samfunn.

24 3.6 Nærmiljø og samfunn I følge rammeplanen skal barnehagen bidra til at barna: Utvikler tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet. Erfarer at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap. Blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet. Opplever at det tas like mye hensyn til gutter og jenter. Blir kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn. Utvikler forståelse for ulike tradisjoner og levesett. Blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og får kjennskap til samiske fortellinger, sagn og andre deler av samisk kultur og hverdagsliv.

25 3.7 Antall, rom og form I følge rammeplanen skal barnehagen bidra til at barna: Opplever glede over å utforske og leke med tall og former. Tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper. Erfarer, utforsker og leker med form og mønster. Erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne. Erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering.

26 Tilvenning: AUGUST I august er vi avdelingsvis hele måneden og vi holder oss inne på barnehagens uteområde. Dette av hensyn til de nye barna slik at de skal få tid til å bli trygge i barnegruppen og får en tilhørighet til avdelingen og barnehagens uteområde. Denne måneden har vi fokus på tilvenning av nye barn og vise hensyn til de gamle barna. Selv om de kjenner avdelingen og de voksne vil mye endre seg. De har blitt litt eldre, det kommer nye barn som gjør at den sosiale posisjonen endres. Dette er det viktig at vi som personal og foreldre tar hensyn til. Derfor starter vi ikke opp med organiserte temaaktiviteter og grupper før i september. Tema Mål Tiltak - Trygghet - Tillitt - Vennskap - Bli trygg i barnegruppen og med de voksne - Fremme tillit mellom barna og mellom barn og voksne. - Tilrettelegge for meningsfulle opplevelser i hverdagsaktiviteter gjennom lek og hverdagsaktiviteter. - Trene på å gi og motta beskjeder, hilse på hverandre - Å bli trygg på barnehagens inne og uteområde - Samtaler barn-barn og barn- voksne - Avdelingen bruker bli- kjent- sanger - Barn og voksne leker og trener på hverdagsrutinene Tilvenning - Vi er mye sammen i lek og aktiviteter - Barn og voksne leker og har det gøy sammen. - Nye barn blir trygge i forhold til det å være i barnehagen og nærmiljø - At hvert enkelt barn skal fungere godt sosialt sammen med andre barn - Bli trygge på å være sammen i en stor gruppe med voksne og barn særlig gjelder dette de minste - Delta i og tilrettelegge uteleken for barna. - Følge dagsrytmen slik at barna blir kjent med rutinene.

27 KALENDER - AUGUST Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 31 1 Tilvenning nye barn hele denne måneden Planleggingsdag Barnehagen stengt Husk: Å navne alt av barnets tøy, solkrem, badetøy og håndklær. Planleggingsdag 19. august, da holder vi stengt.

28 Grupper/ sosial kompetanse: SEPTEMBER Vi starter opp gruppene på storavdeling i september. Vi har en fast gruppe dag i uken, som nå har blitt en fordypningsdag, fra kl Barnegruppen deler seg etter alder1-2, 3, 4 og 5 år. Dette gjør vi for at barna skal få aldersadekvate utfordringer og etablere vennskap på tvers av avdelingene. Konkrete planer for gruppene leveres ut i forkant av temaperioden. Tertitten har veldig mange små i år og har derfor sine egne grupper. Se også punkt om sosial kompetanse. PS! Her er det veldig fint om dere også snakker om og øver på ferdighetene hjemme sammen med barna og gir oss tilbakemelding på ting barna mestrer hjemme. Viktig at vi som voksne sammen viser engasjement og høylytt gir positive tilbakemeldinger på barnas mestringer da det er med på å skape grobunn for økt motivasjon for læring videre. Satsningsområde/ Tema Mål Tiltak 1. Språk (se eget skriv angående gruppeopplegg) 2. Kunst, kultur og kreativitet Tema: Forberede høstfest og barnehagens 20-års jubileum Barns medvirkning i form av aktiv deltagelse til forberedelser til barnehagens 20-års jubileum - Barna lager kunstverk - malerier, steintroll, høstblader til utstilling Sosial kompetanse tema Kommunikasjon - Lære barna å hilse på hverandre - Lære barna å presentere seg for andre - Trygge barna og skape sosial tilhørighet i gruppen - At alle barna skal utvikle vennskap i gruppen og på tvers av avdelingene - Presentere ferdigheten å hilse på hverandre / presentere seg via Samtale/ rollespill - Øve på/ bearbeide ferdigheten via f.eks bøker, forming, praktiske øvelser

29 KALENDER SEPTEMBER Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Høstfest med markering av barnehagens 20- års jubileum Fotografering kl HUSK: Tid for høstklær, tynn dress, votter, regntøy. Gi beskjed om barnet skal ha høstferie uke 40. Høstfest, startsamtaler, lurt å holde et øye med infotavlen.

30 Eventyr/ drama: OKTOBER Denne måneden skal vi arbeide med eventyr. Deretter skal vi lage teaterforestilling med utgangspunkt i eventyr på Trollfesten i november. Alle deltar ut i fra alder og modningsnivå. Her får barna god trening i å eksponere seg foran andre barn og voksne, samt en fin måte å trene selvhevdelse og samarbeid på. Språket står også svært sentralt i denne måneden, da det vil bli mye lesing av eventyr og gjenfortelling ved dramatisering. Tema Mål Tiltak 1. Språk 2. Kunst, Kultur og kreativitet Tema: Eventyr Sosial kompetanse Uttrykke seg / samarbeide - Gjøre barna kjent med eventyr - Trygge barna i en eksponering ved dramatisering av eventyr - Lære barna å snakke vennlig og høflig til hverandre - Lære barna å respektere andres eiendeler - Lære barna å dele ting med andre - Lære barna å tilby å gi hjelp - Lese eventyr - Øve på felles teateroppsett - Synge sanger, samt rim og regler - Presentere ferdighetene via Samtale/ rollespill - Øve på/ bearbeide ferdigheten via bøker, forming, praktiske øvelser - Øving via dramalek og lekegrupper på tvers - Observere/evaluere underveis i prosessen - Ha med dag

31 KALENDER - OKTOBER Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Høstferie barn/personalet denne uken! Natursti Markering av FN dagen Husk: Foreldresamtaler. Vi ønsker dere alle en riktig god høstferie!

32 Eventyr/ drama: NOVEMBER Vi fortsetter å jobbe med tema fra oktober måned. Tradisjonen tro skal vi ha trollfest i Tøffe barnehage som før. Tema Mål Tiltak 1. Språk 2. Kunst, kultur og kreativitet Tema: Eventyr og trollfest Sosial kompetanse Leke med andre - At alle barna skal tørre å bidra og føle mestring i arbeid med tema - At barna skal lære tekst og roller utenat - Lære barna å vente på tur - Øve på å leke rolle- og regellek - Følge lekeregler - Vi lager enkle kostymer / kulisser - Vi lager felles eventyrforestilling på huset i forbindelse med trollfest - Presentere ferdighetene via Samtale/ rollespill - Øve på/ bearbeide ferdigheten via bøker, forming, praktiske øvelser - Øving via dramalek, lekegrupper på tvers og organisert utelek - Observere/evaluere underveis i prosessen

33 KALENDER NOVEMBER Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Planleggingsdag Barnehagen stengt! Trollfest kl søndag i advent Felles advendtsamling Pulverheksa og julenissen kl Husk: Gi avdelingen beskjed dersom barnet skal ha fri i tillegg til romjulen! Varmt tøy av ull og fleece. Vi forbereder desemberaktiviteter denne måneden.

34 DESEMBER Vinter - advent - jul: I ukene før jul ønsker vi å stresse ned og ha noen hyggelige uker fylt med kos, glede og forventninger. Første mandag i advent samles vi til felles adventssamling. Vi tenner lys og leser Inger Hagerups dikt så tenner vi et lys i kveld. Vi forteller en julehistorie, øver på nøkkelord og avslutter med julesanger. Det arrangeres også adventsamlinger avdelingsvis der avdelingene markerer dagene mot jul på ulike måter. Denne måneden tar vi pause fra gruppene for å få tid til alle juleaktivitetene vi pleier å ha. I stedet for gruppene vil det bli mange fellesarrangementer barna er med på å forberede sammen. Disse vil bli arrangert både i og utenfor barnehagen, samt på tvers av husene. Her ønsker vi å beholde i utgangspunktet de samme aktivitetene som tidligere, fordi julen handler om tradisjon og kultur som formidles fra en generasjon til en annen. I Tøffe barnehage har vi hyggelige tradisjoner som vi ønsker skal følges i forbindelse med julen: Tema Mål Tiltak Vinter, advent og jul - Lære barna begreper tilknyttet julens aktiviteter /tradisjoner - Lære barna ulike julesanger og julefortellinger - Gi barna kunnskaper om julen samt oppleve gleden ved julen som høytid / andre tradisjoner. - Bli kjent med barnehagens ulike juletradisjoner - Utvikle felleskapsfølelse samt oppleve forventninger og glede - Skape et trygt sosialt felleskap og en rolig og hyggelig førjulstid for barn og voksne - Lære barna om Lucia og oppleve en fin stemning sammen med foreldre og personalet - Synge julesanger, tenne advents lys, åpne kalender, bake og lage små hemmeligheter sammen med barna - Arrangere adventsamling m/ fortelling, bøker og sanger - Lese, snakke og fortelle om julens tradisjoner - Juleteater på Riksteateret; Pulverheksa og julenissen Lucia: - Vi snakker om hvorfor vi feirer Lucia - Vi arrangerer Lucia tog, med lussekatter, kaffe/te og saft i bhg etterpå Nissefest: - Barna kler seg i rødt, vi leser julefortelling - Vi går rundt treet, synger julesanger og spiser julegrøt - Vi vekker stabbursnissen og setter ut grøt!

35 KALENDER DESEMBER Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag års gruppa til SAS-hotellet å pynte juletre søndag i advent 49 5 Felles adventsamling søndag i advent Felles adventsamling 13 Luciafeiring kl søndag i advent Felles adventsamling juledag Stengt! Stengt! 21 Nissefest! 28 Stengt! Lillejulaften 29 Stengt! NB! Siste barnehagedag før nyttår! 30 Stengt! 24 Julaften! God jul til dere alle sammen 31 Nyttårsaften Stengt! 25 1.juledag Husk: Juleteater og Lucia 13/12-11 fra kl.15.00

36 JANUAR Gruppeoppstart: Nå starter vi opp med gruppene og tema tilhørende disse igjen. For femåringene er det snart oppstart av skiskolen. I januar starter vi opp tema om planeter og jorden vår. Tema Mål Tiltak 1.Språk 2. Kunst, kultur, kreativitet Tema: Planeter og jorden vår Sosial kompetanse Følelser Bli kjent med de ulike planetene i solsystemet vårt. - Lære barna å sette navn på ulike følelser - Lære barna å sette navn på egne følelser - Lære barna å sette navn på andres følelser - Vi lærer om planetene ved å innhente informasjon fra internett og diverse bøker. - Besøke planetarium - Presentere ferdighetene via Samtale/ rollespill - Øve på/ bearbeide ferdigheten via bøker, forming, praktiske øvelser - Benytte sanger som utrykker følelser i samlinger F.eks: tante Sofies sang, lille kattepus m.m - Øving via lekegrupper på tvers og organisert utelek - Observere/evaluere underveis i prosessen

37 KALENDER JANUAR Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 Planleggingsdag Barnehagen stengt! Husk: Smurte ski til skiskolen, oppstart forberedelse til leirskoletur for 5 åringene.

38 FEBRUAR Vinter: Februar er en vintermåned. De eldste avslutter skiskolen denne måneden og resten av barna vil ha vinteraktiviteter tilknyttet Brydeskogen som en del av uteleken. Vi begynner så smått med forberedelser til leirskoletur på Vangen. Barna lærer på vangen kolonien sangen, ser på bilder fra tidligere turer og snakker om hva de tror skal skje på leirskoleturen, om forventninger, om ting de synes er vanskelig/ gruer seg til osv. Her har vi et eget opplegg som følges i forkant av turen og det vil bli holdt informasjonsmøte i forkant av avreise. Eget informasjonsskriv vil bli gitt ut i god tid.vi jobber videre med temaet vårt fra januar, og avslutter det hele med karneval! Tema Mål Tiltak 1..Språk 2. Kunst, kultur og kreativitet - Planetene og jorden vår 3. Karneval - Fortsette med å bli kjent med planetene i solsystemet vårt. - Få innblikk i karnevaltradisjonen. - Vi lager karnevalskatter, masker og pinjata til felles karnevalsfest. Sosial kompetanse Følelser - Gi barna kjennskap til ulike typer kroppspråk - Lære barna å kontrollere sinne og bruke språket aktivt for å utrykke ulike følelser - Gi barna kunnskap om prososiale handlinger, dvs å gjøre noe for andre uten egengevinst som målsetting for handlingen. - At barna skal oppleve gleden ved å gjøre noe hyggelig for andre - Presentere ferdighetene via Samtale/ rollespill - Øve på/ bearbeide ferdigheten via bøker, forming, praktiske øvelser - Benytte sanger som utrykker følelser i samlinger - Øving via lekegrupper på tvers og organisert utelek - Observere /evaluere underveis i prosessen

39 KALENDER FEBRUAR Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Markering av samenes nasjonaldag Vinterferie barn/ personalet i uke Fellessamling/ Karneval Husk: Karneval og skiskole.

40 Påskeforberedelser: MARS Mars måned vil naturlig nok bli preget en del av påskeforberedende aktiviteter. Vi vil på en enkel måte trekke frem ulike tradisjoner, sagn og myter omkring hvordan påsken forberedes i en del land i verden. Tema Mål Tiltak Påske - Lære barna om ulike påsketradisjoner - Lære barna ulike sanger, aktiviteter tilhørende påsken - Skape en hyggelig stemning i forbindelse med kommende påskefeiring - Arrangere Fellessamling som omhandler påsken - Gjøre ulike formingsaktiviteter som omhandler påsken ut ifra barnas egne ønsker/ valg - snakke om fargene: gul, rød, hvit, orange - Samtale, lese, fortelle og synge påskesanger sammen med barna - Arrangere barnebuffet / barna deltar - Arrangere påskefrokost i barnehagen - Gå i Brydeskogen å finne påskeegg Sosial kompetanse - Følelser - At barna skal kunne utrykke følelser der det er naturlig/ nødvendig - At barna skal tørre å hevde seg i samtaler - Lære barna å lytte til hva andre sier og være stille når andre snakker - Presentere ferdighetene via Samtale/ rollespill - Øve på/ bearbeide ferdigheten via bøker, forming, praktiske øvelser - Øving via lekegrupper på tvers og organisert utelek - Observere /evaluere underveis i prosessen

41 KALENDER MARS Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Påskefrokost! Fellessamling og barnebuffet! Husk: Infomøte angående leirskoleoppholdet.

42 APRIL Våren: I april begynner det å tine litt mer ute og vi leter etter de første vårtegnene både i og utenfor barnehagens område. Etter en lang vinter med en del mer inneaktiviteter på grunn av lav temperatur og mørketid, så preges tiden fremover mer av vårens tema og lengre perioder med uteaktiviteter. Nå som snøen forsvinner blir det lettere for Tertittbarna å bevege seg ute. De er nå mye mer aktive både i gruppene og i leken ettersom de er blitt mye større i løpet av året som har gått. Flere av dem slutter med soving i løpet av våren og vil derfor være mer ute med de største barna. For 5 åringene går det raskt mot skolestart og de siste forberedelsene til oppstart foretas nå. Det som er viktig å ha fokus på nå for 5 åringene, er å trene dem i selvstendighet for eksempel i forhold til å kle på seg, gå på do, motta beskjeder og utføre det man har blitt enige om, foreta valg. Andre ting de bør trene på er å holde blyanten, fargelegge innenfor rammer og klippe, altså ulike finmotoriske øvelser. Det er viktig at dere der hjemme også følger opp disse aktivitetene og følger med på planene som 5 årsgruppen jobber etter. Det er også tid for foreldresamtaler igjen og møter med skolen både for foreldre og ansatte i barnehagen. I april / mai er det også tid for dugnad. Informasjon om dette vil komme fra dugnadsansvarlig. Tilvenning ved overgang til stor avdeling: Tilvenning: Allerede i april starter vi med tilvenning til storavdeling for de av barna som skal fra Tertitten til storavdeling. Hovedmålet for dette er å lette overgangen fra små til storavdeling for Tertittbarna og at de nye gruppene får satt seg litt allerede før sommeren. Vi opplever at dette letter oppstarten til høsten betydelig for disse barna. Vi starter med en dag i uka på besøk til å begynne med i april måned og avslutter med en uke i strekk i mai måned, der barna er på den nye avdelingen sin hele dagene. Denne uken er 5 års gruppen samlet, slik at de minste får ro på seg til å bli bedre kjent med barna de skal gå sammen med til høsten og en del av rutinene på storavdeling. I perioden frem til sommerstengt vil også alle avdelingene være mye felles ute, noe som er med på å bidra i denne sammenheng. Egen informasjon om dette vil bli gitt fra avdelingene.

43 Tema Mål Tiltak Påske og vår - Lære barna om ulike påsketradisjoner - Lære barna ulike sanger, aktiviteter tilhørende påsken - Skape en hyggelig stemning i forbindelse med kommende påskefeiring - Arrangere Fellessamling som omhandler påsken - Gjøre ulike formingsaktiviteter som omhandler påsken ut ifra barnas egne ønsker/ valg - snakke om fargene: gul, rød, hvit, orange - Samtale, lese, fortelle og synge påskesanger sammen med barna - Arrangere barnebuffet / barna deltar - Arrangere påskefrokost i barnehagen - Gå i Brydeskogen å finne påskeegg Sosial kompetanse - Følelser - Å lære barna å forhandle i konfliktsituasjoner - Å lære barna å be om hjelp - Presentere ferdighetene via Samtale/ rollespill - Øve på/ bearbeide ferdigheten via bøker, praktiske øvelser - Øving via lekegrupper på tvers og organisert elek - Observere /evaluere underveis i prosessen

44 KALENDER APRIL Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 13 1 Palmesøndag 14 2 Barnehagen stengt! påskedag 3 Barnehagen stengt! 4 Barnehagen stengt! 5 Skjærtorsdag 6 Langfredag 7 8 Barnehagen stengt! Barnehagen stengt! Planleggingsdag Barnehagen stengt! Barnehagen stengt! Planleggingsdag Barnehagen er stengt! Husk: Sjekk Ha med listen til påskefrokosten. Godt med skiftetøy, solkrem, lettere klær i tilfelle våren banker på!

45 MAI Vår mai: Denne måneden forbereder vi feiringen av 17. mai i form av ulike aktiviteter, der vi avslutter med en felles fest i barnehagen onsdag 16. mai. Denne måneden er det også leirskole for 5-åringene, og de skal ha i tillegg ha uteuke. De største barna på tertitten vil i denne uken ha en mini-tilvenningsuke på de ulike avdelingene de skal starte på til høsten. Tema Mål Tiltak - Vår mai - Avslutning av diverse aktiviteter og grupper Sosial kompetanse - Gruppedanning - Bli kjent med våren som årstid - Kunne se etter vårtegn - Tilegne seg kunnskap om hvorfor vi feirer 17. mai For 4 og 5 åringene: - Lære barna å utrykke egne konkrete ønsker - Lære barna å si ifra om hva de har lyst til å gjøre For de største Tertittbarna: - Skape trygghet og tilhørighet i ny gruppe - Bli bedre kjent med de voksne på storavdelingene - Gjøre barna kjent med rutinene på storavdeling - Vi er mye ute og ser etter vårtegn - Vi roer ned og avslutter temaer og grupper - gjennomføre 17. mai-feiring i barnehagen - 5 åringene velger aktiviteter til uteuka og er med på planlegging av aktivitetene. De er ute av barnehagen hele denne uka. - Tilvenning til storavdeling for Tertittbarna. - De aller minste får eget opplegg tilpasset dem i uteuka.

46 KALENDER - MAI Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Off. høytidsdag! Leirskole for 5-åringene Leirskole for 5-åringene Leirskole for 5-åringene Barnehagen stengt Vi feirer 17. mai i barnehagen! Grunnlovsdagen Kristihimmelfart sdag Hurra! Barnehagen stengt Pinsedag Pinsedag 29 Planleggingsdag Barnehagen er stengt! Barnehagen stengt Husk: Foreldremøte, solkrem, solbriller og gjerne solhatt. Husk å informer oss om evt. Allergier mot mygg- / vepsestikk og lignende.

47 JUNI Sommer: I juni måned roer vi ned tempoet sammen med barna nå som ferieavviklingen starter. Nå avsluttes alle de faste temabaserte aktivitetene og personalet forbereder et nytt barnehageår. Det blir en del møteaktiviteter på dagtid i forbindelse med evaluering og laging av ny årsplan, foreldresamtaler osv. Derfor blir det ikke faste gruppeaktiviteter denne måneden, men mye utelek og moro. Det tas også muligens en del småturer i nærmiljøet. Sommerfesten står for døren og planlegges sammen med SU en veldig hyggelig avslutning på året som er gått. Vi er mye felles nå i denne tiden og mesteparten av aktivitetene foregår ute. Vi pauser i skyggen midt på dagen når sola steker som verst! I denne tiden er de minste inne. Det avvikles en del ferie både blant barn og personale i denne måneden også. Vi ønsker dere alle en riktig fin forsommer og håper på masse godvær! Fellesarrangement: Vi arrangerer grillfest for barna en av dagene vi skal ha varmmat og koser oss ute i sola. Vi handler inn på forhånd slik at vi kan benytte tiden når godværet kommer. Satsningsområde/tema Mål Tiltak Sommerleker/vannlek - Lære barna ulike sangleker - Lære grovmotoriske leker tilhørende sommeren - Inspirere barna til ulike typer vannlek - Kose oss i solen og ha mye moro Uteaktiviteter/turer i nærmiljøet - La barna bli kjent med barnehagens nærmiljø - Gjøre tiden før ferien så hyggelig som mulig med mulighet for litt mer spontane aktiviteter ut ifra hva barna ønsker - Leke sangleker ute sammen med barna - Bruke slengtau, hoppetau, strikk, bocca skyte på blink m.m - Ta frem vannslangen/ bøtter, båtrenna og lignende som barna kan leke med - Gå turer i nærmiljøet etter barnas ønsker - Bruke Brydeskogen til uteaktiviteter med barna

48 KALENDER - JUNI Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Sommerfest for hele barnehagen! - Markering av skolebarna Husk : Badetøy og håndkle. Riktig god sommer!

49 KALENDER - JULI Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag BARNEHAGEN STENGT I UKE > 28, 29 OG 30! > > > > > > > > > > > > > > > > > > > VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR! Husk: Ta med hjem klær fra hyllene før ferien og ta en titt på gjenglemte/ umerkede klær/ sko. Barnehagens åpningstids er fra kl til kl 17.00, med unntak av den siste uken før sommerstengning, hvor det ved behov kan være sommertid fra kl (jmf vedtekter for Tøffe barnehage , punkt 5.3 Åpningstid) Riktig god sommer ønskes dere alle!

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Månedsbrev for NORDLYS MARS 2014

Månedsbrev for NORDLYS MARS 2014 Månedsbrev for NORDLYS MARS 2014 Antall, Rom og Form Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe

Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe med min egen situasjon i mitt eget liv. Hvert menneske

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

August Tilvenning

August Tilvenning August 203 Tilvenning Nye barn og voksne blir kjent på avdelingene. Alle skal føle seg velkommen og verdifull. Her i barnehagen skal alle få bli sitt beste jeg.. 28. august skal Humorbarna på kystmuseet

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage 2009-2010 Åpningstid mandag-fredag fra kl 7.15-16.30 Tlf. 40028607 e-post: lyngsdalen oppvekstsenter barnehage@lyngen.kommune.no Innledning Dette barnehageåret

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager våren 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN Cathrine Jane Silje R Jorunn Marthe Emilie August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 Oversikt over arrangementer høsten 2016 Planleggingsdag: 15. august, 10 oktober Kultursekken: 2.september Foreldremøte: 14.oktober Høstfest: tirsdag 1.nov.

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Månedsbrev for NORDLYS FEBRUAR 2014

Månedsbrev for NORDLYS FEBRUAR 2014 Månedsbrev for NORDLYS FEBRUAR 2014 Prosjekt: Kroppen vår Granåsen barnehager jobber med prosjekt som arbeidsmåte. Når vi jobber i prosjekt arbeider vi med utgangspunkt i barnas interesser. Vi ønsker å

Detaljer

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017 Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa Høst 2017 1 September, Oktober og November -Torbjørn Egner Kommunikasjon, språk og tekst «I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter

Detaljer

Halvårsplan for Veslefrikk og Tommeliten høsten 2016

Halvårsplan for Veslefrikk og Tommeliten høsten 2016 Halvårsplan for Veslefrikk og Tommeliten høsten 2016 TEMA: «Fysisk aktivitet, psykisk helse og kosthold» «Være sammen» Tommeliten Lene, pedagogisk leder Åsa, barnehagelærer Tone, barne- og ungdomsarbeider

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Læringsmål: 1 2 ÅR 3 4 ÅR SKOLESTARTERE. -samtaler. fortellinger, regler, rim og. øke vanskelighetsgrad i sanger, sanger. -bøker

Læringsmål: 1 2 ÅR 3 4 ÅR SKOLESTARTERE. -samtaler. fortellinger, regler, rim og. øke vanskelighetsgrad i sanger, sanger. -bøker KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Årsplan del 2 Tøffe barnehage 2013-2014

Årsplan del 2 Tøffe barnehage 2013-2014 Årsplan del 2 Tøffe barnehage 2013-2014 Personalet i Tøffe barnehage: Daglig leder/styrer: Tone Mari Steinmoen Dovregubben: Pedagogisk leder Kristin Ek 100% Pedagogisk medarbeider Gro Berg Bentsen 100%

Detaljer

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post:

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post: ÅRSPLAN 2010-2011 SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt. 1 3060 Svelvik Telefon 33772332 e-post: svelvik.barnehage@svelvik.kommune.no VISJON For virksomheten Tømmerås skole og Svelvik barnehage: SAMMEN FOR GOD

Detaljer

Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78

Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78 Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78 40 28 32 Solgløtt: 78 40 28 33 Sjøsprøyt: 78 40 28

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN PERIODEPLAN STOKKATUNET BARNEHAGE KROPP, BEVEGELSE OG HELSE VÅR 2017 HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE «I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN PERIODEPLAN STOKKATUNET BARNEHAGE KROPP, BEVEGELSE OG HELSE HØST 2016 HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE «I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer