Årsrapport 2009 Program for velferd, arbeid og migrasjon/vam ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009 Program for velferd, arbeid og migrasjon/vam ( )"

Transkript

1 Årsrapport 2009 Program for velferd, arbeid og migrasjon/vam ( ) Året 2009 Programstyret ble oppnevnt i februar for fire år. Programplanen ble vedtatt av divisjonsstyret i november Planen skal gjelde for ti år, og revideres halvveis i perioden, dvs. i I regi av programmet er det gjennomført tre utlysninger. En utlysning av midler til forskerprosjekter med kunnskapsgrunnlaget for planutvalget som grunnlag, en avgrenset utlysning om nettverkssamarbeid med kinesiske forskere, og en utlysning av midler til instituttforankrede prosjekter (ISP) innenfor temaet trygd. Resultatet ble syv nye forskerprosjekter for til sammen 50 millioner kroner innenfor en tidsramme på tre år. Videre fikk seks nettverksprosjekter til sammen 3 millioner kroner og to ISP fikk til sammen 60 millioner kroner for en seks års periode. I november ble det lyst ut 200 millioner kroner til nye forskerprosjekter i VAM. I den forbindelse ble det arrangert en søkerkonferanse for potensielle søkere på programmet. Programmets mål Forskningen på dette feltet har til nå vært fordelt på tre forskningsprogrammer: Velferd, Arbeidsliv og Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner (IMER). Sammenslåingen av de tre programmene gir et program med vesentlig faglig og tematisk bredde. Programmet skal gi et grunnlag for en kunnskapsbasert politikkutvikling. Gitt programmets størrelse må det også kunne forventes at programmet vil bidra til at de relevante fagmiljøene styrkes og at det utvikles høy kompetanse innen programmets fagområder. Hovedmål VAM skal gi ny kunnskap av høy vitenskapelig kvalitet om velferdssamfunnets grunnlag, virkemåter og prosesser. Forskningen fra programmet skal bidra til å videreutvikle velferdssamfunnet, gjennom å stimulere til og utvikle: Forskning som er empirisk forankret, teoretisk reflektert og metodisk solid Forskning som utvikler nye perspektiver, både når det gjelder tverr- og flerfaglighet, teoretisk rammeverk og empiriske metoder. Forskning som er internasjonalt orientert og komparativ Forskning som bidrar til langsiktig kunnskapsoppbygging for politikkutvikling og forvaltning Side 1 av 6

2 Delmål Styrke kvantitativ forskning ved å utvikle empiriske metoder generelt og å videreutvikle bruken av registerdatabaser også på tvers av prosjekter og institusjoner Utvikle forskning som bygger på innsikt fra flere typer data, og hvor kvalitative og kvantitative metoder kan kobles og komplettere hverandre Styrke utviklingen av kvalitative metoder og utviklingen av også kvalitative longitudinelle datasett Være en aktør i å forbedre forskningens infrastruktur på dataområdet, ikke minst når det gjelder tilgang til, og standardisering av, register- og andre kvantitative data Sikre nødvendig kompetanseoppbygging innenfor velferd, arbeidsliv og migrasjon gjennom studier av forskningsfeltets grunnlagsproblemer og grunnleggende forutsetninger Bidra til utvikling av teoretiske perspektiver som gir ny innsikt i samfunnsforhold Styrke forståelsen av samfunnets utviklingstrekk gjennom utvikling av relevante modeller og teorier, og relatere dominerende ideer og forståelsesformer til empirisk analyse Bidra til forskning som utvikler reelt internasjonalt forskningssamarbeid, for eksempel i form av internasjonale samarbeidspartnere og prosjektdeltakere, utenlandsopphold og gjesteforskere Øke antallet norske forskere og miljøer på VAM-feltet med finansiering fra EUs rammeprogrammer for forskning og andre internasjonale forskningsfinansiører Legge til rette for flere komparative studier på internasjonalt og nordisk nivå Legge til rette for at forskningen blir diskutert med, formidlet til og brukt av beslutningstakere, politikkutviklere og andre brukere av forskning Konsultere og høre relevante brukere i viktige programstrategiske prosesser Bygge opp en bred kunnskapsallmenning på VAMs temaområder Innrette forskningen slik at den oppleves som relevant og nyttig av brukere, media og allmennhet, herunder å stimulere til økt allmennrettet formidling Utvikle og gjennomføre tiltak som kan styrke læring og kompetanse hos brukerne Legge til rette for synteser og oppsummeringer av eksisterende forskning nasjonalt og internasjonalt Stimulere og legge til rette for økt vitenskapelig publisering nasjonalt og internasjonalt fra forskningen i programmet Økonomi og prosjektomfang Disponibelt budsjett i 2009: kroner Forbruk i 2009: kroner Programmets finansieringskilder i 2009: AID, BLD, HOD, KD, JD, NHO, NHD og Norad Antall og type prosjekter i 2009: - Forskerprosjekter: 78x á 76,3 mill - Personlig doktorgradsstipend: 2x á 0,9 mill - Tidsskrifter: 3x á 0,7 mill - Konferanser, nettverk og seminarer: 19x á 2,26 mill Kommentar: Ved opprettelsen av VAM programmet, inngår prosjektporteføljene til program for Arbeidsliv, Velferd og IMER i VAM. Det forklarer det relativt høye antallet forskerprosjekter i porteføljen så tidlig i VAM programmets periode. Side 2 av 6

3 Vurdering av måloppnåelse og faglige utfordringer VAM representerer et stort løft for norsk samfunnsforskning og dekker et svært bredt tematisk felt, mange disipliner og samfunnssektorer. En grunnleggende utfordring i årene framover er det norske velferdssamfunnets økonomiske, sosiale og normative bærekraft. Økt globalisering av økonomi, politikk og arbeids- og næringsliv bidrar til større sosial og kulturell heterogenitet. Store demografiske, sosiale og kulturelle endringer og en oljeinfluert økonomi er andre viktige påvirkningsfaktorer. Dette er samfunnsutfordringer som forskningen innenfor VAM-programmet skal belyse. Programmet er i en oppstartsfase og det viktigste resultatet for 2009 er programplanen. Med den er det utarbeidet en faglig strategi for VAM i perioden Forskningsrådet har ved å initiere dette programmet klart å integrere adskilte forskningsområder ved å utlede nye perspektiver for forskningen som tidligere var organisert i tre forskjellige programmer. Det har lykkes å gjøre programplanen helhetlig og den ser utover disiplingrenser i klart høyere grad enn tidligere planer på dette fagfeltet. Dette grepet har vært viktig for å bidra til at forskningen skal bli relevant og handlingsrettet. Innretningen av planen er dermed åpen og inviterende, snarere enn snever og avgrenset. Programmet skal gi et grunnlag for en kunnskapsbasert politikkutvikling. Forskningen innenfor VAM-programmet vil kunne bidra til å belyse utfordringene som vårt samfunn står overfor. Programmet har noen overordnede perspektiver som inngang til programmets tematiske områder. Analyser av gruppers og individers inklusjon og eksklusjon på samfunnets ulike arenaer og på ulike nivåer og relasjoner mellom majoritet og minoritet skal være hovedperspektiver for forskningen. Kjønnsperspektiver vil være sentrale i mange studier på individ- og gruppenivå, så vel som i analyser av tilstand, utviklingstrekk og bakenforliggende mekanismer for fenomener på samfunnsnivå. Forskningen på programmets brede temaområder skal dekke tilstanden på området som analyseres, utviklingstrekkene og mekanismer som driver utviklingen på områdene. Blant temaene som løftes fram som sentrale for forskning framover er: Aldring og yrkesdeltakelse; aldring og demografi; rikdommens paradoks: velstandsutviklingens sosiale, kulturelle og økonomiske konsekvenser i et langsiktig perspektiv; velferdssamfunnets organisering og styringsbetingelser; internasjonal migrasjon; familie og samfunn; verdiskapning og arbeidslivets organisering; og velferdssamfunnets oppslutning og bærekraft. De konkrete forskningstemaene er ikke gjensidig utelukkende og det er et ønske at forskningen skal kunne se dem i sammenheng og på tvers i analysene. Programplanen skal vise at det er mange innganger til å belyse et tema og hvordan flere forhold kan henge sammen. Dette var også bakgrunnen for å samordne opprinnelig tre programmer til ett, da temaene har store og viktige grenseflater. Gitt programmets størrelse må det også kunne forventes at programmet vil bidra til at de relevante fagmiljøene styrkes og at det utvikles høy kompetanse innenfor programmets fagområder. Det er også viktig å gi rom for utforsking problemstillinger som ikke står høyt på den aktuelle dagsordenen. En viktig utfordring til forskere er å stille gode og nye spørsmål, for slik å bidra til nyorientering i forskningen. Programmet vil oppmuntre til flere tverr- og flerfaglige studier som kan bidra til å se sammenhenger og belyse temaer og problemstillinger på nye måter. Side 3 av 6

4 Nøkkeltall, 2009 Antall prosjekter: 80, hvorav 8 nye i 2009 Dr.gradsstipendiater: 33,8 årsverk, totalt 57 stipendiater hvorav 41 kvinner og 16 menn Postdoktorstipendiater: 2,1 årsverk, totalt 4 stipendiater hvorav 2 kvinner og 2 menn Prosjektledere: 164 prosjektledere, hvorav 83 kvinner og 81 menn Kommmentar: Prosjektene som fikk midler i 2009, er et resultat av den første utlysningen i regi av VAM. De øvrige 80 prosjektene, er et resultat av bevilgninger vedtatt av programstyrene for Velferds-, Arbeidslivs- og IMER-programmene. Resultatindikatorer, 2009 Avlagte doktorgrader: 9, hvorav 5 kvinner Vitenskapelige artikler med referee: 103 Vitenskapelige artikler uten referee: 65 Annen publisering/kommunikasjon: Bøker (mongr., mv red.): 40 Brukerrettede formidlingstiltak: 207 Allmennrettede formidlingstiltak: 40 Publ. foredrag fra int.møter: 34 Andre rapporter, foredrag mv: 326 Oppslag i massemedia: 267 Kommmentar: Tallene er et resultat fra forskning i regi av program for Velferds-, Arbeidslivs- og IMER programmene. Det ble publisert mindre i 2009 enn i Forklaringen kan være at en del prosjekter ble avsluttet i I 2009 er prosjektporteføljen noe mindre enn året før. Viktigste aktiviteter i 2009 Programstyret ble oppnevnt i februar 2009 for fire år. Arbeidet med programplanen har vært den viktigste aktiviteten i Programplanen for programmet ble vedtatt på divisjonsstyremøte i november Planen skal gjelde for ti år, og revideres halvveis i perioden, dvs. i For å komme i gang med forskningsaktiviteter fra 2009, og før arbeidet med programplanen var avsluttet gjennomførte programmet tre utlysninger. En utlysning av midler til forskerprosjekter med kunnskapsgrunnlaget for planutvalget som basis, en avgrenset utlysning om nettverkssamarbeid med kinesiske forskere, og en utlysning av midler til instituttforankrede prosjekter (ISP) innenfor temaet trygd. Resultatet ble syv nye forskerprosjekter for til sammen 50 millioner kroner innenfor en tidsramme på tre år. Videre fikk seks nettverksprosjekter til sammen 3 millioner kroner og to ISP fikk til sammen 60 millioner kroner for en seks års periode. I september 2009 ble programplanen sendt på høring og det kom inn 38 høringsuttalelser. Uttalelsene varierte fra generelle betraktninger og innspill på overordnet nivå om hovedperspektiver, innretning, profil og mål, til synspunkter på temaområdene, delvis også Side 4 av 6

5 med konkrete endringsforslag i teksten. Generelt må man kunne si at planen er relativt godt forankret i forskningsmiljøene og blant brukere og andre interessenter. Det ble tatt hensyn til mange av høringsuttalelsene, blant annet påpekningen av at forskningen om arbeidslivet må utvides til også å gjelde arbeidslivets organisering i virksomheter og organisasjoner. Forskning om folk med nedsatt funksjonsevne og utsatte barn, f. eks. enslige mindreårige asylsøkere og en bredere betoning av kjønnsperspektiver er også fulgt opp. I november 2009 ble det lyst ut 200 mill. kroner til nye forskningsprosjekter innenfor VAM med søknadsfrist 17. februar I den forbindelse ble det arrangert en søkerkonferanse i november med i overkant hundre deltakere. Forskningsfaglige: Program for Velferdsforskning fikk sin avslutning med konferansen Velferdsforskningen hva nå på litteraturhuset 28. januar. Det markerte starten på det nye VAM programmet. Sammenslåingen av de tre programmene gir et program med vesentlig faglig og tematisk bredde. Programmet dekker et svært bredt tematisk felt, mange disipliner og samfunnssektorer. VAM. Den første utlysningen i regi av programmet, hadde en begrenset økonomisk ramme på 50 millioner kroner for inntil tre år. Forskningsmiljøene fikk invitasjon til å sende inn søknader om forsker- og individuelle postdoktorprosjekt. Det kom inn 78 søknader for til sammen 541 millioner kroner. Det ble søkt om ti personlige postdoktorprosjekter for til sammen 32 millioner kroner og 68 forskerprosjekt for 509 millioner kroner. Av disse 78 søknadene ble en avvist fordi den falt utenfor den tematiske avgrensningen for utlysningen, og en søknad ble overført til programstyret for Kulturell verdsetting (KULVER) for vurdering. Etter søknadsbehandlingen ble syv søknader innvilget støtte. Kommunikasjons- og formidlingstiltak: Det viktigste formidlingstiltaket i 2009 var avslutningskonferansen for program for Velferdsforskning og søkerkonferansen i forbindelse med den største utlysningen for VAM programmet. I tillegg er foregår det kontinuerlig formidling av forskningsresultater og informasjon om andre aktiviteter i regi av programmet på VAMs nettside. VAM-programmet finansierer seks nettverksprosjekter der samarbeid med kinesiske forskere inngår. Forskningsrådet arrangerte et 16. oktober et seminar der forskningsmiljøer i Norge presenterte pågående forskningssamarbeid og med kinesiske partnere. Målet var å identifisere noen aktuelle forskningsområder innenfor velferdspolitikken framover. Seminaret var nyttig som innspill til en planlagt utlysing av forskningsmidler og relevant til forberedelsene som gjøres i forbindelse med EXPO 2010 i Shanghai i september Driftsrelaterte aktiviteter: Programstyret for VAM har hatt 7 programstyremøter i Side 5 av 6

6 Høydepunkter og funn Programmet er i en oppstartsfase og det viktigste resultatet for 2009 er programplanen. Med den er det utarbeidet en faglig strategi for VAM i perioden Forskningsrådet har ved å initiere dette programmet klart å integrere adskilte forskningsområder ved å utlede nye perspektiver for forskningen som tidligere var organisert i tre forskjellige programmer. Det har lykkes å gjøre programplanen helhetlig og den ser utover disiplingrenser i klart høyere grad enn tidligere planer på dette fagfeltet. Dette grepet har vært viktig for å bidra til at forskningen skal bli relevant og handlingsrettet. Innretningen av planen er dermed åpen og inviterende, snarere enn snever og avgrenset. Side 6 av 6

Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) Programplanens perspektiver og temaer. Føringer og krav for i utlysningen 2010-2014 2009-2018

Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) Programplanens perspektiver og temaer. Føringer og krav for i utlysningen 2010-2014 2009-2018 Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) Programplanens perspektiver og temaer. Føringer og krav for i utlysningen 2010-2014 2009-2018 Perspektiver Utfordringer for det norske velferdssamfunnets

Detaljer

Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller ( )

Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller ( ) Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller (2008 20012) Året 2008 Programplanen ble godkjent av divisjonsstyret for Vitenskap i juni 2008. Programmet har gitt en bevilgning til Nasjonalt

Detaljer

Årsrapport 2007 Folkehelseprogrammet /FOLKEHELSE ( )

Årsrapport 2007 Folkehelseprogrammet /FOLKEHELSE ( ) Årsrapport 2007 Folkehelseprogrammet /FOLKEHELSE (2006-2010) Året 2007 Programmet har hatt svært få søknader og prosjekter knyttet til et av programmets prioriterte temaer fysisk aktivitet og hadde derfor

Detaljer

Årsrapport 2009 Folkehelse

Årsrapport 2009 Folkehelse Årsrapport 2009 Folkehelse Året 2009 2009 har vært i formidlingens tegn for Folkehelseprogrammet. Det har vært arrangert to miniseminarer særlig rettet mot departementer og direktorater med temaene Sosial

Detaljer

Årsrapport 2011 Velferd, arbeidsliv og migrasjon VAM ( )

Årsrapport 2011 Velferd, arbeidsliv og migrasjon VAM ( ) Årsrapport 2011 Velferd, arbeidsliv og migrasjon VAM (2009-2018) Året 2011 Programmet er tiårig og i 2011 var det bevilget 342 millioner kroner til forskningsprosjekter, arrangementer og utenlandsstipendier.

Detaljer

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010)

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Året 2009 Programmet har særlig jobbet for å stimulere til god og relevant forskning innenfor allmennmedisin i 2009. Som et ledd i dette arbeidet arrangerte

Detaljer

Årsrapport 2012 VAM ( )

Årsrapport 2012 VAM ( ) Årsrapport 2012 VAM (2009-2018) Året 2012 VAM er et tiårig program som løper fra 2009-2018. I 2012 var så langt i perioden bevilget 437,6 millioner kroner til forskningsprosjekter, arrangementer og utenlandsstipend.

Detaljer

Satsing på voksnes læring. Programstyreleder i UTDANNING2020, Kirsti Klette

Satsing på voksnes læring. Programstyreleder i UTDANNING2020, Kirsti Klette Satsing på voksnes læring Programstyreleder i UTDANNING2020, Kirsti Klette Om UTDANNING2020 Tiårig programsatsing om utdanning - fra barnehage til voksnes læring i skole, samfunns- og arbeidsliv Samlet

Detaljer

Beskrivelse og vurdering av aktivitet, måloppnåelse og planer framover

Beskrivelse og vurdering av aktivitet, måloppnåelse og planer framover Programrapport 2016 Programnavn/akronym FORSKSKOLE Programmets overordnede mål og formål Satsingen Nasjonale forskerskoler skal bidra til å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen i Norge gjennom nasjonalt

Detaljer

Årsrapport 2008 Folkehelseprogrammet/FOLKEHELSE ( )

Årsrapport 2008 Folkehelseprogrammet/FOLKEHELSE ( ) Årsrapport 2008 Folkehelseprogrammet/FOLKEHELSE (2006-2010) Året 2008 Programmet hadde en hovedutlysning som dekket hele programmets bredde. Det var noe færre søknader enn tidligere, totalt 31 søknader

Detaljer

Årsrapport 2008 Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner (IMER) ( )

Årsrapport 2008 Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner (IMER) ( ) Årsrapport 2008 Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner (IMER) (2005-2009) Året 2008 Den viktigste forskningsstrategiske oppgaven har vært programmets/-styrets to omfattende innspill til prosessen

Detaljer

Årsrapport 2012 Transportsikkerhet TRANSIKK ( )

Årsrapport 2012 Transportsikkerhet TRANSIKK ( ) Årsrapport 2012 Transportsikkerhet TRANSIKK (2010-2015) Året 2012 Programmet gjennomførte i 2012 sin andre utlysning og bevilget midler til fem nye forskerprosjekter. Samtlige nye prosjekter omhandler

Detaljer

Årsrapport 2009 Risiko og sikkerhet i transportsektoren (RISIT) ( )

Årsrapport 2009 Risiko og sikkerhet i transportsektoren (RISIT) ( ) Årsrapport 2009 Risiko og sikkerhet i transportsektoren (RISIT) (2003-2009) Året 2009 Programmet har i 2009 vært i en avsluttende fase. Ved årets utgang er alle prosjektene enten avsluttet eller under

Detaljer

Programplan 2009 2018. Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon VAM

Programplan 2009 2018. Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon VAM Programplan 2009 2018 Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon VAM Programplan 2009-2018 Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon VAM Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Årsrapport 2007 Globalisering og marginalisering. Fler- og tverrfaglig forskning om utviklingsveier i Sør (UTISØR)

Årsrapport 2007 Globalisering og marginalisering. Fler- og tverrfaglig forskning om utviklingsveier i Sør (UTISØR) Årsrapport 2007 Globalisering og marginalisering. Fler- og tverrfaglig forskning om utviklingsveier i Sør (UTISØR) Året 2007 Globalisering og Marginalisering: Fler- og tverrfaglig forskning om utviklingsveier

Detaljer

Årsrapport 2009 Nærings-ph.d. ( )

Årsrapport 2009 Nærings-ph.d. ( ) Årsrapport 2009 Nærings-ph.d. (2008-2012) Året 2009 Ordningen ble satt som et prøveprosjekt under BIA i 2008, og dette første året ble det delt ut prosjektmidler til gjennomføring av 10 doktorgrader. I

Detaljer

Årsrapport 2014 Sykefravær, arbeid og helse SYKEFRAVÆR (2007-2016)

Årsrapport 2014 Sykefravær, arbeid og helse SYKEFRAVÆR (2007-2016) Årsrapport 2014 Sykefravær, arbeid og helse SYKEFRAVÆR (2007-2016) Året 2014 Programmet har til nå bevilget midler til totalt 42 forskerprosjekter, ett kompetanseprosjekt i næringslivet, to postdoktorprosjekter

Detaljer

Årsrapport 2011 Folkehelseprogrammet ( )

Årsrapport 2011 Folkehelseprogrammet ( ) Årsrapport 2011 Folkehelseprogrammet (2011-2015) Året 2011 Programmet er en videreføring av Folkehelseprogrammet fra 2006-2010. Sammenlignet med det foregående programmet er programplanen dreiet mer mot

Detaljer

Årsrapport 2010 Program for stamcelleforskning/stamceller ( )

Årsrapport 2010 Program for stamcelleforskning/stamceller ( ) Årsrapport 2010 Program for stamcelleforskning/stamceller (2008 2012) Året 2010 Innvilget 6 nye prosjekter med oppstart i 2010. Nettverksmøte med ca. 100 deltakere avholdt 18. 19. oktober 2010. To artikler

Detaljer

Årsrapport 2015 Strategiske høgskoleprosjekter/shp ( )

Årsrapport 2015 Strategiske høgskoleprosjekter/shp ( ) Årsrapport 2015 Strategiske høgskoleprosjekter/shp (2012-2017) Strategiske høgskoleprosjekter (SHP) er en institusjonsstrategisk satsing rettet mot statlige høgskoler og private høgskoler med institusjonsakkreditering.

Detaljer

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010)

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Året 2008 Programmet har hatt en utlysning i 2008. Denne dekket hele programmets bredde. Av 16 søknader til behandling, ble 3 søknader innstilt

Detaljer

Årsrapport 2012 Latin-Amerika programmet/latinamerika ( )

Årsrapport 2012 Latin-Amerika programmet/latinamerika ( ) Årsrapport 2012 Latin-Amerika programmet/latinamerika (2008-2017) Året 2012 I alt 23 FoU prosjekter har hatt støtte over programmet i 2012. Ingen nye prosjekter har startet opp i 2012, ettersom utlysningen

Detaljer

Årsrapport 2014 Transportsikkerhet TRANSIKK ( )

Årsrapport 2014 Transportsikkerhet TRANSIKK ( ) Årsrapport 2014 Transportsikkerhet TRANSIKK (2010-2015) Året 2014 TRANSIKK bevilget til sammen 16 mill. kroner til fire nye prosjekter i 2014. Programmet har nå gjennomført sin siste ordinære utlysning.

Detaljer

Årsrapport Evaluering av NAV-reformen/EVA-NAV ( )

Årsrapport Evaluering av NAV-reformen/EVA-NAV ( ) Årsrapport 2007 - Evaluering av NAV-reformen/EVA-NAV (2006-2013) Året 2007 Evalueringen av NAV-reformen gjennomføres i form av et uvanlig stort og krevende prosjekt, med forskere fra 11 miljøer, og organisert

Detaljer

Årsrapport 2014 Demokrati, styring og regionalitet/demosreg ( )

Årsrapport 2014 Demokrati, styring og regionalitet/demosreg ( ) Årsrapport 2014 Demokrati, styring og regionalitet/demosreg (2005-2014) Året 2014 Året 2014 har vært det siste året for programmet DEMOSREG. Det har vært 14 aktive forskerprosjekter under programmet i

Detaljer

Årsrapport 2015 Transport 2025/TRANSPORT ( )

Årsrapport 2015 Transport 2025/TRANSPORT ( ) Årsrapport 2015 Transport 2025/TRANSPORT (2015-2024) Transport 2025 hadde i 2015 sitt første virkeår og har dermed foreløpig ikke resultater å vise til. Det er allerede igangsatt prosjekter fra tre utlysninger.

Detaljer

Program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet

Program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet Program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet - Nasjonalt råds rolle Seniorrådgiver Karianne Solaas, Avdeling for helse 11. april 2011 Kort om programmet 2008: Nasjonalt råd foreslo

Detaljer

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan 2018-2020 Målsettinger Hovedmål Prrammets hovedmål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge. Prrammet skal finansiere

Detaljer

Årsrapport 2012 Praksisrettet utdanningsforskning (PRAKUT)

Årsrapport 2012 Praksisrettet utdanningsforskning (PRAKUT) Årsrapport 2012 Praksisrettet utdanningsforskning (PRAKUT) Året 2012 I 2012 har programmet Praksisrettet utdanningsforskning PRAKUT) tildelt de resterende forskningsmidlene i programmet. Utlysningene i

Detaljer

Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk

Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk Bjørn Bjerkli, leder av programstyret for Samisk forskning II, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø Program for

Detaljer

Årsrapport 2012 Program for folkehelse/folkehelse ( )

Årsrapport 2012 Program for folkehelse/folkehelse ( ) Årsrapport 2012 Program for folkehelse/folkehelse (2011-2015) Året 2012 Sammenlignet med det foregående programmet er programplanen dreiet mer mot sosial ulikhet i helse i overensstemmelse med målene for

Detaljer

Årsrapport 2014 VAM (2009-2018)

Årsrapport 2014 VAM (2009-2018) Årsrapport 2014 VAM (2009-2018) Året 2014 Ved utgangen av 2014 hadde programmet bevilget 702 mill. kroner til forskningsprosjekter, arrangementer, nettverk og utenlandsstipend. Det er høy forskningsaktivitet

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

VAM-utlysning med frist 9. september2015. Informasjonsmøte 20. april 2015

VAM-utlysning med frist 9. september2015. Informasjonsmøte 20. april 2015 VAM-utlysning med frist 9. september2015 Informasjonsmøte 20. april 2015 18 mill. kr med søknadsfrist 9. september Forskning med brukermedvirkning i tre prioriterte forskningsområder (Kompetanseprosjekter

Detaljer

Årsrapport 2009 Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning/praksisfou ( )

Årsrapport 2009 Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning/praksisfou ( ) Årsrapport 2009 Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning/praksisfou (2005-2010) Året 2009 Program for praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning består av

Detaljer

Årsrapport 2012 Program for stamcelleforskning/stamceller ( )

Årsrapport 2012 Program for stamcelleforskning/stamceller ( ) Årsrapport 2012 Program for stamcelleforskning/stamceller (2008-2012) Året 2012 Programmet skal fra 2013 videreføres i en ny femårsperiode, og 2012 har vært preget av forberedelser til dette. En programplankomité

Detaljer

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref 17/1862-8 Dato 11. januar 2018 1. Innledning Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) legger med dette fram tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Detaljer

Årsrapport 2010 ELSA ( )

Årsrapport 2010 ELSA ( ) Årsrapport 2010 ELSA (2008-2014) Programmet Etiske, rettslige og samfunnsmessige aspekter ved bioteknologi, nanoteknologi, og nevroteknologi gjennomførte i 2010 en stor utlysning om integrerte prosjekter.

Detaljer

Årsrapport 2007 Global helse- ( ) og vaksinasjonsforskning ( ) / GLOBVAC

Årsrapport 2007 Global helse- ( ) og vaksinasjonsforskning ( ) / GLOBVAC Årsrapport 2007 Global helse- (2004-2010) og vaksinasjonsforskning (2006-2011) / GLOBVAC Året 2007 GLOBVAC har i 2007 arbeidet langs tre hovedlinjer: i) stimulering til og igangsetting av nye forskningsprosjekter,

Detaljer

Årsrapport 2015 Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning - DEMOS ( )

Årsrapport 2015 Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning - DEMOS ( ) Årsrapport 2015 Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning - DEMOS (2015-2024) Året 2015 har vært det første året for programmet DEMOS. Det har vært et innholdsrikt år, med oppstart av

Detaljer

Årsrapport 2012 Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL ( )

Årsrapport 2012 Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL ( ) Årsrapport 2012 Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL (2011 2020) Året 2012 2012 var SAMKULs reelle startår og et svært aktivt år. Hovedutfordringen har vært å få i gang SAMKUL-forskningen

Detaljer

Årsrapport 2008 Program for velferdsforskning/vefo ( )

Årsrapport 2008 Program for velferdsforskning/vefo ( ) Årsrapport 2008 Program for velferdsforskning/vefo (2004-2008) Året 2008 Ambisjonene og aktivitetene og i Program for velferdsforskning ble i 2008 oppsummert i sluttrapporten fra programmet. Forskningsrådet

Detaljer

Årsrapport 2009 Samfunnssikkerhet og risiko/samrisk ( )

Årsrapport 2009 Samfunnssikkerhet og risiko/samrisk ( ) Årsrapport 2009 Samfunnssikkerhet og risiko/samrisk (2006-2011) Året 2009 2009 var et driftsår for SAMRISK med alle prosjekter og nettverksprosjekter i arbeid. Programmet håndterer spørsmål av stor samfunnsmessig

Detaljer

Årsrapport 2012 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (2009-)

Årsrapport 2012 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (2009-) Årsrapport 2012 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (2009-) Året 2012 Den viktigste aktiviteten i 2012 har vært arbeidet med utlysning med søknadsfrist 17.oktober og påfølgende søknadsbehandling.

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Dato: 20.05.2016 2016001177 Høringsuttalelse Innspill

Detaljer

Forskningsprogrammet MER entreprenørskap. Informasjonsmøte 22. oktober 2009 om utlysning Programkoordinator Hanne Mari Førland

Forskningsprogrammet MER entreprenørskap. Informasjonsmøte 22. oktober 2009 om utlysning Programkoordinator Hanne Mari Førland Forskningsprogrammet MER entreprenørskap Informasjonsmøte 22. oktober 2009 om utlysning Programkoordinator Hanne Mari Førland Agenda Velkommen! Bakgrunn for programmet MER Historikk for første utlysning

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 NANO2021 og BIOTEK2021 er to av Forskingsrådets Store programmer, med historie tilbake til 2002 gjennom deres respektive forløpere NANOMAT

Detaljer

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL Kommunikasjonsplan 2014-2015 1 Kommunikasjonsplan SAMKUL Kommunikasjonsplanen er forankret i Forskningsrådets kommunikasjonsstrategi og SAMKULs programplan.

Detaljer

Årsrapport 2013 Demokrati, styring og regionalitet/demosreg ( )

Årsrapport 2013 Demokrati, styring og regionalitet/demosreg ( ) Årsrapport 2013 Demokrati, styring og regionalitet/demosreg (2005-2014) Året 2013 Programmet er i driftsfase med 13 aktive forskerprosjekter. Et av prosjektene avsluttes ved nyttår. Gjennom disse prosjektene

Detaljer

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL Kommunikasjonsplan Kommunikasjonsplan SAMKUL Kommunikasjonsplanen er forankret i Forskningsrådets kommunikasjonsstrategi og SAMKULs programplan. SAMKUL

Detaljer

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning Notat Fra: Til: Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Dato: 02.02.2011 Saksnr.: 201002602- Saksbeh.: Marthe Nordtug Telefon: 22247462 Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs

Detaljer

2 Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd

2 Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/3545-31.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Tildeling til Norges forskningsråd 1 Innledning Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) legger

Detaljer

Problemstillingene i samfunnssikkerhet berører mange disipliner og innebærer dermed tverrfaglighet i forskningen.

Problemstillingene i samfunnssikkerhet berører mange disipliner og innebærer dermed tverrfaglighet i forskningen. Årsrapport 2015 Program for samfunnssikkerhet - SAMRISK II (2013-2018) SAMRISK II startet opp i 2013 for fem år og med et totalt budsjett på 100 mill. kroner. Programmet har til nå gjennomført tre utlysninger

Detaljer

Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar. Programplan

Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar. Programplan Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar Programplan 2015-2024 1 Sammendrag Forskningsrådets dedikerte programmer innenfor og bedriftenes samfunnsansvar og ansvarlig teknologiutvikling

Detaljer

Årsrapport 2013 Helse- og omsorgstjenester/helseomsorg ( )

Årsrapport 2013 Helse- og omsorgstjenester/helseomsorg ( ) Årsrapport 2013 Helse- og omsorgstjenester/helseomsorg (2011-2013) Året 2013 Programmet hadde 13. februar utlysning av 60 millioner kroner som tematisk dekket hele programplanen. Til sammen ble 66 søknader

Detaljer

Statsbudsjettet tildeling til Norges forskningsråd - utkast

Statsbudsjettet tildeling til Norges forskningsråd - utkast Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 16/4023 13.06.2016 Statsbudsjettet 2016 - tildeling til Norges forskningsråd - utkast 1. INNLEDNING Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Programstyrets midtveisrapport. Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon VAM

Programstyrets midtveisrapport. Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon VAM Programstyrets midtveisrapport Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon VAM Programstyrets midtveisrapport for perioden 2009 2012 Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon VAM Norges forskningsråd 2013

Detaljer

Årsrapport 2008 Helse- og omsorgstjenester (helseomsorg)

Årsrapport 2008 Helse- og omsorgstjenester (helseomsorg) Årsrapport 2008 Helse- og omsorgstjenester (helseomsorg) Året 2008 Programmet har: - hatt tre utlysninger i 2008: Midler til senter for omsorgsforskning, midler til forskning på omsorg og demenslidelser

Detaljer

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 VIRKSOMHETSIDÉ NIFU skal være et uavhengig forskningsinstitutt og en offensiv leverandør av kunnskapsgrunnlag for politikkutforming på fagområdene utdanning, forskning, og innovasjon.

Detaljer

Hvordan finne ressurser for en aktiv norsk medvirking. EERA orientering-og Skyggegruppemøte 21. Mars 2011 Hans Otto Haaland

Hvordan finne ressurser for en aktiv norsk medvirking. EERA orientering-og Skyggegruppemøte 21. Mars 2011 Hans Otto Haaland Hvordan finne ressurser for en aktiv norsk medvirking EERA orientering-og Skyggegruppemøte 21. Mars 2011 Hans Otto Haaland Presentasjonen Internasjonal strategi Internasjonalt i RENERGI Virkemidler i programmet

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Informasjonsmøte 108 mill. kroner til forskning på miljøgifter og andre forurensninger

Informasjonsmøte 108 mill. kroner til forskning på miljøgifter og andre forurensninger Informasjonsmøte 108 mill. kroner til forskning på miljøgifter og andre forurensninger Forskningsrådet, Auditoriet Moser, 3. Mai 2016 Jonas Enge, programkoordinator MILJØFORSK Hvorfor gjør vi dette Miljøgifter

Detaljer

Programrapport Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE)

Programrapport Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE) Programrapport 2016 - Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE) Programmets overordnede mål og formål Hovedmålet er å bedre kjønnsbalansen på seniornivå i norsk forskning gjennom ny

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Årsrapport 2009 ELSA - Etiske, rettslige og samfunnsmessige aspekter ved bioteknologi, nanoteknologi, og nevroteknologi ( )

Årsrapport 2009 ELSA - Etiske, rettslige og samfunnsmessige aspekter ved bioteknologi, nanoteknologi, og nevroteknologi ( ) Årsrapport 2009 ELSA - Etiske, rettslige og samfunnsmessige aspekter ved bioteknologi, nanoteknologi, og nevroteknologi (2008-2014) Året 2009 Programmet Etiske, rettslige og samfunnsmessige aspekter ved

Detaljer

Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan

Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan Revidert mars 2003 1. Innledning Forskningsrådet startet forskningsprogrammet Grunnleggende IKT forskning (IKT- 2010) i år 2000. Programperioden er

Detaljer

Årsrapport 2015 Program for transportsikkerhet/transikk ( )

Årsrapport 2015 Program for transportsikkerhet/transikk ( ) Årsrapport 2015 Program for transportsikkerhet/transikk (2010-2015) TRANSIKK hadde sitt siste virkeår i 2015. Programmet hadde da ekstra fokus på formidling av resultater til de viktigste målgruppene;

Detaljer

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt STRATEGIPLAN Senter for profesjonsstudier 2011 2014 overordnet mål grunnlag og mål forskning forskerutdanning formidling og samfunnskontakt internasjonalisering personal- og organisasjonsutvikling Overordnet

Detaljer

Årsrapport 2015 Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse - BALANSE ( )

Årsrapport 2015 Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse - BALANSE ( ) Årsrapport 2015 Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse - BALANSE (2013-2022) Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE) er et tiltaksrettet program i Norges

Detaljer

Årsrapport 2014 Skatteøkonomisk forskning (SKATT) ( )

Årsrapport 2014 Skatteøkonomisk forskning (SKATT) ( ) Årsrapport 2014 Skatteøkonomisk forskning (SKATT) (2011-16) Året 2014 Programstyrets viktigste oppgave i 2014 har vært å følge opp de to sentrene for offentlig økonomi og de tre enkeltstående forskerprosjektene

Detaljer

Årsrapport 2007 Klinisk forskning/kliniskforskning ( )

Årsrapport 2007 Klinisk forskning/kliniskforskning ( ) Årsrapport 2007 Klinisk forskning/kliniskforskning (2006-2010) Året 2007 Programmets mål Program for klinisk forskning er viktig for å målrette innsatsen og synliggjøre prioriterte fagfelt og kunnskapsbehov

Detaljer

Årsrapport 2013 Program for samisk forskning II/P-SAMISK ( )

Årsrapport 2013 Program for samisk forskning II/P-SAMISK ( ) Årsrapport 2013 Program for samisk forskning II/P-SAMISK (2007-17) Året 2013 Programstyrets hovedaktivitet i 2013 var å gjennomføre programmets siste store søknadsbehandling. Dette var siste gang det kunne

Detaljer

Statsbudsjettet Tildeling til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet Tildeling til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 14/4199-04.02.2016 Statsbudsjettet 2016 - Tildeling til Norges forskningsråd 1 Innledning Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) legger

Detaljer

Programrapport 2016: KULMEDIA

Programrapport 2016: KULMEDIA Programrapport 2016: KULMEDIA Program om kultur- og mediesektoren KULMEDIA (2014-2018) KULMEDIA er et femårig handlingsrettet forskningsprogram om kultur- og mediesektoren, satt i gang i 2014 etter oppdrag

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Årsrapport 2003 endelig.doc

Årsrapport 2003 endelig.doc 1 Årsrapport 2003 for Idrett, samfunn og frivillig organisering Hjemmeside: www. bi.no/nfr/isforg/ Programperiode: 1998 2007 Finansieringspartnere 2003: Kultur- og kirkedepartementet Disponibelt budsjett

Detaljer

Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet

Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet Søkerkonferanse 6. juni 2008, Gardermoen Seniorrådgiver Frøydis Eidheim Målet for programmet er å: bidra til et mer helhetlig

Detaljer

Programplan. Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM)

Programplan. Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) Programplan Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) Program for forskning om velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM Innhold: VELFERD, ARBEIDSLIV OG MIGRASJON (VAM) 2009 2018 PROGRAMPLAN... 1 1 SAMMENDRAG...

Detaljer

15 Sosialdepartementet

15 Sosialdepartementet 15 Sosialdepartementet 15.1 Sektoranalyse og utfordringer Det norske samfunn står overfor store utfordringer knyttet til samfunnsendringer og endringer i velferdsstaten. Det er et stort behov for å forstå

Detaljer

Praksis, utdanning og forskning

Praksis, utdanning og forskning Praksis, utdanning og forskning i helse- og sosialfagene i Forskningsrådets programmer Seminar UHR-Forskningsrådet Gardermoen 11.1.2013 Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør for samfunn og helse Disposisjon

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Rapportering på indikatorer

Rapportering på indikatorer SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Rapportering på indikatorer Saksnummer 29/2017 Avsender Senterleder Møtedato 07.09.2017 Bakgrunn Styringsgruppen stilte seg i sak 17/2017 bak senterets handlingsplan med kommentarer

Detaljer

Årsrapport 2009 Kulturell verdsetting - KULVER ( )

Årsrapport 2009 Kulturell verdsetting - KULVER ( ) Årsrapport 2009 Kulturell verdsetting - KULVER (2008-2012) Året 2009 Forskningen i programmet belyser kulturelle verdsettingsprosesser med fokus på estetisering og hvordan slike prosesser griper inn i

Detaljer

Årsrapport 2015 Sykefravær, arbeid og

Årsrapport 2015 Sykefravær, arbeid og Årsrapport 2015 Sykefravær, arbeid og helse/sykefravær (2007-2016) Sykefravær, arbeid og helse er inne i siste fase av programperioden. Programmet har bevilget midler til totalt 42 forskerprosjekter, ett

Detaljer

Forskningsrådets finansiering av forskning og forskningsbasert innovasjon - HELSE

Forskningsrådets finansiering av forskning og forskningsbasert innovasjon - HELSE Prodekanmøte 13.10.2015 Nye forskningsprogram i Forskningsrådet Hvordan implementere brukermedvirkning, og hva legges i begrepet nytte av forskningen? Litt om kriteriene Avdelingsdirektør Jannikke Ludt

Detaljer

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Hamar. 08.06.2015 Bakgrunn og formål: Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU- innsats

Detaljer

Porteføljegjennomgang Program Demokrati, styring og regionalitet (DEMOSREG)

Porteføljegjennomgang Program Demokrati, styring og regionalitet (DEMOSREG) Porteføljegjennomgang 2012 Program Demokrati, styring og regionalitet (DEMOSREG) Bakgrunn Programmet demokrati, styring og regionalitet (DEMOSREG) er en tiårig programsatsing i Forskningsrådet (2005-2014).

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Programrapport Transport 2025 (TRANSPORT)

Programrapport Transport 2025 (TRANSPORT) Programrapport 2016 Transport 2025 (TRANSPORT) Programmets overordnede mål og formål Transport 2025 skal bidra med kunnskap og løsninger for utviklingen av et helhetlig og fremtidsrettet transportsystem

Detaljer

Programrapport Velferd, arbeidsliv og migrasjon-vam

Programrapport Velferd, arbeidsliv og migrasjon-vam Programrapport 2016 Velferd, arbeidsliv og migrasjon-vam Programmets overordnede mål og formål VAM skal gi ny kunnskap av høy vitenskapelig kvalitet om velferdssamfunnets grunnlag, virkemåter og prosesser.

Detaljer

Årsrapport 2013 Program for stamcelleforskning/stamceller ( )

Årsrapport 2013 Program for stamcelleforskning/stamceller ( ) Årsrapport 2013 Program for stamcelleforskning/stamceller (2013-2017) Året 2013 Program for stamcelleforskning gikk dette året inn i en ny femårig programperiode, og et nytt programstyre tiltrådte fra

Detaljer

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Alle vurderingskriteriene blir evaluert av eksterne eksperter. 1. Relevans for digitalt liv satsingen En vurdering

Detaljer

Programplan Skatteøkonomisk forskningsprogram (SKATT)

Programplan Skatteøkonomisk forskningsprogram (SKATT) Programplan 2017-2021 Skatteøkonomisk forskningsprogram (SKATT) Norges forskningsråd 2017 Norges forskningsråd Besøksadresse: Drammensveien 288 Postboks 564 1327 Lysaker Telefon: 22 03 70 00 post@forskningsradet.no

Detaljer

Årsrapport 2010 Kulturell verdsetting - KULVER ( )

Årsrapport 2010 Kulturell verdsetting - KULVER ( ) Årsrapport 2010 Kulturell verdsetting - KULVER (2008-2012) Året 2010 Forskningen i programmet belyser kulturelle verdsettingsprosesser med fokus på estetisering og hvordan slike prosesser griper inn i

Detaljer

Årsrapport 2012 Bioteknologi for verdiskaping/biotek2021 ( )

Årsrapport 2012 Bioteknologi for verdiskaping/biotek2021 ( ) Årsrapport 2012 Bioteknologi for verdiskaping/biotek2021 (2012-2021) Året 2012 Året 2012 var oppstartsåret for BIOTEK2021. En foreløpig programplan forelå ved oppstart av programmet og revisjon og endelig

Detaljer

Årsrapport 2007 Økt verdiskaping i natugasskjeden (GASSMAKS)

Årsrapport 2007 Økt verdiskaping i natugasskjeden (GASSMAKS) Årsrapport 2007 Økt verdiskaping i natugasskjeden (GASSMAKS) 2007-2017 Året 2007 Programmet ble etablert med programstyre i mars 2007 og hadde sin første utlysning av brukerstyrte og forskerstyrte prosjekter

Detaljer

Årsrapport Polarforskningsprogrammet / POLARPROG (2012 -)

Årsrapport Polarforskningsprogrammet / POLARPROG (2012 -) Årsrapport 2012 - Polarforskningsprogrammet / POLARPROG (2012 -) Året 2012 Norske interesser i Arktis og Antarktis, samt nasjonale og internasjonale forpliktelser, gjør at vi har et særlig ansvar for å

Detaljer

Årsrapport 2015 IKTPLUSS

Årsrapport 2015 IKTPLUSS Årsrapport 2015 IKTPLUSS Store investeringer i Big Data, informasjonssikkerhet og helse i 2015 I 2015 har IKTPLUSS gjennomført store utlysninger på de to satsingene Et trygt informasjonssamfunn og IKT

Detaljer

Vurdering av søknader i Forskningsrådet og Program for helse- og omsorgstjenester

Vurdering av søknader i Forskningsrådet og Program for helse- og omsorgstjenester Vurdering av søknader i Forskningsrådet og Program for helse- og omsorgstjenester Seminar tirsdag 15.3.2011 Holbergs Terrasse Kurs- og Konferansesenter Seniorrådgiver Hilde Grindvik Nielsen, dr.philos

Detaljer

% innvilget Søkt beløp

% innvilget Søkt beløp VAM porteføljen status mars 2011 Bakgrunn VAM er ikke det eneste programmet på velferdsområdet i Forskningsrådet, men det er det desidert største. 2011 er VAMs tredje år. Fire utlysninger i løpet av de

Detaljer