Det fine med framtiden er at du kan planlegge den i nåtiden. Viktig å vite som fastlege i LAR i Helseregion Midt-Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det fine med framtiden er at du kan planlegge den i nåtiden. Viktig å vite som fastlege i LAR i Helseregion Midt-Norge"

Transkript

1 Det fine med framtiden er at du kan planlegge den i nåtiden Viktig å vite som fastlege i LAR i Helseregion Midt-Norge

2 Innhold Velkommen som fastlege i LAR s. 4-5 Forskrivning av A-/B-preparater s. 6-7 Medisinsk screening s. 8-9 Metadon s Subutex og Suboxone s Dosevurdering / interaksjoner s Smertebehandling s Søvnproblemer og psykiske plager s Somatiske plager, prevensjon, kosthold s Utskrivning / nedtrapping s Å arbeide med pasienter som har rus- og avhengighetsproblemer Finansiering Legers deltakelse i ansvarsgrupper rundt den enkelte person som deltar i LAR, godtgjøres innenfor folketrygdens takstsystem, takst 14. Takst føres pr. påbegynte halve time med beregnet reisetid. Legens konsultasjoner og oppfølging av vedkommende, takst 2ab. Urinprøvetaking takst takst 701a for skjemautfylling og forsendelse. Erfaring viser at når dette arbeidet foregår innenfor en tverrfaglig ramme er rehabiliteringsmulighetene meget gode. Tverrfaglig arbeid stiller krav til god samordning, samt god samtidig behandling. Legen har en meget viktig rolle i dette arbeidet.

3 Velkommen som fastlege i LAR Om brosjyren Denne brosjyren gir relevant informasjon omkring fastlegens oppgaver innenfor LAR og om samarbeidet med LAR-Midt. Det finnes i tillegg en generell brosjyre som beskriver helheten i LAR-tilbudet. LAR-Midts nettsider skal også inneholde aktuell og oppdatert informasjon: Medisinsk bistand ved LAR Medisinsk bistand i forbindelse med LAR anses som "nødvendig helsehjelp" jf. kommunehelsetjenesteloven 2-1. Den allmennmedisinske bistanden er således en oppgave under helsetjenesten som kommunen skal sørge for i henhold til kommunehelsetjenesteloven 1-3. Kommunens plikt til å sørge for et slikt tilbud korresponderer med den rett pasienten har til nødvendig helsehjelp etter lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) 2-1. Fastlegeordningen skal bidra til kontinuitet i lege- pasientforholdet, noe som er særlig viktig ved narkotikamisbruk. Organisatorisk kan den medisinske bistanden ved LAR enten ivaretas ved fastlegens kurative virksomhet overfor egne listepasienter, eller ved at kommunen inngår avtaler med fastlegene (fastlegeavtalene) om at bistanden ved LAR skal omfattes av allmennmedisinsk offentlig legearbeid. Fastlegens ansvar Fastlegens ansvar knyttet til LAR består i medisinske undersøkelser som grunnlag for forskrivning av legemiddel, og for kontroll av helsetilstand og dosering underveis i behandlingen, samt forskrivning av selve legemiddelet. Fastlegen må også delta i arbeidet rundt pasienten om et helhetlig rehabiliteringsopplegg, herunder delta i ansvarsgrupper (med pasient, lokal hovekdontakt fra sosialtjenesten/kommune, LAR-primærkontakt og andre personer/instanser). For LAR-pasienter utarbeides en individuell plan og tilbudet skal alltid koordineres av en ansvarlig person. I startfasen vil dette være LAR-primærkontakt, etter hvert vil dette normalt være lokalt hovedkontakt. I noen tilfeller vil også fastlegen kunne ha denne rollen. Avtale for A- og B-preparatforskrivning i LAR mellom fastlege og overlege ved LAR-Midt Målgruppen for LAR har som oftest hatt vanedannende legemidler som en viktig del av rusmiddelavhengigheten. Innenfor LAR skal bruken av slike legemidler vurderes særlig nøye, og ikke-medikamentelle tilnærminger og andre legemidler skal normalt prøves først. Dersom vanedannende legemidler vurderes indisert, ta kontakt med LAR-Midt. 4 5

4 Forskrivning av A- og B-preparater i følge Statens Helsetilsyns regelverk Statens Helsetilsyn har besluttet at vanedannende legemidler kan rekvireres til en pasient med narkotikaproblematikk innenfor tre mulige rammer i tråd med premissene for forsvarlig rekvirering: Ordinær rekvirering på klar medisinsk indikasjon til behandling av somatisk eller psykisk lidelse Ved godkjent LAR-senter (metadon, Subutex/Suboxone som del av ordinære LAR-opplegg) Som ledd i en klart definert og avgrenset nedtrappingsplan i en kortvarig fase frem til avvikling Helsetilsynet i fylket har som oppgave å forvalte regelverket i de ulike fylkene. Statens helsetilsyn har i veileder IK-2755/2001 (Vanedannende legemidler Forskrivning og forsvarlighet) satt opp sjekklister for nedtrappingsopplegg og for legemiddelassistert rehabilitering som vil inngå i tilsynsmyndighetenes eventuelle forsvarlighetsvurdering. Sentrale forhold er bl.a.: Det er utarbeidet individuell behandlingsplan Målsettingen er rusfrihet og psykososial rehabilitering (og medikamentfrihet ved nedtrappingsoppleggene) Det er sikret et tverrfaglig behandlingsopplegg Behandlingsopplegget har avklarte ansvarsforhold Det er opprettet ansvarsgruppe eller tilsvarende tverrfaglig samarbeid, med fastsatte regelmessige møter Hyppigheten av konsultasjoner hos behandlende lege er fastsatt Innholdet i konsultasjonene er systematisert på individuell basis Det er avklart med pasienten at han/hun skal avstå fra illegale stoffer og medikamenter som ikke er forskrevet av behandlende lege Det er avtalt forsvarlige ordninger for forskrivning og utlevering av medikamenter Det er avtalt nødvendige rutiner for kontrollopplegg/prøvetaking Det er sikret en fortløpende og tilstrekkelig dokumentasjon Eventuell nedtrapping fram mot avrusing/oppstart Etter oppstartmøtet vil LAR-primærkontakt som koordinator for ansvarsgruppa bestille plass på avrusing. Det er viktig at pasienten er innstilt på, i størst mulig grad, å avslutte misbruk av cannabis og redusere bruken av andre rusmidler mest mulig. For de som har en forskrivning av A- og/eller B-preparater forventes det at man klarer å avstå fra rusmidler og følge avtalt plan for nedtrapping. Generelle prinsipper for slik nedtrapping: Skriftlig avtale fra start og fram til avrusing. Linjær nedtrapping hvor doseregimet er uendret (eks.x 2-3), men hvor tablettstyrken reduseres. Overlapp med veldokumenterte C-prep. hvis behov i forhold til abstinentplager eller angst/uro. 6 7

5 Medisinsk screening Før oppstart i LAR Følgende laboratorieprøver bør tas av fastlege (kopi av prøvesvar oversendes LAR-Midt) Virologi: Leverstatus: Blodstatus: Nyrestatus: Thyreoidea: Kjønnshormoner: Ernæringsparametre: Ferritin: EKG: Høyde/vekt Hepatitt A, B og C samt HIV-status ASAT, ALAT, albumin, IRN Hb, telling av hvite og trombocytter kreatinin, kalium, natrium TSH, T4 FSH, LH, SHBG For kvinner: østradiol For menn: testosteron Homocystein HDL/VLDL/Triglycerider S-Fe EKG m/beregning av QT-tid Årlig kontroll En uke hver høst (september/oktober) gjennomføres en medisinsk screening (kopi av prøvesvar oversendes LAR-Midt): Samme prøver som over (minus Thyreoidea og Kjønnshormoner) Serumprøve LAR-legemiddel (dersom dette ikke er gjort siste 6 mnd. se egen prosedyrebeskrivelse) Behandlingsintervensjoner Behandlingsintervensjoner omkring hepatitt C og avvikende EKG bør drøftes med overlege LAR-Midt. Innsending av resept I oppstartmøte som avholdes 1-2 mnd. før oppstart avklares hvorvidt pasienten skal bruke metadon eller Subutex (ut fra nasjonale erfaringer/retningslinjer og klinisk vurdering). Ved usikkerhet tas endelig beslutning av lege ved LAR-Midt. Før avrusing/oppstart vil LAR-primærkontakt gjennom eget brev tydeliggjøre oppstarten. Herunder bestilles opptrappingsserie på metadon eller Subutex. Fastlegen skal før oppstart sende resept til apoteket. For metadon/subutex sendes A-resept på 1 år til avtalt apotek. Ved dosejustering på metadon/subutex sendes ny resept til avtalt apotek med kopi til LAR-Midt. Antall tabletter påføres ikke, kun døgndose. Resept på Suboxone (brukes som ta-hjem doser for Subutex) ordnes via registreringsfritak. 8 9

6 Metadon Metadon Metadon er en sterk opioidagonist som binder seg både til m-, k- og d-reseptorer. Metadon er et racemat av aktivt l-metadon og inaktivt d-metadon. Aktivt l-metadon binder seg kraftig til opiatreseptoren, og formidler en betydelig opiateffekt inn i cellen. Inaktivt d-metadon formidler en ubetydelig opiateffekt. Stoffet absorberes godt (ca. 80%) fra tarm, og har lang halveringstid (> 24 timer) og utskilles langsomt fra kroppen. Sterk reseptorbinding og langsom eliminering medfører at ruseffekt uteblir, og at suget etter rus dempes kraftig. Administreres peroralt, normalt utblandet i sterk solbærsirup for at den ikke skal kunne injiseres. Riktig dosering innebærer at pasienten har normale følelsesreaksjoner. Dosering Standard opptrapping går over 35 dager (20-90 mg). Etter ferdig opptrapping og hver gang dosejustering skjer, tas blodprøve 14 dager etter for serumkonsentrasjonsmål. For å sikre en pålitelig måling, skal medikament tas under tilsyn i 4 dager på tilnærmet samme tidspunkt (+/-30 min) og blodprøven tas medikamentfastende 5. dag på samme tidspunkt (vanligvis fredag). Serumkonsentrasjonen bør ligge mellom nm/pl. Momenter i valget mellom metadon og Subutex Subutex anses som noe mindre potent/ lettere enn metadon, samt at det er enklere å bytte til metadon enn vice-versa, og bør i så måte prøves først. I forhold til at den norske pasientgruppen i dag i gjennomsnitt er 35 år og har en mangeårig opiatavhengighet, samt at en stor gruppe har angstproblematikk, vil metadon ofte være et førstevalg framfor Subutex. Subutex blokkerer sug-følelsen like godt som metadon. Metadon synes å gi noe sterkere opiatdempning enn Subutex. Ulempen kan være at naturlige opplevelsesdimensjoner også dempes noe, noe som kan gi seg utslag i initiativløshet, lite tiltakslyst, tretthet, etc. Bivirkninger som vektøkning og svetting kan også være framtredende. Bytte av medikament etter at LAR-tilbudet er påstartet skal godkjennes av lege ved LAR-Midt. Bakgrunnen for medikamentbytte kan være invalidiserende bivirkninger, manglende opiatdekning, mm. Dosejustering avgjøres av fastlege på bakgrunn av serumspeil og kliniske vurderinger. For pasienter med serumkonsentrasjon over 1200 nm/pl med avvikende kliniske reaksjoner, tas en enantiomerspesifikk analyse, evt døgnkurvemåling (ta kontakt for prosedyrebeskrivelse). Doseøkning for pasienter over 1500 nm/pl skal godkjennes av lege ved LAR-Midt, samt dosejustering over 130 mg. Inntak Metadon inntas daglig under tilsyn. Det skal drikkes et glass vann etter inntaket. Ved stabil rusfrihet/god utvikling vil pasienten gradvis få med ta-hjem doser

7 Subutex og Suboxone Subutex Buprenorfin er partiell agonist/antagonist. Maksimal agonistvirkning oppnås derfor ikke (ikke samme grad av respirasjonsdempning, og mindre fare for overdosedødsfall). Ved økning over en gitt dose vil agonistvirkningen flate ut. Økte doser kan føre til økt antagonistvirkning og derved avtagende agonisteffekter. Stoffet absorberes godt gjennom munnslimhinnen og administreres som resoriblett. Stoffet binder seg sterkere til opioidreseptorer enn morfin, og blokkerer derved for morfineffekt. Halveringstiden er lang, slik at medikamentet doseres annenhver dag. Sterk binding og langsom eliminasjon fører til manglende rusvirkning. Dosering Startdose 4 mg.trappes gradvis opp med +2 mg hver 4.dag til 16 mg. Dosen skal ikke overstige 24 mg før etter evt godkjenning fra LAR-Midt. Serum buprenorfin og døgnkurve kan bestemmes hvis avvik dose/klinisk effekt. Inntak Skal doseres hvert 2. døgn pga. lang virketid. Administreres sublingualt og løser seg opp i løpet av 10 minutter (pasienten observeres i 10 min for å hindre mulig injeksjonsbruk). Ved lengre absorbsjonstid, må observasjon utvides og tablettknuser forsøkes. Suboxone Forskjellen mellom Subutex og Suboxone er at Suboxone vanskeligere kan injiseres fordi de inneholder en kjerne med naloxone. Naloxone er en motgift, som blokkerer for Subutex effekten hvis preparatet injiseres. Hvis preparatet legges under tungen, som avtalt, vil ikke naloxone tas opp, og opioideffekten på bindingsstedet blir maksimal. For pasienter hvor det er besluttet at Subutex skal brukes vil Subutex brukes de dager medikamentet tas under tilsyn og Subuxone de dager det evt. er avtalt at pasienten selv håndterer eget legemiddelinntak. Interaksjoner med andre legemidler Øker plasmakonsentrasjonen: Farmakokinetisk interaksjon som skyldes konkurranse om nedbrytning over samme enzym (CyP4503A4), inntrer ubiddelbart: Cimetidin (Vimal, Cimetidin, Tagamet), Klaritromycin(Klacid), Ritonavir (HIV-medikasjon), Indinavir (HIV-medikasjon), Ketokonazol(Fungoral), Erytromycin(Abboticin,Ery-Max), Nefazodon (Nefadar), Fluoxetin (Fluoxetin, Fontex), Fluvoxamin (Fevarin) øker serum-metadon med % Reduserer plasmakonsentrasjonen: Enzyminduksjon tar 7-10 dager, slik at behandling over få dager sjelden gir interaksjon av klinisk betydning: Barbiturater (Fenemal, Mysoline), Karbamazepin (Tegretol, Trimonil), Fenytoin ( Epinat, Fenytoin), Nelfinavir (HIV-med), Rifampicin (Rifadin, Rimactan), Rifabutin (Ansatipin), Glukokortikoider (systemisk behandling, hvis mer enn en uke). Subutex blokkerer sug-følelsen like godt som metadon, men kan gi forbigående hodepine

8 Dosevurdering og interaksjoner Klinisk er det viktig å gjøre seg opp en mening om pasienten viser tegn til abstinenssymptomer eller lette overdoseringssymptomer. Typiske abstinenssymptomer Mage-tarm: nedsatt matlyst, kvalme, oppkast, diaré, urolig tarm og kolikklignende magesmerter. (Vær oppmerksom på at metadon, og angst og uro i seg selv kan gi symptomer fra mage-tarm uten at det foreliggere abstinens). Muskel-skjelett: skjelving, muskelsmerter og muskelspasmer, Øre-nese-hals-luftveier: Renning fra øyne og nese og hoste med slimprodusjon. Hud: varmefølelse, gåsehud og svetting Andre: opioidsug, irritabilitet, angst og søvn forstyrrelser Overdosering Tretthet de første 2-3 timene Initivløshet Vektøkning Avflatet følelsesliv Indikasjon for delt dose Noen få pasienter kan ha en avvikende metabolisering av LAR-medikament slik at delt døgndose med inntak morgen og ettermiddag/kveld er riktig. Før slik vurdering skal alltid døgnkurvemåling gjennomføres. Beslutning tas av lege ved LAR-Midt i samarbeid med fastlege. Oversikt over bivirkninger Da de fleste av kroppens celler har m-, k- og d-reseptorer, vil opioidene gi endel bivirkninger i tillegg til den ønskede opioidmetning i CNS. De fleste bivirkningene er forbigående. De vanligste bivirkningene: Forstoppelse, søvnighet, svettetokter og væskeretensjon/ødemtendens. Andre bivirkninger: Kvalme eller oppkast, hudkløe og ev. utslett, nedsatt vitalitet, hodepine og søvnforstyrrelse, svimmelhet, lavt blodtrykk, sedasjon, bradykardi, respirasjonsdepresjon, vannlatningsforstyrrelser, hallusinasjoner Endokrine forstyrrelse kan også forekomme: Nedsatt libido, galaktorè, hypotyreose Vektøkning er vanlig pga. økt appetitt og redusert aktivitet Medikamenter/midler som påvirker opiateffekten Endret ph i urin: Surgjøring av urin (svekker metadoneffekten) ved ammoniumklorid, Alkalisering av urin (forsterker metadoneffekten) ved natriumbikarbonat, acetazolamid (Diamox). Benzodiazepiner medfører svekket effekt av LAR-medikament og øker faren for blandingsmisbruk. Flunitrazepam/Alprazolam er særlig uheldig pga. kraftig ruseffekt. Alkohol: Akutt inntak av alkohol øker serum met. mens kronisk inntak senker serum met. Selv mindre inntak kan utløse en innkapslet hepatitt og gjøre den kronisk aktiv

9 Smertebehandling Metadonpasienter Generelt vil smertebehandling med opioider med lavere bindingsaffinitet enn metadon, mest sannsynlig ikke formidle særlig smertedempning i kliniske doser. Paracetamol har en gunstig opioidsparende effekt, men er imidlertid kontraindisert (max. 3-4 døgn i terapautiske doser). Ved hepatitt da det kan aktivere en inaktiv hepatitt. Toleranseutvikling er regelen for opioider brukt over tid: for å beholde analgetisk virkning må dosen gradvis økes. Man har sett liten toleranseutvikling på Subutex og metadon. Partielle agonister/antagonister som buprenorfin og pentazocin er kontraindisert på metadonmedisinerte pasienter, da disse vil kunne utløse en akutt alvorlig abstinensreaksjon. Smertestillende ved tannbehandling 1. NSAID ordinær dosering 2. Ved omfattende tannbehandling som tanntrekking o.l., kan ekstradoser metadon doseres som følger: Pasienter med døgndose Metadon: Dag 1 Dag 2 <100 mg 10 mg x 3 10 mg x 2 <200 mg 20 mg x 3 20 mg x mg 20 mg x 4 20 mg x 3 Før smertebehandling utløses må behandlingsbehov bekreftes av tannlege til fastlege Fastlege bestiller smertedoser for korttidsbehandling (2 døgn) Ved smertebehandling utover dette skal LAR-Midt kontaktes Smertedosene skal intas under tilsyn (minus kveldsdosen) Smertestillende ved sterkere smertetilstander Ved for eksempel postoperativ smertebehandling anbefales en midlertidig økning i metadondoseringen. Subutex/Suboxonepasienter Smertedoser med Subutex kan forsøkes med 2mg-tabletter x 2-3. Dette gir variable smertedempning. Ved sterkere smertetilstander bør Subutexdosen reduseres og andre opioider forsøkes som tilleggsbehandling

10 Søvnproblemer og psykiske plager Søvnproblemer I en oppstartsfase i LAR-behandling, kan søvnforstyrrelser være tegn på abstinens. Søvndagbok føres første uke. Behandling Generelle søvnhygieniske råd gis. Hvis medisinering er aktuelt bruk: Vallergan 50-70mg/ Atarax 50mg/Remeron 30mg/Truxal mg B-preparater skal IKKE brukes Hos de langt fleste, vil søvnen etter uker til få måneder i LAR-behandling normaliseres. For årsaker til dårlig søvn, som må utredes hvis vedvarende plager (dvs. >6mnd.) se våre nettsider: Veileder for behandling av søvnforstyrrelser Psykiske plager Psykiske plager de første 3 mnd. i LAR kan være økende russug, abstinenser (cannabis/benzodiaz.) mm. Kartlegg pasientens psykiske plager vha. SPIFA (Interaktiv versjon fås via GSK tlf ) i perioden 3-6 mnd. etter oppstart. Kartlegg pasientens situasjon ift.ev.reell frykt/bekymring. Innhent epikriser. Behandling av angst/depresjoner Moderate psykiske plager skal primært behandles med støttesamtaler/kognitiv terapi/ rådgivning. Hvis medisinering er aktuelt bruk: SSRI/SNRI, gjerne i kombinasjon med Buspar eller Atarax B-preparater skal IKKE brukes (disse forsterker angsten og kan utløse depresjoner) Videre utredning og behandling avgjøres individuelt og i samråd med ansvarsgruppen og eventuell øvrig spesialisthelsetjeneste. Man bør vurdere hvorvidt man skal henvise pasienten til utredningsopphold innen psykisk helsevern for behandlingsforslag hvis problemene vedvarer over tid

11 Somatiske plager, prevensjon og kosthold Somatiske plager Mellom 20-30% av pasientene har en alvorlig somatisk sykdom i tillegg til sitt rusproblem. Kvalifiserende diagnoser for en raskere oppstart i LAR, er følgende: Behandlingskrevende HIV Diabetes, hvis insulinkrevende Hepatitt, hvis interferon-behandlingstrengende (dvs. HCV-PCR: pos + ALAT >50% økt) Epilepsi som krever medikamentell behandling (IKKE rusutløste kramper) Antikoagulasjonsbehandling, hvis livslang behandling Endokarditt (en venstresidig eller to høyresidige) Kreftsykdom med aktiv behandling Alvorlig symptomgivende hjerneskade Nyresykdom, hvis kronisk behandlingskrevende Kraftig nedsatt immunforsvar (ikke HIV-relatert) Blødersykdom, behandlingskrevende. Osteomyelitt og langvarig antibiotikabehandling Tuberculose eller annen behandlingskrevende mycobakterieinfeksjon Annen livstruende somatisk tilstand som krever langvarig behandling Prevensjon Tema drøftes i egen konsultasjon hos fastlege iløpet av de første 0-3 mnd. i LAR. LARs erfaring så langt er at amennorre, svekket libido eller ereksjonssvikt grunnet rusbruk oftest normalises iløpet av 0-2 år i LAR-behandling. God prevensjon anbefales fra dag 1 i behandlingen. Prevensjonsmetoder velges ut ifra pasientens situasjon. Hvis pasienter planlegger et svangerskap, bør dette meldes til LAR snarest mulig, slik at man kan planlegge et godt behandlingstilbud under svangerskapet både for barnet og foreldrene. Muligheter for nedtrapping av LAR-medikament en periode under svangerskapet bør drøftes. Kostholdsanemnese tas tidlig behandling hos fastlege Pasienter på opioider strever ofte med sterkt søtsug. Helsefarig vektøkning kan bli resultatet uten fokus på kostholdet. Dette kan bedres betraktelig med kostholdsråd som stabiliserer blodsukkerverdiene. Antioksidantrik og karbohydratfattig kost er godt dokumentert i slik sammenheng. Følgende råd gis: Matvarer med kunstige søtningsmidler unngås helt (eks. lett-brus). Vann skal være hoveddrikk. Lettprodukter (lite fett/gjerne mye sukker) unngås helt. Husk metthetssenteret stimuleres av fettsyrer. Gode rutiner rundt frokostmåltidet fokuseres på initialt (grovt brød, IKKE søte påleggstyper). Lunch og middag til faste tider (lite potet/pasta; mer bønner, erter, linser, salater til ren fisk/kjøtt). Inntak av rå frukt/grønt økes (eks. grønnsaker + dip til kvelds)

12 Utskrivning og nedtrapping Beslutningen om utskrivning tas av lederteam LAR-Midt. Følgende utskrivningskriterier gjelder pt: Absolutte kriterier fører til utskrivning med mindre det vil fremstå som en uforholdmessig reaksjon: Omsetning av narkotika og/eller vanedannende legemidler eller begrunnet mistanke om dette Vold eller trusler om vold Relative kriterier kan føre til utskrivning grunnet utilstrekkelig behandlingseffekt: Vedvarende alkohol-og/eller narkotikamisbruk i behandling Fusk med urinprøver eller legemiddelinntak Manglende oppmøte til avtaler/henting av legemiddel eller samarbeidsvegring Grunnlaget for utskrivningen og forslag til annen type rusbehandling drøftes i ansvarsgruppen når utskrivningsbeslutning tas. Nedtrapping gjennomføres over 3-5 uker; avhengig av doseringnivå og rusbruk under nedtrapping. LAR-Midt bestiller nedtrappingsdoser på metadon/subutex. Kvitteringsordning for avlagt urinprøve bør innføres, slik at kvittering forevises før legemiddel inntas. (LAR vurderer behovet for kvittering) Omfattende rusbruk (særlig CNS-dempende stoffer) gir en raskere nedtrapping, evt. seponering underveis i nedtrappingen. Klageadgang Adgangen til å klage følger Pasientrettighetsloven og sosialtjenesteloven. Pasientrettighetsloven 7-1:..man mener de ikke har fått ivartetatt sine rettigheter om rett til helsehjelp, og kan anmode om at den som yter helsehjelpen oppfyller denne rettigheten....dersom anmodningen avvises, kan man klage til Helsetilsynet i fylket, jmf.pas.rett.loven 7-2. Vedtak om hjelpetiltak etter sosialtjenesteloven 6-1 kan påklages til fylkesmannen, jmf. Lovens

13 LAR-Midt Postboks Trondheim (Besøksadresse: Kongens gt 27, inngang Repslagerveita) Tlf: Fax: E-post: Web:

IS-2022. Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering)

IS-2022. Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) IS-2022 Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) 1 Heftets tittel: Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert

Detaljer

Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering)

Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) IS-xxxx Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) [Foreløpig utkast for eksterne innspill november 2012] 1 Heftets tittel: Utgitt: Bestillingsnummer:

Detaljer

Buprenorfin i legemiddelassistert rehabiliteringhva vet vi i dag?

Buprenorfin i legemiddelassistert rehabiliteringhva vet vi i dag? Buprenorfin i legemiddelassistert rehabiliteringhva vet vi i dag? Liliana C. Bachs, lege RELIS, Helseregion Øst Statens rettstoksikologiske institutt Jørgen G. Bramness, lege Statens rettstoksikologiske

Detaljer

Heroinassistert behandling. Rapport fra konsensuskonferansen 21. juni 2011

Heroinassistert behandling. Rapport fra konsensuskonferansen 21. juni 2011 Heroinassistert behandling Rapport fra konsensuskonferansen 21. juni 2011 Heroinassistert behandling Rapport fra konsensuskonferanse 21. juli 2011 Norges forskningsråd 2011 Norges forskningsråd Postboks

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 Legemiddelassistert rehabilitering i Midt Norge

ÅRSMELDING 2008 Legemiddelassistert rehabilitering i Midt Norge ÅRSMELDING 2008 Legemiddelassistert rehabilitering i Midt Norge www.lar-midt.no 1 Det nytter, men det koster. Legemiddelassistert rehabilitering i Midt-Norge har markert 10-års jubileum i år. Vår første

Detaljer

Ny start. Nye muligheter. Metadon en substitusjonsbehandling

Ny start. Nye muligheter. Metadon en substitusjonsbehandling Ny start. Nye muligheter Metadon en substitusjonsbehandling Et viktig steg 2 Heroinavhengighet er en alvorlig sykdom som er vanskelig å behandle. Konsekvensene av et misbruk er en destruktiv livsstil,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SMERTELINDRING

RETNINGSLINJER FOR SMERTELINDRING RETNINGSLINJER FOR SMERTELINDRING 2009 1 Smertelindring.indd 1 03.04.2009 10:22:02 Forsidefoto: Colourbox Smertelindring.indd 2 03.04.2009 10:22:02 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning 6 Utredning 7

Detaljer

SAMARBEIDSPROSEDYRER ved bekymring for gravides og småbarnforeldres rusbruk

SAMARBEIDSPROSEDYRER ved bekymring for gravides og småbarnforeldres rusbruk SAMARBEIDSPROSEDYRER ved bekymring for gravides og småbarnforeldres rusbruk Samarbeid mellom: - Jordmortjenesten - Helsesøstertjenesten - Kommunepsykolog - Barnevernet - Tildelingsktr. v/rusenheten - Fastlegene

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

Informasjon om LAR i Helse Førde

Informasjon om LAR i Helse Førde Informasjon om LAR i Helse Førde Forord Frå 01.01.11 har Helse Førde ansvar for LAR i Sogn og Fjordane. Behandlinga er ei integrert del av spesialisttilbodet. Kommunane har det primære ansvaret for pasientane,

Detaljer

Til deg som bruker antidepressiva

Til deg som bruker antidepressiva Til deg som bruker antidepressiva Myter og fakta om antidepressive legemidler ved behandling av angst og depresjon Lars Tanum, overlege dr. med. Desember 2003 Om heftet Depresjon og angst er blant de hyppigste

Detaljer

LOMMERUS. En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015

LOMMERUS. En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015 LOMMERUS En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015 Innholdsfortegnelse Hovedinndeling DEL 1: BEHANDLING FORORD... 11 INNLEDNING TIL EN SAMTALE

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for avrusning - fra rusmidler og vanedannende legemidler - Utgave 11.11.2014 til ekstern høring

Nasjonal faglig retningslinje for avrusning - fra rusmidler og vanedannende legemidler - Utgave 11.11.2014 til ekstern høring Nasjonale faglige retningslinjer IS-2211 Nasjonal faglig retningslinje for avrusning - fra rusmidler og vanedannende legemidler - Utgave 11.11.2014 til ekstern høring Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer:

Detaljer

Handlingsveileder i bruk av tvang overfor rusmiddelmisbrukere etter sosialtjenesteloven 6-2, 6-2a og 6-3. I-0965/2000

Handlingsveileder i bruk av tvang overfor rusmiddelmisbrukere etter sosialtjenesteloven 6-2, 6-2a og 6-3. I-0965/2000 Handlingsveileder i bruk av tvang overfor rusmiddelmisbrukere etter sosialtjenesteloven 6-2, 6-2a og 6-3. I-0965/2000 Rundskriv / veileder I-0965/2000 utgitt av Sosial- og helsedepartementet 2000. Lov

Detaljer

Opioider ved behandling

Opioider ved behandling 21 publiserte i mars 2008 terapianbefalingen Bruk av opioider ved behandling av langvarige, non-maligne smertetilstander en oppdatering. Ekspertgruppen som har stått bak arbeidet består av: Rae Frances

Detaljer

Statens legemiddelverk, publikasjon 2003:03 OKTOBER 2003. Terapianbefaling: Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling ...

Statens legemiddelverk, publikasjon 2003:03 OKTOBER 2003. Terapianbefaling: Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling ... Statens legemiddelverk, publikasjon 2003:03 OKTOBER 2003 Terapianbefaling:...... Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling Terapianbefaling Benzodiazepiner for kontroll av angst

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Nasjonale faglige retningslinjer Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser IS-1957 Heftets tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer

Detaljer

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten.

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. 1 R e t t t i l m i d l e r t i d i g b o l i g 3 R e t t t i l v e i l e d n i n g f o r å k u n n e s k a f f e v a

Detaljer

Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft)

Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft) Internserien 2/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2012 Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning

Detaljer

Kortversjon av nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykose lidelser

Kortversjon av nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykose lidelser Kortversjon IS-1957 Kortversjon av nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykose lidelser Forord Psykoselidelser debuterer oftest tidlig i livet, og de aller

Detaljer

Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no >

Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no > Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no > 30 Innhold 3 Innledning 6 Kreftsmerter 8 Om smerter og smertebehandling 17 Generelt om morfin i smertebehandlingen

Detaljer

Erfaringsrapport. fra nasjonal konferanse om

Erfaringsrapport. fra nasjonal konferanse om Silje Svarstad og Therese Dahl Erfaringsrapport fra nasjonal konferanse om Kombinasjonsbehandling med sentralstimulerende medikament for pasienter med ADHD som mottar legemiddelassistert rehabilitering

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Orientering om behandling med sentralstimulerende midler ved ADHD

Orientering om behandling med sentralstimulerende midler ved ADHD Orientering om behandling med sentralstimulerende midler ved ADHD For foreldre, lærere og andre interesserte Nevroteamet BUP Østfold Utgave 1.3 Sist revidert 15. desember 2003 2 Innhold Generelt om ADHD

Detaljer

En tøff start på livet

En tøff start på livet En tøff start på livet (Bilde hentet fra: http://www.holographicmedicine.no/tuina.html) Hvordan veilede gravide LAR-pasienter, ved å bruke endringsfokusert rådgivning, for å redusere skader og komplikasjoner

Detaljer

Morfin og kreft. Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende.

Morfin og kreft. Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. Innhold 3 Innledning 4 Kreftsmerter 6 Om smerter og smertebehandling 15 Generelt om morfin i smertebehandlingen 22 Praktisk gjennomføring

Detaljer

Vi har ingen tro på at retningslinjene vil endre praksisen med regionale og individuelle forskjeller i LAR.

Vi har ingen tro på at retningslinjene vil endre praksisen med regionale og individuelle forskjeller i LAR. Til Helsedirektoratet. Høringssvar fra Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) Først og fremst vil vi påpeke at FHN og de øvrige brukerorganisasjonene i utgangspunktet ber om at arbeidet med lovteksten

Detaljer

TEGN SYMPTOMER RUSMIDDELBRUK

TEGN SYMPTOMER RUSMIDDELBRUK TEGN OG SYMPTOMER PÅ RUSMIDDELBRUK Statens rettstoksikologiske institutt Rusmiddelbruk Side 2 Innholdsfortegnelse 1 FORORD...3 2 RUSMIDLER...4 2.1 HVA FORSTÅS MED RUSMIDLER?...4 2.2 VIRKNINGER AV ENGANGSBRUK...4

Detaljer