Digital læring og læringsutbytte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digital læring og læringsutbytte"

Transkript

1 Digital læring og læringsutbytte Lærarstemnet og 4. april, Sogndal Rune Johan Krumsvik Professor, dr.philos Universitetet i Bergen Professor II, HSH Disposisjon Innledning - frå barneskole til høgskole Den digitale revolusjon Viktigheten av skoleeier/skoleledelse Lærers digitale kompetanse Eksempler Teknologibruk er vanskeleg Flipped classrooms eller «flopped classrooms»? Medium eller metode? Meningsstyrt eller kunnskapsstyrt? MOOC eller Mooching «( ) a special time in education» (Bill Gates 2013) and a special time in global surveillance 1

2 Storebror ser deg ( ) Context is not always everything, but it colors everything (Pajares 2006: 342). Det digitale klasserommet 2

3 Digitale ferdigheter og digital kompetanse Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk (Utdanningsdirektoratet 2012: 6). Digital kompetanse «bygger bru» Torgerson and Elbourne (2002) completed a meta-analysis of studies conducted between 1992 and 2002 on computers and student writing, and found that, on average, students who used computers when learning to write were not only more engaged and motivated in their writing but produced work that was of greater length and higher quality than students learning to write on paper (d = 0.40) (Hattie 2009, s. 225)2008, s. 225) 2579 lærarar vs elevar 3

4 Digital kompetanse Lære for å bruke og bruke for å lære Læringsutbytte Lære for å bruke Bruke for å lære Perceived affordances Real affordances 2579 lærarar vs elevar Den norske skolekontekst Klasseledelse i teknologirike omgivelser (Senter for IKT i Utdanningen 2013) Kunnskapsløftet (KD 2006) Opplæringsloven (Lovdata 1998) 4

5 IKT og digital læring i skolen Har vi kunnskapen? Kunnskapsstyrt Meningsstyrt Videocase om det meningsstyrte (summing to og to) Hva mener du er riktig svar i denne videocasen? 1. Lengst mogleg frå spegelen ser ein mest av kroppen 2. Nærmast mogleg spegelen ser ein mest av kroppen 3. Ein ser like mykje av kroppen uavhengig av avstand 4. Veit ikkje 65% 33% 2% 0% Lengst mogleg... Nærmast mogleg... Ein ser like m... Veit ikkje Organisering av SMIL Forskingsgruppa DLF Skuleeigarar i 7 fylker KS-prosjektgruppe Referansegruppe Østlandssamarbeidet Ekspertvurdering Referansegruppe forsking 5

6 Metode SMIL er basert på et Mixed Method Design (Johnson, Onwuegbuzie, og Turner, 2007). Survey (N=17529 elevar 2579 lærarar) SMIL 30 semi-strukturerte intervju 3 fokusgruppe intervju 10 observasjonar (klassrom i fire fag) 1 case/effektstudie (naturfag) NDLA (Nasjonal Digital LæringsArena) Innledning «The overall picture that emerges after a decade of advocates claims and public urgency is that computers play a marginal role in regular instruction in public schools. A one-line summary of the situation to date might be: computers meet classroom; classroom wins.» (Tyack and Cuban 1998, s. 121). Digital skoleutvikling «kosmetisk» - eller systemisk endring A smooth sea never made a skilled sailor Lærere Skoleledelse Elever First order eller second order? (Cuban 1988, 2001; Krumsvik 2006) 6

7 Digital skoleutvikling koherens eller inkoherens Digital skoleutvikling og koherens KD og Utd.dir. Skoleeier/ skoleledelse Lærere Fag Formuleringsarena Realiseringsarena Realiseringsarena Realiseringsarena Læreplan Elever Formativog summativ vurdering (Lindensjö & Lundgren 2000) Skoleeier-og skoleledelsen indikatorer (SMIL-studien) På skoleeier-/ledersiden er mye bra i SMILskolene IKT er i hovedsak strukturelt forankret på et overordnet nivå (second order innovations) De store forskjellene er ikke lenger mellom fylker og skoler, men mellom klasserommene Et eksempel på noen konkrete tiltak for å forbedre noe av dette: Prefikset digital er benyttet for å markere at dette er et utvidet begrep 7

8 Hva viser den internasjonale forskningen innen digital læring? Er denne relevant for Norge? Digital læring i skolen koherens versus inkoherens Digitale læringsvilkår versus digitalt «[ ] the average student in a classroom læringsutbytte where technology is used will perform 12 percentile points higher than the average student in the traditional setting that does not use technology to enhance the learning process (Tamim et al. 2011, s. 17). Effektstørrelse og PC-bruk i utdanning (Hattie 2009, s. 224) Eksempel på effektstørrelse: Rosenthal and DiMatteo (2001): lav daglig dose aspirin som forebygging av hjerteinfarkt hadde en effektstørrelse på d = Selv om dette er en lav effektstørrelse redder dette tiltaket 34 av 1000 personer. 8

9 When the cook tastes the soup, that s formative; when the guests tastes the soup, that s summative. (Schriven 1991, s. 169) lærarar vs elevar 2579 lærarar vs elevar 9

10 2579 lærarar vs elevar Multimodalitet, video og læringseffekt Baker and Dwyer (2000) explored the instructional effects of visualization compared to no visualization in interactive video (d = 0.71), and argued that the visual presentations can convey the essence of the message to be learned (Hattie 2009, s. 228). Også Richard Mayer (2009) sine studier viser at under spesielle forutsetninger kan kombinasjonen animasjon/video og lyd læringsutbyttet Eksempel fra egen undervisning: Intensjon: bygge bru mellom teori og praksis Drøft hvilken teori som utspiller seg i denne videosnutten Case: Når du har ein digital versjon av ein svært viktig artikkel som du skal lese grundig før ein eksamen - skriv du den ut eller les du den på skjermen? (summing to og to) 1. Eg les den på skjermen 2. Eg skriv den ut 3. Det varierer 4. Veit ikkje 19% 66% 15% 0% Eg les den på... Eg skriv den u... Det varierer Veit ikkje 10

11 2579 lærarar vs elevar Det analoge versus det digitale Avkode Forstå Digital lesing Interaktivitet Multimodalitet Hypertekstar Den digitale revolusjon.. 11

12 Digital komp. Prof. utv. «(...) educational technology in general, is only as good as the teacher who use it» (Castells 2001, s. 258) Studier av Wiliam (2011) viser at flinke lærere hever læringsutbytte for elever fire gangar så godt som de svakeste lærarane, dvs. at elevene lærte på seks måneder det som det tok to år med de svakeste lærerne Lærarkvalitet i en digitalisert skulehverdag handler derfor også om kyndig bruk digitale læremidler, høgt læringstrykk og god klasseledelsesevne i teknologirike klasserom Hvilken digital kompetanse kreves det av læreren for å lykkes med den digitale læringen? Digital kompetanse som profesjonell utvikling Profesjonabasert digital kompetanse Fra det analoge og monomodalitet til multimodalitet. 12

13 2579 lærarar vs elevar Bergen Digital Literacy Scale N= 2579 lærere Spørsmålene som var knyttet til hvor godt læreren mestret de ulike digitale ferdighetene ble faktoranalysert. Analysen viste en komponent som forklarte ca. 60 prosent av den totale variansen. Skalaens reliabilitet er målt med Cronbachs alpha. En verdi på 0,86 tilsier god indre konsistens. Teoretisk- og empirisk robusthet Profesjonsbasert digital kompetanse som en av flere faktorer for lærerkvalitet eksempel fra SMIL-studien 13

14 2579 lærarar vs elevar Før undervisning Før undervisning -> i undervisning 14

15 Før undervisning -> i undervisning > etter undervisning 2579 lærarar vs elevar Statistiske analyser Lærere 15

16 SMIL Lærerens klasseledelse er viktig for elevenes læringsutbytte med IKT Lærerens digitale kompetanse er viktig for elevenes læringsutbytte med IKT Det fremkommer også at det er lærerens digitale kompetanse som er avgjørende for i hvilken grad læreren kan sies å ha god evne til klasseledelse Læreres skjermtid henger sammen med deres digitale kompetanse Lærere gir i varierende grad klare læringsmål, tilbakemelding og fremovermelding innen digitale læringsaktiviteter De mest digitalt kompetente lærerne klarer å gi elevene tilpasset opplæring og underveisvurdering på nye måter De mest digitalt kompetente lærerne klarer å bruke digitale læremidler proft og faglig forankret Dette er sekundære indikatorer som er knyttet til lærerkvalitet (som en vesentlig del av skolekvaliteten og skolebidraget) 2579 lærarar vs elevar Klasseledelse "(...) reducing disruptive behaviour needs to be a core competency of any successful teacher" (Hattie, 2009, s. 103). 16

17 Klasseledelse ( ) In most teachers' minds, the criteria for successful learning are the same as the criteria for successful classroom management" (Hattie 2009:105). Hvilke faktorer er viktig for god klasseledelse? Novise Lærer Lærerengasjement Fellesregler for PC-bruk Korte frister God lærer-elev relasjon Grundig planlegging Markert læringstrykk Den vandrende pedagog Hyppige innleveringer Undervegsvurdering Elev Eksempel: koherens i digital læring (fra kvalitativ metodeund.) Egenstudie/leksearbeid I forelesning Seminar/kollokvie Før forelesning Etter forelesning Eksamen 17

18 Case 1 Analyse av intervju Før storførelesinga med bruk av ARS blir det lagt ut essayoppgåver, breiddetest og ein videocase på metodekurset ved UiB si læringsplattform og facebooknettside. Kvale og Brinkmanns (2009) 10 kriterie for eit godt intervju Kunnskapsrik Strukturerande Klar Vennleg Sensitiv Open Styrande Kritisk Erindrande Tolkande Videocase: 1. sjå video, 2. summing to og to, 3. svar med klikkar, 4. gruppediskusjon, 5. nytt svar med klikkarar, 6. plenumsdiskusjon 18

19 1. Kunnskapsrik 2. Strukturert 3. Klar 4. Høfleg 5. Sensitiv 6. Open 7. Styrande 8. Kritisk 9. Erindring 10. Fortolking Kva for kriterie meinar du ser ut til å bli særskilt skadelidande i dette intervjuet? Kunnskapsrik 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Strukturert Klar Høfleg Sensitiv Open Styrande Kritisk Erindring Fortolking Dette spørsmålet er knyta til Kvale og Brinkmann (2009) sine 10 kriterie for intervjukvalitet). I figur 1 under ser de kva de svarte på dette spørsmålet (n=153). Korleis vil du forklare at det er dei tre kriteria styrande, sensitiv og stukturert som dei fleste meinar blir skadelidande i intervjuet? Korleis relaterer dette seg til pensum i kvalitativ metode 2. Drøft ut frå desse svara og svarkategoriane kva du meinar er dei tre viktigaste kriteria (av desse 10 kriteria) dersom du skal gjennomføre ein intervjusstudie der det er heilt avgjerande at du får fram riktig informasjon blant tilsette om trivsel på arbeidsplassen i ei bedrift. Etter storførelesinga med bruk av ARS blir det lagt ut essayoppgåver der studentar skal jobbe vidare med videocase en i lys av pensum Oppsummering: forutsetninger for den digitale læringen (SMIL) Digital kompetanse -Elev Klasseledelse Sosial bakgrunn Faglig forankring -Lærer Læreplan og lokalt læreplansarbeid Digital tilpasset opplæring Formativog summativ vurdering (Lindensjö & Lundgren 2000) 19

20 Kjelder Anderson, I. W. & Kraftwohl, D. R. (eds.) (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assesing: A Revision of Bloom`s Taxonomy of Educational Objectives. New York, Longman Biggs, J. & Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University. Maidenhead: Open University Press. Castells, M. (2001). The Internet Galaxy. Reflections on the Internet, Business Society. Oxford: Oxford University Press. Cuban, L. (1988). Constancy and change in schools (1880s to the present). In P.W. Jackson (Ed), Contributing to Educational Change: perspectives on policy and practice. Berkeley, McCutchan. Cuban, L. (2001). Oversold and Underused. Computers in the Classroom. Harvard University Press: Cambridge. Hattie, J. (2009). Visible Learning for teachers. London: Routledge. Hattie, J. (2012). Visible Learning for teachers. Maximising impact on learning. London: Routledge. Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A.J. & Turner, L. (2007). Toward a Definition of Mixed Methods Research. Journal of Mixed Methods Research, 1 (2), Krumsvik, R., Egelandsdal, K., Sarastuen, N., Jones, L. og Eikeland, O.J. (2013). SMIL-studien. Bergen: UiB/KS. Lindensjö, B. & Lundgren, U.P. (2000). Utbildningsreformer och politisk styrning. Stockholm: HLS Förlag. OECD (2009). Assessing the effects of ICT in education. Brussel: OECD Kjelder Pajares, F. (2006). Self-efficacy during childhood and adolecence. In F. Pajares & T. Urdan (Eds.), Selfefficacy beliefs of adolescents (pp ). Greenwich: Information Age Publishing. Pelgrum, W. (2009). Monitoring in education: an overview. I: OECD (2009). Scheuermann, F. & Pedró, F. (Red.). Assessing the effects of ICT in education. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Rivkin, S. G., Hanushek, E. A., & Kain, J. F. (2005). Teachers, schools and academic achievement. Econometrica, 73(2), Roschelle, J. & Pea, R. (1999). Trajectories From Today s WWW to Powerful Educational Infrastructure. Educational Researcher, 8(5), Rockoff, J. E. (2004). The impact of individual teachers on student achievement: Evidence from panel data. American Economic Review, 94(2), Sanders, W. L., & Rivers, J. C. (1996). Cumulative and residual effects of teachers on future student academic achievement. Knoxville, TN: University of Tennessee Value-Added Research and Assessment Center. Accessed at on Oct. 11, Senter for IKT i Utdanningen (2013). Klasseledelse i teknologirike omgivelser Tromsø: Senter for IKT i Utdanningen. Smith, K. & Krumsvik, R. (2008). Video papers - a means for documenting practitioners' reflections on practical experiences: The story of two teacher educators. Research in Comparative and International Education, 2 (4), The Economist (2013). Education technology, Catching on at last. New technology is poised to disrupt America s schools, and then the world s. 29. juni William, D. (2011). Embedded formative assessment. Bloomington: Solution Tree Press Kjelder Pajares, F. (2006). Self-efficacy during childhood and adolecence. In F. Pajares & T. Urdan (Eds.), Self-efficacy beliefs of adolescents (pp ). Greenwich: Information Age Publishing. Pelgrum, W. (2009). Monitoring in education: an overview. I: OECD (2009). Scheuermann, F. & Pedró, F. (Red.). Assessing the effects of ICT in education. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Rivkin, S. G., Hanushek, E. A., & Kain, J. F. (2005). Teachers, schools and academic achievement. Econometrica, 73(2), Rockoff, J. E. (2004). The impact of individual teachers on student achievement: Evidence from panel data. American Economic Review, 94(2), Sanders, W. L., & Rivers, J. C. (1996). Cumulative and residual effects of teachers on future student academic achievement. Knoxville, TN: University of Tennessee Value-Added Research and Assessment Center. Accessed at on Oct. 11, Senter for IKT i Utdanningen (2013). Klasseledelse i teknologirike omgivelser Tromsø: Senter for IKT i Utdanningen. The Economist (2013). Education technology, Catching on at last. New technology is poised to disrupt America s schools, and then the world s. 29. juni Tyack, D. & Cuban, L. (1998). Tinkering Toward Utopia. Cambridge: Harvard University Press. William, D. (2011). Embedded formative assessment. Bloomington: Solution Tree Press. 20

21 Nettlenkjer til foredraget Lenkjer til SMIL-studien: ( rtv2-innslag frå SMIL-studien: 21

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring Hvilken sammenheng er det mellom IKT-bruk og (intendert, subjektivt, og objektivt) læringsutbytte i videregående opplæring?

Detaljer

Vurdering i skolen. Intensjoner og forståelser

Vurdering i skolen. Intensjoner og forståelser Vurdering i skolen. Intensjoner og forståelser Delrapport 1 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS) Lise Vikan Sandvik, Gunnar Engvik, Henning Fjørtoft, Inger Dagrun Langseth,

Detaljer

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities SMIL-studien Hvilken sammenheng er det

Detaljer

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold Handelshøyskolen BI 1. juni 2007 Inspirasjonsdag for forelesere papers Innhold Program... 2 Professor Torger Reve og forsker Eskil Le Bruyn Goldeng Using digital media to facilitate learning New opportunities

Detaljer

Kunnskap og kunnskaping i den digitale skulen

Kunnskap og kunnskaping i den digitale skulen Kunnskap og kunnskaping i den digitale skulen Brukarkonferansen 2009 It s Learning 17. mars 2009 Rune J. Krumsvik Førsteamanuensis, dr. philos. Universitetet i Bergen 1. 1. Når samfunnet endrar seg 2.

Detaljer

Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer

Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer Af Anne Kostøl, Senter for praksisrettet utdanningsforskning,

Detaljer

Masteroppgave. Master i yrkespedagogikk 2011

Masteroppgave. Master i yrkespedagogikk 2011 Masteroppgave Master i yrkespedagogikk 2011 Hvordan forbedre egen praksis for yrkesfaglærere i det digitale klasserommet? skrevet av Runar Oudmayer John Eivind Storvik ved Avdeling for yrkesfaglærerutdanning

Detaljer

Masteroppgave Masterstudiet i yrkespedagogikk 2014

Masteroppgave Masterstudiet i yrkespedagogikk 2014 Masteroppgave Masterstudiet i yrkespedagogikk 2014 Digitale verktøy i bygging av yrkeskompetanse på Restaurant- og matfag, Vg2 Kokk- og servitørfag. Thor-Arne Johansen Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Vurdering en kompleks aktivitet

Vurdering en kompleks aktivitet Vurdering en kompleks aktivitet Av Kari Smith Lærernes og skolens vurderingspraksis har tett sammenheng med pedagogiske og fagdidaktiske oppfatninger og holdninger. Det vil bidra til lærernes vurderingskompetanse

Detaljer

Kunnskap og kunnskaping i den digitale skulen

Kunnskap og kunnskaping i den digitale skulen Kunnskap og kunnskaping i den digitale skulen Det beste av Lærende nettverk Stokmarknes 24. mars 2009 Rune J. Krumsvik Førsteamanuensis, dr. philos. Universitetet i Bergen Teknologibruk er vanskeleg 1.

Detaljer

Hvordan opplever studenter lærerens egenproduserte video som læringsressurs?

Hvordan opplever studenter lærerens egenproduserte video som læringsressurs? Hvordan opplever studenter lærerens egenproduserte video som læringsressurs? Magnus Johansson og Magnus Nohr Masterstudium IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og

Detaljer

Sigbjørn Hals. IKT i matematikkopplæringen tidstjuv eller tryllemiddel?

Sigbjørn Hals. IKT i matematikkopplæringen tidstjuv eller tryllemiddel? 0 Sigbjørn Hals IKT i matematikkopplæringen tidstjuv eller tryllemiddel? En studie av faktorer som kan påvirke bruken av IKT generelt og GeoGebra spesielt, hos lærere og elever på 10. og 11. årstrinn.

Detaljer

FoU Rapport 8/2009 Evaluering av det Nasjonale kvalitetsvurderingssystemet for grunnopplæringen

FoU Rapport 8/2009 Evaluering av det Nasjonale kvalitetsvurderingssystemet for grunnopplæringen FoU Rapport 8/2009 Evaluering av det Nasjonale kvalitetsvurderingssystemet for grunnopplæringen Av Peter Allerup, Velibor Kovac, Gro Kvåle, Gjert Langfeldt og Poul Skov Tittel Forfattere Evaluering av

Detaljer

The Flipped Classroom

The Flipped Classroom Mastergradsavhandling i Pedagogikk, med vekt på didaktikk og ledelse, vår 2015 Jarle Sten Olsen Nils Naas The Flipped Classroom Om teknokulturell dannelse og omvendt undervisning i fremtidens klasserom

Detaljer

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER Utdanningsdirektoratet Sluttrapport November 2013 EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER SOM VERKTØY FOR KVALITETSUTVIKLING EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 10.09.2013 Tid 15:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr

Detaljer

Læremidler og arbeidsformer i naturfag i ungdomsskolen En casestudie i prosjektet ARK&APP, naturfag, 10. klasse

Læremidler og arbeidsformer i naturfag i ungdomsskolen En casestudie i prosjektet ARK&APP, naturfag, 10. klasse ANNIKEN FURBERG, JAN ARILD DOLONEN, IRINA ENGENESS OG STIAN JESSEN Læremidler og arbeidsformer i naturfag i ungdomsskolen En casestudie i prosjektet ARK&APP, naturfag, 10. klasse ANNIKEN FURBERG, JAN ARILD

Detaljer

Muntlig vurdering i naturfag - fra praksis til teori

Muntlig vurdering i naturfag - fra praksis til teori Muntlig vurdering i naturfag - fra praksis til teori FoU-rapport PPU3220 - PPU del 2 av 2: Vurdering og differensiering. Våren 2014. Kandidatnummer: Antall ord: 3011 Sammendrag Denne rapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Utredning om digital tilstand i høyere utdanning, fase II. Om organisatoriske forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng

Utredning om digital tilstand i høyere utdanning, fase II. Om organisatoriske forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng Utredning om digital tilstand i høyere utdanning, fase II Om organisatoriske forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng Per Arneberg Norgesuniversitetet, mars 2006 Forord Denne utredningen

Detaljer

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Side 1 av 9 Grunnlagsdokument Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Grunnlagsdokumentet er revidert våren 2014 i forbindelse med videreføringen av satsingen på Vurdering for læring og

Detaljer

Digital didaktikk bedre læring med nettbrett

Digital didaktikk bedre læring med nettbrett Digital didaktikk bedre læring med nettbrett FoU prosjekt ved to ungdomsskoler i Bærum kommune 2013 2014 Sluttrapport 6.oktober 2014 Petter Kongsgården Innhold SAMMENDRAG... 2 FORORD... 3 INNLEDNING...

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

22.01.2013 v/ Line Tyrdal

22.01.2013 v/ Line Tyrdal Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring 22.01.2013 v/ Line Tyrdal Assessment for Learning is the process of seeking and interpreting evidence for use by learners and their teachers to

Detaljer

Elevenes opplevelse av skolen: sentrale sammenhenger og utvikling med alder

Elevenes opplevelse av skolen: sentrale sammenhenger og utvikling med alder Elevenes opplevelse av skolen: sentrale sammenhenger og utvikling med alder Einar M. Skaalvik, dr. philos., professor i pedagogisk psykologi og forskningsmetode ved NTNU. Sidsel Skaalvik, dr. polit., professor

Detaljer

Blott deg og få bedre karakterer - En studie av sammenhengen mellom studenters aktivitet på nettet og kurskarakter

Blott deg og få bedre karakterer - En studie av sammenhengen mellom studenters aktivitet på nettet og kurskarakter Blott deg og få bedre karakterer - En studie av sammenhengen mellom studenters aktivitet på nettet og kurskarakter Anne B. Swanberg, Audhild N. Håvaldsrud BI Nettstudier, Handelshøyskolen BI, anne.swanberg@bi.no,audhild.n.havaldsrud@bi.no

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Det digitale klasserommet:

Det digitale klasserommet: Det digitale klasserommet: Oppdatert på fag eller Facebook? av marte blikstad-balas Når elever får anledning til å bruke PC fritt i klasserommet vil måten de bruker utstyret på påvirkes av den praksisen

Detaljer

PEDAGOGICAL WALKS Pedagogisk Vandring

PEDAGOGICAL WALKS Pedagogisk Vandring PEDAGOGICAL WALKS Pedagogisk Vandring Beverley Freedman, 2015 Versjon med original og oversettelse Oversettelse: Heidi Dickinson 16.04.2016 Til oversettelsen: Refleksjon til begrepet Instructional leadership.

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Trivsel, stress og utmattelse blant lærere En paradoksal kombinasjon

Trivsel, stress og utmattelse blant lærere En paradoksal kombinasjon Trivsel, stress og utmattelse blant lærere En paradoksal kombinasjon Av Einar M. Skaalvik og Sidsel Skaalvik I en undersøkelse om trivsel blant mer enn 2000 norske lærere er det et stort flertall som trives

Detaljer