Digital læring og læringsutbytte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digital læring og læringsutbytte"

Transkript

1 Digital læring og læringsutbytte Lærarstemnet og 4. april, Sogndal Rune Johan Krumsvik Professor, dr.philos Universitetet i Bergen Professor II, HSH Disposisjon Innledning - frå barneskole til høgskole Den digitale revolusjon Viktigheten av skoleeier/skoleledelse Lærers digitale kompetanse Eksempler Teknologibruk er vanskeleg Flipped classrooms eller «flopped classrooms»? Medium eller metode? Meningsstyrt eller kunnskapsstyrt? MOOC eller Mooching «( ) a special time in education» (Bill Gates 2013) and a special time in global surveillance 1

2 Storebror ser deg ( ) Context is not always everything, but it colors everything (Pajares 2006: 342). Det digitale klasserommet 2

3 Digitale ferdigheter og digital kompetanse Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk (Utdanningsdirektoratet 2012: 6). Digital kompetanse «bygger bru» Torgerson and Elbourne (2002) completed a meta-analysis of studies conducted between 1992 and 2002 on computers and student writing, and found that, on average, students who used computers when learning to write were not only more engaged and motivated in their writing but produced work that was of greater length and higher quality than students learning to write on paper (d = 0.40) (Hattie 2009, s. 225)2008, s. 225) 2579 lærarar vs elevar 3

4 Digital kompetanse Lære for å bruke og bruke for å lære Læringsutbytte Lære for å bruke Bruke for å lære Perceived affordances Real affordances 2579 lærarar vs elevar Den norske skolekontekst Klasseledelse i teknologirike omgivelser (Senter for IKT i Utdanningen 2013) Kunnskapsløftet (KD 2006) Opplæringsloven (Lovdata 1998) 4

5 IKT og digital læring i skolen Har vi kunnskapen? Kunnskapsstyrt Meningsstyrt Videocase om det meningsstyrte (summing to og to) Hva mener du er riktig svar i denne videocasen? 1. Lengst mogleg frå spegelen ser ein mest av kroppen 2. Nærmast mogleg spegelen ser ein mest av kroppen 3. Ein ser like mykje av kroppen uavhengig av avstand 4. Veit ikkje 65% 33% 2% 0% Lengst mogleg... Nærmast mogleg... Ein ser like m... Veit ikkje Organisering av SMIL Forskingsgruppa DLF Skuleeigarar i 7 fylker KS-prosjektgruppe Referansegruppe Østlandssamarbeidet Ekspertvurdering Referansegruppe forsking 5

6 Metode SMIL er basert på et Mixed Method Design (Johnson, Onwuegbuzie, og Turner, 2007). Survey (N=17529 elevar 2579 lærarar) SMIL 30 semi-strukturerte intervju 3 fokusgruppe intervju 10 observasjonar (klassrom i fire fag) 1 case/effektstudie (naturfag) NDLA (Nasjonal Digital LæringsArena) Innledning «The overall picture that emerges after a decade of advocates claims and public urgency is that computers play a marginal role in regular instruction in public schools. A one-line summary of the situation to date might be: computers meet classroom; classroom wins.» (Tyack and Cuban 1998, s. 121). Digital skoleutvikling «kosmetisk» - eller systemisk endring A smooth sea never made a skilled sailor Lærere Skoleledelse Elever First order eller second order? (Cuban 1988, 2001; Krumsvik 2006) 6

7 Digital skoleutvikling koherens eller inkoherens Digital skoleutvikling og koherens KD og Utd.dir. Skoleeier/ skoleledelse Lærere Fag Formuleringsarena Realiseringsarena Realiseringsarena Realiseringsarena Læreplan Elever Formativog summativ vurdering (Lindensjö & Lundgren 2000) Skoleeier-og skoleledelsen indikatorer (SMIL-studien) På skoleeier-/ledersiden er mye bra i SMILskolene IKT er i hovedsak strukturelt forankret på et overordnet nivå (second order innovations) De store forskjellene er ikke lenger mellom fylker og skoler, men mellom klasserommene Et eksempel på noen konkrete tiltak for å forbedre noe av dette: Prefikset digital er benyttet for å markere at dette er et utvidet begrep 7

8 Hva viser den internasjonale forskningen innen digital læring? Er denne relevant for Norge? Digital læring i skolen koherens versus inkoherens Digitale læringsvilkår versus digitalt «[ ] the average student in a classroom læringsutbytte where technology is used will perform 12 percentile points higher than the average student in the traditional setting that does not use technology to enhance the learning process (Tamim et al. 2011, s. 17). Effektstørrelse og PC-bruk i utdanning (Hattie 2009, s. 224) Eksempel på effektstørrelse: Rosenthal and DiMatteo (2001): lav daglig dose aspirin som forebygging av hjerteinfarkt hadde en effektstørrelse på d = Selv om dette er en lav effektstørrelse redder dette tiltaket 34 av 1000 personer. 8

9 When the cook tastes the soup, that s formative; when the guests tastes the soup, that s summative. (Schriven 1991, s. 169) lærarar vs elevar 2579 lærarar vs elevar 9

10 2579 lærarar vs elevar Multimodalitet, video og læringseffekt Baker and Dwyer (2000) explored the instructional effects of visualization compared to no visualization in interactive video (d = 0.71), and argued that the visual presentations can convey the essence of the message to be learned (Hattie 2009, s. 228). Også Richard Mayer (2009) sine studier viser at under spesielle forutsetninger kan kombinasjonen animasjon/video og lyd læringsutbyttet Eksempel fra egen undervisning: Intensjon: bygge bru mellom teori og praksis Drøft hvilken teori som utspiller seg i denne videosnutten Case: Når du har ein digital versjon av ein svært viktig artikkel som du skal lese grundig før ein eksamen - skriv du den ut eller les du den på skjermen? (summing to og to) 1. Eg les den på skjermen 2. Eg skriv den ut 3. Det varierer 4. Veit ikkje 19% 66% 15% 0% Eg les den på... Eg skriv den u... Det varierer Veit ikkje 10

11 2579 lærarar vs elevar Det analoge versus det digitale Avkode Forstå Digital lesing Interaktivitet Multimodalitet Hypertekstar Den digitale revolusjon.. 11

12 Digital komp. Prof. utv. «(...) educational technology in general, is only as good as the teacher who use it» (Castells 2001, s. 258) Studier av Wiliam (2011) viser at flinke lærere hever læringsutbytte for elever fire gangar så godt som de svakeste lærarane, dvs. at elevene lærte på seks måneder det som det tok to år med de svakeste lærerne Lærarkvalitet i en digitalisert skulehverdag handler derfor også om kyndig bruk digitale læremidler, høgt læringstrykk og god klasseledelsesevne i teknologirike klasserom Hvilken digital kompetanse kreves det av læreren for å lykkes med den digitale læringen? Digital kompetanse som profesjonell utvikling Profesjonabasert digital kompetanse Fra det analoge og monomodalitet til multimodalitet. 12

13 2579 lærarar vs elevar Bergen Digital Literacy Scale N= 2579 lærere Spørsmålene som var knyttet til hvor godt læreren mestret de ulike digitale ferdighetene ble faktoranalysert. Analysen viste en komponent som forklarte ca. 60 prosent av den totale variansen. Skalaens reliabilitet er målt med Cronbachs alpha. En verdi på 0,86 tilsier god indre konsistens. Teoretisk- og empirisk robusthet Profesjonsbasert digital kompetanse som en av flere faktorer for lærerkvalitet eksempel fra SMIL-studien 13

14 2579 lærarar vs elevar Før undervisning Før undervisning -> i undervisning 14

15 Før undervisning -> i undervisning > etter undervisning 2579 lærarar vs elevar Statistiske analyser Lærere 15

16 SMIL Lærerens klasseledelse er viktig for elevenes læringsutbytte med IKT Lærerens digitale kompetanse er viktig for elevenes læringsutbytte med IKT Det fremkommer også at det er lærerens digitale kompetanse som er avgjørende for i hvilken grad læreren kan sies å ha god evne til klasseledelse Læreres skjermtid henger sammen med deres digitale kompetanse Lærere gir i varierende grad klare læringsmål, tilbakemelding og fremovermelding innen digitale læringsaktiviteter De mest digitalt kompetente lærerne klarer å gi elevene tilpasset opplæring og underveisvurdering på nye måter De mest digitalt kompetente lærerne klarer å bruke digitale læremidler proft og faglig forankret Dette er sekundære indikatorer som er knyttet til lærerkvalitet (som en vesentlig del av skolekvaliteten og skolebidraget) 2579 lærarar vs elevar Klasseledelse "(...) reducing disruptive behaviour needs to be a core competency of any successful teacher" (Hattie, 2009, s. 103). 16

17 Klasseledelse ( ) In most teachers' minds, the criteria for successful learning are the same as the criteria for successful classroom management" (Hattie 2009:105). Hvilke faktorer er viktig for god klasseledelse? Novise Lærer Lærerengasjement Fellesregler for PC-bruk Korte frister God lærer-elev relasjon Grundig planlegging Markert læringstrykk Den vandrende pedagog Hyppige innleveringer Undervegsvurdering Elev Eksempel: koherens i digital læring (fra kvalitativ metodeund.) Egenstudie/leksearbeid I forelesning Seminar/kollokvie Før forelesning Etter forelesning Eksamen 17

18 Case 1 Analyse av intervju Før storførelesinga med bruk av ARS blir det lagt ut essayoppgåver, breiddetest og ein videocase på metodekurset ved UiB si læringsplattform og facebooknettside. Kvale og Brinkmanns (2009) 10 kriterie for eit godt intervju Kunnskapsrik Strukturerande Klar Vennleg Sensitiv Open Styrande Kritisk Erindrande Tolkande Videocase: 1. sjå video, 2. summing to og to, 3. svar med klikkar, 4. gruppediskusjon, 5. nytt svar med klikkarar, 6. plenumsdiskusjon 18

19 1. Kunnskapsrik 2. Strukturert 3. Klar 4. Høfleg 5. Sensitiv 6. Open 7. Styrande 8. Kritisk 9. Erindring 10. Fortolking Kva for kriterie meinar du ser ut til å bli særskilt skadelidande i dette intervjuet? Kunnskapsrik 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Strukturert Klar Høfleg Sensitiv Open Styrande Kritisk Erindring Fortolking Dette spørsmålet er knyta til Kvale og Brinkmann (2009) sine 10 kriterie for intervjukvalitet). I figur 1 under ser de kva de svarte på dette spørsmålet (n=153). Korleis vil du forklare at det er dei tre kriteria styrande, sensitiv og stukturert som dei fleste meinar blir skadelidande i intervjuet? Korleis relaterer dette seg til pensum i kvalitativ metode 2. Drøft ut frå desse svara og svarkategoriane kva du meinar er dei tre viktigaste kriteria (av desse 10 kriteria) dersom du skal gjennomføre ein intervjusstudie der det er heilt avgjerande at du får fram riktig informasjon blant tilsette om trivsel på arbeidsplassen i ei bedrift. Etter storførelesinga med bruk av ARS blir det lagt ut essayoppgåver der studentar skal jobbe vidare med videocase en i lys av pensum Oppsummering: forutsetninger for den digitale læringen (SMIL) Digital kompetanse -Elev Klasseledelse Sosial bakgrunn Faglig forankring -Lærer Læreplan og lokalt læreplansarbeid Digital tilpasset opplæring Formativog summativ vurdering (Lindensjö & Lundgren 2000) 19

20 Kjelder Anderson, I. W. & Kraftwohl, D. R. (eds.) (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assesing: A Revision of Bloom`s Taxonomy of Educational Objectives. New York, Longman Biggs, J. & Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University. Maidenhead: Open University Press. Castells, M. (2001). The Internet Galaxy. Reflections on the Internet, Business Society. Oxford: Oxford University Press. Cuban, L. (1988). Constancy and change in schools (1880s to the present). In P.W. Jackson (Ed), Contributing to Educational Change: perspectives on policy and practice. Berkeley, McCutchan. Cuban, L. (2001). Oversold and Underused. Computers in the Classroom. Harvard University Press: Cambridge. Hattie, J. (2009). Visible Learning for teachers. London: Routledge. Hattie, J. (2012). Visible Learning for teachers. Maximising impact on learning. London: Routledge. Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A.J. & Turner, L. (2007). Toward a Definition of Mixed Methods Research. Journal of Mixed Methods Research, 1 (2), Krumsvik, R., Egelandsdal, K., Sarastuen, N., Jones, L. og Eikeland, O.J. (2013). SMIL-studien. Bergen: UiB/KS. Lindensjö, B. & Lundgren, U.P. (2000). Utbildningsreformer och politisk styrning. Stockholm: HLS Förlag. OECD (2009). Assessing the effects of ICT in education. Brussel: OECD Kjelder Pajares, F. (2006). Self-efficacy during childhood and adolecence. In F. Pajares & T. Urdan (Eds.), Selfefficacy beliefs of adolescents (pp ). Greenwich: Information Age Publishing. Pelgrum, W. (2009). Monitoring in education: an overview. I: OECD (2009). Scheuermann, F. & Pedró, F. (Red.). Assessing the effects of ICT in education. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Rivkin, S. G., Hanushek, E. A., & Kain, J. F. (2005). Teachers, schools and academic achievement. Econometrica, 73(2), Roschelle, J. & Pea, R. (1999). Trajectories From Today s WWW to Powerful Educational Infrastructure. Educational Researcher, 8(5), Rockoff, J. E. (2004). The impact of individual teachers on student achievement: Evidence from panel data. American Economic Review, 94(2), Sanders, W. L., & Rivers, J. C. (1996). Cumulative and residual effects of teachers on future student academic achievement. Knoxville, TN: University of Tennessee Value-Added Research and Assessment Center. Accessed at on Oct. 11, Senter for IKT i Utdanningen (2013). Klasseledelse i teknologirike omgivelser Tromsø: Senter for IKT i Utdanningen. Smith, K. & Krumsvik, R. (2008). Video papers - a means for documenting practitioners' reflections on practical experiences: The story of two teacher educators. Research in Comparative and International Education, 2 (4), The Economist (2013). Education technology, Catching on at last. New technology is poised to disrupt America s schools, and then the world s. 29. juni William, D. (2011). Embedded formative assessment. Bloomington: Solution Tree Press Kjelder Pajares, F. (2006). Self-efficacy during childhood and adolecence. In F. Pajares & T. Urdan (Eds.), Self-efficacy beliefs of adolescents (pp ). Greenwich: Information Age Publishing. Pelgrum, W. (2009). Monitoring in education: an overview. I: OECD (2009). Scheuermann, F. & Pedró, F. (Red.). Assessing the effects of ICT in education. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Rivkin, S. G., Hanushek, E. A., & Kain, J. F. (2005). Teachers, schools and academic achievement. Econometrica, 73(2), Rockoff, J. E. (2004). The impact of individual teachers on student achievement: Evidence from panel data. American Economic Review, 94(2), Sanders, W. L., & Rivers, J. C. (1996). Cumulative and residual effects of teachers on future student academic achievement. Knoxville, TN: University of Tennessee Value-Added Research and Assessment Center. Accessed at on Oct. 11, Senter for IKT i Utdanningen (2013). Klasseledelse i teknologirike omgivelser Tromsø: Senter for IKT i Utdanningen. The Economist (2013). Education technology, Catching on at last. New technology is poised to disrupt America s schools, and then the world s. 29. juni Tyack, D. & Cuban, L. (1998). Tinkering Toward Utopia. Cambridge: Harvard University Press. William, D. (2011). Embedded formative assessment. Bloomington: Solution Tree Press. 20

21 Nettlenkjer til foredraget Lenkjer til SMIL-studien: ( rtv2-innslag frå SMIL-studien: 21

IKT og læringsutbytte

IKT og læringsutbytte IKT og læringsutbytte Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring Skolen i digital utvikling, Lillestrøm Rune Johan Krumsvik Professor, dr.philos Universitetet i Bergen

Detaljer

Den digitale revolusjon.. Digital læring i høyere utdanning. Disposisjon. Bibliotekseminar 3. juni, UiB

Den digitale revolusjon.. Digital læring i høyere utdanning. Disposisjon. Bibliotekseminar 3. juni, UiB Digital læring i høyere utdanning Bibliotekseminar 3. juni, UiB Rune Johan Krumsvik Professor, dr.philos Universitetet i Bergen Professor II, HSH Disposisjon Den digitale revolusjon og bibliotekene sin

Detaljer

Digital kompetanse i SMIL

Digital kompetanse i SMIL Digital kompetanse i SMIL Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring Rune Johan Krumsvik Professor, dr.philos Universitetet i Bergen Professor II, HSH «(...) educational

Detaljer

Velkommen! Læring og læringsanalyse i en digital tidsalder - hva vet vi? SPOT 2015 Professor Rune Johan Krumsvik, UiB Professor II,HSH

Velkommen! Læring og læringsanalyse i en digital tidsalder - hva vet vi? SPOT 2015 Professor Rune Johan Krumsvik, UiB Professor II,HSH / enhet» : yen «Sett inn» og klokkeslett på avdeling eller tet «Bunntekst» k på alle" U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Læring og læringsanalyse i en digital tidsalder - hva vet vi? SPOT 2015 Professor

Detaljer

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring Rune Johan Krumsvik Professor, dr.philos Universitetet i Bergen ( ) Context is not always everything, but it colors everything

Detaljer

Teknologibruk er vanskeleg

Teknologibruk er vanskeleg IKT og læringsutbyte i vidaregåande opplæring Loen, 21. oktober 2013 Rune Johan Krumsvik Professor, dr.philos Universitetet i Bergen Teknologibruk er vanskeleg Disposisjon SMIL-studien og skuleleiing SMIL-studien

Detaljer

Velkommen! Læring i ein digital tidsalder. Kva underbygger læring, kva har verknad? UtsiKT til InnsIKT.? Ny bok: https://facebook.

Velkommen! Læring i ein digital tidsalder. Kva underbygger læring, kva har verknad? UtsiKT til InnsIKT.? Ny bok: https://facebook. Læring i ein digital tidsalder. Kva underbygger læring, kva har verknad? UtsiKT til InnsIKT.? Konferanse, Gardermoen 10. februar 2015 Rune Johan Krumsvik Professor Institutt for pedagogikk Det psykologiske

Detaljer

Digitale læringsfelleskap

Digitale læringsfelleskap / enhet» : yen «Sett inn» og klokkeslett på avdeling eller tet «Bunntekst» k på alle" U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Digitale læringsfelleskap Vidunderlige nye verden Kunnskapsformidling i den

Detaljer

Teknologibruk er vanskeleg

Teknologibruk er vanskeleg Digitale ferdigheter i den norske skolen KVUC, København Rune Johan Krumsvik Professor, dr.philos Universitetet I Bergen Teknologibruk er vanskeleg Disposisjon 1. Digitale ferdigheter 2. Digital kompetanse

Detaljer

orientert. Det bør derfor satses tungt på lærerens pedagogiske IKT-bruk og elevens faglige IKT-bruk i tiden fremover.

orientert. Det bør derfor satses tungt på lærerens pedagogiske IKT-bruk og elevens faglige IKT-bruk i tiden fremover. Sammendrag SMIL-studien presenterer resultatene fra en av de største IKT-studiene gjennomført i videregående skole i Norge blant 17 529 elever og 2 524 lærere. I tillegg inngår også skoleeiersiden, skoleledersiden,

Detaljer

Vurdering for læring. John Vinge. Pedagogdagene Norges musikkhøgskole

Vurdering for læring. John Vinge. Pedagogdagene Norges musikkhøgskole Vurdering for læring John Vinge Pedagogdagene 180816 - Norges musikkhøgskole John Vinge John Vinge Elevvurdering har fått økt internasjonalt fokus på 2000-tallet og preger nå norsk skole på mange måter.

Detaljer

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Akershus 20.03.14 v/ Line Tyrdal Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either positive

Detaljer

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Oktober 2013 v/ Line Tyrdal Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either positive

Detaljer

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Akershus februar 2014 v/ Line Tyrdal Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either

Detaljer

Digital tavler. kulturimperialisme i norske klasserom? 12. november 2009 HiB Tjalve Gj. Madsen

Digital tavler. kulturimperialisme i norske klasserom? 12. november 2009 HiB Tjalve Gj. Madsen Digital tavler kulturimperialisme i norske klasserom? 12. november 2009 HiB Tjalve Gj. Madsen IKT som kulturfenomen teknologisk kompetanse er eit like viktig kulturelt fenomen som litteratur og litterær

Detaljer

Klasseledelse i den digitale skolen. UtsiKT til InnsIKT.? Dagskurs, Utdanningsforbundet, Oslo 16. oktober

Klasseledelse i den digitale skolen. UtsiKT til InnsIKT.? Dagskurs, Utdanningsforbundet, Oslo 16. oktober Klasseledelse i den digitale skolen UtsiKT til InnsIKT.? Dagskurs, Utdanningsforbundet, Oslo 16. oktober Rune Johan Krumsvik Professor, dr.philos Institutt for pedagogikk Det psykologiske fakultet UiB

Detaljer

Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv

Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv Ungdomsskolekonferansen Gyldendal kompetanse Jarl Inge Wærness 15.09.2014 There is only one 21st century skill We need to produce people who know how to act

Detaljer

Klasseledelse i den digitale skolen

Klasseledelse i den digitale skolen Klasseledelse i den digitale skolen 104730 GRMAT Klasseledelse i den digitale skolen 140101.indd 1 23.09.14 13:55 104730 GRMAT Klasseledelse i den digitale skolen 140101.indd 2 23.09.14 13:55 Rune Johan

Detaljer

God formativ vurdering = God undervisningspraksis? Oslo 12 mars 2011 Maria Sánchez Olsen

God formativ vurdering = God undervisningspraksis? Oslo 12 mars 2011 Maria Sánchez Olsen God formativ vurdering = God undervisningspraksis? Oslo 12 mars 2011 Maria Sánchez Olsen Kompetansemål Hva sier vurderingsforskriftene? Sentrale begreper i vurderingsarbeidet Mål som beskriver hva eleven

Detaljer

Hvordan forberede lærere og ledere for arbeid i teknologirike skoler?

Hvordan forberede lærere og ledere for arbeid i teknologirike skoler? Hvordan forberede lærere og ledere for arbeid i teknologirike skoler? Skolen i digital utvikling, 2016 Toril Aagaard og Kirsten Foshaug Vennebo Tilbakeblikk «Gapet mellom lærerutdanningens satsing på digital

Detaljer

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring 18.09.13 Ny GIV Akershus v/ Line Tyrdal Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either

Detaljer

Læraren, rolla og IKT

Læraren, rolla og IKT Læraren, rolla og IKT, Stipendiat ved Høgskulen Stord/Haugesund Kart over Norge, plassering og antall innbygg? Agenda 1. PhD Å vera lærar i det digitale kunnskapssamfunnet 2. Lærarar sin kompetanse 3.

Detaljer

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Hamar 04.02.13 v/ Line Tyrdal Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either positive

Detaljer

Hvordan hjelpe elever til å utvikle teoretisk kunnskap når de gjør praktisk arbeid i naturfag?

Hvordan hjelpe elever til å utvikle teoretisk kunnskap når de gjør praktisk arbeid i naturfag? Hvordan hjelpe elever til å utvikle teoretisk kunnskap når de gjør praktisk arbeid i naturfag? Western Graduate School of Research (WNGER), november 2010 ElevForsk Hvordan kan elever bli mer forskende

Detaljer

Ny GIV Akershus fylkeskommune v/ Line Tyrdal

Ny GIV Akershus fylkeskommune v/ Line Tyrdal Vurdering FOR læringtilbakemeldinger og framovermeldinger Ny GIV Akershus fylkeskommune 25.10.2011 v/ Line Tyrdal Line Tyrdal 2011 HVA ER EN GOD TILBAKEMELDING? Feedback is one of the most powerful influences

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

S-TEAM/SUN Hvordan kan forskningsresultater herfra være til nytte for lærerutdanningene?

S-TEAM/SUN Hvordan kan forskningsresultater herfra være til nytte for lærerutdanningene? S-TEAM/SUN Hvordan kan forskningsresultater herfra være til nytte for lærerutdanningene? Majken Korsager og Peter van Marion Trondheim 15.11.2012 The Rocard Expert Panel ) Doris Jorde Leder av Naturfagsenteret

Detaljer

The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015

The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015 SPEED-prosjektet The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015 Peder Haug, Prosjektleiar og professor i pedagogikk Høgskulen i Volda 1 SPEED-prosjektet Eit samarbeid mellom

Detaljer

Bruk av IKT i spesialundervisninga

Bruk av IKT i spesialundervisninga Bruk av IKT i spesialundervisninga Terje Mølster Høgskolen i Innlandet Kvifor er dette viktig? The reason for the importance of ICT in special needs education is a consequence of the many innovations that

Detaljer

22.01.2013 v/ Line Tyrdal

22.01.2013 v/ Line Tyrdal Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring 22.01.2013 v/ Line Tyrdal Assessment for Learning is the process of seeking and interpreting evidence for use by learners and their teachers to

Detaljer

v/ Line Tyrdal

v/ Line Tyrdal Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring 16.01.2012 v/ Line Tyrdal Assessment for Learning is the process of seeking and interpreting evidence for use by learners and their teachers to

Detaljer

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015 Lærere som lærer Elaine Munthe Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no Plan for innlegget: Læreres profesjonelle læring i et kontinuum Kunnskaps- og kompetanseområder for lærere Hvordan fremme

Detaljer

Fagkonferanse for UH-sektoren Oslo 12.nov 2012. Siv Måseidvåg Gamlem Høgskulen i Volda sivmg@hivolda.no

Fagkonferanse for UH-sektoren Oslo 12.nov 2012. Siv Måseidvåg Gamlem Høgskulen i Volda sivmg@hivolda.no Fagkonferanse for UH-sektoren Oslo 12.nov 2012 Siv Måseidvåg Gamlem Høgskulen i Volda sivmg@hivolda.no Tilbakemelding -definisjon Informasjon som brukast til å endre gapet/avstanden mellom det faktiske

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. et nytt fagområde. «Diskuter hvorvidt og eventuelt hvordan dette studiet kan bidra til endringer i skole og undervisning»

Refleksjonsnotat 1. et nytt fagområde. «Diskuter hvorvidt og eventuelt hvordan dette studiet kan bidra til endringer i skole og undervisning» Refleksjonsnotat 1 et nytt fagområde «Diskuter hvorvidt og eventuelt hvordan dette studiet kan bidra til endringer i skole og undervisning» Master i IKT-støttet læring NN HIOA 2016 Innhold Innledning...

Detaljer

Den gode skole. Thomas Nordahl 17.10.14

Den gode skole. Thomas Nordahl 17.10.14 Den gode skole Thomas Nordahl 17.10.14 Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) Videregående opplæring har aldri tidligere vært så avgjørende for ungdoms framtid som i dag. Skolelederes og læreres

Detaljer

Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling?

Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling? Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling? Stortingsmelding 30 (2003-2004) påpeker viktigheten av å bruke IKT som et faglig verktøy, og ser på det som en grunnleggende ferdighet på lik linje med det

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Kvalitetsperspektivet i fleksibel utdanning, praktiske eksempler fra bruk av klikkere (ARS) Disposisjon. Norgesuniversitetets Høstseminar

Kvalitetsperspektivet i fleksibel utdanning, praktiske eksempler fra bruk av klikkere (ARS) Disposisjon. Norgesuniversitetets Høstseminar Kvalitetsperspektivet i fleksibel utdanning, praktiske eksempler fra bruk av klikkere (ARS) Norgesuniversitetets Høstseminar 25.09.2013 Tromsø Rune Johan Krumsvik, Professor i pedagogikk, UiB Professor

Detaljer

5E-modellen og utforskende undervisning

5E-modellen og utforskende undervisning Sesjon CD4.2: 5E-modellen og utforskende undervisning 5E-modellen som praktisk tilnærming til utforskende undervisning, for å hjelpe lærere til å gjøre den utforskende undervisningen mer eksplisitt og

Detaljer

Klasseledelse i den digitale skolen

Klasseledelse i den digitale skolen Klasseledelse i den digitale skolen 2 Foredrag, Skuleleiarkonferansen 2016: "Framtidas skule" Loen 4. oktober 2016 3 Rune Johan Krumsvik Professor Universitetet i Bergen Professor II, Høgskulen i Volda

Detaljer

Formativ vurdering (vurdering for læring) REAL undervisning Ragnhild Kobro Runde

Formativ vurdering (vurdering for læring) REAL undervisning Ragnhild Kobro Runde Formativ vurdering (vurdering for læring) REAL undervisning 17.8.2017 Ragnhild Kobro Runde Tilbakemelding (veiledning til læring) REAL undervisning 17.8.2017 Ragnhild Kobro Runde Refleksjonsoppgave Hvordan

Detaljer

DigUiB Universitetet i Bergens satsing på utvikling av digitale løsninger for utdanning, forskning og formidling Professor Rune Johan Krumsvik

DigUiB Universitetet i Bergens satsing på utvikling av digitale løsninger for utdanning, forskning og formidling Professor Rune Johan Krumsvik / enhet» : yen «Sett inn» og klokkeslett på avdeling eller tet «Bunntekst» k på alle" U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetet i Bergens satsing på utvikling av digitale løsninger for utdanning,

Detaljer

Læringsfremmende respons Vurdering for læring

Læringsfremmende respons Vurdering for læring Læringsfremmende respons Vurdering for læring Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either positive or negative (Hattie & Timperley 2007) Christensen,

Detaljer

En av kjernekompetansene. Gjenkjenne god pedagogisk praksis og veilede lærerne til å bli bedre

En av kjernekompetansene. Gjenkjenne god pedagogisk praksis og veilede lærerne til å bli bedre En av kjernekompetansene Gjenkjenne god pedagogisk praksis og veilede lærerne til å bli bedre Line Tyrdal 2014 Stikkord Bevis på læring underveis i økta Gode spørsmål som fremmer tenkning og refleksjon

Detaljer

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger Ny GIV Akershus fylkeskommune 12.11.2012 v/ Line Tyrdal Line Tyrdal 2011 Assessment for Learning is the process of seeking and interpreting evidence for use by learners

Detaljer

Studentene på lærerutdanning for tospråklige lærere møter det omvendte klasserommet

Studentene på lærerutdanning for tospråklige lærere møter det omvendte klasserommet Studentene på lærerutdanning for tospråklige lærere møter det omvendte klasserommet FLIPPED CLASSROOM Seksjon for digital kompetanse Håkon Swensen Denne økta Når Digital kompetanse flippet TOS Studentene

Detaljer

Klasseledelse og foreldresamarbeid

Klasseledelse og foreldresamarbeid Klasseledelse og foreldresamarbeid Utfordringer og strategier Lærere og foreldre har begge betydning for elevenes læringsutbytte, og det er derfor viktig at dette samarbeidet er godt. Denne teksten tar

Detaljer

Lærarkompetanse og skuleresultat. Terje Myklebust og Anne Norstein

Lærarkompetanse og skuleresultat. Terje Myklebust og Anne Norstein Lærarkompetanse og skuleresultat Terje Myklebust og Anne Norstein Bakgrunn Sogn og Fjordane har satsa mykje på vidareutdanning av lærarar de siste ti åra Nedgang i studenttalet ved Høgskulen ga rom for

Detaljer

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities SMIL-studien Hvilken sammenheng er det

Detaljer

Hva kjennetegner god klasseledelse? Thomas Nordahl 29.10.12

Hva kjennetegner god klasseledelse? Thomas Nordahl 29.10.12 Hva kjennetegner god klasseledelse? 29.10.12 Nettressurs om læringsmiljø Nettressursen om læringsmiljøet i skolen er utviklet av Senter for praksisrettet utdanningsforskning og Apropos Internett på oppdrag

Detaljer

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg «Verden er min mulighet - prepared for the world» Sammen skaper vi utfordrende digitale og teknologiske læringsmiljøer med plass til fellesskap, fornyelse

Detaljer

Vurdering i Normprosjektet. Gardermoen-samling 17.-18. januar 2013. Astrid B. Eggen & Ragnar Thygesen Institutt for pedagogikk Universitetet i Agder

Vurdering i Normprosjektet. Gardermoen-samling 17.-18. januar 2013. Astrid B. Eggen & Ragnar Thygesen Institutt for pedagogikk Universitetet i Agder Vurdering i Normprosjektet Gardermoen-samling 17.-18. januar 2013 Astrid B. Eggen & Ragnar Thygesen Institutt for pedagogikk Universitetet i Agder We live in testing times, but we need not be at the mercy

Detaljer

Ja, takk begge deler: Digital eksamen og betydningen av formativ vurdering Tromsø 6. november 2012. Dosent Marit Allern

Ja, takk begge deler: Digital eksamen og betydningen av formativ vurdering Tromsø 6. november 2012. Dosent Marit Allern Ja, takk begge deler: Digital eksamen og betydningen av formativ vurdering Tromsø 6. november 2012 Dosent Marit Allern PÅSTAND: Skal innføring av digital eksamen få en positiv betydning for studiekvalitet,

Detaljer

Interaktiv undervisning og elevens læring i matematikk

Interaktiv undervisning og elevens læring i matematikk Interaktiv undervisning og elevens læring i matematikk Knut Steinar Engelsen, HSH - prosjektleiar Kari Smith, NTNU, UiB - forskingsleiar Frode Olav Haara, HiSF - intervensjonsleiar Siv M. Gamlem, HVO -

Detaljer

Marte Blikstad-Balas. Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole

Marte Blikstad-Balas. Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole Marte Blikstad-Balas Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole Ambisjon: -studere tekstpraksiser på tvers av fag i skolen (vgs) Sosiokulturelle literacy-teorier (Barton 2007; Gee

Detaljer

Hva skal til for at lærere utvikler sin kompetanse i møte mellom barnehage og skole?

Hva skal til for at lærere utvikler sin kompetanse i møte mellom barnehage og skole? Hva skal til for at lærere utvikler sin kompetanse i møte mellom barnehage og skole? Reidar Mosvold Universitetet i Stavanger uis.no Oversikt Kunnskap og kompetanse Undervisningskunnskap i matematikk Trender

Detaljer

Digitale kompetanse et begrep i endring

Digitale kompetanse et begrep i endring Digitale kompetanse et begrep i endring Forelesning for Masterstudiet i IKT-støttet læring, høst 2014 Seksjon for digital kompetanse Monica Johannesen og Tonje Hilde Giæver Hva vet vi om bruk av digitale

Detaljer

Læring i en digital fremtid. Utdanningskonferansen, Bodø Februar 2015 Øystein Nilsen

Læring i en digital fremtid. Utdanningskonferansen, Bodø Februar 2015 Øystein Nilsen Læring i en digital fremtid Utdanningskonferansen, Bodø Februar 2015 Øystein Nilsen 1. Gå inn på Kahoot.it 2. Tast inn kode 3. Lag kallenavn 4. Gjør deg klar https://create.kahoot.it/#survey/d30ca671-f62b-4743-b38a-e6e463ccc224

Detaljer

Centre for Professional learning in Teacher education. and University of Tromsø

Centre for Professional learning in Teacher education. and University of Tromsø ProTed Centre for Professional learning in Teacher education University of Oslo and University of Tromsø Mål for ProTed senteret Senteret har som sitt langsiktige mål å drive fram fremtidsrettede og bærekraftige

Detaljer

IMPLEMENTERING AV KVALIFIKASJONSRAMMEVERKET

IMPLEMENTERING AV KVALIFIKASJONSRAMMEVERKET IMPLEMENTERING AV KVALIFIKASJONSRAMMEVERKET Det nasjonale dekanmøtet i medisin Grand Hotell 7. juni 2011 Arne Skodvin Fagområdet for universitetspedagogikk, Universitetet i Oslo Kort innledning To rammeverk

Detaljer

Etikk, sosiale medier og lærerutdanning

Etikk, sosiale medier og lærerutdanning Etikk, sosiale medier og lærerutdanning Brita Bjørkelo, UiB Aslaug Grov Almås, HSH Presentasjon 1 Bakgrunn for prosjektet 2 Forskningsspørsmål 3 Metodisk tilnærming 4 Teoretisk bakteppe 5 Status og framdrift

Detaljer

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring Hvilken sammenheng er det mellom IKT-bruk og (intendert, subjektivt, og objektivt) læringsutbytte i videregående opplæring?

Detaljer

Tilbakemelding for læring og utvikling i lærarutdanningane

Tilbakemelding for læring og utvikling i lærarutdanningane Tilbakemelding for læring og utvikling i lærarutdanningane Lærerutdanningskonferansen 2016 Oslo, 27.april sivmg@hivolda.no Tilbakemelding «Tilbakemelding har stor, positiv effekt for læring» - Korleis

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

Hvordan lykkes som lektorstudent?

Hvordan lykkes som lektorstudent? Hvordan lykkes som lektorstudent? - Hva forventes og hvordan få mest mulig læring ut av undervisningstilbudet Ida Hatlevik, postdoktor ved ILS Plan for dobbelttimen Hva kjennetegner læreres profesjonskompetanse?

Detaljer

Nasjonal satsing på «Vurdering for læring» - videreutvikling av skolers vurderingspraksis

Nasjonal satsing på «Vurdering for læring» - videreutvikling av skolers vurderingspraksis Nasjonal satsing på «Vurdering for læring» - videreutvikling av skolers vurderingspraksis Møte om eksamen og vurdering i Molde 15.02.13 Hedda Birgitte Huse, seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet Forskning

Detaljer

Vurdering FOR læring- tilbakemeldinger og framovermeldinger

Vurdering FOR læring- tilbakemeldinger og framovermeldinger Vurdering FOR læring- tilbakemeldinger og framovermeldinger Ny GIV Akershus fylkeskommune 20.04.2012 v/ Line Tyrdal Line Tyrdal 2011 Hva er vurdering for læring? Assessment for Learning is the process

Detaljer

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Innledning I læreplanverket for Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter definert som en grunnleggende ferdighet, på lik linje med

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

1 Støttende relasjoner

1 Støttende relasjoner Klasseledelse Læreren skal lede elevenes læring og utvikling på skolen. En positiv relasjon mellom lærer og elev er hjørnesteinen i god klasseledelse. God klasseledelse er komplisert å mestre. For å kunne

Detaljer

Tilbakemeldinger og framovermeldinger, god underveisvurdering i praksis. Akershus,

Tilbakemeldinger og framovermeldinger, god underveisvurdering i praksis. Akershus, Tilbakemeldinger og framovermeldinger, god underveisvurdering i praksis Akershus, 14.3.2013 Mål Med grunnlag i relasjonene mellom lærer og elev handler tilbakemeldinger om å fremme læring. Gode tilbakemeldinger

Detaljer

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring 09.10.13 Ny GIV Akershus v/ Line Tyrdal Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either

Detaljer

- et nytt fagområde. Diskuter hvorvidt og eventuelt hvordan studiet kan bidra til endringer i skole og undervisning. Eva Bergheim

- et nytt fagområde. Diskuter hvorvidt og eventuelt hvordan studiet kan bidra til endringer i skole og undervisning. Eva Bergheim - et nytt fagområde Diskuter hvorvidt og eventuelt hvordan studiet kan bidra til endringer i skole og undervisning. Eva Bergheim Refleksjonsnotat etter 30 studiepoeng Høgskolen i Oslo og Akershus Juni

Detaljer

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015 FASMED Tirsdag 3.februar 2015 PLAN FOR DAGEN/SCHEDULE 8.30 Velkommen, kaffe/te Welcome, coffee/tea 8.45 Introduksjon til formativ vurdering Introduction to formative assessment 9.30 Pause / Break 9.45

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Cooperative Learning in the Flipped Classroom: A Randomised Experiment

Cooperative Learning in the Flipped Classroom: A Randomised Experiment Cooperative Learning in the Flipped Classroom: A Randomised Experiment Førsteamanuensis Njål Foldnes BI Norwegian Business School 30. september 2014 It s a thing you do in the context of an overarching

Detaljer

Den gode skole. Thomas Nordahl 04.12.13

Den gode skole. Thomas Nordahl 04.12.13 Den gode skole Thomas Nordahl 04.12.13 Overordnet perspektiv på utdanning og læring Det er i dag godt dokumentert at en rekke elever går ut av grunnskolen uten å få realisert sitt potensial for læring

Detaljer

Læringsfremmende vurderingskultur - Kompetanseutvikling gjennom MOOC. Vegard Meland Senter for Livslang Læring Høgskolen i Innlandet

Læringsfremmende vurderingskultur - Kompetanseutvikling gjennom MOOC. Vegard Meland Senter for Livslang Læring Høgskolen i Innlandet Læringsfremmende vurderingskultur - Kompetanseutvikling gjennom MOOC Vegard Meland Senter for Livslang Læring Høgskolen i Innlandet Hvorfor fokus på læringsfremmende vurdering? Inside the black box artikkel

Detaljer

Klasseleiing og IKT. Teknologibruk er vanskeleg. Disposisjon. Rogalandskonferansen Haugesund. 1. 1. Klasseleiing og ogfeedback

Klasseleiing og IKT. Teknologibruk er vanskeleg. Disposisjon. Rogalandskonferansen Haugesund. 1. 1. Klasseleiing og ogfeedback Klasseleiing og IKT Rogalandskonferansen Haugesund 22.03.2011 Rune J. Krumsvik Professor, dr. philos. Universitetet i Bergen Teknologibruk er vanskeleg Disposisjon 1. 1. Klasseleiing og ogfeedback 2. 2.

Detaljer

Studiekvalitet i profesjonsrettede lærerutdanninger. Thomas Nordahl

Studiekvalitet i profesjonsrettede lærerutdanninger. Thomas Nordahl Studiekvalitet i profesjonsrettede lærerutdanninger. Thomas Nordahl 12.05.16 Innhold Barnehager og skolers betydning det moralske imperativ Hva er en god lærer og hvilken kompetanse har denne læreren?

Detaljer

Undervisning i barnehagen?

Undervisning i barnehagen? Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer Forskerfrøkonferanse i Stavanger, 8. mars 2013 Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet Resultater fremkommet i en komparativ studie med fokus på førskolelæreres

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Obligatorisk Pensum

Detaljer

Visualisering i undervisningen. Program En liten oppgave ca Ca

Visualisering i undervisningen. Program En liten oppgave ca Ca Visualisering i undervisningen 23.10.07 Tone Dyrdal Solbrekke og Trond Haugerud Program 23.10.07 12.15 ca 14.00 Velkommen, hvem er vi? Representasjoner og visualiseringer Oppgave til neste gang Ca 14.15

Detaljer

Naturfag ute og inne med mobilen som bindeledd

Naturfag ute og inne med mobilen som bindeledd Sesjon 13 - Naturfag for yrkesfag og bruk av mobil som pedagogisk verktøy Naturfag ute og inne med mobilen som bindeledd Mette Nordby, Universitetet for miljø- og biovitenskap Gerd Jørgensen, Hønefoss

Detaljer

Lier kommune. Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15

Lier kommune. Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15 Lier kommune Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15 Innhold: Kvalitetsplan for skolene i Lier... 3 1.0 Visjon for lierskolen... 5 Lierskolen kan, vil og tør på jakt etter stadige forbedringer!... 5 2.0 Fokusområdene...

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Vurdering for læring. John Vinge, Norges musikkhøgskole. Kulturskoledagene Øst, Larvik

Vurdering for læring. John Vinge, Norges musikkhøgskole. Kulturskoledagene Øst, Larvik Vurdering for læring John Vinge, Norges musikkhøgskole Kulturskoledagene Øst, Larvik 010217 John Vinge John Vinge Elevvurdering har fått økt internasjonalt fokus på 2000-tallet og preger nå norsk skole

Detaljer

Digitalisering krever kompetanse

Digitalisering krever kompetanse Digitalisering krever kompetanse Teknologiskifte, digital status og kompetanseråd Roger Schjerva Chief Economist IKT-Norge IKT-Norge is a Non-Governmental organization representing the Norwegian ICT industry.

Detaljer

Grunnlagsdokument. Satsingen Vurdering for læring 2010-2014

Grunnlagsdokument. Satsingen Vurdering for læring 2010-2014 Grunnlagsdokument Satsingen Vurdering for læring 2010-2014 Side 2 av 7 Innledning Hensikten med dette dokumentet er å beskrive hvilke prinsipper som ligger til grunn for den nasjonale satsingen Vurdering

Detaljer

Tilbakemeldinger og framovermeldinger, god underveisvurdering i praksis. Rogaland,

Tilbakemeldinger og framovermeldinger, god underveisvurdering i praksis. Rogaland, Tilbakemeldinger og framovermeldinger, god underveisvurdering i praksis Rogaland, 27.2.2013 Lærer, forfatter & skoleforsker Mål Med grunnlag i relasjonene mellom lærer og elev handler tilbakemeldinger

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

Klasseledelse med IKT: Hvem har regien læreren, elevene eller digitale medier?

Klasseledelse med IKT: Hvem har regien læreren, elevene eller digitale medier? Klasseledelse med IKT: Hvem har regien læreren, elevene eller digitale medier? Presentasjon for Skolen i digital utvikling - Skolelederkonferansen 14. og 15. november 2013 Førsteamanuensis Monica Johannesen

Detaljer

Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar

Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar 13.10.17 Skolelederdagen Sølvi Mausethagen solvi.mausethagen@hioa.no Practices of data use in

Detaljer

Forskning om digital teknologi i matematikk. DIM prosjektet Anne Berit Fuglestad,

Forskning om digital teknologi i matematikk. DIM prosjektet Anne Berit Fuglestad, Forskning om digital teknologi i matematikk DIM prosjektet Anne Berit Fuglestad, 21.03.2016 Hva er forskning hva kan forskning bidra med? Research is systematic inquiry made public Lawrence Stenhouse,

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Omvendt undervisning i kroppsøving på ungdomsskolen Deltagere i prosjektet Ove Østerlie, høgskolelektor ved HiST, ALT, seksjon for kroppsøving Delfinansiert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk

Detaljer

BIBLIOTEKARENS TIME. Bakteppe

BIBLIOTEKARENS TIME. Bakteppe BIBLIOTEKARENS TIME Irene Hunskår SMH-seminar Trondheim 28.oktober 2008. Bakteppe Innføring av kunnskapsbasert praksis i ein vidareutdanning Timeplanen lagt for semesteret Ingen planlagt undervisning for

Detaljer

Kan vurderingshandling være the missing link i elevvurderingsteori? Bidrag til en didaktikk for tilpasset opplæring. Stephen Dobson og Kari Nes

Kan vurderingshandling være the missing link i elevvurderingsteori? Bidrag til en didaktikk for tilpasset opplæring. Stephen Dobson og Kari Nes Kan vurderingshandling være the missing link i elevvurderingsteori? Bidrag til en didaktikk for tilpasset opplæring Stephen Dobson og Kari Nes Vårt teoretisk og praktisk-basert spørsmål: Hvordan makter

Detaljer

Læringsutbytte og tilpasset opplæring. Thomas Nordahl 10.09.15

Læringsutbytte og tilpasset opplæring. Thomas Nordahl 10.09.15 Læringsutbytte og tilpasset opplæring Thomas Nordahl 10.09.15 Senter for praksisrettet utdanningsforskning Mindset Alle elever lærer om de får tid og støtte Alle lærere kan oppnå gode resultater for elevene

Detaljer