TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2013

2 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer som et bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter. Trygg Trafikk har et vedtektsfestet ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykker. Trygg Trafikk er både samarbeidspartner med myndigheter og beslutningstagere, og pådriver overfor de samme aktørene, både nasjonalt og lokalt. Trygg Trafikk bygger nettverk og samarbeider med medlemsorganisasjonene om politiske saker med betydning for trafikksikkerheten, og skaper møteplasser. Trygg Trafikk har hovedkontor i Oslo og distriktsledere i alle fylker. Aktiviteten til våre distriktsledere koordineres med fylkesvise planer for trafikksikkerhet. TRYGG TRAFIKKS HOVEDMÅL Trygg Trafikk har vedtatt en strategiplan for Hovedmålene i strategiplanen er: Hovedmål 1: Trygg Trafikk er en ledende aktør i arbeidet for trafikksikker oppvekst. Hovedmål 2: Trygg Trafikk påvirker beslutningstagere til å prioritere trafikksikkerhet. Hovedmål 3: Trygg Trafikk bidrar til at trafikantene tar riktige valg. INNHOLD Aktiviteter s.3 Ungdom og ulykker... s.6 Pådriver og kunnskapsformidler... s.8 Bindeledd og møteplass...s.10 Økonomi og finansiering...s.12 Omkomne i veitrafikken...s.13 Framtidige behov og muligheter...s.14 Trygg Trafikk i Buskerud...s.15 ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2013 REDAKTØR: Anne Marit Jordheim DESIGN: October Design AS

3 AKTIVITETER 2013 TRYGG TRAFIKK BUSKERUD Tiltaksplanen, vedtatt av FTU, er styrende for Trygg Trafikks aktiviteter. Der er det klart definert hvilke hovedansvarsområder Trygg Trafikk skal ha i Buskerud. Dette samsvarer med Trygg Trafikks rolle og planverk for det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet. I 2013 ble det utarbeidet en «Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud fylke » og «Handlingsprogram for fylkes trafikksikkerhetsutvalg » med tilhørende «Tiltaksplan for 2014». Trygg Trafikk har deltatt i arbeidet med disse planene. KOMPETANSESENTER FOR TRAFIKKOPPLÆRING TRYGG TRAFIKK ER ET KOMPETANSESENTER FOR TRAFIKKOPPLÆRING AV BARN OG UNGE I NORGE. DETTE INNEBÆRER UTARBEIDELSE AV OPPLÆRINGSMATERIELL, KURS OG PÅDRIVERARBEID FOR AT TRAFIKK- OPPLÆRING BLIR NEDFELT I NASJONALE OG LOKALE PLANER. Trygg Trafikk er et kompetansesenter for trafikkopplæring av barn og unge i Norge. Dette innebærer utarbeidelse av opplæringsmateriell, kurs og pådriverarbeid for at trafikkopplæring blir nedfelt i nasjonale og lokale planer. Trafikksikkerhet for barn er de voksnes ansvar og om fatter fysiske tiltak, fartsgrenser, sikker transport, sikkerhetsutstyr og trafikkopplæring. Trygg Trafikks hovedsatsning er knyttet til trafikkopplæring og sikkerhetsutstyr. Grunnlaget for holdninger til sikkerhet legges i barneårene, og derfor må trafikkopplæring starte tidlig. Voksne i hjem, barnehage og skole er rollemodeller og har ansvar for at barn og unge utvikler evne til refleksjon, risikoforståelse, til å ta andres perspektiv og til å samarbeide. Trafikkopplæring hjemme Foreldrene har hovedansvaret for trafikkopplæring med egne barn. Vi ønsker å stimulere til mer og bedre trafikkopplæring hjemme og bevisstgjøre foreldre som rollemodeller. Barnas Trafikklubb har mange gode oppgaver for barn og veiledning for foreldre. Flere barnehager har gitt ut informasjon om Barnas Trafikklubb til foreldre. Barnehage Trafikkopplæring er ikke obligatorisk i barnehagens rammeplan, men Trygg Trafikk stimulerer til trafikk- opplæring gjennom kurs og læringsressurser. Det er gjennomført et kurs i Buskerud for barnehageansatte i 2013 med 30 deltakere. Årets kurs var lagt til Drammen. Det er sendt ut informasjon om materiell og aktiviteter til alle barnehager. Hovedhensikten med kurs og informasjon er å motivere barnehagene til å sette trafikk på dagsorden, både i rutinene for driften og som del av barnehagens innhold. Det er også viktig at trafikk blir et tema på foreldremøtene. Skole Læreplanen for grunnskolen, Kunnskapsløftet, inneholder klare kompetansemål om trafikk både på barnetrinn og ungdomstrinn. I regi av Utdanningsdirektoratet er det gjennomført en nasjonal kartlegging om trafikkopplæring i skolen. Kartleggingen viser at skoler som omtaler trafikk i egne planer og organiserer trafikkopplæringen gjennom «trafikkansvarlig lærer» e.l. følger opp 3

4 Trafikkurs for barnehageansatte trafikk som en del av Kunnskapsløftet i større grad enn andre, involverer foreldrene mer i trafikkopplæringen og bruker varierte læringsressurser. Med bakgrunn i disse funnene har Trygg Trafikk etablert en ambassadørordning med lærere i grunnskolen. Ambassadører i Buskerud Buskerud hadde i 2013 fire lærere med i Trygg Trafikks nasjonale ambassadørordning. Det er Gunn Jorun Tveiten på Kongsberg voksenopplæring, Arne Kristian Hagen på Tislegård ungdomsskole, Kongsberg, Hilde Storaune på Solberg skole i Nedre Eiker og Audun Vestenfor på Ål ungdomsskole. De har laget trafikksikkerhetsplan for sine skoler og disse planene blir liggende på som eksempler og til inspirasjon for andre skoler. Ambassadørene tester ut materiell og opplegg og sprer informasjon om trafikkopplæring og aktiviteter i sitt nett-verk. Ambassadørene har formell kontrakt med Trygg Trafikk i tre år, deretter opprettholdes kontakten mer uformelt. På denne måten øker Trygg Trafikks nettverk i skolen år for år. Valgfag trafikk og Trafikalt grunnkurs i skolen Fra høsten 2013 kan ungdomsskolene tilby Trafikk som valgfag. Trafikalt grunnkurs kan inngå som en del av faget, elevene kan få dette godkjent dersom læreren har et kvalifiseringskurs. Dette er en ny og viktig arena som vil benyttes for å nå både elever og foresatte på en bedre måte enn før. For at valgfaget kan godkjennes som trafikalt grunnkurs, må skolene følge Statens vegvesen sine bestemmelser for opplæringen. Læreplan og veiledning til valgfaget trafikk ble ferdigstilt våren 2013, Det er et mål å få ungdomsskoler til å tilby valgfag Trafikk. Tre ungdomsskolelærere fra Buskerud har fått støtte til kvalifiseringskurset i Gå-til- skolen Trygg Trafikk har deltatt i planlegging og gjennomføring av mange forskjellige gå-til- skolen-aksjoner i Spesielt har kommunene i Buskerudbyen hatt stort fokus på dette. Det gjennomføres lignende aksjoner i andre kommuner også og Trygg Trafikk bistår med ideer og opplegg, samt litt støtte til premier. Informasjon til foreldre til skolestartere Alle barneskoler får tilbudet om foreldreheftet «6-åringer på skolevei», kostnadsfritt tilsendt i det antallet de trenger. De aller fleste skoler takker ja til dette og deler heftet ut på første foreldremøte. Heftet inneholder råd og veiledning om trafikktrening på skolevei med egne barn. Trygge skoleveier og trygg skoletransport Det er stort fokus på at elever skal ha trygge skoleveier. Det er hvert år viktig å minne både foreldre og andre som kjører langs skoleveiene, at de må ta spesielt hensyn. Trygg Trafikk mener at skoleplikten her i landet må forutsettes oppfulgt av retten til å komme trygt til og fra skolen. Dette krever betydelig innsats både fra bevilgende myndigheter, kommuner, skoler og foreldre. Trygg Trafikk i Buskerud får jevnlig henvendelser som gjelder skoleveier og skoletransport. Mange foreldre føler seg utrygge i forbindelse med barnas skolevei. Samtidig er 4

5 Viktig informasjon til foreldre. foreldrekjøring til skolene en av årsakene til at skoleveien oppleves som farlig. Trygg Trafikk gir veiledning til foreldreutvalg ved skoler og enkeltforeldre. Svært mange skolebusser er nå utstyrt med setebelter, men nå er det en stor utfordring å få elevene til å ta dem i bruk. Særlig farlig skolevei Det kommer svært mange henvendelser fra foreldre, kommuner og fra fylkesmannen angående «Særlig farlig skolevei» i Opplæringsloven 7. Trygg Trafikks veileder om emnet er etterspurt og den sendes ut til alle som ønsker den. Det gis mye veiledning på telefonen. Unntaksvis er distriktslederen på befaring på skoleveier. I 2013 var det befaring med kommunen på skoleveiene i Sigdal og sammen med Ringerike kommune og Fylkesmannen på en vei på Ringerike. Trygg Trafikk har et godt samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud, der de behandler klagesakene på avslått skoleskyss. Trafikkurs for lærerstudenter Trygg Trafikk prioriterer lærerutdanningen høyt. Det er viktig å møte lærerstudenter, informere om målene for trafikksikkerhet i Kunnskapsløftet og vise at det finnes materiell tilpasset læreplanen. I samarbeid med Høgskolen i Buskerud, avd for lærerutdanning i Drammen, ble det gjennomført to halvdagskurs i trafikk for lærerstudentene. Det ene kurset var for studenter som utdanner seg for 1.-7.klasse og det andre for de som utdanner seg for 5.-10klasse. Innholdet i kursene var spesielt tilpasset de aktuelle klassetrinnene. «Mange foreldre føler seg utrygge i forbindelse med barnas skolevei. Samtidig er foreldrekjøring til skolene en av årsakene til at skoleveien oppleves som farlig. Trygg Trafikk gir veiledning til foreldreutvalg ved skoler og enkeltforeldre.» 5

6 UNGDOM ER OVERREPRESENTERT PÅ ULYKKESSTATISTIKKEN FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG HAR I MANGE ÅR HATT ET FOKUS PÅ UNGDOMSULYKKER OG PRIORITERT TILTAK FOR Å FÅ NED DISSE ULYKKENE. RUSS, RUS OG TRAFIKK Dette tiltaket er godt etablert i Buskerud. Trygg Trafikk har ansvaret for å koordinere og samordne tiltaket. Det er et samarbeidstiltak mellom Statens vegvesen, Politiet, helseetaten og Trygg Trafikk og gjennomføres på litt ulik måte på Gol, Kongsberg, Hønefoss og Drammen. Alle videregående skoler får tilbud om tiltaket. Oppstart skjer på høsten da man arrangerer russeseminar for de nyvalgte russestyrene. På Kongsberg har man valgt å la all russ delta på dette seminaret. På seminarene blir det gitt en kort, men fyldig informasjon om ansvaret russestyrene har for at russetiden skal bli trygg og positiv både for russen selv, skolen og lokalmiljøet rundt dem. På våren besøker Statens vegvesen, politiet og helsesøstrene alle skolene der hver etat tar for seg sitt tema. Statens vegvesen: Trafikksikker russebil; tekniske krav til ombygging av bil og om brann i russebil. Politiet: hvilke krav og forventninger politiet har til russen, samfunnets syn på russen, samarbeid og regler for generell orden og oppførsel samt konsekvenser. Helsesøstrene: Russ og helse Statens vegvesen og NAF har i flere år samarbeidet om å gi russen et gratis tilbud om sjekk av russebil. På denne kontrollen der bilen blir godkjent gis det en oblat Ung på hjul. «Real life Auto» Buskerud har vært et av tre fylker som har deltatt i utviklingen av et helt nytt ungdomsprosjekt. Hoved- målgruppen er elever på guttedominerte yrkesfaglige utdanninger. Disse ungdommene har behov for mer kunnskap om trafikksikkerhet og bedre holdninger. Mange av dem har stor interesse for bil og motor, og flere utdanner seg til yrker hvor de tilbringer mye tid i bilen. «Real life Auto» er et dataspill med temaer som rus, fart, bilbelte, økonomi og forsikring, sikring av last og elektronisk utstyr i bil. Etter at spillet er gjennomført får ungdommene en attest som kan legges ved søknad om lærlingeplass. Det har vært krevende å få ungdommer til å gjennomføre dette opplegget. Trygg Trafikk har vært i klasser på Drammen videregående skole og Rosthaug (linje for service og samferdsel) og på Numedal videregående skole. Det har også vært gjennomført på Idrettsskolen i Numedal. Erfaringer viser at det er vanskelig å få dette gjennomført uten at lærerne setter av tid til det og lar det inngå som en del av undervisningen. Jentenes trafikkaksjon: I Buskerud har vi de siste årene hatt en del aktive og engasjerte jenter som har deltatt på forskjellige måter i trafikksikkerhetsarbeidet. Noen har hatt stands på egen skole, noen har skrevet på sosiale medier og i forumet på jentenes.no og noen har bidratt på lokale arrangementer. Disse har vært rekruttert gjennom en verving utsendt i posten. Trygg Trafikk har sett at denne aksjonen trenger en fornyelse og distriktslederen i Buskerud har deltatt i en referansegruppe for revidering og ideutvikling. Det er 6

7 Bildropp i Krødsherad. Bråstoppen i Rollag. TA VARE - Kongsberg Idrettsforening. derfor ikke vervet nye jenter til aksjonen i 2013, men det er opprettholdt kontakt med noen. Trafikksikkerhetsdager for ungdom I 2013 ble det arrangert tre store trafikksikkerhetsdager for ungdom. Det har vært en i Nore og Uvdal, en på Idrettsskolen i Rollag og en i Krødsherad. På alle disse stedene har Trygg Trafikk bidratt både i planleggingen og gjennomføringen. Verditransport Denne kampanjen ble initiert av fylkesordføreren i 2009 og Buskerud fylkeskommune er prosjekteier. Trygg Trafikk er med i arbeidsgruppa. I 2013 ble Kongsberg idrettslag og Idrettsskolen i Rollag med i kampanjen. I tillegg til disse er følgende med i kampanjen på litt ulikt nivå: Strømsgodset IF, Mjøndalen IF, Hønefoss Ballklubb, Drammen håndballklubb, Sirens, Ål skiskytterlag, Geilo IL, Flåværingen IL, Gol IL, Hemsedal IL, Nesbyen IL. De fleste av disse klubbene har nå vedtatt en reisepolicy, dette hadde ingen av klubbene før kampanjen startet. Det gjennomføres en rekke trafikksikkerhetsaktiviteter i disse klubbene. Det ble laget en reklamefilm for kampanjen som ble vist på kino med fotballklubbene i Strømsgodset, Hønefoss og Mjøndalen, disse har vakt stor oppmerksomhet. TO FOTBALLAG Antall drepte og hardt skadde i trafikken i Buskerud tilsvarer to fotballag hvert år. - Dette er veldig relevant. Supporterne reiser hver helg, og spillerne reiser jo stort sett hver helg. Da er det veldig viktig for oss at vi tar med oss en bevisstgjøring og tanke rundt dette viktige prosjektet, sier daglig leder Erik Espeseth i Strømsgodset. - Vi er forbilder, stor eksponering og veldig stolte over at vi kan være med på å få fram dette viktige budskapet, sier Espeseth. «Disse ungdommene har behov for mer kunnskap om trafikksikkerhet og bedre holdninger.» 7

8 Drammen Håndballklubb på Refleksdagen. Riktig sikring av barn i bil. 8

9 PÅDRIVER OG KUNNSKAPSFORMIDLER RIKTIG SIKRING AV BARN I BIL Det er fortsatt mye usikkerhet i forhold til sikring av barn i bil. Dette er blant de temaene det er flest henvendelser direkte til Trygg Trafikk om fra publikum og mye tid går med til å gi råd og veiledning på telefon. Det er både privatpersoner og ansatte i barnehager og skoler som søker informasjon. Det sendes ut brosjyrer til helsestasjoner og barnehager. På alle kurs for barnehageansatte får dette temaet en egen bolk. Her vektlegges det spesielt at riktig sikring av barn i bil bør inn som tema på foreldremøter og i barnehagenes internkontrollsystem. Trygg Trafikk har en svært god samarbeidspartner i Mari Høe fra Ringerike. Gjennom sin blogg og en populær Facebook-side informerer hun foreldre om sikring av barn i bil. Tyrkisk kvinneforening inviterte Trygg Trafikk til å ha kurs for dem om sikring av barn i bil. Dette ble et interessant møte med en engasjert gruppe. Høsten 2013 ble det arrangert en fagkonferanse for nøkkelpersoner der det nyeste innen norsk og svensk forskning på barns sikkerhet og skader i bil, ble fremlagt. Fra Buskerud deltok i tillegg til distriktslederen, FTUsekretæren, Mari Høe, en ledende helsesøster, tre fra Utrykningspolitiet og to fra Statens vegvesen. Hver vår har Trygg Trafikk ansvar for en telling av hvordan barn er sikret i bil. I Buskerud ser vi at andelen barn som er sikret bakovervendt, slik det er anbefalt, har økt de siste årene. I 2013 satt 40 % av barna bakovervendt. 5 % av barna satt helt usikret. Det er fortsatt et stort behov for informasjon. REFLEKS Tellinger viser at refleksbruken blant voksne fotgjengere fortsatt er altfor lav, men vi ser en positiv økning. I Buskerud viste tellingene i november at bruksprosenten blant voksne fotgjengere var på 26 % i 2012 var bruksprosenten 21 %. Landsgjennomsnittet i 2013 var på 29 %. Den nasjonale refleksdagen ble arrangert 17. oktober. Målet med denne dagen er å sette fokus på refleks og minne folk på å bruke refleks. Det er derfor viktig å få så bred pressedekning som mulig. Det ble sendt ut pressemelding til alle aviser med informasjon om hva som skjedde på de forskjellige stedene i fylket. Flere av idrettslagene i Verditransportkampanjen markerte dagen med utdeling av reflekser i eget lokalmiljø, det ble delt ut refleks på en del kinoer, både Sparebank1 og Sparebanken Øst hadde utdelinger av refleks på forskjellige steder i fylket. Frelsesarmeen og Reumatismeforeningen hadde også sine refleksaksjoner. På Strømsø torg i Drammen deltok noen spillere fra Drammen håndballklubb, de stilte med et håndballmål pyntet med refleks og en refleks-håndball. Dette vakte stor oppmerksomhet blant de mange som skulle til og fra jernbanestasjonen på vei til jobb. Siden årets refleksdagsrefleks var fra tegneserien om Pondus og motivet var bikkja Bjarne sittende på et skateboard, så fikk vi et par unge gutter fra Skatemiljøet til å skate rundt på torget og dele ut reflekser. Opplegget på Strømsø torg var et samarbeid mellom Trygg Trafikk, Sparebanken Øst og Drammen Håndballklubb. Vi fikk mange presseoppslag både i aviser, lokal TV, lokalradio og NRK. Det er viktig å få flere eldre til å bruke refleks. I 2013 fikk vi et godt samarbeid med Smittevernkontoret i Drammen, de delte ut reflekser til alle eldre som kom for å få influensavaksine. Dette var et svært vellykket samarbeid som vi skal utvikle videre. Refleksdagsrefleksen 2013, tegnet av Frode Øverli. 9

10 TRYGG TRAFIKK SOM BINDELEDD OG MØTEPLASS DE ALLER FLESTE AV TRYGG TRAFIKKS PROSJEKTER OG TILTAK GJENNOM- FØRES I SAMARBEID MED ANDRE. DETTE ER BÅDE EN MÅLSETTING MED TANKE PÅ Å INVOLVERE FLEST MULIG I TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET OG TRAFIKKSIKKERHETSTENKNINGEN, MEN DET ER OGSÅ EN NØDVENDIGHET SIDEN TRYGG TRAFIKK BARE HAR EN ANSATT I FYLKET. I tillegg til det største samarbeidsprosjektet Trafikkofrenes dag, har det i 2013 vært et godt samarbeid med Europeisk mobilitetsuke og den årlige FTU-konferansen som Buskerud, Vestfold og Telemark arrangerer sammen. Gjennom den store Verditransport-kampanjen er det etablert samarbeid med flere idrettslag i fylket. Det er en prioritert oppgave for Trygg Trafikk å ha god kontakt med politikerne, ikke minst Stortingspolitikerne. Trafikkofrenes dag 2013 Det er FTU i Buskerud som er arrangør av Trafikkofrenes dag. Målet med arrangementet er å sette fokus på trafikkulykkene, lage en arena der pårørende kan minnes sine og der etater, organisasjoner og frivillige kan vise sin medfølelse og sitt engasjement for trafikksikkerhet. Trafikkofrene i 2013 ble minnet 12.januar 2014 i og ved Norderhov kirke. Biskop Laila Riksaasen Dahl foresto gudstjenesten og programleder og motorentusiast Jan-Erik Larssen holdt hovedtalen. Anita Skorgan sang. Mange av de pårørende ga svært god tilbakemelding på arrangementet. Trafikkofrenes dag er et stort samarbeidsprosjekt. Trygg Trafikk har vært leder av arbeidsgruppen som for markeringen dette året bestod av representanter for kirken, Ringerike kommune, Statens vegvesen, politiet, Buskerud fylkeskommune og Landsforeningen for trafikkskadde. I tillegg bidro representanter for Røde Kors, MA, Siri og Hennings minnefond og redningsetatene til den praktiske gjennomføringen av arrangementet. Mediaservice Trygg Trafikk blir ofte kontaktet av media i fylket. Å svare pressen prioriteres høyt av distriktslederen. Av saker som har fått stor dekning i 2013 kan nevnes: Ulykker i Buskerud generelt og ungdomsulykker spesielt, sykkelhjelm, refleks, sikring av barn i bil og utfordringer i ferietrafikken. Det har også blitt sendt ut pressemeldinger og informasjon om tiltak og arrangementer, dette har som oftest ført til omtale i media. Innvandrere og trafikksikkerhet Innvandrere fra en del land har en betraktelig høyrere ulykkesrisiko enn gjennomsnittet. Trygg Trafikk hatt kontakt med Tyrkiske foreninger i forbindelse med dere prosjekt «Trygg i Trafikken». 10

11 MUSIKALSK BIDRAG Artisten Anita Skorgan deltok under markeringen i kirken med tekst og sang. - Det er et stort ansvar å kunne være medfølende, og samtidig prøve å peke på noe lyst i forhold til de som er pårørende og de som opplevde den fryktelige tragedien, sier Skorgan. - Men det oppleves som svært meningsfullt å kunne bidra med tekst og sang dersom det kan bety noe i en slik dyp stund, sier hun. «Målet med arrangementet er å sette fokus på trafikkulykkene, lage en arena der pårørende kan minnes sine og der etater, organisasjoner og frivillige kan vise sin medfølelse og sitt engasjement for trafikksikkerhet.» Trafikkofrenes dag: Fylkesordfører Morten Eriksrød, Motorentusiast Jan Erik Larssen, Distriktsleder Anne Marit Jordheim, Biskop Laila Riksaasen Dahl og leder av FTU Trond Johansen. 11

12 ØKONOMI OG FINANSIERING Trygg Trafikks distriktsleder lønnes av Trygg Trafikk. Reiseutgifter i fylket og kontorhold dekkes av Buskerud fylkeskommune over fylkesveibudsjettet. Tiltaksmidlene er tildelt fra FTU sitt budsjett. Ubrukte midler overføres til FTU vedtok i februar 2009 at Trygg Trafikk får anledning til å overføre midler innbyrdes mellom tiltakene i tiltaksplanen. Trygg Trafikks tiltak i 2013 var i samsvar med Trygg Trafikks virksomhetsplan 2013 og Handlingsplanen for trafikksikkerhet for Buskerud. Regnskapet blir ført av regnskapsfører i Trygg Trafikk og revidert av BDO AS. FTU`s tiltaksplan 2013 Overført fra 2012 Tilskudd fra FTU 2013 Regnskap Overføres til Trafikkopplæring i barnehagen Trafikkopplæring og trafikksikkerhet i barneskolen 2.4 Trafikkopplæring lærerskolestudenter Trafikkopplæring hjemme Russ, rus og trafikk Jentenes trafikkaksjon og Real Life Auto 3.6 Trafikkopplæring på ungdomsskolen Sikring av barn i bil Økt bruk av refleks Økt bruk av sykkelhjelm Trafikkofrenes dag Sum alle aktiviteter: Kommentarer til regnskapet: Midler som ikke er benyttet i 2013, overføres automatisk til Jentenes Trafikkaksjon og «Real Life Auto» er sammenslått i budsjettet. Her blir en stor del av midlene overført til 2014 fordi Jentenes Trafikkaksjon nå omarbeides og det ikke ble vervet nye jenter i 2013, samtidig som flere stimuleringstiltak for å få ungdommer til å gjennomføre RLA ikke fikk den oppslutningen man forventet. 5.4 Økt bruk av sykkelhjelm: Det ble ikke noen nasjonal sykkelhjelmkampanje i 2013, dette førte til at det kun var mindre opplegg som var lite kostnadskrevende i fylket. 6.1 Trafikkofrenes dag gjennomføres på nyåret og fakturaer kommer på begge sider av årsskiftet. Det ble ikke overført nye midler i 2013, da det ble overført relativt mye fra De største fakturaene kom etter at regnskapet var oppgjort, så når disse er betalt vil vi ha et minus på ca på denne posten. 12

13 OMKOMNE I VEITRAFIKKEN I FJOR OMKOM 190 PERSONER I VEITRAFIKKEN, VISER FORELØPIGE TALL FRA TRYGG TRAFIKK. DETTE ER EN ØKNING PÅ 31 % SIDEN Ulykkessituasjonen i Buskerud 2013 ble et dramatisk år på veiene i Buskerud. Det omkom 19 mennesker, det er mer enn dobbelt så mange som i Etter flere år med nedgang i antall omkomne, er dette svært urovekkende og tragisk. Det er ingen åpenbar forklaring på denne utviklingen. Kategori drepte Antall Bilfører 11 Syklist 1 MC-fører 3 Fotgjenger 2 Bilpassasjer 2 Type dødsulykke Kollisjon 10 Utforkjøring 4 Påkjørsel 4 OVERSIKT OVER OMKOMNE I TRAFIKKULYKKER BUSKERUD Antall mennesker omkommet i trafikken

14 FRAMTIDIGE BEHOV OG MULIGHETER ETTER FLERE ÅR MED NEDGANG I ANTALL DREPTE I TRAFIKKEN, SÅ FIKK VI EN STOR ØKNING I I BUSKERUD OMKOM DET MER ENN DOBBELT SÅ MANGE SOM ÅRET FØR. DET MÅ VÆRE ET STORT FOKUS PÅ FINNE ÅRSAKER TIL DENNE ØKNINGEN OG IKKE MINST GJENNOMFØRE TILTAK SOM REDUSERER ANTALL DREPTE OG HARDT SKADDE. I det nye «Handlingsprogrammet til fylkestrafikksikkerhetsutvalg » løftes satsing på kommunalt trafikksikkerhetsarbeidet fram. Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier som skal ligge til grunn for et grundig og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Kriteriene bygger på gjeldende lover og forskrifter. Den nye nasjonale tiltaksplanen for trafikksikkerhet på veg ( ) vil uttrykke noen nasjonale forventninger til det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet i tråd med nevnte kriterier. Buskerud FTU vil bygge på disse kriteriene og utvikle en sertifiseringsordning for kommuner i Buskerud. Det er vedtatt en målsetting om at Buskerud har 7 Trafikksikre kommuner i denne planperioden. Dette vil kreve en betydelig innsats både for å få med kommunene og bistå og følge opp arbeidet. Trygg Trafikks hovedsatsning er knyttet til trafikkopplæring. Det er fortsatt en stor utfordring å motivere barnehager og skoler til å lage gode lokale trafikksikkerhetsplaner som følges opp. Både nasjonale og lokale føringer sier at innsatsen mot ungdomsulykkene må styrkes. Nå kan ungdomsskolene tilby trafikk som valgfag. Vår utfordring blir å motivere ungdomsskolene til å tilby dette valgfaget til sine elever. Det vil bety at alle ungdommer som velger dette faget vil få 57 timer med trafikk, holdninger og risikoforståelse. For at elevene skal få Trafikalt grunnkurs godkjent, det første trinnet i føreropplæringen, gjennom dette valgfaget, må læreren ha bestått opplæringen: «Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk». Trygg Trafikk vil informere om og motivere til at mange lærere tar dette kurset. Det kan også være aktuelt å skape noen møteplasser for lærere som underviser i dette valgfaget. Bruk av verneutstyr i trafikken; bilbelte, hjelm og refleks har nasjonale måltall og vi bør antagelig satse på å få flere tellinger i Buskerud slik at vi kan følge utviklingen. Erfaringsvis vet vi at der vi har tall, så øker medieinteressen. At vi får gode oppslag i media er svært viktig for å holde fokuset på bruk av verneutstyr og trafikksikkerhet generelt, oppe. Våren 2014 får Trygg Trafikk kontor i Fylkeshuset. Dette gir muligheter for tettere kontakt med fylkespolitikerne, samferdselsavdelingen, utdanningsavdelingen, kommunikasjonsavdelingen, folkehelse, KS og flere. Det er svært viktig at trafikksikkerhet blir en del av planverket og følges opp tverrsektorielt. FRIVILLIG ARBEID I samarbeid med Trygg Trafikk er det mange organisasjoner og privatpersoner som bidrar med frivillig arbeid. Denne innsatsen er svært viktig for Trygg Trafikks arbeid i fylket. Her kan nevnes bla. NAF, MA, Landsforeningen for trafikkskadde, pensjonistforeninger, foreldreutvalg på mange skoler og barnehager. 14

15 TRYGG TRAFIKK I BUSKERUD Trygg Trafikks arbeid i Buskerud er styrt av organisasjonens strategiplan og årlige virksomhetsplaner, samt av «Handlingsplan for trafikksikkerhet i Buskerud». Fylkessekretariatet i Buskerud ble opprettet i Distriktslederen har kontorplass hos Statens vegvesen ved vegkontoret i Drammen, og leder Trygg Trafikks arbeid i fylket. I 2014 vil distriktslederen få kontorplass på fylkeshuset. Distriktslederen er lønnet av Trygg Trafikk, mens kontorhold og reiseutgifter dekkes av Buskerud fylkeskommune. Distriktsleder : Anne Marit Jordheim Postadresse : Postboks 2265, Strømsø, 3003 Drammen Telefon : eller E-post : Samarbeidspartnere Ambulansetjenesten Brannvesenet Buskerudbyen Buskerud fylkeskommune Den norske kirke Fylkesmannen i Buskerud Helsesøstertjenesten i kommunene Høyskolen i Buskerud avd for lærerutdanning Kommunene Landsforeningen for trafikkskadde MA NAF Norsk luftambulanse Politistasjonene, lensmannskontorene og UP i Buskerud Røde Kors Statens vegvesen Sykkelbyen Kongsberg Sykle til jobben -aksjonen 15

16 TRYGG TRAFIKK BUSKERUD Tollbugata 2 Postboks 2265 Strømsø 3003 Drammen Tlf: TRYGG TRAFIKK Tollbugata 32 Postboks 277 Oslo Sentrum, 0103 Oslo Tlf: