TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2013

2 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer som et bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter. Trygg Trafikk har et vedtektsfestet ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykker. Trygg Trafikk er både samarbeidspartner med myndigheter og beslutningstagere, og pådriver overfor de samme aktørene, både nasjonalt og lokalt. Trygg Trafikk bygger nettverk og samarbeider med medlemsorganisasjonene om politiske saker med betydning for trafikksikkerheten, og skaper møteplasser. Trygg Trafikk har hovedkontor i Oslo og distriktsledere i alle fylker. Aktiviteten til våre distriktsledere koordineres med fylkesvise planer for trafikksikkerhet. TRYGG TRAFIKKS HOVEDMÅL Trygg Trafikk har vedtatt en strategiplan for Hovedmålene i strategiplanen er: Hovedmål 1: Trygg Trafikk er en ledende aktør i arbeidet for trafikksikker oppvekst. Hovedmål 2: Trygg Trafikk påvirker beslutningstagere til å prioritere trafikksikkerhet. Hovedmål 3: Trygg Trafikk bidrar til at trafikantene tar riktige valg. INNHOLD Aktiviteter s.3 Bindeledd og møteplass...s.8 Økonomi og finansiering...s.9 Omkomne i veitrafikken...s.9 Framtidige behov og muligheter... s.10 Trygg Trafikk i Akershus...s.11 ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 REDAKTØR: Marianne Mittet Solbraa DESIGN: October Design AS

3 AKTIVITETER 2013 TRYGG TRAFIKK AKERSHUS NASJONAL TRANSPORTPLAN , NASJONAL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET PÅ VEI , TRYGG TRAFIKKS STRATEGIPLAN FOR SAMME PERIODE OG FYLKETS HANDLINGS- PLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET ER STYRENDE FOR TRYGG TRAFIKKS ARBEID I FYLKET. KOMPETANSESENTER FOR TRAFIKKOPPLÆRING Det er et overordnet mål at alle barn og unge skal få kontinuerlig trafikkopplæring. Trygg Trafikk har en vedtektsfestet rolle i dette arbeidet og er et kompetansesenter for trafikkopplæring av barn og unge. Trygg Trafikks strategi er å styrke trafikkompetansen hos ansatte i barnehage og skole. Vi motiverer foreldre og andre til å forholde seg aktivt og bevisst til trafikksikkerhet. BARNEHAGE Det har i 2013 vært gjennomført 6 barnehagekurs, vi måtte avlyse 4 kurs på grunn av for få deltakere. Hovedhensikten med kursene er å motivere barnehagene til å sette trafikk på dagsorden, både i rutinene for driften og som del av barnehagens innhold. Det er viktig at trafikk blir et tema på foreldremøtene. Grunnkurset tar for seg hvilke forutsetninger førskolebarn har for å kunne ferdes i trafikken og hvordan man kan jobbe med små barn om trafikkforståelse. Oppfølgingskurset er beregnet på de som har gjennomført trinn en. Her kommer vi nærmere inn på Trygg Trafikks opplæringsmateriell og på bruk av hånd-dukken Tarkus i barnehagen. Kurset er praktisk rettet og legger stor vekt på praktiske øvelser, involvering, dialog og gruppearbeid som kan resultere i ny handlingskompetanse. Barnas Trafikklubb Barnas Trafikklubb er en nettklubb, den er gratis og åpen for alle. Den inneholder spill og oppgaver for barn og god veiledning for foreldre i hvordan de kan trene med egne barn i trafikken. SKOLE Trafikk og trafikkopplæring på skoler i Akershus Trygg Trafikk sto i 2013 ansvarlig for en undersøkelse i regi av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) gjennomført av TNS Politikk og samfunn. Formålet med undersøkelsen var å gi en statusoversikt når det gjelder trafikkopplæringen i skolene i fylket for på den måten å kunne spisse kommunikasjonen og vårt tilbud ut til skolene. Øvelse gjør mester Det er viktig å se på trafikkopplæring som en livslang læringsprosess. Grunnlaget for bevisste og varige holdninger legges i de tidlige barneårene. Barn som har fått systematisk opplæring om trafikk har større forutsetninger for å kunne ferdes trygt i trafikken, ta riktige avgjørelser og minske risikoen for skader. Det er klare kompetansemål for trafikk i læreplanen og Trygg Trafikk bruker tid og ressurser til å minne om disse og veilede på hvordan god trafikkopplæring kan gjennomføres. 3

4 «Undersøkelsene viser videre at der skolene har en trafikkansvarlig lærer, der er temaet trafikk nedfelt i skolens egne planer, involverer i større grad foresatte i trafikkopplæringen og gjennomfører i større grad tiltak for å få elevene tilå gå eller sykle.» I undersøkelsen fra TNS mener halvparten av skolene at lærerne ikke har nok kjennskap til kompetansemålene innen trafikk. er Trygg Trafikks nettressurs for grunnskolen og den videregående skole. Gjennom disse nettsidene ønsker vi å gi elever og lærere informasjon og gode interaktive oppgaver i temaer om og rundt trafikk. Nettsidene er gratis og reklamefrie, og er ment som et supplement til annen trafikkopplæring som elevene får. Trygg Trafikk ambassadører Trygg Trafikk har etablert en ordning med Trygg Trafikk - ambassadører for å styrke trafikkopplæringen i skolen i tråd med hovedmålene i Trygg Trafikks Strategiplan Ambassadørene skal utarbeide lokale planer for trafikksikkerhet, formidle egne erfaringer, prøve ut og videreutvikle materiell og metoder, bistå i kursvirksomhet og være gode eksempler for andre. Ambassadørene skal bidra til å kvalitetssikre nye tiltak og aktuelle saker der det er hensiktsmessig. I Akershus hadde vi i ambassadører,7 fra barneskoler og tre fra ungdomsskolen. Trygge skoleveier og trygg skoletransport Det er stort fokus på at elever skal ha trygge skoleveier. Det er hvert år viktig å minne både foreldre og andre som kjører langs skoleveiene, at de må ta spesielt hensyn. Trygg Trafikk mener at skoleplikten her i landet må forutsettes oppfulgt av retten til å komme trygt til og fra skolen. Dette krever betydelig innsats både fra bevilgende myndigheter, kommuner, skoler og foreldre. Trygg Trafikk får jevnlig henvendelser som gjelder skoleveier og skoletransport. I de aller fleste av slike henvendelser deltar vi på befaringer og veileder om veien videre. Mange foreldre føler seg utrygge i forbindelse med barnas skolevei. Samtidig er foreldrekjøring til skolene en av årsakene til at skoleveien oppleves som farlig. Gå til skolen tryggere skolevei Statens vegvesen og Trygg Trafikk arrangerer «Gå til skolen- tryggere skolevei» dette er en sammenslåing av tidligere «Følgevenn» og Gå til skolen» Ordningen har fokus på elever på 1. til 4.trinn. Målet er økt trafikksikkerhet for elevene på skoleveien. Skolene kan søke midler til ordningen som de kan bruke til trafikkontakter på skolen og blant annet krysningsvakter. I 2013 var det 52 lærere som var trafikkontakter og Statens vegvesen og Trygg Trafikk holdt kurs for disse i oktober på Høyres hus i Oslo. I følge TNS Gallups undersøkelse har 49 % en trafikkansvarlig person, mens det er bare 30% på landsbasis. Undersøkelsene viser videre at der skolene har en trafikkansvarlig lærer, der er temaet trafikk nedfelt i skolens egne planer, involverer i større grad foresatte i trafikkopplæringen og gjennomfører i større grad tiltak for å få elevene tilå gå eller sykle. Refleks Alle skolene i Akershus får hvert år tilbud om å bestille vester og refleksdyr til alle 1.trinns elever. Dette er et tilbud de aller fleste skolene velger å benytte seg av. Beklageligvis viser tellinger foretatt i februar 2013 og desember 2013 at vestene i alt for liten grad blir brukt. Dette er grunnen til at vi vil evaluere tiltaket i NAF øvre Romerike har i 2013 også hatt refleksdemonstrasjon for 2.trinn elever. Dette tiltaket har etter hvert begynt å bli veldig vanskelig å administrere, og oppslutningen er nedadgående. Tiltaket vil derfor ikke bli videreført i UNGDOMSSKOLEN I nasjonal transportplan er det høye ambisjoner om å redusere ungdomsulykkene. Trygg Trafikks mål er at all ungdom får en bred opplæring i trafikksikkerhet, slik at god adferd styrkes gjennom den ordinære opplæringen. Opplæringen skal gi ungdom et godt grunnlag for å ta egne valg og utvikle risikoforståelse. Trygg Trafikk har utarbeidet læringsressurser til kompetansemålene i naturfag på ungdomstrinnet og service og samferdsel på videregående skole. Trafikk som valgfag Valgfag trafikk ble innført i ungdomsskolen høsten 2013, Trygg Trafikk ønsker å støtte opp at flest mulig lærere har mulighet til å få den kompetansen som er nødvendig for å 4

5 Real Life Auto : Nettbasert opplæringsmatriell rettet mot lærlinger. etterutdanne seg til å kunne gjennomføre valgfaget ved sin skole. I Akershus støttet Trygg Trafikk i sammen med de respektive kommunene de lærerne som søkte midler for å gjennomføre dette. Dette ønsker vi å videreføre i I TNS undersøkelsen svar kun 23 prosent av ungdomsskolene at de vil tilby trafikk som valgfag. Sykkelhjelm I Nasjonal tiltaksplan (NTP) er målsetningen at 80 % av ungdomsskolene innen 2014 har formulert et krav om bruk av hjelm på sykkelturer i skoletiden. I 2013 svarte 85 % av ungdomsskolene i Akershus at de hadde et slikt krav. Dette er særdeles gledelig. VIDEREGÅENDE SKOLE Jentenes trafikkaksjon Jentenes trafikkaksjon er ett av flere Trygg Trafikk-tiltak hvor visjonen er å redusere antallet ungdommer som dør eller skades i trafikken. Alle som ønsker det kan bli medlem på Dessverre så har ikke Jentenes trafikkaksjon fått den responsen vi håpet på. Det er derfor satt ned en gruppe for å se på hvordan vi i fremtiden kan nå ut til flere jenter, eller om målgruppen skal endres. Slik det er i dag har vi noen få men meget dyktige og engasjerte jenter. Real Life Auto dataspill mot dødsulykker Real life Auto er en nettbasert opplæringsmodul i trafikksikkerhet. Den er utformet som et dataspill og inneholder filmer, mini-spill, quizer, dilemmaøvelser og faktaopplysninger. Spillet tar for seg temaene rus, fart, bilbelte, økonomi/forsikring, elektroniske hjelpemidler i bil og sikring av last. Alle som gjennomfører og ønsker det får en trafikksikkerhetsattest. Real life Auto retter seg mot elever på VG2 innenfor yrkesfaglige studieprogrammer, lærlinger som allerede er ute i lærebedrifter og bedrifter som har lærlinger. I Akershus har vi hatt møte med Elev- og lærlingeombudet i Akershus fylkeskommunen for å spre informasjon om opplæringsmodulen. Russ Trygg Trafikk i Oslo og Akershus samarbeider tett med Statens Vegvesen i arbeidet med russ. Hvert år arrangerer vi et russeseminar hvor samtlige russestyrer fra de videregående skolene i Oslo og Akershus er inviterte. I 2013 inneholdt seminaret blant annet foredrag fra politiet, ambulansetjenesten og Statens Vegvesen. I tillegg legger vi til rette for gjennomføring av temadager, hvor de videregående skolene får tilbud om besøk fra Statens Vegvesen og politiet. Her vil russen blant annet kunne få informasjon om hvordan russebil og russebuss skal sikres forskriftsmessig. Trygg Trafikk Oslo og Akershus har i samarbeid med Statens Vegvesen også utviklet nettsiden no, hvor man kan finne alt man trenger i forbindelse med russebil og russebuss. Vi er også i dialog med russen gjennom hele året, og er behjelpelige med diverse spørsmålsstillinger og utfordringer russen måtte ha. 5

6 Går du uten refleks i mørket 17. OKTOBER 2013 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 REFLEKSDAGEN Bli sett Bruk refleks Refleksdagen: Årets refleksdag ble markert 17 oktober med utdeling av reflekser til pendler og gåere. vil en bilist i 50km/t bare ha 2 sekunder på å oppdage deg. Med refleks har bilisten 10 sekunder til rådighet. Det kan redde livet ditt. Årets refleksdagreflekser er designet av Frode Øverli. PÅDRIVER OG KUNNSKAPSFORMIDLER Trygg Trafikk skal være en pådriver for trafikksikkerhet overfor myndigheter og virksomheter, gjennom deltakelse i den offentlige debatten, høringsuttalelser og medieutspill. Ved å informere og spre kunnskap om sikkerhet i trafikken vil Trygg Trafikk bidra til at publikum etterspør trafikksikkerhet som brukere av offentlige og private tjenester. Trafikksikker kommune Kommunene er en viktig aktør i arbeidet med å forebygge trafikkulykker. Som veieier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. For å lykkes i dette arbeidet må alle kommunens etater involveres i arbeidet og den enkelte etatsleder ta sitt ansvar. Arbeidet må forankres i den politiske og administrative ledelsen. Trafikksikker kommune er et godkjenningssystem med kriterier og sjekklister som kommunen må jobbe etter. Det er ett hjelpemiddel for kommunene til å jobbe systematisk for et trygt lokalmiljø. Ski kommune har vedtatt en handlingsplan for trafikksikkerhet som er tuftet på Trafikksikker kommune tenkningen. De vil nå jobbe videre med å få skoler og barnehager i sin kommune til å jobbe med dette. Trygg Trafikk og Statens vegvesen begynte i november en besøksrunde til kommunene, der trafikksikkerhetsplan og trafikksikkerhet er tema. Kommunene synes det er nyttige møter og vi merker at det blir etterspørsel etter våre tjenester i etterkant av dette. Vi besøkte 12 kommuner i 2013 og vil fortsette i 2014 Riktig sikring av barn i bil Det er fortsatt mye usikkerhet i forhold til sikring av barn i bil. Dette er definitivt det temaet det er flest henvendelser til Trygg Trafikk om. Mye tid går med til å gi råd og veiledning til publikum. Det er både privatpersoner og ansatte i barnehager og skoler som søker informasjon. Det sendes ut brosjyrer til helsestasjoner og barnehager. Trygg Trafikk har deltatt på en rekke foreldremøter i barnehager for å informere om riktig sikring av barn i bil. Dette er et prioritert tema på alle kurs for barnehageansatte. Vi har også på forespørsel prioriter de helsestasjonene som ønsker fokus på tema. I samarbeid med UP og SVV har det vært gjennomført tellinger og gitt informasjon til førere som har barn i bilen. Dette var en del av en landsomfattende undersøkelse. Refleksens dag 2013 Kunstneren Frode Øverli (Tegneren bak Pondus) har designet årets refleksdagsreflekser. Målet for refleksbruk var i 2013 å øke bruken av refleks blant voksne myke trafikanter til 30 % i byer og tettbygde strøk, og 50 % utenfor tettbygde strøk. Det ble sendt ut brev til alle ungdomskolene i Akershus, der vi gav dem tilbudet om å motta reflekser til alle om de bestilte. Vi fikk en rekke henvendelser på dette. 6

7 7

8 TRYGG TRAFIKK SOM BINDELEDD OG MØTEPLASS DE ALLER FLESTE AV TRYGG TRAFIKKS PROSJEKTER OG TILTAK GJENNOMFØRES I SAMARBEID MED ANDRE. FTU i Akershus Akershus fylkeskommune har etter 40 a i Vegtrafikkloven, ansvar for å samordne og tilrå tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. Det er opprettet et Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) for å ivareta dette ansvaret spesielt. Utvalget er identisk med Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø. Kommunale trafikksikkerhetsplaner Alle kommunene i Akershus har egne vedtatte trafikksikkerhetsplaner. Trygg Trafikk har på forespørsel bistått i rulleringsprosessen av planene. Vår oppgave er å sørge for at trafikkopplæring og forebyggende arbeid også får sin plass i planen. Medieservice: Kontakt og oppfølging av mediene er en viktig oppgave for Trygg Trafikk. Å svare pressen prioriteres høyt fra distriktslederen. Medlemmer av Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon. Fylkeskommune, kommuner, organisasjoner og bedrifter kan bli medlem av Trygg Trafikk. Som medlem av Trygg Trafikk, kan kommunen få hjelp og støtte til gjennomføring av kurs og opplæring innenfor skole og barnehage, bistand og råd til rullering og utarbeidelse av trafikksikkerhetsplaner og en viktig støttespiller i forebyggende trafikksikkerhetsarbeid. Potensialet for nye medlemmer i Akershus er stort, og en helt klar utfordring. Akershus fylkeskommune er medlem og 13 av 22 kommuner. I tillegg til kommunene har vi en del lag og foreninger som er medlemmer. Disse er i dag medlem av Trygg Trafikk: Asker kommune Aurskog-Høland kommune Bærum kommune Enebakk kommune Fet kommune Gjerdrum kommune Lørenskog kommune Nannestad kommune Nes kommune Akershus Nittedal kommune Ski kommune Sørum kommune Ullensaker Kommune Ås kommune Cato Myhrvold Trafikkskole Dekkimportørenes forening Forsvaret FTU Akershus Gjensidige forsikring NAF avd Asker og Bærum NAF avd Øvre Romerike Norsk Caravan Club Volvo Personbiler Norge AS 8

9 ØKONOMI OG FINANSIERING Trygg Trafikks distriktsleder lønnes av Trygg Trafikk. Reiseutgifter og kontorhold dekkes av Akershus fylkeskommune over fylkesveibudsjettet. Trygg Trafikks tiltak i 2013 var i samsvar med Trygg Trafikks virksomhetsplan 2013 og Handlingsplanen for trafikksikkerhet for Akershus. Tiltakene Trygg Trafikk har hatt ansvaret for er i vesentlig grad finansiert av FTU. I enkeltprosjektet bidrar samarbeidsparter og andre med del-finansiering. Regnskapet blir ført av regnskapsfører i Trygg Trafikk og revidert av BDO AS. Aktivitet Overført fra 2012 Inntekter 2013 Kostnader 2013 Overføres til Sykkelhjelm Bil Kontorhjelp /husleie Ikke tøft å være død Kurs politi, lærere Refleks Russeopplegg Bingoprosjektet Sikring av barn i bil Kurs barnehage og Tarkus Jentenes Ambassadørordning Sykkelgård Reise, kontor og telefon Totalt OMKOMNE I VEGTRAFIKKEN I 2013 omkom 10 personer i 9 ulykker i Akershus. For Akershus er statistikken de siste årene annerledes enn i regionen og i landet for øvrig. I Akershus har det vært en nedgang når det gjelder hardt skadde og drepte ungdommer. Syv av ulykkene er på fylkesveg 2 på riksveg. Totalt ble 189 personer drept på norske veier i 2013 mot 145 året før. 9

10 FRAMTIDIGE BEHOV OG MULIGHETER I REGIONAL- OG KOMMUNAL PLANLEGGING LEGGES DET OPP TIL AT DET SKAL BLI ENKLERE Å VELGE SYKKEL OG GANGE PÅ DE KORTE REISENE. MER GANGE OG SYKLING GIR BEDRE FOLKEHELSE, FÆRRE BILER, MINDRE LOKAL FORURENSNING OG BEDRE UTNYTTELSE AV VEGKAPASITETEN. Det forventes en fortsatt stor økning i folketallet i Akershus.Trafikksikkerhetsarbeidet står dermed overfor store utfordringer. Økt befolkning gir økt trafikk. Det vil bli flere myke trafikanter på veiene som igjen kan føre til flere ulykker. Med målene om reduserte klimagassutslipp og mer gange og sykling som bakteppe har aktører med kunnskap og virkemidler i trafikksikkerhetsarbeidet sammen pekt ut viktige satsingsområder for trafikksikkerhetsarbeidet. Å følge opp det nasjonale etappemålet om reduksjon i antall drepte og hardt skadde vil i Akershus innebære at: Hovedutfordringen i tiden fremover blir å oppnå en fortsatt reduksjon av antall drepte og hardt skadde i en periode der mange av de mest kostnadseffektive og mest virkningsfulle tiltakene allerede er tatt i bruk og langt på vei utnyttet. Skal ulykkene gå ytterligere ned må vi tørre å ta i bruk og prøve ut upopulære tiltak. Dette kan være tiltak som påbud om bruk av refleks. Restriksjoner på unge menneskers førerkort. Fartssperre på ungdomsbiler. 30 km/t i skolenære områder Det vil ikke være etisk riktig å droppe tiltak som kan spare liv, bare fordi vi ikke vet hvordan vi skal klare å håndheve dem! Regjeringen legger til grunn at trafikkopplæring er en del av en livslang læringsprosess. Samferdselsdepartementet vil derfor styrke trafikkopplæring, føreropplæringen og holdningsskapende arbeid rettet inn mot ulike livsfaser, trafikantgrupper og arenaer. Dette er helt i tråd med Trygg Trafikk sin strategi. Trygg Trafikks hovedsatsning er knyttet til trafikkopplæring og sikkerhetsutstyr. Trafikkopplæring er en livslang prosess og må starte tidlig. Det er derfor viktig at trafikkopplæring blir obligatorisk i barnehage og skole. En stor utfordring blir å motivere barnehager og skoler til å lage gode lokale trafikksikkerhetsplaner som følges opp. Både nasjonale og lokale føringer sier at innsatsen mot ungdomsulykkene må styrkes. Høsten 2013 kom trafikk som eget valgfag på ungdomsskolen Vår utfordring blir å motivere alle ungdomsskolene til å tilby dette valgfaget til sine elever. Det vil bety at alle ungdommer som velger dette faget vil få 57 timer med trafikk, holdninger og risikoforståelse. Det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet må systematiseres og forsterkes. Trafikksikker kommune er en ny stor satsning for å få kommunene til å jobbe mer systematisk med trafikksikkerhet på alle kommunens områder.. Trygg Trafikk skal være en pådriver for å få modellen Trafikksikker kommune på plass. Bruk av verneutstyr i trafikken, bilbelte, hjelm og refleks har nasjonale måltall og Trygg Trafikk vil fortsatt være en pådriver for et påbud om bruk av refleks. De fire hovedaktørene i trafikksikkerhetsarbeidet har forpliktet seg til felles innsats for å nå målene. Opplæring, informasjon, kontroller og tellinger må til for å nå målene. Den store utfordringen blir hvordan vi alle kan samordne våre felles ressurser til det beste for trafikksikkerheten. Å være tilstede i mediene og pleie et godt samarbeid med disse er prioritert oppgave for å få satt viktige trafikksikkerhetssaker på dagsorden. «Skal ulykkene gå ytterligere ned må vi tørre å ta i bruk og prøve ut upopulære tiltak.» 10

11 TRYGG TRAFIKK I AKERSHUS Trygg Trafikks arbeid i Akershus er styrt av organisasjonens strategiplan og årlige virksomhetsplaner, samt av fylkets handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus. Distriktslederen har kontorplass i Trygg Trafikks lokaler i Oslo og leder Trygg Trafikks arbeid i fylket. I 2013 ble det ansatt 2 medarbeidere som skal jobbe i tett samarbeid med distriktslederen for Trygg Trafikks arbeid både i Oslo og Akershus. Samarbeidspartnere For å opprettholde aktiviteten i fylket er det å bygge nettverk og vedlikeholde gamle nettverk en viktig oppgave. På fylkesnivå er vi avhengig av et godt og nært samarbeid med mange aktører har ikke vært noe unntak. Arbeidsoppgavene har vært mange og varierte, noe som også gjenspeiler samarbeidspartene. Distriktsleder : Unni Knutli Besøksadresse : Tollbugata 32, 0157 Oslo Postadresse : Postboks 277 Sentrum, 0103 Oslo Telefon : Mobiltelefon : E-post : Rådgiver : Eirik Bush Iversen Mobiltelefon : E-post : Samarbeidsaktører i 2013: Akershus fylkeskommune Fylkesmannen i Akershus Kommunene Statens vegvesen Politidistriktene UP distrikt Akershus, Buskerud og Hedmark NAF avdelingene i Akershus Norsk Luftambulanse Viking Redningstjeneste Ambulansetjenesten Brannvesenet Helsesøstertjenesten i kommunen Pensjonistforeningene Røde kors Helsestasjoner, barnehager, barne- og ungdomsskoler samt videregående skoler er viktige samarbeidsparter og dialog med disse har høy prioritet. I tillegg samarbeider vi med andre organisasjoner og etater, alt etter hvilke oppgaver/prosjekter det jobbes med. Trygg Trafikk er organisert i regioner og Akershus er tilknyttet region en, som består av Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark og Vestfold. Vi har et tett og godt samarbeid i regionen. Rådgiver : Erik Bo Berg Mobiltelefon : E-post : 11

12 TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Tollbugata 32, 0157 Oslo Postboks 277 Sentrum, 0103 Oslo Tlf: TRYGG TRAFIKK Tollbugata 32 Postboks 277 Oslo Sentrum, 0103 Oslo Tlf:

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2014 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 1

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 1 ÅRSRAPPORT 2012 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 1 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD TRYGG TRAFIKK 04 Dette var 2012 06 Askeland vil redde liv 09 Ambassadørar i skulen 10 Godt samarbeid 11 Trafikksikker kommune 12

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 05.11.2014 Tid 14:00 Program Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 14.00

Detaljer

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker linje to Forklarende - En del av tiltaksplanen tittel eller undertittel for trafikksikkerhet 2010-2013 linje to RAPPORTA P P O R T Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Detaljer

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan Trafikksikkerhetsplan 2011-2023 Kommunedelplan Innhold INNHOLD...2 INNLEDNING...3 VISJONER OG MÅLSETTINGER...4 Nasjonale mål...4 Fylkeskommunale mål...4 Kommunale mål...4 MÅLSETTING...5 Veger i...5 TRAFIKKULYKKER

Detaljer

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 21.08.2014 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033. SAKSKART 36/14 13/00916-47 Trafikksikkerhetsplan for Vennesla 37/14 14/01404-1

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune

Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune 2015 2019 Bilde: Kjetil Haugland Revidert november 2014 Godkjent i Stokke kommunestyre 13 april 2015 1. FORORD Arbeidet med den første trafikksikkerhetsplanen ble

Detaljer

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse 1. Forord Når dette Handlingsprogrammet vedtas har fylkeskommunene vært landets største vegeiere i snart fire år. Dette er en svært omfattende oppgave som skaper stor oppmerksomhet om fylkeskommunens arbeid.

Detaljer

Vang i Vladres (Foto: Steinar Svensbakken)

Vang i Vladres (Foto: Steinar Svensbakken) Vang i Vladres (Foto: Steinar Svensbakken) Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) Årsmelding 2010 Innholdsfortegnelse 1. Utvalgets sammensetning... 3 2. Hovedoppgaver... 4 3. Ulykkessituasjonen...

Detaljer

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Høringsutkast av 28. mai 2015 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Hvorfor og hvordan jobbe med trafikksikkerhet... 5 2.1. Ansvar...

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Januar 2015 1 Innhold Innhold... 2 Kap.1. Innledning og premisser for trafikksikkerhetsplanen... 3 1.1

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 Fv. 200 Langesundsveien ved Ekstrand TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 HØRINGSUTKAST 26.09.2014 Trafikksikkerhetsplan II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bamble kommune Oppdrag: Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008 S I dette nummer: >> 2 Leder >> 3 43 000 drepte per år på veiene i EU på vei mot et tryggere samfunn Ski Kommune Nr 2 / 2008 ikkert! >> 4 Dødsfall som følge av arbeidsulykker øker >> 4 Skjerpede ROS-krav

Detaljer

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009 Prosjektplan Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009 Revidert 15.1.2009 INNLEDNING...3 Prosjektet Trygge Lokalsamfunn...4 Prosjektmål...5 Hovedmål...5 Omfang og avgrensing...6 Organisasjon7 Økonomi...8 Kostnader...8

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer