TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2014

2 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer som et bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter. Trygg Trafikk har et vedtektsfestet ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykker. Trygg Trafikk er både samarbeidspartner med myndigheter og beslutningstagere, og pådriver overfor de samme aktørene, både nasjonalt og lokalt. Trygg Trafikk bygger nettverk og samarbeider med medlemsorganisasjonene om politiske saker med betydning for trafikksikkerheten, og skaper møteplasser. Trygg Trafikk har hovedkontor i Oslo og distriktsledere i alle fylker. Aktiviteten til våre distriktsledere koordineres med fylkesvise planer for trafikksikkerhet. TRYGG TRAFIKKS HOVEDMÅL Trygg Trafikk har vedtatt en strategiplan for Hovedmålene i strategiplanen er: Hovedmål 1: Trygg Trafikk er en ledende aktør i arbeidet for trafikksikker oppvekst. Hovedmål 2: Trygg Trafikk påvirker beslutningstagere til å prioritere trafikksikkerhet. Hovedmål 3: Trygg Trafikk bidrar til at trafikantene tar riktige valg. INNHOLD Aktiviteter s.3 Pådriver og kunnskapsformidler...s.9 Bindeledd og møteplass... s.12 Økonomi og finansiering...s.13 Omkomne i veitrafikken...s.13 Framtidige behov og muligheter...s.14 Trygg Trafikk i Vestfold...s.15 ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 REDAKTØR: Mette Magnussen DESIGN: October Design AS FORSIDEFOTO: Trine Bjervig

3 AKTIVITETER 2014 TRYGG TRAFIKK VESTFOLD NASJONAL TRANSPORTPLAN , NASJONAL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET PÅ VEI , TRYGG TRAFIKKS STRATEGIPLAN FOR SAMME PERIODE, TRYGG TRAFIKK SIN ÅRLIGE HANDLINGSPLAN OG FYLKETS HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET, ER STYRENDE FOR TRYGG TRAFIKKS ARBEID I FYLKET. KOMPETANSESENTER FOR TRAFIKKOPPLÆRING Det er et overordnet mål at alle barn og unge skal få kontinuerlig trafikkopplæring. Trygg Trafikk har en vedtektsfestet rolle i dette arbeidet og er et kompetansesenter for trafikkopplæring av barn og unge. Trygg Trafikks strategi er å styrke trafikkompetansen hos ansatte i barnehage og skole. Vi motiverer foreldre og andre til å forholde seg aktivt og bevisst til trafikksikkerhet. Førskolelærerutdanningen (FLU) Det ble gjennomført heldagskurs for førskolelærerstudenter på Høyskolen i Vestfold. Tema for dagen var Trafikkopplæring i barnehagen knyttet til rammeplanen, pedagogiske virkemidler og HMS i barnehagen. Tarkus og Trygg Trafikk på besøk hos Barnas Hus i Tønsberg. Barnehage Trafikksikkerhet for barn er de voksnes ansvar og omfatter fysiske tiltak, fartsgrenser, sikker transport, sikkerhetsutstyr og trafikkopplæring. Grunnlaget for holdninger til sikkerhet legges i barneårene og derfor må trafikkopplæring starte tidlig. Voksne er rollemodeller og har ansvar for at barn og unge utvikler evne til refleksjon, risikoforståelse og til å ta andres perspektiv og til å samarbeide. 3

4 Barnas Trafikklubb Barnas Trafikklubb er en nettklubb, den er gratis og åpen for alle. Den inneholder spill og oppgaver for barn og god veiledning til foreldre i hvordan de kan trene med egne barn i trafikken. Barnehagekartlegging TNS Politikk & samfunn gjennomførte en barnehagekartlegging for Trygg Trafikk i Hovedfunnene for Vestfold var: 51% av barnehagene har nedfelt tema trafikk i intern kontrollsystemet. 79% har nedfelt skriftlige retningslinjer i forbindelse med transport i privatbil. 57% har skriftlige retningslinjer for bruk av offentlig transport. 81% av barnehagene går grundig igjennom tema trafikksikkerhet på fellesmøter med alle ansatte. 49% av barnehagene benytter hånd-dukken Tarkus i trafikkopplæring med barna. 68% av barnehagene har deltatt på kurs i regi av Trygg Trafikk. Dette er områder vi vil jobbe videre med i 2015, spesielt da med fokus på Trafikksikker barnehage og Trafikksikker kommune. Barnehagekurs Det har i 2014 blitt gjennomført to barnehagekurs. Hovedhensikten med kursene er å motivere barnehagene til å sette trafikk på dagsorden, både i rutinene for driften og som en del av barnehagens innhold. Det er viktig at trafikk blir et tema på foreldremøtene. Grunnkurset tar for seg hvilke forutsetninger førskolebarn har for å kunne ferdes i trafikken og hvordan man kan jobbe med små barn om trafikkforståelse. Oppfølgingskurset er beregnet på de som har gjennomført trinn en. Her kommer vi nærmere inn på Trygg Trafikks opplæringsmateriell og på bruk av hånd-dukken Tarkus i barnehagen. Kurset er praktisk rettet og legger stor vekt på praktiske øvelser, involvering, dialog og gruppearbeid som kan resultere i ny handlingskompetanse. Vi har også fulgt opp en rekke barnehager som ønsker fokus på sikring av barn i bil, med informasjon på foreldremøter og på parkeringsplassen om morgenen. Det er klare kompetansemål for trafikk i læreplanen og Trygg Trafikk bruker tid og ressurser til å minne om disse og veilede på hvordan god trafikkopplæring kan gjennomføres i skolen. I en undersøkelse TNS Gallup gjorde for oss i 2012 mener halvparten av lærerne at de ikke hadde nok kjennskap til kompetansemålene innen trafikk. Lærerutdanningen I 2014 har vi gjennomført kurs i trafikkopplæring for lærerskolestudenter på høgskolen i Vestfold. Det ble gjennomført både GLU trafikk 1-7 og GLU trafikk er Trygg Trafikks nettressurs for grunnskolen og den videregående skole. Gjennom disse nettsidene ønsker vi å gi elever og lærere informasjon og gode interaktive oppgaver i temaer om og rundt trafikk. Nettsidene er gratis og reklamefrie, og er ment som et supplement til annen trafikkopplæring som elevene får. Trygg Trafikk ambassadører Trygg Trafikk har også i 2014 hatt en ordning med Trygg Trafikk ambassadører i skolen. I Vestfold har vi dette året hatt avtale med tre ambassadører. Dette er lærere som bidrar til å styrke trafikkopplæringen i skolen. Ordningen er under utvikling og vil bli mer nettverksbasert. Vi skal fremdeles ha ett nært samarbeide med lærere både på barnetrinn og på ungdomstrinnet, men ønsker å nå ut til flere. Dette vil bli en del av Trafikksikker kommune prosjektet. Trygge skoleveier og trygg skoletransport En undersøkelse fra TNS Gallup forteller oss av 40% av elevene i Vestfold går til skolen og 20% sykler. SKOLE Øvelse gjør mester Det er viktig å se på trafikkopplæring som en livslang læringsprosess. Grunnlaget for bevisste og varige holdninger legges i de tidlige barneårene. Barn som har fått systematisk opplæring om trafikk har større forutsetninger for å kunne ferdes trygt i trafikken, ta riktige avgjørelser og minske risikoen for skader. Barn som får opplæring i trafikk har større forutsetninger for å ferdes trygt i trafikken. 4

5 «Tr ygg Trafikk mener at skoleplikten her i landet forutsettes fulgt opp av retten til en trygg skolevei. Dette krever betydelig innsats både fra bevilgende myndigheter, kommuner, skoler og foreldre.» Det er stort fokus på at elever skal ha trygge skoleveier. Det er hvert år viktig å minne både foreldre og andre som kjører langs skoleveiene om ta spesielt hensyn til skolelever. Trygg Trafikk mener at skoleplikten her i landet forutsettes fulgt opp av retten til en trygg skolevei. Dette krever betydelig innsats både fra bevilgende myndigheter, kommuner, skoler og foreldre. Trygg Trafikk får jevnlig henvendelser som gjelder skoleveier og skoletransport fra bekymrede foreldre. Vi deltar ofte på befaringer og veileder om veien videre i slike saker. Mange foreldre føler seg utrygge i forbindelse med barnas skolevei. Samtidig er foreldrekjøring til skolene en av årsakene til at skoleveien oppleves som farlig. Skolepatruljen Trygg Trafikk bidrar på forespørsel med teoretiske og praktisk opplæring av elever som skal stå skolepatrulje. Det er også viktig å påpeke at barn alene ikke skal ha ansvar for andre barn i trafikken, men at skolepatruljen kan være til hjelp, støtte og veiledning for de yngste barna. Kun 16 prosent av skolene i Vestfold svarer i TNS undersøkelsen at de har skolepatrulje ved skolen. Sykkelprøven Sykkelprøven i Vestfold er et samarbeid mellom Trygg Trafikk, Norges Automobilforbund (NAF), og grunnskolen i Vestfold. Sykkelprøven inviterer alle elever i 5., 6. og 7. trinn. I 2014 deltok 8132 elever i den lokale Sykkelprøven på den enkelte skole. 184 av disse elevene tok seg videre til Alle barn har krav på en trygg skolevei, men ikke alle har det! Her er elevene klare til å delta på distriktfinalen på sykkel. (Foto: Grethe Nordby) 5

6 Distriktfinalen som arrangeres av NAF på fire steder i Vestfold. Sykkelprøven er et tilbud til skolene som et ledd i trafikkundervisningen. Gjennom prøven kan elevene vise hva de behersker av kunnskap og ferdigheter. Dessuten skal Sykkelprøven være en motivasjonsfaktor både for lærere og elever. Sykkelprøven og forberedelse til denne kan også være et bidrag for å nå kompetansemålene i læreplanen. Sykkelprøven i Vestfold er en del av NAFs landsomfattende Sykkelkonkurranse. Både i Landsfinalen og i den Europeiske finalen vil elevene bli testet i trafikkregler og mestring av sykkel i kjøregård. Dette foregår innendørs. I lokal prøve og i distriktfinalen vil det være elevenes ferdigheter i trafikk som står i fokus. Ungdomsskolen I nasjonal transportplan er det høye ambisjoner om å redusere ungdomsulykkene. Trygg Trafikks mål er at all ungdom skal få en bred opplæring i trafikksikkerhet, slik at god adferd styrkes gjennom den ordinære opplæringen. Opplæringen skal gi ungdom et godt grunnlag for å ta egne valg og utvikle risikoforståelse. Trygg Trafikk har utarbeidet læringsressurser til kompetansemålene i naturfag på ungdomstrinnet og service og samferdsel på videregående skole. Trafikk som valgfag Valgfag trafikk ble innført i ungdomsskolen høsten Det er et nasjonalt mål om at 25% av ungdomsskolene skal tilby trafikk som valgfag innen I Vestfold er det kun 22% av skolene som gjør dette i dag. Trygg Trafikk ønsker å støtte opp om at flest mulig lærere har mulighet til å få den kompetansen som er nødvendig for å etterutdanne seg til å kunne gjennomføre Trafikk som valgfag ved sin skole. Videregående skole I den videregående skolen i Vestfold hadde vi i 2014 aktiviteter på alle tre trinn. VG1 #Er du sikker? (Valgfritt), VG2 Bry deg! tidligere Si ifra! (obligatorisk for alle elevene) VG2 Real Life Auto. (Frivillig) VG3 Aktiviteter mot russen (Obligatorisk) KUNNSKAPSLØFTET: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Følge trafikkregler for fotgjengere og syklister (kroppsøving etter 4.trinn) Praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel (kroppsøving etter 7.trinn) Gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker. (Naturfag etter 10.trinn) Samling med ambassadørjenter og tilretteleggere. 6

7 «Trygg Trafikk er primus motor for disse tiltakene, men er helt avhengig av velvilje og et godt samarbeid med andre etater og organisasjoner.» #Er du sikker? Jentenes trafikkaksjon skiftet i 2014 både innhold og navn til #Er du sikker? Målet med pilot-prosjektet var å se på om det var mulig å endre normer knyttet til trafikksikkerhet i et lokalsamfunn ved hjelp av bl.a. ung til ung formidling. Vi lønnet en ungdom i 20% som skulle brukes som tilrettelegger og motivator for fire ambassadørjenter. I Vestfold var Nøtterøy vgs og Færder vgs med som pilotskoler. Sandefjord vgs var kontrollskole. Evalueringen viste at prosjektet ikke hadde funnet sin form og man valgte å gå på et pilot-år to. Vestfold er ikke med i år to grunnet arbeidskapasitet. Bry deg! Tidligere Si ifra! Kampanjen retter seg mot VG2. Grunntanken i kampanjen er at ungdom flest er positive og fornuftige og at et mindretall står for den risikofylte kjøringen. Ideen er å støtte de positive ungdommene til å sete grenser for hva de vil være med på. Gjennom diskusjon, eksempler og rollespill blir elevene gjort klar over hovedårsakene til at mange unge er involvert i ulykker. Elevene får reflektere rundt erfaringer, vaner og konsekvenser av uforsvarlig kjøring. Kampanjen blir godt mottatt av både lærere og elever. En rektor sa følgende til sine elever: -Bry deg! Er det viktigste vi som skole kan gjøre for dere elever. Dette er den viktigste timen dere kommer til å ha på videregående skole. Real Life Auto en nettbasert opplæringsmodul Real Life Auto er en annerledes måte å formidle trafikksikkerhet til ungdom på. Det er utformet som et dataspill og inneholder filmer, mini-spill, quizer, dilemmaøvelser og faktaopplysninger. Spillet tar for seg temaene rus, fart, bilbelte, økonomi/forsikring, elektroniske hjelpemidler i bil og sikring av last. Alle som gjennomfører og ønsker det får en trafikksikkerhetsattest. Real Life Auto retter seg mot elever på VG2. I Vestfold har vi hatt et samarbeid med Elev- og lærlingeombudet i Vestfold fylkeskommunen og med de videregående skolene for å spre informasjon om opplæringsmodulen, men vi når i liten grad frem til elevene. Relativt få elever gjennomfører modulen. Russen I Vestfold har vi i alle år hatt et godt samarbeid med de videregående skolene og russen. Tiltakene i VG3 består av: Seminar for russestyrene og deres kontaktlærere Temadag med fokus på helse og trafikk «Bare 50km/t» Gratis sjekk av russebil Trygg Trafikk er primus motor for disse tiltakene, men er helt avhengig av velvilje og et godt samarbeid med andre etater og organisasjoner. Politiet, UP, Statens vegvesen, NAF, brannvesenet, ambulansetjenesten, Helseetaten, Viking redningstjeneste, Norsk folkehjelp, Norsk luftambulanse og ikke minst med russen selv og de videregående skolene. Seminar for russestyrene og deres kontaktlærere I oktober ble det årlige seminaret for russestyrene og deres kontaktlærere arrangert. I overkant av 100 personer deltok på seminaret. Seminaret setter fokus på helse, miljø- og sikkerhet, og på hvordan russen skal få til et gjensidig, forpliktende og positivt samarbeid som skal bidra til at russetiden blir en positiv opplevelse for alle parter. Seminaret er i tillegg en av de første møteplassene der alle russestyrene møter hverandre og vi dem. Det er videre et bidrag til russestyrene i deres arbeid med å legge til rette for en positiv russefeiring som ikke går på bekostning av helse, skolearbeid, medelever, foresatte og nærmiljø. Seminaret sees i sammenheng med Temadagene som arrangeres på den enkelte skole på våren. 7

8 «Seminaret setter fokus på helse, miljø- og sikkerhet, og på hvordan russen skal få til et gjensidig, forpliktende og positivt samarbeid som skal bidra til at russetiden blir en positiv opplevelse for alle parter.» Temadag i videregående skole Med unntak av Gjennestad og Færder videregående skole så har alle de andre skolene gjennomført temadag i Det er individuelt opplegg på hver skole, avhengig av skolens og elevenes behov. Det var satt av alt fra en halv til en hel dag med trafikksikkerhet og helse. Mange skoler legger ned mye arbeid i disse dagene og det er obligatorisk for elevene. Faste innslag på temadagene er blant annet Norsk Luftambulanse, Statens vegvesen, politiet, helseetaten i kommunene og Trygg Trafikk. «Bare 50 km/t» Dette er en realistisk ulykke hvor en sidekollisjon skjer i 50 km/t. Brannvesenet, politiet og ambulanse ankommer ulykkesstedet og begynner redningsarbeidet. «Ulykken» gir et klart bilde på hvilke voldsomme krefter som settes i gang i en kollisjon selv i lave hastigheter. Bare 50 km/t ble også i år vist for alle russestyrene i Vestfold. Ulykken er en del av det årlige seminaret. Viking Redningstjeneste står ansvarlig for demonstrasjonen. Trafikksikker russebil Dette er et tilbud og en oppfordring til russen om å sjekke russebilen før de begir seg ut på tur. Russen får tilbud om gratis sjekk av russebil hos Statens vegvesen. Det er satt av to ettermiddager til sjekk av russebil. Dagene benyttes også til en liten prat rundt sikkerhet. Alle godkjente biler får merket Ung på hjul jeg er trafikksikker og en liten premie til bilen. Godkjente biler er med i trekningen av to gavekort av kr 5 000,-. Elever fra Thor Heyerdahl følger med på redningen. Mens noen velger russebuss som fremkomstmiddel i russetiden, så går noen den andre veien å velger sykkel! 8

9 PÅDRIVER OG KUNNSKAPSFORMIDLER TRYGG TRAFIKK ER EN PÅDRIVER FOR BEDRE TRAFIKKSIKKERHET, MED SÆRLIG VEKT PÅ TRAFIKANTRETTEDE TILTAK SOM OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE, SAMT SIKKERHETSUTSTYR. Vi engasjerer oss overfor myndigheter og virksomheter, gjennom deltakelse i den offentlige debatten, høringsuttalelser og medieutspill. Ved å informere og spre kunnskap om sikkerhet i trafikken vil Trygg Trafikk bidra til at publikum etterspør trafikksikkerhet som brukere av offentlige og private tjenester. Det er viktig at vi balanserer vår pådriver- og aktør rolle godt og tydelig overfor dem vi er i kontakt med. Trafikksikker kommune Kommunene er en viktig aktør i arbeidet med å forebygge trafikkulykker. Som veieier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. For å lykkes i dette arbeidet må alle kommunens etater involveres i arbeidet og den enkelte etatsleder ta sitt ansvar. Arbeidet må forankres i den politiske og administrative ledelsen. Trafikksikker kommune er et godkjenningssystem med kriterier og sjekklister som kommunen skal jobbe etter. Dette er ett hjelpemiddel for kommunene til å jobbe systematisk for et tryggere lokalmiljø. Vestfold fylkeskommune har bestemt at vi i Vestfold skal jobbe etter dette konseptet i den neste planperioden. Det er bevilget midler som kan bidra til å stimulere kommunene i dette Statsminister Erna Solberg og Trygg Trafikk under åpningen av E18 i juni (Foto: Jorun Sætre, Statens vegvesen) 9

10 Mange deltok i fakkeltoget ned til E 18 for å minnes de drepte. (Foto: Olav Akselsen) arbeidet. Arbeidet startet opp i Lardal, Sande, Tønsberg og Stokke i De har alle underskrevet en intensjonsavtale med fylkeskommunen om å jobbe etter kriteriene for å bli Trafikksikker kommune. «Minnemarkeringen er et stort samarbeidsprosjekt og mange frivillige aktører gjør denne markeringen mulig.» Lys til ettertanke Minnemarkeringen i Vestfold ble første gang arrangert i Søndag den 4. januar 2015 tente vi hundrevis av fakler langs E 18 i Stokke. Vi arrangerte en verdig minnestund for alle de pårørende og fremmøtte på E 18 og i og ved Skjee kirke i Stokke kommune. Årets hovedtaler var Statsminister Erna Solberg. Avdelingsdirektør i Statens vegvesen Vestfold Ingunn Foss og distriktsleder i UP Andreas Rødø holdt appeller. Biskop Per Arne Dahl holdt minnestunden inne i kirken. Hanne Krogh sammen med Øystein Lund Olafsen og Tarjei Nysted sto for vakker sang og musikk. Marina Frugaard som mistet sin sønn i en trafikkulykke i Tønsberg i februar 2012 talte på vegne av de pårørende. Lys til ettertanke har blitt en tradisjon i Vestfold, ingen hyggelig tradisjon men en nødvendig tradisjon for å sette trafikkulykkene på dagsorden. Ikke noe annet trafikksikkerhetsarrangement får en slik pressedekning som minnemarkeringen. Minnemarkeringen er et stort samarbeidsprosjekt og mange frivillige aktører gjør denne markeringen mulig. FTU, Kirken, Personskadeforbundet LTN og Trygg Trafikk i samarbeid med Statens vegvesen, politiet/ UP, NAF, Viking Redningstjeneste, Sandefjord og Stokke brannvesen, ambulansetjenesten, Norsk folkehjelp, Frivillige på Engveien eldresenter, Røde kors, Stokke kommune og Veidekke Industri AS. Riktig sikring av barn i bil Det er fortsatt mye usikkerhet i forhold til sikring av barn i bil. Det er dette tema Trygg Trafikk får flest henvendelser om. Mye tid går med til å gi råd og veiledning til publikum. Det er både privatpersoner og ansatte i barnehager og skoler som søker informasjon. Det sendes ut brosjyrer til helsestasjoner og barnehager. Trygg Trafikk har deltatt på en rekke foreldremøter i barnehager for å informere om riktig sikring av barn i bil. Dette er et prioritert tema på alle kurs for barnehageansatte. Vi har på forespørsel prioriter de helsestasjonene som ønsker fokus på tema. I samarbeid med UP og SVV har det vært gjennomført tellinger og gitt informasjon til førere som har barn i bilen. Dette var en del av en landsomfattende undersøkelse. Nasjonale måltall for denne perioden er at 60% av barn i alderen fra 1-3 år skal sikres bakovervendt og at 60% av barn i alderen 4-7 år skal sikres riktig i bil. Refleks Hvert år er det en kunstner som står bak refleksene til den nasjonale Refleksdagen. Nicolay Aamodts maleri Diamond var inspirasjonen til fjorårets diamantreflekser til Refleksdagen. Målet med dagen er å øke bruken av refleks, for på den måten å få redusert antall fotgjengerulykker. Den nasjonale refleksdagen ble gjennomført torsdag den 16. oktober. 10

11 oppdage deg. Med refleks har bilisten 10 sekunder til rådighet. Det kan redde livet ditt. TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 Tellinger foretatt av Trygg Trafikk sammen med NAF og pensjonistgruppen til Statens vegvesen viste at Vestfoldingene sammen med Sogn og Fjordane høsten 2014 var best i landet på bruk av refleks på landevei. 74% av Vestfoldingene bruker refleks når de er ute og går utenfor opplyste bygater mens landsgjennomsnittet ligger på 46%. Dersom vi ser på den totale bruken av refleks uavhengig av hva slags vei/gate vi befinner oss på så faller Vestfold ned til 34 %, to prosent over landsgjennomsnittet og en økning på to prosent fra i fjor og syv prosent fra Dette er positive tall for Vestfold. Vi bruker mye ressurser nettopp på å få voksne fotgjengere til å ta på seg refleksen, så det er veldig hyggelig at vi endelig ser resultater. Vi er glade for at flere bruker refleks. Men vi har fremdeles en stor jobb å gjøre når det gjelder å få folk til å forstå at refleks er viktig også i bynære områder og opplyste gater, selv om du ser bilen så ser ikke bilføreren alltid deg! Også i opplyste bygater er det viktig å bruke refleks. (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen) REFLEKSDAGEN SHINE BRIGHT LIKE A DIAMOND 16. OKTOBER 2014 Bli sett. Bruk refleks. Går du uten refleks i mørket vil en bilist i 50 km/t bare ha 2 sekunder på å oppdage deg. Med refleks har bilisten 10 sekunder til rådighet. Det kan redde livet ditt. DESIGN/AD: OCTOBER DESIGN FOTO: KAI MYHRE STYLING: ODDA REFLEKSDAGEN SHINE BRIGHT LIKE A DIAMOND 16. OKTOBER 2014 Bli sett. Bruk refleks. Går du uten refleks i mørket vil en bilist i 50 km/t bare ha 2 sekunder på å DESIGN/AD: OCTOBER DESIGN FOTO: KAI MYHRE STYLING: ODDA STOR AKTIVITET PÅ REFLEKSDAGEN I VESTFOLD: Dagen startet kl med en kjøretur med NRK UP var ute med to patruljer på følgende steder: - I Larvik ved kultushuset bølgen - Ved Horten eldresenter VKT- Vestfold kollektivtrafikk hadde plakater i bussene og delte ut refleks til sine kunder på bussterminalen. Store plakater på bymøblene i Tønsberg. ATL Vestfold delte ut refleks til alle kjøreskoleelever den dagen. Vestfold pensjonistforening delte ut refleks til sine medlemmer. Fylkespolitikerne hadde et mediestunt i Vestfold den dagen og delte ut reflekser og informasjon på ferden. Horten kommune har aktivitet for egne ansatte. Nøtterøy kommune v/ordfører vil dele ut til ansatte og besøkende til kommunen elever i vgs fikk informasjon og refleks i forbindelse med oppstarten av «Er du sikker» Alle russestyrene fikk informasjon og reflekser. Kiwanis i Larvik delte ut informasjon og reflekser i Larvik sentrum. Refleksdemo for 2. klasse i Horten kommune Det ble delt ut reflekser sammen med en boklansering i Svelvik. Teie kirkes barnehage hadde refleksaktivitet Politiet i Horten og Holmestrand delte ut reflekser sammen med FAU/KFU, skoleledelsen og kommuneledelsen. ØVRIGE AKTIVITETER SOM TRYGG TRAFIKK HAR DELTATT PÅ I 2014 «Blålysdag» sammen med nødetatene i Sandefjord. Barn i bil seminar i Oslo. Distriktparole for UP i april og i november. Trygg i Re Førerkort en menneskerett? konferanse i Stavanger. Seks kurskvelder i regi av Tunsberg bispedømme, Godt liv hele livet. Trygg Trafikk sin landskonferanse om arbeidsrelaterte trafikkulykker. FTU konferansen i Buskerud, Trafikksikkerhet fra A-Å. Prosesslederstudiet i regi av LENT. Tre samlinger i regi av Trygg Trafikk. 11

12 TRYGG TRAFIKK SOM BINDELEDD OG MØTEPLASS DE ALLER FLESTE AV TRYGG TRAFIKKS PROSJEKTER OG TILTAK GJENNOM- FØRES I SAMARBEID MED ANDRE. DETTE ER BÅDE EN MÅLSETTING MED TANKE PÅ Å INVOLVERE FLEST MULIG I TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET OG TRAFIKKSIKKERHETSTENKNINGEN, MEN DET ER OGSÅ EN NØDVENDIGHET SIDEN TRYGG TRAFIKK BARE HAR EN ANSATT I FYLKET. I tillegg til det største samarbeidsprosjektet Lys til ettertanke, har vi i 2014 hatt et godt samarbeid med Høyskolen i Vestfold, både i forbindelse med førskolelærerutdanningen og lærerutdanningen. Det gode samarbeidet med de videregående skolene har fortsatt i Det har i alle år vært et godt samarbeide mellom lokalavdelingene i NAF og Trygg Trafikk. Det er en prioritert oppgave for Trygg Trafikk å ha god kontakt med politikerne i fylket. Med prosjekter som Trygge lokalsamfunn og Trafikksikker kommune blir også samarbeide med administrasjonen i fylkeskommunen tettere. FTU i Vestfold Vestfold fylkeskommune har etter 40 a i Vegtrafikkloven, ansvar for å samordne og tilrå tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. Det er opprettet et Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) for å ivareta dette ansvaret spesielt. Utvalget er identisk med Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø. Leder for utvalget er Kåre Pettersen (v). Trygg Trafikk sitter som konsultativt medlem i samarbeidsutvalget for FTU, sammen med politiet, UP og Statens vegvesen. FTU deler årlig ut en trafikksikkerhetspris til enkelpersoner eller organisasjoner. Prisen som ble delt ut i 2014 gikk til Egil Amundsen og Gunnar Hegg fra Hof. De fikk prisen for sitt utrettelige arbeid med å få gang- og sykkelvei langs FV32. Årlig arrangeres det et seminar i samarbeid med FTU i Telemark og Buskerud. I 2014 hadde Buskerud hovedansvaret og konferansen «Trafikksikkerhet fra A-Å» ble godt mottatt og hadde stor deltakelse. Trygge lokalsamfunn Trygge lokalsamfunn er en modell og en metode for å forebygge skader og ulykker lokalt. Modellen skal også bidra til å skape helhet og sammenheng i det totale skadeog ulykkesforebyggende arbeidet. Trygge lokalsamfunn er utarbeidet av Verdens Helseorganisasjon. Trygg Trafikk sitter i styringsgruppen og nettverket for arbeidet med Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Larvik, Re, Nøtterøy, Sande og Sandefjord kommune er alle godkjente som Trygge Lokalsamfunn. Andebu, Stokke og Tønsberg arbeider alle mot godkjenning. Arbeidet med Trygge Lokalsamfunn vil også bidra til å gi trafikksikkerhetsarbeidet en bredere plattform og modellen er en spennende innfallsvinkel til lokalt trafikksikkerhetsarbeid og Trafikksikker kommune. Kommunale trafikksikkerhetsplaner Alle kommunene i Vestfold har egne vedtatte trafikksikkerhetsplaner. Trygg Trafikk har på forespørsel bistått i rulleringsprosessen av planene. Vår oppgave er å sørge for at trafikkopplæring, forebyggende arbeid og Trafikksikker kommune også får sin plass i planen. Media Kontakt og oppfølging av mediene er en viktig oppgave for Trygg Trafikk. Å svare pressen prioriteres høyt fra distriktslederen. Av saker som har fått bra dekning i 2014 kan minnemarkeringen, refleks og Sykkelprøven trekkes frem. Årets minnemarkering hadde totalt 95 oppslag over hele landet. Alt fra riksdekkende medier til små lokalaviser. Dekning i beste sendetid både på NRK Søndagsrevyen og på TV Nyhetene må vi si oss veldig fornøyde med. Potensielle seere/lyttere var beregnet til 1,9 millioner og har en annonseverdi på over en million kroner. Fylkesordfører Per-Eivind Johansen deler ut bilde og blomster t il Trygg Trafikk for arbeidet med minnemarkeringen. 12

13 ØKONOMI OG FINANSIERING Trygg Trafikks distriktsleder lønnes av Trygg Trafikk. Reiseutgifter og kontorhold dekkes av Vestfold fylkeskommune over fylkesveibudsjettet. Trygg Trafikks tiltak i 2014 var i samsvar med Trygg Trafikks handlingsplan for 2014 og Handlingsplanen for trafikksikkerhet for Vestfold. Tiltakene Trygg Trafikk har hatt ansvaret for er i vesentlig grad finansiert av FTU. I enkeltprosjektet bidrar samarbeidsparter og andre med del-finansiering. Regnskapet blir ført av regnskapsfører i Trygg Trafikk og revidert av BDO AS. OMKOMNE I VEGTRAFIKKEN Totalt ble 148 personer drept på norske veier i 2014 mot 184 året før. Foreløpige tall viser at det i 2014 ble drept seks personer på veiene i Vestfold, det er samme antall som i Når det gjelder skadetall for 2014 så gjør vi oppmerksom på at det kan bli endringer. Antall mennesker OVERSIKT ANTALL DREPTE OG SKADDE I VESTFOLD MEDLEMMER AV TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en landsomfattende uavhengig medlemsorganisasjon for det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Fylkeskommune, kommuner, organisasjoner og bedrifter kan bli medlem av Trygg Trafikk. Som medlem av Trygg Trafikk, kan kommunen få hjelp og støtte til gjennomføring av kurs og opplæring innenfor skole og barnehage, bistand og råd til rullering og utarbeidelse av trafikksikkerhetsplaner. Trygg Trafikk vil være en viktig støttespiller i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeid. I dag er åtte av 14 kommuner medlem av Trygg Trafikk. Disse var i 2014 medlem av Trygg Trafikk: Fylkes Trafikksikkerhetsutvalg, Reflexprodukter Norge AS, NAF avdeling Tønsberg og omegn, NAF avdeling Søndre Vestfold, NAF avdeling Nordre Vestfold. Følgende kommuner var medlem, Sande, Tønsberg, Andebu, Larvik, Re, Nøtterøy, Svelvik og Holmestrand Skadet Drept 13

14 FRAMTIDIGE BEHOV OG MULIGHETER ULYKKESUTVIKLINGEN I VESTFOLD VISER EN KLAR POSITIV UTVIKLING FRA 79 DREPTE OG HARDT SKADD I 2000 TIL 29 DREPTE OG HARDT SKADD I MÅLET ER AT VI INNEN 2024 SKAL NED PÅ 20 ELLER FÆRRE DREPTE OG HARDT SKADD. Dette er en reduksjon på 31% innen Den største effekten er beregnet å komme fra trafikantrettede tiltak. Det betyr at: Vi må få flere foreldre til å sikre barna bakovervendt til de er fire år. Flere voksne må bruke refleks Flere bilførere må respekter fartsgrensene Flere må bruke sykkelhjelm Flere må respektere reglene for mobilbruk i bil Færre må kjøre i ruspåvirket tilstand For Vestfold viser beregninger at vi kan bli flere innbyggere innen år I regional- og kommunal planlegging legges det opp til at det skal bli enklere å velge sykkel og gange på de korte reisene. Mer gange og sykling gir bedre folkehelse, færre biler, mindre lokal forurensning og bedre utnyttelse av vegkapasiteten. Men samtidig vet vi at 13% av alle drepte og skadde i Vestfold er syklister. Det er bare Oslo som har en høyere andel. Vestfold skiller seg også ut ved at 22% av de drepte er over 70 år. Trafikksikkerhetsarbeidet står dermed overfor store utfordringer. Økt befolkning gir økt trafikk. Det vil bli flere myke trafikanter på veiene som igjen kan føre til flere ulykker. Hovedutfordringen i tiden fremover blir å oppnå en fortsatt reduksjon av antall drepte og hardt skadde i en periode der mange av de mest kostnadseffektive og mest virkningsfulle tiltakene allerede er tatt i bruk og langt på vei utnyttet. Skal ulykkene gå ytterligere ned må vi tørre å ta i bruk og prøve ut upopulære tiltak. Dette kan være tiltak som påbud om bruk av refleks og sykkelhjelm. Restriksjoner på unge menneskers førerkort. Fartssperre på ungdomsbiler. 30 km/t i skolenære områder Det vil ikke være etisk riktig å droppe tiltak som kan spare liv, bare fordi vi ikke vet hvordan vi skal klare å håndheve dem! Regjeringen legger til grunn at trafikkopplæring er en del av en livslang læringsprosess. Samferdselsdepartementet vil derfor styrke trafikkopplæring, føreropplæringen og holdningsskapende arbeid rettet inn mot ulike livsfaser, trafikantgrupper og arenaer. Dette er helt i tråd med Trygg Trafikk sin strategi. Kommunene er viktige aktører i å forebygge ulykker, så også trafikkulykker. Dette arbeidet må være tverretatlig og forankret i kommunens øverste ledelse. Trafikksikker kommune er stor satsning for å få kommunene til å jobbe mer systematisk og tverretatlig med trafikksikkerhet på alle kommunens områder. Fylkeskommunen bevilget i 2014 to millioner kroner til dette prosjektet. Trygg Trafikk skal være en pådriver i dette arbeidet. Bruk av verneutstyr i trafikken, bilbelte, hjelm og refleks har nasjonale måltall og Trygg Trafikk vil fortsatt være en pådriver for et påbud om bruk av refleks. De fire hovedaktørene i trafikksikkerhetsarbeidet har forpliktet seg til felles innsats for å nå målene. Opplæring, informasjon, kontroller og tellinger må til får å vite om vi er på rett kurs. Den store utfordringen blir hvordan vi alle kan samordne våre felles ressurser til det beste for trafikksikkerheten. Å være tilstede i mediene og pleie et godt samarbeid med disse er en prioritert oppgave for å få satt viktige trafikksikkerhetssaker på dagsorden. «Trafikksikkerhetsarbeidet står dermed overfor store utfordringer. Økt befolkning gir økt trafikk. Det vil bli flere myke trafikanter på veiene som igjen kan føre til flere ulykker.» 14

15 TRYGG TRAFIKK I VESTFOLD Trygg Trafikks arbeid i Vestfold er styrt av organisasjonens strategiplan, årlige handlingsplaner og fylkets handlingsplan for trafikksikkerhet i Vestfold. Fylkessekretariatet i Vestfold ble opprettet i Distriktslederen har kontorplass hos Statens vegvesen ved vegkontoret i Tønsberg og leder Trygg Trafikks arbeid i fylket. Distriktslederen er lønnet av Trygg Trafikk, mens kontorhold og reiseutgifter dekkes av Vestfold fylkeskommune. Distriktsleder : Mette Magnussen Besøksadresse : Anton Jensensgt. 5, Statens park bygg D Postadresse : Postboks 2004, 3103 TØNSBERG Kontortelefon : Mobil : E-post : Distriktssekretær: : Gaute Amundsen Mobiltelefon : E-post : Trygg Trafikkambassadører i skolen 2014 Ragnar Fevang, Teigar ungdomsskole, Nøtterøy E- post: Mobil: Renate Bjørnsen Lindhovd, Galleberg Skole, Sande E- post: sande-ve.kommune.no Telefon: Astrid Wegge, Teie skole, Nøtterøy E- post: Telefon: Samarbeidsaktører i 2014: Vestfold fylkeskommune Fylkesmannen i Vestfold Kommunene Statens vegvesen Vestfold politidistrikt UP distrikt Telemark og Vestfold De tre lokale NAF avdelingene i Vestfold Trygge Lokalsamfunn Tunsberg bispedømmekontor Pasientskadeforbundet LTN Norsk Luftambulanse Viking Redningstjeneste Norsk folkehjelp Ambulansetjenesten Brannvesenet Helsesøstertjenesten i kommunen Pensjonistforeningene Røde kors Høyskolen i Vestfold Forskjellige aktører fra næringslivet i Vestfold Samarbeidspartnere For å opprettholde aktiviteten i fylket er det viktig å bygge nettverk og ha gode samarbeidsrelasjoner med eksisterende nettverk. På fylkesnivå er vi avhengig av et godt og nært samarbeid med mange aktører har ikke vært noe unntak. Arbeidsoppgavene har vært mange og varierte, noe som også gjenspeiler de mange samarbeidsparter. Helsestasjoner, barnehager, barne- og ungdomsskoler samt videregående skoler er viktige samarbeidsparter og dialog med disse er høyt prioritert. I tillegg samarbeider vi med andre organisasjoner og etater, alt etter hvilke oppgaver/prosjekter det jobbes med. Trygg Trafikk i Vestfold samarbeider også tett med kollegaer i andre fylker. Jeg vil spesielt trekke frem Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud og Telemark som alle var med i den «gamle» region-modellen. Formelt har denne opphørt men vi har valgt å holde fast ved det gode samarbeide. 15

16 TRYGG TRAFIKK VESTFOLD Postboks 2004, 3103 Tønsberg Tlf: TRYGG TRAFIKK Tollbugata 32 Postboks 277 Oslo Sentrum, 0103 Oslo Tlf:

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2015 INNHOLD Distriktsleder: Mette Magnussen Postboks 2004 3103 Tønsberg Telefon: 909 97 970 E-post: magnussen@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK VESTFOLD Trygg Trafikks arbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 Kontaktpersoner i Setesdal Lensmann Terje

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk Forebyggende arbeid Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2015 INNHOLD Distriktsleder: Knut Larsen Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø Telefon: 78 96 31 50 eller 932 07 641 Epost: Larsen@tryggtrafikk.no

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2015 Distriktsleder: Kari Vassbotn Postboks 1403 8002 Bodø Telefon: 450 24 405 Epost: vassbotn@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK NORDLAND FYLKE Trygg Trafikks arbeid i Nordland

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Aktive og trygge barn på skolevei

Aktive og trygge barn på skolevei Aktive og trygge barn på skolevei Bergen 10. mars 2015 Distriktsleder Øivind Støle Trygg Trafikk Hordaland stole@tryggtrafikk.no 977 21 124 Hva Trygg Trafikk jobber med og for Sykling er viktig Sykling

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2015 SAMARBEIDSPARTNERE Trygg Trafikk Østfold har hatt et nært og godt samarbeid med følgende: Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Østfold

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Trafikksikker Kommune

Trafikksikker Kommune Kommunalt Trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikker Kommune Levanger 02.03.16 Frode Tiller Skjervø Distriktsleder Trygg Trafikk Nord-Trøndelag Levanger en Trafikksikker Kommune? Trygg Trafikk sitt ønske om

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER 2015 INNHOLD Distriktsleder: Ole Rath Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand Telefon: 926 26 365 E-post: rath@tryggtrafikk.no TRYGG

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015 NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA Årsrapport 2015 Ungdomsprosjektet Rekruttering av nye deltakere til Ungdomsprosjektet 2015 startet tidlig i januar, med besøk på videregående skoler (Søgne,

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Trafikksikker kommune Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Hordaland, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt skadde

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september Læreplan trafikk - Grunnskole Trinn Tema Forslag til materiell Forslag til aktiviteter Kompetansemål Ansvar 1. Trafikktrening i skolens nærmiljø. Skoleveien Trafikkskilt -gangfelt En støvel og en sko:

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2015 INNHOLD Distriktsleder: Elsa Klemetsen Vegkontoret, Mellomveien 40 9007 Tromsø Telefon: 915 75 860 E-post: klemetsen@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK TROMS Trygg Trafikks

Detaljer

trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport

trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport Trygg trafikk HEDMARK 2013 Dette er TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla 2014 Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla ÅRSRAPPORT 2014 N ULLVISJONEN I D ATO PÅ NYHETSBREV Trafikksikkerhetsplaner for Søgne, Songdalen og Vennesla er ferdig! Kommunene Søgne,

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

FTU Fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Marit Wroldsen Dahl Statens vegvesen, FTU-sekretariatet 7. februar 2012

FTU Fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Marit Wroldsen Dahl Statens vegvesen, FTU-sekretariatet 7. februar 2012 FTU Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Marit Wroldsen Dahl Statens vegvesen, FTU-sekretariatet 7. februar 2012 Fylkeskommunenes rolle og ansvar Vegtrafikkloven 40 a Samordne og anbefale tiltak som kan fremme

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Utfordringer i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Trafikksikkerhetsarbeidet er ikke

Detaljer

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av hvordan skolebarn

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

Kunnskap og trafikkforståelse

Kunnskap og trafikkforståelse Kunnskap og trafikkforståelse. Læreplan og rammer Resultat av et pilotprosjekt Kristin Eli Strømme og Atle Indrelid Trygg Trafikk, Norge Trygg Trafikk Hovedmål Trafikksikker oppvekst Trafikksikkerhet prioriteres

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HORDALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HORDALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2014 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012 Klok av skade Tromsø 26. september 2012 Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold Marit Wroldsen Dahl Statens vegvesen Anne Slåtten Vestfold fylkeskommune Disposisjon Marit: - Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Lunner kommune 1 Skolens retningslinjer for turer til fots, på sykkel, med bil og buss Felles kommunale rutiner for å ivareta elevenes sikkerhet ved skoleturer

Detaljer

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale Skolepatrulje Informasjon og anbefalinger til skolen God veileder INNHOLD 1. Betingelser og forutsetninger 2. Ansvar

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Muligheter og utfordringer Drepte i vegtrafikken i Norge 1946-2012 Drepte 1946-2012 Drepte i Europa 3 Utvikling i drepte og hardt skadde i hele landet 2000-2012 og forslag

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 10.06.2014 Foto: Statens vegvesen St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Med utgangspunkt i Nasjonal transportplan 2014-2023 vil hovedaktørene

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Trygg Trafikk Privat organisasjon som har i oppgave å bidra til størst mulig trafikksikkerhet for

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Utarbeidet av Livard Eklo. Plan for trafikal opplæring ved Vuku oppvekstsenter

Utarbeidet av Livard Eklo. Plan for trafikal opplæring ved Vuku oppvekstsenter Utarbeidet av Livard Eklo Plan for trafikal opplæring ved Vuku oppvekstsenter VUKU OPPVEKSTSENTER Vuku Oppvekstsenter ligger i øvre del av Verdal kommune. Oppvekstsenteret består av barnehage, barneskole

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT OSLO 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK OSLO

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT OSLO 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK OSLO TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT OSLO 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK OSLO 2015 INNHOLD Distriktsleder: Erik Bo Berg Postboks 277 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 920 35 976 E-post: berg@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK

Detaljer

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole er en 1-10 skole med ca 310 elever og ca 40 ansatte derav 26 lærere. Skolen ligger på Bodøhalvøyas nordside i Løpsmark. Her er det nærhet

Detaljer

ARSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG.

ARSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG. TRYGG TRAFIKK ARSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG. +41, Foto; Namdalsavisa 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet?

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Drepte 1946-2012 2 Drepte i møte og utforkjøringsulykker 3 Drepte fotgjengere og syklister 4 Ambisjon NTP 2014-2023 5 Drepte i Europa 6 Utfordringer

Detaljer

Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015

Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015 Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015 Myndighetenes målsetting 80% av skoleelever går/sykler til skolen. All trafikkøkning

Detaljer

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE TRAFIKKSIKKER KOMMUNE SLUTTRAPPORTERING Kommune: Lunner Ansvarlig for arbeidet i kommunen (navn, funksjon/stilling, e- post og mobil/tlf.): Anne Grønvold, rådgiver politikk og samfunn, ang@lunner.kommune.no,

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn for prosjektet Trafikkagenten Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å foreta en grunnleggende kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013

SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. ORGANISERING AV TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2015 INNHOLD Distriktsleder: Erik Hartmann 6404 Molde Telefon: 905 39 377 Epost: hartmann@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2014 Trygg Trafikk Sør-Trøndelag har i 2014 gjennomført et markant endringsarbeid. Det er ansatt ny distriktsleder, økt

Detaljer

Trafikkplan for Hebekk skole

Trafikkplan for Hebekk skole Trafikkplan for Hebekk skole Mål: Elevene skal lære seg å vise ansvar og ferdes trygt i trafikken til og fra skolen, og også privat. Kunnskapsløftet sier: Etter 4 trinn: Følgje trafikkreglar for fotgjengarar

Detaljer

Ullensakerskolens plan for trafikkopplæring. Vedtatt i HSBK 26.04.06

Ullensakerskolens plan for trafikkopplæring. Vedtatt i HSBK 26.04.06 Ullensakerskolens plan for trafikkopplæring Vedtatt i HSBK 26.04.06 Forord I takt med at Ullensaker kommune vokser i antall innbyggere, endres også trafikkbildet. Økt trafikk, flere veger og rundkjøringer

Detaljer

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hva er målene i nullvisjonen? Visjonen om null drepte og hardt skadde angir bare en retning i trafikksikkerhetsarbeidet.

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR Skolene i Rennebu Planen er utarbeidet i 2012 Vedtatt i SU Gjelder fra skoleåret 2012/2013 Trygg Trafikk anbefaler følgende progresjon i trafikkopplæringen 1. trinn: Trafikktrening

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2013

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2013 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Evaluering av Trygge lokalsamfunn i Vestfold Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Vestfold fylke 238 000 innbyggere 14 kommuner 8 byer Landets minste fylke i areal TL-kommuner som deltok

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017

Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017 Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017 VEDTATT 21.11.2013 FORORD Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for å samordne

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK Sør-Trøndelag

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK Sør-Trøndelag 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK Sør-Trøndelag Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage.

Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage. Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage. Brumunddal 08.05.2015 Innledning: Trafikksikkerhetsplan for Tømmerli barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april 2015.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 Rehabilitering av veilys på Kurland 0 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Ulykkessituasjonen... 3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet... 6 4. Holdningsskapende arbeider... 6 4.1.

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst - 62553632 2012/016477-016 13.04.2012 Vegavdeling Hedmark (HTU) - innkalling

Detaljer

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem Veileder til skolens ledelse og foreldreutvalg (FAU) Noen elever har enkle og oversiktlige skoleveier, mens andre må forholde seg til mer krevende trafikkforhold.

Detaljer