TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2014

2 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer som et bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter. Trygg Trafikk har et vedtektsfestet ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykker. Trygg Trafikk er både samarbeidspartner med myndigheter og beslutningstagere, og pådriver overfor de samme aktørene, både nasjonalt og lokalt. Trygg Trafikk bygger nettverk og samarbeider med medlemsorganisasjonene om politiske saker med betydning for trafikksikkerheten, og skaper møteplasser. Trygg Trafikk har hovedkontor i Oslo og distriktsledere i alle fylker. Aktiviteten til våre distriktsledere koordineres med fylkesvise planer for trafikksikkerhet. TRYGG TRAFIKKS HOVEDMÅL Trygg Trafikk har vedtatt en strategiplan for Hovedmålene i strategiplanen er: Hovedmål 1: Trygg Trafikk er en ledende aktør i arbeidet for trafikksikker oppvekst. Hovedmål 2: Trygg Trafikk påvirker beslutningstagere til å prioritere trafikksikkerhet. Hovedmål 3: Trygg Trafikk bidrar til at trafikantene tar riktige valg. INNHOLD Omkomne i veitrafikken...s.3 Aktiviteter s.4 Trafikksikker oppvekst...s.4 Trafikksikkerhet må prioriteres... s.9 Trafikantenes valg...s.10 Økonomi og finansiering...s.12 Framtidige behov og muligheter...s.13 Trygg Trafikk i Buskerud...s.14 ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2014 REDAKTØR: Anne Marit Jordheim DESIGN: October Design AS

3 OMKOMNE I VEITRAFIKKEN I fjor omkom 149 personer i veitrafikken, viser foreløpige tall fra Trygg Trafikk. Foreløpige tall for fjoråret viser en nedgang fra 187 omkomne i Likevel er antallet høyere enn i Det skjer fortsatt alt for mange alvorlige ulykker i trafikken. Ulykkessituasjonen i Buskerud 2014 ble nok et dramatisk år på veiene i Buskerud. Det omkom 18 mennesker. Buskerud var det fylket med flest omkomne. Dette er svært urovekkende og tragisk. Det er ingen åpenbar forklaring på at dødstallet er så høyt. Kategori drepte Antall ANTALL DREPTE I 2014 PER FYLKE Sjåfør i bil/buss 9 Syklist 1 MC-fører 1 Fotgjenger 1 Bilpassasjer 6 Type dødsulykke Kollisjon 10 Utforkjøring 3 Påkjørsel 1 Velt 1 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og fj. Møre og R. Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark OVERSIKT OVER OMKOMNE I TRAFIKKULYKKER BUSKERUD Antall mennesker omkommet i trafikken

4 AKTIVITETER 2014 TRYGG TRAFIKK BUSKERUD Tiltaksplanen, vedtatt av FTU, er styrende for Trygg Trafikks aktiviteter. Der er det klart definert hvilke hovedansvarsområder Trygg Trafikk skal ha i Buskerud. Dette samsvarer med Trygg Trafikks rolle og planverk for det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet. I 2013 ble det utarbeidet en «Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud fylke » og «Handlingsprogram for fylkes trafikksikkerhetsutvalg » med tilhørende «Tiltaksplan for 2014». Trygg Trafikk har deltatt i arbeidet med disse planene. TRAFIKKSIKKER OPPVEKST Trafikksikkerhet for barn er de voksnes ansvar og omfatter fysiske tiltak, fartsgrenser, sikker transport, sikkerhetsutstyr og trafikkopplæring. Trygg Trafikks tiltak er primært knyttet til trafikkopplæring og bruk av sikkerhetsutstyr. Grunnlaget for holdninger til sikkerhet legges i barneårene, og derfor må trafikkopplæring starte tidlig. Voksne i hjem, barnehage og skole er rollemodeller og har ansvar for at barn og unge utvikler evne til refleksjon, risikoforståelse, til å ta andres perspektiv og til å samarbeide. Gjennom konseptet Trafikksikker kommune har vi etablert godkjenningsordninger for trafikksikker barnehage og trafikksikker skole. På denne måten vil vi sette trafikkopplæring i system gjennom hele utdanningsløpet og skape rutiner for evaluering og rullering av planer. Kroka barnehage på Modum har brukt Tarkus-universet til trafikkopplæring og på sommeravslutningen fikk de besøk av Store-Tarkus. «Vi ønsker å stimulere til mer og bedre trafikkopplæring hjemme og bevisstgjøre foreldre som rollemodeller.» TRAFIKKOPPLÆRING HJEMME Foreldrene har hovedansvaret for trafikkopplæring med egne barn. Vi ønsker å stimulere til mer og bedre trafikkopplæring hjemme og bevisstgjøre foreldre som rollemodeller. Barnas Trafikklubb har mange gode oppgaver for barn og veiledning for foreldre. Flere barnehager har gitt ut informasjon om Barnas Trafikklubb til foreldre. BARNEHAGE Trafikkopplæring er ikke obligatorisk i barnehagens rammeplan, men Trygg Trafikk stimulerer til trafikkopplæring gjennom kurs og læringsressurser. Det ble gjennomført et kurs i Buskerud for barnehageansatte i 2014 med 20 deltakere. Årets kurs var lagt til Ål. Ål kommune jobber for å bli Trafikksikker kommune, det var derfor naturlig å legge kurset dit slik at barnehagene fikk 4

5 BARNEHAGEKARTLEGGINGEN I BUSKERUD VISTE: 45 prosent har nedfelt temaet trafikk i den enkelte avdelings periodeplaner/månedsplaner 78 prosent av barnehagene har utarbeidet skriftlige retningslinjer ved turer til fots og hvis uhell skjer 69 prosent har nedfelt skriftlige retningslinjer i fbm transport i privatbil. 45 prosent har skriftlige retningslinjer for bruk av offentlig transport. 45 prosent har retningslinjer ved bruk av transporttjenester. 53 prosent av barnehagene samarbeider med foreldrene om transport i privatbil. 42 prosent av barnehagene har hatt noen i personalet på barnehagekurs i regi av Trygg Trafikk Sykkelkurs var tema på samlingen for ambassadørlærerne høsten litt ekstra motivasjon og kunnskap og etter hvert kan godkjennes som Trafikksikre barnehager. Det var også barnehageansatte fra de andre Hallingdalskommunene på kurset. Det er sendt ut informasjon om materiell og aktiviteter til alle barnehager. Hovedhensikten med kurs og informasjon er å motivere barnehagene til å sette trafikk på dagsorden, både i rutinene for driften og som del av barnehagens innhold. Det er også viktig at trafikk blir et tema på foreldremøtene. I 2014 ble det gjennomført en undersøkelse i barnehagene i Buskerud av TNS Gallup. Målet var å kartlegge i hvilken utstrekning temaet trafikk er nedfelt i barnehagenes rutiner og retningslinjer, hvilket materiell som benyttes og behovet for kurs. Vi ser at det gjøres mye godt trafikksikkerhetsarbeid i barnehagene, men det er fortsatt et stort potensiale for å få trafikk inn i barnehagenes planverk både når det gjelder sikkerhetsrutiner og årsplaner. Det er viktig at det finnes gode planer med tydelige ansvarsforhold og gode rapporteringsrutiner. SKOLE Læreplanen for grunnskolen, Kunnskapsløftet, inneholder klare kompetansemål om trafikk både på barnetrinn og ungdomstrinn. I regi av Utdanningsdirektoratet er det gjennomført en nasjonal kartlegging om trafikkopplæring i skolen. Kartleggingen viser at skoler som omtaler trafikk i egne planer og organiserer trafikkopplæringen gjennom «trafikkansvarlig lærer» e.l. følger opp trafikk som en del av Kunnskapsløftet i større grad enn andre, involverer foreldrene mer i trafikkopplæringen og bruker varierte læringsressurser. Med bakgrunn i disse funnene har Trygg Trafikk etablert en ambassadørordning med lærere i grunnskolen. Ambassadører i Buskerud Buskerud hadde i 2014 tre lærere med i Trygg Trafikks nasjonale ambassadørordning. Det er Grete Eggerud og Hilde Storaune på Solberg skole i Nedre Eiker og Audun Vestenfor på Ål ungdomsskole. De har laget trafikksikkerhetsplan for sine skoler og disse planene er tilgjengelige på nettet som eksempler og til inspirasjon for andre skoler. Ambassadørene tester ut materiell og opplegg og sprer informasjon om trafikkopplæring og aktiviteter i sitt nettverk. Ambassadørene har formell kontrakt med Trygg Trafikk i tre år, deretter opprettholdes kontakten mer uformelt. På denne måten øker Trygg Trafikks nettverk i skolen år for år. Gå-til- skolen Trygg Trafikk har deltatt i planlegging og gjennomføring av mange forskjellige gå-til- skolen-aksjoner i Spesielt har kommunene i Buskerudbyen hatt stort fokus på dette. Det gjennomføres lignende aksjoner i andre kommuner også og Trygg Trafikk bistår med ideer og opplegg, samt litt støtte til premier. Informasjon til foreldre til skolestartere Alle barneskoler får tilbudet om foreldreheftet «6-åringer på skolevei», kostnadsfritt tilsendt i det antallet de trenger. De aller fleste skoler takker ja til dette og deler heftet ut på første foreldremøte. Heftet inneholder råd og veiledning om trafikktrening på skolevei med egne barn. 5

6 emnet er etterspurt og den sendes ut til alle som ønsker den. Det gis mye veiledning på telefonen. Unntaksvis er distriktslederen på befaring på skoleveier. Trygg Trafikk har et godt samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud, der de behandler klagesakene på avslått skoleskyss. Røyken og Hurums avis Trygge skoleveier og trygg skoletransport Det er stort fokus på at elever skal ha trygge skoleveier. Det er hvert år viktig å minne både foreldre og andre som kjører langs skoleveiene, at de må ta spesielt hensyn. Trygg Trafikk mener at skoleplikten her i landet må forutsettes oppfulgt av retten til å komme trygt til og fra skolen. Dette krever betydelig innsats både fra bevilgende myndigheter, kommuner, skoler og foreldre. Trygg Trafikk i Buskerud får jevnlig henvendelser som gjelder skoleveier og skoletransport. Mange foreldre føler seg utrygge i forbindelse med barnas skolevei. Samtidig er foreldrekjøring til skolene en av årsakene til at skoleveien oppleves som farlig. Trygg Trafikk gir veiledning til foreldreutvalg ved skoler og enkeltforeldre. Svært mange skolebusser er nå utstyrt med setebelter, men det er en stor utfordring å få elevene til å ta dem i bruk. Buskerud fylkeskommune gjennomførte våren 2014 en kartlegging av hvor mange som brukte belter i buss på strekninger med mye skolebarnkjøring. Kartleggingen viste at bare 35% av passasjerene brukte beltene. Det var store forskjeller i bruksprosent, på noen avganger var det bare 11% som brukte belter. Imidlertid skilte en avgang seg spesielt positivt ut, der hadde 76% av passasjerene på belte. Her viste det seg at den lokale skolen hadde et stort fokus på beltebruk, dette ga et synlig stort resultat. Særlig farlig skolevei Det kommer svært mange henvendelser fra foreldre, kommuner og fra fylkesmannen angående «Særlig farlig skolevei» i Opplæringsloven 7. Trygg Trafikks veileder om Trafikkurs for lærerstudenter Trygg Trafikk prioriterer lærerutdanningen høyt. Det er viktig å møte lærerstudenter, informere om målene for trafikksikkerhet i Kunnskapsløftet og vise at det finnes materiell tilpasset læreplanen. I samarbeid med Høgskolen i Buskerud, avd for lærerutdanning i Drammen, ble det gjennomført to halvdagskurs i trafikk for lærerstudentene. Det ene kurset var for studenter som utdanner seg for 1.-7.klasse og det andre for de som utdanner seg for 5.-10klasse. Innholdet i kursene var spesielt tilpasset de aktuelle klassetrinnene. UNGDOM Fylkets trafikksikkerhetsutvalg har i mange år hatt et fokus på ungdomsulykker og prioritert tiltak for å få ned disse ulykkene. Selv om andelen ungdomsulykker har gått ned, er dette en risikoutsatt gruppe. Myndighetene har høye ambisjoner om å redusere antall ungdomsulykker. Trygg Trafikk har to tilnærminger i dette arbeidet. Hovedsatsningen er skoletiltak som rettes mot alle og har til hensikt å styrke den gode atferden. Valgfag trafikk gir oss nye muligheter til å nå ungdomsskolen. Valgfag trafikk og Trafikalt grunnkurs i skolen Ungdomsskolene kan nå tilby Trafikk som valgfag. Dette er en ny og viktig arena der elever får mye trafikkopplæring og på den måten er bedre rustet i den mest ulykkesutsatte perioden i livet. Trafikalt grunnkurs kan inngå som en del av faget, elevene får dette godkjent dersom læreren har et kvalifiseringskurs. I 2014 fikk fire Buskerud-lærere støtte til kvalifiseringskurset. For at valgfaget kan godkjennes som trafikalt grunnkurs, må skolene følge Statens vegvesen sine bestemmelser for opplæringen. Ungt entreprenørskap Trygg Trafikk støtter også opp om ungdomsbedrifter med gode konsept for å øke trafikksikkerheten. I 2014 fikk bedriften «Av ungdom for ungdom UB» støtte. De hadde det flotte slagordet «Bruk refleks eller bli drept» og laget prototypen på en skolesekk med refleks. DET ER ET NASJONALT MÅL OM AT 25% AV UNGDOMSSKOLENE SKAL TILBY TRAFIKK SOM VALGFAG INNEN I BUSKERUD TILBYR 28% AV SKOLENE DETTE VALGFAGET I 2014! 6

7 Trafikksikkerhetsdag i Numedal. Verditransport Real Life Auto «Real life Auto» er et gratis kurs om trafikksikkerhet for ungdom, utformet som et spill. Real Life Auto kan spilles av alle som har en nettleser og en mobiltelefon. Hovedmålgruppen er elever på guttedominerte, yrkesfaglige utdanninger. Disse ungdommene har behov for mer kunnskap om trafikksikkerhet og bedre holdninger. Mange av dem har stor interesse for bil og motor, og flere utdanner seg til yrker hvor de tilbringer mye tid i bilen. Etter at spillet er gjennomført får ungdommene en attest som kan legges ved søknad om lærlingeplass. Det har vært krevende å få ungdommer til å gjennomføre dette opplegget. Erfaringer viser at det er vanskelig å få dette gjennomført uten at lærerne setter av tid til det og lar det inngå som en del av undervisningen. Trafikksikkerhetsdager for ungdom Nore- og Uvdal arrangerte også i 2014 en stor trafikksikkerhetsdag for ungdom. Trygg Trafikk bidro i planlegging og gjennomføring av dagen Verditransport Denne kampanjen ble initiert av fylkesordføreren i 2009 og Buskerud fylkeskommune er prosjekteier. Trygg Trafikk er med i arbeidsgruppa. Kampanjen får stadig med flere idrettslag og vi ser at klubbene lager reisepolicy og gjennomfører forskjellige trafikksikkerhetsaksjoner. Russ, rus og trafikk Dette tiltaket er godt etablert i Buskerud. Trygg Trafikk har ansvaret for å koordinere og samordne tiltaket. Det er et samarbeidstiltak mellom Statens vegvesen, Politiet, helseetaten og Trygg Trafikk og gjennomføres på litt ulik måte på Gol, Kongsberg, Hønefoss og Drammen. Alle videregående skoler får tilbud om tiltaket. Oppstart skjer på høsten da man arrangerer russeseminar for de nyvalgte russestyrene. På Kongsberg har man valgt å la all russ delta på dette seminaret. På seminarene blir det gitt en kort, men fyldig informasjon om ansvaret russestyrene har for at russetiden skal bli trygg og positiv både for russen selv, skolen og lokalmiljøet rundt dem. På våren besøker Statens vegvesen, politiet og helsesøstrene alle skolene der hver etat tar for seg sitt tema. Statens vegvesen: Trafikksikker russebil; tekniske krav til ombygging av bil og om brann i russebil. Politiet: hvilke krav og forventninger politiet har til russen, samfunnets syn på russen, samarbeid og regler for generell orden og oppførsel samt konsekvenser. Helsesøstrene: Russ og helse Statens vegvesen og NAF har i flere år samarbeidet om å gi russen et gratis tilbud om sjekk av russebil. På denne kontrollen der bilen blir godkjent gis det en oblat «Ung på hjul». 7

8 FTU-lederne i Buskerud, Vestfold og Telemark på Trafikksikkerhetskonferansen. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen holdt hovedtalen på Trafikkofrenes dag. 8

9 TRAFIKKSIKKERHET MÅ PRIORITERES Trygg Trafikk er en pådriver og aktør for bedre trafikksikkerhet, med særlig vekt på trafikantrettede tiltak. Dette innebærer et engasjement i beslutningsprosesser både politisk og i forvaltningen på alle nivåer og i alle sektorer. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for å samordne trafikksikkerhetsarbeidet i Buskerud. Trygg Trafikk er konsultativt medlem i FTU. Trygg Trafikk deltar også i en del arbeidsgrupper nedsatt av FTU, som for eksempel arbeidsgruppe for FTU`s tiltaksplan. Trafikksikkerhetskonferansen Hvert år arrangeres det en trafikksikkerhetskonferanse felles for Buskerud, Vestfold og Telemark. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom FTU og Trygg Trafikk i de tre fylkene. Hovedmålgruppen for konferansen er kommunene og målet er å gi kunnskap om trafikksikkerhet, inspirere til innsats og bygge nettverk. I 2014 ble konferansen arrangert på Sundvollen hotell i Buskerud og hovedtemaet var «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg ». Konferansen hadde drøyt 200 deltakere. Trafikksikker kommune Lokalt trafikksikkerhetsarbeid i kommunene er avgjørende for å nå nasjonale mål om reduksjon i antall drepte FYLKESTINGSVALGET 2015 Alle de politiske partiene utarbeider program for den neste perioden. Trygg Trafikk har sendt innspill til programmene. Målet er å få trafikksikkerhet høyere prioritert. og hardt skadde. Kommunene er en viktig aktør i arbeidet med å forebygge trafikkulykker. Som veieier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. For å lykkes i dette arbeidet må alle kommunens etater involveres i arbeidet og den enkelte etatsleder ta sitt ansvar. Arbeidet må forankres i den politiske og administrative ledelsen. Trafikksikker kommune er et godkjenningssystem med kriterier og sjekklister som kommunen må jobbe etter. Buskerud fylkeskommune har et mål om at syv kommuner skal være godkjent innen utgangen av I 2014 skrev Ål kommune under på intensjonsavtalen om å bli en «Trafikksikker kommune» og de arbeider systematisk med å oppfylle kriteriene. Drammen kommune har også sagt at de vil begynne prosessen. Trafikkofrenes dag Trafikkofrenes dag er et stort samarbeidsprosjekt i regi av FTU. Trygg Trafikk er leder av arbeidsgruppen og hovedansvarlig for arrangementet. Målet er å sette fokus på trafikkulykkene, lage en arena der pårørende kan minnes sine og der etater, organisasjoner og frivillige kan vise sin medfølelse og sitt engasjement for trafikksikkerhet. Trafikkofrenes dag ble arrangert 11.januar 2015 i og ved Åssiden kirke. Arrangementet åpnet ved Åssiden skole med appeller av Fylkesordfører og ordfører i Drammen. Derfra gikk det et stille fakkeltog til Åssiden kirke der Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen holdt hovedtalen og Jonas Fjeld sang. 9

10 TRAFIKANTENES VALG Trafikantenes valg i trafikken har stor betydning for ulykkesrisiko og skadeomfang. Kunnskap om ulykkesomfang, årsaker og risiko setter trafikanter i stand til å ta bevisste og trygge valg. Trygg Trafikk tar et særlig ansvar for å påvirke trafikantene til bruk av fotgjengerrefleks, sykkelhjelm og riktig sikring av barn i bil. Sikring av barn i bil Det er fortsatt mye usikkerhet i forhold til sikring av barn i bil. Dette er blant de temaene Trygg Trafikk får flest henvendelser om fra publikum og mye tid går med til å gi råd og veiledning på telefon. Det er både privatpersoner og ansatte i barnehager og skoler som søker informasjon. Nasjonal tiltaksplan har et mål om at 60% av alle barn i alderen 1-3 år skal være sikret bakovervendt i bil. Tellinger i Buskerud våren 2014 viste at 47% av barn i denne aldersgruppen satt bakovervendt. Det er Utrykningspolitiet i Buskerud som gjennomfører denne tellingen i sammenheng med sin kontrollvirksomhet. Det sendes ut brosjyrer til helsestasjoner og barnehager. På alle kurs for barnehageansatte får dette temaet en egen bolk. Her vektlegges det spesielt at riktig sikring av barn i bil bør inn som tema på foreldremøter og i barnehagenes internkontrollsystem. Trygg Trafikk har en svært god samarbeidspartner i Mari Høe fra Ringerike. Gjennom sin blogg og en populær Facebook-side informerer hun foreldre om sikring av barn i bil. SIKRING AV BARN I BIL-KURS Trygg Trafikk hadde en kurskveld om sikring av barn i bil for «Flerkulturell kvinnegruppe» i regi av Frelsesarmeen i Drammen. Refleks Trygg Trafikk har gjennomført tellinger av voksne fotgjengere i flere år og nå ser vi en bedring! I år viser tallene at 31% av de voksne i Buskerud bruker refleks når de går ute om kvelden. I fjor var tallet 26% (og i %). Men det er fortsatt langt igjen til vi kan si oss fornøyde. Den nasjonale refleksdagen ble arrangert 16. oktober. Målet med denne dagen er å sette fokus på refleks og minne folk på å bruke refleks. Det er derfor viktig å få så bred pressedekning som mulig. Årets Refleksdagsrefleks var designet av Nicolay Aamodt og var formet som en diamant. Sammen med Sparebank 1 hadde Trygg Trafikk en aksjon på Strømsø torg der ungdommer delte ut reflekser mens de danset til «Shine bright like a diamond». Det ble sendt ut pressemelding til alle aviser med informasjon om hva som skjedde på de forskjellige stedene i fylket. Flere av idrettslagene i Verditransportkampanjen markerte dagen med utdeling av reflekser i eget lokalmiljø, det ble delt ut refleks på en del kinoer, både Sparebank1 og Sparebanken Øst hadde utdelinger av refleks på forskjellige steder i fylket. Næringslivsforeningen «Damenes by» i Hokksund delte ut diamantreflekser under mottoet: «Diamons are a girls best friend» «I år viser tallene at 31% av de voksne i Buskerud bruker refleks når de går ute om kvelden. Det er fortsatt langt igjen til vi kan si oss fornøyde.» 10

11 oppdage deg. Med refleks har bilisten 10 sekunder til rådighet. Det kan redde livet ditt. TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2014 REFLEKSDAGEN SHINE BRIGHT LIKE A DIAMOND 16. OKTOBER 2014 Bli sett. Bruk refleks. Går du uten refleks i mørket vil en bilist i 50 km/t bare ha 2 sekunder på å oppdage deg. Med refleks har bilisten 10 sekunder til rådighet. Det kan redde livet ditt. DESIGN/AD: OCTOBER DESIGN FOTO: KAI MYHRE STYLING: ODDA REFLEKSDAGEN SHINE BRIGHT LIKE A DIAMOND 16. OKTOBER 2014 Bli sett. Bruk refleks. Går du uten refleks i mørket vil en bilist i 50 km/t bare ha 2 sekunder på å DESIGN/AD: OCTOBER DESIGN FOTO: KAI MYHRE STYLING: ODDA Trafikkofrenes dag: Fylkesordfører Morten Eriksrød, Motorentusiast Jan Erik Larssen, Distriktsleder Dans med refleksparaply til «Shine bright like a diamond» Anne Marit Jordheim, Biskop Laila Riksaasen Dahl og på Refleksdagen leder av FTU Trond Johansen. Utdeling av refleks på refleksdagen 11

12 ØKONOMI OG FINANSIERING Tiltaksmidlene er tildelt fra FTU sitt budsjett. Ubrukte midler overføres til FTU vedtok i februar 2009 at Trygg Trafikk får anledning til å overføre midler innbyrdes mellom tiltakene i tiltaksplanen. Trygg Trafikks tiltak i 2014 var i samsvar med Trygg Trafikks virksomhetsplan 2014 og Handlingsplanen for trafikksikkerhet for Buskerud. Regnskapet blir ført av regnskapsfører i Trygg Trafikk og revidert av BDO AS. Reiseutgifter (inkludert telefon og Overført fra 2013 Tilskudd fra FTU 2014 Regnskap Overføres til 2015 administrasjonutgifter) FTU`s tiltaksplan 2014 Overført fra 2013 Tilskudd fra FTU 2014 Regnskap Overføres til Trafikkopplæring i barnehage og barneskole 3.2 Trafikkopplæring lærerskolestudenter Trafikkopplæring hjemme /4.2 Trafikkopplæring på ungdomsskolen/trafikk valgfag 4.4 Russ, rus og trafikk «Jentenes trafikkaksjon» og «Real life Auto» 4.11 Sikring av barn i bil Økt bruk av refleks og sykkelhjelm (+10800) Trafikkofrenes dag SUM (+10800) Kommentarer til regnskapet: Midler som ikke er benyttet i 2014 overføres automatisk til Trafikkopplæring i barnehage og skole Vi fikk anledning til å delta i en stor nasjonal kartlegging av trafikkopplæringen i barnehagene, der Buskerud-tall ble skilt ut. Dette gir oss et godt grunnlag for videre arbeid. Budsjettposten ble derfor overskredet, men kan dekkes inn fra andre poster. 3.5 Økt bruk av refleks og sykkelhjelm I tillegg til midlene fra FTU er det tilført 10800kr. Sparebank 1 deltok i refleksdagen og bidro med kr til arrangementet, i tillegg ble 800kr overført fra en gullsmed. 4.1/4.2 Trafikk valgfag Noen lærere har fått tilsagn om støtte til kvalifiseringskurset på Høyskolen i Nord-Trøndelag, men fikk ikke deltatt i 2014, de søker på nytt i Jentenes Trafikkaksjon og «Real Life Auto» er sammenslått i budsjettet, pengene ble overført fra Jentenes trafikkaksjon er avsluttet og flere stimuleringstiltak for å få ungdommer til å gjennomføre RLA har ikke fått den oppslutningen man ønsket. 6.1 Trafikkofrenes dag gjennomføres på nyåret og fakturaer kommer på begge sider av årsskiftet. 12

13 FRAMTIDIGE BEHOV OG MULIGHETER Det er svært urovekkende at tallet på omkomne i Buskerud holder seg så høyt og at vi igjen er det fylket med flest drepte på veiene. Det må være et stort fokus på finne årsaker til dette og ikke minst gjennomføre tiltak som reduserer antall drepte og hardt skadde. Det satses mye på veitiltak, ikke minst på å ta igjen etterslepet på vedlikehold, men de trafikantrettede tiltakene må få en større oppmerksomhet og prioriteres høyere. I «Handlingsprogrammet til fylkestrafikksikkerhetsutvalg » løftes satsing på kommunalt trafikksikkerhetsarbeidet fram. Kommunene har god oversikt over de fysiske trafikksikkerhetstiltakene og gjennomgår årlig hva som skal prioriteres. Men de har i liten grad systematisert de trafikantrettede tiltakene som de etter gjeldende planverk er pålagt, og det mangler avklarte ansvarsforhold og rapporteringsrutiner. Det er viktig at dette nå prioriteres, det store potensialet ligger på de ikke-fysiske tiltakene. Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier som skal ligge til grunn for et grundig og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Kriteriene bygger på gjeldende lover og forskrifter. Det er vedtatt en målsetting om at Buskerud har 7 Trafikksikre kommuner i denne planperioden. Skal vi lykkes med å redusere antall skadde og drepte har kommunene en nøkkelrolle. Vi ser nå at det krever en betydelig innsats å få kommunene med i dette arbeidet og de vil trenge god oppfølging. Det er fortsatt viktig å prioritere innsatsen mot ungdomsulykker. Mange ungdomsskoler i Buskerud tilbyr nå trafikk som valgfag. Ungdommer som velger dette faget vil få 57 timer i året med trafikk, holdninger og risikoforståelse. Dette er et betydelig bidrag til å redusere ungdomsulykkene. Trafikalt grunnkurs kan være en del av valgfaget. Men for at elevene skal få dette godkjent, må læreren ha bestått tilleggsutdanningen «Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk». Trygg Trafikk vil informere om og motivere til at mange lærere tar dette kurset. Vi vil også invitere til nettverksmøter for lærere som underviser i dette valgfaget. Bruk av verneutstyr i trafikken; bilbelte, hjelm og refleks har nasjonale måltall og vi må følge utviklingen nøye ved å se på og formidle resultatene av de årlige tellingene i Buskerud. Erfaringsvis vet vi at der vi har tall, så øker medieinteressen. At vi får gode oppslag i media er svært viktig for å holde fokuset på bruk av verneutstyr og trafikksikkerhet generelt, oppe. «Det er svært urovekkende at tallet på omkomne i Buskerud holder seg så høyt og at vi igjen er det fylket med flest drepte på veiene. Det må være et stort fokus på finne årsaker til dette og ikke minst gjennomføre tiltak som reduserer antall drepte og hardt skadde.» 13

14 TRYGG TRAFIKK I BUSKERUD Trygg Trafikks arbeid i Buskerud er styrt av organisasjonens strategiplan og årlige virksomhetsplaner, samt av «Handlingsplan for trafikksikkerhet i Buskerud». Fylkessekretariatet i Buskerud ble opprettet i Distriktslederen har kontorplass på Fylkeshuset i Drammen, og leder Trygg Trafikks arbeid i fylket. Distriktslederen er lønnet av Trygg Trafikk, mens kontorhold og reiseutgifter dekkes av Buskerud fylkeskommune. Distriktsleder : Anne Marit Jordheim Postadresse : Postboks 3563, 3007 Drammen Telefon : eller E-post : 14

15 Samarbeidspartnere Ambulansetjenesten Brannvesenet Buskerudbyen Buskerud fylkeskommune Den norske kirke Fylkesmannen i Buskerud Helsesøstertjenesten i kommunene Høyskolen i Buskerud avd for lærerutdanning Kommunene MA NAF Norsk luftambulanse Personskadeforbundet LTN Politistasjonene, lensmannskontorene og UP i Buskerud Røde Kors Statens vegvesen Sykkelbyen Kongsberg Sykle til jobben -aksjonen 15

16 TRYGG TRAFIKK BUSKERUD Haugesgate 89, Postboks Drammen Tlf: TRYGG TRAFIKK Tollbugata 32 Postboks 277 Oslo Sentrum, 0103 Oslo Tlf:

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 Kontaktpersoner i Setesdal Lensmann Terje

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2016 INNHOLD Distriktsleder: Anne Marit Jordheim Postboks 3563 3007 Drammen Telefon: 971 68 498 E-post: jordheim@tryggtrafikk.no

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2015 Distriktsleder: Kari Vassbotn Postboks 1403 8002 Bodø Telefon: 450 24 405 Epost: vassbotn@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK NORDLAND FYLKE Trygg Trafikks arbeid i Nordland

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2015 INNHOLD Distriktsleder: Knut Larsen Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø Telefon: 78 96 31 50 eller 932 07 641 Epost: Larsen@tryggtrafikk.no

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2016 INNHOLD Distriktsleder: Knut Larsen Henry Karlsens plass 1 9815 Telefon: 78 96 31 50 eller 932 07 641 Epost: Larsen@tryggtrafikk.no

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2016 ÅRSRAPPORT 2016 INNHOLD Distriktsleder: Kari Vassbotn Postboks 1403 8002 Bodø Telefon: 450 24 405 Epost: vassbotn@tryggtrafikk.no Prosjektmedarbeider: Tore Jeremiassen

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2015 SAMARBEIDSPARTNERE Trygg Trafikk Østfold har hatt et nært og godt samarbeid med følgende: Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Østfold

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUSTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2016 INNHOLD Distriktsleder: Paal Ove Sodefjed

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Trafikksikker kommune Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Hordaland, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt skadde

Detaljer

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Hemne kommune Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Sør-Trøndelag, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikker kommune- Et organisatorisk trafikksikkerhetstiltak Trafikksikker kommune- Et samarbeidstiltak i regi av fylkeskommunene og Trygg Trafikk Resultatkonferansen,

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2015 INNHOLD Distriktsleder: Mette Magnussen Postboks 2004 3103 Tønsberg Telefon: 909 97 970 E-post: magnussen@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK VESTFOLD Trygg Trafikks arbeid

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Ideell organisasjon - Trygg Trafikk er en landsdekkende paraplyorganisasjon for det frivillige

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2016 INNHOLD Distriktsleder: Unni Knutli Postboks 277 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 911 64 318 E-post: knutli@tryggtrafikk.no Distriktsmedarbeider:

Detaljer

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk Forebyggende arbeid Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTAGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTAGDER 2016 INNHOLD Distriktsleder: Ole Rath Postboks

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2016 TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD Trygg Trafikks arbeid i Østfold er styrt av organisasjonens strategiplan og årlige virksomhetsplaner, samt

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015 NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA Årsrapport 2015 Ungdomsprosjektet Rekruttering av nye deltakere til Ungdomsprosjektet 2015 startet tidlig i januar, med besøk på videregående skoler (Søgne,

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER 2015 INNHOLD Distriktsleder: Ole Rath Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand Telefon: 926 26 365 E-post: rath@tryggtrafikk.no TRYGG

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status tre år inn i prosjektet, Sundvolden februar 2017 Harald Heieraas seniorrådgiver Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HORDALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HORDALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Trafikksikker Kommune

Trafikksikker Kommune Kommunalt Trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikker Kommune Levanger 02.03.16 Frode Tiller Skjervø Distriktsleder Trygg Trafikk Nord-Trøndelag Levanger en Trafikksikker Kommune? Trygg Trafikk sitt ønske om

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status, tre år inn i prosjektet, nettverkstreff Stavanger Hans Martin Sørensen, Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Utfordringer i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Trafikksikkerhetsarbeidet er ikke

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2015 INNHOLD Distriktsleder: Elsa Klemetsen Vegkontoret, Mellomveien 40 9007 Tromsø Telefon: 915 75 860 E-post: klemetsen@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK TROMS Trygg Trafikks

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK 2016 INNHOLD Distriktsleder: Marianne Mittet Solbraa Postboks 303 2303 Hamar Telefon: 908 80 312 Epost: solbraa@tryggtrafikk.no TRYGG

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2015 INNHOLD Distriktsleder: Unni Knutli Postboks 277 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 911 64 318 Epost: knutli@tryggtrafikk.no TRYGG

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2016 INNHOLD Distriktsleder: Elsa Klemetsen Vegkontoret, Mellomveien 40 9007 Tromsø Telefon: 915 75 860 Epost: klemetsen@tryggtrafikk.no

Detaljer

trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport

trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport Trygg trafikk HEDMARK 2013 Dette er TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato:

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 01.06.2017 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: 01.06.2017 Tid: 14:00 1 2 Saksliste trafikk Setebelter i buss, v/statens

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

Trafikksikkerhetsperspektiv

Trafikksikkerhetsperspektiv Kommunalt folkehelsearbeid i et Trafikksikkerhetsperspektiv KS-høstkonferanse torsdag 10.november Frode Tiller Skjervø Distriktsleder Trygg Trafikk Nord-Trøndelag Folkehelse og fokus på hverdagsaktiviteten

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Muligheter og utfordringer Drepte i vegtrafikken i Norge 1946-2012 Drepte 1946-2012 Drepte i Europa 3 Utvikling i drepte og hardt skadde i hele landet 2000-2012 og forslag

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDTRØNDELAG 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDTRØNDELAG 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDTRØNDELAG 2015 Distriktsleder: Frode Tiller Skjervø Byaveien 21 Postboks 195 7702 Steinkjer

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 10.06.2014 Foto: Statens vegvesen St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Med utgangspunkt i Nasjonal transportplan 2014-2023 vil hovedaktørene

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2014 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017

Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017 Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017 VEDTATT 21.11.2013 FORORD Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for å samordne

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla 2014 Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla ÅRSRAPPORT 2014 N ULLVISJONEN I D ATO PÅ NYHETSBREV Trafikksikkerhetsplaner for Søgne, Songdalen og Vennesla er ferdig! Kommunene Søgne,

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2016 INNHOLD Distriktsleder: Mette Magnussen Postboks 2004 3103 Tønsberg Telefon: 909 97 970 E-post: magnussen@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK VESTFOLD Trygg Trafikks arbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØRTRØNDELAG 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØRTRØNDELAG 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØRTRØNDELAG 2016 TRYGG TRAFIKK SØRTRØNDELAG Trygg Trafikks arbeid i SørTrøndelag er styrt

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDTRØNDELAG 2016 TRYGG TRAFIKK NORDTRØNDELAG Distriktsleder: Frode Tiller Skjervø Byaveien 21 Postboks 195 7702 Steinkjer Telefon: 934 09 424 Epost: skjervo@tryggtrafikk.no Trygg

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE TRAFIKKSIKKER KOMMUNE SLUTTRAPPORTERING Kommune: Lunner Ansvarlig for arbeidet i kommunen (navn, funksjon/stilling, e- post og mobil/tlf.): Anne Grønvold, rådgiver politikk og samfunn, ang@lunner.kommune.no,

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål - 2014 Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen Vegdirektoratet 1 Trafikken i gamle dager 10.06.2015 Resultatkonferanse om trafikksikkerhet

Detaljer

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet?

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Drepte 1946-2012 2 Drepte i møte og utforkjøringsulykker 3 Drepte fotgjengere og syklister 4 Ambisjon NTP 2014-2023 5 Drepte i Europa 6 Utfordringer

Detaljer

Kunnskap og trafikkforståelse

Kunnskap og trafikkforståelse Kunnskap og trafikkforståelse. Læreplan og rammer Resultat av et pilotprosjekt Kristin Eli Strømme og Atle Indrelid Trygg Trafikk, Norge Trygg Trafikk Hovedmål Trafikksikker oppvekst Trafikksikkerhet prioriteres

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 21.04.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 21.04.2016 Tid 14:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Notater 1/16 Trafikksikker

Detaljer

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier Tove TS-konferanse i Tromsø 16.10. kl 1015: Tema: Hva kan vi bidra med for å nå TS-målene. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Som samferdselsråd

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013

SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. ORGANISERING AV TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT OSLO 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK OSLO

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT OSLO 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK OSLO TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT OSLO 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK OSLO 2015 INNHOLD Distriktsleder: Erik Bo Berg Postboks 277 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 920 35 976 E-post: berg@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

ARSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG.

ARSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG. TRYGG TRAFIKK ARSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG. +41, Foto; Namdalsavisa 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2015 INNHOLD Distriktsleder: Erik Hartmann 6404 Molde Telefon: 905 39 377 Epost: hartmann@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK

Detaljer

Aktive og trygge barn på skolevei

Aktive og trygge barn på skolevei Aktive og trygge barn på skolevei Bergen 10. mars 2015 Distriktsleder Øivind Støle Trygg Trafikk Hordaland stole@tryggtrafikk.no 977 21 124 Hva Trygg Trafikk jobber med og for Sykling er viktig Sykling

Detaljer

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Trygg Trafikk Privat organisasjon som har i oppgave å bidra til størst mulig trafikksikkerhet for

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Planprogram Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017-2020 Utarbeidet av Karmøy kommune, driftsavdelingen. 07.04.2016 Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Hedmark :

Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Hedmark : Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Hedmark 2016 2017: Tiltak: Tidsperiode Ansvar Samarbeidspartnere Mål og beskrivelse Barn: Trafikksikker barnehage Løpende Trygg Trafikk FAU, barnehager, kommuner Mål

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato:

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 20.04.2017 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: 20.04.2017 Tid: 14:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Orientering Sykkelulykker

Detaljer