TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD"

Transkript

1 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2016

2 INNHOLD Distriktsleder: Anne Marit Jordheim Postboks Drammen Telefon: E-post: TRYGG TRAFIKK BUSKERUD Trygg Trafikks arbeid i Buskerud er styrt av organisasjonens strategiplan og årlige virksomhetsplaner, samt av Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg Fylkessekretariatet i Buskerud ble opprettet i Distriktslederen har kontorplass på Fylkeshuset i Drammen og leder Trygg Trafikks arbeid i fylket. Distriktslederen er lønnet av Trygg Trafikk, mens kontorhold og reiseutgifter dekkes av Buskerud fylkeskommune. TRAFIKKSIKRE KOMMUNER Ål kommue Rollag kommune Dette er Trygg Trafikk...3 Omkomne i veitrafikken...4 Trafikksikker oppvekst...5 Trafikksikkerhet må prioriteres...9 Trafikantenes valg Økonomi og finansiering...13 Fremtidige behov og muligheter...14 SAMARBEIDSPARTNERE Ambulansetjenesten Brannvesenet Buskerudbyen Buskerud fylkeskommune Den norske kirke Fylkesmannen i Buskerud Helsesøstertjenesten i kommunene Høyskolen i Buskerud, avd. for lærerutdanning Kommunene KS MA rusfri trafikk og livsstil NAF Norsk Luftambulanse Personskadeforbundet LTN Politistasjonene, lensmannskontorene og UP Røde Kors Statens vegvesen Sykkelbyen Kongsberg Sykle til jobben-aksjonen MEDLEMMER I TRYGG TRAFIKK Flå kommune Gol kommune Hol kommune Kongsberg kommune Krødsherad kommune Lier kommune Nedre Eiker kommune Nore og Uvdal kommune Ringerike kommune Rollag kommune Sigdal kommune Øvre Eiker kommune Ål kommune FTU Buskerud Norges Motorsportforbund Norsk Motorklubb Toyota Norge AS ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2016 REDAKTØR: Anne Marit Jordheim DESIGN: October Design AS KORREKTUR: Slett og rett Dette er Trygg Trafikk TRYGG TRAFIKK ER EN LANDSDEKKENDE MEDLEMSORGANISASJON SOM JOBBER FOR BEDRE TRAFIKKSIKKERHET FOR ALLE TRAFIKANTER. VI SØRGER FOR AT TRAFIKKOPPLÆRING OG INFORMASJON OM TRAFIKKSIKKERHET NÅR UT TIL BARNEHAGER OG SKOLER OG BEFOLKNINGEN FOR ØVRIG. Gjennom konseptene Trafikksikker kommune, Trafikksikker barnehage og Trafikksikker skole bidrar vi med rådgivning, struktur og tiltaksplaner for økt trafikksikkerhet. Trygg Trafikk jobber også med holdningskampanjer og med å få folk til å bruke sikkerhetsutstyr i trafikken. Målet er å få folk til å ta klokere valg i trafikken. Trafikantenes kompetanse vil fortsatt i mange år ha stor betydning for trafikksikkerheten. Samarbeidspartner og pådriver nasjonalt og lokalt Trygg Trafikk fungerer som bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter nasjonalt og lokalt. Organisasjonen møter i kontaktutvalget for trafikksikkerhet (KTS) og har ansvar eller delansvar for 25 tiltak i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Trygg Trafikks distriktsledere har en sentral rolle i det kommunale og fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet. TRYGG TRAFIKKS HOVEDMÅL Trygg Trafikk har vedtatt en strategiplan for med følgende hovedmål: HOVEDMÅL 1 Trygg Trafikk er en ledende aktør i arbeidet for trafikksikker oppvekst. HOVEDMÅL 2 Trygg Trafikk påvirker beslutningstagere til å prioritere trafikksikkerhet. HOVEDMÅL 3 Trygg Trafikk bidrar til at trafikantene tar riktige valg. Medlemmer Trygg Trafikk bygger nettverk og samarbeider med medlemsorganisasjonene om politiske saker med betydning for trafikksikkerheten. Medlemmer i Trygg Trafikk er i hovedsak kommuner, FTU, bedrifter og andre landsdekkende organisasjoner. Finansiering På nasjonalt nivå finansieres Trygg Trafikk over statsbudsjettet samt frie midler og prosjektkjøp fra Finans Norge og forsikringsselskapene. Lokale aktiviteter rundt om i landet finansieres gjennom fylkenes tilskudd og prosjektmidler. Trygg Trafikk er landsdekkende og til stede i alle landets fylker. 3

3 14 omkom i trafikken i Buskerud i 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 14 mennesker omkom på veiene i Buskerud i I 2015 omkom det åtte, så dette er en svært tragisk og urovekkende økning. Vi ser også at dette igjen plasserer Buskerud som et av de aller verste fylkene, der det omkommer flest mennesker i trafikken. Systematisk, grundig og langsiktig trafikksikkerhetsarbeid fungerer I 2015 omkom totalt 117 personer i trafikken. SSBs foreløpige tall viser at 135 personer mistet livet på norske veier i Selv om dette er en økning fra året før, er tallene på et historisk lavt nivå. Antall mennesker omkommet i trafikken Kategori drepte Antall Personbilsjåfør 8 Bilpassasjer 1 Fotgjenger 2 MC-fører 2 Syklist 1 Type dødsulykke Antall Møteulykke 7 Utforkjøring 1 Påkjørsel 3 Velt 1 Kollisjon 1 På landsbasis ser vi en nedgang i alle trafikantgrupper, bortsett fra hos myke trafikanter hvor pilen går i motsatt retning. Her stiger antall omkomne og hardt skadde, og spesielt gjelder dette for syklistene. Det er et nasjonalt mål om at enda flere skal gå og sykle, så denne tendensen gir grunn til bekymring. Tallene viser helt tydelig at trafikksikkerhetsarbeidet må trappes opp og at det må fokuseres enda sterkere på sikkerhet for syklister og fotgjengere. OVERSIKT ANTALL OMKOMNE PER FYLKE I 2016 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fj. Møre og R. Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark OVERSIKT ANTALL OMKOMNE BUSKERUD Trafikksikker oppvekst TRAFIKKSIKKERHET FOR BARN ER DE VOKSNES ANSVAR, OG OMFATTER FYSISKE TILTAK, FARTSGRENSER, SIKKER TRANSPORT, SIKKERHETSUTSTYR OG TRAFIKKOPPLÆRING. Trygg Trafikks tiltak er primært rettet mot trafikkopplæring og bruk av sikkerhetsutstyr. Grunnlaget for holdninger til sikkerhet legges i barneårene, og derfor må trafikkopplæring starte tidlig. Voksne i hjem, barnehage og skole er rollemodeller, og har ansvar for at barn og unge utvikler evne til refleksjon, risikoforståelse, å ta andres perspektiv og til å samarbeide. Gjennom konseptet Trafikksikker kommune har vi etablert godkjenningsordninger for Trafikksikker barnehage og Trafikksikker skole. På denne måten setter vi trafikkopplæring i system gjennom hele utdanningsløpet. Trafikkopplæring hjemme Foreldrene har hovedansvaret for trafikkopplæring med egne barn. Vi ønsker å stimulere til mer og bedre trafikkopplæring hjemme og bevisstgjøre foreldre som rollemodeller. Det er spesielt helsesøstre, barnehageansatte og lærere som er viktige medspillere i dette arbeidet. For å bli godkjent som Trafikksikker kommune må kommunene dokumentere at de har planfestet trafikksikkerhet i foreldresamarbeidet i alle barnehagene og skolene og på helsestasjonene. Barnehage Trafikkopplæring er ikke obligatorisk i barnehagenes rammeplan, men Trygg Trafikk stimulerer til trafikkopplæring gjennom kurs og læringsressurser. Skal kommunene bli godkjent som trafikksikre kommuner, er det et krav at alle barnehagene har dokumentert at de har trafikksikkerhet i sine lokale planer og at de har skriftlige rutiner som ivaretar barnas trafikksikkerhet. I 2016 ble den nye Barnas Trafikklubb lansert. Den inneholder et komplett trafikksikkerhetsopplegg for barnehagene. I løpet av høsten fikk alle barnehagene informasjon om klubben, og ved årsskiftet hadde 44 barnehager For å bli en trygg trafikant, må trafikktreningen starte tidlig. Trafikkurs for barnehageansatte

4 Trafikk valgfag gir oss nye muligheter til å nå ungdomsskolen. Den viktigste sykkelopplæringen skjer når foreldrene sykler sammen med barna i trafikken. Beltehelter minner skoleelever på setebelter, og UP er fornøyd. meldt seg inn. Det ble gjennomført et kurs i Buskerud for barnehageansatte i 2016 med 25 deltakere. Årets kurs var lagt til Drammen kommune. Det er sendt ut informasjon om materiell og aktiviteter til alle barnehager. Hovedhensikten med kurs og informasjon er å motivere barnehagene til å sette trafikk på dagsordenen, både i rutinene for driften og som del av barnehagens innhold. Skole Læreplanen for grunnskolen, Kunnskapsløftet, inneholder klare kompetansemål om trafikk både på barnetrinn og ungdomstrinn. Trygg Trafikk holder god kontakt med skoler ved å sende ut materiell og informasjonsbrosjyrer, invitere til konkurranser og aktiviteter og oppfordre til trafikkopplæring. Skal kommunene bli godkjent som trafikksikre kommuner, er det et krav at alle skolene har dokumentert at de har trafikksikkerhet i sine lokale planer. På den måten ivaretar de kompetansemålene om trafikk i Kunnskapsløftet og har skriftlige rutiner som ivaretar elevenes trafikksikkerhet. Gå til skolen Trygg Trafikk har deltatt i planlegging og gjennomføring av mange forskjellige «Gå til skolen»-aksjoner i Spesielt har kommunene i Buskerudbyen hatt sterkt fokus på dette. Det gjennomføres lignende aksjoner også i andre kommuner, og Trygg Trafikk bistår med ideer og opplegg samt litt støtte til premier. Informasjon til foreldre til skolestartere Alle barneskolene får tilbud om foreldreheftet «6-åringer på skolevei» kostnadsfritt tilsendt i det antallet de trenger. De aller fleste skolene takker ja til dette, og deler heftet ut på første foreldremøte. Heftet inneholder råd og veiledning om trafikktrening på skolevei med egne barn. Sykling på skoleveien trygt frem og hjem Forskrift til opplæringsloven ble endret, nå avgjør foreldre selv når deres barn kan begynne å sykle alene til skolen. Mange kontakter Trygg Trafikk for å få råd. Vi legger vekt på god informasjon om sykkeltrygghet og sykkelopplæring, og sender ut vår veileder på forespørsel. Noen elever har enkle og oversiktlige veier, mens andre må forholde seg til mer krevende trafikk. For å vurdere om barn kan sykle trygt alene til skolen, må skoleveien kartlegges. Barna må også ha fått tilstrekkelig sykkelopplæring. Trygge skoleveier og trygg skoletransport Det er sterkt fokus på at elever skal ha trygge skoleveier. Det er hvert år viktig å minne både foreldre og andre som kjører langs skoleveiene på at de må ta spesielt hensyn. Trygg Trafikk mener at skoleplikten her i landet må forutsettes oppfulgt av retten til å komme trygt til og fra skolen. Dette krever betydelig innsats både fra bevilgende myndigheter, kommuner, skoler og foreldre. Trygg Trafikk Buskerud får jevnlig henvendelser som gjelder skoleveier og skoletransport. Mange foreldre føler seg utrygge i forbindelse med barnas skolevei. Samtidig er foreldrekjøring til skolene en av årsakene til at skoleveien oppleves som farlig. Trygg Trafikk gir veiledning til foreldreutvalg ved skoler og enkeltforeldre. Svært mange skolebusser er nå utstyrt med setebelter, men det er en stor utfordring å få elevene til å ta dem i bruk. Buskerud fylkeskommune gjennomførte våren 2014 en kartlegging av hvor mange som brukte belter i buss på strekninger med mye skolebarnkjøring. Kartleggingen viste at bare 35 prosent av passasjerene brukte beltene. I samarbeid med Trygg Trafikk gjennomførte Buskerud fylkeskommune kampanjen «Beltehelt» høsten 2015 og videreførte den denne høsten. Kampanjen har gitt gode resultater og beltebruken har gått markant opp. Særlig farlig skolevei Det kommer svært mange henvendelser fra foreldre, kommuner og Fylkesmannen angående «særlig farlig skolevei» i opplæringsloven 7. Trygg Trafikks veileder om emnet er etterspurt, og den sendes ut til alle som ønsker den. Det gis mye veiledning over telefon. Unntaksvis er distriktslederen på befaring på skoleveier. Trygg Trafikk har et godt samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud, der de behandler klagesakene på avslått skoleskyss. Trafikkurs for lærerstudenter Trygg Trafikk prioriterer lærerutdanningen høyt. Det er viktig å møte lærerstudenter, informere om målene for trafikksikkerhet i Kunnskapsløftet og vise at det finnes materiell tilpasset læreplanen. I samarbeid med Høgskolen i Buskerud, avd. for lærerutdanning i Drammen, ble det gjennomført to halvdagskurs i trafikk for lærerstudentene. Det ene kurset var for studenter som utdanner seg for trinn og det andre for de som utdanner seg for trinn. Innholdet i kursene var spesielt tilpasset de aktuelle klassetrinnene. Vi får gode tilbakemeldinger på kursene både fra høyskolen og studentene. Ungdom Ungdomsulykker er et prioritert område for FTU. Myndighetene har høye ambisjoner om å redusere antall ungdomsulykker. Trygg Trafikks hovedsatsing for denne gruppen er skoletiltak som rettes mot alle og har til hensikt å styrke den gode atferden. Trafikk valgfag gir oss nye muligheter til å nå ungdomsskolen. Trafikk valgfag og trafikalt grunnkurs i skolen Ungdomsskolene kan nå tilby trafikk som valgfag. Dette er en ny og viktig arena, der elever får mye trafikkopplæring og på den måten er bedre rustet i den mest ulykkesutsatte perioden i livet. Trafikalt grunnkurs kan inngå som en del av faget, og elevene får dette godkjent dersom læreren har et kvalifiseringskurs. I 2016 fikk to Buskerud-lærere støtte til kvalifiseringskurset. For at valgfaget kan godkjennes som trafikalt grunnkurs, må skolene følge Statens vegvesen sine bestemmelser for opplæringen. Trygg Trafikk inviterte alle lærerne fra Buskerud, Vestfold, Telemark, Akershus og Østfold som underviser i trafikk valgfag til en nettverkssamling i september. Ti lærere fra Buskerud deltok på samlingen. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Det er et nasjonalt mål om at 25 % av ungdomsskolene skal tilby trafikk som valgfag innen I 2016 tilbyr over 30 % av de kommunale ungdomsskolene i Buskerud dette valgfaget! 6 7

5 Seminar for russestyrene på politistasjonen i Drammen. Ungdomsbedriften Stay Safe UB brukte Refleksdagen til å markedsføre sin gründeridé Turtleflex en øreproppsokk strikket i refleksgarn (foto: Gro Ellingsgard, Drammens Tidende). Trafikksikkerhet må prioriteres TRYGG TRAFIKK ER EN PÅDRIVER OG AKTØR FOR BEDRE TRAFIKKSIKKERHET, MED SÆRLIG VEKT PÅ TRAFIKANTRETTEDE TILTAK. DETTE INNEBÆRER ENGASJEMENT I BESLUTNINGSPROSESSER BÅDE POLITISK OG I FORVALTNINGEN PÅ ALLE NIVÅER OG I MANGE SEKTORER. Russ, rus og trafikk Dette tiltaket er godt etablert i Buskerud, og Trygg Trafikk har ansvar for å koordinere og samordne. Det er et samarbeidstiltak mellom Statens vegvesen, politiet, helseetaten og Trygg Trafikk, og gjennomføres på litt ulike måter på Gol, Kongsberg, Hønefoss og Drammen. Alle videregående skoler får tilbud om tiltaket. Oppstart skjer på høsten da det arrangeres russeseminar for de nyvalgte russestyrene. På seminarene blir det gitt en kort, men fyldig informasjon om ansvaret russestyrene har for at russetiden skal bli trygg og positiv både for russen selv, skolen og lokalmiljøet rundt dem. På våren besøker Statens vegvesen, politiet og helsesøstrene alle skolene, der hver etat tar for seg sitt tema: Statens vegvesen: Trafikksikkerhet, trafikksikker russebil, tekniske krav til ombygging av bil og om brann i russebil. Politiet: Hvilke krav og forventninger politiet har til russen, samfunnets syn på russen, samarbeid og regler for generell orden og oppførsel samt konsekvenser. Helsesøstrene: Russ og helse. Statens vegvesen og NAF har i flere år samarbeidet om å gi russen et gratis tilbud om sjekk av russebil. Verditransport Denne kampanjen ble initiert av fylkesordføreren i 2009, og Buskerud fylkeskommune er prosjekteier. Trygg Trafikk er med i arbeidet. Kampanjen får stadig med flere idrettslag, og vi ser at klubbene lager reisepolicy og gjennomfører forskjellige trafikksikkerhetsaksjoner. Ungt entreprenørskap Trygg Trafikk støtter opp om ungdomsbedrifter med gode konsepter for å øke trafikksikkerheten. Det er svært positivt at ungdommer jobber med trafikksikkerhet og utvikler nye og kreative ideer og produkter. I 2016 var distriktslederen i Trygg Trafikk mentor for ungdomsbedriften Stay Safe UB ved Rosthaug videregående skole. Det er svært positivt at ungdommer jobber med trafikksikkerhet og utvikler nye og kreative ideer og produkter. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for å samordne trafikksikkerhetsarbeidet i Buskerud. Trygg Trafikk er konsultativt medlem i FTU. Trygg Trafikk deltar også i en del arbeidsgrupper nedsatt av FTU, som for eksempel arbeidsgruppen for FTUs tiltaksplan. I 2016 ble Stortingsmelding 40 om trafikksikkerhet skrevet. Samferdselssjefen i Buskerud hadde ansvar for ett av kapitlene i meldingen på vegne av alle samferdselssjefene. Distriktslederen i Buskerud deltok aktivt i dette arbeidet, og det kapitlet vi leverte fra oss ble i sin helhet tatt inn i meldingen. Trafikksikkerhetskonferansen Hvert år arrangeres det en felles trafikksikkerhetskonferanse for Buskerud, Vestfold og Telemark. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom FTU og Trygg Trafikk i de tre fylkene. Hovedmålgruppen for konferansen er kommunene, og målet er å gi kunnskap om trafikksikkerhet, inspirere til innsats og bygge nettverk. I 2016 ble konferansen arrangert i Vestfold og het «Beste praksis neste praksis». Konferansen hadde drøyt 200 deltakere. Trafikksikker kommune Lokalt trafikksikkerhetsarbeid i kommunene er avgjørende for å nå nasjonale mål om reduksjon i antall drepte og hardt skadde. Trafikksikker kommune er et godkjenningssystem med kriterier som kommunen må jobbe for å oppfylle. Det nasjonale målet er at tre kommuner i hvert fylke skal være godkjent innen utgangen av gjeldende plan- Anne Marit Jordheim holdt et innlegg om barn og sykling på FTUkonferansen. Første stortingsmelding om trafikksikkerhet på nesten 30 år. 8 9

6 Rollag kommune godkjennes som Trafikksikker kommune. Fakkeltog på Trafikkofrenes dag (foto: Torbjørn Tandberg). Vi har en stor utfordring med å få flere til å bruke refleks. Trafikantenes valg TRAFIKANTENES VALG I TRAFIKKEN HAR STOR BETYDNING FOR ULYKKESRISIKO OG SKADEOMFANG. KUNNSKAP OM ULYKKESOMFANG, ÅRSAKER OG RISIKO SETTER TRAFIKANTER I STAND TIL Å TA BEVISSTE OG TRYGGE VALG. Statsminister Erna Solberg holdt hovedtalen (foto: Torbjørn Tandberg). periode ( ). Buskerud fylkeskommune har et mål om at syv kommuner skal være godkjent innen utgangen av Ål kommune ble godkjent i 2015 og Rollag kommune ble godkjent i 2016, mens Hol, Hemsedal og Kongsberg har underskrevet intensjonsavtaler og er godt i gang med arbeidet. I tillegg har både Lier og Nore og Uvdal fattet et politisk vedtak om å starte arbeidet for å bli godkjent. Trafikkofrenes dag Trafikkofrenes dag er et stort samarbeidsprosjekt i regi av FTU. Trygg Trafikk er leder av arbeidsgruppen og hoved- ansvarlig for arrangementet. Målet er å sette fokus på trafikkulykkene, lage en arena der pårørende kan minnes sine og der etater, organisasjoner og frivillige kan vise sin medfølelse og sitt engasjement for trafikksikkerhet. Trafikkofrenes dag ble arrangert 15. januar 2017 i og ved Åmot kirke i Modum. Arrangementet åpnet utenfor Åmotsenteret med appeller av fylkesordfører og ordfører i Modum. Derfra gikk det et stille fakkeltog til Åmot kirke, der statsminister Erna Solberg holdt hovedtalen. I kirken holdt også Lill Heidi Tinholt tale på vegne av de pårørende. Trygg Trafikk tar et særlig ansvar for å påvirke trafikantene til bruk av fotgjengerrefleks og sykkelhjelm og riktig sikring av barn i bil. I 2016 ble det også satt fokus på uoppmerksomhet i trafikken. Sikring av barn i bil Det er fortsatt mye usikkerhet med hensyn til sikring av barn i bil. Dette er blant de temaene Trygg Trafikk får flest henvendelser om fra publikum, og mye tid går med til å gi råd og veiledning over telefon. Det er både privatpersoner og ansatte i barnehager og skoler som søker informasjon. Vi har i flere år hatt et sterkt fokus på bakovervendt sikring. Små barn har svak nakkemuskulatur og stort, tungt hode. Når de kastes fremover i en ulykke, er risikoen for nakkeskader stor. Sitter barna bakovervendt, minimeres risikoen. Tellinger i vårt område (UP-distrikt sør) våren 2016 viste at over 54 prosent av barn under fire år satt bakovervendt. Det er UP i Buskerud som gjennomfører denne tellingen i sammenheng med sin kontrollvirksomhet. Trygg Trafikk avholdt et kurs på Kongsberg i 2016 for helsesøstre, jordmødre og fysioterapeuter om riktig sikring av barn i bil. Det sendes ut brosjyrer til helsestasjoner og barnehager. Det at helsestasjonene har en plan for informasjon til foreldre om sikring av barn i bil, er et av kriteriene i Trafikksikker kommune. På alle kurs for barnehageansatte får dette temaet en egen bolk. Her vektlegges det spesielt at riktig sikring av barn i bil bør inn som tema på foreldremøter og i barnehagenes internkontrollsystem. Refleks Trygg Trafikk gjennomfører tellinger av refleksbruken for voksne fotgjengere hvert år. I år viser tallene at 33 prosent av de voksne i Buskerud bruker refleks når de er ute og går 10 11

7 Økonomi og finansiering Trygg Trafikks distriktsleder lønnes av Trygg Trafikk. Reiseutgifter i fylket og kontorhold dekkes av Buskerud fylkeskommune, samferdselsavdelingen. Tiltaksmidlene er tildelt fra FTU sitt budsjett. Ubrukte midler overføres til FTU vedtok i 2016 at Trygg Trafikk får anledning til å overføre midler innbyrdes mellom tiltakene i tiltaksplanen. Trygg Trafikks tiltak i 2016 var i samsvar med Trygg Trafikks Handlingsplan 2016 og Tiltaksplanen for trafikksikkerhet i Buskerud. Regnskapet blir ført av regnskapsfører i Trygg Trafikk og revidert av BDO AS. Det beste er å sitte bakovervendt, helst til barna er fire år. Elever i 4B på Gol skole med refleksene de fant. Reiseutgifter (inkludert telefon- og administrasjonsutgifter) Overført fra 2015 Tilskudd i 2016 Kostnader i 2016 Overføres FTUs tiltaksplan 2016 Overført fra 2015 Tilskudd fra FTU 2016 Kostnader i 2016 Overføres Trafikkopplæring i barnehage og barneskole Trafikkopplæring lærerskolestudenter Trafikkopplæring hjemme Trafikkopplæring i ungdomsskolen Russ, rus og trafikk Årets Refleksdag-reflekser var designet av Moods of Norway. Trafikksikkerhet for erfarne fotgjengere. 4.4 Ungdomstiltak 4.9 Sikring av barn i bil a Økt bruk av refleks og sykkelhjelm om kvelden. Det er et stykke under landsgjennomsnittet på 39 prosent, og vi har en stor utfordring med å få flere til å bruke refleks. Det er også en viktig oppgave å få skoler til å ta opp refleks som tema. Alle barneskoler ble invitert til «Den store refleksjakten». Her leter elever opp reflekser hjemme fra skuffer, skap og gamle jakker og får dem i bruk igjen. Drøyt 500 elever deltok i jakten i 2016 og fant over 7000 reflekser, det vil si ca. 14 reflekser per deltakende elev! Noen ungdomsskoler jobber også godt med refleks som tema. Nes ungdomsskole hadde et stort prosjekt der elevene laget sine egne reflekser. Den nasjonale Refleksdagen ble arrangert 20. oktober. Målet med denne dagen er å sette refleksen i fokus og minne folk på å bruke dem. Det er derfor viktig å få så bred pressedekning som mulig. Trafikk valgfag-klassene ble utfordret til å markere Refleksdagen og invitere lokalmedia til sin aksjon. Dette skapte mange presseoppslag. Det ble sendt ut pressemelding til alle aviser med informasjon om hva som skulle skje på de forskjellige stedene i fylket. Flere av idrettslagene i Verditransport-kampanjen markerte dagen med utdeling av reflekser i eget lokalmiljø. Eldre trafikanter Vi ser av ulykkesstatistikkene at eldre trafikanter har en svært høy ulykkesrisiko i trafikken. I 2016 har Trygg Trafikk hatt møter med eldrerådet i fylket og holdt et innlegg på en folkehelsekonferanse for eldre i regi av Buskerud fylkeskommune og Pensjonistforbundet i Buskerud. 5.3 Trafikkofrenes dag SUM Kommentarer til regnskapet Midler som ikke er benyttet i 2016, overføres til Noen av tiltakspostene kan utlignes mot hverandre i henhold til vedtaket i FTU. Noen budsjettposter er det avvik på, som kommenteres her: 3.1 Trafikkopplæring lærerstudenter: Dette tiltaket ble samordnet med Trafikkopplæring i barnehage og skole for Det ble innkjøpt reflekser til refleksopplegg, og dette ble kostnadsført på tiltak 3.3a Økt bruk av refleks og sykkelhjelm Trafikkopplæring i ungdomsskolen: Det var budsjettert med en støtte til lærere som ønsket å ta kvalifiseringskurset ved Høyskolen i Nord-Trøndelag for å kunne tilby trafikalt grunnkurs som del av trafikk valgfag. I 2016 tilbød også Høyskolen i Oslo og Akershus kurset, og det ble mye billigere. I 2017 vil det bli gjennomført en nasjonal kartlegging av trafikkopplæringen i skolen, og de gjenstående midlene fra 2016 er tenkt benyttet til å få en resultatrapport for Buskerud. 4.9 Sikring av barn i bil: Det var berammet et kurs for helsesøstre som er utsatt til våren

8 Målet med Barnas Trafikklubb er å øke barnas forståelse for hva som er trygt og hva som er farlig i trafikken på en måte som barna synes er morsom. Fremtidige behov og muligheter TRYGG TRAFIKK ER ET KOMPETANSESENTER FOR TRAFIKKOPPLÆRING I DET NASJONALE TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET, OG RETTER HVERT ÅR FOKUS PÅ HVA VI MENER VIL VÆRE VIKTIGE ARBEIDSOMRÅDER FOR DET KOMMENDE ÅRET. I TRYGG TRAFIKKS HANDLINGSPLAN 2017 RETTER VI ET HOVEDFOKUS PÅ FØLGENDE SATSINGSOMRÅDER. Trafikksikker kommune I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg er det satt et mål om 60 godkjente kommuner innen utgangen av Det vil si tre kommuner i hvert fylke. Buskerud fylkeskommune har satt et ambisiøst mål om å ha syv godkjente kommuner innen utgangen av perioden. Vi har to godkjente kommuner ved utgangen av 2016, men regner med at i alle fall to til (Hemsedal og Kongsberg) blir godkjent første halvdel av Sannsynligvis blir også Hol godkjent før sommeren. Buskerud vil derfor med stor sannsynlighet ha minst fem godkjente kommuner ved utgangen av Vi skal jobbe målrettet for å få flere kommuner med. Spesielt vil vi fokusere på de kommunene som har politiske vedtak, slik som Nore og Uvdal og Lier. Det er også gitt så gode signaler fra Hole, Nes og Gol at det kan forventes at de vil inngå intensjonsavtale. All erfaring tilsier likevel at det går lang tid fra intensjonsavtalen er undertegnet til kommunen er godkjent. Det er derfor grunn til å anta at godkjenningen av kommuner som per i dag ikke har undertegnet intensjonsavtale tidligst vil kunne bi godkjent primo Det nasjonale målet om tre godkjente kommuner i hvert fylke innen utgangen av 2017 vil bli nådd i Buskerud, mens målet i handlingsprogrammet til FTU om syv godkjente kommuner ikke forventes å bli nådd før i begynnelsen av Barnas Trafikklubb Trygg Trafikk startet Barnas Trafikklubb i Klubben er revidert flere ganger tidligere, og da vi i 2016 feiret klubbens 50-årsjubileum, lanserte vi en ny og moderne klubb som er tett knyttet til Trafikksikker barnehage. Primærmålgruppen for Barnas Trafikklubb er fremdeles voksne, og materiellet i klubben lages som en støtte i trafikkopplæringen. Nesten alle barn går i barnehage, og den nye klubben henvender seg via barnehagene for å nå ansatte og foreldre. Den omfattende og innholdsrike nettressursen er gratis i bruk. Ambisjonen er å nå bredt ut med solid faglig kompetanse. Det blir et viktig arbeid i 2017 å få Barnas Trafikklubb godt kjent for målgruppene, både foreldre og barnehagepersonell. Det er mange tilbud til disse gruppene, og det stiller store krav til oss for å bli lagt merke til. I Buskerud vil det bli sendt ut informasjon til alle barnehagene, og vi vil spesielt vise sammenhengen mellom klubben og kriteriene for Trafikksikker barnehage i Trafikksikker kommune. Sykkel Høye nasjonale mål om økt sykkelandel og stor samfunnsinteresse rundt sykling gjør at Trygg Trafikk vil fokusere mer på dette temaet. Det er bra at folk sykler, men det er bekymringsfullt at antall omkomne og skadde syklister øker. Trafikksikkerhetsarbeidet må trappes opp og sikkerhet for syklister må bli et satsingsområde. For å bli en trygg syklist, kreves det kunnskap og ferdigheter, altså opplæring. Trygg Trafikk er en viktig aktør i skolens sykkelopplæring. Vi utvikler informasjon, opplegg og materiell til skolene, både alene og sammen med Utdanningsdirektoratet. Systematisk og god sykkeopplæring i skolene er av stor betydning for å få ned sykkelulykkene. Våren 2017 skal alle skoler i Buskerud få informasjon om sykkelmateriellet. Det vil være hensiktsmessig å få til et samarbeid med Buskerudbyen, og vi har så vidt startet et mulig samarbeid. Det hadde vært ønskelig om vi f.eks. kunne samarbeide om et sykkelkurs for lærere i Buskerudbyen

9 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2016 Trygg Trafikk vil fortsatt være en pådriver for å sikre at trafikksikkerhet, og spesielt arbeidet med å etablere gode holdninger og adferd, gis prioritet. Dette er en viktig bærebjelke i vårt arbeid. Så lenge liv går tapt på veien, er ikke jobben gjort. Jan Johansen direktør Trygg Trafikk TRYGG TRAFIKK BUSKERUD Postboks Drammen Tlf.: TRYGG TRAFIKK Tullins gate 2 Postboks 277 Sentrum 0103 Oslo Tlf.:

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 Kontaktpersoner i Setesdal Lensmann Terje

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2015 Distriktsleder: Kari Vassbotn Postboks 1403 8002 Bodø Telefon: 450 24 405 Epost: vassbotn@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK NORDLAND FYLKE Trygg Trafikks arbeid i Nordland

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2016 ÅRSRAPPORT 2016 INNHOLD Distriktsleder: Kari Vassbotn Postboks 1403 8002 Bodø Telefon: 450 24 405 Epost: vassbotn@tryggtrafikk.no Prosjektmedarbeider: Tore Jeremiassen

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2016 INNHOLD Distriktsleder: Knut Larsen Henry Karlsens plass 1 9815 Telefon: 78 96 31 50 eller 932 07 641 Epost: Larsen@tryggtrafikk.no

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2015 INNHOLD Distriktsleder: Knut Larsen Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø Telefon: 78 96 31 50 eller 932 07 641 Epost: Larsen@tryggtrafikk.no

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUSTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2016 INNHOLD Distriktsleder: Paal Ove Sodefjed

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2016 INNHOLD Distriktsleder: Unni Knutli Postboks 277 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 911 64 318 E-post: knutli@tryggtrafikk.no Distriktsmedarbeider:

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2015 SAMARBEIDSPARTNERE Trygg Trafikk Østfold har hatt et nært og godt samarbeid med følgende: Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Østfold

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2016 TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD Trygg Trafikks arbeid i Østfold er styrt av organisasjonens strategiplan og årlige virksomhetsplaner, samt

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2015 INNHOLD Distriktsleder: Unni Knutli Postboks 277 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 911 64 318 Epost: knutli@tryggtrafikk.no TRYGG

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTAGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTAGDER 2016 INNHOLD Distriktsleder: Ole Rath Postboks

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato:

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 01.06.2017 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: 01.06.2017 Tid: 14:00 1 2 Saksliste trafikk Setebelter i buss, v/statens

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2016 INNHOLD Distriktsleder: Elsa Klemetsen Vegkontoret, Mellomveien 40 9007 Tromsø Telefon: 915 75 860 Epost: klemetsen@tryggtrafikk.no

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK 2016 INNHOLD Distriktsleder: Marianne Mittet Solbraa Postboks 303 2303 Hamar Telefon: 908 80 312 Epost: solbraa@tryggtrafikk.no TRYGG

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2015 INNHOLD Distriktsleder: Mette Magnussen Postboks 2004 3103 Tønsberg Telefon: 909 97 970 E-post: magnussen@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK VESTFOLD Trygg Trafikks arbeid

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER 2015 INNHOLD Distriktsleder: Ole Rath Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand Telefon: 926 26 365 E-post: rath@tryggtrafikk.no TRYGG

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2015 INNHOLD Distriktsleder: Elsa Klemetsen Vegkontoret, Mellomveien 40 9007 Tromsø Telefon: 915 75 860 E-post: klemetsen@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK TROMS Trygg Trafikks

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDTRØNDELAG 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDTRØNDELAG 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDTRØNDELAG 2015 Distriktsleder: Frode Tiller Skjervø Byaveien 21 Postboks 195 7702 Steinkjer

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDTRØNDELAG 2016 TRYGG TRAFIKK NORDTRØNDELAG Distriktsleder: Frode Tiller Skjervø Byaveien 21 Postboks 195 7702 Steinkjer Telefon: 934 09 424 Epost: skjervo@tryggtrafikk.no Trygg

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØRTRØNDELAG 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØRTRØNDELAG 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØRTRØNDELAG 2016 TRYGG TRAFIKK SØRTRØNDELAG Trygg Trafikks arbeid i SørTrøndelag er styrt

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status, tre år inn i prosjektet, nettverkstreff Stavanger Hans Martin Sørensen, Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status tre år inn i prosjektet, Sundvolden februar 2017 Harald Heieraas seniorrådgiver Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT OSLO 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK OSLO

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT OSLO 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK OSLO TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT OSLO 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK OSLO 2015 INNHOLD Distriktsleder: Erik Bo Berg Postboks 277 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 920 35 976 E-post: berg@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2016 INNHOLD Distriktsleder: Mette Magnussen Postboks 2004 3103 Tønsberg Telefon: 909 97 970 E-post: magnussen@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK VESTFOLD Trygg Trafikks arbeid

Detaljer

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015 NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA Årsrapport 2015 Ungdomsprosjektet Rekruttering av nye deltakere til Ungdomsprosjektet 2015 startet tidlig i januar, med besøk på videregående skoler (Søgne,

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2015 Distriktsleder: Anne Marit Jordheim Postboks 3563 3007 Drammen Telefon: 971 68 498 E-post: jordheim@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK BUSKERUD FYLKE Trygg Trafikks arbeid

Detaljer

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier Tove TS-konferanse i Tromsø 16.10. kl 1015: Tema: Hva kan vi bidra med for å nå TS-målene. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Som samferdselsråd

Detaljer

Aktive og trygge barn på skolevei

Aktive og trygge barn på skolevei Aktive og trygge barn på skolevei Bergen 10. mars 2015 Distriktsleder Øivind Støle Trygg Trafikk Hordaland stole@tryggtrafikk.no 977 21 124 Hva Trygg Trafikk jobber med og for Sykling er viktig Sykling

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato:

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 20.04.2017 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: 20.04.2017 Tid: 14:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Orientering Sykkelulykker

Detaljer

Trafikksikker oppvekst

Trafikksikker oppvekst Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas trafikklubb og trafikksikker barnehage Skolestart, Hjertesone, sykling og trafikksikker skole Valgfaget trafikk Videregående

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk Forebyggende arbeid Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 21.04.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 21.04.2016 Tid 14:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Notater 1/16 Trafikksikker

Detaljer

Ulykkesstatistikk Buskerud

Ulykkesstatistikk Buskerud Ulykkesstatistikk Buskerud Tallene som er brukt i denne analysen tar i hovedsak for seg ulykkesutviklingen i Buskerud for perioden 2009-2012. For å kunne gjøre en sammenligning, og utfra det si noe om

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HORDALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HORDALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-2021 v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Aktører som deltar i arbeidet med Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 Sentrale nasjonale

Detaljer

Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Ideell organisasjon - Trygg Trafikk er en landsdekkende paraplyorganisasjon for det frivillige

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2015 INNHOLD Distriktsleder: Erik Hartmann 6404 Molde Telefon: 905 39 377 Epost: hartmann@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 22.01.2018 Drepte i vegtrafikken Årsrapport STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 395 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017

Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017 Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017 VEDTATT 21.11.2013 FORORD Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for å samordne

Detaljer

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Trafikksikker kommune Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Hordaland, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt skadde

Detaljer

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål - 2014 Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen Vegdirektoratet 1 Trafikken i gamle dager 10.06.2015 Resultatkonferanse om trafikksikkerhet

Detaljer

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Hemne kommune Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Sør-Trøndelag, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt

Detaljer

Hjertesone tryggere skolevei. Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme

Hjertesone tryggere skolevei. Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme Hjertesone tryggere skolevei Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 25.10.2017 i vegtrafikken 3. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 495 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport

trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport Trygg trafikk HEDMARK 2013 Dette er TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 20.07.2016 i vegtrafikken 2. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2016 INNHOLD Distriktsleder: Erik Hartmann 6404 Molde Telefon: 905 39 377 Epost: hartmann@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK

Detaljer

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla 2014 Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla ÅRSRAPPORT 2014 N ULLVISJONEN I D ATO PÅ NYHETSBREV Trafikksikkerhetsplaner for Søgne, Songdalen og Vennesla er ferdig! Kommunene Søgne,

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Kunnskap og trafikkforståelse

Kunnskap og trafikkforståelse Kunnskap og trafikkforståelse. Læreplan og rammer Resultat av et pilotprosjekt Kristin Eli Strømme og Atle Indrelid Trygg Trafikk, Norge Trygg Trafikk Hovedmål Trafikksikker oppvekst Trafikksikkerhet prioriteres

Detaljer

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Statsbudsjettet 2017 Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Kostnadsnøkkelen 2017- inkludert gradert basis Innføres som i kommuneproposisjonen 2017, men: Gradert basis er inkludert i kostnadsnøkkelen

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 01.11.2016 i vegtrafikken 3. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september Læreplan trafikk - Grunnskole Trinn Tema Forslag til materiell Forslag til aktiviteter Kompetansemål Ansvar 1. Trafikktrening i skolens nærmiljø. Skoleveien Trafikkskilt -gangfelt En støvel og en sko:

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 21.08.2017 i vegtrafikken 2. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 432 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013

SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. ORGANISERING AV TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet Dato: 30.01. 2017 Drepte i vegtrafikken Årsrapport 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 409 Knut Opeide Statens vegvesens

Detaljer

Trafikksikkerhetsperspektiv

Trafikksikkerhetsperspektiv Kommunalt folkehelsearbeid i et Trafikksikkerhetsperspektiv KS-høstkonferanse torsdag 10.november Frode Tiller Skjervø Distriktsleder Trygg Trafikk Nord-Trøndelag Folkehelse og fokus på hverdagsaktiviteten

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 10.06.2014 Foto: Statens vegvesen St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Med utgangspunkt i Nasjonal transportplan 2014-2023 vil hovedaktørene

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2014 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Trygg Trafikk Privat organisasjon som har i oppgave å bidra til størst mulig trafikksikkerhet for

Detaljer

Trafikksikker Kommune

Trafikksikker Kommune Kommunalt Trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikker Kommune Levanger 02.03.16 Frode Tiller Skjervø Distriktsleder Trygg Trafikk Nord-Trøndelag Levanger en Trafikksikker Kommune? Trygg Trafikk sitt ønske om

Detaljer

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Regionrådet i Hallingdal Gol 30.august 2013 ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Agenda 1. Ungt entreprenørskap hvem er vi? 2. Programmer vi tilbyr i grunnskolen

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ARSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG.

ARSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG. TRYGG TRAFIKK ARSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG. +41, Foto; Namdalsavisa 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer