TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT OSLO 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK OSLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT OSLO 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK OSLO"

Transkript

1 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT OSLO 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK OSLO 2015

2 INNHOLD Distriktsleder: Erik Bo Berg Postboks 277 Sentrum 0103 Oslo Telefon: E-post: TRYGG TRAFIKK I OSLO FYLKE Trygg Trafikks arbeid i Oslo er styrt av organisasjonens strategiplan og årlige virksomhetsplaner, samt av Trafikksikkerhetsplanen for Oslo Fylkessekretariatet i Oslo ble opprettet i Distriktslederen har kontorplass i Oslo og leder Trygg Trafikks arbeid i fylket. Distriktslederen er lønnet av Trygg Trafikk, mens telefon og reiseutgifter dekkes av Oslo kommune. Dette er Trygg Trafikk...s. 3 Omkomne i veitrafikken...s. 4 Trafikksikker oppvekst...s. 5 Trafikksikkerhet må prioriteres... s. 8 Trafikantenes valg...s. 10 Fremtidige behov og muligheter... s. 11 Økonomi og finansiering...s. 14 SAMARBEIDSPARTNERE Bydelene i Oslo Bymiljøetaten Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel Folkehelsekoordinator i Oslo Fylkesmannen i Oslo og Akershus Helseetaten Pensjonistforeningene Ruter AS og Sporveien AS Statens vegvesen Region øst Sykkelprosjektet i Oslo kommune Syklistenes Landsforbund Trafikkorpset i Oslo/Oslo politidistrikt Utdanningsetaten ÅRSRAPPORT OSLO 2015 REDAKTØR: Erik Bo Berg DESIGN: October Design AS KORREKTUR: Slett og rett Dette er Trygg Trafikk TRYGG TRAFIKK ER EN LANDSDEKKENDE MEDLEMSORGANISASJON SOM JOBBER FOR BEDRE TRAFIKKSIKKERHET FOR ALLE TRAFIKANTER. VI SØRGER FOR AT TRAFIKKOPPLÆRING OG INFORMASJON OM TRAFIKKSIKKERHET NÅR UT TIL BARNEHAGER OG SKOLER OG BEFOLKNINGEN FOR ØVRIG. MÅLET ER Å FÅ FOLK TIL Å TA KLOKERE VALG I TRAFIKKEN. Gjennom konseptene Trafikksikker kommune, Trafikksikker barnehage og Trafikksikker skole bidrar vi med rådgivning, struktur og tiltaksplaner for økt trafikksikkerhet. Trygg Trafikk jobber også med holdningskampanjer og med å få folk til å bruke sikkerhetsutstyr i trafikken. Trafikantenes kompetanse vil fortsatt i mange år ha stor betydning for trafikksikkerheten. Samarbeidspartner og pådriver nasjonalt og lokalt Trygg Trafikk fungerer som bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter nasjonalt og lokalt. Organisasjonen møter i kontaktutvalget for trafikksikkerhet (KTS) og har ansvar eller delansvar for 25 tiltak i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Trygg Trafikks distriktsledere har en sentral rolle i det kommunale og fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet. TRYGG TRAFIKKS HOVEDMÅL Trygg Trafikk har vedtatt en strategiplan for med følgende hovedmål: HOVEDMÅL 1 Trygg Trafikk er en ledende aktør i arbeidet for trafikksikker oppvekst. HOVEDMÅL 2 Trygg Trafikk påvirker beslutningstagere til å prioritere trafikksikkerhet. HOVEDMÅL 3 Trygg Trafikk bidrar til at trafikantene tar riktige valg. Medlemmer Trygg Trafikk bygger nettverk og samarbeider med medlemsorganisasjonene om politiske saker med betydning for trafikksikkerheten. Medlemmer i Trygg Trafikk er i hovedsak kommuner, FTU, bedrifter og andre landsdekkende organisasjoner. Finansiering På nasjonalt nivå finansieres Trygg Trafikk over statsbudsjettet samt frie midler og prosjektkjøp fra Finans Norge og forsikringsselskapene. Lokale aktiviteter rundt om i landet finansieres gjennom fylkenes tilskudd og prosjektmidler. Trygg Trafikk er landsdekkende og til stede i alle landets fylker. 3

3 Aldri før i moderne tid har så få omkommet i trafikken. Trafikksikker oppvekst TRAFIKKSIKKERHET FOR BARN ER DE VOKSNES ANSVAR, OG OMFATTER FYSISKE TILTAK, FARTSGRENSER, SIKKER TRANSPORT, SIKKERHETSUTSTYR OG TRAFIKKOPPLÆRING. Fem omkom i trafikken i Oslo i 2015 De to siste årene har det omkommet ni personer i trafikken i Oslo og seks av dem var over 75 år. I 2015 var alle omkomne over 75 år. Den eldre befolkningen i samfunnet øker og flere eldre ferdes i trafikken og ulykkene blant eldre øker. De eldre vil være et fokusområde i trafikksikkerhetsarbeidet i Oslo fremover. Generelt er det kjøretøy mot myke trafikanter som dominerer ulykkesbildet i Oslo. Systematisk, grundig og langsiktig trafikksikkerhetsarbeid fungerer I 2015 omkom 118 personer i trafikken i Norge. Vi må helt tilbake til 1947 (94 omkomne) for å finne tilsvarende lave tall. Bedre veier, tryggere biler, mer opplæring og bedre holdninger gir resultater men fortsatt er det for mange som blir hardt skadd og får livene ødelagt. OVERSIKT ANTALL OMKOMNE PER FYLKE I 2015 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fj. Møre og R. Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Trygg Trafikks tiltak er primært rettet mot trafikkopplæring og bruk av sikkerhetsutstyr. Grunnlaget for holdninger til sikkerhet legges i barneårene, og derfor må trafikkopplæring starte tidlig. Voksne i hjem, barnehage og skole er rollemodeller, og har ansvar for at barn og unge utvikler evne til refleksjon, risikoforståelse, å ta andres perspektiv og til å samarbeide. Gjennom konseptet Trafikksikker kommune har vi etablert godkjenningsordninger for Trafikksikker barnehage og Trafikksikker skole. På denne måten setter vi trafikkopplæring i system gjennom hele utdanningsløpet. Trafikkopplæring hjemme Foreldrene har hovedansvaret for trafikkopplæringen for egne barn. Vi ønsker å stimulerer til mer og bedre trafikkopplæring hjemme og bevisstgjøre foreldre som rollemodeller. Barnas Trafikklubb har mange gode oppgaver for barn og veiledning for foreldre. Flere av barnehagene i Oslo har gitt ut informasjon om Barnas Trafikklubb til foreldre. Trygg Trafikk har fått henvendelser fra foreldre gjennom året om sikkerheten til barna, og vi viser til Barnas Trafikklubb. Barnehage Trafikkopplæring er ikke obligatorisk i barnehagenes rammeplaner, men Trygg Trafikk stimulerer til trafikkopplæring gjennom kurs og læringsressurser. Det er gjennomført to dagskurs i Tollbugata for barnehageansatte i 2015, med til sammen 40 deltakere. Det var flest barnehageansatte fra Bydel Østensjø, som har vedtatt å bli Trafikksikker bydel. Ansatte fra andre bydeler deltok også på kursene. Trygg Trafikk tilbyr spesialkurs for barnehageansatte ved behov. Det er gjennomført spesialkurs Trafikkurs for barnehageansatte i Oslo. for 65 styrere og pedagogiske ledere i Bydel Nordstrand. Kurset ble avviklet i Lambertseter kirke. Det er sendt ut informasjon om materiell og aktiviteter til alle barnehager. Hovedhensikten med kurs og informasjon er å motivere barnehagene til å sette trafikk på dagsordenen. I Oslo ser vi at det gjøres mye godt trafikksikkerhetsarbeid i barnehagene, men det er fortsatt et stort potensiale å få trafikk inn i barnehagenes planverk. Det er viktig at det finnes gode planer med tydelige ansvarsforhold og gode rapporteringsrutiner. Skolen Læreplanen for grunnskolen, Kunnskapsløftet, inneholder klare kompetansemål om trafikk både på barnetrinn og 4 5

4 ungdomstrinn. I regi av Utdanningsdirektoratet er det gjennomført en nasjonal kartlegging om trafikkopplæring i skolen. Kartleggingen viser at skoler som omtaler trafikkopplæring i egne planer og organiserer trafikkopplæringen gjennom en «trafikkansvarlig lærer», følger opp trafikk som en del av læreplanen i større grad enn andre. Skolene involverer foreldrene mer i trafikkopplæringen og bruker varierte læringsressurser. Bymiljøetaten er ansvarlig for trafikkopplæringen i grunnskolen i Oslo, og etaten har etablert et nettverk med 58 trafikktilsynslærere i skolen. Utdanningsetaten informerer skolene om tilbudet som gis. Skoler som har trafikktilsynslærere, har skolepatrulje og administrerer ordningen. Grunnskolene i Oslo bruker kommunens egen bok, «Vent», i trafikkopplæringen for klasse. «Trafikkboka», sykkelheftet og filmer fra Trygg Trafikk brukes også. Sykkelopplæringen skjer for det meste i faget gymnastikk i 5. klasse med ferdighetstest i skolegården og fast løype ute i nærområdet der dette er egnet. I forbindelse med utarbeidelse av den nye Trafikksikkerhetsplanen for Oslo , har Bymiljøetaten og Trygg Trafikk ønsket å samarbeide om å kurse lærerne i trafikkopplæring. Gå-til-skolen Bymiljøetaten arrangerer gå-konkurransen Klar, ferdig, gå for grunnskolene i Oslo hvert år og i mørketiden med Trygg Trafikk får mange henvendelser fra foreldre og FAU ved skolestart om trafikksikkerheten på skoleveien. refleks. Bymiljøetaten kjøper refleksdagsrefleksen av Trygg Trafikk. Informasjon til foreldre til skolestartere og trygge skoleveier Det blir hvert år sendt ut et brev fra Utdanningsetaten om hvordan foreldre, FAU og skolene skal behandle saker som omhandler trafikksikkerhet på skoleveien. Sakene skal først behandles av rektor ved skolene, som eventuelt samtykker og sender brevet videre til Utdanningsetaten og i neste instans Bymiljøetaten. Trygg Trafikk får mange henvendelser fra foreldre og FAU ved skolestart om trafikksikkerheten på skoleveien. Trygg Trafikk forteller om saksgangen dersom foreldrene ønsker å gå videre med en sak. Bymiljøetaten svarer ut henvendelsene fortløpende, og aktuelle tiltak blir vurdert ved oppsetting av arbeidsplanen for Aksjon skolevei og bruk av midler. Tiltaket Aksjon skolestart er en nettverksgruppe som planlegger og samordner aktiviteter ved skolestart. Gruppen består av Bymiljøetaten, Utdanningsetaten, Trygg Trafikk, politiet, Foreldreutvalget for grunnskolen og NAF. Brosjyrene Velkommen til Oslo-skolen og Trygg skolevei deles ut av kommunen. Trygg Trafikk deler ut brosjyren 6-åringer på skolevei. Alle barn som begynner i 1. klasse får utdelt en grønn caps fra kommunen, og refleksvester deles ut i september. Midlertidige skilt påskrevet Skolestart settes opp på skoleveiene i perioden 1. august til 20. september for å gjøre kjørende oppmerksom på skolestart. Politiet har kontroller ved utvalgte veier inn mot skolene i to uker. Trygg Trafikk deler ut brosjyren Sikring av barn i bil i samarbeid med politiet. Bymiljøetaten har fått i oppdrag av byrådsavdeling for miljø og samferdsel å kartlegge behovet for trafikksikkerhetstiltak på alle skoleveier i Oslo. Dette vil berøre samtlige skoler, og data vil hovedsakelig bli samlet inn gjennom en spørreundersøkelse og inntegning på digitale kart. Resultatene vil danne grunnlag for politiske og administrative prioriteringer i arbeidet med fremtidig sikring av skoleveier. Skoler som deltar i undersøkelsen vil bli prioritert med hensyn til å få iverksatt tiltak. Sykling på skoleveien trygt frem og hjem I august 2015 endret regjeringen forskriften til opplæringsloven slik at foreldre selv kan avgjøre når deres barn kan begynne å sykle alene til skolen. Trygg Trafikk var imot endringen, fordi det kan sette barn i fare på skoleveien. Fordi forskriften ble endret, legger vi vekt på god informasjon om sykkeltrygghet og sykkelopplæring. Noen elever har enkle og oversiktlige veier, mens andre må forholde seg til mer krevende trafikk. For å vurdere om barn kan sykle trygt alene, må skoleveien kartlegges. Trygg Trafikk har utarbeidet en veileder med råd og tips om trygg sykling på skoleveien. Denne veilederen er sendt ut til alle skolene i Oslo. Særlig farlig skolevei Det kommer en del henvendelser fra foreldre angående særlig farlig skolevei i opplæringsloven 7. Trygg Trafikks veileder om emnet er etterspurt, og den sendes ut til alle som ønsker den. Trygg Trafikk gir veiledning over telefon og går på befaring ved særskilte tilfeller. Trafikkurs for lærerstudenter Trygg Trafikk prioriterer lærerutdanningen høyt. Det er viktig å møte lærerstudenter, informere om målene for trafikksikkerhet i Kunnskapsløftet og vise at det finnes materiell tilpasset læreplanen. Trygg Trafikk har deltatt som observatør på de tre samlingene ved Høyskolen i Oslo og Akershus, og vil forplikte seg til å holde et kurs høsten Ungdom Myndighetene har høye ambisjoner om å redusere antall ungdomsulykker. Trygg Trafikk har to tilnærminger til dette arbeidet. Hovedsatsingen er skoletiltak som rettes mot alle og har til hensikt å styrke den gode atferden. Valgfag trafikk gir oss nye muligheter til å nå ungdomsskolen. Valgfag trafikk og trafikalt grunnkurs i skolen Ungdomsskolene kan nå tilby trafikk som valgfag. Dette er en ny og viktig arena der elever får mye trafikkopplæring. Bystyret i Oslo har fattet vedtak i 2012 som sier følgende: «Byrådet bes tilrettelegge for lokale tilpasninger når det gjelder hvilke valgfag som skal tilbys ved den enkelte skole.» Det er skolen som bestemmer hvilke av valgfagene den skal tilby. Skolen plikter å sette i gang to ulike valgfag per skoleår. Det er et nasjonalt mål at 25 % av ungdomsskolene skal tilby trafikk som valgfag innen Det er kun tre skoler i Oslo som har valgfaget trafikk. Trafikksikkerhetsplanen for Oslo ble enstemmig vedtatt i Oslo bystyre i desember I den anledning hadde samferdsels- og miljøkomiteen enkelte merknader til det videre arbeidet med trafikksikkerhet. Komiteen var blant annet positive til å legge til rette for trafikk valgfag i skolen. Dette er et initiativ som derfor bør følges opp av Trygg Trafikk og Oslo trafikksikkerhetsutvalg. Real Life Auto Real life auto er et gratis kurs om trafikksikkerhet for ungdom, utformet som et spill. Hovedmålgruppen er elever på yrkesfaglige utdanninger dominert av gutter. Disse ungdommene har behov for mer kunnskap om trafikksikkerhet og bedre holdninger. Etter at spillet er gjennomført, får ungdommene en attest som kan legges ved søknaden om lærlingeplass. Det har vært krevende å få ungdommene til å gjennomføre dette opplegget, og mange avslutter midt i spillet. Erfaringene viser at det er vanskelig å få dette gjennomført uten at lærerne setter av tid til det og lar det inngå som en del av undervisningen. Russ og trafikk Dette er et tiltak som er godt etablert i Oslo. Trygg Trafikk samarbeider med Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen om det årlige seminaret for russestyrene og skoleledelsen ved de 56 videregående skolene i Oslo og Akershus. På seminaret informeres det om ansvaret russestyrene har for at russetiden skal bli trygg og positiv. Statens vegvesen besøker skolene så tidlig som mulig for å informere om regelverket og kravene til russebussene. Statens vegvesen tilbyr russen gratis sjekk av bil, og på seminaret informeres det om trafikksikker russebil, tekniske krav til ombygging av bil og brann i russebil. Politiet orienterer om hvilke krav og forventninger politiet har til russen, samfunnets syn på russen, samarbeid og regler for generell orden og oppførsel. Helsevesenet representerer fordi russetiden er eksponert for potensielle sykdommer og hva russen kan gjøre for å forebygge uhelse og ulykker. I 2015 har Trygg Trafikk vært i kontakt med samtlige rektorer ved de 22 videregående skolene i Oslo. Enkelte skoler oppgir at de har sitt eget opplegg for å informere russen om russetiden, andre skoler ønsker å tone ned russefeiringen, mens de skolene som har mye russ og russebiler deltar hvert år på seminaret. 6 7

5 Bydelene i Oslo er viktige aktører i arbeidet med å forebygge trafikkulykker. Styrerne i de kommunale barnehagene i Bydel Østensjø får hvert sitt godkjenningsskilt. Trafikksikkerhet må prioriteres TRYGG TRAFIKK ER EN PÅDRIVER OG AKTØR FOR BEDRE TRAFIKKSIKKER- HET, MED SÆRLIG VEKT PÅ TRAFIKANTRETTEDE TILTAK. DETTE INNEBÆRER ENGASJEMENT I BESLUTNINGSPROSESSER BÅDE POLITISK OG I FORVALTNINGEN PÅ ALLE NIVÅER OG I MANGE SEKTORER. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Oslo trafikksikkerhetsutvalg har ansvar for å samordne trafikksikkerhetsarbeidet i Oslo. Trygg Trafikk er konsultativ medlem i utvalget. Trygg Trafikk har vært prosjektleder for en arbeidsgruppe nedsatt av utvalget for å utarbeide ny Trafikksikkerhetsplan for Oslo Trafikksikkerhetsplanen ble levert byrådet i Oslo i mars, og planen ble enstemmig vedtatt i Oslo bystyre i desember I anledning ny trafikksikkerhetsplan har byrådet bedt Bymiljøetaten å foreta en vurdering av Oslo trafikksikkerhetsutvalgs sammensetning, funksjon og rolle. Dette har ikke vært initiert av byrådet siden Nedleggelse av Oslo trafikksikkerhetsutvalg har vært drøftet av medlemmene, men det ble gitt en unison tilslutning til å videreføre utvalget. Det ble sagt at utvalget er det eneste forum som fungerer som felles plattform for offentlige aktører som er engasjert i og arbeider med trafikksikkerhet. Utvalgets arbeid fremover vil derfor ha fokus på aktiviteter som kan inspirere til og fremme trafikksikkerhetsarbeid hos de ulike medlemmene. Andre oppgaver er utarbeidelse og opp- følging av fireårige trafikksikkerhetsplaner, koordinering av tiltak og intensivering av samarbeidet med bydelene. I skrivende stund er saken til politisk behandling, hvor byrådet innstiller bystyret til å fatte vedtak om å videreføre Oslo trafikksikkerhetsutvalg. Trafikksikkerhetskonferansen Trygg Trafikk arrangerer hvert år en trafikksikkerhetskonferanse, og i 2015 var tittelen «Rett til Ratt» i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Konferansen tok opp problemstillinger knyttet til Helsedirektoratets nye helsekrav for å beholde førerretten i henhold til 34 i Vegtrafikkloven. Trygg Trafikk Oslo har samarbeidet med Fylkeslegen i Oslo og Akershus om seminaret og vært ansvarlig for søknaden for å sikre studiepoeng til legene og fastlegene, som var målgrupper på konferansen. Kommunevalget 2015 Alle de politiske partiene utarbeider program for den neste perioden. Trygg Trafikk har sendt innspill til programmene og dessuten tilbudt de ulike bystyregruppene personlige møter for å presentere Trygg Trafikk, Oslo trafikksikkerhetsutvalg, ulykkesstatistikk, Trafikksikkerhetsplanen for Oslo og Trafikksikker bydel. Trygg Trafikk har hatt møter med KrFs bystyregruppe, komitémedlem i samferdsels- og miljøkomiteen, Odd Einar Dørum (V), komitémedlem Abdullah Alsabeehg (A) og leder av samferdsels- og miljøkomiteen, Marianne Borgen (SV). FrP og Høyre har takket nei med henvisning til at de er orientert om Trafikksikker kommune i deputasjon med Trygg Trafikk i mai Trygg Trafikk har i tillegg hatt møte med Senterkvinnene for å informere om sykkelstrategien i Oslo, sykkelopplæring i skolen, sykkelregler og Trafikksikker bydel. Trafikksikker kommune Lokalt trafikksikkerhetsarbeid i kommunene og bydelene er avgjørende for å nå nasjonale mål om reduksjon i antall drepte og hardt skadde. Bydelene i Oslo er viktige aktører i arbeidet med å forebygge trafikkulykker. For å lykkes må alle bydelens etater involveres i arbeidet og den enkelte etatsleder ta sitt ansvar. Arbeidet må forankres i den politiske og administrative ledelsen. Bydelene Østensjø og Grünerløkka har vedtatt å bli trafikksikre i de respektive bydelsutvalgene i Trafikksikker bydel er fremmet og behandlet som sak i de aktuelle komiteer, utvalg og råd slik at konseptet har fått en bred politisk forankring. De 33 kommunale barnehagene i Østensjø er godkjent trafikksikre, og dette ble markert i bydelens lokaler på Skullerud i november Bydel Grünerløkka har som mål å trafikksikre alle de kommunale barnehagene innen Alle veiene inn til barnehagene er kartlagt som en del av vedtaket. Dette er ikke et kriterium fra Trygg Trafikk, men like fullt et viktig arbeid. Administrasjonen i Bydel Stovner har vedtatt å jobbe for å bli trafikksikker, men ønsker ikke å fremme saken for bydelsutvalget før Trafikksikker bydel er ferdig utformet. Trygg Trafikk har hatt innledende samtaler med Bydel Sagene og Bydel Ullern. Nøklevann, Oppsal og Prinsdal skoler er i prosess for å bli godkjent som Trafikksikker skole. Trygg Trafikk s konferanse i samarbeid med Fylkeslegen i Oslo og Akershus 8 9

6 Trafikantenes valg TRAFIKANTENES VALG I TRAFIKKEN HAR STOR BETYDNING FOR ULYKKESRISIKO OG SKADEOMFANG. KUNNSKAP OM ULYKKESOMFANG, ÅRSAKER OG RISIKO SETTER TRAFIKANTER I STAND TIL Å TA BEVISSTE OG TRYGGE VALG. Trygg Trafikk tar et særlig ansvar for å påvirke trafikantene til bruk av fotgjengerrefleks og sykkelhjelm og riktig sikring av barn i bil. Sikring av barn i bil Det er fortsatt en del usikkerhet med hensyn til sikring av barn i bil. Trygg Trafikk får mange henvendelser fra privatpersoner og ansatte i barnehager og skoler som ønsker informasjon. Nasjonal tiltaksplan har et mål om at 60 % av alle barn i alderen 1 3 år skal være sikret bakovervendt i bil. Tellinger i Oslo i 2015 viste at 43 % av barn i denne aldersgruppen satt bakerovervendt. Det var Sentrum politistasjon som gjennomførte tellingene i Oslo sammen med Trygg Trafikk. Det sendes ut brosjyrer til helsestasjoner og barnehager. På alle kurs for barnehageansatte er sikring av barn i bil et eget tema, og det vektlegges at temaet bør inn på foreldremøtene og i barnehagenes internkontroll. Trafikksikkerhetsplanen for Oslo sier at Trygg Trafikk er ansvarlig for å gjennomføre kurs for alle helsestasjonene i Oslo annethvert år der sikring av barn i bil er et eget tema. Det planlegges et kurs i Refleks Trygg Trafikk har gjennomført tellinger av fotgjengere i flere år, og tallene viser at gjennomsnittlig 23 % av de voksne i Oslo bruker refleks i mørket. Det er fortsatt langt igjen til vi kan si oss fornøyde med resultatet. Den nasjonale Refleksdagen ble arrangert 15. oktober. Målet med denne dagen er å sette fokus på refleks og minne folk på å bruke dem. Det er derfor viktig å få så bred pressedekning som mulig. Årets designrefleks fra Trygg Trafikk var laget av musikkog kunstnerkollektivet Apparatjik, som består av bl.a. Magne Furuholmen fra a-ha, Guy Berryman fra Coldplay og Jonas Bjerre fra Mew. Trygg Trafikk markerte Refleksdagen for 10. gang i 2015, med stand på Egertorget i Oslo sentrum sammen med Refleksdagen på Egertorget i Oslo. Sparebank 1 og Oslo trafikksikkerhetsutvalg. Det ble delt ut reflekser, kaffe og scones til forbipasserende. Dansere fra Bårdar underholdt langs Karl Johans gate og politiet satt på sine motorsykler og vernet om arrangementet. Vi fikk satt dagsordenen med intervjuer både på NRK Dagsrevyen, TV 2 Nyhetene og andre viktige medier. Hold fokus Uoppmerksomme sjåfører er blitt en av de største farene på norske veier. Trygg Trafikk lanserte i 2015 en ny, sterk og nyskapende trafikksikkerhetskampanje. Målet er at flere norske bilister skal holde fokus på trafikken. Hold fokus-kampanjen består av en film. Filmen er en Facebook-applikasjon der du blir en del av filmen, og slik opplever konsekvensene av mobilbruk i bil på en personlig, realistisk og sterk måte. Kampanjen vakte stor interesse og oppmerksomhet også i Oslo i Fremtidige behov og muligheter TRYGG TRAFIKK ER ET KOMPETANSESENTER FOR TRAFIKKOPPLÆRING INNENFOR DET NASJONALE TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET, OG RETTER HVERT ÅR FOKUS PÅ HVA VI MENER VIL VÆRE VIKTIGE ARBEIDSOMRÅDER FOR DET KOMMENDE ÅRET. I Trygg Trafikks Handlingsplan 2016 retter vi et hovedfokus mot blant annet satsingsområdene nedenfor. Trafikksikker kommune Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle kommunens sektorer. For å lykkes må alle kommunens etater involveres i arbeidet og den enkelte etatsleder ta sitt delansvar. Arbeidet må forankres i den politiske og administrative ledelsen. Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for konseptet Trafikksikker kommune. I perioden legger de fleste fylkeskommunene konseptet til grunn når kommunene stimuleres til å arbeide systematisk med trafikksikkerhet. I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg er det satt et mål om 60 godkjente kommuner innen utgangen av Trafikksikkerhetsplanen for Oslo , som ble vedtatt i bystyret i desember 2015, har som mål å tilpasse Trafikksikker kommune til Trafikksikker bydel og å arbeide for at flest mulig bydeler blir trafikksikre i perioden. I den anledning har tidligere leder for samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret undersøkt muligheten for å vedta Trafikksikker kommune over bydelsnivå i bystyret og forankre ansvaret hos de respektive byrådsavdelinger. Imidlertid har ikke bystyret delegasjonsreglement til å vedta Trafikksikker kommune over bydelene, og hver enkelt bydel må selv vurdere om de ønsker å jobbe for å bli trafikksikker. Trygg Trafikk har tilpasset Trafikksikker kommune til Trafikksikker bydel og brukt Bydel Østensjø som pilot i arbeidet. Trafikksikker bydel er vedtatt i bydelsutvalget, som er bydelens øverste politiske organ, og de kommunale barnehagene er godkjent som trafikksikre. Det er laget en felles prosedyre for alle barnehagene som tilfredsstiller kriteriene, og den er lagt inn i Oslo kommunes kvalitetssikringssystem. Bydel Østensjø har vedtatt Trafikksikker bydel som en av fire hovedstrategier i ny Folkehelseplan , og de trafikksikre kommunale barnehagene er notert som en helseressurs i dokumentet Helseoversikten 2015 for bydelen. Østensjø har som mål å bli Trafikksikker bydel innen 2017, og bydelsdirektøren er ansvarlig. Det er levert skriftlig dokumentasjon på enkelte sektorer, men hoved

7 Skader og ulykker Ressurser for Bydel Østensjø Det er færre sykkelulykker i bydelen enn i andre områder i Oslo Bydelens barnehager er trafikksikre Utfordringer for Bydel Østensjø Bydel Østensjø er den bydelen i Oslo med høyest forkomst av hoftebrudd Det er langt flere brudd i bydelen enn hva man kan statistisk forvente Betydning av skader og ulykker for folkehelsen Ulykker forårsaker hvert år et stort antall skader som kan påføre stor belastning for den eneklte og samfunnet. Bruk av rusmidler er ofte en medvirkende faktor til ulykker og øker risikoen for mange typer skader. Skader som forårsakes av ulykker kan forebygges gjennom struktuelle tiltak, adferdsendredre tiltak og holdningsendrede tiltak. Aksjon i Torggata med utdeling av gratis sykkellykter til syklistene i Oslo. Utdrag fra dokument Helseoversikt for Bydel Østensjø utfordringen er skolene. Bydelene har ikke det folkevalgte ansvaret for skolene, men de har tilsynsansvar i henhold til forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler. Det betyr at bydelen kan føre tilsyn med skolene når det gjelder trafikk ved skolen, og det har Trygg Trafikk lagt inn som et kriterium i Trafikksikker bydel. Skolene er selvstyrte enheter, og skoleledelsen bestemmer selv om de ønsker å bli trafikksikre. Erfaringene viser at det er krevende å være avhengig av den enkelte skoleledelse for at skolene skal bli godkjent som trafikksikker. En løsning er å arbeide for å trafikksikre skolene gjennom den såkalte hovedkontormodellen i Miljøfyrtårn-programmet, og ikke gjennom den enkelte skoleledelse. Denne modellen krever et samarbeid med Utdanningsetaten, noe Trygg Trafikk og Bydel Østensjø skal se nærmere på. En annen utfordring er å få laget en reisepolicy for de ansatte i bydelen. En slik policy må samsvare med kommunens eget reiseregulativ og lovverk. Bydelsadministrasjonen er orientert om problemstillingen, og arbeidsgruppen for Trafikksikker bydel vil jobbe videre med dette. Medlemmene i Oslo trafikksikkerhetsutvalg ønsker å bruke mer tid på målet om å trafikksikre flest mulig bydeler i planperioden. Det er foreslått å opprette en arbeidsgruppe som ser på og jobber med ulike strategier fremover. En strategi kan være å undersøke muligheten for å få Trafikksikker bydel inn i en av de fire hovedstrategiene i ny Folkehelseplan for Oslo Bydelene er ikke juridisk bundet til å lage trafikksikkerhetsplaner, selv om enkelte gjør det. Forvaltningsansvaret for trafikksikkerheten ligger på nivået over, hos Bymiljøetaten. Det betyr at Trafikksikker bydel med fordel bør forankres i bydelenes folkehelseplaner. Folkehelseplanen for Oslo kan være førende i denne sammenheng. En annen strategi kan være å lage et seminar om Trafikksikker bydel for lokalpolitikere og bydelsadministrasjonene. Barnas Trafikklubb Trygg Trafikk startet Barnas Trafikklubb i Klubben er revidert flere ganger tidligere, og når vi i 2016 feirer klubbens 50-årsjubileum lanserer vi en ny og moderne klubb som er tett knyttet til Trafikksikker barnehage. Primærmålgruppen for Barnas Trafikklubb er fremdeles voksne, og materiellet i klubben lages som en støtte i trafikkopplæringen. Nesten alle barn går i barnehage, og den nye klubben henvender seg via barnehagene for å nå ansatte og foreldre. Den omfattende og innholdsrike nettressursen skal være gratis i bruk. Ambisjonen er å nå bredt ut med solid faglig kompetanse. Trygg Trafikk har søkt Oslo trafikksikkerhetsutvalg om kr ,- til lansering av nye Barnas Trafikklubb. Vi ønsker å prioritere å gi en startpakke til de 105 barnehagene i Oslo som enten er trafikksikre eller i prosess for å bli godkjent. Det kan være opplæringsmateriell i form av spilleffekter osv. Trygg Trafikk vil også buke brorparten av midlene til å markedsføre Barnas Trafikklubb for å nå alle barnehagene. I skrivende stund har Trygg Trafikk fått vedtatt penger til formålet. Sykkel Høye nasjonale mål om økt sykkelandel og stor samfunnsinteresse rundt sykling gjør at Trygg Trafikk fokuserer mer på dette temaet. Vi gjør allerede mye i dag, men dette må systematiseres og synliggjøres bedre, og vi må bygge opp en solid og helhetlig kunnskap på dette feltet. Trygg Trafikk er en viktig aktør i skolens sykkelopplæring. Vi utvikler informasjonsmateriell og opplegg til skolene, både alene og sammen med Utdanningsdirektoratet. Vi vil styrke posisjonen vår ved å være avsender av ny kunnskap på området barn og sykling. Sykkelsatsingen mot skolen skal synes i alle fylker. I Oslo er Bymiljøetaten ansvarlig for sykkelopplæringen i skolen, og Utdanningsetaten informerer skolene om de tilbud som gis. Det ligger et bystyrevedtak til grunn for ansvarsdelingen mellom de to etatene med hensyn til trafikkopplæring i skolen. Skolene etterspør Trygg Trafikks trykte sykkelmateriell, bruker filmer i opplæringen og benytter seg av den elektroniske sykkelprøven. Sykkelstrategien for Oslo skal gjelde i perioden , og hovedmålet er å øke sykkelbruken slik at sykkeltrafikken utgjør minst 16 % av våre daglige reiser i Arbeidet med sykkelstrategien er ledet av Sykkelprosjektet i Oslo kommune. Sykkelprosjektet er en midlertidig etat, opprettet av byrådet i 2010, som sammen med Bymiljøetaten jobber for å få fortgang i kommunens sykkelsatsing. Trygg Trafikk har informert Oslo trafikksikkerhetsutvalg om hva vi kan bidra med i sykkelopplæringen i Oslo. Bymiljøetaten ønsker å samarbeide med oss om sykkelopplæringen og holde kurs for trafikkontaktene i grunnskolen. I skrivende stund har Trygg Trafikk fått vedtatt penger til tiltaket og planlegger et kurs for lærere høsten Trygg Trafikk har bistått Markaskolen i Sørkedalen med søknader om penger til en sykkelpark for å tilby sykkelopplæring og sykkelturer til skoler som ikke har egnet miljø til å drive opplæring. Skolen har fått penger fra Sykkelprosjektet i Oslo kommune og startet opp våren Markaskolen vil samarbeide med Trygg Trafikk fremover. Trygg Trafikk har bistått Bydel Sagene med å lage en sykkeløvingsbane på Bjølsen den første av sitt slag i landet innenfor sentrumskjernen. Høytidelig åpning med statssekretær og byråd fant sted i oktober 2015, med dekning av saken i Aftenposten og Østlandssendingen. Sparebankstiftelsen DNB har et prosjekt som kalles Sykkelsatsingen, og DNB har invitert alle organisasjoner med interesse for eller som jobber med sykkel til å delta. Trygg Trafikk deltar i prosjektet, gir innspill om bl.a. sykling til og fra skolen, sykkelopplæring og endring av forskriften til opplæringsloven. Sykkelprosjektet har hatt fokus på synlighet i mørket, og hadde tellinger i Torggata i oktober 2015 for å kartlegge hvor mange som bruker godkjent sykkellys. Tellingene viste at hele 7 av 10 ikke hadde godkjent lykt på sykkelen. Sykkelprosjektet, Syklistenes Landsforening og Trygg Trafikk arrangerte derfor en aksjon med utdeling av gratis sykkellykter i desember 2015, med dekning av saken i Aftenposten og Østlandssendingen. Vi ønsker at tiltaket skal bli et årlig samarbeidsprosjekt, og i skrivende stund har vi mottatt penger fra Oslo trafikksikkerhetsutvalg. Vi vil styrke posisjonen vår ved å være avsender av ny kunnskap på området barn og sykling

8 Strategi 4: Satsningsgrupper en vedvarende strategi for å konsentrere innsatsen på et prioritert område i folkehelsearbeidet. Bydelens folkehelsemål: Bydel Østensjø har tiltak på flere områder for å påvirke faktorer som kan være av betydning for å fremme helse/ forebygge sykdom i befolkningen EGNE NOTATER Delmål Tiltak Frist Ansvarlig 4.1 Bydelen er godkjent som Trafikksikker bydel Det opprettes en arbeidsgruppe som skal lage en fremdriftsplan for å bli sertifisert som trafikksikker bydel etter kriteriene fra Trygg Trafikk Bydelsdirektør Aktuelle tjenestesteder iverksetter tiltak i henhold til fremdriftsplan for å oppfylle kriteriene til Trygg Trafikk Avd. direktører 4.2 Andelen syklende og gående i bydelen har økt Det utarbeides en sykkelstrategi Sykkeltilgjengeligheten i bydelen kartlegges av masterstudent, og det foreslås tiltak for å øke andel syklende Bydelsdirektør Helsekonsulent Grøntområder og turveier i bydelen kartlegges med vekt på behov for utbedring av sammenhengene forbindelser for syklende og gående, belysning og vedlikehold Avd. direktør Økonomi og plan Bydelen inngår et samarbeid med Sykkelprosjektet i Oslo kommune sentralt Helsekonsulent Utdrag fra Folkehelseplan for Bydel Østensjø Økonomi og finansiering Oversikt aktivitetsmidler fra Oslo trafikksikkerhetsutvalg (OTU) Saldo aktivitetsmidler Aktivitetsmidler OTU Utlegg aktiviteter Saldo aktivitetsmidler (overføres 2016) Utgifter til distriktsleders telefon for 2015 kr 7282,- refunderes på etterskudd fra Bymiljøetaten i henhold til avtalen mellom Samferdselsetaten (BYM) og Trygg Trafikk

9 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT OSLO 2015 Vi kan ikke bare bygge oss ut av ulykkene eller sitte og vente på biler som aldri kolliderer. Føreren vil fortsatt være den som sitter med avgjørelsene, og derfor må vi i de kommende årene arbeide knallhardt med bevisstgjøring og adferdsendring. Jan Johansen, direktør, Trygg Trafikk TRYGG TRAFIKK OSLO Postboks 277 Sentrum 0103 Oslo Tlf: TRYGG TRAFIKK Tollbugata 32 Postboks 277 Sentrum 0103 Oslo Tlf:

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 Kontaktpersoner i Setesdal Lensmann Terje

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2015 Distriktsleder: Kari Vassbotn Postboks 1403 8002 Bodø Telefon: 450 24 405 Epost: vassbotn@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK NORDLAND FYLKE Trygg Trafikks arbeid i Nordland

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2015 INNHOLD Distriktsleder: Knut Larsen Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø Telefon: 78 96 31 50 eller 932 07 641 Epost: Larsen@tryggtrafikk.no

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2015 SAMARBEIDSPARTNERE Trygg Trafikk Østfold har hatt et nært og godt samarbeid med følgende: Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Østfold

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2015 INNHOLD Distriktsleder: Elsa Klemetsen Vegkontoret, Mellomveien 40 9007 Tromsø Telefon: 915 75 860 E-post: klemetsen@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK TROMS Trygg Trafikks

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER 2015 INNHOLD Distriktsleder: Ole Rath Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand Telefon: 926 26 365 E-post: rath@tryggtrafikk.no TRYGG

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2015 INNHOLD Distriktsleder: Mette Magnussen Postboks 2004 3103 Tønsberg Telefon: 909 97 970 E-post: magnussen@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK VESTFOLD Trygg Trafikks arbeid

Detaljer

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Trafikksikker kommune Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Hordaland, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt skadde

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2016 ÅRSRAPPORT 2016 INNHOLD Distriktsleder: Kari Vassbotn Postboks 1403 8002 Bodø Telefon: 450 24 405 Epost: vassbotn@tryggtrafikk.no Prosjektmedarbeider: Tore Jeremiassen

Detaljer

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk Forebyggende arbeid Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Trafikksikker Kommune

Trafikksikker Kommune Kommunalt Trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikker Kommune Levanger 02.03.16 Frode Tiller Skjervø Distriktsleder Trygg Trafikk Nord-Trøndelag Levanger en Trafikksikker Kommune? Trygg Trafikk sitt ønske om

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUSTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2016 INNHOLD Distriktsleder: Paal Ove Sodefjed

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2015 INNHOLD Distriktsleder: Erik Hartmann 6404 Molde Telefon: 905 39 377 Epost: hartmann@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK

Detaljer

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Hemne kommune Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Sør-Trøndelag, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2016 INNHOLD Distriktsleder: Knut Larsen Henry Karlsens plass 1 9815 Telefon: 78 96 31 50 eller 932 07 641 Epost: Larsen@tryggtrafikk.no

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Utfordringer i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Trafikksikkerhetsarbeidet er ikke

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2015 INNHOLD Distriktsleder: Unni Knutli Postboks 277 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 911 64 318 Epost: knutli@tryggtrafikk.no TRYGG

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status, tre år inn i prosjektet, nettverkstreff Stavanger Hans Martin Sørensen, Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikker kommune- Et organisatorisk trafikksikkerhetstiltak Trafikksikker kommune- Et samarbeidstiltak i regi av fylkeskommunene og Trygg Trafikk Resultatkonferansen,

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status tre år inn i prosjektet, Sundvolden februar 2017 Harald Heieraas seniorrådgiver Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK 2016 INNHOLD Distriktsleder: Marianne Mittet Solbraa Postboks 303 2303 Hamar Telefon: 908 80 312 Epost: solbraa@tryggtrafikk.no TRYGG

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2016 INNHOLD Distriktsleder: Elsa Klemetsen Vegkontoret, Mellomveien 40 9007 Tromsø Telefon: 915 75 860 Epost: klemetsen@tryggtrafikk.no

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2016 TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD Trygg Trafikks arbeid i Østfold er styrt av organisasjonens strategiplan og årlige virksomhetsplaner, samt

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDTRØNDELAG 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDTRØNDELAG 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDTRØNDELAG 2015 Distriktsleder: Frode Tiller Skjervø Byaveien 21 Postboks 195 7702 Steinkjer

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato:

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 01.06.2017 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: 01.06.2017 Tid: 14:00 1 2 Saksliste trafikk Setebelter i buss, v/statens

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 10.06.2014 Foto: Statens vegvesen St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Med utgangspunkt i Nasjonal transportplan 2014-2023 vil hovedaktørene

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØRTRØNDELAG 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØRTRØNDELAG 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØRTRØNDELAG 2016 TRYGG TRAFIKK SØRTRØNDELAG Trygg Trafikks arbeid i SørTrøndelag er styrt

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2016 INNHOLD Distriktsleder: Anne Marit Jordheim Postboks 3563 3007 Drammen Telefon: 971 68 498 E-post: jordheim@tryggtrafikk.no

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet?

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Drepte 1946-2012 2 Drepte i møte og utforkjøringsulykker 3 Drepte fotgjengere og syklister 4 Ambisjon NTP 2014-2023 5 Drepte i Europa 6 Utfordringer

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Muligheter og utfordringer Drepte i vegtrafikken i Norge 1946-2012 Drepte 1946-2012 Drepte i Europa 3 Utvikling i drepte og hardt skadde i hele landet 2000-2012 og forslag

Detaljer

Hjertesone tryggere skolevei. Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme

Hjertesone tryggere skolevei. Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme Hjertesone tryggere skolevei Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2016 INNHOLD Distriktsleder: Unni Knutli Postboks 277 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 911 64 318 E-post: knutli@tryggtrafikk.no Distriktsmedarbeider:

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Ideell organisasjon - Trygg Trafikk er en landsdekkende paraplyorganisasjon for det frivillige

Detaljer

Trafikksikker oppvekst

Trafikksikker oppvekst Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas trafikklubb og trafikksikker barnehage Skolestart, Hjertesone, sykling og trafikksikker skole Valgfaget trafikk Videregående

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTAGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTAGDER 2016 INNHOLD Distriktsleder: Ole Rath Postboks

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Hva gjør vi for å sikre god sykkelkultur blant de yngste? Kristin Eli Strømme, juni 2016

Hva gjør vi for å sikre god sykkelkultur blant de yngste? Kristin Eli Strømme, juni 2016 Hva gjør vi for å sikre god sykkelkultur blant de yngste? Kristin Eli Strømme, juni 2016 1 Barn på sykkel Svært forskjellig trafikkmiljø Noen sykler mye, andre sykler lite Alder og modning Opplæring Praktisk

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla 2014 Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla ÅRSRAPPORT 2014 N ULLVISJONEN I D ATO PÅ NYHETSBREV Trafikksikkerhetsplaner for Søgne, Songdalen og Vennesla er ferdig! Kommunene Søgne,

Detaljer

Trafikksikkerhetsperspektiv

Trafikksikkerhetsperspektiv Kommunalt folkehelsearbeid i et Trafikksikkerhetsperspektiv KS-høstkonferanse torsdag 10.november Frode Tiller Skjervø Distriktsleder Trygg Trafikk Nord-Trøndelag Folkehelse og fokus på hverdagsaktiviteten

Detaljer

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Planprogram Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017-2020 Utarbeidet av Karmøy kommune, driftsavdelingen. 07.04.2016 Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn for prosjektet Trafikkagenten Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å foreta en grunnleggende kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 21.04.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 21.04.2016 Tid 14:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Notater 1/16 Trafikksikker

Detaljer

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015 NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA Årsrapport 2015 Ungdomsprosjektet Rekruttering av nye deltakere til Ungdomsprosjektet 2015 startet tidlig i januar, med besøk på videregående skoler (Søgne,

Detaljer

Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Komite for samferdsel Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet rår fylkestinget å vedta følgende reglement for trafikksikkerhetsutvalget:

Detaljer

Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan 2013. Datert 14.1.2013 INNLEDNING

Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan 2013. Datert 14.1.2013 INNLEDNING Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan 2013. Datert 14.1.2013 INNLEDNING Oppbygging av planen Trafikksikkerhetsplan for Alta kommune er delt i to dokumenter med mål og satsingsområder

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Fylkeskonferanse om trafikksikkerhet Sola, 14 september 2010

Fylkeskonferanse om trafikksikkerhet Sola, 14 september 2010 Fylkeskonferanse om trafikksikkerhet Sola, 14 september 2010 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2010-2013 Finn Harald Amundsen og Kirsti Huserbråten Statens vegvesen, Vegdirektoratet Hvorfor

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Aktive og trygge barn på skolevei

Aktive og trygge barn på skolevei Aktive og trygge barn på skolevei Bergen 10. mars 2015 Distriktsleder Øivind Støle Trygg Trafikk Hordaland stole@tryggtrafikk.no 977 21 124 Hva Trygg Trafikk jobber med og for Sykling er viktig Sykling

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDTRØNDELAG 2016 TRYGG TRAFIKK NORDTRØNDELAG Distriktsleder: Frode Tiller Skjervø Byaveien 21 Postboks 195 7702 Steinkjer Telefon: 934 09 424 Epost: skjervo@tryggtrafikk.no Trygg

Detaljer

Berg kommune. Planprogram. Trafikksikkerhetsplan Forslag Høringsdokument

Berg kommune. Planprogram. Trafikksikkerhetsplan Forslag Høringsdokument Berg kommune Planprogram Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 Forslag 13.12.2016 Høringsdokument 1 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer... 2 2.2 Regionale føringer...

Detaljer

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier Tove TS-konferanse i Tromsø 16.10. kl 1015: Tema: Hva kan vi bidra med for å nå TS-målene. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Som samferdselsråd

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/11618-29 Dato: 22.03.2012 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING AV MYKE TRAFIKANTER I DRAMMEN, HERUNDER SKOLEVEIER â INNSTILLING

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN Skoleåret 2013/2014 BAKGRUNN OG UTGANGSPUNKT: 1. Hvorfor er trafikkundervisning så viktig og påkrevd ved Åsvang skole? a) Barna er trafikanter på flere områder -

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal transportplan (NTP) Stortingsmelding med 10 (12) års planhorisont, som viser Regjeringens mål og strategier for transportpolitikken. Omfatter veg,

Detaljer

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Søgne kommune Arkiv: Q80 Saksmappe: 2013/1207-26770/2014 Saksbehandler: Tonje Moen Dato: 27.08.2014 Saksframlegg Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Eldrerådet

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole er en skole på Mørkved i Bodø kommune. Skolen ligger flott til, med både natur og sentrum av Mørkved i nærheten. Det er en stor

Detaljer

Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-2021 v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Aktører som deltar i arbeidet med Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 Sentrale nasjonale

Detaljer

6-åringer på skolevei

6-åringer på skolevei 6-åringer på skolevei Veileder til foreldre med barn som skal begynne på skolen Førsteklassingene som trafikanter Det er store forskjeller i modenhet og erfaring mellom barn på samme alder. Vi ser likevel

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål - 2014 Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen Vegdirektoratet 1 Trafikken i gamle dager 10.06.2015 Resultatkonferanse om trafikksikkerhet

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Det er en stor glede for meg å ønske dere alle, gode samarbeidspartnere,

Det er en stor glede for meg å ønske dere alle, gode samarbeidspartnere, Åpning av Trygg Trafikks landsmøte 2016 Styrets leder, Geir A. Mo Kjære Iandsmøtedeltakere! Det er en stor glede for meg å ønske dere alle, gode samarbeidspartnere, velkommen til landsmøte. hjertelig I

Detaljer

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1 Historikk... 4 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Hemnes kommune...

Detaljer

Trafikkplan for Hebekk skole

Trafikkplan for Hebekk skole Trafikkplan for Hebekk skole Mål: Elevene skal lære seg å vise ansvar og ferdes trygt i trafikken til og fra skolen, og også privat. Kunnskapsløftet sier: Etter 4 trinn: Følgje trafikkreglar for fotgjengarar

Detaljer

Risikokurs for ungdom mellom 18-25 år med tilhørighet i Agder Gratis kurs med varighet 4,5 timer Ingen teori, kun praktiske øvelser Kursbeviset gir

Risikokurs for ungdom mellom 18-25 år med tilhørighet i Agder Gratis kurs med varighet 4,5 timer Ingen teori, kun praktiske øvelser Kursbeviset gir Risikokurs for ungdom mellom 18-25 år med tilhørighet i Agder Gratis kurs med varighet 4,5 timer Ingen teori, kun praktiske øvelser Kursbeviset gir deg billigere forsikring Målsetningen er å øke forståelsen

Detaljer

Skolemiljøutvalget. Verktøy og virkemidler for et bedre skolemiljø? Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Kfu

Skolemiljøutvalget. Verktøy og virkemidler for et bedre skolemiljø? Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Kfu Skolemiljøutvalget Verktøy og virkemidler for et bedre skolemiljø? Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Kfu 1 Skolens elever utgjør 20 % av befolkningen, men de representerer 100 % av fremtiden. Staten gir

Detaljer

Sjekkliste barnehage 1. Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen

Sjekkliste barnehage 1. Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen Sjekkliste barnehage 1. Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen Vi driver med «opplæring» i det daglige, bl.a. gjennom Tarkus, trafikk-uke, og fokusering på trafikk når vi går på

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast for planperiode 2013 2016 29.04.2013 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Medvirkning... 4 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore og Uvdal kommune...

Detaljer