Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan Datert INNLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan 2013. Datert 14.1.2013 INNLEDNING"

Transkript

1 Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan Datert INNLEDNING Oppbygging av planen Trafikksikkerhetsplan for Alta kommune er delt i to dokumenter med mål og satsingsområder for , og handlingsplan for Satsingsområdene er barn og trafikk (0-14 år), Ungdom (15-25 år) og kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Tiltakene i handlingsplanen skal gjenspeile satsingsområdene. Handlingsplanen gjelder for ett år av gangen. Planen skal beskrive tiltak innenfor trafikksikkerhet fremkommelighet og miljø. Handlingsplanen inneholder konkrete tiltak som ulike aktører har ansvar for å gjennomføre. Innenfor rammen av avsatte ressurser skal planen gjenspeile tiltak som beboerne i kommunen er opptatt av. Planen skal også ivareta kommunale, regionale - og nasjonale trafikksikkerhetsstrategier. Handlingsplanen for 2013 gjenspeiler også anbefalte tiltak i Statens vegvesens rapport Dybdeanalyse av dødsulykker i vegtrafikken i Nord - Norge. Rapporten er fra Handlingsplanen beskriver i hovedsak tiltak som gjennomføres med initiativ fra kommunen. Fylkeskommunalt trafikksikkerhetsarbeid beskrives i Regional Samferdselsplan for Finnmark Kommunens handlingsplan ivaretar hovedstrategien til fylkeskommunens med satsing på barn, ungdom og kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Alta kommune sikrer derigjennom den røde tråden i trafikksikkerhetsarbeidet. Handlingsplanen beskriver også tiltak på kontrollsiden som politi og Statens vegvesen har ansvar for. Høy fart, ruspåvirkning og manglende eller feil bruk av sikringsutstyr er medvirkende årsaker til trafikkulykker. Kontroller er virkningsfulle tiltak som ansvarlige myndigheter må ha høy fokus på. Som en del av det organisatoriske trafikksikkerhetsarbeidet tar kommunen sikte på å innarbeide mer av plan og forvaltningsmessige tiltak i trafikksikkerhetsarbeidet. Organisatorisk trafikksikkerhetsarbeidet synliggjøres også i folkehelsearbeidet. I ny folkehelselov rettes ansvar for folkehelsen til kommunen og ikke bare helsetjenesten. I oversiktdokument (høringsdokument) om folkehelse i Alta kommune fremmes prinsippet om folkehelsetenkning i alle sektorer. Det omtales i dokumentet med begrepet helse i alt vi gjør. Trafikksikkerhetstenkningen er en del av dette. Barn- og unge har høy prioritet i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Oppvekstsektoren vil i samarbeid med Trygg Trafikk Finnmark starte prosjektet Trafikksikker kommune. Prosjektet tilpasses kommunens øvrige trafikksikkerhetsarbeid og vil foregå i 2013 og De fleste trafikkulykker skjer på og langs riks - og fylkesveier i kommunen. Selv om kommunen ikke har veiansvar for disse veiene er det viktig at kommunen, Statens vegvesen og fylkeskommunen på tvers av veieieransvaret fortsetter det tette samarbeidet for å bedre trafikksikkerheten i kommunen. Gjennomføring av tiltak Foruten de tiltak kommunen gjennomfører selv forutsettes det et nært samarbeid med de store aktørene så som Statens vegvesen, fylkeskommunen, politi og Trygg Trafikk. Statens vegvesen og politi har egne handlingsplaner som kommunen i liten grad involveres i. Det samme gjelder for fylkesveier. Trygg Trafikk er fortsatt den viktigste samarbeidspartner for tiltak rettet mot barnehager, skoler og forebyggende arbeid. 1

2 Ruspåvirkning, høy fart og mangel, eller feil bruk av sikkerhetsutstyr, er på generelt grunnlag medvirkende årsaker til mange trafikkulykker. Kontroll av disse punktene er derfor et viktig bidrag i kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Dette gjelder også på kommunale veier. Kommunen vil innenfor rammen av ressurser ta del i det forebyggende arbeide på disse områdene. Kommunal trafikksikkerhetsplan har en økonomisk ramme på kr ,-. Gang- og sykkelveiutbygging kommer i tillegg. Beløpet gir ikke rom for større fysiske tiltak på kommunalt veinett. Selv om det er få trafikkulykker på kommunale veier bør eksisterende veiers utforming og sideterreng gis oppmerksomhet. På lik linje med krav til andre veier bør førerfeil på kommunale veier også fanges opp av veisystemet og ikke være ensbetydende med død eller alvorlig skade ved utkjørsel. Bedre utforming av sideterreng, veirekkverk og siktforbedrende tiltak er områder kommunen bør prioritere i veiforvaltningen. Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler lyses ut hvert år med søknadsfrist 1. oktober. Midlene er forbeholdt tiltak på fylkeskommunale-og kommunale veier. Pedagogiske tiltak støttes også. Lag og foreninger kan søke. Alle søknader skal i utgangspunktet prioriteres av kommunen. Spørsmål om fylkeskommunal trafikksikkerhetsmidler rettes til Finnmark fylkeskommune eller til kommunen. Spørsmål om trafikksikkerhetstiltak Spørsmål om trafikksikkerhet rettes i utgangspunktet til den enkelte veieier. Veiansvaret er delt mellom Statens vegvesen, fylkeskommunen og kommunen. For kommunale veier rettes henvendelsen til Alta kommune kommunalteknisk avdeling tlf

3 HANDLINGSPLAN OVERSIKT OVER TILTAK Tiltak nr Navn på tiltak Ansvar Kostnad Merknad 1 Sikring av barn i bil og generell bilbeltebruk for alle. AK.Oppvekst, helsesøs., jordmødre Inngår i arbeidet med "Trafikksikker kommune" 2 TS-arbeid i barnehage. Stimuleringsmidler. Kurs. AK.Oppvekst, barnehagene Inngår i arbeidet med "Trafikksikker kommune" 3 Trafikksikkerhet i folkehelsearbeidet AK.Tilsynsmynd./helsekons. mf. 4 TS-opplæring i skolen i hht. læreplan AK.Oppvekst ved kommunalleder Inngår i arbeidet med "Trafikksikker kommune" 5 Trafikalt HMS-trafikkurs for hjemmetjenesten Leder hjemmetjenesten Inngår i arbeidet med "Trafikksikker kommune" 6 Økt trafikkontroll mot høy fart, rus og sikringsutstyr. Politi, UP og Statens vegvesen 7 Oppdatere rullere kommunale TS-plan AK. Kommunalteknikk Utarbeide ny mål og strategiplan. Handlingsplan Gang -og sykkelvei i Tverrelvdalen parsell 4 AK. Kommunalteknikk Egen finansiering. Fra Borrasveien til Bjørnengen bru. 9 Omgjøre deler av Mardalsveien til G/S vei AK. Kommunalteknikk Fra Møllenes til E6. Samarbeid med Statens vegvesen 10 Utsikten. Skilting av g/s-vei AK. Kommunalteknikk 5000 Tydeliggjøring av ulike veisystemer 11 Refleks AK. Kommunalteknikk Utdeling av refleks i gågata. Flere samarbeidspartnere 12 Veilys fotgjengerfelt - enkeltpunkter AK. Kommunalteknikk Fartsgrenser. Stillaveien. Deler av Detsikaveien. AK. Kommunalteknikk Fra 80 km/t til 60 km/t 14 Barnevognrefleks AK. Helsesøstrene Utdeling av 280 refleksbånd på barnekontroller. 15 Fartsdempende tiltak med fartshump AK.Kommunalteknikk Gjenstående fra TS-tiltak Rishaugveien. Skolevei til Elvebakken skole AK.Kommunalteknikk/SVV I samarbeid med Statens vegvesen 17 Støtteannonser tidskrift. Medlemskap i Trygg Trafikk AK. Kommunalteknikk Selvlukkende bilsperre på g/s vei AK. Kommunalteknikk stk. 19 Fartshumper. Oppgradering av humper i Maskinsvinge AK. Kommunalteknikk Sum tiltak kr Netto AK=Alta kommune 3

4 1 Sikring av barn i Rettlede. Oppvekstsektor Barnehager bil og generell Informere. kommunalleder Helsestasjon bilbeltebruk for Stimulere. Helsesøstertjenesten Trygg Trafikk Helsekonsulent alle. Påvirke. Jordmortjenesten Politiet Finansieres i Inngår i pakken TS - ansvarlig i Statens vegvesen pakken Trafikksikker kommune. kommunen. Leverandører av Trafikksikker Helsestasjonen og Barnehageledere utstyret kommune. jordmødre bør inviteres Skoleledere med. Veiledning på helsestasjonen. Tiltaket kan utvides til kurs og samlinger i barnehager med mer. Planlegging vår Gjennomføring høst/vinter Skal inngå i arbeidet i skolen/barnehagene. Legges inn i årsplaner. Foresatte må rettledes og søkes påvirket av egne barn. Legge vekt på regelverket og riktig bruk av bilbelte og montering av barnesikringsutstyr. Informasjon. Beskriv konsekvens av manglende bilbeltebruk. Bruke media. 4

5 2 TS-arbeid i barnehage. Avsatte midler for TS - arbeid i barnehagen som kan søkes på. Det avsettes kr ,- i TS planen. I tillegg settes det av kr ,- til gjennomføring av kurs for barnehageansatte. Skape kunnskap og engasjement om trafikksikkerhet hos barn og voksne. Viktig å forberede barna på skolevei og TSutfordringer ved skolestart. Foresatte bør involveres. Oppvekstsektor Ledere i den enkelte barnehage Trygg Trafikk Politiet Statens vegvesen Ts-ansvarlig i kommunen Kontinuerlig tilpasset de enkelte alderstrinn. Tidspunkt for utlysing avklares i samråd med oppvekstsektoren. Enkel søknad og tildeling. Sees i sammenheng med Trafikksikker kommune. Kurs planlegges ut fra interesse. Tiltaket finansiering samlet i TS-planen med kr ,-. 3 Trafikksikkerhet i folkehelsearbeidet. Etterspørre tilretteleggingstiltak for TS ved tilsyn. Fokus på tilrettelegging av områder for henting og bringing til skole og barnehage. Må også etterspørres ved prosjektering av nybygg og utvidelser av eksisterende bygg. Høringsparter og de som deltar i utarbeidelse av planer må ha fokus på temaet. Trygge skoleveier. Oversikt over trafikkulykker. Tilsynsmyndighet/ helsekonsulent Barnas talsperson Ts-ansvarlig i kommunen Alle sektorer Trygg Trafikk Politiet Statens vegvesen Andre faginstanser Kontinuerlig Tips: Ved gjennomgang av planer bruk Statens vegvesens håndbok 222, trafikksikkerhetsrevisjoner - og inspeksjoner. 5

6 4 TS-opplæring i Skape engasjement og Kommunalleder I hovedsak Trygg skolen i hht. motivasjon å øke oppvekst. Trafikk læreplan. kunnskapen om Skoleledere og trafikksikker atferd både klassestyrere. Statens vegvesen Videreutvikle mal som gående, syklende og TS-ansvarlig i Politiet for trafikkopplæring slik at passasjer i bil. kommunen. Sykkelbyen Alta kunnskapsmål i kunnskapsløftet blir ivaretatt. Ungdomstrinnet vil bli vurdert tatt inn i prosjektet. Egenandel til Trygg Trafikk er ikke avklart. For tiltak nr 4 settes det av kr ,- i TS-planen. Utarbeide en mal som gjør at trafikkopplæring blir prioritert mer i skolen uten for mye ekstrajobb for lærerne. Planlegging skjer vår Selve utarbeidelsen av plan og innhold begynner etter skolestart høst 2013 når organisering en av arbeidet er avklart. 6

7 5 Trafikalt HMS trafikkurs for hjemmetjenesten. I samarbeid med Trygg Trafikk vil hjemmetjenesten gjennomgå teori og kjørekurs. Gjennomføres for 30 personer i Ble gjennomført med samme antall i Redusere risiko for ulykker -Stort potensial for å redusere kostnader. -Bedre omdømme for virksomheten Helse v/ hjemmetjenesten. Trygg Trafikk TS-ansvarlig 2013 Evaluering fra 2012 viser at opplegget for 30 deltakere var meget vellykket. Det bør utarbeides egen reisepolicy (skriftlige regler) for bruk av bil i tjenesten. Inngår i prosjektet Trafikksikker kommune. Kommunal andel avsettes i TSplanen med kr ,-. 7

8 6 Økt - Hindre ulykker Politiet trafikkontroll - Bedre atferd UP med fokus på høy Statens fart, rusmidler og vegvesen bruk av sikringsutstyr. Kontinuerlig. De fleste trafikkulykker i kommunen skjer i månedene juli oktober. Rapporten Dybdeanalyse av dødsulykker i vegtrafikken 2011 fremhever at overvåking av bilførere er virkningsfulle tiltak. Dette gjelder særlig riktig bruk av bilbelte, rus og kjøreatferd. 8

9 7 Oppdatere / rullere Skal være et Kommunene Statens vegvesen kommunal styringsverktøy for v/ts-ansvarlig Trygg Trafikk trafikksikkerhetsplan. kommunalt Politi Utarbeide ny mål og trafikksikkerhetsarbeid. Kommunale sektorer strategiplan for perioden Fylkeskommunen Handlingsplan 2014 påbegynnes og ferdigstilles februar Gang-og sykkelvei Separere myke Alta kommune v/ i Tverrelvdalen trafikanter fra kommunalteknisk Parsell 4. Borrasveien biltrafikk. avd. Rognskog bru. Egen finansiering i investeringsbudsjett og fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for Omgjøre deler av Mardalveien til gangog sykkelvei. Fra Møllenes til E6. Bilsperre og skilt settes opp. Finansieres i TS - planen med kr ,-. Etterkomme reguleringsformål i byplan. Avd. kommunalteknikk. Statenes vegvesen 2013 Bare kommuner med gyldig trafikksikkerhetsplan kan tildeles midler fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler Hele strekningen fra skolen til og med Rognskog bru forventes ferdig. Før skolestart 2013 Befaring mellom kommunen og Statens vegvesen har avklart at vegvesenet vil stenge utkjørselen mot E6 med rekkverk. Brøyteutstyr skal kunne snu i område. 10 Utsikten. Skilting av gang- og sykkelvei. Finansieres i TS-planen med kr 5.000,- Tydeliggjøring av gang-og sykkelvei som ligger for nært kjørevei. Avstanden mellom gangveien og veien tilfredsstiller ikke sikkerhetsavstanden på 3 meter. Det er heller ikke anlagt fortauskant. 9

10 11 Refleks Stimulere til økt bruk Kommunen Trygg Trafikk av refleks. v/ts ansvarlig Politiet Utdeling av refleks på Helsekonsulenten den nasjonale Helsesøstre refleksdagen. Stand i Jordmødre gågata. Utdeling fra servicesenteret på rådhuset. Finansieres i TS-planen med kr ,-. Refleksdagen høst 2013 Refleks er ferskvare. Selv om det finnes mye refleks må det en årlig påminning til. 12 Veilys fotgjengerfelt enkeltpunkter. -Fotgjengerkryssing i Løkkeveien ved Rica hotell. Kr ,- Belyse krysningssteder og steder der det ferdes skolebarn. Alta kommune kommunalteknikk v/ts-ansvarlig og driftsansvarlig kommunale veilys. Statenes vegvesen og politi. Sommer 2013 God belysning av fotgjengertrafikk er et godt trafikksikkerhetstiltak. -Kaiskuru nærmiljøsenter. Skolevei. Kr ,-. -Rishaugmoen. Skolevei til Elvebakken skole. Kr ,-. Mathisdalen. Skolevei. Ei ny lysmast Kr ,-. Finansieres samlet i Ts planen med kr ,- 10

11 13 Fartsgrenser. Redusert kjørefart gir Alta kommune Politiet og Statens Stillaveien. mindre sjanse for komunalteknikk vegvesen Dagens fartsgrense trafikkulykker er 80 km/t. Innføring av redusert fartsgrense 60 km/t. Saken høres hos politiet. Delkostnad: kr 75000,- Vikepliktskilting av Fossan bru. Kr ,- Detsikaveien fra en strekning på 500 meter. Skolevei. Dagens fartsgrense er 80 km/t. Innføring av redusert fartsgrense 60 km/t. Delkostnad kr: ,-. Samlet sum. Finansieres i TSplanen med kr ,-. Sommer 2013 Stillaveien er smal, stedvis bratt, dårlig kurvatur. Manglende rekkverk. Detsikaveien er skolevei. Nedsatt fartsgrense på strekningen som fremstår som skolevei. 11

12 14 Barnevognrefleks Synliggjøring av barnevogn i trafikken. Finansieres i TSplanen med kr ,-. 15 Fartsdempende tiltak med fartshump Redusere kjørefarten i skiltede 30 soner som gir tryggere ferdsel for gående. Helsesøstrene Ved barnekontroller i 2013 Kommunen v/ kommunalteknikk Politiet Sommer 2013 Deles ut ved barnekontroller av helsesøstrene. Populært tiltak som er gjennomført i mange år. Innkjøp av 280 stk. refleksbånd. Tiltaket videreføres fra Bjørkeveien 2 stk - Bregnevn. 3 stk. - Gymnasvn. 1 stk Totalt 6 stk. Kr ,- pr. hump. Finansieres i TSplanen inkl. skilting med kr ,-. 12

13 16 TS-tiltak Rishaugvn. Skolevei til Elvebakken skole. -Nytt skilt skolebarn. Delsum kr 2.500,- -Ledegjerde mot E6. Alta kommune v/kommunalteknikk. Statens vegvesen Før skolestart 2013 Ledegjerde utføres og bekostes av Statens vegvesen. -Nytt veilyspunkt se eget tiltak. -Deler av støygjerde mot privat eiendom fjernes for å gi bedre sikt. Delsum kr ,- Finansieres samlet fra TS-planen med kr ,-. 17 Støtteannonser og medlemskap i Trygg Trafikk. 3 fellesannonser kr 3.000,-. Medlemskap i TT kr 2.500,-. Finansieres samlet i TS-planen med kr 5.500,-. Støtte frivillig TS-arbeid gjennom annonsering i Trafikkskaddes magasin. Trygg Trafikk er en viktig organisasjon som bidrar stort i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Frivillig medlemskap. Alta kommune v/kommunalteknikk. Støtteannonser i tidskrift. Kommunen er med under fellesannonsering av kommuner. 13

14 18 Selvlukkende Hindrer kjøring på gang-og Kommunen v/ Politiet bilsperre på sykkelvei. kommunalteknikk gang-og sykkelvei. Kommunal vei Reistadhaugen er prioritert. 3 stk. Finansieres i TS -planen med kr ,- Sommer nye porter skal erstatte Altahumpen som i liten grad tar hensyn til alle brukere. Settes opp på steder som åpenbart er snarveier. Lysforhold må vurderes ved plassering. 19 Fartshumper. Oppgradering av humper i Maskinsvingen. Humpene er slitt og tjener ikke sin hensikt for å redusere farten. Finanseieres i TSplanen med kr ,- 14

15 Notatside:

Hva har vi gjort for å få ned ulykkestallene? Tom Frode Hansen

Hva har vi gjort for å få ned ulykkestallene? Tom Frode Hansen Hva har vi gjort for å få ned ulykkestallene? Tom Frode Hansen Presentasjon The Big Bang! Oppstarten 1994. Altaprosjektet. Hva førte det til? Hva lærte vi? Vektlagte områder i TS - arbeidet Dele erfaringer

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE 2014-2017 TILTAKSDEL Info/forklaringer om tiltaksdelen: Revideres årlig av Trafikksikkerhetsutvalget innen 1. juni hvert år «Nr». Alle tiltakene har et nr.: 01-30: Vingelen

Detaljer

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen Presentasjon av ordningen AKSJON SKOLEVEG Trafikksikkerhetsmidler gjennom Fylkestrafikksikkerhetsutvalget FTU Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune AKSJON SKOLEVEI

Detaljer

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Trafikksikker kommune Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Hordaland, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt skadde

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Bakgrunn.4 1.2 Plandokument..4 1.3 Deltakere.4 1.4 Kostnader og finansiering...5

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Alta kommune - Handlingsplan 2016-2017

Trafikksikkerhetsplan for Alta kommune - Handlingsplan 2016-2017 1 Trafikksikkerhetsplan for Alta kommune - Handlingsplan 2016-2017 Om dokumentet Handlingsplanen er behandlet av hovedutvalg for næring drift og miljø i sak PS 11/16 den 8.2.206. Hovedutvalget er kommunens

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 2014-2017 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 Rehabilitering av veilys på Kurland 0 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Ulykkessituasjonen... 3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet... 6 4. Holdningsskapende arbeider... 6 4.1.

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak 8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak RV = riksvei, FV = fylkesvei, KV = kommunalvei, SVV = Statens Vegvesen, TT = Trygg Trafikk, = Vadsø Kommune. 1. Gang- og sykkelsti/fortau/fotgjengerfelt

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Bakgrunn.4 1.2 Plandokument..4 1.3 Andre overordnede planer.4 1.4 Deltakere....5

Detaljer

Fylkeskonferanse om trafikksikkerhet Sola, 14 september 2010

Fylkeskonferanse om trafikksikkerhet Sola, 14 september 2010 Fylkeskonferanse om trafikksikkerhet Sola, 14 september 2010 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2010-2013 Finn Harald Amundsen og Kirsti Huserbråten Statens vegvesen, Vegdirektoratet Hvorfor

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2015 INNHOLD Distriktsleder: Knut Larsen Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø Telefon: 78 96 31 50 eller 932 07 641 Epost: Larsen@tryggtrafikk.no

Detaljer

16. MERKING AV FARTHUMPER... 21 17. TRAFIKKREGULERING ALTA U-SKOLE... 22 18. TRAFIKKSIKKERHET TALVIK SKOLE... 23 19. MARDALSVEIEN - REDUSERT

16. MERKING AV FARTHUMPER... 21 17. TRAFIKKREGULERING ALTA U-SKOLE... 22 18. TRAFIKKSIKKERHET TALVIK SKOLE... 23 19. MARDALSVEIEN - REDUSERT Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Oppsummering av tiltak... 3 Innledning... 5 1. TRAFIKKSIKKER KOMMUNE... 7 2. FELLES PLAN FOR TRAFIKKOPPLÆRING I SKOLEN TRINN 1.-7.... 9 3. SKOLENE TAR I BRUK

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14 Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune Formannskapet 18.11.14 Bakgrunn Bestilling fra formannskapet om en generell orientering om kommunens arbeid med trafikksikkerhet Alvorlige ulykker i Buskerud

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 Kontaktpersoner i Setesdal Lensmann Terje

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 Fotograf: Lars Christian Frilseth 0 1 Innhold 1. Innledning...2 2. Ulykkessituasjonen...3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet...5 4. Holdningsskapende arbeider...6 4.1. Trafikkopplæring

Detaljer

Trafikksikker Kommune

Trafikksikker Kommune Kommunalt Trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikker Kommune Levanger 02.03.16 Frode Tiller Skjervø Distriktsleder Trygg Trafikk Nord-Trøndelag Levanger en Trafikksikker Kommune? Trygg Trafikk sitt ønske om

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status tre år inn i prosjektet, Sundvolden februar 2017 Harald Heieraas seniorrådgiver Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Planprogram Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017-2020 Utarbeidet av Karmøy kommune, driftsavdelingen. 07.04.2016 Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET 2016-19 Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 00DREPTE HARDT SKADDE Innhold 1 Forord... 1 2 Målsetning og strategiske føringer... 1 3 Oppbygging... 1 4 Beskrivelse

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikker kommune- Et organisatorisk trafikksikkerhetstiltak Trafikksikker kommune- Et samarbeidstiltak i regi av fylkeskommunene og Trygg Trafikk Resultatkonferansen,

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status, tre år inn i prosjektet, nettverkstreff Stavanger Hans Martin Sørensen, Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/13 12/2297 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/13 12/2297 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 30.08.2013 Klokkeslett: 13.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, 02.09.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, XX.XX.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG RØMSKOG KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 1 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Lovgrunnlag 3 2.1. Vegtrafikkloven 3 2.2. Vegloven 4 2.3. Folkehelseloven 4 2.4. Plan- og bygningsloven

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 9046 Oteren Tlf 77 21 28 00 Fax 77 21 28 01 STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 31.05.2011. Offentlig ettersyn: 14.07.11-31.08.11 handlingsplan for trafikksikkerhet 2012-2013.

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

Unjárgga gielda Nesseby kommune

Unjárgga gielda Nesseby kommune Unjárgga gielda Nesseby kommune TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-19 Del 2- handlingsplan trafikksikkerhet Vedtatt av kommunstyre den xx.xxx2016 ANSVAR TILTAK BESKRIVELSE AV TILTAK Administrasjonssjef 1 HMS trafikk

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn

Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn Dato: 14.05.12, rev. 11.07.12 Prosessbeskrivelse Side 1 Mai 2012 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Prosjektoppgave

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg BROMSTADVEGEN. FARTSGRENSE 30 KM/T VED STRINDHEIM SKOLE OG KRYSSET BROMSTADVEGEN/BRØSETVEGEN Arkivsaksnr.: 06/37294 Saksbehandler: Ivar Arne Devik Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar

Detaljer

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier Tove TS-konferanse i Tromsø 16.10. kl 1015: Tema: Hva kan vi bidra med for å nå TS-målene. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Som samferdselsråd

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Muligheter og utfordringer Drepte i vegtrafikken i Norge 1946-2012 Drepte 1946-2012 Drepte i Europa 3 Utvikling i drepte og hardt skadde i hele landet 2000-2012 og forslag

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR Lebesby kommune 2010-2013 1 FORORD Lebesby kommune startet opp arbeidet med utarbeiding av ny trafikksikkerhetsplan etter initiativ fra Statens Vegvesen. For å kunne få tildelt

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/11618-29 Dato: 22.03.2012 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING AV MYKE TRAFIKANTER I DRAMMEN, HERUNDER SKOLEVEIER â INNSTILLING

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Tjeldsund kommune Handlingsprogram 2017 TJELDSUND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TJELDSUND KOMMUNE

Trafikksikkerhetsplan for Tjeldsund kommune Handlingsprogram 2017 TJELDSUND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TJELDSUND KOMMUNE TJELDSUND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TJELDSUND KOMMUNE Vedtatt handlingsprogram 2017 1 INNLEDNING: Trafikksikkerhetsplan for Tjeldsund kommune Trafikksikkerhetsplanen for Tjeldsund ble vedtatt 25.06.2013.

Detaljer

Lier kommune Trafikksikkerhetsplan Strategidel. Vedtatt av Lier kommunestyre

Lier kommune Trafikksikkerhetsplan Strategidel. Vedtatt av Lier kommunestyre Lier kommune Trafikksikkerhetsplan 2017 2020 Strategidel Vedtatt av Lier kommunestyre 12.12.2016 Forord I følge forvaltningsavtalene mellom Viva Iks og Hurum, Lier og Røyken kommuner, er en av oppgavene

Detaljer

Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Komite for samferdsel Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet rår fylkestinget å vedta følgende reglement for trafikksikkerhetsutvalget:

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016 Halden kommune Innhold 1 Innledning... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 4 3 Utredningsbehov... 4 4 Mål og hensikter med planen... 5 5 Planprosessen...

Detaljer

KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015

KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015 KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN SKAL VÆRE KOMMUNENS VERKTØY FOR Å HINDRE TRAFIKKULYKKER OG DERIGJENNOM SKAPE ET TRYGT OG SIKKERT LOKALSAMFUNN.

Detaljer

NOTAT. Plan, kart og miljø. Kommunedelplan trafikksikkerhet Innkomne innspill med kommentarer

NOTAT. Plan, kart og miljø. Kommunedelplan trafikksikkerhet Innkomne innspill med kommentarer Plan, kart og miljø NOTAT Vår ref. Dato 25508/2015/Q80/1624LIKH 28.08.2015 Kommunedelplan trafikksikkerhet 2014 2026 - Innkomne innspill med kommentarer Tekst i kursiv er tatt inn som endringer i plandokumentet

Detaljer

Hjertesone tryggere skolevei. Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme

Hjertesone tryggere skolevei. Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme Hjertesone tryggere skolevei Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas

Detaljer

Rønvik skole TRAFIKKSIKKER SKOLE

Rønvik skole TRAFIKKSIKKER SKOLE RØNVIK SKOLE Amtm. Worsøesgt. 30 Rønvik skole TRAFIKKSIKKER SKOLE Å være en trafikksikker skole innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel på godt og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM RISSA KOMMUNE Arkiv: Dato: 20.5.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa trafikksikkerhetsutvalg 27.5.2016 HLTM Saksbehandler: Linn Kristin Hassel ASKJEMSVEIEN SOM TRYGG SKOLEVEI Sakens bakgrunn

Detaljer

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET Kommunedelplan for TRAFIKKSIKKERHET Øyer, den 26.02.2010 Etter vedtak i Øyer kommunestyre, Sak 10/10 den 25.02.2010 121211 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Øyer kommune Handlingsprogram 2010 2013 Øyer, 09.02.2010

Detaljer

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk Forebyggende arbeid Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 09/786-16 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Trafikksikkerhetsplan for Rygge kommune 2012-2018 Saksbehandler: Øivind Frantsen Arkiv: Q80 &30 Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/12 Eldrerådet 22.10.2012

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Vedtatt i kommunestyret 17.12.2008 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017

Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017 Rogaland FTU / Trygg Trafikk Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017 10.06.2014 Stefan Kersting, Transportplanavdelingen Nasjonal tiltaksplan «Formålet

Detaljer

Sjekkliste barnehage 1. Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen

Sjekkliste barnehage 1. Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen Sjekkliste barnehage 1. Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen Vi driver med «opplæring» i det daglige, bl.a. gjennom Tarkus, trafikk-uke, og fokusering på trafikk når vi går på

Detaljer

Område D3 - Longyearbyen

Område D3 - Longyearbyen Område D3 - Longyearbyen Trafikkvurdering 29.10.2013 rao4n 2008-01-23 RAPPORT 29.10.2013 Trafikkvurdering Område D3 i RAPPORT Trafikkvurdering Område D3 i Longyearbyen Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Handlingsdel TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Handlingsdel TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 2017 Handlingsdel 2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 2017 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Status prioriterte tiltak 2014-2017... 3 2.1 Samlet plan for stadion- området, parkering....

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05.

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef : 200901979 : E: Q10 &00 : Åge Jensen : Håkon Auglend Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

Vedlegg: Tiltaksoversikt, mottatte forslag til trafikksikringstiltak i Ski kommune pr. august 2013.

Vedlegg: Tiltaksoversikt, mottatte forslag til trafikksikringstiltak i Ski kommune pr. august 2013. Innhold: Forord Side 2 Mål/visjon " 3 Trygge lokalsamfunn " 4 Ulykkestall, utvikling personskadeulykker " 8 Kart personskadeulykker, alvorlighetsgrad " 11-12 Større trafikksikringsprosjekter " 13 Sikring

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte. den kl i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte. den kl i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. den 08.03.2011

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Trafikksikkerhetsplan 2003 2012 for Nordreisa kommune Handlingsplan 2003 Oppbygging av planen Ved utarbeidelse av denne trafikksikkerhetsplanen samarbeider

Detaljer

Kan sikkerhet styres? Roar Olsen Seniorrådgiver Veg og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhetsseksjonen

Kan sikkerhet styres? Roar Olsen Seniorrådgiver Veg og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhetsseksjonen Kan sikkerhet styres? Roar Olsen Seniorrådgiver Veg og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhetsseksjonen Kan sikkerhet styres? I hvor stor grad? På hvilken måte? Åpent/lukket system Veg og transportsystemet

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 10.06.2014 Foto: Statens vegvesen St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Med utgangspunkt i Nasjonal transportplan 2014-2023 vil hovedaktørene

Detaljer

FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013

FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013 FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013 Tiltaksplanen for trafikksikkerhet skal som hovedregel rulleres hvert år. Planen som ble vedtatt høsten 2008 rulleres nå, og denne ble lagt ut på

Detaljer

Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17. Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer. Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09.

Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17. Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer. Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09. Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17 Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09.2005 1. Grunnlag for fartsgrensesystemet I dette rundskrivet presenteres

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Driftsutvalg

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Driftsutvalg OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Vigdis Lauritzen Thun Referanse VITH/2014/48-27/Q80 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Driftsutvalg 2. gangs behandling av forslag til trafikksikkerhetsplan

Detaljer

Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak

Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak Bjørn Kåre Steinset SVRØ Romerike distrikt Disposisjon Nullvisjonen - bakgrunn og idegrunnlag Trafikksikkerhetsdelen i etatenes forslag til

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2005/5026 - /Q80 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Hemne kommune Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Sør-Trøndelag, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt

Detaljer

Kommuneplan for Grane Kommune

Kommuneplan for Grane Kommune Kommuneplan for Grane Kommune Trafikksikkerhet i Grane Lokal handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i KS 18.06.2014 Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Årsbudsjett Regnskap Årsberetning

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Ørland kommune - mellom himmel og hav

Ørland kommune - mellom himmel og hav Ørland kommune - mellom himmel og hav refleksjoner fra en kommunal folkehelsekoordinator.. Hva gjør en kommunal folkehelsekoordinator i Ørland kommune? Skriver langsiktige overordnede planer og konkrete

Detaljer

Innspill til Trafikksikringsplanen 2012-2015/2020 Saksnummer hos Fjell Kommune: 2011/1405

Innspill til Trafikksikringsplanen 2012-2015/2020 Saksnummer hos Fjell Kommune: 2011/1405 Tiltakstype Prioritet Beskrivelse Nedsettelse av fartsgrensen strakstiltak. Øvrige anlegg - Varig løsning Høg Opphøgde og opplyste overgangsfelt sammen med nedsetting av fartsgrensen fra 50 til 40 km/t

Detaljer

Trafikksikkerhet 2011

Trafikksikkerhet 2011 Trafikksikkerhet 2011 Innhold 1. Presentasjon av NAF 2. Eget emne NAF er Norges største forbrukerorganisasjon med mer enn 526 medlemmer og en omsetning på over MNOK 800 i 2010 Visjon Vi skal gjøre Norge

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Utfordringer i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Trafikksikkerhetsarbeidet er ikke

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast for planperiode 2013 2016 29.04.2013 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Medvirkning... 4 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore og Uvdal kommune...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Fridrik Ivar Bergsteinsson MINDRE ENDRING AV KOMMUNEPLANEN TRUDVANG

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Fridrik Ivar Bergsteinsson MINDRE ENDRING AV KOMMUNEPLANEN TRUDVANG SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5578-8 Arkiv: PLNID 20100006 Saksbehandler: Fridrik Ivar Bergsteinsson Sakstittel: MINDRE ENDRING AV KOMMUNEPLANEN TRUDVANG Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

Seminar Trafikksikker kommune Ivar Fett, Senior rådgiver

Seminar Trafikksikker kommune Ivar Fett, Senior rådgiver Seminar Trafikksikker kommune 01.03.2017 Ivar Fett, Senior rådgiver «20-80 regelen» - 20 % innsats gir 80 % effekt - Etter mange år med systematisk arbeid for trafikksikkerhet er mange av de billige løsningene

Detaljer

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1 Historikk... 4 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Hemnes kommune...

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2015 Distriktsleder: Kari Vassbotn Postboks 1403 8002 Bodø Telefon: 450 24 405 Epost: vassbotn@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK NORDLAND FYLKE Trygg Trafikks arbeid i Nordland

Detaljer

Berg kommune. Planprogram. Trafikksikkerhetsplan Forslag Høringsdokument

Berg kommune. Planprogram. Trafikksikkerhetsplan Forslag Høringsdokument Berg kommune Planprogram Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 Forslag 13.12.2016 Høringsdokument 1 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer... 2 2.2 Regionale føringer...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Bruk av forkortelser.

Innholdsfortegnelse. Bruk av forkortelser. fysiske Forord I 1996 vedtok Stortinget at kommuner som fortsatt ønsker å motta midler til Aksjon skoleveg måtte utarbeide en handlingspian for trafikksikkerhet. Fra og med 2001 er det krav at en slik

Detaljer