TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRAFIKKSIKKERHETSPLAN"

Transkript

1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KLÆBU KOMMUNE Foto: Frank Strøm

2 Forord I 1996 vedtok Stortinget at kommuner som fortsatt ønsker å motta midler til Aksjon skoleveg måtte utarbeide en handlingsplan for trafikksikkerhet. Fra og med 2001 er det krav at en slik plan skal foreligge. I Klæbu kommunes handlingsprogram for står at trafikksikkerhetsplanen rulleres i Planen skal gi en oversikt over behov, prioriteringer og kostnader. Denne trafikksikkerhetsplanen er en ny utgave av den planen som ble vedtatt av Klæbu kommunestyre i møte Innspill til revidering av trafikksikkerhetsplanen er kommet fra blant annet private, de ulike virksomhetene, lensmann og helsestasjon. Vedtatt av Klæbu kommunestyre den

3 Innholdsfortegnelse Bruk av forkortelser VISJON OG MÅLSETTING Nasjonale mål Fylkeskommunale mål Kommunale mål: Klæbu kommunes handlingsprogram for Kommunikasjoner Tiltak i driftsbudsjettet Tiltak i investeringsbudsjettet Visjon og målsetting DAGENS TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I KOMMUNEN Lensmannskontoret Helsestasjonen Skolene Ulike virksomheter i arbeid med utviklingshemmede Drift og vedlikehold (DoV) Rådmannens stab NÅ-SITUASJONEN I KOMMUNEN, REGISTRERING OG PROBLEMANALYSE Ulykkesregistrering Sikringskjøring og skolekjøring Registrering av problemstillinger/ innkomne forslag Strekninger langs riks- og fylkesveger med manglende gang- og sykkelveg Veglys samlet oversikt over registrert behov (etablering av veglys i henhold til Håndbok 017) Andre registrerte problemstillinger TILTAK I PERIODEN Fysiske tiltak i perioden Riksveg 704 fysiske tiltak Fylkesveger fysiske tiltak Kommunale veger fysiske tiltak Holdningsskapende tiltak Øvrige tiltak Arealbruk Forebyggende tiltak ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV TS-PLANEN Generelt EVALUERING OG FRAMTIDIG TRAFIKKSIKKERHETSPLANARBEID... 25

4 Figur- og tabelliste Figur 1 VISJON OG MÅLSETTING FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I KLÆBU KOMMUNE... 8 Figur 2. Politiregistrerte trafikkulykker i Klæbu kommune Figur 3. Politiregistrerte trafikkulykker i Klæbu kommune Figur 4. Fordeling av ulykkestyper Figur 5. Drepte/skadde fordelt på trafikantgrupper Figur 6. Drepte/skadde fordelt på aldersgrupper Figur 7. Befolkningssammensetningen i Klæbu kommune Figur 8 Sørborgen en tidlig morgen Figur 9 Farlig vegkryss på riksveg Tabell 1 Fysiske tiltak i perioden på riksveg Tabell 2 Fysiske tiltak i perioden på fylkesveger i Klæbu kommune Tabell 3 Fysiske tiltak i perioden på kommunale veger i Klæbu kommune Bruk av forkortelser. Rv: Riksveg Fv: Fylkesveg GS: Gang- og sykkelveg TS-plan: Trafikksikkerhetsplan 5

5 1 VISJON OG MÅLSETTING 1.1 Nasjonale mål I Nasjonal transportplan, godkjent i Statsråd 29.september 2000, er 0-visjonen lagt til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet. 0-visjonen sier at ingen skal drepes i trafikken, ingen skal skades mer alvorlig enn at maksimum 3-4 ukers sykehusinnleggelse er nødvendig, og ingen skal få alvorlige mèn. Man godtar at ulykker vil skje, men skadeomfanget skal minimaliseres. 1.2 Fylkeskommunale mål 0-visjonen er vedtatt å ligge til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet for Sør- Trøndelag fylke. Andre overordnede mål: Antall ulykker med alvorlige skadde og drepte skal reduseres med 20 %. Totalt antall ulykker skal ikke øke. Totalt antall skadde skal ikke øke. Det skal arbeides aktivt for at ingen trafikanter skal oppleve utrygghet i trafikken. Tryggheten for de myke trafikantene, spesielt barna, skal gis høyere prioritet. Alle nivå i skoleverket skal i større grad enn tidligere bidra aktivt trafikksikkerhetsarbeid gjennom sine læreplaner. Privatbilismen, spesielt i Trondheimsregionen, skal reduseres. Samordning av transport på vegnettet. 1.3 Kommunale mål: Klæbu kommunes handlingsprogram for Kommunikasjoner Handlingsprogrammets delmål, og det kommunestyret vil arbeide aktivt for: Viktige riks- og fylkesveger utbedres/flyttes i takt med næringslivets behov, med klare trafikksikkerhetsmessige mål. Et sammenhengende gang- og sykkelvegnett for Klæbu, Tanem og de nærmeste omgivelser. Veglys for bedring av trafikksikkerheten og et bedre kollektivtilbud. 6

6 1.3.2 Tiltak i driftsbudsjettet Det tas initiativ til å gjennomføre et prosjekt med sikte på nytenking, samarbeid og et mer samordnet kollektivtilbud. Kommunen vil arbeide aktivt for å påvirke myndighetene på fylkeskommunalt og statlig nivå til å foreta investeringer på vegnettet i Klæbu. I samarbeid med Trondheim kommune og lokale næringsliv utarbeides et konkret innspill til nasjonal transportplan med sikte på opprusting av rv. 704 på strekningen Sandmoen Tanem. Skolens trafikksikkerhetsarbeid styrkes, herunder informasjon til foreldregruppen. Tiltak prioriteres av kommunens trafikksikkerhetsutvalg. Reasfalteringsprogrammet for kommunale veier videreføres med 1.mill per år, fordelt likt mellom driftstiltak og investeringstiltak Tiltak i investeringsbudsjettet Opprustning av kommunale grusveger til fast dekke, og kommunale egenandeler til utbygging av gatelys og andre trafikksikkerhetstiltak finansieres i investeringsbudsjettet, samt andre store investeringer Visjon og målsetting Visjon og målsetting, og med utdyping i delmål er presentert i figuren under: 7

7 Figur 1 VISJON OG MÅLSETTING FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I KLÆBU KOMMUNE VISJON 0-visjonen skal legges til grunn for alt TS-arbeid, dvs. at Klæbu kommune skal legge til rette for et veg- og trafikksystem som hindrer drepte eller alvorlige skadde personer. HOVEDMÅL * Det skal ikke skje trafikkulykker ved skolene og ikke alvorlige trafikkulykker på veg til og fra skolene, og langs vegnettet ellers. * Samtlige veger; kommunale, riks- og fylkesveger, skal være riktig skiltet. Fartsnivået skal være tilpasset vegen, dens brukere og fartsnivået skal overholdes. * TS-opplæring til alle i grunnskoler og barnehager, samt holdningsskapende informasjon til øvrige del av kommunens innbyggere. DELMÅL 1. SIKRING AV MYKE TRAFIKANTER OG KJØREVEGER 1.1 Utbygging av gang- og sykkelveger i takt med utvikling av bolig og næringsområder. 1.2 Krysningspunkt over kjøreveg for myke trafikanter skal ha nødvendige sikringstiltak. 1.3 Eksisterende og nye 30- soner skal sikres mot fartsoverskridelser. 1.4 Eksisterende og nye busslommer skal ha forsvarlig størrelse og sikres med lyspunkt/veglys. 1.5 Beholde god standard på sommer- og vintervedlikehold. 2. SKILTING OG FARTSNIVÅ 2.1 Gjennomgang av skilt på veger og områder. 2.2 Senking av fartsnivå på deler av riks- og fylkesveger med ny skilting, samt kontrolltiltak. 3. HOLDNINGS- ENDRING/ OPPLÆRING 3.1 Kommunens ulike skoler og barnehager skal ha TS-undervisning tilpasset alder og lokale forhold. 3.2 Jobbe aktivt for å nå kommunens innbyggere med TS-budskapet. 3.3 Arbeide for å redusere kjøring til skolene med 15 %. 8

8 2 DAGENS TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I KOMMUNEN Klæbu kommune er en liten kommune i både areal- og befolkningssammenheng. Det gjør at vi føler oss rimelig trygge på at vi har kunnskap om hvor, og til dels hvordan ressursene bør settes inn. Kommunen har dessuten et nært og godt samarbeid med lensmannskontoret. Det gir oss en bedre forståelse av trafikkbildet. Nedenfor følger en oversikt over dagens trafikksikkerhetsarbeid i Klæbu kommune. 2.1 Lensmannskontoret Omfattende trafikkontroller Sykkeldager for 4. klasse, og sykkelkontroller på skolene Årlige aksjoner og kontroller ved skolestart. Holdningsskapende arbeid på skolene. Vurdering av skilting. Rådgiving i trafikkspørsmål 2.2 Helsestasjonen Ved første hjemmebesøk etter fødsel: Utdeling av brosjyren - Sikring av barn i bil. ½ år, 2 år og 4 år: Utdeling av brosjyren Sikring av barn i bil, sitte på sykkel. 5 6 år: Skoleveien. 3. klasse: Sykkelhjelm/sykling Formidler utleie av bilstoler. 2.3 Skolene Skole/sikringskjøring i henhold til reglementet Sikkerhetstiltak ved Sørborgen skole Sikkerhetstiltak ved Tanem oppvekstsenter Skolene har i sin lærerplan krav om at elevene skal lære om trafikk, og hvordan eleven skal oppføre seg i trafikken. Skolenes samarbeidsutvalg er lokale trafikksikkerhetsutvalg i generelle saker. Sykkelkontroll på 5. klassetrinn Deltakelse på Eberg øvingsbane Refleksdemonstrasjon på 1. årstrinn 9

9 2.4 Ulike virksomheter i arbeid med utviklingshemmede Sikringskjøring (drosje/buss) for psykisk utviklingshemmede Følge til/fra arbeidsplasser. Opplæring i trafikken. 2.5 Drift og vedlikehold (DoV) Vedlikehold av veger, snørydding, strøing, asfaltering m.m. 2.6 Rådmannen Behandler innspill om tiltak fra skoler, velforeninger og enkeltpersoner. Trafikksikkerhetsbefaringer i samarbeid med Statens vegvesen. Enkle trafikksikkerhetstiltak utføres innenfor gitte økonomiske rammer. Lager planer og retter søknader til fylket om trafikksikkerhetsmidler. Utarbeidelse og oppfølging av Trafikksikkerhetsplanen. 10

10 3 NÅ-SITUASJONEN I KOMMUNEN, REGISTRERING OG PROBLEMANALYSE 3.1 Ulykkesregistrering Figur 2. Politiregistrerte trafikkulykker i Klæbu kommune Kilde: Statens vegvesen Av ulykkesbildet kan en se at trafikkulykkene stort sett er konsentrert til de stedene med den største trafikkmengden, fylkesveg 921 gjennom sentrum og 11

11 fylkesveg 885 fra sentrum gjennom Amundsdalen, samt på riksveg 704 fra kommunegrensen (Trondheim) og til Moen. I forhold til fremtidig næringsutvikling på Tulluan er det forventet at ulykkene langs hele riksveg 704, fra kommunegrensa mot Trondheim til dette området, vil bli flere og alvorligere ved den forventede økte trafikkmengden, om det ikke gjøres en helhetlig satsning på oppgradering av rv 704. Tryggheten for skolebarn som ferdes langs vegen må vies spesielt hensyn. Figur 3. Politiregistrerte trafikkulykker i Klæbu kommune Kommunesammenligning Roan Ørland Antall ulykker pr innbygger Osen Holtålen Åfjord Klæbu Røros Malvik Agdenes Bjugn Trondheim Frøya Meldal Hele fylket Rissa Skaun Selbu Hemne Midtre Gauldal Hitra Melhus Oppdal Tydal Orkdal Rennebu Snillfjord Kilde: Statens vegvesen Av figuren, som viser ulykkesantallet per tusen innbygger, kan en lese at Klæbu kommune befinner seg på den bedre halvdelen av skalaen når en sammenligner med andre kommuner i fylket. Befolkningsvekst, og press på utbyggingsområder, gjør at en likevel må skjerpe trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen om en skal ha forhåpninger om å redusere det totale antallet ulykker. 12

12 Figur 4. Fordeling av ulykkestyper Klæbu Fordeling av ulykkestyper Klæbu og Sør-Trøndelag utenom Trondheim Sør-Trøndelag utenom Trondheim andel (%) Andre uhell Fotgjenger innblandet Samme kjøreretning Kryssende kjøreretning Motsatt kjøreretning Utforkjøring Kilde: Statens vegvesen Figur 5. Drepte/skadde fordelt på trafikantgrupper 70 Drepte/skadde fordelt på trafikantgrupper Klæbu og Sør-Trøndelag utenom Trondheim Klæbu Sør-Trøndelag utenom Trondheim andel (%) Bilfører Bilpassasjer Person MC Person moped Person sykkel Fotgjenger Aker/andre Kilde: Statens vegvesen 13

13 Figur 6. Drepte/skadde fordelt på aldersgrupper Drepte/skadde fordelt på aldersgrupper Klæbu og Sør-Trøndelag Klæbu Hele fylket ukjent andel (%) Kilde: Statens vegvesen Ulykkesbildet viser at det spesielt er forholdsvis flere i alderen år som skades i Klæbu enn i fylket for øvrig. I følge SSB (statistisk sentralbyrå) kan en tolke et samsvar med befolkningssammensetningen om et stort antall barn- og unge i Klæbu. Selv om det ikke er spesielt mye farligere å være ung i Klæbu, bør en vie denne aldersgruppen ekstra oppmerksomhet på grunn av antallet. 14

14 Figur 7. Befolkningssammensetningen i Klæbu kommune. Befolkningssammensetning Klæbu Fylket 30,00 % 25,00 % 20,00 % Prosent 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % 0 1 til til til til til til til til til pluss Alderssammensetning 3.2 Sikringskjøring og skolekjøring Skolekjøring er fylkets ansvar, men blir organisert av Klæbu kommune. 1. klasse har krav på skolekjøring hvis skolevegen er mer enn 2 km. Fra 2. klasse har elevene krav på skolekjøring hvis skolevegen er mer enn 4 km. Sikringskjøring utføres etter retningslinjer om sikringskjøring/sikringstiltak vedtatt av Klæbu kommune. 3.3 Registrering av problemstillinger/ innkomne forslag I forbindelse med oppstart av denne trafikksikkerhetsplanen ble det i mai 2008 sendt ut skriv til ulike organisasjoner og velforeninger med informasjon om oppstart av dette arbeidet, samt anmodning om å levere inn forslag til tiltak. Denne informasjonen ble også, via Klæbustikka, levert til alle husstander. Forslagskasse ble opprettet på rådhuset og det ble mottatt henvendelser på epost. Forslagene er registrert. 15

15 Figur 8 Sørborgen en tidlig morgen Eksempel på manglende trafikkstyring: Avstigning av bilpassasjerer foregår over hele det åpne asfalterte området. Eksempel på et annet konfliktpunkt: Syklister i stor fart møter bil. Figur 9 Farlig vegkryss på riksveg 704 Vegetasjon skjuler skilt for gangfelt i et vegkryss som ellers er uoversiktlig på grunn av dårlig vertikalkurvatur. 16

16 3.3.1 Strekninger langs riks- og fylkesveger med manglende gang- og sykkelveg Veg Strekning Lengde i km Rv 704 Tanemskrysset Nideng 0,5 Rv 704 Nidengkrysset -kommunegrensa (Skjøla) 0,9 Rv 704 Tanem - gamle Tulluan skole 2,1 Rv 704 Gamle Tulluan skole Moen 1,5 Rv 704 Moen (krysset) Hyttfossen 2,2 Rv 704 v/hyttfossen 0,5 Rv 704 Undergang Tanem. Oppklipping av gjerde, skiftes med noe permanent holdbart Fv 921 Tanemskrysset Tanem bru 1,5 Fv 885 Langelandvegen Lysklett 1,6 Fv 885 Østbyvegen Eidstutrøa/Husbytrøa 1,2 Fv 885 Lysklett kommunegrensa mot Trondheim 1,7 Fv 885 Eidstutrøa/Husbytrøa Svean 0, Veglys samlet oversikt over registrert behov (etablering av veglys i henhold til Håndbok 017) Veg Strekning Lengde i km Antall stolper det er behov for Rv 704 Tanem Tulluan 1,8 38 Rv 704 Moen Hyttfossen 1,5 32 Fv 712 Målsjøen, busslomme - 2 Fv 885 Ulset-kommunegrense 1,7 36 Fv 885 Østbyv.-Husbytrøa 1,2 26 Fv 885 Eidstutrøa-Svean 0,7 16 Fv 885 Svean Moen 1,7 36 Fv 922 Nordset- retn. mot Fjærem 0,8 18 Fv 922 Krokum-Rønningsv. 0,7 16 Fv 923 Lysklett-Vangsmobakken 0,4 10 Fv 923 Tanem bru- Lysklett 1,5 32 Fv 924 Holten, Bostad 0,1 2 Fv 924 Lysklett-nordre Solem 1,2 26 Fv 924 Solem-Storugla 1,8 38 Fv 926 Bjørkli-snuplass for bussen - 2 Fv 926 Teigtrøa Brøttem 1,5 32 Komm. Brannåsen, knutepunkt for bussen - 2 Komm. Ståggåvegen 3,0 64 Komm. Rønningsvegen 2, Andre registrerte problemstillinger Veg Strekning/sted Problembeskrivelse Rv 704 x Fv 921 Tanemskrysset Uoversiktlig vegkryss på grunn av forhøyning i kryssområdet Rv 704 Tanem-Skjøla (- Mangler gang- og sykkelveg 17

17 Fv 924 Fv 921 vegetasjon og høye brøytekanter på vinterstid Myke trafikanter fra Torvmarkveien går langs fv i stedet for å bruke gangtunnell Sandmoen) Rv 704 x Moenkrysset Uoversiktlig kryss, skråning mot vest hindrer sikt Fv 885 Rv 704 v/moenkrysset Eksist. busslomme må utvides Rv 704 Skjøla Usikker strekning mht. steinsprang/ras Rv 704 Trangfossen-Svebakken Usikker strekning mht. steinsprang/ras Rv 704 Hallansvingen Bussholdeplass mangler leskur Rv 704 v/innkjøring til Omskilting til skole, skilte anbefalt fart i skoletid Tanemsanlegget Fv 712 Hyttfossen-Målsjøen Mangelfull vintervedlikehold (dårlig strødd) Fv 712 Hyttfossen.kommunegrensen For høy tillatt hastighet: 80 km/t Fv 885 Klæbu sentrum Bilister overholder ikke fartsgrensen, og fotgjengere blir ikke tatt tilstrekkelig hensyn til Fv 885 Husbybakken Uoversiktlig strekning, skråning mot vest hindrer sikt, og for liten vegbredde. Fv 885 Husbytrøa Mangler busslomme på nordvestsiden Fv 885 x Lysklett Uoversiktlig kryssområde i skarp sving og en del Torvmarkveienbusslomme v/sørborgen Fv 921 Sørborgen-Finnmyra Autovern mellom vegbane og gang- og sykkelveg mangler- spesielt mht.vinterføre Fv 921 v/forseths v og Lunheimv. Uoversiktlig innkjøring til fv 921 pga lav vegbane og mye vegetasjon Fv 921 v/prestegårdsbakken Bussholdeplass på sørsiden er for liten. På nordsiden er den for skjev og i konflikt med GS-veg Fv 921 v/selli Bilister overholder ikke fartsgrensen, og fotgjengere blir ikke tatt tilstrekkelig hensyn til. Tiltak: fartshumper og hastighetsnedsettelse 921 Sørborgen skole Uoversiktlig område ved bussholdeplass. Forslag til omskilting. Parkering-forbudt-skilt i skoletiden mellom skolene. Fv 921 v/devles tidligere butikk Parkering av biler gjør området uoversiktlig Fv 922 Hele strekningen utenom Nordset Tillatte hastighet er alt for høy mht. forholdene langs vegen: 80 km/t. Fv 922 Osen Uoversiktlig, spesielt ved bakketopp Fv 923 Vangsmobakken Bakketopp, smal veg, veglys mangler, for høy fartsgrense: 80 km/t i flg. Vegtrafikkloven. Fv 924 Bostad Smal vegbane, bakketopper mellom Salem og Solem som gir dårlig oversikt Fv 924 Bostad Beboere ønsker to lyspunkt på fv 924 og innkjøring til Holten, samt ved 2 hus 30 m lenger sør-vest Fv 924 Hele strekningen Ikke fast dekke på vegen. Er i perioder i svært dårlig forfatning. Rute- og skolebuss kjører daglig Fv 926 Teigen-Bjørkli For dårlig strødd både langs veg og ved bussholdeplass. Strekningen trafikkeres av skolebusser daglig. Kommunale veger Brannåsv. Knutepunkt for bussen mangler lys: opptil tre busser står her samtidig, og det er mørkt og uoversiktlig for passasjerer og bussjåfører. Komm. Brannåsv. 27/29 Skarp sving nederst i Brannåsv med bratt skråning Komm. Forseths v/finnmyrv./o.j. Nerviks v. nedenfor, autovern mangler 30-sone som delvis mangler fartsdempende tiltak 18

18 Komm. Haugamyrv. v/nr 15 Skilt Gjennomkjøring forbudt overholdes ikke. En del gjennomgangstrafikk. Komm. Nybrottsv/Tanem-anlegget Biler parkeres langs nordveggen slik at til/fra p-plass blir smal og uoversiktlig Komm. Ordfører Nerviks v.v/14/16 Syklister kommer i stor fart på GS-veg fra Rydland inn i O.J. Nerviks v. Det er bom et stykke in i gangvegen; syklister oppnår god fart før de når O.J. Nerviks v Komm. Ståggåv. Mangler autovern for tyngre kjøretøyer på korte strekninger. Komm. Torvmarkv. Brøytes på en sånn måte at skille mellom fortau og kjørebane forsvinner. Mange skolebarn og bilister ferdes langs vegen, samt at feilparkerte biler forverrer situasjonen. Komm. Komm. Vinkingv. v/utkjørsel fra sykehjemmet v/sørborgen skole og Klæbu ungdomsskole. Bilister kjørende ut og inn fra sykehjemmet/legekontorets område overholder ikke vikeplikt overfor trafikanter i Vikingv/Ljosheimv. Skolebuss og annen biltrafikk må krysse og delvis kjøre langs barneskoleelevers vei til/fra skole. Mange elever blir kjørt til og fra skole og skaper et uoversiktlig trafikkbilde. Komm. Småveger Mangler fortau Finnmyra/Rydland Komm. Tovmarkv./nederste del Skillet mellom vegbane og fortau forsvinner om vinteren. Kjørende har stor fart Komm. Jørgenv. Forlengelsen Sylkister/fotgjengere møter biler på veg opp/ned. Bom mangler (er fjernet) Komm. Rønningsv. Skolebuss Bussen kjører for fort. Komm. Like sør for Brannåsv. Motsatt side av riksveg Skolebarn i bolig på samme side av riksvegen som skolen må krysse rv for å komme til skolen Komm. Granheimsvegen Fartshump og permanent stenging i enden av Granheimsvegen ved bommen pga at den er mye åpen eller sette opp et gjennomkjøring-forbudt-skilt Komm. Komm. Generelt for lite kunnskap/ferdigheter, spesielt blant de helt unge og eldre trafikanter. En del dårlige holdninger i flere aldersgrupper. 19

19 4 TILTAK I PERIODEN Det er foretatt en prioritering av tiltak for denne perioden. I tiltakspakken er en sikrere vegforbindelse fra Klæbu sentrum langs fv 921 og rv 704 til Trondheim, samt utbygging av gang- og sykkelveg med tilknytning til Trondheims gang- og sykkelnett (Sandmoen), noe som vil prioriteres å få spilt inn i kampen om tildelinger. 4.1 Fysiske tiltak i perioden I tiltaksdelen er stipulert kostnader i tråd med føringer i handlingsprogrammet Riksveg 704 fysiske tiltak Trafikksikkerhetstiltak på riksveger er et statlig ansvar, og riksveg 704 er underlagt Statens Vegvesen Sør-Trøndelag (region Midt). Kommunen får ikke tilskudd til trafikksikkerhetstiltak langs riksveger. Tabell 1 Fysiske tiltak i perioden på riksveg 704. År Prioritet Strekning/sted Tiltak, kort beskrivelse Kostnadsoverslag Høy Tanemskrysset Nideng kommunegrensen mot Trondheim Ny riksveg, inklusive GS-veg (1,4 km) Moen-Tanem I forbindelse med utbygging av næringsareal på Tulluan prioriteres trafikksikekrhetsplanen på denne strekningen i samsvar med og i forkant av utbyggingen. Årlig 1 Skjøla Rassikring/fjellrens Trongfossen - Svebakken Rassikring/fjellrens Moenkrysset Snøbrøyting av hele krysset Hele riksvegen Gjennomgang av fartsgrenser og skilting pluss en ny gjennomgang av hvilke skoleveger som er trafikkfarlige v/moenkrysset-tulluan Utvide eksisterende busslomme + Ansvar oppfølging: Klæbu k ledegjerde 2 Forset svingene Rassikring Moenkrysset Lage plan for krysset Ansvar oppfølging: Klæbu k. 20

20 4.1.1 Fylkesveger fysiske tiltak Årlig 2009 Fylkeskommunen kan gå inn med tilskudd på inntil 100 % av trafikksikkerhetstiltakene. abell 2 Fysiske tiltak i perioden på fylkesveger i Klæbu kommune År Prioritet Fv Strekning/sted Tiltak, kort beskrivelse Kostnadsoverslag Hyttfossen- Bedre rutiner for strøing kommunegrensen Lysklett v/avkjøring til Siktrydding: vegetasjon/snø Bostad 1 921/ v/avkjøring til Forseths veg. Siktrydding: vegetasjon/snø kom 1 921/ kom v/avkjøring til Lunheimsv. Siktrydding: vegetasjon/snø Teigen- Bjørkli Bedre rutiner for strøing Alle fylkesveger Gjennomgang av fartsgrenser Ansvar og skilting pluss en ny oppfølging: gjennomgang av hvilke Klæbu k. skoleveger som er trafikkfarlige Lysklett-Vangsmobakken Veglys, 0,4 km, 10 stolper / Fra Selli til kulturhuset Fartsreduserende tiltak Tine Bugges veg Etablering av rundkjøring 1 i kryss ved Hesttrø Krokum-Rønningsv. Veglys, 0,7 km, 16 stolper Rydlandsvegen - Hesttrø Etablering av lett-versjon av miljøgate m/ fartshumper Bjørkli-snuplass for bussen Veglys, 2 stolper Ulset-kommunegrense del 1 Veglys, 1,7 km, 36 stolper Sørborgen Etablere autovern mellom Sørborgen og Forseths vei Mot Forseths vei Etablere skille for å skjerme gående/syklende fra buss Sentrum-Lysklett Gang og sykkelveg Ulset-kommunegrense del 2 Veglys, 1,7 km, 36 stolper

21 4.1.2 Kommunale veger fysiske tiltak Trafikksikkerhetstiltak på kommunale veger er et kommunalt ansvar. Kostnadene til trafikksikkerhetstiltak inndekkes etter følgende fordeling: 40 % Klæbu kommune (egenandel) og 60 % Trafikksikkerhetsmidler (Fylke). Tabell 3 Fysiske tiltak i perioden på kommunale veger i Klæbu kommune År Prioritet Strekning/sted Tiltak, kort beskrivelse Kostnadsoverslag Årlig 1 Alle kommunale veger Siktrydding soner Anlegge fartshumper Alle kommunale veger Gjennomgang av fartsgrenser og skilting pluss en ny gjennomgang av hvilke skoleveger som er Ansvar oppfølging: Klæbu k. trafikkfarlige. 2 Ståggåvegen Etablere autovern for tyngre kjøretøy i en lengde av 250 m Alle kommunale veger Oppmerking av fotgjengerfelt v/sørborgen skole Lage reguleringsplan Ljosheimvegen Veglys (2 stk armaturer) Jørgenv/Fergemannsv Etablere ny bom og skilting ved overgang til GS-veg GS-veg som krysser Oppsett av bom Granheimv v/sørborgen skole Fysiske tiltak i henhold til * reguleringsplan Ulstadvegen mot Fv 921 Lage reguleringsplan Ansvar oppfølging: Klæbu k. * Kostnadstall usikre. Området inngår i et kvikkleireprosjekt. 4.2 Holdningsskapende tiltak Klæbu kommune driver i dag med ulike holdningsskapende tiltak. Fra lensmannens side omfatter dette omfattende trafikk kontroller i samarbeid med Utrykningspolitiet, samt sykkeldager på skoler. Helsestasjonen orienterer om sikring av barn i bil, skolevegen, sykling og bruk av sykkelhjem. Skolen har i lærerplanen innlagt krav til opplæring i trafikk og trafikkregler. I tillegg skal skolenes samarbeidsutvalg fungere som lokale trafikksikkerhetsutvalg for generelle saker. 22

22 Det gjennomføres holdningsskapende aksjoner i skolen. Arbeide for reduksjon av skolekjøring med privatbil. 4.3 Øvrige tiltak Politikontroller og fartskontroller utføres av politiet/lensmannsetaten. Klæbu kommune legger ned mye arbeid i bl.a. vedlikehold, snørydding, strøing og asfaltering. 4.4 Arealbruk Trafikksikkerhetsmessige hensyn må ivaretas i arealplanleggingen og arealforvaltningen, dvs. ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og ved behandling av enkeltsaker. I arbeidet med å tilrettelegge for økt trafikksikkerhet skal følgende vektlegges: Boliger, offentlige institusjoner og arbeidsplasser bør lokaliseres med sikte på færrest mulig krysninger og minst mulig ferdsel langs sterkt trafikkerte hovedveger. Restriktiv holdning til spredt utbygging utenfor og mellom de tettest bebygde områdene. Tilrettelegging av trafikksikre løsninger innenfor og i nær tilknytning til tettstedene, med vekt på sammenhengende gang- og sykkelvegnett, sikre krysninger av hovedvegnettet, utforming av et internt vegnett som demper hastigheten m.m.. Ved utarbeiding av nye boligfelt bør det der det er naturlig stilles krav om rekkefølge bestemmelser når det gjelder GS- veger og underganger. Slik at GS-veger blir planlagt bygd og finansiert av utbygger. 4.5 Forebyggende tiltak Av forebyggende tiltak som har kommet frem i arbeidet med trafikksikkerhetsplanen er: Sykkeldager på skolene gjennomføres hvert vårsemester. Ansvar: Skolene og Lensmannsetaten. Politi og fartskontroller langs vegene gjennomføres kontinuerlig. Ansvar: Politi/Lensmannsetaten. 23

23 Ulike aksjoner i ungdoms- og videregående skole gjennomføres hvert høstsemester. Oppsøkende virksomhet i forhold til ungdom Ansvar: Lensmannsetaten/Statens vegvesen m.flere. Opplysninger og informasjon om sikring av barn og voksne både i bil og på sykkel. Dette gjennomføres kontinuerlig. Ansvar: Helsestasjon. Vedlikehold av veger slik at både gående og kjørende kan ferdes trygt. Gjennomføres kontinuerlig. Ansvar: Klæbu kommune ved Drift- og vedlikehold/statens vegvesen. Holdningsendring og opplysning til foreldre når det gjelder bringing og henting av barn på skolen. Informasjon fra skolen. Det er sunt for barna å gå! Hvis det ikke er mulig, så parker på anviste plasser slik at de barna som går til skolen kan gå trygt. Gjennomføres ved hver skolestart, med oppfølging gjennom skoleåret. Ansvar: Skolene Motiver barn til å gå/sykle mer. Gjennomføres ved hver skolestart, med oppfølging gjennom skoleåret. Ansvar: Skolene Sykkeldag for 5. klassene på Eberg trafikkgård (sykkelkjøregården i Trondheim) gjennomføres hvert vårsemester. Ansvar: Skolene. Oppførsel i forbindelse med busstransport:- når det ventes på bussen (i busslomma). Oppførsel på bussen: - ved av og påstigning av bussen. Gjennomføres ved hver skolestart, med oppfølging gjennom skoleåret. Ansvar: Skoler og busselskap. 24

24 5 ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN 5.1 Generelt Tiltak innføres og det blir mindre behov for sikringskjøring. TS planen vedtas og Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag har en fylkeskommunal tilskuddsordning hvor kommunene kan søke om midler (Aksjon skoleveg). Det kan søkes om midler for å sikre barnas skoleveg gjennom fysiske tiltak langs fylkesveger og kommunale veger, ikke riksveger. Vegholder må stå for minimum 40 % av finansieringen av tiltaket. For fylkesveger dekker fylket egenandelen, slik at kommunen får null i egenandel på disse tiltakene. Dette betinger at kommunen må bevilge penger til trafikksikkerhetstiltak slik at omsøkte tiltak er mulig å gjennomføre. Kostnader vedrørende GS-veg-prosjekter er veldig avhengig av de stedlige forhold, grunnforhold og terrenghelning, slik at kostnader per løpemeter vil alltid variere. Lyspunktkostnader er satt til ,- per punkt og GS-veg-kostnader er satt til 3 000,- per løpemeter. 6 EVALUERING OG FRAMTIDIG TRAFIKKSIKKERHETSPLANARBEID For å kvalitetssikre TS-planen skal den evalueres. Evalueringen skal utføres av det kommunale TS-utvalget (utvalg fort næring, miljø og samferdsel). Evaluering skal finne sted etter 2 år, det vil si i løpet av Utvalget skal da legge føringer for den neste TS-planen som skal utarbeides innen utgangen av

25 26

Innholdsfortegnelse. Bruk av forkortelser.

Innholdsfortegnelse. Bruk av forkortelser. fysiske Forord I 1996 vedtok Stortinget at kommuner som fortsatt ønsker å motta midler til Aksjon skoleveg måtte utarbeide en handlingspian for trafikksikkerhet. Fra og med 2001 er det krav at en slik

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret den 24.02.2011 i sak 8/11 2 INNHOLD Forord....s.3 Vedlikehold av planen...s.3 Del 1. Generelt om trafikksikkerhet..s.4 Generelt om Gausdal kommune..s.5

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Kommuneplan for Grane Kommune

Kommuneplan for Grane Kommune Kommuneplan for Grane Kommune Trafikksikkerhet i Grane Lokal handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i KS 18.06.2014 Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Årsbudsjett Regnskap Årsberetning

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2005/5026 - /Q80 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 9046 Oteren Tlf 77 21 28 00 Fax 77 21 28 01 STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 31.05.2011. Offentlig ettersyn: 14.07.11-31.08.11 handlingsplan for trafikksikkerhet 2012-2013.

Detaljer

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET Kommunedelplan for TRAFIKKSIKKERHET Øyer, den 26.02.2010 Etter vedtak i Øyer kommunestyre, Sak 10/10 den 25.02.2010 121211 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Øyer kommune Handlingsprogram 2010 2013 Øyer, 09.02.2010

Detaljer

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen Presentasjon av ordningen AKSJON SKOLEVEG Trafikksikkerhetsmidler gjennom Fylkestrafikksikkerhetsutvalget FTU Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune AKSJON SKOLEVEI

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune A³iZc `dbbjcz Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune Vedtatt 3. mars 2010. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LØTEN 03.03.2010 Innholdsfortegnelse: Side: Innholdsfortegnelse:... 1 Innledning... 1 Innspill til

Detaljer

Statens vegvesen. Vedlagt følger også søknadsskjema for utfylling av aktuelle trafikksikkerhetsprosjekter.

Statens vegvesen. Vedlagt følger også søknadsskjema for utfylling av aktuelle trafikksikkerhetsprosjekter. Statens vegvesen Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon:

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 Rehabilitering av veilys på Kurland 0 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Ulykkessituasjonen... 3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet... 6 4. Holdningsskapende arbeider... 6 4.1.

Detaljer

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 1. Innledning 2 Planaktivitet Eksisterende Trafikksikkerhetsplan for Søndre Land kommune gjaldt for perioden 2006 2010 Planen har nå vært under revisjon

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Vedtatt i kommunestyret 17.12.2008 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE 2014-2017 TILTAKSDEL Info/forklaringer om tiltaksdelen: Revideres årlig av Trafikksikkerhetsutvalget innen 1. juni hvert år «Nr». Alle tiltakene har et nr.: 01-30: Vingelen

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 2014-2017 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012 Kvinesdal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 110/Q80 2009/549 4585/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL BERLEVÅG KOMMUNE Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Innhold: STRATEGIDEL 1. Innledningog overordnede målsettinger 2. Status 3. Målsettinger HANDLINGSDEL 4. Handlingsplan 5. Prioritering 1 1.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Melhus kommune

Trafikksikkerhetsplan for Melhus kommune Trafikksikkerhetsplan for Melhus kommune 2015-2019 Teknisk Drift 1 Forord Trafikksikkerhetsplanen er en strategisk plan for trafikksikkerhetsarbeidet i Melhus kommune for en fireårsperiode. Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene

Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene 2017-2018 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer plan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no e-post:

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast for planperiode 2013 2016 29.04.2013 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Medvirkning... 4 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore og Uvdal kommune...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM RISSA KOMMUNE Arkiv: Dato: 20.5.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa trafikksikkerhetsutvalg 27.5.2016 HLTM Saksbehandler: Linn Kristin Hassel ASKJEMSVEIEN SOM TRYGG SKOLEVEI Sakens bakgrunn

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Vedtatt Nordre Land kommunestyre 17.11.205 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Handlingsdel TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Handlingsdel TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 2017 Handlingsdel 2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 2017 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Status prioriterte tiltak 2014-2017... 3 2.1 Samlet plan for stadion- området, parkering....

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg BROMSTADVEGEN. FARTSGRENSE 30 KM/T VED STRINDHEIM SKOLE OG KRYSSET BROMSTADVEGEN/BRØSETVEGEN Arkivsaksnr.: 06/37294 Saksbehandler: Ivar Arne Devik Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Bakgrunn.4 1.2 Plandokument..4 1.3 Deltakere.4 1.4 Kostnader og finansiering...5

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 02.05.2007 Vedtatt i kommunestyret 21. juni 2007 Forord I august 1997 ble det utarbeida trafikksikkerhetsplan for i tilknyting til at 6 åringene

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 Fotograf: Lars Christian Frilseth 0 1 Innhold 1. Innledning...2 2. Ulykkessituasjonen...3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet...5 4. Holdningsskapende arbeider...6 4.1. Trafikkopplæring

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET 2016-19 Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 00DREPTE HARDT SKADDE Innhold 1 Forord... 1 2 Målsetning og strategiske føringer... 1 3 Oppbygging... 1 4 Beskrivelse

Detaljer

Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan 2013. Datert 14.1.2013 INNLEDNING

Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan 2013. Datert 14.1.2013 INNLEDNING Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan 2013. Datert 14.1.2013 INNLEDNING Oppbygging av planen Trafikksikkerhetsplan for Alta kommune er delt i to dokumenter med mål og satsingsområder

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KARLSØY KOMMUNE 2008-2012

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KARLSØY KOMMUNE 2008-2012 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KARLSØY KOMMUNE 2008-2012 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KARLSØY KOMMUNE 2008-2012 1 FORORD Karlsøy kommunestyre vedtok den første trafikksikkerhetsplanen i mars 2002, for 4-årsperioden

Detaljer

Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse

Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse Temaplan til offentlig ettersyn Juli 2015 Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse Rute 1 E6 Leivset Hjemås Lenke 1: Kryss fv. 542 Leivset kryss fv. 830 Finneid Strekning Fra kryss med fv. 542

Detaljer

Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17. Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer. Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09.

Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17. Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer. Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09. Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17 Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09.2005 1. Grunnlag for fartsgrensesystemet I dette rundskrivet presenteres

Detaljer

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring. SU ved Rødsberg ungdomsskole Bussen bør svinge inn mot Isebakke og slippe av elevene der for å sikre en trygg skolevei. Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Detaljer

KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ETNEDAL

KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ETNEDAL KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN ETNEDAL 2013-2016 FOR Planutkast datert 12.10.2012, revidert etter KS-vedtak 91/ /12 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Kommunen har en viktig rolle i trafikksikkerhetsarbeidet både

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05.

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef : 200901979 : E: Q10 &00 : Åge Jensen : Håkon Auglend Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09

Detaljer

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om trafikksikkerhetsmidler 2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2010/9202 - /243 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Innspill til Trafikksikringsplanen 2012-2015/2020 Saksnummer hos Fjell Kommune: 2011/1405

Innspill til Trafikksikringsplanen 2012-2015/2020 Saksnummer hos Fjell Kommune: 2011/1405 Tiltakstype Prioritet Beskrivelse Nedsettelse av fartsgrensen strakstiltak. Øvrige anlegg - Varig løsning Høg Opphøgde og opplyste overgangsfelt sammen med nedsetting av fartsgrensen fra 50 til 40 km/t

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Innspill til planbarbeid TS-plan Vefsn kommune

Innspill til planbarbeid TS-plan Vefsn kommune Innspill til planbarbeid TS-plan Vefsn kommune 1. FAU Kulstad Barnehage v/bodil S. Lefstad Rødstilkvegen 4 8665 MOSJØEN Mosjøen 30. april 2015 bodil_lefstad@hotmail.com I handlingsplanen fra 2011 står

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005 Saksnr Utvalg Type Dato 034/15 Plan- og miljøstyret PS 01.06.2015 Trafikksikkerhetsplan - revisjon av handlingsprogram.

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

Vedlegg 7 Aktivt dokument registrering av trafikksikringstiltak

Vedlegg 7 Aktivt dokument registrering av trafikksikringstiltak Vedlegg 7 Aktivt dokument registrering av trafikksikringstiltak Rutine for prioritering og søknad til Nord-Trøndelag fylkeskommune skal etableres og settes til årshjulet Fysiske tiltak - Uprioriterte forslag

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Ulykkesstatistikk Buskerud

Ulykkesstatistikk Buskerud Ulykkesstatistikk Buskerud Tallene som er brukt i denne analysen tar i hovedsak for seg ulykkesutviklingen i Buskerud for perioden 2009-2012. For å kunne gjøre en sammenligning, og utfra det si noe om

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Trafikksikkerhetsplan 2003 2012 for Nordreisa kommune Handlingsplan 2003 Oppbygging av planen Ved utarbeidelse av denne trafikksikkerhetsplanen samarbeider

Detaljer

Prioritet nr.: 1. Prioritet nr.: 2. Side 1 av 5. 17 i handlingsprogrammet i TS-planen. Grov sentrum.

Prioritet nr.: 1. Prioritet nr.: 2. Side 1 av 5. 17 i handlingsprogrammet i TS-planen. Grov sentrum. Side 1 av 5 Forslag til prioritert handlingsprogram for fysiske trafikksikkerhetsprosjekt for Skånland kommune for perioden 2013-2017 vedtatt i Planutvalget i sak 52/13 260613: Prioritet nr.: 1. Anslåtte

Detaljer

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen Foto: Jan Aabø Planfaglig nettverk 31. mars 2016 Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen REGIONALE MÅL NASJONALE MÅL Region sør skal være i front på sykkelsatsing Veksten i persontransporten skal

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune Kapittel 2 Planprosess Kapittel 3 Strategidel Kapittel 4 Handlingsdel - Tiltak

Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune Kapittel 2 Planprosess Kapittel 3 Strategidel Kapittel 4 Handlingsdel - Tiltak Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune... 3 1.1 Kommunen har ansvar for trafikksikkerheten... 3 1.2 Hvorfor skal Hamarøy kommune ha en trafikksikkerhetsplan?... 3 1.3 Organisering... 3 1.4

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT:

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Mulighet for etablering av miljøgater i Øvregaten - Nye Sandviksvei - Sandviksveien Prosess og kostnader 18.03.2014 Etat for plan og geodata Forord Konsekvensutredning

Detaljer

FORORD... 3 MÅLSTRUKTUR... 4 1.0 MÅL... 4 2.0. ANSVAR... 4 3.0. SAMFUNNSØKONOMISKE BETRAKTNINGER... 5

FORORD... 3 MÅLSTRUKTUR... 4 1.0 MÅL... 4 2.0. ANSVAR... 4 3.0. SAMFUNNSØKONOMISKE BETRAKTNINGER... 5 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 MÅLSTRUKTUR... 4 1.0 MÅL... 4 2.0. ANSVAR... 4 3.0. SAMFUNNSØKONOMISKE BETRAKTNINGER... 5 4.0. ULYKKESANALYSE... 6 4.1. ULYKKESANALYSE, GENERELT FOR FYLKET.... 6 4.2. ULYKKESANALYSE,

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 August 2012 Forord Denne planen er en revidering av Trafikksikkerhetsplan 2006-2009 for Båtsfjord kommune og er viktig for gjennomføring av nye trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012.

Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012. Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012. Dersom skulevegen til elevane vert vurdert som særskild farleg eller vanskeleg, har elevane rett på gratis skuleskyss. I Fjell kommune har

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015 Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015 Bjugn kommune - Innsigelse til rundkjøring Fv.710 i Områderegulering

Detaljer

Bergensprogrammet. Miljøprosjekter i sentrum Trafikksikring Gang- og sykkeltiltak. samferdselsdirektør Ove Foldnes

Bergensprogrammet. Miljøprosjekter i sentrum Trafikksikring Gang- og sykkeltiltak. samferdselsdirektør Ove Foldnes Bergensprogrammet Miljøprosjekter i sentrum Trafikksikring Gang- og sykkeltiltak samferdselsdirektør Ove Foldnes Målene i Bergensprogrammet (2002-2015) trafikkveksten skal dempes byutviklingen skal gi

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om trafikksikkerhetsmidler 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2008/10673 - /233 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 21 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2010 2013 Side 2 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. VISJON, MÅL OG VIRKEMIDLER... 4 2.1. Visjon... 4 2.2. Hovedmål... 4 2.3. Delmål...

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan. Skoleveier i Vennesla kommune

VENNESLA KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan. Skoleveier i Vennesla kommune VENNESLA KOMMUNE Trafikksikkerhetsplan Skoleveier i Vennesla kommune 1 VENNESLA KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 08/00069-1 Arkivkode 1 Q80 &30 Saksbehandler Harald Føreland Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K00 Arkivsaksnr: 2015/4020-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport

Detaljer

Ulykkessituasjonen i Oslo

Ulykkessituasjonen i Oslo Ulykkessituasjonen i Oslo 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Relativ utvikling fra 1989 ( Index 1990 = 100

Detaljer

6-åringer på skolevei

6-åringer på skolevei 6-åringer på skolevei Veileder til foreldre med barn som skal begynne på skolen Førsteklassingene som trafikanter Det er store forskjeller i modenhet og erfaring mellom barn på samme alder. Vi ser likevel

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Driftsutvalg

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Driftsutvalg OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Vigdis Lauritzen Thun Referanse VITH/2014/48-27/Q80 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Driftsutvalg 2. gangs behandling av forslag til trafikksikkerhetsplan

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

Trygg og framtidsretta

Trygg og framtidsretta Trygg og framtidsretta Trafikksikringsplan 2016-2025 Vedtatt i Time kommunestyre 10.11.2015 22 Trafikksikkerthetsplan Innhald Innleiing 4 Ulykkessitasjonen i Rogaland 5 Visjonar, overordna mål og prioriteringar

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Januar 2012 Vedlegg 1] SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Høringsutkast] Høringsutkastet ble behandlet i Formannskapet 6. februar 2012. Forslaget sendes ut på høring, og bli lagt ut

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN Skoleåret 2013/2014 BAKGRUNN OG UTGANGSPUNKT: 1. Hvorfor er trafikkundervisning så viktig og påkrevd ved Åsvang skole? a) Barna er trafikanter på flere områder -

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, 02.09.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz

Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz Oppdraget Utarbeide plan for sammenhengende sykkelvegnett i Mo i Rana, Sandnessjøen, Brønnøysund, Sortland, Narvik, Harstad og Finnsnes (nivå 1). Kartlegging

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015

KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015 KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN SKAL VÆRE KOMMUNENS VERKTØY FOR Å HINDRE TRAFIKKULYKKER OG DERIGJENNOM SKAPE ET TRYGT OG SIKKERT LOKALSAMFUNN.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets.

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. (i Gran Kommune) Forord: Grymyr skolekrets er tidligere prioritert mht. sykkel og gangsti fra fortrinnsvis Stadum til Fjordvang. Prioritering antas begrunnet

Detaljer

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak 8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak RV = riksvei, FV = fylkesvei, KV = kommunalvei, SVV = Statens Vegvesen, TT = Trygg Trafikk, = Vadsø Kommune. 1. Gang- og sykkelsti/fortau/fotgjengerfelt

Detaljer

Forslag til sluttbehandling

Forslag til sluttbehandling SAMFERDSEL Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023 Forslag til sluttbehandling Buskerud fylkeskommune Samferdsel oktober 2013 Forord Forslag til Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q21 Arkivsaksnr: 2008/5234-3 Saksbehandler: Julie Bjugan Samlet saksframstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 29/09 09.12.2009 Formannskapet 176/09 10.12.2009 Kommunestyret

Detaljer

Foto: Frank. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN for KLÆBU KOMMUNE Vedtatt XX.XX.XXXX av kommunestyret i Klæbu - ESA sak 16/895

Foto: Frank. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN for KLÆBU KOMMUNE Vedtatt XX.XX.XXXX av kommunestyret i Klæbu - ESA sak 16/895 Foto: Frank TRAFIKKSIKKERHETSPLAN for KLÆBU KOMMUNE 2017-2020 Vedtatt XX.XX.XXXX av kommunestyret i Klæbu - ESA sak 16/895 Forord Trafikksikkerhetsplanen er en strategisk plan for trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Område D3 - Longyearbyen

Område D3 - Longyearbyen Område D3 - Longyearbyen Trafikkvurdering 29.10.2013 rao4n 2008-01-23 RAPPORT 29.10.2013 Trafikkvurdering Område D3 i RAPPORT Trafikkvurdering Område D3 i Longyearbyen Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1

Detaljer

Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker

Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker 2005-2008 Ann Karin Midtgaard, Veg-og transportavdelingen, Region sør Finn H Amundsen, Vegdirektørens styringsstab Utviklingsoppgave

Detaljer

Kommunedelplan trafikksikkerhet

Kommunedelplan trafikksikkerhet Kommunedelplan trafikksikkerhet Forslag til planprogram 12.10.2016 Nes kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Hovedproblemstillinger i ny plan... 2 3. Utredningsbehov... 3 4. Mål i planen... 3 4.1. Resultatmål...

Detaljer