Trafikksikkerhetsplan for Melhus kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikksikkerhetsplan for Melhus kommune"

Transkript

1 Trafikksikkerhetsplan for Melhus kommune Teknisk Drift 1

2 Forord Trafikksikkerhetsplanen er en strategisk plan for trafikksikkerhetsarbeidet i Melhus kommune for en fireårsperiode. Trafikksikkerhetsplan for Melhus kommune er en rullering av gjeldende plan for perioden , med oppdatering av fakta, ulykkesrapporter og prioriteringer for perioden En vedtatt trafikksikkerhetsplan gir mulighet for å søke om fylkeskommunale midler gjennom Aksjon skoleveg, som et bidrag til gjennomføring og planlegging av trafikksikkerhets-prosjekter på kommunal veg. I arbeidet med trafikksikkerhetsplanen har Melhus kommune hatt samarbeid med Statens vegvesen, skolene i kommunen, politiet og andre råd og utvalg. Vedtatt av Kommunestyret , som sak 54/15 Melhus

3 Innhold Forord... 1 Kap.1 VISJON OG MÅLSETTING Nasjonale mål: Fylkeskommunale mål: Kommuneplanens samfunnsdel Interkommunalplan 2 (IKAP2) Visjon og målsetting for trafikksikkerhetsarbeidet (TS-arbeid) i Melhus kommune Kap. 2 DAGENS TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I KOMMUNEN... 7 Kap. 3 NÅ SITUASJONEN I KOMMUNEN, REGISTRERING OG PROBLEMANALYSE Sikringskjøring og skolekjøring... 8 Kap. 4 ULYKKESREGISTRERINGER Politirapporterte trafikkulykker med personskade i Melhus kommune Politiregistrerte ulykker i Melhus Kap. 5 TILTAK Fysiske tiltak innenfor Aksjon skolevegmidler Andre fysiske tiltak Holdningsskapende tiltak Øvrige tiltak Arealbruk Forebyggende tiltak Kap. 6 ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV TS-PLANEN Kap. 7 EVALUERING Kap. 8 INNKOMNE FORSLAG TIL FYSISKE TILTAK I KOMMUNEN Uprioriterte gang- og sykkelveger Uprioriterte fysiske tiltak på riksveg Uprioriterte fysiske tiltak på fylkesveger Uprioriterte fysiske tiltak på kommunale veger

4 Kap.1 VISJON OG MÅLSETTING 1.1 Nasjonale mål: Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg er bygd opp rundt en struktur bestående av fire nivåer: Nullvisjonen En visjon om et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd. Nullvisjonen er grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge. Etappemål Det skal maksimalt være 500 drepte og hardt skadde i vegtrafikken i Etappemålet er hentet fra Nasjonal transportplan for , og viser Stortingets ambisjonsnivå for hvor raskt vi skal nærme oss nullvisjonen. Tilstandsmål I tiltaksplanen er det satt ulike mål for tilstander med hensyn til trafikantatferd, kjøretøyparken og vegnettet. Tiltak Tiltaksplanen gir en samlet beskrivelse av hvilke tiltak som skal gjennomføres i perioden. Dette gjelder både videreføring av pågående trafikksikkerhetsarbeid og gjennomføring av nye tiltak. Tiltaksplanen vil bli fulgt opp gjennom årlige rapporter til Samferdselsdepartementet («Analyse av trafikksikkerhetssituasjonen»). 1.2 Fylkeskommunale mål: Visjon 0-visjonen er vedtatt å ligge til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet for Sør-Trøndelag fylke. Langsiktige mål Ingen ungdommer mellom 15 og 24 år skal dø i trafikken i Sør-Trøndelag Antall drepte og hardt skadde i trafikken i Sør Trøndelag skal reduseres med 40% innen 2018 i forhold til gjennomsnittstall for Aktivitetsmål Minimum 10 kommuner i Sør Trøndelag skal være sertifisert som «Trafikksikkerkommune» innen 2018 Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) vil gjennomføre RPM-programmet hvert år i planperioden. (RPM = rett på målgruppa. Dette er en spisset satsing retta mot risikoutsatte, unge menn) Samarbeidspartnerne innenfor trafikksikkerhetsarbeidet i fylket skal kjenne til og jobbe for at tiltakene som står i planen skal bli gjennomført. FTU skal arbeide for at trafikksikkerhet skal inn i læreplan/trafikkopplæring/trafikkprogram på videregående skole FTU skal være en pådriver for at alle kommuner ivaretar trafikksikkerhet i sitt styrende planverk FTU skal gjennom Aksjon skoleveg fullfinansiere tiltak på fylkesveger og gi støtte/tilskudd til tiltak på kommunale veger. FTU skal videreføre ordningen med tilskudd til lokale trafikksikkerhetstiltak FTU skal fortsette tradisjonen med å dele ut skolesekk til 1.klassingene Trafikksikkerhetsprisen deles ut årlig 4

5 1.3 Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel legger til grunn at nye boligområder skal komme i tilknytning til eksisterende infrastruktur. Videre er målsettingen at det skal legges til rette for utbygging i alle kommunens syv tettsteder. Det skal satses aktivt på trafikksikkerhet gjennom sikring av myke trafikanter, sikring og vedlikehold av kjøreveger og holdningsskapende arbeid. 1.4 Interkommunalplan 2 (IKAP2) Trondheimsregionen er et samarbeidsorgan for kommunene Melhus, Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa, Leksvik, samt Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Medlemskommunene danner en felles bolig-, arbeids- og serviceregion. IKAP2`s overordnete mål er å styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i samspill med Trøndelag og Midt-Norge. Arealutvikling i Trondheimsregionen skal bidra til at Trøndelag skal bli en nasjonal rollemodell for et konkurransedyktig, balansert og bærekraftig utbyggings- og bosettingsmønster. IKAP2`s mål er å ha en klimavennlig areal- og transportutvikling. Strategien er at flest mulig reiser i regionen skal skje med kollektiv, sykkel eller til fots og transportbehov i Trondheimsregionen skal begrenses og i Trondheim reduseres. Tyngden av arealutvikling i Trondheimsregionen skal skje innenfor influensområde for kollektiv og innenfor gang-/sykkelavstand fra sentrene, slik at mange innbyggere har lett tilgang til kollektivtilbud og tjenester. Retningslinjene sier blant annet at arealutviklingen skal begrense trafikkomfang i regionen og reduserer trafikkomfanget i Trondheim. Kommunene skal prioritere utbygging i områder med gang-/ og sykkelavstand fra sentrene. Største delen av boligbygging i regionen skal realiseres i gang-/sykkelavstand fra senterområdene og holdeplassene for kollektivtransport. 5

6 1.5 Visjon og målsetting for trafikksikkerhetsarbeidet (TS-arbeid) i Melhus kommune. VISJON 0-visjonen skal legges til grunn for alt TS-arbeid, dvs at Melhus kommune skal legge til rette for et vegog trafikksystem som hindrer drepte eller alvorlige skadde personer. HOVEDMÅL * Det skal ikke skje trafikkulykker ved skolene og ikke alvorlige trafikkulykker på veg til og fra skolene. * Samtlige veger; kommunale, riks- og fylkesveger, skal være riktig skiltet. Fartsnivået skal være tilpasset vegen, dens brukere og fartsnivået skal overholdes. * TS-opplæring til alle i grunnskoler og barnehager, samt holdningsskapende informasjon til øvrige del av kommunens innbyggere. DELMÅL 1. SIKRING AV MYKE TRAFIKANTER OG KJØREVEGER 1.1 Krysningspunkt over kjøreveg og jernbane for myke trafikanter skal ha nødvendige sikringstiltak. 1.2 Eksisterende og nye 30-soner skal sikres bedre mot fartsoverskridelser. 1.3 Beholde høy standard på sommer/vintervedlikehold. 2. SKILTING OG FARTSNIVÅ 2.1 Gjennomgang av skilt på veger og områder for å sikre riktig skilting. 2.2 Senking av fartsnivå på deler av riks- og fylkesveger med ny skilting, samt kontrolltiltak. 3. HOLDNINGSSKAPENDE/ OPPLÆRING 3.1 Kommunens ulike skoler og barnehager skal ha TSundervisning tilpasset alder og lokale forhold. 3.2 Jobbe aktivt for å nå kommunens innbyggere med TS-budskapet. 3.3 Redusere foreldrekjøring til skolene. 6

7 Kap. 2 DAGENS TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I KOMMUNEN Politi: Trafikkontroller i samarbeid med Utrykningspolitiet. Sykkelkontroller på skolene ved behov. Årlige aksjoner og kontroller ved skole start. Politiet er tilstede minst en gang i måneden på videregående skole (holdningsskapende arbeid) Vurdering av skilting. Helsestasjonen: Ved første hjemmebesøk etter fødsel og når barnet er 6 måneder, 2 år, 4 år og ved skolestart, deler helsestasjonen ut brosjyren «Barns miljø og sikkerhet» Opplysninger og informasjon om sikring av barn og voksne både i bil og på sykkel. Ulike virksomheter: Skolekjøring: for 1. klassinger med lengre skoleveg enn 2 km, og for 2. klasse og oppover med lengre skoleveg enn 4 km. (fylkets ansvar) Skolene har i sin lærerplan krav til kompetansemål i kroppsøving etter: 4. trinn: Elevene skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister. 7. trinn: Elevene skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel. 10. trinn: Elevene skal gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker. De skal også gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon, samt skal følge sikkerhetstiltak som er beskrevet i HMS-rutiner og gjøre risikovurderinger. Skolenes samarbeidsutvalg er lokale trafikksikkerhetsutvalg i generelle saker. Barnas representant (BR) synes det er viktig at det kommer frem noe om Barnetråkk i Trafikksikkerhetsplanen. Alle skoler er pålagt og jevnlig kjøre barnetråkkregistrering på sine enheter. Registreringen gjør barna selv. Dette vil være ett viktig redskap for BR og i planarbeid for kommunen fremover. Her registrer barna selv hvor det er skummelt å gå, hvor det er mye trafikk, hvor det er vanskelig å sykle, hvor de sykler, hvor de går osv, og hvorfor de beveger seg eller ikke beveger seg akkurat i det området. Arbeid med utviklingshemmede: Følge til/fra arbeidsplasser og aktiviteter ved behov. Opplæring i trafikken. Teknisk drift: Vedlikehold av veger, snørydding, strøing, asfaltering m.m. Behandler innspill om tiltak fra skoler, velforeninger og enkeltpersoner. Årlige trafikksikkerhetsbefaringer med Statens vegvesen. Enkle trafikksikkerhetstiltak utføres hvis økonomien tillater det. Lager planer og retter søknader til fylket om trafikksikkerhetsmidler. Utarbeidelse og oppfølging av Trafikksikkerhetsplanen. Sikringskjøring. 7

8 Kap. 3 NÅ SITUASJONEN I KOMMUNEN, REGISTRERING OG PROBLEMANALYSE Presentasjon Melhus kommune er en forholdsvis stor landkommune (693 km 2 ), med et innbyggertall på ca Melhus kommune har 7 sentra med en rekke skoler. Gåsbakken (barneskole), Korsvegen (barne og ungdomsskole), Hovin (barneskole), Lundamo (barne og ungdomsskole), Ler (barneskole), Kvål (barneskole), Melhus Høyeggen (barneskole), Brekkåsen (barneskole), Gimse (barne- og ungdomsskole), samt Melhus videregående skole, Trøndertun folkehøgskole, Rødde folkehøgskole og Øya videregående skole. I tillegg til skolene finnes også skole/fritidstilbudet, samt større og mindre barnehager. Den har vært og er fortsatt i jevn vekst med en økning av nye innbyggere. Tilveksten har i hovedsak vært tilknyttet de nærmeste områdene rundt Melhus sentrum. Kommunens beliggenhet, gir stor gjennomgangstrafikk med E6 som et bindeledd mellom Nord- og Sør-Norge, samt en del med E-39 mot vest. Jernbanen går gjennom kommunen fra nord til sør med mange kryssinger og overganger. Det er både lokal-, hurtig- og godstog som trafikkerer strekningen. I tillegg er det kort avstand fra Melhus sentrum og til Trondheim sentrum (20 km), som gir en god del pendling til Trondheim kommune. Ny E6 har ført til mindre trafikk gjennom Melhus sentrum. En del sikringskjøring av skoleelever er falt bort på grunn av redusert trafikk, omregulering av E6 til fylkesveg og sikrere veg. Ny gang og sykkelveg langs Åsvegen har også redusert noe på sikringskjøringen. I følge Trondheimsregionens retningslinjer skal kommunene prioritere utbygging i områder med gang- og sykkelavstand fra sentrene, og største delen av boligbygging i regionen skal realiseres i gang- og sykkelavstand fra senterområdene og holdeplassene for kollektivtransport. Dette er viktig, slik at kommunen ikke tillater boligbygging som utløser bygging av gang- og sykkelveg. Spredt utbygging genererer større grad av sikringskjøring og dårlig trafikksikkerhet ved ferdsel langs veg uten gang- og sykkelveg. 3.1 Sikringskjøring og skolekjøring Skolekjøring er fylkets ansvar, men blir organisert av Melhus kommune. 1. klasse har krav på skolekjøring når skolevegen er mer enn 2 km. Fra 2. klasse har elevene krav på skolekjøring når skolevegen er mer enn 4 km. Sikringskjøring utføres etter Opplæringsloven og retningslinjer om sikringskjøring/sikringstiltak for Melhus kommune. 8

9 Kap. 4 ULYKKESREGISTRERINGER Ut fra de registreringene som er gjort, viser det helt klart at E6, E39, samt første del av fv. 708 (fra E6 til Ånøya) er de mest ulykkesbelastede strekningene i Melhus kommune. 4.1 Politirapporterte trafikkulykker med personskade i Melhus kommune Alle politirapporterte trafikkulykker

10 4.2 Politiregistrerte ulykker i Melhus Uhellskategori. Antall ulykker Antall drepte / skadde Antall drepte Antall meget alvorlig skadde Antall alvorlig skadde Antall lettere skadde Fotgjengerulykker Sykkelulykker MC/mopedulykker Bilulykker Sum

11 Kap. 5 TILTAK Det er foretatt en faglig prioritering av de tiltak som vurderes å være gjennomførbare i perioden Trafikksikkerhetsplanens visjoner og mål, samt strategier og mål satt i Kommuneplanens samfunnsdel og Helhetlig tiltaksplan for boligbygging er lagt til grunn. Ulykkesstatistikken fra politiet er også tatt med i vurderingene. Det er også gjort anslag på etableringskostnader for de enkelte tiltak. Dette for å kunne gjøre en vurdering på hvilke tiltak som kan komme inn under «Aksjon skoleveg» midler. For å kunne søke på slike midler kan ikke prosjektkostnadene overstige en million kroner. Kommuneplanens samfunnsdel: - «Melhus kommune skal delta aktivt i regionalt samarbeid om disponeringen av areal til fremtidig utbygging og økt satsing på kollektivtransport, både buss og tog.» - «Det skal satses aktivt på trafikksikkerhet gjennom sikring av myke trafikanter, sikring og vedlikehold av kjøreveger og holdningsskapende arbeid» - «Ved tilrettelegging av bolig- og næringsareal skal det vektlegges å utnytte dagens infrastruktur og avlaste nedre Melhus, spesielt med tanke på barnehage- og skolekapasitet.» Helhetlig tiltaksplan for boligbygging: - «Det skal legges særlig vekt på å «omforme» sentrum av tettstedene når E6 legges utenom. o I sentrum av tettstedene o Felt i tilknytning til tettstedene/eksisterende infrastruktur o Område for spredt boligbygging sør og vest i kommunen - Denne politikken videreføres» 11

12 5.1 Fysiske tiltak innenfor Aksjon skolevegmidler Veg Prioritet Strekning/sted Tiltak, kort beskrivelse Fv Fremovegen, v/fremo gård/langmyrvegen v/nr. 433 Fv Fremovegen, rett nedenfor Frødalen v/nr 361 Fv Lebergvegen, v/stokkbrua Bredere busslomme m/busskur, anlegge gangveg frem til busstoppen, ca. 70 meter Utbedre busslommen, - eventuelt flytte den Etablering av snuplass for skolebuss med «plattformer», samt belysning. 5.2 Andre fysiske tiltak Fylkesveger - Ansvar Sør-Trøndelag Fylkeskommune Veg Prioritet Strekning/sted Tiltak, kort beskrivelse Fv Hollumsvegen, Melhus G/S-veg fra avkjøringen til Eindridesv (Capro) frem til Hollumskrysset Fv Lundadalsvegen, Fra E6 til Litjsten boligfelt Lundamo Fv Langdalen, Kvål G/S-veg fra kryss med Fv. 672 til Hermannstad Fv Åsvegen, Melhus G/S-veg fra Lerli til Kvammen. Fv Hovin G/S- veg Gaua boligfelt til Moagjerdet Fv Kaldvelldalsvegen, Ler G/S-veg fra E6 til Fremovegen 361 (Frødalen) Kommunale veger - Ansvar Melhus kommune Veg Prioritet Strekning/sted Tiltak, kort beskrivelse Kv Nævsvegen, G/S-veg fra fylkesveg 475 til boligfeltet på Gåsbakken. Gåsbakken Kv Letesvegen G/S-veg Hollum Lete Kv Åsaringen, Hovin Belysning langs vegen 4 Diverse gang- og sykkelveger Fysiske bommer og riktig skilting 12

13 5.3 Holdningsskapende tiltak Melhus kommune driver i dag med ulike holdningsskapende tiltak. Fra politiets side omfatter dette trafikkontroller i samarbeid med Utrykningspolitiet, samt sykkelkontroller på skoler. Helsestasjonen orienterer bl.a. om sikring i hjemmet, sikring av barn i bil, skolevegen, sykling og bruk av sykkelhjem. Skolen har i lærerplanen innlagt krav til opplæring i trafikk og trafikkregler. I tillegg skal skolenes samarbeidsutvalg fungere som lokale trafikksikkerhetsutvalg for generelle saker. Det gjennomføres holdningsskapende aksjoner i ungdomsskolen og videregående skole. 5.4 Øvrige tiltak Politikontroller og fartskontroller er tiltak som det nå satses mye på i Melhus kommune. Ved teknisk drift legges det ned mye arbeid i vedlikehold, sikringstiltak og en god drift. Enkle trafikksikkerhetstiltak utfører driftsseksjonen hvis økonomien tillater det. 5.5 Arealbruk Trafikksikkerhetsmessige hensyn ivaretas i arealplanleggingen og arealforvaltningen, dvs. ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og ved behandling av enkeltsaker. TSutvalget skal forelegges de ulike planer. I arbeidet med å tilrettelegge for økt trafikksikkerhet skal følgende vektlegges: Boliger, offentlige institusjoner og arbeidsplasser bør lokaliseres med sikte på færrest mulig krysninger, og minst mulig ferdsel langs sterkt trafikkerte hovedveger. Restriktiv holdning til spredt utbygging utenfor og mellom de tettest bebygde områdene. Tilrettelegging av trafikksikre løsninger innenfor og i nær tilknytning til tettstedene, med vekt på sammenhengende gang- og sykkelvegnett, sikre krysninger av hovedvegnettet, utforming av et interne vegnett som demper hastigheten m.m.. Ved regulering av nye boligfelt må det stilles krav om rekkefølge bestemmelser når det gjelder g/s- veger og underganger. Slik at g/s-veger fortrinnsvis blir planlagt og finansiert av utbyggere. 13

14 5.6 Forebyggende tiltak Av forebyggende tiltak som har kommet frem i arbeidet med trafikksikkerhetsplanen er: Sykkelkontroller på skolene ved behov. Ansvar: Skolene og politi. Politi og fartskontroller langs vegene gjennomføres kontinuerlig. Ansvar: Politi. Ulike aksjoner i ungdoms- og videregående skole gjennomføres hvert høstsemester. Oppsøkende virksomhet i forhold til ungdom Ansvar: Politiet/Statens vegvesen m.flere. Opplysninger og informasjon om sikring av barn og voksne både i bil og på sykkel. Dette gjennomføres kontinuerlig. Ansvar: Helsestasjon. Vedlikehold av veger slik at både gående og kjørende kan ferdes trygt. Gjennomføres kontinuerlig. Ansvar: Teknisk drift/statens vegvesen. Riktig og god skilting, samt fartsdempende tiltak. Holdningsendring og opplysning til foreldre når det gjelder bringing og henting av barn på skolen. Informasjon fra skolen. Det er sunt for barna å gå! Hvis det ikke er mulig, så parker på anviste plasser slik at de barna som går til skolen kan gå trygt. Gjennomføres ved hver skolestart, med oppfølging gjennom skoleåret. Ansvar: Skolene og Teknisk drift. Motiver barn til å gå/sykle mer. Gjennomføres ved hver skolestart, med oppfølging gjennom skoleåret. Ansvar: Skolene Sykkelopplæring for 5. trinn på Eberg trafikkgård (sykkelkjøregården i Trondheim) gjennomføres hvert vårsemester. Ansvar: Skolene Oppførsel i forbindelse med busstransport: når det ventes på bussen (i busslomma) Oppførsel på bussen: ved av og påstigning av bussen. Gjennomføres ved hver skolestart, med oppfølging gjennom skoleåret. Ansvar: Skolene og busselskap. Aksjon god skoleveg. Ved skolestart er det særlig fokus på skolevegen. Ansvar: Skolene Sikringskjøring. Ansvar: Teknisk drift 14

15 Kap. 6 ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV TS-PLANEN Mindre sikringskjøring ved gjennomføring av tiltak som blant annet gang- og sykkelveger. TS planen vedtas og Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag har en fylkeskommunal tilskuddsordning hvor kommunene kan søke om midler (Aksjon skolevegmidler). Det kan søkes om midler for å sikre barnas skoleveg gjennom fysiske tiltak langs fylkesveger og kommunale veger, ikke riksveger. Vegholder må stå for minimum 40 % av finansieringen av tiltaket. Dette betinger at kommunen må bevilge penger til trafikksikkerhetstiltak slik at omsøkte tiltak er mulig å gjennomføre. I K-sak 80/14 ble det etter verbalforslag ble følgende enstemmig vedtatt: 2. Utbedring av kommunale veger gjennom lånefinansiering Kommunale veger og utearealer i Melhus trenger oppgradering, bl.a. for å bedre trafikksikkerheten. Hovedplan for kommunale veger ble vedtatt av kommunestyret i sak 70/14 (etter verbalforslag i forbindelse med økonomiplan ). Denne har avdekket et betydelig etterslep når det gjelder vedlikehold, reasfaltering, osv. Årlig vedlikehold, som dekkes gjennom bevilga driftsmidler, er ikke nok for å gi tilfredsstillende kvalitet. Kommunestyret ber derfor rådmannen om å vurdere låneopptak til å finansiere nødvendige investeringer innen områder som asfaltering, ferdigstilling av gang- og sykkelveger, opparbeidelse av gatebelysning, etc. Dette forutsettes lagt fram som egen sak, til behandling i komite for teknikk og miljø, formannskap og kommunestyret. Anslag på etableringskostnader for de enkelte tiltak er gjennomført med +/- 40%. Totalt vil de prosjekter som er på uprioriterte lister koste et sted mellom millioner. Dette er i tillegg til gang- og sykkelveger som vil koste et sted mellom millioner. De prioriterte prosjektene er anslått til å ha en kostnadsramme mellom 10 og 24 millioner. Kap. 7 EVALUERING For å kvalitetssikre TS-planen, skal den evalueres. Evaluering skal utføres av det kommunale TSutvalget som i Melhus kommune er: Komite for teknikk og miljø. Neste evaluering er senest

16 Kap. 8 INNKOMNE FORSLAG TIL FYSISKE TILTAK I KOMMUNEN. 8.1 Uprioriterte gang- og sykkelveger Veg Strekning Lengde ca. Tiltak Fv. 708 Vollmarka 300 m Fra Innleggsvegen til Vollmarka Fv. 695 Langdalen 2200 m Fra kryss med Fv 672 til Hermandstad Fv. 736 Åsvegen 1200 m Fra Lerli til Kvammen Fv. 736 Åsvegen 2000 m Fra Kvammen til Rødde (Sak 54/15, Kommunestyret ber Rådmannen søke fra Miljøpakkens storbymidler om å etablere en forenklet g/s-veg på Fv.736 Åsvegen mellom Kvammen og Rødde.) Rv. 708 Korsvegen 3000 m Fra Bjørsetvegen til Stranda Fv. 676 Lundadalsvegen 650 m Fra E6 til Litjstein boligfelt Fv. 712 Kaldvelldalsvegen 1800 m Fra E6 til Simensbakken Fv. 475 Gåsbakken 2300 m Fra Kvile til Gåsbakken skole Fv. 475 Gåsbakken 2700 m Gåsbakken skole til Svorksjøen Fv. 475 Hovin 700 m Fra Gaua boligfelt til Moagjerdet Fv. 672 Lebergsvegen 2000 m Fra Fv. 695 (Losenkrysset) til Stokkbrua Løkkenhaugen - Brekkåsen 600 m Gjennom skogen Fv. 732 Gimsevegen 1400 m Fra Eindridesv (Capro)-Hollumskrysset Kv.1102 Letesvegen 250 m Fra Hollumskrysset til Lete Fv 674 Grinnisvegen, Valdumbrua, 400 m Fra E6 og over Valdum bru. Lundamo Fv 712 Fremovegen 1700 m Fra E6 til Langlandsvegen (Simensbakken) Fv 712 Fremovegen 1600 m Fra Langlandsvegen (Simensbakken) til Fremovegen 361 (Frødalen) Fv 734 Drammensvegen 330 m Fra Gimsvegen til Melhus arbeidssenter Fv 734 Varmbovegen 950 m Fra Varmbo til forbi storsvingen. Fv. 732 Hollumsvegen 1400 m Strekningen Eindridesveg (Capro) Hollum Fv. 671 Krogstadvegen 850 m Fra krysset fv.671/475 til Hovin stasjon, evt. fortau Fv. 740 Melhusvegen 150 m Gang- og sykkelveg fra Trøavegen til Anders Hovdensveg Kv.1109 Martin Tranmæls veg, Melhus 250 m Fortau gang/sykkelveg fra busstopp på Fv. 708 til Melhus videregående Sum m Et godt gang- og sykkelvegtilbud er viktig for fremkommeligheten, men også for å fremme friluftsliv og fysisk aktivitet. G/S vegene brukes mye som turveger, og ikke bare som transportåre mellom jobb/skole og hjem. Det er viktig at det anlegges veglys langs gang- og sykkelveger dette for at det skal føles tryggere å ferdes langs vegen. Etablering av de nesten tre milene med gang- og sykkelveg vil anslagsvis koste et sted mellom millioner. 16

17 8.2 Uprioriterte fysiske tiltak på riksveg Veg Strekning/sted Tiltak, kort beskrivelse E6 Lundamo Fotgjengerfelt/lysregulert ved legesentret E6 E6 Skille mellom busslommer og veg E6 Lundamo Bru over Sokna, (mange utforkjøringer) omlegging E6 Kvål/Ler Pendlerparkering E6 E6 Forbikjøringslommer Etablering av disse tiltakene vil anslagsvis koste et sted mellom millioner. 8.3 Uprioriterte fysiske tiltak på fylkesveger Veg Strekning/sted Tiltak, kort beskrivelse Fv.671 Krogstadvegen, Hovin Behov for nedsatt fart, skilting, veglys, fortau. Flere Hovin og Gåsbakken skole Nedsatt fart, med fartshumper forbi skolene Fv.475 v/ Gåsbakken S-lag Flytting av veg. Fv.734 Blekesmarka, Øyås Busslomme, fotgjengerovergang, fartsreduksjon, fartshumper Fv.736 Havdal, Rødde Busslomme ved Oppigård Fv.734 Drammensvegen Busslomme ved Melhus arbeidssenter Fv.724 Simensbakken-Langland Øverst i Stållia. Speil eller utbedring av kurve Fv.712 Langlandkrysset Busstopp/lomme evt. lys og skur Fv.475 Gåsbakken 50 km/t i retning Svorksjøen Fv.695 Kvål Opphøyet gangfelt v/kvålsbrua, gangveg fra sør krysser Fv. 695 Fv.735 Strandv. Udduvoll Busslommer, veglys Fv.708 Sagberget Snuplass for skolebuss (Skaun kommune) Fv.708 Aundalen Dobbeltsidig busslomme (1 busslomme m/skur er satt opp) Fv.708 Melhus Sikring av gående sentrum vest (Parowkrysset) Fv.708 Stranda gård Omlegging av veg forbi gården Fv.708 Ved Lykkja gård/ Løkkenhaugen Busslomme/avstigningsrampe ved 23/1 Km.4.5 Fv.712 Fremovegen, v/fremo gård/langmyrvegen v/nr. 433 Bredere busslomme m/busskur, anlegge gangveg frem til busstoppen, ca. 70 meter Fv.712 Fremovegen, rett nedenfor Utbedre busslommen, - eventuelt flytte den Frødalen v/nr 361 Fv.712 Fremovegen, hele strekningen Utbedring av eksisterende busslommer ved Fremovegen 433, Fremovegen 336 og Simensbakken Fv.672 Lebergvegen, v/stokkbrua Etablering av snuplass for skolebuss med «plattformer», samt belysning. Fv 674 Valdumbrua, Lundamo Veglys Fv.712 Fremovegen Veglys Etablering av disse tiltakene vil anslagsvis koste et sted mellom millioner. 17

18 8.4 Uprioriterte fysiske tiltak på kommunale veger. Veg Strekning/sted Tiltak, kort beskrivelse Kv.3004 Krysset Lykkjv./ Fv.712, Ler Heve Lykkjv. Inn mot krysset. Bedre sikt og fremkommeligheten. Bussplass m.m. v/melhus videregående Det må ses på en mulighet for å tilrettelegge fysiske tiltak ved Melhus videregående skole/bussplass/p-plass slik at foreldre som skal kjøre/hente ungene sine har anledning til det. En slags dropp off pick up sone. Kv.5003 Åsaringen, Hovin Belysning langs vegen Hovin skole, området rundt skolen Kv.5010 Fossvegen, Hovin Belysning fra Fosskrysset til Røskaft Rosmælen skole Buss snuplass m.m. Utbedring av bussnuplass, innkjøring, gangfelt på fylkesveg (Fv. 475) og kommunalveg (Åsaringen) Etablering av disse tiltakene vil anslagsvis koste et sted mellom 8 20 millioner. 18

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KLÆBU KOMMUNE 2009-2012 Foto: Frank Strøm Forord I 1996 vedtok Stortinget at kommuner som fortsatt ønsker å motta midler til Aksjon skoleveg måtte utarbeide en handlingsplan for

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret den 24.02.2011 i sak 8/11 2 INNHOLD Forord....s.3 Vedlikehold av planen...s.3 Del 1. Generelt om trafikksikkerhet..s.4 Generelt om Gausdal kommune..s.5

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 1. Innledning 2 Planaktivitet Eksisterende Trafikksikkerhetsplan for Søndre Land kommune gjaldt for perioden 2006 2010 Planen har nå vært under revisjon

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

Oppdragsbeskrivelsen sier følgende om det som angår sykkeltransport:

Oppdragsbeskrivelsen sier følgende om det som angår sykkeltransport: Forord Trondheim kommune har i juni 2008 vedtatt en miljøpakke for transport i Trondheim. I St.prp. nr. 85 i 2009 samtykket Stortinget i at bompengeselskapet får løyve til å sette i gang innkreving av

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 9046 Oteren Tlf 77 21 28 00 Fax 77 21 28 01 STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 31.05.2011. Offentlig ettersyn: 14.07.11-31.08.11 handlingsplan for trafikksikkerhet 2012-2013.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2005/5026 - /Q80 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016 Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012 Saksnr: 12/1510 I Innhold 1. Visjon og målsetting... 4 1.1 Nasjonale mål... 4 1.2 Fylkeskommunale mål... 4 1.3 Kommunale mål... 4

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Regionrådet høringsutkast IKAP-2. 19. september 2014 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers

Regionrådet høringsutkast IKAP-2. 19. september 2014 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Regionrådet høringsutkast IKAP-2 19. september 2014 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Høringsdokumenter høringsutkast IKAP-2 indikatorer måloppnåelse felles saksframlegg for behandling i kommune-/bystyre,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14 Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune Formannskapet 18.11.14 Bakgrunn Bestilling fra formannskapet om en generell orientering om kommunens arbeid med trafikksikkerhet Alvorlige ulykker i Buskerud

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast for planperiode 2013 2016 29.04.2013 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Medvirkning... 4 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore og Uvdal kommune...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Vedtatt i kommunestyret 17.12.2008 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner.

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. Statens vegvesens håndbok 209, «veileder på kommunale trafikksikkerhetsplaner»

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg BROMSTADVEGEN. FARTSGRENSE 30 KM/T VED STRINDHEIM SKOLE OG KRYSSET BROMSTADVEGEN/BRØSETVEGEN Arkivsaksnr.: 06/37294 Saksbehandler: Ivar Arne Devik Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 Rehabilitering av veilys på Kurland 0 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Ulykkessituasjonen... 3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet... 6 4. Holdningsskapende arbeider... 6 4.1.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

1,5 millioner Belønningsmidler 2014. Bygge nytt ensidig fortau. 375 m. Prosjektet regnes med å være ferdigstilt våren 2015

1,5 millioner Belønningsmidler 2014. Bygge nytt ensidig fortau. 375 m. Prosjektet regnes med å være ferdigstilt våren 2015 Rapportering prosjekter Byutvikling, drift og kultur Prosjekt/tiltak Type tiltak Status Estimert ferdigstilt Kostnad Finansieringskilde Ansvar Kommentar detaljpling Greg. Dagssonsgate, strekning Øvregate/Skauenvege

Detaljer

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14))

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Nr. Sted Kostnad Kommentar (Plan og Bygg) 1 Sammenhengende G/S på Tofte-(130 meter gangvei etableres

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL BERLEVÅG KOMMUNE Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Innhold: STRATEGIDEL 1. Innledningog overordnede målsettinger 2. Status 3. Målsettinger HANDLINGSDEL 4. Handlingsplan 5. Prioritering 1 1.

Detaljer

Sykkeltilrettelegging i Region midt

Sykkeltilrettelegging i Region midt Sykkeltilrettelegging i Region midt Status - Muligheter - Utfordringer Tore Kvaal Molde, 21. september 2011 Enkel målsetting Tilrettelegge slik at flere velger å sykle i stedet for å kjøre bil. men likevel

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Januar 2012 Vedlegg 1] SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Høringsutkast] Høringsutkastet ble behandlet i Formannskapet 6. februar 2012. Forslaget sendes ut på høring, og bli lagt ut

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune A³iZc `dbbjcz Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune Vedtatt 3. mars 2010. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LØTEN 03.03.2010 Innholdsfortegnelse: Side: Innholdsfortegnelse:... 1 Innledning... 1 Innspill til

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Bakgrunn.4 1.2 Plandokument..4 1.3 Deltakere.4 1.4 Kostnader og finansiering...5

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/584-2 N06 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 10.06.2014 Foto: Statens vegvesen St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Med utgangspunkt i Nasjonal transportplan 2014-2023 vil hovedaktørene

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i kommunestyret 24.6.2013 for planperiode 2013 2016 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Medvirkning... 4 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore og Uvdal

Detaljer

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET Kommunedelplan for TRAFIKKSIKKERHET Øyer, den 26.02.2010 Etter vedtak i Øyer kommunestyre, Sak 10/10 den 25.02.2010 121211 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Øyer kommune Handlingsprogram 2010 2013 Øyer, 09.02.2010

Detaljer

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Nullvisjonen innebærer at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre En visjon vi strekker oss mot i trafikksikkerhetsarbeidet 2 Personskadeulykker

Detaljer

Høring - Transportplan Sør-Trøndelag 2014-23, Del 1 Utfordringer

Høring - Transportplan Sør-Trøndelag 2014-23, Del 1 Utfordringer Saksframlegg Arkivnr. N00 Saksnr. 2012/2248-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Helge Grenne Høring - Transportplan Sør-Trøndelag 2014-23, Del 1 Utfordringer Dokumenter

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Lunner kommune 1 Skolens retningslinjer for turer til fots, på sykkel, med bil og buss Felles kommunale rutiner for å ivareta elevenes sikkerhet ved skoleturer

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

NA-Rundskriv 05/17: Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder

NA-Rundskriv 05/17: Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder NA-Rundskriv 05/17: Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Gry H Johansen Statens vegvesen, Vegdirektoratet 3. oktober 2007, Steinkjer NA-Rundskriv 05/17 NA-Rundskriv 05/17 kom 19. september 2005.

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 2014-2017 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Visjon og målsetting... 4 2.1. Visjon... 4 2.2. Delmål... 4 3. Organisering... 5 3.1. Politisk organisering... 5 3.2. Administrativ

Detaljer

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan Trafikksikkerhetsplan 2011-2023 Kommunedelplan Innhold INNHOLD...2 INNLEDNING...3 VISJONER OG MÅLSETTINGER...4 Nasjonale mål...4 Fylkeskommunale mål...4 Kommunale mål...4 MÅLSETTING...5 Veger i...5 TRAFIKKULYKKER

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

Statens vegvesen. Vedlagt følger også søknadsskjema for utfylling av aktuelle trafikksikkerhetsprosjekter.

Statens vegvesen. Vedlagt følger også søknadsskjema for utfylling av aktuelle trafikksikkerhetsprosjekter. Statens vegvesen Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon:

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K00 Arkivsaksnr: 2015/4020-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport

Detaljer

Ulykkessituasjonen i Oslo

Ulykkessituasjonen i Oslo Ulykkessituasjonen i Oslo 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Relativ utvikling fra 1989 ( Index 1990 = 100

Detaljer

Prioritet nr.: 1. Prioritet nr.: 2. Side 1 av 5. 17 i handlingsprogrammet i TS-planen. Grov sentrum.

Prioritet nr.: 1. Prioritet nr.: 2. Side 1 av 5. 17 i handlingsprogrammet i TS-planen. Grov sentrum. Side 1 av 5 Forslag til prioritert handlingsprogram for fysiske trafikksikkerhetsprosjekt for Skånland kommune for perioden 2013-2017 vedtatt i Planutvalget i sak 52/13 260613: Prioritet nr.: 1. Anslåtte

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005 Saksnr Utvalg Type Dato 034/15 Plan- og miljøstyret PS 01.06.2015 Trafikksikkerhetsplan - revisjon av handlingsprogram.

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune

Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune I forbindelse med at nye gangfeltkriterier er innført, vil Statens vegvesen gå igjennom alle gangfelt langs riks- og fylkesveger i fylket.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1 Del 1 = Generell del, handlingsplan for holdningsskapende tiltak og driftstiltak Del 2 = Handlingsplan for fysiske investeringstiltak Målselv har mange Gevinsten av

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE 2014-2017 TILTAKSDEL Info/forklaringer om tiltaksdelen: Revideres årlig av Trafikksikkerhetsutvalget innen 1. juni hvert år «Nr». Alle tiltakene har et nr.: 01-30: Vingelen

Detaljer

LEKA KOMMUNE. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN m/tiltaksplan 2013 17.1.2013

LEKA KOMMUNE. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN m/tiltaksplan 2013 17.1.2013 LEKA KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN m/tiltaksplan 2013 17.1.2013 Kilder: Statens vegtilsyn-dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2011- Region midt TØI (trafikkøkonomisk institutt) Rapport 1053C/2010

Detaljer

Remy Furevik og Tore Bergundhaugen, Region vest Gangfeltprosjektet i Bergen

Remy Furevik og Tore Bergundhaugen, Region vest Gangfeltprosjektet i Bergen Remy Furevik og Tore Bergundhaugen, Region vest Gangfeltprosjektet i Bergen Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide Foto: Tove Eivindsen Trafikksikkerhetsarbeid i Bergen Kort om andre viktige prosjekter Landåsprosjektet

Detaljer

Guro Berge. Sykkelbysamling Region vest Mai 2015. Hva skjer i BEST?

Guro Berge. Sykkelbysamling Region vest Mai 2015. Hva skjer i BEST? Guro Berge Sykkelbysamling Region vest Mai 2015 Hva skjer i BEST? Mål i NTP Veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange Bedre by Halvere antall drepte

Detaljer

Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse

Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse Temaplan til offentlig ettersyn Juli 2015 Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse Rute 1 E6 Leivset Hjemås Lenke 1: Kryss fv. 542 Leivset kryss fv. 830 Finneid Strekning Fra kryss med fv. 542

Detaljer

Aktive og trygge barn på skolevei

Aktive og trygge barn på skolevei Aktive og trygge barn på skolevei Bergen 10. mars 2015 Distriktsleder Øivind Støle Trygg Trafikk Hordaland stole@tryggtrafikk.no 977 21 124 Hva Trygg Trafikk jobber med og for Sykling er viktig Sykling

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 Fotograf: Lars Christian Frilseth 0 1 Innhold 1. Innledning...2 2. Ulykkessituasjonen...3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet...5 4. Holdningsskapende arbeider...6 4.1. Trafikkopplæring

Detaljer

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk Forebyggende arbeid Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

IKAP-2. Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen. 04. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers

IKAP-2. Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen. 04. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers IKAP-2 Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen 04. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Trondheimsregionen Hvorfor samarbeid i Trondheimsregionen Styrke Trondheimsregionens utvikling

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan. Skoleveier i Vennesla kommune

VENNESLA KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan. Skoleveier i Vennesla kommune VENNESLA KOMMUNE Trafikksikkerhetsplan Skoleveier i Vennesla kommune 1 VENNESLA KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 08/00069-1 Arkivkode 1 Q80 &30 Saksbehandler Harald Føreland Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Saksfremlegg SAMLOKALISERING AV RÅNÅSFOSS STASJON OG AULI HOLDEPLASS, OPPSTARTSSAK

Saksfremlegg SAMLOKALISERING AV RÅNÅSFOSS STASJON OG AULI HOLDEPLASS, OPPSTARTSSAK Arkivsak: 10/3422-9 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg SAMLOKALISERING AV RÅNÅSFOSS STASJON OG AULI HOLDEPLASS, OPPSTARTSSAK Anita Veie Innstilling: Det gis tilslutning til oppstart av detaljreguleringsplan

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR Skolene i Rennebu Planen er utarbeidet i 2012 Vedtatt i SU Gjelder fra skoleåret 2012/2013 Trygg Trafikk anbefaler følgende progresjon i trafikkopplæringen 1. trinn: Trafikktrening

Detaljer

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk KU utvidelse av Lia pukkverk Side 13.1 13 Trafikksikkerhet 13.1 Metode Alle beregninger av ulykkeskostnader baseres på metodikken for vegdirektoratets håndbok 140 konsekvensanalyser. EDB-programmet EFFEKT

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012 Kvinesdal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 110/Q80 2009/549 4585/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak

Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak Bjørn Kåre Steinset SVRØ Romerike distrikt Disposisjon Nullvisjonen - bakgrunn og idegrunnlag Trafikksikkerhetsdelen i etatenes forslag til

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 Foto: Erlend Haarberg Dønna kommune Utkast 27.05.2015 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 3 3.1 Historikk... 3 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23.

Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23. september 2014: «Endring av reisevaner» Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy Eva Larsen Statens vegvesen Region

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020 1 INNHOLDSLISTE Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1. Kommunal trafikksikkerhetsplan... 3 1.2. Trafikkulykker.... 4 2. Organisering av arbeidet med planen... 4 2.1.

Detaljer

Miljø- og transportpakke i Trondheim

Miljø- og transportpakke i Trondheim Miljø- og transportpakke i Trondheim Et klimaforlik som omfatter en helhetlig pakke av tiltak 6 partier i Trondheim bystyre har underskrevet en avtale om: Trafikkbegrensende arealbruk Restriktiv parkeringspolitikk

Detaljer

Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms

Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms - i lys av ny kommunestruktur? Avdelingsdirektør Vegavdeling Troms Rigmor Thorsteinsen 05.12.2014 Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms 26.11.2014

Detaljer

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Søgne kommune Arkiv: Q80 Saksmappe: 2013/1207-26770/2014 Saksbehandler: Tonje Moen Dato: 27.08.2014 Saksframlegg Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Eldrerådet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Visjon og målsetting... 4 2.1. Visjon... 4 2.2. Delmål... 4 3. Organisering... 5 3.1. Politisk organisering... 5 3.2. Administrativ

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

HVA ER BYPAKKE GRENLAND?

HVA ER BYPAKKE GRENLAND? HER BYGGER HVA ER BYPAKKE GRENLAND? Bypakke Grenland fase 1 er en tiltaks- og finansieringspakke som inne holder to store vegprosjekt og nærmere 50 prosjekter for næringstransport, kollektivtrafikk, gange

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

FORORD... 3 MÅLSTRUKTUR... 4 1.0 MÅL... 4 2.0. ANSVAR... 4 3.0. SAMFUNNSØKONOMISKE BETRAKTNINGER... 5

FORORD... 3 MÅLSTRUKTUR... 4 1.0 MÅL... 4 2.0. ANSVAR... 4 3.0. SAMFUNNSØKONOMISKE BETRAKTNINGER... 5 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 MÅLSTRUKTUR... 4 1.0 MÅL... 4 2.0. ANSVAR... 4 3.0. SAMFUNNSØKONOMISKE BETRAKTNINGER... 5 4.0. ULYKKESANALYSE... 6 4.1. ULYKKESANALYSE, GENERELT FOR FYLKET.... 6 4.2. ULYKKESANALYSE,

Detaljer

TRAFIKK- SIKKERHETSPLAN

TRAFIKK- SIKKERHETSPLAN Birkenes kommune TRAFIKK- SIKKERHETSPLAN 2010-2013 Vedtatt: juni 2010 1 INNHOLD 1.0 Bakgrunn og formål s. 3 2.0 Planarbeidet 2.1 Gjennomførte tiltak i perioden 2000-2007 s. 3 2.2 Gjennomførte tiltak i

Detaljer

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009 Nytt fra Norge Kjell Bjørvig NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009 Aktuelle saker Trafikkulykkene. Kampanjer. Nasjonal transportplan 2010-2019 Prisutvikling Forvaltningsreform og ny organisering av Statens

Detaljer

Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn

Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn Dato: 14.05.12, rev. 11.07.12 Prosessbeskrivelse Side 1 Mai 2012 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Prosjektoppgave

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05.

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef : 200901979 : E: Q10 &00 : Åge Jensen : Håkon Auglend Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09

Detaljer