SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016"

Transkript

1 SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

2 1. Innledning 2 Planaktivitet Eksisterende Trafikksikkerhetsplan for Søndre Land kommune gjaldt for perioden Planen har nå vært under revisjon siden 2010, men på bakgrunn av planleggingskapasitet i administrasjonen har planen først blitt klar til endelig behandling denne våren. Revidert plan skal gjelde for tidsrommet Planens prioriteringsliste skal rulleres hvert år i henhold til kommunestyrets behandling av budsjettet. Innspillene fra første gangs utsendelse i 2010 til skoler, velforeninger, busselskaper og andre fora, dannet grunnlaget for det videre arbeidet med planen før den behandlet i formannskapet i februar i år. Den ble deretter sendt ut på høring med høringsfrist 30. mars Resultatene fra de innspill som innkom før høringsfristens utløp vedlegges som en del av plandokumentet i vedlegg 1, i en sammenfattet utgave. For de som ønsker og se innspillene finnes disse under ESAK 12/162 Prioriteringslisten for foreslåtte tiltak er et resultat av arbeidet til TS-utvalget, hvor innspillene fra kommunens innbyggere ligger til grunn for de innstillingene som har blitt foreslått i denne TS-planen. Kommunestyret vedtar endelig prioriteringsliste under sin behandling av planforslaget, og i samband med den årlige rulleringen av planens aktivitetsdel. Trafikksikkerhetsplan ,Tiltaksdel rev. i Formannskapet Side 2

3 1. Innledning 3 INNHOLD 1. Innledning Mål Aktører og ansvarsfordeling i trafikksikkerhetsarbeidet vegvesen Fylkeskommunen Kommunen Trygg trafikk Trafikk- og ulykkesutvikling Opplæring og informasjon om trafikksikkerhet Førskolealder Grunnskolealder Ungdom Voksne Fysiske tiltak Tiltak langs fylkesveier som har blitt vurdert i tidligere planperiode, status er som følger: Innspill fra publikum Trafikksikkerhetsutvalgets vurdering Prioriterte tiltak Gjennomføring og organisering Trafikksikkerhetsplan ,Tiltaksdel rev. i Formannskapet Side 3

4 1. Innledning 4 1. INNLEDNING Trafikksikkerhet angår alle, og kan påvirkes av alle. Tradisjonelt har trafikksikkerhetsarbeidet vært begrenset til fysiske tiltak som gang- og sykkelvei, fartsreduserende tiltak, fotgjengerfelt, skilting osv. Men den enkeltes atferd er vel så viktig. Derfor har vi i denne planen oppmerksomhet både på de fysiske tiltak og på kunnskap og holdninger om det å ferdes i trafikken. Den foreliggende planen erstatter trafikksikkerhetsplanen De tiltakene som ikke er gjennomført er vurdert på nytt, og tatt inn igjen der det har vært naturlig. Arbeidet med denne planen er gjennomført i løpet av Det er innhentet synspunkter fra skoler og barnehager, foreldreutvalgene ved skolene, drosjenæringen og busselskapene. Revisjonen av planen har vært kunngjort i avisen. I denne annonsen ble det bedt om innspill fra befolkningen i kommunen. Ved fristen 15 var det kommet inn 14 innspill. Planen ble deretter behandlet i Formannskapet og sendt ut på ny høring med høringsfrist 30. mars Det kom inn 12 innspill til planen innen høringsfristen utløp, disse er lagt ved i vedlegg 2. Det kommunale trafikksikkerhetsutvalget har stått sentralt i arbeidet med planen. Dette utvalget består av: Kommunestyrerepresentant Kommunelege Skolesjef Ledende helsesøster Lensmann Teknisk sjef Rune Selj/Ole Christian Dalby, ledere Jens Mørch Fred Sørensen Grethe Bech Ole Bjerke Bjørn-Runar Eriksen - sekretær Plandokumentet er forankret i kommuneplanens langsiktige del, og vedtas som en kommunedelplan for trafikksikkerhet. Nøkkeltall for Søndre Land kommune: Antall km 2 728,6 Folketall Riksveger 0 Fylkesveger (km) 148 Kommunale veger (km) 42 Private veger (km) 248 Skogsbilveger (km) 523 Trafikksikkerhetsplan ,Tiltaksdel rev. i Formannskapet Side 4

5 2. Mål 5 2. MÅL Målet for trafikksikkerhetsarbeidet i Søndre Land er: 1. Ingen skal bli drept eller hardt skadet i trafikken i Søndre Land. 2. Fotgjengere, syklister, bilister og passasjerer skal oppleve det som trygt og ferdes i trafikken. 3. Antallet trafikkfarlige punkter skal reduseres. 4. Alle som ferdes i trafikken skal innrette seg slik at faren for ulykker blir minst mulig. 5. Gjennom informasjon og holdningsskapende arbeide, øke forståelse for, og bruk av nødvendig sikkerhetsutstyr, slik som refleks, bilbelte, sykkelhjelm, sykkellykt osv. Mål nr. 1 er hentet fra den såkalte 0 visjonen. Regjeringen har gjennom nasjonal transportplan lagt opp til at denne visjonen; ingen hardt skadd eller drept i trafikken, skal være grunnlaget for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Mål nr. 2 er basert på at trygghet er en grunnleggende kvalitet ved et lokalsamfunn. Uten en følelse av trygghet i trafikken vil muligheten for å bevege seg utendørs bli mindre. I tillegg innebærer utrygghet generelt en redusert livskvalitet. Mål nr. 3 tar hensyn til at trafikksikkerhet handler om utbedring av fysiske forhold langs veien. Å vurdere og planlegge utbedring av trafikkfarlige områder er en av hovedintensjonene med trafikksikkerhetsarbeidet. Mål nr 4. Årsaken til trafikkulykker er oftere å finne hos trafikanten enn i de fysiske forhold. Derfor understrekes det at trafikksikkerhetsarbeidet også skal innrettes mot å påvirke trafikantenes holdninger og atferd i trafikken. Mål 5 blir dermed en metode for å oppnå resutltater slik de framgår av de foregående mål. Arbeidet med trafikksikkerhet må også sees i sammenheng med kommuneplanens mål om å øke den fysiske aktiviteten blant befolkningen. Det er en økende tendens til at bilen brukes til transport også over korte avstander, og hvor det å gå og sykle vil være gode alternativer. Spesielt gjelder dette kjøring av barn til skole og fritidsaktiviteter. Å la barna i større grad gå eller sykle der det er gang-og sykkelvei vil redusere biltettheten, og dermed øke trafikksikkerheten. I tillegg vil barna få mer fysisk aktivitet. Derfor er det å redusere unødvendig bruk av bil viktig både ut fra trafikksikkerhet, og ut fra målet om økt fysisk aktivitet. Her må innsatsen fortrinnsvis skje gjennom de holdningsskapende sidene ved TS-planen, og det økte fokuset på trafikksikkerhet planen kan skape grobunn for. Trafikksikkerhetsplan ,Tiltaksdel rev. i Formannskapet Side 5

6 3. Aktører og ansvarsfordeling i trafikksikkerhetsarbeidet 6 3. AKTØRER OG ANSVARSFORDELING I TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET 3.1 STATENS VEGVESEN vegvesen har det overordnete sektoransvaret for veg og vegtrafikk, og skal arbeide for et sikkert, miljøriktig og effektivt transportsystem. Vegvesenet har ansvaret for forvaltning av regelverket for veitrafikk, og blant annet tilsyn med føreropplæringen og kjøretøyparken. 3.2 FYLKESKOMMUNEN Fra 2010 fikk fylkeskommunen ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold av fylkesveger og riksveg er. Fylkeskommunen er gjennom vegtrafikkloven tillagt et ansvar for å samordne trafikksikkerhetsarbeidet innenfor eget fylke, og samordner tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. Oppland fylkeskommune har et politisk oppnevnt trafikksikkerhetsutvalg (FTU) med 5 medlemmer oppnevnt av fylkestinget. Representanter fra fylkesmannen, fylkeskommunen, politi- og skolemyndighetene, vegvesen og Trygg Trafikk har møte-, tale- og forslagsrett i utvalget. Trafikksikkerhetsutvalgs viktigste oppgaver er å: Koordinere offentlig og privat virksomhet innen trafikksikkerhetsområdet. Påse at fylket driver et målrettet trafikksikkerhetsarbeid gjennom fysiske tiltak, opplæring og holdningsskapende virksomhet. Fordele tilskuddsmidler fra fylkeskommunen til kommunene. Uttale seg i saker av klar trafikksikkerhetsmessig betydning. Informere om ulykkessituasjonen og trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. Motivere kommuner, lag og organisasjoner til å ta ansvar for lokale trafikksikkerhetstiltak. 3.3 KOMMUNEN Kommunene har ansvaret for å samordne trafikksikkerhetsarbeidet på riksveger, fylkesveger og kommunale veger i egen kommune. Kommunenes samordning skjer blant annet gjennom å utarbeide trafikksikkerhetsplan. Som nevnt i innledningen har kommunen et eget utvalg for å følge opp trafikksikkerhetsarbeidet. For øvrig vil kommunens Trafikksikkerhetsutvalg ha oppgaver på lokalt plan, som er likt Fylkeskommunens. Trafikksikkerhetsplan ,Tiltaksdel rev. i Formannskapet Side 6

7 4. Trafikk- og ulykkesutvikling TRYGG TRAFIKK I nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet står det blant annet følgende om Trygg trafikk: Trygg trafikk er en landsomfattende uavhengig organisasjon for det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet, og skal fungere som et bindeledd mellom de frivillige aktørene, og de offentlige myndighetene. Trygg trafikk arbeider for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper, og er en pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet. Organisasjonen har videre et særlig ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykkene. Hovedsatsingen er rettet mot barnehage, grunnskole og videregående skole. De fokuserer særlig på sykling, bruk av hjelm og refleks og sikring av barn i bil. 4. TRAFIKK- OG ULYKKESUTVIKLING Søndre Land er en spredtbygd kommune hvor bilen er det dominerende framkomstmiddelet. Kommunen har en del gjennomgangstrafikk langs fylkessvegene 33 og 34. Den generelle utviklingen i trafikkbildet i Norge og i Oppland preges av økt trafikk. Fra 1990 til 2008 har antallet personbiler i Oppland fylke økt med 25%, mens det for tiden november 2010 til oktober 2011 viser en liten nedgang på 0,1%. Antallet motorsykler har økt med 350 %. I samme periode ble antallet drepte og hardt skadde redusert fra 539 i 1990 til 435 i Utviklingen i antall ulykker er med andre gunstig, spesielt når en tar i betraktning at trafikkmengden har økt betydelig. Tabellen nedenfor viser streknings ÅDT (årsdøgntrafikk) for Fv33 og Fv34 innen for kommunen Søndre Land Årsdøgntrafikk med stedsnavn i Søndre Land Fylke Veg Fra Til Pars. HP Km HP Km Lengde Fra stedsnavn Til stedsnavn ÅDT Total % andel over 5,6 m År 05 FV HASVOLDSÆTER X FV FV HASVOLDSÆTER X247 BERGEGARDA XF BERGEGARDA XF130 SVINGVOLL X FV SVINGVOLL X34 ØSTRØNNINGEN XF FV ØSTRØNNINGEN XF129 KRONBORG XF FV KRONBORG XF132 ODNES ØST XKV Trafikksikkerhetsplan ,Tiltaksdel rev. i Formannskapet Side 7

8 4. Trafikk- og ulykkesutvikling 8 05 FV ODNES ØST XKV FV FV GRIME SKOLE XF FV GRIME SKOLE XF FV FALL SØR XF FV FALL SØR XF114 FALL NORD XF114 ARM FV FALL NORD XF114 ARM HOV K-SENTER FV HOV K-SENTER HOV X FV HOV X247 RØDNES XF FV RØDNES XF139 FLUBERG ST. XKV FV FLUBERG ST. XKV TORGRIMSTUEN XKV FV TORGRIMSTUEN XKV SVINGVOLL X Følgende tabell viser ulykker med personskade Skadeomfang Vegtrafikkulykker med personskade Drepte i vegtrafikkulykker Meget alvorlig skadde Alvorlig skadde Letter skadde i trafikkulykker Vi antar at utviklingen i bil- og motorsykkeltrafikk i Søndre Land følger utviklingen i andre deler av landet. Når det gjelder ulykker ser det imidlertid ikke ut til at den samme nedadgående tendens gjør seg gjeldende. Fra 2006 til utgangen av 2011 var det 63 ulykker med personskade på vegene i Søndre Land. Antallet ulykker pr. år har vært forholdsvis stabilt, med noen årlige svingninger, men det er ikke mulig foreløpig å se om dette medfører en varig reduksjon av antallet ulykker. Mens det i 2003 til 2008 var 69 ulykker med personskade, var det som beskrevet ovenfor 63 ulykker mellom 2006 og Trafikksikkerhetsplan ,Tiltaksdel rev. i Formannskapet Side 8

9 4. Trafikk- og ulykkesutvikling 9 Med bakgrunn i at trafikkmengden har økt kan man likevel si at det har vært en viss nedgang i antall ulykker. Følgende tabell viser antall skader (meldte forsikringskader) fordelt på år: personer ble drept og 116 personer skadet i trafikken i Søndre Land i perioden 2006 til Snittet pr år for antall skadde/drepte i samme periode var 23, mens antall drepte var 0,5/år, antall hardt skadde 4,5/år. Både i forhold til antallet ulykker og antallet skadde, kan det ikke spores noen klar trend på at antall ulykker som innebærer personskader eller drepte går noe ned. Hvilket må sies å være negativt. Det fremkommer også av snittberegningene som viser at på vegene i Søndre land kommune skjer det flere ulykker en gjennomsnittelig i Oppland Fylke. Nøkkeltall gjennomsnittelige pr år mellom Søndre Land kommune Oppland Fylke Antall vegtrafikkulykker pr år Antall drepte/skadde i trafikken pr år Antall drepte i trafikken pr år 0,5 15 Antall drepte og hardt skadde 4,5 79 Antall drepte pr 1000 innbyggere Antall drepte og hardt skadde pr 1000 innbygger Antall drepte/skadde pr 1000 innbygger Antall drepte /skadde pr 100 km veglengde Antall drepte/skadde pr 1000 motorkjøretøy 0,14 0,08 0,77 0,43 3,87 2,55 11,8 8,4 3,2 2,1 Trafikksikkerhetsplan ,Tiltaksdel rev. i Formannskapet Side 9

10 5. Opplæring og informasjon om trafikksikkerhet OPPLÆRING OG INFORMASJON OM TRAFIKKSIKKERHET 5.1 FØRSKOLEALDER Grunnlaget for å bli en trygg og selvstendig trafikant legges allerede i førskolealder. Barnehagen og helsesøster er de viktigste instansene for opplæring til denne gruppen. Barn må få erfaringer og kunnskaper knyttet til hvor de skal gå i trafikken, hvilke regler som gjelder og bruk av sikkerhetsutstyr. Barn trenger også å øve opp syn, hørsel og motoriske ferdigheter for å bli oppmerksom på og takle trafikkens utfordringer og farer. Alle barnehager skal ha en plan for trafikkopplæring tilpasset de enkelte aldersgrupper. Helsesøster har trafikksikkerhet som tema ved alle rutinemessige konsultasjoner og hjemmebesøk. Det informeres spesielt om sikring av barn i bil, barn på sykkel, bruk av refleks og generelt om foreldrenes ansvar for barn i trafikken. 5.2 GRUNNSKOLEALDER Trafikksikkerhet er tema i læreplanen for grunnskolen med kompetansemål etter 4., 7. og 10. trinn. Etter 4. trinn skal eleven kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister. Etter 7. trinn skal alle praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel. Etter 10. trinn skal de blant annet kunne gjøre rede for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker og gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon. Med bakgrunn i disse kompetansemålene skal skolen drive en systematisk trafikkopplæring på alle trinn. Trygg trafikk anbefaler følgende progresjon i opplæringen 1.trinn: Trafikktrening i skolens nærområde 2.trinn: Enkle trafikkregler. Skoleveien; gåløype og gåprøve 3.trinn: Undersøkelse av egen skolevei, tellinger og registreringer 4.trinn: Trafikkregler. Forberedende sykkelopplæring; enkel teori og trening i trygge omgivelser. 5.trinn: 6.trinn: 7.trinn: Trening på sykkel i enkel trafikk, sammen med voksne. Teori og trening på sykkel i krevende trafikk Selvstendig sykling i trafikken trinn: Hjelm, bilbelte og refleks er naturlige temaer å ta med under trafikksikkerhetsutstyr. Bruk av sykkelhjelm kan være særlig aktuelt på trinn, både som en forlengelse av barnetrinnets sykkeltema og for å jobbe med fortsatt hjelmbruk. Refleks passer også godt rundt samme tid. Når elevene selv begynner å øvelseskjøre, kjøre moped og i større grad være passasjer i bil, kommer bruk av bilbelte samt fart og akselerasjon inn i bildet. Trafikksikkerhetsplan ,Tiltaksdel rev. i Formannskapet Side 10

11 5. Opplæring og informasjon om trafikksikkerhet UNGDOM Ulykkesstatistikk relatert til aldersgrupper 1 viser at antallet drepte og hardt skadde øker betydelig fra 15 års alderen. For 15 til 18 åringer er moped og motorsykkel den viktigste årsaken til den økte ulykkesfrekvensen. Fra 18 års alder er det bilulykkene som gir økningen. Dette viser at ulykkesrisikoen øker dramatisk i den første tiden etter at et nytt framkomstmiddel er tatt i bruk. Det er 5 ganger så mange 19 åringer som blir drept eller hardt skadd i bil som en 40 åring. Tjenesteområdet kultur har en sentral rolle i informasjons- opplæringsarbeidet overfor ungdomsgruppen. Det ønskes innspill til konkrete tiltak som kan bidra til økt kunnskapsnivå også for ungdom som ikke deltar i tradisjonelle ungdomsaktiviteter. Samarbeide med politi og redningsetater om informasjonsbesøk på ungdomsklubb, eller i egne trafikksikkerhetsarrangement, kan utvikles. 5.4 VOKSNE Dessverre er det ikke slik at antallet som er involvert i trafikkulykker reduseres betydelig når ungdomsårene er over. Også gruppen unge voksne (25 35 år) er overrepresentert i ulykkesstatistikken. Bilulykkene er fortsatt den viktigste årsaken til ulykkene. I tillegg bidrar motorsykkelulykkene sterkt. Voksne er viktige rollemodeller. Deres opptreden i trafikken påvirker barn og unge. God atferd hos voksne gir derfor økt trafikksikkerhet både i nåtid og i framtid. Voksne har også ansvar for barns sikkerhet, både gjennom å bruke riktig utstyr når de sikrer barn i bil og å påse at barna bruker refleks, sykkelhjelm, sykkellykt osv. Ut fra dette er det viktig å nå fram med opplæring og informasjon om trafikksikkerhet til voksne. Frivilligsentralen har et kurs rettet mot kjøre adferd og den eldre bilist. (Det er ikke gjennomført i 2011 pga manglende påmelding.der et tilbud for å nå en risiko- og ulykkesbelastet gruppe trafikanter, og må forsøkes videreført). Helsesøster har i denne forbindelse en viktig rolle. Hun møter foreldre i flere sammenhenger gjennom barns første leveår. Foreldremøter i barnehage og skole er andre viktige kanaler i dette informasjons- og opplæringsarbeidet. 5.5 ORGANISATORISK TRAFIKKSIKKERHET FOR ANSATTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunens ansatte pålegges å følge de lover og regler som gjelder for sikker ferdsel i trafikken. Dette innebærer at den som representerer Søndre Land kommune - eller er på reise i regi av Søndre Land kommune som sjåfør, uansett om det benyttes egen eller kommunal bil, skal: Bruke bilbelte. Unngå å snakke i mobiltelefon under kjøring. Overholde gjeldende fartsgrenser. 1 Se blant annet Nasjonal handlingsplan for sikkerhet på vei , figur 2, Trafikksikkerhetsplan ,Tiltaksdel rev. i Formannskapet Side 11

12 6. Fysiske tiltak. 12 Oppføre seg hensynsfullt i trafikken. Unngå en hver form for rus knyttet til bilkjøring. 6. FYSISKE TILTAK. 6.1 PLANENE FRA FORRIGE TILTAKSPERRIODE INNEHOLDT MANGE FORSLAG TIL FORBEDRINGER AV TRAFIKKSIKKERHETEN I SØNDRE LAND KOMMUNE. DEN FORRIGE PLANEN HADDE OGSÅ EN INNDELING SOM VAR FORDELT MELLOM FYLKESVEGER OG KOMMUNAL VEGER. FØLGENDE TILTAK SOM BLE VURDERT I TIDLIGERE PLANPERIODE, STATUS 2012 ER SOM FØLGER: Fylkeskommunale veger. Tiltak Status mai Gang- og sykkelvei på fylkesveg 114 fra fylkesveg 34 og opp Sliperilinna til Stenersgata 2. Gang- og sykkelveg langs RV 247 fra Hov sentrum til Rådyrvegen og langs Lausgardsvegen fra Hov stasjon til idrettsplassen. 3. Forbedring av trafikksikkerheten i krysset Fv 33 Landåsvegen og strekningen til Odnes mat 4. Bussholdeplass langs fylkesveg 34 i Hov sentrum. 5 Forlenge gang- og sykkelvegen i Enger til nedkjøringen ved Grimebakken 6 Bussholdeplass langs FV 114 ved Vassendlandet 7 Redusert fartsgrense langs FV 114 fra Fall stasjon til Nordre oppkjøring til Østbygda Tiltaket er gjennomført Arbeidet med reguleringsplan er ferdig. Tidspunkt for anleggsstart er anslått til våren Tiltak vurdert i samarbeid med vegvesen. Hastigheten langs riksvegen er redusert, og strekningen med nedsatt hastighet er forlenget. Ingen tiltak gjennomført i Landåsvegen. Saken fremmes på nytt i denne planen ovenfor statens vegvesen som prioritert sak for SLK. Dette tas hånd om av utbyggingen av Fv 34. Det er laget reguleringsplan for dette og arbeidet vil bli igangsatt av SVV Vegvesenet mener at det ikke er grunnlag for å sette ned fartsgrensen annet enn ved Vassendlandet. Trafikksikkerhetsplan ,Tiltaksdel rev. i Formannskapet Side 12

13 6. Fysiske tiltak. 13 Kommunal vei Tiltak Status mai Utbedring av trafikkforholdene ved Fryal Tiltaket ble delvis gjennomført høsten 2010, men det gjenstår avklaringer som TS.- utvalget har bedt skolen fremme forslag på 2. Bedre trafikksikkerhet for gående og syklende langs den kommunale delen av Holmeveien Ikke gjennomført 3 Fartshumper i Kirkebakka Fartsgrensen er satt ned i Kirkebakka og på veiene i boligområdet. Fartsdumper etablert 4. Vurdering av trafikksituasjonen i Hov sentrum Ingen tiltak gjennomført. Ny reguleringsplan må utarbeides/fullføres 6.2 INNSPILL FRA PUBLIKUM Revideringen av trafikksikkerhetsplanen har vært kunngjort i avisen i form av en annonse og en pressemelding. Et eget brev ble sendt til skolene og barnehagene med anmodning om å ta saken opp i foreldreutvalg/ samarbeidsutvalg. Det samme brevet ble også sendt til velforeningene, busselskapene og drosjenæringen. Disse innspillene følger planen i vedlegg 1 Generelt er det synspunkter om at veistandarden i Søndre Land kommune er dårlig, noe som går ut over trafikksikkerheten. Dette gjelder stort sett alle fylkesveiene i kommunen (33, 34, 114, 245, 247, 132 og 134). Vintervedlikeholdet blir kritisert. Brøyting og strøing er ofte dårlig, og skjer for sent. Dette har betydelige konsekvenser for trafikksikkerheten. Etter behandling i Formannskapet i , hvor det ble vedtatt å sende planen ut på høring, har det, ved høringsfristens utløp innkommet 12 innspill, disse er samlet i vedlegg 2. Høringsinnspillene er vurdert av Trafikksikkerhetsutvalget og ligger til grunn for prioriteringslisten som følger under TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGETS VURDERING Søndre Land kommune har mange grender og TS-utvalget har sett på de forskjellige områdene og hva som bør følges opp i TS-arbeidet fremover. Dette er som en konsekvens av de innspill vi har mottatt til denne trafikksikkerhetsplanen. Odnes: Tiltak i forhold til gangtrafikk er viktig å prioritere, spesielt rundt skole og ved ballanlegget ved Odnes mat/ Nybakkringen. Landåsbygda: Tiltak i Landåsbygda må vurderes når fremtidig struktur for skoler i Søndre Land er vedtatt. Trafikksikkerhetsplan ,Tiltaksdel rev. i Formannskapet Side 13

14 6. Fysiske tiltak. 14 Fluberg Fv 34: Tiltak knyttet til bussholdeplasser, barnehager, utbygging av gangveg langs 34 i området fra avkjøringen til Fluberg bru og frem til Kirkebakka/Svingvoll bør inn på Fylkets prioriteringsliste. Belysning på samme strekning er et viktig trafikksikkerhetstiltak. Bergegarda Fv33: Utbygging av gangveg langs FV33 fra Svingvoll og opp mot Bergegarda bør inn på Oppland fylkets prioriterings liste. Hov: Sentrumsplanen bør ferdigstilles og det bør ryddes opp i trafikkbilde, bussholdeplasser og trafikkforhold, herunder også krysningspunkter/fotgjengeroverganger. Lausgarda: Etablering av gang/sykkelvei frem til idrettsanleggene. Fall: Holdeplasser for busser i syd og nordgående retning. Grime: Det vil bli bedrede forhold for myke trafikkanter knyttet til omlegging av Fv PRIORITERTE TILTAK De to neste tabellen viser en oversikt over de forslagene som trafikksikkerhetsutvalget foreslår å prioritere i løpet av årene , fordelt på kommunale og fylkeskommunal veger. Som det fremgår av forslagene i tabellene, er de store kostnadene knyttet til fylkeskommunens veger og dermed noe Oppland fylkeskommune vil få ansvaret for, både kostnadsmessig og plansmessig. GJENNOMGANG AV PRIORITERINGSLISTE FOR 2014 TS-PLAN Punkt 1. I henhold til vedtak i kommunestyre skal Ts-planens tiltaksdel revideres hvert år, Trafikksikkerhetsutvalget satt i møtet opp opp følgende prioriteringsliste for 2014: Fylkesveier: Tiltak Ansvar Merknad Kostnad 1 Gangfelt Fv34 ved ny barnehage i Fluberg vegvesen/ SLK I forbindelse med bygging av ny barnehage i Fluberg er det ønskelig å etablere en ny overgang fra barnehagen for kryssing av Fv Gang/sykkelveg langs Fv 247 fra Norbergvegen til Rådyrvegen. vegevesen Pga manglende finansiering stopper nybygging av gangfelt lang Fv 247 ved Norbergvegen. Vi ønsker fortau/gangveg frem til Rådyrvegen Trafikksikkerhetsplan ,Tiltaksdel rev. i Formannskapet Side 14

15 6. Fysiske tiltak Fv 34 Fluberg gangveg og veglys fra avkjøring Fluberg bro og frem til FV 33 krysset ved Svingvoll. vegvesen Mye barn i området, planer om ny barnehage. Anslått ca Bussholdeplass Hov sentrum for syd og nordgående ruter, langs Fv34. vegvesen Tiltaket aktualisert som følge av at skysstasjon ikke lenger ser ut til å være aktuell. Avhenger av sentrumsplan for Hov. Tiltaket må planlegges 5 Gang/sykkelveg fra Fv34 v/svingvoll til Lausgardsvegen -langs Fv 33 vegvesen Det er nesten ikke mulig å bevege seg langs denne vegen som fotgjenger Ca Bussholdeplass ved Fv 34 ved Fall for nord og sydgående busser vegvesen Det er pr i dag ingen holdeplasser i området. Tiltaket planlegges av vegvesen 8 Reduksjon av hastigheter på fylkesveger i områder hvor barn må benytte veien som skolevei. vegvesen Det er flere fylkesveger som fungerer som skoleveg for barn. Det er ønskelig at vegvesen setter ned hastigheten på disse vegene, samt iverksetter fysiske tiltak som holder farten på et lavt nivå. Må planlegges 9 Overgang / krysningspunkt av FV 33 ved nedkjøring Nybakkringen i Odnes. vegvesen Mange barn som krysser vegen for å komme til Idrettsanleggene. Må planlegges 11 Overgang /krysningspunkt ved Europris/Rema 1000 vegvesen Det foregår en god del kryssing av FV34 på nevnte sted Må planlegges Kommunal veier: Tiltak Ansvar Merknad Kostnad 1 Ferdigstillelse av sentrumsplan for Hov, med påfølgende opprydding av trafikkbildet Søndre Land kommune Ute på høring Ikke avklart Trafikksikkerhetsplan ,Tiltaksdel rev. i Formannskapet Side 15

16 7. Gjennomføring og organisering 16 2 Opprydding av trafikkforhold ved Fryal skole Søndre Land kommune Opprydding av trafikkforhold, samt se på alternative steder for av og påslipp elever. Ikke avklart 3 Opprydding av trafikkforholdene ved Odnes skole Søndre Land kommune Opprydding av trafikkforhold, samt se på alternative steder for av og påslipp elever. Ikke avklart 4 Odnes skole Søndre Land kommune Reguleringsplan for Gang/sykkelveg langs Gamlevegen Venteområder ved av/påstigning busser 6 punkter Søndre Land kommune Planlegges for Østbygdavegen og Lausgardsvegen Ca pr punkt. 6 Fartsreduksjon Nybakkringen Søndre Land kommune Må planlegges Ikke avklart 7. GJENNOMFØRING OG ORGANISERING Teknisk drift har ansvaret for å gjennomføre de fysiske tiltakene, herunder kontakten med vegvesenet angående tiltak på fylkesveger. Ansvaret for opplæring og informasjon ligger hos de respektive tjenesteområder slik det framgår av pkt. 5. Trafikksikkerhetsutvalget er rådgivende organ for trafikksikkerhetsspørsmål. Trafikksikkerhetsplanen skal revideres minimum hvert 4. år, prioritert liste over trafikksikkerhetstiltak revideres årlig i forbindelse med budsjettarbeidet. Trafikksikkerhetsplan ,Tiltaksdel rev. i Formannskapet Side 16

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Januar 2012 Vedlegg 1] SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Høringsutkast] Høringsutkastet ble behandlet i Formannskapet 6. februar 2012. Forslaget sendes ut på høring, og bli lagt ut

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE REVISJON AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

SØNDRE LAND KOMMUNE REVISJON AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN SØNDRE LAND KOMMUNE REVISJON AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2017-2020 1. Innledning 2 Planaktivitet Gjeldende Trafikksikkerhetsplan for Søndre Land var for perioden 2012 2016. Denne revisjonen av planen skal

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret den 24.02.2011 i sak 8/11 2 INNHOLD Forord....s.3 Vedlikehold av planen...s.3 Del 1. Generelt om trafikksikkerhet..s.4 Generelt om Gausdal kommune..s.5

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast for planperiode 2013 2016 29.04.2013 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Medvirkning... 4 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore og Uvdal kommune...

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn for prosjektet Trafikkagenten Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å foreta en grunnleggende kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2005/5026 - /Q80 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 Rehabilitering av veilys på Kurland 0 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Ulykkessituasjonen... 3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet... 6 4. Holdningsskapende arbeider... 6 4.1.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune A³iZc `dbbjcz Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune Vedtatt 3. mars 2010. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LØTEN 03.03.2010 Innholdsfortegnelse: Side: Innholdsfortegnelse:... 1 Innledning... 1 Innspill til

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN Skoleåret 2013/2014 BAKGRUNN OG UTGANGSPUNKT: 1. Hvorfor er trafikkundervisning så viktig og påkrevd ved Åsvang skole? a) Barna er trafikanter på flere områder -

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

Ulykkesstatistikk Buskerud

Ulykkesstatistikk Buskerud Ulykkesstatistikk Buskerud Tallene som er brukt i denne analysen tar i hovedsak for seg ulykkesutviklingen i Buskerud for perioden 2009-2012. For å kunne gjøre en sammenligning, og utfra det si noe om

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Vedtatt Nordre Land kommunestyre 17.11.205 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 2014-2017 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole er en skole på Mørkved i Bodø kommune. Skolen ligger flott til, med både natur og sentrum av Mørkved i nærheten. Det er en stor

Detaljer

Planprogram for trafikksikkerhetsplan for Nesset kommune Høringsdokument med høringsfrist

Planprogram for trafikksikkerhetsplan for Nesset kommune Høringsdokument med høringsfrist Planprogram for trafikksikkerhetsplan for 2011-2014 Høringsdokument med høringsfrist 1.12.2010 Bilde fra s fotoarkiv Høringsdokument på planprogram for trafikksikkerhetsplan Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk Forebyggende arbeid Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Kommuneplan for Grane Kommune

Kommuneplan for Grane Kommune Kommuneplan for Grane Kommune Trafikksikkerhet i Grane Lokal handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i KS 18.06.2014 Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Årsbudsjett Regnskap Årsberetning

Detaljer

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET Kommunedelplan for TRAFIKKSIKKERHET Øyer, den 26.02.2010 Etter vedtak i Øyer kommunestyre, Sak 10/10 den 25.02.2010 121211 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Øyer kommune Handlingsprogram 2010 2013 Øyer, 09.02.2010

Detaljer

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september Læreplan trafikk - Grunnskole Trinn Tema Forslag til materiell Forslag til aktiviteter Kompetansemål Ansvar 1. Trafikktrening i skolens nærmiljø. Skoleveien Trafikkskilt -gangfelt En støvel og en sko:

Detaljer

Hva gjør vi for å sikre god sykkelkultur blant de yngste? Kristin Eli Strømme, juni 2016

Hva gjør vi for å sikre god sykkelkultur blant de yngste? Kristin Eli Strømme, juni 2016 Hva gjør vi for å sikre god sykkelkultur blant de yngste? Kristin Eli Strømme, juni 2016 1 Barn på sykkel Svært forskjellig trafikkmiljø Noen sykler mye, andre sykler lite Alder og modning Opplæring Praktisk

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/13 12/2297 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/13 12/2297 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 30.08.2013 Klokkeslett: 13.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 Fotograf: Lars Christian Frilseth 0 1 Innhold 1. Innledning...2 2. Ulykkessituasjonen...3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet...5 4. Holdningsskapende arbeider...6 4.1. Trafikkopplæring

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune Kapittel 2 Planprosess Kapittel 3 Strategidel Kapittel 4 Handlingsdel - Tiltak

Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune Kapittel 2 Planprosess Kapittel 3 Strategidel Kapittel 4 Handlingsdel - Tiltak Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune... 3 1.1 Kommunen har ansvar for trafikksikkerheten... 3 1.2 Hvorfor skal Hamarøy kommune ha en trafikksikkerhetsplan?... 3 1.3 Organisering... 3 1.4

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, 02.09.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Bakgrunn.4 1.2 Plandokument..4 1.3 Deltakere.4 1.4 Kostnader og finansiering...5

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

Trafikkplan for Hebekk skole

Trafikkplan for Hebekk skole Trafikkplan for Hebekk skole Mål: Elevene skal lære seg å vise ansvar og ferdes trygt i trafikken til og fra skolen, og også privat. Kunnskapsløftet sier: Etter 4 trinn: Følgje trafikkreglar for fotgjengarar

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL BERLEVÅG KOMMUNE Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Innhold: STRATEGIDEL 1. Innledningog overordnede målsettinger 2. Status 3. Målsettinger HANDLINGSDEL 4. Handlingsplan 5. Prioritering 1 1.

Detaljer

Rønvik skole TRAFIKKSIKKER SKOLE

Rønvik skole TRAFIKKSIKKER SKOLE RØNVIK SKOLE Amtm. Worsøesgt. 30 Rønvik skole TRAFIKKSIKKER SKOLE Å være en trafikksikker skole innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel på godt og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid.

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse Saknr. 17/3878-7 Saksbehandler: Øystein Sjølie Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Utkast til uttalelse Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 9046 Oteren Tlf 77 21 28 00 Fax 77 21 28 01 STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 31.05.2011. Offentlig ettersyn: 14.07.11-31.08.11 handlingsplan for trafikksikkerhet 2012-2013.

Detaljer

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/11618-29 Dato: 22.03.2012 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING AV MYKE TRAFIKANTER I DRAMMEN, HERUNDER SKOLEVEIER â INNSTILLING

Detaljer

Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn

Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn Dato: 14.05.12, rev. 11.07.12 Prosessbeskrivelse Side 1 Mai 2012 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Prosjektoppgave

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KLÆBU KOMMUNE 2009-2012 Foto: Frank Strøm Forord I 1996 vedtok Stortinget at kommuner som fortsatt ønsker å motta midler til Aksjon skoleveg måtte utarbeide en handlingsplan for

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg BROMSTADVEGEN. FARTSGRENSE 30 KM/T VED STRINDHEIM SKOLE OG KRYSSET BROMSTADVEGEN/BRØSETVEGEN Arkivsaksnr.: 06/37294 Saksbehandler: Ivar Arne Devik Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar

Detaljer

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan Trafikksikkerhetsplan 2011-2023 Kommunedelplan Innhold INNHOLD...2 INNLEDNING...3 VISJONER OG MÅLSETTINGER...4 Nasjonale mål...4 Fylkeskommunale mål...4 Kommunale mål...4 MÅLSETTING...5 Veger i...5 TRAFIKKULYKKER

Detaljer

Ulykkessituasjonen i Oslo

Ulykkessituasjonen i Oslo Ulykkessituasjonen i Oslo 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Relativ utvikling fra 1989 ( Index 1990 = 100

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, XX.XX.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Trafikksikker kommune Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Hordaland, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt skadde

Detaljer

Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene

Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene 2017-2018 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer plan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no e-post:

Detaljer

Bruk av reduserte fartsgrenser i byer og tettsteder

Bruk av reduserte fartsgrenser i byer og tettsteder Sammendrag: Bruk av reduserte fartsgrenser i byer og tettsteder TØI rapport 1401/2015 Forfattere: Torkel Bjørnskau, Astrid H. Amundsen Oslo 2015 72 sider Statens vegvesens NA-rundskriv 05/17 fra 2005 gir

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål - 2014 Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen Vegdirektoratet 1 Trafikken i gamle dager 10.06.2015 Resultatkonferanse om trafikksikkerhet

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets.

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. (i Gran Kommune) Forord: Grymyr skolekrets er tidligere prioritert mht. sykkel og gangsti fra fortrinnsvis Stadum til Fjordvang. Prioritering antas begrunnet

Detaljer

Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak

Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak Bjørn Kåre Steinset SVRØ Romerike distrikt Disposisjon Nullvisjonen - bakgrunn og idegrunnlag Trafikksikkerhetsdelen i etatenes forslag til

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR Skolene i Rennebu Planen er utarbeidet i 2012 Vedtatt i SU Gjelder fra skoleåret 2012/2013 Trygg Trafikk anbefaler følgende progresjon i trafikkopplæringen 1. trinn: Trafikktrening

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016 Halden kommune Innhold 1 Innledning... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 4 3 Utredningsbehov... 4 4 Mål og hensikter med planen... 5 5 Planprosessen...

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Lunner kommune 1 Skolens retningslinjer for turer til fots, på sykkel, med bil og buss Felles kommunale rutiner for å ivareta elevenes sikkerhet ved skoleturer

Detaljer

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Arkivsak: 10/1330 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - REVISJON Utarbeidet av Karmøy kommune 24.06.2010 1. INNLEDNING 1.1.

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015

KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015 KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN SKAL VÆRE KOMMUNENS VERKTØY FOR Å HINDRE TRAFIKKULYKKER OG DERIGJENNOM SKAPE ET TRYGT OG SIKKERT LOKALSAMFUNN.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 09/786-16 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Trafikksikkerhetsplan for Rygge kommune 2012-2018 Saksbehandler: Øivind Frantsen Arkiv: Q80 &30 Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/12 Eldrerådet 22.10.2012

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET 2016-19 Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 00DREPTE HARDT SKADDE Innhold 1 Forord... 1 2 Målsetning og strategiske føringer... 1 3 Oppbygging... 1 4 Beskrivelse

Detaljer

Møteinnkalling Fylkestrafikksikkerhetsutvalget

Møteinnkalling Fylkestrafikksikkerhetsutvalget Møteinnkalling Fylkestrafikksikkerhetsutvalget Møtested: Fylkeshuset, møterom Valdisholm Tidspunkt: Onsdag 6. mars 2013 kl. 12.30 Eventuelle forfall meldes til Margrethe Corneliussen på e-post marcor1@ostfoldfk.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Bruk av forkortelser.

Innholdsfortegnelse. Bruk av forkortelser. fysiske Forord I 1996 vedtok Stortinget at kommuner som fortsatt ønsker å motta midler til Aksjon skoleveg måtte utarbeide en handlingspian for trafikksikkerhet. Fra og med 2001 er det krav at en slik

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE 2014-2017 TILTAKSDEL Info/forklaringer om tiltaksdelen: Revideres årlig av Trafikksikkerhetsutvalget innen 1. juni hvert år «Nr». Alle tiltakene har et nr.: 01-30: Vingelen

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017 1 Fevik skole Plan for trafikksikker skole 2017 KORT OM Fevik skole Fevik skole er en 1 10 skole med ca. 580 elever. Skoleområdet omfatter et kompakt bygg inkludert idrettshall, bibliotek og store utearealer.

Detaljer

Vedlegg: Tiltaksoversikt, mottatte forslag til trafikksikringstiltak i Ski kommune pr. august 2013.

Vedlegg: Tiltaksoversikt, mottatte forslag til trafikksikringstiltak i Ski kommune pr. august 2013. Innhold: Forord Side 2 Mål/visjon " 3 Trygge lokalsamfunn " 4 Ulykkestall, utvikling personskadeulykker " 8 Kart personskadeulykker, alvorlighetsgrad " 11-12 Større trafikksikringsprosjekter " 13 Sikring

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 10.06.2014 Foto: Statens vegvesen St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Med utgangspunkt i Nasjonal transportplan 2014-2023 vil hovedaktørene

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012 Kvinesdal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 110/Q80 2009/549 4585/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen Presentasjon av ordningen AKSJON SKOLEVEG Trafikksikkerhetsmidler gjennom Fylkestrafikksikkerhetsutvalget FTU Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune AKSJON SKOLEVEI

Detaljer

Lier kommune Trafikksikkerhetsplan Strategidel. Vedtatt av Lier kommunestyre

Lier kommune Trafikksikkerhetsplan Strategidel. Vedtatt av Lier kommunestyre Lier kommune Trafikksikkerhetsplan 2017 2020 Strategidel Vedtatt av Lier kommunestyre 12.12.2016 Forord I følge forvaltningsavtalene mellom Viva Iks og Hurum, Lier og Røyken kommuner, er en av oppgavene

Detaljer

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i kommunestyret 24.6.2013 for planperiode 2013 2016 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Medvirkning... 4 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore og Uvdal

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM FOR KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN ETNEDAL KOMMUNE Plan og næring 16.01.2012 Innhold Innhold... 1 1 Innledning og bakgrunn for planarbeidet... 2 2 Kort beskrivelse av Etnedal kommune... 2 3

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

FORKJØRSREGULERING AV FYLKESVEIER OG BUSSTRASEER I STAVANGER KOMMUNE

FORKJØRSREGULERING AV FYLKESVEIER OG BUSSTRASEER I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MJV-14/14026-2 68815/14 29.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 25.09.2014

Detaljer

Innspill til fylkesvegplan for Oppland

Innspill til fylkesvegplan for Oppland Innspill fra Søndre Land til handlingsprogrammet for fylkesveier i Oppland 2018-2021. Oppland fylkeskommunes handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 skal nå revideres og Søndre Land kommune har her

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Hva har vi gjort for å få ned ulykkestallene? Tom Frode Hansen

Hva har vi gjort for å få ned ulykkestallene? Tom Frode Hansen Hva har vi gjort for å få ned ulykkestallene? Tom Frode Hansen Presentasjon The Big Bang! Oppstarten 1994. Altaprosjektet. Hva førte det til? Hva lærte vi? Vektlagte områder i TS - arbeidet Dele erfaringer

Detaljer

Foreldremedvirkning: For å få nok voksne ute, er vi avhengige av å ha med foreldre som observatører.

Foreldremedvirkning: For å få nok voksne ute, er vi avhengige av å ha med foreldre som observatører. Sykkelløype Formål: Lære sikker sykling i praksis og kontrollere måloppnåelse på mål fra K06. Mål fra K06 (Kroppsøving): følgje trafikkreglar for fotgjengarar og syklistar Kriterier elevene bedømmes etter:

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 02.05.2007 Vedtatt i kommunestyret 21. juni 2007 Forord I august 1997 ble det utarbeida trafikksikkerhetsplan for i tilknyting til at 6 åringene

Detaljer

Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune

Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune - Kommuneplanutvalet 28.03.2017 1. Innledning Tysvær kommune sin trafikksikringsplan blei vedtatt i kommunestyret den 26.10.2010, og er gjeldande i

Detaljer

Planprogram for Trafikksikkerhetsplan

Planprogram for Trafikksikkerhetsplan Nesna kommune Planprogram for Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 Tiltaksplan- Gjennomføring Myke trafikanter Skolevei Planprogram for trafikksikkerhetsplan formelt godkjent av Nesna kommunestyre. Behandlet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grøvigsgate 12 Møtedato: 11.10.2006 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 Kontaktpersoner i Setesdal Lensmann Terje

Detaljer

Temaplan for trafikksikkerhet 2015-2017

Temaplan for trafikksikkerhet 2015-2017 Temaplan for trafikksikkerhet 2015-2017 Vedtatt av Gran kommunestyre 18.06.2015 Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer