TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE"

Transkript

1 Side 1 av 21 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

2 Side 2 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING VISJON, MÅL OG VIRKEMIDLER Visjon Hovedmål Delmål Virkemidler ORGANISERING AV TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET Kommunen Lensmannen Statens Vegvesen Sør-Trøndelag Fylkeskommune Lover, forskrifter og trafikkregler STATISTIKK Nåsituasjonen TILTAK Økonomiske virkemidler Fysiske tiltak Prioriteringer Opplærings- og informasjonstiltak Kontroll EVALUERING OG REVIDERING - 0-VISJONEN VEDLEGG: Statistikk Politiregistrerte trafikkulykker - Holtålen kommune Trafikkulykker Holtålen kommune fra

3 Side 3 av INNLEDNING Hovedhensikten og målsetningen med en kommunal trafikksikkerhetsplan er å øke innsatsen i trafikksikkerhetsarbeidet i Holtålen kommune. Kommunen har dermed et naturlig ansvar for å samordne dette arbeidet. Holtålen kommunes mål er å øke trafikksikkerheten, samt oppnå 0-visjon i betydningen ingen drepte, ingen meget alvorlig eller alvorlig. I 2001 ble det et krav at det må finnes handlingsplaner for å komme i betraktning ved tildeling av midler under bevilgningsposten Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak. Kommuner med godkjente trafikksikkerhetsplaner blir prioritert ved tildeling. Denne planen erstatter Trafikksikkerhetsplan for Status: Det er heldigvis få trafikkulykker som skjer i Holtålen. Ser en bl.a. på statistikken over antall ulykker per innbyggere i perioden ligger Holtålen veldig langt ned på statistikken i blant kommunene i Sør-Trøndelag. De fleste trafikkulykkene i Holtålen skjer etter RV 30 (75%). I perioden har det vært 4 dødsulykker i Holtålen. Alle etter RV 30. Ulykkesstatistikken viser at 60 % av ulykkene skjer ved utforkjøringer. Ser en på politiregistrerte trafikkulykker i perioden så er det litt spesielt er det at mange ulykker som skjer i aldersgruppen år. Hva som er årsaken til dette er usikket. Ellers henvises det til statistikk lengre bak i planen. Opphøyd gangfelt v/hov skole i Ålen

4 Side 4 av VISJON, MÅL OG VIRKEMIDLER 2.1. Visjon Holtålen kommune vil arbeide for en så god trafikksikkerhet som mulig i kommunen, slik at vi kan oppnå en 0-visjon. Det betyr ingen drepte, ingen meget alvorlig eller alvorlig Hovedmål Holtålen kommune skal tilstrebe en best mulig trafikksikker hverdag for alle aldersgrupper gjennom et aktivt trafikksikkerhetsarbeid Delmål Fysisk skille mellom myke og harde trafikkanter langs veinettet i form av flere gang- og sykkelveger. Utbedring/sikring av trafikkfarlige punkter langs veinettet i kommunen Opplæring, holdningsskapende arbeid og kurs ønskes bl.a. gjennomført blant elevene ved Grøt og Hov skoler, fritidsklubben og eldre gjennom Eldrerådet Virkemidler Det er mange utfordringer å ta tak i for å bedre trafikksikkerheten i kommunen. Tiltross for utfordrende kommune- og fylkeskommunal økonomi er målet at det settes av/bevilges nok penger fra offentlige instanser slik at vi kan få gjennomføre planlagte tiltak og at kommunen dermed når målene som er satt i denne planen. Opplæring og holdningsskapende arbeid kan gjennomføres uavhengig økonomi. Busslomme v/yseth i Haltdalen

5 Side 5 av ORGANISERING AV TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET 3.1. Kommunen Kommunestyret fattet den i sak 70/07 følgende vedtak: 1. Hovedutvalg for plan, drift og landbruk bemyndiges til å velge medlemmer/varamedlemmer til trafikksikkerhetsteam. 2. Fullmakt i henhold til pkt 1. innarbeides i Holtålen kommunes delegasjonsreglement, sist endret Hovedutvalg for plan, drift og landbruk (PDL) fattet den følgende vedtak: 1. Hovedutvalget for plan, drift og landbruk (PDL) oppretter et trafikksikkerhetsteam bestående av 4 medlemmer. 3 medlemmer velges politisk, mens rådmannen utpeker 1 medlem som også fungerer som utvalgets sekretær. Trafikksikkerhetsteamet i perioden består av følgende personer: Politisk oppnevnte representanter: Tor Erik Hårstad - pers. vara Håvard B. Løberg. Olve Morken - pers. vara Hjørdis Stuedal. Margit Bakka Nygård - pers. vara Laila Kokkvold. Representant administrasjonen/rådmannen: Inger Grøtli. Leder er Olve Morken. Trafikksikkerhetsteamet fungerer som et underutvalg under PDL og skal rapportere/referere og fremme overordne/betydelige saker for hovedutvalget. I dag koordineres trafikksikkerhetsarbeidet i Holtålen gjennom et trafikksikkerhetsteam. En vil nå løfte arbeidet med trafikksikkerhet fra et team til et utvalg. Derfor fremmes forslag om navneendring til Trafikksikkerhetsutvalg. En mener at et utvalg vil ha mer status og tyngde enn et team. I Kommunestyresak 59/09 ble det vedtatt at Trafikksikkerhetsutvalget blir et permanent underutvalg av Formannskapet fra Lensmannen Lensmannen i Holtålen har ansvaret for overvåkning og kontroll av trafikken og trafikksikkerheten i sitt distrikt. Fartskontroller utøvers i samarbeid med utrykningspolitiet. I samarbeid med skolene og barnehagene driver lensmannen også forebyggende arbeid og opplæring Statens Vegvesen Sør-Trøndelag Fylkeskommune overtar fra 1. januar 2010 det formelle ansvaret for drift og vedlikehold av det som er riksveg i vår kommune i dag.

6 Side 6 av 21 Trafikksikkerhetstiltak inngår som en viktig del av dette. Årlige trafikksikkerhetsbefaringer og oppfølginger er viktig i denne sammenheng Sør-Trøndelag Fylkeskommune Fylkeskommunen har sitt eget Trafikksikkerhetsutvalg FTU (fylkets trafikksikkerhetsutvalg) som holder kurs for kommunene, utarbeider fylkets trafikksikkerhetsplan og fordeler midler som Aksjon skolevegmidler og Tilskudd til små trafikksikkerhetstiltak. For å gjøre politiske medlemmer av fylkets trafikksikkerhetsutvalg kjent med trafikksikkerhetsarbeid i kommunene, er det etablert en fadderordning. Det vil si at kommunene i fylket er fordelt blant medlemmene i FTU. Kommunen har anledning til å invitere dem til å delta på møter og befaringer om trafikksikkerhet i sine kommuner, og de får et spesielt ansvar for å følge opp saker i sine kommuner. Holtålen kommunes fadder er p.t. Odd Skavern, Prost Brødtkersvei 9, 7290 Støren Lover, forskrifter og trafikkregler Trafikksikkerhet og planer behandles etter flere lovverk og forskrifter, bl.a.: Vegtrafikkloven Plan- og bygningsloven Forurensningsloven Trafikkregler Bestemmelser om: Aktsom adferd Trafikkregulering Fartsgrenser Trafikkontroll Skilting Krav til kjøretøy, osv. Bestemmelser om: Kommuneplaner Reguleringsplaner hvor trafikkforhold tillegges vekt. Forskrifter angående trafikkstøy og utslipp fra kjøretøyer Regelsett for opplærings- og kontroll-virksomhet Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge. Pålegger kommunene å ta hensyn til denne befolkningsgruppen ved planer og tiltak innen trafikkforhold. Norsk Vegplan Fylkesplan for Sør-Trøndelag Trafikksikkerhetsplanen for Sør- Trøndelag Fastlegger de økonomiske rammene og hvilke trafikksikkerhetstiltak som skal prioriteres. Inneholder kapitler om trafikksikkerhet Fastlegger mål og tiltak for trafikksikkerhets-arbeidet i Sør-Trøndelag Skiltforskriften Vegnormaler

7 Side 7 av 21 NA-rundskriv Gjelder for vegvesenet. 4. STATISTIKK 4.1. Nåsituasjonen I Holtålen er bilen det helt dominerende transportmiddelet. Kjøringen er knyttet til arbeidsreiser, transport av skole- og barnehagebarn, samt transport til fritidsaktiviteter. Den største trafikktettheten foregår etter RV 30 gjennom kommunen. I perioden juni august øker trafikkintensiteten ved RV 30 betydelig pga. turisttrafikken (ca 500 flere kjøretøy pr. døgn). Folketallsutvikling frem til og med 1. januar Befolkningsgruppe år år år år år Over 90 år Total Når det gjelder trafikktall for Rv 30 i Holtålen har Statens Vegvesen beregnet følgende ÅDT for 2008: (ÅDT = Årsdøgntrafikk - dvs. trafikken over hele året delt på 365. Dette er gjennomsnittlig trafikk pr. døgn sett over et helt år.) Kommunegrense mot Midtre Gauldal: 1160 Grøt: 1280 Hov skole Ålen: 1340 Sør for kryss med vei til Reitan: 1540 Kommunegrense mot Røros: 1560

8 Side 8 av 21 Trafikktall Rv30 Rogstad ved Støren ÅDT Andel tunge År ÅDT alle kjt ÅDT tunge kjt % , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 ÅDT: Årsdøgntrafikk. Trafikken over hele året delt på 365. Dette er gjennomsnittlig trafikk pr. døgn sett over et helt år. Dette er et tellepunkt der det telles kontinuerlig året rundt.

9 Side 9 av TILTAK 5.1. Økonomiske virkemidler Det har ikke vært avsatt kommunale midler til kommunale trafikksikkerhetstiltak på mange år. På slutten av 2008 ble det omdisponert midler fra vegbelysning til trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med lyspunkter i Lunderengshaugan boligfelt. I forbindelse med Økonomi- og handlingsplan for Holtålen kommune må det innarbeides et beløp til trafikksikkerhetstiltak i kommunen. Dette er viktig for å få utbedret trafikkfarlige punkter i Holtålen kommune, men også for å få utløst sentrale midler. Det stilles krav om egenandel fra kommunen. Støtte til trafikksikkerhetstiltak Fylkeskommunale midler som fordeles av FTU etter søknad fra kommunene. Midlene kan brukes til fysiske tiltak på fylkesveier og kommunale veier. Støtte kan gis til alle som på frivillig og ideell basis arbeider med trafikksikkerhet. Det forutsettes at de som mottar støtte ikke skal ha noen økonomisk gevinst ved å gjennomføre tiltaket. Aksjon skoleveg Kommunene kan søke om midler for å sikre barnas skoleveg gjennom fysiske tiltak langs fylkesveger og kommunale veger. Det er en forutsetning for tildeling av tilskuddsmidler at kommunen har vedtatt gjeldende trafikksikkerhetsplan og at kommunen yter 40 % i egenandel på kommunale veger. Tilskuddsordning for rydding av skog langs riksveg Statens vegvesen vil med bakgrunn i søknadene fra kommunene prioritere og fordele midler til siktrydding langs riksvegene i Sør-Trøndelag. Det presiseres at søknadsmidlene gjelder for riksveg.

10 Side 10 av Fysiske tiltak Nedenfor følger en oversikt over tiltak som en ønsker å gjennomføre i kommunen. Dette for å bedre trafikksikkerheten både på kort og lang sikt. Utgangspunktet for oversikten er: Lokalkunnskap. Rapport Rv. 30 Støren til Røros, en oversikt over investerings- og planbehov. Uarbeidet mars Holtålen kommune sitt innspill til revisjon av Fylkesvegplan Fylkesvegplan (vegplaner). EGET, HØYT PRIORITERT TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK: HOV SKOLE - ÅLEN SAMFUNNSHUS OG RV 30: Trafikksikkerheten i området Hov skole/ålen samfunnshus og RV 30 må forbedres. Særlig gjelder det kryssinga av Rv. 30. Daglig brukes området av rundt 500 personer. All gående og syklende trafikk i skoleområdet er henvist til å krysse riksvegen i og med at gang- og sykkelvegen går på motsatt side av riksvegen. Også på ettermiddag- og kveldstid må barn og unge krysse veien til trening og aktiviteter ved/i Hov skole/ålen samfunnshus. Per i dag er 2 fartshumper etablert på riksvegen foran Hov skole/ålen samfunnshus. I tillegg har fartsgrensen blitt satt til 40 km/t. Dette er positive tiltak, men enda bedre tiltak må vurderes. Bl.a. en kulvert under riksvegen. Nedsatt fartsgrense og opphøyd gangfelt forbi Hov skole og Ålen samfunnshus Utbedringer av parkeringsplasser og oppstillingsplass for skolebussene krever også større arealer i området. Samtidig ligger det et hus kloss inntil riksvegen. Det anbefales at Statens Vegvesen starter forhandlinger med huseier med tanke på innløsning. Boligen bør fjernes og eier tilbys en innløsningssum. Holtålen kommune har igangsatt arbeid med en reguleringsplan for området. Gjennom denne planen får trafikksikkerheten i området stor fokus.

11 Side 11 av 21 GANG-/SYKKELVEG-PROSJEKTER VED RV 30: Strekningen Ysetmoen Gåregrenda. Mosletta Hessdalskysset Eidet. Gang- og sykkelveg Langlandet Holthe Meget trafikkfarlig, særlig ved Yset. Store deler av denne strekningen kan få gang- og sykkelveg ved opprustning av gamle riksveg 30 Tiltak utført høsten 2009: Busslomme v/yset, samt at deler av strekningen har fått utvidet vegskulder. Dette prosjektet må ses i sammenheng med utbedring av RV. 30 på den nevnte strekningen. Beboere på strekningen Langlandet - Holthe, gjennom en underskriftskampanje, har skrevet brev til Holtålen kommune om prosjektet. Innholdet, med følgebrev fra Holtålen kommune, er videresendt til Statens vegvesen. RIKSVEG 30: Langlete Gåregrenda Eggafossen Mosletta Eidet Flytting/fjerning av bygninger nær RV 30 i Ålen sentrum. Lundbrua i Ålen Holla Holden bilverksted Nesvollen Nesvollenbakken Senke høybrekk. Planbehov: Reguleringsplan. For næmere beskrivelse: Omlegging ved Gåregrenda. Planbehov: Reguleringsplan. En smal og uoversiktlig strekning, med et rasfarlig område rett ovenfor riksvegen. Planbehov: Reguleringsplan. Denne strekningen har lenge hatt topp prioritert fra Holtålen kommune. Vegbanen er smal, det er mye svinger på strekningen og riksvegen er meget uoversiktlig. Reguleringsplan for strekningen er stadfestet. Ved det ene huset går gang- og sykkelvegen helt inn til veggen av huset. På den andre siden har en riksvegen. Det er ikke noe heldig kombinasjon for de myke trafikkantene. Her har en 2 alternative løsninger. Alternativ 1: At huset flyttes lengre fra gang-/ og sykkelvegen. Alternativ 2: At Statens Vegvesen starter forhandlinger med huseier med tanke på innløsning. Boligen fjernes og eier tilbys en innløsningssum. Ved fjerning/flytting av dette huset har en også lettet sikten for busser som kjører inn/ut av bussholdeplassen i Ålen sentrum. Lundbrua i Ålen sentrum, ny og bredere bru. Planbehov: ingen. Senke høybrekk ved Holla. Planbehov: Reguleringsplan. Løfte lavbrekk ved Holden bilverksted. Planbehov: Reguleringsplan. Omlegging ved Nesvollen planovergang. Planbehov: Reguleringsplan. Forbrede stigningsforhold i Nesvollbakken. Planbehov: Reguleringsplan.

12 Side 12 av 21 FYLKESVEGER FV 591 Haltdalen - Aunegrenda Jernbaneundergangen er meget trang og trafikkfarlig, og etter befaring med Statens Vegvesen og TST har Vegvesenet høsten 2009 bedret sikten ved å senke terrenget i innerkurven på oversiden av jernbaneundergangen. TST har også sendt en anmodning til Jernbaneverket om utbedring av denne undergangen Hessdalskrysset Hessdalen - Jenshaugen FV 576 Aunvegkrysset Aunegrenda FV 591 Graftåsvegen Graftås FV 573 Strekningen trenger opprustning, 5,5 km mangler fast dekke. I tillegg må det bygges ei ny bru over Benda. Den er i dag smal (det går kun en personbil på brua) og meget trafikkfarlig. Dagens vei, foran og etter brua, er meget uoversiktlig. Den må det gjøres noe med samtidig. Holtålen kommune prioriterer denne på topp på grunn av stor trafikk og ønske om økt fritidsbygging i Hessdalen. Dette genererer igjen økt trafikk Strekningen trenger opprustning. Spesielt gjelder det strekningen fra Hultbrua og veien videre inn i Aunegrenda. Det mangler fast dekke på samme strekning. Også her forventes det økt trafikk. Bl.a. på grunn av økt fritidsbebyggelse. På denne parsellen er det Stor-Rena bru som må opprustes. Brua er smal og trafikkfarlig. I tillegg er enkelte svinger meget smal og bør utbedres. Fra Stor- Rena opp til Reitan må det legges fast dekke Prioriteringer Ut fra oversikten under pkt. 5.2 gjøres følgende prioriteringer: Dagens og nye fylkesveger (fra 1. januar 2010): 1. Holtålen kommune prioriterer følgende strekninger: 1. Utbedring av strekningen Mosletta - Eidet. Reguleringsplan stadfestet. 2. Omlegging av Nesvollen planovergang. 3. Utbedring ved Eggafossen. 4. Opprusting av Hessdalsveien 5. Opprusting av Graftåsveien 6. Opprusting av Aunvegen

13 Side 13 av Trafikksikkerhetstiltak. Holtålen kommune prioriterer følgende tiltak: Området Hov skole Ålen samfunnshus Rv Gang- og sykkelveg-prosjekter. Holtålen kommune prioriterer følgende strekninger: 1. Gang- og sykkelveg på strekningen Mosletta Hessdalskrysset (ses i sammen med utbedring av Rv. 30 på samme strekning). 2. Gang- og sykkelveg på strekningen Langlandet Holthe. 3. Gang- og sykkelveg på Ysetmoan Gåregrenda. I TILLEGG GJENNOMFØRES FØLGENDE TILTAK: Trygt hjem for en 50-lapp Sør-Trøndelag Fylkeskommune satte høsten 2004 i verk prosjektet "Trygt hjem for en 50- lapp". Prøveprosjektet ble godt mottatt i kommunene. Mange har benyttet seg av tilbudet, og det administrative har også fungert godt. Drosjenæringen har også gitt positive tilbakemeldinger. Ordningen gjelder for ungdom mellom 15 og 22 år. Ordningen gjelder uansett distanse innenfor kommunegrensa, og kveld/natt til lørdag og kveld/natt til søndag. Sør-Trøndelag Fylkeskommune bidrar med 1 million kroner til tiltaket. I tillegg kommer egenandeler fra kommunene. Holtålen kommune deltar i denne ordningen, og det er meget viktig at det finnes midler slik at ordningen kan videreføres i årene som kommer. Skogrydding For å bedre sikten langs alle riks-, fylkes-, kommunale og private veger bør skogrydding prioriteres. Trafikkfarlige situasjoner oppstår ofte pga. tett vegetasjon langs vegene. Den henstilles til grunneierne å rydde skog langs veier generelt. Holtålen kommune har høsten 2009 fått tilsagn om inntil kr ,- for skogrydding langs riksveg for å bedre trafikksikkerheten. Dette er på langt nær tilstrekkelig, men det er ønskelig at det også i 2010 og i årene fremover blir innvilget midler til slikt.

14 Side 14 av Opplærings- og informasjonstiltak Nr. Område Problem/tiltak Tid Ansvar Kommentar A Info/opplæring barnehagene B Info/opplæring skolene 6-åringene og alle trinn fra C Info/opplæring eldre Tema Trafikksikkerhet Herunder Refleks Sykkelhjelm Sikkerhetsbelter Tema Skolestart Trafikksikkerhet Herunder Refleks Sykkelhjelm - Sikkerhetsbelter Tema Trafikk-kurs Hvert år vår og høst Hvert år på høsten Hvert år om vinteren TST kaller inn berørte parter og ansvarliggjør dem sine oppgaver. Det er TST som har ansvaret for å følge opp at alle tiltak blir utført. Oppvekst og Lensmann Oppvekst og Lensmann Helseetat, Eldrerådet og Lensmann Trafikksikkerhetsteamet mener at legestanden bør være seg mer bevisst sitt ansvar v/fornyelser av førerkort Kontroll Fartskontroll og teknisk kontroll gjennomføres flere ganger årlig av Lensmann/UP. Trafikksikkerhetsteamet ønsker flere fartskontroller, særlig i Ålen sentrum (forbi Coop Ålen), samt på Ysetmoan i Haltdalen. Kontrollene ønskes utført til forskjellige tider i døgnet. 6. EVALUERING OG REVIDERING - 0-VISJONEN Problemer: Den økonomiske situasjonen både kommunalt og fylkeskommunalt. Mål: TST vil gjøre sitt beste for å få gjennomført trafikksikkerhetsplanen. Tiltak: Alle tiltak beror helt og holdent på finansiering av prosjektene.

15 Side 15 av 21 VEDLEGG: Statistikk 1. Politiregistrerte trafikkulykker - Holtålen kommune Generelle tall drepte / drepte / varig meget alv alvorlig lettere År. ulykker drepte Sum

16 Side 16 av 21 9 Trafikkulykker Holtålen kommune ulykker og drepte/ ulykker drepte / Trafikkulykker Holtålen kommune drepte/varig drepte meget alv alvorlig

17 Side 17 av 21 Politiregistrerte trafikkulykker Holtålen kommune Ulykkestyper drepte / drepte / varig meget alv alvorlig lettere År. ulykker drepte Andre uhell Samme kjøreretning Motsatt kjøreretning Kryssende kjøreretning Fotgjenger innblandet Utforkjøring Sum

18 Side 18 av 21 Politiregistrerte trafikkulykker Holtålen kommune Vegtyper drepte / drepte / varig meget alv alvorlig lettere År. ulykker drepte Ukjent Fylkesveg Privatveg Riksveg Sum

19 Side 19 av 21 Politiregistrerte trafikkulykker Holtålen kommune Aldersgrupper Meget alvorlig skadd drepte/ Alvorlig Lettere Alder 5-årsgrupper Drept skadd skadd ukjent Sum

20 Side 20 av 21 Politiregistrerte trafikkulykker Holtålen kommune Trafikkulykker Holtålen kommune fra 1990 Målestokk 1:58399

21 Side 21 av Trafikkulykker Holtålen kommune fra 1990 (Lim inn kart fra PDF-fil her)

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 2 Innhold 1 2 3 4 5 6 INNLEDNING... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Planprosess... 6 GENERELT OM RØROS... 7 2.1 Befolkning... 7 2.2 Samferdsel og infrastruktur...

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016 Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012 Saksnr: 12/1510 I Innhold 1. Visjon og målsetting... 4 1.1 Nasjonale mål... 4 1.2 Fylkeskommunale mål... 4 1.3 Kommunale mål... 4

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015 Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015 Vedtatt i sak 118/12 av kommunestyret den 1. november 2012 INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. FØRINGER FOR NY PLAN... 5 3. PLANPROSESS... 6 4. ORGANISERING

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE 2010-2013 Innhold 1. Innledning... 3 2. Ulykkesstuasjonen på landsbasis - utfordringer... 3 3. Ulykkessituasjonen i Lier... 5 4. Visjon og målsetning... 9 5. Dagens

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE 2006 2009 PLANDATO: 01.09.06. FORORD Vadsø kommune startet opp arbeidet med utarbeiding av ny trafikksikkerhetsplan etter initiativ fra Statens Vegvesen høsten 2003.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2010-2020

Trafikksikkerhetsplan 2010-2020 RANDABERG KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18.11.10 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Trafikksikkerhetsplan 2010-2020 Randaberg kommune Berta Bø, 81 år, på en av sine daglige sykkelturer langs Bøveien. Foto: Ove Tennfjord

Detaljer

2013-2016. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2013-2016. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. Foto: Sten Ivar Tønsberg

2013-2016. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2013-2016. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg 2013-2016 Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Aurskog-Høland Kommune Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. 11 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET AURSKOG-HØLAND KOMMUNE GODKJENT

Detaljer

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 21.08.2014 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033. SAKSKART 36/14 13/00916-47 Trafikksikkerhetsplan for Vennesla 37/14 14/01404-1

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 Fv. 200 Langesundsveien ved Ekstrand TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 HØRINGSUTKAST 26.09.2014 Trafikksikkerhetsplan II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bamble kommune Oppdrag: Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

Innspill fra kommunene til handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag

Innspill fra kommunene til handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag Innspill fra kommunene til handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag Innspillene er gjennomgått og kommentert i møte i FTU 14. november 2013 Kommune Innspill Merknader Lierne Grong Høylandet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020 1 INNHOLDSLISTE Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1. Kommunal trafikksikkerhetsplan... 3 1.2. Trafikkulykker.... 4 2. Organisering av arbeidet med planen... 4 2.1.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Lovgrunnlag 3 2.1. Vegtrafikkloven 3 2.2. Vegloven 4 2.3. Folkehelseloven 4 2.4. Plan- og bygningsloven 5 3. Prosess 5

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Asker kommune

Trafikksikkerhetsplan for Asker kommune Trafikksikkerhetsplan for Asker kommune 2011-2014 Trafikksikkerhetsplan Asker kommune Side 2 (40) FORORD Jeg observerer nesten daglig farlige situasjoner skriver en bekymret småbarnsfar om trafikkforholdene.

Detaljer

EIDSVOLL KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan 2015-2024. Høringsdokument

EIDSVOLL KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan 2015-2024. Høringsdokument EIDSVOLL KOMMUNE Trafikksikkerhetsplan 2015-2024 Høringsdokument FORORD Det ble fra sentralt hold bestemt at fra 2001 skulle tildeling av statlige og fylkeskommunale midler til lokale trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg,

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke 2014-2017

Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke 2014-2017 Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke 2014-2017 Foto: Einar Søberg, Statens vegvesen (Forside: Jens Haugen) Innhold 1. Innledning 5 1.1 HTUs rolle 5 1.2 Hensikten med trafikksikkerhetsplanen 2. Situasjonsbeskrivelse

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2006-2009

FREDRIKSTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2006-2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2006-2009 Vedtatt av kommunestyret 29.03.2007 Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet av: Fredrikstad kommune Teknisk drift og Plan- og miljøseksjonen 1602 Fredrikstad,

Detaljer

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan Trafikksikkerhetsplan 2011-2023 Kommunedelplan Innhold INNHOLD...2 INNLEDNING...3 VISJONER OG MÅLSETTINGER...4 Nasjonale mål...4 Fylkeskommunale mål...4 Kommunale mål...4 MÅLSETTING...5 Veger i...5 TRAFIKKULYKKER

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2011 2014 Innhold 1.0 Innledning 4 Om Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) 5 Aktører i trafikksikkerhetsutvalget 5 2.0 Utfordringer 7 2.1 Ulykkessituasjonen

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Melhus kommune

Trafikksikkerhetsplan for Melhus kommune Trafikksikkerhetsplan for Melhus kommune 2015-2019 Teknisk Drift 1 Forord Trafikksikkerhetsplanen er en strategisk plan for trafikksikkerhetsarbeidet i Melhus kommune for en fireårsperiode. Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 05.11.2014 Tid 14:00 Program Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 14.00

Detaljer

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Høringsutkast av 28. mai 2015 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Hvorfor og hvordan jobbe med trafikksikkerhet... 5 2.1. Ansvar...

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SØRREISA KOMMUNE 2013 2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SØRREISA KOMMUNE 2013 2016 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SØRREISA KOMMUNE 2013 2016 Opprinnelig plan Vedtatt av Sørreisa kommunestyre 25. april 2002, sak 20/02 Revidert 22.april 2008, sak 18/08 21.mars 2013, sak 10/13 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ. Tema: Status for Sentrum Øst, Torp Øst, Vestfoldbanen v/ kommunalsjefen

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ. Tema: Status for Sentrum Øst, Torp Øst, Vestfoldbanen v/ kommunalsjefen STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ Møteinnkalling Møtested: Møterom teknisk Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle befaringer Behandling av saker starter tidligst kl. 1600. Tema: Status for

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019

STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019 STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Oppbygging av planen... 2 Hensikt med planen... 2 Dagens

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune

Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune 2015 2019 Bilde: Kjetil Haugland Revidert november 2014 Godkjent i Stokke kommunestyre 13 april 2015 1. FORORD Arbeidet med den første trafikksikkerhetsplanen ble

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR STEIGEN KOMMUNE.

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR STEIGEN KOMMUNE. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR STEIGEN KOMMUNE. Planperiode: 2008-2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN...2 PLANPROSESS...2 VISJON OG MÅLSETTING...3 KOMMUNALT TRAFIKKSIKKERHETSARBEID 3 ULYKKESMØNSTERET I STEIGENTRAFIKKEN...4

Detaljer

Gol kommune Trafikksikkerhetsplan 2011-2014. Utgave: 3. Dato: 2011-03-02

Gol kommune Trafikksikkerhetsplan 2011-2014. Utgave: 3. Dato: 2011-03-02 Trafikksikkerhetsplan 2011-2014 Utgave: 3 Dato: 2011-03-02 Trafikksikkerhetsplan 2011-2014 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikksikkerhetsplan 2011-2014 Utgave/dato: 3 / 2011-03-02

Detaljer

Dagens trafikksituasjon

Dagens trafikksituasjon Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Dagens trafikksituasjon... 3 Visjon og målsetting... 4 Ulykkesstatistikk... 5 Holdningsskapende trafikkopplæring... 7 Holdningsskapende tiltak... 7 Opplæringstiltak...

Detaljer