TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE"

Transkript

1 Side 1 av 21 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

2 Side 2 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING VISJON, MÅL OG VIRKEMIDLER Visjon Hovedmål Delmål Virkemidler ORGANISERING AV TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET Kommunen Lensmannen Statens Vegvesen Sør-Trøndelag Fylkeskommune Lover, forskrifter og trafikkregler STATISTIKK Nåsituasjonen TILTAK Økonomiske virkemidler Fysiske tiltak Prioriteringer Opplærings- og informasjonstiltak Kontroll EVALUERING OG REVIDERING - 0-VISJONEN VEDLEGG: Statistikk Politiregistrerte trafikkulykker - Holtålen kommune Trafikkulykker Holtålen kommune fra

3 Side 3 av INNLEDNING Hovedhensikten og målsetningen med en kommunal trafikksikkerhetsplan er å øke innsatsen i trafikksikkerhetsarbeidet i Holtålen kommune. Kommunen har dermed et naturlig ansvar for å samordne dette arbeidet. Holtålen kommunes mål er å øke trafikksikkerheten, samt oppnå 0-visjon i betydningen ingen drepte, ingen meget alvorlig eller alvorlig. I 2001 ble det et krav at det må finnes handlingsplaner for å komme i betraktning ved tildeling av midler under bevilgningsposten Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak. Kommuner med godkjente trafikksikkerhetsplaner blir prioritert ved tildeling. Denne planen erstatter Trafikksikkerhetsplan for Status: Det er heldigvis få trafikkulykker som skjer i Holtålen. Ser en bl.a. på statistikken over antall ulykker per innbyggere i perioden ligger Holtålen veldig langt ned på statistikken i blant kommunene i Sør-Trøndelag. De fleste trafikkulykkene i Holtålen skjer etter RV 30 (75%). I perioden har det vært 4 dødsulykker i Holtålen. Alle etter RV 30. Ulykkesstatistikken viser at 60 % av ulykkene skjer ved utforkjøringer. Ser en på politiregistrerte trafikkulykker i perioden så er det litt spesielt er det at mange ulykker som skjer i aldersgruppen år. Hva som er årsaken til dette er usikket. Ellers henvises det til statistikk lengre bak i planen. Opphøyd gangfelt v/hov skole i Ålen

4 Side 4 av VISJON, MÅL OG VIRKEMIDLER 2.1. Visjon Holtålen kommune vil arbeide for en så god trafikksikkerhet som mulig i kommunen, slik at vi kan oppnå en 0-visjon. Det betyr ingen drepte, ingen meget alvorlig eller alvorlig Hovedmål Holtålen kommune skal tilstrebe en best mulig trafikksikker hverdag for alle aldersgrupper gjennom et aktivt trafikksikkerhetsarbeid Delmål Fysisk skille mellom myke og harde trafikkanter langs veinettet i form av flere gang- og sykkelveger. Utbedring/sikring av trafikkfarlige punkter langs veinettet i kommunen Opplæring, holdningsskapende arbeid og kurs ønskes bl.a. gjennomført blant elevene ved Grøt og Hov skoler, fritidsklubben og eldre gjennom Eldrerådet Virkemidler Det er mange utfordringer å ta tak i for å bedre trafikksikkerheten i kommunen. Tiltross for utfordrende kommune- og fylkeskommunal økonomi er målet at det settes av/bevilges nok penger fra offentlige instanser slik at vi kan få gjennomføre planlagte tiltak og at kommunen dermed når målene som er satt i denne planen. Opplæring og holdningsskapende arbeid kan gjennomføres uavhengig økonomi. Busslomme v/yseth i Haltdalen

5 Side 5 av ORGANISERING AV TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET 3.1. Kommunen Kommunestyret fattet den i sak 70/07 følgende vedtak: 1. Hovedutvalg for plan, drift og landbruk bemyndiges til å velge medlemmer/varamedlemmer til trafikksikkerhetsteam. 2. Fullmakt i henhold til pkt 1. innarbeides i Holtålen kommunes delegasjonsreglement, sist endret Hovedutvalg for plan, drift og landbruk (PDL) fattet den følgende vedtak: 1. Hovedutvalget for plan, drift og landbruk (PDL) oppretter et trafikksikkerhetsteam bestående av 4 medlemmer. 3 medlemmer velges politisk, mens rådmannen utpeker 1 medlem som også fungerer som utvalgets sekretær. Trafikksikkerhetsteamet i perioden består av følgende personer: Politisk oppnevnte representanter: Tor Erik Hårstad - pers. vara Håvard B. Løberg. Olve Morken - pers. vara Hjørdis Stuedal. Margit Bakka Nygård - pers. vara Laila Kokkvold. Representant administrasjonen/rådmannen: Inger Grøtli. Leder er Olve Morken. Trafikksikkerhetsteamet fungerer som et underutvalg under PDL og skal rapportere/referere og fremme overordne/betydelige saker for hovedutvalget. I dag koordineres trafikksikkerhetsarbeidet i Holtålen gjennom et trafikksikkerhetsteam. En vil nå løfte arbeidet med trafikksikkerhet fra et team til et utvalg. Derfor fremmes forslag om navneendring til Trafikksikkerhetsutvalg. En mener at et utvalg vil ha mer status og tyngde enn et team. I Kommunestyresak 59/09 ble det vedtatt at Trafikksikkerhetsutvalget blir et permanent underutvalg av Formannskapet fra Lensmannen Lensmannen i Holtålen har ansvaret for overvåkning og kontroll av trafikken og trafikksikkerheten i sitt distrikt. Fartskontroller utøvers i samarbeid med utrykningspolitiet. I samarbeid med skolene og barnehagene driver lensmannen også forebyggende arbeid og opplæring Statens Vegvesen Sør-Trøndelag Fylkeskommune overtar fra 1. januar 2010 det formelle ansvaret for drift og vedlikehold av det som er riksveg i vår kommune i dag.

6 Side 6 av 21 Trafikksikkerhetstiltak inngår som en viktig del av dette. Årlige trafikksikkerhetsbefaringer og oppfølginger er viktig i denne sammenheng Sør-Trøndelag Fylkeskommune Fylkeskommunen har sitt eget Trafikksikkerhetsutvalg FTU (fylkets trafikksikkerhetsutvalg) som holder kurs for kommunene, utarbeider fylkets trafikksikkerhetsplan og fordeler midler som Aksjon skolevegmidler og Tilskudd til små trafikksikkerhetstiltak. For å gjøre politiske medlemmer av fylkets trafikksikkerhetsutvalg kjent med trafikksikkerhetsarbeid i kommunene, er det etablert en fadderordning. Det vil si at kommunene i fylket er fordelt blant medlemmene i FTU. Kommunen har anledning til å invitere dem til å delta på møter og befaringer om trafikksikkerhet i sine kommuner, og de får et spesielt ansvar for å følge opp saker i sine kommuner. Holtålen kommunes fadder er p.t. Odd Skavern, Prost Brødtkersvei 9, 7290 Støren Lover, forskrifter og trafikkregler Trafikksikkerhet og planer behandles etter flere lovverk og forskrifter, bl.a.: Vegtrafikkloven Plan- og bygningsloven Forurensningsloven Trafikkregler Bestemmelser om: Aktsom adferd Trafikkregulering Fartsgrenser Trafikkontroll Skilting Krav til kjøretøy, osv. Bestemmelser om: Kommuneplaner Reguleringsplaner hvor trafikkforhold tillegges vekt. Forskrifter angående trafikkstøy og utslipp fra kjøretøyer Regelsett for opplærings- og kontroll-virksomhet Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge. Pålegger kommunene å ta hensyn til denne befolkningsgruppen ved planer og tiltak innen trafikkforhold. Norsk Vegplan Fylkesplan for Sør-Trøndelag Trafikksikkerhetsplanen for Sør- Trøndelag Fastlegger de økonomiske rammene og hvilke trafikksikkerhetstiltak som skal prioriteres. Inneholder kapitler om trafikksikkerhet Fastlegger mål og tiltak for trafikksikkerhets-arbeidet i Sør-Trøndelag Skiltforskriften Vegnormaler

7 Side 7 av 21 NA-rundskriv Gjelder for vegvesenet. 4. STATISTIKK 4.1. Nåsituasjonen I Holtålen er bilen det helt dominerende transportmiddelet. Kjøringen er knyttet til arbeidsreiser, transport av skole- og barnehagebarn, samt transport til fritidsaktiviteter. Den største trafikktettheten foregår etter RV 30 gjennom kommunen. I perioden juni august øker trafikkintensiteten ved RV 30 betydelig pga. turisttrafikken (ca 500 flere kjøretøy pr. døgn). Folketallsutvikling frem til og med 1. januar Befolkningsgruppe år år år år år Over 90 år Total Når det gjelder trafikktall for Rv 30 i Holtålen har Statens Vegvesen beregnet følgende ÅDT for 2008: (ÅDT = Årsdøgntrafikk - dvs. trafikken over hele året delt på 365. Dette er gjennomsnittlig trafikk pr. døgn sett over et helt år.) Kommunegrense mot Midtre Gauldal: 1160 Grøt: 1280 Hov skole Ålen: 1340 Sør for kryss med vei til Reitan: 1540 Kommunegrense mot Røros: 1560

8 Side 8 av 21 Trafikktall Rv30 Rogstad ved Støren ÅDT Andel tunge År ÅDT alle kjt ÅDT tunge kjt % , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 ÅDT: Årsdøgntrafikk. Trafikken over hele året delt på 365. Dette er gjennomsnittlig trafikk pr. døgn sett over et helt år. Dette er et tellepunkt der det telles kontinuerlig året rundt.

9 Side 9 av TILTAK 5.1. Økonomiske virkemidler Det har ikke vært avsatt kommunale midler til kommunale trafikksikkerhetstiltak på mange år. På slutten av 2008 ble det omdisponert midler fra vegbelysning til trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med lyspunkter i Lunderengshaugan boligfelt. I forbindelse med Økonomi- og handlingsplan for Holtålen kommune må det innarbeides et beløp til trafikksikkerhetstiltak i kommunen. Dette er viktig for å få utbedret trafikkfarlige punkter i Holtålen kommune, men også for å få utløst sentrale midler. Det stilles krav om egenandel fra kommunen. Støtte til trafikksikkerhetstiltak Fylkeskommunale midler som fordeles av FTU etter søknad fra kommunene. Midlene kan brukes til fysiske tiltak på fylkesveier og kommunale veier. Støtte kan gis til alle som på frivillig og ideell basis arbeider med trafikksikkerhet. Det forutsettes at de som mottar støtte ikke skal ha noen økonomisk gevinst ved å gjennomføre tiltaket. Aksjon skoleveg Kommunene kan søke om midler for å sikre barnas skoleveg gjennom fysiske tiltak langs fylkesveger og kommunale veger. Det er en forutsetning for tildeling av tilskuddsmidler at kommunen har vedtatt gjeldende trafikksikkerhetsplan og at kommunen yter 40 % i egenandel på kommunale veger. Tilskuddsordning for rydding av skog langs riksveg Statens vegvesen vil med bakgrunn i søknadene fra kommunene prioritere og fordele midler til siktrydding langs riksvegene i Sør-Trøndelag. Det presiseres at søknadsmidlene gjelder for riksveg.

10 Side 10 av Fysiske tiltak Nedenfor følger en oversikt over tiltak som en ønsker å gjennomføre i kommunen. Dette for å bedre trafikksikkerheten både på kort og lang sikt. Utgangspunktet for oversikten er: Lokalkunnskap. Rapport Rv. 30 Støren til Røros, en oversikt over investerings- og planbehov. Uarbeidet mars Holtålen kommune sitt innspill til revisjon av Fylkesvegplan Fylkesvegplan (vegplaner). EGET, HØYT PRIORITERT TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK: HOV SKOLE - ÅLEN SAMFUNNSHUS OG RV 30: Trafikksikkerheten i området Hov skole/ålen samfunnshus og RV 30 må forbedres. Særlig gjelder det kryssinga av Rv. 30. Daglig brukes området av rundt 500 personer. All gående og syklende trafikk i skoleområdet er henvist til å krysse riksvegen i og med at gang- og sykkelvegen går på motsatt side av riksvegen. Også på ettermiddag- og kveldstid må barn og unge krysse veien til trening og aktiviteter ved/i Hov skole/ålen samfunnshus. Per i dag er 2 fartshumper etablert på riksvegen foran Hov skole/ålen samfunnshus. I tillegg har fartsgrensen blitt satt til 40 km/t. Dette er positive tiltak, men enda bedre tiltak må vurderes. Bl.a. en kulvert under riksvegen. Nedsatt fartsgrense og opphøyd gangfelt forbi Hov skole og Ålen samfunnshus Utbedringer av parkeringsplasser og oppstillingsplass for skolebussene krever også større arealer i området. Samtidig ligger det et hus kloss inntil riksvegen. Det anbefales at Statens Vegvesen starter forhandlinger med huseier med tanke på innløsning. Boligen bør fjernes og eier tilbys en innløsningssum. Holtålen kommune har igangsatt arbeid med en reguleringsplan for området. Gjennom denne planen får trafikksikkerheten i området stor fokus.

11 Side 11 av 21 GANG-/SYKKELVEG-PROSJEKTER VED RV 30: Strekningen Ysetmoen Gåregrenda. Mosletta Hessdalskysset Eidet. Gang- og sykkelveg Langlandet Holthe Meget trafikkfarlig, særlig ved Yset. Store deler av denne strekningen kan få gang- og sykkelveg ved opprustning av gamle riksveg 30 Tiltak utført høsten 2009: Busslomme v/yset, samt at deler av strekningen har fått utvidet vegskulder. Dette prosjektet må ses i sammenheng med utbedring av RV. 30 på den nevnte strekningen. Beboere på strekningen Langlandet - Holthe, gjennom en underskriftskampanje, har skrevet brev til Holtålen kommune om prosjektet. Innholdet, med følgebrev fra Holtålen kommune, er videresendt til Statens vegvesen. RIKSVEG 30: Langlete Gåregrenda Eggafossen Mosletta Eidet Flytting/fjerning av bygninger nær RV 30 i Ålen sentrum. Lundbrua i Ålen Holla Holden bilverksted Nesvollen Nesvollenbakken Senke høybrekk. Planbehov: Reguleringsplan. For næmere beskrivelse: Omlegging ved Gåregrenda. Planbehov: Reguleringsplan. En smal og uoversiktlig strekning, med et rasfarlig område rett ovenfor riksvegen. Planbehov: Reguleringsplan. Denne strekningen har lenge hatt topp prioritert fra Holtålen kommune. Vegbanen er smal, det er mye svinger på strekningen og riksvegen er meget uoversiktlig. Reguleringsplan for strekningen er stadfestet. Ved det ene huset går gang- og sykkelvegen helt inn til veggen av huset. På den andre siden har en riksvegen. Det er ikke noe heldig kombinasjon for de myke trafikkantene. Her har en 2 alternative løsninger. Alternativ 1: At huset flyttes lengre fra gang-/ og sykkelvegen. Alternativ 2: At Statens Vegvesen starter forhandlinger med huseier med tanke på innløsning. Boligen fjernes og eier tilbys en innløsningssum. Ved fjerning/flytting av dette huset har en også lettet sikten for busser som kjører inn/ut av bussholdeplassen i Ålen sentrum. Lundbrua i Ålen sentrum, ny og bredere bru. Planbehov: ingen. Senke høybrekk ved Holla. Planbehov: Reguleringsplan. Løfte lavbrekk ved Holden bilverksted. Planbehov: Reguleringsplan. Omlegging ved Nesvollen planovergang. Planbehov: Reguleringsplan. Forbrede stigningsforhold i Nesvollbakken. Planbehov: Reguleringsplan.

12 Side 12 av 21 FYLKESVEGER FV 591 Haltdalen - Aunegrenda Jernbaneundergangen er meget trang og trafikkfarlig, og etter befaring med Statens Vegvesen og TST har Vegvesenet høsten 2009 bedret sikten ved å senke terrenget i innerkurven på oversiden av jernbaneundergangen. TST har også sendt en anmodning til Jernbaneverket om utbedring av denne undergangen Hessdalskrysset Hessdalen - Jenshaugen FV 576 Aunvegkrysset Aunegrenda FV 591 Graftåsvegen Graftås FV 573 Strekningen trenger opprustning, 5,5 km mangler fast dekke. I tillegg må det bygges ei ny bru over Benda. Den er i dag smal (det går kun en personbil på brua) og meget trafikkfarlig. Dagens vei, foran og etter brua, er meget uoversiktlig. Den må det gjøres noe med samtidig. Holtålen kommune prioriterer denne på topp på grunn av stor trafikk og ønske om økt fritidsbygging i Hessdalen. Dette genererer igjen økt trafikk Strekningen trenger opprustning. Spesielt gjelder det strekningen fra Hultbrua og veien videre inn i Aunegrenda. Det mangler fast dekke på samme strekning. Også her forventes det økt trafikk. Bl.a. på grunn av økt fritidsbebyggelse. På denne parsellen er det Stor-Rena bru som må opprustes. Brua er smal og trafikkfarlig. I tillegg er enkelte svinger meget smal og bør utbedres. Fra Stor- Rena opp til Reitan må det legges fast dekke Prioriteringer Ut fra oversikten under pkt. 5.2 gjøres følgende prioriteringer: Dagens og nye fylkesveger (fra 1. januar 2010): 1. Holtålen kommune prioriterer følgende strekninger: 1. Utbedring av strekningen Mosletta - Eidet. Reguleringsplan stadfestet. 2. Omlegging av Nesvollen planovergang. 3. Utbedring ved Eggafossen. 4. Opprusting av Hessdalsveien 5. Opprusting av Graftåsveien 6. Opprusting av Aunvegen

13 Side 13 av Trafikksikkerhetstiltak. Holtålen kommune prioriterer følgende tiltak: Området Hov skole Ålen samfunnshus Rv Gang- og sykkelveg-prosjekter. Holtålen kommune prioriterer følgende strekninger: 1. Gang- og sykkelveg på strekningen Mosletta Hessdalskrysset (ses i sammen med utbedring av Rv. 30 på samme strekning). 2. Gang- og sykkelveg på strekningen Langlandet Holthe. 3. Gang- og sykkelveg på Ysetmoan Gåregrenda. I TILLEGG GJENNOMFØRES FØLGENDE TILTAK: Trygt hjem for en 50-lapp Sør-Trøndelag Fylkeskommune satte høsten 2004 i verk prosjektet "Trygt hjem for en 50- lapp". Prøveprosjektet ble godt mottatt i kommunene. Mange har benyttet seg av tilbudet, og det administrative har også fungert godt. Drosjenæringen har også gitt positive tilbakemeldinger. Ordningen gjelder for ungdom mellom 15 og 22 år. Ordningen gjelder uansett distanse innenfor kommunegrensa, og kveld/natt til lørdag og kveld/natt til søndag. Sør-Trøndelag Fylkeskommune bidrar med 1 million kroner til tiltaket. I tillegg kommer egenandeler fra kommunene. Holtålen kommune deltar i denne ordningen, og det er meget viktig at det finnes midler slik at ordningen kan videreføres i årene som kommer. Skogrydding For å bedre sikten langs alle riks-, fylkes-, kommunale og private veger bør skogrydding prioriteres. Trafikkfarlige situasjoner oppstår ofte pga. tett vegetasjon langs vegene. Den henstilles til grunneierne å rydde skog langs veier generelt. Holtålen kommune har høsten 2009 fått tilsagn om inntil kr ,- for skogrydding langs riksveg for å bedre trafikksikkerheten. Dette er på langt nær tilstrekkelig, men det er ønskelig at det også i 2010 og i årene fremover blir innvilget midler til slikt.

14 Side 14 av Opplærings- og informasjonstiltak Nr. Område Problem/tiltak Tid Ansvar Kommentar A Info/opplæring barnehagene B Info/opplæring skolene 6-åringene og alle trinn fra C Info/opplæring eldre Tema Trafikksikkerhet Herunder Refleks Sykkelhjelm Sikkerhetsbelter Tema Skolestart Trafikksikkerhet Herunder Refleks Sykkelhjelm - Sikkerhetsbelter Tema Trafikk-kurs Hvert år vår og høst Hvert år på høsten Hvert år om vinteren TST kaller inn berørte parter og ansvarliggjør dem sine oppgaver. Det er TST som har ansvaret for å følge opp at alle tiltak blir utført. Oppvekst og Lensmann Oppvekst og Lensmann Helseetat, Eldrerådet og Lensmann Trafikksikkerhetsteamet mener at legestanden bør være seg mer bevisst sitt ansvar v/fornyelser av førerkort Kontroll Fartskontroll og teknisk kontroll gjennomføres flere ganger årlig av Lensmann/UP. Trafikksikkerhetsteamet ønsker flere fartskontroller, særlig i Ålen sentrum (forbi Coop Ålen), samt på Ysetmoan i Haltdalen. Kontrollene ønskes utført til forskjellige tider i døgnet. 6. EVALUERING OG REVIDERING - 0-VISJONEN Problemer: Den økonomiske situasjonen både kommunalt og fylkeskommunalt. Mål: TST vil gjøre sitt beste for å få gjennomført trafikksikkerhetsplanen. Tiltak: Alle tiltak beror helt og holdent på finansiering av prosjektene.

15 Side 15 av 21 VEDLEGG: Statistikk 1. Politiregistrerte trafikkulykker - Holtålen kommune Generelle tall drepte / drepte / varig meget alv alvorlig lettere År. ulykker drepte Sum

16 Side 16 av 21 9 Trafikkulykker Holtålen kommune ulykker og drepte/ ulykker drepte / Trafikkulykker Holtålen kommune drepte/varig drepte meget alv alvorlig

17 Side 17 av 21 Politiregistrerte trafikkulykker Holtålen kommune Ulykkestyper drepte / drepte / varig meget alv alvorlig lettere År. ulykker drepte Andre uhell Samme kjøreretning Motsatt kjøreretning Kryssende kjøreretning Fotgjenger innblandet Utforkjøring Sum

18 Side 18 av 21 Politiregistrerte trafikkulykker Holtålen kommune Vegtyper drepte / drepte / varig meget alv alvorlig lettere År. ulykker drepte Ukjent Fylkesveg Privatveg Riksveg Sum

19 Side 19 av 21 Politiregistrerte trafikkulykker Holtålen kommune Aldersgrupper Meget alvorlig skadd drepte/ Alvorlig Lettere Alder 5-årsgrupper Drept skadd skadd ukjent Sum

20 Side 20 av 21 Politiregistrerte trafikkulykker Holtålen kommune Trafikkulykker Holtålen kommune fra 1990 Målestokk 1:58399

21 Side 21 av Trafikkulykker Holtålen kommune fra 1990 (Lim inn kart fra PDF-fil her)

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 44 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2016 2020 Side 2 av 44 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. VISJON, MÅL OG VIRKEMIDLER... 4 2.1. Visjon... 4 2.2. Hovedmål... 4 2.3. Delmål...

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL BERLEVÅG KOMMUNE Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Innhold: STRATEGIDEL 1. Innledningog overordnede målsettinger 2. Status 3. Målsettinger HANDLINGSDEL 4. Handlingsplan 5. Prioritering 1 1.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2005/5026 - /Q80 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 9046 Oteren Tlf 77 21 28 00 Fax 77 21 28 01 STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 31.05.2011. Offentlig ettersyn: 14.07.11-31.08.11 handlingsplan for trafikksikkerhet 2012-2013.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Visjon og målsetting... 4 2.1. Visjon... 4 2.2. Delmål... 4 3. Organisering... 5 3.1. Politisk organisering... 5 3.2. Administrativ

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 1. Innledning 2 Planaktivitet Eksisterende Trafikksikkerhetsplan for Søndre Land kommune gjaldt for perioden 2006 2010 Planen har nå vært under revisjon

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KLÆBU KOMMUNE 2009-2012 Foto: Frank Strøm Forord I 1996 vedtok Stortinget at kommuner som fortsatt ønsker å motta midler til Aksjon skoleveg måtte utarbeide en handlingsplan for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret den 24.02.2011 i sak 8/11 2 INNHOLD Forord....s.3 Vedlikehold av planen...s.3 Del 1. Generelt om trafikksikkerhet..s.4 Generelt om Gausdal kommune..s.5

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Visjon og målsetting... 4 2.1. Visjon... 4 2.2. Delmål... 4 3. Organisering... 5 3.1. Politisk organisering... 5 3.2. Administrativ

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Møterom Steinvikholm, Rådhuset

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Møterom Steinvikholm, Rådhuset STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møtedato: 22.08.2011 Møteprotokoll Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Møterom Steinvikholm, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: 16/11 Til sak: 27/11 Følgende faste

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast for planperiode 2013 2016 29.04.2013 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Medvirkning... 4 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore og Uvdal kommune...

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Januar 2012 Vedlegg 1] SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Høringsutkast] Høringsutkastet ble behandlet i Formannskapet 6. februar 2012. Forslaget sendes ut på høring, og bli lagt ut

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

Ulykkesstatistikk Buskerud

Ulykkesstatistikk Buskerud Ulykkesstatistikk Buskerud Tallene som er brukt i denne analysen tar i hovedsak for seg ulykkesutviklingen i Buskerud for perioden 2009-2012. For å kunne gjøre en sammenligning, og utfra det si noe om

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 02.05.2007 Vedtatt i kommunestyret 21. juni 2007 Forord I august 1997 ble det utarbeida trafikksikkerhetsplan for i tilknyting til at 6 åringene

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I SNILLFJORD KOMMUNE 2009-2012

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I SNILLFJORD KOMMUNE 2009-2012 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I SNILLFJORD KOMMUNE 2009-2012 Vedtatt i K-sak 32/09, 30.06.2009 Endret i K-sak 101/11, 20.12.2011 INNLEDNING... 3 VISJON OG MÅL... 4 0-VISJONEN... 4 KOMMUNALE MÅL...

Detaljer

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Hemne kommune Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Sør-Trøndelag, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/13 12/2297 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/13 12/2297 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 30.08.2013 Klokkeslett: 13.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 2014-2017 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/584-2 N06 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 Rehabilitering av veilys på Kurland 0 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Ulykkessituasjonen... 3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet... 6 4. Holdningsskapende arbeider... 6 4.1.

Detaljer

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner.

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. Statens vegvesens håndbok 209, «veileder på kommunale trafikksikkerhetsplaner»

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune A³iZc `dbbjcz Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune Vedtatt 3. mars 2010. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LØTEN 03.03.2010 Innholdsfortegnelse: Side: Innholdsfortegnelse:... 1 Innledning... 1 Innspill til

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i kommunestyret 24.6.2013 for planperiode 2013 2016 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Medvirkning... 4 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore og Uvdal

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, 02.09.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur. Inderøy kommune forutsetter at avsatte midler som ligger i dagens fylkesvegplan videreføres:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur. Inderøy kommune forutsetter at avsatte midler som ligger i dagens fylkesvegplan videreføres: Arkivsak. Nr.: 2012/3292-4 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Innspill til Fylkesvegplan 2014-2017 Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune forutsetter

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, XX.XX.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Oppland fylkeskommune

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Oppland fylkeskommune Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Oppland fylkeskommune Foto: Nasjonal turistveg Valdresfl ya, Helge Stikbakke, Statens vegvesen INNHOLD FORORD... 2 INNLEDNING... 2 ULYKKESSITUASJONEN... 4 NULLVISJONEN...

Detaljer

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak 8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak RV = riksvei, FV = fylkesvei, KV = kommunalvei, SVV = Statens Vegvesen, TT = Trygg Trafikk, = Vadsø Kommune. 1. Gang- og sykkelsti/fortau/fotgjengerfelt

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

HOVEDPLAN VEG OG TRAFIKK BIND II TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2015

HOVEDPLAN VEG OG TRAFIKK BIND II TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2015 LEVANGER KOMMUNE HOVEDPLAN HOVEDPLAN VEG OG TRAFIKK BIND II TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2015 ANDRE RELEVANTE PLANER: Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 ANSVARLIG ETAT: Kommunalteknikk PLANEN VEDTATT AV:

Detaljer

Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune

Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune I forbindelse med at nye gangfeltkriterier er innført, vil Statens vegvesen gå igjennom alle gangfelt langs riks- og fylkesveger i fylket.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KARLSØY KOMMUNE 2008-2012

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KARLSØY KOMMUNE 2008-2012 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KARLSØY KOMMUNE 2008-2012 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KARLSØY KOMMUNE 2008-2012 1 FORORD Karlsøy kommunestyre vedtok den første trafikksikkerhetsplanen i mars 2002, for 4-årsperioden

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Osen trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Osen trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Osen trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: 11.02.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Kirsti Jakobsen som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020 1 INNHOLDSLISTE Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1. Kommunal trafikksikkerhetsplan... 3 1.2. Trafikkulykker.... 4 2. Organisering av arbeidet med planen... 4 2.1.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg BROMSTADVEGEN. FARTSGRENSE 30 KM/T VED STRINDHEIM SKOLE OG KRYSSET BROMSTADVEGEN/BRØSETVEGEN Arkivsaksnr.: 06/37294 Saksbehandler: Ivar Arne Devik Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar

Detaljer

Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg for miljø og utvikling vedtar rullering av trafikksikkerhetsplan for 2016.

Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg for miljø og utvikling vedtar rullering av trafikksikkerhetsplan for 2016. Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 15/00798-1 Saksbehandler Jostein Vårlid Saksgang Hovedutvalg for miljø og utvikling Møtedato RULLERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg

Detaljer

1.2 Visjon og mål Flatanger kommune har nullvisjonen som visjon i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet.

1.2 Visjon og mål Flatanger kommune har nullvisjonen som visjon i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet. DEL I: STRATEGISK PLAN 1.0 HVORFOR TRAFIKKSIKKERHETSPLAN I FLATANGER? 1.1 Bakgrunn for plan Det har lenge vært etterspurt en helhetlig satsing på trafikksikkerhetsarbeid i Flatanger. Gjennom vedtak i hovedutvalget

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

Ulykkessituasjonen i Oslo

Ulykkessituasjonen i Oslo Ulykkessituasjonen i Oslo 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Relativ utvikling fra 1989 ( Index 1990 = 100

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet , vedtatt av kommunestyret

Handlingsplan for trafikksikkerhet , vedtatt av kommunestyret Handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2019, vedtatt av kommunestyret 19.05.16 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid... 3 1.3 Organisering... 4 1.4 Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla 2014 Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla ÅRSRAPPORT 2014 N ULLVISJONEN I D ATO PÅ NYHETSBREV Trafikksikkerhetsplaner for Søgne, Songdalen og Vennesla er ferdig! Kommunene Søgne,

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Bakgrunn.4 1.2 Plandokument..4 1.3 Deltakere.4 1.4 Kostnader og finansiering...5

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret:

Vedtatt av kommunestyret: Vedtatt av kommunestyret: 7.06.04 0 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning s ansvar, myndighet og muligheter 3 Riks- og fylkesveger 3 Kommunale veger 3 Private veger 3 Visjon og målsetning 3 Trafikkbildet

Detaljer

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012 Klok av skade Tromsø 26. september 2012 Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold Marit Wroldsen Dahl Statens vegvesen Anne Slåtten Vestfold fylkeskommune Disposisjon Marit: - Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/9431-4 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Gangfelt i Namdalseid Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Namdalseid kommune bør

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2010-2013

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2010-2013 Gratangen kommune 9470 Gratangen TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2010-2013 Plandok. 16.10.00 Sist revidert: 03.06.05 Status: Utkast av 10.08.2009 Teknisk enhet 2 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Mål... 3 Hovedmål:...

Detaljer

TRAFIKK- SIKKERHETSPLAN

TRAFIKK- SIKKERHETSPLAN Birkenes kommune TRAFIKK- SIKKERHETSPLAN 2010-2013 Vedtatt: juni 2010 1 INNHOLD 1.0 Bakgrunn og formål s. 3 2.0 Planarbeidet 2.1 Gjennomførte tiltak i perioden 2000-2007 s. 3 2.2 Gjennomførte tiltak i

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14 Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune Formannskapet 18.11.14 Bakgrunn Bestilling fra formannskapet om en generell orientering om kommunens arbeid med trafikksikkerhet Alvorlige ulykker i Buskerud

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Muligheter og utfordringer Drepte i vegtrafikken i Norge 1946-2012 Drepte 1946-2012 Drepte i Europa 3 Utvikling i drepte og hardt skadde i hele landet 2000-2012 og forslag

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017

Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017 Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017 VEDTATT 21.11.2013 FORORD Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for å samordne

Detaljer

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Til: Marit Lunde, NO Fra: Jill Hammari Sveen, NO Dato/Rev: 2014-12-04/rev. 03 BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Det er startet opp arbeid med detaljreguleringsplan for boligutbygging

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om trafikksikkerhetsmidler 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2008/10673 - /233 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019

STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019 STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Oppbygging av planen... 2 Hensikt med planen... 2 Dagens

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

REFERAT. Gunn Stokke (medlem) Oddlaug Børset Brekken (varamedlem) Bjørn Wold (UP) Bård Morten Johansen (Trygg Trafikk)

REFERAT. Gunn Stokke (medlem) Oddlaug Børset Brekken (varamedlem) Bjørn Wold (UP) Bård Morten Johansen (Trygg Trafikk) REFERAT fra møte nr. 04/09 Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, torsdag 22. oktober 2009 kl 09.00 på distriktskontoret, Statens hus, Prinsenes gt. 1, møterom 4.135 i 1. etasje Til stede: Meldt forfall:

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978

Detaljer

Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden 2016-2019 og revisjon av handlingsprogrammet

Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden 2016-2019 og revisjon av handlingsprogrammet Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2015/6825-10 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden 2016-2019 og

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2008 2011

STORFJORD KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2008 2011 STORFJORD KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2008 2011. Behandlet av driftstyret 08.04.2008 Vedtatt av kommunestyret 23.04.2008, sak 0030/08. 2 0. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1.1. Overordnede

Detaljer

UTKAST til Trafikksikkerhetsplan

UTKAST til Trafikksikkerhetsplan UTKAST til Trafikksikkerhetsplan for Osen kommune 2016 til 2019 Egengodkjent av Osen kommunestyre xx.xx.16 i sak xx/xx Side 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Nasjonale forventninger... 3 1.2. Regionale

Detaljer

Forslag til sluttbehandling

Forslag til sluttbehandling SAMFERDSEL Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023 Forslag til sluttbehandling Buskerud fylkeskommune Samferdsel oktober 2013 Forord Forslag til Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Nullvisjonen innebærer at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre En visjon vi strekker oss mot i trafikksikkerhetsarbeidet 2 Personskadeulykker

Detaljer

SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013

SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. ORGANISERING AV TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET

Detaljer

Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker

Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker 2005-2008 Ann Karin Midtgaard, Veg-og transportavdelingen, Region sør Finn H Amundsen, Vegdirektørens styringsstab Utviklingsoppgave

Detaljer

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Trafikksikker kommune Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Hordaland, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt skadde

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan. Skoleveier i Vennesla kommune

VENNESLA KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan. Skoleveier i Vennesla kommune VENNESLA KOMMUNE Trafikksikkerhetsplan Skoleveier i Vennesla kommune 1 VENNESLA KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 08/00069-1 Arkivkode 1 Q80 &30 Saksbehandler Harald Føreland Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37 RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV FARLIG SKOLEVEI Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til retningslinjer som fastlegger

Detaljer

Høringsfrist H31. Mars 2014

Høringsfrist H31. Mars 2014 Trafikksikkerhetsplan for Jørstadmoen skole Høringsfrist H31. Mars 2014 Trafikksikkerhetsutvalget Underutvalg til FAU ved Jørstadmoen skole Innhold Innledning... 3 Status... 5 Spørreundersøkelse... 10

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016 Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012 Saksnr: 12/1510 I Innhold 1. Visjon og målsetting... 4 1.1 Nasjonale mål... 4 1.2 Fylkeskommunale mål... 4 1.3 Kommunale mål... 4

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012 Kvinesdal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 110/Q80 2009/549 4585/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Vedtatt i kommunestyret 17.12.2008 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

FORORD... 3 MÅLSTRUKTUR... 4 1.0 MÅL... 4 2.0. ANSVAR... 4 3.0. SAMFUNNSØKONOMISKE BETRAKTNINGER... 5

FORORD... 3 MÅLSTRUKTUR... 4 1.0 MÅL... 4 2.0. ANSVAR... 4 3.0. SAMFUNNSØKONOMISKE BETRAKTNINGER... 5 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 MÅLSTRUKTUR... 4 1.0 MÅL... 4 2.0. ANSVAR... 4 3.0. SAMFUNNSØKONOMISKE BETRAKTNINGER... 5 4.0. ULYKKESANALYSE... 6 4.1. ULYKKESANALYSE, GENERELT FOR FYLKET.... 6 4.2. ULYKKESANALYSE,

Detaljer

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan Trafikksikkerhetsplan 2011-2023 Kommunedelplan Innhold INNHOLD...2 INNLEDNING...3 VISJONER OG MÅLSETTINGER...4 Nasjonale mål...4 Fylkeskommunale mål...4 Kommunale mål...4 MÅLSETTING...5 Veger i...5 TRAFIKKULYKKER

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal transportplan (NTP) Stortingsmelding med 10 (12) års planhorisont, som viser Regjeringens mål og strategier for transportpolitikken. Omfatter veg,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 04.11.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG RØMSKOG KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 1 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Lovgrunnlag 3 2.1. Vegtrafikkloven 3 2.2. Vegloven 4 2.3. Folkehelseloven 4 2.4. Plan- og bygningsloven

Detaljer

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Søgne kommune Arkiv: Q80 Saksmappe: 2013/1207-26770/2014 Saksbehandler: Tonje Moen Dato: 27.08.2014 Saksframlegg Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Eldrerådet

Detaljer

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET Kommunedelplan for TRAFIKKSIKKERHET Øyer, den 26.02.2010 Etter vedtak i Øyer kommunestyre, Sak 10/10 den 25.02.2010 121211 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Øyer kommune Handlingsprogram 2010 2013 Øyer, 09.02.2010

Detaljer