TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE"

Transkript

1 Side 1 av 21 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

2 Side 2 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING VISJON, MÅL OG VIRKEMIDLER Visjon Hovedmål Delmål Virkemidler ORGANISERING AV TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET Kommunen Lensmannen Statens Vegvesen Sør-Trøndelag Fylkeskommune Lover, forskrifter og trafikkregler STATISTIKK Nåsituasjonen TILTAK Økonomiske virkemidler Fysiske tiltak Prioriteringer Opplærings- og informasjonstiltak Kontroll EVALUERING OG REVIDERING - 0-VISJONEN VEDLEGG: Statistikk Politiregistrerte trafikkulykker - Holtålen kommune Trafikkulykker Holtålen kommune fra

3 Side 3 av INNLEDNING Hovedhensikten og målsetningen med en kommunal trafikksikkerhetsplan er å øke innsatsen i trafikksikkerhetsarbeidet i Holtålen kommune. Kommunen har dermed et naturlig ansvar for å samordne dette arbeidet. Holtålen kommunes mål er å øke trafikksikkerheten, samt oppnå 0-visjon i betydningen ingen drepte, ingen meget alvorlig eller alvorlig. I 2001 ble det et krav at det må finnes handlingsplaner for å komme i betraktning ved tildeling av midler under bevilgningsposten Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak. Kommuner med godkjente trafikksikkerhetsplaner blir prioritert ved tildeling. Denne planen erstatter Trafikksikkerhetsplan for Status: Det er heldigvis få trafikkulykker som skjer i Holtålen. Ser en bl.a. på statistikken over antall ulykker per innbyggere i perioden ligger Holtålen veldig langt ned på statistikken i blant kommunene i Sør-Trøndelag. De fleste trafikkulykkene i Holtålen skjer etter RV 30 (75%). I perioden har det vært 4 dødsulykker i Holtålen. Alle etter RV 30. Ulykkesstatistikken viser at 60 % av ulykkene skjer ved utforkjøringer. Ser en på politiregistrerte trafikkulykker i perioden så er det litt spesielt er det at mange ulykker som skjer i aldersgruppen år. Hva som er årsaken til dette er usikket. Ellers henvises det til statistikk lengre bak i planen. Opphøyd gangfelt v/hov skole i Ålen

4 Side 4 av VISJON, MÅL OG VIRKEMIDLER 2.1. Visjon Holtålen kommune vil arbeide for en så god trafikksikkerhet som mulig i kommunen, slik at vi kan oppnå en 0-visjon. Det betyr ingen drepte, ingen meget alvorlig eller alvorlig Hovedmål Holtålen kommune skal tilstrebe en best mulig trafikksikker hverdag for alle aldersgrupper gjennom et aktivt trafikksikkerhetsarbeid Delmål Fysisk skille mellom myke og harde trafikkanter langs veinettet i form av flere gang- og sykkelveger. Utbedring/sikring av trafikkfarlige punkter langs veinettet i kommunen Opplæring, holdningsskapende arbeid og kurs ønskes bl.a. gjennomført blant elevene ved Grøt og Hov skoler, fritidsklubben og eldre gjennom Eldrerådet Virkemidler Det er mange utfordringer å ta tak i for å bedre trafikksikkerheten i kommunen. Tiltross for utfordrende kommune- og fylkeskommunal økonomi er målet at det settes av/bevilges nok penger fra offentlige instanser slik at vi kan få gjennomføre planlagte tiltak og at kommunen dermed når målene som er satt i denne planen. Opplæring og holdningsskapende arbeid kan gjennomføres uavhengig økonomi. Busslomme v/yseth i Haltdalen

5 Side 5 av ORGANISERING AV TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET 3.1. Kommunen Kommunestyret fattet den i sak 70/07 følgende vedtak: 1. Hovedutvalg for plan, drift og landbruk bemyndiges til å velge medlemmer/varamedlemmer til trafikksikkerhetsteam. 2. Fullmakt i henhold til pkt 1. innarbeides i Holtålen kommunes delegasjonsreglement, sist endret Hovedutvalg for plan, drift og landbruk (PDL) fattet den følgende vedtak: 1. Hovedutvalget for plan, drift og landbruk (PDL) oppretter et trafikksikkerhetsteam bestående av 4 medlemmer. 3 medlemmer velges politisk, mens rådmannen utpeker 1 medlem som også fungerer som utvalgets sekretær. Trafikksikkerhetsteamet i perioden består av følgende personer: Politisk oppnevnte representanter: Tor Erik Hårstad - pers. vara Håvard B. Løberg. Olve Morken - pers. vara Hjørdis Stuedal. Margit Bakka Nygård - pers. vara Laila Kokkvold. Representant administrasjonen/rådmannen: Inger Grøtli. Leder er Olve Morken. Trafikksikkerhetsteamet fungerer som et underutvalg under PDL og skal rapportere/referere og fremme overordne/betydelige saker for hovedutvalget. I dag koordineres trafikksikkerhetsarbeidet i Holtålen gjennom et trafikksikkerhetsteam. En vil nå løfte arbeidet med trafikksikkerhet fra et team til et utvalg. Derfor fremmes forslag om navneendring til Trafikksikkerhetsutvalg. En mener at et utvalg vil ha mer status og tyngde enn et team. I Kommunestyresak 59/09 ble det vedtatt at Trafikksikkerhetsutvalget blir et permanent underutvalg av Formannskapet fra Lensmannen Lensmannen i Holtålen har ansvaret for overvåkning og kontroll av trafikken og trafikksikkerheten i sitt distrikt. Fartskontroller utøvers i samarbeid med utrykningspolitiet. I samarbeid med skolene og barnehagene driver lensmannen også forebyggende arbeid og opplæring Statens Vegvesen Sør-Trøndelag Fylkeskommune overtar fra 1. januar 2010 det formelle ansvaret for drift og vedlikehold av det som er riksveg i vår kommune i dag.

6 Side 6 av 21 Trafikksikkerhetstiltak inngår som en viktig del av dette. Årlige trafikksikkerhetsbefaringer og oppfølginger er viktig i denne sammenheng Sør-Trøndelag Fylkeskommune Fylkeskommunen har sitt eget Trafikksikkerhetsutvalg FTU (fylkets trafikksikkerhetsutvalg) som holder kurs for kommunene, utarbeider fylkets trafikksikkerhetsplan og fordeler midler som Aksjon skolevegmidler og Tilskudd til små trafikksikkerhetstiltak. For å gjøre politiske medlemmer av fylkets trafikksikkerhetsutvalg kjent med trafikksikkerhetsarbeid i kommunene, er det etablert en fadderordning. Det vil si at kommunene i fylket er fordelt blant medlemmene i FTU. Kommunen har anledning til å invitere dem til å delta på møter og befaringer om trafikksikkerhet i sine kommuner, og de får et spesielt ansvar for å følge opp saker i sine kommuner. Holtålen kommunes fadder er p.t. Odd Skavern, Prost Brødtkersvei 9, 7290 Støren Lover, forskrifter og trafikkregler Trafikksikkerhet og planer behandles etter flere lovverk og forskrifter, bl.a.: Vegtrafikkloven Plan- og bygningsloven Forurensningsloven Trafikkregler Bestemmelser om: Aktsom adferd Trafikkregulering Fartsgrenser Trafikkontroll Skilting Krav til kjøretøy, osv. Bestemmelser om: Kommuneplaner Reguleringsplaner hvor trafikkforhold tillegges vekt. Forskrifter angående trafikkstøy og utslipp fra kjøretøyer Regelsett for opplærings- og kontroll-virksomhet Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge. Pålegger kommunene å ta hensyn til denne befolkningsgruppen ved planer og tiltak innen trafikkforhold. Norsk Vegplan Fylkesplan for Sør-Trøndelag Trafikksikkerhetsplanen for Sør- Trøndelag Fastlegger de økonomiske rammene og hvilke trafikksikkerhetstiltak som skal prioriteres. Inneholder kapitler om trafikksikkerhet Fastlegger mål og tiltak for trafikksikkerhets-arbeidet i Sør-Trøndelag Skiltforskriften Vegnormaler

7 Side 7 av 21 NA-rundskriv Gjelder for vegvesenet. 4. STATISTIKK 4.1. Nåsituasjonen I Holtålen er bilen det helt dominerende transportmiddelet. Kjøringen er knyttet til arbeidsreiser, transport av skole- og barnehagebarn, samt transport til fritidsaktiviteter. Den største trafikktettheten foregår etter RV 30 gjennom kommunen. I perioden juni august øker trafikkintensiteten ved RV 30 betydelig pga. turisttrafikken (ca 500 flere kjøretøy pr. døgn). Folketallsutvikling frem til og med 1. januar Befolkningsgruppe år år år år år Over 90 år Total Når det gjelder trafikktall for Rv 30 i Holtålen har Statens Vegvesen beregnet følgende ÅDT for 2008: (ÅDT = Årsdøgntrafikk - dvs. trafikken over hele året delt på 365. Dette er gjennomsnittlig trafikk pr. døgn sett over et helt år.) Kommunegrense mot Midtre Gauldal: 1160 Grøt: 1280 Hov skole Ålen: 1340 Sør for kryss med vei til Reitan: 1540 Kommunegrense mot Røros: 1560

8 Side 8 av 21 Trafikktall Rv30 Rogstad ved Støren ÅDT Andel tunge År ÅDT alle kjt ÅDT tunge kjt % , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 ÅDT: Årsdøgntrafikk. Trafikken over hele året delt på 365. Dette er gjennomsnittlig trafikk pr. døgn sett over et helt år. Dette er et tellepunkt der det telles kontinuerlig året rundt.

9 Side 9 av TILTAK 5.1. Økonomiske virkemidler Det har ikke vært avsatt kommunale midler til kommunale trafikksikkerhetstiltak på mange år. På slutten av 2008 ble det omdisponert midler fra vegbelysning til trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med lyspunkter i Lunderengshaugan boligfelt. I forbindelse med Økonomi- og handlingsplan for Holtålen kommune må det innarbeides et beløp til trafikksikkerhetstiltak i kommunen. Dette er viktig for å få utbedret trafikkfarlige punkter i Holtålen kommune, men også for å få utløst sentrale midler. Det stilles krav om egenandel fra kommunen. Støtte til trafikksikkerhetstiltak Fylkeskommunale midler som fordeles av FTU etter søknad fra kommunene. Midlene kan brukes til fysiske tiltak på fylkesveier og kommunale veier. Støtte kan gis til alle som på frivillig og ideell basis arbeider med trafikksikkerhet. Det forutsettes at de som mottar støtte ikke skal ha noen økonomisk gevinst ved å gjennomføre tiltaket. Aksjon skoleveg Kommunene kan søke om midler for å sikre barnas skoleveg gjennom fysiske tiltak langs fylkesveger og kommunale veger. Det er en forutsetning for tildeling av tilskuddsmidler at kommunen har vedtatt gjeldende trafikksikkerhetsplan og at kommunen yter 40 % i egenandel på kommunale veger. Tilskuddsordning for rydding av skog langs riksveg Statens vegvesen vil med bakgrunn i søknadene fra kommunene prioritere og fordele midler til siktrydding langs riksvegene i Sør-Trøndelag. Det presiseres at søknadsmidlene gjelder for riksveg.

10 Side 10 av Fysiske tiltak Nedenfor følger en oversikt over tiltak som en ønsker å gjennomføre i kommunen. Dette for å bedre trafikksikkerheten både på kort og lang sikt. Utgangspunktet for oversikten er: Lokalkunnskap. Rapport Rv. 30 Støren til Røros, en oversikt over investerings- og planbehov. Uarbeidet mars Holtålen kommune sitt innspill til revisjon av Fylkesvegplan Fylkesvegplan (vegplaner). EGET, HØYT PRIORITERT TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK: HOV SKOLE - ÅLEN SAMFUNNSHUS OG RV 30: Trafikksikkerheten i området Hov skole/ålen samfunnshus og RV 30 må forbedres. Særlig gjelder det kryssinga av Rv. 30. Daglig brukes området av rundt 500 personer. All gående og syklende trafikk i skoleområdet er henvist til å krysse riksvegen i og med at gang- og sykkelvegen går på motsatt side av riksvegen. Også på ettermiddag- og kveldstid må barn og unge krysse veien til trening og aktiviteter ved/i Hov skole/ålen samfunnshus. Per i dag er 2 fartshumper etablert på riksvegen foran Hov skole/ålen samfunnshus. I tillegg har fartsgrensen blitt satt til 40 km/t. Dette er positive tiltak, men enda bedre tiltak må vurderes. Bl.a. en kulvert under riksvegen. Nedsatt fartsgrense og opphøyd gangfelt forbi Hov skole og Ålen samfunnshus Utbedringer av parkeringsplasser og oppstillingsplass for skolebussene krever også større arealer i området. Samtidig ligger det et hus kloss inntil riksvegen. Det anbefales at Statens Vegvesen starter forhandlinger med huseier med tanke på innløsning. Boligen bør fjernes og eier tilbys en innløsningssum. Holtålen kommune har igangsatt arbeid med en reguleringsplan for området. Gjennom denne planen får trafikksikkerheten i området stor fokus.

11 Side 11 av 21 GANG-/SYKKELVEG-PROSJEKTER VED RV 30: Strekningen Ysetmoen Gåregrenda. Mosletta Hessdalskysset Eidet. Gang- og sykkelveg Langlandet Holthe Meget trafikkfarlig, særlig ved Yset. Store deler av denne strekningen kan få gang- og sykkelveg ved opprustning av gamle riksveg 30 Tiltak utført høsten 2009: Busslomme v/yset, samt at deler av strekningen har fått utvidet vegskulder. Dette prosjektet må ses i sammenheng med utbedring av RV. 30 på den nevnte strekningen. Beboere på strekningen Langlandet - Holthe, gjennom en underskriftskampanje, har skrevet brev til Holtålen kommune om prosjektet. Innholdet, med følgebrev fra Holtålen kommune, er videresendt til Statens vegvesen. RIKSVEG 30: Langlete Gåregrenda Eggafossen Mosletta Eidet Flytting/fjerning av bygninger nær RV 30 i Ålen sentrum. Lundbrua i Ålen Holla Holden bilverksted Nesvollen Nesvollenbakken Senke høybrekk. Planbehov: Reguleringsplan. For næmere beskrivelse: Omlegging ved Gåregrenda. Planbehov: Reguleringsplan. En smal og uoversiktlig strekning, med et rasfarlig område rett ovenfor riksvegen. Planbehov: Reguleringsplan. Denne strekningen har lenge hatt topp prioritert fra Holtålen kommune. Vegbanen er smal, det er mye svinger på strekningen og riksvegen er meget uoversiktlig. Reguleringsplan for strekningen er stadfestet. Ved det ene huset går gang- og sykkelvegen helt inn til veggen av huset. På den andre siden har en riksvegen. Det er ikke noe heldig kombinasjon for de myke trafikkantene. Her har en 2 alternative løsninger. Alternativ 1: At huset flyttes lengre fra gang-/ og sykkelvegen. Alternativ 2: At Statens Vegvesen starter forhandlinger med huseier med tanke på innløsning. Boligen fjernes og eier tilbys en innløsningssum. Ved fjerning/flytting av dette huset har en også lettet sikten for busser som kjører inn/ut av bussholdeplassen i Ålen sentrum. Lundbrua i Ålen sentrum, ny og bredere bru. Planbehov: ingen. Senke høybrekk ved Holla. Planbehov: Reguleringsplan. Løfte lavbrekk ved Holden bilverksted. Planbehov: Reguleringsplan. Omlegging ved Nesvollen planovergang. Planbehov: Reguleringsplan. Forbrede stigningsforhold i Nesvollbakken. Planbehov: Reguleringsplan.

12 Side 12 av 21 FYLKESVEGER FV 591 Haltdalen - Aunegrenda Jernbaneundergangen er meget trang og trafikkfarlig, og etter befaring med Statens Vegvesen og TST har Vegvesenet høsten 2009 bedret sikten ved å senke terrenget i innerkurven på oversiden av jernbaneundergangen. TST har også sendt en anmodning til Jernbaneverket om utbedring av denne undergangen Hessdalskrysset Hessdalen - Jenshaugen FV 576 Aunvegkrysset Aunegrenda FV 591 Graftåsvegen Graftås FV 573 Strekningen trenger opprustning, 5,5 km mangler fast dekke. I tillegg må det bygges ei ny bru over Benda. Den er i dag smal (det går kun en personbil på brua) og meget trafikkfarlig. Dagens vei, foran og etter brua, er meget uoversiktlig. Den må det gjøres noe med samtidig. Holtålen kommune prioriterer denne på topp på grunn av stor trafikk og ønske om økt fritidsbygging i Hessdalen. Dette genererer igjen økt trafikk Strekningen trenger opprustning. Spesielt gjelder det strekningen fra Hultbrua og veien videre inn i Aunegrenda. Det mangler fast dekke på samme strekning. Også her forventes det økt trafikk. Bl.a. på grunn av økt fritidsbebyggelse. På denne parsellen er det Stor-Rena bru som må opprustes. Brua er smal og trafikkfarlig. I tillegg er enkelte svinger meget smal og bør utbedres. Fra Stor- Rena opp til Reitan må det legges fast dekke Prioriteringer Ut fra oversikten under pkt. 5.2 gjøres følgende prioriteringer: Dagens og nye fylkesveger (fra 1. januar 2010): 1. Holtålen kommune prioriterer følgende strekninger: 1. Utbedring av strekningen Mosletta - Eidet. Reguleringsplan stadfestet. 2. Omlegging av Nesvollen planovergang. 3. Utbedring ved Eggafossen. 4. Opprusting av Hessdalsveien 5. Opprusting av Graftåsveien 6. Opprusting av Aunvegen

13 Side 13 av Trafikksikkerhetstiltak. Holtålen kommune prioriterer følgende tiltak: Området Hov skole Ålen samfunnshus Rv Gang- og sykkelveg-prosjekter. Holtålen kommune prioriterer følgende strekninger: 1. Gang- og sykkelveg på strekningen Mosletta Hessdalskrysset (ses i sammen med utbedring av Rv. 30 på samme strekning). 2. Gang- og sykkelveg på strekningen Langlandet Holthe. 3. Gang- og sykkelveg på Ysetmoan Gåregrenda. I TILLEGG GJENNOMFØRES FØLGENDE TILTAK: Trygt hjem for en 50-lapp Sør-Trøndelag Fylkeskommune satte høsten 2004 i verk prosjektet "Trygt hjem for en 50- lapp". Prøveprosjektet ble godt mottatt i kommunene. Mange har benyttet seg av tilbudet, og det administrative har også fungert godt. Drosjenæringen har også gitt positive tilbakemeldinger. Ordningen gjelder for ungdom mellom 15 og 22 år. Ordningen gjelder uansett distanse innenfor kommunegrensa, og kveld/natt til lørdag og kveld/natt til søndag. Sør-Trøndelag Fylkeskommune bidrar med 1 million kroner til tiltaket. I tillegg kommer egenandeler fra kommunene. Holtålen kommune deltar i denne ordningen, og det er meget viktig at det finnes midler slik at ordningen kan videreføres i årene som kommer. Skogrydding For å bedre sikten langs alle riks-, fylkes-, kommunale og private veger bør skogrydding prioriteres. Trafikkfarlige situasjoner oppstår ofte pga. tett vegetasjon langs vegene. Den henstilles til grunneierne å rydde skog langs veier generelt. Holtålen kommune har høsten 2009 fått tilsagn om inntil kr ,- for skogrydding langs riksveg for å bedre trafikksikkerheten. Dette er på langt nær tilstrekkelig, men det er ønskelig at det også i 2010 og i årene fremover blir innvilget midler til slikt.

14 Side 14 av Opplærings- og informasjonstiltak Nr. Område Problem/tiltak Tid Ansvar Kommentar A Info/opplæring barnehagene B Info/opplæring skolene 6-åringene og alle trinn fra C Info/opplæring eldre Tema Trafikksikkerhet Herunder Refleks Sykkelhjelm Sikkerhetsbelter Tema Skolestart Trafikksikkerhet Herunder Refleks Sykkelhjelm - Sikkerhetsbelter Tema Trafikk-kurs Hvert år vår og høst Hvert år på høsten Hvert år om vinteren TST kaller inn berørte parter og ansvarliggjør dem sine oppgaver. Det er TST som har ansvaret for å følge opp at alle tiltak blir utført. Oppvekst og Lensmann Oppvekst og Lensmann Helseetat, Eldrerådet og Lensmann Trafikksikkerhetsteamet mener at legestanden bør være seg mer bevisst sitt ansvar v/fornyelser av førerkort Kontroll Fartskontroll og teknisk kontroll gjennomføres flere ganger årlig av Lensmann/UP. Trafikksikkerhetsteamet ønsker flere fartskontroller, særlig i Ålen sentrum (forbi Coop Ålen), samt på Ysetmoan i Haltdalen. Kontrollene ønskes utført til forskjellige tider i døgnet. 6. EVALUERING OG REVIDERING - 0-VISJONEN Problemer: Den økonomiske situasjonen både kommunalt og fylkeskommunalt. Mål: TST vil gjøre sitt beste for å få gjennomført trafikksikkerhetsplanen. Tiltak: Alle tiltak beror helt og holdent på finansiering av prosjektene.

15 Side 15 av 21 VEDLEGG: Statistikk 1. Politiregistrerte trafikkulykker - Holtålen kommune Generelle tall drepte / drepte / varig meget alv alvorlig lettere År. ulykker drepte Sum

16 Side 16 av 21 9 Trafikkulykker Holtålen kommune ulykker og drepte/ ulykker drepte / Trafikkulykker Holtålen kommune drepte/varig drepte meget alv alvorlig

17 Side 17 av 21 Politiregistrerte trafikkulykker Holtålen kommune Ulykkestyper drepte / drepte / varig meget alv alvorlig lettere År. ulykker drepte Andre uhell Samme kjøreretning Motsatt kjøreretning Kryssende kjøreretning Fotgjenger innblandet Utforkjøring Sum

18 Side 18 av 21 Politiregistrerte trafikkulykker Holtålen kommune Vegtyper drepte / drepte / varig meget alv alvorlig lettere År. ulykker drepte Ukjent Fylkesveg Privatveg Riksveg Sum

19 Side 19 av 21 Politiregistrerte trafikkulykker Holtålen kommune Aldersgrupper Meget alvorlig skadd drepte/ Alvorlig Lettere Alder 5-årsgrupper Drept skadd skadd ukjent Sum

20 Side 20 av 21 Politiregistrerte trafikkulykker Holtålen kommune Trafikkulykker Holtålen kommune fra 1990 Målestokk 1:58399

21 Side 21 av Trafikkulykker Holtålen kommune fra 1990 (Lim inn kart fra PDF-fil her)

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 44 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2016 2020 Side 2 av 44 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. VISJON, MÅL OG VIRKEMIDLER... 4 2.1. Visjon... 4 2.2. Hovedmål... 4 2.3. Delmål...

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 38 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2016 2020 Side 2 av 38 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. VISJON, MÅL OG VIRKEMIDLER... 4 2.1. Visjon... 4 2.2. Hovedmål... 4 2.3. Delmål...

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

Kommuneplan for Grane Kommune

Kommuneplan for Grane Kommune Kommuneplan for Grane Kommune Trafikksikkerhet i Grane Lokal handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i KS 18.06.2014 Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Årsbudsjett Regnskap Årsberetning

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL BERLEVÅG KOMMUNE Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Innhold: STRATEGIDEL 1. Innledningog overordnede målsettinger 2. Status 3. Målsettinger HANDLINGSDEL 4. Handlingsplan 5. Prioritering 1 1.

Detaljer

Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden og revisjon av handlingsprogrammet

Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden og revisjon av handlingsprogrammet Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe:2013/8650-4 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden 2014-2017 og revisjon av handlingsprogrammet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Bruk av forkortelser.

Innholdsfortegnelse. Bruk av forkortelser. fysiske Forord I 1996 vedtok Stortinget at kommuner som fortsatt ønsker å motta midler til Aksjon skoleveg måtte utarbeide en handlingspian for trafikksikkerhet. Fra og med 2001 er det krav at en slik

Detaljer

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen Presentasjon av ordningen AKSJON SKOLEVEG Trafikksikkerhetsmidler gjennom Fylkestrafikksikkerhetsutvalget FTU Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune AKSJON SKOLEVEI

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 9046 Oteren Tlf 77 21 28 00 Fax 77 21 28 01 STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 31.05.2011. Offentlig ettersyn: 14.07.11-31.08.11 handlingsplan for trafikksikkerhet 2012-2013.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2005/5026 - /Q80 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Visjon og målsetting... 4 2.1. Visjon... 4 2.2. Delmål... 4 3. Organisering... 5 3.1. Politisk organisering... 5 3.2. Administrativ

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Møterom Steinvikholm, Rådhuset

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Møterom Steinvikholm, Rådhuset STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møtedato: 22.08.2011 Møteprotokoll Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Møterom Steinvikholm, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: 16/11 Til sak: 27/11 Følgende faste

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Visjon og målsetting... 4 2.1. Visjon... 4 2.2. Delmål... 4 3. Organisering... 5 3.1. Politisk organisering... 5 3.2. Administrativ

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET 2016-19 Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 00DREPTE HARDT SKADDE Innhold 1 Forord... 1 2 Målsetning og strategiske føringer... 1 3 Oppbygging... 1 4 Beskrivelse

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune Kapittel 2 Planprosess Kapittel 3 Strategidel Kapittel 4 Handlingsdel - Tiltak

Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune Kapittel 2 Planprosess Kapittel 3 Strategidel Kapittel 4 Handlingsdel - Tiltak Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune... 3 1.1 Kommunen har ansvar for trafikksikkerheten... 3 1.2 Hvorfor skal Hamarøy kommune ha en trafikksikkerhetsplan?... 3 1.3 Organisering... 3 1.4

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret den 24.02.2011 i sak 8/11 2 INNHOLD Forord....s.3 Vedlikehold av planen...s.3 Del 1. Generelt om trafikksikkerhet..s.4 Generelt om Gausdal kommune..s.5

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Vedtatt Nordre Land kommunestyre 17.11.205 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål

Detaljer

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 1. Innledning 2 Planaktivitet Eksisterende Trafikksikkerhetsplan for Søndre Land kommune gjaldt for perioden 2006 2010 Planen har nå vært under revisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KLÆBU KOMMUNE 2009-2012 Foto: Frank Strøm Forord I 1996 vedtok Stortinget at kommuner som fortsatt ønsker å motta midler til Aksjon skoleveg måtte utarbeide en handlingsplan for

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Januar 2012 Vedlegg 1] SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Høringsutkast] Høringsutkastet ble behandlet i Formannskapet 6. februar 2012. Forslaget sendes ut på høring, og bli lagt ut

Detaljer

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Planprogram Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017-2020 Utarbeidet av Karmøy kommune, driftsavdelingen. 07.04.2016 Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast for planperiode 2013 2016 29.04.2013 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Medvirkning... 4 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore og Uvdal kommune...

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 02.05.2007 Vedtatt i kommunestyret 21. juni 2007 Forord I august 1997 ble det utarbeida trafikksikkerhetsplan for i tilknyting til at 6 åringene

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM FOR KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN ETNEDAL KOMMUNE Plan og næring 16.01.2012 Innhold Innhold... 1 1 Innledning og bakgrunn for planarbeidet... 2 2 Kort beskrivelse av Etnedal kommune... 2 3

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Trafikksikkerhetsplan 2003 2012 for Nordreisa kommune Handlingsplan 2003 Oppbygging av planen Ved utarbeidelse av denne trafikksikkerhetsplanen samarbeider

Detaljer

Berg kommune. Planprogram. Trafikksikkerhetsplan Forslag Høringsdokument

Berg kommune. Planprogram. Trafikksikkerhetsplan Forslag Høringsdokument Berg kommune Planprogram Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 Forslag 13.12.2016 Høringsdokument 1 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer... 2 2.2 Regionale føringer...

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse Saknr. 17/3878-7 Saksbehandler: Øystein Sjølie Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Utkast til uttalelse Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Ulykkesstatistikk Buskerud

Ulykkesstatistikk Buskerud Ulykkesstatistikk Buskerud Tallene som er brukt i denne analysen tar i hovedsak for seg ulykkesutviklingen i Buskerud for perioden 2009-2012. For å kunne gjøre en sammenligning, og utfra det si noe om

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I SNILLFJORD KOMMUNE 2009-2012

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I SNILLFJORD KOMMUNE 2009-2012 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I SNILLFJORD KOMMUNE 2009-2012 Vedtatt i K-sak 32/09, 30.06.2009 Endret i K-sak 101/11, 20.12.2011 INNLEDNING... 3 VISJON OG MÅL... 4 0-VISJONEN... 4 KOMMUNALE MÅL...

Detaljer

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata Ulykkesanalyse Fv 7 Karmsundgata -Fra Opelkrysset til Gard Svein Ringen jr. Seksjonsleder Trafikksikkerhetsseksjonen, Veg- og transportavdelinga Region vest Mai 1 (vedlegg mars 1) 1. Innledning I forbindelse

Detaljer

Skolevei. Behandling av eksterne planer - Kommuneplaner - Reguleringsplaner. Hva ser vi etter?

Skolevei. Behandling av eksterne planer - Kommuneplaner - Reguleringsplaner. Hva ser vi etter? Skolevei Behandling av eksterne planer - Kommuneplaner - Reguleringsplaner Hva ser vi etter? Hvem er jeg? Wenche Klungland Jobber i Statens vegvesen avdeling Aust-Agder, plan og forvaltning Skriver bla.

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/13 12/2297 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/13 12/2297 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 30.08.2013 Klokkeslett: 13.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM RISSA KOMMUNE Arkiv: Dato: 20.5.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa trafikksikkerhetsutvalg 27.5.2016 HLTM Saksbehandler: Linn Kristin Hassel ASKJEMSVEIEN SOM TRYGG SKOLEVEI Sakens bakgrunn

Detaljer

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Hemne kommune Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Sør-Trøndelag, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt

Detaljer

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak 8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak RV = riksvei, FV = fylkesvei, KV = kommunalvei, SVV = Statens Vegvesen, TT = Trygg Trafikk, = Vadsø Kommune. 1. Gang- og sykkelsti/fortau/fotgjengerfelt

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 2014-2017 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 Rehabilitering av veilys på Kurland 0 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Ulykkessituasjonen... 3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet... 6 4. Holdningsskapende arbeider... 6 4.1.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/584-2 N06 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre

Detaljer

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner.

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. Statens vegvesens håndbok 209, «veileder på kommunale trafikksikkerhetsplaner»

Detaljer

NOTAT. Plan, kart og miljø. Kommunedelplan trafikksikkerhet Innkomne innspill med kommentarer

NOTAT. Plan, kart og miljø. Kommunedelplan trafikksikkerhet Innkomne innspill med kommentarer Plan, kart og miljø NOTAT Vår ref. Dato 25508/2015/Q80/1624LIKH 28.08.2015 Kommunedelplan trafikksikkerhet 2014 2026 - Innkomne innspill med kommentarer Tekst i kursiv er tatt inn som endringer i plandokumentet

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune A³iZc `dbbjcz Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune Vedtatt 3. mars 2010. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LØTEN 03.03.2010 Innholdsfortegnelse: Side: Innholdsfortegnelse:... 1 Innledning... 1 Innspill til

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets.

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. (i Gran Kommune) Forord: Grymyr skolekrets er tidligere prioritert mht. sykkel og gangsti fra fortrinnsvis Stadum til Fjordvang. Prioritering antas begrunnet

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikker kommune- Et organisatorisk trafikksikkerhetstiltak Trafikksikker kommune- Et samarbeidstiltak i regi av fylkeskommunene og Trygg Trafikk Resultatkonferansen,

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur. Inderøy kommune forutsetter at avsatte midler som ligger i dagens fylkesvegplan videreføres:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur. Inderøy kommune forutsetter at avsatte midler som ligger i dagens fylkesvegplan videreføres: Arkivsak. Nr.: 2012/3292-4 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Innspill til Fylkesvegplan 2014-2017 Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune forutsetter

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Alle skoler skal benytte opplæringstilbud ved Eberg Trafikkgård for elever ved 5-trinn. 8000

Alle skoler skal benytte opplæringstilbud ved Eberg Trafikkgård for elever ved 5-trinn. 8000 Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 Tiltaksdel A. Oversikt over holdningsskapende arbeid Prosjekt Gjennom- Tiltak Kostnad Finansiering Ansvarlig for førings år utførende Prioritet Saks 2017-20 Alle oppvekstsentra

Detaljer

Arkivsak: 17/164 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - FØRSTEGANGS BEHANDLING

Arkivsak: 17/164 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - FØRSTEGANGS BEHANDLING Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 17/164 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - FØRSTEGANGS BEHANDLING Saksnr. Utvalg Møtedato 49/17 Formannskapet 07.04.2017 38/17 Kommunestyret 25.04.2017

Detaljer

Innspill til fylkesvegplan for Oppland

Innspill til fylkesvegplan for Oppland Innspill fra Søndre Land til handlingsprogrammet for fylkesveier i Oppland 2018-2021. Oppland fylkeskommunes handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 skal nå revideres og Søndre Land kommune har her

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplan Trafikksikkerhetsplan for RINDAL KOMMUNE 2018-2021 vedtatt, K-sak 61/17 Innhold Innledning... 3 Prosess og medvirkning... 3 Visjon og målsetning... 4 Situasjonsbeskrivelse... 5 Vegtype og trafikkmengde...

Detaljer

Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene

Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene 2017-2018 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer plan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no e-post:

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for Trafikksikkerhet

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Forslag til planprogram Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Gjerstad, 27.11.2017 Innhold 1 Innledning...3 2 Bakgrunn...3 3 Overordnede planer...3 4 Mandat...3 5 Medvirkning og informasjon...4 6 Planprosess...4

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet , vedtatt av kommunestyret

Handlingsplan for trafikksikkerhet , vedtatt av kommunestyret Handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2019, vedtatt av kommunestyret 19.05.16 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid... 3 1.3 Organisering... 4 1.4 Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

KVU Oppland grense - Jaktøya

KVU Oppland grense - Jaktøya KVU Oppland grense - Jaktøya Verksted 22. november 2010 på Oppdal Statens vegvesen Region midt Jill Hammari Sveen KORRIDOR/ STREKNING E6 mellom Oppland grense og Trondheim grense, en strekning på 145 km

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i kommunestyret 24.6.2013 for planperiode 2013 2016 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Medvirkning... 4 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore og Uvdal

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Osen trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Osen trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Osen trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: 11.02.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Kirsti Jakobsen som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978

Detaljer

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål - 2014 Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen Vegdirektoratet 1 Trafikken i gamle dager 10.06.2015 Resultatkonferanse om trafikksikkerhet

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, 02.09.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

Ulykkessituasjonen i Oslo

Ulykkessituasjonen i Oslo Ulykkessituasjonen i Oslo 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Relativ utvikling fra 1989 ( Index 1990 = 100

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg BROMSTADVEGEN. FARTSGRENSE 30 KM/T VED STRINDHEIM SKOLE OG KRYSSET BROMSTADVEGEN/BRØSETVEGEN Arkivsaksnr.: 06/37294 Saksbehandler: Ivar Arne Devik Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar

Detaljer

Lier kommune Trafikksikkerhetsplan Strategidel. Vedtatt av Lier kommunestyre

Lier kommune Trafikksikkerhetsplan Strategidel. Vedtatt av Lier kommunestyre Lier kommune Trafikksikkerhetsplan 2017 2020 Strategidel Vedtatt av Lier kommunestyre 12.12.2016 Forord I følge forvaltningsavtalene mellom Viva Iks og Hurum, Lier og Røyken kommuner, er en av oppgavene

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Nullvisjonen innebærer at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre En visjon vi strekker oss mot i trafikksikkerhetsarbeidet 2 Personskadeulykker

Detaljer

1.2 Visjon og mål Flatanger kommune har nullvisjonen som visjon i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet.

1.2 Visjon og mål Flatanger kommune har nullvisjonen som visjon i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet. DEL I: STRATEGISK PLAN 1.0 HVORFOR TRAFIKKSIKKERHETSPLAN I FLATANGER? 1.1 Bakgrunn for plan Det har lenge vært etterspurt en helhetlig satsing på trafikksikkerhetsarbeid i Flatanger. Gjennom vedtak i hovedutvalget

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, XX.XX.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret:

Vedtatt av kommunestyret: Vedtatt av kommunestyret: 7.06.04 0 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning s ansvar, myndighet og muligheter 3 Riks- og fylkesveger 3 Kommunale veger 3 Private veger 3 Visjon og målsetning 3 Trafikkbildet

Detaljer

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla 2014 Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla ÅRSRAPPORT 2014 N ULLVISJONEN I D ATO PÅ NYHETSBREV Trafikksikkerhetsplaner for Søgne, Songdalen og Vennesla er ferdig! Kommunene Søgne,

Detaljer

Ulykker i tunneler. Arild Engebretsen Rådgiver Statens vegvesen

Ulykker i tunneler. Arild Engebretsen Rådgiver Statens vegvesen Ulykker i tunneler Arild Engebretsen Rådgiver Statens vegvesen Hendelser i tunneler Oppgitt årsak til hendelse 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Bensinmangel Brann/branntilløp i kjøretøy Gjenstand i kjørebanen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om trafikksikkerhetsmidler 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2008/10673 - /233 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Kommunedelplan trafikksikkerhet

Kommunedelplan trafikksikkerhet Kommunedelplan trafikksikkerhet Forslag til planprogram 12.10.2016 Nes kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Hovedproblemstillinger i ny plan... 2 3. Utredningsbehov... 3 4. Mål i planen... 3 4.1. Resultatmål...

Detaljer

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012 Klok av skade Tromsø 26. september 2012 Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold Marit Wroldsen Dahl Statens vegvesen Anne Slåtten Vestfold fylkeskommune Disposisjon Marit: - Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Bakgrunn.4 1.2 Plandokument..4 1.3 Deltakere.4 1.4 Kostnader og finansiering...5

Detaljer

Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden 2016-2019 og revisjon av handlingsprogrammet

Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden 2016-2019 og revisjon av handlingsprogrammet Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2015/6825-10 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden 2016-2019 og

Detaljer

Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg for miljø og utvikling vedtar rullering av trafikksikkerhetsplan for 2016.

Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg for miljø og utvikling vedtar rullering av trafikksikkerhetsplan for 2016. Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 15/00798-1 Saksbehandler Jostein Vårlid Saksgang Hovedutvalg for miljø og utvikling Møtedato RULLERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020 1 INNHOLDSLISTE Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1. Kommunal trafikksikkerhetsplan... 3 1.2. Trafikkulykker.... 4 2. Organisering av arbeidet med planen... 4 2.1.

Detaljer

Rapport fra TS-revisjon

Rapport fra TS-revisjon Region nord Veg- og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhet 2014-08-25 Rapport fra TS-revisjon Nivå 2: Reguleringsplan Fv12 Mercurvegen 1. Innledning Etter henvendelse fra Hilde Heitmann, Midtre

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Oppland fylkeskommune

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Oppland fylkeskommune Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Oppland fylkeskommune Foto: Nasjonal turistveg Valdresfl ya, Helge Stikbakke, Statens vegvesen INNHOLD FORORD... 2 INNLEDNING... 2 ULYKKESSITUASJONEN... 4 NULLVISJONEN...

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune,

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, Vår saksbehandler Webadresse http://www.kristiansand.kommune.no/ Telefon/Telefaks

Detaljer