TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KARLSØY KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KARLSØY KOMMUNE 2008-2012"

Transkript

1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KARLSØY KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KARLSØY KOMMUNE

2 FORORD Karlsøy kommunestyre vedtok den første trafikksikkerhetsplanen i mars 2002, for 4-årsperioden I vedtaket heter det at planen skal rulleres hvert 4. år. Utarbeiding av den første planen var fundamentert i ei prosjektgruppe der følgende deltok: Lensmannsetaten, Tromsbuss, utviklingslagene/bygdelag og Karlsøy kommune. Et arbeid med rullering av planen ble påbegynt i 2006, det ble bl.a. tatt kontakt med utviklingslagene. Da det ikke var avklart hvor dette planarbeidet skulle plasseres administrativt, ble oppfølginga av arbeidet for en tid lagt til side. Teknisk utvalg vedtok i møte å ferdigstille rulleringen av planen, og satte ned et utvalg på 3 personer som skulle gjennomføre dette arbeidet. Disse er: Mona Sørensen (leder), Jan Olsen og May-Jorunn Corneliussen. Forslag til trafikksikkerhetsplan for Karlsøy kommune legges med dette fram til politisk behandling. Neste rullering av planen skal være foretatt innen utgangen av 2012, mens handlingsplanen skal ha en årlig gjennomgang med eventuelle justeringer. Hansnes, juni 2008 Bent Gabrielsen ordfører INNHOLDSFORTEGNELSE: 2

3 Forord 2 Innholdsfortegnelse 3 Kap. 0 Sammendrag 0.1 Arbeidsform, metoder, resultater og hovedmål 4 Kap. 1 Rammer for planarbeidet og målsettinger 1.1 Ytre rammer Hovedmålsettinger med forklaringer Hovedsatsingsområder 6 Kap. 2 Situasjonsbeskrivelse av trafikkbildet i Karlsøy 2.1 Generelt Spesiell problembeskrivelse Vestre Vannøy Østre Vannøy Reinøya Skogsfjord Skogsfjordvatn Dåfjord Rebbenes Karlsøya Gamnes Hansnes Grunnfjord Skoleveisundersøkelsen i Oppsummering 11 Kap. 3 Handlingsplan 3.1 Innledning Beskrivelse av tiltakene 13 Kap. 4 Oppfølging av trafikksikkerhetsplanen 4.1 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Karlsøy kommune Avslutning og forslag til vedtak 15 Kap. 0 Sammendrag 0.1 Arbeidsform, metoder, resultater og hovedmål 1. februar 1996 vedtok Stortinget en interpellasjon der Stortinget ber regjeringen stimulere flere kommuner til å utarbeide handlingsplaner for trafikksikkerhet, 3

4 blant annet ved å sette slike handlingsplaner som en forutsetning for å få midler til Aksjon skoleveg. På denne bakgrunn oppnevnte kommunestyret i 1998 en styringsgruppe satt sammen av personer fra politisk og administrativt nivå. Styringsgruppen utnevnte så en prosjektgruppe, med bred geografisk representasjon, som skulle jobbe frem innholdet i planen og melde det opp til styringsgruppen. Stort engasjement i både bygdemøter og skolevegsundersøkelser, arrangert høsten 1999, viste en del felles problemstillinger for bygdene. Innbyggerne ønsker seg bl.a. bedre vegvedlikehold, bedre strøing, mer autovern, nedsatt fartsgrense, bedre krattrydding, utbedring/skilting av smale bruer, asfaltering av samtlige kommune- og fylkesveger. Rulleringen i er foretatt gjennom skriftlig og/eller muntlig kontakt med utviklingslagene, og viser at svært mye av problemene fra 1999 foresatt gjelder. I tillegg har vi fått en del nye utfordringer, bl.a. på grunn av økt trafikkmengde. Planens hovedmålsetting er «Økt trafikksikkerhet for alle» - med hovedmålgruppe barn og unge. Handlingsdelen av denne planen skal først og fremst avspeile mål og hovedmålgruppe, men skal også speile andre sider av trafikksikkerhetsarbeidet. Kap. 1 Rammer for planarbeidet og målsettinger 1.1 Ytre rammer Handlingsplan for trafikksikkerhet i Troms , som bl.a. er basert på Trafikksikkerhetsplan for Troms, Fylkesvegplan for Troms og Nasjonal Transportplan, har vært et viktig dokument i utarbeidelsen og rullering av Karlsøy kommunes trafikksikkerhetsplan. 4

5 En vesentlig del av trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram omhandler fysiske tiltak, men det er viktig å være klar over samspillet mellom de fysiske tiltak, holdningsskapende arbeid og informasjon/bevisstgjøring for å oppnå optimal effekt av tiltak som iverksettes. Troms fylkes trafikksikkerhetsplan for perioden legger opp til en del sentrale og regionale mål for trafikksikkerhetsarbeidet. Ved utarbeidelse av lokale planer er det naturlig å "ta tak i" de føringer som ligger i Fylkesplanen. Fylkesplanens overordnede mål er: Bedre trafikksikkerhet for alle i Troms Fylkesplanens delmål er: - Redusere antall skadde og drepte Herunder følgende satsingsområder: i. Respekt for farts- og promillegrense ii. Unge bilførere iii. Utforkjørings- og møteulykker iv. Vinterulykker - Økt trygghet i trafikken Herunder følgende satsingsområder: i. Ubeskyttede trafikanter ii. 6-åringer iii. Rassikring iv. Eldre i trafikken - Trafikksikkerhet i fokus Herunder følgende satsingsområder i. Samordne trafikksikkerheten ii. Kommunale trafikksikkerhetsplaner iii. Registrering av trafikkulykker iv. Ulykkesanalysegrupper Kommunestyrets vedtak fra 1998: Karlsøy kommune utarbeider handlingsplan for trafikksikkerhet. Kommunestyret oppnevner en styringsgruppe som skal lede arbeidet med trafikksikkerhetsplanen. Plan- og miljøutvalgets modell for, og sammensetning av, styringsgruppa vedtas. Leder av Plan- og miljøutvalg, leder av Kultur- og Opplæring, skolesjef, teknisk sjef, barnas representant i Plan- og miljøutvalget samt lensmannen er medlemmer av styringsgruppa. Tromsbuss tilbys en plass som observatør i styringsgruppa for trafikksikkerhetsplanen. SU ved skolene og 5

6 utviklingslagene skal være forslagsstiller/premissleverandør og høringsinstans for styringsgruppen. Prosjektgruppas arbeid Prosjektgruppa vektla i sitt arbeid å skaffe mest mulig informasjon og dokumentasjon om eksisterende forhold. For å skaffe slik dokumentasjon inviterte gruppa bygdelag og skoler i kommunen til å gi innspill i planarbeidet. I forbindelse med rulleringen av planen, er det i hovedsak utviklingslagene det har vært tatt kontakt med. 1.2 Hovedmålsettinger med forklaringer Hovedmålsettinger i planen er «Økt trafikksikkerhet for alle» Karlsøy kommunes visjon er: Trivsel og muligheter i et levende øyrike. Denne visjonen kan også kobles til trafikksikkerhetsarbeidet. Det å satse på økt trafikksikkerhet for alle aldersgrupper og alle typer trafikanter, betyr også økt trivsel blant befolkningen. 1.3 Hovedsatsingsområder Den overordnede målsettingen søkes nådd gjennom følgende hovedsatsingsområde: n Økt trygghet i trafikken enten du går, sykler eller kjører 1. Utbedre trafikkfeller (smale bruer, manglende autovern, bedre skilting, etc.) 2. Nedsatt fartsgrense i bygdene. 3. Busskur/busslommer. 4. Gang- og sykkelveg, Hansnes, Gamnes og Vannvåg. 5. Trafikk som tema i skole og barnehage. 6. Trafikalt grunnkurs for ungdom arrangeres i kommunen. n Skape bedre trafikkultur 1. Trafikk som tema i barnehage og skole. 2. Trafikalt grunnkurs for ungdom arrangeres i kommunen. Kap. 2 Situasjonsbeskrivelse av trafikkbildet i Karlsøy 2.1. Generelt Karlsøy kommune kjennetegnes ved lav befolkningstetthet spredt på fem øyer, med fem større bygdesenter hvor omlag 80 % av kommunens befolkning bor, samt åtte - ti mindre bygder. 6

7 De siste årene har vegtrafikken økt radikalt, da spesielt tungtrafikk som bl.a. skyldes at fiskeribedriftene i stadig økende grad transporterer sine produkter med trailer, samt to nye produksjonsbedrifter på Reinøya. Fortsatt har Karlsøy kommune de lengste strekninger av grusveg i fylkesvegnettet. Dette gjelder Fv 301 Reinøya og Fv 304 Hansnes Grunnfjordbotn. 2.2 Spesiell problembeskrivelse Ved registrering av trafikkrelaterte problemer i Karlsøy kommune har utvalget innhentet lokalt kjennskap gjennom forespørsel til utviklingslagene i kommunen. Innspillene til den opprinnelige planen ble forelagt utviklingslag og enkeltpersoner med lokalkunnskap, der vi ba de peke ut hvilke punkter som fortsatt var aktuell samt komme med nye innspill. Vi ba også om ei prioritering av de viktigste utfordringene med tanke på handlingsplanen. I oversikten nedenfor har en valgt å gjengi problemene geografisk Vestre Vannøy n Busslommer og ev. busskur vil skape sikrere skoleveg. Uheldig sammenfall av stor trafikk med mange trailere til/fra ferga samtidig med skolebussen. n Smale broer må merkes med vikepliktskilt, med forkjørsrett til ferga, fra både Vannareid og Vannvåg. Det må opparbeides møteplasser på begge sider av bruene. n For dårlig utbygd autovern på Vestre Vannøy. n Bedre og mer synlige brøytestikker vinterstid. n Bedre rydding av skog og kratt langs vegskråningene. n Politiet bør gjennomføre hyppigere farts- og promillekontroller. n Samordne avkjøringer slik at disse reduseres. n Vegkrysset ned til Bekkestranda må utbedres da det er svært uoversiktlig. n «Barn leker» og flere vikeplikt- og opplysningsskilt der det er behov, f.eks. Einarstrand - Svenes. n Vegen på moloen til Torsvåg er for smal. Bør bygges møteplasser. n Det bør monteres bom i begge endene av Burøysundvegen slik at det blir mulig å stenge ved uvær. n Nedtrapping av fartsgrense når Burøysundvegen nærmer seg Vannareid, n Mobildekning Burøysundeidet. n Veglys mangler i uoversiktlig sving i Burøysund ved 50-skiltet. n Autovern på Høgbergan mangler. Farlig område. n 50 km fartsgrense fra Storelva og forbi Vannøy Sjøcamping, hvor det er registrert 26 avkjøringer i bruk Østre Vannøy 7

8 Innspill fra Østre Vannøy utviklingslag i 2006: n Utbedring av smale bruer til full vegbredde. Inntil dette er gjort, settes det opp vikepliktskilt ved bruene. n Gang- og sykkelsti i Vannvåg fra Stornes til Munkan. n Autovern ved Rabben og Komsøra ved Lanesøra, videre Munkan og Kvitnesbakken, strekningen Vannvåg - Fakken - Gjøvika, Vikanakken og Tennesbakken mellom Fakken og Kristoffervalen. n Forkjørsveg gjennom Vannvåg. n Skilting med Husdyr i veibanen. n Veglys ved resterende av de kommunale veier i Vannvåg og på Valanes. n Asfaltering av kommunal veg i Vannvåg og Nord-Vannvåg i full vegbredde. n Bedre skilting ved bl.a. barnehage og andre steder hvor barn samles mye. n Hyppige promille- og fartskontroller, særlig i områder med 30 og 50 km soner Reinøya Innspill fra Stakkvik og omegn utviklingslag (2008): n Samtlige bruer på øya må utbedres, Reinskarbrua og brua ved Reinsvoll nevnes spesielt. n Skilt med forkjørsrett ved bruene, og opparbeide møteplasser her. n Busskur på holdeplassen ved Stakkvik skole. n Vikepliktskilt fra boligfeltet og skolen i Stakkvik mot hovedveien. n 60-sone fra Stakkvik utvides sørover til bakketopp Sandnes, ca. 800 m sør for fergeleie, for å unngå farlige situasjoner i krysset til fergeleiet. n Fysisk atskillelse mellom gående og kjøretøy på fergeleiene (Reinskar og Hansnes). n Asfaltering av vegene på Reinøya må prioriteres. n Salting av vegene så snart de tørker opp. Innspill fra Søndre Reinøy utviklingslag (2008): n Vikepliktskilt fra boligfelt og skolen i Stakkvik mot hovedveg, samt fra fergeleiet. n Samtlige bruer på Reinøya bør utbedres. n Rassikring ved Sæthaugen. n Manglende autovern Brattrein Middagsnes - Finnkrokelva n Manglende autovern Sæterelva - Grøtnesdalen. n Utbedring telehiv Jamteby Bukta n 60-sone gjennom alle bygdene. i. Skogsfjord Skogsfjordvatn n Nedsatt fart til 60 km fra Storhaugen til Lassejorda. n Merking med vikeplikt/forkjørsskilt ved smale bruer. n Bedre krattrydding langs vegkantene, helt fra Hessfjordkrysset. n Skilting av vegkryss på Dåfjordeidet må bli bedre. Bør bli forkjørsveg her. 8

9 n Opprettholde god rydding av snuplasser i skisesongen/påsken Dåfjord Innspill fra Dåfjord utviklingslag 2008: n Barn leker -skilt ved innkjøringa til Dåfjord, både fordi det bor små barn i området, husflidslagets hus som brukes til mye aktiviteter, og Ringvassøy idrettslags anlegg. n Barn leker -skilt ved Mellomgård. n Bedre skilting ved Bergeneset, Dåfjord vest. n Vikepliktskilt ved Skillelvbrua, Dåfjordlia. n Utbedring veg samt autovern ved to elver, kommunal veg, Dåfjord vest. n Manglende autovern i Dåfjordlia. n Rydding av vegetasjon langs vegnettet. n Utvidelse av Skillelv bru. n Øke vegbredden Dåfjord Vest (kommunal veg). Spesielt i svingene, her kan ikke personbil og buss/lastebil møtes Rebbenes n Skilt med forkjørsrett mot ferjeleiet ved alle bruene. n Finnkjerkkjosen vegkryss for trangt. n Vikepliktskilt ved kryss på Dåfjordeidet. n Hessfjordkrysset er en trafikkfelle som må utbedres. n Utbedring av skarpe kurver og farlige svinger, spesielt Skogvikneset, ved kaia i Skogvika. n Sving v/jonsstua feilt dosert, svært snapp sving. Må utbedres (Tromsø kommune). n Nedsatt fartsgrense forbi skolen i Skogvika. n Manglende autovern i farlige områder, Skogvik kai, Skogviknes, nedkjøring til Løksfjord, mellom Løksfjord og Engvik Karlsøya Innspill fra Karlsøya utviklingslag 2008: n Forbedre vegen ved å skrape og gruse den. n Flere gatelys - to til tre stk - på biloppstillingsplassen i overkant av fergekaia. n Utbedre hull på selve fergekaia. n Papircontainer flyttes fra fergekaia til for eksempel sørenden av brakkebutikken Gamnes 9

10 n Utbedre smale bruer på strekningen Hansnes Tromsø. n Gang- og sykkelsti på strekningen fra Åbornes forbi Gamnes. All tungtrafikk passerer strekningen og det er omtrent livsfarlig å være fotgjenger i området. n Brua ved Kopparelv må skiltes med forkjørsveg. n Barn leker -skilt mangler i boligfeltet. n Etablere flere bussholdeplasser/busskur. I dag står barn helt ned i 6 årsalderen i vegbanen og venter på bussen. n Bedre rydding av busker og kratt i vegkantene Hansnes Grunnfjord n Utvidelse av ferjeleiet med biloppstillingsplasser. n Gang- og sykkelsti strekningen Skattøra Hessfjord. n Utvidelse av smale bruer. n Bakketopp v/barnehagen (Tårnet) må utbedres/markeres. n Parkering ved Tårnet barnehage. n Påvirke barn til å bruke sykkelhjelm/refleksvest. n Rydding av skog i svinger/uoversiktelige vegstrekninger. n Fast dekke Hansnes - Grunnfjord samt autovern. n Vikepliktskilt ved veg fra Karlsøy omsorgssenter og rådhuset mot fylkesvegen. n Barn leker -skilt ved lekeplass Skattøra. n 50 km fartsgrense utvides fra Nordgård til og med Skattøra. n Sikkerhetsnett ved fotballbanen på Hansnes. 2.3 Skolevegsundersøkelsen i 1999 I forbindelse med trafikksikkerhetstiltak rettet mot skolebarn ble det i 1999 gjennomført en undersøkelse ved alle skolene i Karlsøy. Undersøkelsen besto av spørsmål om bl.a. skoleveg og bruk av sykkelhjelm. Besvarelsen viste bl.a. at - Bruk av sykkelhjelm reduseres i de øvre klassetrinn til nesten lik null. Småskolebarn er flinke til å bruke hjelm. Denne klare tendensen gjelder både til/fra skolen og i fritiden. På spørsmål om - Har du vært utsatt for en trafikkulykke på skolevegen noen gang? Hva skjedde? fikk vi bl.a. disse svarene: n «Det var mange hull i veien og så tippet jeg med sykkelen og bussen kom rett bak meg. Hadde ikke bussen sett meg hadde jeg ikke vært i live.» n «Jeg syklet på veien der borte som naustet står. Bilen i svingen så meg ikke. Han så meg ikke men han bremsa masse. Han traff meg så jeg datt i grøfta.» n «En snøscooter kom kjørende kjempefort bak oss, og bakdelen for til sides med fronten mot oss. Han traff oss nesten.» 10

11 n «Bussen kjørte i grøfta.» n «Utforkjøring på is.» n «Gikk med mamma. Møtte stor lastebil som ikke bremset, holdt på å kjøre utfor mens vi gikk i vegkanten.» n «Det kom en stor lastebil og en bil som møtte hverandre så vi måtte gå langt ut i grøfta.» n «Jeg syklet inntil vegkanten og en bil holdt på å «dreise» meg ned i grøfta.» På spørsmål om - Hva kan gjøres for at skolevegen skal bli tryggere? Sett opp noen forslag svarte elevene at kommunen kan: n Lage gang- og sykkelsti. n Sette ned fartsgrensen. n Asfaltere (for å slippe farlig steinsprut bl.a.) n Strø bedre om vinteren. n Ordne bedre veglys. n Oftere fartskontroll. n Skilt med Skolebarn i vegen Sjøl om undersøkelsen er fra 1999, så er den fortsatt aktuell. 2.4 Oppsummering 1. Riks- og fylkesveier har generelt dårlig fysisk standard med manglende autovern, smale bruer og manglende busslommer/busskur. 2. Manglende skilting. 3. Farlige skoleveier. 4. For høye fartsgrenser i tettbebygde strøk. 11

12 HANDLINGSPLAN MED BESKRIVELSE AV TILTAK Kap 3 Handlingsplan 3.1 Innledning Når det gjelder tiltak for inneværende planperiode, så har utviklingslagene fra de enkelte bygdene fått anledning til å foreta prioriteringer. Valg av tiltak for denne planperioden er i samsvar med disse prioriteringene Beskrivelse av tiltakene - Økt trygghet i trafikken enten du går, sykler eller kjører, på: 12

13 Vannøy vest: n Busslommer og ev. busskur vil skape sikrere skoleveg. Uheldig sammenfall av stor trafikk med mange trailere til/fra ferga samtidig med skolebussen. n Smale broer må merkes med vikepliktskilt, med forkjørsrett til ferga, fra både Vannareid og Vannvåg. Det må opparbeides møteplasser på begge sider av bruene. n For dårlig utbygd autovern på Vestre Vannøy. Vannøy øst: n Utbedring av smale bruer til full vegbredde. Inntil dette er gjort, settes det opp vikepliktskilt ved bruene. n Gang- og sykkelsti i Vannvåg fra Stornes til Munkan. n Autovern ved Rabben og Komsøra ved Lanesøra, videre Munkan og Kvitnesbakken, strekningen Vannvåg - Fakken - Gjøvika, Vikanakken og Tennesbakken mellom Fakken og Kristoffervalen. Karlsøya: n Forbedre vegen ved å skrape og gruse den. n Flere gatelys - to til tre stk - på biloppstillingsplassen i overkant av fergekaia. n Utbedre hull på selve fergekaia. Reinøya: n Utbedring av samtlige bruer på øya, spesielt Reinskarbrua og Reinsvollbrua. Strakstiltak: Skilt med forkjørsrett, samt opparbeide møteplasser ved bruene. n Busskur på holdeplassen ved Stakkvik skole. n Rassikring ved Sæthaugen. Gamnes: n Gang- og sykkelsti på strekningen fra Åbornes forbi Gamnes. All tungtrafikk passerer strekningen og det er omtrent livsfarlig å være fotgjenger i området. n Barn leker -skilt mangler i boligfeltet. n Etablere flere bussholdeplasser/busskur. I dag står barn helt ned i 6 årsalderen i vegbanen og venter på bussen. Hansnes: n Utvidelse av ferjeleiet med biloppstillingsplasser. n Gang- og sykkelsti strekningen Skattøra Hessfjord. n Bakketopp v/barnehagen (Tårnet) må utbedres/markeres. Dåfjord: n Barn leker -skilt ved innkjøringa til Dåfjord, både fordi det bor små barn i området, husflidslagets hus som brukes til mye aktiviteter, og Ringvassøy idrettslags anlegg. n Utbedring veg og autovern ved to elver, kommunal veg, Dåfjord vest, samt manglende autovern i Dåfjordlia. n Utvidelse av Skillelv bru. 13

14 Skogsfjordvatn Skogsfjord: n Nedsatt fart til 60 km fra Storhaugen til Lassejorda. n Merking med vikeplikt/forkjørsskilt ved smale bruer. n Bedre krattrydding langs vegkantene, helt fra Hessfjordkrysset. Rebbenes: n Skilt med forkjørsrett mot ferjeleiet ved alle bruene. n Nedsatt fartsgrense forbi skolen i Skogvika. n Manglende autovern i farlige områder, Skogvik kai, Skogviknes, nedkjøring til Løksfjord, mellom Løksfjord og Engvik. - Skape bedre trafikkultur: Blant 1 16-åringer: n Trafikk som tema i barnehage og skole. Alle skoler og barnehager i kommunen oppfordres til fortsatt å jobbe med trafikk som tema i årsplaner. n Trafikalt grunnkurs for ungdom arrangeres i kommunen. Trafikalt grunnkurs ble i 2006 innført som obligatorisk del av kjøreopplæringen. Statens vegvesen ved trafikkontoret gjennomfører et årlig informasjonsmøte der de som fyller 16 år det aktuelle året blir invitert sammen med sine foresatte. Den aktuelle foreldregruppa har hittil tatt initiativ til å få arrangert trafikalt grunnkurs i kommunen. Karlsøy kommune støtter slikt initiativ, og stiller nødvendig lokalitet til disposisjon. Kap. 4 Oppfølging av trafikksikkerhetsplanen 4.1 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Karlsøy kommune Teknisk utvalg er trafikksikkerhetsutvalg og har det politiske ansvaret for oppfølging og rullering av planen. Teknisk sjef har det administrative ansvaret for oppfølging og rullering av trafikksikkerhetsplanen. 4.2 Avslutning og forslag til vedtak 14

15 Trafikkulykker er et alvorlig samfunnsproblem. Årlig registreres det økning av skadde og drepte i trafikken. Disse skadene medfører store samfunnsmessige kostnader. Bak disse tallene ligger det også personlige tragedier som vanskelig kan tallfestes. Vi innstiller herved til følgende vedtak: 1. Karlsøy kommunestyre vedtar Trafikksikkerhetsplan for Karlsøy kommune Planen rulleres hvert fjerde år. 3. Overordna administrativt ansvar for oppfølging av trafikksikkerhetsplanen tillegges teknisk sjef. 15

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KARLSØY KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KARLSØY KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KARLSØY KOMMUNE 2001-2005 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KARLSØY KOMMUNE FORORD Karlsøy kommunestyre vedtok under sak PS 0091/98 i møte den 18.12.98 følgende: «Karlsøy kommune utarbeider

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2005/5026 - /Q80 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Trafikksikkerhetsplan 2003 2012 for Nordreisa kommune Handlingsplan 2003 Oppbygging av planen Ved utarbeidelse av denne trafikksikkerhetsplanen samarbeider

Detaljer

Planprogram for trafikksikkerhetsplan for Nesset kommune Høringsdokument med høringsfrist

Planprogram for trafikksikkerhetsplan for Nesset kommune Høringsdokument med høringsfrist Planprogram for trafikksikkerhetsplan for 2011-2014 Høringsdokument med høringsfrist 1.12.2010 Bilde fra s fotoarkiv Høringsdokument på planprogram for trafikksikkerhetsplan Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kommuneplan for Grane Kommune

Kommuneplan for Grane Kommune Kommuneplan for Grane Kommune Trafikksikkerhet i Grane Lokal handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i KS 18.06.2014 Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Årsbudsjett Regnskap Årsberetning

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KLÆBU KOMMUNE 2009-2012 Foto: Frank Strøm Forord I 1996 vedtok Stortinget at kommuner som fortsatt ønsker å motta midler til Aksjon skoleveg måtte utarbeide en handlingsplan for

Detaljer

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL BERLEVÅG KOMMUNE Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Innhold: STRATEGIDEL 1. Innledningog overordnede målsettinger 2. Status 3. Målsettinger HANDLINGSDEL 4. Handlingsplan 5. Prioritering 1 1.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE 2014-2017 TILTAKSDEL Info/forklaringer om tiltaksdelen: Revideres årlig av Trafikksikkerhetsutvalget innen 1. juni hvert år «Nr». Alle tiltakene har et nr.: 01-30: Vingelen

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 9046 Oteren Tlf 77 21 28 00 Fax 77 21 28 01 STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 31.05.2011. Offentlig ettersyn: 14.07.11-31.08.11 handlingsplan for trafikksikkerhet 2012-2013.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets.

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. (i Gran Kommune) Forord: Grymyr skolekrets er tidligere prioritert mht. sykkel og gangsti fra fortrinnsvis Stadum til Fjordvang. Prioritering antas begrunnet

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 02.05.2007 Vedtatt i kommunestyret 21. juni 2007 Forord I august 1997 ble det utarbeida trafikksikkerhetsplan for i tilknyting til at 6 åringene

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012 Kvinesdal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 110/Q80 2009/549 4585/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

Anslagene er eks mva. Kostnadene er beregnet ut fra enhetspriser som er innhentet fra entreprenører i som opererer i kommunen.

Anslagene er eks mva. Kostnadene er beregnet ut fra enhetspriser som er innhentet fra entreprenører i som opererer i kommunen. 1. Forord Handlingsplan for kommunale veier i Audnedal vil være et viktig styringsdokument for arbeidet på de kommunale veiene. I tillegg har vi trafikksikkerhetsplan. Framdriften i de skisserte prosjekter

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Vedtatt i kommunestyret 17.12.2008 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Bruk av forkortelser.

Innholdsfortegnelse. Bruk av forkortelser. fysiske Forord I 1996 vedtok Stortinget at kommuner som fortsatt ønsker å motta midler til Aksjon skoleveg måtte utarbeide en handlingspian for trafikksikkerhet. Fra og med 2001 er det krav at en slik

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret den 24.02.2011 i sak 8/11 2 INNHOLD Forord....s.3 Vedlikehold av planen...s.3 Del 1. Generelt om trafikksikkerhet..s.4 Generelt om Gausdal kommune..s.5

Detaljer

KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ETNEDAL

KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ETNEDAL KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN ETNEDAL 2013-2016 FOR Planutkast datert 12.10.2012, revidert etter KS-vedtak 91/ /12 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Kommunen har en viktig rolle i trafikksikkerhetsarbeidet både

Detaljer

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET Kommunedelplan for TRAFIKKSIKKERHET Øyer, den 26.02.2010 Etter vedtak i Øyer kommunestyre, Sak 10/10 den 25.02.2010 121211 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Øyer kommune Handlingsprogram 2010 2013 Øyer, 09.02.2010

Detaljer

FORORD... 3 MÅLSTRUKTUR... 4 1.0 MÅL... 4 2.0. ANSVAR... 4 3.0. SAMFUNNSØKONOMISKE BETRAKTNINGER... 5

FORORD... 3 MÅLSTRUKTUR... 4 1.0 MÅL... 4 2.0. ANSVAR... 4 3.0. SAMFUNNSØKONOMISKE BETRAKTNINGER... 5 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 MÅLSTRUKTUR... 4 1.0 MÅL... 4 2.0. ANSVAR... 4 3.0. SAMFUNNSØKONOMISKE BETRAKTNINGER... 5 4.0. ULYKKESANALYSE... 6 4.1. ULYKKESANALYSE, GENERELT FOR FYLKET.... 6 4.2. ULYKKESANALYSE,

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast for planperiode 2013 2016 29.04.2013 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Medvirkning... 4 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore og Uvdal kommune...

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen Presentasjon av ordningen AKSJON SKOLEVEG Trafikksikkerhetsmidler gjennom Fylkestrafikksikkerhetsutvalget FTU Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune AKSJON SKOLEVEI

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 2014-2017 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Arkivsak: 10/1330 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - REVISJON Utarbeidet av Karmøy kommune 24.06.2010 1. INNLEDNING 1.1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37 RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV FARLIG SKOLEVEI Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til retningslinjer som fastlegger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM RISSA KOMMUNE Arkiv: Dato: 20.5.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa trafikksikkerhetsutvalg 27.5.2016 HLTM Saksbehandler: Linn Kristin Hassel ASKJEMSVEIEN SOM TRYGG SKOLEVEI Sakens bakgrunn

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05.

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef : 200901979 : E: Q10 &00 : Åge Jensen : Håkon Auglend Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09

Detaljer

Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz

Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz Oppdraget Utarbeide plan for sammenhengende sykkelvegnett i Mo i Rana, Sandnessjøen, Brønnøysund, Sortland, Narvik, Harstad og Finnsnes (nivå 1). Kartlegging

Detaljer

Berg kommune. Planprogram. Trafikksikkerhetsplan Forslag Høringsdokument

Berg kommune. Planprogram. Trafikksikkerhetsplan Forslag Høringsdokument Berg kommune Planprogram Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 Forslag 13.12.2016 Høringsdokument 1 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer... 2 2.2 Regionale føringer...

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Innspill til Trafikksikringsplanen 2012-2015/2020 Saksnummer hos Fjell Kommune: 2011/1405

Innspill til Trafikksikringsplanen 2012-2015/2020 Saksnummer hos Fjell Kommune: 2011/1405 Tiltakstype Prioritet Beskrivelse Nedsettelse av fartsgrensen strakstiltak. Øvrige anlegg - Varig løsning Høg Opphøgde og opplyste overgangsfelt sammen med nedsetting av fartsgrensen fra 50 til 40 km/t

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur. Inderøy kommune forutsetter at avsatte midler som ligger i dagens fylkesvegplan videreføres:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur. Inderøy kommune forutsetter at avsatte midler som ligger i dagens fylkesvegplan videreføres: Arkivsak. Nr.: 2012/3292-4 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Innspill til Fylkesvegplan 2014-2017 Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune forutsetter

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET 2016-19 Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 00DREPTE HARDT SKADDE Innhold 1 Forord... 1 2 Målsetning og strategiske føringer... 1 3 Oppbygging... 1 4 Beskrivelse

Detaljer

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07:

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07: Innledning Ibestad kommune består av øyene Rolla og Andørja. Kommunen har i dag i overkant av 1.600 innbyggere, fordelt med 1.000 på Rolla og 600 på Andørja. Kommunens samlede areal er på 241 km2. Folketallet

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune A³iZc `dbbjcz Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune Vedtatt 3. mars 2010. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LØTEN 03.03.2010 Innholdsfortegnelse: Side: Innholdsfortegnelse:... 1 Innledning... 1 Innspill til

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 10.06.2014 Foto: Statens vegvesen St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Med utgangspunkt i Nasjonal transportplan 2014-2023 vil hovedaktørene

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Vedtatt Nordre Land kommunestyre 17.11.205 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål

Detaljer

KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015

KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015 KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN SKAL VÆRE KOMMUNENS VERKTØY FOR Å HINDRE TRAFIKKULYKKER OG DERIGJENNOM SKAPE ET TRYGT OG SIKKERT LOKALSAMFUNN.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Hasvik Kommune 2009-2012 Vedtatt i kommunestyret den 15.12.2009 i sak 59/09 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...3 1.1 BAKGRUNN...3 1.2 GENERELT...3 1.3 PLANDOKUMENTET OMHANDLER...3

Detaljer

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029:

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029: Troms fylkeskommune Tromsø, 3. mai 2016 Fylkesråd for miljø- og samferdsel Postboks 6600 9256 Tromsø postmottak@tromsfylke.no UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Fartsgrense. K 30 Blindvei - ansees ikke som særlig trafikkbelastet

Fartsgrense. K 30 Blindvei - ansees ikke som særlig trafikkbelastet Bilde over området som berøres NAVN SØKNAD / INNSPILL EIER- STATUS Trafikksikerhetsplan Fartsgrense Rådmannens vurdering TSU sine anbefalinger Styrking av tilbud til gående og syklende i rundkjøring Vestråttkrysset

Detaljer

Planprogram for Trafikksikkerhetsplan

Planprogram for Trafikksikkerhetsplan Nesna kommune Planprogram for Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 Tiltaksplan- Gjennomføring Myke trafikanter Skolevei Planprogram for trafikksikkerhetsplan formelt godkjent av Nesna kommunestyre. Behandlet

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 1. Innledning 2 Planaktivitet Eksisterende Trafikksikkerhetsplan for Søndre Land kommune gjaldt for perioden 2006 2010 Planen har nå vært under revisjon

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Driftsutvalg

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Driftsutvalg OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Vigdis Lauritzen Thun Referanse VITH/2014/48-27/Q80 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Driftsutvalg 2. gangs behandling av forslag til trafikksikkerhetsplan

Detaljer

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak 8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak RV = riksvei, FV = fylkesvei, KV = kommunalvei, SVV = Statens Vegvesen, TT = Trygg Trafikk, = Vadsø Kommune. 1. Gang- og sykkelsti/fortau/fotgjengerfelt

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Handlingsdel TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Handlingsdel TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 2017 Handlingsdel 2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 2017 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Status prioriterte tiltak 2014-2017... 3 2.1 Samlet plan for stadion- området, parkering....

Detaljer

Handlingsplan trafikksikkerhetsarbeid Meråker kommune 2014

Handlingsplan trafikksikkerhetsarbeid Meråker kommune 2014 Meråker kommune Sektor kommunal utvikling Handlingsplan trafikksikkerhetsarbeid Meråker kommune 2014 Vedtatt av kommunestyret 24.02. 2014 UTKAST: Rullert/oppdatert av Trafikksikkerhetsutvalget 09.09. 2015

Detaljer

Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene

Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene 2017-2018 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer plan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no e-post:

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

Fylkeskonferanse om trafikksikkerhet Sola, 14 september 2010

Fylkeskonferanse om trafikksikkerhet Sola, 14 september 2010 Fylkeskonferanse om trafikksikkerhet Sola, 14 september 2010 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2010-2013 Finn Harald Amundsen og Kirsti Huserbråten Statens vegvesen, Vegdirektoratet Hvorfor

Detaljer

Alle skoler skal benytte opplæringstilbud ved Eberg Trafikkgård for elever ved 5-trinn. 8000

Alle skoler skal benytte opplæringstilbud ved Eberg Trafikkgård for elever ved 5-trinn. 8000 Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 Tiltaksdel A. Oversikt over holdningsskapende arbeid Prosjekt Gjennom- Tiltak Kostnad Finansiering Ansvarlig for førings år utførende Prioritet Saks 2017-20 Alle oppvekstsentra

Detaljer

HOVEDPLAN VEG OG TRAFIKK

HOVEDPLAN VEG OG TRAFIKK HOVEDPLAN VEG OG TRAFIKK FROSTA KOMMUNE 1999-2011 Ansvarlig avdeling: Plan- og utviklingsavdelingen Planen vedtatt av: Kommunestyret 27.04.99 Revidering: Hvert 4. år Forord I kommunestyremøte 01.09.98

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplan Trafikksikkerhetsplan for RINDAL KOMMUNE 2018-2021 vedtatt, K-sak 61/17 Innhold Innledning... 3 Prosess og medvirkning... 3 Visjon og målsetning... 4 Situasjonsbeskrivelse... 5 Vegtype og trafikkmengde...

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 August 2012 Forord Denne planen er en revidering av Trafikksikkerhetsplan 2006-2009 for Båtsfjord kommune og er viktig for gjennomføring av nye trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 08.04.2005 Tid: Kl. 08.30 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen

Detaljer

Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020

Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Sak: 9/2016 Saksbehandler: Askim kommune v/sølve Bjørkevoll og Trøgstad kommune v/marit L. Haakaas Forslag til vedtak:

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR STEIGEN KOMMUNE.

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR STEIGEN KOMMUNE. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR STEIGEN KOMMUNE. Planperiode: 2008-2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN...2 PLANPROSESS...2 VISJON OG MÅLSETTING...3 KOMMUNALT TRAFIKKSIKKERHETSARBEID 3 ULYKKESMØNSTERET I STEIGENTRAFIKKEN...4

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005 Saksnr Utvalg Type Dato 034/15 Plan- og miljøstyret PS 01.06.2015 Trafikksikkerhetsplan - revisjon av handlingsprogram.

Detaljer

Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon

Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon Til: Ullensaker kommune Fra: Anders Hartmann, Planarkitekt Dato/Rev: 2015-03-27 Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Møterom Steinvikholm, Rådhuset

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Møterom Steinvikholm, Rådhuset STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møtedato: 22.08.2011 Møteprotokoll Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Møterom Steinvikholm, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: 16/11 Til sak: 27/11 Følgende faste

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune Kapittel 2 Planprosess Kapittel 3 Strategidel Kapittel 4 Handlingsdel - Tiltak

Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune Kapittel 2 Planprosess Kapittel 3 Strategidel Kapittel 4 Handlingsdel - Tiltak Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune... 3 1.1 Kommunen har ansvar for trafikksikkerheten... 3 1.2 Hvorfor skal Hamarøy kommune ha en trafikksikkerhetsplan?... 3 1.3 Organisering... 3 1.4

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 30.09.2008 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 30.09.2008 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 30.09.2008 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Marit Tangen Lisbet Narvestad Grenager

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet 1 St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Regjeringen presenterer i Nasjonal transportplan mål og viktige

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019

STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019 STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Oppbygging av planen... 2 Hensikt med planen... 2 Dagens

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/1184 Sakstittel: FORSLAG TIL ENDRING AV FARTSGRENSE PÅ E6 FORBI KVERNOMKRYSSET

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/1184 Sakstittel: FORSLAG TIL ENDRING AV FARTSGRENSE PÅ E6 FORBI KVERNOMKRYSSET GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 13/1184 Sakstittel: FORSLAG TIL ENDRING AV FARTSGRENSE PÅ E6 FORBI KVERNOMKRYSSET Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 Rehabilitering av veilys på Kurland 0 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Ulykkessituasjonen... 3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet... 6 4. Holdningsskapende arbeider... 6 4.1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2. Høyreplikten for bilene fra Grønningsmarka overholdes sjelden.

SAKSFRAMLEGG. 2. Høyreplikten for bilene fra Grønningsmarka overholdes sjelden. RISSA KOMMUNE Arkiv: Q80 Dato: 20.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa trafikksikkerhetsutvalg Saksbehandler: Linn Kristin Hassel TS-TILTAK I HALTVEIEN, STADSBYGD Sakens bakgrunn og innhold:

Detaljer

Innspill til planbarbeid TS-plan Vefsn kommune

Innspill til planbarbeid TS-plan Vefsn kommune Innspill til planbarbeid TS-plan Vefsn kommune 1. FAU Kulstad Barnehage v/bodil S. Lefstad Rødstilkvegen 4 8665 MOSJØEN Mosjøen 30. april 2015 bodil_lefstad@hotmail.com I handlingsplanen fra 2011 står

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk KU utvidelse av Lia pukkverk Side 13.1 13 Trafikksikkerhet 13.1 Metode Alle beregninger av ulykkeskostnader baseres på metodikken for vegdirektoratets håndbok 140 konsekvensanalyser. EDB-programmet EFFEKT

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet , vedtatt av kommunestyret

Handlingsplan for trafikksikkerhet , vedtatt av kommunestyret Handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2019, vedtatt av kommunestyret 19.05.16 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid... 3 1.3 Organisering... 4 1.4 Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa RISSA KOMMUNE Arkiv: Q80 Dato: 20.08.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa 27.08.2015 Saksbehandler: Linn Kristin Hassel KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKSIKKERHET

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Versjon: 17. desember 2013 Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye

Detaljer

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Søgne kommune Arkiv: Q80 Saksmappe: 2013/1207-26770/2014 Saksbehandler: Tonje Moen Dato: 27.08.2014 Saksframlegg Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Eldrerådet

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Tjeldsund kommune Handlingsprogram 2017 TJELDSUND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TJELDSUND KOMMUNE

Trafikksikkerhetsplan for Tjeldsund kommune Handlingsprogram 2017 TJELDSUND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TJELDSUND KOMMUNE TJELDSUND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TJELDSUND KOMMUNE Vedtatt handlingsprogram 2017 1 INNLEDNING: Trafikksikkerhetsplan for Tjeldsund kommune Trafikksikkerhetsplanen for Tjeldsund ble vedtatt 25.06.2013.

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Osen trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Osen trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Osen trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: 11.02.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Kirsti Jakobsen som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave: 3 12.05.2016 Arna steinknuseverk trafikk og atkomst 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave/dato:

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2010-2013

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2010-2013 Gratangen kommune 9470 Gratangen TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2010-2013 Plandok. 16.10.00 Sist revidert: 03.06.05 Status: Utkast av 10.08.2009 Teknisk enhet 2 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Mål... 3 Hovedmål:...

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016 Halden kommune Innhold 1 Innledning... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 4 3 Utredningsbehov... 4 4 Mål og hensikter med planen... 5 5 Planprosessen...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 04.11.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

NOTAT. Plan, kart og miljø. Kommunedelplan trafikksikkerhet Innkomne innspill med kommentarer

NOTAT. Plan, kart og miljø. Kommunedelplan trafikksikkerhet Innkomne innspill med kommentarer Plan, kart og miljø NOTAT Vår ref. Dato 25508/2015/Q80/1624LIKH 28.08.2015 Kommunedelplan trafikksikkerhet 2014 2026 - Innkomne innspill med kommentarer Tekst i kursiv er tatt inn som endringer i plandokumentet

Detaljer

Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn

Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn Dato: 14.05.12, rev. 11.07.12 Prosessbeskrivelse Side 1 Mai 2012 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Prosjektoppgave

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020 1 INNHOLDSLISTE Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1. Kommunal trafikksikkerhetsplan... 3 1.2. Trafikkulykker.... 4 2. Organisering av arbeidet med planen... 4 2.1.

Detaljer

Det er utferdiget ei prioritert liste med prosjekter som det vil bli startet med planlegging på så snart det er gitt bevilgninger i handlingsplanen.

Det er utferdiget ei prioritert liste med prosjekter som det vil bli startet med planlegging på så snart det er gitt bevilgninger i handlingsplanen. 1. Forord Handlingsplan for kommunale veier i Audnedal vil være et viktig styringsdokument for arbeidet på de kommunale veiene. I tillegg har vi trafikksikkerhetsplan. Framdriften i de skisserte prosjekter

Detaljer

Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012.

Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012. Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012. Dersom skulevegen til elevane vert vurdert som særskild farleg eller vanskeleg, har elevane rett på gratis skuleskyss. I Fjell kommune har

Detaljer