Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017"

Transkript

1 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg Vedtatt Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013

2 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for å samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket, dette gjøres i nært samarbeid sammen med andre statlige, kommunale og frivillige organisasjoner. Handlingsprogram for FTU bygger på Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud og er førende for fylkeskommunale tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i kommunene og frivillige organisasjoner. Handlingsprogrammet inneholder satsingsområder FTU mener er viktig å følge opp for at Buskerud skal nå målet om å halvere antall drepte og hardt skadde innen Ulykkesbildet i Buskerud er spredt og det kreves innsats på en rekke områder for å ytterligere redusere ulykkestallene i trafikken. FTU vil i den kommende planperioden arbeide for å styrke det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet, følge opp satsingen på trygge skoleveger og iverksette gode tiltak for å øke sikkerheten til gående og syklende. FTU vil iverksette tiltak mot de gruppene som er mest utsatt i trafikken, i kommende planperiode er fokuset spesielt på ungdom og eldre. Videre har FTU en hovedoppgave i å legge til rette for økt samarbeid og synliggjøring av trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. Handlingsprogrammet legger vekt på dette og viser hvordan FTU skal arbeide for å redusere trafikkulykker i Buskerud i den kommende perioden. Handlingsprogram for FTU har vært på høring i kommuner og interesseorganisasjoner og er utarbeidet av en tverrfaglig arbeidsgruppe. Handlingsprogram for FTU ble vedtatt i hovedutvalget for samferdselssektoren etter innstilling fra fylkets trafikksikkerhetsutvalg 21.november Fylkeshuset Gro R. Solberg Samferdselssjef Side 2 av 19

3 Innhold 1. INNLEDNING ORGANISERING AV TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I BUSKERUD Aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet FTU Buskerud sin rolle Økonomisk ramme SATSINGSOMRÅDER FOR FTU Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Trygg skoleveg Gående og syklende Risikogrupper Samarbeid og synliggjøring TILTAKSPLAN OG EVALUERING Side 3 av 19

4 Side 4 av 19

5 1. Innledning Forslag til Handlingsprogram for FTU inneholder satsingsområder fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) selv har direkte styring med og påvirkning på, og synliggjør hvilke tiltak som gjøres innenfor hvert satsingsområde. Handlingsplanen er førende for fylkeskommunalt tilskudd til frivillige og kommunale trafikksikkerhetstiltak i planperioden. Handlingsprogram for FTU er ikke en fullstendig oversikt over det totale trafikksikkerhetsarbeid i fylket. Fysiske tiltak på vegnettet, politiets fartskontroller og Statens vegvesens trafikksikkerhetsinspeksjoner er eksempler på tiltak som gjennomføres etter prioritering og ressurser hos den enkelte aktøren. Planprosessen har foregått samtidig som utarbeidelse av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Arbeidsgruppa har hatt noe innsyn i dette arbeidet, Handlingsprogrammet er samordnet med den nasjonale tiltaksplanen i den grad det har vært mulig. 2. Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Buskerud Målsetningen om å halvere antall drepte og hardt skadde innen 2023 krever en felles innsats fra en rekke aktører. Selv om de ulike aktørene har definerte ansvarsområder og kompetansefelt, er samarbeid avgjørende for å lykkes i trafikksikkerhetsarbeidet. Videre følger en kort omtale av hovedaktørene i Buskerud. 2.1 Aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet Buskerud fylkeskommune har som vegeier ansvar for fylkesvegnettet og for kollektivtransporten i fylket, inkludert skoleskyss. I tillegg har fylkeskommunen i følge vegtrafikkloven et samordningsansvar for trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. Fylkeskommunen er regional planmyndighet og har ansvar for regional planlegging etter plan- og bygningsloven. Fylkeskommunen har også et lovhjemlet pådriver- og samordningsansvar i forbindelse med folkehelsearbeidet i fylket. Dette innebærer blant annet et ansvar for å holde oversikt over befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer med betydning for folkehelsearbeidet. Statens vegvesen drifter og forvalter de fylkeskommunale vegene på vegne av fylkeskommunen. Handlingsprogram for fylkeveger er førende for dette arbeidet. I tillegg drifter og forvalter Statens vegvesen riksvegene i Buskerud. Vegvesenet har ansvar for informasjon og opplæring for å bedre adferden hos trafikantene, førerprøver, kontroll av kjøretøyer og verneutstyr, og oppfølging av trafikkskolene. Trygg Trafikk er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen har et særlig ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykkene. Trygg Trafikk er et kompetansesenter for trafikkopplæring av barn og unge, i tillegg til å være pådriver og kunnskapsformidler for trafikksikkerhet. Side 5 av 19

6 Politiet sitt ansvar i trafikksikkerhetsarbeidet er i første rekke å gjennomføre kontroll og overvåkning av trafikken. Kontrollene utføres av lokalt politi og Utrykningspolitiet (politiets særorgan for trafikk). Kontroll av fart, rus, verneutstyr og aggressiv kjøring er viktige innsatsområder for å redusere trafikkulykker. I tillegg er politiet aktive i det forbyggende trafikksikkerhetsarbeidet. Kommunene har en viktig rolle i trafikksikkerhetsarbeidet både som vegmyndighet, skoleog barnehageeier, gjennom sitt ansvar i forbindelse med arealplanlegging, samt som arbeidsgiver og transportkjøper. Kommunen har også et ansvar gjennom Folkehelseloven, der de er pålagt å arbeide forebyggende mot faktorer som kan påvirke helsetilstanden til befolkningen i kommunen negativt. I tillegg er det mange andre aktører som jobber med trafikksikkerhet. Leger, psykologer og optikere har et ansvar for at kravene til helse er oppfylt av de som har førerkort. Fylkesmannen og Helsetilsynet har ansvaret for forvaltningen av førerkortforskriftens helsekrav og tilsyn med helselovgivningen. I tillegg gjøres det mye viktig arbeid i regi av frivillige og interesseorganisasjoner. Idrettslag og næringslivet er andre eksempler på aktører som også bidrar i trafikksikkerhetsarbeidet. Side 6 av 19

7 2.2 FTU Buskerud sin rolle I vegtrafikklovens 40a heter det at: "Fylkeskommunen har et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket". Fylkestinget har delegert dette ansvaret til hovedutvalget for samferdselssektoren og fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). Fylkets trafikksikkerhets utvalg i Buskerud består av tre politikere og syv konsultative medlemmer. De konsultative medlemmene er representanter fra Trygg Trafikk, lokalt politi, Utrykningspolitiet, Statens vegvesen, samferdselsavdelingen og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen. Det er Buskerud fylkeskommune som har sekretariatet i utvalget. FTU rapporterer til hovedutvalget for samferdselssektoren, som også godkjenner FTU sitt handlingsprogram og årlige tiltaksplan. FTU har myndighet til å fordele støtte til kommunale og frivillige trafikksikkerhetstiltak. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg skal: Samordne og være pådriver for trafikksikkerhetsarbeidet i fylket Uttale seg i saker som har betydning for trafikksikkerheten i fylket Stimulere og støtte det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Støtte og oppmuntre det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet Legge til rette for kompetansedeling og samarbeid mellom de ulike aktørene på fagfeltet Informere om ulykkessituasjonen og tiltak som blir iverksatt Ta initiativ til kampanjer og aksjoner Utarbeide strategi for trafikksikkerhet i fylket (10 år) Utarbeide fireårige handlingsprogram og årlig tiltaksplan Side 7 av 19

8 2.3 Økonomisk ramme I forslag til Handlingsprogram for fylkeveger er det satt av en økonomisk ramme på totalt 26 mill.kr til FTU i planperioden. Dette dekker tilskudd til kommunale og frivillige trafikksikkerhetstiltak, midler til holdningskampanjen "Verditransport", og driftsmidler til FTU. I tillegg er det satt av 2 mill.kr til et spleiselag med Statens vegvesen og eventuelt Kongsberg kommune til etablering av sykkelgård på Labro i Kongsberg. Satsingsområdene for FTU vil beskrive de ulike tiltakene ytterligere. Tabellen under viser fordelingen som er foreslått for planperioden. Tabell 1: Økonomisk ramme for FTU SUM FTU 6,0 8,0 6,0 6,0 26,0 *Tall oppgitt i mill kroner netto Det er i det årlige budsjettet at endelig bevilgning vedtas, så rammen kan endres i forbindelse med dette. Side 8 av 19

9 3. Satsingsområder for FTU FTU sitt mandat og Strategi for trafikksikkerhet er utgangspunkt for satsingsområdene til FTU. Det er en forutsetning for FTU at arbeidet som gjøres er faktabasert og i tråd med nasjonale føringer og målsetninger. Samtidig må FTU prioritere satsingsområder som er innenfor den økonomiske rammen utvalget har. Store vegprosjekter og trafikksikkerhetstiltak som midtrekkverk er eksempler på trafikksikkerhetstiltak som faller utenfor FTU sitt mandat. Kompetansedeling, forebyggende tiltak og mindre fysiske tiltak på vegnettet er blant de oppgavene FTU har mulighet til å iverksette, støtte og gjennomføre. Videre følger en beskrivelse av FTU sine satsingsområder for Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Dette satsingsområdet følger opp Strategi for trafikksikkerhet der det vektlegges at samordning av trafikksikkerhetsarbeid skal legge til rette for tverrsektorielt samarbeid. Lokalt trafikksikkerhetsarbeid i kommunene er avgjørende for å nå nasjonale mål om reduksjon i antall drepte og hardt skadde. Kommunene har et stort ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet både som vegmyndighet, gjennom sitt ansvar for arealplanlegging, som skole- og barnehageeier, som transportør, transportkjøper og som arbeidsgiver. I tillegg har kommunene gjennom folkehelseloven ansvar for å fremme befolkningens helse og bidra til forebygging av sykdom og ulykker. Nesten alle kommunene i Buskerud har en trafikksikkerhetsplan, men ikke alle er oppdaterte. De aller fleste planene fokuserer på fysiske trafikksikkerhetstiltak, men mangler en helhetlig trafikksikkerhetstenkning som også omfatter forebyggende helsearbeid, opplæring og holdningsskapende arbeid. Planen bør inneholde tiltak innenfor områder som er direkte underlagt kommunen, og områder der det er naturlig at kommunen spiller en aktiv rolle. Erfaring viser at for å oppnå økt innsats i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet, må arbeidet være sektorovergripende og forankret i kommunens øverste ledelse. Ansvarsforholdene må være klarlagte og det må være gode rapporteringsrutiner. Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier som skal ligge til grunn for et grundig og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Kriteriene bygger på gjeldende lover og forskrifter. Den nye nasjonale tiltaksplanen for trafikksikkerhet på veg ( ) vil uttrykke noen nasjonale forventninger til det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet i tråd med nevnte kriterier. Buskerud FTU vil bygge på disse kriteriene og utvikle en sertifiseringsordning for kommuner i Buskerud. FTU skal: Utvikle ordningen «Trafikksikker kommune» i Buskerud. Stimulere kommunene i Buskerud til å implementere kriteriene for «Trafikksikker kommune». Gjennom veiledning, materiell og økonomisk støtte bistand støtte de kommuner som ønsker å utvikle sitt kommunale trafikksikkerhetsarbeid i tråd med FTU sine anbefalinger. Mål: Syv «Trafikksikre kommuner» i løpet av handlingsprogramperioden Side 9 av 19

10 3.2 Trygg skoleveg I Strategi for trafikksikkerhet vektlegges det at fysiske tiltak på vegnettet skal prioritere skoleveger. Barn og unge er utsatt i trafikken, de er uerfarne og sårbare som gående og syklende. Barns sikkerhet på skoleveg er et kommunalt ansvar jf. forskrift til opplæringsloven 8. Samtidig har skolen et lovpålagt ansvar for å gjennomføre trafikkopplæring i skolen. Der skolevegen er definert som særlig farlig, får elevene skoleskyss. FTU ønsker i tråd med Strategi for folkehelse å legge til rette for at flest mulig barn og unge kan gå eller sykle til skolen. Trafikksikkerhet på skoleveg blir derfor prioritert. Gjennom kartleggingen "Trygge skoleveger langs fylkesvegene i Buskerud 2011", ser man at mye kan gjøres gjennom mindre tiltak langs skolevegene. Trygge skoleveger er et satsingsområde i fylkesvegprogrammet Programområdet "Tilrettelegging for gående og syklende" prioriterer strekninger som er skoleveger. Denne satsingen vil FTU forsterke gjennom ordningen «Fylkeskommunal støtte til kommunale trafikksikkerhetstiltak» i planperioden. Målet er at flere elever kan gå og sykle trygt til skolen. FTU vil støtte trafikkopplæring for barn og unge i skole og barnehage. Det er viktig at det i tillegg til fysiske tiltak legges til rette for opplæring av denne gruppen. Kostbare fysiske tiltak har liten effekt dersom skoleelever ikke benytter seg av gang- og sykkelveg eller ikke kan trafikkregler. Dette er avgjørende i arbeidet med å sikre skolevegene i fylket. I henhold til "Forskrift om sikring av skyssberettigede skoleelever i buss" plikter fylkeskommunen å tilby sitteplass og sikkerhetsbelte til elever som har krav på skoleskyss. Dette er innført fra høsten 2014 i Buskerud. FTU vil følge dette videre opp overfor fylkeskommunen, i tillegg bør det gjennomføres tiltak for å kontrollere bruken av setebelte blant elevene. Side 10 av 19

11 Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg FTU skal: Revidere kriterier for fylkeskommunal støtte til kommunene. Sikre at ordningen styrker satsingen på trygge skoleveger i fylket. Bevilge midler til trafikksikkerhetstiltak i kommunene. Vektlegge kommunens rolle overfor skoler og barnehager når det gjelder opplæring av barn og unge i trafikken i sammenheng med fysiske tiltak på skoleveger. Legge til rette for trafikkopplæring i skole og barnehage gjennom midler til Trygg trafikk. Følge opp gjennomføring av forskrift som sitteplass og setebelter til skoleelever som har krav på skoleskyss. Side 11 av 19

12 3.3 Gående og syklende Det er en felles målsetting for folkehelsearbeidet, miljøsektoren og samferdsel, at flere skal gå og sykle. Mens antall omkomne bilførere og passasjerer er betraktelig redusert de siste årene, sees ikke samme nedgang blant de syklende og gående. Dette nødvendiggjør en økt innsats for trafikksikkerhet for disse gruppene. Sikkerheten for gående og syklende bedres gjennom god fysisk tilrettelegging. Dette blir prioritert i Handlingsprogram for fylkeveger Samtidig kreves det også at fotgjengere og syklister kan trafikkreglene, følger disse reglene og at de bruker sikkerhetsutstyr som refleks og hjelm. Dette innebærer et godt og systematisk holdningsskapende arbeid både blant voksne, og overfor barn og unge. Holdninger dannes tidlig og vi påvirkes hele livet. Det vil være behov for en bevisstgjøring av voksne som rollemodeller og at trafikkopplæring gjennomføres med kvalitet og kontinuitet i barnehager og skoler gjennom hele skoleløpet. Ulykkestallene viser at personer over 65 år er spesielt utsatt som fotgjengere. I tillegg vet man at antallet eldre vil øke i årene som kommer. Fysisk aktivitet er viktig for en god helse og alderdom, men dagens trafikkbilde kan være utfordrende for mange eldre. Det er også viktig at eldre fotgjengere er bevisst sin økende sårbarhet ved uhell og ulykker slik at de opptrer med varsomhet og bruker sikkerhetsutstyr. FTU vil være pådriver for at det settes i gang tiltak rettet mot denne aldersgruppen i planperioden FTU skal: Gjennomføre tiltak som setter fokus på trafikkregler og sikkerhetsutstyr for gående og syklende. Stimulere skoler og barnehager til å drive god og alderstilpasset trafikkopplæring. Det tilbys kurs for ansatte, materiell og informasjon om opplegg og metoder. Delta i etableringen av sykkelgård på Labro i Kongsberg både gjennom økonomisk bistand og metodisk opplegg. Initiere samarbeid med eldreråd og organisasjoner for å sette søkelys på eldre i trafikken. Side 12 av 19

13 Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg De fleste ulykkene med eldre fotgjengere inntreffer: I kryss I eller utenfor gangfelt Ved busslommer, ved butikker og i bysentrum Noen årsaker til ulykkene: Tar det for gitt at de blir sett av bilister Oppdager ikke kjøretøy i tide Bruker sjelden refleks Kilde: Temaanalyse av eldreulykker , Vegdirektoratet Side 13 av 19

14 3.4 Risikogrupper Strategi for trafikksikkerhet fastslår at holdningsskapende arbeid og opplæring skal følge ulykkesutviklingen i fylket og rettes mot de som er mest utsatt i trafikken. Erfaringsvis kan man se de samme trender i ulykkesutviklingen i Buskerud som på nasjonalt nivå, men dette må følges nøye. Det er et mål å sette inn de beste virkemidlene direkte mot utsatte grupper, samtidig som man styrker gode holdninger og god trafikkadferd. FTU ønsker i kommende planperiode å fokusere spesielt på ungdom og eldre, men ulykkesutviklingen kan også nødvendiggjøre sterkere satsing på andre grupper. Ungdom Unge bilførere, særlig menn under 24 år, har en uforholdsmessig høy innblanding i trafikkulykker, først og fremst når det gjelder alvorlige ulykker. En rapport om høyrisikogrupper i vegtrafikken utarbeidet av Vegdirektoratet i 2011 viser til at den høye risikoen til denne gruppen i stor grad er knyttet til uerfarenhet. I tillegg velger en del mannlige bilførere bevisst adferd som medfører høyere risiko. Unge jenter skades oftere som passasjer i bil. Ungdom på lett motorsykkel, spesielt i aldersgruppen år, har også en dramatisk høyere risiko i trafikken enn andre motorsykkelførere. Også i denne sammenhengen antyder studier at manglende erfaring og holdninger til trafikk kan forklare den høye ulykkesrisikoen. NTP vektlegger satsing på føreropplæring som et viktig trafikksikkerhetstiltak. Det forskes på metoder og utvikles nye tiltak rettet både direkte mot den risikovillige ungdomsgruppen og tiltak rettet mot all ungdom for å styrke risikoforståelsen. Eldre bilførere Eldre bilførere er overrepresentert i ulykkesstatistikken og har flere skadde og drepte enn hva deres deltakelse i trafikken skulle tilsi. Vegdirektoratet (2011) viser til at dette dels skyldes at eldre tåler mindre, slik at konsekvensene av en ulykke blir alvorligere, og dels at de ikke mestrer trafikksituasjonen som følge av aldersbetingede endringer. Mobilitet er viktig for en god og aktiv alderdom, samtidig er det viktig at eldre som kjører bil oppfyller krav i helsevurderinger. Vegdirektoratet framhever ulike tiltak rettet mot å redusere ulykker med eldre bilførere. Blant annet kunnskap om betydningen av å opprettholde kjøretrening og kjøreerfaring, og bedre retningslinjer og tester for å vurdere egnethet, både for egenvurdering og pårørende. Side 14 av 19

15 Bilde av profiler fra Kongsberg idrettsforening som er med i holdningskampanjen Verditransport. FTU skal: Følge ulykkesutviklingen nøye både i fylket og nasjonalt slik at tiltak mot de mest utsatte gruppene utvikles og iverksettes. Støtte ulike holdningskampanjer og tilbud for ungdom, som fokuserer på ungdoms emosjonelle kontroll, sosiale ferdigheter og etiske spørsmål. Videreføre holdningskampanjen Verditransport, som er rettet mot ungdom i idrettslag i fylket. Stimulere til at ungdomsskoler tilbyr Trafikk valgfag. Oppmuntre og støtte ungdommens fylkesting til å skape oppmerksomhet om trafikksikkerhet i deres arbeid. Støtte og legge til rette for prosjekt rettet mot eldre i samarbeid med relevante aktører i trafikksikkerhetsarbeidet og frivillige organisasjoner. Side 15 av 19

16 3.5 Samarbeid og synliggjøring Dette satsingsområdet bygger på Strategi for trafikksikkerhet som fastslår at flere aktører skal inkluderes i trafikksikkerhetsarbeidet i fylket og at det legges til rette for kompetansedeling og informasjonsutveksling. Gjennom FTU møtes de ulike aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet for å utveksle informasjon og erfaringer, samt å komme med faglige innspill til politikere i fylke og kommune. FTU vil videreføre dette arbeidet og sørge for at et mangfold av organisasjoner og grupper inviteres til dialog om trafikksikkerhet. Dette gjelder både ungdommens fylkesting, innvandrerorganisasjoner, eldreråd og andre interessegrupper. Videre følger en beskrivelse av ulike tiltak som FTU initierer for å synliggjøre og samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. FTU ønsker å oppmuntre til at frivillige engasjerer seg i trafikksikkerhetsarbeid i sitt nærmiljø. Gjennom ordningen "Tilskudd til frivillige trafikksikkerhetstiltak " vil FTU støtte opp om lokale tiltak. Søknader som er i tråd med Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud og satsingsområdene til FTU vil bli prioritert. Det er viktig å synliggjøre gode prosjekter som er gjennomført i regi av kommuner, frivillige organisasjoner, og ikke minst ildsjeler. Gjennom Trafikksikkerhetsprisen ønsker FTU å gi en utmerkelse til noen som har gjort en ekstra innsats for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø. Prisen deles ut annen hvert år og kan tildeles enkeltpersoner, kommuner eller en frivillig organisasjon. I forbindelse med utdeling av prisen ønsker FTU å legge til rette for kompetansedeling ved at prisvinneren presenterer sitt arbeid for FTU og andre interesserte. Trafikkofrenes dag er et årlig arrangement for å minnes omkomne og hardt skadde i året som gikk. Arrangementet er en viktig arena for å uttrykke medfølelse med pårørende og etterlatte, og for å vise at trafikkulykkene i fylket angår oss alle. Arrangementet er også en møteplass for de ulike aktørene som er involvert i redningsarbeid og trafikksikkerhetsarbeid. Kommuner, interesseorganisasjoner og de ulike etatene i trafikksikkerhetsarbeidet inviteres til FTU-konferanse. Konferansen arrangeres i samarbeid med FTU i Telemark og Vestfold og distriktslederne i Trygg Trafikk. Formålet med konferansen er å samle og dele kompetanse om trafikksikkerhet i de tre fylkene, samt å legge til rette for nettverksbygging. Side 16 av 19

17 Fakkeltog, Trafikkofrenes dag, Norderhov kirke på Ringerike 3.februar 2013 FTU skal: Bevilge midler til frivillige trafikksikkerhetstiltak. Årlig arrangere Trafikkofrenes dag. Dele ut trafikksikkerhetspris og legge til rette for kompetansedeling i forbindelse med utdelingen. Initiere og videreføre samarbeid med eldreråd, ungdommens fylkesting, innvandrerorganisasjoner og andre aktuelle grupper. Arrangere FTU-konferansen i samarbeid med FTU i Vestfold og Telemark. Side 17 av 19

18 4. Tiltaksplan og evaluering FTU skal årlig utarbeide forslag til tiltaksplan med tilhørende budsjett. Tiltakene skal være i tråd med Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud og ta utgangspunkt i satsingsområdene i dette handlingsprogrammet. FTU skal årlig evaluere tiltakene som iverksettes, både med hensyn til gjennomføring og om ønsket effekt er i tråd med satsingsområdene i handlingsprogrammet. Evalueringen skal inngå i en samlet rapport som legges fram for FTU og hovedutvalget for samferdselssektoren hvert år. I forbindelse med rullering av handlingsprogrammet skal de årlige rapportene brukes som grunnlag for arbeidet. Side 18 av 19

19 Referanser: Nasjonal transportplan , Samferdselsdepartementet Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud , Buskerud fylkeskommune Teama-analyse av eldre lykker , Vegdirektoratet Høyrisikogrupper i vegtrafikken, Vegdirektoratet 2011 Side 19 av 19

SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013

SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. ORGANISERING AV TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017

Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017 Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017 VEDTATT 21.11.2013 FORORD Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for å samordne

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2018 2021 HØRINGSUTKAST Buskerud fylkeskommune Samferdsel september 2017 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har et lovpålagt ansvar

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG

Handlingsprogram for fylkets TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2018 2021 VEDTATT I HOVEDUTVALG FOR SAMFERDSEL 16.11.2017 Side 1 Samferdsel Side 2 Handlingsprogram

Detaljer

Forslag til sluttbehandling

Forslag til sluttbehandling SAMFERDSEL Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023 Forslag til sluttbehandling Buskerud fylkeskommune Samferdsel oktober 2013 Forord Forslag til Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status, tre år inn i prosjektet, nettverkstreff Stavanger Hans Martin Sørensen, Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status tre år inn i prosjektet, Sundvolden februar 2017 Harald Heieraas seniorrådgiver Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Fra nasjonalt - til kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid, Tromsø oktober 2018 Harald Heieraas

Fra nasjonalt - til kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid, Tromsø oktober 2018 Harald Heieraas Fra nasjonalt - til kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid, Tromsø oktober 2018 Harald Heieraas Frivillig organisasjon Distriktskontor i hvert fylke 27 stillinger ved hovedkontoret

Detaljer

Ulykkesstatistikk Buskerud

Ulykkesstatistikk Buskerud Ulykkesstatistikk Buskerud Tallene som er brukt i denne analysen tar i hovedsak for seg ulykkesutviklingen i Buskerud for perioden 2009-2012. For å kunne gjøre en sammenligning, og utfra det si noe om

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse Saknr. 17/3878-7 Saksbehandler: Øystein Sjølie Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Utkast til uttalelse Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET 2016-19 Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 00DREPTE HARDT SKADDE Innhold 1 Forord... 1 2 Målsetning og strategiske føringer... 1 3 Oppbygging... 1 4 Beskrivelse

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet?

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Drepte 1946-2012 2 Drepte i møte og utforkjøringsulykker 3 Drepte fotgjengere og syklister 4 Ambisjon NTP 2014-2023 5 Drepte i Europa 6 Utfordringer

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

Meld. St. 40 ( ) Trafikksikkerhetsarbeidet samordning og organisering

Meld. St. 40 ( ) Trafikksikkerhetsarbeidet samordning og organisering Meld. St. 40 (2015-2016) Trafikksikkerhetsarbeidet samordning og organisering Nordnorsk trafikksikkerhetskonferanse 2016 1.11.2016 Bedre trafikksikkerhet gjennom bedre samordning Oppfølging av Stortingets

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Planprogram Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017-2020 Utarbeidet av Karmøy kommune, driftsavdelingen. 07.04.2016 Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Muligheter og utfordringer Drepte i vegtrafikken i Norge 1946-2012 Drepte 1946-2012 Drepte i Europa 3 Utvikling i drepte og hardt skadde i hele landet 2000-2012 og forslag

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

Sakskart til møte i fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato:

Sakskart til møte i fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkets trafikksikkerhetsutvalg 31.05.2018 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: 25.01.2018 Tid: 14:00 Saksliste Saksnr Notat 2/18 Tittel Orienteringsnotater

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan: Trafikksikkerhetsplan Planprogram for revidering av trafikksikkerhetsplan Høringsversjon

Planprogram Kommunedelplan: Trafikksikkerhetsplan Planprogram for revidering av trafikksikkerhetsplan Høringsversjon Planprogram Kommunedelplan: Trafikksikkerhetsplan Planprogram for revidering av trafikksikkerhetsplan 2019-2023 Høringsversjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3 Føringer...

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet 1 St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Regjeringen presenterer i Nasjonal transportplan mål og viktige

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Hemne kommune Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Sør-Trøndelag, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012 Klok av skade Tromsø 26. september 2012 Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold Marit Wroldsen Dahl Statens vegvesen Anne Slåtten Vestfold fylkeskommune Disposisjon Marit: - Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Detaljer

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Trafikksikker kommune Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Hordaland, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt skadde

Detaljer

Vad är framgångsfaktorn för Norges trafiksäkerhetsarbete? v/sigurd Løtveit, Statens vegvesen

Vad är framgångsfaktorn för Norges trafiksäkerhetsarbete? v/sigurd Løtveit, Statens vegvesen Vad är framgångsfaktorn för Norges trafiksäkerhetsarbete? v/sigurd Løtveit, Statens vegvesen 1947 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989

Detaljer

Informasjonsrunde i kommuneregionene. Buskerud fylkeskommune

Informasjonsrunde i kommuneregionene. Buskerud fylkeskommune Informasjonsrunde i kommuneregionene Buskerud fylkeskommune Handlingsprogram ble vedtatt i hovedutvalg og fylkesting Hva betyr det for kommuneregionene? Prosessen INNSPILL Dialogmøte Tyrifjord mai 2016

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikker kommune- Et organisatorisk trafikksikkerhetstiltak Trafikksikker kommune- Et samarbeidstiltak i regi av fylkeskommunene og Trygg Trafikk Resultatkonferansen,

Detaljer

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier Tove TS-konferanse i Tromsø 16.10. kl 1015: Tema: Hva kan vi bidra med for å nå TS-målene. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Som samferdselsråd

Detaljer

Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Ideell organisasjon - Trygg Trafikk er en landsdekkende paraplyorganisasjon for det frivillige

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2015 2018

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2015 2018 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2015 2018 Innhold Forord 5 1 Innledning 7 1.1 Oppbygging av trafikksikkerhetsarbeidet 7 1.2 Aktører 8 1.3 Akershus, et fylke i vekst 8 2 Visjon og mål 10

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 Nordnorsk trafikksikkerhetskonferanse, Tromsø, 24. oktober 2018. Trond Harborg, Statens vegvesen Region nord. Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Utfordringer i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Trafikksikkerhetsarbeidet er ikke

Detaljer

Høring av planprogram for utarbeidelse av Hovedplan trafikksikkerhet Molde, Misund og Nesset kommuner

Høring av planprogram for utarbeidelse av Hovedplan trafikksikkerhet Molde, Misund og Nesset kommuner Arkiv: : Arkivsaksnr: 2019/622-2 Saksbehandler: Bernt Angvik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 55/19 06.06.2019 Nesset kommunestyre 53/19 20.06.2019 Høring av planprogram for utarbeidelse

Detaljer

Berg kommune. Planprogram. Trafikksikkerhetsplan Forslag Høringsdokument

Berg kommune. Planprogram. Trafikksikkerhetsplan Forslag Høringsdokument Berg kommune Planprogram Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 Forslag 13.12.2016 Høringsdokument 1 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer... 2 2.2 Regionale føringer...

Detaljer

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk Forebyggende arbeid Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Tiltaksplanen for 2018-2021 er femte gang det utarbeides en fireårig tiltaksplan for trafikksikkerhet i Norge

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

Kommunedelplan trafikksikkerhet

Kommunedelplan trafikksikkerhet Kommunedelplan trafikksikkerhet Forslag til planprogram 12.10.2016 Nes kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Hovedproblemstillinger i ny plan... 2 3. Utredningsbehov... 3 4. Mål i planen... 3 4.1. Resultatmål...

Detaljer

Kommuneplan for Grane Kommune

Kommuneplan for Grane Kommune Kommuneplan for Grane Kommune Trafikksikkerhet i Grane Lokal handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i KS 18.06.2014 Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Årsbudsjett Regnskap Årsberetning

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal transportplan (NTP) Stortingsmelding med 10 (12) års planhorisont, som viser Regjeringens mål og strategier for transportpolitikken. Omfatter veg,

Detaljer

Trafikksikkerhetsperspektiv

Trafikksikkerhetsperspektiv Kommunalt folkehelsearbeid i et Trafikksikkerhetsperspektiv KS-høstkonferanse torsdag 10.november Frode Tiller Skjervø Distriktsleder Trygg Trafikk Nord-Trøndelag Folkehelse og fokus på hverdagsaktiviteten

Detaljer

Lier kommune Trafikksikkerhetsplan Strategidel. Vedtatt av Lier kommunestyre

Lier kommune Trafikksikkerhetsplan Strategidel. Vedtatt av Lier kommunestyre Lier kommune Trafikksikkerhetsplan 2017 2020 Strategidel Vedtatt av Lier kommunestyre 12.12.2016 Forord I følge forvaltningsavtalene mellom Viva Iks og Hurum, Lier og Røyken kommuner, er en av oppgavene

Detaljer

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Trygg Trafikk Privat organisasjon som har i oppgave å bidra til størst mulig trafikksikkerhet for

Detaljer

Planprogram. Hovedplan trafikksikkerhet Kommunedelplan

Planprogram. Hovedplan trafikksikkerhet Kommunedelplan Planprogram Hovedplan trafikksikkerhet 2020-2024 Kommunedelplan Innhold 1. Innledning og bakgrunn... 3 2. Mandat, visjoner og mål... 3 2.1. Mandat...3 2.2. Visjon...3 2.3. Mål...3 3. Økonomi...4 4. Føringer...4

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Oppland fylkeskommune

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Oppland fylkeskommune Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Oppland fylkeskommune Foto: Nasjonal turistveg Valdresfl ya, Helge Stikbakke, Statens vegvesen INNHOLD FORORD... 2 INNLEDNING... 2 ULYKKESSITUASJONEN... 4 NULLVISJONEN...

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 9046 Oteren Tlf 77 21 28 00 Fax 77 21 28 01 STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 31.05.2011. Offentlig ettersyn: 14.07.11-31.08.11 handlingsplan for trafikksikkerhet 2012-2013.

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 10.06.2014 Foto: Statens vegvesen St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Med utgangspunkt i Nasjonal transportplan 2014-2023 vil hovedaktørene

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Fakta og statistikk veileder til presentasjon

Fakta og statistikk veileder til presentasjon Fakta og statistikk veileder til presentasjon Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen 1 Informasjon og tips Presentasjonen inneholder fakta om ulykkesstatistikk om eldre fotgjengere og mulige årsaker. Denne

Detaljer

Aktiv planlegging Haugesund 15.juni 2017 Harald Heieraas, seniorrådgiver Trygg Trafikk

Aktiv planlegging Haugesund 15.juni 2017 Harald Heieraas, seniorrådgiver Trygg Trafikk Aktiv planlegging Haugesund 15.juni 2017 Harald Heieraas, seniorrådgiver Trygg Trafikk Fra Nasjonale planer og mål til kommunale tiltak Drepte i trafikken i Norge 1947-2016 Handlingsplan for TS 2002-2005:

Detaljer

Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017

Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017 Rogaland FTU / Trygg Trafikk Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017 10.06.2014 Stefan Kersting, Transportplanavdelingen Nasjonal tiltaksplan «Formålet

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 21.04.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 21.04.2016 Tid 14:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Notater 1/16 Trafikksikker

Detaljer

Planprogram for Trafikksikkerhetsplan

Planprogram for Trafikksikkerhetsplan Nesna kommune Planprogram for Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 Tiltaksplan- Gjennomføring Myke trafikanter Skolevei Planprogram for trafikksikkerhetsplan formelt godkjent av Nesna kommunestyre. Behandlet

Detaljer

Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Komite for samferdsel Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet rår fylkestinget å vedta følgende reglement for trafikksikkerhetsutvalget:

Detaljer

Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-2021 v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Aktører som deltar i arbeidet med Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 Sentrale nasjonale

Detaljer

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken Sjekkes mot fremføring Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Skulle bare på jobb Nasjonal konferanse om arbeidsrelaterte ulykker, Trygg Trafikk Oslo, 7. april Oppgitt tittel: Fremskrittet er på

Detaljer

Trafikksikker Kommune

Trafikksikker Kommune Kommunalt Trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikker Kommune Levanger 02.03.16 Frode Tiller Skjervø Distriktsleder Trygg Trafikk Nord-Trøndelag Levanger en Trafikksikker Kommune? Trygg Trafikk sitt ønske om

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret den 24.02.2011 i sak 8/11 2 INNHOLD Forord....s.3 Vedlikehold av planen...s.3 Del 1. Generelt om trafikksikkerhet..s.4 Generelt om Gausdal kommune..s.5

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplan Dønna kommune Trafikksikkerhetsplan 2019-2022 Foto: Gunn Emilsen Planutkast [Velg dato] Innhold Forord...3 Sammendrag...4 Innledning...4 Historikk...4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Dønna

Detaljer

Tolga kommune med tæl. Trafikksikkerhetsplan Vi tar ansvar for trafikken, og i trafikken

Tolga kommune med tæl. Trafikksikkerhetsplan Vi tar ansvar for trafikken, og i trafikken Tolga kommune med tæl Trafikksikkerhetsplan 2019-2022 Vi tar ansvar for trafikken, og i trafikken Forord til trafikksikkerhetsplan 2019 2022 Trafikk og trafikksikkerhet angår oss alle, enten vi ferdes

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato:

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 01.06.2017 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: 01.06.2017 Tid: 14:00 1 2 Saksliste trafikk Setebelter i buss, v/statens

Detaljer

MC Forum Oppland. Tema: NMCU MC Forum Oppland Trafikksikkerhet. Presentasjon for Lillehammer Motorsykkelklubbs årsmøte 21.01.2015

MC Forum Oppland. Tema: NMCU MC Forum Oppland Trafikksikkerhet. Presentasjon for Lillehammer Motorsykkelklubbs årsmøte 21.01.2015 MC Forum Oppland Presentasjon for Lillehammer Motorsykkelklubbs årsmøte 21.01.2015 Tema: NMCU MC Forum Oppland Trafikksikkerhet Nils Ormvold Fylkessekretær NMCU Oppland Leder MC Forum Oppland Om NMCU Norsk

Detaljer

Når vi målene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg ?

Når vi målene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg ? Når vi målene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 214-217? v/sigurd Løtveit Statens vegvesen, Vegdirektoratet Målhierarkiet i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 214-217 1.

Detaljer

Beskrivelse av prosjekt for å oppfylle tiltak 33 i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

Beskrivelse av prosjekt for å oppfylle tiltak 33 i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Beskrivelse av prosjekt for å oppfylle tiltak 33 i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Innledning Når vi sammenligner antall vegtrafikkulykker som inkluderer eldre i forhold til

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato:

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 20.04.2017 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: 20.04.2017 Tid: 14:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Orientering Sykkelulykker

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET GANGS BEHANDLING KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2019-2031 - 1. GANGS BEHANDLING Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 140 2018/303 18275/2018 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg: Dato: 4/19 Drifts- og tjenesteutvalget

Detaljer

PÅMINNING Utlysning av midler fra Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Rogaland, FTU til KARTLEGGING AV SKOLEVEI med ELEVINVOLVERING

PÅMINNING Utlysning av midler fra Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Rogaland, FTU til KARTLEGGING AV SKOLEVEI med ELEVINVOLVERING Til kommunene v/ folkehelsekoordinator, plan/ teknisk og Opplæring PÅMINNING Utlysning av midler fra Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Rogaland, FTU til KARTLEGGING AV SKOLEVEI med ELEVINVOLVERING Fylkestrafikksikkerhetsutvalget

Detaljer

Fylkeskommunens rolle som vegeier. Gro R. Solberg

Fylkeskommunens rolle som vegeier. Gro R. Solberg Fylkeskommunens rolle som vegeier Gro R. Solberg 8.11.10 Samferdselsavdeling i Buskerud fylkeskommune Utredning om ny samferdselsenhet høst 2009 Opprettelse av samferdselsavdeling 2.2.10 6 ansatte + ca.

Detaljer

Planprogram for trafikksikkerhetsplan for Nesset kommune Høringsdokument med høringsfrist

Planprogram for trafikksikkerhetsplan for Nesset kommune Høringsdokument med høringsfrist Planprogram for trafikksikkerhetsplan for 2011-2014 Høringsdokument med høringsfrist 1.12.2010 Bilde fra s fotoarkiv Høringsdokument på planprogram for trafikksikkerhetsplan Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner.

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. Statens vegvesens håndbok 209, «veileder på kommunale trafikksikkerhetsplaner»

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Lunner kommune

Trafikksikkerhetsplan for Lunner kommune Trafikksikkerhetsplan for Lunner kommune -2021 «Sammen for en trafikksikker kommune» Høringsutgave mai Ref.sak 18/982 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Rammer for arbeidet... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Planprosess...

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 12.06.2014 Sigurd Løtveit, Statens vegvesen Foto: Statens vegvesen St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Med utgangspunkt i Nasjonal

Detaljer

Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak

Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak Bjørn Kåre Steinset SVRØ Romerike distrikt Disposisjon Nullvisjonen - bakgrunn og idegrunnlag Trafikksikkerhetsdelen i etatenes forslag til

Detaljer

Planprogram for Regional transportplan

Planprogram for Regional transportplan Planprogram for Regional transportplan 2014-2023 Formål med planprogrammet Fylkestinget skal vedta Regional planstrategi i desember 2012. Her er det slått fast at «Samferdsel og kommunikasjon er et fundament

Detaljer

Forslag til planprogram. Trafikksikkerhetsplan for Trondheim kommune

Forslag til planprogram. Trafikksikkerhetsplan for Trondheim kommune Forslag til planprogram Trafikksikkerhetsplan for Trondheim kommune 2020-2024 Innhold 1. Sammendrag 2 2. Innledning 3 2.1. Bakgrunn 3 2.2. Hensikt med trafikksikkerhetsplanen 3 2.3. Arbeidsbeskrivelse

Detaljer

Delstrategi Trafikksikkerhet

Delstrategi Trafikksikkerhet Delstrategi Trafikksikkerhet presentasjon Regionrådet i Trøndelag Sør 19.03.2019 Rolf Granlund Samferdselsstrategi for Trøndelag: «Trøndelag fylkeskommune skal være en godt synlig aktør innenfor trafikksikkerhet»

Detaljer

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Nullvisjonen innebærer at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre En visjon vi strekker oss mot i trafikksikkerhetsarbeidet 2 Personskadeulykker

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Bjørn Ivar Vasaasen /

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Bjørn Ivar Vasaasen / Statens vegvesen Oppland Fylkeskommune, Regionalenheten Postboks 988 2626 LILLEHAMMER Medlemmer av FTU Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Bjørn

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Planprogram fastsatt i kommunestyret Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Planprogram fastsatt i kommunestyret Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet h Planprogram fastsatt i kommunestyret 19.05.2016 Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen INNHOLDSFORTEGNELSE - DETALJERT 1 Innledning... 1 2 Bakgrunn...

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

Dødsulykker i vegtrafikken i Region sør 2013, årsrapport

Dødsulykker i vegtrafikken i Region sør 2013, årsrapport Antall ulykker Side 1 Dødsulykker i vegtrafikken i Region sør 2013, årsrapport 70 60 50 60 57 59 40 30 20 42 41 40 31 33 41 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ulykkesår Figur 1: Dødsulykker

Detaljer

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1 Historikk... 4 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Hemnes kommune...

Detaljer

Arbeidet med Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

Arbeidet med Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Arbeidet med Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Med utgangspunkt i Nasjonal transportplan 2014-2023 vil hovedaktørene i trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978

Detaljer

Trafikksikker barnehage

Trafikksikker barnehage Trafikksikker barnehage ARENDAL KOMMUNE Oppvekst Oktober 2018 Innhold Innledning og målsettinger 3 Samarbeid mellom barnehage og hjem.. 3 Sikring av barn på vei til og fra barnehagen.3 Sikkerhet på barnehagens

Detaljer