Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017"

Transkript

1 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg Vedtatt Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013

2 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for å samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket, dette gjøres i nært samarbeid sammen med andre statlige, kommunale og frivillige organisasjoner. Handlingsprogram for FTU bygger på Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud og er førende for fylkeskommunale tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i kommunene og frivillige organisasjoner. Handlingsprogrammet inneholder satsingsområder FTU mener er viktig å følge opp for at Buskerud skal nå målet om å halvere antall drepte og hardt skadde innen Ulykkesbildet i Buskerud er spredt og det kreves innsats på en rekke områder for å ytterligere redusere ulykkestallene i trafikken. FTU vil i den kommende planperioden arbeide for å styrke det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet, følge opp satsingen på trygge skoleveger og iverksette gode tiltak for å øke sikkerheten til gående og syklende. FTU vil iverksette tiltak mot de gruppene som er mest utsatt i trafikken, i kommende planperiode er fokuset spesielt på ungdom og eldre. Videre har FTU en hovedoppgave i å legge til rette for økt samarbeid og synliggjøring av trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. Handlingsprogrammet legger vekt på dette og viser hvordan FTU skal arbeide for å redusere trafikkulykker i Buskerud i den kommende perioden. Handlingsprogram for FTU har vært på høring i kommuner og interesseorganisasjoner og er utarbeidet av en tverrfaglig arbeidsgruppe. Handlingsprogram for FTU ble vedtatt i hovedutvalget for samferdselssektoren etter innstilling fra fylkets trafikksikkerhetsutvalg 21.november Fylkeshuset Gro R. Solberg Samferdselssjef Side 2 av 19

3 Innhold 1. INNLEDNING ORGANISERING AV TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I BUSKERUD Aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet FTU Buskerud sin rolle Økonomisk ramme SATSINGSOMRÅDER FOR FTU Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Trygg skoleveg Gående og syklende Risikogrupper Samarbeid og synliggjøring TILTAKSPLAN OG EVALUERING Side 3 av 19

4 Side 4 av 19

5 1. Innledning Forslag til Handlingsprogram for FTU inneholder satsingsområder fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) selv har direkte styring med og påvirkning på, og synliggjør hvilke tiltak som gjøres innenfor hvert satsingsområde. Handlingsplanen er førende for fylkeskommunalt tilskudd til frivillige og kommunale trafikksikkerhetstiltak i planperioden. Handlingsprogram for FTU er ikke en fullstendig oversikt over det totale trafikksikkerhetsarbeid i fylket. Fysiske tiltak på vegnettet, politiets fartskontroller og Statens vegvesens trafikksikkerhetsinspeksjoner er eksempler på tiltak som gjennomføres etter prioritering og ressurser hos den enkelte aktøren. Planprosessen har foregått samtidig som utarbeidelse av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Arbeidsgruppa har hatt noe innsyn i dette arbeidet, Handlingsprogrammet er samordnet med den nasjonale tiltaksplanen i den grad det har vært mulig. 2. Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Buskerud Målsetningen om å halvere antall drepte og hardt skadde innen 2023 krever en felles innsats fra en rekke aktører. Selv om de ulike aktørene har definerte ansvarsområder og kompetansefelt, er samarbeid avgjørende for å lykkes i trafikksikkerhetsarbeidet. Videre følger en kort omtale av hovedaktørene i Buskerud. 2.1 Aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet Buskerud fylkeskommune har som vegeier ansvar for fylkesvegnettet og for kollektivtransporten i fylket, inkludert skoleskyss. I tillegg har fylkeskommunen i følge vegtrafikkloven et samordningsansvar for trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. Fylkeskommunen er regional planmyndighet og har ansvar for regional planlegging etter plan- og bygningsloven. Fylkeskommunen har også et lovhjemlet pådriver- og samordningsansvar i forbindelse med folkehelsearbeidet i fylket. Dette innebærer blant annet et ansvar for å holde oversikt over befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer med betydning for folkehelsearbeidet. Statens vegvesen drifter og forvalter de fylkeskommunale vegene på vegne av fylkeskommunen. Handlingsprogram for fylkeveger er førende for dette arbeidet. I tillegg drifter og forvalter Statens vegvesen riksvegene i Buskerud. Vegvesenet har ansvar for informasjon og opplæring for å bedre adferden hos trafikantene, førerprøver, kontroll av kjøretøyer og verneutstyr, og oppfølging av trafikkskolene. Trygg Trafikk er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen har et særlig ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykkene. Trygg Trafikk er et kompetansesenter for trafikkopplæring av barn og unge, i tillegg til å være pådriver og kunnskapsformidler for trafikksikkerhet. Side 5 av 19

6 Politiet sitt ansvar i trafikksikkerhetsarbeidet er i første rekke å gjennomføre kontroll og overvåkning av trafikken. Kontrollene utføres av lokalt politi og Utrykningspolitiet (politiets særorgan for trafikk). Kontroll av fart, rus, verneutstyr og aggressiv kjøring er viktige innsatsområder for å redusere trafikkulykker. I tillegg er politiet aktive i det forbyggende trafikksikkerhetsarbeidet. Kommunene har en viktig rolle i trafikksikkerhetsarbeidet både som vegmyndighet, skoleog barnehageeier, gjennom sitt ansvar i forbindelse med arealplanlegging, samt som arbeidsgiver og transportkjøper. Kommunen har også et ansvar gjennom Folkehelseloven, der de er pålagt å arbeide forebyggende mot faktorer som kan påvirke helsetilstanden til befolkningen i kommunen negativt. I tillegg er det mange andre aktører som jobber med trafikksikkerhet. Leger, psykologer og optikere har et ansvar for at kravene til helse er oppfylt av de som har førerkort. Fylkesmannen og Helsetilsynet har ansvaret for forvaltningen av førerkortforskriftens helsekrav og tilsyn med helselovgivningen. I tillegg gjøres det mye viktig arbeid i regi av frivillige og interesseorganisasjoner. Idrettslag og næringslivet er andre eksempler på aktører som også bidrar i trafikksikkerhetsarbeidet. Side 6 av 19

7 2.2 FTU Buskerud sin rolle I vegtrafikklovens 40a heter det at: "Fylkeskommunen har et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket". Fylkestinget har delegert dette ansvaret til hovedutvalget for samferdselssektoren og fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). Fylkets trafikksikkerhets utvalg i Buskerud består av tre politikere og syv konsultative medlemmer. De konsultative medlemmene er representanter fra Trygg Trafikk, lokalt politi, Utrykningspolitiet, Statens vegvesen, samferdselsavdelingen og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen. Det er Buskerud fylkeskommune som har sekretariatet i utvalget. FTU rapporterer til hovedutvalget for samferdselssektoren, som også godkjenner FTU sitt handlingsprogram og årlige tiltaksplan. FTU har myndighet til å fordele støtte til kommunale og frivillige trafikksikkerhetstiltak. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg skal: Samordne og være pådriver for trafikksikkerhetsarbeidet i fylket Uttale seg i saker som har betydning for trafikksikkerheten i fylket Stimulere og støtte det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Støtte og oppmuntre det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet Legge til rette for kompetansedeling og samarbeid mellom de ulike aktørene på fagfeltet Informere om ulykkessituasjonen og tiltak som blir iverksatt Ta initiativ til kampanjer og aksjoner Utarbeide strategi for trafikksikkerhet i fylket (10 år) Utarbeide fireårige handlingsprogram og årlig tiltaksplan Side 7 av 19

8 2.3 Økonomisk ramme I forslag til Handlingsprogram for fylkeveger er det satt av en økonomisk ramme på totalt 26 mill.kr til FTU i planperioden. Dette dekker tilskudd til kommunale og frivillige trafikksikkerhetstiltak, midler til holdningskampanjen "Verditransport", og driftsmidler til FTU. I tillegg er det satt av 2 mill.kr til et spleiselag med Statens vegvesen og eventuelt Kongsberg kommune til etablering av sykkelgård på Labro i Kongsberg. Satsingsområdene for FTU vil beskrive de ulike tiltakene ytterligere. Tabellen under viser fordelingen som er foreslått for planperioden. Tabell 1: Økonomisk ramme for FTU SUM FTU 6,0 8,0 6,0 6,0 26,0 *Tall oppgitt i mill kroner netto Det er i det årlige budsjettet at endelig bevilgning vedtas, så rammen kan endres i forbindelse med dette. Side 8 av 19

9 3. Satsingsområder for FTU FTU sitt mandat og Strategi for trafikksikkerhet er utgangspunkt for satsingsområdene til FTU. Det er en forutsetning for FTU at arbeidet som gjøres er faktabasert og i tråd med nasjonale føringer og målsetninger. Samtidig må FTU prioritere satsingsområder som er innenfor den økonomiske rammen utvalget har. Store vegprosjekter og trafikksikkerhetstiltak som midtrekkverk er eksempler på trafikksikkerhetstiltak som faller utenfor FTU sitt mandat. Kompetansedeling, forebyggende tiltak og mindre fysiske tiltak på vegnettet er blant de oppgavene FTU har mulighet til å iverksette, støtte og gjennomføre. Videre følger en beskrivelse av FTU sine satsingsområder for Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Dette satsingsområdet følger opp Strategi for trafikksikkerhet der det vektlegges at samordning av trafikksikkerhetsarbeid skal legge til rette for tverrsektorielt samarbeid. Lokalt trafikksikkerhetsarbeid i kommunene er avgjørende for å nå nasjonale mål om reduksjon i antall drepte og hardt skadde. Kommunene har et stort ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet både som vegmyndighet, gjennom sitt ansvar for arealplanlegging, som skole- og barnehageeier, som transportør, transportkjøper og som arbeidsgiver. I tillegg har kommunene gjennom folkehelseloven ansvar for å fremme befolkningens helse og bidra til forebygging av sykdom og ulykker. Nesten alle kommunene i Buskerud har en trafikksikkerhetsplan, men ikke alle er oppdaterte. De aller fleste planene fokuserer på fysiske trafikksikkerhetstiltak, men mangler en helhetlig trafikksikkerhetstenkning som også omfatter forebyggende helsearbeid, opplæring og holdningsskapende arbeid. Planen bør inneholde tiltak innenfor områder som er direkte underlagt kommunen, og områder der det er naturlig at kommunen spiller en aktiv rolle. Erfaring viser at for å oppnå økt innsats i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet, må arbeidet være sektorovergripende og forankret i kommunens øverste ledelse. Ansvarsforholdene må være klarlagte og det må være gode rapporteringsrutiner. Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier som skal ligge til grunn for et grundig og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Kriteriene bygger på gjeldende lover og forskrifter. Den nye nasjonale tiltaksplanen for trafikksikkerhet på veg ( ) vil uttrykke noen nasjonale forventninger til det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet i tråd med nevnte kriterier. Buskerud FTU vil bygge på disse kriteriene og utvikle en sertifiseringsordning for kommuner i Buskerud. FTU skal: Utvikle ordningen «Trafikksikker kommune» i Buskerud. Stimulere kommunene i Buskerud til å implementere kriteriene for «Trafikksikker kommune». Gjennom veiledning, materiell og økonomisk støtte bistand støtte de kommuner som ønsker å utvikle sitt kommunale trafikksikkerhetsarbeid i tråd med FTU sine anbefalinger. Mål: Syv «Trafikksikre kommuner» i løpet av handlingsprogramperioden Side 9 av 19

10 3.2 Trygg skoleveg I Strategi for trafikksikkerhet vektlegges det at fysiske tiltak på vegnettet skal prioritere skoleveger. Barn og unge er utsatt i trafikken, de er uerfarne og sårbare som gående og syklende. Barns sikkerhet på skoleveg er et kommunalt ansvar jf. forskrift til opplæringsloven 8. Samtidig har skolen et lovpålagt ansvar for å gjennomføre trafikkopplæring i skolen. Der skolevegen er definert som særlig farlig, får elevene skoleskyss. FTU ønsker i tråd med Strategi for folkehelse å legge til rette for at flest mulig barn og unge kan gå eller sykle til skolen. Trafikksikkerhet på skoleveg blir derfor prioritert. Gjennom kartleggingen "Trygge skoleveger langs fylkesvegene i Buskerud 2011", ser man at mye kan gjøres gjennom mindre tiltak langs skolevegene. Trygge skoleveger er et satsingsområde i fylkesvegprogrammet Programområdet "Tilrettelegging for gående og syklende" prioriterer strekninger som er skoleveger. Denne satsingen vil FTU forsterke gjennom ordningen «Fylkeskommunal støtte til kommunale trafikksikkerhetstiltak» i planperioden. Målet er at flere elever kan gå og sykle trygt til skolen. FTU vil støtte trafikkopplæring for barn og unge i skole og barnehage. Det er viktig at det i tillegg til fysiske tiltak legges til rette for opplæring av denne gruppen. Kostbare fysiske tiltak har liten effekt dersom skoleelever ikke benytter seg av gang- og sykkelveg eller ikke kan trafikkregler. Dette er avgjørende i arbeidet med å sikre skolevegene i fylket. I henhold til "Forskrift om sikring av skyssberettigede skoleelever i buss" plikter fylkeskommunen å tilby sitteplass og sikkerhetsbelte til elever som har krav på skoleskyss. Dette er innført fra høsten 2014 i Buskerud. FTU vil følge dette videre opp overfor fylkeskommunen, i tillegg bør det gjennomføres tiltak for å kontrollere bruken av setebelte blant elevene. Side 10 av 19

11 Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg FTU skal: Revidere kriterier for fylkeskommunal støtte til kommunene. Sikre at ordningen styrker satsingen på trygge skoleveger i fylket. Bevilge midler til trafikksikkerhetstiltak i kommunene. Vektlegge kommunens rolle overfor skoler og barnehager når det gjelder opplæring av barn og unge i trafikken i sammenheng med fysiske tiltak på skoleveger. Legge til rette for trafikkopplæring i skole og barnehage gjennom midler til Trygg trafikk. Følge opp gjennomføring av forskrift som sitteplass og setebelter til skoleelever som har krav på skoleskyss. Side 11 av 19

12 3.3 Gående og syklende Det er en felles målsetting for folkehelsearbeidet, miljøsektoren og samferdsel, at flere skal gå og sykle. Mens antall omkomne bilførere og passasjerer er betraktelig redusert de siste årene, sees ikke samme nedgang blant de syklende og gående. Dette nødvendiggjør en økt innsats for trafikksikkerhet for disse gruppene. Sikkerheten for gående og syklende bedres gjennom god fysisk tilrettelegging. Dette blir prioritert i Handlingsprogram for fylkeveger Samtidig kreves det også at fotgjengere og syklister kan trafikkreglene, følger disse reglene og at de bruker sikkerhetsutstyr som refleks og hjelm. Dette innebærer et godt og systematisk holdningsskapende arbeid både blant voksne, og overfor barn og unge. Holdninger dannes tidlig og vi påvirkes hele livet. Det vil være behov for en bevisstgjøring av voksne som rollemodeller og at trafikkopplæring gjennomføres med kvalitet og kontinuitet i barnehager og skoler gjennom hele skoleløpet. Ulykkestallene viser at personer over 65 år er spesielt utsatt som fotgjengere. I tillegg vet man at antallet eldre vil øke i årene som kommer. Fysisk aktivitet er viktig for en god helse og alderdom, men dagens trafikkbilde kan være utfordrende for mange eldre. Det er også viktig at eldre fotgjengere er bevisst sin økende sårbarhet ved uhell og ulykker slik at de opptrer med varsomhet og bruker sikkerhetsutstyr. FTU vil være pådriver for at det settes i gang tiltak rettet mot denne aldersgruppen i planperioden FTU skal: Gjennomføre tiltak som setter fokus på trafikkregler og sikkerhetsutstyr for gående og syklende. Stimulere skoler og barnehager til å drive god og alderstilpasset trafikkopplæring. Det tilbys kurs for ansatte, materiell og informasjon om opplegg og metoder. Delta i etableringen av sykkelgård på Labro i Kongsberg både gjennom økonomisk bistand og metodisk opplegg. Initiere samarbeid med eldreråd og organisasjoner for å sette søkelys på eldre i trafikken. Side 12 av 19

13 Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg De fleste ulykkene med eldre fotgjengere inntreffer: I kryss I eller utenfor gangfelt Ved busslommer, ved butikker og i bysentrum Noen årsaker til ulykkene: Tar det for gitt at de blir sett av bilister Oppdager ikke kjøretøy i tide Bruker sjelden refleks Kilde: Temaanalyse av eldreulykker , Vegdirektoratet Side 13 av 19

14 3.4 Risikogrupper Strategi for trafikksikkerhet fastslår at holdningsskapende arbeid og opplæring skal følge ulykkesutviklingen i fylket og rettes mot de som er mest utsatt i trafikken. Erfaringsvis kan man se de samme trender i ulykkesutviklingen i Buskerud som på nasjonalt nivå, men dette må følges nøye. Det er et mål å sette inn de beste virkemidlene direkte mot utsatte grupper, samtidig som man styrker gode holdninger og god trafikkadferd. FTU ønsker i kommende planperiode å fokusere spesielt på ungdom og eldre, men ulykkesutviklingen kan også nødvendiggjøre sterkere satsing på andre grupper. Ungdom Unge bilførere, særlig menn under 24 år, har en uforholdsmessig høy innblanding i trafikkulykker, først og fremst når det gjelder alvorlige ulykker. En rapport om høyrisikogrupper i vegtrafikken utarbeidet av Vegdirektoratet i 2011 viser til at den høye risikoen til denne gruppen i stor grad er knyttet til uerfarenhet. I tillegg velger en del mannlige bilførere bevisst adferd som medfører høyere risiko. Unge jenter skades oftere som passasjer i bil. Ungdom på lett motorsykkel, spesielt i aldersgruppen år, har også en dramatisk høyere risiko i trafikken enn andre motorsykkelførere. Også i denne sammenhengen antyder studier at manglende erfaring og holdninger til trafikk kan forklare den høye ulykkesrisikoen. NTP vektlegger satsing på føreropplæring som et viktig trafikksikkerhetstiltak. Det forskes på metoder og utvikles nye tiltak rettet både direkte mot den risikovillige ungdomsgruppen og tiltak rettet mot all ungdom for å styrke risikoforståelsen. Eldre bilførere Eldre bilførere er overrepresentert i ulykkesstatistikken og har flere skadde og drepte enn hva deres deltakelse i trafikken skulle tilsi. Vegdirektoratet (2011) viser til at dette dels skyldes at eldre tåler mindre, slik at konsekvensene av en ulykke blir alvorligere, og dels at de ikke mestrer trafikksituasjonen som følge av aldersbetingede endringer. Mobilitet er viktig for en god og aktiv alderdom, samtidig er det viktig at eldre som kjører bil oppfyller krav i helsevurderinger. Vegdirektoratet framhever ulike tiltak rettet mot å redusere ulykker med eldre bilførere. Blant annet kunnskap om betydningen av å opprettholde kjøretrening og kjøreerfaring, og bedre retningslinjer og tester for å vurdere egnethet, både for egenvurdering og pårørende. Side 14 av 19

15 Bilde av profiler fra Kongsberg idrettsforening som er med i holdningskampanjen Verditransport. FTU skal: Følge ulykkesutviklingen nøye både i fylket og nasjonalt slik at tiltak mot de mest utsatte gruppene utvikles og iverksettes. Støtte ulike holdningskampanjer og tilbud for ungdom, som fokuserer på ungdoms emosjonelle kontroll, sosiale ferdigheter og etiske spørsmål. Videreføre holdningskampanjen Verditransport, som er rettet mot ungdom i idrettslag i fylket. Stimulere til at ungdomsskoler tilbyr Trafikk valgfag. Oppmuntre og støtte ungdommens fylkesting til å skape oppmerksomhet om trafikksikkerhet i deres arbeid. Støtte og legge til rette for prosjekt rettet mot eldre i samarbeid med relevante aktører i trafikksikkerhetsarbeidet og frivillige organisasjoner. Side 15 av 19

16 3.5 Samarbeid og synliggjøring Dette satsingsområdet bygger på Strategi for trafikksikkerhet som fastslår at flere aktører skal inkluderes i trafikksikkerhetsarbeidet i fylket og at det legges til rette for kompetansedeling og informasjonsutveksling. Gjennom FTU møtes de ulike aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet for å utveksle informasjon og erfaringer, samt å komme med faglige innspill til politikere i fylke og kommune. FTU vil videreføre dette arbeidet og sørge for at et mangfold av organisasjoner og grupper inviteres til dialog om trafikksikkerhet. Dette gjelder både ungdommens fylkesting, innvandrerorganisasjoner, eldreråd og andre interessegrupper. Videre følger en beskrivelse av ulike tiltak som FTU initierer for å synliggjøre og samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. FTU ønsker å oppmuntre til at frivillige engasjerer seg i trafikksikkerhetsarbeid i sitt nærmiljø. Gjennom ordningen "Tilskudd til frivillige trafikksikkerhetstiltak " vil FTU støtte opp om lokale tiltak. Søknader som er i tråd med Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud og satsingsområdene til FTU vil bli prioritert. Det er viktig å synliggjøre gode prosjekter som er gjennomført i regi av kommuner, frivillige organisasjoner, og ikke minst ildsjeler. Gjennom Trafikksikkerhetsprisen ønsker FTU å gi en utmerkelse til noen som har gjort en ekstra innsats for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø. Prisen deles ut annen hvert år og kan tildeles enkeltpersoner, kommuner eller en frivillig organisasjon. I forbindelse med utdeling av prisen ønsker FTU å legge til rette for kompetansedeling ved at prisvinneren presenterer sitt arbeid for FTU og andre interesserte. Trafikkofrenes dag er et årlig arrangement for å minnes omkomne og hardt skadde i året som gikk. Arrangementet er en viktig arena for å uttrykke medfølelse med pårørende og etterlatte, og for å vise at trafikkulykkene i fylket angår oss alle. Arrangementet er også en møteplass for de ulike aktørene som er involvert i redningsarbeid og trafikksikkerhetsarbeid. Kommuner, interesseorganisasjoner og de ulike etatene i trafikksikkerhetsarbeidet inviteres til FTU-konferanse. Konferansen arrangeres i samarbeid med FTU i Telemark og Vestfold og distriktslederne i Trygg Trafikk. Formålet med konferansen er å samle og dele kompetanse om trafikksikkerhet i de tre fylkene, samt å legge til rette for nettverksbygging. Side 16 av 19

17 Fakkeltog, Trafikkofrenes dag, Norderhov kirke på Ringerike 3.februar 2013 FTU skal: Bevilge midler til frivillige trafikksikkerhetstiltak. Årlig arrangere Trafikkofrenes dag. Dele ut trafikksikkerhetspris og legge til rette for kompetansedeling i forbindelse med utdelingen. Initiere og videreføre samarbeid med eldreråd, ungdommens fylkesting, innvandrerorganisasjoner og andre aktuelle grupper. Arrangere FTU-konferansen i samarbeid med FTU i Vestfold og Telemark. Side 17 av 19

18 4. Tiltaksplan og evaluering FTU skal årlig utarbeide forslag til tiltaksplan med tilhørende budsjett. Tiltakene skal være i tråd med Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud og ta utgangspunkt i satsingsområdene i dette handlingsprogrammet. FTU skal årlig evaluere tiltakene som iverksettes, både med hensyn til gjennomføring og om ønsket effekt er i tråd med satsingsområdene i handlingsprogrammet. Evalueringen skal inngå i en samlet rapport som legges fram for FTU og hovedutvalget for samferdselssektoren hvert år. I forbindelse med rullering av handlingsprogrammet skal de årlige rapportene brukes som grunnlag for arbeidet. Side 18 av 19

19 Referanser: Nasjonal transportplan , Samferdselsdepartementet Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud , Buskerud fylkeskommune Teama-analyse av eldre lykker , Vegdirektoratet Høyrisikogrupper i vegtrafikken, Vegdirektoratet 2011 Side 19 av 19

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Januar 2015 1 Innhold Innhold... 2 Kap.1. Innledning og premisser for trafikksikkerhetsplanen... 3 1.1

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg,

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 2 Innhold 1 2 3 4 5 6 INNLEDNING... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Planprosess... 6 GENERELT OM RØROS... 7 2.1 Befolkning... 7 2.2 Samferdsel og infrastruktur...

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening Forord Nøtterøy kommune har i mange år hatt fokus på skade og ulykkesforebyggende arbeid i kommunen. I 2008 valgte kommunen å ta i bruk Trygge lokalsamfunn som arbeidsmodell. Trygge lokalsamfunnsarbeidet

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 2 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Foto: Steinar Svensbakken 3 4 Forord Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på

Detaljer

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009 Prosjektplan Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009 Revidert 15.1.2009 INNLEDNING...3 Prosjektet Trygge Lokalsamfunn...4 Prosjektmål...5 Hovedmål...5 Omfang og avgrensing...6 Organisasjon7 Økonomi...8 Kostnader...8

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Statens vegvesen og NMCU 2014 Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Foto: Pål Andreassen Forord Det er godt kjent at MC-førere har betydelig høyere risiko enn for eksempel

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER 2010 2013 INNHOLD 1 Felles plan folkehelse og levekår i Agder... 4 1.1 Bakgrunn for planen...4 1.2 Mandat og planprosessen...4

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-17

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-17 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-17 -122 tiltak fra,,, Helsedirektoratet og. Kjøretøytiltak (15 tiltak): vil utrede behovet for revisjon av regelverket om sikring av last, og om det er behov

Detaljer

Motorsyklister Atferd og ulykkesrisiko Tiltak for å bedre trafikksikkerheten for motorsyklister

Motorsyklister Atferd og ulykkesrisiko Tiltak for å bedre trafikksikkerheten for motorsyklister Innhold Forord Innhold Side I II 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 Hvorfor studere høyrisikogrupper Bakgrunn og formål

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009

Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 IS-0266 Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 Rapportens tittel: Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem?

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SØRREISA KOMMUNE 2013 2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SØRREISA KOMMUNE 2013 2016 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SØRREISA KOMMUNE 2013 2016 Opprinnelig plan Vedtatt av Sørreisa kommunestyre 25. april 2002, sak 20/02 Revidert 22.april 2008, sak 18/08 21.mars 2013, sak 10/13 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge!

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum 1985-2010 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum samarbeid

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer