ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER"

Transkript

1 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 1

2 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer som et bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter. Trygg Trafikk har et særlig ansvar for trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet, og er en aktiv pådriver overfor myndigheter og næringsliv. Trygg Trafikk ble opprettet i 1956 og har organisasjoner, bedrifter, kommuner og trafikksikkerhetsutvalg i fylkene som medlemmer. Trygg Trafikks arbeid finansieres hovedsakelig gjennom statlige tilskudd og prosjektkjøp fra Finansnæringens Hovedorganisasjon, forsikringsselskaper og andre bedrifter. Lokale aktiviteter finansieres i stor grad gjennom fylkeskommunale tilskudd, tilskudd fra Statens vegvesen Aust- Agder og prosjektmidler. I tillegg har organisasjonen medlemsog salgsinntekter. Innhold Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk i Aust-Agder Omkomne i veitrafikken Aktiviteter i 2012 Økonomi og finansiering Framtidige behov og muligheter Trygg Trafikk har vedtatt en strategiplan for Denne strategiplanen er forankret i det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet og bygger på Nasjonal transportplan og Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei Trygg Trafikks hovedmål og strategi Trygg Trafikk skal være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og har to definerte hovedmål for egen virksomhet. Trygg Trafikk skal: Bidra til at alle barn og unge for en kontinuerlig og god trafikkopplæring Påvirke trafikantene til sikker atferd, og sette trafikksikkerhet på dagsorden For å nå målene skal Trygg Trafikk formidle kunnskap, bygge nettverk, påvirke beslutningstagere og skape etterspørsel etter trafikksikkerhet. Trygg Trafikk samarbeider med medlemsorganisasjonene, kommuner, fylkeskommuner og andre aktører om prosjekter og trafikksikkerhetspolitiske utspill nasjonalt, regionalt og lokalt. Trygg Trafikks arbeidsområder Trygg Trafikk har to hovedarbeidsområder: Kompetansesenter for trafikkopplæring av barn og unge Pådriver og kunnskapsformidler 2

3 Trygg Trafikk i Aust-Agder Trygg Trafikks arbeid i Aust-Agder er styrt av organisasjonens strategiplan og årlige virksomhetsplaner, samt av Strategiplan for trafikksikkerhet i Agder og «Handlingsplan for trafikksikkerhet i Aust-Agder». Fylkessekretariatet i Aust-Agder ble opprettet i Distriktslederen har kontorplass hos Statens vegvesen ved distriktsvegkontoret i Arendal, og leder Trygg Trafikks arbeid i fylket. Distriktslederen er lønnet av Trygg Trafikk, mens kontorhold og reiseutgifter dekkes av Aust-Agder fylkeskommune. Distriktsleder Kontaktinformasjon Trygg Trafikk Aust-Agder Besøksadresse: Langseveien 4, 4846 Arendal Postadresse: Boks 723, 4808 Arendal Distriktsleder: Paal Ove Sodefjed Prosjektmedarbeider Trygg Trafikk Aust-Agder Tlf: Mob: Fax: Kontaktpersoner i politiet Ivar Evensen Tlf: , Mob: Terje Stifoss Evje og Hornnes lensmannskontor 4660 EVJE Tlf: Rolf Anton Groos Boks 25, 4890 GRIMSTAD Tlf: Bjørn Kolmannskog Risør politistasjon Samarbeidspartnere: Statens Vegvesen, Politiet, Helse Sør, kommunene i Aust-Agder, Aust-Agder fylkeskommune, frivillige organisasjoner, Universitetet i Agder fakultet for Humaniora og pedagogikk, Trygg Trafikk Vest-Agder og mange som driver med frivillig trafikksikkerhetsarbeid. 3

4 Omkomne i veitrafikken Ulykkessituasjonen i Aust-Agder I Aust-Agder hadde vi seks trafikkulykker med seks døde i 2012 I 2012 hadde vi en økning på tre døde i trafikken fra 2011 da tre personer mistet livet Aust-Agder trafikken. I 2012 var det totalt 168 ulykker med seks drepte og 224 skadde i Aust-Agder Ser vi på trenden over de siste ti årene har vi hatt en betydelig reduksjon i antall drepte og skadde i trafikken, selv om vi i 2012 hadde en økning på tre. Marginene er små når det gjelder trafikkulykker. Skadegraden kan i stor grad avhenge av ytre omstendigheter som bilens standard, veien og omgivelsenes utforming, hastighet i kollisjonsøyeblikket og bruken av verneutstyr Ei ulykke utløses ofte av at en trafikant gjør en feil eller ikke mestrer en gitt situasjon og reagerer instinktivt feil i denne situasjonen, dette kan føre til at en selv eller andre trafikanter blir skadet. Aktiviteter 2012 Trygg Trafikk Aust-Agder Kompetansesenter for trafikkopplæring Det er et overordnet mål at alle barn og unge skal få kontinuerlig trafikkopplæring. Trygg Trafikk har en vedtektsfestet rolle i dette arbeidet og er et kompetansesenter for trafikkopplæring av barn og unge. Trygg Trafikks strategi er å styrke trafikkompetansen hos ansatte i barnehage og skole. Vi motiverer foreldre og andre til å forholde seg aktivt og bevisst til trafikksikkerhet. Barnas Trafikklubb Barnas Trafikklubb ble markedsført gjennom helsestasjonene og ved kurs på Høgskolen i Agder og i andre sammenheng hvor vi holder foredrag. Barnas Trafikklubb ble i 2008 internett-klubb som er gratis for medlemmene. 4

5 Barnas Trafikklubb er ett av Trygg Trafikk sine bidrag til en trafikksikker oppvekst for de minste bana. Denne klubben ble opprettet i 1966 og er fremdeles svært populær. inneholder aktiviteter for barna og hjelp og tips til foreldre og andre voksen personer om hvordan trafikkopplæringa kan tilrettelegges for best mulig læring. Barn i bil Trygg Trafikk har fått produsert og Trygg Trafikk Aust-Agder har sendt ut informasjonsmateriell til bruk på helsestasjonene i alle kommunene for å informere om sikring av barn i bil. I samarbeid med politiet er det gjennomført flere kontroller og veiledning av foreldrene ved fylkets barnehager om sikring av barn i bil. Vi har i samarbeid med Barnas Hus og Helse Sør barselavdelingen ved sykehuset i Arendal gjennomført en rekke informasjonskvelder for kommende og nybakte foreldre. Førskolelærerutdanningen (FLU) Det ble gjennomført heldagskurs for førskolelærerstudenter på ved Høgskolen i Sogndal. Tema for dagen var Trafikkopplæring i barnehagen knyttet til rammeplanen, pedagogiske virkemidler og HMS i barnehagen. Kurset ble også tilbudt til UiA, Slikt kurs vil bli gjennomført i Agder i løpet av 2013 Barnehage Førskolelærere og andre ansatte i barnehagene er blant Trygg Trafikks viktigste samarbeids -partnere. Barn trenger å lære om trafikksikkerhet slik at de kan være tryggere som barn og bedre bilister som voksne. Det har i 2012 vært gjennomført 4 kurs for barnehageansatte i Aust- Agder. Hovedhensikten med kursene er å motivere barnehagene til å sette trafikk på dagsorden, både i rutinene for driften og som del av barnehagens innhold. Det er viktig at trafikk blir et tema på foreldremøtene. Grunnkurset tar for seg hvilke forutsetninger førskolebarn har for å kunne ferdes i trafikken og hvordan man kan jobbe med små barn og trafikkforståelse. Oppfølgingskurset er beregnet på de som har gjennomført trinn en. Her kommer vi nærmere inn på Trygg Trafikks opplæringsmateriell og på bruk av hånd-dukken Tarkus i barnehagen. Kurset er praktisk rettet og legger stor vekt på praktiske øvelser, involvering, dialog og gruppearbeid som kan resultere i ny handlingskompetanse. Vi har også fulgt opp en rekke barnehager som ønsker fokus på sikring av barn i bil, med informasjon på foreldremøter og på parkeringsplassen om morgenen. Skole Øvelse gjør mester Det er viktig å se på trafikkopplæring som en livslang læringsprosess. Grunnlaget for bevisste og varige holdninger legges i de tidlige barneårene. Barn som har fått systematisk opplæring om trafikk har større forutsetninger for å kunne ferdes trygt i trafikken, ta riktige avgjørelser og minske risikoen for skader. Det er klare kompetansemål for trafikk i læreplanen og Trygg Trafikk bruker tid og ressurser til å minne om disse og veilede på hvordan god trafikkopplæring kan gjennomføres. 5

6 Lærerutdanningen Det ble i 2012 jobbet aktiv med å få innpass m.h.p. lærerutdanningen også ved Universitetet i Agder. Distriktsleder i Aust-Agder gjennomførte kurs for lærerstudenter både ved Høgskolen i Østfold og ved Norsk Lærer Akademi i Bergen. Trygg Trafikk Aust-Agder har fått oppdraget med å få på plass kurs for lærerstudenter ved flere av lærerstedene i landet. Barn 6 14 år Dette er noen av aktivitetene 2012 Trafikkopplæring Myra sykkelgård har i 2012 gjennomført den 7. sesongen. Vi må si at den er en suksess. Over 6000 barn har fått grunnleggende opplæring på sitt første kjøretøy, nemlig tråsykkelen på banen. Om lag 175 lærere og ca. 800 andre voksne har vært involvert som hjelpere for barna og derved vært aktive med trafikkopplæring. I tillegg var ca.30 lærere på trafikkurs for å lære å bruke banen og 200 foreldre var med som hjelpe-lærere på kursene for barn. Dette er et tilbud til alle kommunene i fylket. Alle kostnadene til bruk av banen inkludert kurs for lærere, materiell og transport til og fra sykkelbanen er betalt av Statens vegvesen og Aust-Agder fylkeskommune. I tillegg stiller Statens Vegvesen med to instruktører. Trygg Trafikk har ansvaret for den pedagogiske delen av sykkelopplæringen. Det er kostnadsfritt for den enkelte skole å besøke sykkelgården. Barnehager og foreldre med barna sine kan bruke sykkelgården de dagene vi ikke har undervisning og på kveldstid. Kunnskapsløftet - læreplan med krav til trafikkopplæring i Grunnskolen Alle grunnskolene i Aust-Agder er blitt informert om trafikkmålene i Kunnskapsløftet. Mål etter 4. trinn: barna skal kunne trafikkreglene for fotgjengere og syklister. Mål etter 7. trinn: barna skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel. I forbindelse med Kunnskapsløftet har Trygg Trafikk fortsatt utviklingen av med nye oppgaver, filmer og stoff. 6

7 Trygge skoleveier og trygg skoletransport Det er stort fokus på at elever skal ha trygge skoleveier. Det er hvert år viktig å minne både foreldre og andre som kjører langs skoleveiene, at de må ta spesielt hensyn. Trygg Trafikk mener at skoleplikten her i landet må forutsettes oppfulgt av retten til å komme trygt til og fra skolen. Dette krever betydelig innsats både fra bevilgende myndigheter, kommuner, skoler og foreldre. Trygg Trafikk får jevnlig henvendelser som gjelder skoleveier og skoletransport. I de aller fleste av slike henvendelser deltar vi på befaringer og veileder om veien videre. Mange foreldre føler seg utrygge i forbindelse med barnas skolevei. Samtidig er foreldrekjøring til skolene en av årsakene til at skoleveien oppleves som farlig. Skolepatruljen Trygg Trafikk har på forespørsel bidratt med teoretiske og praktisk opplæring av elever som skal stå skolepatrulje. Det er også viktig å påpeke at barn alene ikke skal ha ansvar for andre barn i trafikken, men at skolepatruljen kan være til hjelp, støtte og veiledning for de yngste barna. Pådriver og kunnskapsformidler Ungdom år Ungdom I nasjonal transportplan er det høye ambisjoner om å redusere ungdomsulykkene. Trygg Trafikks mål er at all ungdom får en bred opplæring i trafikksikkerhet, slik at god adferd styrkes gjennom den ordinære opplæringen. Opplæringen skal gi ungdom et godt grunnlag for å ta egne valg og utvikle risikoforståelse. Trygg Trafikk har utarbeidet læringsressurser til kompetansemålene i naturfag på ungdomstrinnet og service og samferdsel på videregående skole. Sykkelhjelm I Nasjonal tiltaksplan (NTP) er målsetningen at 80% av ungdomsskolene innen 2014 har formulert et krav om bruk av hjelm på sykkelturer i skoletiden. En nasjonal kartlegging av trafikkopplæringen i 2009 viste at kun 63% av ungdomsskolene stilte krav om bruk av sykkelhjelm på turer i skoletiden. Real Life Auto dataspill mot dødsulykker Spillet ble lansert i januar 2012 og innen den første måneden hadde totalt 7359 logget seg inn på spillets nettside. Real life Auto er en nettbasert opplæringsmondul i trafikksikkerhet. Den er utformet som et dataspill og inneholder filmer, mini-spill, quizer, dilemmaøvelser og faktaopplysninger. Spillet tar for seg temaene rus, fart, bilbelte, økonomi/forsikring, elektroniske hjelpemidler i bil og sikring av last. Alle som gjennomfører og ønsker det får en trafikksikkerhetsattest. 7

8 Real life Auto retter seg mot elever på VG2 innenfor yrkesfaglige studieprogrammer, lærlinger som allerede er ute i lærebedrifter og bedrifter som har lærlinger. I Vestfold har vi hatt et flott samarbeid med Elev- og lærlingeombudet i Vestfold fylkeskommunen for å spre informasjon om opplæringsmodulen. Ikke tøft å være død Ikke tøft å være død trafikksikkerhets tiltak på 10. trinn i grunnskolen. Alle skolene har i løpet av 2012 hatt besøk av trafikksikkerhetsteamet fra Trygg Trafikk. Dette tiltaket er et tett samarbeid mellom Statens vegvesen Aust-Agder distrikt, som finansierer tiltaket og Trygg Trafikk. Gry Bjerke fra Statens vegvesen, leder teamet, som for øvrig består av personell fra politiet og trafikkskadde.i tillegg har folkehøgskolene fått tilbud om å få besøk av Ikke tøft å være død. Dette tiltaket har i Aust-Agder vært gjennomført siden på ungdomstrinnet er et tilbud til grunnskolens ungdomstrinn om et internett basert trafikksikkerhetstiltak for å nå Kunnskapsløftets mål setning på temaet trafikk: gjøre rede for hvordan trafikksikkerhets utstyr hindrer og minsker skade ved uhell og ulykker. Disse sidene er beregnet til fagene fysikk og naturfag og er i sin helhet nettbasert. Kampen for livet Ditt Liv I videregående skole har vi hatt besøk av alle elevene på avgangstrinnet. Elevene blir fraktet til og fra skolen med buss. Disse elevene samler vi i auditoriet på sykehuset i Arendal. Dette tiltaket er et samarbeid mellom Statens vegvesen Aust-Agder distrikt, Agder politidistrikt, sykehuset, ambulansetjenesten og Trygg Trafikk. På denne måten når vi samtlige russ i fylket med viktig trafikksikkerhetsinformasjon før russetiden starter. Denne trafikksikkerhetskampanjen fra Trygg Trafikk er finansiert av Statens vegvesen Aust-Agder distrikt og er kostnadsfritt for den enkelte skole. Gruppe alvorspreget elever fra avgangsklassen på en videregående skole samlet i auditoriet på sykehuset i Arendal 8

9 Aktivitetsdag for russen I samarbeid med NAF, Viking, Statens vegvesen Aust-Agder distrikt Trafikkstasjonen, ambulansetjenesten og brannvesenet gjennomføres en aktivitetsdag for russen i april. Denne dagen inneholder blant annet kontroll av russebiler, en redningsøvelse og eventuelt hjelp til å rette enkelte feil på kjøretøyet. Det er Statens Vegvesen som har hovedansvaret for denne gjennomføringen. Pådriver og kunnskapsformidler Trygg Trafikk skal være en pådriver for trafikksikkerhet overfor myndigheter og virksomheter, gjennom deltakelse i den offentlige debatten, høringsuttalelser og medieutspill. Ved å informere og spre kunnskap om sikkerhet i trafikken vil Trygg Trafikk bidra til at publikum etterspør trafikksikkerhet som brukere av offentlige og private tjenester. Trafikksikker kommune Gjennom prosjektet «Lokalt trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaringer om hvordan trafikksikkerhet bør bli en del av kommunens «systematiske sikkerhetsarbeid». «Trafikksikker kommune» som begrep skal være et kvalitetsstempel for de kommunene som arbeider langsiktig og systematisk med trafikksikkerhet. er en nettside som skal være til hjelp og inspirasjon for de kommunene som ønsker å jobbe etter modellen har blitt brukt til å gjøre begrepet Trafikksikker kommune kjent, både lokal og ute i kommunene. er til god hjelp for publikum. Det legges vekt på at hjemmesidene skal være oppdatert med siste ulykkesstatistikk, pressemeldinger og invitasjoner til kurs og møter. Hver måned sendes det ut pressemelding med status på antall omkomne i trafikken i fylket og i landet for øvrig. Trygg Trafikk bruker media for å gi informasjon om aktuelle saker både lokalt og sentral 9

10 . Trafikksikker kommune lokalt Det ble i 2012 startet arbeidet med å få kommunene i Aust-Agder til å inngå avtale om å bli trafikksikker kommune. Dette vil innebære at de tar på alvor det ansvaret de har overfor sine egne innbyggere også når det gjelder skader påført i trafikken. Iveland og Birkeland kommune har så langt uttalt at de ønsker å se nærmere på konseptet og det jobbes sammen med Statens Vegvesen om å få til det samme med Arendal, Grimstad og Froland kommune. Aust-Agder fylkeskommune har vedtatt at det skal jobbes for at dette konseptet skal innføres i fylket. Barn i bil Trygg Trafikk har som mål at alle barn skal være sikret best mulig i bil og buss og ønsker å skape etterspørsel etter best mulig sikring i offentlig og privat transport. Det ble gjennomført en telling av barn i bil i juni. 79 kjøretøyer med 151 barn ble registrert. Alle barna unntatt to var riktig sikret. Har veiledet publikum om sikring av barn i bil i butikken til Barnas hus i Arendal i samarbeid med innehaver. Refleks Det ble gjennomført reflekstellinger ved to barneskoler i januar. Refleksbruken var ca 80 prosent. I november ble det foretatt reflekstellinger blant voksne fotgjengere flere steder i fylket. Refleksbruken lå under landsgjennomsnittet og var på ca 12 prosent. Det ble oppfordret til at Refleks dagen 20. oktober skulle markeres så godt som mulig. Refleksdagen 2012 Årets refleksdags refleks er designet av kunstneren Unni Askeland 10

11 Trafikksikker fotballklubb Trygg Trafikk og Statens vegvesen i begge Agderfylkene samarbeider med Agder fotballkrets om å informere om nulll-visjonen blant ledere og trenere i kretsen. Målet er at transport til kamper og turneringer skal skje i sikre former ved at - det beregnes nok kjøretid til kamper - det aldri er for mange i bilen - alle bruker bilbelte - det er en selvfølge å holde fartsgrensen Jentenes Trafikkaksjon Jentenes trafikkaksjon statet opp i Aust-Agder i 2008, Totalt 11 fylker er nå med i prosjektet. I 2012 er over 20 % av alle jenter født i 1995 i Aust-Agder medlemmer av Jentenes trafikkaksjon. Jenter i alderen år er mest ulykkesutsatte som passasjerer. Derfor er det viktig å skape en aksept blant jentene om at det er greit å si i fra at de ikke vil utsette seg for farer i trafikken. Jentene har erfaringsmessig betydelig påvirkning på guttene, og det vil vi utnytte gjennom kommunikasjon med jentene. På denne måten ønsker vi å få gode ambassadører for trafikksikkerhet. Et av de sentrale kommunikasjonsmidlene i tiltaket er personlig adressert, direkte post. Metoden gir et robust og treffsikkert opplegg med mulighet for differensiering, sammenheng med andre lokale tiltak, oppmerksomhet rundt aktuelle saker og temaer og oppfølging over tid. Det er også opprettet egne nettsider hvor bare jenter som har meldt seg inn som medlem har adgang. Nyttårsaksjonen Aksjon mot Trafikkdød Trygg Trafikk Aust-Agder deltok aktivt i arbeidsgruppen som planlegger og gjennomfører aksjonen hvert år. I 2012 ble det jobbet frem et nytt konsept som ble gjennomført på Quality Hotell og Resort i Kristiansand. Arbeidsgruppa hadde åtte møter i Strategiplan for trafikksikkerhet Agderfylkene Distriktsleder har deltatt aktivt i arbeidet med å revidere strategiplanen med tekst og korrektur. Det ble også arrangert et seminar for kommuner og frivillige aktører ved starten av arbeidet. HMS Trafikk kurs for bedrifter. Trygg Trafikk har bidratt til kursing av ansatte i flere bedrifter både i Aust-Agder og resten av landet i det vi kaller Risiko reduksjon i trafikken. Trygg Trafikk vil jobbe for at flere bedrifter tar trafikk in som tema i bedriftens HMS satsning. Vi har gjennomført 10 kurs med ca 300 deltagere. Arbeidsrelaterte trafikkulykker Trygg Trafikk Aust-Agder har vært sterkt involvert i arbeidet med å synliggjøre og få til en reel kartlegging av arbeidsrelaterte trafikkulykker. Studier fra EU antyder at så mye som 30 prosent av alle alvorlige trafikkulykker involverer en person som er på jobb i ulykkesøyeblikket. Dette er en stor utfordring som Trygg Trafikk jobber med 11

12 Møte med samarbeidspartnere og støttemedlemmer. I løpet av 2012 ble det holdt tre møter / kurs for og med våre støttemedlemmer. I tillegg ble det avholdt en rekke kurs for bedrifter og kommuner. Medieservice: Trygg Trafikk blir ofte kontaktet av media i fylket. Å svare pressen har høy prioritet fra fylkessekretariatet. Av saker som har fått stor dekning i 2012 kan nevnes: Busstransport av skoleelever, refleks, mobilbruk, skoleveier og sikring av barn i bil. Det har også blitt sendt ut pressemeldinger og informasjon om tiltak og arrangementer, dette har som oftest ført til omtale i media. Markering av alle trafikkulykkene Nyttårsaksjonen ble gjennomført på Quality Hotell Sørlandsparken mandag 7. januar Det var ca 200 deltakere fra myndigheter, frivillige organisasjoner og trafikkskadde og pårørende etter personer drept i trafikken. Stortingspolitikker Svein Harberg, politimester Kirsten Lindeberg og ambulansesjåfør Magnar Kristiansen hold appell. Kriminalomsorgen i Agder og Telemark. Holdt kurs i regi av kriminalomsorgen for personer som er dømt for promillekjøring eller høye fartsovertredelser både i Aust og Vest-Agder. Bindeledd og nettverksbygger Det ble i 2012 gjennomført flere møter med ordførere, rådmenn og andre for å øke innsatsen for trafikksikkerheten. Trygg Trafikk Aust-Agder holder tett kontakt med fylkets stortingsrepresentanter og øvrig politisk liv Generelt om økonomi og finansiering Trygg Trafikks distriktsleder lønnes av organisasjonen Trygg Trafikk. Trygg Trafikk sin assistent i Aust-Agder lønnes av Aust-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen Aust-Agder distrikt. Reiseutgifter og kontorhold betales av Aust-Agder fylkeskommune. Trygg Trafikks tiltak i 2012 var i samsvar med Trygg Trafikks virksomhetsplan 2012 og Strategiplan for Trafikksikkerhet Agder. Tiltakene ble finansiert av Aust-Agder fylkeskommune, Statens vegvesen Aust-Agder distrikt og Trygg Trafikk. Trygg Trafikk bidro med lønnsutgifter, foredragsholder og materiell. Samarbeidspartnerne finansierte selv sin deltakelse og betalte egne utgifter. I 2012 bevilget Aust-Agder fylke kr til gjennomføring av handlingsplanen for trafikksikkerhet og Statens vegvesen bevilget Aust-Agder distrikt ,- kr. til gjennomføring av opplæring i sykkelgården, trafikksikkerhetskampanjen «Ikke tøft å være død» og til refleksvester for 1. klassingene. I tillegg ble det bevilget ,- kr. gjennom fylkesveimidlene til driften av fylkessekretariatet i Aust-Agder. 12

13 Framtidige behov og muligheter 148 mennesker mistet livet i trafikken i 2012, dette er det laveste antall siden Det vil stadig bli vanskeligere å redusere dette tallet ytterligere. Tryggere veier og tryggere biler har helt klart vært en av de viktigste årsakene til at tallene har blitt så lave. Skal disse gå ytterligere ned må vi tørre å ta i bruk og prøve ut upopulære tiltak. Dette kan være tiltak som påbud om bruk av refleks. Restriksjoner på unge menneskers førerkort. Fartssperre på ungdomsbiler osv. Vår strategi vil være å fronte beslutningstagere. Det vil ikke være etisk riktig å droppe tiltak som kan spare liv, bare fordi vi ikke vet hvordan vi skal klare å håndheve dem! Regjeringen legger til grunn at trafikkopplæring er en del av en livslang læringsprosess. Samferdselsdepartementet vil derfor styrke trafikkopplæring, føreropplæringen og holdningsskapende arbeid rettet inn mot ulike livsfaser, trafikantgrupper og arenaer. Dette er helt i tråd med Trygg Trafikk sin strategi. Trygg Trafikks hovedsatsning er knyttet til trafikkopplæring og sikkerhetsutstyr. Vi mener at grunnlaget for holdninger til sikkerhet legges i barneårene. Derfor må trafikkopplæringen sees som en livslang prosess og starte tidlig. Det er derfor viktig at trafikkopplæring blir obligatorisk i barnehage og skole. En stor utfordring blir å motivere barnehager og skoler til å lage gode lokale trafikksikkerhetsplaner som følges opp. Både nasjonale og lokale føringer sier at innsatsen mot ungdomsulykkene må styrkes. Høsten 2013 kan ungdomsskolene tilby trafikk som valgfag. Vår utfordring blir å motivere alle ungdomsskolene til å tilby dette valgfaget til sine elever. Det vil bety at alle ungdommer som velger dette faget vil få 57 timer med trafikk, holdninger og risikoforståelse hvert av de tre årene på ungdomsskolen. Det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet må systematiseres og forsterkes. Trygg Trafikk vil være en pådriver for å få modellen Trafikksikker kommune inn i fylkets handlingsplan for trafikksikkerhet og jobbe for at det settes av midler til dette prosjektet fra Det vil helt klart være en utfordring å få kommunene til å se fordelene og hva kommunen kan tjene både i penger og ved fravær av menneskelige tragedier ved å jobbe etter denne modellen. Mitt mål for 2013 er å få minimum to kommuner til å satse på «Trafikksikker kommune» i tillegg til et spesielt prosjekt i Arendal, Grimstad og Froland.. Bruk av verneutstyr i trafikken, bilbelte, hjelm og refleks har nasjonale måltall og Trygg Trafikk vil jobbe for et påbud om bruk av refleks. De fire hovedaktørene i trafikksikkerhetsarbeidet har forpliktet seg til felles innsats for å nå målene. Opplæring, informasjon, kontroller og tellinger må til for å nå målene. Den store utfordringen blir hvordan vi alle kan samordne våre felles ressurser til det beste for trafikksikkerheten. Å være tilstede i mediene og pleie et godt samarbeid med disse er prioritert oppgave for å få satt viktige trafikksikkerhetssaker på dagsorden. Det skal i 2013 utarbeides en ny fire-årig plan for trafikksikkerhet i Aust-Agder Fylkeskommune. Trygg Trafikk sitter i arbeidsgruppen. Det er en viktig oppgave for Trygg Trafikk å være en pådriver 13

14 for å få holdningsskapende tiltak inn i trafikksikkerhetsplanen. Likeledes er det viktig for Trygg Trafikk å være en pådriver slik at trafikksikkerhet blir en naturlig del av arbeidet i kommunene. Trygg Trafikk er en ideell organisasjon. Fylkeskommune, kommuner, organisasjoner og bedrifter kan bli medlem av Trygg Trafikk. Som medlem av Trygg Trafikk, kan kommunen få hjelp og støtte til gjennomføring av kurs og opplæring innenfor skole og barnehage, bistand og råd til rullering og utarbeidelse av trafikksikkerhetsplaner og en viktig støttespiller i forebyggende trafikksikkerhetsarbeid. Potensialet for nye medlemmer i Aust-Agder er stort, og en helt klar utfordring. I dag er kun seks av 15 kommuner medlem av Trygg Trafikk. Med hilsen Paal Ove Sodefjed Distriktsleder Trygg Trafikk Aust-Agder telefon:

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport

trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport Trygg trafikk HEDMARK 2013 Dette er TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HORDALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HORDALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2014 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Strategiplan for trafikksikkerhet

Strategiplan for trafikksikkerhet Strategiplan for trafikksikkerhet Agderfylkene 2010-2013 Strategiplan for trafikksikkerhet Agderfylkene 2014-2017 VEST-AGDER Vest-Agder FYLKESKOMMUNE fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune 2 Utgiver: Vest-Agder

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2011 2014 Innhold 1.0 Innledning 4 Om Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) 5 Aktører i trafikksikkerhetsutvalget 5 2.0 Utfordringer 7 2.1 Ulykkessituasjonen

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrpper.

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 1

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 1 ÅRSRAPPORT 2012 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 1 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD TRYGG TRAFIKK 04 Dette var 2012 06 Askeland vil redde liv 09 Ambassadørar i skulen 10 Godt samarbeid 11 Trafikksikker kommune 12

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I NORD-TRØNDELAG 2014 2017

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I NORD-TRØNDELAG 2014 2017 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I NORD-TRØNDELAG 2014 2017 Bilde: Trygg Trafikk 2011 Trafikksikkerhetsutvalget Høringsutkast Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Forord

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2015 2018

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2015 2018 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2015 2018 Innhold Forord 5 1 Innledning 7 1.1 Oppbygging av trafikksikkerhetsarbeidet 7 1.2 Aktører 8 1.3 Akershus, et fylke i vekst 8 2 Visjon og mål 10

Detaljer

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker linje to Forklarende - En del av tiltaksplanen tittel eller undertittel for trafikksikkerhet 2010-2013 linje to RAPPORTA P P O R T Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke 2014-2017

Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke 2014-2017 Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke 2014-2017 Foto: Einar Søberg, Statens vegvesen (Forside: Jens Haugen) Innhold 1. Innledning 5 1.1 HTUs rolle 5 1.2 Hensikten med trafikksikkerhetsplanen 2. Situasjonsbeskrivelse

Detaljer