ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2014 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014

2 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer som et bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter. Trygg Trafikk har et vedtektsfestet ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykker. Trygg Trafikk er både samarbeidspartner med myndigheter og beslutningstagere, og pådriver overfor de samme aktørene, både nasjonalt og lokalt. Trygg Trafikk bygger nettverk og samarbeider med medlemsorganisasjonene om politiske saker med betydning for trafikksikkerheten, og skaper møteplasser. Trygg Trafikk har hovedkontor i Oslo og distriktsledere i alle fylker. Aktiviteten til våre distriktsledere koordineres med fylkesvise planer for trafikksikkerhet. TRYGG TRAFIKKS HOVEDMÅL Trygg Trafikk har vedtatt en strategiplan for Hovedmålene i strategiplanen er: Hovedmål 1: Trygg Trafikk er en ledende aktør i arbeidet for trafikksikker oppvekst. Hovedmål 2: Trygg Trafikk påvirker beslutningstagere til å prioritere trafikksikkerhet. Hovedmål 3: Trygg Trafikk bidrar til at trafikantene tar riktige valg. INNHOLD Aktiviteter s.3 Pådriver og kunnskapsformidler... s.7 Bindeledd og møteplass... s.9 Økonomi og finansiering...s.10 Omkomne i veitrafikken...s.10 Framtidige behov og muligheter... s.11 Trygg Trafikk i Troms...s.12 ÅRSRAPPORT TROMS 2014 REDAKTØR: Elsa Klemetsen DESIGN: October Design AS Forsidefoto: Elsa Klemetsen

3 AKTIVITETER 2014 TRYGG TRAFIKK TROMS AKTIVITETENE I TROMS STYRES AV HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKER- HET I FYLKET SAMT TRYGG TRAFIKKS NASJONALE HANDLINGSPLAN OG STYRINGSDOKUMENTER. Trygg Trafikk Troms søker midler fra Troms fylkes trafikksikkerhetsråd til aktiviteter i fylket. De fleste av tiltakene er rettet mot barn og unge. KOMPETANSESENTER FOR TRAFIKKOPPLÆRING Barnehage Trygg Trafikk har mye materiell til bruk i barnehagen. Dette kan bestilles fra vår nettbutikk. På nettet finnes også tilgjengelige filmer, både mht opplæring av barn samt informasjon til de ansatte. Filmer fra Trygg Trafikk som kan brukes på foreldremøter, eksempelvis om trafikkforholdene ved barnehagen, ligger også tilgjengelig på nettet. no Barnehage Distriktsleder i Troms har jevnlig kontakt med barnehagene i fylket og inviterer årlig til kurs. I 2014 ble det arrangert 2-dagers kurs i månedsskiftet september/oktober i Tromsø med 14 deltakere. I tillegg til gratis kurs, får deltakerne med seg nyttig materiell til bruk i barnehagen overfor barn samt informasjon tiltenkt foreldregruppen. Dette dekkes av midler fra Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg. Tema som tas opp på kurset er bl a: Trafikken fra barnas ståsted, trafikk i fagområdene, sikring i bil, HMS, foreldresamarbeid og beltedyret Tarkus som pedagogisk hjelpemiddel. Kurs for barnehageansatte Det er viktig at kommende barnehagelærere blir bevisstgjort og får kunnskap om hvordan trafikkopplæringen kan gjennomføres med førskolebarn og hvordan trafikk kan tas inn i Rammeplanens fagområder. I kurset legges det også vekt på HMS i barnehagens virksomhet og nærområder samt sikring av barn i bil. Kurs ble avholdt på Universitetet i Tromsø i desember 2013 og neste kurs er planlagt holdt i løpet av våren

4 «Trygg Trafikk ønsker å påvirke foreldre og barn til å gå til skolen. Det vil bedre trafikkforholdene på skoleveien, barna får trafikkopplæring og en god start på dagen.» SKOLE Trygg Trafikk har en stor del av sin aktivitet rettet mot grunnskolen. Mye av Trygg Trafikks materiell til trafikkopplæringen finnes på nett under men noe supplerende materiell finnes også, spesielt til de minste barna og til sykkelopplæringen. Trygg Trafikk ønsker å nå foreldre og 6-åringene gjennom førskoledagene i mai. De fleste barn blir gjennom førskolealderen transportert i bil eller buss til barnehagen. Skolen barnet skal begynne på, ligger for mange i gangavstand til hjemmet. Likevel blir mange kjørt til skolen, ofte pga tidspress eller av bekvemmelighet. Brosjyren 6-åringer på skolevei ble også i 2014 sendt til alle skolestarterne med foresatte via rektorene i fylket. Trygg Trafikk ønsker å påvirke foreldre og barn til å gå til skolen. Det vil bedre trafikkforholdene på skoleveien, barna får trafikkopplæring og en god start på dagen. Heftet gir tips til foreldrene hvordan de kan øve på skoleveien sammen med barna, info om følgeordninger samt hva vi kan forvente av 6-åringer som fotgjengere og elever som reiser med buss til skolen. Ved å sende dette ut i mai samtidig som skolens ledelse kan informere om trafikksikkerhet i skolens nærområde, håper vi at barn og foreldre bruker tid til å seg gjøre kjent med skoleveien i løpet av sommerferien. Heftene tilbys også til helsestasjonene slik at temaet skolevei og helse kan tas opp i samtale med 6-åringene og foreldrene før skolestart. 1.- klassingene får ved førskoledagene også utdelt skolesekker gitt av Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg (TFTU). Disse har rikelig med refleks og er ment til bruk de 3 første skoleårene. I tillegg til skolesekker med refleks, får alle 1.-klassingene i Troms gratis refleksvest rundt skolestart. Utgiftene dekkes av ulike næringsaktører og bedrifter i fylket. Tiltaket organiseres gjennom Reflekspartner AS i Tønsberg. Trygg Trafikk laget i 2014 et informasjonshefte til FAU om trafikkopplæring og trafikksikkerhet i skolen. Dette ble videreformidlet til FAU i Troms via rektorene i fylket. Heftet finnes nedlastbart på nett på Trygg Trafikks nettside: Distriktslederen har i 2014 deltatt i «morgenaksjon» sammen med rektor og FAU for å sette fokus på trafikkforholdene ved en barneskole. Spesielt om vinteren oppstår det trafikkavviklingsproblemer og økt risiko for uhell og ulykker når foreldre velger å kjøre sine barn til skolen. Flere rektorer har dessuten bedt om råd når det gjelder krav om skoleskyss med begrunnelse om særlig farlig skolevei. Distriktslederen har vært på befaring sammen med politi, rektor og FAU. TIL FAU - TRAFIKKOPPLÆRING OG TRAFIKKSIKKERHET I SKOLEN FAU S TRAFIKKSIKKERHETHEFTE 1 4

5 Sykkelkurs for Tromsø-lærere Refleksjakten 2014 Hvert år inviterer Trygg Trafikk elever på 4. og 5. trinn ved alle grunnskoler i Troms til å bli med på Den store refleksjakten. Dette ble gjort for å markere Nasjonal refleksdag som ble arrangert torsdag 16. oktober. 13 skoler i fylket deltok i jakten. Elevene fikk i oppgave å lete i skuffer og skap hjemme etter reflekser. Dette skulle de ta med på skolen, telle opp og deretter ta alle refleksene hjem og feste de på høstens ytterklær, for alle i familien. Gjennomsnittet pr husstand var 13 reflekser. Da er ikke refleksvester samt klær og skotøy med refleks medregnet. Alle deltakende klasser fikk premie og diplom. 3 klasser fikk penger til klassekassen og de andre fikk en liten gave i posten, til hver enkelt elev og til lærerne; som administrerer det hele. Sykkelkurs for lærere Sykkelbyen Tromsø og Trygg Trafikk arrangerte i mai 2014 dagskurs i sykkelopplæring for lærere i grunnskolen med bl a følgende tema: Kompetansekrav i Kunnskapsløftet Viktige trafikkregler og holdninger i trafikken Sikkerhet ved ekskursjoner (HMS) Foreldresamarbeid Kurset hadde en teoretisk del inne og en praktisk del ute. Lærerne stilte med egen sykkel og fikk oppleve kompliserte trafikkforhold for syklister i byen samt utfordrende sykkelløype på Torget i byen. Som en del av tilbudet til skolene, sendte Sykkelbyen Tromsø et profesjonelt team med sykkelmekanikere til skolene. I tillegg fikk skolene full utstyrspakke med materiell til praktiske øvelser i skolegården. Ambassadørordningen Trygg Trafikk ønsker å støtte og styrke trafikkopplæring i skolen. Lærerne tilbys samlinger på landsbasis sammen med andre lærere, utarbeider lokale planer for trafikkopplæring og trafikksikkerhet ved sine skoler og fungerer som en referansegruppe for Trygg Trafikk når vi utvikler materiell og læringsressurser. Planen som er utarbeidet for skolen er også tilgjengelig på Trygg Trafikks nettsider. Vi har hatt en ambassadør ved Reinen skole i Tromsø over 3 år og har nå engasjert en lærer ved Lunheim skole. Ungdomsskolen - Utsending av magasin Trygg Trafikk sendte ved skolestart i 2014 bladet «Underveis» til alle landets 10.klassinger. Magasinet håper vi vil bidra til at trafikk ble et tema mellom ungdommene, hjemme med foreldrene og i undervisningen på skolen. Kunnskapsløftet har kompetansemål i trafikk etter 10.trinn. Kompetansemålet er lagt til naturfag: 5

6 «Flere skoler tilbyr fra skoleåret 2014/2015 Trafikk valgfag. I løpet av våren vil Trygg Trafikk arrangere nettverksmøter for ungdomsskolelærere som føler de vil ha hjelp og inspirasjon til planlegging og gjennomføring av denne undervisningen.» «elevene skal kunne gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved ulykker». Brev om magasinet og hensikten med det ble sendt til alle rektorer ved ungdomsskolene i Troms. Blant temaene i «Underveis» 2014: Typiske skader etter bilulykker Trafikk som valgfag Høy risiko på lett motorsykkel Hodeskader ved sykkelulykke uten hjelm Ulykkesutsatte jenter som passasjerer i bil Oppdrag sykkelhjelm Skoleåret prøvde Trygg Trafikk ut et forskningsprosjekt for å se om holdningsskapende arbeid har noen virkning. Ungdom er overrepresentert i trafikkulykker, noe som kan ha årsak i bl a risikoatferd og manglende erfaring. 3 fylker var med på prosjektet deriblant Troms. Målet med prosjektet er at elevene skal få en forståelse for hva en trafikkulykke er og hvordan de selv kan unngå å oppleve dette. I tillegg vil det selvsagt være et mål å motivere elevene til hjelmbruk samt å forstå hvorfor denne beskyttelsen er viktig. Skolene som deltok fikk støtte til å sende lærere på ukeskurs i Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk. Dette gir 6 studiepoeng og kompetanse for å kunne undervise i Trafikalt grunnkurs i henhold til trafikkopplæringsforskriftene. Prosjektet støttes av Tryg forsikring i Bergen. Bardu ungdomsskole, Sommerlyst skole og Silsand ungdomsskole er blant de skolene som sendte lærere på kurs gjennom dette prosjektet. Flere skoler tilbyr fra skoleåret 2014/2015 Trafikk valgfag. I løpet av våren vil Trygg Trafikk arrangere nettverksmøter for ungdomsskolelærere som føler de vil ha hjelp og inspirasjon til planlegging og gjennomføring av denne undervisningen. Videregående skole og ungdomsgruppen Ungdom er overrepresentert i trafikkulykker og gutter utgjør 2/3 av de drepte. De viktigste dødsårsakene i trafikken er: Manglende erfaring, uoppmerksomhet eller førerdyktighet For høy fart etter forholdene Manglende bruk av bilbelte Kjøring i ruspåvirket tilstand Unge sjåfører med ferskt førerkort mangler kjøreerfaring, og mange sjåfører er uoppmerksomme og lette å distrahere. Statistikken viser at de ni første månedene ungdommen har førerkort, er de mest ulykkesutsatte. Real Life Auto er en nettbasert opplæringsmodul i trafikksikkerhet som er utformet som et dataspill og særlig rettet mot elever i yrkesfaglig utdanning. Spillet har personlig innlogging og registrering. Temaene som blir tatt opp er rus, fart, bilbelte, økonomi/ forsikring, elektroniske hjelpemidler i bil og sikring av last. Etter gjennomføring kan man få skrevet ut en trafikksikkerhetsattest. Trygg Trafikk Troms har videreformidlet dette tilbudet til skolene i fylket og andre som arbeider med ungdom eller har ungdom som sin målgruppe. 6

7 PÅDRIVER OG KUNNSKAPSFORMIDLER RIKTIG SIKRING AV BARN I BIL Trygg Trafikk har stort fokus på riktig sikring av barn i bil. I Troms sender distriktsleder jevnlig ut materiell om temaet. Informasjonsbrosjyrer deles ut til småbarnsforeldre via barnehager, trafikkstasjoner, venteværelser på legesentre og ikke minst helsestasjoner. Hver høst sender distriktsleder ut brev og gratis brosjyrer til ledende helsesøstre til kommunene i fylket. Vi tilbyr kurs minst hvert annet år eller vi kontakter ledende helsesøster og ber om tid til på møter med helsesøstrene i kommunen. Informasjonshefter om trafikale og helsemessige utfordringer for 6-åringer med foresatte ble også delt ut. Helsesøstrene er en viktig medspillere i ulykkesforebygging i trafikken fordi de har direkte kontakt med foreldre og barn før skolestart. Registrering av sikring av barn i bil ble foretatt over hele landet våren 2014, med fokus på bakovervendt sikring av barn mellom 1 og 3 år. Landsgjennomsnittet på bakovervendt sikring var 43 %, i Troms satt halvparten av barna i aldergruppen bakovervendt. Vi fant heldigvis ingen usikret i bil, men på landsbasis var 1 % av barna usikret. På alle kurs for barnehageansatte og studenter ved Universitetet orienteres det om riktig sikring av barn i bil. Samtidig drøftes problemer med riktig og nødvendig sikring på turer med barn samt hvordan håndtere feilsikring av barna med foreldrene. Trygg Trafikk fikk i 2014 laget en ny animasjonsfilm om sikring av barn i bil, nå for aldergruppen over 4 år. Både denne og filmen om bakovervendt sikring har vært vist på diverse kurs, konferanser og utstillinger på Universitetet i Tromsø i «Landsgjennomsnittet på bakovervendt sikring var 43 %, i Troms satt halvparten av barna i aldergruppen bakovervendt.» 7

8 Begge foto: Torild Heimdal, Statens vegvesen REFLEKS Refleksdagen: Årets refleksdag ble markert 16. oktober med utdeling av reflekser til ulike trafikantgrupper. REFLEKSDAGEN 16. OKTOBER 2014 SHINE BRIGHT LIKE A DIAMOND Bli sett. Bruk refleks. Går du uten refleks i mørket vil en bilist i 50 km/t bare ha 2 sekunder på å oppdage deg. Med refleks har bilisten 10 sekunder til rådighet. Det kan redde livet ditt. DESIGN/AD: OCTOBER DESIGN FOTO: KAI MYHRE STYLING: ODDA REFLEKSDAGEN SHINE BRIGHT LIKE A DIAMOND 16. OKTOBER 2014 Bli sett. Bruk refleks. Går du uten refleks i mørket vil en bilist i 50 km/t bare ha 2 sekunder på å oppdage deg. Med refleks har bilisten 10 sekunder til rådighet. Det kan redde livet ditt. DESIGN/AD: OCTOBER DESIGN FOTO: KAI MYHRE STYLING: ODDA 35 prosent av alle fotgjengerulykker skjer i mørket. Bare om lag fem prosent av fotgjengere som blir påkjørt og skadet bruker refleks. I perioden døde 93 fotgjengere på norske veier. Mange av disse ulykkene skjedde når gående skulle krysse vei eller gikk langs en vei i mørket. I de alvorligste ulykkene er middelaldrende og eldre overrepresentert. På bygda bruker nesten halvparten av alle voksne fotgjengere refleks. I byene gjelder dette kun hver fjerde person. Samtidig blir flest påkjørt i bygatene. Også i 2014 har Trygg Trafikk organisert landsomfattende tellinger på refleksbruk. Resultatet viser at 32 prosent av de voksne fotgjengerne bruker refleks på landsbasis. Det er omtrent samme nivå som i 2013 (29). Mange flere sier at de bruker refleks, men tellingene avslører at dette ikke stemmer. Fotgjengere i Nord-Norge er best på refleksbruk dersom vi sammenlikner landsdelene. Her var bruksprosenten 43. Kvinner er flinkere enn menn. Trygg Trafikk Troms har sendt ut reflekser til skoler, barnehager, asylmottak, helsestasjoner og pensjonistforeninger. Politi og lensmannsetaten fikk tilbud om reflekser med eget «politimotiv» til utdeling ved skoleog barnehagebesøk. Ulike lag, foreninger og samarbeid samarbeidspartnere som kunne stå for videreformidling til brukergruppene ved tilstelninger og arrangementer har også fått tilsendt reflekser. Trygg Trafikk har ved aktiviteter og undersøkelser fått bekreftet at det ikke er lite refleks blant befolkningen i Troms, men heller manglende bevissthet mht bruk av refleks. Refleksdagen 2014 Hvert år er det en kunstner som står bak refleksene til den nasjonale Refleksdagen. I 2014 var Nicolay Aamodts maleri «Diamond» inspirasjonen til refleksene som ble designet av October Design i samarbeid med kunstneren. I Troms var det markering av dagen i Tromsø. Samme uke var det også fylkesting i Troms. Trygg Trafikk orienterte om refleksdagen for fylkestinget dagen før Refleksdagen og fikk hjelp av fylkesordfører Knut Werner Hansen, fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo, samferdselssjef Bjørn Kavli og avdelingsdirektør i Statens vegvesen Rigmor Thorsteinsen i morgenrushet i Storgata i Tromsø for å minne trafikantene på viktigheten av å bruke refleks i den mørke årstiden. Refleks ble også lagt ut på Tromsø bibliotek og på lokalene til Troms fylkestrafikk på Prostneset. Trygg Trafikk sørget dessuten for at reisende med hurtigbåt til Finnsnes, Harstad og Skjervøy fikk utdelt refleks under turen. Det samme gjorde passasjerer på buss mot Nordreisa/Alta i nord og Narvik/Harstad i sør samt distriktet i Tromsø. Trygg Trafikk Troms har sendt ut reflekser til skoler, barnehager, helsestasjoner, asylmottak, pensjonistforeninger, politi og lensmannsetaten og andre samarbeidspartnere som kunne stå for videreformidling til brukergruppene. Refleksene som er distribuert over hele fylket er betalt av Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg (TFTU). Troms fylkesting har vært samlet i Tromsø denne uka. 8

9 «Trygg Trafikk har et spesielt ansvar for opplæring og informasjon. Dette kan oppnås gjennom nær kontakt med skoler, foreldre, ulike avdelinger i kommunene og andre aktuelle samarbeidspartnere.» TRYGG TRAFIKK SOM BINDELEDD OG MØTEPLASS I forbindelse med at Troms fylke som det andre i landet søkte om å bli Safe Community (Trygt lokalsamfunn), gjennomførte Guldbrand Skjønberg fra WHO Collaborating Center Karolinska, en «site visit» hos Troms fylkeskommune mars Trygg Trafikk hadde innlegg om sin virksomhet i fylket. I juni fikk Troms sin godkjenning som Trygt fylke i forbindelse med en stor internasjonal konferanse i Harstad. Samtidig fikk Harstad sin andre re-godkjenning som Safe Community. De var i 1994 den første norske kommunen og lokalsamfunn nr 11. på verdensbasis - som fikk denne statusen. Trygg Trafikk Troms deltok med sykkelhjelmstand og fikk for øvrig omtale, sammen med Troms idrettsforbund, som frivillige lag og foreningens bidrag i forbindelse med godkjennelsen. Tromsø kommune arrangerte i oktober en folkehelsekonferanse i Rådhussalen. Målgruppe var politikere, administrasjon og ulike organisasjoner og etater. Distriktslederen i Trygg Trafikk deltok. Folkehelsemeldinga ble presentert i tillegg til innlegg fra fylkeskommunen, fylkesmannen og flere av byrådene i kommunen. Kommuneoverlege Trond Brattland formidlet Tromsø kommunes helsetilstand og framtidige utfordringer. Forebyggende trafikksikkerhetsarbeid som kan hindre ulykker og skader i trafikken - er en naturlig del av folkehelsearbeidet. Det kom gode innspill til tiltak innen flere områder under oppsummeringen av konferansen. Trygg Trafikk er medlem i Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg. Utvalget består av 3 politikere og flere faste konsultative medlemmer. Blant de faste medlemmene er Statens vegvesen, politiet, representant fra utdanning og samferdsel i fylket samt fylkesmannen. Det avholdes ca 4 møter pr år. Distriktslederen har godt samarbeid med representantene i utvalget i forbindelse med ulike trafikksikkerhetstiltak. Utvalget skal gjennom henvendelser fra publikum med lag og foreninger, kommunale trafikksikkerhetsplaner, innspill fra konsultative medlemmer og ikke minst ulykkesbildet i fylket, vurdere nødvendige tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Trygg Trafikk har et spesielt ansvar for opplæring og informasjon. Dette kan oppnås gjennom nær kontakt med skoler, foreldre, ulike avdelinger i kommunene og andre aktuelle samarbeidspartnere. Trygg Trafikk skal være en pådriver og et bindeledd mellom private og offentlige aktører i dette arbeidet. Vi blir ofte kontaktet av foreldre som er bekymret for barns skolevei. Vi prøver å veilede og gi råd hvordan de kan gå fram for å søke om mulige tiltak. Trygg Trafikk har fått laget en veileder til hjelp i forbindelse med særlig farlig skolevei. Fra 2011 har distriktslederen i Trygg Trafikk i Troms deltatt i et MC-forum bestående av fylkessekretæren for NMCU, representanter fra SVV og Troms fylkeskommune. Hensikten er å utveksle informasjon og kunnskap som kan være til nytte for de ulike etater og organisasjoner for bedre trafikksikkerhet. Møtefrekvensen er 2-3 ganger i året. 9

10 OMKOMNE I VEITRAFIKKEN I 2014 omkom 149 personer i veitrafikkulykker i Norge, viser foreløpige tall fra Trygg Trafikk. Det er en nedgang på 20 % fra 2013 og mer enn 50 % siden år 2000 (341 drepte). De foregående siste fem årene ser vi en reduksjon i antallet trafikkdrepte. I 2010 omkom 208 mennesker på norske veier, i 2011 omkom 168 personer, i og i Ulykkessituasjonen i Troms I Troms ble ingen drept i vegtrafikkulykker i Det foreløpige tallet for hardt skadde personer er 10 personer (SSB: ). Det er bare Finnmark av alle landets fylker som tidligere har opplevd et helt kalenderår uten dødsulykker i trafikken (2012). Ulykkesstatistikken for fylket viser en jevnt positiv utvikling de siste årene, med en reduksjon på over 40 % fra Antall mennesker OVERSIKT ULYKKER OG SKADDE/DREPTE I TROMS ULYKKER SKADDE/DREPTE ØKONOMI OG FINANSIERING Trygg Trafikks distriktsleder er ansatt i og mottar sin lønn fra Trygg Trafikk. Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg gir støtte til aktiviteter, kontorhold og reiser. I tillegg kommer husleieutgifter til Statens vegvesen der Trygg Trafikk har sitt kontor. Trygg Trafikk Troms søkte om kr til ulike trafikksikkerhetstiltak, kontorhold og reiser for Midlene går i hovedsak til aktiviteter, premier og materiell innen barnehage og skoler (grunnskole og videregående) samt kurs for pedagogisk personell. Noe brukes til generelle trafikanttiltak, deriblant refleksbruk, informasjonstiltak, hjelmkampanjer, bilbeltebruk og sikring av barn i bil. Trygg Trafikk bruker også midler i trafikksikkerhetsøyemed overfor pensjonistforeninger, asylmottak, helsestasjoner, politi- og lensmannsetaten samt ved ulike idretts/sommerleir-arrangementer. 10

11 FRAMTIDIGE BEHOV OG MULIGHETER Media holder oss oppdatert på ulykker, trafikkforhold og framkommelighet. Følt trygghet er viktig for livskvaliteten og vår livsutfoldelse. Opplever vi at skoleveien er utrygg for barna våre, velger vi kanskje løsninger som ikke alltid er den beste for andre. Vi må få en helhetstenkning på trafikksikkerhet i vårt nærmiljø, i vår kommune, i våre daglige gjøremål. Trygg Trafikk har laget et konsept basert på systematisk arbeid for bedret trafikksikkerhet i lokalmiljø og kommune, kalt Trafikksikker kommune. Kommunen er en viktig aktør i arbeidet med å forebygge trafikkulykker. Som veieier, barnehage - og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med trafikksikkerhet på tvers av etater. Troms fylke, gjennom TFTU (Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg), ønsker å stimulere til at kommunene lager sine trafikksikkerhetsplaner etter konseptet og vil gi midler til dette. Det ble i 2013 gjennomført en dagskonferanse i Tromsø i regi av Troms fylkeskommune ved Samferdselsavdelingen. Ordførere og rådmenn fra ble invitert og 7 kommuner deltok. Trygg Trafikk har tilbudt å komme på møter med kommuneledelsen rundt om i fylket for å informere om konseptet. Ved starten av 2015 er det kun Målselv av kommunene i Troms som har kontaktet Trygg Trafikk for å starte planarbeid med basis i Trafikksikker kommune. Vi håper at flere kommuner vil følge etter. «Kommunen er en viktig aktør i arbeidet med å forebygge trafikkulykker. Som veieier, barnehage - og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker.» 11

12 TRYGG TRAFIKK I TROMS Trygg Trafikks arbeid i Troms er styrt av organisasjonens Strategi- og handlingsplan og årlige virksomhetsplaner, samt av «Handlingsplan for trafikksikkerhet i Troms». Fylkessekretariatet i Troms ble opprettet i Distriktslederen har kontorplass hos Statens vegvesen ved vegkontoret i Tromsø og leder Trygg Trafikks arbeid i fylket. Distriktslederen er lønnet av Trygg Trafikk, mens kontorhold og reiseutgifter dekkes av Troms fylkeskommune. Distriktsleder : Elsa Klemetsen Besøksadresse : Mellomveien 40, Tromsø Postadresse : Vegkontoret, 9291 Tromsø Telefon : Mobil : E-post : Trygg Trafikk-ambassadører i grunnskolen 2014: Jøran Olsen, Reinen skole, Tromsø Kari Helen Henriksen, Lunheim skole, Tromsø Samarbeidspartnere Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg (TFTU) Troms fylkeskommune Statens vegvesen Sykkelbyen Tromsø Lensmannskontorene i fylket, politikamrene i Tromsø og Harstad samt UP Kommunene i fylket Universitetet i Tromsø Safe Community Grunnskolene i Troms samt FAU Videregående skoler i fylket Barnehagene i Troms Fylkesmannen i Troms Helsestasjonene samt folkehelsenettverket i Troms NAF, Grønn Hverdag, Cominor, NMCU, YTF Media, ulike lag og foreninger Troms fylkeskommune er medlem i Trygg Trafikk. I tillegg er følgende kommuner i Troms medlemmer: Tromsø kommune Lenvik kommune Lavangen kommune Målselv kommune Skjervøy kommune Harstad Kommune Torsken kommune TRYGG TRAFIKK TROMS Mellomveien 40, Vegkontoret, 9291 Tromsø Tlf: TRYGG TRAFIKK Tollbugata 32 Postboks 277 Oslo Sentrum, 0103 Oslo Tlf:

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2013

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2013 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2015 INNHOLD Distriktsleder: Elsa Klemetsen Vegkontoret, Mellomveien 40 9007 Tromsø Telefon: 915 75 860 E-post: klemetsen@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK TROMS Trygg Trafikks

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2016 INNHOLD Distriktsleder: Elsa Klemetsen Vegkontoret, Mellomveien 40 9007 Tromsø Telefon: 915 75 860 Epost: klemetsen@tryggtrafikk.no

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 Kontaktpersoner i Setesdal Lensmann Terje

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk Forebyggende arbeid Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september Læreplan trafikk - Grunnskole Trinn Tema Forslag til materiell Forslag til aktiviteter Kompetansemål Ansvar 1. Trafikktrening i skolens nærmiljø. Skoleveien Trafikkskilt -gangfelt En støvel og en sko:

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015 NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA Årsrapport 2015 Ungdomsprosjektet Rekruttering av nye deltakere til Ungdomsprosjektet 2015 startet tidlig i januar, med besøk på videregående skoler (Søgne,

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2015 INNHOLD Distriktsleder: Knut Larsen Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø Telefon: 78 96 31 50 eller 932 07 641 Epost: Larsen@tryggtrafikk.no

Detaljer

Aktive og trygge barn på skolevei

Aktive og trygge barn på skolevei Aktive og trygge barn på skolevei Bergen 10. mars 2015 Distriktsleder Øivind Støle Trygg Trafikk Hordaland stole@tryggtrafikk.no 977 21 124 Hva Trygg Trafikk jobber med og for Sykling er viktig Sykling

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Ideell organisasjon - Trygg Trafikk er en landsdekkende paraplyorganisasjon for det frivillige

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR Skolene i Rennebu Planen er utarbeidet i 2012 Vedtatt i SU Gjelder fra skoleåret 2012/2013 Trygg Trafikk anbefaler følgende progresjon i trafikkopplæringen 1. trinn: Trafikktrening

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport

trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport Trygg trafikk HEDMARK 2013 Dette er TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato:

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 01.06.2017 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: 01.06.2017 Tid: 14:00 1 2 Saksliste trafikk Setebelter i buss, v/statens

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2015 Distriktsleder: Kari Vassbotn Postboks 1403 8002 Bodø Telefon: 450 24 405 Epost: vassbotn@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK NORDLAND FYLKE Trygg Trafikks arbeid i Nordland

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Se til begge sider - og fremover! Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet både barn og foreldre. Men trafikkopplæring handler om mer enn regler.

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status tre år inn i prosjektet, Sundvolden februar 2017 Harald Heieraas seniorrådgiver Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2016 INNHOLD Distriktsleder: Knut Larsen Henry Karlsens plass 1 9815 Telefon: 78 96 31 50 eller 932 07 641 Epost: Larsen@tryggtrafikk.no

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status, tre år inn i prosjektet, nettverkstreff Stavanger Hans Martin Sørensen, Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Muligheter og utfordringer Drepte i vegtrafikken i Norge 1946-2012 Drepte 1946-2012 Drepte i Europa 3 Utvikling i drepte og hardt skadde i hele landet 2000-2012 og forslag

Detaljer

Kunnskap og trafikkforståelse

Kunnskap og trafikkforståelse Kunnskap og trafikkforståelse. Læreplan og rammer Resultat av et pilotprosjekt Kristin Eli Strømme og Atle Indrelid Trygg Trafikk, Norge Trygg Trafikk Hovedmål Trafikksikker oppvekst Trafikksikkerhet prioriteres

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2016 ÅRSRAPPORT 2016 INNHOLD Distriktsleder: Kari Vassbotn Postboks 1403 8002 Bodø Telefon: 450 24 405 Epost: vassbotn@tryggtrafikk.no Prosjektmedarbeider: Tore Jeremiassen

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017 1 Fevik skole Plan for trafikksikker skole 2017 KORT OM Fevik skole Fevik skole er en 1 10 skole med ca. 580 elever. Skoleområdet omfatter et kompakt bygg inkludert idrettshall, bibliotek og store utearealer.

Detaljer

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale Skolepatrulje Informasjon og anbefalinger til skolen God veileder INNHOLD 1. Betingelser og forutsetninger 2. Ansvar

Detaljer

Trafikksikkerhetsperspektiv

Trafikksikkerhetsperspektiv Kommunalt folkehelsearbeid i et Trafikksikkerhetsperspektiv KS-høstkonferanse torsdag 10.november Frode Tiller Skjervø Distriktsleder Trygg Trafikk Nord-Trøndelag Folkehelse og fokus på hverdagsaktiviteten

Detaljer

Trafikkplan for Hebekk skole

Trafikkplan for Hebekk skole Trafikkplan for Hebekk skole Mål: Elevene skal lære seg å vise ansvar og ferdes trygt i trafikken til og fra skolen, og også privat. Kunnskapsløftet sier: Etter 4 trinn: Følgje trafikkreglar for fotgjengarar

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUSTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2016 INNHOLD Distriktsleder: Paal Ove Sodefjed

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Lunner kommune 1 Skolens retningslinjer for turer til fots, på sykkel, med bil og buss Felles kommunale rutiner for å ivareta elevenes sikkerhet ved skoleturer

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikker kommune- Et organisatorisk trafikksikkerhetstiltak Trafikksikker kommune- Et samarbeidstiltak i regi av fylkeskommunene og Trygg Trafikk Resultatkonferansen,

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SKOLENE OG BARNEHAGENE I ALTA KOMMUNE MÅL OG STATEGIDEL og

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SKOLENE OG BARNEHAGENE I ALTA KOMMUNE MÅL OG STATEGIDEL og 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SKOLENE OG BARNEHAGENE I ALTA KOMMUNE MÅL OG STATEGIDEL 2014-2017 og 2018-2022 Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur 1. juni 2017 2 Innhold SAMMENDRAG. s 3 1. INNLEDNING.

Detaljer

Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015

Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015 Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015 Myndighetenes målsetting 80% av skoleelever går/sykler til skolen. All trafikkøkning

Detaljer

Trafikksikker Kommune

Trafikksikker Kommune Kommunalt Trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikker Kommune Levanger 02.03.16 Frode Tiller Skjervø Distriktsleder Trygg Trafikk Nord-Trøndelag Levanger en Trafikksikker Kommune? Trygg Trafikk sitt ønske om

Detaljer

Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager:

Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager: Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager: Ski kommune er et trygt lokalsamfunn. Dette forplikter oss til å arbeide systematisk med å utvikle trygge og gode oppvekstmiljøer, og forebygge skader og ulykker.

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Jeg øver meg på å gå skoleveien på en trygg måte. HUSK! U bruk øyne Bruk ørene Hør på de voksne Øve mange ganger Øvelse gjør mester Vi ønsker at barna skal bli

Detaljer

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole er en 1-10 skole med ca 310 elever og ca 40 ansatte derav 26 lærere. Skolen ligger på Bodøhalvøyas nordside i Løpsmark. Her er det nærhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla 2014 Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla ÅRSRAPPORT 2014 N ULLVISJONEN I D ATO PÅ NYHETSBREV Trafikksikkerhetsplaner for Søgne, Songdalen og Vennesla er ferdig! Kommunene Søgne,

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post:

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post: HÅVIK SKOLE Plan for trafikksikker skole 2017 Kort om Håvik skole Håvik er en 1-7 skole med ca. 130 elever og ligger i Karmøy kommune. Skolen har ca. 20 ansatte. Skolen ligger i nærheten av Håvik bussterminal

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ARSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG.

ARSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG. TRYGG TRAFIKK ARSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG. +41, Foto; Namdalsavisa 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Trafikksikker kommune Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Hordaland, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt skadde

Detaljer

Trafikksikker oppvekst

Trafikksikker oppvekst Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas trafikklubb og trafikksikker barnehage Skolestart, Hjertesone, sykling og trafikksikker skole Valgfaget trafikk Videregående

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Hemne kommune Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Sør-Trøndelag, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt

Detaljer

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier Tove TS-konferanse i Tromsø 16.10. kl 1015: Tema: Hva kan vi bidra med for å nå TS-målene. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Som samferdselsråd

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2016 INNHOLD Distriktsleder: Unni Knutli Postboks 277 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 911 64 318 E-post: knutli@tryggtrafikk.no Distriktsmedarbeider:

Detaljer

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole er en skole på Mørkved i Bodø kommune. Skolen ligger flott til, med både natur og sentrum av Mørkved i nærheten. Det er en stor

Detaljer

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE TRAFIKKSIKKER KOMMUNE SLUTTRAPPORTERING Kommune: Lunner Ansvarlig for arbeidet i kommunen (navn, funksjon/stilling, e- post og mobil/tlf.): Anne Grønvold, rådgiver politikk og samfunn, ang@lunner.kommune.no,

Detaljer

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet?

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Drepte 1946-2012 2 Drepte i møte og utforkjøringsulykker 3 Drepte fotgjengere og syklister 4 Ambisjon NTP 2014-2023 5 Drepte i Europa 6 Utfordringer

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse Saknr. 17/3878-7 Saksbehandler: Øystein Sjølie Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Utkast til uttalelse Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av hvordan skolebarn

Detaljer

Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler

Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler Lover og forskrifter Trafikken på utearealet og den nære atkomst Skoleveien Turer i nærmiljøet til fots eller på sykkel Transport med bil

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Utfordringer i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Trafikksikkerhetsarbeidet er ikke

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK 2016 INNHOLD Distriktsleder: Marianne Mittet Solbraa Postboks 303 2303 Hamar Telefon: 908 80 312 Epost: solbraa@tryggtrafikk.no TRYGG

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2015 SAMARBEIDSPARTNERE Trygg Trafikk Østfold har hatt et nært og godt samarbeid med følgende: Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Østfold

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Hjertesone tryggere skolevei. Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme

Hjertesone tryggere skolevei. Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme Hjertesone tryggere skolevei Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2013/14

Risiko i veitrafikken 2013/14 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 213/14 TØI rapport 1448/215 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 215 81 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2016 INNHOLD Distriktsleder: Anne Marit Jordheim Postboks 3563 3007 Drammen Telefon: 971 68 498 E-post: jordheim@tryggtrafikk.no

Detaljer

Utarbeidet av Livard Eklo. Plan for trafikal opplæring ved Vuku oppvekstsenter

Utarbeidet av Livard Eklo. Plan for trafikal opplæring ved Vuku oppvekstsenter Utarbeidet av Livard Eklo Plan for trafikal opplæring ved Vuku oppvekstsenter VUKU OPPVEKSTSENTER Vuku Oppvekstsenter ligger i øvre del av Verdal kommune. Oppvekstsenteret består av barnehage, barneskole

Detaljer

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012 Klok av skade Tromsø 26. september 2012 Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold Marit Wroldsen Dahl Statens vegvesen Anne Slåtten Vestfold fylkeskommune Disposisjon Marit: - Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN Skoleåret 2013/2014 BAKGRUNN OG UTGANGSPUNKT: 1. Hvorfor er trafikkundervisning så viktig og påkrevd ved Åsvang skole? a) Barna er trafikanter på flere områder -

Detaljer