ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2014 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014

2 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer som et bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter. Trygg Trafikk har et vedtektsfestet ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykker. Trygg Trafikk er både samarbeidspartner med myndigheter og beslutningstagere, og pådriver overfor de samme aktørene, både nasjonalt og lokalt. Trygg Trafikk bygger nettverk og samarbeider med medlemsorganisasjonene om politiske saker med betydning for trafikksikkerheten, og skaper møteplasser. Trygg Trafikk har hovedkontor i Oslo og distriktsledere i alle fylker. Aktiviteten til våre distriktsledere koordineres med fylkesvise planer for trafikksikkerhet. TRYGG TRAFIKKS HOVEDMÅL Trygg Trafikk har vedtatt en strategiplan for Hovedmålene i strategiplanen er: Hovedmål 1: Trygg Trafikk er en ledende aktør i arbeidet for trafikksikker oppvekst. Hovedmål 2: Trygg Trafikk påvirker beslutningstagere til å prioritere trafikksikkerhet. Hovedmål 3: Trygg Trafikk bidrar til at trafikantene tar riktige valg. INNHOLD Aktiviteter s.3 Pådriver og kunnskapsformidler... s.7 Bindeledd og møteplass... s.9 Økonomi og finansiering...s.10 Omkomne i veitrafikken...s.10 Framtidige behov og muligheter... s.11 Trygg Trafikk i Troms...s.12 ÅRSRAPPORT TROMS 2014 REDAKTØR: Elsa Klemetsen DESIGN: October Design AS Forsidefoto: Elsa Klemetsen

3 AKTIVITETER 2014 TRYGG TRAFIKK TROMS AKTIVITETENE I TROMS STYRES AV HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKER- HET I FYLKET SAMT TRYGG TRAFIKKS NASJONALE HANDLINGSPLAN OG STYRINGSDOKUMENTER. Trygg Trafikk Troms søker midler fra Troms fylkes trafikksikkerhetsråd til aktiviteter i fylket. De fleste av tiltakene er rettet mot barn og unge. KOMPETANSESENTER FOR TRAFIKKOPPLÆRING Barnehage Trygg Trafikk har mye materiell til bruk i barnehagen. Dette kan bestilles fra vår nettbutikk. På nettet finnes også tilgjengelige filmer, både mht opplæring av barn samt informasjon til de ansatte. Filmer fra Trygg Trafikk som kan brukes på foreldremøter, eksempelvis om trafikkforholdene ved barnehagen, ligger også tilgjengelig på nettet. no Barnehage Distriktsleder i Troms har jevnlig kontakt med barnehagene i fylket og inviterer årlig til kurs. I 2014 ble det arrangert 2-dagers kurs i månedsskiftet september/oktober i Tromsø med 14 deltakere. I tillegg til gratis kurs, får deltakerne med seg nyttig materiell til bruk i barnehagen overfor barn samt informasjon tiltenkt foreldregruppen. Dette dekkes av midler fra Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg. Tema som tas opp på kurset er bl a: Trafikken fra barnas ståsted, trafikk i fagområdene, sikring i bil, HMS, foreldresamarbeid og beltedyret Tarkus som pedagogisk hjelpemiddel. Kurs for barnehageansatte Det er viktig at kommende barnehagelærere blir bevisstgjort og får kunnskap om hvordan trafikkopplæringen kan gjennomføres med førskolebarn og hvordan trafikk kan tas inn i Rammeplanens fagområder. I kurset legges det også vekt på HMS i barnehagens virksomhet og nærområder samt sikring av barn i bil. Kurs ble avholdt på Universitetet i Tromsø i desember 2013 og neste kurs er planlagt holdt i løpet av våren

4 «Trygg Trafikk ønsker å påvirke foreldre og barn til å gå til skolen. Det vil bedre trafikkforholdene på skoleveien, barna får trafikkopplæring og en god start på dagen.» SKOLE Trygg Trafikk har en stor del av sin aktivitet rettet mot grunnskolen. Mye av Trygg Trafikks materiell til trafikkopplæringen finnes på nett under men noe supplerende materiell finnes også, spesielt til de minste barna og til sykkelopplæringen. Trygg Trafikk ønsker å nå foreldre og 6-åringene gjennom førskoledagene i mai. De fleste barn blir gjennom førskolealderen transportert i bil eller buss til barnehagen. Skolen barnet skal begynne på, ligger for mange i gangavstand til hjemmet. Likevel blir mange kjørt til skolen, ofte pga tidspress eller av bekvemmelighet. Brosjyren 6-åringer på skolevei ble også i 2014 sendt til alle skolestarterne med foresatte via rektorene i fylket. Trygg Trafikk ønsker å påvirke foreldre og barn til å gå til skolen. Det vil bedre trafikkforholdene på skoleveien, barna får trafikkopplæring og en god start på dagen. Heftet gir tips til foreldrene hvordan de kan øve på skoleveien sammen med barna, info om følgeordninger samt hva vi kan forvente av 6-åringer som fotgjengere og elever som reiser med buss til skolen. Ved å sende dette ut i mai samtidig som skolens ledelse kan informere om trafikksikkerhet i skolens nærområde, håper vi at barn og foreldre bruker tid til å seg gjøre kjent med skoleveien i løpet av sommerferien. Heftene tilbys også til helsestasjonene slik at temaet skolevei og helse kan tas opp i samtale med 6-åringene og foreldrene før skolestart. 1.- klassingene får ved førskoledagene også utdelt skolesekker gitt av Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg (TFTU). Disse har rikelig med refleks og er ment til bruk de 3 første skoleårene. I tillegg til skolesekker med refleks, får alle 1.-klassingene i Troms gratis refleksvest rundt skolestart. Utgiftene dekkes av ulike næringsaktører og bedrifter i fylket. Tiltaket organiseres gjennom Reflekspartner AS i Tønsberg. Trygg Trafikk laget i 2014 et informasjonshefte til FAU om trafikkopplæring og trafikksikkerhet i skolen. Dette ble videreformidlet til FAU i Troms via rektorene i fylket. Heftet finnes nedlastbart på nett på Trygg Trafikks nettside: Distriktslederen har i 2014 deltatt i «morgenaksjon» sammen med rektor og FAU for å sette fokus på trafikkforholdene ved en barneskole. Spesielt om vinteren oppstår det trafikkavviklingsproblemer og økt risiko for uhell og ulykker når foreldre velger å kjøre sine barn til skolen. Flere rektorer har dessuten bedt om råd når det gjelder krav om skoleskyss med begrunnelse om særlig farlig skolevei. Distriktslederen har vært på befaring sammen med politi, rektor og FAU. TIL FAU - TRAFIKKOPPLÆRING OG TRAFIKKSIKKERHET I SKOLEN FAU S TRAFIKKSIKKERHETHEFTE 1 4

5 Sykkelkurs for Tromsø-lærere Refleksjakten 2014 Hvert år inviterer Trygg Trafikk elever på 4. og 5. trinn ved alle grunnskoler i Troms til å bli med på Den store refleksjakten. Dette ble gjort for å markere Nasjonal refleksdag som ble arrangert torsdag 16. oktober. 13 skoler i fylket deltok i jakten. Elevene fikk i oppgave å lete i skuffer og skap hjemme etter reflekser. Dette skulle de ta med på skolen, telle opp og deretter ta alle refleksene hjem og feste de på høstens ytterklær, for alle i familien. Gjennomsnittet pr husstand var 13 reflekser. Da er ikke refleksvester samt klær og skotøy med refleks medregnet. Alle deltakende klasser fikk premie og diplom. 3 klasser fikk penger til klassekassen og de andre fikk en liten gave i posten, til hver enkelt elev og til lærerne; som administrerer det hele. Sykkelkurs for lærere Sykkelbyen Tromsø og Trygg Trafikk arrangerte i mai 2014 dagskurs i sykkelopplæring for lærere i grunnskolen med bl a følgende tema: Kompetansekrav i Kunnskapsløftet Viktige trafikkregler og holdninger i trafikken Sikkerhet ved ekskursjoner (HMS) Foreldresamarbeid Kurset hadde en teoretisk del inne og en praktisk del ute. Lærerne stilte med egen sykkel og fikk oppleve kompliserte trafikkforhold for syklister i byen samt utfordrende sykkelløype på Torget i byen. Som en del av tilbudet til skolene, sendte Sykkelbyen Tromsø et profesjonelt team med sykkelmekanikere til skolene. I tillegg fikk skolene full utstyrspakke med materiell til praktiske øvelser i skolegården. Ambassadørordningen Trygg Trafikk ønsker å støtte og styrke trafikkopplæring i skolen. Lærerne tilbys samlinger på landsbasis sammen med andre lærere, utarbeider lokale planer for trafikkopplæring og trafikksikkerhet ved sine skoler og fungerer som en referansegruppe for Trygg Trafikk når vi utvikler materiell og læringsressurser. Planen som er utarbeidet for skolen er også tilgjengelig på Trygg Trafikks nettsider. Vi har hatt en ambassadør ved Reinen skole i Tromsø over 3 år og har nå engasjert en lærer ved Lunheim skole. Ungdomsskolen - Utsending av magasin Trygg Trafikk sendte ved skolestart i 2014 bladet «Underveis» til alle landets 10.klassinger. Magasinet håper vi vil bidra til at trafikk ble et tema mellom ungdommene, hjemme med foreldrene og i undervisningen på skolen. Kunnskapsløftet har kompetansemål i trafikk etter 10.trinn. Kompetansemålet er lagt til naturfag: 5

6 «Flere skoler tilbyr fra skoleåret 2014/2015 Trafikk valgfag. I løpet av våren vil Trygg Trafikk arrangere nettverksmøter for ungdomsskolelærere som føler de vil ha hjelp og inspirasjon til planlegging og gjennomføring av denne undervisningen.» «elevene skal kunne gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved ulykker». Brev om magasinet og hensikten med det ble sendt til alle rektorer ved ungdomsskolene i Troms. Blant temaene i «Underveis» 2014: Typiske skader etter bilulykker Trafikk som valgfag Høy risiko på lett motorsykkel Hodeskader ved sykkelulykke uten hjelm Ulykkesutsatte jenter som passasjerer i bil Oppdrag sykkelhjelm Skoleåret prøvde Trygg Trafikk ut et forskningsprosjekt for å se om holdningsskapende arbeid har noen virkning. Ungdom er overrepresentert i trafikkulykker, noe som kan ha årsak i bl a risikoatferd og manglende erfaring. 3 fylker var med på prosjektet deriblant Troms. Målet med prosjektet er at elevene skal få en forståelse for hva en trafikkulykke er og hvordan de selv kan unngå å oppleve dette. I tillegg vil det selvsagt være et mål å motivere elevene til hjelmbruk samt å forstå hvorfor denne beskyttelsen er viktig. Skolene som deltok fikk støtte til å sende lærere på ukeskurs i Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk. Dette gir 6 studiepoeng og kompetanse for å kunne undervise i Trafikalt grunnkurs i henhold til trafikkopplæringsforskriftene. Prosjektet støttes av Tryg forsikring i Bergen. Bardu ungdomsskole, Sommerlyst skole og Silsand ungdomsskole er blant de skolene som sendte lærere på kurs gjennom dette prosjektet. Flere skoler tilbyr fra skoleåret 2014/2015 Trafikk valgfag. I løpet av våren vil Trygg Trafikk arrangere nettverksmøter for ungdomsskolelærere som føler de vil ha hjelp og inspirasjon til planlegging og gjennomføring av denne undervisningen. Videregående skole og ungdomsgruppen Ungdom er overrepresentert i trafikkulykker og gutter utgjør 2/3 av de drepte. De viktigste dødsårsakene i trafikken er: Manglende erfaring, uoppmerksomhet eller førerdyktighet For høy fart etter forholdene Manglende bruk av bilbelte Kjøring i ruspåvirket tilstand Unge sjåfører med ferskt førerkort mangler kjøreerfaring, og mange sjåfører er uoppmerksomme og lette å distrahere. Statistikken viser at de ni første månedene ungdommen har førerkort, er de mest ulykkesutsatte. Real Life Auto er en nettbasert opplæringsmodul i trafikksikkerhet som er utformet som et dataspill og særlig rettet mot elever i yrkesfaglig utdanning. Spillet har personlig innlogging og registrering. Temaene som blir tatt opp er rus, fart, bilbelte, økonomi/ forsikring, elektroniske hjelpemidler i bil og sikring av last. Etter gjennomføring kan man få skrevet ut en trafikksikkerhetsattest. Trygg Trafikk Troms har videreformidlet dette tilbudet til skolene i fylket og andre som arbeider med ungdom eller har ungdom som sin målgruppe. 6

7 PÅDRIVER OG KUNNSKAPSFORMIDLER RIKTIG SIKRING AV BARN I BIL Trygg Trafikk har stort fokus på riktig sikring av barn i bil. I Troms sender distriktsleder jevnlig ut materiell om temaet. Informasjonsbrosjyrer deles ut til småbarnsforeldre via barnehager, trafikkstasjoner, venteværelser på legesentre og ikke minst helsestasjoner. Hver høst sender distriktsleder ut brev og gratis brosjyrer til ledende helsesøstre til kommunene i fylket. Vi tilbyr kurs minst hvert annet år eller vi kontakter ledende helsesøster og ber om tid til på møter med helsesøstrene i kommunen. Informasjonshefter om trafikale og helsemessige utfordringer for 6-åringer med foresatte ble også delt ut. Helsesøstrene er en viktig medspillere i ulykkesforebygging i trafikken fordi de har direkte kontakt med foreldre og barn før skolestart. Registrering av sikring av barn i bil ble foretatt over hele landet våren 2014, med fokus på bakovervendt sikring av barn mellom 1 og 3 år. Landsgjennomsnittet på bakovervendt sikring var 43 %, i Troms satt halvparten av barna i aldergruppen bakovervendt. Vi fant heldigvis ingen usikret i bil, men på landsbasis var 1 % av barna usikret. På alle kurs for barnehageansatte og studenter ved Universitetet orienteres det om riktig sikring av barn i bil. Samtidig drøftes problemer med riktig og nødvendig sikring på turer med barn samt hvordan håndtere feilsikring av barna med foreldrene. Trygg Trafikk fikk i 2014 laget en ny animasjonsfilm om sikring av barn i bil, nå for aldergruppen over 4 år. Både denne og filmen om bakovervendt sikring har vært vist på diverse kurs, konferanser og utstillinger på Universitetet i Tromsø i «Landsgjennomsnittet på bakovervendt sikring var 43 %, i Troms satt halvparten av barna i aldergruppen bakovervendt.» 7

8 Begge foto: Torild Heimdal, Statens vegvesen REFLEKS Refleksdagen: Årets refleksdag ble markert 16. oktober med utdeling av reflekser til ulike trafikantgrupper. REFLEKSDAGEN 16. OKTOBER 2014 SHINE BRIGHT LIKE A DIAMOND Bli sett. Bruk refleks. Går du uten refleks i mørket vil en bilist i 50 km/t bare ha 2 sekunder på å oppdage deg. Med refleks har bilisten 10 sekunder til rådighet. Det kan redde livet ditt. DESIGN/AD: OCTOBER DESIGN FOTO: KAI MYHRE STYLING: ODDA REFLEKSDAGEN SHINE BRIGHT LIKE A DIAMOND 16. OKTOBER 2014 Bli sett. Bruk refleks. Går du uten refleks i mørket vil en bilist i 50 km/t bare ha 2 sekunder på å oppdage deg. Med refleks har bilisten 10 sekunder til rådighet. Det kan redde livet ditt. DESIGN/AD: OCTOBER DESIGN FOTO: KAI MYHRE STYLING: ODDA 35 prosent av alle fotgjengerulykker skjer i mørket. Bare om lag fem prosent av fotgjengere som blir påkjørt og skadet bruker refleks. I perioden døde 93 fotgjengere på norske veier. Mange av disse ulykkene skjedde når gående skulle krysse vei eller gikk langs en vei i mørket. I de alvorligste ulykkene er middelaldrende og eldre overrepresentert. På bygda bruker nesten halvparten av alle voksne fotgjengere refleks. I byene gjelder dette kun hver fjerde person. Samtidig blir flest påkjørt i bygatene. Også i 2014 har Trygg Trafikk organisert landsomfattende tellinger på refleksbruk. Resultatet viser at 32 prosent av de voksne fotgjengerne bruker refleks på landsbasis. Det er omtrent samme nivå som i 2013 (29). Mange flere sier at de bruker refleks, men tellingene avslører at dette ikke stemmer. Fotgjengere i Nord-Norge er best på refleksbruk dersom vi sammenlikner landsdelene. Her var bruksprosenten 43. Kvinner er flinkere enn menn. Trygg Trafikk Troms har sendt ut reflekser til skoler, barnehager, asylmottak, helsestasjoner og pensjonistforeninger. Politi og lensmannsetaten fikk tilbud om reflekser med eget «politimotiv» til utdeling ved skoleog barnehagebesøk. Ulike lag, foreninger og samarbeid samarbeidspartnere som kunne stå for videreformidling til brukergruppene ved tilstelninger og arrangementer har også fått tilsendt reflekser. Trygg Trafikk har ved aktiviteter og undersøkelser fått bekreftet at det ikke er lite refleks blant befolkningen i Troms, men heller manglende bevissthet mht bruk av refleks. Refleksdagen 2014 Hvert år er det en kunstner som står bak refleksene til den nasjonale Refleksdagen. I 2014 var Nicolay Aamodts maleri «Diamond» inspirasjonen til refleksene som ble designet av October Design i samarbeid med kunstneren. I Troms var det markering av dagen i Tromsø. Samme uke var det også fylkesting i Troms. Trygg Trafikk orienterte om refleksdagen for fylkestinget dagen før Refleksdagen og fikk hjelp av fylkesordfører Knut Werner Hansen, fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo, samferdselssjef Bjørn Kavli og avdelingsdirektør i Statens vegvesen Rigmor Thorsteinsen i morgenrushet i Storgata i Tromsø for å minne trafikantene på viktigheten av å bruke refleks i den mørke årstiden. Refleks ble også lagt ut på Tromsø bibliotek og på lokalene til Troms fylkestrafikk på Prostneset. Trygg Trafikk sørget dessuten for at reisende med hurtigbåt til Finnsnes, Harstad og Skjervøy fikk utdelt refleks under turen. Det samme gjorde passasjerer på buss mot Nordreisa/Alta i nord og Narvik/Harstad i sør samt distriktet i Tromsø. Trygg Trafikk Troms har sendt ut reflekser til skoler, barnehager, helsestasjoner, asylmottak, pensjonistforeninger, politi og lensmannsetaten og andre samarbeidspartnere som kunne stå for videreformidling til brukergruppene. Refleksene som er distribuert over hele fylket er betalt av Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg (TFTU). Troms fylkesting har vært samlet i Tromsø denne uka. 8

9 «Trygg Trafikk har et spesielt ansvar for opplæring og informasjon. Dette kan oppnås gjennom nær kontakt med skoler, foreldre, ulike avdelinger i kommunene og andre aktuelle samarbeidspartnere.» TRYGG TRAFIKK SOM BINDELEDD OG MØTEPLASS I forbindelse med at Troms fylke som det andre i landet søkte om å bli Safe Community (Trygt lokalsamfunn), gjennomførte Guldbrand Skjønberg fra WHO Collaborating Center Karolinska, en «site visit» hos Troms fylkeskommune mars Trygg Trafikk hadde innlegg om sin virksomhet i fylket. I juni fikk Troms sin godkjenning som Trygt fylke i forbindelse med en stor internasjonal konferanse i Harstad. Samtidig fikk Harstad sin andre re-godkjenning som Safe Community. De var i 1994 den første norske kommunen og lokalsamfunn nr 11. på verdensbasis - som fikk denne statusen. Trygg Trafikk Troms deltok med sykkelhjelmstand og fikk for øvrig omtale, sammen med Troms idrettsforbund, som frivillige lag og foreningens bidrag i forbindelse med godkjennelsen. Tromsø kommune arrangerte i oktober en folkehelsekonferanse i Rådhussalen. Målgruppe var politikere, administrasjon og ulike organisasjoner og etater. Distriktslederen i Trygg Trafikk deltok. Folkehelsemeldinga ble presentert i tillegg til innlegg fra fylkeskommunen, fylkesmannen og flere av byrådene i kommunen. Kommuneoverlege Trond Brattland formidlet Tromsø kommunes helsetilstand og framtidige utfordringer. Forebyggende trafikksikkerhetsarbeid som kan hindre ulykker og skader i trafikken - er en naturlig del av folkehelsearbeidet. Det kom gode innspill til tiltak innen flere områder under oppsummeringen av konferansen. Trygg Trafikk er medlem i Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg. Utvalget består av 3 politikere og flere faste konsultative medlemmer. Blant de faste medlemmene er Statens vegvesen, politiet, representant fra utdanning og samferdsel i fylket samt fylkesmannen. Det avholdes ca 4 møter pr år. Distriktslederen har godt samarbeid med representantene i utvalget i forbindelse med ulike trafikksikkerhetstiltak. Utvalget skal gjennom henvendelser fra publikum med lag og foreninger, kommunale trafikksikkerhetsplaner, innspill fra konsultative medlemmer og ikke minst ulykkesbildet i fylket, vurdere nødvendige tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Trygg Trafikk har et spesielt ansvar for opplæring og informasjon. Dette kan oppnås gjennom nær kontakt med skoler, foreldre, ulike avdelinger i kommunene og andre aktuelle samarbeidspartnere. Trygg Trafikk skal være en pådriver og et bindeledd mellom private og offentlige aktører i dette arbeidet. Vi blir ofte kontaktet av foreldre som er bekymret for barns skolevei. Vi prøver å veilede og gi råd hvordan de kan gå fram for å søke om mulige tiltak. Trygg Trafikk har fått laget en veileder til hjelp i forbindelse med særlig farlig skolevei. Fra 2011 har distriktslederen i Trygg Trafikk i Troms deltatt i et MC-forum bestående av fylkessekretæren for NMCU, representanter fra SVV og Troms fylkeskommune. Hensikten er å utveksle informasjon og kunnskap som kan være til nytte for de ulike etater og organisasjoner for bedre trafikksikkerhet. Møtefrekvensen er 2-3 ganger i året. 9

10 OMKOMNE I VEITRAFIKKEN I 2014 omkom 149 personer i veitrafikkulykker i Norge, viser foreløpige tall fra Trygg Trafikk. Det er en nedgang på 20 % fra 2013 og mer enn 50 % siden år 2000 (341 drepte). De foregående siste fem årene ser vi en reduksjon i antallet trafikkdrepte. I 2010 omkom 208 mennesker på norske veier, i 2011 omkom 168 personer, i og i Ulykkessituasjonen i Troms I Troms ble ingen drept i vegtrafikkulykker i Det foreløpige tallet for hardt skadde personer er 10 personer (SSB: ). Det er bare Finnmark av alle landets fylker som tidligere har opplevd et helt kalenderår uten dødsulykker i trafikken (2012). Ulykkesstatistikken for fylket viser en jevnt positiv utvikling de siste årene, med en reduksjon på over 40 % fra Antall mennesker OVERSIKT ULYKKER OG SKADDE/DREPTE I TROMS ULYKKER SKADDE/DREPTE ØKONOMI OG FINANSIERING Trygg Trafikks distriktsleder er ansatt i og mottar sin lønn fra Trygg Trafikk. Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg gir støtte til aktiviteter, kontorhold og reiser. I tillegg kommer husleieutgifter til Statens vegvesen der Trygg Trafikk har sitt kontor. Trygg Trafikk Troms søkte om kr til ulike trafikksikkerhetstiltak, kontorhold og reiser for Midlene går i hovedsak til aktiviteter, premier og materiell innen barnehage og skoler (grunnskole og videregående) samt kurs for pedagogisk personell. Noe brukes til generelle trafikanttiltak, deriblant refleksbruk, informasjonstiltak, hjelmkampanjer, bilbeltebruk og sikring av barn i bil. Trygg Trafikk bruker også midler i trafikksikkerhetsøyemed overfor pensjonistforeninger, asylmottak, helsestasjoner, politi- og lensmannsetaten samt ved ulike idretts/sommerleir-arrangementer. 10

11 FRAMTIDIGE BEHOV OG MULIGHETER Media holder oss oppdatert på ulykker, trafikkforhold og framkommelighet. Følt trygghet er viktig for livskvaliteten og vår livsutfoldelse. Opplever vi at skoleveien er utrygg for barna våre, velger vi kanskje løsninger som ikke alltid er den beste for andre. Vi må få en helhetstenkning på trafikksikkerhet i vårt nærmiljø, i vår kommune, i våre daglige gjøremål. Trygg Trafikk har laget et konsept basert på systematisk arbeid for bedret trafikksikkerhet i lokalmiljø og kommune, kalt Trafikksikker kommune. Kommunen er en viktig aktør i arbeidet med å forebygge trafikkulykker. Som veieier, barnehage - og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med trafikksikkerhet på tvers av etater. Troms fylke, gjennom TFTU (Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg), ønsker å stimulere til at kommunene lager sine trafikksikkerhetsplaner etter konseptet og vil gi midler til dette. Det ble i 2013 gjennomført en dagskonferanse i Tromsø i regi av Troms fylkeskommune ved Samferdselsavdelingen. Ordførere og rådmenn fra ble invitert og 7 kommuner deltok. Trygg Trafikk har tilbudt å komme på møter med kommuneledelsen rundt om i fylket for å informere om konseptet. Ved starten av 2015 er det kun Målselv av kommunene i Troms som har kontaktet Trygg Trafikk for å starte planarbeid med basis i Trafikksikker kommune. Vi håper at flere kommuner vil følge etter. «Kommunen er en viktig aktør i arbeidet med å forebygge trafikkulykker. Som veieier, barnehage - og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker.» 11

12 TRYGG TRAFIKK I TROMS Trygg Trafikks arbeid i Troms er styrt av organisasjonens Strategi- og handlingsplan og årlige virksomhetsplaner, samt av «Handlingsplan for trafikksikkerhet i Troms». Fylkessekretariatet i Troms ble opprettet i Distriktslederen har kontorplass hos Statens vegvesen ved vegkontoret i Tromsø og leder Trygg Trafikks arbeid i fylket. Distriktslederen er lønnet av Trygg Trafikk, mens kontorhold og reiseutgifter dekkes av Troms fylkeskommune. Distriktsleder : Elsa Klemetsen Besøksadresse : Mellomveien 40, Tromsø Postadresse : Vegkontoret, 9291 Tromsø Telefon : Mobil : E-post : Trygg Trafikk-ambassadører i grunnskolen 2014: Jøran Olsen, Reinen skole, Tromsø Kari Helen Henriksen, Lunheim skole, Tromsø Samarbeidspartnere Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg (TFTU) Troms fylkeskommune Statens vegvesen Sykkelbyen Tromsø Lensmannskontorene i fylket, politikamrene i Tromsø og Harstad samt UP Kommunene i fylket Universitetet i Tromsø Safe Community Grunnskolene i Troms samt FAU Videregående skoler i fylket Barnehagene i Troms Fylkesmannen i Troms Helsestasjonene samt folkehelsenettverket i Troms NAF, Grønn Hverdag, Cominor, NMCU, YTF Media, ulike lag og foreninger Troms fylkeskommune er medlem i Trygg Trafikk. I tillegg er følgende kommuner i Troms medlemmer: Tromsø kommune Lenvik kommune Lavangen kommune Målselv kommune Skjervøy kommune Harstad Kommune Torsken kommune TRYGG TRAFIKK TROMS Mellomveien 40, Vegkontoret, 9291 Tromsø Tlf: TRYGG TRAFIKK Tollbugata 32 Postboks 277 Oslo Sentrum, 0103 Oslo Tlf:

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 1

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 1 ÅRSRAPPORT 2012 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 1 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD TRYGG TRAFIKK 04 Dette var 2012 06 Askeland vil redde liv 09 Ambassadørar i skulen 10 Godt samarbeid 11 Trafikksikker kommune 12

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 05.11.2014 Tid 14:00 Program Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 14.00

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

SKOLESTART. Trygg i trafikken. Tips til unge syklister. 7000 skades på skolebussen. Halvparten dårlig sikret i bil

SKOLESTART. Trygg i trafikken. Tips til unge syklister. 7000 skades på skolebussen. Halvparten dårlig sikret i bil ANNONSEINNSTIKK 13.08.08. UTGITT AV TRYGG TRAFIKK ANNONSEINNSTIKK 13. august 2008 utgitt av Trygg Trafikk Trygg i trafikken SKOLESTART Tips til unge syklister Side 12 og 13 7000 skades på skolebussen Side

Detaljer

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker linje to Forklarende - En del av tiltaksplanen tittel eller undertittel for trafikksikkerhet 2010-2013 linje to RAPPORTA P P O R T Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Detaljer

Vang i Vladres (Foto: Steinar Svensbakken)

Vang i Vladres (Foto: Steinar Svensbakken) Vang i Vladres (Foto: Steinar Svensbakken) Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) Årsmelding 2010 Innholdsfortegnelse 1. Utvalgets sammensetning... 3 2. Hovedoppgaver... 4 3. Ulykkessituasjonen...

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Januar 2015 1 Innhold Innhold... 2 Kap.1. Innledning og premisser for trafikksikkerhetsplanen... 3 1.1

Detaljer

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009 Prosjektplan Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009 Revidert 15.1.2009 INNLEDNING...3 Prosjektet Trygge Lokalsamfunn...4 Prosjektmål...5 Hovedmål...5 Omfang og avgrensing...6 Organisasjon7 Økonomi...8 Kostnader...8

Detaljer

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008 S I dette nummer: >> 2 Leder >> 3 43 000 drepte per år på veiene i EU på vei mot et tryggere samfunn Ski Kommune Nr 2 / 2008 ikkert! >> 4 Dødsfall som følge av arbeidsulykker øker >> 4 Skjerpede ROS-krav

Detaljer

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F Skoleveiplan for Grindbakken skole 8.oktober 2008 Forord Skoleveiplan for Grindbakken skole er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Oslo kommune ved Samferdselsetaten

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no

Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no 1 Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no Grafisk produksjon: Troms fylkeskommune Trykk: Troms fylkeskommune, trykkeriet Illustrasjon

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Lovgrunnlag 3 2.1. Vegtrafikkloven 3 2.2. Vegloven 4 2.3. Folkehelseloven 4 2.4. Plan- og bygningsloven 5 3. Prosess 5

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Utkast til fylkeskommunene og storbykommunene 18.10.2013 Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk,

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 Fv. 200 Langesundsveien ved Ekstrand TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 HØRINGSUTKAST 26.09.2014 Trafikksikkerhetsplan II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bamble kommune Oppdrag: Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Høringsutkast av 28. mai 2015 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Hvorfor og hvordan jobbe med trafikksikkerhet... 5 2.1. Ansvar...

Detaljer