TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2014

2 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer som et bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter. Trygg Trafikk har et vedtektsfestet ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykker. Trygg Trafikk er både samarbeidspartner med myndigheter og beslutningstagere, og pådriver overfor de samme aktørene, både nasjonalt og lokalt. Trygg Trafikk bygger nettverk og samarbeider med medlemsorganisasjonene om politiske saker med betydning for trafikksikkerheten, og skaper møteplasser. Trygg Trafikk har hovedkontor i Oslo og distriktsledere i alle fylker. Aktiviteten til våre distriktsledere koordineres med fylkesvise planer for trafikksikkerhet. TRYGG TRAFIKKS HOVEDMÅL Trygg Trafikk har vedtatt en strategiplan for Hovedmålene i strategiplanen er: Hovedmål 1: Trygg Trafikk er en ledende aktør i arbeidet for trafikksikker oppvekst. Hovedmål 2: Trygg Trafikk påvirker beslutningstagere til å prioritere trafikksikkerhet. Hovedmål 3: Trygg Trafikk bidrar til at trafikantene tar riktige valg. INNHOLD Aktiviteter s.3 Pådriver og kunnskapsformidler...s.8 Bindeledd og møteplass...s.11 Økonomi og finansiering...s.13 Omkomne i veitrafikken...s.14 Framtidige behov og muligheter...s.16 Trygg Trafikk i Rogaland... s.18 ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 REDAKTØR: Francis Hess DESIGN: October Design AS

3 AKTIVITETER 2014 TRYGG TRAFIKK ROGALAND KOMPETANSESENTER FOR TRAFIKKOPPLÆRING Det er viktig å se på trafikkopplæring som en livslang læringsprosess. Grunnlaget for bevisste og varige holdninger legges i de tidlige barneårene. Barn som har fått systematisk opplæring om trafikk har større forutsetninger for å kunne ferdes trygt i trafikken, ta riktige avgjørelser og minske risikoen for skader. Det er klare kompetansemål for trafikk i læreplanen og Trygg Trafikk bruker tid og ressurser til å minne om disse og veilede på hvordan god trafikkopplæring kan gjennomføres. BARNEHAGE Kartlegging Barnehage Det ble gjennomført en barnehagekartleggingen i noen utvalgte fylke, utført av TNS Gallup. Undersøkelsen skulle kartlegge trafikkopplæringens omfang og innhold i barnehagen i Formålet med denne undersøkelsen er å kartlegge i hvilken utstrekning temaet trafikk er nedfelt i barnehagenes rutiner og retningslinjer, på hvilken måte ansatte settes inn i rutiner og regler som gjelder barnas sikkerhet utenfor barnehagens område, om barnehagen samarbeider med foreldrene på en systematisk måte når det gjelder trafikksikkerhet, om og i hvilken utstrekning barnehagen bruker Trygg Trafikk sitt materiell i trafikk-opplæringen. I Rogaland viser hovedkonklusjonen at 40% prosent har nedfelt temaet trafikk i den enkelte avdelings periodeplaner/månedsplaner. 36 prosent har tatt inn temaet i internkontrollsystemet. Nesten alle barnehagene har utarbeidet skriftlige retningslinjer ved turer til fots og hvis uhell skjer. 64 prosent har skriftlige retningslinjer for bruk av offentlig transport. 59 prosent har retningslinjer ved kjøp av transporttjenester. Barnehagene i Rogaland har i noe større grad utarbeidet skriftlige retningslinjer enn barnehager på landsbasis. Ni av ti barnehager (88 prosent) mener trafikkopplæringen er viktigst i aldersgruppen 3-6 år. 69 prosent vektlegger eldste i barnehagen (5-6-åringene). I alt ble 3500 barnehager trukket tilfeldig til den nasjonale undersøkelsen. I tillegg ble alle øvrige barnehager trukket ut i Akershus, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Vest-Agder, Rogaland og Nordland, i alt 439 ekstra barnehager. 43 % av barnehagene har nedfelt tema trafikk i det enkelte avdelings periodeplaner/månedsplaner i Det nasjonale målet om 50% er altså nesten oppnådd. Videre viser undersøkelsen at 80% av barnehagene har utarbeidet skriftlige retningslinjer ved turer til fots, og hvis uhell skjer i Målet er at 90 % av barnehagene har utarbeidet skriftlige retningslinjer ved turer til fots, og hvis uhell skjer innen Kompetanseheving for barnehageansatte Trygg Trafikk Rogaland har hold 2 kurs for barnehage ansatte i 2014, med rundt 50 deltakere. Hovedhensikten med kursene er å motivere barnehagene til å sette trafikk på dagsorden, både i rutinene 3

4 TRAFIKK OG TRAFIKKOPPLÆRING PÅ SKOLER I ROGALAND Opplæringsmateriell Trygg Trafikks tilbyr nettressursen for grunnskolen og den videregående skole. Gjennom disse nettsidene ønsker vi å gi elever og lærere informasjon og gode interaktive oppgaver i temaer om og rundt trafikk. Nettsidene er gratis og reklamefrie, og er ment som et supplement til annen trafikkopplæring som elevene får. Trygg Trafikk Rogaland markedsfører opplæringsmateriellet organisasjonen produserer, til hjelp for skoler og barnehager til å nå kompetansemålene i Kunnskapsløftet og rammeplanen for Barnehager. Trygg Trafikk sender ut informasjons- og nyhetsbrev til skoler og barnehager. Samtidig oppfordrer vi skole- og barnehageeier til å legge trafikksikkerhet inn i årsplaner og HMS-arbeidet på skolene og i barnehagene, og å bruke redskapet som ligger i konseptet «Trafikksikker kommune». for driften og som del av barnehagens innhold. Det er viktig at trafikk blir et tema på foreldremøtene. Grunnkurset tar for seg hvilke forutsetninger førskolebarn har for å kunne ferdes i trafikken og hvordan man kan jobbe med små barn om trafikkforståelse, samt hvilket ansvar man har for trafikksikkerhet som barnehage. Oppfølgingskurset er beregnet på de som har gjennomført trinn en. Her kommer vi nærmere inn på Trygg Trafikks opplæringsmateriell og på bruk av hånd-dukken Tarkus i barnehagen. Kurset er praktisk rettet og legger stor vekt på praktiske øvelser, involvering, dialog og gruppearbeid som kan resultere i ny handlingskompetanse. Barnas Trafikklubb Barnas Trafikklubb er en nettklubb, den er gratis og åpen for alle. Den inneholder spill og oppgaver for barn og god veiledning for foreldre og barnehager i hvordan de kan trene med barn i trafikken, og samtale med barn om trafikksikkerhet. Alle 6- åringene i Rogaland får tilbud om å bli medlem ved skolestart. Vi har nå rundt 4500 antall medlemmer fra Rogaland. Trygg Trafikk Rogaland har spredt informasjon om opplæringsmateriellet til Trygg Trafikk til barnehagene i Rogaland. Mange kjøper opplegget rundt Tarkus hånddukke. Vi har også lånt ut en Tarkusdrakt til barnehager og til organisasjoner og kommuner til ulike lokale arrangement. Tarkus går rundt og deler ut barnas trafikklubbkort, og reflekser. Trafikksikker barnehage Vi holdt møter med ledelse og foreldre i barnehager og informerte om «Trafikksikker barnehage». Vi deltok også med innlegg på foreldremøte i disse barnehagene. Kurs for lærer- og førskolelærerstudenter Det er et mål å holde kurs for førskolelærerstudenter og grunnskolelærerstudenter årlig. Det ble avholdt kurs for barnehagelærerstudentene ved Universitet i Stavanger 17. februar. Rundt 100 studenter deltok. Materiell til skolestartere Trygg Trafikk koordinerer utsendelse av førsteklassemateriell til skolene i Rogaland, for FTU. Tilbudet om å motta skolemappen, går ut til alle 1.klassene i Rogaland om lag barn. Kurs for lærere Det ble avholdt kurs for rundt 141 lærere i Sør Rogaland om hvordan sykkelopplæringen kan gjennomføres i skolen. Det gis informasjon om trafikksikkerhet, trafikkregler for BARNAS TRAFIKKLUBB Gratis Lett tilgjengelig Oppgaver for barn Barnehager kan bli medlem Tips til de voksne Bli med du også! TARKUS - barnas trafikkvenn - kosedyr VEILEDER SÆRLIG FARLIG ELLER VANSKELIG SKOLEVEI Informasjon til foreldre til skolestartere. SIKRING AV BARN I BIL W 4

5 Sykkelgården gir lærere og foreldre kunnskap, inspirasjon og trygghet. Og elevene får teori og praktisk trening og tips til videre øving hjemme og på skolen. «Vi erfarer at gå til skolen-kampanjer i skolene i samarbeid med FAU som gjennomføres med fokus over tid, gir resultat.» sykkel, krav til godkjent sykkel og om hvordan materiellet til Trygg Trafikk kan brukes. Tilbakemeldinger fra lærere har vist at de føler seg tryggere i undervisningssituasjonen med dette grunnlaget. Gå til skolen aksjon Beintøft, Klimaalliansen og RFK Det er stort fokus på at elever skal ha trygge skoleveier. Det er hvert år viktig å minne både foreldre og andre som kjører langs skoleveiene, at de må ta spesielt hensyn. Trygg Trafikk deltok i planleggingsmøter om gå til skole aksjon, i samarbeidet med Klimaalliansen og Rogaland Fylkeskommune. «Beintøft» er en nasjonal konkurranse som skal stimulere barna til å gå til skolen. Vi erfarer at gå til skolen-kampanjer i skolene i samarbeid med FAU som gjennomføres med fokus over tid, gir resultat. På skolene som deltar i konkurransen viser markant nedgang av antall elever som blir kjørt til skolen av foreldrene. Konkurransen har også ført til at skoler har grepet fatt i utfordringer på skoleveien i samarbeid med foreldre og kommune. I Rogaland var det 507 elever påmeldt i konkurransen. Sandnes sykkel og aktivitetsgård Trygg Trafikk koordinerer opplæringen ved Sandnes sykkel og aktivitetsgård. Et anlegg som ligge på Vibemyr eiet av Sandnes kommune. FTU støtter driften. I vår og høst 2014 var det 4060 elever på Sykkelgården, og 141 lærere på brukerkurs, og ca gruppeledere, som da var fortrinnsvis foreldre/besteforeldre og evt. andre lærere fra skolene. Besøket er et to timers opplegg, der elevene får praktiske øvelser på sykkel på vei, og noe teori. Trafikkregler for sykkel, ferdighetsøvelser og bruk av sikkerhetsutstyr er tema. Lærerne må delta på forkurs, der sykkelopplæring i skolen tas opp som tema. Det er engasjert opplæringskoordinator og veiledere som gjennomfører opplegget i samarbeid med lærere og foreldre. Det skrives egen årsrapport for Sykkelgården. Skoleambassadører Trygg Trafikk har etablert en ordning med Trygg Trafikk - skoleambassadører for å styrke trafikkopplæringen i skolen i tråd med hovedmålene i Trygg Trafikks Strategiplan Ambassadørene skal utarbeide lokale planer for trafikksikkerhet, formidle egne erfaringer, prøve ut og videreutvikle materiell og metoder, bistå i kursvirksomhet og være gode eksempler for andre. Ambassadørene skal bidra til å kvalitetssikre nye tiltak og aktuelle saker der det er hensiktsmessig. I Rogaland hadde vi i 2014 to ambassadører, en fra barneskoler og en fra ungdomsskolen. Ungdomstrinns ambassadøren var ferdig med 3. året til sommeren Ungdomsskolen I Nasjonal transportplan for trafikksikkerhet, er det høye ambisjoner om å redusere ungdomsulykkene. Trygg Trafikks 5

6 Ung på Hjul forestillingen for avgangselevene både i vg2 og vg3 i Rogaland. Elevene får høre om hva som skjer i ambulansen på veg til sykehuset, hvordan personalet på sykehuset forbereder seg til å ta imot skadde og pårørende fra en trafikkulykke, og appell fra russepresidenten. mål er at all ungdom får en bred opplæring i trafikksikkerhet, slik at god adferd styrkes gjennom den ordinære opplæringen. Opplæringen skal gi ungdom et godt grunnlag for å ta egne valg og utvikle risikoforståelse. Trygg Trafikk har utarbeidet læringsressurser til kompetansemålene i naturfag på ungdomstrinnet og service og samferdsel på videregående skole. Det er et mål at skolene skal legge trafikksikkerhet inn i egne planer. Trafikk som valgfag Valgfaget «Trafikk» ble innført i ungdomsskolen høsten 2013 for 9. trinn og kom i 2014 for 10. trinn. Trygg Trafikk ønsker at flest mulig lærere får nødvendig etterutdanne for å kunne gjennomføre valgfaget ved sin skole. Trygg Trafikk inviterte skolene i Rogaland til å delta på Høyskolen i Nord Trøndelag HINTs etterutdanning «Trafikalt grunnkurs for lærere» i Stavanger våren lærere fra 22 skoler gjennomførte kurset mai 2014 i Stavanger. Trafikk er det tredje mest populære valgfaget blant elevene på 10. trinn, og det er like attraktivt blant jenter og gutter. Valgfaget har en bred tilnærming til trafikksikkerhet og kan også inneholde trafikalt grunnkurs. I dag tilbyr 24,5 prosent av ungdomsskolene trafikk valgfag i Norge. Det nasjonale målet om at minst 25% av alle ungdomsskole skal tilby Trafikk som valgfag innen i utgangen av planperioden (2017) er altså nesten oppnådd allerede i Trygg Trafikk har ledet læreplanarbeidet og arbeidet med veiledning som ligger på Utdanningsdirektoratets hjemmesider. 32 skoler (fordelt på 13 av 26 kommuner) i Rogaland tilbyr Trafikk valgfag skoleåret (i alt 1003 elever). Det er 91 ungdomsskoler i fylket. Ikke tøft å være død Trygg Trafikk Rogaland koordinerer opplegget «Ikke tøft å være død». I samarbeid med politiet og en trafikkskadet, besøker vi 10. klasse i ungdomskolene i sørfylket med en forestilling der fart, mopedkjøring og rus er tema. Skolene oppfordres til å gjennomføre et for- og etterarbeid i klassene. Rundt 2500 elever deltok. VIDEREGÅENDE SKOLE/ UNGDOM Ung på hjul Trygg Trafikk koordinerer opplegget «Ung på hjul». Vi besøkte alle videregående skolene i Rogaland. Tema er fart, rus og det å våge å si ifra om sikker kjøring og hva «TØI rapport om effekter av endringen av trafikkopplæring for førerkort, viste at Trafikalt grunnkurs har hatt en positiv effekt på ulykkesutviklingen blant unge førere. Blant annet holdninger til fart er bedre enn de uten Trafikalt grunnkurs.» 6

7 skjer når ulykken er ute. Helsepersonell og trafikkskadet deltar, samtidig oppfordres leder for russen eller tillitselev til å delta med en appell. I Nordfylket deltar også sykehusprest og det gjennomføres en utedel, organisert av Røde kors og de ulike redningsetatene. Rundt 4000 elever deltar. Trafikksikker russebil Dette er et tilbud og en oppfordring til russen om å sjekke russebilen før de begir seg ut på lengre turer. Russen får tilbud om gratis sjekk av russebil hos Statens vegvesen. Trygg Trafikk opplyser om tilbudet ved våre besøk på de videregående skolene. Er du sikker? Trygg Trafikk Rogaland har delta i sentralt styrt prosjekt støttet av Finansnæringens hovedorganisasjon. Trygg Trafikk ønsker å påvirke unge mennesker til å kjenne til risikoen i trafikken, og til å ta gode valg. Vi vet også at ungdommer påvirker hverandre mye. Målet med konkurransen #Erdusikker var å få unge mennesker til å snakke med hverandre om temaer som har med trafikksikkerhet å gjøre, og å vise at de er engasjerte og tar reflekterte valg i hverdagen. #Er du sikker? er en konkurranse mellom 7 videregående skoler i Norge. Skolene konkurrerer om å vinne en gratiskonsert med Gabrielle. Fra Rogaland deltok Bergeland vgs, Bryne vgs og Sola vgs. Kampanjen er en del av et forskningsprosjekt der Trygg Trafikk skal teste effekten av holdningsskapende arbeid i skolen. Cirka 4600 elever deltar i gjennomføringen som testgruppe og 450 elever er i en kontrollgruppe. For å vinne må elevene gjennomføre forskjellige ukesoppdrag i seks uker. Konkurransen frontes av ambassadører på hver skole. De har fått opplæring fra Trygg Trafikk, og har som hovedoppgave å skape engasjement og aktivitet blant elevene på sin skole gjennom konkurranseperioden. Bryne vgs den største vgs i Rogaland vant konkurransen. Etter konkurransen er slutt ser vi at det er naturlig for en videregående skole å fokusere på trafikksikkerhet, konkurransen har vært positiv som en samlende aktivitet for skolens miljø. Innsatsen til ambassadørene og elevene underveis i konkurransen var stor. Ingen ungdom i alderen ble drept i rogalandstrafikken i Real Life Auto RLA Real Life Auto er en nettbasert opplæringsmodul i trafikksikkerhet. Den er utformet som et dataspill og inneholder filmer, mini-spill, quizer, dilemmaøvelser og faktaopplysninger. Spillet tar for seg temaene rus, fart, bilbelte, økonomi/forsikring, elektroniske hjelpemidler i bil og sikring av last. Alle som gjennomfører og ønsker det får en trafikksikkerhetsattest. Brukertallene fra 2014 for e-læringskurset Real Life Auto viser at Rogaland topper statistikken av gjennomførte kurs på nettet. Dette er et resultat av at elever på Bryne vgs samlet seg for å vinne konkurransen #Erdusikker? Over ungdommer er i målgruppa for et kurs om holdninger og adferd i trafikken i Norge. Pøbelprosjektet Trygg Trafikk har inngått en avtale med Pøbelprosjektet om at Spillet «Real Life Auto» skal inngå som en standard modul i kurset for pøblene. De har årlig mellom pøbler i landet som skal gjennomføre modulen. Ambassadører og tilretteleggere fra Rogaland, Vestfold og Oppland. #Erdusikker er et pilotprosjekt som testes ut for første gang høsten 2014.Målgruppen er ungdom på videregående skole, jenter og gutter. 7

8 PÅDRIVER OG KUNNSKAPSFORMIDLER Trygg Trafikk tilbyr råd og anbefalinger om sikker adferd og sikkerhetsutstyr i trafikken. Vi vil påvirke publikums syn på hva som er nødvendige tiltak og skape opinion og etterspørsel etter trafikksikkerhet. Vi formidler ny forskning, og status for ulykkesutvikling og statistikk om trafikksikkerhet. Trygg Trafikk utarbeider policysaker, kampanjer og yter service ovenfor media, og yter service gjennom våre nettsider og på sosiale medier. Et viktig innsatsområde er bruk av personlig sikkerhetsutstyr. Seminar Sikring av barn i bil for helsesøster Vi utveksler erfaringer og utfordringer i forhold til formidling om sikring av barn i bil til foreldre samarbeide med Time kommune o Randaberg kommune. Lunsj seminar for helsesøster torsdag 11. september på Time bibliotek hadde 16 deltakere. Lunsj seminar i Randaberg kommune hadde 8 deltakere. REFLEKS Bruk av refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt med ca. 85%. Trygg Trafikk deler ut reflekser til skoler og veileder i forhold til opplegg som kan legges inn i undervisningen. Utdeling av reflekser i forbindelse med pedagogisk opplegg Trygg Trafikk Rogaland koordinerer utdeling av reflekser til skoler, barnehager og frivillige organisasjoner i løpet av høsten i forbindelse med at pedagogiske opplegg blir gjennomført, som f.eks. Refleksløyper, reflekskonkurranser, refleksaksjoner, refleks i undervisningen, gå til skolen aksjoner. FTU støtter innkjøp av refleks. landets fylker. Resultatet viser at 32 prosent av de voksne fotgjengerne bruker refleks på landsbasis. Refleksbruken har økt med tre prosentpoeng i Norge siden fjoråret. Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane kom på nest best plass av alle regionene i Norge med 34 % refleksbruk. Reflekstelling Trygg Trafikk gjennomførte reflekstelling høsten Totalt voksne fotgjengere ble registrert i alle 8

9 oppdage deg. Med refleks har bilisten 10 sekunder til rådighet. Det kan redde livet ditt. TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 Målet med Refleksdagen er å øke bruken av refleks, og å få ned antall fotgjengerulykker. REFLEKSDAGEN 16. OKTOBER 2014 SHINE BRIGHT LIKE A DIAMOND Bli sett. Bruk refleks. Går du uten refleks i mørket vil en bilist i 50 km/t bare ha 2 sekunder på å oppdage deg. Med refleks har bilisten 10 sekunder til rådighet. Det kan redde livet ditt. DESIGN/AD: OCTOBER DESIGN FOTO: KAI MYHRE STYLING: ODDA REFLEKSDAGEN SHINE BRIGHT LIKE A DIAMOND 16. OKTOBER 2014 Bli sett. Bruk refleks. DESIGN/AD: OCTOBER DESIGN FOTO: KAI MYHRE STYLING: ODDA Går du uten refleks i mørket vil en bilist i 50 km/t bare ha 2 sekunder på å Refleksens dag Trygg Trafikk arrangerer hvert år den nasjonale refleksdagen tredje torsdag i oktober. Kunstner Nicolay Aamodt, designet refleksdiamanter i ulike fasonger i I 2014 inviterte vi alle frivilligsentralen, folkehelsekoordinator og pensjonistforeninger til å rekruttere refleksambassadører. De organiserer markeringen slik det passer best lokalt. Det ble Morgenstunt i Stavanger sentrum Shine Bright like a Diamond. Vi inviterte pressen til morgenstunt ved fisketorget i Stavanger. Dresskledde gentlemen og Marilyn Monroe look a likes følger folk over gaten om morgenen med budskap om at de må bruke refleks i den mørke årstiden. Det rulles ut fotgjengerfelt i refleks, som lyses opp av lyskastere, mens musikk strømmer ut av høyttalerne, bl.a. Rihannas Diamonds. Samarbeidet i stuntet Stavanger kommune, FTU og ungdom fra Stavanger Katedralskole. Det ble direkte morgensending i hele landet på NRK Radio. Det er over 200 presseklipp fra denne dagen. Andre som markere dagen i samarbeid med Trygg Trafikk: Stavanger Universitetssykehus, Frivilligsentral, Folkehelsekoordinator samler frivillige refleksambassadører, kommuner i nord og sør fylket, barnehager, pensjonistlag, bedrifter. Det ble også utdeling av reflekser på Kolumbus kundesenter og til elever i videregående skoler. Museum i Stavanger markerte refleksdagen med stunt på nattåpen. Presseoppslag Det har vært mye medieomtale av reflekskampanjen og bruken av refleks i fylket. Det ble ellers godt oppslag rundt refleksdagen. Samarbeid med pensjonistforeninger De eldre er en risikogruppe som myk trafikant, og er derfor en viktig målgruppe. Trygg Trafikk Rogaland holdt innlegg på pensjonistforeninger, og sendte ut presentasjoner som pensjonistene selv kunne holde, samt foldere og rollups. Hjemmetjenesten i noen kommuner delte også ut reflekser. Sikring av barn i bil Flere småbarn sikres riktig i bil. Det viser en telling foretatt av Trygg Trafikk og If Skadeforsikring våren Til sammen er 1647 barn i alderen 1 til og med 3 år registrert på landbasis. Rogaland er blant de seks fylker som har over 50 prosent bakovervendt sikring. En positiv utvikling. Trygg Trafikk lanserte i juni en utgaven av sikring av barn i animasjonen for større barn. TT Rogaland har bidratt med midler. Den er oversatt til engelsk, fransk, svensk og finsk. Spre kunnskap mot ulike målgrupper Trygg Trafikk får mange henvendelser rundt sikring av barn i bil, mye tid går med til å gi råd og veiledning til publikum. Det er både privatpersoner og ansatte i barnehager og skoler som søker informasjon. Det sendes ut brosjyrer til helsestasjoner og barnehager. Trygg Trafikk har deltatt på en rekke foreldremøter i barnehager for å informere om riktig sikring av barn i bil. Dette er et prioritert tema på våre kurs og motivasjonsforedrag. Sikring av barn i bil ble tatt opp i språkgrupper i frivilligsentraler, og på språkstasjoner for innvandrere og flyktninger. 9

10 KONFERANSE Førerkort- en menneskerett? Trafikksikkerhet i et samfunnsperspektiv Trygg Trafikk og FTU arrangerte Trafikksikkerhetskonferanse om bruk av paragraf 34 i Vegtrafikklovenom retten til førerkort. Rundt 140 deltakere kom fra kommunene, politiet, Vegvesenet, fastleger, kommuneleger, spesialisthelsetjenesten. Tema: Hvordan kan legen forebygge vegtrafikkulykker i et tverretatlig samarbeid mot ulike risikogrupper som kan være trafikkfarlige på veien? Går det å si fra seg retten til førerkort for kortere eller lengre perioder, med verdighet- gjennom god veiledning og praktiske tiltak? Konferansen fikk stor oppmerksomhet, og satt i gang prosesser for å se på flere forhold og rutiner ved bruk av paragrafen. Trafikksikker kommune seminar 10 juni om Nasjonal Tiltaksplan for trafikksikkerhet Det ble holdt seminar for kommunene og andre aktører 10. juni 2014, om «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet ». Planen ble vedtatt 18. mars Gode eksempler, erfaringsutveksling og status for Trafikksikker kommunearbeidet, samt statistikk og ulykkesanalyse, ble også tema. Trafikksikker skolevei Trygg Trafikk får jevnlig henvendelser som gjelder skoleveier og skoletransport. I noen henvendelser deltar vi på befaringer sammen med vegeier for å påpeke risikopunkt og vi veileder foreldre og skoler i forhold til tiltak som kan iverksettes rettet mot trafikant. Mange foreldre føler seg utrygge i forbindelse med barnas skolevei. Samtidig er foreldrekjøring til skolene en av årsakene til at skoleveien oppleves som farlig. Trygg Trafikk mener at skoleplikten her i landet må forutsettes oppfulgt av retten til å komme trygt til og fra skolen. Dette krever betydelig innsats både fra bevilgende myndigheter, kommuner, skoler og foreldre. HMS og trafikksikkerhetskurs Trygg Trafikk holdt HMS/ trafikk kurs for ansatte i kommuner, frivillige organisasjoner, ansatte i skoler og for FAU, videre for ansatte i bedrifter. Trygg Trafikk mener at trafikksikkerhet skal legges inn som del av HMS arbeidet, det vil kunne redusere antall trafikkulykker og uhell. Kommuner som arbeider for «Trafikksikker kommune» blir prioriterte. Trygg Trafikks årlig nasjonale trafikksikkerhetskonferanse Trygg Trafikk Rogaland markedsførte Trygg Trafikk sin årlig nasjonale konferanse. Det ble en god oppslutning fra Rogaland på konferansen. Tema var myke trafikanter. Ulykkesstatistikken Trygg Trafikk fulgte med på ulykkesutviklingen i Rogaland og rapporterte dette til Tygg Trafikk sentralt. Vi får rapporter fra lokalt politi hver måned, og samordner jevnlig tall og opplysninger med Statistisk sentralbyrå, Statens vegvesen og sykehusprest. Trygg Trafikk sender ut pressemeldinger om lokal ulykkesstatistikk til media, og gir opplysninger om ulykkessituasjonen og siste forskningsrapporter til fylkeskommune, kommuner og publikum som viser interesse. 10

11 «Som veieier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker.» TRYGG TRAFIKK SOM BINDELEDD OG MØTEPLASS Trygg Trafikk har fått tildelt rollen som bindeledd mellom de ulike trafikksikkerhetsaktørene. Vi holder kontakt og samarbeider med medlemsorganisasjonene, og tar del i aktuell nettverk, arrangerer konferanser, fagmøter og samarbeidsmøter. Vi ønsker å styrke trafikksikkerhetsarbeidet. Trafikksikker kommune Kommunene er en viktig aktør i arbeidet med å forebygge trafikkulykker. Som veieier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. For å lykkes i dette arbeidet må alle kommunens etater involveres i arbeidet og den enkelte etatsleder ta sitt ansvar. Arbeidet må forankres i den politiske og administrative ledelsen. «Trafikksikker kommune» er et godkjenningssystem med kriterier og sjekklister som kommunen må jobbe etter. Det er ett hjelpemiddel for kommunene til å jobbe systematisk for et trygt lokalmiljø. I følge Rogaland fylkeskommune trafikksikkerhetsplan skal fylkeskommunen jobbe etter dette konseptet i den neste planperioden. Trygg Trafikk Rogaland er koordinator for «Trafikksikker kommune» satsingen i Rogaland. Fylkestrafikksikkerhetsutvalget FTU har satt av 1. mill årlig i stimuleringsmidler til fordeling til kommuner som arbeider for å oppnå status som «Trafikksikker kommune». Målet var at fire kommuner skulle vedta å arbeide for å oppnå status som Trafikksikker kommune Seks kommuner har vedta det. Trafikksikkerhetsplaner Alle kommunene i Rogaland har egne vedtatte trafikksikkerhetsplaner. Trygg Trafikk har på forespørsel bistått i rulleringsprosessen av planene. Vår oppgave er å sørge for at trafikkopplæring og forebyggende arbeid også får sin plass i planen. Samarbeid med FTU Trygg Trafikk deltok på Fylkestrafikksikkerhetsutvalget sine møter i Vi bidrar også inn som rådgiver i FTU sekretariatet, og utfører koordineringsoppgaver og tiltak for FTU, som Ung på Hjul, Ikke tøft å være død, Trafikkofrenes dag, samt organiserer konferanser og fagseminar. Trafikkofrenes dag Trygg Trafikk koordinerte gjennomføringen av Trafikkofrenes dag på vegne av Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Rogaland. I arbeidsgruppa deltok de som gjennomførte arrangementet; Statens vegvesen, NAF, Røde kors, Norsk folkehjelp, Trafikkskaddes forening, Brannvesenet, Politiet, Risa, og Biskopen i Stavanger Bispedømme, m.fl. Det deltok rundt 190 personer i fakkeltogene og minnegudstjenestene i Stavanger og Haugesund. Det ble markert med lys og kors på vei på Hillevåg i Stavanger, Karmsundsgata i Haugesund, på Bryne og i Egersund. Røde kors og Norsk folkehjelp deltok på stand utenfor Domkirken. Fylkesmannen Magnhild Meltveit Kleppa holdt hilsen i Stavanger Domkirken. Pressen gav omtale i forkant og i etterkant, og fra selve markeringen. Partnerskap for folkehelse avtale Trygg Trafikk er del av Fylkeskommunens «Partnerskap for folkehelse». Kommunene, friluftsorganisasjoner, helseforetaket, og frivillige organisasjoner inngår i Partnerskapet. Frivilligsentralene i Rogaland er også del av partnerskapet. Frivilligsentralene er bindeledd mellom de frivillige organisasjonene i kommunene, og iverksetter egne forebyggende helsetiltak i lokalsamfunnet. De fleste er kommunale, men noen er eid av organisasjoner. 11

12 De pårørende uttrykker takknemlighet over at de blir invitert av biskopen til minnegudstjeneste. Mange kommer igjen år etter år. Samarbeidspartnere i Trafikkofrenes dag bærer et lys for hver omkomne person fra Rogaland. Samarbeid med frivilligheten Trygg Trafikk avholdt samarbeidsmøte for de frivillige organisasjonene i Intensjon om at samarbeides videreføres ihht ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet. Frivilligsentralene Trygg Trafikk inviterte Frivilligsentralene i Rogaland til samarbeid. Prøveordning i samarbeid med Sauda Frivilligsentral ble vellykket, og videreføres i samarbeid med Frivilligsentralene i Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Sandnes og Time, med mål at alle Frivilligsentralene legger inn Trafikksikkerhet som innsatsområde på en strukturert måte. Det ble holdt kurs for innvandrere i Hjelmeland, og for Sandnes frivilligsentral og flyktningkoordinator, og for Frivilligsentralen i Time, Klepp, Hå og Sauda. MC- Senior- førerutviklingskurs Trygg Trafikk koordinerte førerutviklingskurs for MCførere. Rogaland MC- senior gjennomførte kurset i Sørfylket våren Det ble gitt gode tilbakemeldinger fra deltakere, målet er å markedsføre kursene bredere til neste år. Rundt 110 deltakere. Rogaland Fotballkrets Trygg Trafikk Rogaland samarbeidet med Rogaland Fotballkrets om å legge trafikksikkerhet inn på systemnivå i organisasjonen. Et arbeid som er gått over flere år, med stadig utvikling i å innarbeide rutiner og gode system for at trafikksikkerheten ivaretas under aktiviteter og tiltak i Fotballkretsens regi. Bussvettkampanjer Trygg Trafikk har samarbeidet med flere busselskap om å spre informasjon til bussjåfører som kjører skolebuss om Tygg transport av skolebarn. Brosjyren Trygg Trafikk har utarbeidet «sikker skoleskyss» ble delt ut. Transportarbeidernes Landsforbund gjennomfører bussvettkampanje i Nordfylket. Medieservice Trygg Trafikk arbeider aktivt for å få oppmerksomhet om viktige saker, kampanjer og arbeidsområder. Kontakt og oppfølging av mediene er en viktig oppgave for Trygg Trafikk. Vi yter service til media som søker bakgrunnsinformasjon, fakta, ressurspersoner innen trafikksikkerhet. Vi sender ut pressemeldinger. Å svare pressen prioriteres høyt fra distriktslederen. FRIVILLIGSENTRALENE Frivilligsentralene utfører oppgaver som for eksempel: Kurs for trafikkambassadører, sprer informasjon om sikring av barn i bil- utlån av bilseter. Organiserer trafikkvakter på vei for skolebarn. Markering av refleksens dag, utdeling av reflekser, tar opp trafikksikkerhetstema i språkgrupper for innvandrere, reflekstellinger, være med på hjelmstand. 12

13 ØKONOMI OG FINANSIERING Trygg Trafikks distriktsleder lønnes av Trygg Trafikk sentralt. Reiseutgifter og drift av kontor/ kontorhold dekkes av Fylkestrafikksikkerhetsutvalget FTU, Rogaland fylkeskommune. Trygg Trafikks tiltak i 2014 var i samsvar med Trygg Trafikks virksomhetsplan 2014 og Handlingsplanen for trafikksikkerhet for Rogaland. Tiltakene Trygg Trafikk har hatt ansvaret for, er i vesentlig grad finansiert av FTU. I enkeltprosjektet bidrar samarbeidsparter som FNO og andre med del-finansiering. Regnskapet blir ført av regnskapsfører i Trygg Trafikk og revidert av BDO AS. Mottatte tiltaksmidler fra Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2013: kr Overførte restmidler fra 2012: kr 0 Restmidler 2013, overført til 2014: kr 0 MEDLEMMER AV TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en ideell organisasjon. Fylkeskommune, kommuner, organisasjoner og bedrifter kan bli medlem av Trygg Trafikk. Som medlem av Trygg Trafikk, kan kommunen få hjelp og støtte til gjennomføring av kurs og opplæring innenfor skole og barnehage, bistand og råd til rullering og utarbeidelse av trafikksikkerhetsplaner og en viktig støttespiller i forebyggende trafikksikkerhetsarbeid. Potensialet for nye medlemmer i Rogaland er stort. I dag er 19 av 26 kommuner medlem av Trygg Trafikk. Vi fikk tre nye medlemmer i Disse er i dag medlem av Trygg Trafikk: Rogaland Fylkeskommune (FTU Rogaland) Trafikksikkerhetshallen i Rogaland Hå kommune Klepp kommune Time kommune Sola kommune Randaberg kommune Gjesdal kommune Strand kommune Eigersund kommune Hjelmeland kommune Haugesund kommune Suldal kommune Sauda kommune Tysvær kommune Bokn kommune Forsand kommune Sandnes kommune Stavanger kommune Bjerkreim kommune Sokndal kommune 13

14 OMKOMNE I VEGTRAFIKKEN Foreløpig oversikt fra politiet viser at 148 personer mistet livet på veien i Norge i 2014 mot 187 i Norge har opplevd en jevn nedgang i antall drepte i trafikken siden år Siden 2013 har antall trafikkdrepte gått ned med nesten 20 prosent. I 2014 omkom 9 personer på veiene i Rogaland. Vi har ingen drepte i trafikken i Dalane og Jæren region. Av ungdom i alderen år er det ingen som omkom i trafikken i Rogaland er et av to fylker som hadde den største reduksjon av antall drept i fjor. Det ble skadet rundt 550 personer på veiene i Rogaland i Vi er glad for at utviklingen går i riktig retning, og håper færre omkommer eller blir hardt skadet på veiene i

15 TABELL OVER DØDSULYKKER I ROGALAND Antall mennesker PERSONER DREPT ELLER SKADD I VEITRAFIKKULYKKER, ETTER SKADEGRAD, KJØNN OG TRAFIKANTGRUPPE. JANUAR-DESEMBER 2014 I ROGALAND Trafikantgruppe Drepte Skadde i alt Hardt skadd Lettere skadd Uoppgitt skadegrad Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn I alt Bilførere Bilpassasjerer Førere og passasjerer på lett motorsykkel Førere og passasjerer på annen motorsykkel Førere og passasjerer på moped Førere og passasjerer på sykkel Fotgjengere Personer på spark, kjelke og ski Andre

16 FRAMTIDIGE BEHOV OG MULIGHETER Befolkningsvekst, økt trafikk Rogaland er fylket med sterkest befolkningsvekst. Beregninger viser at antall innbyggere vil stige fra rundt til mellom i I regional- og kommunal planlegging legges det opp til at det skal bli enklere å velge sykkel og gange på de korte reisene. Mer gange og sykling gir bedre folkehelse, færre biler, mindre lokal forurensning og bedre utnyttelse av vegkapasiteten. Tilrettelegging for syklende og gående Trafikksikkerhetsarbeidet står dermed overfor store utfordringer. Økt befolkning gir økt trafikk. Det vil bli flere myke trafikanter på veiene som igjen kan føre til flere ulykker. Det vil kreve økt for å tilrettelegge for syklende og gående. Med målene om reduserte klimagassutslipp og mer gange og sykling som bakteppe har aktører med kunnskap og virkemidler i trafikksikkerhetsarbeidet sammen pekt ut viktige satsingsområder for trafikksikkerhetsarbeidet i Rogaland. Å følge opp det nasjonale etappemålet om reduksjon i antall drepte og hardt skadde vil i Rogaland innebære at gjennomsnittlig antall drepte og hardt skadde skal ikke overstige 52 i planperioden nivået lå på 56. Målet mot 2020 er 40. Et kvantifisert mål for ulykkes reduksjon i planperioden, tydeliggjør viktigheten av at samtlige aktører med ansvar for tiltak av betydning for trafikksikkerheten bidrar på sine respektive områder. Reduksjon av antall drepte og hardt skadde krever nye tiltak Hovedutfordringen i tiden fremover blir å oppnå en fortsatt reduksjon av antall drepte og hardt skadde i en periode der mange av de mest kostnadseffektive og mest virkningsfulle tiltakene allerede er tatt i bruk og langt på vei utnyttet. Skal ulykkene gå ytterligere ned må vi tørre å ta i bruk og prøve ut upopulære tiltak. Dette kan være tiltak som påbud om bruk av refleks. Restriksjoner på unge menneskers førerkort. Fartssperre på ungdomsbiler. 30 km/t i skolenære områder. Det vil ikke være etisk riktig å droppe tiltak som kan spare liv, bare fordi vi ikke vet hvordan vi skal klare å håndheve dem. Det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet må systematiseres og forsterkes. Trafikksikker kommune er en ny stor satsning for å få kommunene til å jobbe mer systematisk med trafikksikkerhet på alle kommunens områder. Fylkeskommunen har bevilget 1 mill. kr årlig i neste planperiode for å få dette konseptet på plass i kommunene. Trygg Trafikk skal være en pådriver for å få modellen Trafikksikker kommune på plass. Styrke innsats rettet mot trafikant Regjeringen legger til grunn at trafikkopplæring er en del av en livslang læringsprosess. Samferdselsdepartementet vil derfor styrke trafikkopplæring, føreropplæringen og holdningsskapende arbeid rettet inn mot ulike livsfaser, 16

17 trafikantgrupper og arenaer. Dette er helt i tråd med Trygg Trafikk sin strategi. Trygg Trafikks hovedsatsning er knyttet til trafikkopplæring og sikkerhetsutstyr. Trafikkopplæring er en livslang prosess og må starte tidlig. Det er derfor viktig at trafikkopplæring blir obligatorisk i barnehage og skole. En stor utfordring blir å motivere barnehager og skoler til å lage gode lokale trafikksikkerhetsplaner som følges opp. Ungdom Både nasjonale og lokale føringer sier at innsatsen mot ungdomsulykkene må styrkes. Høsten 2013 kom trafikk som eget valgfag på ungdomsskolen. Vår utfordring blir å motivere alle ungdomsskolene til å tilby dette valgfaget til sine elever. Det vil bety at alle ungdommer som velger dette faget vil få 57 timer med trafikk, holdninger og risikoforståelse. Når det gjelder trafikkopplæringen i skolen, må det vurderes om myndighetene bør justere målene for trafikkopplæringen i grunnskolen med flere resultatmål på de ulike trinnene, enn de som gjelder. Bruk av verneutstyr, fart og rus Bruk av verneutstyr i trafikken, bilbelte, hjelm og refleks har nasjonale måltall. De fire hovedaktørene i trafikksikkerhetsarbeidet har forpliktet seg til felles innsats for å nå målene. Det er også satt nasjonale tilstandsmål rettet mot trafikant i forhold til ruspåvirket kjøring og overholdelse av fartsgrenser. Opplæring, informasjon, kontroller og tellinger må til for å nå målene. Den store utfordringen blir hvordan vi alle kan samordne våre felles ressurser til det beste for trafikksikkerheten. Å være tilstede i mediene og pleie et godt samarbeid med disse er prioritert oppgave for å få satt viktige trafikksikkerhetssaker på dagsorden. «Både nasjonale og lokale føringer sier at innsatsen mot ungdomsulykkene må styrkes. Høsten 2013 kom trafikk som eget valgfag på ungdomsskolen. Vår utfordring blir å motivere alle ungdomsskolene til å tilby dette valgfaget til sine elever.» 17

18 OM TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer som et bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter. Trygg Trafikk har et særlig ansvar for trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet, og er en aktiv pådriver overfor myndigheter og næringsliv. Trygg Trafikk ble opprettet i 1956 og har organisasjoner, bedrifter, kommuner og trafikksikkerhetsutvalg i fylkene som medlemmer. Trygg Trafikks arbeid finansieres hovedsakelig gjennom statlige tilskudd og prosjektkjøp fra Finansnæringens Fellesorganisasjon FNO, forsikringsselskaper og andre bedrifter. Lokale aktiviteter finansieres i stor grad gjennom fylkeskommunale tilskudd og prosjektmidler. I tillegg har organisasjonen medlems- og salgsinntekter. Trygg Trafikks strategiplan for bygger på Nasjonal transportplan og Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei Trygg Trafikk skal være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og organisasjonen skal bidra til at alle barn og unge for en kontinuerlig og god trafikkopplæring. Trygg Trafikk skal påvirke trafikantene til sikker atferd, og sette trafikksikkerhet på dagsorden. For å nå målene skal Trygg Trafikk formidle kunnskap, bygge nettverk, påvirke beslutningstagere og skape etterspørsel etter trafikksikkerhet. Trygg Trafikk samarbeider med medlemsorganisasjonene, kommuner, fylkeskommuner og andre aktører om prosjekter og trafikksikkerhetspolitiske utspill nasjonalt, regionalt og lokalt. Trygg Trafikk er et Kompetansesenter for trafikkopplæring av barn og unge. Organisasjonen arbeider også som pådriver og kunnskapsformidler. TRYGG TRAFIKK I ROGALAND Trygg Trafikks arbeid i Rogaland er styrt av organisasjonens strategiplan og årlige virksomhetsplaner, samt av fylkets handlingsplan for trafikksikkerhet i Rogaland. Trygg Trafikk Rogaland ble opprettet i Distriktskontoret holder til lokaler hos Rogaland Fylkeskommune. Distriktslederen er lønnet av Trygg Trafikk, mens kontorhold og reiseutgifter dekkes av Rogaland fylkeskommune. Distriktsleder : Ingrid Lea Mæland Besøksadresse : Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4014 Stavanger Postadresse : Postboks 130, 4001 Stavanger Kontortelefon : Mobil : E-post : Distriktsansatt: : Francis Hess Mobil : E-post : Berit Enoksen Koordinator Sandnes sykkel og aktivitetsgård e-post: Trygg Trafikks skoleambassadører i Rogaland i 2014 kommer fra Håvåsen ungdomsskole i Haugesund og Sunde barneskole i Stavanger. 18

19 Samarbeidspartnere For å opprettholde aktiviteten i fylket er det å bygge nettverk og vedlikeholde gamle nettverk en viktig oppgave. På fylkesnivå er vi avhengig av et godt og nært samarbeid med mange aktører har ikke vært noe unntak. Arbeidsoppgavene har vært mange og varierte, noe som også gjenspeiler samarbeidspartene. Rogaland fylkeskommune Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Rogaland FTU Partnerskap for Folkehelse i Rogaland Kommunene Statens vegvesen Rogaland politidistrikt og lensmannskontorene UP De tre lokale NAF avdelingene i Rogaland KNA MA Rogaland fylkeskommune Klimaalliansen (Beintøft) Stavanger bispedømmekontor Pasientskadeforbundet LTN Viking Redningstjeneste, Falck Norsk folkehjelp Ambulansetjenesten Brannvesenet Pensjonistforeningene Røde kors Universitet i Stavanger (UiS) Forskjellige aktører fra næringslivet i Rogaland Idretten- Fotballkretsen Frivilligsentralene i Rogaland Senior MC avd. Rogaland Johannes Læringssenter Folkehelsekoordinatorer, helsestasjoner, barnehager, barne- og ungdomsskoler samt videregående skoler er viktige samarbeidspartnere. I tillegg samarbeider vi med andre organisasjoner og etater, alt etter hvilke oppgaver/prosjekter det jobbes med. 19

20 TRYGG TRAFIKK ROGALAND Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4014 Stavanger Postboks 130, 4001 Stavanger Tlf.: TRYGG TRAFIKK Tollbugata 32 Postboks 277 Oslo Sentrum, 0103 Oslo Tlf:

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Utkast til fylkeskommunene og storbykommunene 18.10.2013 Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk,

Detaljer

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009 Prosjektplan Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009 Revidert 15.1.2009 INNLEDNING...3 Prosjektet Trygge Lokalsamfunn...4 Prosjektmål...5 Hovedmål...5 Omfang og avgrensing...6 Organisasjon7 Økonomi...8 Kostnader...8

Detaljer

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening Forord Nøtterøy kommune har i mange år hatt fokus på skade og ulykkesforebyggende arbeid i kommunen. I 2008 valgte kommunen å ta i bruk Trygge lokalsamfunn som arbeidsmodell. Trygge lokalsamfunnsarbeidet

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Januar 2015 1 Innhold Innhold... 2 Kap.1. Innledning og premisser for trafikksikkerhetsplanen... 3 1.1

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg,

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Statens vegvesen og NMCU 2014 Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Foto: Pål Andreassen Forord Det er godt kjent at MC-førere har betydelig høyere risiko enn for eksempel

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F Skoleveiplan for Grindbakken skole 8.oktober 2008 Forord Skoleveiplan for Grindbakken skole er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Oslo kommune ved Samferdselsetaten

Detaljer

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge!

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum 1985-2010 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum samarbeid

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2013 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: - Yrkesopplæringsnemda 31. januar 2014 - Fellesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer