TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2013

2 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer som et bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter. Trygg Trafikk har et vedtektsfestet ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykker. Trygg Trafikk er både samarbeidspartner med myndigheter og beslutningstagere, og pådriver overfor de samme aktørene, både nasjonalt og lokalt. Trygg Trafikk bygger nettverk og samarbeider med medlemsorganisasjonene om politiske saker med betydning for trafikksikkerheten, og skaper møteplasser. Trygg Trafikk har hovedkontor i Oslo og distriktsledere i alle fylker. Aktiviteten til våre distriktsledere koordineres med fylkesvise planer for trafikksikkerhet. TRYGG TRAFIKKS HOVEDMÅL Trygg Trafikk har vedtatt en strategiplan for Hovedmålene i strategiplanen er: Hovedmål 1: Trygg Trafikk er en ledende aktør i arbeidet for trafikksikker oppvekst. Hovedmål 2: Trygg Trafikk påvirker beslutningstagere til å prioritere trafikksikkerhet. Hovedmål 3: Trygg Trafikk bidrar til at trafikantene tar riktige valg. INNHOLD Aktiviteter s.3 Pådriver og kunnskapsformidler...s.9 Bindeledd og møteplass...s.11 Økonomi og finansiering...s.13 Omkomne i veitrafikken...s.13 Framtidige behov og muligheter...s.14 Trygg Trafikk i Rogaland...s.15 ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 REDAKTØR: Mette Magnussen DESIGN: October Design AS

3 AKTIVITETER 2013 TRYGG TRAFIKK ROGALAND KOMPETANSESENTER FOR TRAFIKKOPPLÆRING Kartlegging Det ble gjennomført en landsdekkende kartlegging av trafikkopplæringens omfang og innhold i grunnskolen i TNS politikk og samfunn gjennomførte kartleggingen. Hovedkonklusjonen viser at 78 % av skolene har nedfelt tema trafikk i skolens egne planer. Det nasjonale målet om 80% er altså nesten oppnådd. Videre viser undersøkelsen at 81% av ungdomskolene har krav om bruk av sykkelhjelm i skoletiden, og målet om 80% er oppnådd. Trygg Trafikk sitt læringsmateriell og læringsressurser blir brukt av rundt 80% av skolene i regionen. Undersøkelsen viser at de skolene som har trafikkansvarlig person, i større grad følger opp mål og krav til planverk. Samarbeid om å få trafikk inn i planer og på systemnivå Det er et overordnet mål at alle barn og unge skal få kontinuerlig trafikkopplæring. Trygg Trafikk har en vedtektsfestet rolle i dette arbeidet og er et kompetansesenter for trafikkopplæring av barn og unge. Trygg Trafikks strategi er å styrke trafikkompetansen hos ansatte i barnehage og skole. Samtidig oppfordrer vi kommunene til å ta økt ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet som skole- og barnehageeier, ved at kommunen arbeider for å oppnå kriteriene for «Trafikksikker kommune». Vi ser at bare 50 % av skolene svarer til TNS, at de er klar over at kommunen har en trafikksikkerhetsplan med mål om trafikksikkerhetsopplæring i skolen. Trygg Trafikk motiverer også foreldre, til å forholde seg aktivt og bevisst til trafikksikkerhet. Vi samarbeider med Frivilligheten og bedrifter om å legge trafikksikkerhet inn i HMS arbeidet, for å nå ut til foreldre og foresatte som gode forbilder for barn og unge i trafikken. BARNEHAGE Kompetanseheving for barnehageansatte Trygg Trafikk Rogaland har hold 4 kurs for barnehageansatte i 2013, med rundt 100 deltakere. Hovedhensikten med kursene er å motivere barnehagene til å sette trafikk på dagsorden, både i rutinene for driften og som del av barnehagens innhold. Det er viktig at trafikk blir et tema på foreldremøtene. Grunnkurset tar for seg hvilke forutsetninger førskolebarn har for å kunne ferdes i trafikken og hvordan man kan jobbe med små barn om trafikkforståelse, samt hvilket ansvar man har for trafikksikkerhet som barnehage. Oppfølgingskurset er beregnet på de som har gjennomført trinn en. Her kommer vi nærmere inn på Trygg Trafikks opplæringsmateriell og på bruk av hånd-dukken Tarkus i barnehagen. Kurset er praktisk rettet og legger stor vekt på praktiske øvelser, involvering, dialog og gruppearbeid som kan resultere i ny handlingskompetanse. Vi har også fulgt opp en rekke barnehager som ønsker fokus på sikring 3

4 av barn i bil, med informasjon på foreldremøter og i samarbeid med SVV/ politi på vei og ved parkeringsplassen om morgenen. Skattekisten kulturbarnehage i Eigersund ble den første barnehagen som har oppnådd kriteriene som «Trafikksikker barnehage». Barnas Trafikklubb Barnas Trafikklubb er en nettklubb, den er gratis og åpen for alle. Den inneholder spill og oppgaver for barn og god veiledning for foreldre og barnehager i hvordan de kan trene med barn i trafikken, og samtale med barn om trafikksikkerhet. Alle 6- åringene i Rogaland får tilbud om å bli medlem ved skolestart. Vi har nå rundt 4500 antall medlemmer fra Rogaland. Tarkus Trygg Trafikk Rogaland har spredt informasjon om opplæringsmateriellet til Trygg Trafikk til barnehagene i Rogaland. Mange kjøper opplegget rundt Tarkus hånddukke. Vi har også lånt ut en Tarkusdrakt til barnehager og til organisasjoner og kommuner til ulike lokale arrangement. Tarkus går rundt og deler ut barnas trafikklubbkort, og reflekser. Trafikksikker barnehage Vi holdt møter med ledelse og foreldre i barnehager og informerte om «Trafikksikker barnehage». Vi deltok også med innlegg på foreldremøte i disse barnehagene. Trafikk og trafikkopplæring på skoler i Rogaland Det er viktig å se på trafikkopplæring som en livslang læringsprosess. Grunnlaget for bevisste og varige holdninger legges i de tidlige barneårene. Barn som har fått systematisk opplæring om trafikk har større forutsetninger for å kunne ferdes trygt i trafikken, ta riktige avgjørelser og minske risikoen for skader. Det er klare kompetansemål for trafikk i læreplanen og Trygg Trafikk bruker tid og ressurser til å minne om disse og veilede på hvordan god trafikkopplæring kan gjennomføres. I undersøkelsen fra TNS mener halvparten av skolene i regionen, at lærerne ikke har nok kjennskap til kompetansemålene innen trafikk. Kunnskapsløftet: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Følge trafikkregler for fotgjengere og syklister (kroppsøving etter 4.trinn) Praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel (kroppsøving etter 7.trinn) Gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker (naturfag etter 10.trinn) Opplæringsmateriell TNS undersøkelse viser at rundt 43 % av barneskolene benytter nettstedet Trygg Trafikks tilbyr nettressursen for grunnskolen og den videregående skole. Gjennom disse nettsidene ønsker vi å gi elever og lærere informasjon og gode interaktive oppgaver i temaer om og rundt trafikk. Nettsidene er gratis og reklamefrie, og er ment som et supplement til annen trafikkopplæring som elevene får. Trygg Trafikk Rogaland markedsfører opplæringsmateriellet organisasjonen produserer, til hjelp for skoler og barnehager til å nå kompetansemålene i Kunnskapsløftet og rammeplanen for Barnehager. Rundt 80 % av skolene i regionen benytter Trygg Trafikk sitt materiell og læringsressurser. (TNS) 4

5 «Det er stort fokus på at elever skal ha trygge skoleveier. Det er hvert år viktig å minne både foreldre og andre som kjører langs skoleveiene, at de må ta spesielt hensyn.» Trygg Trafikk sender ut informasjons- og nyhetsbrev til skoler og barnehager. Samtidig oppfordrer vi skole- og barnehageeier til å legge trafikksikkerhet inn i årsplaner og HMS-arbeidet på skolene og i barnehagene, og å bruke redskapet som ligger i konseptet «Trafikksikker kommune». Kurs for lærer- og førskolelærerstudenter Det er et mål å holde kurs for førskolelærerstudenter og grunnskolelærerstudenter årlig. Trygg Trafikk holdt møte med universitetet i Stavanger. Etter at lærerutdanningen ble lagt om falt trafikksikkerhetskurs for lærerstudenter ut. Trygg Trafikk informerte om Trafikk valgfag. Vi ble invitert til å holde kurs for lærer og førskolelærere som et frivillig tilbud. Det ble avtalt tidspunkt for gjennomføring i Kurs for lærere Det ble avholdt kurs for rundt 100 lærere i Sør Rogaland om hvordan sykkelopplæringen kan gjennomføres i skolen. Det gis informasjon om trafikksikkerhet, trafikkregler for sykkel, krav til godkjent sykkel og om hvordan materiellet til Trygg Trafikk kan brukes. Tilbakemeldinger fra lærere har vist at de føler seg tryggere i undervisningssituasjonen med dette grunnlaget. Sykkel/ Gå til skolen I Undersøkelsen fra TNS forteller oss av 40 % av elevene i region SørVest går til skolen og 20 % sykler. Rundt 51 % av skolene i regionen legger til rette for å gå eller sykle til skolen. Dette skjer stort sett i samarbeid med foreldre. 35 % svarer at elevene går og sykler til skolen uten at de gjør ekstra tiltak. Rundt 68 % har regler for at elevene ikke skal sykle før på 5. trinnet. Trygg Trafikk oppfordrer skolene til å gjennomføre Sykkelprøven, opp mot 40 % av skolene gjennomfører denne. Rundt 8 % av skolene i regionen, svarer at elevene har for farlig skolevei til å sykle eller gå. Gå til skolen aksjon Beitøft, Grønn hverdag og RFK Det er stort fokus på at elever skal ha trygge skoleveier. Det er hvert år viktig å minne både foreldre og andre som kjører langs skoleveiene, at de må ta spesielt hensyn. Trygg Trafikk deltok i planleggingsmøter om gå til skole aksjon, i samarbeidet med Grønn hverdag og Rogaland 5

6 Fylkeskommune. «Beintøft» er en nasjonal konkurranse som skal stimulere barna til å gå til skolen. Vi erfarer at gå til skolen-kampanjer i skolene i samarbeid med FAU som gjennomføres med fokus over tid, gir resultat. På skolene som deltar i konkurransen viser markant nedgang av antall elever som blir kjørt til skolen av foreldrene. Konkurransen har også ført til at skoler har grepet fatt i utfordringer på skoleveien i samarbeid med foreldre og kommune. 6 tirsdag 16. april 2013 POSTER: lærer silje strømsnes følger med når elevene skal sykle bent mellom smalt oppmerkede felter. Full rulle på sykkelgården Det som før var en stygg søppelfylling yrer nå av tiåringer på to hjul. Sykkelgården i Sandnes blir hyppig brukt av skoler, barn og foreldre. Din lokale Mazda forhandler Tora Berg tekst og foto Jan Inge Lunde fra Trygg trafikk blåser i fløyta for å gi beskjed om at det er tid for å rullere på stasjonene. Engasjerte foreldre Nå skal vi til høyre. Ut med hånden, sier Ole Bjørn Paulsen, en av gruppelederne. Oh yes, grønn, utbryter en elev. Snart strekker alle barna ut Arne Åreskjold deler ut knallgrønne sykler til elevene i femte skal svinge i krysset. Ungene er armen for å vise hvilken vei de klasse fra Vardenes skole. I dag fordelt i syv grupper som rullerer skal de lære seg hvordan de oppfører seg på sykkel i trafikken. annet igjennom oppbremsing i på ulike poster. Her skal de blant Ikke trill sykkelen på teppet, nedoverbakke, adferd ved gangfelt, lyskryss og tegngivning ved gå ut til høyre slik det står på plakaten, sier Arne Åreskjold med retningsendring. Paulsen er en av myndig røst. Han har øyne i nakken og beskjedene flyr. opp for å lære opp barna. foreldrene som frivillig har stilt Teoridelen er over, og det er Kurset er veldig bra for barna. tid for å prøve ut ny kunnskap i Her får de prøvd ut hvordan det praksis ute på øvingsbanen, eller er å være ute i trafikken i trygge «sykkelgården» som den kalles, på omgivelser, sier han. Varatun i Sandnes. Banen er bygd Tidligere har de bare sittet opp som en liten by med lyskryss, bak i bilen sånn som mor og far, biler og fotgjengeroverganger. At nå sykler de sånn som bilene kjører og får forståelse for hvordan plassen har vært en gammel søppelfylling er det lite som vitner bilistene tenker. om nå. Etter en kort innføring Datteren Mari Paulsen synes i opplegget er barna i full gang det er greit å ha med pappa på rundt omkring på banen. kurset. Omtrent 4000 elever går gjennom sykkelkurset hvert skoleår, likt for alle selv om pappa er leder Det er viktig at det skal være og kommer reisende helt fra Moi for min gruppe, sier hun, og legger til at hun synes det er fint at i sør til Tau i nord. Her lærer de grunnleggende trafikkunnskaper foreldrene kan ta fri fra jobben for som lærerne kan bygge videre på. å være med her. Da sykkelgården ble bygd for tre Arne Åreskjold fra Sandnes år siden var det bare to slike i Norge, en i Trondheim og den andre likehold av syklene. Han forteller sykleklubb har ansvaret for ved- i Arendal. at det har vært mye lettere å få Det er greit å kunne lære opp foreldre med enn det han hadde elevene på et lukket område, men drømt om. det er ganske langt unna virkeligheten. I tillegg er stedet kolossalt OPPMERKSOM: Marius Helstrøm Olsen (10) og daniel Kleinbichler (11) ser til høyre og venstre før de sykler forbi fotgjengerfeltet. mye brukt i helgene og på kveldene, forteller Åreskjold. Foreldre kommer til sykkelgården for å lære ungene å sykle på fritiden. På fine helgedager har det hendt at over 100 stykker har vært innom. Det hviner i sykkelbremser like ved. Du må bruke begge bremsene, ikke sant, veileder Åreskjold. Trygghet Sykkelgården Ble åpnet i september 2010 som tredje bane i sitt slag i Norge. Kostet ca 8 millioner kroner, og ble finansiert av Rogaland fylkeskommune v/ Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU), Statens vegvesen, Region vest og Sandnes kommune. Sykkelopplæringen er et tilbud til alle 5. klasser ved skolene i Sør-Rogaland. Det er veldig kjekt for oss lærere også. Når vi tar barna med ut på sykkelturer med skolen, er det en trygghet å vite at de har dette kurset i bunn, sier Silje Strømsnes, lærer ved Vardenes skole. Hun forteller at skolen tar med elevene på sykkeltur etter kurset for å se om elevene klarer å anvende det de har lært i praksis. Jeg tror nok ungene føler seg tryggere etter kurset. Ta for eksempel skiltene, det har de som regel aldri tenkt over før. Etter kurset forstår de mer av trafikkbildet, mener læreren. Mange skoler har som regel at elevene ikke skal sykle til skolen før de går i femte klasse. Enkelte skoler, spesielt de i sentrumsområder med mye trafikk, har enda høyere grense. To gutter har stoppet ved en fotgjengerovergang og sender årvåkne blikk til høyre og venstre. Jeg har lært at vi må stoppe for fotgjengere, sier Daniel Kleinbichler (11). Absolutt alle skal se begge veiene i et kryss, og ikke bare kjøre hvis den første kjører, legger Marius Helstrøm Olsen til. Sandnes sykkel og aktivitetsgård Trygg Trafikk koordinerer opplæringen ved Sandnes sykkel og aktivitetsgård. Et anlegg som ligge på Vibemyr eiet av Sandnes kommune. FTU støtter driften. Rundt 4000 elever og klassenes lærere besøkte sykkelgården i Besøket er et to timers opplegg, der elevene får praktiske øvelser på sykkel på vei, og noe teori. Trafikkregler for sykkel, ferdighetsøvelser og bruk av sikkerhetsutstyr er tema. Lærerne må delta på forkurs, der sykkelopplæring i skolen tas opp som tema. Det er engasjert opplæringskoordinator og veiledere som gjennomfører opplegget i samarbeid med lærere og foreldre. Det skrives egen årsrapport for Sykkelgården. Refleks Trygg Trafikk arrangerte reflekskonkurranse for skolene. Tellingene pågår og meldes inn frem til mars Trygg Trafikk deler ut reflekser til skoler og veileder i forhold til opplegg som kan legges inn i undervisningen og aktiviteter, og til konkurranser skolene selv arrangerer. Rundt 40 % av skolene i regionen svarer til TNS at de gjennomfører ulike typer refleksaktiviteter. Skolemappene Trygg Trafikk Rogaland er ansvarlig for utsendelse av materiell til skolestarterne i Rogaland på vegne av FTU, alle foreldre får informasjon i skolemappen om; Sikring av barn i bil, På skolevei og Barnas trafikklubb. Det viser seg at rundt 57 % av skolene involverer foreldrene i Trafikkopplæringen. Skoleambassadører Trygg Trafikk har etablert en ordning med Trygg Trafikk - skoleambassadører for å styrke trafikkopplæringen i skolen i tråd med hovedmålene i Trygg Trafikks Strategiplan Ambassadørene skal utarbeide lokale planer for trafikksikkerhet, formidle egne erfaringer, prøve ut og videreutvikle materiell og metoder, bistå i kursvirksomhet og være gode eksempler for andre. Ambassadørene skal bidra til å kvalitetssikre nye tiltak og aktuelle saker der det er hensiktsmessig. I Rogaland hadde vi i 2013 to ambassadører, en fra barneskoler og en fra ungdomsskolen. UNGDOMSSKOLEN I Nasjonal transportplan for trafikksikkerhet, er det høye ambisjoner om å redusere ungdomsulykkene. Trygg Trafikks mål er at all ungdom får en bred opplæring i 6

7 trafikksikkerhet, slik at god adferd styrkes gjennom den ordinære opplæringen. Opplæringen skal gi ungdom et godt grunnlag for å ta egne valg og utvikle risikoforståelse. Trygg Trafikk har utarbeidet læringsressurser til kompetansemålene i naturfag på ungdomstrinnet og service og samferdsel på videregående skole. Det er et mål at skolene skal legge trafikksikkerhet inn i egne planer. 22% av skolene hadde ikke nedfelt trafikk i interne planer. Trafikk som valgfag Valgfaget «Trafikk» ble innført i ungdomsskolen høsten 2013 for 9. trinn og i kommer i 2014 for 10. trinn. Trygg Trafikk ønsker at flest mulig lærere får nødvendig etterutdanne for å kunne gjennomføre valgfaget ved sin skole. Trygg Trafikk inviterte skolene i Rogaland til å delta på Høyskolen i NordTrøndelag HINTs etterutdanning «Trafikalt grunnkurs for lærere» i Stavanger våren Det ble vist stor interesse for å tilby valgfaget for 10. klasse i skoler oppga at de skal tilby valgfaget fra 2014 og rundt 40 lærere er påmeldt kurset som er planlagt til mai 2014 i Stavanger. I regionen svarte 20% av skolene at de skal innføre valgfaget. Mange skoler velger å tilby andre valgfag på grunn av ut fra skolestørrelse og lærerressurser. Kunne det vært deg Trygg Trafikk Rogaland har deltatt i det sentralt styrte prosjektet «Kunne det vært deg». Et forskningsprosjekt med mål å si noe om hva som påvirker ungdoms holdninger og adferd. Fire ungdomsskoler deltok fra Nordfylket som prosjektskoler, og to som kontrollskoler. Ulike undervisningsopplegg ble utprøvd, med intensjon om at de kan legges inn som del av Trafikk valgfag. Resultatene av prosjektet legges frem våren ( Bilde av Siri) Ikke tøft å være død Trygg Trafikk Rogaland koordinerer opplegget «Ikke tøft å være død». I samarbeid med politiet og en trafikkskadet, besøker vi 10. klasse i ungdomskolene i sørfylket med en forestilling der fart, mopedkjøring og rus er tema. Skolene oppfordres til å gjennomføre et for- og etterarbeid i klassene. Rundt 3500 elever deltok. Sykkelhjelm I Nasjonal tiltaksplan (NTP) er målsetningen at 80 % av ungdomsskolene innen 2014 har formulert et krav om bruk av hjelm på sykkelturer i skoletiden. I 2013 svarte 94 % av ungdomsskolene i SørVest at de hadde et slikt krav. «Trygg Trafikk ønsker at flest mulig lærere får nødvendig etterutdanne for å kunne gjennomføre valgfaget ved sin skole.» 7

8 Real Life Auto : Nettbasert opplæringsmatriell rettet mot lærlinger. Vi ser at rundt 82 % av skolene har utarbeidet retningslinjer for å ivareta sikkerhet på turer i skolens regi. VIDEREGÅENDE SKOLE/UNGDOM Ung på hjul Trygg Trafikk koordinerer opplegget «Ung på hjul». Tre team roterer på å besøke alle de videregående skolene i Rogaland. Tema er fart, rus og det å våge å si i fra om sikker kjøring og hva skjer når ulykken er ute. Helsepersonell og trafikkskadet deltar, samtidig oppfordres leder for russen eller tillitselev til å delta med en appell. I Nordfylket deltar også sykehusprest og det gjennomføres en utedel, organisert av Rødekors og de ulike redningsetatene. Rundt 4000 elever deltar. Trafikksikker russebil Dette er et tilbud og en oppfordring til russen om å sjekke russebilen før de begir seg ut på turer. Russen får tilbud om gratis sjekk av russebil hos Statens vegvesen. Trygg Trafikk opplyser om tilbudet ved våre besøk på de videregående skolene. Jentenes trafikkaksjon Jentenes trafikkaksjon er ett av flere Trygg Trafikktiltak hvor visjonen er å redusere antallet ungdommer som dør eller skades i trafikken. Alle som ønsker det kan bli medlem på Trygg Trafikk Rogaland deltar i det sentralt styrte prosjektet «Jentens trafikkaksjon». I 2013 ble prosjektet videreført fra tidligere år å verve alle 16-årige jenter, til å velge ut noen få ressurspersoner som kan være jentenes- ambassadører. En ung koordinator ble ansatt i Rogaland med midler fra FNO. Ambassadørjentene fra videregående skoler søkte om å bli tatt opp, 4 ble valgt ut, De skal gjennomføre «Jentenesakademiet»- opplæring i Trygg Trafikk regi, og utføre lokale aksjoner for å fremme trafikksikkerhet blant unge. Real life auto - RLA Real life Auto er en nettbasert opplæringsmondul i trafikksikkerhet. Den er utformet som et dataspill og inneholder filmer, mini-spill, quizer, dilemmaøvelser og faktaopplysninger. Spillet tar for seg temaene rus, fart, bilbelte, økonomi/forsikring, elektroniske hjelpemidler i bil og sikring av last. Alle som gjennomfører og ønsker det får en trafikksikkerhetsattest. Real life Auto retter seg mot elever på VG2 innenfor yrkesfaglige studieprogrammer, lærlinger som allerede er ute i lærebedrifter og bedrifter som har lærlinger. Trygg Trafikk Rogaland oppfordret bedrifter å etterspør attesten og vi oppfordret elever ved videregåendeskoler å gjennomføre spillet. Rundt 200 gjennomførte i Rogaland, men mange valgte å ikke etterspør attesten. I 2014 vil Trygg Trafikk be Fylkeskommunen/ yrkesopplæring om å hjelpe med å få flere til å gjennomføre opplæringsmodulen. 8

9 PÅDRIVER OG KUNNSKAPSFORMIDLER Trygg Trafikk utarbeider policysaker, kampanjer og yter service ovenfor media, og yter service gjennom våre nettsider og på sosiale medier.. Et viktig innsatsområde er bruk av personlig sikkerhetsutstyr. REFLEKS Bruk av refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt med ca. 85%. Målet for refleksbruk var i 2013 å øke bruken av refleks blant voksne myke trafikanter til 30 % i byer og tettbygde strøk, og 50 % utenfor tettbygde strøk. Dette målet ble ikke nådd. Reflekstelling Trygg Trafikk gjennomførte reflekstelling høsten Under 20 prosent av voksne mennesker bruker refleks i Rogaland. På landsbasis bruker 1 av 10 voksne refleks. Det viser at refleksaksjoner og kampanjer har hatt liten effekt. Trygg Trafikk gikk ut med at vi ønsker reflekspåbud. Refleksdemonstrasjoner Trygg Trafikk har organisert refleksdemonstrasjoner for skolebarn i samarbeid med NAF i sør og nordfylket i Rogaland. Rundt 2000 elever og foreldre har deltatt. Presseoppslag Trygg Trafikk gikk ut i media med forslag om påbud om refleks. Det ble ellers godt oppslag rundt refleksdagen og aktiviteter. Utdeling av reflekser i forbindelse med pedagogisk opplegg Trygg Trafikk Rogaland koordinerer utdeling av reflekser til skoler, barnehager og frivillige organisasjoner i løpet av høsten i forbindelse med at pedagogiske opplegg blir gjennomført, som f.eks. Refleksløyper, reflekskonkurranser, refleksaksjoner, om refleks i undervisningen, gå til skolen aksjoner. FTU støtter innkjøp av refelks. Refleksens dag Den nasjonale refleksdagen ble arrangert 17.oktober over hele landet. Kunstneren Frode Øverli (Tegneren bak Pondus) har designet årets refleksdagsreflekser. Trygg Trafikk Rogaland markerte refleksens dag ved å oppfordre bedrifter, frivillige organisasjoner, skoler, barnehager, kommuner til å markere dagen, og det ble gjennomføre en rekke lokale arrangement. Media var også med å støtte opp, og gav dagen oppmerksomheten i oktober, samt NRK fulgte opp med egen refleksutdeingskampanje for bedriftene i Rogaland i løpet av vinteren. 1000vis av reflekser er delt ut, og konkurranser i skoler og barnehager og andre aktiviteter ble gjennomført. Bli sett Bruk refleks Går du uten refleks i mørket vil en bilist i 50km/t bare ha 2 sekunder på å oppdage deg. Med refleks har bilisten 10 sekunder til rådighet. Det kan redde livet ditt. Årets refleksdagreflekser er designet av Frode Øverli. REFLEKSDAGEN 17. OKTOBER 2013 Refleksdagen: Årets refleksdag ble markert 17. oktober med utdeling av reflekser til pendler og gåere. Samarbeid med pensjonistforeninger De eldre er en risikogruppe som myk trafikant, og er derfor en viktig målgruppe. Trygg Trafikk Rogaland holdt innlegg på pensjonistforeninger, og sendte ut presentasjoner som pensjonistene selv kunne holde, samt foldere og rollups. Hjemmetjenesten i noen kommuner delte også ut reflekser. SIKRING AV BARN I BIL Spre kunnskap mot ulike målgrupper Trygg Trafikk får mange henvendelser rundt sikring av barn i bil, mye tid går med til å gi råd og veiledning til publikum. Det er både privatpersoner og ansatte i barnehager og skoler som søker informasjon. Det sendes ut brosjyrer til helsestasjoner og barnehager. Trygg Trafikk har deltatt på en rekke foreldremøter i barnehager for å informere om riktig sikring av barn i bil. Dette er et prioritert tema på våre kurs og motivasjonsforedrag. Sikring av barn i bil ble tatt opp i språkgrupper i frivilligsentraler, og på språkstasjoner for innvandrere og flyktninger. Konferanse Trygg Trafikk og FTU arrangerte Trafikksikkerhetskonferanse med «Sikring av barn i bil» som tema. Rundt 150 deltakere kom fra kommunene, politiet, Vegvesenet, Helsesøstre, forhandlere. Det var stor interesse for tema og etter faglig påfyll foretok kontrollpersonell fra UP og SVV flere kontroller med nedslående resultat i etterkant av konferansen. Få barn var sikret riktig. Telling av barn i bil Trygg Trafikk Rogaland gjennomførte telling av sikrede barn i bil våren Resultatet viste at bare 1 av 4 var riktig sikret. Og målinger i 2012 viste at kun 35 % av barn 9

10 fra 1-4 sitter på den måten som gir best sikkerhet. Målet er at av 1-4 åringer, minst 45 % skal sitte bakovervendt. Tafikksikker skolevei Trygg Trafikk får jevnlig henvendelser som gjelder skoleveier og skoletransport. I noen henvendelser deltar vi på befaringer sammen med vegeier for å påpeke risikopunkt og vi veileder foreldre og skoler i forhold til tiltak som kan iverksettes rettet mot trafikant. Mange foreldre føler seg utrygge i forbindelse med barnas skolevei. Samtidig er foreldrekjøring til skolene en av årsakene til at skoleveien oppleves som farlig. Trygg Trafikk mener at skoleplikten her i landet må forutsettes oppfulgt av retten til å komme trygt til og fra skolen. Dette krever betydelig innsats både fra bevilgende myndigheter, kommuner, skoler og foreldre. Trygg Trafikks årlig nasjonale trafikksikkerhetskonferanse Trygg Trafikk Rogaland markedsførte Trygg Trafikk sin årlig nasjonale konferanse. Det ble en god oppslutning fra Rogaland på konferansen. Tema var myke trafikanter. Ulykkesstatistikken Trygg Trafikk fulgte med på ulykkesutviklingen i Rogaland og rapporterte dette til Tygg Trafikk sentralt. Vi får rapporter fra lokalt politi hver måned, og samordner jevnlig tall og opplysninger med Statistisk sentralbyrå og Statens vegvesen og sykehusprest. Trygg Trafikk sender ut pressemeldinger om lokal ulykkesstatistikk til media, og gir opplysninger om ulykkessituasjonen og siste forskningsrapporter til fylkeskommune, kommuner og publikum som viser interesse. Trafikksikkerhetskurs Trygg Trafikk holdt trafikk kurs for ansatte i kommuner, frivillige organisasjoner, ansatte i skoler og for FAU, videre for ansatte i bedrifter. Trygg Trafikk mener at trafikksikkerhet skal legges inn som del av HMS arbeidet, det vil kunne redusere antall trafikkulykker og uhell. Kommuner som har intensjon om å bli «Trafikksikker kommune» blir prioriterte. Trygg tur: Også de litt større barna må sikres forsvarlig i bilen. 10

11 TRYGG TRAFIKK SOM BINDELEDD OG MØTEPLASS TRYGG TRAFIKK HAR FÅTT TILDELT ROLLEN SOM BINDELEDD MELLOM DE ULIKE TRAFIKKSIKKERHETSAKTØRENE. VI HOLDER KONTAKT OG SAMAR- BEIDER MED MEDLEMSORGANISASJONENE, OG TAR DEL I AKTUELL NETT- VERK, ARRANGERER KONFERANSER, FAGMØTER OG SAMARBEIDSMØTER. Vi ønsker å styrke trafikksikkerhetsarbeidet, og i 2013 har vi hatt spesielt fokus på kommunesektoren. Trafikksikker kommune Kommunene er en viktig aktør i arbeidet med å forebygge trafikkulykker. Som veieier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. For å lykkes i dette arbeidet må alle kommunens etater involveres i arbeidet og den enkelte etatsleder ta sitt ansvar. Arbeidet må forankres i den politiske og administrative ledelsen. «Trafikksikker kommune» er et godkjenningssystem med kriterier og sjekklister som kommunen må jobbe etter. Det er ett hjelpemiddel for kommunene til å jobbe systematisk for et trygt lokalmiljø. I følge Rogaland fylkeskommune trafikksikkerhetsplan skal fylkeskommunen jobbe etter dette konseptet i den neste planperioden. Trygg Trafikk Rogaland er koordinator for «Trafikksikker kommune» satsingen i Rogaland. Fylkestrafikksikkerhetsutvalget FTU godkjente kriteriene i januar 2013, og har satt av 1. mill årlig i stimuleringsmidler til fordeling til kommuner som arbeider for å oppnå status som «Trafikksikker kommune». Målet om at fire kommuner skulle vedta å arbeide for å oppnå status som Trafikksikker kommune første året, ble nådd. Enkelte skoler og barnehager arbeidet også for å oppnå status i Trafikksikkerhetsplaner Trygg Trafikk har bidradd med innspill til Fylkets handlingsplan for Trafikksikkerhet, , samt med innspill til den nye nasjonale tiltaksplanen for trafikksikkerhet. Alle kommunene i Rogaland har egne vedtatte trafikksikkerhetsplaner. Trygg Trafikk har på forespørsel bistått i rulleringsprosessen av planene. Vår oppgave er å sørge for at trafikkopplæring og forebyggende arbeid også får sin plass i planen. I «Trafikksikker kommune konseptet» ligger det eksempel på kommunal trafikksikkerhetsplan bygget opp rundt kriteriene i Trafikksikker kommune. 11

12 Samarbeid med FTU Trygg Trafikk deltok på Fylkestrafikksikkerhetsutvalget sine møter i Vi bidrar også inn som rådgiver i FTU sekretariatet, og utfører koordineringsoppgaver og tiltak for FTU, som Ung på Hjul, Ikke tøft å være død, Trafikkofrenes dag, samt organiserer konferanser og fagseminar. Trafikkofrenes dag Trygg Trafikk koordinerte gjennomføringen av Trafikkofrenes dag på vegne av Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Rogaland. I arbeidsgruppa deltok de som gjennomførte arrangementet; Statens vegvesen, NAF, Røde kors, Norsk folkehjelp, Trafikkskaddes forening, Brannvesenet og Politiet, Risa, og Biskopen i Stavanger Bispedømme, m.fl. Det deltok rundt 200 i fakkeltogene og minnegudstjenestene i Stavanger og Haugesund. Det ble markert med lys og kors på vei på Solasplitten, i Karmsundsgata, på Bryne og i Egersund. Røde kors og Norsk folkehjelp deltok å stand utefor Domkirken. Det ble holdt markeringer på videregående skoler. Pressen gav omtale i forkant og i etterkant, og fra selve markeringen. Antall omkomne, ulykkesutviklingen, farlig skolevei, myke trafikanter er tema som ble tatt opp i media. Partnerskap for folkehelse avtale Trygg Trafikk inngikk avtale med Rogaland Fylkeskommunes «Partnerskap for folkehelse» i Kommunene, Friluftsorganisasjoner, helseforetaket, og frivillige organisasjoner inngår i Partnerskapet. Avtalen beskriver rolle- og ansvarsfordelingen mellom fylkeskommunen og Trygg Trafikk i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet, og bygger på «Regionalplan for folkehelse ». Folkehelsekoordinatorer i kommunene har grepet fatt i trafikksikkerhetsarbeid, tverrfaglig og i lokalt samarbeid. For eksempel. Bokn og Tysværs refleksmarkering som ble arrangert i forbindelse med verdensdagen for mental helse. Samarbeid med frivilligheten Trygg Trafikk avholdt samarbeidsmøte for de frivillige organisasjonene i juni. Videre samarbeid ble drøftet med utgangspunkt i målene i den gjeldende «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg ». Intensjon om at samarbeides videreføres ihht ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet. Frivilligsentralene Trygg Trafikk inviterte Frivilligsentralene i Rogaland til samarbeid. Prøveordning i samarbeid med Sauda Frivilligsentral ble vellykket, og videreføres i samarbeid med Frivilligsentralene på Jæren, med mål at alle Frivilligsentralene legger inn Trafikksikkerhet som innsatsområde på en strukturert måte. førere. MC- senior gjennomførte kurset i Sørfylket, og Vegvesenet samarbeidet både i sør og Nordfylket om gjennomføring våren Det ble gitt gode tilbakemeldinger fra deltakere, målet er å markedsføre kursene bredere til neste år. Rundt 90 deltakere. Rogaland Fotballkrets Trygg Trafikk Rogaland samarbeidet med Rogaland Fotballkrets om å legge trafikksikkerhet inn på systemnivå i organisasjonen. Et arbeid som er gått over flere år, med stadig utvikling i å innarbeide rutiner og gode system for at trafikksikkerheten ivaretas under aktiviteter og tiltak i Fotballkretsens regi Trafikkvakter Trygg Trafikk har gitt veiledning til skoler som har trafikkvakter ved overganger i nærheten av skolen. Noen skoler velger å la foreldre og barn stå som trafikkvakt sammen, andre samarbeider med Frivilligsentraler og pensjonister som står ved krysningspunkt om morgenen. Det er få skoler som velger å la barn stå alene ved overganger rundt skolen som skolepatrulje. Trygg Trafikk påpeker at barnet ikke skal ha ansvar for de andre barna, men at de markere at her er et gangfelt ovenfor bilistene. Kun 16 prosent av skolene i region vest svarer i TNS undersøkelsen at de har skolepatrulje ved skolen. Bussvettkampanjer Trygg Trafikk har samarbeidet med flere busselskap om å spre informasjon til bussjåfører som kjører skolebuss om Tygg transport av skolebarn. Brosjyren Trygg Trafikk har utarbeidet «sikker skoleskyss» ble delt ut. Medieservice Trygg Trafikk arbeider aktivt for å få oppmerksomhet om viktige saker, kampanjer og arbeidsområder. Kontakt og oppfølging av mediene er en viktig oppgave for Trygg Trafikk. Vi yter service til media som søker bakgrunnsinformasjon, fakta, ressurspersoner innen trafikksikkerhet. Vi sender ut pressemeldinger. Å svare pressen prioriteres høyt fra distriktslederen. Av saker som har fått bra dekning i 2013 kan Trafikkofrenes dag, refleksaktiviteter, og Trygg Trafikks policysaker. Faglig oppdatering Trygg Trafikk Rogaland distriktsleder og medarbeider, har deltatt på fagdager, regionsamlinger og fellessamlinger i regi av egen organisasjon. DL deltok også på kommunikasjonskurs «Politisk påvirkning» i regi av Kommunikasjonsforeningen og 2 dagers lederutviklingskurs i regi av regionen. Medarbeider har deltatt på IT-dagskurs. Mc- senior- førerutviklingskurs Trygg Trafikk koordinerte førerutviklingskurs for MC- 12

13 OMKOMNE I VEGTRAFIKKEN I 2013 OMKOM 19 PERSONER PÅ VEIENE I ROGALAND. Dette er en økning fra 2012 da 13 omkom. Økningen fra for hele landet var 32 prosent. Foreløpige tall for 2013 viser at det ble 189 personer drept på norske veier i 2013 mot 145 året før. Det ble skadet rundt 620 personer på veiene i Rogaland i 2013, omtrent samme antall som De siste tre årene viser en oppadgående trend fra laveste antall med 8 drepte i TABELL OVER DØDSULYKKER I ROGALAND Antall mennesker ØKONOMI OG FINANSIERING Trygg Trafikks distriktsleder lønnes av Trygg Trafikk sentralt. Reiseutgifter og drift av kontor/ kontorhold dekkes av Fylkestrafikksikkerhetsutvalget FTU, Rogaland fylkeskommune. Trygg Trafikks tiltak i 2013 var i samsvar med Trygg Trafikks virksomhetsplan 2013 og Handlingsplanen for trafikksikkerhet for Rogaland. Tiltakene Trygg Trafikk har hatt ansvaret for, er i vesentlig grad finansiert av FTU. I enkeltprosjektet bidrar samarbeidsparter som FNO og andre med del-finansiering. Regnskapet blir ført av regnskapsfører i Trygg Trafikk og revidert av BDO AS. Mottatte tiltaksmidler fra Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2013: kr Overførte restmidler fra 2012: kr 0 Restmidler 2013, overført til 2014: kr 0 13

14 FRAMTIDIGE BEHOV OG MULIGHETER Befolkningsvekst, økt trafikk I Rogaland er fylket med sterkest befolkningsvekst. Beregninger viser at antall innbyggere vil stige fra rundt til mellom i I regional- og kommunal planlegging legges det opp til at det skal bli enklere å velge sykkel og gange på de korte reisene. Mer gange og sykling gir bedre folkehelse, færre biler, mindre lokal forurensning og bedre utnyttelse av vegkapasiteten. Tilrettelegging for syklende og gående Trafikksikkerhetsarbeidet står dermed overfor store utfordringer. Økt befolkning gir økt trafikk. Det vil bli flere myke trafikanter på veiene som igjen kan føre til flere ulykker. Det vil kreve økt innsats for å tilrettelegge for syklende og gående. Med målene om reduserte klimagassutslipp og mer gange og sykling som bakteppe, har aktører med kunnskap og virkemidler i trafikksikkerhetsarbeidet sammen pekt ut viktige satsingsområder for trafikksikkerhetsarbeidet i Rogaland. Å følge opp det nasjonale etappemålet om reduksjon i antall drepte og hardt skadde vil i Rogaland innebære at gjennomsnittlig antall drepte og hardt skadde skal ikke overstige 52 i planperioden nivået lå på 56. Målet mot 2020 er 40. Et kvantifisert mål for ulykkesreduksjon i planperioden, tydeliggjør viktigheten av at samtlige aktører med ansvar for tiltak av betydning for trafikksikkerheten bidrar på sine respektive områder. Reduksjon av antall drepte og hardt skadde krever nye tiltak Hovedutfordringen i tiden fremover blir å oppnå en fortsatt reduksjon av antall drepte og hardt skadde i en periode der mange av de mest kostnadseffektive og mest virkningsfulle tiltakene allerede er tatt i bruk og langt på vei utnyttet. Skal ulykkene gå ytterligere ned må vi tørre å ta i bruk og prøve ut upopulære tiltak. Dette kan være tiltak som påbud om bruk av refleks. Restriksjoner på unge menneskers førerkort. Fartssperre på ungdomsbiler. 30 km/t i skolenære områder Det vil ikke være etisk riktig å droppe tiltak som kan spare liv, bare fordi vi ikke vet hvordan vi skal klare å håndheve dem. Det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet må systematiseres og forsterkes Trafikksikker kommune er en ny stor satsning for å få kommunene til å jobbe mer systematisk med trafikksikkerhet på alle kommunens områder. Fylkeskommunen har bevilget 1 mill. kr årlig i neste planperiode for å få dette konseptet på plass i kommunene. Trygg Trafikk skal være en pådriver for å få modellen Trafikksikker kommune på plass. Styrke innsats rettet mot trafikant Regjeringen legger til grunn at trafikkopplæring er en del av en livslang læringsprosess. Samferdselsdepartementet vil derfor styrke trafikkopplæring, føreropplæringen og holdningsskapende arbeid rettet inn mot ulike livsfaser, trafikantgrupper og arenaer. Dette er helt i tråd med Trygg Trafikk sin strategi. Trygg Trafikks hovedsatsning er knyttet til trafikkopplæring og sikkerhetsutstyr. Trafikkopplæring er en livslang prosess og må starte tidlig. Det er derfor viktig at trafikkopplæring blir obligatorisk i barnehage og skole. En stor utfordring blir å motivere barnehager og skoler til å lage gode lokale trafikksikkerhetsplaner som følges opp. Ungdom Både nasjonale og lokale føringer sier at innsatsen mot ungdomsulykkene må styrkes. Høsten 2013 kom trafikk som eget valgfag på ungdomsskolen Vår utfordring blir å motivere ungdomsskolene til å tilby dette valgfaget til sine elever. Det vil bety at alle ungdommer som velger dette faget vil få 57 timer med trafikk, holdninger og risikoforståelse. Når det gjelder trafikkopplæringen i skolen, må det vurderes om myndighetene bør justere målene for trafikkopplæringen i grunnskolen med flere resultatmål på de ulike trinnene, enn de som gjelder. Bruk av verneutstyr, fart og rus Bruk av verneutstyr i trafikken, bilbelte, hjelm og refleks har nasjonale måltall og Trygg Trafikk vil fortsatt være en pådriver for et påbud om bruk av refleks. De fire hovedaktørene i trafikksikkerhetsarbeidet har forpliktet seg til felles innsats for å nå målene. Det er også satt nasjonale tilstandsmål rettet mot trafikant i forhold til ruspåvirket kjøring og overholdelse av fartsgrenser. Opplæring, informasjon, kontroller og tellinger må til for å nå målene. Den store utfordringen blir hvordan vi alle kan samordne våre felles ressurser til det beste for trafikksikkerheten. Å være tilstede i mediene og pleie et godt samarbeid med disse er prioritert oppgave for å få satt viktige trafikksikkerhetssaker på dagsorden. «Skal ulykkene gå ytterligere ned må vi tørre å ta i bruk og prøve ut upopulære tiltak.» 14

15 TRYGG TRAFIKK I ROGALAND Trygg Trafikks arbeid i Rogaland er styrt av organisasjonens strategiplan og årlige virksomhetsplaner, samt av fylkets handlingsplan for trafikksikkerhet i Rogaland. Trygg Trafikk Rogaland ble opprettet i Distriktskontoret flyttet i 2013 fra Statens vegvesen sitt bygg til lokaler hos Rogaland Fylkeskommune. Distriktslederen er lønnet av Trygg Trafikk, mens kontorhold og reiseutgifter dekkes av Rogaland fylkeskommune. Distriktsleder : Ingrid Lea Mæland Besøksadresse : Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4014 Stavanger Postadresse : Postboks 130, 4001 Stavanger Kontortelefon : Mobil : E-post : Distriktsansatt: E-post : Francis Hess : Berit Enoksen Koordinator Sandnes sykkel og aktivitetsgård e-post: Trygg Trafikks skoleambassadører i Rogaland i 2013 kommer fra Håvåsen ungdomsskole i Haugesund og Sunde barneskole i Stavanger. Samarbeidspartnere For å opprettholde aktiviteten i fylket er det å bygge nettverk og vedlikeholde gamle nettverk en viktig oppgave. På fylkesnivå er vi avhengig av et godt og nært samarbeid med mange aktører har ikke vært noe unntak. Arbeidsoppgavene har vært mange og varierte, noe som også gjenspeiler samarbeidspartene. Trygg Trafikk har også engasjert team som gjennomfører Ung på hjul i VGS og Ikke tøft å være død i ungdomsskolene, samt veiledere ved Sandnes sykkel- og aktivitetsgård. Rogaland fylkeskommune Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Rogaland FTU Partnerskap for Folkehelse i Rogaland Kommunene Statens vegvesen Rogaland politidistrikt og lensmannskontorene UP De tre lokale NAF avdelingene i Rogaland KNA MA Grønn Hverdag ( Beintøft) Stavanger bispedømmekontor Pasientskadeforbundet LTN Viking Redningstjeneste, Falck Norsk folkehjelp Ambulansetjenesten Brannvesenet Pensjonistforeningene Røde kors Universitetet i Rogaland Forskjellige aktører fra næringslivet i Rogaland Idretten- Fotballkretsen Frivilligsentralene i Rogaland Akuttsykepleier SUS Helse Fonna Personskadeforbundet NLF NTF Pensjonistforbundet Folkehelsekoordinatorer, Helsestasjoner, barnehager, barne- og ungdomsskoler samt videregående skoler er viktige samarbeidspartnere,. I tillegg samarbeider vi med andre organisasjoner og etater, alt etter hvilke oppgaver/prosjekter det jobbes med. 15

16 TRYGG TRAFIKK ROGALAND Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4014 Stavanger Postboks 130, 4001 Stavanger Tlf.: TRYGG TRAFIKK Tollbugata 32 Postboks 277 Oslo Sentrum, 0103 Oslo Tlf:

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 Kontaktpersoner i Setesdal Lensmann Terje

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk Forebyggende arbeid Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september Læreplan trafikk - Grunnskole Trinn Tema Forslag til materiell Forslag til aktiviteter Kompetansemål Ansvar 1. Trafikktrening i skolens nærmiljø. Skoleveien Trafikkskilt -gangfelt En støvel og en sko:

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status, tre år inn i prosjektet, nettverkstreff Stavanger Hans Martin Sørensen, Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status tre år inn i prosjektet, Sundvolden februar 2017 Harald Heieraas seniorrådgiver Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

Aktive og trygge barn på skolevei

Aktive og trygge barn på skolevei Aktive og trygge barn på skolevei Bergen 10. mars 2015 Distriktsleder Øivind Støle Trygg Trafikk Hordaland stole@tryggtrafikk.no 977 21 124 Hva Trygg Trafikk jobber med og for Sykling er viktig Sykling

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Ideell organisasjon - Trygg Trafikk er en landsdekkende paraplyorganisasjon for det frivillige

Detaljer

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015 NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA Årsrapport 2015 Ungdomsprosjektet Rekruttering av nye deltakere til Ungdomsprosjektet 2015 startet tidlig i januar, med besøk på videregående skoler (Søgne,

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2016 ÅRSRAPPORT 2016 INNHOLD Distriktsleder: Kari Vassbotn Postboks 1403 8002 Bodø Telefon: 450 24 405 Epost: vassbotn@tryggtrafikk.no Prosjektmedarbeider: Tore Jeremiassen

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Trafikksikker oppvekst

Trafikksikker oppvekst Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas trafikklubb og trafikksikker barnehage Skolestart, Hjertesone, sykling og trafikksikker skole Valgfaget trafikk Videregående

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Se til begge sider - og fremover! Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet både barn og foreldre. Men trafikkopplæring handler om mer enn regler.

Detaljer

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole er en 1-10 skole med ca 310 elever og ca 40 ansatte derav 26 lærere. Skolen ligger på Bodøhalvøyas nordside i Løpsmark. Her er det nærhet

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Muligheter og utfordringer Drepte i vegtrafikken i Norge 1946-2012 Drepte 1946-2012 Drepte i Europa 3 Utvikling i drepte og hardt skadde i hele landet 2000-2012 og forslag

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2015 Distriktsleder: Kari Vassbotn Postboks 1403 8002 Bodø Telefon: 450 24 405 Epost: vassbotn@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK NORDLAND FYLKE Trygg Trafikks arbeid i Nordland

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUSTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2016 INNHOLD Distriktsleder: Paal Ove Sodefjed

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Hjertesone tryggere skolevei. Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme

Hjertesone tryggere skolevei. Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme Hjertesone tryggere skolevei Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SKOLENE OG BARNEHAGENE I ALTA KOMMUNE MÅL OG STATEGIDEL og

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SKOLENE OG BARNEHAGENE I ALTA KOMMUNE MÅL OG STATEGIDEL og 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SKOLENE OG BARNEHAGENE I ALTA KOMMUNE MÅL OG STATEGIDEL 2014-2017 og 2018-2022 Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur 1. juni 2017 2 Innhold SAMMENDRAG. s 3 1. INNLEDNING.

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato:

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 01.06.2017 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: 01.06.2017 Tid: 14:00 1 2 Saksliste trafikk Setebelter i buss, v/statens

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017 1 Fevik skole Plan for trafikksikker skole 2017 KORT OM Fevik skole Fevik skole er en 1 10 skole med ca. 580 elever. Skoleområdet omfatter et kompakt bygg inkludert idrettshall, bibliotek og store utearealer.

Detaljer

Trafikkplan for Hebekk skole

Trafikkplan for Hebekk skole Trafikkplan for Hebekk skole Mål: Elevene skal lære seg å vise ansvar og ferdes trygt i trafikken til og fra skolen, og også privat. Kunnskapsløftet sier: Etter 4 trinn: Følgje trafikkreglar for fotgjengarar

Detaljer

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla 2014 Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla ÅRSRAPPORT 2014 N ULLVISJONEN I D ATO PÅ NYHETSBREV Trafikksikkerhetsplaner for Søgne, Songdalen og Vennesla er ferdig! Kommunene Søgne,

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2015 INNHOLD Distriktsleder: Knut Larsen Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø Telefon: 78 96 31 50 eller 932 07 641 Epost: Larsen@tryggtrafikk.no

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Jeg øver meg på å gå skoleveien på en trygg måte. HUSK! U bruk øyne Bruk ørene Hør på de voksne Øve mange ganger Øvelse gjør mester Vi ønsker at barna skal bli

Detaljer

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet?

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Drepte 1946-2012 2 Drepte i møte og utforkjøringsulykker 3 Drepte fotgjengere og syklister 4 Ambisjon NTP 2014-2023 5 Drepte i Europa 6 Utfordringer

Detaljer

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale Skolepatrulje Informasjon og anbefalinger til skolen God veileder INNHOLD 1. Betingelser og forutsetninger 2. Ansvar

Detaljer

trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport

trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport Trygg trafikk HEDMARK 2013 Dette er TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Lunner kommune 1 Skolens retningslinjer for turer til fots, på sykkel, med bil og buss Felles kommunale rutiner for å ivareta elevenes sikkerhet ved skoleturer

Detaljer

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Trafikksikker kommune Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Hordaland, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt skadde

Detaljer

Trafikksikkerhetsperspektiv

Trafikksikkerhetsperspektiv Kommunalt folkehelsearbeid i et Trafikksikkerhetsperspektiv KS-høstkonferanse torsdag 10.november Frode Tiller Skjervø Distriktsleder Trygg Trafikk Nord-Trøndelag Folkehelse og fokus på hverdagsaktiviteten

Detaljer

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post:

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post: HÅVIK SKOLE Plan for trafikksikker skole 2017 Kort om Håvik skole Håvik er en 1-7 skole med ca. 130 elever og ligger i Karmøy kommune. Skolen har ca. 20 ansatte. Skolen ligger i nærheten av Håvik bussterminal

Detaljer

Trafikksikker Kommune

Trafikksikker Kommune Kommunalt Trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikker Kommune Levanger 02.03.16 Frode Tiller Skjervø Distriktsleder Trygg Trafikk Nord-Trøndelag Levanger en Trafikksikker Kommune? Trygg Trafikk sitt ønske om

Detaljer

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av hvordan skolebarn

Detaljer

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier Tove TS-konferanse i Tromsø 16.10. kl 1015: Tema: Hva kan vi bidra med for å nå TS-målene. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Som samferdselsråd

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Planprogram Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017-2020 Utarbeidet av Karmøy kommune, driftsavdelingen. 07.04.2016 Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

Kunnskap og trafikkforståelse

Kunnskap og trafikkforståelse Kunnskap og trafikkforståelse. Læreplan og rammer Resultat av et pilotprosjekt Kristin Eli Strømme og Atle Indrelid Trygg Trafikk, Norge Trygg Trafikk Hovedmål Trafikksikker oppvekst Trafikksikkerhet prioriteres

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikker kommune- Et organisatorisk trafikksikkerhetstiltak Trafikksikker kommune- Et samarbeidstiltak i regi av fylkeskommunene og Trygg Trafikk Resultatkonferansen,

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Utfordringer i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Trafikksikkerhetsarbeidet er ikke

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET 2016-19 Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 00DREPTE HARDT SKADDE Innhold 1 Forord... 1 2 Målsetning og strategiske føringer... 1 3 Oppbygging... 1 4 Beskrivelse

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR Skolene i Rennebu Planen er utarbeidet i 2012 Vedtatt i SU Gjelder fra skoleåret 2012/2013 Trygg Trafikk anbefaler følgende progresjon i trafikkopplæringen 1. trinn: Trafikktrening

Detaljer

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Hemne kommune Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Sør-Trøndelag, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt

Detaljer

Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager:

Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager: Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager: Ski kommune er et trygt lokalsamfunn. Dette forplikter oss til å arbeide systematisk med å utvikle trygge og gode oppvekstmiljøer, og forebygge skader og ulykker.

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTAGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTAGDER 2016 INNHOLD Distriktsleder: Ole Rath Postboks

Detaljer

Trafikkplan for Hebekk skole

Trafikkplan for Hebekk skole Trafikkplan for Hebekk skole Mål: Elevene skal lære seg å vise ansvar og ferdes trygt i trafikken til og fra skolen, og også privat. Kunnskapsløftet sier: Etter 4 trinn: Følgje trafikkreglar for fotgjengarar

Detaljer

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole er en skole på Mørkved i Bodø kommune. Skolen ligger flott til, med både natur og sentrum av Mørkved i nærheten. Det er en stor

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE TRAFIKKSIKKER KOMMUNE SLUTTRAPPORTERING Kommune: Lunner Ansvarlig for arbeidet i kommunen (navn, funksjon/stilling, e- post og mobil/tlf.): Anne Grønvold, rådgiver politikk og samfunn, ang@lunner.kommune.no,

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal transportplan (NTP) Stortingsmelding med 10 (12) års planhorisont, som viser Regjeringens mål og strategier for transportpolitikken. Omfatter veg,

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2016 INNHOLD Distriktsleder: Knut Larsen Henry Karlsens plass 1 9815 Telefon: 78 96 31 50 eller 932 07 641 Epost: Larsen@tryggtrafikk.no

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet 1 St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Regjeringen presenterer i Nasjonal transportplan mål og viktige

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015

Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015 Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015 Myndighetenes målsetting 80% av skoleelever går/sykler til skolen. All trafikkøkning

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2016 INNHOLD Distriktsleder: Anne Marit Jordheim Postboks 3563 3007 Drammen Telefon: 971 68 498 E-post: jordheim@tryggtrafikk.no

Detaljer

Ulykkesstatistikk Buskerud

Ulykkesstatistikk Buskerud Ulykkesstatistikk Buskerud Tallene som er brukt i denne analysen tar i hovedsak for seg ulykkesutviklingen i Buskerud for perioden 2009-2012. For å kunne gjøre en sammenligning, og utfra det si noe om

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER 2015 INNHOLD Distriktsleder: Ole Rath Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand Telefon: 926 26 365 E-post: rath@tryggtrafikk.no TRYGG

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 12.06.2014 Sigurd Løtveit, Statens vegvesen Foto: Statens vegvesen St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Med utgangspunkt i Nasjonal

Detaljer

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hva er målene i nullvisjonen? Visjonen om null drepte og hardt skadde angir bare en retning i trafikksikkerhetsarbeidet.

Detaljer

Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler

Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler Lover og forskrifter Trafikken på utearealet og den nære atkomst Skoleveien Turer i nærmiljøet til fots eller på sykkel Transport med bil

Detaljer

Aktiv planlegging Haugesund 15.juni 2017 Harald Heieraas, seniorrådgiver Trygg Trafikk

Aktiv planlegging Haugesund 15.juni 2017 Harald Heieraas, seniorrådgiver Trygg Trafikk Aktiv planlegging Haugesund 15.juni 2017 Harald Heieraas, seniorrådgiver Trygg Trafikk Fra Nasjonale planer og mål til kommunale tiltak Drepte i trafikken i Norge 1947-2016 Handlingsplan for TS 2002-2005:

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: A20 Arkivsaksnr: 2010/5948-6 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst Trafikkopplæring ved ungdomsskolene

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2015 SAMARBEIDSPARTNERE Rogaland fylkeskommune Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Rogaland (FTU) Partnerskap for folkehelse i Rogaland

Detaljer