STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg"

Transkript

1 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Værnes, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til eller på SMS til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtedokumentene finnes på kommunens hjemmeside; Stjørdal, Ruth-Elin Ingeborg Øfsti/sign. leder Hanne Elin Ovesen sekretær Side1

2 Saksliste for Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg i møte Innhold U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Saker til behandling PS 12/14 Einar Bergs veg - fotgjengerovergang 2013/6475 PS 13/14 Hjelseng Gård - trafikksikkerhet 2014/1648 PS 14/14 Trygg Trafikk Nord-Trøndelag - årsrapport /3440 PS 15/14 Godkjenning av protokoll Side2

3 Sakertilbehandling Side3

4 Sakertilbehandling Side4

5 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q80 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Olga Sofie Balsvik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg 12/ Einar Bergs veg - fotgjengerovergang Rådmannens forslag til vedtak: Med forbehold om politiets uttalelse vedtar Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg at det i Einar Bergs veg etableres et gangfelt som vist på skiltplan S-247, datert Videre vedtar utvalget at gangfeltet skiltes med skilt nr. 516.V/516.H «Gangfelt». Utgiftene ca. kr ,- dekkes over konto vedlikehold kommunale veger, trafikksikkerhet. Vedlegg: 1. Brev fra FAU Hegra barneskole, dat Brev fra klasse 1A Hegra barneskole, dat Skiltplan S-247, datert Oversiktskart Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger FAU ved Hegra barneskole har sendt en henvendelse til Stjørdal kommune hvor de ber om at det blir merket opp en fotgjengerovergang over Einar Bergs veg. FAU har fått brev fra klasse 1A ved Hegra barneskole som ønsker et gangfelt her for å kunne gå trygt fra skolen og over mot Hegra bru. Kommunen har avventet avklaring med utbygger av Hegramo torg om avkjørsel til deres eiendom og skille mellom offentlig fortausareal og privat eiendom før plassering av gangfelt kunne avgjøres. Nå er dette avklart og gangfelt er planlagt øst for avkjørsel til Hegramo torg og avkjørsel til legesenteret. Side5

6 Vurdering For å få et sammenhengende tilbud for fotgjengere fra sørsiden av elva og Hegra bru og opp til undergang under E14 og videre til barneskolen og også gang-/og sykkelveg langs Fv 752, er det viktig med trygg kryssing av Einar Bergs veg. Dette oppnås ved å merke opp gangfelt og skilte dette med skilt nr. 516.V/516.H «Gangfelt» som vist på skiltplan S 247. Side6

7 Side7

8 Side8

9 Side9

10 Side10

11 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q80 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Olga Sofie Balsvik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg 13/ Hjelseng Gård - trafikksikkerhet Rådmannens forslag til vedtak: Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg retter en henvendelse til Statens vegvesen hvor de viser til sin henvendelse fra 2011 samt vegvesenets svar fra Med bakgrunn i utbygging av nytt boligområde Hjelseng Gård med adkomst fra Fv 33 via felles avkjørsel, Hjelsengtrøa ber utvalget om at det i tillegg til opphøyd gangfelt i forbindelse med busslommene langs Hjelsengvegen også blir vurdert å utvide strekningen med 40 km/t til å gjelde forbi kryss med Hjelsengtrøa. Vedlegg: 1. Brev fra Velforeningen Hjelseng gård, dat Brev til Statens vegvesen, dat Kartutsnitt Brev fra Statens vegvesen, dat Brev til Statens vegvesen, dat Kartskisse 2014 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger Etter at Stjørdal kommune i 2011 fikk søknad om fri skoleskyss på grunn av trafikkfarlig veg for skoleelever som måtte krysse Fv 33, Hjelsengvegen ved kryss med Vidjevegen for å komme over til fortau var Kommunal trafikksikkerhetsutvalg på befaring i området. Utvalget rettet da en henvendelse til Statens vegvesen i brev datert hvor de ba om at trafikksikkerhetstiltak ble vurdert. Utvalget ba om at strekningen med særskilt fartsgrense 40 km/t ble utvidet med ca. 300 meter østover, og at det ble anlagt opphøyd gangfelt ved kryss med Hjelsenglia. Side11

12 I svar fra Statens vegvesen i januar 2012 ble det vist til at alle opphøyde gangfelt på Fv 33 skulle skiftes ut i løpet av 2012 og at de da ville vurdere opphøyd gangfelt i kryss med Hjelsenglia samtidig som de ville vurdere å utvide strekningen med 40 km/t. I brev til Statens vegvesen datert etterlyste trafikksikkerhetsutvalget vurderingene i forhold til sin henvendelse da de opphøyde gangfeltene nå var skiftet ut og ny asfalt lagt uten at nytt gangfelt i kryss med Hjelsenglia var anlagt. Dette har kommunen ikke fått svar på. I 2007 ble reguleringsplan for Hjelseng gård vedtatt. Planen ble revidert i 2012 og inneholder da 18 boenheter i tillegg til et område med kombinert formål bolig/kontor. Området har adkomst fra Fv 33, Hjelsengvegen via felles avkjørsel, Hjelsengtrøa. Nå har Velforeningen Hjelseng Gård sendt en henvendelse til trafikksikkerhetsutvalget hvor de ønsker at utvalget ser på muligheten til følgende tiltak: Fotgjengerfelt over Hjelsengvegen i nærheten av de to busslommene Fartshump 50 km/t langs hele Hjelsengvegen De viser til at Fv 33, Hjelsengvegen er sterkt trafikkert og at det er flere fartshumper lenger ned gjennom «Stokkberga». De ønsker at fotgjengerne skal kunne gå trygt over vegen til de to busslommene som ligger en på hver side av Hjelsengvegen. Vurdering Dersom det blir anlagt opphøyd gangfelt som vist på skisse som Trafikksikkerhetsutvalget sendte med sin henvendelse til Statens vegvesen i september 2011 og strekningen med særskilt fartsgrense 40 km/t blir utvidet østover til godt forbi kryss med Hjelsengtrøa vil sikkerheten bli godt ivaretatt for beboerne i området både fra Hjelsenglia og fra Hjelseng gård ved kryssing av fylkesvegen og adkomst til busslommene. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg bør derfor vise til sine tidligere henvendelser og be om at opphøyd gangfelt og utvidelse av sone med særskilt fartsgrense 40 km/t blir vurdert på nytt av Statens vegvesen. Forslag til plassering av opphøyd gangfelt og ny skilting av fartsgrense er vist på vedlagte kartskisse, vedlegg 6. Side12

13 Velforeningen Hjelseng Gård. v/anne Lise K. Larsen Hjelsengtrøa Stjørdal Stjørdal, Til Trafikksikkerhetsutvalget i Stjørdal kommune TRAFIKKFARLIG VEI Velforeningen Hjelseng Gård ønsker at Trafikksikkerhetsutvalget kan se på trafikkforholdene ved Hjelseng Gård. Hjelsengveien er en sterk trafikkert vei. Fra Ringveien og opp Hjelsengveien er fartsgrensen 50km/t, og veien har flere fartsdumper. Rett etter innkjøringen til Hjelsengtrøa er fartsgrensa 60km/t. I det samme området er det to busslommer, en på hver side av Hjelsengveien. Det er ikke fotgjengerfelt i dette området. Det kjøres svært fort, de fleste «gir på» slik at de kan holde høy hastighet langs golfbanen og opp til fartsdumper og 50 skiltet ved innkjøringa til Dullumsfeltet. Velforeningen ønsker at fotgjengere skal kunne gå trygt over veien til de nærliggende busslommene. Vi ønsker at dere ser på muligheten for : Fotgjengerfelt over Hjelsengveien i nærheten av de to busslommene Fartsdump 50 km/t langs hele Hjelsengveien Mvh Velforeningen Hjelseng Gård Anne Lise K. Larsen Side13

14 Side14

15 Side15

16 Side16

17 Side17

18 Side18

19 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q80 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Olga Sofie Balsvik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg 14/ Trygg Trafikk Nord-Trøndelag - årsrapport 2013 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg støtter Trygg Trafikk i sitt fokus på opplæring og holdningsskapende arbeid. For å oppnå kommunens visjon: «Stjørdal kommune skal være et lokalsamfunn der ingen blir drept eller alvorlig skadet i trafikken» trengs det fysiske tiltak, men det aller viktigste er trafikantrettede tiltak for å bedre trafikkunnskapen samt å påvirke trafikantens holdninger og adferd i trafikken. Her er samarbeidet med Trygg Trafikk og den jobben de gjennomfører svært viktig. Vedlegg: 1. Brev fra Trygg Trafikk dat Årsrapport Trygg Trafikk Nord-Trøndelag 2013 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger Idar Ertsås som distriktsleder for Trygg Trafikk i Nord-Trøndelag har sendt Årsrapport for 2013 til kommunene i fylket og ber om at rapporten blir lagt fram for politisk behandling. Hovedmålene i Trygg Trafikk er vedtatt i en strategiplan for og disse er: 1. Trygg Trafikk er en ledende aktør i arbeidet for trafikksikker oppvekst. 2. Trygg Trafikk påvirker beslutningstagere til å prioritere trafikksikkerhet. 3. Trygg Trafikk bidrar til at trafikantene tar riktige valg. Opplæring og informasjon er den viktigste delen av Trygg Trafikks arbeid. Videre er pådriverfunksjonen overfor myndighetene og koordinering av både det offentlige og det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet en viktig del av virksomheten. Side19

20 Trygg Trafikk i Nord-Trøndelag er opptatt av at deres kjerneverdier i størst mulig grad blir gjennomført i henhold til sin handlingsplan. Her er opplæring svært viktig. Opplæringstiltak er gjennomført både i barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Det er gjennomført kurs for barnehageansatte, ved grunnskolelærerutdanningen på Høgskolen og ved Høgskolen avd. for trafikklærerutdanning. Som pådriver og kunnskapsformidler har Trygg Trafikks distriktsleder deltatt på arrangement for alle aldersgrupper fra sikring av barn i bil til eldre i trafikken. Som bindeledd og møteplass er Trygg Trafikk viktig for kontakt og samarbeid mellom mange aktører som Fylkeskommune, Kommunene, Politiet, Statens vegvesen og organisasjoner og enkeltpersoner. Fylkeskommunen finansierer de fleste tiltakene som gjennomføres av Trygg Trafikk i fylket. Vurdering Trygg Trafikk i Nord-Trøndelag gjør en svært viktig jobb i trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. For arbeidet på kommunalt nivå gir de både faglig støtte og motivasjon. Stjørdal kommune er svært glad for arbeidet Trygg Trafikk gjør i forhold til opplæring og holdningsskapende arbeid. I kommunens handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeid har vi følgende visjon: «Stjørdal kommune skal være et lokalsamfunn der ingen blir drept eller alvorlig skadet i trafikken». For å oppnå dette trengs det selvfølgelig fysiske tiltak, men det aller viktigste er trafikantrettede tiltak for å bedre trafikkunnskapen samt å påvirke trafikantens holdninger og adferd i trafikken. Her er samarbeidet med Trygg Trafikk og den jobben de gjennomfører svært viktig. Side20

21 Kommunene i Nord- Trøndelag Nord- Trøndelag Fylkeskommune, Fylkesrådet Nord- Trøndelag Fylkeskommune, Trafikksikkerhetsutvalget Deres ref.: Vår ref.: Dato: 22. april 2014 Årsrapport 2013 fra Trygg Trafikk i Nord- Trøndelag. Vedlagt følger årsrapport for 2013 fra Trygg Trafikk i Nord- Trøndelag. Jeg takker for det gode samarbeidet jeg har hatt med alle kommunene og fylkeskommunen i Jeg ser gjerne at beretningen legges frem til politisk behandling og at eventuelle kommentarer sendes undertegnede. Vennlig hilsen Trygg Trafikk Nord-Trøndelag Idar Ertsås Distriktsleder Kopi; Trygg Trafikk v/ direktør Jan Johansen, Pb. 277 Oslo sentrum, 0103 Oslo TRYGG TRAFIKK Tlf.: Org. nr.: NO MVA NORD TRØNDELAG Mobil: Bank: Byaveien 21, Steinkjer Faks: IBAN: NO Postadresse: SWIFT-BIC: DNBANOKKXXX Postboks NO-7702 Steinkjer Side21

22 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2013 Side22

23 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORD-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer som et bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter. Trygg Trafikk har et vedtektsfestet ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykker. Trygg Trafikk er både samarbeidspartner med myndigheter og beslutningstagere, og pådriver overfor de samme aktørene, både nasjonalt og lokalt. Trygg Trafikk bygger nettverk og samarbeider med medlemsorganisasjonene om politiske saker med betydning for trafikksikkerheten, og skaper møteplasser. Trygg Trafikk har hovedkontor i Oslo og distriktsledere i alle fylker. Aktiviteten til våre distriktsledere koordineres med fylkesvise planer for trafikksikkerhet. TRYGG TRAFIKKS HOVEDMÅL Trygg Trafikk har vedtatt en strategiplan for Hovedmålene i strategiplanen er: Hovedmål 1: Trygg Trafikk er en ledende aktør i arbeidet for trafikksikker oppvekst. Hovedmål 2: Trygg Trafikk påvirker beslutningstagere til å prioritere trafikksikkerhet. Hovedmål 3: Trygg Trafikk bidrar til at trafikantene tar riktige valg. INNHOLD Aktiviteter s.3 Pådriver og kunnskapsformidler...s.9 Bindeledd og møteplass...s.11 Økonomi og finansiering...s.12 Omkomne i veitrafikken...s.12 Framtidige behov og muligheter...s.13 Trygg Trafikk i Nord-Trøndelag...s.14 ÅRSRAPPORT NORD-TRØNDELAG 2013 REDAKTØR: Idar Ertsås DESIGN: October Design AS Side23

24 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORD-TRØNDELAG 2013 AKTIVITETER 2013 TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG TRYGG TRAFIKK I NORD-TRØNDELAG ER OPPTATT AV AT VÅRE KJERNEVERDIER I STØRST MULIG GRAD BLIR GJENNOMFØRT I HENHOLD TIL VÅR HANDLINGSPLAN. For å få til dette er en avhengig av lokale finansieringsmidler. Disse midlene fås fra Fylkeskommunen gjennom Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg (FTU). For å få mest mulig effekt av midlene samordnes aktivitetene for FTU og Trygg Trafikk. Dette mener jeg fungerer utmerket i Nord- Trøndelag. KOMPETANSESENTER FOR TRAFIKKOPPLÆRING BARNEHAGE Det er god kontakt mellom barnehagene og Trygg Trafikks distriktsleder i fylket. Gjennom en rekke telefoniske henvendelser,kurs for barnehageansatte og noen besøk i barnehagene og foreldremøter har jeg vært pådriver og behjelpelig med at en rekke barnehager driver trafikkoppdragelse med hjelp av Trygg Trafikks opplæringsmateriell. Kurs for førskolestudentene på høgskolen Trygg Trafikks distriktsleder har i snart 30 år gjennomført kurs for studenter på førskolelinja på Høgskolen i Nord- Trøndelag. Studentene har også i alle år gitt positiv tilbakemeldinger på både innhold og nytten av et slikt kurs. På tross av de gode tilbakemeldingene fra tidligere studenter valgte Høgskolen å prioritere bort kurset om trafikkoppdragelse i barnehagen for studieåret Kurs for barnehageansatte I 2013 ble det arrangert ett to- dagers kurs for barnehageansatte. Kurset ble holdt på Stiklestad Hotell 20. og 21. november. Kurset ble finansiert med midler fra Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg. Det var 26 deltakere på kurset. Tilbakemeldingene som disse deltakerne ga oss var meget positive både med hensyn til innhold og gjennomføring. Egen skriftlig evaluering foreligger. Trygg Trafikk sentralt sender ut nyhetsbrev til barnehagene. Dette er et viktig bidrag til at barnehagene kan holde seg oppdatert på Trygg Trafikks materiell og aktiviteter. SKOLE Trafikkopplæring for barneskolen Læreplanen for skolen Kunnskapsløftet har følgende kunnskapsmål for barnetrinnene; Etter 4.trinn skal elevene kunne Følge trafikkregler for fotgjengere og syklister. Etter 7.trinn skal elevene kunne Praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel. Trygg Trafikks distriktsleder arbeider for at lærerne i skolene underviser for å nå disse kunnskapsmålene. Av andre tiltak som Trygg Trafikk i fylket har arbeidet med opp mot barneskolene kan nevnes; Ambassadørordningen, Refleksaktiviteter, Sykkelopplæring og undervisning av kommende lærere på Høgskolen i Levanger. 3 Side24

25 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORD-TRØNDELAG 2013 Ambassadørordningen I Nord- Trøndelag er det tre ambassadører for trafikkopplæring i grunnskolen. Det er Magnhild Forseth fra Halsan barneskole i Levanger, Livard Eklo fra Vuku ungdomsskole i Verdal og Asbjørn Andersen fra Halsen ungdomsskole i Stjørdal.. Ambassadørenes oppgave er å gjennomføre og følge opp kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Videre skal de formidle egne erfaringer til andre, videreutvikle materiell og metoder i nært samarbeid med Trygg Trafikk. Refleksaktiviteter Like etter skolestart ble det utdelt refleksvester til alle førsteklassingene i fylket. I søndre del av fylket er det Statens vegvesen som står for innkjøp og utdeling av vestene og i den nordre delen er det et spleiselag som står for innkjøp av vestene og hvor politiet foretar utdeling på den enkelte skole. Spleiselaget består av; Namdalsavisa, Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg, Statens Vegvesen, NAF avdeling Namdal, Sparebank 1 Midt- Norge, Politiet og Trygg Trafikk. Trygg Trafikk med økonomisk støtte fra Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg (FTU) inviterte skolenes 1.- og 5. klasser til reflekstellinger i klassene. For skoleåret var det 9 førsteklasser med til sammen 142 elever og 10 femteklasser med til sammen 164 elever som deltok. Følgende skoler med 100 % refleksbruk ble trukket ut som vinnere med en klassepremie på kr klassene; Beitstad, Vanvikan og Nærøysundet 5.klassene; Kvislabakken, Lyngstad og Høylandet For øvrig har Trygg Trafikks distriktsleder vært med å gjennomføre reflekskveld med demonstrasjoner for skolen på Høylandet. Fjerdeklassingene i fylket ble invitert til «Den store Refleksjakten». Opplegget var å lete opp så mange reflekser hjemme som mulig og foreta en opptelling på skolen den 7.november. De skulle deretter ta med seg refleksene hjem for å henge de på familiens ytterklær. Resultatet ble at 26 skoler deltok med tilsammen 406 elever og de hadde til sammen funnet 5811 reflekser. Dvs. at hver elev i gjennomsnitt fant 14 reflekser. Følgende skoler fikk klassepremie; 1. Halsan skole, 24,0 reflekser pr. elev, kr. 1500,- 2. Fosslia kl. 4A, 22,0 reflekser pr. elev, kr. 1000,- 3. Bergsmo skole, 18,0 reflekser pr. elev, kr. 500,- Sykkelaktiviteter Trygg Trafikk legger stor vekt på sykkelopplæringen - spesielt fra fjerde til syvende klasse i barneskolen. Alle skolenes sjette klasser fikk på våren skriv fra Trygg Trafikk med motivasjon til å intensivere sykkelopplæringen med blant annet å gjennomføre Trygg Trafikks sykkelprøver. Skolene som meldte seg på ble invitert med en gutt og en jente for å delta på fylkesfinalen som ble arrangert i Steinkjer lørdag 7.september. Det var 40 deltagere som deltok i finalen. Finalen ble lagt opp med en teoretisk prøve og en praktisk prøve ute i trafikken. Mange av deltagerne hadde med seg søsken, foreldre og besteforeldre. Det ble derfor en stor trafikksikkerhetsdag for hele familien og hvor vi mottok mange positive tilbakemeldinger. Arrangementet ble i hovedsak finansiert med tilskudd fra FTU. MA rusfri trafikk og livsstil var meget positiv medarrangør for å få gjennomført tiltaket. Alle ble premiert og de tre første i hver klasse fikk en sykkel, ipod og en sjekk på 500 kr. for henholdsvis første, andre og tredjeplassene. De øvrige deltakerne ble alle nummer fire- det vil si det ble ingen tapere. De tre første i hver klasse ble følgende; Jenter; 1.Kristine Herfjord Feragen, Lø skole 2.Rikke Strømmen, Halsan skole 3.Sarah Grannes Moa, Øysletta skole Gutter; 1.Kristoffer Andre Myrholt, Halsan skole 2.Kristoffer Fiskvik, Haraldreina skole 3.Magnus Åsegg, Namdalseid skole Halsan skole fikk vandrepokalen for beste skole. Grunnskolelærerutdanningen på Høgskolen For studieåret 2012/2013 ble i vårsemestret gjennomført to en dagers kurs for studentene på grunnskolelinja (GLU). Ett kurs for studentene for 5-10 med 55 studenter, og ett for studentene på 1-7 med 27 studenter. Det foreligger meget positive skriftlige tilbakemeldinger fra studentene på kursene. Sykkelgård FTU har arbeidet for å få etablert en sykkelgård i fylket. Tiltaket er lagt frem for Fylkesrådet som har gitt klarsignal om at det arbeides videre med saken. Fem kommuner (Namsos, Steinkjer, Verdal, Levanger og Stjørdal ) ble invitert til et orienteringsmøte om saken. Etter dette møtet er det kommunene Stjørdal og Steinkjer som har vist interesse for prosjektet. Videre har FTU vedtatt at Trygg Trafikks distriktsleder skal være prosjektleder. Annet Av andre tiltak opp mot barneskolen som Trygg Trafikks distriktsleder i fylket har vært med på å gjennomføre kan nevnes; Foreldremøte Skogn barneskole Foreldremøte Halsan barneskole Foreldremøte Otterøy barneskole Trafikk som tema i Grunnskoleuka ved Kvam barneskole Reflekskveld for 1. og 5. klassingene med foreldre ved Høylandet skole 4 Side25

26 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORD-TRØNDELAG 2013 «Trygg Trafikk legger stor vekt på sykkelopplæringen - spesielt fra fjerde til syvende klasse i barneskolen. Alle skolenes sjette klasser fikk på våren skriv fra Trygg Trafikk med motivasjon til å intensivere sykkelopplæringen med blant annet å gjennomføre Trygg Trafikks sykkelprøver.» 5 Side26

27 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORD-TRØNDELAG 2013 Real Life Auto : Nettbasert opplæringsmatriell rettet mot lærlinger. UNGDOMSSKOLEN Forestillingen Ikke tøft å være død ble for skoleåret 2012/2013 svært amputert og gjennomført til bare noen få skoler. Grunnet vanskeligheter med å få satt av tid fra gruppas side ble det ikke tid til gjennomføring av forestillingen på alle ungdomsskolene. Gruppa som har stått for gjennomføring av forestillingen er; Sture Nørholm fra politiet, Per Anders Skjei, Svein Ove Våg og Anders Luther fra ambulansetjenesten og Anita Lekang Revhaug som forteller sin historie om å komme først til ulykkesstedet. Av andre tiltak Trygg Trafikks distriktsleder har deltatt på i forbindelse med ungdomsskolene kan nevnes; Trafikkdag ved Verdalsøra ungdomsskole Trafikkdag ved Rostad ungdomsskole Trafikkundervisning for de elevene som tar - Mopedførerkort ved Verdalsøra ungdomsskole. Gitt stimuleringsmidler på kr (FTU-midler) til hver av 13 ungdomsskoler som driver undervisning for Trafikalt Grunnkurs og /eller undervisning for førerkort for moped. Hvert med som medarrangør for konferanse for trafikklærere og lærere i ungdomsskolen som driver eller skal drive Trafikk valgfag og Trafikalt grunnkurs. Deltatt på møte med lærere i Levanger som underviser i Trafikalt grunnkurs og skal undervise i Trafikk valgfag. VIDEREGÅENDE SKOLE OG LÆRLINGER Trygg Trafikks distriktsleder deltok på alle ti trafikkdagene som russen arrangerte ved de enkelte skolene i fylket. Han har deltatt både i planlegging og gjennomføring av samtlige arrangement. Med god støtte fra fylkesskolesjefens kontor ble det arrangert to regionkonferanser for skoleledelsen og russestyrene. Alle skolene deltok på konferansene. Trygg Trafikk hadde hovedansvar for både innhold og gjennomføring av konferansene. De skriftlige tilbakemeldingene var meget gode. Trygg Trafikks distriktsleder har deltatt i prosjektgruppa for «Trafikksikker lærling». Dette har resultert i tiltaket «Real Life Auto». Dette er en nettbasert opplæringsmodul i trafikksikkerhet for lærlingene. Dette ble lansert med full tyngde i 2012 og har krevd oppfølging lokalt. Tiltaket er brukt i forskjellige ungdomstiltak, men er spesielt brukt i forbindelse med lærlingesamlinger. Sammen med fylkeskommunen, opplæringskontorene og en del andre aktører har Trygg Trafikk gjennomført 6 regionsamlinger for lærlingene i fylket. Tilbakemeldingene fra både lærlingene og samarbeidspartnerne på Trygg Trafikks opplegg er meget positivt. Av andre tiltak mot videregående skole er gjennomføring av trafikkdag ved Skogn folkehøgskole. Høgskolen, avd. for trafikklærerutdanning Trygg Trafikk distriktsleder har hatt en dag undervisning for 2.års studentene ved Trafikklærerskolen i Stjørdal. I etterkant av disse undervisningsdagene har han fått en god del henvendelser for å gi veiledning til blant annet prosjektoppgaver og hospiteringer. Med bakgrunn i undervisningen i 2012 hospiterte en student, Håvard Dahlby, hos Trygg Trafikk i Nord- Trøndelag i januar En student, Katharina Hansen, har meldt seg på som hospitant i Sammen med Trafikklærerskolen, FTU og Stjørdal KTU har Trygg Trafikks 6 Side27

28 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORD-TRØNDELAG 2013 distriktsleder arrangert trafikkdag for elever ved linjene for yrkesfag ved Ole Vig videregående skole og Aglo videregående skole UNGDOM Jentenes Trafikkaksjon Jentenes Trafikkaksjon har henvendt seg til 16 år gamle jenter og strukket seg over tre år i den tiden ungdommen er mest utsatt for trafikkulykker. Alle 16 år gamle jenter ble invitert til å delta i aksjonen. I løpet av de tre årene har jentene fått tilsendt informasjon tre ganger hvert år samtidig som de har fått tilgang på et lukket nettsamfunn; der de har mulighet til å utveksle ideer, synspunkter og erfaringer med hverandre. Jentenes Trafikkaksjon er under revisjon og fornying. Trygg Trafikks distriktsleder har vært med i ressursgruppa for dette arbeidet. Rus og trafikk. ( Venner av livet kjører rusfritt). Etter initiativ fra Steinkjer kommune ble det gjennomført en undersøkelse om trafikkholdninger til elevene ved de videregående skoler i Steinkjer. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg var med på å finansierte undersøkelsen. Undersøkelsen konkluderte med at svært mange ungdommer kjørte i ruspåvirket tilstand eller var passasjerer der sjåføren var ruset. Ut fra dette resultatet ba FTU om at det ble satt i gang et forprosjekt for en Rusfri trafikk. Trygg Trafikks distriktsleder var med i dette arbeidet. Dette resulterte i at det i 2010 blir satt i gang en kampanje på temaet. Kampanjen har fått navnet «Venner av livet kjører rusfritt». Kampanjen er videreført og fornyet i årene etter. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom FTU, Statens Vegvesen, Politiet, MA rusfri trafikk og livsstil, Nord- Trøndelag Barne- og Ungdomsråd, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund og Trygg Trafikk. I kampanjen er det blant annet laget en informasjonsbrosjyre med konkurranse. Denne brukes av Trygg Trafikks distriktsleder ved forskjellige ungdomstiltak. Frem til desember 2013 hadde det kommet inn nærmere 3500 besvarelser. «Jentenes Trafikkaksjon har henvendt seg til 16 år gamle jenter og strukket seg over tre år i den tiden ungdommen er mest utsatt for trafikkulykker. Alle 16 år gamle jenter ble invitert til å delta i aksjonen.» 7 Side28

29 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORD-TRØNDELAG 2013 PÅDRIVER OG KUNNSKAPSFORMIDLER Sykkelhjelm Trygg Trafikk har tidligere år hatt ansvaret for en nasjonal hjelmkampanje.. I Nord- Trøndelag er dette temaet også i 2013 fulgt opp med å gi informasjon på aktuelle arrangement. Hvert fylke har fått tildelt en hjelmutstilling. I Nord- Trøndelag er denne utstillingen vært oppsatt på følgende steder; Trønderhallen Levanger i forbindelse med handballkamp Steinkjerhallen i forbindelse med Steinkjercupen i handball Utstillingen har vært et nyttig bidrag i det viktige arbeidet for å øke hjelmbruken. Riktig sikring av barn i bil Sikring av barn i bil er en viktig del av Trygg Trafikks informasjonsarbeidet. Dette har i Nord- Trøndelag blitt gjennomført med informasjon på martnas- og bygda dager, samt informasjon i forbindelse med kontroller og ved en rekke telefonhenvendelser. Trygg Trafikk i Nord- Trøndelag har også vært med på en landsomfattende telling for sikring av barn i bil. Trygg Trafikk arrangerte en nasjonal konferanse om «Sikring av barn i bil». Distriktslederen deltok på dette seminaret. Den nasjonale refleksdagen. Den Nasjonale refleksdagen var den 17. oktober. Refleksdagsrefleksen var designet av «faren» til tegneseriefiguren Pondus, Frode Øverli. Følgende tiltak ble gjennomført av Trygg Trafikks distriktsleder; Informasjon og utdeling av reflekser til fotgjengere og syklister på veg til jobb og skole i Steinkjer sentrum. Samarbeidspartner var Trafikksikkerhetsutvalget i kommunen. Tiltaket fikk bra pressedekning. Informasjon og utdeling av reflekser i forbindelse med lærlingesamling i Ytre Namdal.. Samarbeidspartnere var; Fylkeskommunen og Opplæringskontorene.. Informasjon og utdeling av reflekser på flere steder i Namsos. Samarbeidspartnere var Namdalsavisa, NAF og Sparebank 1. Dette tiltaket fikk bra pressedekning. I tillegg til disse tiltakene var det en rekke kommuner, barnehager, skoler og organisasjoner som markerte dagen. Lys opp- aksjonen Russen ved Ole Vig videregående skole i Stjørdal ga kroner til Trygg Trafikk med ønske om at midlene ble brukt til ungdomsarbeidet. Dette resulterte i et samarbeide med tre familier i Stjørdal som hadde mistet sine ungdommer i trafikken i Sammen med disse er det laget en brosjyre og flere egne refleksprodukter. Kampanjen har fått en stor oppmerksomhet og det har også blitt gitt ytterligere midler fra privatpersoner, lag og foreninger spesielt i Stjørdalsområdet. Odd Egil Lunnan og Kristin Laugtug som representerer to av familiene har hatt et stort engasjement i kampanjen. De har også stilt opp i forskjellige sammenhenger for å bidra med sine erfaringer. En gruppe fra russen ved Ole Vig videregående skole holdt også en julekonsert for denne aksjonen. Alle russ i fylket har fått utdelt «Lys opp» refleks. Kurs for promilledømte (KIF) I regi av kriminalomsorgen i fylket har Trygg Trafikks distriktsleder gjennomført 3 kurs for promilledømte. Tilbakemeldingene på disse kursdagene har entydig vært positive både fra deltakerne og kurslederne fra KIF. Videre har Trygg Trafikks distriktsleder deltatt på et seminar i regi av Kriminalomsorgen 8 Side29

30 REFLEKSDAGEN 17. OKTOBER 2013 TRYGGTRAFIKK ÅRSRAPPORTNORD-TRØNDELAG2013 Kurs for de som har fått samfunnsstraff. I regi av videregåendeskole og kriminalomsorgen har TryggTra kk distriktsleder gjennomført to kurs for de som har fått samfunnsstraff. Kurs for innvandrere TryggTra kks distriktsleder har holdt kurs for innvandrere i Steinkjer, Grong og Inderøy.Dette er en gruppe som det blir satt større fokus på så dette har vært nyttige og viktige kursdager for våre nye landsmenn og kvinner. Re eksdagen: Årets re eks - dag ble markert 17. oktober med utdeling av re ekser til fotgjengere og syklister. Bli sett Bruk re eks Går du ut en vil en refleks i bilis t i mørket 2 50km/t bare sekunder ha på å Med refl oppdage eks har deg. bilisten 10 sekundertil rådighet. Det ka n redde li vet d itt. Årets refleksdagreflek ser erdesignet avfrodeøverli. Kommunalt Tra kksikkerhetsarbeid (KTU) Alle ulykkene skjer ute i en kommune, derfor er også det kommunale tra kksikkerhetsarbeidet meget viktig. Kommunene eier store deler av vegnettet og det er de som driver en stor del av barnehagene og grunnskolene. Dette er viktige områder hvor tra kksikkerhetsarbeidet må vektlegges. Ut over de tiltakene som er tatt med tidligere i beretningen kan nevnes; TryggTra kks distriktsleder har god kontakt med kommunene og gir råd, veiledning og uttalelser i forbindelse med forespørsler fra kommunene vedrørendeblant annet kommunale tra kksikkerhetsplaner men også en del enkelttiltak der skolevegog skoleskyss er viktige saker. TryggTra kks distriktsleder er konsultativ medlem av det kommunale tra kksikkerhetsutvalget i Steinkjer (KTU)og har deltatt i de este møtene i utvalget. Alle 23 kommunene i Nord- Trøndelager medlemmer av TryggTra kk. Dette tilkjennegir en del av kommunenes engasjement for tra kksikkerhetsarbeidet og viser en god støtte til TryggTra kks arbeid i fylket. Lokalt Tra kksikkerhetsarbeid / Tra kksikker kommune Etter at prosjektet «Lokalt tra kksikkerhetsarbeid» ble avsluttet i 2012 har TryggTra kk satset mye på «Tra kksik - ker kommune», «Tra kksikker skole» og «Tra kksikker barnehage». Disse tiltakene blir det fokusert på i møter og kontakt med kommunene og fylkeskommunen. Dette har blant annet resultert i at Handlingsplanen til FTU for perioden har fått et eget prosjekt som har fått navnet «Tra kksikker kommune». I forbindelse med utarbeidelse av FTUs handlingsplan for er det avholdt en sentral og 4 regionale konferanser med kommunene. TryggTra kks distriktsleder har vært sentral i arbeidet med gjennomføringen av disse. Minnemarkeringen Lys til ettertanke. Fredag 18. januar 2013 ble det gjennomført minnemark - ering for tra kkofrene i Nord- Trøndelagi Dette var et stort samarbeidstiltak hvor følgende aktører var med; Verdal kommune, Russen i Verdal,Kirken, Politiet, Statens Vegvesen,Personskadeforbundet og Trygg Tra kk. Arrangementet var todelt med en del ute på vegenved E6 i Verdal og den andre delen i Vinne kirke. Fylkesordfører Gunnar Viken holdt hovedtalen. Kristin Laugtug, som var mor til Simon som mistet livet i en tra kkulykke i 2009hold appell. Jørgen Haug fra russen i Verdal holdt også appell i forbindelse med arrangementet ved E6. Prost Nils Åge Aune og sogneprest Rune Mahlum holdt minnestund over tra kkofrene i Vinnekirke. Thomas Brøndbo spilte både vede6 og i Vinnekirke. Eldre i Tra kken. Tryggtra kk både sentralt og lokalt har også i 2013 samarbeidet med pensjonistforeningene om re eks. Dette har resultert i henvendelser og utsending av materiell til pensjonistforeningene i fylket. TryggTra kk distriktsleder har deltatt på følgende arrangement; Foredrag til Seniorforum, Stjørdal Informasjonsstand på pensjonistenes dag i Steinkjer. Idrett og tra kk Tryggtra kk i fylket har hatt kontakt og samarbeide med en rekke idrettslag og stilt materiell til disposisjon ved enkelte arrangement. Av spesielle tiltak som Tryggtra kks distriktsleder har deltatt på kan nevnes, Informasjon i forbindelse med Moan fotballcup på Levanger. Samarbeidsoppleggmed Levanger Håndballklubb. Info på håndballkamp i Trønderhallen Info på Sparebankcupeni Steinkjer Deltatt på informasjonsmøte for ST.Olavsloppet Andre tiltak TryggTra kks distriktsleder får en rekke henvendelser,både telefonisk, elektronisk og med brev,fra beboerevedrørende bedring av vegene.mange av disse gjelder skoleveger.de aller este sakene løser seg med at det blir tatt kontakt med vegeiersom i de este tilfellene er Statens Vegvesen eller Kommunen. I en god del av sakene krevesdet befaring og møter før en oppnår ønsket resultat. Avandre tiltak og aktiviteter kan nevnes.vedklagesaker for «Farlig skoleveg» er ofte at Fylkesmannensrepresentant konsulterer Trygg Tra kks distriktsleder. Avandre tiltak kan nevnes; Årskonferanse i regi av Fylkeskommunen. Foredrag på møte til Steinkjer og omegn Handikapplag Toforedrag hos bedriften Aibel i Stjørdal Tra kkdag sammen med ambulanse, politi og kommunen i Verran Foredrag på MA sregionmøte i Stjørdal Foredrag på MA sregionmøte i Bergen 9 Side30

31 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORD-TRØNDELAG Side31

32 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORD-TRØNDELAG 2013 TRYGG TRAFIKK SOM BINDELEDD OG MØTEPLASS Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg. Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg ( FTU ) er et viktig forum for samordning av trafikksikkerhetsarbeidet på fylkesplan. I FTU er det fem politiske valgte medlemmer og syv konsultative. Etter valget i 2011 består FTU av følgende valgte og konsultative medlemmer; Edvard Øfsti, Levanger (AP), Leder Camilla Vågan, Nærøy (SP), Nestleder Frode Revhaug, Frosta (H), medlem Britt Tønne Haugan, Levanger, (Krf), medlem Trond Sandnes, Nærøy, (V), medlem Følgende etater og organisasjoner er representert med konsultative medlemmer; Nord- Trøndelag politidistrikt Utrykningspolitiet Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Distriktslederen i Nord- Trøndelag Trygg Trafikk Fylkeskommunens administrasjon Statens Vegvesen Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund Inger Ydse ved Statens Vegvesen er utvalgets sekretær. I 2009 ble det utarbeidet en ny handlingsplan for perioden Trygg Trafikks distriktsleder har vært med i utarbeidelse av dette planverket. Denne planen tar for seg spesielt tre prosjekter. 1. Nullvisjonsprosjektet prosjektet 3. Barn og unge i trafikken bygd på noe av de samme prinsippene som den tidligere planen. Den inneholder følgende tre hovedprosjekter; «0 visjonsprosjekt E6 Mule- Vist», erstatter prosjektet 0-visjonsprosjektet Stjørdal- Mule. «Si ifra», erstatter prosjektet 1840 «Trafikksikker kommune», erstatter prosjektet Barn og unge i trafikken Årskonferansen For å summere opp året som har gått og legge frem tiltak for det nye året ble det arrangert en felles pressekonferanse i regi av FTU og hvor følgende aktører deltok; Fylkeskommunen, Politiet, Statens Vegvesen og Trygg Trafikk. Årets konferanse var i likhet med tidligere år godt besøkt av media. Annet Som nevnt tidligere i meldingen har Trygg Trafikk et bredt kontaktnett i fylket. Det gjelder både offentlige etater, organisasjoner og en rekke enkeltpersoner som bruker Trygg Trafikk som samarbeidspartner og pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet. Trygg Trafikks distriktsleder vil spesielt gi Statens Vegvesen og Politiet honnør for den støtte og samarbeide de har gitt i forbindelse med Trygg Trafikks ungdomstiltak i fylket. Det samme gjelder MA rusfri trafikk og livsstil som i tillegg til å være en viktig bidragsyter til ungdomstiltakene også har vært behjelpelig med reflekstellinger, telling med sikring av barn i bil og ikke minst stille med hjelpemannskap i forbindelse med Fylkesmesterskapet i presisjonssykling. Trygg Trafikks distriktsleder er med i alle prosjektene og er prosjektleder i prosjektene «Barn og unge i trafikken» og «1840- prosjektet». Året 2013 var siste året for FTU s handlingsplan for perioden Det ble i løpet av året utarbeidet en ny handlingsplan for perioden Den nye planen er 11 Side32

33 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORD-TRØNDELAG 2013 ØKONOMI OG FINANSIERING Trygg Trafikks distriktsleder lønnes av Trygg Trafikk. Fylkeskommunen finansierer de fleste tiltakene som gjennomføres av Trygg Trafikk i fylket. Videre betaler fylkeskommunen husleie til Statens Vegvesen. Distriktslederens telefon- og reiseutgifter betales også av fylkeskommunen. TILTAK BUDSJETT REGNSKAP DIFFERANSE Nullvisjonsprosjektet: Individtilpasset opplæring Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Kontroll og overvåkning i Nord-Trøndelag Barn og ungdom i trafikken: Barn 0 5 år (90 000) Barn 6 14 år ( ) Ungdom år ( ) Ikke prosjektstyrte satsingsområder: Vilt og vegtrafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Minnemarkering Ruskampanje Prosjektering sykkelgård Sensor- og trafikklærersamling Trafikksikkerhetskonferanse Stiklestad Bufferkonto I tillegg til aktivitetsbudsjettet for FTU er det bevilget kr til reise og til husleie. Trygg Trafikks distriktsleder har hovedansvaret for følgende aktiviteter ; 1840 i Nord- Trøndelag, Barn og ungdom i trafikken, Minnemarkering, Prosjektering sykkelgård og Ruskampanje. FRIVILLIG ARBEID Trygg Trafikks distriktsleder i fylket har et meget godt samarbeid med organisasjoner, lag og foreninger. Mye av dette er listet opp på andre steder i årsrapporten. Jeg vil spesielt nevne følgende samarbeidstiltak; Motorførernes Avholdsforbunds deltagelse i Fylkesmesterskapet i presisjonssykling, deltagelse med Alkolåsbilen på trafikkdager for russen og andre arrangement, reflekstellinger og telling for sikring av barn i bil. Flere idrettslag engasjement for trafikksikkerhetsinformasjon internt i lagene og kampanjer i forbindelse med arrangement. Det store engasjementet som de ulykke rammede familiene som står bak aksjonen «Lys opp og minnes». 12 Side33

34 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORD-TRØNDELAG 2013 OMKOMNE I VEITRAFIKKEN Sterk økning i dødsulykkene I 2013 omkom 188 personer i veitrafikken, viser foreløpige tall fra Trygg Trafikk. Dette er en sterk økning fra 2012 hvor 145 personer ble drept på norske veier. Da tallet på hardt skadde har gått vesentlig ned viser summen på hardt skadde og drepte en nedgang fra 844 i 2012 til 774 i Ulykkessituasjonen i Nord- Trøndelag På vegene i Nord- Trøndelag mistet 10 personer livet i 2013 mot 2 i I de 10 sist årene har 90 personer mistet livet på vegnettet i Nord- Trøndelag. I 2013 var det ingen barn og unge under 24 år som mistet livet i Nord- Trøndelag. Det var 9 menn og 1 kvinne. Seks av mennene som mistet livet i fylket var i alderen 40 til 57 år. DREPTE I NORD- TRØNDELAG I 2013 Ant. Veg Dato Kommune Trafikant Kjønn Alder Ulykke 1 E14 11.mars Stjørdal Passasjer Kvinne 66 Møte 2 E6 23.mars Grong Bilfører Mann 57 Utfor 3 E6 27.mai Levanger Bilfører Mann 51 Møte 4 Fv151 9.juni Verdal Sykkel Mann 40 Møte 5 Fv755 1.juli Leksvik Bilfører Mann 51 Utfor 6 Fv17 19.juli Steinkjer Bilfører Mann 73 Møte 7 Kv 12.aug. Stjørdal Bilfører Mann 79 Utfor 8 Fv aug. Steinkjer Bilfører Mann 51 Utfor 9 Priv. 29.nov. Levanger Bilfører Mann 48 Utfor 10 E6 15.des. Stjørdal Bilfører Mann 24 Utfor DREPTE OG HARDT SKADDE I NORD- TRØNDELAG I PERIODEN Antall drepte/hardt skadde Antall mennesker Side34

35 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORD-TRØNDELAG 2013 FRAMTIDIGE BEHOV OG MULIGHETER TRYGG TRAFFIKKS ARBEID ER FORANKRET I DET NASJONALE TRAFIKK- SIKKERHETSARBEIDET OG BYGGER PÅ NASJONAL TRANSPORT PLAN OG NASJONAL TILTAKSPLAN PÅ VEI I Nord- Trøndelag er trafikksikkerhetsarbeidet forankret opp mot Trafikksikkerhetsplanen for Nord- Trøndelag og årsplanen for 2013 sammen med Trygg Traffikks egen strategiplan for og handlingsplanen for Opplæring og informasjon er den viktigste delen av Trygg Trafikks arbeide. Videre er pådriverfunksjonen overfor myndighetene og koordinering av det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet en viktig del av vår virksomhet. Læreplanen for skoleverket Kunnskapsløftet har klare kunnskapsmål for trafikkopplæringen i grunnskolen. Etter 4. klassetrinn skal elevene kunne Følge trafikkreglene for fotgjengere og syklister. Etter 7. klassetrinn skal elevene kunne Praktisere trygg bruk av sykkelen som fremkomstmiddel. Etter 10. klassetrinn skal elevene kunne Gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker. For Trygg Trafikk blir det en utfordring å bidra til at kunnskapsmålene for trafikkopplæringen i skoleverket blir gjennomført. Dette gjøres best med god kontakt med kommunene og skolene. I Nord- Trøndelag fungerer dette samarbeidet meget godt men det kan fortsatt bli bedre. FTUs handlingsplan for trafikksikkerhet har hovedfokus på tre prosjekter; Nullvisjonsprosjektet, prosjektet og Barn og unge i trafikken. Trygg Trafikks distriktleder er med i alle tre prosjektgruppene og er leder for gruppene Barn og unge i trafikken og 1840-prosjektet. Denne planen sammen med Trygg Trafikks planverk vil være det viktigste arbeidsverktøy for Trygg Trafikks distriktsleder i Nord Trøndelag. Som tidligere nevnt vil jeg gi ros til FTU i fylket som er flink til å følge opp sin egen handlingsplan med å bevilge nødvendige midler for å få tiltakene gjennomført. «Opplæring og informasjon er den viktigste delen av Trygg Trafikks arbeide. Videre er pådriverfunksjonen overfor myndighetene og koordinering av det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet en viktig del av vår virksomhet.» 14 Side35

36 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORD-TRØNDELAG 2013 TRYGG TRAFIKK I NORD-TRØNDELAG Trygg Trafikks arbeid i Nord- Trøndelag er styrt av organisasjonens strategiplan og årlige virksomhetsplaner, samt av «Handlingsplan for trafikksikkerhet i Nord- Trøndelag». Fylkessekretariatet i Nord- Trøndelag ble opprettet i Distriktslederen har kontorplass hos Statens vegvesen ved vegkontoret i Steinkjer og leder Trygg Trafikks arbeid i fylket. Distriktslederen er lønnet av Trygg Trafikk, mens kontorhold og reiseutgifter dekkes av Nord- Trøndelag fylkeskommune. Kontaktpersoner i politiet Distriktsleder : Idar Ertsås Besøksadresse : Vegkontoret, Byaveien 21, 7737 Steinkjer Postadresse : Postboks 195, 7702 Steinkjer Kontortelefon : Mobil : E-post : Den som til en hver tid arbeider med forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet hos politimesteren i Nord- Trøndelag er en viktig samarbeidspartner og koordinator for samarbeidet mellom Trygg Trafikk og politiet i fylket. For øvrig har Trygg Trafikk i fylket god kontakt og samarbeide med alle lensmenn og deres ansatte. Samarbeidsaktører i 2013: Trygg Trafikk i Nord- Trøndelag samarbeider med en rekke organisasjoner og etater, alt etter hvilke arbeidsoppgaver eller prosjekter som skal gjennomføres. Av samarbeidspartnere kan nevnes; Fylkeskommunen Kommunene Fylkesmannen Statens Vegvesen Politiet Barnehagene Grunnskolene De videregående skolene Høgskolen Barne- og ungdomsrådet Motorførernes Avholdsforbund Norges Automobil- Forbund Kriminalomsorgen Næringslivet Idrettslagene Kirken Bilbransjen Sparebanken, Flyktningetjenesten Opplæringskontorene Pensjonistforeningene Trafikkskolene Andre lag og foreninger Media Alle disse er viktige samarbeidspartnere for at vi i fellesskap skal drive det viktige trafikksikkerhetsarbeidet i Nord- Trøndelag. 15 Side36

37 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORD-TRØNDELAG 2013 TRYGG TRAFIKK NORDTRØNDELAG Vegkontoret, Byaveien 21, 7737 Steinkjer Postboks 195, 7702 Steinkjer Tlf: TRYGG TRAFIKK Tollbugata 32 Postboks 277 Oslo Sentrum, 0103 Oslo Tlf: Side37

38 PS15/14Godkjenningavprotokoll Side38

ARSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG.

ARSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG. TRYGG TRAFIKK ARSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG. +41, Foto; Namdalsavisa 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG Foto; Namdalsavisa 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk Forebyggende arbeid Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 Kontaktpersoner i Setesdal Lensmann Terje

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2015 Distriktsleder: Kari Vassbotn Postboks 1403 8002 Bodø Telefon: 450 24 405 Epost: vassbotn@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK NORDLAND FYLKE Trygg Trafikks arbeid i Nordland

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG

FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG (FTU) Årsmelding 2013 Tverretatlig samarbeid Nord-Trøndelag Trafikksikkerhetsutvalget er fylkeskommunens faste utvalg i alle saker som gjelder trafikksikkerhetsspørsmål

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2015 INNHOLD Distriktsleder: Knut Larsen Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø Telefon: 78 96 31 50 eller 932 07 641 Epost: Larsen@tryggtrafikk.no

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Møterom Steinvikholm, Rådhuset

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Møterom Steinvikholm, Rådhuset STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møtedato: 22.08.2011 Møteprotokoll Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Møterom Steinvikholm, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: 16/11 Til sak: 27/11 Følgende faste

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2005/5026 - /Q80 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDTRØNDELAG 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDTRØNDELAG 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDTRØNDELAG 2015 Distriktsleder: Frode Tiller Skjervø Byaveien 21 Postboks 195 7702 Steinkjer

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDTRØNDELAG 2016 TRYGG TRAFIKK NORDTRØNDELAG Distriktsleder: Frode Tiller Skjervø Byaveien 21 Postboks 195 7702 Steinkjer Telefon: 934 09 424 Epost: skjervo@tryggtrafikk.no Trygg

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER 2015 INNHOLD Distriktsleder: Ole Rath Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand Telefon: 926 26 365 E-post: rath@tryggtrafikk.no TRYGG

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2015 INNHOLD Distriktsleder: Elsa Klemetsen Vegkontoret, Mellomveien 40 9007 Tromsø Telefon: 915 75 860 E-post: klemetsen@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK TROMS Trygg Trafikks

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 Rehabilitering av veilys på Kurland 0 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Ulykkessituasjonen... 3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet... 6 4. Holdningsskapende arbeider... 6 4.1.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret den 24.02.2011 i sak 8/11 2 INNHOLD Forord....s.3 Vedlikehold av planen...s.3 Del 1. Generelt om trafikksikkerhet..s.4 Generelt om Gausdal kommune..s.5

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato:

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 01.06.2017 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: 01.06.2017 Tid: 14:00 1 2 Saksliste trafikk Setebelter i buss, v/statens

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Trafikksikker Kommune

Trafikksikker Kommune Kommunalt Trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikker Kommune Levanger 02.03.16 Frode Tiller Skjervø Distriktsleder Trygg Trafikk Nord-Trøndelag Levanger en Trafikksikker Kommune? Trygg Trafikk sitt ønske om

Detaljer

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015 NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA Årsrapport 2015 Ungdomsprosjektet Rekruttering av nye deltakere til Ungdomsprosjektet 2015 startet tidlig i januar, med besøk på videregående skoler (Søgne,

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Nullvisjonen innebærer at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre En visjon vi strekker oss mot i trafikksikkerhetsarbeidet 2 Personskadeulykker

Detaljer

Møteprotokoll fra Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Telemark FTU Dato: 20. september 2012

Møteprotokoll fra Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Telemark FTU Dato: 20. september 2012 Møteprotokoll fra Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Telemark FTU Dato: 20. september 2012 Møtested: Møteleder: Kommunehuset Bø Sigbjørn Molvik Forfall: Trygg Trafikk ATL Telemark politidistrikt Utrykningspolitiet

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 10.06.2014 Foto: Statens vegvesen St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Med utgangspunkt i Nasjonal transportplan 2014-2023 vil hovedaktørene

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2015 SAMARBEIDSPARTNERE Trygg Trafikk Østfold har hatt et nært og godt samarbeid med følgende: Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Østfold

Detaljer

Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Ideell organisasjon - Trygg Trafikk er en landsdekkende paraplyorganisasjon for det frivillige

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2016 ÅRSRAPPORT 2016 INNHOLD Distriktsleder: Kari Vassbotn Postboks 1403 8002 Bodø Telefon: 450 24 405 Epost: vassbotn@tryggtrafikk.no Prosjektmedarbeider: Tore Jeremiassen

Detaljer

Statens vegvesen. Hedmark trafikksikkerhetsutvalg - protokoll fra møte 24. september 2015

Statens vegvesen. Hedmark trafikksikkerhetsutvalg - protokoll fra møte 24. september 2015 Statens vegvesen Hedmark trafikksikkerhetsutvalg HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst vegavdeling Marit Nyhuus / 62553632 15/224134-1

Detaljer

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla 2014 Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla ÅRSRAPPORT 2014 N ULLVISJONEN I D ATO PÅ NYHETSBREV Trafikksikkerhetsplaner for Søgne, Songdalen og Vennesla er ferdig! Kommunene Søgne,

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Bjørn Ivar Vasaasen /

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Bjørn Ivar Vasaasen / Statens vegvesen Oppland Fylkeskommune, Regionalenheten Postboks 988 2626 LILLEHAMMER Medlemmer av FTU Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Bjørn

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN Skoleåret 2013/2014 BAKGRUNN OG UTGANGSPUNKT: 1. Hvorfor er trafikkundervisning så viktig og påkrevd ved Åsvang skole? a) Barna er trafikanter på flere områder -

Detaljer

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Trafikksikker kommune Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Hordaland, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt skadde

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status, tre år inn i prosjektet, nettverkstreff Stavanger Hans Martin Sørensen, Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status tre år inn i prosjektet, Sundvolden februar 2017 Harald Heieraas seniorrådgiver Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2015 INNHOLD Distriktsleder: Mette Magnussen Postboks 2004 3103 Tønsberg Telefon: 909 97 970 E-post: magnussen@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK VESTFOLD Trygg Trafikks arbeid

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2014 Trygg Trafikk Sør-Trøndelag har i 2014 gjennomført et markant endringsarbeid. Det er ansatt ny distriktsleder, økt

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september Læreplan trafikk - Grunnskole Trinn Tema Forslag til materiell Forslag til aktiviteter Kompetansemål Ansvar 1. Trafikktrening i skolens nærmiljø. Skoleveien Trafikkskilt -gangfelt En støvel og en sko:

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-015 29.04.2013 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg BROMSTADVEGEN. FARTSGRENSE 30 KM/T VED STRINDHEIM SKOLE OG KRYSSET BROMSTADVEGEN/BRØSETVEGEN Arkivsaksnr.: 06/37294 Saksbehandler: Ivar Arne Devik Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg STJØRDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Møterom Steinvikholm, Rådhuset Møtedato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: 11/12 Til sak: 15/12 Følgende faste

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Vedtatt Nordre Land kommunestyre 17.11.205 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTAGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTAGDER 2016 INNHOLD Distriktsleder: Ole Rath Postboks

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 9046 Oteren Tlf 77 21 28 00 Fax 77 21 28 01 STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 31.05.2011. Offentlig ettersyn: 14.07.11-31.08.11 handlingsplan for trafikksikkerhet 2012-2013.

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 Fotograf: Lars Christian Frilseth 0 1 Innhold 1. Innledning...2 2. Ulykkessituasjonen...3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet...5 4. Holdningsskapende arbeider...6 4.1. Trafikkopplæring

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Region Øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-006 19.02.2013 Vegavdeling Hedmark U

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Rune Larsen H Ane Geving SP

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Rune Larsen H Ane Geving SP STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Halsen, Rådhuset Møtedato: 23.08.2016 Tidspunkt: 15:00-16:00 Fra sak: 11/16 Til sak: 14/16 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn for prosjektet Trafikkagenten Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å foreta en grunnleggende kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Osen trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: 02.09.2015 Tid: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Osen trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: 02.09.2015 Tid: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Osen trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: 02.09.2015 Tid: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Kirsti Jakobsen som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUSTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2016 INNHOLD Distriktsleder: Paal Ove Sodefjed

Detaljer

Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Komite for samferdsel Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet rår fylkestinget å vedta følgende reglement for trafikksikkerhetsutvalget:

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 08:30 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Søgne kommune Arkiv: Q80 Saksmappe: 2013/1207-26770/2014 Saksbehandler: Tonje Moen Dato: 27.08.2014 Saksframlegg Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Eldrerådet

Detaljer

Kommuneplan for Grane Kommune

Kommuneplan for Grane Kommune Kommuneplan for Grane Kommune Trafikksikkerhet i Grane Lokal handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i KS 18.06.2014 Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Årsbudsjett Regnskap Årsberetning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 1. Innledning 2 Planaktivitet Eksisterende Trafikksikkerhetsplan for Søndre Land kommune gjaldt for perioden 2006 2010 Planen har nå vært under revisjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn

Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn Dato: 14.05.12, rev. 11.07.12 Prosessbeskrivelse Side 1 Mai 2012 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Prosjektoppgave

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak 8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak RV = riksvei, FV = fylkesvei, KV = kommunalvei, SVV = Statens Vegvesen, TT = Trygg Trafikk, = Vadsø Kommune. 1. Gang- og sykkelsti/fortau/fotgjengerfelt

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2014/000501-010 02.06.2014 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer