ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG"

Transkript

1 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG Foto; Namdalsavisa 1

2 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer som et bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter. Trygg Trafikk har et særlig ansvar for trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet, og er en aktiv pådriver overfor myndigheter og næringsliv. Trygg Trafikk ble opprettet i 1956 og har organisasjoner, bedrifter, kommuner og trafikksikkerhetsutvalg i fylkene som medlemmer. Trygg Trafikks arbeid finansieres hovedsakelig gjennom statlige tilskudd og prosjektkjøp fra Finansnæringens Hovedorganisasjon, forsikringsselskaper og andre bedrifter. Lokale aktiviteter finansieres i stor grad gjennom fylkeskommunale tilskudd og prosjektmidler. I tillegg har organisasjonen medlems- og salgsinntekter. Innhold Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk i Nord- Trøndelag Omkomne i veitrafikken Aktiviteter i 2012 Økonomi og finansiering Trygg Trafikk har vedtatt en strategiplan for Denne strategiplanen er forankret i det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet og bygger på Nasjonal transportplan og Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei Trygg Trafikks hovedmål og strategi Trygg Trafikk skal være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og har to definerte hovedmål for egen virksomhet. Trygg Trafikk skal: Framtidige behov og muligheter Bidra til at alle barn og unge for en kontinuerlig og god trafikkopplæring Påvirke trafikantene til sikker atferd, og sette trafikksikkerhet på dagsorden For å nå målene skal Trygg Trafikk formidle kunnskap, bygge nettverk, påvirke beslutningstagere og skape etterspørsel etter trafikksikkerhet. Trygg Trafikk samarbeider med medlemsorganisasjonene, kommuner, fylkeskommuner og andre aktører om prosjekter og trafikksikkerhetspolitiske utspill nasjonalt, regionalt og lokalt. Trygg Trafikks arbeidsområder Trygg Trafikk har to hovedarbeidsområder: Kompetansesenter for trafikkopplæring av barn og unge Pådriver og kunnskapsformidler 2

3 Trygg Trafikk i Nord- Trøndelag Trygg Trafikks arbeid i Nord- Trøndelag er styrt av organisasjonens strategiplan og årlige virksomhetsplaner, samt av «Handlingsplan for trafikksikkerhet i Nord- Trøndelag». Fylkessekretariatet i Nord- Trøndelag ble opprettet i Distriktslederen har kontorplass hos Statens vegvesen ved vegkontoret i Steinkjer og leder Trygg Trafikks arbeid i fylket. Distriktslederen er lønnet av Trygg Trafikk, mens kontorhold og reiseutgifter dekkes av Nord- Trøndelag fylkeskommune. Distriktsleder Distriktsleder Idar Ertsås, Postboks 195, 7702 Steinkjer Kontoradresse; Vegkontoret, Byaveien 21, 7737 Steinkjer Telefon; (direkte), ( mobil ) Faks; , E- post; Samarbeidspartnere Kontaktpersoner i politiet Den som til en hver tid arbeider med forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet hos politimesteren i Nord- Trøndelag er en viktig samarbeidspartner og koordinator for samarbeidet mellom Trygg Trafikk og politiet i fylket. For året 2012 er det Sture Nørholm som har hatt denne stillingen. Adresse; Nord- Trøndelag politidistrikt, Statens Hus, 7713 Steinkjer. Telefon; For øvrig har Trygg Trafikk i fylket god kontakt og samarbeide med alle lensmenn og deres ansatte. Andre samarbeidspartnere Trygg Trafikk i Nord- Trøndelag samarbeider med en rekke organisasjoner og etater, alt etter hvilke arbeidsoppgaver eller prosjekter som skal gjennomføres. Av samarbeidspartnere kan nevnes; Fylkeskommunen, Kommunene, Fylkesmannen, Statens Vegvesen, Politiet, Barnehagene, Grunnskolene, De videregående skolene, Høgskolen, Barne- og ungdomsrådet, 3

4 Motorførernes Avholdsforbund, Norges Automobil- Forbund, Kriminalomsorgen, Næringslivet, Idrettslagene, Kirken, Bilbransjen, Sparebanken, Flyktningetjenesten, Lærlingenemndene, Pensjonistforeningene Trafikkskolene Andre lag og foreninger Media Alle disse er viktige samarbeidspartnere for at vi i fellesskap skal drive det viktige trafikksikkerhetsarbeidet i Nord- Trøndelag. Omkomne i veitrafikken Sterk nedgang i dødsulykkene I fjor omkom 148 personer i veitrafikken, viser foreløpige tall fra Trygg Trafikk. Det er en ytterligere nedgang siden 2011, og det laveste tallet siden De siste fire årene har vi opplevd en reduksjon i antallet omkomne. I 2010 omkom 208 mennesker på norske veier, i 2011 omkom 168 personer. Går en tilbake til år 2000 døde 341 på norske veier. Siden den gang er altså tallet halvert. Ulykkessituasjonen i Nord- Trøndelag På vegene i Nord- Trøndelag mistet 3 personer livet i 2012 og 212 personer ble skadet, mot 7 drepte og 199 skadet året før. De siste 10 årene er det drept 83 personer på de Nord- Trønderske vegene. Drepte i Nord- Trøndelag i 2012 Ant. Veg Dato Kommune Trafikant Kjønn Alder Ulykke 1 E6 28.april Verdal Bilfører Mann 32 Møte 2 Fv sept. Frosta Bilfører Mann 18 Utfor 3 Fv des. Nærøy Bilfører Mann 72 Møte 4

5 Drepte og hardt skadde i Nord- Trøndelag I perioden Antall drepte / hardt skadde Aktiviteter 2012 Trygg Trafikk i Nord- Trøndelag Trygg Trafikk i Nord-Trøndelag er opptatt av at våre kjerneverdier i størst mulig grad blir gjennomført i henhold til vår handlingsplan. For å få til dette er en avhengig av lokale finansieringsmidler. Disse midlene fås fra Fylkeskommunen gjennom Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg (FTU). For å få mest mulig effekt av midlene samordnes aktivitetene for FTU og Trygg Trafikk. Dette mener jeg fungerer utmerket i Nord-Trøndelag. Kompetansesenter for trafikkopplæring Barnehage Det er god kontakt mellom barnehagene og Trygg Trafikks distriktsleder i fylket. Gjennom en rekke telefoniske henvendelser, trafikkurs på høgskolen, kurs for barnehageansatte og noen besøk i barnehagene og foreldremøter har jeg vært pådriver og behjelpelig med at en rekke barnehager driver trafikkoppdragelse med hjelp av Trygg Trafikks opplæringsmateriell. 5

6 Kurs for førskolestudentene på høgskolen Trygg Trafikks distriktsleder gjennomfører årlig kurs for studenter på førskolelinja på Høgskolen i Nord- Trøndelag. For studieåret ble det gjennomført en dagers kurs for alle tredjeårsstudenter på førskolelinja ved Høgskolen i Nord- Trøndelag. Kurs for barnehageansatte I 2012 ble det arrangert ett to- dagers kurs for barnehageansatte. Kurset ble holdt på Stiklestad Hotell 20. og 21. november. Kurset ble finansiert med midler fra Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg. Det var 38 deltakere på kurset. Tilbakemeldingene som disse deltakerne ga oss var meget positive både med hensyn til innhold og gjennomføring. Egen skriftlig evaluering foreligger. Skole Trafikkopplæring for barneskolen Læreplanen for skolen Kunnskapsløftet har følgende kunnskapsmål for barnetrinnene; - Etter 4.trinn skal elevene kunne Følge trafikkregler for fotgjengere og syklister. - Etter 7.trinn skal elevene kunne Praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel. Trygg Trafikks distriktsleder arbeider for at lærerne i skolene underviser for å nå disse kunnskapsmålene. Av andre tiltak som Trygg Trafikk i fylket har arbeidet med opp mot barneskolene kan nevnes; Ambassadørordningen, Refleksaktiviteter, Sykkelopplæring og undervisning av kommende lærere på Høgskolen i Levanger. Ambassadørordningen I Nord- Trøndelag er det to ambassadører for trafikkopplæring i grunnskolen. Det er Magnhild Forseth fra Halsan barneskole i Levanger og Livard Eklo fra Vuku ungdomsskole i Verdal. Ambassadørenes oppgave er å gjennomføre og følge opp kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Videre skal de formidle egne erfaringer til andre, videreutvikle materiell og metoder i nært samarbeid med Trygg Trafikk. 6

7 Refleksaktiviteter Like etter skolestart ble det utdelt refleksvester til alle førsteklassingene i fylket. I søndre del av fylket er det Statens vegvesen som står for innkjøp og utdeling av vestene og i den nordre delen er det et spleiselag som står for innkjøp av vestene og hvor politiet foretar utdeling på den enkelte skole. Spleiselaget består av; Namdalsavisa, Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg, Statens Vegvesen, NAF avdeling Namdal, Sparebank 1 Midt- Norge, Politiet og Trygg Trafikk. Trygg Trafikk med økonomisk støtte fra Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg( FTU ) inviterte skolenes 1.- og 5. klasser til reflekstellinger i klassene. For skoleåret 2011/2012 var det 14 førsteklasser med til sammen 229 elever og 11 femteklasser med til sammen 166 elever som deltok. Følgende skoler med 100% refleksbruk ble trukket ut som vinnere med en klassepremie på kr. 500,- ; 1.klassene; Steinkjer, Lyngstad og Aarjel-saemilj 5.klassene; Halsen, Røra og Foldereid For øvrig har Trygg Trafikks distriktsleder vært med å gjennomføre reflekskveld med demonstrasjoner for skolen på Høylandet. Fjerdeklassingene i fylket ble invitert til «Den store Refleksjakten». Opplegget var å lete opp så mange reflekser hjemme som mulig og foreta en opptelling på skolen den 8.november. De skulle deretter ta med seg refleksene hjem for å henge de på familiens ytterklær. Resultatet ble at 22 skoler deltok med tilsammen 429 elever og de hadde til sammen funnet 6849 reflekser. Dvs. at hver elev i gjennomsnitt fant 16 reflekser. Skolen som hadde flest reflekser per elev var Flora skole med snitt på 33,8 reflekser. Sykkelaktiviteter Trygg Trafikk legger stor vekt på sykkelopplæringen - spesielt fra fjerde til syvende klasse i barneskolen. Alle skolenes sjette klasser fikk på våren skriv fra Trygg Trafikk med motivasjon til å intensivere sykkelopplæringen med blant annet å gjennomføre Trygg Trafikks sykkelprøver. Skolene som meldte seg på ble invitert med en gutt og en jente for å delta på fylkesfinalen som ble arrangert i Steinkjer lørdag 1.september. Det var 40 deltagere som deltok i finalen. Finalen ble lagt opp med en teoretisk prøve og en praktisk prøve ute i trafikken. Mange av deltagerne hadde med seg søsken, foreldre og besteforeldre. Det ble derfor en stor trafikksikkerhetsdag for hele familien og hvor vi mottok mange positive tilbakemeldinger. Arrangementet ble i hovedsak finansiert med tilskudd fra FTU. MA rusfri trafikk og livsstil og Landsforeningen for Trafikkskadde var meget positive medarrangører for å få gjennomført tiltaket. Alle ble premiert og de tre første i hver klasse fikk en sykkel, ipod og en sjekk på 500 kr. for henholdsvis første, andre og tredjeplassene. De øvrige deltakerne ble alle nummer fire- det vil si det ble ingen tapere. De tre første i hver klasse ble følgende; Jenter; 1. Vilde Austad, Røra 2. Ragnhild Alfnes Larsen, Halsan 3. Ina Marie Tyldum Lestum, Øysletta Gutter; 1. Stian Norheim Sjaastad, Bangsund 2. Mats Guddingsmo, Halsan 3. Ludvik Elnan Jacobsen, Lauvsnes Halsan skole fikk vandrepokalen for beste skole. 7

8 Grunnskolelærerutdanningen på Høgskolen For studieåret 2011/2012 ble i vårsemestret gjennomført to en dagers kurs for studentene på grunnskolelinja (GLU). Ett kurs for studentene for 5-10 med 40 studenter, og ett for studentene på 1-7 med 20 studenter. Det foreligger meget positive skriftlige tilbakemeldinger fra studentene på kursene. Sykkelgård FTU arbeider for at det skal etableres sykkelgård i fylket. Både FTU-politikere, FTU-sekretær og TryggTrafikk s distriktsleder har vært på befaring og møte med de ansvarlige for sykkelgården i Brønnøysund. Samme personene har hatt møte med Fylkesrådet om saken. Det er bestemt at det skal være et møte med aktuelle kommuner for å se på de lokale interessene for etablering av sykkelgården. Annet Av andre tiltak opp mot barneskolen som Trygg Trafikks distriktsleder i fylket har vært med på å gjennomføre kan nevnes; - Foreldremøte Frol barneskole - Foreldremøte Halsan barneskole - Foreldremøte Halsen barneskole - Foreldremøte Skogn barneskole - Trafikkdag Skogn skole - Trafikkdag Røra barneskole - Informasjonsopplegg vedrørende foreldrekjøring Egge barneskole Ungdomsskolen Forestillingen Ikke tøft å være død ble for skoleåret 2011/2012 svært amputert og gjennomført til bare noen få skoler. Grunnet vanskeligheter med å få satt av tid fra gruppas side ble det ikke tid til gjennomføring av forestillingen på alle ungdomsskolene. I høstsemestret kom gruppa i gang med forestillingen for skoleåret 2012/2013. Gruppa som har stått for gjennomføring av forestillingen er; Sture Nørholm fra politiet, Per Anders Skjei, Svein Ove Våg og Anders Luther fra ambulansetjenesten og Anita Lekang Revhaug som forteller sin historie om å komme først til ulykkesstedet. Av andre tiltak Trygg Trafikks distriktsleder har deltatt på kan nevnes; - Trafikkdag ved Verdalsøra ungdomsskole - Oppfølging om hjelmbruk for elevene som drar på sykkeltur i skolens regi. - Trafikkundervisning for de elevene som tar Mopedførerkort ved Verdalsøra ungdomsskole. - Gitt stimuleringsmidler på kr ,- (FTU-midler) til hver av 11 ungdomsskoler som driver undervisning for Trafikalt Grunnkurs og /eller undervisning for førerkort for moped. 8

9 Videregående skole og lærlinger Trygg Trafikks distriktsleder deltok på alle ti trafikkdagene som russen arrangerte ved de enkelte skolene i fylket. Han har deltatt både i planlegging og gjennomføring av samtlige arrangement. Med god støtte fra fylkesskolesjefens kontor ble det arrangert to regionkonferanser for skoleledelsen og russestyrene. Alle skolene deltok på konferansene. Trygg Trafikk hadde hovedansvar for både innhold og gjennomføring av konferansene. De skriftlige tilbakemeldingene var meget gode. Trygg Trafikks distriktsleder har deltatt i prosjektgruppa for «Trafikksikker lærling». Dette har resultert i tiltaket «Real Life Auto». Dette er en nettbasert opplæringsmodul i trafikksikkerhet for lærlingene. Dette blir lansert med full tyngde i 2012 og krever oppfølging lokalt. Sammen med fylkeskommunen, lærlingenemndene, tiltak mot Svart arbeid og LO har Trygg Trafikk gjennomført 6 regionsamlinger for lærlingene i fylket. Tilbakemeldingene fra både lærlingene og samarbeidspartnerne på Trygg Trafikks opplegg er meget positivt. Høgskolen, avd. for trafikklærerutdanning Trygg Trafikk distriktsleder har hatt en dag undervisning for 2.års studentene ved Trafikklærerskolen i Stjørdal. I etterkant av disse undervisningsdagene har han fått en god del henvendelser for å gi veiledning til blant annet prosjektoppgaver og hospiteringer. Med bakgrunn i undervisningen i 2011 hospiterte en student, Øystein Nygård, hos Trygg Trafikk i Nord- Trøndelag i januar En student, Håvard Dahlby, har meldt seg på som hospitant i Trygg Trafikks distriktsleder har gjennomført Trafikklærerskolens ukekurs for ungdomsskolelærere. Dette kurset gir lærerne kompetanse for å undervise i Trafikalt Grunnkurs. Ungdom Jentenes Trafikkaksjon Jentenes Trafikkaksjon henvender seg til 16 år gamle jenter og strekker seg over tre år i den tiden ungdommen er mest utsatt for trafikkulykker. Alle 16 år gamle jenter ble invitert til å delta i aksjonen. I løpet av de tre årene får jentene tilsendt informasjon tre ganger hvert år samtidig som de får tilgang på et lukket nettsamfunn; der de har mulighet til å utveksle ideer, synspunkter og erfaringer med hverandre. Det er etablert kontakt med interesserte jenter for å etablere en ambassadørordning. Marthe Aune og Ingunn Jenssen i Stjørdal har vært ambassadører i fylket. Da de fleste jenter i samme alder går på videregående skole er det naturlig å søke samarbeide med skolene om tiltaket. Ole Vig videregående skole i Stjørdal har sagt seg villig til å være med på samarbeidet. Det ble derfor arrangert en aksjonsuke på skolen hvor våre ambassadører frontet aksjonen. 9

10 Rus og trafikk. ( Venner av livet kjører rusfritt). Etter initiativ fra Steinkjer kommune ble det gjennomført en undersøkelse om trafikkholdninger til elevene ved de videregående skoler i Steinkjer. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg var med på å finansierte undersøkelsen. Undersøkelsen konkluderte med at svært mange ungdommer kjørte i ruspåvirket tilstand eller var passasjerer der sjåføren var ruset. Ut fra dette resultatet ba FTU om at det ble satt i gang et forprosjekt for en Rusfri trafikk. Trygg Trafikks distriktsleder var med i dette arbeidet. Dette resulterte i at det i 2010 blir satt i gang en kampanje på temaet. Kampanjen har fått navnet «Venner av livet kjører rusfritt». Kampanjen er videreført i Dette er et samarbeidsprosjekt mellom FTU, Statens Vegvesen, Politiet, MA rusfri trafikk og livsstil, Nord- Trøndelag Barne- og Ungdomsråd, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund og Trygg Trafikk. I kampanjen er det blant annet laget en informasjonsbrosjyre med konkurranse. Denne brukes av Trygg Trafikks distriktsleder ved forskjellige ungdomstiltak. Frem til desember 2012 hadde det kommet inn nærmere 3500 besvarelser. Som hovedpremie ble det satt opp en ipad. Vinner av denne ble Natalie Johnsen fra Vanvikan i Leksvik. Det viste seg også at hun hadde vært medlem av Jentenes Trafikkaksjon. Denne kampanjen fortsetter også i 2013 med å forsterke arbeide med ungdomstiltakene. Pådriver og kunnskapsformidler Sykkelhjelm Trygg Trafikk har tatt på seg å gjennomføre en hjelmkampanje. I Nord- Trøndelag er denne fulgt opp med å gi informasjon på aktuelle arrangement. Hvert fylke har fått tildelt en hjelmutstilling. I Nord- Trøndelag er denne utstillingen vært oppsatt på følgende steder; - Stokkan ungdomsskole i Stjørdal - I forbindelse med Zero Rally ved Meråker videregående skole - Trønderhallen Levanger i forbindelse med handballkamp - Steinkjerhallen i forbindelse med Steinkjercupen i handball Utstillingen har vært et nyttig bidrag i det viktige arbeidet for å øke hjelmbruken. Videre er Trygg Trafikks distriktsleder medlem av arbeidsgruppene for Sykkelbyen Steinkjer og Sykkelbyen Stjørdal. Dette er nyttige arenaer for å drive påvirkningsarbeid for økt bruk av sykkelhjelm. Riktig sikring av barn i bil Sikring av barn i bil er en viktig del av Trygg Trafikks informasjonsarbeidet. Dette har i Nord- Trøndelag blitt gjennomført med informasjon på martnas- og bygda dager, samt informasjon i forbindelse med kontroller og ved en rekke telefonhenvendelser. Trygg Trafikk i Nord- Trøndelag har også vært med på en landsomfattende telling for sikring av barn i bil. 10

11 Den nasjonale refleksdagen. Den Nasjonale refleksdagen var den 18. oktober. Refleksdagsrefleksen var designet av kunstneren Unni Askeland. Følgende tiltak ble gjennomført av Trygg Trafikks distriktsleder; - Informasjon og utdeling av reflekser til fotgjengere og syklister på veg til jobb og skole i Stjørdal sentrum. Samarbeidspartnere var; Fylkesrådsleder Ingvill Kjerkol, Trafikksikkerhetsutvalget i kommunen og Motorførernes Avholdsforbund. Arrangementet fikk god mediadekning. - Informasjon og utdeling av reflekser i forbindelse med lærlingesamling på Stiklestad. Samarbeidspartnere var; Fylkeskommunen og Lærlingenemndene. - Informasjon og utdeling av reflekser til skolebarn ved Beitstad skole. Samarbeidspartnere var; Stortingsrepresentant Susanne Bratli og representanter fra Sparebank 1. Det ble god pressedekning av arrangementet, - Informasjon og utdeling av reflekser på flere steder i Namsos. Samarbeidspartnere var; Stortingsrepresentant Susanne Bratli, Namdalsavisa, NAF og Sparebank 1. Dette tiltaket bra pressedekning. Lys opp- aksjonen Russen ved Ole Vig videregående skole i Stjørdal ga kroner til Trygg Trafikk med ønske om at midlene ble brukt til ungdomsarbeidet. Dette resulterte i et samarbeidet med tre familier i Stjørdal som hadde mistet sine ungdommer i trafikken i Sammen med disse er det laget en brosjyre og flere egne refleksprodukter. Kampanjen har fått en stor oppmerksomhet og det har også blitt gitt ytterligere midler fra privatpersoner, lag og foreninger spesielt i Stjørdalsområdet. Odd Egil Lunnan og Kristin Laugtug som representerer to av familiene har hatt et stort engasjement i kampanjen. De har også stilt opp i forskjellige sammenhenger for å bidra med sine erfaringer. En gruppe fra russen ved Ole Vig videregående skole holdt også en julekonsert for denne aksjonen. De tre familiene som står bak aksjonen ble i 2012 tildelt Fylkets Trafikksikkerhetspris for

12 Kurs for promilledømte ( KIF ). I regi av kriminalomsorgen i fylket har Trygg Trafikks distriktsleder gjennomført 4 kurs for promilledømte. Tilbakemeldingene på disse kursdagene har entydig vært positive både fra deltakerne og kurslederne fra KIF. Kurs for de som har fått samfunnsstraff. I regi av videregående skole og kriminalomsorgen har Trygg Trafikk distriktsleder gjennomført to kurs for de som har fått samfunnsstraff. Kurs for innvandrere. Trygg Trafikks distriktsleder har holdt et todagers kurs for innvandrere i Steinkjer. Han har også holdt kurs for innvandrere i Grong og Levanger. Dette er en gruppe som det blir satt større fokus på så dette har vært nyttige og viktige kursdager for våre nye landsmenn og kvinner. Kommunalt Trafikksikkerhetsarbeid ( KTU ) Alle ulykkene skjer ute i en kommune, derfor er også det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet meget viktig. Kommunene eier store deler av vegnettet og det er de som driver en stor del av barnehagene og grunnskolene. Dette er viktige områder hvor trafikksikkerhetsarbeidet må vektlegges. Ut over de tiltakene som er tatt med tidligere i beretningen kan nevnes; - Trygg Trafikks distriktsleder har god kontakt med kommunene og gir råd, veiledning og uttalelser i forbindelse med forespørsler fra kommunene vedrørende blant annet kommunale trafikksikkerhetsplaner men også en del enkelttiltak der skoleveg og skoleskyss er viktige saker. - Trygg Trafikks distriktsleder er konsultativ medlem av det kommunale trafikksikkerhetsutvalget i Steinkjer ( KTU ) og har deltatt i de fleste møtene i utvalget. - Alle 23 kommunene i Nord- Trøndelag er medlemmer av Trygg Trafikk. Dette tilkjennegir en del av kommunenes engasjement for trafikksikkerhetsarbeidet og viser en god støtte til Trygg Trafikk s arbeid i fylket. - Både Steinkjer og Stjørdal har fått betegnelsen sykkelbyer med det engasjementet dette fører med seg. Trygg Trafikks distriktsleder er med i arbeidsgruppene for begge disse prosjektene. 12

13 Lokalt Trafikksikkerhetsarbeid / Trafikksikker kommune Trygg Trafikk s prosjekt «Lokalt Trafikksikkerhetsarbeid» ble avsluttet med en samling i februar Prosjektet samlet seg om å fokusere for å styrke det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet. I dette arbeidet er det utarbeidet kriterier for «Trafikksikker skole», «Trafikksikker barnehage» og «Trafikksikker kommune». I ulike møter med barnehager, skoler og kommuner har Trygg Trafikk s distriktsleder informert om tiltaket. Dette temaet er spesielt tatt opp i forbindelse med FTU- møter med kommunene. Å satse på det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet vil bli et viktig satsningsområde for Trygg Trafikk s distriktsleder. Minnemarkeringen Lys til ettertanke. Fredag 20. januar 2012 ble det gjennomført minnemarkering for trafikkofrene i Nord- Trøndelag i Dette var et stort samarbeidstiltak hvor følgende aktører var med; Verdal kommune, Russen i Verdal, Kirken, Politiet, Statens Vegvesen, Landsforeningen for trafikkskadde og Trygg Trafikk. Arrangementet var todelt med en del ute på vegen ved E6 i Verdal og den andre delen i Vinne kirke. Medlem av Stortingets Kommunikasjons- og Transportkomite, Lars Myraunet, holdt hovedtalen. Kristin Laugtug, som var mor til Simon som mistet livet i en trafikkulykke i 2009 hold appell. Espen Nyberg fra russen i Verdal holdt også appell i forbindelse med arrangementet ved E6. Biskop Tor Singsås samt diakon Rune Mahlum holdt minnestund over trafikkofrene i Vinne kirke. Thomas Brøndbo spilte både ved E6 og i Vinne kirke. Eldre i Trafikken. Trygg trafikk både sentralt og lokalt har også i 2012 samarbeidet med pensjonistforeningene om refleks. Dette har resultert i henvendelser og utsending av materiell til pensjonistforeningene i fylket. Idrett og trafikk. Trygg trafikk i fylket har hatt kontakt og samarbeide med en rekke idrettslag og stilt materiell til disposisjon ved enkelte arrangement. Av spesielle tiltak som Trygg trafikks distriktsleder har deltatt på kan nevnes, - Informasjon i forbindelse med Moan fotballcup på Levanger. - Samarbeidsopplegg med Levanger Håndballklubb. - Trafikkdag Nordli idrettslag. - Info på håndballkamp i Trønderhallen - Info på Sparebankcupen i Steinkjer - Trafikkdag sammen med Stod idrettslag - Info. i forbindelse med åpning av kunstgressbanen i Skogn 13

14 HMS-tiltak Sammen med firmaet Veidekke har Trygg Trafikk s distriktsleder utarbeidet et dagskurs for firmaets ansatte. Dette resulterte i at Veidekke gjennomførte tre kurs i regionen. Trygg Trafikks distriktsleder i Nord- Trøndelag var foreleser på to av kursene. Andre tiltak. Trygg Trafikks distriktsleder får en rekke henvendelser, både telefonisk, elektronisk og med brev, fra beboere vedrørende bedring av vegene. Mange av disse gjelder skoleveger. De aller fleste sakene løser seg med at det blir tatt kontakt med vegeier som i de fleste tilfellene er Statens Vegvesen eller Kommunen. I en god del av sakene kreves det befaring og møter før en oppnår ønsket resultat. Av andre tiltak og aktiviteter kan nevnes; - Deltatt med informasjon på sykkelens dag i regi av Levanger Handelsstands Forening. - Informasjon sammen med MA i forbindelse med Namsosmartnan. - Årskonferanse i regi av Fylkeskommunen. - Info. sammen med pensjonistforeningen på Sparbudagen. - Deltatt på Motorførernes landsmøte på Stjørdal. - Informasjonsdag på AMFI-sentret i Steinkjer om sikring av barn i bil sammen med bilfirma og utstyrsforretning for barneutstyr. - Informasjonsdag om blant annet hjelmbruk på AMFI-sentret i Steinkjer sammen med bilfirma og barnesikringsforretning. - Samarbeidskontroller med informasjon i Ytre Namdal. 14

15 Trygg Trafikk som bindeledd og møteplass Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg. Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg( FTU ) er et viktig forum for samordning av trafikksikkerhetsarbeidet på fylkesplan. I FTU er det fem politiske valgte medlemmer og syv konsultative. Etter valget i 2011 består FTU av følgende valgte og konsultative medlemmer; Edvard Øfsti, Levanger (AP), Leder Camilla Vågan, Nærøy (SP),Nestleder Erik Fløan, Stjørdal (H), medlem Britt Tønne Haugan, Levanger, (Krf), medlem Trond Sandnes, Nærøy, (V), medlem Følgende etater og organisasjoner er representert med konsultative medlemmer; - Nord- Trøndelag politidistrikt - Utrykningspolitiet - Fylkesmannen i Nord- Trøndelag - Distriktslederen i Nord- Trøndelag Trygg Trafikk - Fylkeskommunens administrasjon - Statens Vegvesen - Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund Inger Ydse ved Statens Vegvesen er utvalgets sekretær. I 2009 ble det utarbeidet en ny handlingsplan for perioden Trygg Trafikks distriktsleder har vært med i utarbeidelse av dette planverket. Denne planen tar for seg spesielt tre prosjekter. 1. Nullvisjonsprosjektet prosjektet 3. Barn og unge i trafikken Trygg Trafikks distriktsleder er med i alle prosjektene og er prosjektleder i prosjektene «Barn og unge i trafikken» og «1840- prosjektet». Årskonferansen. For å summere opp året som har gått og legge frem tiltak for det nye året ble det arrangert en felles pressekonferanse i regi av FTU og hvor følgende aktører deltok; FTU, Politiet, Statens Vegvesen og Trygg Trafikk. Årets konferanse var i likhet med tidligere år godt besøkt av media. Annet Som nevnt tidligere i meldingen har Trygg Trafikk et bredt kontaktnett i fylket. Det gjelder både offentlige etater, organisasjoner og en rekke enkeltpersoner som bruker Trygg Trafikk som samarbeidspartner og pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet. Trygg Trafikks distriktsleder vil spesielt gi Statens Vegvesen og Politiet honnør for den støtte og samarbeide de har gitt i forbindelse med Trygg Trafikks ungdomstiltak i fylket. Det samme gjelder MA rusfri trafikk og livsstil som i tillegg til å være en viktig bidragsyter til ungdomstiltakene også har vært behjelpelig med reflekstellinger, telling med sikring av barn i bil og ikke minst stille med hjelpemannskap i forbindelse med Fylkesmesterskapet i presisjonssykling. 15

16 Økonomi og finansiering Trygg Trafikks distriktsleder lønnes av Trygg Trafikk. Fylkeskommunen finansierer de fleste tiltakene som gjennomføres av Trygg Trafikk i fylket. Videre betaler fylkeskommunen husleie til Statens Vegvesen. Distriktslederens telefon- og reiseutgifter betales også av fylkeskommunen. Fylkets Trafikksikkerhetsutvalgs(FTU) budsjett og regnskap for 2012 Tiltak Budsjett Regnskap Differanse Nullvisjonsprosjektet Individtilpasset Kontroll og overvåking Nord-Trøndelag Barn og ungdom i trafikken Minnemarkering for døde i trafikken Bufferkonto Sensor og trafikklærersamling Prosjektering sykkelgård Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Vilt og vegtrafikk Ruskampanje Sum I tillegg til aktivitetsbudsjettet for FTU er det bevilget kr til reise og til husleie. Trygg Trafikks distriktsleder har hovedansvaret for følgende aktiviteter ; 1840 Nord- Trøndelag, Barn og ungdom i trafikken, Minnemarkering for døde i trafikken, Prosjektering sykkelgård og Ruskampanje. 16

17 Frivillig arbeid Trygg Trafikks distriktleder i fylket har et meget godt samarbeid med organisasjoner, lag og foreninger. Mye av dette er listet opp på andre steder i årsrapporten. Jeg vil spesielt nevne følgende samarbeidstiltak; - Motorførernes Avholdsforbund s deltagelse i Fylkesmesterskapet i presisjonssykling, deltagelse med Alkolåsbilen på trafikkdager for russen og andre arrangement, reflekstellinger og telling for sikring av barn i bil. - Flere idrettslag engasjement for trafikksikkerhetsinformasjon internt i lagene og kampanjer i forbindelse med arrangement. - Det store engasjementet som de ulykkes rammede familiene som står bak aksjonen «Lys opp og minnes». Framtidige behov og muligheter Trygg Traffikk s arbeid er forankret i det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet og bygger på Nasjonal transport plan og Nasjonal tiltaksplan på vei I Nord- Trøndelag er trafikksikkerhetsarbeidet forankret opp mot Trafikksikkerhetsplanen for Nord- Trøndelag og årsplanen for 2012 sammen med Trygg Traffikk s egen strategiplan for og handlingsplanen for Opplæring og informasjon er den viktigste delen av Trygg Trafikks arbeide. Videre er pådriverfunksjonen overfor myndighetene og koordinering av det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet en viktig del av vår virksomhet. Læreplanen for skoleverket Kunnskapsløftet har klare kunnskapsmål for trafikkopplæringen i grunnskolen. Etter 4. klassetrinn skal elevene kunne Følge trafikkreglene for fotgjengere og syklister. Etter 7. klassetrinn skal elevene kunne Praktisere trygg bruk av sykkelen som fremkomstmiddel. Etter 10. klassetrinn skal elevene kunne Gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker. For Trygg Trafikk blir det en utfordring å bidra til at kunnskapsmålene for trafikkopplæringen i skoleverket blir gjennomført. Dette gjøres best med god kontakt med kommunene og skolene. I Nord- Trøndelag fungerer dette samarbeidet meget godt men det kan fortsatt bli bedre. FTUs handlingsplan for trafikksikkerhet har hovedfokus på tre prosjekter; Nullvisjonsprosjektet, prosjektet og Barn og unge i trafikken. Trygg Trafikks distriktsleder er med i alle tre prosjektgruppene og er leder for gruppene Barn og unge i trafikken og 1840-prosjektet. Denne planen sammen med Trygg Trafikks planverk vil være det viktigste arbeidsverktøy for Trygg Trafikks distriktsleder i Nord Trøndelag. Som tidligere nevnt vil jeg gi ros til FTU i fylket som er flink til å følge opp sin egen handlingsplan med å bevilge nødvendige midler for å få tiltakene gjennomført. 17

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ARSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG.

ARSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG. TRYGG TRAFIKK ARSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG. +41, Foto; Namdalsavisa 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Værnes, Rådhuset Dato: 12.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk Forebyggende arbeid Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDTRØNDELAG 2016 TRYGG TRAFIKK NORDTRØNDELAG Distriktsleder: Frode Tiller Skjervø Byaveien 21 Postboks 195 7702 Steinkjer Telefon: 934 09 424 Epost: skjervo@tryggtrafikk.no Trygg

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDTRØNDELAG 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDTRØNDELAG 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDTRØNDELAG 2015 Distriktsleder: Frode Tiller Skjervø Byaveien 21 Postboks 195 7702 Steinkjer

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Nullvisjonen innebærer at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre En visjon vi strekker oss mot i trafikksikkerhetsarbeidet 2 Personskadeulykker

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2016 ÅRSRAPPORT 2016 INNHOLD Distriktsleder: Kari Vassbotn Postboks 1403 8002 Bodø Telefon: 450 24 405 Epost: vassbotn@tryggtrafikk.no Prosjektmedarbeider: Tore Jeremiassen

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Ideell organisasjon - Trygg Trafikk er en landsdekkende paraplyorganisasjon for det frivillige

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato:

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 01.06.2017 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: 01.06.2017 Tid: 14:00 1 2 Saksliste trafikk Setebelter i buss, v/statens

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 Kontaktpersoner i Setesdal Lensmann Terje

Detaljer

FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG

FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG (FTU) Årsmelding 2013 Tverretatlig samarbeid Nord-Trøndelag Trafikksikkerhetsutvalget er fylkeskommunens faste utvalg i alle saker som gjelder trafikksikkerhetsspørsmål

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2015 Distriktsleder: Kari Vassbotn Postboks 1403 8002 Bodø Telefon: 450 24 405 Epost: vassbotn@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK NORDLAND FYLKE Trygg Trafikks arbeid i Nordland

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport

trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport Trygg trafikk HEDMARK 2013 Dette er TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier Tove TS-konferanse i Tromsø 16.10. kl 1015: Tema: Hva kan vi bidra med for å nå TS-målene. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Som samferdselsråd

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUSTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2016 INNHOLD Distriktsleder: Paal Ove Sodefjed

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2014 Trygg Trafikk Sør-Trøndelag har i 2014 gjennomført et markant endringsarbeid. Det er ansatt ny distriktsleder, økt

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015 NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA Årsrapport 2015 Ungdomsprosjektet Rekruttering av nye deltakere til Ungdomsprosjektet 2015 startet tidlig i januar, med besøk på videregående skoler (Søgne,

Detaljer

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september Læreplan trafikk - Grunnskole Trinn Tema Forslag til materiell Forslag til aktiviteter Kompetansemål Ansvar 1. Trafikktrening i skolens nærmiljø. Skoleveien Trafikkskilt -gangfelt En støvel og en sko:

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2015 INNHOLD Distriktsleder: Knut Larsen Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø Telefon: 78 96 31 50 eller 932 07 641 Epost: Larsen@tryggtrafikk.no

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Kunnskap og trafikkforståelse

Kunnskap og trafikkforståelse Kunnskap og trafikkforståelse. Læreplan og rammer Resultat av et pilotprosjekt Kristin Eli Strømme og Atle Indrelid Trygg Trafikk, Norge Trygg Trafikk Hovedmål Trafikksikker oppvekst Trafikksikkerhet prioriteres

Detaljer

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla 2014 Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla ÅRSRAPPORT 2014 N ULLVISJONEN I D ATO PÅ NYHETSBREV Trafikksikkerhetsplaner for Søgne, Songdalen og Vennesla er ferdig! Kommunene Søgne,

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status, tre år inn i prosjektet, nettverkstreff Stavanger Hans Martin Sørensen, Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Aktive og trygge barn på skolevei

Aktive og trygge barn på skolevei Aktive og trygge barn på skolevei Bergen 10. mars 2015 Distriktsleder Øivind Støle Trygg Trafikk Hordaland stole@tryggtrafikk.no 977 21 124 Hva Trygg Trafikk jobber med og for Sykling er viktig Sykling

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status tre år inn i prosjektet, Sundvolden februar 2017 Harald Heieraas seniorrådgiver Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Aust-Agder 2011

Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Aust-Agder 2011 Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Aust-Agder 2011 Tiltaksplan for trafikksikkerhet for Aust-Agder 2011 Tiltaksplanen for trafikksikkerhet for Aust-Agder 2011 er basert på Strategiplanen for trafikksikkerhet

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTAGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTAGDER 2016 INNHOLD Distriktsleder: Ole Rath Postboks

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK Sør-Trøndelag

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK Sør-Trøndelag 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK Sør-Trøndelag Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 21.04.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 21.04.2016 Tid 14:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Notater 1/16 Trafikksikker

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2014 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG (FTU) Årsmelding 2012. Foto: Anders Aa. Hagen. Tverretatlig samarbeid Nord-Trøndelag

FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG (FTU) Årsmelding 2012. Foto: Anders Aa. Hagen. Tverretatlig samarbeid Nord-Trøndelag FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG (FTU) Årsmelding 2012 Foto: Anders Aa. Hagen Tverretatlig samarbeid Nord-Trøndelag Trafikksikkerhetsutvalget er fylkeskommunens faste utvalg i alle saker som gjelder trafikksikkerhetsspørsmål

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2016 INNHOLD Distriktsleder: Knut Larsen Henry Karlsens plass 1 9815 Telefon: 78 96 31 50 eller 932 07 641 Epost: Larsen@tryggtrafikk.no

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER 2015 INNHOLD Distriktsleder: Ole Rath Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand Telefon: 926 26 365 E-post: rath@tryggtrafikk.no TRYGG

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møte nr. 04/07 Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, onsdag 27. juni 2007 kl 10.00 på distriktskontoret, Statens hus, Prinsens gt. 1 i møterom 4.135, 1. etasje. Til stede: Meldt forfall:

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2015 INNHOLD Distriktsleder: Elsa Klemetsen Vegkontoret, Mellomveien 40 9007 Tromsø Telefon: 915 75 860 E-post: klemetsen@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK TROMS Trygg Trafikks

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET 2016-19 Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 00DREPTE HARDT SKADDE Innhold 1 Forord... 1 2 Målsetning og strategiske føringer... 1 3 Oppbygging... 1 4 Beskrivelse

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2016 INNHOLD Distriktsleder: Elsa Klemetsen Vegkontoret, Mellomveien 40 9007 Tromsø Telefon: 915 75 860 Epost: klemetsen@tryggtrafikk.no

Detaljer

Statens vegvesen. Hedmark trafikksikkerhetsutvalg - protokoll fra møte 24. september 2015

Statens vegvesen. Hedmark trafikksikkerhetsutvalg - protokoll fra møte 24. september 2015 Statens vegvesen Hedmark trafikksikkerhetsutvalg HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst vegavdeling Marit Nyhuus / 62553632 15/224134-1

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR KOMMUNALT TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I NAMSOS KOMMUNE 2009/2013

TILTAKSPLAN FOR KOMMUNALT TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I NAMSOS KOMMUNE 2009/2013 TILTAKSPLAN FOR KOMMUNALT TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I NAMSOS KOMMUNE 2009/2013 INNLEDNING Namsos kommune er gjennom lovverket pålagt ansvar for trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Kommunen kjenner dette

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Muligheter og utfordringer Drepte i vegtrafikken i Norge 1946-2012 Drepte 1946-2012 Drepte i Europa 3 Utvikling i drepte og hardt skadde i hele landet 2000-2012 og forslag

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I NORD-TRØNDELAG 2014 2017

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I NORD-TRØNDELAG 2014 2017 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I NORD-TRØNDELAG 2014 2017 Bilde: Trygg Trafikk 2011 Trafikksikkerhetsutvalget Høringsutkast Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Forord

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØRTRØNDELAG 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØRTRØNDELAG 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØRTRØNDELAG 2016 TRYGG TRAFIKK SØRTRØNDELAG Trygg Trafikks arbeid i SørTrøndelag er styrt

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2016 TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD Trygg Trafikks arbeid i Østfold er styrt av organisasjonens strategiplan og årlige virksomhetsplaner, samt

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2015 SAMARBEIDSPARTNERE Trygg Trafikk Østfold har hatt et nært og godt samarbeid med følgende: Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Østfold

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato:

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 20.04.2017 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: 20.04.2017 Tid: 14:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Orientering Sykkelulykker

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2016 INNHOLD Distriktsleder: Anne Marit Jordheim Postboks 3563 3007 Drammen Telefon: 971 68 498 E-post: jordheim@tryggtrafikk.no

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Utarbeidet av Livard Eklo. Plan for trafikal opplæring ved Vuku oppvekstsenter

Utarbeidet av Livard Eklo. Plan for trafikal opplæring ved Vuku oppvekstsenter Utarbeidet av Livard Eklo Plan for trafikal opplæring ved Vuku oppvekstsenter VUKU OPPVEKSTSENTER Vuku Oppvekstsenter ligger i øvre del av Verdal kommune. Oppvekstsenteret består av barnehage, barneskole

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK 2016 INNHOLD Distriktsleder: Marianne Mittet Solbraa Postboks 303 2303 Hamar Telefon: 908 80 312 Epost: solbraa@tryggtrafikk.no TRYGG

Detaljer

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Trafikksikker kommune Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Hordaland, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt skadde

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: A20 Arkivsaksnr: 2010/5948-6 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst Trafikkopplæring ved ungdomsskolene

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HORDALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HORDALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Trafikksikker Kommune

Trafikksikker Kommune Kommunalt Trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikker Kommune Levanger 02.03.16 Frode Tiller Skjervø Distriktsleder Trygg Trafikk Nord-Trøndelag Levanger en Trafikksikker Kommune? Trygg Trafikk sitt ønske om

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Hedmark :

Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Hedmark : Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Hedmark 2016 2017: Tiltak: Tidsperiode Ansvar Samarbeidspartnere Mål og beskrivelse Barn: Trafikksikker barnehage Løpende Trygg Trafikk FAU, barnehager, kommuner Mål

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2014/000501-010 02.06.2014 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2013

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2013 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017 1 Fevik skole Plan for trafikksikker skole 2017 KORT OM Fevik skole Fevik skole er en 1 10 skole med ca. 580 elever. Skoleområdet omfatter et kompakt bygg inkludert idrettshall, bibliotek og store utearealer.

Detaljer

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE TRAFIKKSIKKER KOMMUNE SLUTTRAPPORTERING Kommune: Lunner Ansvarlig for arbeidet i kommunen (navn, funksjon/stilling, e- post og mobil/tlf.): Anne Grønvold, rådgiver politikk og samfunn, ang@lunner.kommune.no,

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR Skolene i Rennebu Planen er utarbeidet i 2012 Vedtatt i SU Gjelder fra skoleåret 2012/2013 Trygg Trafikk anbefaler følgende progresjon i trafikkopplæringen 1. trinn: Trafikktrening

Detaljer