TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER 2013

2 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer som et bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter. Trygg Trafikk har et vedtektsfestet ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykker. Trygg Trafikk er både samarbeidspartner med myndigheter og beslutningstagere, og pådriver overfor de samme aktørene, både nasjonalt og lokalt. Trygg Trafikk bygger nettverk og samarbeider med medlemsorganisasjonene om politiske saker med betydning for trafikksikkerheten, og skaper møteplasser. Trygg Trafikk har hovedkontor i Oslo og distriktsledere i alle fylker. Aktiviteten til våre distriktsledere koordineres med fylkesvise planer for trafikksikkerhet. TRYGG TRAFIKKS HOVEDMÅL Trygg Trafikk har vedtatt en strategiplan for Hovedmålene i strategiplanen er: Hovedmål 1: Trygg Trafikk er en ledende aktør i arbeidet for trafikksikker oppvekst. Hovedmål 2: Trygg Trafikk påvirker beslutningstagere til å prioritere trafikksikkerhet. Hovedmål 3: Trygg Trafikk bidrar til at trafikantene tar riktige valg. INNHOLD Aktiviteter s.3 Bindeledd og møteplass... s.7 Økonomi og finansiering...s.8 Omkomne i veitrafikken...s.9 Framtidige behov og muligheter... s.10 Trygg Trafikk i Vest-Agder...s.11 ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 REDAKTØR: Ole Rath DESIGN: October Design AS

3 AKTIVITETER TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER BARNEHAGER Trygg Trafikk har et godt samarbeid med barnehager i fylket. Barnehagene i fylket kontakter ofte Trygg Trafikk i forhold til informasjon, deltakelse på forskjellig nivå, om tilgang på diverse trafikksikkerhetsutstyr og frammøte i barnehager. Trygg Trafikk Vest-Agder prøver å jobbe på et så overordnet nivå som mulig. Derfor blir det ikke tid til så mange oppmøter i barnehager. Dette blir i stor grad kompensert av mine gode kollegaer i Nullvisjonsprosjektene. Disse har et stort antall oppdrag direkte i barnehagene. I så måte blir barnehagene svært godt ivaretatt i fylket. I 2013 ble det holdt to barnehagekurs. Begge disse ble holdt i Kvinesdal. Pga. kommunikasjonsproblemer med Oppvekstkontoret i Kristiansand ble det ikke holdt noen kurs der. Dette er nå ordnet opp i, og for 2014 er det allerede satt opp fire kurs for de ansatte i fylkets barnehager. I tillegg blir det jobbet opp mot barnehager i forhold til sikring av barn i bil, og om trygg bruk av barnehagenes nærmiljø. Dette i samarbeid både med Nullvisjonsprosjektene, UiA og Politiet. Likevel opplever vi at ved tellinger av sikrede barn i bil kommer Vest-Agder ut under lands- gjennomsnittet. Vi vil derfor for framtiden jobbe ekstra for å løfte dette. Blant annet satser vi på å holde egne kurs om emnet i 2014 for å se om vi kan gjøre noe med disse tallene. SKOLER Trygg Trafikk har fire ambassadører i skoleverket. Dette er det høyeste antallet i landet. Vi har to ambassadører på barneskolenivå, og to på ungdomsskolenivå. Disse ambassadørene kurses gjennom Trygg Trafikk, hvorpå de er vår forlengede arm ut i skolene i fylket. De lager trafikksikkerhetsplaner opp mot skolen og skolens nærmiljø, og er behjelpelige med tilsvarende arbeid for andre skoler. En stor takk til ambassadørene. Trygg Trafikk samarbeider med NAF og skolene om sykkelopplæringen på skolene. Dette avsluttes med årlige konkurranser på skolene, hvor de beste elevene sendes til fylkesfinalen i Mandal. Her er det stor deltakelse og svært gode prestasjoner, som viser at dette arbeidet utføres godt rundt på skolene i fylket. Trygg Trafikk har sendt flere lærere på kurs på HiNT (Høgskolen i Nord-Trøndelag) for kursing. Dette er en Populær CD: «Aldri en dag uten en Tarkussang eller flere» Josefine er en god ambassadør for Trygg Trafikk sitt eget beltedyr, Tarkus. Stas med besøk: Det var stor interesse og glede da Tarkus og alle vennene hans kom på besøk i Bamsebo barnehage. 3

4 Unikt design: Noen av hjelmene som elever ved Møvig skole i Kristiansand laget under pilotprosjektet om sykkelhjelm som skolen deltok i. forberedelse i forhold til det nye valgfaget som kommer på ungdomstrinnet, Trafikk valgfag. Dette arbeidet vil også fortsette i 2014, blant annet med samarbeid med Oppvekstkontoret i Kristiansand. Trygg Trafikk samarbeider med «Beintøft» kampanjene i fylket for å på en trygg måte øke andelen som går og sykler til skolen. Videre deler vi ut en refleksvest til alle førsteklassingene i samarbeid med AKT. Vi har også en refleksbrukkonkurranse hvor mange av fylkets skoler deltar, med tall som viser opptil 100 % bruk av refleksvest på alle elevene i de beste klassene gjennom hele vinteren. Dessuten har vi en konkurranse hvor vi finner fram alle refleksene vi har hjemme, hvorpå vi henger disse på klærne til vinterbruk. Her har de beste klassene samlet over 20 reflekser hver i snitt, så alle i familien skal være godt sikret. I 2013 deltok fire ungdomsskoler i Vest-Agder på et nytt pilotprosjekt i forhold til utarbeidelse til ny fagplan for det omtalte Trafikk Valgfag. Dette ble kalt «Oppdrag sykkelhjelm», og skal bli en viktig del av det nye faget. Disse skolene gjorde en stor innsats og elevene deltok meget aktivt i å gjøre dette arbeidet så godt som det ble. Stor takk til dem. Trygg Trafikk sitt undervisningsmateriell er tilgjengelig for alle skolene, og mange skoler har også vunnet materiell i premier ved diverse arrangementer. I forhold til videregående skoler holder Trygg Trafikk hver høst et todagers seminar for elever ved fylkets videregående skoler. Dette holdes på Rosfjord Strandhotell. Her får de kjennskap til hvem de kan bruke i forhold til å holde sin egen trafikksikkerhetsdag på skolene neste vår. Her stiller Nullvisjonene opp, Politiet, SVV, Ambulansepersonell, Brannmannskap, 18 pluss, og flere andre foredragsholdere. De fleste skolene gjør en formidabel jobb i forhold til å følge opp dette, og Trygg Trafikk er godt fornøyd med dette samarbeidet. Vi i Trygg Trafikk er også så heldige at vi får lov å komme på UiA, både i Grimstad og Kristiansand, og holde kurs for kommende førskolelærere og grunnskolelærere. Slik får vi et forhold til alle kommende førskolelærere og lærere, hvilket gjør det lettere for dem å senere ta kontakt med oss. De får også sin første innføring i emnet trafikksikkerhet, noe de alle vil møte igjen på sine arbeidsplasser. Takk til UiA for dette. ANNET I tillegg til at Trygg Trafikk foretar tellinger av sikrede barn i bil, og refleksbruken i fylket, holder vi blant annet en egen Nasjonal refleksdag. På denne dagen deles det ut reflekser, holdes refleksbruk demonstrasjoner sammen med politi og skoler og masse annet. Takk til alle som hjelper med denne dagen. Både Trygg Trafikk og Nullvisjonene er opptatt av refleksbruken blant nye landsmenn, og vi har holdt flere kurs/ opplæring for disse på diverse asylmottak o.l. Trygg Trafikk gjør direkte framstøt i forhold til sykkelhjelmbruk i fylket. Vi har demonstrasjoner av sykkelhjelmer, og deler ved flere anledninger ut hjelm i premier ved disse tilstelningene. På bilfri dag var vi aktive i forhold til sykkelhjelmdemonstrasjon. Noe tilsvarende hadde vi på UiA og på sykehuset. 4

5 TRYGG TRAFIKK SOM BINDELEDD OG MØTEPLASS Distriktsleder i Trygg Trafikk Vest-Agder deltar så ofte som det lar seg gjøre i fora hvor politikere og andre beslutningstakere deltar. Blant annet har det vært møter med alt fra kommunepolitikere, via fylkeskommunale politikere til stortingspolitikere. Kommunikasjonen er god, og Trygg Trafikk i Vest-Agder føler at de blir hørt når beslutninger skal tas. Samarbeid med Statens vegvesen og politiet i fylket går også bra, og Trygg Trafikk blir også her ofte bedt til deltakelse i diverse fora hvor trafikksikkerhet omhandles. Samarbeidet med Fylkeskommunen er etter min vurdering meget godt. For distriktslederne er fylkeskommunen en viktig samarbeidspartner. Trygg Trafikk er med i fylkets TS-gruppe, og bisto i 2013 fylket i å lage ny trafikksikkerhetsplan. Det er fylket som organiserer og i sammen med de respektive deltakende kommuner som driver Nullvisjonsprosjektene. Trygg Trafikk sitter i styringsgrupper og arbeidsgrupper i disse prosjektene. Nå er 12 av fylkets 15 kommuner med i et Nullvisjonsprosjekt, og målet er å få inn to av de tre siste, nemlig Mandal og Lindesnes også. Foreløpig er det ingen plan om å innlemme Kristiansand i disse prosjektene. Nullvisjonsprosjektene fungerer godt, og gjør en utmerket jobb i sine respektive kommuner. Blant annet som avlasting for Trygg Trafikk. Det gjøres ved at de følger opp mange ting som ellers ville blitt lagt på Trygg Trafikk. Så dette er til stor hjelp for Trygg trafikk, og noe Trygg trafikk er takknemlig for. 18pluss og Trafoen er to andre prosjekter som drives gjennom fylkeskommunen. Også her er Trygg trafikk representert i styrings- og arbeidsgrupper, og får dermed «hands on» i forhold til dette arbeidet. I 2013 oppnådde Trafoen å få gjennom sin deltaker nummer , noe som ble behørig feiret. Gratulerer til alle som har fått dette til, og i særdeleshet Geir Sundet, som har hatt hovedansvaret på Trafoen. 18pluss og Trafoen gjorde en kjempejobb i 2013, og Trygg trafikk ser fram til et godt samarbeid også i Nyttårsaksjonen er en annen arena hvor Trygg trafikk, sammen med mange andre bidrar til å sette søkelyset på trafikksikkerhetsarbeidet. Trygg Trafikk deltar aktivt i arbeidsgruppen med dette prosjektet. Tilbakemeldingene på siste års arbeid og markering har vært svært god, og vi kan vel si at formen for hvordan vi ønsker aksjonen framover er funnet. Trygg Trafikk sitter også i sykkelgruppa, som deltaker i styringsgruppa. Gruppa er med på å fremme Kristiansand som sykkelby, og framdriften av et stort prosjekt med «sykkelstamveg» gjennom hele byen. Trygg Trafikk prøver å være en aktiv brikke i det lokale miljøet i forhold til trafikksikkerhet. Det er mange beboere i fylket som kontakter trygg trafikk (i 2013 var det over 200 hendvendelser) for veiledning og råd. Trygg trafikk prøver å følge opp dette arbeidet så godt det lar seg gjøre, og får i noen situasjoner god hjelp av Nullvisjonslederne. I dette ligger det mye oppfølgingsarbeid, blant annet med befaringer og møtevirksomhet med enkeltstående, velforeninger o.l. «Trygg Trafikk prøver å være en aktiv brikke i det lokale miljøet i forhold til trafikksikkerhet.» 5

6 ØKONOMI OG FINANSIERING Trygg Trafikks distriktsleder lønnes av Trygg Trafikk. Driftsbudsjettet dekkes i stor grad av Vest-Agder Fylkeskommune. Driftsbudsjettet for 2013 var på kroner. Dette er det samme beløpet som året før. I Fylkeshuset er vi så heldige at vi ikke betaler husleie, hvilket vi selvsagt er svært takknemlig for. Det betyr at i praksis har jeg hatt en økning i budsjettet på de tre siste år. Også i 2013 holdt jeg meg innenfor budsjettet, og satt igjen med et lite overskudd. Overskytende midler vil i stor grad bli brukt i forhold til nye prosjekter. Dette dreier seg om prosjekter som ambassadørordningen, og deltakelse i nye prosjekter gjennom Trygg Trafikk. Videre er det en økning i konkurranser opp mot barn og ungdom som koster. Jeg vurderer dette som fornuftig bruk av midler får og nå de måltall vi setter oss i Trygg Trafikk. Det vil nok også bli et større reisebudsjett for 2013 da flere kurs, samarbeid med ambassadørene og oppdrag i forhold til prosjekter i Trygg Trafikk nasjonalt medfører mer reising. Det vil ikke bli bedt om økte rammer for OMKOMNE I VEGTRAFIKKEN I 2013 OMKOM 189 PERSONER I VEITRAFIKKEN, VISER FORELØPIGE TALL FRA TRYGG TRAFIKK. DET ER EN MARKANT ØKNING FRA ÅRET FØR PÅ OVER 30 %. I de tre foregående årene har vi opplevd en reduksjon i antallet omkomne. I 2010 omkom 208 mennesker på norske veier. I 2011 gikk 37 færre liv tapt (168), og i 2012 sank tallet ytterligere, til 154. Går en tilbake til år 2000 døde 341 på norske veier. VEST-AGDER Etter flere år med rundt 12 omkomne personer I trafikken I Vest-Agder de siste årene, hadde vi en gledelig nedgang i personer døde da i trafikken i Vest-Agder. Og samme lave tall hadde vi i Selv om vi på landsbasis hadde en økning i 2013 hadde vi i Vest-Agder ingen økning, hvilket jo selvsagt er gledelig. Av de 6 som døde i trafikken i Vest-Agder var det ingen barn. Selv om hvert dødsfall er en tragedie er det ekstra vondt når barn dør. Så det at vi ikke mistet noen barn er ekstra gledelig : Utforkjøring med personbil i Lindesnes da en bil landet på taket i elva like ved E 39 ved Fardal i Lindesnes : Kollisjon med personbil i Lindesnes. Vogntog og personbil frontkolliderte på E 39 ved Fasselandsvatnet : Utforkjøring med MC i Marnardal. Mann omkom i MC-ulykke på Bjelland : Singelulykke med lastebil i Marnardal. Mann omkom i en klemulykke ved Øyslebø : Kollisjon med personbil i Flekkefjord. To biler frontkollidert på E 39 i Flekkefjord : Utforkjøring med personbil i Søgne. Mann omkom etter å ha kollidert i fjellveggen i bunnen av Trybakken. 6

7 FRAMTIDIGE BEHOV OG MULIGHETER TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I VEST-AGDER SKAL BIDRA TIL Å REDUSERE ANTALL DREPTE OG HARDT SKADDE I TRAFIKKEN. Målet for perioden var en reduksjon av hardt skadde og drepte I trafikken på 20 %. Selv om man hadde færre ulykker i perioden enn de foregående år oppnådde man ikke det ønskede tall Målet for perioden var også 20 % nedgang. Tallet på skadde i trafikken sank fra 338 til 287. En reduksjon i prosent på ca. 15 % allerede første år. Tallet på drepte var 12 i 2010 og 6 i En reduksjon på 50 %. Langt lavere enn forventet. Ikke desto mindre gledelig. Så opplevde vi på landsbasis at 2013 ble et stygt år når det gjelder alvorlige ulykker, men uten at det ble tilsvarende stygge tall i Vest-Agder. Dette skal vi si oss veldig fornøyd med, og gjøre alt vi kan for at skal fortsette. I Vest-Agder er det gjort mye godt trafikksikkerhetsarbeid. Blant annet har de forskjellige Nullvisjonsprosjektene lagt ned et godt arbeid for å opplyse befolkningen om trafikksikkerhet, og hvordan hver enkelt av oss kan gi vårt bidrag i trafikken for å gjøre den sikrere. Videre bør det vurderes hvorvidt man skal gå enda hardere på de kommuner som ikke er med for å få dem inn i prosjektene. Vennesla er kommet med siden sist, men Mandal og Lindesnes står fremdeles utenfor. 18 pluss og Trafoen gjør masse godt arbeid opp mot ungdom, og til dette arbeidet er det satt av mer midler til for å prøve å få enda flere ungdom innom disse meget gode kursene. I 2013 mistet Trafoen sin leder, og på slutten av året fikk vi en omstrukturering i forhold til 18pluss og Trafoen. Leder for 18pluss blir nå leder for begge deler, og ny medarbeider blir satt inn. Håper dette faller godt ut, og lykke til for den nye medarbeideren der. Håper at det gode samarbeidet også fortsetter med den nyansatte. I forhold til barn og unge har kunnskapsløftet stadfestet trafikksikkerhetsarbeid i læreplanene for både barne- og ungdomskolene. Dette arbeidet må følges opp i forhold til hver enkelt skole. Det er viktig å prøve å motivere lærerne til å ta dette arbeidet seriøst, og hjelpe dem med den nødvendige kompetanse for å kunne gi barn og unge det de trenger for å nå målene i læreplanen. Her er Trygg Trafikk sine nettsider og mange kurstilbud til meget god hjelp. Her vil ambassadørene kunne gjøre en jobb, og de barnehagekurs vi skal holde i løpet av 2014 vil være en styrke her. Videre har Trygg Trafikk sentralt vært med å implementere Trafikalt grunnkurs inn i den nye valgfagsordningen i ungdomsskolen, og Trygg Trafikk har vært en bidragsyter i forhold til faglig innhold. Også her følger vi opp med kursing av lærere, et arbeid som må videreføres i Arbeidet med den voksne befolkningens eget ansvar for økt trafikksikkerhet og som rollemodeller bør forseres. Det kan være behov for å stå tydeligere fram i budskapet om hva som skaper et flertall av ulykkene, og vårt eget ansvar for å forhindre at dette skjer. Helt hvordan dette arbeidet skal gjøres har jeg ikke noe fullgodt svar på. Dette er et arbeid som krever oppmerksomhet i tiden som kommer. Nye tall viser at det er gruppen 40 år + som er den gruppen som øker mest i forhold til trafikkfare. Kanskje må vi vurdere spesiell oppfølging av disse? Hva med 40/45+, slik som 65+? Og kanskje må vi prøve å få både 18pluss, 40+ og 65+ obligatoriske? I 2013 ble det et økt fokus på veistandard i Vest-Agder fylke. Både lokale og nasjonale politikere har lagt stor vekt på at veien i vårt fylke må bedres, og både demonstrasjoner og kampanjer i fylket har vært med på å sette fokus på veien. At dette er kjærkomment kan det ikke være tvil om. For vi har ett etterslep her i fylket som gjør at det er et fylke som virkelig trenger oppmerksomhet og tiltak. Media har også i løpet av 2013 satt økt fokus på trafikksikkerhetsarbeidet. Dette er kjærkomment og viktig. Et lite hjertesukk her må være at media nok ikke alltid har den nødvendige profesjonalitet i forhold til vinklingen av disse sakene. Alt arbeid som legges ned for å bedre trafikkbilde og kan være med på å redusere trafikkulykker er bra. Så får vi håpe at denne innsatsen ikke har vært forgjeves, og at arbeidet med bedre veier og en bedre jernbane som kan avlaste veiene i Vest-Agder blir forsert i tiden som kommer. «Arbeidet med den voksne befolkningens eget ansvar for økt trafikksikkerhet og som rollemodeller bør forseres.» 7

8 TRYGG TRAFIKK I VEST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 Trygg Trafikks arbeid i Vest-Agder er styrt av organisasjonens strategiplan og årlige virksomhetsplaner, samt Strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene for , med tilhørende tiltaksoversikt. Fellessekretariatet i Vest-Agder ble opprettet i 1987, med Liv Falkum som fylkessekretær. Senere ble hennes tittel distriktsleder. Liv Falkum gikk av i stillingen , og stillingen ble da besatt av Ole Rath, med en overlapping fra Ole Rath har kontor ved Regionalavdelingen i Fylkeshuset, hos Vest-Agder fylke. Distriktslederen er lønnet av Trygg Trafikk, mens driftsbudsjettet er dekket gjennom midler fra Vest-Agder fylke. Distriktsleder : Ole Rath Besøksadresse : Tordenskjolds gate 65, 4614 Kristiansand Postadresse : Postboks 517, Lundsiden, 4605 Kristiansand Mobiltelefon : E-post : Samarbeidspartnere Vest-Agder fylkeskommune, Statens vegvesen, Fylkesmannen i Vest-Agder, Agder politidistrikt, Agder fotballkrets, Barnas hus, Biskopen i Agder og Telemark, kommunene i Vest-Agder, Gjensidigefondet, MA, miljøetaten, NAF, Nullvisjonsprosjektene i Vest-Agder, Pedagogisk senter i Kristiansand, Skandinavisk trafikksenter, UiA, Sørlandssenteret, Røde kors, Beintøft, AKT, Pensjonistforeningen i SVV, de videregående skolene i fylket, grunnskolene og barnehager i fylket. TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD Tordenskjolds gate 65, 4614 Kristiansand Postboks 517, Lundsiden, 4605 Kristiansand Tlf: TRYGG TRAFIKK Tollbugata 32 Postboks 277 Oslo Sentrum, 0103 Oslo Tlf:

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 1

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 1 ÅRSRAPPORT 2012 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 1 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD TRYGG TRAFIKK 04 Dette var 2012 06 Askeland vil redde liv 09 Ambassadørar i skulen 10 Godt samarbeid 11 Trafikksikker kommune 12

Detaljer

Versjon: 18.12.12. Årsrapport 2012

Versjon: 18.12.12. Årsrapport 2012 Versjon: 18.12.12 Årsrapport 2012 Innledning Sykkelbyen Alta er et samarbeidsprosjekt mellom Finnmark fylkeskommune, Statens Vegvesen og Alta kommune. Hver av partene har investert kr 5 milllioner hver

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse 1. Forord Når dette Handlingsprogrammet vedtas har fylkeskommunene vært landets største vegeiere i snart fire år. Dette er en svært omfattende oppgave som skaper stor oppmerksomhet om fylkeskommunens arbeid.

Detaljer

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008 S I dette nummer: >> 2 Leder >> 3 43 000 drepte per år på veiene i EU på vei mot et tryggere samfunn Ski Kommune Nr 2 / 2008 ikkert! >> 4 Dødsfall som følge av arbeidsulykker øker >> 4 Skjerpede ROS-krav

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder

Utdanningspolitiske satsingsområder 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta har utformet spørsmål som omhandler de viktige sidene av utdanningspolitikken i Alta kommune. Prosessen med å utforme kravene har gått

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 Elevinvolvering Egge ungdomsskole Alle skal med! Alle skal med! Dette skal være en ledesnor i alt arbeidet i skolen. Det innebærer at alle elever skal

Detaljer

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009 Prosjektplan Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009 Revidert 15.1.2009 INNLEDNING...3 Prosjektet Trygge Lokalsamfunn...4 Prosjektmål...5 Hovedmål...5 Omfang og avgrensing...6 Organisasjon7 Økonomi...8 Kostnader...8

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer