Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009"

Transkript

1 Møteplass Medborgere/ Best på service Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009

2 Om undersøkelsen Møteplass Medborgere/ Best på service

3 Bakgrunn og formål med undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i forbindelse med prosjektene: Best på Service og Møteplass Medborgere-MSM. Gjennomført av TNS Gallup på oppdrag for Fredrikstad kommune. Sentrale tema: hvordan innbyggerne vurderer kommunens service og omdømme, og.. muligheten forpåvirkning og innflytelse i kommunale prosesser,opplevd trygghet og egne bidrag til et bedre miljø/klima. Hovedmålet med prosjektet Møteplass Medborgere MSM MSM er er å øke innbyggernes påvirkning og deltakelse i politiske og administrative prosesser. Prosjektet Best på service har som hovedmål å gjøre Fredrikstad kommune til landets beste på service. Møteplass Medborgere/ Best på service > Om undersøkelsen 3

4 Målgrupper Målgruppen for undersøkelsen er befolkningen i Fredrikstad kommune 15 år eller eldre. De 7 lokalområdene er: Engelsviken lokalsamfunnsområde Manstad lokalsamfunnsområde Gressvik lokalsamfunnsområde Trosvik lokalsamfunnsområde Ambjørnrød lokalsamfunnsområde Hauge lokalsamfunnsområde l Skjærviken lokalsamfunnsområde Møteplass Medborgere/ Best på service > Om undersøkelsen 4

5 Metode og utvalg Postalt spørreskjema med mulighet for å svare elektronisk (på internett med brukernavn og passord) for de som ønsker det. Utvalget (adresselistene som ligger til grunn for utsendelsen) er trukket fra folkeregisteret. Feltarbeidet er gjennomført i perioden 15. juni til 2. september Det er gjennomført to purringer i denne perioden, første purring 2. juli (med spørreskjema) og andre purring 21. august (uten spørreskjema). Det ble til sammen sendt ut 2300 spørreskjema hvorav 782 spørreskjema til personer med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn og 1518 skjema til den øvrige befolkningen. Utvalget er stratifisert etter lokalområde og opprinnelsesland. Møteplass Medborgere/ Best på service > Om undersøkelsen 5

6 Utsending og responsrate Stratifisert utvalg etter lokalområde og opprinnelsesland (vestlig/ ikke-vestlig) Lokalområde Nettoutvalg Bruttoutvalg Bruttoutvalg korrigert for retur Returprosent Responsrate Engelsviken ,0 % % Manstad ,6 % % Gressvik % 1, % Trosvik ,1 % % Ambjørnrød ,5 % % Hauge ,1 % % Skjærviken % 1, % Kommunen for øvrig ,1 % % Total ,3 % % Møteplass Medborgere/ Best på service > Om undersøkelsen 6

7 Representativitet Utvalget er underrepresentert av yngre i aldersgruppen år, og noe overrepresentert av personer i aldersgruppen år Kjønn Fordeling i prosent N Utvalg Populasjon Alder (15 år +) Fordeling i prosent N Utvalg Populasjon Mann Kvinne Total Ubesvart 38 Total år år år Total Møteplass Medborgere/ Best på service > Om undersøkelsen 7

8 Representativitet (forts) Forventede skjevheter mht til lokalområder og opprinnelsesland (stratifisert utvalg) Lokalområde Fordeling i prosent Opprinnelsesland Fordeling i prosent N Utvalg Populasjon Engelsviken Manstad Gressvik Trosvik Ambjørnrød Hauge N Utvalg Populasjon Vestlig Ikke vestlig Total Skjærviken Kommunen øvrig for Total Møteplass Medborgere/ Best på service > Om undersøkelsen 8

9 Kontakt med kommunen Kontakt med kommunen de siste 12 månedene. Har du hatt kontakt med kommunen de siste 12 månedene? N Andeler i prosent Ja, med politikere 30 5 Ja, med administrasjonen Nei Total 100 Ubesvart Møteplass Medborgere/ Best på service > Om undersøkelsen 9

10 Spørreskjema Første del kartlegger innbyggernes vurderinger på temaområdene til prosjektet Møteplass Medborgere Bygger på en tilsvarende undersøkelse som er gjennomført i Uddevalla kommune i Andre del kartlegger innbyggernes vurderinger av tjenestetilbudet i kommunen knyttet til prosjektet Best på service. Bygger blant annet på den innbyggerundersøkelsen TNS Gallup gjennomførte for Fredrikstad kommune i Møteplass Medborgere/ Best på service > Om undersøkelsen 10

11 Rapportering Tekstrapport + webportal med rapportgenerator Sammenlikningstall for alle spørsmål som er stilt likelydende fra: Medborgarundersökningen 2008 for Uddevalla kommune (SCB tilsvarer SSB i Norge) Fredrikstad kommunes innbyggerundersøkelse i 2003 (TNS Gallup). Gjennomsnittsberegningene for alle spørsmål med 10-punktsskala og 6-punktsskala er omregnet til en skala fra 0 til 100 for å standardisere resultatmålene for undersøkelsen. Møteplass Medborgere/ Best på service > Om undersøkelsen 11

12 Statistisk usikkerhet og feilmarginer Resultatene må tolkes med forsiktighet! Feilmarginer for lokalområdene, kommunen for øvrig, opprinnelsesland, og totalt: Feilmarginer Svar vi måler på (+/- feilmargin) Antall 50 % 25 % 10 % 5% intervju Engelsviken 58 12,9 % 11,1 % 7,7 % 5,6 % Manstad 57 13,2 % 11,4 % 7,9 % 5,8 % Gressvik 67 12,22 % 10,6 % 73% 7,3 53% 5,3 Trosvik 73 11,7 % 10,1 % 7,0 % 5,1 % Ambjørnrød 49 14,2 % 12,3 % 8,5 % 6,2 % Hauge 86 10,7 % 9,2 % 6,4 % 4,6 % Skjærviken 46 14,6 % 12,6 % 88% 8,8 64% 6,4 Kommunen for 240 6,4 % 5,6 % 3,9 % 2,8 % øvrig Vestlig 148 8,0 % 7,0 % 4,8 % 3,5 % opprinnelse Ikke vestlig 528 4,3 % 3,8 % 2,6 % 1,9 % opprinnelse Totalt 676 3,8 % 3,3 % 2,3 % 1,7 % Møteplass Medborgere/ Best på service > Om undersøkelsen 12

13 Møteplass Medborgere Møteplass Medborgere/ Best på service

14 Innbyggernes vurderinger oppsummert (MSM) Relativt gode vurderinger av nærmiljøet, avfallshåndteringen, og opplevelsen av trygghet i kommunen (flertallet gir en god vurdering) Middelmådige vurderinger av forhold ved gang- og sykkelveier, og tilgjengelighet og informasjon (om lag halvparten av brukerne gir en god vurdering) Svake vurderinger av innbyggernes påvirkning i og tillit, samt innflytelse l (flertallet gir en dårlig vurdering) Vurderinger etter temaområde (kun skalaspørsmål) Nærmiljø Avfallshåndtering Gang- og sykkelveier Trygghet i kommmunen Tilgjengelighet g g og informasjon Påvirkning og tillit Innflytelse 35 Alle besvarelser (676) Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 14

15 Nærmiljøet Mest fornøyd med: landskapet og naturen (55 prosent fornøyde) Minst fornøyd med: parker, grøntområder og fritidsområder (33 prosent fornøyde). Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 15

16 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 16

17 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere

18 Avfallshåndtering Flertallet av innbyggerne er svært fornøyde med avfallshåndteringen (56 prosent) Den viktigste årsaken til å være misfornøyd med avfallssystemet er at man mener det er for lite kildesortering (37 prosent mener at det er for lite kildesortering) Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 18

19 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere

20 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 20

21 Renhold Innbyggerne er mindre fornøyde med utendørs renhold i kommunen. Dette gjelder spesielt kommunes grep mot graffiti og annet hærverk (44 prosent misfornøyde). Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 21

22 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere

23 Gang- og sykkelveier Innbyggerne er mindre tilfredse med gang- og sykkelveiene i kommunen. Snittscore 45 poeng. Dette gjelder spesielt snøryddingen som vurderes som svært mangelfull (58 prosent er misfornøyde med dette) Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 23

24 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 24

25 Kommunikasjon og transport (bare yrkesaktive) Flertallet bruker bil til og fra jobb. Bil dominerer den daglige transporten i kommunen. Én av fire bruker sykkel. Kollektivandelen er lav (under 18 prosent) 13 prosent oppgir at de har klippekort, flerreisekort, månedskort eller liknende for reiser med kollektivtransport Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 25

26 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 26

27 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere

28 Kommunikasjon og transport (bare yrkesaktive) Bilister nevner mange grunner til at de ikke reiser kollektivt: Viktigste (konkrete) barrierer: for få avganger og at det tar for lang tid Hva skal til for å sykle til/ fra jobben? Tilgangen til sykkelveier og snørydding framstår som de viktigste barrierene Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 28

29 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 30

30 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 29

31 Kommunikasjon og transport (bare yrkesaktive) De fleste som kjører bil har tilgang til gratis parkering ved arbeidsplassen. Andelen som betaler for parkeringen er lav (20 prosent). Om lag én tredjedel får dekket noen eller en vesentlig del av kostnadene knyttet til bilbruk. Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 31

32 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 32

33 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere

34 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 34

35 Trygghet Opplever trygghet for seg selv og sine nærmeste i nærmiljøet, men i mindre grad i kommunen generelt. Gjennomsnittet av innbyggerne mener trygghetsopplevelsen kan bli bedre: Den oppleves ikke som tilfredsstillende sammenliknet med en tenkt ideell kommune. Størst utrygghet i forhold til vold og innbrudd og trygghet utomhus på kvelden/ natten. Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 35

36 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 36

37 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere

38 Tilgjengelighet, informasjon og åpenhet Et område med potensial for forbedringer (i følge innbyggerne) Spesielt tilgjengligheten til politikere men også medarbeidere og ledere i administrasjonen. Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 38

39 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 39

40 Tilgjengelighet, informasjon og åpenhet Innbyggerne foretrekker å få informasjon fra kommunen i posten. Deretter følger informasjon gjennom media, på kommunens nettsider og e-post. 80 prosent har tilgang til internett. Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 40

41 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere

42 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere

43 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere

44 Påvirkning og tillit Innbyggerne har generelt liten tillit til hvordan kommunen styres. De er spesielt misfornøyde med mulighetene for å påvirke: kommunale beslutninger (65 prosent ikke fornøyd) og administrasjonens beslutninger vedrørende tjenestetilbudet (70 prosent ikke fornøyd). Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 44

45 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 45

46 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere

47 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere

48 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere

49 Fredrikstad versus Uddevalla Uddevalla oppnår en bedre vurdering enn Fredrikstad når det gjelder parker, grøntområder og fritidsområder (71 mot 55 poeng). Uddevalla vurderes som bedre på samtlige forhold knyttet til renhold. Uddevalla vurderes som bedre på snørydding av gang og sykkelveier. Fredrikstad oppnår en bedre vurdering enn Uddevalla i vurderingen av nærmiljøet i forhold til befolkningens ideal (58 mot 46 poeng). Innbyggerne i Fredrikstad kommune opplever i større grad trygghet i kommunen enn innbyggerne i Uddevalla kommune (8-10 indekspoeng differanse) Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 49

50 Andre sammenlikningstall Resultater fra TNS Gallups nasjonale kommuneundersøkelse (2004). Lytte til innbyggerne: TNS Gallup 2004: Påstand Kommunen lytter til innbyggerne (enig uenig): score 40 poeng i kommuner med til innbyggere Fredrikstad 2009: Hvordan kommunepolitikerne lytter til innbyggernes synspunkter : score 31 poeng. Flere sammenliknbare resultater vil bli tilgjengelige når Moderniserings og fornyingsdepartementet publiserer resultatene fra sin nasjonale kommuneundersøkelse (feltarbeid i 2009) Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 50

51 Lokalsamfunnsområdene Generelt få signifikante forskjeller. Ingen signifikant forskjell i vurderingene knyttet til målsettingene nå (dette er en nullpunktsmåling). Innbyggerne på Manstad og i Skjærviken er misfornøyde med tilgangen på gang- og sykkelveier. Manstad: 88 prosent mener tilgangen ikke er bra Skjærviken: 66 prosent mener tilgangen ikke er bra Snitt for kommunen: 36 prosent ikke bra. Innbyggerne på Manstad og i Skjærviken oppgir også i størst grad tilgang til sykkelveier som barriere for å sykle til jobben (hhv 40 og 48 prosent, mot 28 prosent ellers i kommunen). Utbredelsen av klippekort og lignende er høyest i Skjærviken (26 prosent) og lavest på Manstad (5 prosent) og Ambjørnrød (3 prosent). Andelen bilbrukere (som fører) er høyest blant de som er bosatt på Gressvik (72 prosent) og Ambjørnrød (74 prosent) Barrieren mot å reise kollektivt For få avganger rapporteres i størst grad av de som er bosatt på Manstad (57 prosent) og Ambjørnrød (46 prosent). Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 51

52 Aldersgrupper Yngre generasjoner er mindre tilfreds med avfallshåndteringen enn eldre. De eldste føler seg mer uttrygge enn gjennomsnittet og De eldste innbyggerne vurderer i mindre grad tryggheten i Fredrikstad som tilfredsstillende sammenliknet med en tenkt ideell kommune. De eldste ønsker i større grad informasjon i posten, og i mindre grad informasjon på kommunens nettsider. De yngre ønsker seg i sterkere grad informasjon i media, mens aldersgruppen år er den som i størst grad ønsker seg informasjon på e-post. Eldre har i mindre grad tilgang til internett. Blant de mellom 30 og 59 år kjører prosent bil som fører til og fra jobb. Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 52

53 Kjønn Kvinner får i mindre grad dekket parkeringsutgifter på jobb enn menn (79 får ingen dekning vs. 52 prosent blant menn). Uttrygget i forhold til vold og innbrudd er mer utbredt blant kvinner (28 prosent ikke fornøyd) Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 53

54 Ikke-vestlig opprinnelse Vurderer kommunen som noe bedre når det gjelder renhold (utendørs). Gater og veier + 12 poeng Parker og offentlige plasser +11 poeng Grep mot grafitti og annet hærverk + 17 poeng Mindre utrygge i forhold til vold og innbrudd (46 prosent fornøyde vs. 26 prosent for hele kommunen) Vurderer i større grad tryggheten i Fredrikstad som tilfredsstillende sammenliknet med en tenkt ideell kommune (40 prosent mener kommunen er nært opp til idealet vs. 22 prosent i snitt for kommunen) Vurdere muligheten for å få snakket med en kommunepolitiker som høyere. Opplever i høyere grad at de har muligheter for innflytelse på kommunale beslutninger. Opplever i høyere grad at kommunen oppfyller deres forventninger mht til innsyn og innflytelse. Har i mindre grad tilgang til internett enn vestlige (67 prosent vs 80 prosent). Gjelder også på jobb. Andelen som kjører bil som fører er lavere (36 vs. 53 prosent) Har i mindre grad tilgang til gratis parkering med godt mer plasser (36 prosent vs. 53 prosent i snitt) Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 54

55 Best på service Møteplass Medborgere/ Best på service

56 Tilfredshet med kommunale tjenester 35 kommunale tjenester blir evaluert i undersøkelsen. Både brukerne av tjenestene og publikum som ikke bruker tjenestene gir uttrykk for sine meninger. Det er til dels store forskjeller i tilfredshet med de ulike tjenestene. Hovedbildet er imidlertid at innbyggerne er mer fornøyd enn misfornøyd med de kommunale tjenestene sett under ett. Andelen fornøyde brukere er høyere en andelen misfornøyde brukere i 33 av 35 tjenester. I 22 av 35 tjenestene er andelen svært fornøyde brukere (som har gitt karakteren 5 eller 6) over 50 prosent. Møteplass Medborgere/ Best på service > Best på service 56

57 Beste og svakeste vurdering De tjenestene som får de beste vurderingene i undersøkelsen er kinotilbudet, biblioteket, kulturskolen, og barnehagen. 92 prosent av kinogjengerne er svært fornøyde med kinotilbudet (90 poeng) 77 prosent av de som er brukere av kulturskolen (obs kun 21 personer!) er svært fornøyde (81 poeng) 75 prosent av bibliotekbrukerne er svært fornøyde med biblioteket (80 poeng) 74 prosent av de foresatte er fornøyde med barnehagen (78 poeng). De tjenestene som får de svakeste vurderingene er kontoret for byggesaker, barneverntjenesten, aldershjem og NAV-kontoret. 36 prosent er svært misfornøyde med kontoret for byggesaker (46 poeng) 32 prosent er svært misfornøyde med barneverntjenesten (47 poeng NB her er det kun gjort 19 intervju) 31 prosent er svært misfornøyde aldershjemmet du/dine benytter (48 poeng) 33 prosent er svært misfornøyde med NAV-kontoret (50 poeng). Møteplass Medborgere/ Best på service > Best på service 57

58 Økt tilfredshet For 5 av de 35 evaluerte tjenestene har brukertilfredsheten økt med 10 indekspoeng eller mer fra 2003 til Kommunale avgifter (i forhold til hvor mye man får igjen), økning fra 38 til 53 poeng. Museumstilbudet, økning fra 60 til 75 poeng. Barneskolen, økning fra 60 til 75 poeng. Tilbudet på kunstutstillinger, økning fra 64 til 76 poeng. Drikkevannskvaliteten, økning fra 67 til 77 poeng. Ingen av de evaluerte tjenestene har signifikant dårligere resultat i 2009 enn i 2003! Møteplass Medborgere/ Best på service > Best på service 58

59 Møteplass Medborgere/ Best på service > Best på service

60 Møteplass Medborgere/ Best på service > Best på service

61 Tilfredshet med kommunale tjenester Møteplass Medborgere/ Best på service > Best på service

62 Tilfredshet med sist benyttede tjeneste Det er gjennomført en analyse av vurderingene for de fem viktigste tjenestene (etter hvilke tjenester som sist ble benyttet som nevnes av flest innbyggere). Barnehagen, biblioteket, kinotilbudet og legen oppnår gode vurderinger når det gjelder servicen til brukerne NAV ser ut til å ha et forbedringspotensial. Møteplass Medborgere/ Best på service > Best på service 62

63 Møteplass Medborgere/ Best på service > Best på service

64 Møteplass Medborgere/ Best på service > Best på service

65 Møteplass Medborgere/ Best på service > Best på service

66 Møteplass Medborgere/ Best på service > Best på service

67 Møteplass Medborgere/ Best på service > Best på service 67

68 Service generelt (totalt for alle tjenester) Servicen i Fredrikstad kommune generelt? Alle som har vurdert sist brukte tjeneste (n=530) Møteplass Medborgere/ Best på service > Best på service 68

69 Service generelt (totalt for alle tjenester) Snittscore nedbrutt på bakgrunnsvariable Hele kommunen (n=530) 60 Mann (n=231) Kvinne (n=278) år (n=80) år (n=142) år (n=161) 60 + (n=130) Vestlig g( (n=412) Ikke vestlig (n=118) Kontakt med politikere (n=26) Kontakt med administrasjonen (n=206) Ingen kontakt (n=254) Engelsviken (n=51) Manstad (n=44) Gressvik (n=59) Trosvik (n=55) Ambjørnrød (n=35) 51 Hauge (n=64) Skjærviken (n=40) Kommunen for øvrig (n=182) Møteplass Medborgere/ Best på service > Best på service 69

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583 Forord Innbyggerundersøkelsen er en av de største undersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Forord Denne rapporten går igjennom de viktigste resultatene fra innbyggerdelen av innbyggerundersøkelsen 2013, som ble

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Nordre Land kommune Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen TNS 2.0. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 2 Oppsummering av hovedfunn Contents Tilknytning til steder Holdninger til kommunesammenslåing

Detaljer

Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse

Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse Framtidens byer Resultater av holdningsundersøkelse Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering p. 3 2. Om undersøkelsen p. 8 3. Synspunkter på kommunens arbeid p. 14 4. Hva gjør du selv? p. 36 5. Hva bør kommunen

Detaljer

TILFREDSHET MED KOMMUNEN OG DEN KOMMUNALE TJENESTEYTING

TILFREDSHET MED KOMMUNEN OG DEN KOMMUNALE TJENESTEYTING TILFREDSHET MED KOMMUNEN OG DEN KOMMUNALE TJENESTEYTING Dagens Holebilde 17.2.2001 Flott vær, bare man kommer seg noen meter over Steinsfjorden, Foto: Per Aa. Mandt RESULTAT FRA EN BEFOLKNINGS- OG BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer.

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. 1 Innledning Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. Sentral stab Rapport I 15.06.2012 2 Innledning INNLEDNING

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2014. Storfjord kommune

[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2014. Storfjord kommune [vår 215] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 214 Storfjord kommune Innhold Innledning...2 Sammendrag...2 Gjennomføring...3 Besvarelsene...3 Kommunal tjenesteproduksjon:...3 Tabell 1 a oversikt over

Detaljer

Studiebygda. - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda

Studiebygda. - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda Studiebygda - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda Innhold Innledning... 4 Del 1. Studenter og elevers synspunkter om Stydiebygda Volda... 5 Hovedfunn del

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Søndre Land levende og landlig

Søndre Land levende og landlig Søndre Land levende og landlig Rapport fra innbyggerundersøkelsen 2014 03.02.2015 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Hvor representativ er undersøkelsen... 4 4. Resultater på temanivå...

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE SAMMENDRAG Nes kommune gjennomførte for første gang en innbyggerundersøkelse i april/mai 2012. Undersøkelsen følger et standard undersøkelsesopplegg utarbeidet av

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør Forord Grunnleggende rettigheter som folk ikke kjenner til, kan de heller ikke benytte seg av. Mengden av informasjon i dagens samfunn kan for mange bli så overveldende at det blir nesten umulig å skille

Detaljer

INNBYGGERNES VURDERING: NORDRE LAND KOMMUNE OG KOMMUNENS TJENESTETILBUD 2006

INNBYGGERNES VURDERING: NORDRE LAND KOMMUNE OG KOMMUNENS TJENESTETILBUD 2006 INNBYGGERNES VURDERING: NORDRE LAND KOMMUNE OG KOMMUNENS TJENESTETILBUD 2006 1 RESTRIKSJONER VED BRUK AV RESULTATENE GJENGITT I RAPPORTEN OG DE GRAFISKE PRESENTASJONENE TNS Gallup har copyright til alle

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

Rapport. Markedsundersøkelse om sykkel i fire byområder. Dokumentasjonsrapport. Tanja Loftsgarden Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum 54/2015

Rapport. Markedsundersøkelse om sykkel i fire byområder. Dokumentasjonsrapport. Tanja Loftsgarden Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum 54/2015 Rapport 54/2015 Tanja Loftsgarden Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum Markedsundersøkelse om sykkel i fire byområder Dokumentasjonsrapport Forord Denne rapporten er skrevet innenfor prosjektet «Målrettede

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke

Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke Februar 2012 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innledning Denne kundeundersøkelsen er gjennomført av Sentio Research Norge AS, på oppdrag fra Hedmark

Detaljer

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT Omdømmeundersøkelse for Direktoratet for forvaltning og IKT Om undersøkelsen Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ønsket å gjennomføre en omdømmeundersøkelse innen medio oktober 2011. Det er

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012

Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012 Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012 1 Sammendrag Nedre Eiker kommune gjennomførte i perioden 15. februar til 15. april 2012 en innbyggerundersøkelse basert på et opplegg fra bedrekommune.no.

Detaljer

Omdømme og Kundetilfredshet 2012

Omdømme og Kundetilfredshet 2012 ENVINA IKS Omdømme og Kundetilfredshet 12 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Roar Håskjold 21.6.12 OPPSUMMERING Denne rapporten presenterer resultater fra en omdømme- og kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

Tiltak for forbedret kollektivtilbud i Grenland. En før- og etterundersøkelse

Tiltak for forbedret kollektivtilbud i Grenland. En før- og etterundersøkelse En før- og etterundersøkelse Prosjektrapport 51/2002 Rapportens tittel: FoU-informasjon Tiltak for forbedret kollektivtilbud i Grenland En før- og etterundersøkelse Prosjektnr: 84002328 Oppdragets tittel:

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer