Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009"

Transkript

1 Møteplass Medborgere/ Best på service Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009

2 Om undersøkelsen Møteplass Medborgere/ Best på service

3 Bakgrunn og formål med undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i forbindelse med prosjektene: Best på Service og Møteplass Medborgere-MSM. Gjennomført av TNS Gallup på oppdrag for Fredrikstad kommune. Sentrale tema: hvordan innbyggerne vurderer kommunens service og omdømme, og.. muligheten forpåvirkning og innflytelse i kommunale prosesser,opplevd trygghet og egne bidrag til et bedre miljø/klima. Hovedmålet med prosjektet Møteplass Medborgere MSM MSM er er å øke innbyggernes påvirkning og deltakelse i politiske og administrative prosesser. Prosjektet Best på service har som hovedmål å gjøre Fredrikstad kommune til landets beste på service. Møteplass Medborgere/ Best på service > Om undersøkelsen 3

4 Målgrupper Målgruppen for undersøkelsen er befolkningen i Fredrikstad kommune 15 år eller eldre. De 7 lokalområdene er: Engelsviken lokalsamfunnsområde Manstad lokalsamfunnsområde Gressvik lokalsamfunnsområde Trosvik lokalsamfunnsområde Ambjørnrød lokalsamfunnsområde Hauge lokalsamfunnsområde l Skjærviken lokalsamfunnsområde Møteplass Medborgere/ Best på service > Om undersøkelsen 4

5 Metode og utvalg Postalt spørreskjema med mulighet for å svare elektronisk (på internett med brukernavn og passord) for de som ønsker det. Utvalget (adresselistene som ligger til grunn for utsendelsen) er trukket fra folkeregisteret. Feltarbeidet er gjennomført i perioden 15. juni til 2. september Det er gjennomført to purringer i denne perioden, første purring 2. juli (med spørreskjema) og andre purring 21. august (uten spørreskjema). Det ble til sammen sendt ut 2300 spørreskjema hvorav 782 spørreskjema til personer med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn og 1518 skjema til den øvrige befolkningen. Utvalget er stratifisert etter lokalområde og opprinnelsesland. Møteplass Medborgere/ Best på service > Om undersøkelsen 5

6 Utsending og responsrate Stratifisert utvalg etter lokalområde og opprinnelsesland (vestlig/ ikke-vestlig) Lokalområde Nettoutvalg Bruttoutvalg Bruttoutvalg korrigert for retur Returprosent Responsrate Engelsviken ,0 % % Manstad ,6 % % Gressvik % 1, % Trosvik ,1 % % Ambjørnrød ,5 % % Hauge ,1 % % Skjærviken % 1, % Kommunen for øvrig ,1 % % Total ,3 % % Møteplass Medborgere/ Best på service > Om undersøkelsen 6

7 Representativitet Utvalget er underrepresentert av yngre i aldersgruppen år, og noe overrepresentert av personer i aldersgruppen år Kjønn Fordeling i prosent N Utvalg Populasjon Alder (15 år +) Fordeling i prosent N Utvalg Populasjon Mann Kvinne Total Ubesvart 38 Total år år år Total Møteplass Medborgere/ Best på service > Om undersøkelsen 7

8 Representativitet (forts) Forventede skjevheter mht til lokalområder og opprinnelsesland (stratifisert utvalg) Lokalområde Fordeling i prosent Opprinnelsesland Fordeling i prosent N Utvalg Populasjon Engelsviken Manstad Gressvik Trosvik Ambjørnrød Hauge N Utvalg Populasjon Vestlig Ikke vestlig Total Skjærviken Kommunen øvrig for Total Møteplass Medborgere/ Best på service > Om undersøkelsen 8

9 Kontakt med kommunen Kontakt med kommunen de siste 12 månedene. Har du hatt kontakt med kommunen de siste 12 månedene? N Andeler i prosent Ja, med politikere 30 5 Ja, med administrasjonen Nei Total 100 Ubesvart Møteplass Medborgere/ Best på service > Om undersøkelsen 9

10 Spørreskjema Første del kartlegger innbyggernes vurderinger på temaområdene til prosjektet Møteplass Medborgere Bygger på en tilsvarende undersøkelse som er gjennomført i Uddevalla kommune i Andre del kartlegger innbyggernes vurderinger av tjenestetilbudet i kommunen knyttet til prosjektet Best på service. Bygger blant annet på den innbyggerundersøkelsen TNS Gallup gjennomførte for Fredrikstad kommune i Møteplass Medborgere/ Best på service > Om undersøkelsen 10

11 Rapportering Tekstrapport + webportal med rapportgenerator Sammenlikningstall for alle spørsmål som er stilt likelydende fra: Medborgarundersökningen 2008 for Uddevalla kommune (SCB tilsvarer SSB i Norge) Fredrikstad kommunes innbyggerundersøkelse i 2003 (TNS Gallup). Gjennomsnittsberegningene for alle spørsmål med 10-punktsskala og 6-punktsskala er omregnet til en skala fra 0 til 100 for å standardisere resultatmålene for undersøkelsen. Møteplass Medborgere/ Best på service > Om undersøkelsen 11

12 Statistisk usikkerhet og feilmarginer Resultatene må tolkes med forsiktighet! Feilmarginer for lokalområdene, kommunen for øvrig, opprinnelsesland, og totalt: Feilmarginer Svar vi måler på (+/- feilmargin) Antall 50 % 25 % 10 % 5% intervju Engelsviken 58 12,9 % 11,1 % 7,7 % 5,6 % Manstad 57 13,2 % 11,4 % 7,9 % 5,8 % Gressvik 67 12,22 % 10,6 % 73% 7,3 53% 5,3 Trosvik 73 11,7 % 10,1 % 7,0 % 5,1 % Ambjørnrød 49 14,2 % 12,3 % 8,5 % 6,2 % Hauge 86 10,7 % 9,2 % 6,4 % 4,6 % Skjærviken 46 14,6 % 12,6 % 88% 8,8 64% 6,4 Kommunen for 240 6,4 % 5,6 % 3,9 % 2,8 % øvrig Vestlig 148 8,0 % 7,0 % 4,8 % 3,5 % opprinnelse Ikke vestlig 528 4,3 % 3,8 % 2,6 % 1,9 % opprinnelse Totalt 676 3,8 % 3,3 % 2,3 % 1,7 % Møteplass Medborgere/ Best på service > Om undersøkelsen 12

13 Møteplass Medborgere Møteplass Medborgere/ Best på service

14 Innbyggernes vurderinger oppsummert (MSM) Relativt gode vurderinger av nærmiljøet, avfallshåndteringen, og opplevelsen av trygghet i kommunen (flertallet gir en god vurdering) Middelmådige vurderinger av forhold ved gang- og sykkelveier, og tilgjengelighet og informasjon (om lag halvparten av brukerne gir en god vurdering) Svake vurderinger av innbyggernes påvirkning i og tillit, samt innflytelse l (flertallet gir en dårlig vurdering) Vurderinger etter temaområde (kun skalaspørsmål) Nærmiljø Avfallshåndtering Gang- og sykkelveier Trygghet i kommmunen Tilgjengelighet g g og informasjon Påvirkning og tillit Innflytelse 35 Alle besvarelser (676) Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 14

15 Nærmiljøet Mest fornøyd med: landskapet og naturen (55 prosent fornøyde) Minst fornøyd med: parker, grøntområder og fritidsområder (33 prosent fornøyde). Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 15

16 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 16

17 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere

18 Avfallshåndtering Flertallet av innbyggerne er svært fornøyde med avfallshåndteringen (56 prosent) Den viktigste årsaken til å være misfornøyd med avfallssystemet er at man mener det er for lite kildesortering (37 prosent mener at det er for lite kildesortering) Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 18

19 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere

20 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 20

21 Renhold Innbyggerne er mindre fornøyde med utendørs renhold i kommunen. Dette gjelder spesielt kommunes grep mot graffiti og annet hærverk (44 prosent misfornøyde). Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 21

22 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere

23 Gang- og sykkelveier Innbyggerne er mindre tilfredse med gang- og sykkelveiene i kommunen. Snittscore 45 poeng. Dette gjelder spesielt snøryddingen som vurderes som svært mangelfull (58 prosent er misfornøyde med dette) Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 23

24 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 24

25 Kommunikasjon og transport (bare yrkesaktive) Flertallet bruker bil til og fra jobb. Bil dominerer den daglige transporten i kommunen. Én av fire bruker sykkel. Kollektivandelen er lav (under 18 prosent) 13 prosent oppgir at de har klippekort, flerreisekort, månedskort eller liknende for reiser med kollektivtransport Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 25

26 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 26

27 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere

28 Kommunikasjon og transport (bare yrkesaktive) Bilister nevner mange grunner til at de ikke reiser kollektivt: Viktigste (konkrete) barrierer: for få avganger og at det tar for lang tid Hva skal til for å sykle til/ fra jobben? Tilgangen til sykkelveier og snørydding framstår som de viktigste barrierene Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 28

29 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 30

30 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 29

31 Kommunikasjon og transport (bare yrkesaktive) De fleste som kjører bil har tilgang til gratis parkering ved arbeidsplassen. Andelen som betaler for parkeringen er lav (20 prosent). Om lag én tredjedel får dekket noen eller en vesentlig del av kostnadene knyttet til bilbruk. Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 31

32 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 32

33 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere

34 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 34

35 Trygghet Opplever trygghet for seg selv og sine nærmeste i nærmiljøet, men i mindre grad i kommunen generelt. Gjennomsnittet av innbyggerne mener trygghetsopplevelsen kan bli bedre: Den oppleves ikke som tilfredsstillende sammenliknet med en tenkt ideell kommune. Størst utrygghet i forhold til vold og innbrudd og trygghet utomhus på kvelden/ natten. Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 35

36 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 36

37 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere

38 Tilgjengelighet, informasjon og åpenhet Et område med potensial for forbedringer (i følge innbyggerne) Spesielt tilgjengligheten til politikere men også medarbeidere og ledere i administrasjonen. Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 38

39 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 39

40 Tilgjengelighet, informasjon og åpenhet Innbyggerne foretrekker å få informasjon fra kommunen i posten. Deretter følger informasjon gjennom media, på kommunens nettsider og e-post. 80 prosent har tilgang til internett. Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 40

41 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere

42 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere

43 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere

44 Påvirkning og tillit Innbyggerne har generelt liten tillit til hvordan kommunen styres. De er spesielt misfornøyde med mulighetene for å påvirke: kommunale beslutninger (65 prosent ikke fornøyd) og administrasjonens beslutninger vedrørende tjenestetilbudet (70 prosent ikke fornøyd). Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 44

45 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 45

46 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere

47 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere

48 Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere

49 Fredrikstad versus Uddevalla Uddevalla oppnår en bedre vurdering enn Fredrikstad når det gjelder parker, grøntområder og fritidsområder (71 mot 55 poeng). Uddevalla vurderes som bedre på samtlige forhold knyttet til renhold. Uddevalla vurderes som bedre på snørydding av gang og sykkelveier. Fredrikstad oppnår en bedre vurdering enn Uddevalla i vurderingen av nærmiljøet i forhold til befolkningens ideal (58 mot 46 poeng). Innbyggerne i Fredrikstad kommune opplever i større grad trygghet i kommunen enn innbyggerne i Uddevalla kommune (8-10 indekspoeng differanse) Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 49

50 Andre sammenlikningstall Resultater fra TNS Gallups nasjonale kommuneundersøkelse (2004). Lytte til innbyggerne: TNS Gallup 2004: Påstand Kommunen lytter til innbyggerne (enig uenig): score 40 poeng i kommuner med til innbyggere Fredrikstad 2009: Hvordan kommunepolitikerne lytter til innbyggernes synspunkter : score 31 poeng. Flere sammenliknbare resultater vil bli tilgjengelige når Moderniserings og fornyingsdepartementet publiserer resultatene fra sin nasjonale kommuneundersøkelse (feltarbeid i 2009) Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 50

51 Lokalsamfunnsområdene Generelt få signifikante forskjeller. Ingen signifikant forskjell i vurderingene knyttet til målsettingene nå (dette er en nullpunktsmåling). Innbyggerne på Manstad og i Skjærviken er misfornøyde med tilgangen på gang- og sykkelveier. Manstad: 88 prosent mener tilgangen ikke er bra Skjærviken: 66 prosent mener tilgangen ikke er bra Snitt for kommunen: 36 prosent ikke bra. Innbyggerne på Manstad og i Skjærviken oppgir også i størst grad tilgang til sykkelveier som barriere for å sykle til jobben (hhv 40 og 48 prosent, mot 28 prosent ellers i kommunen). Utbredelsen av klippekort og lignende er høyest i Skjærviken (26 prosent) og lavest på Manstad (5 prosent) og Ambjørnrød (3 prosent). Andelen bilbrukere (som fører) er høyest blant de som er bosatt på Gressvik (72 prosent) og Ambjørnrød (74 prosent) Barrieren mot å reise kollektivt For få avganger rapporteres i størst grad av de som er bosatt på Manstad (57 prosent) og Ambjørnrød (46 prosent). Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 51

52 Aldersgrupper Yngre generasjoner er mindre tilfreds med avfallshåndteringen enn eldre. De eldste føler seg mer uttrygge enn gjennomsnittet og De eldste innbyggerne vurderer i mindre grad tryggheten i Fredrikstad som tilfredsstillende sammenliknet med en tenkt ideell kommune. De eldste ønsker i større grad informasjon i posten, og i mindre grad informasjon på kommunens nettsider. De yngre ønsker seg i sterkere grad informasjon i media, mens aldersgruppen år er den som i størst grad ønsker seg informasjon på e-post. Eldre har i mindre grad tilgang til internett. Blant de mellom 30 og 59 år kjører prosent bil som fører til og fra jobb. Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 52

53 Kjønn Kvinner får i mindre grad dekket parkeringsutgifter på jobb enn menn (79 får ingen dekning vs. 52 prosent blant menn). Uttrygget i forhold til vold og innbrudd er mer utbredt blant kvinner (28 prosent ikke fornøyd) Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 53

54 Ikke-vestlig opprinnelse Vurderer kommunen som noe bedre når det gjelder renhold (utendørs). Gater og veier + 12 poeng Parker og offentlige plasser +11 poeng Grep mot grafitti og annet hærverk + 17 poeng Mindre utrygge i forhold til vold og innbrudd (46 prosent fornøyde vs. 26 prosent for hele kommunen) Vurderer i større grad tryggheten i Fredrikstad som tilfredsstillende sammenliknet med en tenkt ideell kommune (40 prosent mener kommunen er nært opp til idealet vs. 22 prosent i snitt for kommunen) Vurdere muligheten for å få snakket med en kommunepolitiker som høyere. Opplever i høyere grad at de har muligheter for innflytelse på kommunale beslutninger. Opplever i høyere grad at kommunen oppfyller deres forventninger mht til innsyn og innflytelse. Har i mindre grad tilgang til internett enn vestlige (67 prosent vs 80 prosent). Gjelder også på jobb. Andelen som kjører bil som fører er lavere (36 vs. 53 prosent) Har i mindre grad tilgang til gratis parkering med godt mer plasser (36 prosent vs. 53 prosent i snitt) Møteplass Medborgere/ Best på service > Møteplass Medborgere 54

55 Best på service Møteplass Medborgere/ Best på service

56 Tilfredshet med kommunale tjenester 35 kommunale tjenester blir evaluert i undersøkelsen. Både brukerne av tjenestene og publikum som ikke bruker tjenestene gir uttrykk for sine meninger. Det er til dels store forskjeller i tilfredshet med de ulike tjenestene. Hovedbildet er imidlertid at innbyggerne er mer fornøyd enn misfornøyd med de kommunale tjenestene sett under ett. Andelen fornøyde brukere er høyere en andelen misfornøyde brukere i 33 av 35 tjenester. I 22 av 35 tjenestene er andelen svært fornøyde brukere (som har gitt karakteren 5 eller 6) over 50 prosent. Møteplass Medborgere/ Best på service > Best på service 56

57 Beste og svakeste vurdering De tjenestene som får de beste vurderingene i undersøkelsen er kinotilbudet, biblioteket, kulturskolen, og barnehagen. 92 prosent av kinogjengerne er svært fornøyde med kinotilbudet (90 poeng) 77 prosent av de som er brukere av kulturskolen (obs kun 21 personer!) er svært fornøyde (81 poeng) 75 prosent av bibliotekbrukerne er svært fornøyde med biblioteket (80 poeng) 74 prosent av de foresatte er fornøyde med barnehagen (78 poeng). De tjenestene som får de svakeste vurderingene er kontoret for byggesaker, barneverntjenesten, aldershjem og NAV-kontoret. 36 prosent er svært misfornøyde med kontoret for byggesaker (46 poeng) 32 prosent er svært misfornøyde med barneverntjenesten (47 poeng NB her er det kun gjort 19 intervju) 31 prosent er svært misfornøyde aldershjemmet du/dine benytter (48 poeng) 33 prosent er svært misfornøyde med NAV-kontoret (50 poeng). Møteplass Medborgere/ Best på service > Best på service 57

58 Økt tilfredshet For 5 av de 35 evaluerte tjenestene har brukertilfredsheten økt med 10 indekspoeng eller mer fra 2003 til Kommunale avgifter (i forhold til hvor mye man får igjen), økning fra 38 til 53 poeng. Museumstilbudet, økning fra 60 til 75 poeng. Barneskolen, økning fra 60 til 75 poeng. Tilbudet på kunstutstillinger, økning fra 64 til 76 poeng. Drikkevannskvaliteten, økning fra 67 til 77 poeng. Ingen av de evaluerte tjenestene har signifikant dårligere resultat i 2009 enn i 2003! Møteplass Medborgere/ Best på service > Best på service 58

59 Møteplass Medborgere/ Best på service > Best på service

60 Møteplass Medborgere/ Best på service > Best på service

61 Tilfredshet med kommunale tjenester Møteplass Medborgere/ Best på service > Best på service

62 Tilfredshet med sist benyttede tjeneste Det er gjennomført en analyse av vurderingene for de fem viktigste tjenestene (etter hvilke tjenester som sist ble benyttet som nevnes av flest innbyggere). Barnehagen, biblioteket, kinotilbudet og legen oppnår gode vurderinger når det gjelder servicen til brukerne NAV ser ut til å ha et forbedringspotensial. Møteplass Medborgere/ Best på service > Best på service 62

63 Møteplass Medborgere/ Best på service > Best på service

64 Møteplass Medborgere/ Best på service > Best på service

65 Møteplass Medborgere/ Best på service > Best på service

66 Møteplass Medborgere/ Best på service > Best på service

67 Møteplass Medborgere/ Best på service > Best på service 67

68 Service generelt (totalt for alle tjenester) Servicen i Fredrikstad kommune generelt? Alle som har vurdert sist brukte tjeneste (n=530) Møteplass Medborgere/ Best på service > Best på service 68

69 Service generelt (totalt for alle tjenester) Snittscore nedbrutt på bakgrunnsvariable Hele kommunen (n=530) 60 Mann (n=231) Kvinne (n=278) år (n=80) år (n=142) år (n=161) 60 + (n=130) Vestlig g( (n=412) Ikke vestlig (n=118) Kontakt med politikere (n=26) Kontakt med administrasjonen (n=206) Ingen kontakt (n=254) Engelsviken (n=51) Manstad (n=44) Gressvik (n=59) Trosvik (n=55) Ambjørnrød (n=35) 51 Hauge (n=64) Skjærviken (n=40) Kommunen for øvrig (n=182) Møteplass Medborgere/ Best på service > Best på service 69

Møteplass Medborgere MSM/ Best på service

Møteplass Medborgere MSM/ Best på service Møteplass Medborgere MSM/ Best på service 2009 Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet, og vurderinger av kommunale tjenester 2009 Side 2 av 62 Forord Fredrikstad kommune har gjennomført en

Detaljer

Ny Gallup-undersøkelse. Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011

Ny Gallup-undersøkelse. Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011 Ny Gallup-undersøkelse Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011 Bakgrunn og formål Måler målene satt i MSM- og Bps-prosjektene. MSMdelen måler samfunnsutviklingen. Sentrale

Detaljer

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune i Fredrikstad kommune Spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere gjennomført på telefon 02.06-16.06. 2014 på oppdrag for Fredrikstad kommune 1 Om undersøkelsen 3 2 Hovedfunn 8 Contents 3 Oppsummering

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Regjeringens Innbyggerundersøkelse

Regjeringens Innbyggerundersøkelse Regjeringens Innbyggerundersøkelse Undersøkelse om innbyggernes syn på det å bo i kommunen og i Norge Hans Christian Holte Gjennomføring Bruttoutvalg 30 000 innbyggere over 18 år Landsrepresentativt utvalg

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2009. Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO)

Brukerundersøkelsen 2009. Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO) Brukerundersøkelsen 2009 Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO) Innholdsfortegnelse 1. Om undersøkelsen s. 4 2. IKT s. 14 3. Tilpasset opplæring s. 21 4. Mobbing/ vold /rasisme s. 31 samfunn 5. Kunst-

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS kommune Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 03 2 Argumenter for og i mot 09 kommunesammenslutning 2 1 Dokumentasjon av undersøkelsen Bakgrunn og formål Formål Lardal og Larvik kommune har en pågående

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen. Østre Agder. Innbyggerundersøkelse. TNS 26.10.2015 Jwn: 15102085

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen. Østre Agder. Innbyggerundersøkelse. TNS 26.10.2015 Jwn: 15102085 i forbindelse med kommunereformen Østre Agder Contents 1 Hovedfunn 3 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Innbyggerne i Østre Agder er splittet i synet på målsettingen om å redusere

Detaljer

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1.

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1. Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen Hurdal kommune Innhold 1 Metode 3 2 Utvalg 7 3 Holdninger til kommunesammenslåing 9 4 Spørreskjema 14 2 1 Metode Metode Metode TNS Gallup har gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

for Oda nettverk - januar 2016 Andelen kvinner i norsk IT-bransje

for Oda nettverk - januar 2016 Andelen kvinner i norsk IT-bransje Andelen kvinner i norsk IT-bransje for Oda nettverk - januar 2016 Om undersøkelsen Hva: Hvem: Når: Ansvarlig: Denne undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup AS på oppdrag fra ODA NETTVERK. Formålet med

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009

Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009 Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009 22. januar 2009 Metode og gjennomføring Helgeland politidistrikt Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Politidirektoratet

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse

Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse Framtidens byer Resultater av holdningsundersøkelse Om undersøkelsen Framtidens byer Om undersøkelsen Formål: Kartlegge (måle) hvordan innbyggerne i de 13 kommunene stiller seg til kommunens klimapolitikk

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Nordre Land kommune Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen TNS 2.0. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 2 Oppsummering av hovedfunn Contents Tilknytning til steder Holdninger til kommunesammenslåing

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for. innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni Politikk og samfunn

Dokumentasjonsrapport for. innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni Politikk og samfunn innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni 2015. Bakgrunn og formål I forbindelse med kommunereformen, har Audnedal kommunestyre vedtatt å gå inn for at

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Oppsummering av resultatene kommune gjør det bra i Borgerundersøkelsen, og skårer omtrent likt med snittet for Storbyene når det gjelder de tre hovedmålene Borgerskåre,

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT HALSA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Undersøkelse om innbyggernes syn på det å bo i kommunen og i Norge John Nonseid Hvorfor? Regjeringens fornyingsstrategi fra 2007 Det skal legges større vekt på innbyggernes opplevelse

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

for Oda nettverk - januar 2015 Andelen kvinner i norsk IT-bransje

for Oda nettverk - januar 2015 Andelen kvinner i norsk IT-bransje Andelen kvinner i norsk IT-bransje for Oda nettverk - januar 2015 Om undersøkelsen Hva: Denne undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup AS på oppdrag fra ODA NETTVERK. Formålet med undersøkelsen er å

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen Fet kommune 1 Hovedfunn 4 2 Metode 12 Contents 3 Utvalg 15 4 Handels- og atferdsmønstre 17 5 Kommunegrenser 42 2 Undersøkelsens innhold «I hvilken grad forholder innbyggerne

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo i? - Hvordan ser innbyggerne på kommunens

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013. Andelen kvinner i norsk IT-bransje

En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013. Andelen kvinner i norsk IT-bransje Andelen kvinner i norsk IT-bransje En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013 Om undersøkelsen Hva: Denne undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup AS på oppdrag fra ODA NETTVERK. Formålet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord. Presentasjon Ulvik 1. desember 2015

Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord. Presentasjon Ulvik 1. desember 2015 Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord Presentasjon Ulvik 1. desember 201 1 Disposisjon Om gjennomføring av undersøkelsen Funn fra innbyggerundersøkelsen Vurderinger av tilhørighet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Ringebu Kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Ringebu Kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen i Ringebu Kommune Innhold 1 Hovedfunn 3 2 Resultater 5 3 Metode 11 4 Utvalg 15 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Halvparten av innbyggerne (52 %) mener at Ringebu burde forbli egen

Detaljer

TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 01 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 393 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Frøya kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Språkrådet. TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Språkrådet. TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Språkrådet Undersøkelse i 2010 blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen. Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu

Innbyggerundersøkelsen. Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu Innbyggerundersøkelsen Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu ~60 km, ~45 min 13.500 innbyggere Nord-Fron 5800 Ringebu 4500 Sør-Fron 3200 Utvalg Utvalget ble tilfeldig trukket etter kommunenummer. Målgruppen var

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Nord-Fron kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Nord-Fron kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen i Nord-Fron kommune Innhold 1 Hovedfunn 3 2 Resultater 5 3 Metode 11 4 Utvalg 15 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Flertallet av innbyggerne ønsker å slå seg sammen med en eller

Detaljer

Rapport Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010

Rapport Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Rapport Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Rapporten beskiver resultatene fra en spørreundersøkelse blant mottakere av praktisk bistand og hjemmesykepleie. Undersøkelsen er gjennomført i september

Detaljer

Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing. Kommunal- og regionaldepartementet, rapport

Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing. Kommunal- og regionaldepartementet, rapport Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing Kommunal- og regionaldepartementet, rapport 10.06.09 Oppsummering 54 prosent av befolkningen kjenner til at egen kommune samarbeider med en eller andre

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land. TNS Gallup 11.09.06 Politikk, samfunn, offentlig

Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land. TNS Gallup 11.09.06 Politikk, samfunn, offentlig Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land TNS Gallup 11.09.06 Innhold Om undersøkelsen s. 4 Oppsummering s. 5 Viktigste funn s. 6 Funn etter bakgrunn s. 7 Oppfølging s. 8 Hovedresultater

Detaljer

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Holdninger til

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Sør-Fron kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS 11.2.2016 Jwn: 16100549

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Sør-Fron kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS 11.2.2016 Jwn: 16100549 i forbindelse med kommunereformen i Sør-Fron kommune Innhold 1 Hovedfunn 3 2 Resultater 5 3 Metode 11 4 Utvalg 15 2 1 Hovedfunn Hovedfunn 68 % mener Sør-Fron burde slå seg sammen med en eller flere kommuner.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nesodden kommune Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nesodden kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

HVA MENER INNBYGGERNE OG BRUKERNE?

HVA MENER INNBYGGERNE OG BRUKERNE? HVA MENER INNBYGGERNE OG BRUKERNE? Resultater fra en befolkningsog brukerundersøkelse i Hole kommune Fra Sollihøgda. Foto: Per Mandt Mars 2006 2 FORORD Arbeidet med fornyelse av det offentlige tjenestetilbudet

Detaljer

Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse

Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2010 Rapport Side 2 av 99 Forord Politidirektoratet har gjennomført en landsomfattende innbyggerundersøkelse om publikums oppfattelse av og holdninger til politiet.

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Lørenskog kommune Opinion AS Mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lørenskog kommune Kontaktperson Solvor Julie Østby, solost@lorenskog.kommune.no,

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Jevnaker kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Jevnaker kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 19.05.2016 Deres ref: Jevnaker kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST?

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Januar 2013 BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss Foto: Tommy Næss ANALYSE OG UTVIKLING AV ET NYTT KOLLEKTIVTILBUD I VESTKORRIDOREN

Detaljer

Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse 2012

Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse 2012 Framtidens byer Resultater av holdningsundersøkelse 01 Innholdsfortegnelse Side Side 9 Side 17 Side 0 Side 6 Side 7 Side 88 Side 9 Side 10 Oppsummering Om undersøkelsen Helhetsinntrykk av kommunens innstas

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE OM KOMMUNEREFORM. Rapport, Mai 2016

RØYKEN KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE OM KOMMUNEREFORM. Rapport, Mai 2016 RØYKEN KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE OM KOMMUNEREFORM Rapport, Mai 2016 FORORD Epinion Norge As har utført en innbyggerundersøkelse for kommunene Asker, Bærum og Røyken. Innbyggerundersøkelsen tar sikte

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen Hvordan er det å bo og leve i Hamar kommune? Politikk og samfunn. Innbyggerundersøkelsen 2013 TNS 22.1.

Innbyggerundersøkelsen Hvordan er det å bo og leve i Hamar kommune? Politikk og samfunn. Innbyggerundersøkelsen 2013 TNS 22.1. Innbyggerundersøkelsen Hvordan er det å bo og leve i Hamar kommune? Innbyggerundersøkelsen TNS.. RH Innhold Oppsummering av hovedfunn Om undersøkelsen Vurdering av bostedskommunen Vurdering av bostedskommunen

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Bystyret 02.03.10 29/10 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2010

Bystyret 02.03.10 29/10 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000064 : 071 & 32 : Ole Vikse, Marianne Jørgensen, Ole Jørgen Alstadsæter Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 02.02.2010 13/10

Detaljer

FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER...

FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER... Sammendrag av resultatene fra Husbankens Bostøtteundersøkelse gevinstrealisering - Gjennomført i mai/juni 2014 Innhold FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER... 5 1.1 Hvilket av Husbankens regionkontor

Detaljer

Rapport Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2009

Rapport Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2009 Rapport Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2009 Rapporten beskriver resultatene fra en spørreundersøkelse blant mottakere av praktisk bistand og hjemmesykepleie. Undersøkelsen er gjennomført i september

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Våler. - Kommunesammenslåing

Våler. - Kommunesammenslåing Våler - Kommunesammenslåing Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer fra Sør-Odal 300 personer fra Nord-Odal 300 personer

Detaljer

OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER

OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER Aktivitet 2011-12 OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER Rune Opheim, Civitas ATP-nettverkssamling Fredrikstad, 4.-5. mars 2013 BAKGRUNN Studert sammenhenger mellom miljødata, innbyggernes holdninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Opinion AS November 05 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr.

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. Innbyggerundersøkelse kommunereformen Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. 384 2016 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 384 Forfatter(e):

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014 Rapport fra innbyggerundersøkelsen i 2014 13. januar 2015 1. Innledning... 3 2. Gjennomføring av undersøkelsen... 3 3. Selve undersøkelsen... 3 3.1 Bakgrunnsopplysninger... 3 3.1.1 Svarfordeling fordelt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Eidsberg kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rennesøy kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rennesøy kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Frivillighetsbarometeret 2015. Frivillighet Norge. Frivillighetsbarometeret 2015 TNS

Frivillighetsbarometeret 2015. Frivillighet Norge. Frivillighetsbarometeret 2015 TNS Frivillighet Norge Contents 1 Om Frivillighetsbarometeret 3 2 Overordnet oppsummering 6 3 Hvem investerer tid i frivillig arbeid? 10 4 Hva er forskjellen mellom dem som gir penger til frivillighet, og

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rakkestad kommune 18. 25. mai 2016 Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rakkestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014. Laget av Ipsos MMI

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014. Laget av Ipsos MMI Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014 Laget av Ipsos MMI September 2014 Innholdsfortegnelse 1. Om undersøkelsen... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hovedfunn... 2 1.3 Metode og målgruppe... 4 2. Resultater

Detaljer

Forbrukere om forsikring 2001

Forbrukere om forsikring 2001 Forbrukere om forsikring 1 Innledning ACNielsen har på vegne av Finansnæringens Hovedorganisasjon våren 1 gjennomført en omfattende opinionsundersøkelse om forbrukernes holdninger til forsikringsnæringen

Detaljer

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT Omdømmeundersøkelse for Direktoratet for forvaltning og IKT Om undersøkelsen Bakgrunn Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ønsket å gjennomføre en omdømmeundersøkelse innen medio oktober 2011.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Skiptvet kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skiptvet kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Presentasjon for kommunestyret 19.11.14 Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Skedsmo kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: 15102085

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Skedsmo kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: 15102085 i forbindelse med kommunereformen Skedsmo kommune Contents 1 Hovedfunn 4 2 Metode 13 3 Utvalg 16 4 Handels- og atferdsmønstre 18 5 Kommunegrenser 46 6 Jobb og tilknytning til Skedsmo 56 2 Undersøkelsens

Detaljer