Innbyggerundersøkelsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbyggerundersøkelsen"

Transkript

1 Innbyggerundersøkelsen Undersøkelse om innbyggernes syn på det å bo i kommunen og i Norge John Nonseid

2 Hvorfor? Regjeringens fornyingsstrategi fra 2007 Det skal legges større vekt på innbyggernes opplevelse av det offentlige tjenestetilbud

3 Hvorfor? For å få fakta, åpenhet og debatt om Status Forklaringer Tiltak Hva er bra, hvor kan vi bli bedre? Hva er viktig for opplevd kvalitet? Hvilke tiltak har effekt, hvilke har det ikke? Sammenlignbarhet - over tid, mellom tjenester og indikatorer Reformarbeid Tjenesteutvikling

4 Strategisk resultatpresentasjon Prioriteringsmatrise Resultat Opprettholde Forbedre Effekt Nedprioritere Prioritere

5 Innbyggere og brukere Del 1 Innbyggertilfredshet Lokalsamfunn Del 1 Innbyggerperspektiv Om å bo i kommunen Kommunens tjenester Del 2 Brukertilfredshet Storsamfunn Type erfaring, type kontakt, hyppighet Om Standard/kvalitet, å bo i Norge utbytte, tilgjengelighet Statens Informasjon, tjenester kommunikasjon Demokrati Brukerorientering Deltakelse/påvirkning Kompetanse Kommunestyret Totalvurdering av virksomheten Befolkningens Stortinget generelle synspunkter på offentlige tjenester, lokalsamfunn, demokrati etc. Velferdsstat (noen få påstander) Erfaring med tjenesteområder Bakgrunn Del 2 Brukerperspektiv Konkrete erfaringer med spesifikke tjenester

6 Svarskala

7 Tjenesteområder i del 2 Oppvekst, utdanning og kunnskap Skolefritidsordning Barnehage Grunnskole Videregående opplæring Universitet Høyskole Folkebibliotek Helse og omsorg Fastlege Legevakt Sykehus Helsestasjon Hjemmehjelp Hjemmesykepleie Aldershjem/omsorgsbolig Sykehjem Trygghet, sikkerhet, støtte og økonomi Politi Tollvesenet Plan- og bygningsetaten Statens lånekasse for utdanning Skatteetaten Den norske kirke Samferdsel, transport Statens vegvesen Inkludering i fellesskapet NAV arbeid, trygd, sosial

8 Difis rolle Gjennomføring hvert andre år Videreutvikling av undersøkelsen Videreutvikle kunnskapsgrunnlag (analyse, utvikle modeller) Kunnskapsformidling Veiledning Utviklingsprosjekter/ Områdegjennomganger/ Brukerretting/brukermedvirkning

9 Gjennomføring del 1 Bruttoutvalg innbyggere over 18 år Landsrepresentativt utvalg trukket fra folkeregisteret Post-utsending av spørreskjema med muligheter for å svare på Internett. To purringer Selvutfylling Nettoutvalg: (svarprosent 42,2). Antall svar på Internett: (17 % av netto) Største feilmargin +/- 3 prosentenheter eller mindre

10 Svarprosent etter kjønn og alder 60,0 53,5 53,2 50,0 47,7 49,7 44,3 40,0 37,7 38,4 39,2 39,9 33,0 30,0 23,5 27,3 MENN KVINNER 20,0 10,0 0, TOTALT

11 Indeksskår Skår fra Tommelfingerregel Over 80 poeng: Svært fornøyd Mellom 70 og 80: Fornøyd Mellom 60 og 70: Verken fornøyd eller misfornøyd Under 60: Misfornøyd

12 Høy tilfredshet med bostedskommunen og med Norge Et stort flertall er tilfreds med Norge som et land å bo og leve i og med sin kommune Små forskjeller mellom landsdeler og kommunestørrelser

13 Tilfredshet med kommunen og med Norge TOTALSKÅR NORGE SOM STED OG BO Å LEVE 83 Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Norge som et land å bo og leve i? 87 Hvor godt eller dårlig oppfyller Norge dine forventninger til et land å bo og leve i? 83 Forestill deg et perfekt land. Hvor nær et slikt ideal synes du Norge er? 79 TOTALSKÅR KOMMUNEN SOM ET STED Å BO OG LEVE 73 Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din kommune som et sted å bo og leve? 80 Hvor godt eller dårlig oppfyller kommunen dine forventninger til et sted å bo og leve? 73 Forestill deg den perfekte kommune. Hvor nær et slikt ideal synes du din kommune er? 65

14 Områder med høy tilfredshet i kommunen MILJØ 81 TRYGGHET 80 NATUR 79 POST, BREDBÅND 79 KULTUR OG SPORT 77 OPPVEKST 76 ARBEID OG UTDANNING 74 RENOVASJON 72 HANDEL OG SERVICE 72 GJENNOMSNITTLIG TILFREDSHETSKÅR FRA 0-100

15 Arbeid og utdanning i kommunen GJENNOMSNITT ARBEID OG UTDANNING 74 Nærhet til grunnskole (barne- og ungdomsskole) 87 Muligheten for videregående opplæring (både yrkes- og allmenfaglig rettet) 76 Muligheten for norskopplæring for innvandrere 73 Muligheten for grunnskoleopplæring for voksne 71 Muligheten for å etablere egen næringsvirksomhet i kommunen 62 Muligheten for å få arbeid i kommunen 62 TILFREDSHETSKÅR FRA 0-100

16 Post og bredbåndstilbud GJENNOMSNITT POST OG BREDBÅND 79 Postlevering der du bor i din kommune? 82 Bredbåndstilbudet i din kommune? 76 TILFREDSHETSKÅR FRA 0-100

17 Renovasjon og renhold GJENNOMSNITT RENOVASJON OG RENHOLD 72 Innhenting av husholdningsavfall (søppel) 81 Mulighet for sortering av søppel for gjenvinning (kildesor.. 73 Renhold på offentlige steder (gater, parker, torg etc.) 61

18 Oppvekst GJENNOMSNITT OPPVEKST 76 Oppvekstmiljøet for barn i din kommune? 81 Barnevennligheten i bo-området ditt i din kommune? 79 Tilgangen på barnehageplasser i din kommune? 75 Oppvekstmiljøet for ungdom i din kommune? 70 TILFREDSHETSKÅR FRA 0-100

19 Områder med lavt tilfredshetskår i kommunen HELSE OG SOSIAL STØTTE 62 INFORMASJON OG SERVICE 59 HELSE OG OMSORG 56 TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON 50 VEDLIKEHOLD AV VEIER OG FORTAU 49 TILFREDSHETSKÅR FRA 0-100

20 Samferdsel vedlikehold, transport, kommunikasjon GJENNOMSNITT VEDLIKEHOLD, TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON 50 Parkeringsmuligheter i kommunens sentrum 60 Mulighet for å reise kollektivt 56 Tilrettelegging for fotgjengere 55 Vedlikehold av veier vinterstid (brøyting, strøing o.l.) 50 Sikkerhet på skoleveier 50 Tilrettelegging for syklister 47 Standarden på veier og gater (kapasitet, kvalitet, sikkerh.. 45 Vedlikehold av veier resten av året (asfaltering o.l.) 43 Vedlikehold av fortau og sykkelstier vinterstid 41 Tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne 41 Satisfactionscore on a scale from 0-100

21 Helse, sosial støtte, pleie og omsorg GJENNOMSNITT HELSE OG SOSIAL STØTTE 62 Fastlegetilbudet i kommunen 73 Tilgang til sosialtjenesten (sosialhjelp, økonomisk rådgiv.. 54 Ventetid på legevakt 50 GJENNOMSNITT PLEIE OG OMSORG 56 Tilgangen på hjemmesykepleie 65 Tilgangen på hjemmehjelp 63 Tilgangen på boliger spesielt tilpasset eldre (omsorgsboli.. 50 Tilgangen på sykehjemsplasser 47

22 Informasjon og service GJENNOMSNITT INFORMASJON OG SERVICE FRA KOMMUNEN 59 Å forstå skriftlig informasjon fra kommunen 64 Å bruke kommunens internettbaserte tjenester 63 Å finne nyttig informasjon på kommunens internettsider 63 Å forstå hvordan skjemaer skal fylles ut (søknadsskjemaer.. 62 Å få informasjon fra de ansatte i kommunen 54 Å få innsyn i dokumenter og saker som behandles i kommunen 53 Å få rett person i kommunen i tale 52 Å klage til kommunen, dersom du oppfatter deg urettferdig.. 45

23 Andre utfordringer for forvaltningen Forholdet mellom avgiftsnivå og kvalitet på tjenestene Sløsing med ressursene

24 Påstander om det offentlige Helt og delvis uenig Helt og delvis enig Det offentlige følger lover og regler Det offentlige tilbyr tjenester av god kvalitet Det offentlige behandler innbyggerne med respekt Det offentlige er åpent for innbyggernes innsyn i saker Det offentlige tilbyr innbyggerne stor valgfrihet Det offentliges brev, brosjyrer ol. er enkle å forstå Det offentlige tilbyr innbyggerne tjenester som er godt tilpasset den enkelte Det offentlige behandler alle befolkningsgrupper likeverdig Det offentliges skjemaer er forståelige og enkle å fylle ut Det offentlige lytter til innbyggernes meninger Det offentliges tjenester er tilpasset brukernes behov Det offentliges vedtak i enkeltsaker er lette å forstå Det er lett å finne rett myndighet eller person innen det det offentlige Det offentlige sløser ikke med ressursene 58 15

25 Tilfredsheten med tjenestene Tilfredsheten alt i alt med de statlige og kommunale tjenestene er omtrent lik, og god Tilfredsheten med de enkelte tjenestene varierer imidlertid relativt mye

26 Tilfredshet med tjenester GJENNOMSNITT STATLIGE TJENESTER 66 Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med disse tjenestene? 67 Hvor godt eller dårlig oppfyller disse tjenestene dine forventninger? 65 Forestill deg et en stat som driver disse tjenestene perfekt. Hvor nær et slikt ideal synes du den norske staten er? 66 GJENNOMSNITT KOMMUNALE TJENESTER 64 Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med disse tjenestene? 67 Hvor godt eller dårlig oppfyller disse tjenestene dine forventninger? 64 Forestill deg en kommune som driver disse tjenestene helt perfekt. Hvor nær et slikt ideal synes du din kommune er? 60

27 Kommunale og fylkeskommunale tjenester Folkebibliotek Brannvesen Barnehage Grunnskole Fastlege Skolefritidsordning (SFO) Videregående opplæring/ skole Helsestasjon/ skolehelsetjenesten Fagskoler Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Kemner Legevakt Omsorgsbolig/ aldershjem Sykehjem Kollektivtransporten i kommunen Kollektivtransporten i fylket Plan- og bygningsetaten Sosialtjenesten (sosialhjelp, økonomisk rådgivning) TILFREDSHET PÅ EN SKALA FRA 0-100

28 Statlige tjenester Vinmonopolet Universitet Høyskole Offentlige teatre Offentlige museer Den norske kirke Lånekassen Mattilsynet Posten Sykehus Statens vegvesen (førerkort/ tilsyn med kjøretøy o.l.) Tollvesenet (tollkontroll, årsavgift, vareimport) NRK (Norsk Rikskringkasting) Skatteetaten Forsvaret Politiet Barne-, ungdoms- og familieetaten (barnevern, ungdomshjelp.. NSB (Norges Statsbaner) NAV (arbeid, trygd, sosial) TILFREDSHET PÅ EN SKALA FRA 0-100

29 Med og uten erfaring med tjenestene De med erfaring med tjenestene er både mindre og mer tilfredse enn de uten

30 De med erfaring er mer fornøyd ERFARING ERFARING SOM PÅRØRENDE INGEN ERFARING Folkebibliotek Vinmonopolet Offentlige teatre Den norske kirke Hjemmehjelp Hjemmesykepleie Kollektivtransporten i kommunen

31 De med erfaring er mindre fornøyd Mattilsynet ERFARING ERFARING SOM PÅRØRENDE INGEN ERFARING Statens vegvesen (førerkort/ tilsyn med kjøretøy o.l.) Politiet Plan- og bygningsetaten Sosialtjenesten (sosialhjelp, økonomisk rådgivning)

32 Forskjeller kvinner og menn Tilfredshet alt i alt med å bo i Norge Tilfredshet alt i alt med å bo i kommunen Arbeid og utdanning Kvinner Den norske kirke Menn Politiet NSB

33 Tillit til politikere KOMMUNESTYRET Tillit til at kommunepolitikerne arbeider for befolkningens beste 53 Kommunepolitikernes evne til å løse viktige problemer 50 Kommunepolitikernes kunnskaper om sakene de behandler 49 GJENNOMSNITT KOMMUNESTYRET 51 STORTINGET Tillit til at stortingspolitikerne arbeider for befolkningens beste 53 Stortingsrepresentantenes evne til å løse viktige samfunnsspørsmål 50 Stortingsrepresentantenes kunnskaper om sakene de behandler 50 GJENNOMSNITT STORTINGET 49

34 Forskjeller mellom kommunestørrelser - tilfredshet med kommunale tjenester Et mønster: større tilfredshet jo mindre kommune?

35 Prosentandel positive svar fordelt etter kommunestørrelser - Ventetid på legevakt og fastlegetilbudet i kommunen Oslo, Bergen, Mellom Ventetid på legevakt Mellom Fastlegetilbudet i kommunen Mindre enn

36 Prosentandel positive svar fordelt etter kommunestørrelser -Tilgangen på boliger spesielt tilpasset eldre og på sykehjemsplasser Oslo, Bergen, Mellom Tilgangen på boliger spesielt tilpasset eldre Mellom Tilgangen på sykehjemsplasser Mindre enn

37 Prosentandel positive svar fordelt etter kommunestørrelser - Oppvekstmiljøet for ungdom og barn i kommunen Oslo, Bergen, Mellom Oppvekstmiljøet for ungdom Mellom Oppvekstmiljøet for barn Mindre enn

38 Prosentandel positive svar fordelt etter kommunestørrelser - Barnehage og SFO Barnehage Skolefritidsordning (SFO) Oslo, Bergen, Mellom Mellom Mindre enn

39 Prosentandel positive svar fordelt etter kommunestørrelser - Omsorgsbolig og sykehjem Omsorgsbolig/ aldershjem Sykehjem Oslo, Bergen, Mellom Mellom Mindre enn

40 Prosentandel positive svar fordelt etter kommunestørrelser - Hjemmesykepleie og hjemmehjelp Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Oslo, Bergen, Mellom Mellom Mindre enn

41 Prosentandel positive svar fordelt etter kommunestørrelser - Fastlege og legevakt Fastlege Legevakt Oslo, Bergen, Mellom Mellom Mindre enn

42 Prosentandel positive svar fordelt etter kommunestørrelser - BUF-etat og NAV Barne-, ungdoms- og familieetaten NAV Oslo, Bergen, Mellom Mellom Mindre enn

43 Forskjeller mellom kommunestørrelser - tilfredshet med statlige tjenester Mindre forskjeller mellom kommunestørrelsene Et mønster: større tilfredshet jo større kommune?

44 Prosentandel positive svar fordelt etter kommunestørrelser - Kollektivtransporten i kommunen og i fylket Kollektivtransporten i fylket Kollektivtransporten i kommunen Oslo, Bergen, Mellom Mellom Mindre enn

45 Prosentandel positive svar fordelt etter kommunestørrelser - Skatteetaten og politiet Skatteetaten Politiet Oslo, Bergen, Mellom Mellom Mindre enn

46 Prosentandel positive svar fordelt etter kommunestørrelser - Universitetet og høyskole Universitet Høyskole Oslo, Bergen, Mellom Mellom Mindre enn

47

HVA SYNES DU OM DET OFFENTLIGE NORGE? I denne undersøkelsen får du en del spørsmål om hva du synes om kommunen og fylket du bor i, og om Norge.

HVA SYNES DU OM DET OFFENTLIGE NORGE? I denne undersøkelsen får du en del spørsmål om hva du synes om kommunen og fylket du bor i, og om Norge. Spørreskjema innbyggerundersøkelsen 2012-2013 HVA SYNES DU OM DET OFFENTLIGE NORGE? I denne undersøkelsen får du en del spørsmål om hva du synes om kommunen og fylket du bor i, og om Norge. Noen spørsmål

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Forord Denne rapporten går igjennom de viktigste resultatene fra innbyggerdelen av innbyggerundersøkelsen 2013, som ble

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583 Forord Innbyggerundersøkelsen er en av de største undersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Hva er godt nok? - Kompetansen og kulturen som møter den offentlige forbrukeren. forbrukerportalen.no. Forbrukerrådets direktør Randi Flesland

Hva er godt nok? - Kompetansen og kulturen som møter den offentlige forbrukeren. forbrukerportalen.no. Forbrukerrådets direktør Randi Flesland Hva er godt nok? - Kompetansen og kulturen som møter den offentlige forbrukeren Forbrukerrådets direktør Randi Flesland Forbrukerrådets visjon: Vi gir forbrukeren makt og mulighet til å gjøre gode valg

Detaljer

TILFREDSHET MED KOMMUNEN OG DEN KOMMUNALE TJENESTEYTING

TILFREDSHET MED KOMMUNEN OG DEN KOMMUNALE TJENESTEYTING TILFREDSHET MED KOMMUNEN OG DEN KOMMUNALE TJENESTEYTING Dagens Holebilde 17.2.2001 Flott vær, bare man kommer seg noen meter over Steinsfjorden, Foto: Per Aa. Mandt RESULTAT FRA EN BEFOLKNINGS- OG BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Oslo, september/oktober 2011 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking

Detaljer

Søndre Land levende og landlig

Søndre Land levende og landlig Søndre Land levende og landlig Rapport fra innbyggerundersøkelsen 2014 03.02.2015 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Hvor representativ er undersøkelsen... 4 4. Resultater på temanivå...

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012

Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012 Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012 1 Sammendrag Nedre Eiker kommune gjennomførte i perioden 15. februar til 15. april 2012 en innbyggerundersøkelse basert på et opplegg fra bedrekommune.no.

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer.

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. 1 Innledning Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. Sentral stab Rapport I 15.06.2012 2 Innledning INNLEDNING

Detaljer

HVA MENER DU OM KOMMUNEN DIN? HOLEUNDERSØKELSEN 2000

HVA MENER DU OM KOMMUNEN DIN? HOLEUNDERSØKELSEN 2000 Hole kommune HVA MENER DU OM KOMMUNEN DIN? DIN VURDERING AV BOSTEDSKOMMUNEN OG ULIKE TJENESTER HOLEUNDERSØKELSEN 2000 HVORDAN VURDERER DU HOLE SOM BOSTEDSKOMMUNE? Husstanden din inviteres hermed til å

Detaljer

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Møteplass Medborgere/ Best på service Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Om undersøkelsen Møteplass Medborgere/ Best på service Bakgrunn og formål

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE SAMMENDRAG Nes kommune gjennomførte for første gang en innbyggerundersøkelse i april/mai 2012. Undersøkelsen følger et standard undersøkelsesopplegg utarbeidet av

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2013. Hovedrapport

Innbyggerundersøkelsen 2013. Hovedrapport Innbyggerundersøkelsen 2013 Hovedrapport August 2013 2 3 Innhold 1. Sammendrag...4 Generelt...4 Oppsummering...4 2. Innledning...5 3 Hovedfunn...6 3. Representativitet - analyse av bakgrunnsvariabler...7

Detaljer

Informasjon om klagemuligheter og saksbehandlingstider

Informasjon om klagemuligheter og saksbehandlingstider Informasjon om klagemuligheter og saksbehandlingstider - en kartlegging av policy og praksis i fem statlige etater ideas2evidence rapport 7/2013 Jostein Ryssevik Asle Høgestøl Inger Nordhagen Jostein

Detaljer

INNBYGGERNES VURDERING: NORDRE LAND KOMMUNE OG KOMMUNENS TJENESTETILBUD 2006

INNBYGGERNES VURDERING: NORDRE LAND KOMMUNE OG KOMMUNENS TJENESTETILBUD 2006 INNBYGGERNES VURDERING: NORDRE LAND KOMMUNE OG KOMMUNENS TJENESTETILBUD 2006 1 RESTRIKSJONER VED BRUK AV RESULTATENE GJENGITT I RAPPORTEN OG DE GRAFISKE PRESENTASJONENE TNS Gallup har copyright til alle

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 Formannskapets budsjettkonferanse 12. juni 2013 Side 1 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen 2013 Side 2 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen

Detaljer

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Alstahaug Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør Forord Grunnleggende rettigheter som folk ikke kjenner til, kan de heller ikke benytte seg av. Mengden av informasjon i dagens samfunn kan for mange bli så overveldende at det blir nesten umulig å skille

Detaljer

[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2014. Storfjord kommune

[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2014. Storfjord kommune [vår 215] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 214 Storfjord kommune Innhold Innledning...2 Sammendrag...2 Gjennomføring...3 Besvarelsene...3 Kommunal tjenesteproduksjon:...3 Tabell 1 a oversikt over

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Herøy Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE 04-07 Furulund barnehage FORSLAG TIL FORMANNSKAPET NOVEMBER

Detaljer

Tjenestekvalitet og demokrati i ny kommunestruktur. Ole Gustav Narud Rena 28.01.15

Tjenestekvalitet og demokrati i ny kommunestruktur. Ole Gustav Narud Rena 28.01.15 Tjenestekvalitet og demokrati i ny kommunestruktur Ole Gustav Narud Rena 28.01.15 Om meg i denne sammenheng: Amanuensis i økonomi ved HH, Rena Leder i Lokalsamfunnsforeningen (2009) Tidligere ordfører

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

Omdømme- og brukerundersøkelse Statens legemiddelverk 2012. Presentasjon 05.12.2012. Politikk & samfunn TNS 05.12.2012 126394

Omdømme- og brukerundersøkelse Statens legemiddelverk 2012. Presentasjon 05.12.2012. Politikk & samfunn TNS 05.12.2012 126394 Omdømme- og brukerundersøkelse Statens legemiddelverk 2012 Presentasjon 05.12.2012 Agenda 1 Om gjennomføringen 2 Profesjonelle: Kjennskap, kontakt og kommunikasjon etter målgruppe 3 Profesjonelle: Brukertilfredshet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE Sett kryss i de rubrikker som passer best for deg og din husstand, s fyller du inn dine svar ut fra din husstands er med den kommunale tjenesteyting.

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Kommuneplan 2007-2019. - Miljø, mangfold og muligheter. Kommuneplan 2007-2019

Kommuneplan 2007-2019. - Miljø, mangfold og muligheter. Kommuneplan 2007-2019 - Miljø, mangfold og muligheter Kommuneplan 2007-2019 Rådmannens forslag 10.05.2007 1 2 Kommuneplan 2007-2019 Forord Kommuneplanen skal i følge Plan- og bygningsloven samordne den fysiske, økonomiske,

Detaljer