HR-målinger. Førsteamanuensis /Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HR-målinger. Førsteamanuensis /Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI"

Transkript

1 HR-målinger Førsteamanuensis /Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI

2 Anders Dysvik Førsteamanuensis i organisasjonspsykologi, Ph.D., i ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI Hovedfag pedagogikk, UiO En rekke internasjonale publikasjoner innenfor HRM Reviewer for flere internasjonale tidskrifter Krigsskole, operativ linje fra Luftforsvaret 7 års ledererfaring og opptatt av HR i praksis Mye brukt som foredragsholder og rådgiver for offentlige og private virksomheter

3 HR-målinger

4 Hvorfor bedrive HR-målinger? Vi tror det vi måler påvirker økonomiske indikatorer Overvåkning og tidlig varsel på utviklingstrekk Sette fokus (what you measure is what you get) Effekter av tiltak og spesielle begivenheter Prestasjonsvurdering (utvikling vs. rangering) Informasjon for eksterne interessenter

5 Ulike tilnærminger Regnskapsbaserte tilnærminger mest vanlig skal utfylle tradisjonelle regnskaper og budsjetter beholdningsorientert og rettet mot verdifastsettelse regnskapsfører-hr HR-baserte tilnærminger ( klimaundersøkelser ) utspring i betydningen av organisasjoners menneskelige ressurser mindre fokus på størrelsen av en beholdning for eksterne formål

6 HR-målinger i praksis Mangel på koblinger til strategi ingen kausalmodell eller verdidriverkjede hvilke drivere er viktigst for å følge strategien eller nå organisasjonens mål? Manglende validisering av kausale modeller Lite gjennomtenkte mål og standarder Manipulering og kontroll Meningsløse målinger bruk av enkelt-indikatorer bruk av tvilsomme sammensatte indekser Kilde: Ittner & Larcker 2003

7 HR-mål og økonomiske resultater Ulike tilfredshetsmål blir i større grad påvirket av økonomiske resultater enn motsatt Jo mer generelle tilfredshetsmål, jo sterkere er denne tendensen (for eksempel OJS) mer affektiv, mer påvirkbar og mindre relatert til faktisk atferd Eksempler på alternativer mer spesifikke tilfredshetsmål og holdninger atferd eller atferdsintensjoner (f.eks. turnoverintensjon) motivasjon (f.eks. indre motivasjon) Kilde: Schneider et al. 2003

8 Hva er måling? Regler for tildeling av symboler (tall) til empiriske egenskaper vi måler ikke fenomenene eller objektene i seg selv, men spesifikke egenskaper ved disse ergo må vi bestemme oss for hvilke egenskaper vi skal måle Begrepsdefinisjoner alle målinger tar utgangspunkt i begrepsdefinisjoner som beskriver begreper vha. av andre begreper det er disse som er utgangspunktet for validitetsbetraktninger

9 Valide måleinstrumenter Et måleinstrument er 100 % valid når det måler det vi ønsker det skal måle - og bare det Forskjeller i målinger kan reflektere to ting reelle forskjeller i de målte egenskapene målefeil, som kan være systematiske/konstante eller tilfeldige/varierende

10 Kilder til målefeil Andre stabile egenskaper ved måleobjektet (for eksempel personlighet) Forskjeller i temporære betingelser (for eksempel dagsform) Forskjellig fortolkning av måleinstrumentet Forskjeller i setting eller administrasjon ved bruk av måleinstrumentet Forskjeller i behandling (f.eks. koding) og analyse av data

11 Validitet og reliabilitet XO = XT + XS + XR XO = Observert score XT = True/sann score XS = Systematisk målefeil XR = Random/tilfeldige målefeil Perfekt valide mål når XO = XT Perfekt reliable/stabile mål kan være fullstendig ikke-valide Reliabilitet er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for validitet

12 Reliabilitet En funksjon av korrelasjonen mellom indikatorer og antall indikatorer Må være mye høyere for kliniske enn for forskningsmessige formål Chronbach s alpha på.70 vs Kan økes uten at validiteten øker mange like indikatorer indikatorer som representerer årsaker til den egenskaper vi ønsker å måle indikatorer som representerer effekter av den egenskapen vi ønsker å måle indikatorer som måler liknende egenskaper som den vi ønsker å måle

13 Eksempel Indre motivasjon referer til atferd utført med bakgrunn i indre belønninger som tilfredshet, mening, interesse, glede eller velbehag knyttet til de oppgavene vi utfører (Deci et al., 1989; Vallerand, 1997) Mine arbeidsoppgaver er i seg selv en viktig drivkraft i jobben min Det er gøy å jobbe med de arbeidsoppgavene jeg har Jeg føler at den jobben jeg gjør er meningsfull Jobben min er veldig spennende Jobben min er så interessant at den i seg selv er sterkt motiverende Av og til blir jeg så inspirert av jobben min at jeg nesten glemmer ting rundt meg

14 Poenget med indre motivasjon Kilder til indre motivasjon - autonomi - kompetanseopplevelse - tilhørighet Indre motivasjon Resultater av indre motivasjon - arbeidsinnsats - arbeidskvalitet - læring

15 Elevinspektørenes mål Professor Bård M otivasjon obligatoriske spørsm ål 1. E r d u in te resse rt i å læ re p å sk o len? ikke i noe fag i noen fag i m ange fag i de fleste fag 2. H ar d u læ rere som er flin k e til å få d e g in tere sse rt i å læ re? ikke i noe fa g i noen fag i m ange fag i de fleste fag 3. G ir læ re rn e d e g u tfo rd rin g e r so m g jø r at d u får til d itt b este p å sk o le n? ik ke i noe fag i noen fag i m ange fag i de fle ste fag 4. S yn e s d u arb eid sin n satse n d in p å sk o len e r g o d? ikke i noe fag i noen fag i m ange fag i de fleste fag Kilder til motivasjon - Har du lærere som er flinke til.. - Gir lærerne deg utfordringer Er du interessert i å lære på skolen Resultater av motivasjon - Synes du arbeidsinnsatsen din på skolen er god?

16 Problemer med enkeltindikator-mål Vanligvis lavt korrelert med den egenskapen vi ønsker å måle Er ofte korrelert med andre egenskaper enn den vi ønsker å måle Gode indikatorer er spesifikke, men som enkeltindikator blir de ofte for spesifikke til å fange opp det vi skal måle Inneholder vanligvis betydelige mengder av tilfeldig målefeil Klare indikasjoner på systematiske målefeil overvurdering av jobbtilfredshet Kilder: Nunnally & Bernstein 1994 og Oshagbemi 1999

17 Bruk flere indikatorer! For å fange opp innholdet og bredden i en egenskap ( face validity og innholdsvaliditet) For å redusere tilfeldige målefeil For å øke og å kunne estimere reliabilitet og validitet For de aller fleste interessante egenskaper som ikke er direkte observerbare Eksempel på unntak enkel atferdsrapportering med enkle (f.eks dikotome) svaralternativer

18 Sammensatte indekser

19 Gallup Q12 1. I know what is expected of me at work. 2. I have the materials and equipment I need to do my work right. 3. At work, I have the opportunity to do what I do best every day. 4. In the last seven days, I have received recognition or praise for doing good work. 5. My supervisor or someone at work seems to care about me as a person. 6. There is someone at work who encourages my development. 7. At work, my opinions seem to count. 8. The mission/purpose of my company makes me feel my job is important. 9. My associates (fellow employees) are committed to doing quality work. 10. I have a best friend at work. 11. In the last six months, someone at work has talked to me about my progress. 12. This last year, I have had opportunities at work to learn and grow.

20 Problemer med slike indekser Måler en rekke ulike egenskaper noen kan være årsaker og effekter til det vi ønsker å måle eller vite noe om kanskje er det valens som forener? En rekke uklare og lite spesifiserte indikatorer som ikke evner å avdekke interessant informasjon for praksis som åpner for ulike fortolkninger men, upresise spørsmål kan ironisk nok øke reliabiliteten.

21 Problemer med slike indekser Reliabiliteten kan økes gjennom nivåaggregering av enkeltindikatorer og bruk av sammensatt indeks men dette øker ikke validiteten eller informasjonsverdien for praktisk bruk resultatet er at interessante forskjeller reduseres for makro-forskning kan det være mer akseptabelt, hvis utvalgene er store nok

22 Hva bør måles? Drivere som er kandidater til strategiske og økonomiske mål hvis mulig Det som ønskes endret eller utviklet - og som kan påvirkes Forhold man tror er viktige, men vet lite om Oppfølging av endringer og investeringer med sikte på positiv utvikling for eksempel evalueringer/effekter av HR-tiltak Fenomener som er viktige på tvers av organisasjoner

23 Påvirkbare fenomener som driver prestasjoner I Jobbtilfredshet har av ulike årsaker begrenset effekt bedre driver for turnover/turnoverintensjon Indre motivasjon sterk driver for en rekke positive utfall, inkludert prestasjoner Jobbdesign autonomi og kontroll, veldig viktig for opplevelse av jobbinnhold og prestasjoner, men også avhengig av individuelle preferanser, stiler og personlighet

24 Påvirkbare fenomener som driver prestasjoner II Turnoverintensjon gir ofte bedre og mer informasjon enn turnover kan relateres til grupper av ansatte Selvrapportert jobbprestasjon har ofte færre og mindre alvorlige feilkilder enn nærmeste leders prestasjonsvurdering! Ekstrarolleatferd/kontekstuell jobbprestasjon meget relevant for å gjøre andre gode, samarbeidsklima,etc.

25 Andre viktige fenomener individuelle mål eller klimamål Nærmeste lederes opplevde lederatferd/lederegenskaper Affektiv organisasjonsforpliktelse Organisatorisk støtte Prosedyremessig rettferdighet Begrenset direkte effekt på individuelle prestasjoner, men viktige som gode indikatorer på håndtering av konkrete episoder for å redusere negative effekter av vanskelige episoder og tiltak for å få positive effekter av positive tiltak som indikatorer på om ansatte er villige til å gå i krigen for organisasjonen gir de ansatte muligheten til å fokusere på jobben snarere enn konflikter og støy

26 Deskriptiv statistikk for konsernet samlet Variabel Min. skåre Maks. skåre Gjennomsnit t Jobbautonomi 1.00 (n=7) 5.00 (n=146) Kollegastøtte 1.50 (n=4) 5.00 (n=87) Trening og utviklingsmuligheter 1.00 (n=4) 5.00 (n=85) Målstyring* 1.00 (n=9) 5.00 (n=90) Lederstøtte 1.00 (n=3) 5.00 (n=180) Indre motivasjon 1.00 (n=1) 5.00 (n=52) Turnoverintensjon 1.00 (n=273) 5.00 (n=17) Kunnskapsdeling 1.38 (n=1) 5.00 (n=46) Standardavvik n = 769

27 Kilder til turnoverintensjon Alder -.09** Utdanning.13*** Indre motivasjon Lederansvar.09* Ansiennitet (stilling) Jobbautonomi Trenings- og utviklingsmuligheter -.11** Kollegastøtte Lederstøtte -.21*** -.29*** Turnoverintensjon r² =.29 Kun signifikante sammenhenger presentert; n = 769

28 Kilder til indre motivasjon Alder.09* Utdanning -.04 Lederansvar.16*** Ansiennitet (stilling) -.01 Jobbautonomi.40*** Indre motivasjon r² =.41 Trenings- og utviklingsmuligheter.08* Kollegastøtte.21*** Lederstøtte.02 n = 769

29 Fordeler med forskningsbaserte indikatorer og måleinstrumenter Vi vet mye om drivere og effekter Som del av etablerte teorier vi vet mye om hvorfor, hvordan, og under hvilke betingelser de virker Gratis i bruk Tillitsvekkende, for noen. Gode og utprøvde måleteoretiske egenskaper vi vet hva vi måler

30 Gruppeoppgave Diskuter sammen rundt bordene en fungerer som referent Hva ønsker vi å måle i vår medarbeiderundersøkelse? Hvorfor er akkurat disse dimensjonene viktige? Basert på egen situasjon og behov

31 Litteratur Fields, D. L. (2002) Taking the measure of work: A guide to validated scales for organizational research and diagnosis. Thousand Oaks, Calefornia: Sage. Nunnally, J. C. and Bernstein, I. H. (1994) Psychometric theory. New York: McGraw- Hill. Ittner, C. D., and Larcker, D. F. (2003), "Coming up short on nonfinancial performance measurement", Harvard Business Review, November, pp Morgeson, F. P., and Humphrey, S. E. (2006), "The work design questionnaire (WDQ): Developing and validating a comprehensive measure for assessing job design and the nature of work", Journal of Applied Psychology, Vol. 91 No. 6, pp Oshagbemi, T. (1999) 'Overall job satisfaction: How good are single versus multipleitem measures?' Journal of Managerial Psychology, 14: Schneider, B., Hanges, P. J., Smith, B. D. and Salvaggio, A. N. (2003) 'Which come first: Employee attitudes or organizational financial and market performance', Journal of Applied Psychology, 88:

Hva er effektiv HRM? Allmennmedisinsk våruke 11.5.2012. Førsteamanuensis/Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI

Hva er effektiv HRM? Allmennmedisinsk våruke 11.5.2012. Førsteamanuensis/Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Hva er effektiv HRM? Allmennmedisinsk våruke 11.5.2012 Førsteamanuensis/Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Anders Dysvik Førsteamanuensis, Ph.D., i organisasjonspsykologi

Detaljer

NKF 27.10.2011 Førsteamanuensis Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI

NKF 27.10.2011 Førsteamanuensis Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI HRM nyttig for hvem? NKF 27.10.2011 Førsteamanuensis Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Anders Dysvik Førsteamanuensis i organisasjonspsykologi, i Ph.D., i ledelse

Detaljer

Myk og hard HR - hva vet vi om hva som virker?

Myk og hard HR - hva vet vi om hva som virker? Myk og hard HR - hva vet vi om hva som virker? Bergen kommune 4.1.2012 Førsteamanuensis/Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Anders Dysvik Førsteamanuensis, Ph.D.,

Detaljer

Sikkerhetsforums Årskonferanse. Professor Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI

Sikkerhetsforums Årskonferanse. Professor Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Sikkerhetsforums Årskonferanse Professor Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Hva motiverer oss, og hvorfor? Hva kjennetegner flertallet av dine medarbeidere eller

Detaljer

Hvorfor ikke gjøre mer av

Hvorfor ikke gjøre mer av Hvorfor ikke gjøre mer av det vi vet virker? Evidensbasert tilnærming til HRM og ledelse Handelshøyskolen l BI Utdannelsesbakgrunn Pågående doktorgradsarbeid under veiledning av professor Bård Kuvaas Cand.polit,

Detaljer

Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser

Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser Servicekonferansen 2012 Førsteamanuensis/Ph D Anders Dysvik Førsteamanuensis/Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Anders

Detaljer

Når dårlige ledelsesteorier resulterer i dyr og dårlig ledelse

Når dårlige ledelsesteorier resulterer i dyr og dårlig ledelse Når dårlige ledelsesteorier resulterer i dyr og dårlig ledelse Tekst: Førsteamanuensis Bård Kuvaas, Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI. Artikkelen er publisert i Magma, Tidsskrift

Detaljer

Kompetansemobilisering og egenmotivasjon

Kompetansemobilisering og egenmotivasjon Kompetansemobilisering og egenmotivasjon Linda Lai 1 Sammendrag Mange organisasjoner investerer store ressurser i kompetanse, men for at disse investeringene skal bidra til verdiskapning, må kompetansen

Detaljer

Humankapital og ledelse. Hva virker positivt på det psykososiale arbeidsmiljøet

Humankapital og ledelse. Hva virker positivt på det psykososiale arbeidsmiljøet Humankapital og ledelse. Hva virker positivt på det psykososiale arbeidsmiljøet Professor Anders Dysvik, Ph.D Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Anders Dysvik Professor i organisasjon

Detaljer

Arbeidsglede og ledelse. Arbeidsgledeseminar Virke Førsteamanuensis/ Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI

Arbeidsglede og ledelse. Arbeidsgledeseminar Virke Førsteamanuensis/ Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Arbeidsglede og ledelse Arbeidsgledeseminar Virke Førsteamanuensis/ Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Ledelse som kilde til ansattes jobbmotivasjon Opplevd lederstøtte

Detaljer

Hvordan kommer vi et skritt videre med Lean? Idémyldring og eksempler

Hvordan kommer vi et skritt videre med Lean? Idémyldring og eksempler Hvordan kommer vi et skritt videre med Lean? Idémyldring og eksempler Førsteamanuensis Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Hva kan organisasjoner gjøre for å tilrettelegge

Detaljer

Motivasjon av kunnskapsarbeidere: En mikro-tilnærming til fordeler og ulemper ved økonomiske incentiver

Motivasjon av kunnskapsarbeidere: En mikro-tilnærming til fordeler og ulemper ved økonomiske incentiver Motivasjon av kunnskapsarbeidere: En mikro-tilnærming til fordeler og ulemper ved økonomiske incentiver Professor Dr. Oecon/PhD Bård Kuvaas Handelshøyskolen BI Ulike typer prestasjonsbasert belønning Type

Detaljer

Skjult arbeid blant ansatte i finansbransjen

Skjult arbeid blant ansatte i finansbransjen 1 Skjult arbeid blant ansatte i finansbransjen Et forsknings- og kartleggingsoppdrag mellom Finansforbundet og Handelshøyskolen BI v/robert Buch, Anders Dysvik, og Bård Kuvaas Sluttrapport Nydalen, 05.

Detaljer

HVA PÅVIRKER DIREKTE OG MYNDIGGJØRENDE LEDELSE? F

HVA PÅVIRKER DIREKTE OG MYNDIGGJØRENDE LEDELSE? F 56 FAGARTIKLER MAGMA 0514 HVA PÅVIRKER DIREKTE OG MYNDIGGJØRENDE LEDELSE? F ALEXANDER MADSEN SANDVIK er postdoktor ved Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH). Madsen Sanvik

Detaljer

Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: Hva sier forskningen om internt konsistent HR og beste praksis innen HR

Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: Hva sier forskningen om internt konsistent HR og beste praksis innen HR Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: Hva sier forskningen om internt konsistent HR og beste praksis innen HR EBLs HR-konferanse 10.02.09 Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI

Detaljer

Prestasjonsmålinger i finansbransjen

Prestasjonsmålinger i finansbransjen Lina Jahr og Malin Moldrem Prestasjonsmålinger i finansbransjen Er det sammenheng mellom ansattes oppfatning av prestasjonsmålinger, og deres grad av indre motivasjon, tillit, organisasjonsforpliktelse

Detaljer

Prosjektoppgave. ved Handelshøyskolen BI

Prosjektoppgave. ved Handelshøyskolen BI ID-nummer: 0898666 Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Utforskning av sammenhengene mellom opplevd kompetansemobilisering, selvledelse og psykologisk empowerment, arbeidsengasjement og kreativitet.

Detaljer

Hvordan virker Lederrelasjonen inn på de ansattes Indre Motivasjon og hvordan påvirker dette de ansattes Arbeidsprestasjoner?

Hvordan virker Lederrelasjonen inn på de ansattes Indre Motivasjon og hvordan påvirker dette de ansattes Arbeidsprestasjoner? ID nr : 0611974 Hvordan virker Lederrelasjonen inn på de ansattes Indre Motivasjon og hvordan påvirker dette de ansattes Arbeidsprestasjoner? Avsluttende Prosjektoppgave Master of Management Program Påvirkning

Detaljer

Forord. Ingenting er så praktisk som en god teori. Kurt Lewin (1945) Universitetet for miljø- og biovitenskap. Ås, 17.01.2011. Ole Kristian Jonsrud

Forord. Ingenting er så praktisk som en god teori. Kurt Lewin (1945) Universitetet for miljø- og biovitenskap. Ås, 17.01.2011. Ole Kristian Jonsrud Utfordringer i å rekruttere og beholde arbeidskraft - En kvalitativ undersøkelse om turnover og organisasjonsforpliktelse i juristbransjen Challenges in recruiting and retaining workers - A qualitative

Detaljer

Prestasjonsbasert belønning og motivasjon

Prestasjonsbasert belønning og motivasjon HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Prestasjonsbasert belønning og motivasjon En litteraturstudie Lill Torbjørg Leirbakken Masteroppgave i erfaringsbasert

Detaljer

«Mangfoldsledelse» og innvandreres tilknytning til arbeidsplassen

«Mangfoldsledelse» og innvandreres tilknytning til arbeidsplassen «Mangfoldsledelse» og innvandreres tilknytning til arbeidsplassen Gro Mjeldheim Sandal, Hege Høivik Bye, Tonje Fyhn og Valeria Markova Society and workplace diversity group Institutt for samfunnspsykologi

Detaljer

Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no)

Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no) Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no) 1 Strategisk satsing på kompetanse Systematisk, målbasert og langsiktig satsing på tiltak for å sikre

Detaljer

Unnasluntring på jobben et problem i norsk arbeidsliv? Om kontraproduktiv atferd på jobben og tilbaketrekking fra arbeidsrollen

Unnasluntring på jobben et problem i norsk arbeidsliv? Om kontraproduktiv atferd på jobben og tilbaketrekking fra arbeidsrollen Anders Skogstad og Guy Notelaers Unnasluntring på jobben et problem i norsk arbeidsliv? Om kontraproduktiv atferd på jobben og tilbaketrekking fra arbeidsrollen I norsk arbeidsliv har man gjennom mange

Detaljer

Motivasjon BACHELOROPPGAVE: FORFATTERE/KANDIDATNUMMER: Kai Asle Trøhaugen: Chris André Lehre Moen: Joachim Adrian Tande Valstad: Tittel:

Motivasjon BACHELOROPPGAVE: FORFATTERE/KANDIDATNUMMER: Kai Asle Trøhaugen: Chris André Lehre Moen: Joachim Adrian Tande Valstad: Tittel: BACHELOROPPGAVE: Tittel: Motivasjon -En motivasjons studie ved Ahlsell Nordkisa FORFATTERE/KANDIDATNUMMER: Kai Asle Trøhaugen: Chris André Lehre Moen: Joachim Adrian Tande Valstad: Dato: 19.05.2014-110682

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Elevenes opplevelse av skolen: sentrale sammenhenger og utvikling med alder

Elevenes opplevelse av skolen: sentrale sammenhenger og utvikling med alder Elevenes opplevelse av skolen: sentrale sammenhenger og utvikling med alder Einar M. Skaalvik, dr. philos., professor i pedagogisk psykologi og forskningsmetode ved NTNU. Sidsel Skaalvik, dr. polit., professor

Detaljer

Appendiks Psykologiske forskningsmetoder

Appendiks Psykologiske forskningsmetoder APPENDIKS PSYKOLOGISKE FORSKNINGSMETODER Appendiks Psykologiske forskningsmetoder i Sunn fornuft og vitenskapelig fornuft De observasjonene vi gjør i dagliglivet, er gode nok til at vi som regel klarer

Detaljer

KUNNSKAPSARBEIDERE FORPROSJEKTRAPPORT. Rune Lines1) Institutt for Strategi og Ledelse, NHH. Inge Jan Henjesand og Elin Backe Christophersen.

KUNNSKAPSARBEIDERE FORPROSJEKTRAPPORT. Rune Lines1) Institutt for Strategi og Ledelse, NHH. Inge Jan Henjesand og Elin Backe Christophersen. 1 MOTIVASJON VIA LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEIDERE FORPROSJEKTRAPPORT Av Rune Lines1) Institutt for Strategi og Ledelse, NHH Inge Jan Henjesand og Elin Backe Christophersen Abelia Korrespondanse til: Professor

Detaljer

Ingeniører og sivilingeniører i energibransjen En undersøkelse av nytte ved styrings- og ledelsessystem i energibransjen

Ingeniører og sivilingeniører i energibransjen En undersøkelse av nytte ved styrings- og ledelsessystem i energibransjen Ingeniører og sivilingeniører i energibransjen En undersøkelse av nytte ved styrings- og ledelsessystem i energibransjen HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 1 Bakgrunn

Detaljer

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til?

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? HR-undersøkelsen 2014 Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? Innhold Innledning 3 4 7 14 17 19 21 Metode........................................................24 Innledning

Detaljer