Medarbeiderundersøkelse 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medarbeiderundersøkelse 2015"

Transkript

1 Medarbeiderundersøkelse 2015 Hvorfor skal vi ha medarbeiderundersøkelse? I Hedmark fylkeskommune er de ansatte den viktigste ressursen for å realisere alle fylkeskommunens målsettinger. Gjennom en medarbeiderundersøkelse vil vi måle de ansattes opplevelser av ulike forhold ved jobben og arbeidsmiljøet. Dette er forhold som er av betydning for fylkeskommunens organisatoriske resultater, som økt innsats, medvirkning og produktivitet. Arbeidsmiljølovens bestemmelser forplikter oss samtidig til å ha dokumentert kjennskap til medarbeidernes opplevelse av arbeidsmiljøet. Denne medarbeiderundersøkelsen er en oppfølger av medarbeiderundersøkelse 2011 og Den har de samme spørsmål som undersøkelsen i Hvem skal svare på undersøkelsen? Medarbeiderundersøkelsen er rettet mot alle medarbeidere, også de lederne som har personalansvar. Hvordan skal undersøkelsen følges opp? Medarbeiderundersøkelsen skal følges opp med utarbeiding av oppfølgingsplan for den enkelte enhet. Arbeidet med disse evalueres ved ny måling. Hedmark fylkeskommune skal ha medarbeiderundersøkelse annethvert år. Undersøkelsen vil da rulleres sammen med en prosessevaluering. Over tid vil gjennomføring av medarbeiderundersøkelser i Hedmark fylkeskommune gi grunnlag for vurdering og sammenligning. Målingen er ledd i utviklingen av god ledelse og godt arbeidsmiljø i fylkeskommunen. Les mer: Veileder Innholdet i medarbeiderundersøkelsen Sjekkliste for ledere Syklus for medarbeiderundersøkelser i Hedmark fylkeskommune Struktur for tilbakemelding av resultater, medarbeiderundersøkelsen

2 Veileder for medarbeiderundersøkelsen 2015 I forbindelse med at det gjennomføres medarbeiderundersøkelse i Hedmark fylkeskommune, har det blitt laget en prosessveileder og en sjekkliste for ledere med personalansvar. Veilederen og sjekklisten skal bidra til å sikre helhetlige og gode prosesser i hele fylkeskommunen i forbindelse med medarbeiderundersøkelsene. Informasjon og involvering i forkant av undersøkelsen Spørsmålene som er valgt vurderes å være relevante i forhold til Hedmark fylkeskommunes arbeidsgiverstrategi og de overordnede mål. Spørsmålene er sammenfallende med anerkjent forskning og i stor grad identiske med spørsmål som er brukt i forskningen til Kuvaas og Dysvik (BI Oslo, 2008). Les mer her: Innholdet i medarbeiderundersøkelsen Ansatte Ansatte skal få informasjon som gjør dem sikre på hvorfor og hvordan undersøkelsen skal gjennomføres, samt hvordan oppfølging skal foregå. Ansatte skal derfor i forkant av undersøkelsen, i uke 5, motta informasjonsbrev/e-post fra fylkesdirektøren om medarbeiderundersøkelsen. Leder har ansvar for å bidra til å informere de ansatte, og gi dem opplevelsen av at deres deltagelse i undersøkelsen er viktig og en mulighet for medvirkning. Arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten Arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten er informert om utarbeidelsen av undersøkelsen og gjennomføring, og skal informeres om resultater og oppfølging. Det forventes at arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten bidrar til å oppnå så høy deltakelse i medarbeiderundersøkelsen som mulig. Gjennomføring av medarbeiderundersøkelsen Leder skal kjenne til innholdet i undersøkelsen, tidspunktet for gjennomføring og hvordan oppfølgingen skal foregå. Tidspunkt Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres i uke 6 og 7. All informasjon om undersøkelsen vil gå ut i uke 5, fra og med 28.januar. Hvordan ansatte mottar undersøkelsen Det vil bli lagt til rette for at alle kan besvare medarbeiderundersøkelsen på PC på jobben. Alle som mottar lønnslipp per e-post, får medarbeiderundersøkelsen tilsendt til den samme e- postadressen. Til ansatte som ikke mottar lønnslipp per e-post, vil det gå ut brev med en kode. Denne koden vil være innloggingskode for å kunne gjennomføre undersøkelsen på en PC. Åpen for besvarelse Undersøkelsen vil være åpen for besvarelse i 14 dager, henholdsvis uke 6 og 7. 2

3 Purring Det sendes ut automatisk purring per e-post til ansatte som ikke har svart i løpet av undersøkelsen. Forventning til deltakelse Alle fast ansatte og vikarer/midlertidig ansatte som får fast månedslønn omfattes av undersøkelsen. Undersøkelsen omfatter da ikke sporadiske vikarer. Å gjennomføre medarbeiderundersøkelser i Hedmark fylkeskommune skal gi grunnlag for gode arbeidsmiljøtiltak. For at dette grunnlaget skal bli best mulig, er det viktig og forventet at så mange ansatte som mulig svarer. Hensynet til anonymitet i undersøkelsen For å sikre anonymiteten i undersøkelsen er enkelte enheter slått sammen. Dette gjelder enheter som består av mindre enn 5 personer. Medarbeiderundersøkelsen er nettbasert og besvarelsen er anonym. Spørreundersøkelse for ledere Ledere deltar i undersøkelsen på samme måte som alle medarbeidere. Deres besvarelse rettes mot eget arbeidsmiljø og overordnet leder (den de gjennomfører medarbeidersamtale med). Administrator Torodd Gjendal er administrator for den tekniske delen av undersøkelsen og den eneste som i løpet av undersøkelsen har tilgang til databasen. Når undersøkelsen er gjennomført vil ingen kunne koble navn og besvarelser. Kontaktpersoner Ved spørsmål som gjelder medarbeiderundersøkelsen kan følgende personer på personal- og organisasjonsavdelingen kontaktes: Bjarne Christiansen, tlf e-post: Henriette Sillerud, tlf e-post: Torodd Gjendal, tlf e-post: Line R. Ramdahl, tlf e-post: 3

4 Tilbakemelding Grunnlag for tilbakemelding Resultatene fra målingen presenteres som gjennomsnitt i grupper som ikke skal inneholde mindre enn 5 personer. Gjennomsnitt i grupper av sammenslåtte enheter behandles med stor forsiktighet da det kan være systematiske forskjeller mellom gruppene. Det er ansattes opplevelser innenfor noen gitte indikatorer som er undersøkelsens innhold. Opplevelse i forhold til disse indikatorene er i henhold til forskningslitteraturen (Kuvaas 2008), avgjørende for ansattes medvirkning, innsats og produktivitet. Arbeidet vil være rettet inn mot å finne forbedringspotensialer der systematisk arbeid over tid vil bringe ansattes opplevelser nærmere et ønsket nivå. Dette vil gi oss muligheter til mer målrettet personalledelse og forventning til medvirkning innfor de områder der den enkelte avdeling/enhet har et ønske om forbedring. Sammenligningsgrunnlag Vi vil presentere resultatene fra undersøkelsen i 2015 med resultater for 2011 og Medarbeiderundersøkelsen vil rulleres hvert annet år, neste gang i Ved nye undersøkelse vil den viktigste sammenligningen være egne tidligere resultater. Hovedhensikten med medarbeiderundersøkelsene er å kunne vurdere over tid, og sammenligne resultater for egen enhet og for fylkeskommunen samlet. Offentliggjøring Det utarbeides en overordnet presentasjon av resultatene på følgende områder: Hele fylkeskommunen Alle skolene samlet Tannhelsetjenesten Eiendom og innkjøp Fylkeshuset (inkl. regionrådgivere/-sekretærer). Fylkesdirektøren har det overordnede ansvaret for formidling av resultatene til den enkelte leder. Fylkesdirektøren med eventuell bistand fra personal- og organisasjonsavdelingen, presenterer resultatene i ledermøte og rektormøte i løpet av uke 11 og 12. Etter dette kan resultatet for fylkeskommunen samlet presenteres for offentligheten på vår hjemmeside (internett og intranett) Resultatene presenteres i forhold til indikatorene (ikke enkeltspørsmål). Resultater på skolenivå og enhetsnivå behandles internt og offentliggjøres ikke eksternt. a) Formidling av de samlede resultatene for Hedmark fylkeskommune og for skoler, Tannhelse, Eiendom og innkjøp og fylkeshuset (inkl. regionrådgivere/-sekretærer). b) Presentasjon av resultatene for den aktuelle enheten c) Diskusjon i felleskap om resultatene. Det utarbeides oppfølgingsplan. 4

5 Oppfølging Ansattes forventninger til oppfølging Ansatte kan tidligere ha erfart at undersøkelser ikke følges opp. Hvis de opplever at medarbeiderundersøkelsen ikke følges opp, ikke fører til forandringer hvis det er behov for dette, eller i verste fall fører til forverringer, har vi ikke oppnådd formålet med denne undersøkelsen. Det er derfor særlig viktig å sikre at de ansatte får mulighet til å vurdere og å ta eierskap i resultatene fra undersøkelsen, og at oppfølgingsplanen som skal utvikles, forankres i enheten. Oppfølgingsplan for den aktuelle enhet Som ledd i oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen skal hver leder og den aktuelle enhet lage en oppfølgingsplan. Oppfølgingsplanen skal bestå av 2 områder hvor det utarbeides: (1) Ett område vi ønsker å opprettholde et godt resultat. (2) Ett område vi ønsker å forbedre oss. Oppfølgingsplanen gjelder fram til neste måling. Målsettingen gir et sammenligningsgrunnlag for vurdering av hva man har oppnådd ved enheten (evaluering) i løpet av perioden. De planlagte aktiviteter bør ikke være mer ambisiøse enn det enheten kan klare til neste måling (i 2015). Dette er viktig for at oppfølgingen skal kunne stå til forventingene. Meningen er at gjennomføring av tiltakene skal føre til en positiv utvikling ved enheten og bedre resultatet ved neste måling. Oppfølgingsplanen sendes til nærmeste leder. Personal- og organisasjonsavdelingen vil på vegne av fylkesdirektøren legge til rette for at disse kan inngå i dialog mellom overordnet og underordnet leder. Oppfølgingsplanen skal være klar, uke 15, rett etter påske og ikke for lenge etter at tilbakemelding er gitt til ansatte. Integrering av resultatet i virksomhetsstyringen Resultatet fra undersøkelsen inkluderes i virksomhetsstyringsverktøyet til Hedmark fylkeskommune etter hvert som dette blir innført. Når virksomhetsstyring er innført i alle enheter vil resultatene og oppfølgingsplanene fra medarbeiderundersøkelsen inngå i denne. Evaluering Fylkesdirektøren har ansvar for å gjennomføre en evaluering av prosessen med medarbeiderundersøkelse i Hedmark fylkeskommune for å se på hva som kan gjøres bedre til neste rullering. Det er utarbeidet eget opplegg for dette. 5

6 Innholdet i medarbeiderundersøkelsen Utvelgelse av spørsmål/indikatorer De aller fleste spørsmål er de samme som i medarbeiderundersøkelsen Det er supplert med to spørsmål, ett om ledelse og ett om overordnet ledelse. Fylkesdirektørens personal- og organisasjonsavdeling har arbeidet med utvelgelse av spørsmål. Ved utarbeidelse av undersøkelsen i 2010/11 var det en egen arbeidsgruppe med representanter fra Fellestillitsvalgtsutvalget (FTU) som foreslo utvalget av spørsmål. Spørsmålene er gjennomgått og drøftet på flere ledermøter og det har vært gjennomført en høring blant alle ledere. Spørsmålene som er valgt vurderes å være relevante og forankret i Hedmark fylkeskommunes arbeidsgiverstrategi og overordnede mål. Spørsmålene er sammenfallende med anerkjent forskning og i stor grad identiske med spørsmål som er brukt i forskningen til Kuvaas og Dysvik (BI Oslo, 2008). Indikatorene er valgt ut på bakgrunn av at det er solid forskningsmessig erfaring for at disse temaene er de som best måler godt arbeidsmiljø, gode prestasjoner og derfor kan hjelpe oss til mer systematisk og målrettet arbeid for bedre ledelse og medarbeiderskap. Opplevelse i forhold til disse indikatorene er i henhold til forskningslitteraturen (Kuvaas 2008), avgjørende for ansattes medvirkning, innsats og produktivitet. I henhold til Kuvaas sin forskning har spørsmålene høy reliabilitet (stabilt på tvers av flere målinger) og validitet (måler det vi faktisk ønsker å måle) 1. Evidensbasert ledelse bygger på dokumentasjon av forhold som man forskningsmessig mener fører til høy jobbtilfredshet, god arbeidsinnsats og stabilitet (i motsetning til høy turnover) hos ansatte. Dette er forhold som er viktige for medarbeidertilfredsheten og arbeidsmiljøet i Hedmark fylkeskommune. Spørsmålene om ledelse og overordnet ledelse er hentet fra KS sin medarbeiderundersøkelse. Følgende indikatorer er funnet å være de som er best egnet til å måle de ansattes opplevelse på områder som har betydning for Hedmark fylkeskommunes organisatoriske resultater: Opplevelse av å være investert i Opplevelse av jobbautonomi Opplevelse av kollegastøtte Opplevelse av indre motivasjon Opplevelse av egen arbeidsinnsats Opplevelse av å yte ekstrarolleadferd Turnoverintensjon Utdyping av de valgte indikatorene: 1 Bård Kuvaas sin bok Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser, Evidensbasert HRM, kap 3 om medarbeiderundersøkelser med tillatelse fra forfatteren. 6

7 Investering i medarbeidere Indikatoren beskriver i hvilken grad ansatte opplever at arbeidsgiver investerer i dem gir mulighet for personlig og profesjonell utvikling. Jobbautonomi Indikatoren beskriver i hvilken grad ansatte opplever muligheter for påvirkning og å kunne ta initiativ og til en viss grad egne beslutninger Kollegial støtte Indikatoren beskriver ansatte opplevelses av i hvilken grad de gir støtte til sine kollegaer og opplever selv å få støtte - kan også beskrives som aktivt medarbeiderskap Indre motivasjon Indikatoren beskriver ansattes opplevelse av engasjement og entusiasme i jobben - et avgjørende grunnlag for trivsel og prestasjoner Arbeidsinnsats Vi ønsker en egenrapportering av arbeidsinnsats fordi dette er en viktig indikator i forhold til våre forventninger om innsats og oppgavefordeling Ekstrarolleatferd Egenrapportering om involvering og oppgaveløsning utover det forventede gir et bilde av innsatsnivå og kan sammenlignes med egenopplevelse av indre motivasjon. Turnoverintensjon Dette er både en indikator på trivsel og på hvor mange som kan komme til å slutte i framtida sammen med den historisk turnover gir dette oss et bedre grunnlag for planlegging. Noen ordforklaringer: Indre motivasjon: Atferd utført med bakgrunn i indre belønninger som tilfredshet, glede eller mening knyttet til de oppgavene vi utfører (indre motivasjon er klart best kilde til gode arbeidsprestasjoner viser forskning, gjelder særlig for oppgaver som ikke er ren rutine). Ekstrarolleatferd: Å hjelpe andre i jobben på en måte som overstiger ens formelle jobbkrav Turnoverintensjon: Intensjon om å slutte i en organisasjon. Jobbautonomi: Muligheter til å ta egne beslutninger, personlig initiativ eller vurderinger om hvordan jobben skal utføres. I tillegg til de forskningsbaserte spørsmålene, inneholder undersøkelsen spørsmål som er valgt etter høringen av alle ledere og etter innspill fra tillitsvalgte, etter evalueringen av medarbeiderundersøkelsen vil vi foreslå å splitte spørsmålet om likestilling og diskriminering i to spørsmål ett om oppfattelse av arbeidsmiljø som likeverdig og ett om opplevelsen av et arbeidsmiljø fritt for diskriminering: 7

8 Medarbeidersamtale Undersøkelsen har spørsmål om du har fått tilbud om medarbeidersamtale. Hedmark fylkeskommune ønsker at alle ansatte skal få tilbud om dette og vi spør også litt om din opplevelse av denne. Nærmeste leder Disse spørsmålene gjelder forholdet til den lederen som har personalansvar for deg dvs. den lederen du har medarbeidersamtale med og som du vil henvende deg til når det gjelder spørsmål om din arbeidssituasjon/ permisjon m.m. I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir klart uttrykk for hva som forventes av deg i jobben? gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør? har innsikt i jobben du gjør? er lydhør overfor dine synspunkter? tar spørsmål om etikk på arbeidsplassen alvorlig? Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med din nærmeste leder? Alle spørsmålene som ikke er ja/nei spørsmål, har en skala for besvarelse som går fra 1 til 5, beskrevet som helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig og helt uenig. Dette er i samsvar med alternativene som også er brukt i forskning. 8

9 Sjekkliste i prosessen, medarbeiderundersøkelse 2015 Trinn i prosessen Uke Status Forberedelser til undersøkelsen: 2-5 Leder har mottatt veileder og sjekkliste 5 De ansatte har fått informasjon om undersøkelsen 5 Gjennomføring av undersøkelsen: 6-7 Leder bidrar til å få høyest mulig svarprosent 5, 6-7 Tilbakemelding og oppfølging: Personal og organisasjonsavdelingen utarbeider presentasjon av undersøkelsen 9-10 Ledermøtet har fått presentert resultatet av undersøkelsen Rektormøtet har fått presentert resultatet av undersøkelsen Fylkesdirektøren presenterer det samlede resultatet for fylkeskommunen, presse og innbyggere 14 Leder presenterer og drøfter resultatene sammen med ansatte Oppfølgingsplan for enheten er laget på bakgrunn av drøftingen med de ansatte. Konkrete målsettinger med beskrivelse av tiltak. 15 Evaluering: Evaluering av prosessen i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen Evaluering av enhetens arbeid med egen oppfølgingsplan Mai 2015 Høsten

10 Syklus for medarbeiderundersøkelse i Hedmark fylkeskommune Evaluering av oppfølgingsarbeidet Medarbeiderundersøkelse. Kartlegging av dagens status. Resultater. Tilbakemelding og tolkning av disse. Behov for ny måling og evaluering av dagens status Utforme oppfølgingsplaner Gjennomføre tiltak i organisasjonen 10

11 Struktur for tilbakemelding av resultater, medarbeiderundersøkelsen 2015 Resultat for det enkelte personalansvarsområde går til personalansvarlig, forøvrige presenteres resultatene på aggregert nivå. Offentliggjøring intranett og internett o Fylkeskommunen samlet Ledermøtet o Fylkeskommunen samlet Skolene samlet Tannhelse samlet Fylkeshuset Fylkessjefområder Eiendom Alle serviceavdelinger samlet Alle staber samlet (inkl. regionrådgivere og sekretærer) Rektormøtet o Fylkeskommunen samlet Fylkeshuset Tannhelsetjenesten Skoler samlet Hver skole Tannhelsesjefen o Overtannlegeområdene Eiendomssjefen Overtannlegene presenterer resultatet for ansatte innen sine ansvarsområder o Egne avdelinger Lederne presenterer resultatet for sine ansatte Fylkessjefen for videregående opplæring samlet for VGO og for de tre avdelingene (serviceenheten inkludert i det samlede resultat) o Avdelingsledere for avdelingene på videregående opplæring får resultatene for sine avdelinger.. Avdelingslederne presenterer resultatet for sine ansatte o Rektor får resultatet for sin skole og fordelt på avdelinger. Og presenterer resultatene for avdelingene til avdelingslederne på skolen. Avdelingsledere og evt rektor (dette er opp til rektor å bestemme), presenterer resultatene for de ansatte. Samferdsel, kulturminne og plan får resultatene samlet og for vær av avdelingene. Øvrige fylkessjefer presenterer resultatet for ansatte innen deres ansvarsområde. Stabene og serviceavdelingene får resultater for hver enhet der det er 5 eller flere respondenter. (Tilbake til 1.side (toppen)) 11

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Medarbeider- og ledervurdering

Medarbeider- og ledervurdering Medarbeider- og ledervurdering Den røde tråden Dette heftet oppsummerer og synliggjør den røde tråden i arbeidet medarbeidere og ledere er tilsatt for å gjøre i organisasjonen. Heftet er en videreutvikling

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Kartlegging av medarbeidertilfredshet. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Kartlegging av medarbeidertilfredshet. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Kartlegging av medarbeidertilfredshet Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs

Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs Energiindeksen Samlet for Horten vgs Driver Påstand 2013 2014 2015 Mål Avvik Fokus Ressurser Talent Tilbakemelding Omsorg Utvikling Jeg vet hva som forventes av

Detaljer

Kartlegging av arbeidsmiljø. Professor Aslaug Mikkelsen Rektor

Kartlegging av arbeidsmiljø. Professor Aslaug Mikkelsen Rektor Kartlegging av arbeidsmiljø Professor Aslaug Mikkelsen Rektor Gardemoen 11.mars 2011 Historie Arbeidsmiljøkartlegging l 2006 Konflikter Metodikk Fokusgrupper blant ansatte (kafeoppsett) Fokusgruppene uppe

Detaljer

Medarbeidersamtaler i Meldal kommune

Medarbeidersamtaler i Meldal kommune Medarbeidersamtaler i Meldal kommune Veiledning Revidert 14.01.2015 arkivsaksnr: 03/01159 Anr 400 side 2 av 6 Innholdsfortegnelse Hva er en medarbeidersamtale, og hvorfor avholder vi den?... 3 Grunnlaget

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING stilling Antall svar: 21 Svarprosent: 78 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Informasjon til ledere del I. August 2012

Informasjon til ledere del I. August 2012 Organisasjonsundersøkelsen 2012 Informasjon til ledere del I August 2012 Innholdsfortegnelse Hensikt Hensikten med denne informasjonen er å motivere og gjøre ledere i stand til å gjennomføre Organisasjonsundersøkelsen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig?

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Lønnssamtalen Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Akademikerne fikk i hovedoppgjøret i staten i 2010 gjennomslag for sitt krav om en lokal lønnssamtale. I Hovedtariffavtalen

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

AMUS Helseregion Midt-Norge inkl. foretaksvis sammenligning

AMUS Helseregion Midt-Norge inkl. foretaksvis sammenligning AMUS 2008 Helseregion Midt-Norge inkl. foretaksvis sammenligning Svarprosenten på det enkelte spørsmål er utregnet på basis av det antall respondenter som undersøkelsen har gått ut til. Ved internemedarbeiderundersøkelser

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse metode og fremdriftsplan.

Medarbeiderundersøkelse metode og fremdriftsplan. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-443 15/1089 15/8586 Anne Haugberg 21.11.2015 Medarbeiderundersøkelse 2016 - metode og fremdriftsplan. Utvalg

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen RESULTATER 2015

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen RESULTATER 2015 Medarbeidertilfredshet i organisasjonen RESULTATER 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og svar... 4 2. Resultater...

Detaljer

MU-samtaler med mening en vitalisering

MU-samtaler med mening en vitalisering MU-samtaler med mening en vitalisering Når virksomheter gjennomgår forandringer, spiller ledelsen en vesentlig rolle i å få koblet medarbeiderens kompetanser, ambisjoner og utviklingsmål til organisasjonens

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater

4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater 4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater Revisjon: 01-2014 1 Hovedlinjer i modellen Krav og ressurser påvirker hverandre både positivt og negativt Høye krav og lite ressurser kan gi

Detaljer

Barnehageundersøkelsen 2010

Barnehageundersøkelsen 2010 Samlerapport for brukerundersøkelsen av barnehagene i Lillehammer kommune Utarbeidet av fagenhet for strategi og utvikling Lillehammer kommune Om undersøkelsen Hensikten med å gjennomføre barnehageundersøkelsen

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Det er en forutsetning for tilbakemelding av resultatene til virksomheten at personvern og anonymitet er sikret.

Det er en forutsetning for tilbakemelding av resultatene til virksomheten at personvern og anonymitet er sikret. Ressurssenter for psykologiske og sosiale faktorer i arbeid Tilbakemelding til ansatte og ledelse i virksomheten En kartlegging bør følges av tilbakemelding til de ansatte om resultatene. Man sprer dermed

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging Dato Saksbehandler 10.12.2012 Monica Holmen Skjeldrum Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging Saksnr. Møtedato

Detaljer

En oversikt over alle våre verktøy

En oversikt over alle våre verktøy En oversikt over alle våre verktøy Hvorfor AnSvar Alle trenger feedback for å bli klar over hva som er bra med eget medarbeiderskap og hva som kan utvikles. Dette tenner en gnist til utvikling. I tillegg

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5 DRAMMEN 8. mai 2013 Verksted 5 Geir Johan Hansen geir.johan.hansen@ks.no 2 20. mai 2014 Verksted 5 Partssamarbeidet Hva mangler? FaFo; Moland og Lien 2013 Speed-date Tenk deg en tjeneste: der alle er

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

Lokal lønnspolitikk. Ut fra HTA kap. 3.2, utledes en lokal lønnspolitikk med tilhørende bruk av kriterier.

Lokal lønnspolitikk. Ut fra HTA kap. 3.2, utledes en lokal lønnspolitikk med tilhørende bruk av kriterier. Lokal lønnspolitikk Bakgrunn; Lønnspolitikken er en del av Etnedal kommunes samlede arbeidsgiver- og personalpolitikk. Hovedtariffavtalen i kommunal sektor ligger til grunn for all lønnsfastsettelse i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Molde

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Molde Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Molde 16.06.2016 Prosessen med å gjennomføre medarbeiderundersøkelse Evaluering av prosessen Forberedelser Felles handling og oppfølging

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Arkivsaksnr.: 05/30643 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering Saksfremlegg - arkivsak 05/30643 1 Bakgrunn

Detaljer

INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET

INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET Saksframlegg INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET Arkivsaksnr.: 07/4029 Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune ønsker å delta i kvalitetskommuneprosjektet med særlig satsing

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Arkivsaksnr.: 05/30643. Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Arkivsaksnr.: 05/30643. Forslag til vedtak/innstilling: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Arkivsaksnr.: 05/30643 Saksframlegg Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2005 til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 05/30643

Detaljer

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 HØGSKOLEN I HEDMARK KOMMENTERT HOVEDRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsesperiode: 13. mars til og med 27. mars Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent:

Detaljer

Lederskap 2012 Utvikling av relasjonskompetanse

Lederskap 2012 Utvikling av relasjonskompetanse Lederskap 2012 Utvikling av relasjonskompetanse Relasjonskompetanse. Foredrag i Elverum for Fagforbundet 11.april 2012, Hvilke ferdigheter kreves av relasjonsledere? Hvordan trene? En trilogi om ledelse

Detaljer

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN 1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN Bang. Modell: Storaas er med på å forme er med på å forme ORGANISASJONENS KULTUR SAMSPILLET MELLOM MENNESKER HVILKEN SAMHANDLING OG KULTUR ØNSKER

Detaljer

Vestvågøy kommune - Lønnspolitisk plan 2014-2016

Vestvågøy kommune - Lønnspolitisk plan 2014-2016 Innholdsoversikt 1. Innledning.. side 2 2. Lønn som arbeidsgiverpolitisk virkemiddel... side 2 3. Lønnspolitisk målsetting i Vestvågøy kommune side 3 4. Lønnsfastsettelse i Vestvågøy kommune prinsipper

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Skoleeier kunnskapsbasert praksis

Østfold fylkeskommune. Skoleeier kunnskapsbasert praksis Østfold fylkeskommune Skoleeier kunnskapsbasert praksis 1 Østfold fylkeskommune skoleeier kunnskapsbasert praksis Fylkestinget/de folkevalgte er skoleeier Fylkesrådmannen Tilrettelegger med styringsinformasjon

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 0. Bakgrunn og innledning Kommuneloven 4 fastslår at: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges

Detaljer

MEDARBEIDER- SAMTALER

MEDARBEIDER- SAMTALER MEDARBEIDER- SAMTALER I MANDAL KOMMUNE Medarbeidersamtaler i Mandal kommune Side 1 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres på alle arbeidsplasser i Mandal kommune. God arbeidsgiverpolitikk er evnen til å

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger

Lokale lønnsforhandlinger Håndbok Lokale lønnsforhandlinger Gjennomføring av lokale lønnsoppgjør og den personlige samtalen Lønnsbestemmelsen i overenskomsten for butikksjefer m.fl. og overenskomsten for daglig leder, diverse

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Bibliotekmøtet i Nordland, 2 juni, Rica Hotell Bodø. «Medarbeiderskap og lederskap hvorfor ledelse er for viktig til kun å overlate ledere»

Bibliotekmøtet i Nordland, 2 juni, Rica Hotell Bodø. «Medarbeiderskap og lederskap hvorfor ledelse er for viktig til kun å overlate ledere» Bibliotekmøtet i Nordland, 2 juni, Rica Hotell Bodø «Medarbeiderskap og lederskap hvorfor ledelse er for viktig til kun å overlate ledere» Viktige fokusområder for god ledelse Resultatfokus Hvor er vi,

Detaljer

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Trondheim

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Trondheim Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Trondheim 30.03.2016 Prosessen med å gjennomføre medarbeiderundersøkelse Evaluering av prosessen Forberedelser Felles handling og

Detaljer

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våre ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling

Detaljer

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK SAMMENDRAG - Medarbeiderundersøkelsen ble avsluttet 8.oktober 2012, etter en to ukers datainnsamlingsperiode. Samlet svarprosent

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015

Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015 Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015 Velkommen som kurslærer for kurset «Klubbens styrearbeid i praksis»! På dette kurset skal du som kurslærer gi deltakerne en god innsikt

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune -Ein tydeleg medspelar Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune Temadag om inkluderende arbeidsliv 23.april 2015 Arbeidsgiverpolitikk = organisasjonspolitikk Felles referanseramme på hvordan

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 76/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2859 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.2014 SAK 76 /14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2014 Innstilling

Detaljer

Rutiner ved konflikt, mobbing og trakassering i Sykehusapotek Nord HF

Rutiner ved konflikt, mobbing og trakassering i Sykehusapotek Nord HF Rutiner ved konflikt, mobbing og trakkassering Utarbeidet av: Espen Hauge Utarbeidet dato: 15.03.2010 Godkjent av: Espen Hauge Gyldig for: Sykehusapotek Nord HF Versjon: 1 Dokumentnummer: PR21440 Rutiner

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Det jobber cirka 700 personer i Søndre Land kommune og alle med et tilsettingsforhold på 20 % eller mer, 615 ansatte, fikk i mai/juni 2015 tilsendt undersøkelsen.

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

Skolemiljøutvalget. Verktøy og virkemidler for et bedre skolemiljø? Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Kfu

Skolemiljøutvalget. Verktøy og virkemidler for et bedre skolemiljø? Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Kfu Skolemiljøutvalget Verktøy og virkemidler for et bedre skolemiljø? Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Kfu 1 Skolens elever utgjør 20 % av befolkningen, men de representerer 100 % av fremtiden. Staten gir

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i Arendal kommune «Driverprosjektet»

Medarbeiderundersøkelse i Arendal kommune «Driverprosjektet» Medarbeiderundersøkelse i Arendal kommune «Driverprosjektet» 10-Faktor KS Møre og Romsdal 16.06.16 Urd Berntsen, Seniorrådgiver Rådmannens stab personal Arendal kommune: Ca. 44.000 innbyggere Ca. 3200

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus

Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus Lønnspolitisk dokument Dette dokumentet gir retningslinjer for det lønnspolitiske arbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er blitt til i et nært samarbeid

Detaljer

Rådmannens fagstab. Stillingsbeskrivelser

Rådmannens fagstab. Stillingsbeskrivelser Rådmannens fagstab Stillingsbeskrivelser Innholdsfortegnelse Forord s. 3 Fagleder barnehage s. 5 Pedagogisk leder s. 6 Barne- og Ungdomsarbeider s. 8 Assistent s. 9 3 Forord Fafo la våren 2012 fram rapporten

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 28.01.2016 kl.

Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 28.01.2016 kl. Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 28.01.2016 kl. 08:00-10:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

: 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland RETNINGSLINJER FOR BINDINGSTID GRUNNET ØKONOMISK STØTTE TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING

: 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland RETNINGSLINJER FOR BINDINGSTID GRUNNET ØKONOMISK STØTTE TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. ADMINISTRASJONSUTVALGET 03.06.08 13/08 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Kommunikasjons- strategi

Kommunikasjons- strategi Kommunikasjons- strategi Ekstern og intern kommunikasjonsstrategi for ansatte i Vedtatt kommunestyret 28.05.15 VERDIGRUNNLAGET Samhandlende Offensiv Lærende Ansvarlig Arbeidsgiverpolitikken Dialogen -

Detaljer

BAKGRUNN. Lærende organisasjoner

BAKGRUNN. Lærende organisasjoner 2 BAKGRUNN Dette notatet bygger på at lederopplæring og lederutvikling må sees i sammenheng med organisasjonsutvikling, det vil si knyttes opp mot organisatoriske endringer og konkrete utviklingsprosjekter.

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Thermometer Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Totalt har 36 av 44 gjennomført analysen (82 %)_ Analysedato: 11.10.2011 Utskriftsdato:

Detaljer

Last ned Medarbeidersamtaler i det nye arbeidslivet - Aslaug Mikkelsen. Last ned

Last ned Medarbeidersamtaler i det nye arbeidslivet - Aslaug Mikkelsen. Last ned Last ned Medarbeidersamtaler i det nye arbeidslivet - Aslaug Mikkelsen Last ned Forfatter: Aslaug Mikkelsen ISBN: 9788202218003 Format: PDF Filstørrelse:16.72 Mb Halvparten av norske arbeidstakere har

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Rindal kommune Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Bakgrunn Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, er videreført for perioden 2014 2018. Avtalen stiller fortsatt krav til

Detaljer

Veileder for samhandling

Veileder for samhandling Veileder for samhandling Entreprenørens interesser/mål Rådgivers interesse/mål Byggherrens interesser/mål Vegdirektoratet, 03. desember 2015. Veileder for samhandling Generelt. Å avsette tid til en samhandlingsperiode

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen

Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen 1 Visjon for ledelse i Arendal kommune. Å tørre er å gjøre - Handling skaper vekst 2 Uønsket deltid må ses i sammenheng med arbeidsgiverpolitikken. Brukerorientering

Detaljer

Spørreundersøkelse om videreutdanning i veiledning va ren 2015

Spørreundersøkelse om videreutdanning i veiledning va ren 2015 Spørreundersøkelse om videreutdanning i veiledning va ren 2015 Notat ved Sverre Friis-Petersen Tjenesteavdelingen Arbeids- og Velferdsdirektoratet Oktober 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning...

Detaljer