Ingeniører og sivilingeniører i energibransjen En undersøkelse av nytte ved styrings- og ledelsessystem i energibransjen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ingeniører og sivilingeniører i energibransjen En undersøkelse av nytte ved styrings- og ledelsessystem i energibransjen"

Transkript

1 Ingeniører og sivilingeniører i energibransjen En undersøkelse av nytte ved styrings- og ledelsessystem i energibransjen HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 1

2 Bakgrunn og problemstilling HRM ved Handelshøyskolen BI Prosjektoppgave innenfor Master of Management Gjennomført av Anne Thidemann og Birger Hovin Problemstilling Praktisk: Oppleves styrings- og ledelsessystemer som nyttige? Teoretisk: Hjelper slike systemer ledere med å påvirke medarbeideres motivasjon, eller turnover? Hvordan påvirkes følgende områder av slike systemer: jobbdesign Jobbkarakteristika Jobbkvaliteter HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 2

3 Praktisk: Nytten av styrings- og ledelsessystemer (SLS) *) Organisasjons- og ledelsesundersøkelser: Jeg har stor nytte av de systemer vi bruker for vurdering av tilfredshet med ledere og/eller med organisasjonen/bedriften (f.eks. 360 o vurdering, organisasjonsundersøkelser eller lignende) Balansert målstyring: Jeg har stor nytte av våre systemer for balansert målstyring (for eksempel med oppfølging av KPI er /handlingsplaner etc.) Prestasjonsoppfølging: Jeg har stor nytte av de systemer vi bruker for vurdering av min prestasjon, ytelse, produktivitet/effektivitet (f.eks. i forbindelse med medarbeidersamtaler, eller på annen måte) HMS: Jeg har stor nytte av våre HMS-systemer og prosedyrer Kvalitetsstyring: Jeg har stor nytte av våre systemer for kvalitetsstyring/kvalitetssikring (prosess-/prosedyrebeskrivelser med avviksoppfølging etc.) Kompetanseplanlegging: Jeg har stor nytte av våre systemer for kartlegging/planlegging av kompetanse Samordning: Jeg opplever at ovennevnte systemer er samordnet / koordinert *) Variabelen (SLS) har en Chronbacs alfa på.874. HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 3

4 Teoretisk: Forsterker systemene ledernes positive påvirkning av jobbholdninger? Indre motivasjon Lederstøtte Styrings- og ledelsessystem Turnoverintensjon SLS s formål: Ledelsesfunksjon Kontrollfunksjon Kontrollvariabler: Jobbdesign Ledelse Utdanningsnivå Kjønn/alder/ansiennitet Inspirert av støtteteoretisk studie av Eisenberger et al. (2002). NB! Ingen kausalstudie! HR-konferansen 2010: Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 4

5 Disse var med: Statkraft Statnett Agder Energi BKK Eidsiva Energi Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Hafslund Lyse Skagerak HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 5

6 Oversikt over hvem som svarte på undersøkelsen Kjønnsfordeling: 87 % menn - N = % kvinner - N = 132 Kjønnsfordeling 87 % 13 % Kvinner Menn Utdanningsbakgrunn: 58 % Ingeniører/bachelor - N = % Sivilingeniører/master - N = 428 Utdanningsbakgrunn 42 % 58 % Ingeniør/bachelor Stillingsfordeling: 79 % i fagstillinger * - N = % i lederstillinger - N = 218 (* hvor lederoppgaver tar mindre enn 50 % av tiden) Totalt antall svar; N = 1051, dvs. 53% av populasjonen på 1989 Stillingsfordeling 21 % 79 % Fagstilling Lederstilling HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 6

7 Gjennomgangen av funnene i undersøkelsen 4 5. Indre motivasjon 1 Lederstøtte Styrings- og ledelsessystem Turnoverintensjon 2 Kontrollvariabler: Jobbdesign Ledelse Utdanningsnivå Kjønn/alder/ansiennitet 3 HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 7

8 Indre motivasjon Indre motivasjon Gjennomsnitt Gjennomsnitt for alle spørsmålene 3,49 Jobben min er veldig spennende (94% scorer 3 eller høyere) 3,66 Av og til blir jeg så inspirert av jobben min at jeg nesten glemmer ting rundt meg Mine arbeidsoppgaver er i og for seg selv en viktig drivkraft i jobben min Jobben min er så interessant at den i seg selv er sterkt motiverende (10% scorere 2 eller lavere) 3,00 3,62 3,49 Det er gøy å jobbe med de arbeidsoppgavene jeg har 3,70 Rensis Likert skala 1 5: veldig liten grad (1) - liten grad (2) noen grad (3) stor grad (4) - veldig stor grad (5) HR-konferanse 2010; Styrings-og ledelsessystem, mer styr enn styring? 8

9 Turnover intensjon Turnover intensjon Gjennomsnitt Gjennomsnitt for alle spørsmålene 1,89 Jeg vil sannsynligvis lete aktivt etter en ny jobb i løpet av året (6% scorer 4 eller høyere) Jeg tenker ofte på å slutte i min nåværende jobb (8% scorer 4 eller høyere) Jeg oppfatter mine fremtidsutsikter i denne jobben som dårlige Jeg kan komme til å slutte i min nåværende jobb i løpet av året Jeg vil trolig lete aktivt etter ny jobb i løpet av de nærmeste tre årene 1,78 1,92 1,96 1,76 2,01 HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 9

10 Mening Mening Gjennomsnitt Gjennomsnitt for alle spørsmålene 3,77 Mine jobbaktiviteter er personlig meningsfulle for meg (62 % scorer 4 eller høyere) 3,64 Arbeidet jeg gjør er viktig for meg 3,72 Jobben jeg gjør er meningsfull (2% svarer 2 eller lavere) 3,95 HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 10

11 Variasjon Variasjon Gjennomsnitt Gjennomsnittet for alle spørsmålene 3,96 I jobben min gjør jeg mange forskjellige arbeidsoppgaver 4,05 Jeg har en jobb som krever at jeg må beherske en rekke ulike arbeidsoppgaver Jobben min innebærer stor grad av variasjon i arbeidsoppgaver (6% svarer 2 eller lavere) 4,16 3,76 Jobben min innebærer at jeg må utføre varierte oppgaver 3,85 HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 11

12 Jobbautonomi Jobbautonomi Gjennomsnitt Gjennomsnitt alle spørsmål 3,85 Jeg tillater meg å ta beslutninger om hvilke fremgangsmåter jeg skal benytte for å fullføre mitt arbeid Jeg har stor frihet både når det gjelder planlegging og gjennomføring av jobben 3,98 4,00 Jeg tillater meg å ta egne beslutninger 3,89 Jobben tillater at jeg tar egne beslutninger om hvordan jeg legger opp arbeidet 3,95 Jeg har vesentlig grad av frihet og uavhengighet i jobben 3,85 Jobben gir meg gode muligheter til å ta personlige initiativ eller vurderinger om hvordan jeg skal utføre arbeidet 3,92 Jeg har stor beslutningsfrihet i arbeidet mitt 3,68 Jobben tillater at jeg selv bestemmer hvilken rekkefølge ting skal gjøres i mitt arbeid 3,56 Jobben tillater at jeg selv planlegger hvordan jeg skal gjøre arbeidet 3,85 HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 12

13 Jobbautonomi - fagstillinger og lederstillinger Akkumulert stor og veldig stor grad = 71 % Akkumulert noen, stor og veldig stor grad = 96 % Fagstillinger 60 % 56 % 50 % Akkumulert stor og veldig stor grad = 83 % Akkumulert noen, stor og veldig stor grad = 98 % Lederstillinger 60 % 54 % 50 % 40 % 40 % 30 % 25 % 30 % 29 % 20 % 15 % 20 % 15 % 10 % 10 % 0 % 1 % I veldig liten grad 4 % I liten grad I noen grad I stor grad I veldig stor grad 0 % 0 % 1 % I veldig I liten grad liten grad I noen grad I stor grad I veldig stor grad HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 13

14 Lederstøtte Lederstøtte Gjennomsnitt Gjennomsnitt for alle spørsmålene 3,65 Min nærmeste overordnede viser interesse for at jeg har det bra på jobben 3,54 Min nærmeste overordnede bryr seg virkelig om mine meninger 3,59 Min nærmeste overordnede tar hensyn til mine mål og verdier (13 % svarer 2 eller lavere) Min nærmeste overordnede bryr seg egentlig ikke særlig mye om meg *) Reversert 3,39 4,06 *) HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 14

15 Opplevd nytte av styrings- og ledelsessystem Styrings- og ledelsessystemer Gjennomsnitt Totalt for styrings- og ledelsessystemer (0-3% er veldig fornøyd, 12-23% er motsatt) 2,55 Organisasjons og ledelsesundersøkelser: (55 % scorer 1 og 2) Jeg har stor nytte av de systemer vi bruker for vurdering av tilfredshet med ledere og/eller med organisasjonen/bedriften (f.eks. 360 o vurdering, organisasjonsundersøkelser eller lignende) Balansert målstyring: (55 % scorer 1 og 2) Jeg har stor nytte av våre systemer for balansert målstyring (for eksempel med oppfølging av KPI er /handlingsplaner etc.) Prestasjonsoppfølging: (49 % scorer 1 og 2) Jeg har stor nytte av de systemer vi bruker for vurdering av min prestasjon, ytelse, produktivitet/effektivitet (f.eks. i forbindelse med medarbeidersamtaler, eller på annen måte) HMS: (39 % scorer 1 og 2) Jeg har stor nytte av våre HMS-systemer og prosedyrer Kvalitetsstyring: (38 % scorer 1 og 2) Jeg har stor nytte av våre systemer for kvalitetsstyring/kvalitetssikring (prosess- /prosedyre-beskrivelser med avviksoppfølging etc.) Kompetanseplanlegging: (61 % scorer 1 og 2) Jeg har stor nytte av våre systemer for kartlegging/planlegging av kompetanse Samordning: (57 % scorer 1 og 2) Jeg opplever at ovennevnte systemer er samordnet / koordinert 2,35 2,39 2,49 2,75 2,77 2,24 2,29 HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 15

16 SLS - fagstillinger og lederstillinger Ledelse Målstyring Prestasjon HMS Kvalitet Kompetanse Samordning 70 % Fagstilling 70 % Lederstilling 60 % 60 % 50 % 50 % 40 % 40 % 30 % 30 % 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % I liten og veldig liten grad I noen grad I stor og veldig stor grad 0 % -10 % I liten og veldig liten grad I noen grad I stor og veldig stor grad HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 16

17 De viktigste funnene, - ut over opplevd unytte Indre motivasjon Lederstøtte Styrings- og ledelsessystem Turnoverintensjon SLS forsterker ikke lederstøttens virkning på indre motivasjon eller turnover intensjon, men lederstøtte hjelper på opplevelsen av SLS, og bidrar (selvsagt) gunstig i forhold til indre motivasjon og turnover intensjon NB! Jobbautonomi svekkes ved økt bruk av styrings- og ledelsessystem. HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 17

18 Konklusjoner Styrings- og ledelsessystemer; oppleves som unyttige er lite samordnede bidrar ikke i ledelse, men trolig til styring gjennom kontroll HR-konferanse 2010; Styrings-og ledelsessystem, mer styr enn styring? 18

19 Noen betraktinger til slutt.. Det gode er trolig blitt det bestes fiende. Stabene må ikke være de eneste eierne Systemene må gi tilbakekopling fra medarbeider til leder Organisasjonen må eie systemene,- ikke omvendt og systemene må være dimensjonert i forhold til bedriftens behov I et kost/nytte-perspektiv er her mye å hente Trolig lettere å hente noe på kostnadssiden enn nyttesiden: OBS! ved å forenkle, sanere og samordne i systemene Stabene bør ikke bare måle effekten av hva andre gjør, men også evaluere effekten av hva de selv gjør, og tufte dette på kritisk empirisk grunnlag HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 19

20 Takk for oss, - og nok en gang takk til de medvirkende! Statkraft Statnett Agder Energi BKK Eidsiva Energi NTE Hafslund Lyse Skagerak HR-konferansen 2010; Styrings-nog ledelsessystem, mer styr enn styring? 20

21 Mer demografi: HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 21

22 Alder og utdanningsnivå 12 % 10 % 11 % 10 % 11 % 8 % 7 % 8 % 8 % 6 % 4 % 6 % 4 % 5 % 6 % 5 % 4 % 4 % 6 % 3 % 2 % 2 % 0 % < > 61 Ingeniør Sivilingeniør Kilde: HRM/BI 09 AT/BH HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 22

23 Gamle menn og unge kvinner! Kjønnssammensetningen av ingeniører og sivilingeniører de 9 største bedriftene i bransjen < % 62 % % 78 % % 82 % % 84 % % 91 % % 95 % % 97 % > % Kilde: HRM/BI 09- AT/BH Kvinne Mann HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 23

24 Antall år i nåværende stilling - utdanningsnivå Fordeling mellom utdanningsnivå for hvert intervall Inntil 5 år Ingeniør/bachelor 48 % Sivilingeniør/master 52 % 6-10 år 64 % 36 % år 61 % 39 % år 83 % 17 % år 79 % 21 % Over 25 år 79 % 21 % HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 24

25 Antall år i nåværende stilling kjønn Kjønnsfordeling for hvert intervall Inntil 5 år Menn 83 % Kvinner 17 % 6-10 år 92 % 8 % år 95 % 5 % år 89 % 11 % år 92 % 8 % Over 25 år 100 % HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 25

26 Antall år i nåværende bedrift - utdanningsnivå Fordelingen for hvert utdanningsnivå, sett sammen 50 % 45 % 40 % Ingeniør/bachelor 43 % Sivilingeniør/master Ingeniør : N=503 Sivilingeniør: N= % 30 % 25 % 20 % 15 % 17 % 18 % 16 % 14 % 14 % 15 % 10 % 9 % 7 % 6 % 5 % 0 % Inntil 5 år 6-10 år år år år HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 26

27 Turnover intensjon - kjønn Menn Kvinner 50 % 45 % 46 % 50 % 45 % 44 % 40 % 35 % 30 % 30 % 40 % 35 % 30 % 35 % 25 % 25 % 20 % 15 % 16 % 20 % 15 % 14 % 10 % 5 % 5 % 3 % 10 % 5 % 5 % 3 % 0 % I veldig liten grad I liten grad I noen grad I stor grad I veldig stor grad 0 % I veldig liten grad I liten grad I noen grad I stor grad I veldig stor grad HR-konferansen N = ; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 27

28 Jobbautonomi - utdanningsbakgrunn Akkumulert stor og veldig stor grad = 70 % Akkumulert noen, stor og veldig stor grad = 95 % Ingeniør/bachelor Akkumulert stor og veldig stor grad = 77 % Akkumulert noen, stor og veldig stor grad = 98 % Sivilingeniør/master 60 % 54 % 60 % 57 % 50 % 50 % 40 % 40 % 30 % 25 % 30 % 20 % 16 % 20 % 21 % 20 % 10 % 10 % 0 % 1 % 4 % 0 % 0 % 2 % I veldig liten grad I liten grad I noen grad I stor grad I veldig stor grad I veldig I liten grad liten grad I noen grad I stor grad I veldig stor grad HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 28

Hvordan virker Lederrelasjonen inn på de ansattes Indre Motivasjon og hvordan påvirker dette de ansattes Arbeidsprestasjoner?

Hvordan virker Lederrelasjonen inn på de ansattes Indre Motivasjon og hvordan påvirker dette de ansattes Arbeidsprestasjoner? ID nr : 0611974 Hvordan virker Lederrelasjonen inn på de ansattes Indre Motivasjon og hvordan påvirker dette de ansattes Arbeidsprestasjoner? Avsluttende Prosjektoppgave Master of Management Program Påvirkning

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009 Torill Holth Lederutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 MODULENES SAMMENSETNING OG LÆRINGSMÅL...

Detaljer

Hvorfor ikke gjøre mer av

Hvorfor ikke gjøre mer av Hvorfor ikke gjøre mer av det vi vet virker? Evidensbasert tilnærming til HRM og ledelse Handelshøyskolen l BI Utdannelsesbakgrunn Pågående doktorgradsarbeid under veiledning av professor Bård Kuvaas Cand.polit,

Detaljer

Hvordan kommer vi et skritt videre med Lean? Idémyldring og eksempler

Hvordan kommer vi et skritt videre med Lean? Idémyldring og eksempler Hvordan kommer vi et skritt videre med Lean? Idémyldring og eksempler Førsteamanuensis Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Hva kan organisasjoner gjøre for å tilrettelegge

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår Sykepleier ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene skal se slik ut:

Detaljer

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Vesterålsregionen Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Deltakerne i Kvinnekompasse Samling på Naustet i Sigerfjord. Foto: Hilde Jørgensen Bakgrunn for utviklingsprogrammet

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583 Forord I denne rapporten presenterer vi resultatet av medarbeiderundersøkelsen i staten som ble gjennomført høsten 2012.

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv Sveinung Skule Anders N. Reichborn Lærende arbeid VEDLEGG En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv 1 Sveinung Skule Anders N. Reichborn LÆRENDE ARBEID VEDLEGG TIL FAFO-RAPPORT 333 Dette er et vedlegg

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur

People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur NTNU Samfunnsforskning People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur NTNU Samfunnsforskning Dragvoll alle 38b 7491 Trondheim T +47 73596364 http://samforsk.no/sider/hjem.aspx Studio Apertura! TITTEL RAPPORT

Detaljer

Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser

Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser Servicekonferansen 2012 Førsteamanuensis/Ph D Anders Dysvik Førsteamanuensis/Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Anders

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Kompetansemobilisering og egenmotivasjon

Kompetansemobilisering og egenmotivasjon Kompetansemobilisering og egenmotivasjon Linda Lai 1 Sammendrag Mange organisasjoner investerer store ressurser i kompetanse, men for at disse investeringene skal bidra til verdiskapning, må kompetansen

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

Sikkerhetsforums Årskonferanse. Professor Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI

Sikkerhetsforums Årskonferanse. Professor Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Sikkerhetsforums Årskonferanse Professor Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Hva motiverer oss, og hvorfor? Hva kjennetegner flertallet av dine medarbeidere eller

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere

Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere En kvantitativ studie om kvinnelig entreprenørskap EK206E 000 Bachelor i entreprenørskap og småbedriftsledelse, Handelshøgskolen i Bodø Silje Pettersen Bodø,

Detaljer