FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SPIKKESTADKVARTALENE, FELT S11 DATO: HENSIKT 2 FORMÅL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SPIKKESTADKVARTALENE, FELT S11 DATO: 23.11.2012 1 HENSIKT 2 FORMÅL."

Transkript

1 FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SPIKKESTADKVARTALENE, FELT S11 DATO: Planbestemmelsene er utfyllende i forhold til bestemmelser til områdeplan for Spikkestad sentrum (vedtatt ), kommuneplanens bestemmelser, plan- og bygningsloven og andre gjeldende lovverk, retningslinjer mv som forvaltes av andre myndigheter. Der ikke annet framkommer i bestemmelsene gjelder områdeplanens- og kommuneplanens bestemmelser. 1 HENSIKT 1.1 Den overordnede målsetting for planarbeidet er å skape en attraktiv, nær og levende stasjonsby med fokus på miljø og bærekraft. Det skal tilrettelegges for høy arkitektonisk kvalitet, grønne og miljøvennlige løsninger på uterom og bebyggelse. 1.2 Planen skal legge til rette for sentrumsutvikling med boliger og næringsarealer sentralt i Spikkestad sentrum. Det legges til rette for en bymessig utbygging med høy utnyttelse nær kollektivknutepunkt med en bebyggelse som bidrar til at målet om en levende stasjonsby med fokus på miljø og bærekraft ivaretas. 2 FORMÅL Planområdet reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg BB BK F/K/T/B U Boligbebyggelse, blokkbebyggelse Boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse Kombinert formål forretning, kontor, tjenesteyting, bolig Uteoppholdsareal Samferdselsanlegg og infrastruktur KV F Gt G/S AV AVG P Grønnstruktur NO Kjørevei (inkludert sykkelfelt) Fortau Gatetun Gang- og sykkelvei Annen veigrunn tekniske anlegg Annen veigrunn - grøntareal Parkering Naturområde - grønnstruktur Spikkestadkvartalene S

2 3 FELLESBESTEMMELSER 3.1 Universell utforming Alle inngangspartier på bakkeplan samt innganger fra parkeringskjeller skal utformes i tråd med kravet om universell utforming. Fellesområder og uteoppholdsområder skal utformes i tråd med formingsveileder og planlegges etter prinsippene for universell utforming. 3.2 Formingsveileder All bebyggelse innenfor planområdet skal ha et tidsriktig og urbant preg. Formingsveileder for S11, Spikkestadkvartalene, som viser eksempler på løsninger som tilfredsstiller de krav til funksjon, utforming og estetikk en har ansett som ønskelige for alle tiltak innenfor plan området, inngår som retningslinjer til planen. Formingsveilederen skal legges til grunn for all detaljprosjektering av tiltak innen planområdet. Der det er motstrid mellom formingsveileder og planens bestemmelser gjelder bestemmelsene. 3.3 Kulturminner Automatisk fredete kulturminner. Dersom det under anleggsarbeidet treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. Juni 1978 nr. 50, Tilrettelegging for vannbåren varme Alle enheter i ny bebyggelse innenfor planområdet skal tilrettelegges for forsyning med vannbåren varme. Tilrettelegging innebærer at det skal avsette areal til traseer for ledninger og varmesentraler. 3.5 Underjordisk parkeringsanlegg Underjordisk parkeringsanlegg kan etableres innenfor hele planområdet uavhengig av reguleringsformål. Eneste unntak er N01 der dette ikke tillates. 3.6 Utnyttelsesgrad Totalt kan det innenfor hele planområdet tillates bygget m² BRA. Dette skal fordeles som følger: - Blokkbebyggelse maksimalt m2 BRA totalt, hvorav innenfor kvartal 1 maksimalt m2 - Rekkehus maksimalt m2 BRA totalt (inkludert parkering) - Parkering (inkludert boder) i parkeringskjeller under bakken maksimalt m2 - Varmesentral under/over bakken maksimalt 150 m Utendørs belysning All utvendig gatebelysning skal har LED lyskilder. Spikkestadkvartalene S

3 3.8 Opparbeidelse av lekearealer og fellesarealer Utomhusplan som viser løsninger for hele planområde (S11) skal utarbeides i tråd med kommunens krav. Ved innsending av rammesøknad for første byggetrinn i et kvartal skal det sendes inn en plan som viser løsninger og legger føringer for eventuell etappevis opparbeidelse av utomhus- og lekearealer for hele kvartalet. Dette for å sikre tilstrekkelige leke- og uteoppholdsarealer i tilknytning til hvert byggetrinn, samt at framtidige byggearealer og fellesarealer i påvente av påfølgende byggetrinn sikres kvalitet og brukbarhet i perioden fram til hele kvartalet ferdigstilles. Slik plan skal redegjøre for midlertidig opparbeidelse, bruk og skjøtsel av arealer som skal bebygges i etterfølgende byggetrinn. Minimumskrav til opparbeidelse av framtidige byggearealer er planering og tilsåing/gressplen. 3.9 Energiplan Energiplan skal avklare muligheter for energireduksjon og løsninger for bruk av fornybare energikilder. Energinotat som følger reguleringsplanen skal legges til grunn for løsninger og valg av energikilder til oppvarming av bygningsmassen Miljøoppfølgingsplan Det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan i tråd med NS 3466 som viser miljøstyring i byggeprosessen, samt i tråd med følgende punkter: kartlegging og vurdering av miljøforholdene på tomten samt de miljøpåvirkningene tiltaket vil medføre livssyklusvurderinger prioritering av de viktigste miljøtemaene i prosjektet utarbeidelse av miljømål og en plan for oppfølging i form av miljøoppfølgingsprogram eller tilsvarende løsning for lagring og bruk av topplagmasser. utarbeidelse av kravspesifikasjon til anbudsmaterialet oppfølging og kvalitetskontroll gjennom byggeprosessen utarbeidelse av miljødokumentasjon og brukerveiledning til kjøper/leietaker 3.11 Støy Anbefalinger i støyrapport legges til grunn ved detaljprosjektering av bebyggelsen. Følgende føringer gjelder: - Alle enheter innenfor avvikssone i støykart skal være gjennomgående og ha en stille side - Minimum 50% av antall rom til støyfølsom bruksformål i hver boenhet skal ha vindu mot stille side. Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side - Støykrav for uteoppholdsarealer skal være tilfredsstilt. Alle boenheter hvor ett eller flere Spikkestadkvartalene S

4 rom til støyfølsom bruksformål kun har vindu mot støyutsatt side må ha balansert mekanisk ventilasjon - Vinduer i soverom på støyutsatt side og som samtidig er soleksponert, bør ha utvendig solavskjerming. Behov for kjøling må vurderes. - For bygg BB21 må skal det etableres lokal støyskjerming slik at støyverdiene utenfor fasade med støyfølsom bruk kommer under grenseverdien for Lden 55 db. 4 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 4.1 Rekkefølgebestemmelser i områdeplanen for Spikkestad gjelder i sin helhet, med unntak av følgende bestemmelser: Før detaljerte reguleringsplaner kan behandles skal det utlyses, gjennomføres og avgjøres en arkitektkonkurranse for G1. Arkitektkonkurransen skal også omfatte tilstøtende felter (S7, S9, S10, S12, T1, IP2 og KK1) og gater (V12, V13, V17, V18). Dette skal administreres av kommunen. 13. Før det gis brukstillatelse i S11 skal gang- og sykkelforbindelse mellom V4 og V7 være opparbeidet. 4.2 I tillegg til områdeplanens rekkefølgebestemmelser gjelder følgende: Før tillatelse til tiltak for bebyggelse gis skal: - godkjent dokumentasjon/plan som viser løsninger for håndtering av overvann foreligge - godkjent plan som viser løsninger for tilrettelegging av vannbåren varme foreligge - godkjent skjøtselsplan for området NO1 foreligge - oversikt over bruksareal som inngår i allerede godkjente tillatelser innenfor planområdet foreligge. - dokumentasjon som viser at tiltak innenfor felt BB11, BB21, BB22, og BB31 som er avklart og godkjent av Glitrevannverket med hensyn til avstand til ledningen, eventuelt sikring av ledningen og overdekning foreligge. ligger nærmere vannledning fra Glitrevannverket enn 4 meter er i tråd med godkjenning fra/avklart med Glitrevannverket foreligge. - tilstrekkelig mottakskapasitet for avløpsrenseanlegg være sikret. Før tillatelse til tiltak for BB21 skal: - dokumenterte tiltak som ivaretar krav til støyreduserende tiltak for BB21 være godkjent Før igangsettingstillatelse gis skal: - godkjent utomhusplan foreligge. - godkjent plan som viser løsninger for etappevis opparbeidelse av utomhus- og lekearealer for gjeldende kvartal foreligge. Planen skal redegjøre for midlertidig bruk og skjøtsel av arealer som skal bebygges i etterfølgende byggetrinn. - godkjent plan for skjøtsel av fellesområder foreligge. Spikkestadkvartalene S

5 - godkjent miljøoppfølgingsplan for tiltaket foreligge. Planen skal være i samsvar med NS godkjent plan som viser løsninger og valg av energikilder foreligge - godkjent trafikksikkerhetsplan for anleggsfasen foreligge. - dokumentasjon som viser at Glitrevannverket er varslet om alle tiltak som kan komme i konflikt med eller på annet vis berøre Glitreledningen foreligge Før brukstillatelse for boliger, kontor, forretning eller tjenesteyting innenfor hele planområdet gis skal: - teknisk infrastruktur være etablert og adkomstvei (inkludert områdeplanens vei V4 og V5 utenfor planområdet) opparbeidet fram til feltets parkering. - KV1, KV2, KV3 og G/S 1 være opparbeidet i samsvar med planen. I tillegg må KV 5 være opparbeidet fram til og med KV3. - støydempende tiltak for uteoppholdsarealer og bygg være utført. - dokumenterte tiltak som ivaretar krav til støyreduserende tiltak for BB21 være utført - uteoppholdsarealer innenfor kvartalet være opparbeidet i tråd med godkjent plan. - U5 være opparbeidet i samsvar med godkjent utomhusplan - det være tilstrekkelig mottakskapasitet for avløp ved kommunens renseanlegg. - vannledning som krysser Jernbaneverkets eiendom oppdimensjoneres i samsvar med anvisning fra kommunen. - eksisterende luftstrekk som krysser planområdet avvikles eller legges i bakken. - det anlegges lys ved akebakke U5 - det anlegges gruset tursti gjennom område NO1. - tiltak for fordrøyning av overvann skal være gjennomført og opparbeidet. - områdeplanens felles torg G1 være opparbeidet eller sikret Før det gis brukstillatelse for boliger i kvartal 3 (BK32, -33, -34 og -35) skal KV4 inkl. snuhammer være opparbeidet Før det gis brukstillatelse for boliger i BK33 og BK35 skal og det skal være etablert gjerde mot NO Før brukstillatelse gis for første bygg inn mot gatetun (Gt1, Gt2), skal gatetun være opparbeidet i tråd med godkjent utomhusplan Før brukstillatelse for siste byggetrinn i et kvartal gis skal alt uteoppholdsareal i kvartalet være opparbeidet i tråd med godkjent utomhusplan Før brukstillatelse for boliger i kvartal 1 og 2 gis skal diagonal gangforbindelse gjennom de regulerte utearealene i kvartalene være opparbeidet, i tråd med godkjent utomhusplan. Dersom stien stenges i forbindelse med anleggsarbeider skal det sørges for midlertidige løsninger som knytter disse områdene sammen. 5 OMRÅDE FOR BOLIGBEBYGGELSE blokkbebyggelse BB (felt BB12-BB31 og K/F/T/B 13-24) 5.1 Fellesbestemmelser Spikkestadkvartalene S

6 5.1.1 Etasjeantall og høyder definisjon for maksimal gesims-/ mønehøyde der gesimshøyden ikke på noe punkt langs fasaden skal overstige følgende maksimalhøyder målt fra ferdig planert terreng: 3 etg = 11 m. 4 etg = 14 m 5 etg = 17 m 6 etg = 20 m 7 etg = 23 m I tillegg til høydebestemmelser og bestemmelser spesifisert for hvert felt (se og 5.2.3) tillates takoppbygg for heis/trapp og teknisk rom med gesims/mønehøyde inntil 3 m på inntil 20 % av den totale takflaten. Takoppbygg skal inngå som en integrert del av byggets arkitektoniske utforming, i tråd med godkjent formingsveileder Byggene skal ha varierte høyde og avtrappes i forhold til terreng Overgang mellom fasadeliv og fortau eller annen horisontal, hard flate skal opparbeides med gatebrostein, rullestein eller tilsvarende i en bredde på min. 35 cm Grønne takflater og fasader skal etableres og utformes i tråd med formingsveileder Bebyggelsen skal plasseres i byggelinje/formålsgrense mot regulert vei Utkragede balkonger, også glassinnbygde, tillates ikke mot offentlig vei eller offentlig areal I området tillates det etablert bofellesskap med tilhørende personalbase Det kan etableres sammenkoblinger/broer mellom bygg fra og med 3. etasje. Åpen passasje på bakkeplan skal opprettholdes i bredde som vist i plankartet Fordeling av leiligheter: - inntil 20% av leilighetene kan ha størrelse under 60 m2 - inntil 50% av leilighetene kan ha størrelse mellom m2 - minimum 30% av leilighetene skal være over 90 m2. Større boliger (over 90 m2) kan omfatte sekundær enhet tilrettelagt for utleie. Utnyttelse i tråd med 3.6 utnyttelsesgrad 5.2 Blokkbebyggelse, felt BB 11 - BB Byggehøyder - For BB11 tillates bebyggelse i 4 etasjer. Maksimal gesims/mønehøyde kote 154,5. - For BB12 tillates bebyggelse i 6 etasjer. Maksimal gesims/mønehøyde kote 160,5. Maksimal høyde er tillatt på inntil 70 % av grunnflaten. Resterende areal skal være minst en etasje lavere. - For BB21 og BB22 tillates bebyggelse i 5 etasjer. Maksimal gesims/mønehøyde kote 157,5. Spikkestadkvartalene S

7 - For BB23 tillates bebyggelse i 6 og 7 etasjer. Maksimal gesims/mønehøyde kote 163,5. Maksimal høyde er tillatt på inntil 70 % av grunnflaten. Resterende areal skal være minst en etasje lavere. - For BB31 tillates bebyggelse i 6 etasjer. Maksimal gesims/mønehøyde kote Kontor/forretning /tjenesteyting/bolig felt K/F/T/B Det tillates etablert bofellesskap med tilhørende personalbase innenfor felt med betegnelse K/F/T/B I K/F/T/B 13, -14 og -24 skal første etasje mot fellesarealer/offentlig vei tilrettelegges og benyttes til forretning og tjenesteyting med utadrettet virksomhet Byggehøyder - For K/F/T/B 13 og K/F/T/B14 tillates bebyggelse i 6 etasjer. Maksimal gesims/mønehøyde kote 160,5. Toppetasje skal trekkes inn min. 2,0 m fra fasadeliv mot V1. - og K/F/T/B14 tillates bebyggelse i 4 etasjer. Maksimal gesims/mønehøyde kote 154,5. - K/F/T/B24 tillates bebyggelse i 4 etasjer. Maksimal gesims/mønehøyde kote 154,5. 6 OMRÅDE FOR BOLIGBEBYGGELSE - konsentrert småhusbebyggelse, rekkehus felt BK 32 BK Tillatt utnyttelse i tråd med 3.6 utnyttelsesgrad 6.2 Alle bygg innenfor det enkelte felt skal ha samme takvinkel og samme utførelse på takflater, kleding og detaljer. Utbygging og søknad innen hvert felt skal skje samlet. Estetisk veileder gir føring for utførelse 6.3 Flate tak tillates. Ved bruk av saltak er maksimal tillatt takvinkel Maksimal gesims og mønehøyde er 10 meter. Ikke på noe sted langs fasaden skal maksimal gesimshøyde overstige 12 m fra ferdig planert terreng. 6.5 Bebyggelsen skal plasseres i byggelinje mot vei 6.6 Det skal etableres gjerde i grense mot NO1 7 UTEOPPHOLDSAREALER OG GRØNTAREALER 7.1 Uteoppholdsarealene skal opparbeides med høy kvalitet med vekt på utforming, møblering og soneinndeling og. Arealene skal utstyres, arronderes og beplantes slik at de innbyr til lek og sosialt fellesskap for alle aldersgrupper. Arealene skal opparbeides med en kombinasjon av harde og myke overflater, beplantning og møblering. Det skal innenfor hvert kvartal Spikkestadkvartalene S

8 etableres tydelig avgrensede lekeplasser med en størrelse på minimum 150 m2. Disse skal inneholde benker og minimum 3 lekeredskaper. Formingsveileder skal legges til grunn for all detaljprosjektering. 7.2 Uteoppholdsarealene innenfor planområdet skal knyttes sammen med gangforbindelser slik at de framstår som sammenhengende. Hovedforbindelsen skal gå diagonalt fra planområdets nordvestre hjørne i U1 fram til U4 7.3 Det kan etableres kjørbare gangveier over uteområdene frem til inngangen til hvert enkelt bygg (vareleveranser, utrykningskjøretøy mv) U1 er felles for bebyggelsen innenfor kvartal 1 og skal være min 750 m2 - U2 er felles for bebyggelsen innenfor kvartal 2 og skal være min 1300 m2 - U3 og U4 er felles for bebyggelsen innenfor kvartal 3 og skal til sammen være min 1100 m2 - U5 er felles for bebyggelsen innenfor planområdet og skal være min 800 m2 - NO1 er naturområde langs bekkedrag og er felles for bebyggelsen innenfor planområdet 7.5 I U5 skal det opparbeides og tilrettelegges for lek og opphold for større barn/ungdom både sommer og vinter. Det skal vektlegges en utforming av området som tar utgangspunkt i de naturgitte forutsetninger, og lekeinstallasjoner skal være i naturmaterialer i tråd med formingsveileder. Innenfor området skal det tilrettelegges og planeres for akebakke. 7.6 I naturområde NO1 skal kantvegetasjon mot bekken bevares. Innenfor området tillates opparbeidet gruset tursti langs grense mot BK33 og BK35. Det kan etableres lekeinstallasjoner i naturmaterialer i tråd med formingsveileder. Det kan beplantes innenfor området med stedegen vegetasjon i tråd med formingsveileder. Det skal utarbeides en skjøtselsplan for området som vedlegges søknad om tiltak 8 PARKERING 8.1 Underjordisk parkeringsanlegg kan etableres innenfor hele planområdet uavhengig av reguleringsformål. Unntak er NO1 der dette ikke tillates. Garasjeanlegget skal være felles for blokkbebyggelsen (BB) og bebyggelse for Kontor/forretning/tjenesteyting/bolig (K/T/F/B). Anlegget skal romme parkeringsplasser for ansatte, beboere og besøkende til boliger. Det skal være overdekke på min. 0,5 m. Tillatt utnyttelse i tråd med 3.6 utnyttelsesgrad 8.2 Garasje i felt BK32-BK36 skal inngå som en integrert del av bebyggelsen 8.3 Antall bilplasser Boliger i blokkbebyggelse: maksimalt 1 bilparkeringsplass per boenhet i underjordisk anlegg. Boliger i konsentrert: maksimalt 2 bilparkeringsplass per boenhet hvorav en i garasje. For øvrig parkering inklusiv sykkelparkering gjelder kommunens parkeringsnorm. 9 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Spikkestadkvartalene S

9 9.1 Kjørevei (KV1, KV2, KV3, og KV 5) er offentlig KV4 er privat 9.2 KV1 og KV2 skal merkes opp som enveiskjørt gate for biler. Det skal tilrettelegges for sykkelfelt i tråd med kommunens vei og gatenormal i retning mot biltrafikk.kv1 og KV2 skal opparbeides med kantparkering og beplantes med trerekker. 9.3 KV5 skal opparbeides med snuhammer dimensjonert for buss og stor lastebil i tråd med kommunens vei- og gatenormal 9.4 Gang-/sykkelvei, G/S G/S 1 opparbeides i tråd med kommunens vei- og gatenormal. G/S 2 opprettholdes i tråd med eksisterende vei og bearbeides kun for å tilpasses ny tilstøtende vei og fortau. Gang- / sykkelvei er offentlig. 9.5 Fortau Fortau er private. Fortau skal opparbeides med møbleringssone, totalt 3.75 m bredde. Fortau skal avsluttes med kantstein i overgang mot vei. Overgang mellom fortau og fasadeliv skal opparbeides i tråd med bestemmelser Fortau skal driftes og vedlikeholdes slik at de er allment tilgjengelig. 9.6 Gatetun (Gt) - Gt1 skal ha dekke og dimensjoneres for nødvendig transport (utrykning, varetransport, renovasjon mv). Arealene skal utformes slik at en sikrer at all biltrafikk skal skje på de myke trafikanters premisser og slik at de innbyr til aktivitet og opphold og gjør det naturlig for kjøretøy å holde gangfart. Det skal etableres beplantning, enten som trerekke i midten eller som tosidig beplantning der minimum en side har trerekke. Utformingen skal inngå som en del av det helhetlige utomhusarealet i tråd med formingsveileder, og framgå i utomhusplan. Parkering kan inngå som del av gatetun - Gt2 skal opparbeides som torg med høy kvalitet, i tråd med formingsveileder. Gatetun Gt1 og Gt2 er privat og felles for bebyggelse i kvartal 1 og Overvann Overvann fra området skal håndteres internt på området. Overvann omfatter takvann og overflatevann (nedbørsvann fra tette flater). Bebyggelsen skal ikke endre den eksisterende vannbalansen i området. Grunnforholdene tilsier at det er små muligheter for å infiltrere overvann i grunnen, og overvannet må fordrøyes innen området slik at dagens vannbalanse opprettholdes. Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelser eller andre ulemper, både ved normale og ekstreme regnbørsmengder. Se pkt om krav til plan som viser løsning for håndtering av overvann. Som er en del av fordrøyningen etableres som åpen overvannshåndtering langs jernbanen. Formingsveilederens kap 8 angir estetisk utførelse for overvannsløsninger Spikkestadkvartalene S

10 9.8 Trerekker Det skal etableres trerekker langs offentlige veier. Formingsveileder angir prinsipper for type vegetasjon, plassering og utførelse. 9.9 Frisiktsoner skal etableres i tråd med kommunens vei- og gatenorm og dimensjoneres for stor lastebil og buss. Spikkestadkvartalene S

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SPIKKESTAD SENTRUM, FELT S11

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SPIKKESTAD SENTRUM, FELT S11 BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SPIKKESTAD SENTRUM, FELT S11 Planbestemmelsene er utfyllende i forhold til bestemmelser til områdeplan for Spikkestad sentrum (vedtatt 02.12.2011), kommuneplanens bestemmelser,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for Harlemåsen Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rakkestad kommunestyre. Datert: 22.09.14 Revidert: Planen er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 Bestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad kommunestyre: Bestemmelsene er sist revidert: 1.

Detaljer

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485.

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485. Plan nr: G-662 D1552b Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485 Detaljregulering Bestemmelsene er datert: 22.09.2011

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for Harlemåsen Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rakkestad kommunestyre. Datert: 21.09.14 Revidert: 10.03.15 Planen er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune 1 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune Vedlegg 2 Dato: 20.02.2013 Revisjon A: Justert etter offentlig ettersyn

Detaljer

b) Før det gis igangsettingstillatelse skal eventuelle geotekniske tiltak være prosjektert.

b) Før det gis igangsettingstillatelse skal eventuelle geotekniske tiltak være prosjektert. Lier kommune REGULERINGSBESTEMMELSER LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR Heggtoppen 5-7 (detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.02.15 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE Planbestemmelser Plan ID Dato: 09.08.17 Revidert: 04.10.17 (etter 1.gangsbehandling 20.09.17) Vedtatt av kommunestyret 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 Oppdragsgiver Arca Nova AS Rapporttype Reguleringsbestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 PLANID: 369 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Moss Bystyre: dd.mm.åååå

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Solitun Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rygge kommunestyre xx.xx.2012 Reguleringsbestemmelsene er datert: 25.05.2012 Sist revidert: 16.08.2013

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering BOLIGOMRÅDE Plan ID: 16270129 Reguleringsplankart 19.03.17 Reguleringsbestemmelser 19.03.17 Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: 6/20 m.fl. Gamle Vestbygda skole, Spikkestad sentrum. PLAN ID 20120268

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: 6/20 m.fl. Gamle Vestbygda skole, Spikkestad sentrum. PLAN ID 20120268 Revisjon 26.05.2015.2015 Saksnr: 12/5045 Journalpost: Plan datert: Revidert: BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: 6/20 m.fl. Gamle Vestbygda skole, Spikkestad sentrum. PLAN ID 20120268 1 Hensikt Planen

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

PLANNR 013 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 013 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 013 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området reguleres

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Haugstenåsen B03

Detaljreguleringsplan for Haugstenåsen B03 Nasjonal planid: 0106 1135 Detaljreguleringsplan for Haugstenåsen B03 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad bystyre: Datert: 22.03.2016 Revidert: 08.06.2016 1 PLANENS AVGRENSING Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Detaljreguleringsplan for del av Saltnes syd, felt OB1 (plan-id ) Råde kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Detaljreguleringsplan for del av Saltnes syd, felt OB1 (plan-id ) Råde kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for del av Saltnes syd, felt OB1 (plan-id 0135201203) Råde kommune Planbestemmelser datert : 20121107 Dato for siste rev. av bestemmelsene : 20121202 (Rev.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE Plan nr. 20110158 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon iht TMP-039/15 VEDTAK 07.05.2015 Kommunestyrets

Detaljer

Reguleringsplan for Rugdeveien 2 for gnr. 57 bnr.85 og deler av gnr. 57 og bnr. 87

Reguleringsplan for Rugdeveien 2 for gnr. 57 bnr.85 og deler av gnr. 57 og bnr. 87 EIDSBERG KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL bnr.85 og deler av gnr. 57 og bnr. 87 Dato for plankartet : 07.05.17 Dato for bestemmelsene: 07.05.17 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål

Detaljer

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2538P, detaljregulering for felt 7.2 i plan 2253, Husabøryggen sør, Hundvåg bydel

STAVANGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2538P, detaljregulering for felt 7.2 i plan 2253, Husabøryggen sør, Hundvåg bydel STAVANGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2538P, detaljregulering for felt 7.2 i plan 2253, Husabøryggen sør, Hundvåg bydel Dato: 07.04.2015 1 Formål Formålet med planen er å legge til rette for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Damveien 45. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre 07.05.

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Damveien 45. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre 07.05. Nasjonal planid: 0105 22058 Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Damveien 45 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre 07.05.2014 Datert: 04.12.2013 Revidert: 04.04.2014

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR 38/361 LILLELIEN, PLANID 20140324

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR 38/361 LILLELIEN, PLANID 20140324 Saksnr: 15/500 Plan datert: 10.08.2015 Revidert: (etter politisk behandling) BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR 38/361 LILLELIEN, PLANID 20140324 1 Hensikt 1.1 Hensikten med planen er å legge til rette

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042)

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Dato for siste rev. av bestemmelsene: 09.04.2013 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Ås kommune Bestemmelser til områdereguleringsplan for Solberg øst

Ås kommune Bestemmelser til områdereguleringsplan for Solberg øst Ås kommune Bestemmelser til områdereguleringsplan for Solberg øst Planbestemmelser datert 11.12.28 Plankart er datert 11.12.28 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Utomhusplan Ved søknad om rammetillatelse skal det

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER Planområdet er avgrenset på reguleringskart med plangrense. Området

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa.

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa. Planbestemmelser for Detaljregulering av Vektargata 3 og 5 Plankartet er datert: 26.08.2016 Saksbehandling: Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn Offentlig ettersyn 2.gangs behandling Vedtak i kommunestyret

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak...

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Møllegata 17, gnr. 19/ bnr. 210, Verdal Reguleringsplankart datert : 25.06.2013 Reguleringsbestemmelser datert : 25.06.2013 Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte

Detaljer

DETALJREGULERING JAMTVEGEN LEVANGER

DETALJREGULERING JAMTVEGEN LEVANGER DETALJREGULERING JAMTVEGEN 22 7600 LEVANGER REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 18.05.2017 Reguleringsbestemmelser datert: 18.05.2017 Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Åsvegen 15-17, gnr./bnr. 32/60, 32/57, 32/133 og 32/25, Skogn, Levanger kommune Reguleringsplankart datert : 18.03.2014 Reguleringsbestemmelser datert : 18.03.2014

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER Datert Børve og Borchsenius as 20.06.13. Godkjent av Porsgrunn

Detaljer

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013.

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013. VEDLEGG 04 1X Reguleringsbestemmelser til REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Datert Børve og Borchsenius as, 20.06.2013. 1 Generelt 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016, rev 070716

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

Hafslundsøy barnehage

Hafslundsøy barnehage Nasjonal plan ID: 0105 24038 Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Hafslundsøy barnehage Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre 25.09.2014 Datert: 27.09.2013 Sist revidert:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER. for "B512 VESTEN" Detaljregulering.

PLANBESTEMMELSER. for B512 VESTEN Detaljregulering. Plan nr: 01061111 PLANBESTEMMELSER for "B512 VESTEN" Detaljregulering. Bestemmelsene er datert: 05.01.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 03.08.2015 Dato for Kommunestyrets vedtak: 03.09.2015

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

DEL AV TOMTER SENTRUM Plan ID

DEL AV TOMTER SENTRUM Plan ID Hobøl kommune Reguleringsplan for Del av Tomter sentrum REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: DEL AV TOMTER SENTRUM Plan ID 0138 2010 0002 Behandling i det faste utvalg for plansaker, 1. gang 09.06.2009 Plan med

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl.

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. Dato: 13.01.2017 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. 1. PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Langbakken 54-60 med adkomstveg Endring for del av reguleringsplanene for: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen (081) REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Detaljregulering for Gamle kongevei nord 6 Arealplan-ID: 1719_Forslag

Detaljregulering for Gamle kongevei nord 6 Arealplan-ID: 1719_Forslag Detaljregulering for Gamle kongevei nord 6 Arealplan-ID: 1719_Forslag REGULERINGSBESTEMMELSER Datert: 05.07.2017 Vedtatt av kommunestyret: dato --, sak nr. --/-- Ordfører sign. 1 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune.

Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune. Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune. Plan nr.: 2007 327-02 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste revisjon: 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette

Detaljer

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 FORMÅLSPARAGRAF... 3

Detaljer

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013 NES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Detaljreguleringsplan for byggeområde BB1 i Områdereguleringsplan for Drognesjordet. (del av gnr. 269 brn.270) Reguleringskart er datert 07.05.2013

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 321 Planid: 20140008

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 321 Planid: 20140008 Vedlegg 9, reguleringsbestemmelser. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 321 Planid: 20140008 Dato: 22.04.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: XXXX Bystyrets vedtak:

Detaljer

Bestemmelser tilhørende detaljert reguleringsplan for del av Flatstad Gård felt B3 gnr. 7 bnr. 1

Bestemmelser tilhørende detaljert reguleringsplan for del av Flatstad Gård felt B3 gnr. 7 bnr. 1 Bestemmelser tilhørende detaljert reguleringsplan for del av Flatstad Gård felt B3 gnr. 7 bnr. 1 Plannummer: 201104 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 08.11.11 Dato for planutvalgets vedtak: Reguleringsplan

Detaljer

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Arkivsak: 09/2943 Arkivkode: PLANR 398 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SEVERIN LARSENS VEG 2-58/222 Godkjent i Karmøy kommunestyre 17.09.2013. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato:

LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato: 1 LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato: 20160615 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: dd. måned åååå. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen gnr/bnr 24/1, 24/9 og 24/98 Hurum kommune Forslag 18.2.2015 Revisjon A: 29.5.2015 Revisjon B: 22.9.2015 Revisjon C: 10.11.2015

Detaljer

Forslag til Detaljreguleringsplan for Pettersand panorama

Forslag til Detaljreguleringsplan for Pettersand panorama Nasjonal planid: 0106 1119 Forslag til Detaljreguleringsplan for Pettersand panorama Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad bystyre: xx.xx.xxxx Datert: 18.01.2017 Revidert: 03.09.2017 1 PLANENS

Detaljer

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig.

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig. Sist revidert 7.11.2016 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LIALØKKA GNR/BNR 100/159 OG 102/68 1 Planens formål Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst

Detaljer

Løkenåsen, Boligfelt B5 Gnr/bnr: 40/85 og deler av 40/2 og 40/75.

Løkenåsen, Boligfelt B5 Gnr/bnr: 40/85 og deler av 40/2 og 40/75. Fet kommune Bestemmelser i tilknytning til detaljreguleringsplan for: Løkenåsen, Boligfelt B5 Gnr/bnr: 40/85 og deler av 40/2 og 40/75. 1 - FORMÅL 1.1 Formålet med planen er å detaljregulere delfelt B5

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Traraveien 19 og Fremskridt 2 (nasjonal plan-id: 01061044)

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Traraveien 19 og Fremskridt 2 (nasjonal plan-id: 01061044) Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Traraveien 19 og Fremskridt 2 (nasjonal plan-id: 01061044) Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad bystyre xx.xx.xxxx Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER ( PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 12-7) DETALJREGULERING FOR KILDAL OMSORGSSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER ( PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 12-7) DETALJREGULERING FOR KILDAL OMSORGSSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER ( PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 12-7) DETALJREGULERING FOR KILDAL OMSORGSSENTER Dato 06.03.2017 Sist revidert 10.03.2017 Plan nr.0533-2017-001 Vedtatt av Lunner kommune i K-sak 86/17 i

Detaljer

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Plan nr: 1003 Planbestemmelser Datert: 20.11.2015 Sist revidert: 17.3.2017 1 Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr. 1) 1.1 Fellesbestemmelser Situasjonsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_371 Detaljplan for Telegrafalleen 2

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_371 Detaljplan for Telegrafalleen 2 RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET Forslag pr 14.10.14 Revidert 10.03.15 REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_371 Detaljplan for Telegrafalleen 2 1.gangsbehandling i hovedkomiteen

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016 1 Planens

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Råde Torg - Råde kommune

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Råde Torg - Råde kommune Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Råde Torg - Råde kommune Dato for siste rev. av bestemmelsene: 30.10.2011 etter 1. gangs behandling. Dato for kommunestyrets godkjenning: 1. GENERELT 1.1

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA Reguleringsplanen sist datert: 13.09.12 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Haugstenåsen B03

Detaljreguleringsplan for Haugstenåsen B03 Nasjonal planid: 01061135 Detaljreguleringsplan for Haugstenåsen B03 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad bystyre: 09.02.2017, sak 4/17 Datert: 22.03.2016 Revidert: 08.06.2016, 01.12.2016.

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

1.1.2 Bolig BBB1 og BBB3 I område BBB1 og BBB3 skal det føres opp blokkbebyggelse for bolig innenfor de angitte byggegrenser.

1.1.2 Bolig BBB1 og BBB3 I område BBB1 og BBB3 skal det føres opp blokkbebyggelse for bolig innenfor de angitte byggegrenser. DETALJREGULERINGSPLAN FOR NYMOEN GNR/BNR 73/67, 73/58 MFL. SØGNE KOMMUNE Planbestemmelser Plan ID 201417 Dato: 11.10.2016 Revidert: av Søgne kommune 18.10.16. og 20.02.17. Revidert av SPISS: 10.02.2017

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

"Berga Busterudkleiva 19"

Berga Busterudkleiva 19 Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Berga Busterudkleiva 19" detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.03.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24.09.2015, 30.10.2015 Dato for Kommunestyrets

Detaljer

0220 2011034 Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 14.04.2015 i medhold av plan- og bygningslovens 12-12. Asker kommune, 27. april 2015 For rådmannen

0220 2011034 Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 14.04.2015 i medhold av plan- og bygningslovens 12-12. Asker kommune, 27. april 2015 For rådmannen 0220 2011034 Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 14.04.2015 i medhold av plan- og bygningslovens 12-12. Asker kommune, 27. april 2015 For rådmannen Per Chr. Hauge REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015).

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015). REGULERINGSPLAN FOR GRØM A17 Grimstad kommune Reguleringsbestemmelser Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak

Detaljer

REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20

REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Reguleringsbestemmelser til REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Dato: 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1:1000. 1.2 Arealformål: Bebyggelse

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

PLANNR 2012-7 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØDEGÅRDEN, FELT B10 B13 PRIVAT/OFFENTLIG

PLANNR 2012-7 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØDEGÅRDEN, FELT B10 B13 PRIVAT/OFFENTLIG PLANNR 2012-7 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØDEGÅRDEN, FELT B10 B13 PRIVAT/OFFENTLIG 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist merd reguleringsgrense på plankart datert 24.07.2012. 2 FORMÅL

Detaljer

Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396

Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396 NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 37600/2015 Saksnr.: 2011/ 2983 Bestemmelser til reguleringsplan for: Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396 Plan ID: 20110009 Dato: 16.09.2015 Reguleringsplan vedtatt: 18.11.15

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR GAMLE KIRKEVEI 29, GNR 99, BNR 59, samt deler av GNR 99, BNR 1 og GNR 99, BNR 1, FNR 24, ASKIM KOMMUNE PLANID: 20130001 Planens dato: 23.11.2016 Bystyrets vedtak:

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE PÅ GNR/BNR 96/272 VEST FOR LANGNESVEIEN ØDEGÅRD PARK

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE PÅ GNR/BNR 96/272 VEST FOR LANGNESVEIEN ØDEGÅRD PARK FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE PÅ GNR/BNR 96/272 VEST FOR LANGNESVEIEN ØDEGÅRD PARK Planens dato: 07.05.2014 Bystyrets vedtak: PLANID: 20120001 1 Det regulerte området er vist på kartet med

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl.

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Mandal kommune Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Arealplan-ID: 201306 1.0 Generelt Det regulerte området er vist med plangrense på tilhørende

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER Plankart datert 13.10.2014 Revidert 28.10.14 i hht. 1. gangs beh Plan ID 201405 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer

1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist revidert 26.11.10.

1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist revidert 26.11.10. Bestemmelser Områderegulering Kyrkjebygd Åseral kommune Endret iht. 1 gangs behandling, utgave D, 26.11.2010 1 Fellesbestemmelser 1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

1.1.2 Bolig BBB1 og BBB3 I område BBB1 og BBB3 skal det føres opp blokkbebyggelse for bolig innenfor de angitte byggegrenser.

1.1.2 Bolig BBB1 og BBB3 I område BBB1 og BBB3 skal det føres opp blokkbebyggelse for bolig innenfor de angitte byggegrenser. DETALJREGULERINGSPLAN FOR NYMOEN GNR/BNR 73/67, 73/58 MFL. SØGNE KOMMUNE Planbestemmelser Plan ID 201417 Dato: 11.10.2016 Revidert: av Søgne kommune 18.10.16. Vedtatt av kommunestyret 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering)

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24. februar 2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for

Reguleringsbestemmelser for Mandal kommune Teknisk forvaltning Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Elvebredden - Buøya I MANDAL KOMMUNE 05.02.2016 Plan id: 2013/5 Vedtatt xx.xx.xx Ordførers underskrift 1. GENERELLE

Detaljer

OMRÅDEREGULERING NESTVOLDJORDET

OMRÅDEREGULERING NESTVOLDJORDET OMRÅDEREGULERING NESTVOLDJORDET REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 14.07.2016 Reguleringsbestemmelser datert: 14.07.2016 Reguleringsbestemmelser for plan nr2012012 Side 1 av 8 REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER 1 REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Hovdinntunet Gnr./bnr. 282/87, 282/254, del av 282/1, 282/64 Oppdal kommune Planbestemmelser datert : 04/11/2008 Dato for siste rev. av bestemmelsene

Detaljer