REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13"

Transkript

1 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: Formålet med planen er å regulere området til parkering, forsamlingslokale, boliger og omsorgsboliger med tilhørende infrastruktur. 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist på plankart i målestokk 1:1000, datert Planområdet skal benyttes til disse formål: 1. Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5, 1. ledd) - Offentlig eller privat tjenesteyting /omsorgsboliger og bofellesskap - Forsamlingslokale - Boligbebyggelse / konsentrert småhusbebyggelse - Boligbebyggelse / frittliggende småhusbebyggelse 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12-5, 2. ledd) - Kjørevei - Fortau - Parkeringsplass - Annen veigrunn - grøntareal 3. Grønnstruktur (PBL 12-5, 3. ledd) - Naturområde 2 FELLESBESTEMMELSER 2.1 Byggegrenser Nye bygg skal plasseres innenfor byggegrensene Garasjer/uthus (PBL 29-4 b) kan plasseres nærmere nabogrensen enn regulerte byggegrenser. Nybygg må ikke oppføres utenfor byggegrensen mot FV 32 Holteveien eller FV 33 Gjærbrøndveien 2.2 Dokumentasjon ved byggemelding Ved innsending av søknad om rammetillatelse skal det legges ved snitt, profiler og situasjonsplan 1:200 som viser eksisterende og fremtidig terreng, vegetasjon, lekeareal, uteoppholdsareal og forholdet til nabohus. 1 av 6

2 2.2.2 Før byggetillatelse gis, må det godtgjøres at det ikke er fare for ras eller utgliding på tomten Før byggetillatelse gis, kan byggemyndigheten forlange dokumentasjon på at mengden av radioaktiv stråling fra grunnen er innenfor tillatte grenseverdier. 2.4 Krav til utforming Nybygg skal tilpasses eksisterende topografi, terreng og vegetasjon Ved valg av løsninger og materialer skal det legges avgjørende vekt på miljømessige kvaliteter. 2.5 Energiløsning Utbyggingen innenfor områdene A1 og A3 og hovedombygging/nybygg innenfor områdene B1 og A2 må legges til rette for vannbåren varme med miljøvennlig energikilde Dersom et fjernvarmeanlegg i området kan levere energi til en pris utbygger kan akseptere, bør utbyggingen innenfor områdene A1, A3 og hovedombygging/nybygg innenfor områdene B1, A2 koble seg til dette Energiløsningen for område A1 må være avklart tidligst mulig. Dersom fjernvarmeanlegg med flisfyring ikke blir aktuelt, må andre miljøvennlige energikilder vurderes, for eksempel å utnytte grunnvannet som energikilde med varmepumpeteknikk. 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 12-5, 1.ledd) 3.1 Område A1 - Offentlig eller privat tjenesteyting Området er satt av til bygging av omsorgsboliger og PU-boliger med tilhørende anlegg Maksimal tomteutnyttelse er BRA = 35 % Maksimal byggehøyde er kote 60,5 og maksimal gesimshøyde er kote 58,5. Garasjer og uthus kan ha maksimal høyde kote 57,0 meter, og maksimal gesimshøyde kote 55, Område A2 - Forsamlingslokale Området er satt av til eksisterende Solvang Forsamlingshus Maksimal tomteutnyttelse er BRA = 35 %, inklusive parkering på bakkeplan. 2 av 6

3 3.2.3 Nybygg og/eller tilbygg skal tilpasses eksisterende bygning, og må ikke bygges høyere eller ha større gesimshøyde enn denne Dersom eksisterende bygning fjernes, skal nybygg ha maksimal byggehøyde kote 60,5 og maksimal gesimshøyde kote 58, Område A3 - Kombinert formål offentlig eller privat tjenesteyting/parkeringsplass Området er satt av til parkeringsplass, eventuelt byggeformål offentlig eller privat tjenesteyting Maksimal tomteutnyttelse er BRA = 35 % Maksimal byggehøyde er kote 60,5 og maksimal gesimshøyde er kote 58,5. Garasjer og uthus kan ha maksimal høyde kote 57,0 og maksimal gesimshøyde kote 55, Innenfor byggeområdet A3 tillates oppført fjernvarmeanlegg. 3.4 Område B1 - Boligbebyggelse / konsentrert småhusbebyggelse Området omfatter det tidligere Landvik Aldershjem. Dersom den eksisterende bygningen bevares og bygges om til boliger, regnes det som hovedombygging, og dagens forskriftskrav gjøres gjeldende Maksimal tomteutnyttelse er BRA = 48 %, inklusive parkering på bakkeplan Nybygg og/eller tilbygg skal tilpasses eksisterende bygning, og må ikke bygges høyere eller ha større gesimshøyde enn denne Dersom eksisterende bygning fjernes, skal nybygg ha maksimal byggehøyde kote 60,5 og maksimal gesimshøyde kote 60,5. Garasjer og uthus kan ha maksimal høyde kote 58,0 og maksimal gesimshøyde kote 56, Ved søknad om byggetillatelse skal det vises hvilke tiltak som gjøres for å tilfredsstille Plan- og bygningslovens bestemmelser om trafikkstøy inne og ute. 3.5 Område B2 - Frittliggende småhusbebyggelse Området omfatter et eksisterende småhusmiljø, og innenfor hver tomt kan det fortettes til maksimalt BRA=30% Nybygg og tilbygg skal tilpasses eksisterende bebyggelse, også når det gjelder takform og møneretning Bygninger skal ha maksimal byggehøyde kote 61,0 og maksimal gesimshøyde kote 59,0. Garasjer og uthus kan ha maksimal høyde kote 57,5 og maksimal gesimshøyde kote 56, Ved søknad om byggetillatelse skal det vises hvilke tiltak som gjøres for å tilfredsstille Plan- og bygningslovens bestemmelser om trafikkstøy inne og ute. 3 av 6

4 3.6 Område B3 - Frittliggende småhusbebyggelse Området omfatter et eksisterende småhusmiljø, og innenfor hver tomt kan det fortettes til maksimalt BRA=30% Nybygg og tilbygg skal tilpasses eksisterende bebyggelse, også når det gjelder takform og møneretning Bygninger skal ha maksimal byggehøyde kote 61,0 og maksimal gesimshøyde kote 59,0. Garasjer og uthus kan ha maksimal høyde kote 57,5 og maksimal gesimshøyde kote 56,0. 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5, 2.ledd) 4.1 Kjørevei Området regulert til kjørevei og omfatter deler av Fylkesvei 32, Holteveien og Fylkesvei 33, Gjærbrøndveien med avkjørsler Det er planlagt ny, felles, privat avkjørsel og vei (Vei 2) til områdene A1, A2, A3, P1 og P2. Gjennom P2 er det planlagt privat avkjørsel til fremtidig parkeringsplass mot øst, utenfor planområdet Avkjørsel til områdene B1, B2 og B3 skal skje via privat vei (Vei 1) 4.2 Fortau Langs Gjærbrøndveien ved område B1 skal det anlegges fortau med bredde minst 2,5 meter og stoppested for østgående buss Ved avkjørselen til Vei 2 skal det anlegges fortau til nytt fotgjengerfelt over Gjærbrøndveien. 4.3 Parkeringsplass Parkeringsplassene skal, i tillegg til å dekke parkeringsbehovet til områdene A1 og A2, kunne benyttes som tillegg til parkeringsplassene ved idrettsbanen og ved klokketårnet under idrettsarrangementer, begravelser o.l Område P1 er parkeringsplass med plass for avsetting av passasjerer til omsorgsboligene i område A Område P2 er parkeringsplass med mulighet for gjennomkjøring til eventuell fremtidig parkeringsplass mot øst, utenfor planområdet Område P3 er parkeringsplass for bofellesskapets biler. 4 av 6

5 4.4 Område G1-G4 grøntareal. Langs Gjærbrøndveien og Holteveien er det avsatt et belte med 6 meters bredde til annen veigrunn / grøntareal, snødeponi etc. 5 GRØNNSTRUKTUR (PBL 12-5, 3.ledd) 5.1 Områdene N1 og N2 - Naturområder Områdene omfatter to ravine-daler som er karakteristiske landskapsdrag. Terreng og vegetasjon skal skjøttes og brukes på en måte som ivaretar de verdiene landskapet innehar. Hugging/avvirkning må bare skje i samarbeid med kommunens grøntforvaltning Eksisterende turstier i områdene må beholdes og sikres allmen tilgjengelighet Områdene kan brukes til lek og uteopphold. 6 HENSYNSSONER (PBL 12-6) 6.1 Frisiktsone I de eksisterende og i den nye avkjørselen skal det være frisiktsoner. Innenfor frisiktsonene skal terrenget planeres slik at det ikke på noe sted blir høyere enn 0,5 meter over tilstøtende veiers nivå. Beplantning på egen eiendom (ikke hekk eller trær) tillates hvis denne ikke er høyere enn 0,5 meter over tilstøtende veiers nivå. 6.2 Automatisk fredete kulturminner Dersom funn, gjenstander eller konstruksjoner blir oppdaget i sammenheng med gravearbeid, skal arbeidet stanses omgående og fylkeskonservator underrettes, jfr. Lov om kulturminner 8, 2. ledd. 7 ESTETIKK Terrenginngrep skal gjøres på en skånsom måte Bygninger og anlegg skal plasseres med god tilpasning til terrenget, og slik at verdifull vegetasjon blir vernet Nye bygninger skal tilpasses det lokale bygningsmiljøets struktur og egenart. Det skal settes høye mål for kvalitet når det gjelder arkitektur og landskapsarkitektur. 8 REKKEFØLGE 8.1 Uteoppholdsareal 5 av 6

6 8.1.1 Område A 1 Før utbygging tillates skal det foreligge godkjent plan for felles- og private uteoppholdsareal. Disse arealene skal anlegges i tilknytning til boligene, med lett adkomst fra felles- og private oppholdsrom. Leke- og ute-oppholdsarealet skal samlet tilsvare minimum 80 m2 per boenhet. Det skal dokumenteres at uteoppholdsarealene har gode kvaliteter når det gjelder sol- og klimaforhold. Uteoppholdsarealene skal ferdigstilles samtidig med bygningene. Før det gis brukstillatelse skal det etableres fysisk sikring i form av hekk, gjerde e.l. av skrentene mot sør og vest. Bebyggelsen kan tas i bruk etappevis. Parkeringsplass P1 kan benyttes som riggområde i byggetiden, men må helt ferdigstilles før brukstillatelse for siste byggetrinn gis Område B 1 Før utbygging tillates skal det foreligge godkjent plan for felles leke- og uteoppholdsareal svarende til minst 50 m2 per boenhet. Det skal dokumenteres at arealet har gode kvaliteter når det gjelder sol- og klimaforhold. Uteoppholdsarealene skal ferdigstilles samtidig med bygningene. Avkjørselen til Gjærbrøndveien skal fysisk stenges, og ny avkjørsel være etablert før utbyggingen kan starte. 8.2 Slokkevann For bebyggelse annet enn småhusbebyggelse kreves slokkevannskapasitet på min. 50 l/s. Ovennevnte krav til slokkevann må være dokumentert tilfredsstilt før det kan gis byggetillatelse. 8.3 Annen veggrunn/grøntareal Før parkeringsplassene i områdene P1 og P2 kan tas i bruk til formålet, må områdene G3 og G4 være ryddet, planert og tilsådd Gang- og turstier Før utbygging av områdene P2 og A3 må eksisterende gang- og turstier fra sør videreføres og på sikker måte knyttes til Gjærbrøndveien. Rådmannen, Grimstad Kommune Reguleringsbestemmelsene er korrigert i hht kommunestyrets vedtak Mindre endring vedtatt i Teknisk utvalg den av 6

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring)

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Dato for siste revisjon : 11.11 2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : Bestemmelsene for kommuneplanen, slik

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

Aker kommune, teknisk sjef, 19. november 1996 Bjørn Orhagen (sign.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMREGULERINGSPLAN FOR VOLLEN SENTRUM

Aker kommune, teknisk sjef, 19. november 1996 Bjørn Orhagen (sign.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMREGULERINGSPLAN FOR VOLLEN SENTRUM 158k Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 19.06.96 i henhold til plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Punkt 21.7 i disse bestemmelsene vedtatt av kommunestyret 06.11.96 i medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD SENTRUM 1 REGULERINGSBESTEMMELSER INNHOLD: KAP. 1: KAP. 2: KAP. 3: KAP. 4: KAP 1. REGULERINGSPLANEN. REGULERINGSFORMÅL. FELLES BESTEMMELSER. BESTEMMELSER VEDR. DE ENKELTE OMRÅDER

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid.

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. Innhold: 1. Innledning sid. 2 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. 2 3. Planforslaget sid. 3 4. Risiko og sårbarhetsanalyse sid. 10

Detaljer

R E G U L E RI N G S B E S TE M M E L S E R

R E G U L E RI N G S B E S TE M M E L S E R R E G U L E RI N G S B E S TE M M E L S E R Forslag til R E G U L E RI N G SE N D RI N G - D E TAL J R E G U L E RI N G F O R B J L S TAD VEI E N 4 Plan - I D: 24 N 2 J ENS F ORE LPI G W ILHE L MSEN TEGN

Detaljer

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene.

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. Byplankontoret Planident: r20130019 Arkivsak: 12/59307 Høieggen og Buenget, felt B1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 08.12.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 11.03.2015 Plankartets dato: 05.01.2015 Godkjent: xx.xx.2015 Revidert dato:

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103 bnr. 262

Detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103 bnr. 262 Foreløpig planbeskrivelse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103, bnr. 262 Foto av området sett fra Kyvannsveien 1 INNHOLD: 1. Bakgrunn 3 2. Kartgrunnlag og planfremstilling

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Vedtatt av Røyken kommunestyret 25.8.2011

Vedtatt av Røyken kommunestyret 25.8.2011 Grønn, nær og levende Røyken kommune Vei og gatenorm Vedtatt av Røyken kommunestyret 25.8.2011 2 Forord Røyken kommunes Vei- og gatenorm, er en lokal norm delvis bygget over Vegdirektoratets håndbok 017,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer