Oppgradering av eksisterende bygg metode og verktøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppgradering av eksisterende bygg metode og verktøy"

Transkript

1 Oppgradering av eksisterende bygg metode og verktøy Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Innlegg ved kursdagene NTNU januar 2011 Professor II / FoU-leder Svein Bjørberg 1 Stikkord fra programmet Optimal oppgradering kartlegging av muligheter og egnethet Analyse av fremtidige behov Praktiske eksempler; tips, råd og fallgruver 2

2 Hvorfor skal vi oppgradere? Tilstanden til bygningene er for dårlig Teknisk Funksjonell Miljømessig Økonomisk ++ 3 Verdibevarende vedlikehold Standard funksjonalitet Verdibevarende vedlikehold Bærekraftig bygging 3 Utvikling 2 1 Periodisk vedlikehold Utskiftning Tid 3 Bærekraftig bygging: Utvikling av standard og funksjonalitet over tid 2 Verdibevarende vedlikehold: Utvikling av standard over tid pga utskiftninger. Uendret funksjonalitet 1 Utgangspunkt: Standard og funksjonalitet på oppføringstidspunkt 4

3 Optimal oppgradering; hva er det? Oppgradering kan deles i to når det gjelder bygninger: Teknisk oppgradering for den enkelte bygningsdel Gir ikke bedre funksjonalitet for kjernevirksomheten Funksjonell oppgradering som forbedrer egnethet Gir bedre funksjonalitet for kjernevirksomheten og derved større effektivitet i produksjonen Krever at bygningen er tilpasningsdyktig er en funksjon av Fleksibilitet, dvs evnen til å endre planløsning Generalitet, dvs evnen til å endre funksjon Elastisitet, dvs evnen til å endre volum 5 Hva ønsker vi svar på? Bygninger er en innsatsfaktor for sykehusets tjenesteproduksjon og påvirker, i større eller mindre grad, kjernevirksomhetens muligheter for å drive effektivt og for å nå sine målsetninger. Et sentralt spørsmål for sykehusets og helseforetakets ledelse er om sykehuset driver effektivt og leverer ønsket kapasitet og kvalitet i eksisterende lokaler, med tilfredsstillende forhold for de som oppholder seg i lokalene? 6

4 Demografisk utvikling Eldrebølge, vi blir flere, fortetting av byer, økt innvandring Funksjonsfordeling, spesialisering, sammenslåinger Økende krav til effektivitet Medisinsk og teknologisk utvikling Mer dagbehandling og poliklinikk etc. Virksomhetens behov Bygg og infrastruktur Dagens situasjon Aktiviteter Kapasitet Funksjonsfordeling Arealbehov Samsvar? Bygg-diagnose: Arealer Teknisk tilstand Fysisk struktur Egnethet og logistikk Bygningenes potensiale (hva kan de brukes til?) Vernestatus Analyse: Effekt av interne og eksterne endringsdrivere GAPanalyse Mulighets-studier og behov for tiltak: Rokkering, ombygging, oppgradering, evt. nye arealer. Økonomi (LCC, økonomisk bæreevne?) Fremtidig situasjon Aktiviteter Kapasitet Funksjonsfordeling Arealbehov Samsvar! Bygningsmasse som gir tilfredsstillende løsning for fremtidig aktivitetsog kapasitetsbehov FORVALTNINGS- OG UTVIKLINGSPLAN: Løsningsforslag for rasjonell og effektiv fremtidig drift av sykehuset. Fig: etter Larsen et al., Multiconsult Myndighets-krav Pasientrettigheter, sikkerhet, UU, klima, 7miljø og energi Epidemiologisk utvikling Samhandlingsreformen Pasienten i fokus Modell strategisk utvikling I dag Analyse Fremtiden Behov Kjernevirksomhet Aktiviteter Funksjonsfordeling Arealer Oppgave og funksjonsfordeling Effektivisering av pasientforløp Demografi og epidemiologi Medisinsk og teknologisk utvikling Strukturelle endringer (trender og drift) Scenario Kapasitet Funksjonsfordeling Areal Funksjonelle og bygningsspesifikke krav 4 Samsvar i dagens situasjon? Samsvar? Funksjonsfordeling Areal Bygningsmessige krav Samsvar i fremtidens situasjon Leveranse Bygg og infrastruktur Arealer Teknisk tilstand + innemiljø Fysisk struktur Egnethet Beskrive ulike scenario Ombygg/ompakking Nybygg/tilbygg Oppgradering Konstruksjonskrav Bygningsmasse som matcher de ulike scenario Hvilke bygg kan huse ulike funksjon LCC/LCE Bygningsmessig prosjektering Idé Konsept Skisse 8

5 DP2- Pasientflyt Akuttmottak 10% Pasient m symptom Undersøkelse/ behandling Prehosp/fastlege Undersøkt/ behandlet pasient 95% Henvisning og transport til sykehus 85% Mottatt pasient sykehus Undersøkelse/ behandling i akuttmottak Undersøkt/ behandlet pasient 5% 15% 90% Radiologi Lab us Dagbehandling/poliklinikk Undersøkt/ behandlet pasient Undersøkelse/ Behandling Mottatt pasient sykehus Innleggelse Hjem, DMS oppfølging primær helse tjeneste 50% Radiologi Lab us Pasienthotell 20% 75% Sengeområde 5% Tung overvåking Innlagt Overvåkings krevende pasient Utskriving Utskrivings klar pasient Undersøkelse/ Behandling, Opphold Innlagt pasient Undersøkelse/ Behandling, Opphold m/ova 9 Radiologi Spesial us Fysioterapi 9 Arbeidsprosess Endringer i tjenestetilbud Utviklingsplan Effektiviserings - prosess Budsjett prosess Definering av analysebehov Valg av hjelpemidler (verktøy) Virksomhetsvurderinger Behovsanalyse Kartlegging og vurdering Sammenstilling og analyse Bygningsmessig behov, muligheter, konsekvenser Vedlikeholdsetterslep Ombyggingsbehov Beslutningsunderlag 10

6 Hva er MultiMap? MultiMap er en metode med tilhørende verktøy for overordnet kartlegging av eksisterende bygningsmasse som underlag for strategisk og taktisk planlegging (bla. ifm. utviklings- og investeringsplaner) Resultatene er bla: Oversikter over bygningsmassens tilstand og oppgraderingsbehov Oversikter over bygningenes "potensial" for ulike bruk Bidrag i beslutningsunderlag for utvikling av og investering i bygningsmassen Nåsituasjon Behov og muligheter Valg og prioriteringer 11 Arbeidsform Metoden er basert på et tett samarbeid mellom kunden og Multiconsult Multiconsult har utarbeidet kartleggingsmateriell og systematikk Forvaltere/brukere med kunnskap om bygningsmassen (og virksomheten) gjennomfører selve kartleggingen Multiconsult beregner, sammenstiller og foretar vurderinger og analyser 12

7 Utviklede verktøy Teknisk tilstand Egnethet Infrastruktur og områdeforhold Potensial for fremtidig bruk Livssykluskostnader Nærhetskrav Vedlikeholdsplan Brann Energi 13 Utviklede verktøy Egnethet Potensial for fremtidig bruk Teknisk tilstand Formål: En overordnet vurdering av bygningsmassen tekniske tilstand for å gi et bilde av omfang av skader, mangler og generell slitasje/elde. Tomt og områdeforhold Tilpasset formålet om å synliggjøre evt. vedlikeholdsetterslep, for å følge tilstandsutvikling over tid, synliggjøring av forskjeller mellom bygninger, underlag for langsiktig budsjettering. Livssykluskostnader Tilstandsangivelse av 18 bygningskomponenter Nærhetskrav Vedlikeholdsplan Brann Energi 14

8 Registrering på web 15 MATRISE - TEKNISK TILSTAND Bygningsdel Tilstandsgrad 0 Tilstandsgrad 1 Tilstandsgrad 2 Tilstandsgrad 3 BYGG UTVENDIG: Grunn, fundamenter og bæresystem Sikre grunnforhold, fundamentert på/til fjell (peler). Ingen tegn til eller risiko for Sikre grunnforhold, fundamenter på setninger. Ingen tegn til nedbryting eller såle. Små tegn til setninger/riss men svekkelse av bæresystem som følge av stabilt. alder, økte påkjenninger el. Ingen nedbøying etc. Fundamentert på såle, noe tegn til økende setninger. Tegn til svekkelser i form av avskallinger, sprekker etc. Ustabile grunnfohold, tegn til setninger eller høy risiko for påbegynnende setninger. Tydelige tegn til nedbryting eller svekkelse av bæresystem som følge av alder, økte påkjenninger el. Tegn på underdimensjonering, synlig nedbøying, armeringskorrosjon etc. Vinduer, ytterdører Ingen skader, kun mindre slitasje fra nybyggstandard. Noe avflassing på overflatebehandling. Ingen tegn på råte Oppsprukket treverk og tegn på begynnende råte. Store skader, sprekkdannelse og/eller råte i karm/ramme, dårlige hengsler etc. Behov for utskiftning. Utvendig kledning og overflate. Utvendige trapper, balkonger. Ingen skader, kun mindre slitasje fra nybyggstandard. Noe avflassing / små riss på overflatebehandling. Ingen tegn på råte / korrosjon. Oppsprukket treverk/ puss og tegn på begynnende råte / korrosjon. Tungt vedlikehold pga is etc Store skader, riss, sprekker, råte etc. Behov for utskiftning/ oppgradering/ rehabilitering. Yttertak, takrenner, nedløp Ingen skader, kun mindre slitasje/aldring fra nybyggstandard. God utforming i tekning og beslag i tilslutninger til gjennomføringer, piper, takrenner etc. God avrenning mot renne/sluk. Klare tegn på begynnende skader i Begynnende mosegroing. Små/lite tegn tekking. Lekkasjer i nedløprør, og til slitasje på tekking / deformasjoner på renner. Omfattende mosevekst. Behov renner / avløp / beslag for periodisk vedlikehold Store skader i tekningen, lekkasje, brudd i nedløpsrør, tette sluk etc. Krav til rehabilitering/utskiftning INNVENDIG: Ingen skader, kun mindre slitasje fra Innvendig kledning, overflater(gulv og nybyggstandard. Ingen skjevheter eller himling), innvendige vinduer og dører, ujevnheter. Jevne, fine overflater med innvendige trapper tilnærmet nye belegg. Begynnende tydelig slitasje. Noe avflassing / små riss. Slitasje i trafikkerte arealer Punktvis sterk slitasje / sprekker. Behov for periodisk vedlikehold Store skader og omfattende slitasje. Behov for omfattende oppussing og rehabilitering/utskiftning Fast inventar 16 Ingen skader, kun mindre slitasje/aldring fra nybyggstandard. Få skader og ok standard. Noe slitasje og umoderne. Slitt og en del skader. Umoderne og beov for oppgradering. Omfattende skader og slitasje. Utidsmessig og lite funksjonellt. Behov for utskiftning.

9 Utviklede verktøy Potensial for fremtidig bruk Nærhetskrav Teknisk tilstand Formål: En overordnet vurdering av bygningers generelle tilpasningsdyktighet, Egnethet dvs. fleksibilitet, generalitet og elastisitet. Tilpasset formålet om å synliggjøre fundamentale egenskaper til å kunne endres, bygges om og til/på. Synliggjør forskjellene mellom bygninger og er vesentlig i vurderingen av fremtidig levedyktighet. Kartlegging av 10 strukturelle egenskaper Infrastruktur og områdeforhold Livssykluskostnader Vedlikeholdsplan Brann Energi 17 18

10 Matrise strukturelle egenskaper Vurderingsparametere Grad 0 Grad 1 Grad 2 Grad 3 Strukturelle forhold som vanskelig kan endres (angivelse pr etasje) Installasjonsplass og utstyr Større enn 4,0 meter. (subsidiært Netto etasjehøyde (overkant gulv til underkant dekke) at over- eller underliggende etasje 3,5-4,0 meter 3,0-3,5 meter Mindre enn 3,0 meter er en teknisk mellometasje) Lastkapasitet dekke 5 kn/m2 eller mer 4-5 kn/m2 3-4 kn/m2 Mindre enn 3 kn/m2 Elastisitet Arealdisponering og tilgjengelighet Arealmengde pr etasje (sammenhengende) Mer enn 1200 m m m2 Mindre enn 300 m2 Mulighet for fri flate (ikke kommunikasjonsveier). NB! Kan ha lettvegger p.t. 19 Mer enn 50 m2 fri flate, minste avstand større enn 6 meter Mindre enn 30 m2 fri flate, minste m2 fri flate, minste m2 fri flate, minste akseavstand mindre enn 4,5 akseavstand større enn 5,5 meter akseavstand større enn 4,5 meter meter Bredde på kommunikasjonsveier (korridorer innenfor funksjonsområdet) med bæring i korridorvegg (søyler Større enn 3 meter 2,4-3,0 meter 1,8-2,4 meter Mindre enn 1,8 meter eller bærende vegg) Innervegger Ingen bærende innervegger, lette Begrenset omfang av bærende systemvegger uten bindinger mot innervegger i en retning tekniske føringer/installasjoner Innervegger i tunge konstruksjoner med hel eller delvis bæring Bærende innervegger i begge retninger Bygningsbredde (dybde) Mer enn 18 meter meter meter Mindre enn 14 meter Heis Heiser med god størrelse som tar senger, utstyr og personell. Separering av pasienter og varer. Antall heiser er tilstrekkelig. Tillegg: forhold knyttet til elastisitet (angivelse pr bygg) Tomteforhold Lastkapasitet bæresystem/fundament Byggets plassering på tomt og tomtens størrelse tilsier gode muligheter for horisontal utvidelse (tilbygg). Gjenstående lastkapasitet. Mest sannsynlig muligheter for påbygg av to etasjer eller mer. Heiser med akseptabel størrelse, tar senger og nødvendig utstyr. En viss separering av pasienter og varer. Akseptabel kapasitet / antall heiser Byggets plassering på tomt og tomtens størrelse tilsier noen muligheter for horisontal utvidelse (tilbygg). Mest sannsynlig noe gjenstående lastkapasitet med mulighet for påbygg av en etasje. Små/trange heiser som ikke tilfredstiller størrelsen for senger og nødvendig utstyr. Underkapasitet / få heiser. Byggets plassering på tomt og tomtens størrelse tilsier få muligheter for horisontal utvidelse (tilbygg). Vanskelig å vurdere resterende lastkapasitet, men mest sannsynlig små muligheter for økt belastning eller påbygg. Ikke heiser Byggets plassering på tomt og tomtens størrelse tilsier ingen muligheter for horisontal utvidelse (tilbygg). Umulig med økt påføring av laster i forbindelse med påbygg. Utviklede verktøy Egnethet Potensial for fremtidig bruk Nærhetskrav Teknisk tilstand Formål: En overordnet vurdering av bygningsmassen funksjonelle egnethet for dagens bruksformål, dvs i hvilken grad lokalene støtter oppunder virksomhetene. Tomt og områdeforhold Tilpasset formålet om å indikere nåsituasjonen og fungere som varsellampe i fht. behov for endringer. Vil synliggjøre hvilke funksjonsområder/bygninger/etasjer som Livssykluskostnader vurderes å hemme tjenesteytingen. Verktøyet kan danne grunnlag for dialogen mellom bruker og forvalter. Vedlikeholdsplan Kartlegging av 8 sentrale parametere (+ tilleggsversjon med utdypende intervjuguide/skjema) Brann Energi 20

11 Formålet med kartlegging av egnethet Hensikten med denne kartleggingen er å få et grovt bilde av egnetheten, ikke å gå i detalj på enkeltområder. Kartleggingen vil gi input til arbeidet med fremtidig arealplan for Vestre Viken HF 21 Ved kartleggingen er det viktig å være oppmerksom på at: Lokalenes funksjonelle egnethet skal bedømmes i forhold til virksomheten som er der i dag, dvs. tiltenkt funksjon pr. dags dato Kartleggingen er gjort pr. etasje/enhet (det er registrert pr. etasje i excelarket) Selve den tekniske tilstanden til bygningene og bygningsrelaterte tekniske anlegg (som VVS, el.) er kartlagt tidligere, og skal derfor ikke hensyntas her. Egnethet i denne sammenhengen handler i hovedsak om lokalene har nødvendige funksjoner og kapasitet, lokalenes utforming, planløsning og funksjoners beliggenhet i forhold til hverandre m.m. Det vil uavhengig av denne egnethets-kartleggingen bli laget en egen oversikt over pålegg og tidsbegrensede dispensasjoner. 22

12 Hva påvirker effektivitet og måloppnåelse? Aktiviteter At det er mulig å utføre ønskelige aktiviteter i lokalene (kjerne- og støttefunksjoner) Kapasitet At det er riktig kapasitet i forhold til aktiviteter Utforming At lokalene er utformet på en hensiktsmessig måte (Planløsning, Romstørrelser, kommunikasjonsveier, visuell kontakt, avstander, tilgjengelighet, UU..) Utstyr, infrastruktur og innredning Som støtter aktivitetene Innemiljø Inneklima Lys, lyd, støy Estetikk som bidrar til trivsel og velvære Teknisk tilstand og standard Som ikke medfører dårlig innemiljø eller redusert trivsel Logistikk Internt og eksternt (innen et funksjonsområde, mellom funksjonsområder (pasientforløp), utomhus m.m. F,G,E Økonomisk Organisatorisk Etc. Ressursbruk, kvalitet, risiko, sikkerhet Kilde: Anne K. Larssen, Multiconsult 23 Egnethet (for dagens bruk) kartlagte parametere Funksjoner og kapasitet Kapasitet i enheten/etasjen Kapasiteten er i henhold til Funksjoner (bedømmes i forhold til hvordan kjernevirksomhetens behov, og gir enheten er tenkt brukt. Det skal heller mulighet for en god og effektiv ikke hensyntas at enheten har driftssituasjon gjennom ventelister o.l., kun ses på enheten åpningstiden/døgnet. Ingen kapasitet isolert sett.) Eksempelvis vil en klager/misnøye fra brukere. somatisk sengepost som kan romme maksimalt 20 senger normalt være for liten til å kunne utnytte bemanningen optimalt Lokalenes utforming og planløsning gjennom døgnet) LOKALENES UTFORMING OG PLANLØSNING Rommenes størrelse og Romstørrelser og rommenes utforming utforming er godt egnet for Rommenes størrelse og utforming virksomheten. enheten Planløsning Kommunikasjonsveier (og UU) Virksomhetsspesifikke bygningsmessige og tekniske krav og behov bygningsmessige og tekniske krav og behov Estetikk og trivsel Relasjon til andre funksjoner (avstand/nærhet) INTERN FUNKSJONELL EGNETHET (INTERNT I ENHET/ETASJE) Vurderings-parametere Tilstandsgrad 0 Tilstandsgrad 1 Tilstandsgrad 2 Tilstandsgrad 3 FUNKSJONER OG KAPASITET Funksjoner (gjelder alle Lokalene inneholder alle rom for de Lokalene inneholder rom for de Lokalene mangler rom for enkelte Lokalene mangler rom for flere brukergrupper: både personalet, funksjoner virksomheten trenger. viktigste funksjoner som sentrale funksjoner. Situasjonen er nødvendige funksjoner. Flere viktige studenter, pasienter og pårørende) Ingen klager/misnøye fra brukere virksomheten trenger. Kun mindre lite hensiktsmessig. En del funksjoner som er lagt til andre omfang av aktiviteter som ikke lar klager/misnøye fra brukere lokaler. Svært uhensikstmessig for seg gjennomføre optimalt i lokalene, virksomheten. Omfattende eller der funksjoner er lokalisert i klager/misnøye fra brukere. andre enheter/bygg. Få klager/misnøye fra brukere Kapasiteten er stort sett i henhold til kjernevirksomhetens behov, og gir mulighet for en akseptabel driftssituasjon gjennom åpningstiden/døgnet. Få klager/misnøye fra brukere. Romstørrelser og rommenes utforming er i stor grad egnet for virksomheten, kun ubetydelige eller mindre negative konsekvenser for Kapasiteten er ikke i samsvar med kjernevirksomhetens behov, og begrenser mulighetene for effektiv drift gjennom åpningstiden/døgnet. Endel klager/misnøye fra brukere. Romstørrelser og rommenes utforming er ikke godt egnet for virksomheten. Et visst omfang av plassmangel i rommene eller dårlig arealutnyttelse, som medfører negative konsekvenser for driftseffektivitet og kvalitet. Kapasiteten er ikke i samsvar med kjernevirksomhetens behov, og medfører en uakseptabelt ineffektiv drift gjennom døgnet og begrenser evt. kvalitet på tjenestetilbudet/produksjon. Omfattende klager/misnøye fra brukere Romstørrelser og rommenes utforming er uegnet for virksomheten, og bidrar til ineffektiv drift og/eller redusert kvalitet. 24

13 INTERN FUNKSJONELL EGNETHET (INTERNT I ENHET/ETASJE) Vurderings-parametere Tilstandsgrad 0 Tilstandsgrad 1 Tilstandsgrad 2 Tilstandsgrad 3 FUNKSJONER OG KAPASITET Funksjoner (gjelder alle brukergrupper: både personalet, studenter, pasienter og pårørende) Lokalene inneholder alle rom for de funksjoner virksomheten trenger. Ingen klager/misnøye fra brukere Lokalene inneholder rom for de viktigste funksjoner som virksomheten trenger. Kun mindre omfang av aktiviteter som ikke lar seg gjennomføre optimalt i lokalene, eller der funksjoner er lokalisert i andre enheter/bygg. Få klager/misnøye fra brukere Lokalene mangler rom for enkelte sentrale funksjoner. Situasjonen er lite hensiktsmessig. En del klager/misnøye fra brukere Lokalene mangler rom for flere nødvendige funksjoner. Flere viktige funksjoner som er lagt til andre lokaler. Svært uhensikstmessig for virksomheten. Omfattende klager/misnøye fra brukere. Kapasitet i enheten/etasjen Kapasiteten er i henhold til (bedømmes i forhold til hvordan kjernevirksomhetens behov, og gir enheten er tenkt brukt. Det skal heller mulighet for en god og effektiv ikke hensyntas at enheten har driftssituasjon gjennom ventelister o.l., kun ses på enheten åpningstiden/døgnet. Ingen isolert sett.) Eksempelvis vil en klager/misnøye fra brukere. somatisk sengepost som kan romme maksimalt 20 senger normalt være for liten til å kunne utnytte bemanningen optimalt gjennom døgnet) LOKALENES UTFORMING OG PLANLØSNING Rommenes størrelse og utforming Romstørrelser og rommenes utforming er godt egnet for virksomheten. Kapasiteten er stort sett i henhold til kjernevirksomhetens behov, og gir mulighet for en akseptabel driftssituasjon gjennom åpningstiden/døgnet. Få klager/misnøye fra brukere. Romstørrelser og rommenes utforming er i stor grad egnet for virksomheten, kun ubetydelige eller mindre negative konsekvenser for enheten Kapasiteten er ikke i samsvar med kjernevirksomhetens behov, og begrenser mulighetene for effektiv drift gjennom åpningstiden/døgnet. Endel klager/misnøye fra brukere. Romstørrelser og rommenes utforming er ikke godt egnet for virksomheten. Et visst omfang av plassmangel i rommene eller dårlig arealutnyttelse, som medfører negative konsekvenser for driftseffektivitet og kvalitet. Kapasiteten er ikke i samsvar med kjernevirksomhetens behov, og medfører en uakseptabelt ineffektiv drift gjennom døgnet og begrenser evt. kvalitet på tjenestetilbudet/produksjon. Omfattende klager/misnøye fra brukere Romstørrelser og rommenes utforming er uegnet for virksomheten, og bidrar til ineffektiv drift og/eller redusert kvalitet. Enhetens/etasjens planløsning Kommunikasjonsveier i enheten/etasjen Innbyrdes plassering av de ulike funksjoner, rom og støttefunksjoner Innbyrdes plassering av de ulike funksjoner, rom og støttefunksjoner (som er lokalisert i eller i tilknytning til er stort sett akseptabel og reduserer etasjen) er hensiktsmessig og bidrar ikke i vesentlig grad muligheten for til effektive arbeidsprosesser effektive arbeidsprosesser. gjennom god logisitkk, korte avstander, god oversiktlighet etc. Det er gode kommunikasjonsveier (korridorer). Tilgjengeligheten er svært god for alle brukergrupper, inklusive bevegelseshemmede, og det er lett å finne frem for både ansatte, pasienter og pårørende. Det er akseptable kommunikasjonsveier (korridorer). Også tilgjengelighet og fremkommelighet for alle brukergrupper, inklusive bevegelseshemmede, vurderes som akseptabel, men er ikke optimal. Uhensiktsmessig innbyrdes plassering av enkelte funksjoner og rom, i en slik grad at det begrenser mulighetene for effektive arbeidsprosesser, og medfører noe unødig tidsbruk, redusert oversiktlighet og evt. redusert kvalitet. Kommunikasjonsveier (korridorer) er underdimensjonert i forhold til behovet. Tilgjengeligheten for bevegelseshemmede og/eller fremkommeligheten er stedvis begrenset og tungvint. Den interne logistikken er dårlig og bidrar i stor grad til inneffektiv drift av kjernevirksomheten Kommunikasjonsveier (korridorer) er dårlige. Tilgjengeligheten er redusert. Krav til universell utforming, spesielt for bevegelseshemmede, er ikke ivaretatt. Det kan være vanskelig å orientere seg i kommunikasjonsveiene. 25 Utviklede verktøy Egnethet Potensial for fremtidig bruk Nærhetskrav Teknisk tilstand Brann Energi Formål: En overordnet vurdering av hvilke sykehusfunksjoner en bygning/etasje kan benyttes til. Tomt og områdeforhold Tilpasset formålet om å sannsynliggjøre (evt. utelukke) i hvilken grad en bygning innehar strukturelle egenskaper som tilfredsstiller kravene til ulike funksjoner. Strukturelle egenskaper omfatter forhold som etasjehøyde, Livssykluskostnader spennvidder i bæresystem etc (rammeverket). Strukturelle egenskaper sammenholdes med funksjoners krav til strukturelle forhold. Vedlikeholdsplan Kartlegging av 8 sentrale egenskaper Predefinerte krav for ca 40 funksjonsområder 26

14 BYGG UTVENDIG: Grunn, fundamenter og bæresystem Vinduer, ytterdører Utvendig kledning og overflate. Utvendige trapper, balkonger. Yttertak, takrenner, nedløp INNVENDIG: Innvendig kledning, overflater(gulv og himling), innvendige vinduer og dører, innvendige trapper Fast inventar VVS Sanitær Varme Kjøling Brannslokking Luftbehandling / ventilasjon ELKRAFT Generelle anlegg / fordeling Lys/elvarme/driftsteknisk TELE OG AUTOMATISERING Generelle anlegg og svakstrømsanlegg (data, telefon, alarm og signal, lyd og bilde) ANDRE INSTALLASJONER Heiser Avfall UTENDØRS Utendørs VAR og EL tekniske anlegg Terrengbehandling. Drenasje. Anlegg inntil 10 år. Fungerer tilfredsstillende. Få/ingen driftsstans. Kapasitet iht funksjonskrav og en viss grad av energifleksibilitet. Tilstrekkelig filtrert og lavt forurensingsnivå. Noe trekk som følge av luftfordelingsprinsipp og utforming. Har gjenvinningsanlegg. Mangler anlegg, men har behov. Evt. anlegg over 25 år. Stor sannsynlighet for funksjonssvikt/ hyppige driftsstans. Kapasitet ikke iht funksjonskrav. Ikke tilstrekkelig filtrering. Ingen energifleksibilitet. Krav til utskiftning. Utviklede verktøy Potensial for fremtidig bruk Nærhetskrav Teknisk tilstand Formål: En overordnet vurdering av tilstand og egenskaper Egnethet ved felles infrastruktur på et sykehusområdet (ikke enkeltbygninger). Tilpasset formålet om å synliggjøre evt. vedlikeholdsetterslep på felles forsyning, transport og logistikksystemer og områdeegenskaper i fht fremtidig bruk Kartlegging av 17 parametere Infrastruktur og områdeforhold Livssykluskostnader Vedlikeholdsplan Brann Energi 27 Innhold i verktøyene - basis Kartleggingsskjema Kriterier Sammenstilling Rapport KARTLEGGINGSSKJEMA TEKNISK TILSTAND Teknisk tilstand bygningskropp Hovedfunksjon FELLES EVT. AVVIK PR ETASJE ALLE Etg Areal Areal Undersøkelse og behandling, som atikk alle etg Funksjon pr etg Avfall sentralt la g er/ s ta s jo n Akuttm ottak, observasjon og legev ak t P o lik lin ik k m ed avanserte spesiallaboratorier P o lik lin ik k m ed avanserte spesiallaboratorier Dagområder og poliklinikker Tyngre Laboratorier, analyser og blodbank Operasjon Tyngre Laboratorier, analyser og blodbank? Grunn, fundamenter og bæresystem 1? Vinduer, ytterdører 2 Utvendig kledning og overflate. Utvendige trapper,? balkonger. 2? Yttertak, takrenner, nedløp 1 Innvendig kledning, overflater(gulv og himling), 3? innvendige vinduer og dører, innvendige trapper 2 Fast inventar ? Teknisk tilstand VVS (varme, ventilasjon, sanitær) alle etg evt avvik pr etasje Sengeområde Sengeområde Sengeområde Sengeområde Sengeområde Teknisk Sanitær? Varme? Kjøling? 0 Brannslokking? 1 Luftbehandling/ventilasjon? Teknisk tilstand elkraft alle etg evt avvik pr etasje Generelle anlegg / fordeling? 2 Lys/elvarme/driftsteknisk? 1 Teknisk tilstand tele og automatisering alle etg Generelle anlegg og svakstrømsanlegg (data, telefon, alarm og signal, lyd og bilde)? 2 Teknisk tilstand andre installasjoner alle etg Heiser? 1 Avfall? 1 Teknisk tilstand utendørs alle etg Utendørs VAR og EL tekniske anlegg? 1 Terrengbehandling. Veier. Plasser? 1 evt avvik pr etasje evt avvik pr etasje evt avvik pr etasje TEKNISK TILSTAND Bygningsdel Tilstandsgrad 0 Tilstandsgrad 1 Tilstandsgrad 2 Tilstandsgrad 3 Ustabile grunnfohold, tegn til setninger eller høy Sikre grunnforhold, fundamentert på/til fjell risiko for påbegynnende setninger. Tydelige tegn (peler). Ingen tegn til eller risiko for setninger. Fundamentert på såle, noe tegn til økende Sikre grunnforhold, fundamenter på såle. Små til nedbryting eller svekkelse av bæresystem som Ingen tegn til nedbryting eller svekkelse av setninger. Tegn til svekkelser i form av tegn til setninger/riss men stabilt. følge av alder, økte påkjenninger el. Tegn på bæresystem som følge av alder, økte påkjenninger avskallinger, sprekker etc. underdimensjonering, synlig nedbøying, el. Ingen nedbøying etc. armeringskorrosjon etc. Oppsprukket treverk og tegn på begynnende råte. Store skader, utettheter, sprekkdannelse og/eller Ingen skader, kun mindre slitasje fra Noe avflassing på overflatebehandling. Ingen tegn Stedvise luftlekkasjer. Delvis behov for råte i karm/ramme, stedvis punkterte ruter, nybyggstandard. God tetthet. på råte oppgradering/utskiftning. dårlige hengsler etc. Behov for utskiftning. Oppsprukket treverk/ puss og tegn på begynnende Store skader, riss, sprekker, råte, avskallinger etc. Ingen skader, kun mindre slitasje fra Noe avflassing / små riss på overflatebehandling. råte / korrosjon. Tegn til Stort behov for utskiftning/ oppgradering/ nybyggstandard. Ingen tegn på råte / korrosjon. frostsprengning/avskalling. Delvis behov for rehabilitering. oppgradering/utskiftning. Ingen skader, kun mindre slitasje/aldring fra Begynnende mosegroing. Små/lite tegn til slitasje Klare tegn på begynnende skader i tekking. Store skader i tekningen, lekkasje, brudd i nybyggstandard. God utforming i tekning og beslag på tekking / deformasjoner på renner / avløp / Lekkasjer i nedløprør, og renner. Omfattende nedløpsrør, tette sluk etc. Krav til i tilslutninger til gjennomføringer, piper, beslag mosevekst. Behov for periodisk vedlikehold rehabilitering/utskiftning takrenner etc. God avrenning mot renne/sluk. Ingen skader, kun mindre slitasje fra Store skader og omfattende slitasje. Behov for nybyggstandard. Ingen skjevheter eller Begynnende tydelig slitasje. Noe avflassing / små Punktvis sterk slitasje / sprekker. Behov for omfattende oppussing og ujevnheter. Jevne, fine overflater med tilnærmet riss. Slitasje i trafikkerte arealer periodisk vedlikehold rehabilitering/utskiftning nye belegg. Ingen skader, kun mindre slitasje/aldring fra Få skader og ok standard. Noe slitasje. Delvis Slitt og en del skader. Umoderne og behov for Omfattende skader og slitasje. Utidsmessig og lite nybyggstandard. behov for løpende reperasjoner/vedlikehold. oppgradering. funksjonellt. Behov for utskiftning. Bunnledninger, ledningsnett, armatur og utstyr i Eldre anlegg inntil 30 år. Eldre anlegg enn 30 år tilnærmet nybyggkvalitet. Ingen tegn til Anlegg inntil 15 år men godt ivaretatt. Ingen tegn Anlegg over 30 år og uten noen utskiftinger. Stort men godt ivaretatt med utskifting av deler med problemer. Gjenstående levetid tilnærmet som til lekkasjer eller annet negativt. God kapasitet behov for utskiftning/oppgradering. korte levetider. Tegn til underkapasitet nytt anlegg. Restkapasitet Ledningsnett, armatur og utstyr i god stand og Eldre anlegg inntil 20 år. Eldre anlegg enn 20 år tilnærmet nybyggkvalitet. Gjenstående levetid Anlegg inntil 10 år. Soneregulering. Ingen tegn til men godt ivaretatt med utskifting av deler med Anlegg over 20 år og uten noen utskiftinger. Stort tilnærmet som nytt anlegg. Rom og lekkasjer eller annet negativt. God kapasitet korte levetider. Ingen rom eller soneregulering. behov for utskiftning/oppgradering. soneregulering. Restkapasitet. Flere energikilder Tegn til underkapasitet Ledningsnett, armatur og utstyr i god stand og Eldre anlegg inntil 20 år. Eldre anlegg enn 20 år tilnærmet nybyggkvalitet. Gjenstående levetid Anlegg inntil 10 år. Soneregulering. Ingen tegn til men godt ivaretatt med utskifting av deler med Anlegg over 20 år og uten noen utskiftinger. Stort tilnærmet som nytt anlegg. Rom og lekkasjer eller annet negativt. God kapasitet korte levetider. Ingen rom eller soneregulering. behov for utskiftning/oppgradering. soneregulering. Restkapasitet. Tegn til underkapasitet Anlegget er moderne og i meget god stand og iht Eldre anlegg med behov for Anlegg i god stand, tilfredstiller forskriftskrav. Tilfredstiller ikke forskriftskrav forskriftskrav oppgradering/utskiftning av enkeltkomponenter. Nyere anlegg i meget god stand. Ingen driftsstans. Kapasitet iht funksjonskrav (og evt restkapasitet) og stor energifleksibilitet. Tilstrekkelig filtrering, god fordeling og uten trekk. Gjenvinningsanlegg. Bæresystemer, jording etc i meget god stand. Inntaks og stigeledninger, hoved og underfordelinger i meget god stand. Tilnærmet nytt anlegg. Bra reservekapasitet/ tilstrekkelig dimensjonert i forhold til dagens behov Kursopplegg, belysningsutstyr, armaturer, nødlys, varmeovner, varmtvannsbereder, stikkontakter, automatiseringsanlegg etc i meget god stand. Tilnærmet nytt anlegg Bæresystemer og fordelinger i meget god stand og god reservekapasitet. Tilnærmet nytt anlegg. Kursopplegg og utstyr er i meget god stand og tilnærmet nytt. Heis(er) av nyere dato i meget god stand, driftsikker. HC tilpasset. God kapasitet. Avfallsanlegg av nyere dato. Kildesortering / komprimatoranlegg. Kjøling der det er påkrevet Nyere anlegg i meget god stand og god kapasitet Fast dekke på trafikkarealer tilknyttet bygningen. Bra "gå av deg skitten" sone foran innganger. Terrengform rundt bygning sikrer avrenning (fall fra vegg), og øvrig drenasje fungerer bra. Anlegg inntil 25 år. Fungerer ikke tilfredstillende, enkelte driftsstans. Feil luftfordelingsprinsipp/utforming forårsaker trekk. Behov for delvis oppgradering/utskiftning. Tegn til underkapasitet. Eldre anlegg uten dokumentasjon jording. Enkelte bæresystemer i dårlig stand og lite Nyere anlegg. Nødvendig dokumentasjon jording Gammelt anlegg. Stort behov for reservekapasitet. Kortslutningsnivåer og forefinnes. OK reservekapasitet/ tilstrekkelig utskifting/oppgradering. Nødvendige målinger bør stigeledninger bør dokumenteres. Enkelte dimensjonert i forhold til dagens behov utføres. Tegn til underkapasitet stigekabler og brytere virker underdimensjonert i forhold til dagens behov Lysanlegget er umoderne og gir generellt dårlige lysnivåer og en del blending. Nødlysanlegget Anleggene framstår med god kvalitet og tilfredsstiller ikke forskriftskrav. Eldre Gammelt anlegg. Stort behov for tilfredsstiller forskrifts og funksjonskrav. varmeanlegg med dårlig reguleringsmulighet. utskifting/oppgradering Behov for delvis oppgradering/utskiftning. Dårlig kapasitet. Moderne anlegg. Tilstrekkelig reservekapasitet og Eldre anlegg med lite reservekapasitet og Gammelt anlegg. For liten kapsitet, utidsmessige tilfredsstillende driftssikkerhet og tilfredsstiller umoderne teknologi og behov for oppgradering av og behov for oppgradering/utskiftning funksjonskrav. enkelte anleggstyper Heis(er) av litt eldre dato men gjennomførte Heis(er) av eldre dato men gjennomførte service Heis over 30 år. Stor risiko for driftstans. Ikke HCtilpasset. For liten kapasitet. service som gir god stand, driftsikker. HC tilpasset. som gir god stand, noe ustabil drift. Ikke HCtilpasset. Tegn til underkapasitet. Tilstrekkelig kapasitet. Avfallsanlegg. Kildesortering og sentral plassering. Eldre anlegg tilfeldig plassert. Ikke kildesortering. Eldre anlegg tilfeldig plassert. Ikke kildesortering. Kjøling der det er påkrevet Ikke kjøling Skjemmende og upraktisk. Ikke kjøling Nyere anlegg med god kvalitet og med Gammelt anlegg med stort behov for Eldre anlegg med behov for noe oppgradering. tilfredsstillende kapasitet og funksjoner. utskifting/oppgradering. For liten kapasitet. Delvis (noe grus) fast dekke på trafikkarealer Grus / leire på trafikkarealer. Dårlig "gå av deg Grusdekke på trafikkarealer. Dårlig "gå av deg tilknyttet bygningen. Tilfredsstillende "gå av deg skitten" sone foran innganger. Terrengform bidrar skitten" sone foran innganger. Tegn til opphoping skitten" sone foran innganger. Ingen registrerte ikke til avrenning fra vegg. Store vannansamlinger av overvann grunnet dårlig drenasje. problemer med drenasje. grunnet dårlig drenasje. Bygningsopplysninger Eksempelsykehuset Navn sykehus Etg Areal BTA Hovedfunksjon Hovedbygget Navn bygning/eiendom Avfall sentralt lager/stasjon Sentralsykehus Type sykehus: Akuttmottak, observasjon og legevakt Enkel bygning Type bygning 1: Poliklinikk med avanserte spesiallaboratorier Undersøkelse og behandling, somatikk Hovedfunksjon bygning Poliklinikk med avanserte spesiallaboratorier Areal m2 BTA Dagområder og poliklinikker Areal m2 NTA Tyngre Laboratorier, analyser og blodbank Areal m2 REA Operasjon Areal m2 OPA Tyngre Laboratorier, analyser og blodbank Byggeår Sengeområde 14 Antall etasjer Sengeområde Ingen Antikvariske forhold Sengeområde Her kan det legges inn eventuelle Andre opplysninger: Sengeområde tilleggsopplysninger Sengeområde Teknisk Resultater Teknisk tilstand Vektet tilstandsgrad pr etasje Tele og Andre Etg Bygg VVS Elkraft Utendørs Totalt auto inst 1 2,0 1,1 1,5 2,0 1,0 1,0 1,7 1,65 2 1,6 1,1 1,5 2,0 1,0 1,0 1,5 1,48 3 1,6 1,6 1,5 2,0 1,0 1,0 1,6 1,58 4 1,6 1,6 1,5 2,0 1,0 1,0 1,6 1,58 5 1,6 1,1 1,5 2,0 1,0 1,0 1,5 1,48 6 1,6 0,3 1,5 2,0 1,0 1,0 1,3 1,30 7 1,6 0,3 1,5 2,0 1,0 1,0 1,3 1,30 8 1,6 0,3 1,5 2,0 1,0 1,0 1,3 1,30 9 1,6 0,7 1,5 1,0 1,0 1,0 1,3 1, ,6 0,7 1,5 1,0 1,0 1,0 1,3 1, ,6 0,7 1,5 1,0 1,0 1,0 1,3 1, ,6 0,7 1,5 1,0 1,0 1,0 1,3 1, ,6 0,7 1,5 1,0 1,0 1,0 1,3 1, ,6 0,3 1,5 2,0 1,0 1,0 1,3 1,30 Samlet teknisk tilstandsgrad hele bygget Bygg 1,7 1,66 VVS 0,9 0,94 Elkraft 1,5 1,50 Tele og automatisering 1,8 1,75 Andre installasjoner 1,0 1,00 Utendørs 1,0 1,00 Samlet vurdering: 1,4 1,43 Totalt sett akseptabel teknisk tilstand, men med behov for noen korrigerende tiltak og med flere komponenter som må påregnes Totalt vektet tilstandsgrad utbedring innen 5 10 år Skriv ut denne rapporten <<Tilbake 28

15 Utviklede verktøy Egnethet Potensial for fremtidig bruk Nærhetskrav Teknisk tilstand Formål: En overordnet vurdering av bygningsmassen funksjonelle egnethet for dagens bruksformål, dvs i hvilken grad lokalene støtter oppunder virksomhetene. Tomt og områdeforhold Tilpasset formålet om å indikere nåsituasjonen og fungere som varsellampe i fht. behov for endringer. Vil synliggjøre hvilke funksjonsområder/bygninger/etasjer som Livssykluskostnader vurderes å hemme tjenesteytingen. Verktøyet kan danne grunnlag for dialogen mellom bruker og forvalter. Vedlikeholdsplan Kartlegging av 8 sentrale parametere (+ tilleggsversjon med utdypende intervjuguide/skjema) Brann Energi 29 Moduler i modellen Hva kartlegges? Teknisk tilstand Hva kommer ut av kartleggingen? - Vektet teknisk tilstand - Estimert oppgraderingsbehov - Underlag for prioritering av bygninger og tiltak Funksjonalitet Dagens egnethet for dagens virksomhet Strukturelle egenskaper Fellesanlegg, tomt og område Spesielt for sykehus - Identifisere lokaler som er uegnet for dagens virksomhet - Input til strategisk for utvikling oppgradering, ombygging, relokalisering, avhending - Begrensninger/muligheter i en bygning ift. TPD - Avdekke hvilke bygninger/etasjer som teoretisk sett er egnet for ulike sykehusfunksjoner ( matchning ) - Teknisk tilstand for fellesanlegg - Kvaliteter ved tomt og områdeforhold spesielt relevant ved spørsmål om lokalisering 30

16 Dårlig funksjonalitet Kombinasjonen dårlig funksjonalitet, men god tilpasningsdyktighet Vil kunne være funksjonell på sikt. Funksjonell utbedring bør iverksettes og med god sannsynlighet for å være langsiktige Kombinasjonen dårlig funksjonalitet og dårlig tilpasningsdyktighet. Er kostnadskrevende / uegnet for endringer. Bør vurderes for annen bruk/avhending. Fare for kortsiktighet i investeringer. God funksjonalitet Kombinasjonen god funksjonalitet og god tilpasningsdyktighet. Har gode forutsetninger for å være funksjonelle over tid. God sannsynlighet for at investeringer blir langsiktige Kombinasjonen god funksjonalitet, men dårlig tilpasningsdyktighet. Er utfordrende mtp å opprettholde funksjonalitet på sikt. Fare for kortsiktighet i investeringer God tilpasningsdyktighet Dårlig tilpasningsdyktighet Diagram: Kombinasjon av kartlagt og vurdert funksjonalitet og tilpasningsdyktighet 31 Dato: Side: 31 Egnethet; eksempel på presentasjon av resultater - Bygningenes levedyktighet og potensiale 3 Behov for funksjonelle utbedringer, potensiale for lang levetid Fungerer dårlig i dag. Kort levetid for dagens bruk, fare for kortsiktige investeringer. Bør vurderes brukt til andre formål eller G & F D & H avhendes 3 Behov for funksjonelle utbedringer, potensiale for lang levetid Fungerer dårlig i dag. Kort levetid for dagens bruk, fare for kortsiktige investeringer. Bør vurderes brukt til andre formål eller avhendes Egnethet Funksjonalitet 1,5 Fungerer stort sett bra i dag, potensiale for fremtidige endringer. Lang levetid B Ottestad A J & L Fungerer stort sett OK i dag, kan være levedyktig for funksjoner som ikke krever større tilpasningsdyktighet 0 0 1,5 3 Dagens situasjon Funksjonalitet Egnethet 1,5 Fungerer stort sett OK i Fungerer stort dag, kan være sett bra i dag, J & L levedyktig for potensiale for funksjoner fremtidige Ottestad A som ikke endringer. Lang B krever større levetid G & F D & H tilpasnings- Nybygg Hamar dyktighet Nybygg Ottestad 0 0 1,5 3 Potensiale, ref. mulighetsstudie

17 Eksempel resultater egnethet For bygg 102 er det store interne forskjeller på egnetheten i etasjene. 33 Eksempel resultater egnethet Bruttoareal pr etasje [m2 BTA ] NY Hovedfunksjon per etasje 300 Tekniske rom ,0 0, Undersøkelse og behandling psykiatri ,0 0, Undersøkelse og behandling psykiatri ,6 1, Undersøkelse og behandling psykiatri ,6 1, Undersøkelse og behandling psykiatri ,6 1, Renhold og sengehåndtering (sengevask) ,8 2, Undersøkelse og behandling psykiatri ,1 0, Undersøkelse og behandling psykiatri ,5 1, Undersøkelse og behandling psykiatri ,5 1, Kontor, møterom, enkle bibliotek, enkle fagarkiv etc ,9 1, Undersøkelse og behandling psykiatri ,6 1, Undersøkelse og behandling psykiatri ,6 1, Undersøkelse og behandling psykiatri ,3 2, Kontor, møterom, enkle bibliotek, enkle fagarkiv etc ,0 1,00 Funksjoner Kapasitet i enheten/etasjen Rommenes størrelse og utforming Enhetens/etasjens planløsning Kommunikasjonsveier i enheten/etasjen Enhetens/etasjens virksomhetsrelaterte bygnings og installasjonstekniske forhold Estetikk og trivsel Avstand / nærhet Beregning funksjonell egnethet Fargekode egnethet 34

18 Informasjonsflyt Bygningene skisses opp i Onuma (OPS) og eksporteres til GE Aktivitetsog kapasitets data Data fra MultiMap Server Data fra klassifikasjonssystemet Aggregerer informasjon til tabeller og diagrammer Her kan informasjon oppdateres fortløpende uten at GE filen må oppdateres Informasjon hentes fra server til Google Earth 35 Eksempel på visualisering av resultater i BIM, her illustreres egnethet for dagens funksjon for bygningsmassen (Dataene er fiktive og kun ment for illustrasjon). Kilde: Multiconsult 36

19 37 Takk for oppmerksomheten

Innholdsfortegnelse. Hva er MultiMap? Metode for kartlegging av bygningsporteføljer. Eksempler på resultater

Innholdsfortegnelse. Hva er MultiMap? Metode for kartlegging av bygningsporteføljer. Eksempler på resultater 1 MultiMap Innholdsfortegnelse Hva er MultiMap? Metode for kartlegging av bygningsporteføljer Eksempler på resultater 2 Hva er MultiMap? Formål, de ulike modulene, litt historikk og oversikt over kartlagte

Detaljer

FM som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester Erfaringer gjennom 25 år DFM 20 års jubileumskonferanse København Januar 2011

FM som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester Erfaringer gjennom 25 år DFM 20 års jubileumskonferanse København Januar 2011 FM som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester Erfaringer gjennom 25 år DFM 20 års jubileumskonferanse København Januar 2011 Professor, FoU-leder Svein Bjørberg 1 Innhold Nytt Rikshospital

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Kartlegging av kommunens skoler

Kartlegging av kommunens skoler RAPPORT Kartlegging av kommunens skoler Teknisk tilstand, teknisk oppgraderingsbehov og tilpasningsdyktighet OPPDRAGSGIVER EMNE multimap-kartlegging DATO / REVISJON: 22. mai 2015 DOKUMENTKODE: 127453-RIFDV-RAP-001

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Bygningsstatus og videre planer for bygningsmassen ved ST Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 91-2014 Eiendomssjef Einar Ramsli/ Økonomidirektør

Detaljer

Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS

Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS Hvorfor er godt vedlikehold viktig? Bedre tjenester og bedre arbeidsmiljø Langsiktig bedre økonomi for kommunene Bedre omdømme for

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak.

Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak. Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak FSTL 2010 16 Juni av Elin S. Berggren Organisasjon Regjering HSØ RHF OUS

Detaljer

Formålet med kartleggingen av eiendomsporteføljen

Formålet med kartleggingen av eiendomsporteføljen Formålet med kartleggingen av eiendomsporteføljen Fremskaffe et bilde av nåsituasjon med tanke på teknisk tilstand og tilpasningsdyktighet, både ved de enkelte lokasjonene og for helseforetaket som helhet.

Detaljer

Tilstandsbarometeret 2013

Tilstandsbarometeret 2013 Tilstandsbarometeret 2013 Frogn kommune OPPDRAG Kartleggingsdugnad 2013 EMNE Tilstand og vedlikeholdsstatus i kommunal og fylkeskommunal bygningsmasse DOKUMENTKODE 124829-TVF-RAP-001-215 Med mindre annet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

Tilstandsbasert vedlikehold og vedlikeholdsplanlegging

Tilstandsbasert vedlikehold og vedlikeholdsplanlegging Tilstandsbasert vedlikehold og vedlikeholdsplanlegging Anne Kathrine Larssen Rådgiver Eiendomsledelse og FM Tema i dag Hvorfor Helseforetakenes oppgraderingsbehov Konsekvenser Hva Begreper og definisjoner

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Administrasjonsbygg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold

Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold Formannskapet 08.03.2016 Eiendomsdirektør Kristine Hjellup Horne Enhetssjef Eiendomsforvaltning Bjørn Fredrik Kristiansen Bakgrunn Eiendomsstrategi

Detaljer

Rapport- LCC kalkyle Dato 01.07.2013 Adresse 0 Foretak 0 Kontaktinfo 0 Beregning utført av Prosjektnavn Scenario 1

Rapport- LCC kalkyle Dato 01.07.2013 Adresse 0 Foretak 0 Kontaktinfo 0 Beregning utført av Prosjektnavn Scenario 1 Rapport- LCC kalkyle Dato 1.7.213 Adresse Foretak Kontaktinfo Beregning utført av ah Prosjektnavn Scenario 1 Bygningstype Barneskole/ungdomsskole Bruttoareal [m2 BTA] 1584 Prosjektkostnad [kr] 2372 Kommentarer

Detaljer

Oppgradering er noe mer enn teknisk utbedring Tilpasningsdyktighet og brukbarhet Bygningers potensiale

Oppgradering er noe mer enn teknisk utbedring Tilpasningsdyktighet og brukbarhet Bygningers potensiale Oppgradering av eksisterende bygninger - Utfordringer og muligheter Oppgradering er noe mer enn teknisk utbedring Tilpasningsdyktighet og brukbarhet Bygningers potensiale NBEF 29.mai 2013 Scandic Vulkan

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Tilstandsvurderinger. Tilstandsanalyser. Delrapport 2, desember 2012

Tilstandsvurderinger. Tilstandsanalyser. Delrapport 2, desember 2012 2 2012 Tilstandsvurderinger Tilstandsanalyser. Delrapport 2, desember 2012 Tilstandsanalyse er en teknisk metode for å kartlegge feil og mangler ved et bygg eller en bygningsmasse. Analysen er et utmerket

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Bygningsmessig kartlegging

Bygningsmessig kartlegging R a p p o r t Oppdrag: Helse Fonna HF bmoppdragsnavn1 bmemne1 Emne: bminit1 Rapport: 29. april 2011 Oppdragsgiver: Nåsituasjonsanalyse Helse Fonna HF Dato: 1. November 2011 Oppdrag / Rapportnr. 1 2 1 8

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Oppgradering. Mars 2010 Svein Bjørberg & Anders-Johan Almås

Oppgradering. Mars 2010 Svein Bjørberg & Anders-Johan Almås Oppgradering Mars 2010 Svein Bjørberg & Anders-Johan Almås 1 Oppgradering hva er det? Noen vanlige uttrykk Rehabilitering sette i stand uten å endre Restaurering tilbakeføre til en bestemt tidsepoke. Ikke

Detaljer

"MAL - bygningsnavn" ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra.

MAL - bygningsnavn ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - MAL - kommunenavn 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra. ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" "MAL - bygningsnavn" 2. BYGNING Grunn og fundamenter 1 1 Bærende konstruksjoner 1 1 Yttervegger: vinduer, dører, utvendig kledning og overflater

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Strategisk analyse for oppgradering. 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no

Strategisk analyse for oppgradering. 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no Strategisk analyse for oppgradering 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no 1 Agenda Strategisk analyse teori og bakgrunn Nordisk forskningsprosjekt SURE Veileder for bærekraftig oppgradering

Detaljer

Igangsetting av idéfase for Nye Hammerfest sykehus

Igangsetting av idéfase for Nye Hammerfest sykehus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1971 Anne Grethe Olsen Hammerfest, 19.10.2015 Saksnummer 87/2015 Saksansvarlig: Utviklingssjef Anne Grethe Olsen Møtedato: 28. oktober

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Leie av lokaler til Sandnes politistasjon Drift og vedlikehold Side 1 av 6

Leie av lokaler til Sandnes politistasjon Drift og vedlikehold Side 1 av 6 ANSVARS- OG KOSTNADSFORDELING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD MELLOM LEIETAKER OG UTLEIER DRIFT Oversikten viser hvordan ansvaret for gjennomføring av driftsoppgavene og ene for disse tjenestene skal fordeles

Detaljer

Kartlegging og vurdering av skolebygg. 1 04.03.08 21 akl anek anl akl Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Kartlegging og vurdering av skolebygg. 1 04.03.08 21 akl anek anl akl Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av Rapport Oppdrag: Emne: Stokke kommune Rapport: Oppdragsgiver: Stokke kommune Dato: 4. mars 2008 Oppdrag / Rapportnr. 117796 / Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Anne Kathrine Larssen, Anette Kampesæter

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

N o t a t 1 M U L T I C O N S U L T. Oppdrag: Vestre Viken HF Dato: 6. april 2011. Emne: Resultater og innspill til utviklingsplan Oppdr.nr.

N o t a t 1 M U L T I C O N S U L T. Oppdrag: Vestre Viken HF Dato: 6. april 2011. Emne: Resultater og innspill til utviklingsplan Oppdr.nr. N o t a t 1 Oppdrag: Vestre Viken HF Dato: 6. april 2011 Emne: Oppdr.nr.: 120461 Til: Hospitalitet Svein Petter Raknes Kopi: Utarbeidet av: Anette Kampesæter Kontrollert av: Godkjent av: Sign.: Sign.:

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

Verktøy for kravbeskrivelse og romprogrammering

Verktøy for kravbeskrivelse og romprogrammering Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Verktøy for kravbeskrivelse og NBEF BIM

Detaljer

Hvordan planlegging arealbehovet for en ukjent fremtid

Hvordan planlegging arealbehovet for en ukjent fremtid Hvordan planlegging arealbehovet for en ukjent fremtid Hvilke pasienter har vi om 30 år? Hvordan tenke fleksibilitet når fremtiden er usikker? Når bør FM settes på agendaen? Prosjektleder Ellen Kongshaug

Detaljer

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT 1 NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Langtidsplanen for vedlikehold, rehabilitering og utvikling av NTNUs bygninger

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Notatnr.: 1 Side: 1 av 5

NOTAT Oppdragsnr.: Notatnr.: 1 Side: 1 av 5 Side: 1 av 5 Til: Fra: Asker kommune v/rolf Langum Heiko Trampenau Dato: 15. mars 2011 NESØYA SKOLE Vurdering av bygningsmassens fleksibilitet og tilpasningsdyktighet ved rehabilitering og utbygging 1

Detaljer

Beskrivelse av MT modul Type C

Beskrivelse av MT modul Type C Beskrivelse av MT modul Type C Punkt: Side nr A Byggesystem 2 B) Presiseringer 2 C) Bygning 2-4 C1 Yttervegger C2 Innervegger C3 Gulv C4 Tak C5 Innredninger D) VVS 5 D1 Sanitær D2 Ventilasjon E) Elektrisk

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

ÅpenBIM i tidligfasen. Utvikling, oppbygging og bruk av åpen BIM. for beslutningsstøtte i tidligfasen. Kort om tidligfasen

ÅpenBIM i tidligfasen. Utvikling, oppbygging og bruk av åpen BIM. for beslutningsstøtte i tidligfasen. Kort om tidligfasen Utvikling, oppbygging og bruk av åpen BIM for beslutningsstøtte i tidligfasen. v /prosjektleder Ellen Kongshaug ÅpenBIM i tidligfasen Kort om tidligfasen Tidligfasen og åpenbim hvorfor? Tønsbergprosjektet

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

FREMTIDENS FLEKSIBLE SYKEHUS Utfordringer, begreper og grep

FREMTIDENS FLEKSIBLE SYKEHUS Utfordringer, begreper og grep FREMTIDENS FLEKSIBLE SYKEHUS Utfordringer, begreper og grep Førsteamanuensis Geir K. Hansen Institutt for Byggekunst, prosjektering og forvaltning, NTNU Sykehuset Buskerud HF s arealer i Drammen sentrum

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET Vedlikehold i Sørum kommune gjennomført i Rapporten viser utført vedlikeholds- og utviklingsarbeid i fordelt på kommunale bygg og boliger. Innledning Rapporten

Detaljer

Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet

Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet Dialogkonferanse, 22. januar 2014 Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet Driftsdirektør/prosjektleder Per W. Torgersen m-helse Eksempel på teknologitrend: kontaktlinse med innebygd glukosemåling. Endringsdrivere

Detaljer

Utredning av materielle krav ved tiltak på eksisterende bebyggelse

Utredning av materielle krav ved tiltak på eksisterende bebyggelse Utredning av materielle krav ved tiltak på eksisterende bebyggelse Presentasjon av rapport 15.02.2013 Litt om bærekraftige oppgradering Sustainable Refurbishment (SURE) Muligheter og begrensninger 80%

Detaljer

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Beregnet til Melhus Kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato August 2013 TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Revisjon 0 Dato 2013-09-10 Utført av Daniel Wiesenberg Kontrollert

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet

TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet NSH SEMINAR 15.03.02 TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet SIVILARKITEKT MICHAEL RAMM ØSTGAARD 1 Innledning Formålet med seminaret er å drøfte fleksibilitet og tilpasningsevne

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Organisering, roller og ansvar for helsebygg

Organisering, roller og ansvar for helsebygg Organisering, roller og ansvar for helsebygg Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning, 6.januar Kursdagene 2011 Anne Kathrine Larssen (akl@multiconsult.no) Innhold Utfordringer og muligheter Hvordan står

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

Sykehusbygg: Teknologi og medisinske innovasjoner utfordrer planleggerne Strategisk eiendomsledelse med hovedvekt på offentlig sektor

Sykehusbygg: Teknologi og medisinske innovasjoner utfordrer planleggerne Strategisk eiendomsledelse med hovedvekt på offentlig sektor Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sykehusbygg: Teknologi og medisinske innovasjoner

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 18. september 2012 Tron Høglund, Litt om OBOS Pr. 31.12.2011 hadde

Detaljer

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) KLP-skade Stiftelsen Byggsertifisering (SB) Beskrivelsene av tilstand og skaderisiko som er gjengitt i dette

Detaljer

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og "justert" TFM

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og justert TFM DEL 2 BYGG 21 253 Luker 211 Klargjøring av tomt 254 Gulv og overflate 212 Byggegrop 255 Himling og overflate 213 Forsterkning av grunn 257 Utstyr 214 Fundamenter 26 215 Bærelag 261 Primærkonstruksjoner

Detaljer

Vedlegg til styresak Investeringsbudsjett utdrag fra styresak ØLP , kap.3 side

Vedlegg til styresak Investeringsbudsjett utdrag fra styresak ØLP , kap.3 side Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 Vedlegg til styresak 013-2014 Investeringsbudsjett 2014 - utdrag fra styresak 042-2013 ØLP 2014-2017, kap.3 side 16-19. Investeringer Overordnet vurdering De store

Detaljer

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter NBEF 1. og 2. november 20111 Per Spjudvik, Multiconsult 1 Bakgrunn Per Spjudvik, seniorrådgiver i Avd Spesialrådgiving Ing. Bygg fra

Detaljer

Bakgrunn for Utviklingsplan 2030:

Bakgrunn for Utviklingsplan 2030: Bakgrunn for Utviklingsplan 2030: Det forventes endring i befolkningsutvikling, pasientforløp, epidemilogi, medisinsk fag, teknologi, økonomi og samfunnsmessige forhold etc. Bygningsmassen til SSHF trenger

Detaljer

Enkle tiltak for økt tilgjengelighet Forprosjekt

Enkle tiltak for økt tilgjengelighet Forprosjekt Enkle tiltak for økt tilgjengelighet Forprosjekt KS 3. November 2014 Utgangspunkt Hvordan kan kommunene komme i gang med enkle tiltak for økt tilgjengelighet? Hvordan vurdere hva som er godt nok? Hvordan

Detaljer

Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012

Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012 Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012 Formål og hovedmål Bystyret har vedtatt følgende formål og hovedmål for Boligbygg: Foretaket

Detaljer

SAMMENHENG MELLOM TILTAKSPLAN OG REGISTRERTE AVVIK

SAMMENHENG MELLOM TILTAKSPLAN OG REGISTRERTE AVVIK TILSTANDSANALYSE I PRAKSIS SAMMENHENGEN MELLOM REGISTRERTE AVVIK OG TILTAKSPLAN SAMMENHENG MELLOM TILTAKSPLAN OG REGISTRERTE AVVIK Innlogging 2 NS 3424 TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK HVA KAN DET BRUKES TIL?

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 10. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Prosjektdirektør Vedlegg: Ingen SAK 7/2010 KARTLEGGING AV BYGNINGSMASSEN VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as FANTOFT STUDENTBY PRESENTASJON 10.12.2014 Arkitekter BAS arkitekter Helen & Hard AT plan og arkitektur MDH arkitekter Konsulenter nettverk Sarpsborg Stavanger og Oslo Tromsø, Oslo og Stavanger Oslo Itech

Detaljer

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Til: Trøgstad kommune Fra: Norconsult v/tobin Rist Dato: 2014-11-20 Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Livssykluskostander er summen av kapitalkostnader og alle kostnader til

Detaljer

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller GRUNNMUR GUIDEN Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller HVORFOR GRUNNMUR? Alle bygg trenger et fundament som trygt overfører vekten av bygget til grunnen. Fundamentet skal utformes

Detaljer

Vedlikeholds- og utviklingsplan

Vedlikeholds- og utviklingsplan Bardu kommune Vedlikeholds- og utviklingsplan Periode: 2014-01-01 til 2019-12-30 Utskriftsdato 2014-11-07 Viser samlede estimerte kostnader i perioden 2014-01-01 til 2019-12-30 på valgte kriterier. Viser

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201126035-18 Emnekode: ESARK-4430 Saksbeh: IVAL Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

HELSE FONNA - AREALPLAN MULIGHETSSTUDIE 2020

HELSE FONNA - AREALPLAN MULIGHETSSTUDIE 2020 VEDLEGG TEGNINGER OG ILLUSTRASJONER Februar 2012 AREALPLAN HELSE FONNA Tegningsliste: Tegningsliste.xlsx 01.02.2012 Tegningsnr. Tittel Tegningstype PLAN A.H50.001 HAUGESUND EKSISTERENDE BYGNINGER ILLUSTRASJON

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

Revisjon 6 1.2.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Beregning av investeringsbehov i ulike scenarier

Revisjon 6 1.2.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Beregning av investeringsbehov i ulike scenarier Revisjon 6 1.2.2012 Sykehuset Innlandet HF Strategisk fokus 2025 i ulike scenarier Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0 Utarbeidet etter møte m T. Strøm 3.11.11 1 Bearbeidet

Detaljer

Nytt akuttsjukehus Helse Møre og Romsdal

Nytt akuttsjukehus Helse Møre og Romsdal Konsekvensutredning Nytt akuttsjukehus Helse Møre og Romsdal Nullalternativet Side 1 Revisjon Revisjon gjelder Godkjent Dato Prosjektnummer 14920 MRØ Dokumenttittel: Revidert, mindre justeringer MRØ 28.05.2014

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 05. mai 2015 Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse BEBOERMØTE 05. MAI 2015 Bakgrunn for prosjektering Beboerundersøkelse Tilstandsvurdering

Detaljer

Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet.

Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet. Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet. Arild Kormeseth, 1 Hovedpunkter Betydningen av god eiendomsforvaltning Medieoppslag Kriterier for

Detaljer

IK-bygg. IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo

IK-bygg. IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo IK-bygg IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo Agenda 1. Kort om IK-bygg Hva og hvorfor 2. Nyheter Forbedringer på web 3. Mulighetene Kom i gang: enkle grep og råd 4. Integrasjon

Detaljer

OVERORDNET DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTRATEGI KOMMUNALE BYGG BØMLO KOMMUNE

OVERORDNET DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTRATEGI KOMMUNALE BYGG BØMLO KOMMUNE OVERORDNET DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTRATEGI KOMMUNALE BYGG BØMLO KOMMUNE 1.Innledning Bømlo kommunens bygningsmasse utgjør store verdier, og kommunen er gjennom kommuneloven pålagt å utnytte disse verdiene

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk

NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk 29. Mai 2013 NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk 2012-VERSJONEN - HVA ER NYTT? MERETE H. MURVOLD, STANDARD NORGE Hva får du høre om? 1. STANDARDER FOR TILSTANDSANALYSER 2. NS 3424 BAKGRUNN OG SYSTEMATIKK

Detaljer

Tilstandsanalyse av bygninger

Tilstandsanalyse av bygninger Tilstandsanalyse av bygninger Erfaringer med tilstandsanalyse 9. Mars 2004 Seksjonsleder Geir Juterud Multiconsult AS Innhold 1. Innledning Hva er formålet med tilstandsanalysen Referansenivå Beslutningsgrunnlaget

Detaljer

Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt

Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt Momentum Arkitekter 1AS Innledning Tidligere prosjektfaser Funksjonsprosjekt Fremdrift Brukersamarbeid i MVG Momentum Arkitekter 2AS Tidligere

Detaljer

Ny bruk av eldre bygg eksempler og erfaringer Geir K. Hansen, forsker SINTEF Bygg og miljø.

Ny bruk av eldre bygg eksempler og erfaringer Geir K. Hansen, forsker SINTEF Bygg og miljø. Ny bruk av eldre bygg eksempler og erfaringer Geir K. Hansen, forsker SINTEF Bygg og miljø. Prosjektet Ny bruk av eldre bygninger ble gjennomført i perioden 2000 20002. Hensikten med prosjektet har vært

Detaljer

Rehabilitering av verneverdige bygg til gode forbilder. Ellen M Devold Asker rådhus 15.10.15

Rehabilitering av verneverdige bygg til gode forbilder. Ellen M Devold Asker rådhus 15.10.15 Rehabilitering av verneverdige bygg til gode forbilder Ellen M Devold Asker rådhus 15.10.15 Gode forbilder NVE-bygget Påstand: Gode forbilder er trygge på seg selv En angrepsmåte Definer handlingsrommet

Detaljer

Vedlikeholdsplaner og tilstandsvurderinger

Vedlikeholdsplaner og tilstandsvurderinger Vedlikeholdsplaner og tilstandsvurderinger 1 av 31 Prosjektinformasjon Innsatsområde Prosjekt Fase Prosjekteier Prosjektleder Del-prosjektleder Innsatsområde Bygg og eiendom Vedlikeholdsplaner og tilstandsvurderinger

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

Mål og strategier for 2009-2012

Mål og strategier for 2009-2012 Eiendom TROMSØ KOMMUNE Tromsø kommunens visjon: Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Eiendoms ansvar: Forvaltningsansvar for kommunale parker, grøntanlegg, lekeplasser og turstier mm. Forvaltning,

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Frank Feldt Wielsgaardsvei 7 1654 Sellebakk Tlf. 69323590 Verdi- og lånetakst over Fritidseiendom. Hytte nr. 2040, Papperhavn. 1684 VESTERØY Gårdsnr. 48 Bruksnr. 15 HVALER KOMMUNE Utført av: Takstøkonom

Detaljer

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!)

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) av Ellen Bodsberg 1 Organisering BFEE = Byrådsavdeling for Finans, eiendom og Eierskap = Etat for bygg og eiendom EBE EFU = Etat for Utbygging Direktør

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse

Oppgradering av eksisterende boligmasse Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 15. februar, 2012 Øyvind Bodsberg Litt om OBOS OBOS har 303.219 medlemmer

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer