N o t a t 1 M U L T I C O N S U L T. Oppdrag: Vestre Viken HF Dato: 6. april Emne: Resultater og innspill til utviklingsplan Oppdr.nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N o t a t 1 M U L T I C O N S U L T. Oppdrag: Vestre Viken HF Dato: 6. april 2011. Emne: Resultater og innspill til utviklingsplan Oppdr.nr."

Transkript

1 N o t a t 1 Oppdrag: Vestre Viken HF Dato: 6. april 2011 Emne: Oppdr.nr.: Til: Hospitalitet Svein Petter Raknes Kopi: Utarbeidet av: Anette Kampesæter Kontrollert av: Godkjent av: Sign.: Sign.: Sign.: MULTICONSULT AS Nedre Skøyen vei 2 P.b. 265 Skøyen 0213 Oslo Tel.: Fax:

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Vurdert bygningsmasse og innhentede opplysninger Kort om metode og definisjoner Teknisk tilstand Strukturelle egenskaper Tilpasningsdyktighet Gruppering av funksjoner og tilhørende kravprofiler Skjematisk sammenligning av egenskaper vs. krav Funksjonell egnethet Resultater Sammenheng mellom funksjonell egnethet og tilpasningsdyktighet Fordeling av teknisk tilstand, tilpasningsdyktighet og egnethet for fire hovedlokasjoner Teknisk tilstand Tilpasningsdyktighet Egnethet Totaloversikt over potensial for fire hovedlokasjoner Estimert teknisk oppgraderingsbehov Beregningsmetode Samlet estimert teknisk oppgraderingsbehov Usikkerhet og følsomhet Kommentarer til estimert oppgraderingsbehov Tabellarisk oppsummering; areal, tilstand, oppgraderingsbehov Tabellarisk oppsummering Asker og Bærum Tabellarisk oppsummering Buskerud Tabellarisk oppsummering Kongsberg Tabellarisk oppsummering Ringerike Vedlegg 1. Bygningsmassens basisopplysninger inkl kartlagte data for teknisk tilstand, strukturelle egenskaper og funksjonelle egnethet 2. Oversiktstabeller for teknisk tilstand, tilpasningsdyktighet og egnethet med fargekode per bygning 3. Kartlagte data for egnethet og resultater per etasje 4. Kartlagte data for strukturelle egenskaper og match 5. Hjelpematriser for kartlegging av tilstandsgrader 6. Oversikt over gruppering av delfunksjoner; Gruppe A E 7. Oversikt over funksjonsgruppenes predefinerte krav kravprofiler /tah 6. april 2011 Side 2 av 33

3 1. Innledning I forbindelse med pågående arbeid med utforming av samlet utviklingsplan for Vestre Viken HF, har Multiconsult foretatt en overordnet vurdering av bygningsmassen. Teknisk tilstand og strukturelle egenskaper ble i 2006/2007 kartlagt per etasje. Registreringene er kvalitetssikret og endret ved behov slik at de er oppdatert til dagens tilstand. Kartlegging av dagens egnethet i forhold til den funksjonen som er i etasjen i dag ble gjennomført av brukergruppen våren Med utgangspunkt i bygningenes strukturelle egenskaper har Multiconsult også angitt potensial for ulik bruk per etasje. Resultatene fra kartleggingen av teknisk tilstand, strukturelle egenskaper og funksjonell egnethet vil være et underlag i den videre utarbeidelsen av utviklingsplan for Vestre Viken HF. Resultatene vil synliggjøre forskjeller mellom bygningene i forhold til hvor levedyktige de er, dvs. om de egner seg i dag, muligheten for å endre planløsning/bygge om og fremtidig potensial. Dette må også sees i sammenheng med den tekniske tilstanden. 2. Vurdert bygningsmasse og innhentede opplysninger Vurderingene er i utgangspunktet foretatt pr etasje og er som nevnt oppdatert fra kartleggingen som ble foretatt i 2006/2007. Syv bygninger ved Buskerud er supplert siden sist og er således bare kartlagt på egnethet. Kartleggingen ble foretatt av sykehusenes tekniske forvaltere basert på skjematur og hjelpemidler utarbeidet av Multiconsult. Bygningsmassen som er vurdert fremkommer oppsummert i tabellen under, og detaljert i vedlegg 1: Tabell 1: Oversikt over vurdert bygningsmasse pr lokasjon /tah 6. april 2011 Side 3 av 33

4 3. Kort om metode og definisjoner I kapittel 4 presenteres oversikter over tilstand per bygning for teknisk tilstand, tilpasningsdyktighet og funksjonell egnethet. Kartlegging av teknisk tilstand, strukturelle egenskaper og funksjonell egnethet er basert på en gradering fra 0 til 3 iht. systematikken i Norsk Standard 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Graderingen er foretatt med bakgrunn i hjelpematriser som beskriver egenskaper for gradene 0 til 3 for hver enkelt bygningsdel/parameter. Grad 0 gjenspeiler meget god egenskap og grad 3 dårlig egenskap. Matrisene fremkommer i vedlegg Teknisk tilstand Teknisk tilstand er kartlagt for 18 komponenter, oppdeling iht. NS 3451 Bygningsdelstabellen og tilstandsangivelse iht. NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Registreringene av teknisk tilstand for de ulike bygningskomponentene verdivektes (i forhold til nybyggkostnad for den enkelte komponent) til en tilstandsgrad per etasje. Denne arealvektes videre innen hvert bygg, lokasjon og totalt for hele bygningsmassen i Vestre Viken HF. 3.2 Strukturelle egenskaper I alt ni parametere for strukturelle egenskaper er også kartlagt. Syv for fysiske forhold og to for elastisitet (mulighet for arealutvidelser). Med strukturelle egenskaper menes her de forhold som er bestemt av konstruksjon og byggemåte, som for eksempel etasjehøyder, bæresystem, lastkapasiteter osv Tilpasningsdyktighet Med utgangspunkt i de syv kartlagte parameterne for fysiske forhold er det beregnet grad av tilpasningsdyktighet for hver bygning. Det vil si i hvor stor grad er det mulighet for å endre planløsning/bygge om Gruppering av funksjoner og tilhørende kravprofiler I tillegg er det ut fra de samme syv parameterne vurdert potensial for bygningene,dvs. hvilket potensiale de har for å kunne huse ulike sykehusfunksjoner. Denne vurderingen er basert på en skjematisk sammenligning av de ulike bygningenes strukturelle egenskaper sett opp mot forventede krav til de samme parameterne for ulike grupper av funksjoner. I alt er 24* delfunksjoner gruppert i til sammen 5 grupper, A - E. Grupperingen er foretatt med bakgrunn i forventet likhet i sine krav til de nevnte parameterne for bygningsstruktur og er altså ikke gruppert ut fra nærhetskrav. Delfunksjonene er basert på Klassifikasjonssystem for rom og funksjoner i sykehus Oversikt over delfunksjonene i hver enkelt gruppe fremkommer i vedlegg 6. * flere av de 24 delfunksjonene har underliggende funksjoner slik at reelt antall delfunksjoner gruppert overstiger 40 For hver av de 5 funksjonsgruppene er det foretatt en vurdering av hvilke krav det stilles til de 7 parameterne, såkalt kravprofil. For hver av gruppene er det utarbeidet henholdsvis en foretrukken kravprofil og en minimumsprofil. Foretrukken profil gjenspeiler ønskede/optimale strukturelle egenskaper (krav som for nybygg), mens minimumsprofilen er ment å illustrere muligheter for fremtidig bruk om man er villig til å inngå kompromisser (som ofte vil være nødvendig i eldre, eksisterende bygningsmasse). Oversikt over kravprofilene til hver gruppe er gitt i vedlegg /tah 6. april 2011 Side 4 av 33

5 NB! Det gjøres oppmerksom på at funksjonsgruppe E er en ekstragruppe som omfatter spesielle støttefunksjoner som normalt legges på grunnplan eller i underetasjer og som kan stille store, men svært varierende, krav til bygningsstruktur. Resultater knyttet til potensial for denne gruppen bør således tillegges mindre vekt Skjematisk sammenligning av egenskaper vs. krav Sammenligningen av kartlagte egenskaper med predefinert krav pr funksjonsgruppe gjøres skjematisk for samtlige etasjer. Om egenskapen er like god eller bedre enn kravet angis dette som OK. Resultatene fra sammenligningene er gjengitt på følgende måte: For foretrukken profil: dersom 6 eller 7 av de til sammen 7 parameterne er angitt som OK gis det grønt lys. Etasjen vurderes således som potensiell for funksjonene i den gitte funksjonsgruppen. Om færre enn 6 parametere er OK, gis det rødt lys og det er således grunn for å sammenligne med funksjonsgruppens minimumsprofil. For minimumsprofil: dersom 6 eller 7 av de til sammen 7 parameterne er angitt som OK gis det gult lys. Etasjen vurderes således som potensiell for funksjonene i den gitte funksjonsgruppen, men med forventede behov for kompromisser og avvik fra det som vurderes som foretrukkent. Om færre enn 6 parametere er OK, gis det rødt lys og det er således grunnlag for å forkaste etasjen for bruk til funksjonene i den gitte funksjonsgruppen. 3.3 Funksjonell egnethet Bygg og eiendommer er et virkemiddel for at organisasjonen skal kunne oppnå sine mål. Med funksjonell egnethet menes i hvilken grad ønskede helsetjenester, eller andre aktiviteter, kan leveres i de eksisterende lokaler med tilstrekkelig kvalitet og på en ressurseffektiv måte, og med tilfredsstillende forhold for de som oppholder seg i lokalene. Egnethet er kartlagt for totalt åtte parametere, syv på intern og en på ekstern funksjonell egnethet. Egnethet er kartlagt for hovedvurderingsparameterne funksjoner og kapasitet, lokalenes utforming og planløsning, bygningsmessig standard og kvalitet i forhold til kjernevirksomhetens/funksjoners krav og behov og relasjon til andre funksjoner. Vekting av parametere ved kartleggingen per etasje ble ikke hensyntatt, dvs. alle parametere veier likt. 4. Resultater Resultater for tilstandsgrad per bygning med tilhørende fargekode er fremstilt i vedlegg 2. Fargekodene er vist med følgende intervaller: 4.1 Sammenheng mellom funksjonell egnethet og tilpasningsdyktighet Funksjonell egnethet og tilpasningsdyktighet bør ses i sammenheng, og også i sammenheng med estimert behov for teknisk oppgradering. Bygninger med dårlig egnethet betyr ineffektiv drift. Dersom bygningene innehar fysiske egenskaper som tilsier god tilpasningsdyktighet, ligger forholdene til rette for å utbedre (bygge /tah 6. april 2011 Side 5 av 33

6 om) lokalene slik at disse blir funksjonelle. En slik ombygging bør naturligvis ses i sammenheng med øvrig oppgradering/vedlikehold. Kombinasjonen av funksjonell egnethet og tilpasningsdyktighet (og teknisk tilstand) gir følgelig grunnlag for å vurdere byggets levedyktighet, dvs. hvilke bygninger som har størst mulighet til å være gode, funksjonelle bygg på lang sikt, og følgelig hvor det vil være mest fordelaktig og langsiktig å foreta investeringer. Diagram 1 gir en generell karakteristikk av ulike kombinasjoner av funksjonalitet og tilpasningsdyktighet. På de kommende sidene er bygningene ved Vestre Viken HF plottet inn i tilsvarende diagram og delt opp i ulike lokasjoner. Diagram 1: Levedyktighetsmodellen /tah 6. april 2011 Side 6 av 33

7 3,0 Bjerketun, Bærum sykehus, Dr. Høsts vei, Hvalstadåsen 6 og Sikta Egnethet (Egnet for virksomheten?) 1,5 0,0 0,0 1,5 3,0 Tilpasningdyktighet (Kan bygges om?) Bjerketun - Bygg 601 Bjerketun - Bygg 602 Bjerketun - Bygg 603 Bjerketun - Bygg 604 Bjerketun - Bygg 605 Bærum sykehus - Bygg 101 Bærum sykehus -Bygg 102 Bærum sykehus -Bygg 103 Bærum sykehus -Bygg 110 Bærum sykehus -Bygg 111 Bærum sykehus -Bygg 116 Bærum sykehus -Bygg 117 Dr. Høsts vei -Bygg 537 Dr. Høsts vei -Bygg 539 Hvalstadåsen 6 -Bygg 434 Sikta -Bygg 301 Diagram 2: Plot levedyktighetsmodellen for bygninger ved Bjerketun, Bærum sykehus, Dr. Høsts vei, Hvalstadåsen 6 og Sikta /tah 6. april 2011 Side 7 av 33

8 Lokasjon og bygning Vektet TPD Egnethet Bjerketun 2,0 1,8 Bjerketun - Bygg 601 2,3 1,8 Bjerketun - Bygg 602 2,3 1,8 Bjerketun - Bygg 603 2,3 1,8 Bjerketun - Bygg 604 1,7 1,8 Bjerketun - Bygg 605 2,2 1,8 Bærum sykehus 1,2 1,3 Bærum sykehus - Bygg 101 1,1 1,4 Bærum sykehus - Bygg 102 0,7 0,4 Bærum sykehus - Bygg 103 2,0 1,6 Bærum sykehus - Bygg 110 1,7 1,0 Bærum sykehus - Bygg 111 0,8 0,0 Bærum sykehus - Bygg 116 2,7 1,8 Bærum sykehus - Bygg 117 2,7 2,0 Dr. Høsts vei 1,9 1,1 Dr. Høsts vei - Bygg 537 1,9 1,1 Dr. Høsts vei - Bygg 539 1,9 1,1 Hvalstadåsen 6 2,3 1,2 Hvalstadåsen 6 - Bygg 434 2,3 1,2 Sikta 2,0 1,0 Sikta - Bygg 301 2,0 1,0 Tabell 2: Underlag for plot i levedyktighetsmodellen for bygninger ved Bjerketun, Bærum sykehus, Dr. Høsts vei, Hvalstadåsen 6 og Sikta /tah 6. april 2011 Side 8 av 33

9 3,0 Blakstad sykehus Egnethet (Egnet for virksomheten?) 1,5 0,0 0,0 1,5 3,0 Tilpasningdyktighet (Kan bygges om?) Bygg 201 Bygg 202 Bygg 203 Bygg 204 Bygg 205 Bygg 206 Bygg 207 Bygg 208 Bygg 209 Bygg 210 Bygg 211 Bygg 212 Bygg 213 Bygg 214 Bygg 215 Bygg 216 Bygg 217 Bygg 218 Bygg 219 Bygg 220 Bygg 221 Bygg 222 Bygg 223 Bygg 224 Bygg 225 Bygg 226 Bygg 227 Bygg 228 Bygg 230 Bygg 231 Diagram 3: Plot levedyktighetsmodellen for bygninger ved Blakstad sykehus /tah 6. april 2011 Side 9 av 33

10 Lokasjon og bygning Vektet TPD Egnethet Blakstad sykehus 1,9 1,4 Bygg 201 1,9 1,1 Bygg 202 2,3 2,8 Bygg 203 2,1 1,8 Bygg 204 2,1 0,8 Bygg 205 2,7 1,4 Bygg 206 1,7 1,3 Bygg 207 1,7 1,1 Bygg 208 1,6 1,4 Bygg 209 1,2 1,3 Bygg 210 1,0 1,0 Bygg 211 2,3 1,5 Bygg 212 2,3 1,4 Bygg 213 2,3 1,2 Bygg 214 1,4 1,1 Bygg 215 2,7 1,0 Bygg 216 2,3 1,3 Bygg 217 2,3 1,3 Bygg 218 0,7 1,2 Bygg 219 2,2 1,1 Bygg 220 2,3 1,6 Bygg 221 2,2 1,3 Bygg 222 1,9 1,3 Bygg 223 2,3 1,6 Bygg 224 2,3 1,5 Bygg 225 2,3 1,6 Bygg 226 2,3 1,2 Bygg 227 2,7 1,0 Bygg 228 1,4 1,6 Bygg 230 2,7 1,2 Bygg 231 2,7 1,1 Tabell 3: Underlag for plot i levedyktighetsmodellen for bygninger ved Blakstad sykehus /tah 6. april 2011 Side 10 av 33

11 3,0 Fjellbrott BUPA, Frognerlia ARP, Haugesgate ARP, Hokksund BUPA- Lerberg, Lier, Thorsberg DPS, Valbrottveien Habilitering, Valbrottveien Ungdomsenhet Egnethet (Egnet for virksomheten?) 1,5 0,0 0,0 1,5 3,0 Tilpasningdyktighet (Kan bygges om?) Fjellbrott BUPA - Døgnavdeling Fjellbrott BUPA - Kontorbygning Haugesgate ARP - Haugesgate 89 A Hokksund BUPA, Lerberg -Bygg B Lier -Bygg D Administrasjon Lier - Bygg H Thorsberg DPS - Hovedbygning Valbrottveien Habilitering - Valbrottveien Habilitering Valbrottveien Ungdomsenhet - Valbrottveien Ungdomsenhet Fjellbrott BUPA - Hovedbygning Frognerlia ARP - Frognerlia Hokksund BUPA, Lerberg - Bygg A Lier -Bygg C Lier -Bygg G Lier - Kjøkken, verksted og vaskeribygg Thorsberg DPS - Paviljong Valbrottveien Ungdomsenhet - Psykiatrisk ungdomsenhet Diagram 4: Plot levedyktighetsmodellen for bygninger ved Fjellbrott BUPA, Frognerlia ARP, Haugesgate ARP, Hokksund BUPA-Lerberg, Lier, Thorsberg DPS, Valbrottveien Habilitering, Valbrottveien Ungdomsenhet /tah 6. april 2011 Side 11 av 33

12 Lokasjon og bygning Vektet TPD Egnethet Fjellbrott BUPA 2,2 2,3 Fjellbrott BUPA - Døgnavdeling 2,2 2,9 Fjellbrott BUPA - Hovedbygning 2,2 2,0 Fjellbrott BUPA - Kontorbygning 2,2 2,0 Frognerlia ARP 1,7 1,5 Frognerlia ARP - Frognerlia 1,7 1,5 Haugesgate ARP 1,2 1,0 Haugesgate ARP - Haugesgate 89 A 1,2 1,0 Hokksund BUPA, Lerberg 2,3 1,1 Hokksund BUPA, Lerberg - Bygg A 2,2 1,1 Hokksund BUPA, Lerberg - Bygg B 2,4 1,1 Lier 1,9 2,1 Lier - Bygg C 2,2 2,2 Lier - Bygg D Administrasjon 2,3 1,9 Lier - Bygg G 1,8 2,3 Lier - Bygg H 1,4 1,9 Lier - Kjøkken, verksted og vaskeribygg 1,9 2,0 Thorsberg DPS 1,4 1,4 Thorsberg DPS - Hovedbygning 1,4 1,5 Thorsberg DPS - Paviljong 1,5 1,1 Valbrottveien Habilitering 1,4 1,9 Valbrottveien Habilitering - Valbrottveien Habilitering 1,4 1,9 Valbrottveien Ungdomsenhet 2,3 1,6 Valbrottveien Ungdomsenhet - Psykiatrisk ungdomsenhet 2,4 1,0 Valbrottveien Ungdomsenhet - Valbrottveien 2,3 Ungdomsenhet 1,9 Tabell 4: Underlag for plot i levedyktighetsmodellen for bygninger ved Fjellbrott BUPA, Frognerlia ARP, Haugesgate ARP, Hokksund BUPA- Lerberg, Lier, Thorsberg DPS, Valbrottveien Habilitering, Valbrottveien Ungdomsenhet /tah 6. april 2011 Side 12 av 33

13 3,0 Sykehuset Buskerud Egnethet (Egnet for virksomheten?) 1,5 0,0 0,0 1,5 3,0 Tilpasningdyktighet (Kan bygges om?) Forsyningssentral Kirurgisk poliklinikk Midtfløy Midtre Nordfløy Sykehus sentralblokk Sykehuset Buskerud - Patologibygg Sykehuset Buskerud - Svanevillaen Vestfløy (nord+syd, 1 bygg) Vestre nordfløy Welhavensgate 1 Østfløy Østfløy (tilfluktsrom) Østre nordfløy Diagram 5: Plot levedyktighetsmodellen for bygninger ved Sykehuset Buskerud /tah 6. april 2011 Side 13 av 33

14 Lokasjon og bygning Vektet TPD Egnethet Sykehuset Buskerud 1,0 1,6 Forsyningssentral 0,6 1,3 Kirurgisk poliklinikk 1,2 1,9 Midtfløy 1,9 1,7 Midtre Nordfløy 2,1 1,6 Sykehus sentralblokk 0,6 1,5 Sykehuset Buskerud - Patologibygg 1,8 1,9 Sykehuset Buskerud - Svanevillaen 2,5 2,0 Vestfløy (nord+syd, 1 bygg) 1,3 1,6 Vestre nordfløy 2,1 1,7 Welhavensgate 1 2,6 2,0 Østfløy 1,4 2,0 Østfløy (tilfluktsrom) 1,3 1,4 Østre nordfløy 2,0 1,9 Tabell 5: Underlag for plot i levedyktighetsmodellen for bygninger ved Sykehuset Buskerud /tah 6. april 2011 Side 14 av 33

15 3,0 Kongsberg Egnethet (Egnet for virksomheten?) 1,5 0,0 0,0 1,5 3,0 Tilpasningdyktighet (Kan bygges om?) Fløy A Fløy B Fløy C Fløy D Fløy E Fløy F Modulbygg Nytt Psykiatrisk senter Psykiatrisk senter - nordfløy Psykiatrisk senter - sørfløy Diagram 6: Plot levedyktighetsmodellen for bygninger ved Kongsberg /tah 6. april 2011 Side 15 av 33

16 Lokasjon og bygning Vektet TPD Egnethet Kongsberg 1,2 2,0 Fløy A 1,5 2,2 Fløy B 0,9 2,2 Fløy C 1,3 2,4 Fløy D 1,0 2,2 Fløy E 1,2 2,4 Fløy F 1,0 1,4 Modulbygg 1,9 1,5 Nytt Psykiatrisk senter 1,2 1,3 Psykiatrisk senter - nordfløy 2,2 1,7 Psykiatrisk senter - sørfløy 2,1 1,8 Tabell 6: Underlag for plot i levedyktighetsmodellen for bygninger ved Kongsberg /tah 6. april 2011 Side 16 av 33

17 3,0 Ringerike sykehus Egnethet (Egnet for virksomheten?) 1,5 0,0 0,0 1,5 3,0 Tilpasningdyktighet (Kan bygges om?) A-fløy B-fløy BUP C-fløy D-fløy DPS E-fløy F-fløy G-fløy H-fløy I-fløy J-fløy K-fløy L-fløy Modulbygg F Psykiatrisk døgnavdeling X-fløy Y-fløy Diagram 7: Plot levedyktighetsmodellen for bygninger ved Ringerike sykehus /tah 6. april 2011 Side 17 av 33

18 Lokasjon og bygning Vektet TPD Egnethet Ringerike sykehus 1,2 1,0 A-fløy 1,6 1,6 B-fløy 1,6 1,9 BUP 2,0 1,8 C-fløy 1,4 1,5 D-fløy 1,4 2,0 DPS 0,9 0,0 E-fløy 1,1 1,7 F-fløy 0,9 1,3 G-fløy 1,3 1,2 H-fløy 1,0 0,1 I-fløy 0,8 0,0 J-fløy 0,7 0,0 K-fløy 0,8 0,0 L-fløy 0,7 0,0 Modulbygg F 2,6 1,3 Psykiatrisk døgnavdeling 1,5 1,3 X-fløy 0,8 0,0 Y-fløy 1,1 0,0 Tabell 7: Underlag for plot i levedyktighetsmodellen for bygninger ved Ringerike sykehus /tah 6. april 2011 Side 18 av 33

19 3,0 Hallingdal sjukestugu Egnethet (Egnet for virksomheten?) 1,5 0,0 0,0 1,5 3,0 Tilpasningdyktighet (Kan bygges om?) Basebygget Psykiatrisk enhet (PA) Psykiatrisk poliklinikk Som. pol./admin. (K-fløy) Som. sengepost (HS-bygg) Diagram 8: Plot levedyktighetsmodellen for bygninger ved Hallingdal sjukestugu /tah 6. april 2011 Side 19 av 33

20 Lokasjon og bygning Vektet TPD Egnethet Hallingdal sjukestugu 1,5 1,6 Basebygget 1,1 1,0 Psykiatrisk enhet (PA) 1,4 1,8 Psykiatrisk poliklinikk 1,8 1,8 Som. pol./admin. (K-fløy) 1,6 1,7 Som. sengepost (HS-bygg) 1,6 1,8 Tabell 8: Underlag for plot i levedyktighetsmodellen for bygninger ved Hallingdal sjukestugu 4.2 Fordeling av teknisk tilstand, tilpasningsdyktighet og egnethet for fire hovedlokasjoner Resultater fra kartlegging av teknisk tilstand, tilpasningsdyktighet og egnethet er presentert på ulike nivåer. I vedlegg 2 angis grad av tilstand per bygning. I de neste tre diagrammene (diagram 9, 10 og 11) fremkommer andeler areal av bygningsmassen som er innenfor tilstandsgradene 0, 1, 2 og 3 for de fire hovedlokasjonene. Intervallene for tilstandsgrader er som følger: 0,00 0,75 TG 0 0,75 1,50 TG 1 1,50 2,25 TG 2 2,25 3,00 TG /tah 6. april 2011 Side 20 av 33

21 4.2.1 Teknisk tilstand Diagram 9:Andel areal av bygningsmasse innenfor gruppene av tilstand 0, 1, 2 og /tah 6. april 2011 Side 21 av 33

22 4.2.2 Tilpasningsdyktighet Diagram 10:Andel areal av bygningsmasse innenfor gruppene av tilstand 0, 1, 2 og /tah 6. april 2011 Side 22 av 33

23 4.2.3 Egnethet Diagram 11:Andel areal av bygningsmasse innenfor gruppene av tilstand 0, 1, 2 og /tah 6. april 2011 Side 23 av 33

24 4.3 Totaloversikt over potensial for fire hovedlokasjoner Tabell 9 oppsummerer resultatet av sammenligningen av kartlagte egenskaper mot de predefinerte kravene pr funksjonsgruppe, for henholdsvis foretrukne krav og minimumskrav, for bygningsmassen tilhørende Asker og Bærum, Buskerud, Kongsberg og Ringerike. Resultatene fremkommer som antall etasjer og areal som tilfredsstiller kravene. Totalt Gruppe A Foretrukne krav Minimumskrav Gruppe B Foretrukne krav Minimumskrav Gruppe C Foretrukne krav Minimumskrav Gruppe D Foretrukne krav Minimumskrav Gruppe E Foretrukne krav Minimumskrav Lokasjon Antall etg vurdert Samlet areal Antall etg OK Areal OK Antall etg OK Areal OK Antall etg OK Areal OK Antall etg OK Areal OK Antall etg OK Areal OK Antall etg OK Areal OK Antall etg OK Areal OK Antall etg OK Areal OK Antall etg OK Areal OK Antall etg OK Areal OK Asker og Bærum Buskerud Kongsberg Ringerike Totalt Andel av total 100 % 100 % 1 % 4 % 21 % 33 % 10 % 19 % 34 % 56 % 10 % 19 % 48 % 64 % 25 % 44 % 100 % 100 % 0 % 0 % 14 % 23 % Tabell 9: Potensial for fire hovedlokasjoner Diagram 12 viser samlet areal som vurderes å ha potensial til å benyttes til funksjonene innenfor hver av de 5 gruppene. Diagrammet viser arealmengden for henholdsvis foretrukken profil og minimumsprofil. Som tabell og diagram viser, er det økende arealmengde som tilfredsstiller kravene fra Gruppe A til D, noe som er et resultat av avtagende kravnivå i gruppene. Videre fremkommer det at det er betydelig mer areal som tilfredsstiller minimumsprofilen enn foretrukken profil. Det gjøres oppmerksom på at Gruppe E omfatter spesielle funksjoner som normalt ligger på grunnplan eller i underetasjer som sentrallager, avfallshåndtering, ambulansestasjon, sengehåndtering etc. Disse funksjonene kan stille høye krav som resulterer i at lite areal har potensial for disse. For oversikt over kartlagte data per etasje for strukturelle egenskaper inkl match mot ulike grupper av funksjoner henvises det til vedlegg 4. Diagram 12: Totalt areal med potensial pr funksjonsgruppe /tah 6. april 2011 Side 24 av 33

25 5. Estimert teknisk oppgraderingsbehov 5.1 Beregningsmetode På bakgrunn av kartlagte opplysninger pr bygning har Multiconsult foretatt en kostnadsestimering knyttet til behovet for teknisk oppgradering. Estimatene bygger på en forventning om behov og omfang av tiltak og tilhørende erfaringspriser. Estimatene beregnes på bakgrunn av kartlagte opplysninger om: Areal Byggeår (alder) Type bygning, dvs. type sykehusfunksjoner / støttefunksjoner (definerer normal kompleksitet) Tilstandsgrader for i alt 18 bygningskomponenter pr etasje Teknisk oppgraderingsbehov er definert som: Den innsats som kreves for å heve den tekniske tilstanden til et definert ambisjonsnivå (NB! Omfatter følgelig ikke funksjonelle ombygginger) Et vanlig ambisjonsnivå for teknisk tilstand er ofte definert som tilstandsgrad 1 i henhold til NS 3424, som kan beskrives som tilfredsstillende tilstand. Det vil si at bygningskomponenter som avviker negativt fra dette ambisjonsnivået, dvs. angitt med tilstandsgrad 2 (utilfredsstillende tilstand) eller 3 (dårlig tilstand), representerer behov for oppgradering og dermed en kostnad. I denne sammenheng er det skilt på ovennevnte og gitt to kostnadsestimater: Kostnader knyttet til oppgradering av komponenter med tilstandsgrad 3. Disse komponentene er vurdert å være i så dårlig forfatning og representerer en uholdbar situasjon som krever utbedringer i løpet av relativt kort tid. Disse tiltakene, og tilhørende kostnadsestimater, kan oppfattes som MÅ-tiltak og bør normalt gjennomføres innenfor en periode på ca 5 år (hva som vurderes å være riktig tidshorisont avhenger av kritikalitet; fare for følgeskader, driftsstans osv) Kostnader knyttet til oppgradering av komponenter med tilstandsgrad 2. Disse komponentene er vurdert å ha en tilstand som tydelig indikerer at utbedringer må påregnes på sikt, dvs. de vurderes ikke lengre som gode nok. De nødvendige tiltakene, og tilhørende kostnadsestimater, som er vurdert i denne kategorien kan oppfattes som BØR-tiltak og må vurderes med tanke på å forhindre ytterligere nedbrytning med de evt. kostnadskonsekvenser det måtte medføre. Det påpekes at det vil vare individuelle forskjeller mellom komponentene i hvilken grad det kan være forsvarlig å la nedbrytningen fortsette til tilstandsgrad 3 oppnås ( bruke opp komponentene ). I denne sammenheng er kostnadsestimatet basert på at samtlige komponenter utbedres i den stand de er i pr i dag. Tiltakene bør normalt gjennomføres innenfor en tidshorisont på 10 år /tah 6. april 2011 Side 25 av 33

26 Oppsummert er det i dette notatet beregnet følgende kostnadsestimater: MÅ-tiltak, dvs. oppgradering av komponenter med kartlagt tilstandsgrad 3 + BØR-tiltak, dvs. oppgradering av komponenter med kartlagt tilstandsgrad 2 = Samlede oppgraderingskostnader Det påpekes at kostnadsestimatene for utbedring naturligvis vil være høyere jo dårligere tilstanden er. Det vil si at kostnaden er høyere ved tilstandsgrad 3 (stor grad av utskiftning) enn tilstandsgrad 2 (delvis utskiftning og/eller ekstraordinært vedlikehold). Det påpekes videre at oppgraderingsbehovet må ses i sammenheng med normalt, planlagt vedlikehold og at det ved å betrakte gjennomføring av utbedringer over tid (her 0 10 år), vil kunne medføre nedbrytning/forringelse av øvrige komponenter som pr i dag vurderes som tilfredsstillende, slik at de blir utilfredsstillende/dårlig innenfor perioden. Tiltak knyttet til disse komponentene vil da komme i tillegg til estimatene gitt her. Estimert oppgraderingsbehov er å oppfatte som totale prosjektkostnader i henhold til NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt. Det vil si at alle kostnader også inkluderer mva. Presenterte oppgraderingsbehov omfatter ikke eventuell oppgradering eller utbedring av dårlig tilstand på grunn, fundamenter og bæresystem. Årsaken er knyttet til stor variasjon/kompleksitet i utbedring av slike forhold og det er dermed vanskelig å generalisere nødvendige tiltak for utbedring og dermed å angi en forventet erfaringskostnad. 5.2 Samlet estimert teknisk oppgraderingsbehov På bakgrunn av de opplysninger og beregningsmetode som er omtalt i kapittel 5.1. har Multiconsult estimert følgende kostnader knyttet til teknisk oppgradering av den samlede bygningsporteføljen: Estimert teknisk oppgraderingsbehov. MÅ-tiltak (0-5 år): Estimert teknisk oppgraderingsbehov. BØR-tiltak (0-10 år): Samlet estimert teknisk oppgraderingsbehov: ca 675 mill kr ca 935 mill kr ca mill kr Fordelt flatt på hele bygningsporteføljen tilsier estimert kostnadsbehov henholdsvis ca kr/m2 for MÅ-tiltakene, kr/m2 for BØR-tiltakene som til sammen blir ca kr/m2. I tabell 10 og diagram 13 fremkommer de samme estimatene fordelt pr helseforetak. (Det gjøres oppmerksom på at samlet oppgraderingsbehov kan ha mindre avvik, dette skyldes at det er rundet av til nærmeste 10 millioner eller nærmeste 100 kr for henholdsvis totalbeløp i kr og kr/m2.) /tah 6. april 2011 Side 26 av 33

27 Lokasjon Bruttoareal [m2] "MÅ-tiltak" 0-5 år Tabell 10: Estimert teknisk oppgraderingsbehov pr lokasjon Oppgraderingsbehov i mill kr "BØR-tiltak" 6-10 år Samlet Samlet [kr/m2] Asker og Bærum Bjerketun Blakstad sykehus Bærum sykehus Dr. Høsts vei Hvalstadåsen Sikta Buskerud Fjellbrott BUPA Frognerlia ARP Haugesgate ARP Hokksund BUPA, Lerberg Lier Sykehuset Buskerud Thorsberg DPS Valbrottveien Habilitering Valbrottveien Ungdomsenhet Kongsberg Kongsberg Ringerike Hallingdal sjukestugu Ringerike sykehus Samlet /tah 6. april 2011 Side 27 av 33

28 Bjerketun Blakstad sykehus Bærum sykehus Dr. Høsts vei Hvalstadåsen 6 Sikta Mill kr Kr/m2 Fjellbrott BUPA Frognerlia ARP Haugesgate ARP Hokksund BUPA, Lerberg Lier Sykehuset Buskerud Thorsberg DPS Valbrottveien Habilitering Valbrottveien Ungdomsenhet Kongsberg Hallingdal sjukestugu Ringerike sykehus Asker og Bærum Buskerud Kongsberg Ringerike "MÅ-tiltak"(0-5 år). Mill kr "BØR-tiltak" (6-10 år). Mill kr "MÅ-tiltak". Kr/m2 "BØR-tiltak". Kr/m2 Diagram 13: Estimert teknisk oppgraderingsbehov pr lokasjon 5.3 Usikkerhet og følsomhet Som det fremgår av metoden knytter det seg usikkerheter til presenterte tallstørrelser. Det er samtidig stor sannsynlighet for at eventuelle over-/undervurderinger vil ha motvirkende effekt og virke eliminerende på hverandre, som innebærer at usikkerheten er større jo mindre arealmengde som er vurdert (og presentert i tabellene). De største usikkerhetene knytter seg til det overordnede detaljeringsnivået på kartlegging, angivelsen av tilstandsgrader, metodens generalisering av bygningstyper/funksjonstyper og prisnivå. En antatt samlet treffsikkerhetsmargin på ± 15 % for hele porteføljen vil gi forventet intervall for samlet oppgraderingsbehov på mill kr. Estimert behov for oppgradering er beheftet med en viss usikkerhet. Usikkerheten øker med avtagende areal. Det vil si at usikkerheten ved estimatene i tabellene er størst for lokasjonene/bygningene med minst areal /tah 6. april 2011 Side 28 av 33

29 5.4 Kommentarer til estimert oppgraderingsbehov Avslutningsvis kommenteres et par forhold i forbindelse med presentert oppgraderingsbehov: Overlapp med vedlikehold Som påpekt må oppgraderingsbehovet sees i sammenheng med det normale vedlikeholdet i samme periode. Årsaken er at de komponenter som per i dag har dårligst tilstand, normalt også vil være prioriterte og planlagte oppgaver i kommende års vedlikeholdsplaner. Det betyr samtidig at det vil være normalt at bygningsporteføljer har en viss grad av oppgraderingsbehov i form av normale, kommende års vedlikeholdstiltak. På bakgrunn av foreliggende kartlegging er det ikke mulig å angi andel av oppgraderingsbehov som overlapper med det planlagte vedlikeholdet, da dette vil avhenge av vedlikeholdsbudsjetter og hvilke tiltak som prioriteres. Ved bruk av normtall tilsier en bygningsportefølje på ca kvadratmeter et årlig vedlikeholdsbehov i størrelsesorden mill kr. Sett over tilsvarende periode som anslått som en fornuftig tidshorisont for oppgradering på ti år, tilsvarer således et normalt vedlikehold mill kr, hvor en betydelig andel vil inngå i presentert oppgraderingsbehov. Uavhengig av andel overlapp med normalt vedlikehold har kartleggingen avdekket et behov for ekstraordinære tiltak/bevilgninger dersom den aktuelle bygningsmassen skal heves til det ambisjonsnivået som er lagt til grunn her (MÅ + BØR + nye behov i perioden). Bevisst unnlatelse av vedlikehold og oppgradering I større bygningsporteføljer vil det være naturlig at enkeltbygninger bevisst ikke vedlikeholdes eller oppgraderes og således fremstår med utilfredsstillende teknisk tilstand. Typiske årsaker kan være at bygninger per i dag står tomme og fremtidig bruk er usikker, det kan være beslutninger om utfasing, kondemnering eller annen avhending på kort sikt eller ønske om å gjennomføre oppgraderinger, samtidig med annen forestående ombygging og/eller utbygging (for eksempel med nye brukere eller endret funksjon). Dette betyr at hele oppgraderingsbehovet nødvendigvis ikke kan tilskrives mangel på ressurser eller annen forsømmelse, men kan være en konsekvens av bevisste valg. Ambisjonsnivå Valg av ambisjonsnivå for teknisk tilstand i porteføljen er avgjørende for estimert oppgraderingsbehov. Ambisjonsnivå kan variere ut fra type virksomhet og bygningsmassens formål. For å gi gode rammebetingelser for helsevirksomheten, samt en målsetning om en verdibevarende, effektiv og riktig bygningsmessig drift, er Multiconsult av den oppfatning at valgt ambisjonsnivå (TG1) vil være riktig. Det vil si at lover og forskrifter er oppfylt og bygningsmassen fremstår med generell god tilstand /tah 6. april 2011 Side 29 av 33

Tilstandsbarometeret 2013

Tilstandsbarometeret 2013 Tilstandsbarometeret 2013 Frogn kommune OPPDRAG Kartleggingsdugnad 2013 EMNE Tilstand og vedlikeholdsstatus i kommunal og fylkeskommunal bygningsmasse DOKUMENTKODE 124829-TVF-RAP-001-215 Med mindre annet

Detaljer

Formålet med kartleggingen av eiendomsporteføljen

Formålet med kartleggingen av eiendomsporteføljen Formålet med kartleggingen av eiendomsporteføljen Fremskaffe et bilde av nåsituasjon med tanke på teknisk tilstand og tilpasningsdyktighet, både ved de enkelte lokasjonene og for helseforetaket som helhet.

Detaljer

Kartlegging av kommunens skoler

Kartlegging av kommunens skoler RAPPORT Kartlegging av kommunens skoler Teknisk tilstand, teknisk oppgraderingsbehov og tilpasningsdyktighet OPPDRAGSGIVER EMNE multimap-kartlegging DATO / REVISJON: 22. mai 2015 DOKUMENTKODE: 127453-RIFDV-RAP-001

Detaljer

Igangsetting av idéfase for Nye Hammerfest sykehus

Igangsetting av idéfase for Nye Hammerfest sykehus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1971 Anne Grethe Olsen Hammerfest, 19.10.2015 Saksnummer 87/2015 Saksansvarlig: Utviklingssjef Anne Grethe Olsen Møtedato: 28. oktober

Detaljer

Bygningsmessig kartlegging

Bygningsmessig kartlegging R a p p o r t Oppdrag: Helse Fonna HF bmoppdragsnavn1 bmemne1 Emne: bminit1 Rapport: 29. april 2011 Oppdragsgiver: Nåsituasjonsanalyse Helse Fonna HF Dato: 1. November 2011 Oppdrag / Rapportnr. 1 2 1 8

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Hva er MultiMap? Metode for kartlegging av bygningsporteføljer. Eksempler på resultater

Innholdsfortegnelse. Hva er MultiMap? Metode for kartlegging av bygningsporteføljer. Eksempler på resultater 1 MultiMap Innholdsfortegnelse Hva er MultiMap? Metode for kartlegging av bygningsporteføljer Eksempler på resultater 2 Hva er MultiMap? Formål, de ulike modulene, litt historikk og oversikt over kartlagte

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Bygningsstatus og videre planer for bygningsmassen ved ST Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 91-2014 Eiendomssjef Einar Ramsli/ Økonomidirektør

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kartlegging og vurdering av skolebygg. 1 04.03.08 21 akl anek anl akl Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Kartlegging og vurdering av skolebygg. 1 04.03.08 21 akl anek anl akl Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av Rapport Oppdrag: Emne: Stokke kommune Rapport: Oppdragsgiver: Stokke kommune Dato: 4. mars 2008 Oppdrag / Rapportnr. 117796 / Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Anne Kathrine Larssen, Anette Kampesæter

Detaljer

Tilstandsbarometeret 2013

Tilstandsbarometeret 2013 Tilstandsbarometeret 2013 Kommunal og fylkeskommunal sektor OPPDRAG Kartleggingsdugnad 2013 EMNE Tilstand og vedlikeholdsstatus i kommunal og fylkeskommunal bygningsmasse DOKUMENTKODE 124829-TVF-RAP-001

Detaljer

NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk

NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk 29. Mai 2013 NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk 2012-VERSJONEN - HVA ER NYTT? MERETE H. MURVOLD, STANDARD NORGE Hva får du høre om? 1. STANDARDER FOR TILSTANDSANALYSER 2. NS 3424 BAKGRUNN OG SYSTEMATIKK

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak.

Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak. Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak FSTL 2010 16 Juni av Elin S. Berggren Organisasjon Regjering HSØ RHF OUS

Detaljer

Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS

Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS Hvorfor er godt vedlikehold viktig? Bedre tjenester og bedre arbeidsmiljø Langsiktig bedre økonomi for kommunene Bedre omdømme for

Detaljer

Oppgradering. Mars 2010 Svein Bjørberg & Anders-Johan Almås

Oppgradering. Mars 2010 Svein Bjørberg & Anders-Johan Almås Oppgradering Mars 2010 Svein Bjørberg & Anders-Johan Almås 1 Oppgradering hva er det? Noen vanlige uttrykk Rehabilitering sette i stand uten å endre Restaurering tilbakeføre til en bestemt tidsepoke. Ikke

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

Kommunale bygg og vedlikeholdsetterslep

Kommunale bygg og vedlikeholdsetterslep Kommunale bygg og vedlikeholdsetterslep - Bygningsvedlikehold i kommunesektoren status, årsaker og mulige løsninger Svein Hagen (SST), Faggruppen for eiendom, bygg og anlegg. Etterslep hva mener vi med

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 032-2013 VESTRE VIKEN HF AVHENDING AV HSS-BYGGET, DEL AV HALLINGDAL SJUKESTUGU (GNR. 110, DEL AV BNR. 513 I ÅL KOMMUNE)

Detaljer

Rapportering av avvik etter eksterne tilsyn til Helse Sør-Øst 2010 Vestre Viken HF versjon 1.3 190111

Rapportering av avvik etter eksterne tilsyn til Helse Sør-Øst 2010 Vestre Viken HF versjon 1.3 190111 Rapportering av etter eksterne tilsyn til Helse Sør-Øst 2 Vestre Viken HF versjon.3 9 Helsetilsyn Pasientrettighetsen Helsepersonelen Spesialisthelsetjenesteen Lov om psykisk helsevern Smittevernen Lov

Detaljer

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG.... 3 GENERELT.... 4 ALT.1. STRUKTUR

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Investeringsbehov Senario 2

Investeringsbehov Senario 2 1 / 15 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 1 av 15 2 / 15 Innhold 1 SAMMENDRAG 2 INNLEDNING 2.1 BAKGRUNN 2.2 KORT BESKRIVELSE AV SENARIOET 2.3 FORMÅL MED VURDERING AV INVESTERINGSBEHOVET 2.4 KOMPONENTER

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Basert på Oslo universitetssykehus

Detaljer

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT 1 NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Langtidsplanen for vedlikehold, rehabilitering og utvikling av NTNUs bygninger

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Revisjon 6 1.2.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Beregning av investeringsbehov i ulike scenarier

Revisjon 6 1.2.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Beregning av investeringsbehov i ulike scenarier Revisjon 6 1.2.2012 Sykehuset Innlandet HF Strategisk fokus 2025 i ulike scenarier Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0 Utarbeidet etter møte m T. Strøm 3.11.11 1 Bearbeidet

Detaljer

Vedlegg 4. Rapport fra arbeidsgruppe 4: Strategisk eiendomsutvikling

Vedlegg 4. Rapport fra arbeidsgruppe 4: Strategisk eiendomsutvikling Vedlegg 4 Rapport fra arbeidsgruppe 4: Strategisk eiendomsutvikling Versjon: 1.0 Status: Godkjent Dato: 26. september 2011 Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Bakgrunn og formål med strategisk eiendomsutvikling...

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Etterslepet - hva snakker vi om?

Etterslepet - hva snakker vi om? NBEF - Storefjell, 14. april 2008 Etterslepet - hva snakker vi om? Vedlikeholdsstatus for offentlige bygg Per T. Eikeland prosjektleder for Statens bygningstekniske etat side 1 disposisjon Tilstanden for

Detaljer

Vedlikehold i kommunesektoren

Vedlikehold i kommunesektoren Rapport Vedlikehold i kommunesektoren Fra forfall til forbilde 117749/anl Side 2 av 31 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...5 2. Innledning...9 2.1 Oppgaven...9 2.2 Rapportstruktur...9 3. Metode...10 3.1

Detaljer

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren Tilstanden for kommunenes bygninger og kirkene Andel som har svart tilfredsstillende eller bedre

Detaljer

Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012

Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012 Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012 Formål og hovedmål Bystyret har vedtatt følgende formål og hovedmål for Boligbygg: Foretaket

Detaljer

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Notat Oppfølging av stråleterapikapasitet i Helse Sør-Øst, analyse av pasientreiser og

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen Vestre Viken HF 3004 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/99 EBG.. 31 02 30 30 H10 10.05.2013 Høring - Utviklingsplan for Vestre Viken helseforetak

Detaljer

Nytt akuttsjukehus Helse Møre og Romsdal

Nytt akuttsjukehus Helse Møre og Romsdal Konsekvensutredning Nytt akuttsjukehus Helse Møre og Romsdal Nullalternativet Side 1 Revisjon Revisjon gjelder Godkjent Dato Prosjektnummer 14920 MRØ Dokumenttittel: Revidert, mindre justeringer MRØ 28.05.2014

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Ingen SAK 161/2010: ORIENTERINGSSAK: NEDSKRIVNING

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Avvik med ref. lov. avvik

Avvik med ref. lov. avvik Rapportering av etter eksterne til Helse Sør-Øst,.halvår 2, Vestre Viken HF 9.. Rød skrift = 2 Helse Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Spesialisthelsetjenesteloven Lov om psykisk helsevern Smittevernloven

Detaljer

Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus. Rapport Presentasjon oktober 2011

Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus. Rapport Presentasjon oktober 2011 Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus Rapport Presentasjon oktober 2011 Foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Sak 3 Nytt sykehus i Buskerud Vestre Viken HF (6.jan 2011) Ikke aktuelt å bygge

Detaljer

Oppgradering av Osloskolene

Oppgradering av Osloskolene Oppgradering av Osloskolene NBEF, 30. mai 2013 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter ca. 1,3 millioner m², 180 skoler,

Detaljer

Kvalitetssikring av framtidens OUS, idefase med konkretisering etter høring

Kvalitetssikring av framtidens OUS, idefase med konkretisering etter høring TVERRFAGLIG RÅDGIVNING MED HØY KOMPETANSE TIL BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSMARKEDENE Kvalitetssikring av framtidens OUS, idefase med konkretisering etter høring Presentasjon for styringsgruppen 18.1.2016

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4565-1 Arkiv: 614 &46 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: EVALUERING AV KOMMUNENS VEDLIKEHOLDSTJENESTER

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4565-1 Arkiv: 614 &46 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: EVALUERING AV KOMMUNENS VEDLIKEHOLDSTJENESTER Saksfremlegg Saksnr.: 09/4565-1 Arkiv: 614 &46 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: EVALUERING AV KOMMUNENS VEDLIKEHOLDSTJENESTER Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424

NORSK STANDARD NS 3424 NORSK STANDARD NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Definerer hvilke elementer som skal inngå 2. Definisjoner 2.1 Konsekvensgrad 2.2 Svikt 2.3 Symptom 2.4 Tilstand 2.5

Detaljer

UTSKIFTING OG UTVIKLINGS PROSESSEN

UTSKIFTING OG UTVIKLINGS PROSESSEN UTSKIFTING OG UTVIKLINGS PROSESSEN ARBEIDSPROSESS OG ORGANISERING 3 JUNI 2013 HÅKON KVÅLE GISSINGER SENIORRÅDGIVER, RAMBØLL SEKSJON FM UTSKIFTING OG UTVIKLINGSPROSESSEN Vi har fått status for mange som

Detaljer

Sykehusbygg: Teknologi og medisinske innovasjoner utfordrer planleggerne Strategisk eiendomsledelse med hovedvekt på offentlig sektor

Sykehusbygg: Teknologi og medisinske innovasjoner utfordrer planleggerne Strategisk eiendomsledelse med hovedvekt på offentlig sektor Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sykehusbygg: Teknologi og medisinske innovasjoner

Detaljer

OVERORDNET DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTRATEGI KOMMUNALE BYGG BØMLO KOMMUNE

OVERORDNET DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTRATEGI KOMMUNALE BYGG BØMLO KOMMUNE OVERORDNET DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTRATEGI KOMMUNALE BYGG BØMLO KOMMUNE 1.Innledning Bømlo kommunens bygningsmasse utgjør store verdier, og kommunen er gjennom kommuneloven pålagt å utnytte disse verdiene

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014

Detaljer

Vedlikehold av kommunal bygningsmasse. Meråker kommune

Vedlikehold av kommunal bygningsmasse. Meråker kommune Vedlikehold av kommunal bygningsmasse Meråker kommune Forvaltningsrevisjon nr 1711-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til januar 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

inattika Artikkel inattikas metode for risikohåndtering ved næringsbygg 03.11.2009, Sigurd Hopen inattika AS, Copyright 2009 Alle rettigheter

inattika Artikkel inattikas metode for risikohåndtering ved næringsbygg 03.11.2009, Sigurd Hopen inattika AS, Copyright 2009 Alle rettigheter inattika Artikkel inattikas metode for risikohåndtering ved næringsbygg 03.11.2009, Sigurd Hopen inattika AS, Copyright 2009 Alle rettigheter Risikovurdering av eiendommer med inattika Dokumentet beskriver

Detaljer

VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE EIENDOMMER OG VEIER

VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE EIENDOMMER OG VEIER FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE EIENDOMMER OG VEIER HOF KOMMUNE 2012 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2 AVGRENSNING AV

Detaljer

Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka) Møtedato: 29. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 22.8.2012 Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!)

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) av Ellen Bodsberg 1 Organisering BFEE = Byrådsavdeling for Finans, eiendom og Eierskap = Etat for bygg og eiendom EBE EFU = Etat for Utbygging Direktør

Detaljer

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik gjør vi det i Trondheim kommune

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik gjør vi det i Trondheim kommune Trondheim eiendom Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik gjør vi det i Trondheim kommune Innlegg på konferansen Boliger for fremtiden Oslo 6. februar 2013 Tormund Ledang Husøy, leder for vedlikeholdsavdelingen

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 SAK NR 070-2011 VEDLIKEHOLD AV HELSEFORETAKENES BYGNINGSMASSE, OPPFØLGING AV RIKSREVISJONENES RAPPORT SEPTEMBER 2011 Forslag

Detaljer

Vedlikeholdsplan Lunner kommune

Vedlikeholdsplan Lunner kommune Vedlikeholdsplan Lunner kommune Vedlegg til Teknisk plan Arkiv: 09/181-29 Forord Vedlikeholdsplanen er ett vedlegg til Teknisk Plan og skal således rullere i takt med den. Vedlikeholdsplanen er bygd opp

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 71/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 13/13726 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.14 SAK 71/14: ASSS-RAPPORT OG NØKKELTALL

Detaljer

Revisjon 9 16.4.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Totaløkonomisk effekt og nåverdipr scenario

Revisjon 9 16.4.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Totaløkonomisk effekt og nåverdipr scenario Revisjon 9 16.4.2012 Sykehuset Innlandet HF Strategisk fokus 2025 Totaløkonomisk effekt og nåverdipr scenario Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0 Foreløpig oversendelse 09.12.11

Detaljer

Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og - ikke minst - økonomi.

Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og - ikke minst - økonomi. BOLIGHANDEL Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og - ikke minst - økonomi. Det er også tradisjon for å eie sin egen bolig og de fleste

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

Styresak 61/2007 - Brannteknisk oppgradering av sykehusene i Helse Finnmark

Styresak 61/2007 - Brannteknisk oppgradering av sykehusene i Helse Finnmark Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Saksbehandler driftssjef Hanne P. Bentsen Styresak 61/2007 - Brannteknisk oppgradering av sykehusene i Helse Finnmark Bakgrunn Helse Nord har satt i gang et oppfølgingsarbeid

Detaljer

Styresak 37/2007 - Sør-Varanger samdriftskjøkken, et samarbeidsprosjekt mellom Helse Finnmark, Kirkenes og Sør-Varanger kommune.

Styresak 37/2007 - Sør-Varanger samdriftskjøkken, et samarbeidsprosjekt mellom Helse Finnmark, Kirkenes og Sør-Varanger kommune. Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Driftssjef Hanne P. Bentsen 27-08-2007 Styresak 37/2007 - Sør-Varanger samdriftskjøkken, et samarbeidsprosjekt mellom Helse Finnmark, Kirkenes og Sør-Varanger kommune.

Detaljer

Styresak 20/09. Regjeringens tiltakspakke 2009. Bakgrunn. Formål og føringer. Dato: 20.04.2009. Saksnr.: 2009/391. Saksbehandler: Bernt Toldnes

Styresak 20/09. Regjeringens tiltakspakke 2009. Bakgrunn. Formål og føringer. Dato: 20.04.2009. Saksnr.: 2009/391. Saksbehandler: Bernt Toldnes Drift og eiendom Styresak 20/09 Regjeringens tiltakspakke 2009 Saksbehandler: Bernt Toldnes Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Utrykte vedlegg: Styresak HN RHF 5-2009 Saksbehandlers kommentar : Bakgrunn

Detaljer

Rapport fra PricewaterhouseCoopers til Stokke kommune: Prosjekt skolen i Stokke kommune. Innhold og utforming. Utredning for temakomité.

Rapport fra PricewaterhouseCoopers til Stokke kommune: Prosjekt skolen i Stokke kommune. Innhold og utforming. Utredning for temakomité. Rapport fra PricewaterhouseCoopers til Stokke kommune: Prosjekt skolen i Stokke kommune. Innhold og utforming. Utredning for temakomité. Illustrasjonsfoto fra Stokke ungdomsskole. Foto: PwC Stokke / Tønsberg,

Detaljer

Vestre Viken HF. Utviklingsplan 2025. Delutredning Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ

Vestre Viken HF. Utviklingsplan 2025. Delutredning Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ Vestre Viken HF Utviklingsplan 2025 Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Versjon 2, korrigerte investeringstall

Detaljer

Trondheim kommune - eiendomstjenester

Trondheim kommune - eiendomstjenester Trondheim eiendom Skolebygg i Trondheim vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Innlegg på kursdagene ved NTNU 11.01-2013 Tormund Ledang Husøy, leder for vedlikeholdsavdelingen

Detaljer

Nytt sykehus i Buskerud prosess og foreslått løsning november 2007. NSH-seminar 030408 Svein Jacobsen, tidligere prosjektleder NSG2010

Nytt sykehus i Buskerud prosess og foreslått løsning november 2007. NSH-seminar 030408 Svein Jacobsen, tidligere prosjektleder NSG2010 Nytt sykehus i Buskerud prosess og foreslått løsning november 2007 NSH-seminar 030408 Svein Jacobsen, tidligere prosjektleder NSG2010 Lier 21.725 Røyken 17.280 Hurum 8.799 = 47.804 Sande Svelvik 14.181

Detaljer

Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka) Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Bodø, 14.2.2014 Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Detaljer

Trondheim kommune - eiendomstjenester

Trondheim kommune - eiendomstjenester Trondheim eiendom Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Innlegg på Norges bygg- og eiendomsforenings kurs Vedlikehold av bygninger - Trondheim 3.-4. juni

Detaljer

Utredning Notat vedr. fremtidsprognoser for areal- og investeringer i helsebygninger i Norge

Utredning Notat vedr. fremtidsprognoser for areal- og investeringer i helsebygninger i Norge V e d l e g g 1 Oppdrag: bmoppdragsnavn1 bmemne1 Emne: bminit1 Rapport: 10. oktober 2012 Utredning Notat vedr. fremtidsprognoser for areal- og investeringer i helsebygninger i Norge Oppdragsgiver: Helse

Detaljer

Narvikregionen Næringsforening

Narvikregionen Næringsforening Narvikregionen Næringsforening Bygg- og renoveringsprosjekter i UNN 2013-2025 Narvik, 30. mai 2013 Gina Marie Johansen,drift- og eiendomssjef UNN stor eiendomsforvalter UNN 270 000 m2 formålsbygg 400 boenheter

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 SAK NR 015-2014 SYKEHUSET ØSTFOLD HF AVHENDING AV EIENDOMMER I SARPSBORG, FREDRIKSTAD OG HALDEN KOMMUNER

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 SAK NR 015-2014 SYKEHUSET ØSTFOLD HF AVHENDING AV EIENDOMMER I SARPSBORG, FREDRIKSTAD OG HALDEN KOMMUNER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 SAK NR 015-2014 SYKEHUSET ØSTFOLD HF AVHENDING AV EIENDOMMER I SARPSBORG, FREDRIKSTAD OG HALDEN KOMMUNER Forslag til vedtak:

Detaljer

Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og - ikke minst - økonomi.

Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og - ikke minst - økonomi. BOLIGHANDEL Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og - ikke minst - økonomi. Det er også tradisjon for å eie sin egen bolig og de fleste

Detaljer

Ut fra vår generelle kjennskap til grunnforholdene, mener vi det er mulig å benytte både tomten på Ytterkollen og på Brakerøya til sykehusformål.

Ut fra vår generelle kjennskap til grunnforholdene, mener vi det er mulig å benytte både tomten på Ytterkollen og på Brakerøya til sykehusformål. TEKNISK NOTAT TIL: Nedre Eiker kommune v/rune Bratlie Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 110868n1 Prosjekt: 110759 Utarbeidet av: Janne Reitbakk Kontrollert av: Geir Solheim Ytterkollen og Brakerøya

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.09.2011 2011/10331 DERES DATO 02.08.2011 VÅR SAKSBEHANDLER Hilmar Remen tlf 412 18 476 DERES REFERANSE Andøy kommune v/ Rådmann Rådhuset 8480 Andenes Att. Kirsten Lehne Pedersen

Detaljer

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig 15. Mai 2013 Professor / FoU-leder Svein Bjørberg Tilstand hva er det? 2 NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig Bakgrunn Standarden

Detaljer

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig Høringsmøte, Oslo 19. oktober 2012 Professor, FoU-leder Svein Bjørberg NTNU / Multiconsult AS 1 Tilstand? 2 Standard for tilstandsanalyse - NS 3600

Detaljer

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER August 2014 Sammenstilling av ulike modeller Alle kostnader i mill. kr. Inkl mva eks mva eks mva eks mva Leie i Økt Evt fradrag Evt. Red. Vedlikeh. ALT Vestsiden u

Detaljer

Vedlegg til høringsbrev

Vedlegg til høringsbrev Vedlegg til høringsbrev 1. Prognoser for befolkningsvekst i perioden (rapportens pkt 8.2.1) Rapportens beregninger bygger på SSBs og Oslo kommunes befolkningsframskrivinger fra 2012 og 2014. Det er fra

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE Forslag til

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE Arkivsaksnr.: 13/646 Arkiv: H21 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 07.05.2013 21/13 Eldrerådet 06.05.2013 58/13

Detaljer

Forelesningsnotat fredag 30.april 2004 elektronisk versjon finnes på http://158.39.26.116/kirkekonferanse/program/

Forelesningsnotat fredag 30.april 2004 elektronisk versjon finnes på http://158.39.26.116/kirkekonferanse/program/ Forelesningsnotat fredag 30.april 2004 elektronisk versjon finnes på http://158.39.26.116/kirkekonferanse/program/ Hasvik kirke hva skjer? Hva gjør vi med kirker som ikke kan/skal brukes lengre? 1. Nedleggelse

Detaljer

10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad

10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad Kvinesdal kommune 10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10371998003 2014/755

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Saksfremlegg Saksnr.: 07/130-1 Arkiv: 614 &47 Sakbeh.: Gry Anette Hagen/Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA RÅDHUS PÅ- OG OMBYGGING 2006 KOSTNADSOVERSLAG PÅ ALTERNATIVE PÅ- OG OMBYGGINGER Planlagt behandling:

Detaljer

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Trondheim eiendom Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Innlegg ved besøk fra Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom 28.11.2013 Tormund Ledang Husøy, leder

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 054-2014 VESTRE VIKEN HF AVHENDING AV LIER SYKEHUS TRINN 2, GNR. 95, BNR. 14, 19 OG DEL AV 131 I 0626 LIER KOMMUNE

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 008-2013 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - LEIEAVTALE BYGG FOR SØNDRE OSLO DPS OG BUP OSLO SYD PÅ MORTENSRUD Forslag til

Detaljer

Vedtekter for Vestre Viken HF

Vedtekter for Vestre Viken HF Vedtekter for Vestre Viken HF (Vedtatt i stiftelsesmøte 30. mars 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Vestre Viken HF. 2 Eier Vestre Viken HF eies fullt ut av

Detaljer

Prosjekt: Etterslep i vedlikehold. Seminar Rehabilitering av skoleanlegg Lillestrøm, 27. Okt. 2005 Anders Overrein

Prosjekt: Etterslep i vedlikehold. Seminar Rehabilitering av skoleanlegg Lillestrøm, 27. Okt. 2005 Anders Overrein Prosjekt: Etterslep i vedlikehold Seminar Rehabilitering av skoleanlegg Lillestrøm, 27. Okt. 2005 Anders Overrein Siviling. Anders Overrein AS -kort presentasjon Referanser Tilrettelegging FDVU i nybygg

Detaljer

Presentasjon for Østfoldkonferansen - 2006

Presentasjon for Østfoldkonferansen - 2006 Presentasjon for Østfoldkonferansen - 2006 27. januar 2006 Steinar Marthinsen Viseadm. Direktør Helse Øst RHF/ Styreleder Sykehuset Østfold HF Tema : Det nye Østfoldsykehuset på Kalnes - Status i planleggingsarbeidet

Detaljer

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak:

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 3. september 2003 Styresak nr: 077/03 B Dato skrevet: 25.08.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik/Hans Stenby Vedrørende: Påbygg 2000

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORTEN. - det nye verktøyet for tryggere boligsalg

OLIGSALGSRAPPORTEN. - det nye verktøyet for tryggere boligsalg OLIGSALGSRAPPORTEN - det nye verktøyet for tryggere boligsalg Hva er en Boligsalgsrapport? Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men til forskjell fra en vanlig tilstandsrapport blir

Detaljer

Avvik med ref. lov. avvik

Avvik med ref. lov. avvik Rapportering av etter eksterne til Helse Sør-Øst, 1.halvår 20, Vestre Viken HF 15.08. Rød skrift = 1.halvår 20 Helse Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Spesialisthelsetjenesteloven Lov om psykisk

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 SAK NR 069-2011 RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I HELSEFORETAKENE

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 SAK NR 069-2011 RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I HELSEFORETAKENE Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 SAK NR 069-2011 RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I HELSEFORETAKENE Forslag til vedtak: Styret tar Riksrevisjonens

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer