N o t a t 1 M U L T I C O N S U L T. Oppdrag: Vestre Viken HF Dato: 6. april Emne: Resultater og innspill til utviklingsplan Oppdr.nr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N o t a t 1 M U L T I C O N S U L T. Oppdrag: Vestre Viken HF Dato: 6. april 2011. Emne: Resultater og innspill til utviklingsplan Oppdr.nr."

Transkript

1 N o t a t 1 Oppdrag: Vestre Viken HF Dato: 6. april 2011 Emne: Oppdr.nr.: Til: Hospitalitet Svein Petter Raknes Kopi: Utarbeidet av: Anette Kampesæter Kontrollert av: Godkjent av: Sign.: Sign.: Sign.: MULTICONSULT AS Nedre Skøyen vei 2 P.b. 265 Skøyen 0213 Oslo Tel.: Fax:

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Vurdert bygningsmasse og innhentede opplysninger Kort om metode og definisjoner Teknisk tilstand Strukturelle egenskaper Tilpasningsdyktighet Gruppering av funksjoner og tilhørende kravprofiler Skjematisk sammenligning av egenskaper vs. krav Funksjonell egnethet Resultater Sammenheng mellom funksjonell egnethet og tilpasningsdyktighet Fordeling av teknisk tilstand, tilpasningsdyktighet og egnethet for fire hovedlokasjoner Teknisk tilstand Tilpasningsdyktighet Egnethet Totaloversikt over potensial for fire hovedlokasjoner Estimert teknisk oppgraderingsbehov Beregningsmetode Samlet estimert teknisk oppgraderingsbehov Usikkerhet og følsomhet Kommentarer til estimert oppgraderingsbehov Tabellarisk oppsummering; areal, tilstand, oppgraderingsbehov Tabellarisk oppsummering Asker og Bærum Tabellarisk oppsummering Buskerud Tabellarisk oppsummering Kongsberg Tabellarisk oppsummering Ringerike Vedlegg 1. Bygningsmassens basisopplysninger inkl kartlagte data for teknisk tilstand, strukturelle egenskaper og funksjonelle egnethet 2. Oversiktstabeller for teknisk tilstand, tilpasningsdyktighet og egnethet med fargekode per bygning 3. Kartlagte data for egnethet og resultater per etasje 4. Kartlagte data for strukturelle egenskaper og match 5. Hjelpematriser for kartlegging av tilstandsgrader 6. Oversikt over gruppering av delfunksjoner; Gruppe A E 7. Oversikt over funksjonsgruppenes predefinerte krav kravprofiler /tah 6. april 2011 Side 2 av 33

3 1. Innledning I forbindelse med pågående arbeid med utforming av samlet utviklingsplan for Vestre Viken HF, har Multiconsult foretatt en overordnet vurdering av bygningsmassen. Teknisk tilstand og strukturelle egenskaper ble i 2006/2007 kartlagt per etasje. Registreringene er kvalitetssikret og endret ved behov slik at de er oppdatert til dagens tilstand. Kartlegging av dagens egnethet i forhold til den funksjonen som er i etasjen i dag ble gjennomført av brukergruppen våren Med utgangspunkt i bygningenes strukturelle egenskaper har Multiconsult også angitt potensial for ulik bruk per etasje. Resultatene fra kartleggingen av teknisk tilstand, strukturelle egenskaper og funksjonell egnethet vil være et underlag i den videre utarbeidelsen av utviklingsplan for Vestre Viken HF. Resultatene vil synliggjøre forskjeller mellom bygningene i forhold til hvor levedyktige de er, dvs. om de egner seg i dag, muligheten for å endre planløsning/bygge om og fremtidig potensial. Dette må også sees i sammenheng med den tekniske tilstanden. 2. Vurdert bygningsmasse og innhentede opplysninger Vurderingene er i utgangspunktet foretatt pr etasje og er som nevnt oppdatert fra kartleggingen som ble foretatt i 2006/2007. Syv bygninger ved Buskerud er supplert siden sist og er således bare kartlagt på egnethet. Kartleggingen ble foretatt av sykehusenes tekniske forvaltere basert på skjematur og hjelpemidler utarbeidet av Multiconsult. Bygningsmassen som er vurdert fremkommer oppsummert i tabellen under, og detaljert i vedlegg 1: Tabell 1: Oversikt over vurdert bygningsmasse pr lokasjon /tah 6. april 2011 Side 3 av 33

4 3. Kort om metode og definisjoner I kapittel 4 presenteres oversikter over tilstand per bygning for teknisk tilstand, tilpasningsdyktighet og funksjonell egnethet. Kartlegging av teknisk tilstand, strukturelle egenskaper og funksjonell egnethet er basert på en gradering fra 0 til 3 iht. systematikken i Norsk Standard 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Graderingen er foretatt med bakgrunn i hjelpematriser som beskriver egenskaper for gradene 0 til 3 for hver enkelt bygningsdel/parameter. Grad 0 gjenspeiler meget god egenskap og grad 3 dårlig egenskap. Matrisene fremkommer i vedlegg Teknisk tilstand Teknisk tilstand er kartlagt for 18 komponenter, oppdeling iht. NS 3451 Bygningsdelstabellen og tilstandsangivelse iht. NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Registreringene av teknisk tilstand for de ulike bygningskomponentene verdivektes (i forhold til nybyggkostnad for den enkelte komponent) til en tilstandsgrad per etasje. Denne arealvektes videre innen hvert bygg, lokasjon og totalt for hele bygningsmassen i Vestre Viken HF. 3.2 Strukturelle egenskaper I alt ni parametere for strukturelle egenskaper er også kartlagt. Syv for fysiske forhold og to for elastisitet (mulighet for arealutvidelser). Med strukturelle egenskaper menes her de forhold som er bestemt av konstruksjon og byggemåte, som for eksempel etasjehøyder, bæresystem, lastkapasiteter osv Tilpasningsdyktighet Med utgangspunkt i de syv kartlagte parameterne for fysiske forhold er det beregnet grad av tilpasningsdyktighet for hver bygning. Det vil si i hvor stor grad er det mulighet for å endre planløsning/bygge om Gruppering av funksjoner og tilhørende kravprofiler I tillegg er det ut fra de samme syv parameterne vurdert potensial for bygningene,dvs. hvilket potensiale de har for å kunne huse ulike sykehusfunksjoner. Denne vurderingen er basert på en skjematisk sammenligning av de ulike bygningenes strukturelle egenskaper sett opp mot forventede krav til de samme parameterne for ulike grupper av funksjoner. I alt er 24* delfunksjoner gruppert i til sammen 5 grupper, A - E. Grupperingen er foretatt med bakgrunn i forventet likhet i sine krav til de nevnte parameterne for bygningsstruktur og er altså ikke gruppert ut fra nærhetskrav. Delfunksjonene er basert på Klassifikasjonssystem for rom og funksjoner i sykehus Oversikt over delfunksjonene i hver enkelt gruppe fremkommer i vedlegg 6. * flere av de 24 delfunksjonene har underliggende funksjoner slik at reelt antall delfunksjoner gruppert overstiger 40 For hver av de 5 funksjonsgruppene er det foretatt en vurdering av hvilke krav det stilles til de 7 parameterne, såkalt kravprofil. For hver av gruppene er det utarbeidet henholdsvis en foretrukken kravprofil og en minimumsprofil. Foretrukken profil gjenspeiler ønskede/optimale strukturelle egenskaper (krav som for nybygg), mens minimumsprofilen er ment å illustrere muligheter for fremtidig bruk om man er villig til å inngå kompromisser (som ofte vil være nødvendig i eldre, eksisterende bygningsmasse). Oversikt over kravprofilene til hver gruppe er gitt i vedlegg /tah 6. april 2011 Side 4 av 33

5 NB! Det gjøres oppmerksom på at funksjonsgruppe E er en ekstragruppe som omfatter spesielle støttefunksjoner som normalt legges på grunnplan eller i underetasjer og som kan stille store, men svært varierende, krav til bygningsstruktur. Resultater knyttet til potensial for denne gruppen bør således tillegges mindre vekt Skjematisk sammenligning av egenskaper vs. krav Sammenligningen av kartlagte egenskaper med predefinert krav pr funksjonsgruppe gjøres skjematisk for samtlige etasjer. Om egenskapen er like god eller bedre enn kravet angis dette som OK. Resultatene fra sammenligningene er gjengitt på følgende måte: For foretrukken profil: dersom 6 eller 7 av de til sammen 7 parameterne er angitt som OK gis det grønt lys. Etasjen vurderes således som potensiell for funksjonene i den gitte funksjonsgruppen. Om færre enn 6 parametere er OK, gis det rødt lys og det er således grunn for å sammenligne med funksjonsgruppens minimumsprofil. For minimumsprofil: dersom 6 eller 7 av de til sammen 7 parameterne er angitt som OK gis det gult lys. Etasjen vurderes således som potensiell for funksjonene i den gitte funksjonsgruppen, men med forventede behov for kompromisser og avvik fra det som vurderes som foretrukkent. Om færre enn 6 parametere er OK, gis det rødt lys og det er således grunnlag for å forkaste etasjen for bruk til funksjonene i den gitte funksjonsgruppen. 3.3 Funksjonell egnethet Bygg og eiendommer er et virkemiddel for at organisasjonen skal kunne oppnå sine mål. Med funksjonell egnethet menes i hvilken grad ønskede helsetjenester, eller andre aktiviteter, kan leveres i de eksisterende lokaler med tilstrekkelig kvalitet og på en ressurseffektiv måte, og med tilfredsstillende forhold for de som oppholder seg i lokalene. Egnethet er kartlagt for totalt åtte parametere, syv på intern og en på ekstern funksjonell egnethet. Egnethet er kartlagt for hovedvurderingsparameterne funksjoner og kapasitet, lokalenes utforming og planløsning, bygningsmessig standard og kvalitet i forhold til kjernevirksomhetens/funksjoners krav og behov og relasjon til andre funksjoner. Vekting av parametere ved kartleggingen per etasje ble ikke hensyntatt, dvs. alle parametere veier likt. 4. Resultater Resultater for tilstandsgrad per bygning med tilhørende fargekode er fremstilt i vedlegg 2. Fargekodene er vist med følgende intervaller: 4.1 Sammenheng mellom funksjonell egnethet og tilpasningsdyktighet Funksjonell egnethet og tilpasningsdyktighet bør ses i sammenheng, og også i sammenheng med estimert behov for teknisk oppgradering. Bygninger med dårlig egnethet betyr ineffektiv drift. Dersom bygningene innehar fysiske egenskaper som tilsier god tilpasningsdyktighet, ligger forholdene til rette for å utbedre (bygge /tah 6. april 2011 Side 5 av 33

6 om) lokalene slik at disse blir funksjonelle. En slik ombygging bør naturligvis ses i sammenheng med øvrig oppgradering/vedlikehold. Kombinasjonen av funksjonell egnethet og tilpasningsdyktighet (og teknisk tilstand) gir følgelig grunnlag for å vurdere byggets levedyktighet, dvs. hvilke bygninger som har størst mulighet til å være gode, funksjonelle bygg på lang sikt, og følgelig hvor det vil være mest fordelaktig og langsiktig å foreta investeringer. Diagram 1 gir en generell karakteristikk av ulike kombinasjoner av funksjonalitet og tilpasningsdyktighet. På de kommende sidene er bygningene ved Vestre Viken HF plottet inn i tilsvarende diagram og delt opp i ulike lokasjoner. Diagram 1: Levedyktighetsmodellen /tah 6. april 2011 Side 6 av 33

7 3,0 Bjerketun, Bærum sykehus, Dr. Høsts vei, Hvalstadåsen 6 og Sikta Egnethet (Egnet for virksomheten?) 1,5 0,0 0,0 1,5 3,0 Tilpasningdyktighet (Kan bygges om?) Bjerketun - Bygg 601 Bjerketun - Bygg 602 Bjerketun - Bygg 603 Bjerketun - Bygg 604 Bjerketun - Bygg 605 Bærum sykehus - Bygg 101 Bærum sykehus -Bygg 102 Bærum sykehus -Bygg 103 Bærum sykehus -Bygg 110 Bærum sykehus -Bygg 111 Bærum sykehus -Bygg 116 Bærum sykehus -Bygg 117 Dr. Høsts vei -Bygg 537 Dr. Høsts vei -Bygg 539 Hvalstadåsen 6 -Bygg 434 Sikta -Bygg 301 Diagram 2: Plot levedyktighetsmodellen for bygninger ved Bjerketun, Bærum sykehus, Dr. Høsts vei, Hvalstadåsen 6 og Sikta /tah 6. april 2011 Side 7 av 33

8 Lokasjon og bygning Vektet TPD Egnethet Bjerketun 2,0 1,8 Bjerketun - Bygg 601 2,3 1,8 Bjerketun - Bygg 602 2,3 1,8 Bjerketun - Bygg 603 2,3 1,8 Bjerketun - Bygg 604 1,7 1,8 Bjerketun - Bygg 605 2,2 1,8 Bærum sykehus 1,2 1,3 Bærum sykehus - Bygg 101 1,1 1,4 Bærum sykehus - Bygg 102 0,7 0,4 Bærum sykehus - Bygg 103 2,0 1,6 Bærum sykehus - Bygg 110 1,7 1,0 Bærum sykehus - Bygg 111 0,8 0,0 Bærum sykehus - Bygg 116 2,7 1,8 Bærum sykehus - Bygg 117 2,7 2,0 Dr. Høsts vei 1,9 1,1 Dr. Høsts vei - Bygg 537 1,9 1,1 Dr. Høsts vei - Bygg 539 1,9 1,1 Hvalstadåsen 6 2,3 1,2 Hvalstadåsen 6 - Bygg 434 2,3 1,2 Sikta 2,0 1,0 Sikta - Bygg 301 2,0 1,0 Tabell 2: Underlag for plot i levedyktighetsmodellen for bygninger ved Bjerketun, Bærum sykehus, Dr. Høsts vei, Hvalstadåsen 6 og Sikta /tah 6. april 2011 Side 8 av 33

9 3,0 Blakstad sykehus Egnethet (Egnet for virksomheten?) 1,5 0,0 0,0 1,5 3,0 Tilpasningdyktighet (Kan bygges om?) Bygg 201 Bygg 202 Bygg 203 Bygg 204 Bygg 205 Bygg 206 Bygg 207 Bygg 208 Bygg 209 Bygg 210 Bygg 211 Bygg 212 Bygg 213 Bygg 214 Bygg 215 Bygg 216 Bygg 217 Bygg 218 Bygg 219 Bygg 220 Bygg 221 Bygg 222 Bygg 223 Bygg 224 Bygg 225 Bygg 226 Bygg 227 Bygg 228 Bygg 230 Bygg 231 Diagram 3: Plot levedyktighetsmodellen for bygninger ved Blakstad sykehus /tah 6. april 2011 Side 9 av 33

10 Lokasjon og bygning Vektet TPD Egnethet Blakstad sykehus 1,9 1,4 Bygg 201 1,9 1,1 Bygg 202 2,3 2,8 Bygg 203 2,1 1,8 Bygg 204 2,1 0,8 Bygg 205 2,7 1,4 Bygg 206 1,7 1,3 Bygg 207 1,7 1,1 Bygg 208 1,6 1,4 Bygg 209 1,2 1,3 Bygg 210 1,0 1,0 Bygg 211 2,3 1,5 Bygg 212 2,3 1,4 Bygg 213 2,3 1,2 Bygg 214 1,4 1,1 Bygg 215 2,7 1,0 Bygg 216 2,3 1,3 Bygg 217 2,3 1,3 Bygg 218 0,7 1,2 Bygg 219 2,2 1,1 Bygg 220 2,3 1,6 Bygg 221 2,2 1,3 Bygg 222 1,9 1,3 Bygg 223 2,3 1,6 Bygg 224 2,3 1,5 Bygg 225 2,3 1,6 Bygg 226 2,3 1,2 Bygg 227 2,7 1,0 Bygg 228 1,4 1,6 Bygg 230 2,7 1,2 Bygg 231 2,7 1,1 Tabell 3: Underlag for plot i levedyktighetsmodellen for bygninger ved Blakstad sykehus /tah 6. april 2011 Side 10 av 33

11 3,0 Fjellbrott BUPA, Frognerlia ARP, Haugesgate ARP, Hokksund BUPA- Lerberg, Lier, Thorsberg DPS, Valbrottveien Habilitering, Valbrottveien Ungdomsenhet Egnethet (Egnet for virksomheten?) 1,5 0,0 0,0 1,5 3,0 Tilpasningdyktighet (Kan bygges om?) Fjellbrott BUPA - Døgnavdeling Fjellbrott BUPA - Kontorbygning Haugesgate ARP - Haugesgate 89 A Hokksund BUPA, Lerberg -Bygg B Lier -Bygg D Administrasjon Lier - Bygg H Thorsberg DPS - Hovedbygning Valbrottveien Habilitering - Valbrottveien Habilitering Valbrottveien Ungdomsenhet - Valbrottveien Ungdomsenhet Fjellbrott BUPA - Hovedbygning Frognerlia ARP - Frognerlia Hokksund BUPA, Lerberg - Bygg A Lier -Bygg C Lier -Bygg G Lier - Kjøkken, verksted og vaskeribygg Thorsberg DPS - Paviljong Valbrottveien Ungdomsenhet - Psykiatrisk ungdomsenhet Diagram 4: Plot levedyktighetsmodellen for bygninger ved Fjellbrott BUPA, Frognerlia ARP, Haugesgate ARP, Hokksund BUPA-Lerberg, Lier, Thorsberg DPS, Valbrottveien Habilitering, Valbrottveien Ungdomsenhet /tah 6. april 2011 Side 11 av 33

12 Lokasjon og bygning Vektet TPD Egnethet Fjellbrott BUPA 2,2 2,3 Fjellbrott BUPA - Døgnavdeling 2,2 2,9 Fjellbrott BUPA - Hovedbygning 2,2 2,0 Fjellbrott BUPA - Kontorbygning 2,2 2,0 Frognerlia ARP 1,7 1,5 Frognerlia ARP - Frognerlia 1,7 1,5 Haugesgate ARP 1,2 1,0 Haugesgate ARP - Haugesgate 89 A 1,2 1,0 Hokksund BUPA, Lerberg 2,3 1,1 Hokksund BUPA, Lerberg - Bygg A 2,2 1,1 Hokksund BUPA, Lerberg - Bygg B 2,4 1,1 Lier 1,9 2,1 Lier - Bygg C 2,2 2,2 Lier - Bygg D Administrasjon 2,3 1,9 Lier - Bygg G 1,8 2,3 Lier - Bygg H 1,4 1,9 Lier - Kjøkken, verksted og vaskeribygg 1,9 2,0 Thorsberg DPS 1,4 1,4 Thorsberg DPS - Hovedbygning 1,4 1,5 Thorsberg DPS - Paviljong 1,5 1,1 Valbrottveien Habilitering 1,4 1,9 Valbrottveien Habilitering - Valbrottveien Habilitering 1,4 1,9 Valbrottveien Ungdomsenhet 2,3 1,6 Valbrottveien Ungdomsenhet - Psykiatrisk ungdomsenhet 2,4 1,0 Valbrottveien Ungdomsenhet - Valbrottveien 2,3 Ungdomsenhet 1,9 Tabell 4: Underlag for plot i levedyktighetsmodellen for bygninger ved Fjellbrott BUPA, Frognerlia ARP, Haugesgate ARP, Hokksund BUPA- Lerberg, Lier, Thorsberg DPS, Valbrottveien Habilitering, Valbrottveien Ungdomsenhet /tah 6. april 2011 Side 12 av 33

13 3,0 Sykehuset Buskerud Egnethet (Egnet for virksomheten?) 1,5 0,0 0,0 1,5 3,0 Tilpasningdyktighet (Kan bygges om?) Forsyningssentral Kirurgisk poliklinikk Midtfløy Midtre Nordfløy Sykehus sentralblokk Sykehuset Buskerud - Patologibygg Sykehuset Buskerud - Svanevillaen Vestfløy (nord+syd, 1 bygg) Vestre nordfløy Welhavensgate 1 Østfløy Østfløy (tilfluktsrom) Østre nordfløy Diagram 5: Plot levedyktighetsmodellen for bygninger ved Sykehuset Buskerud /tah 6. april 2011 Side 13 av 33

14 Lokasjon og bygning Vektet TPD Egnethet Sykehuset Buskerud 1,0 1,6 Forsyningssentral 0,6 1,3 Kirurgisk poliklinikk 1,2 1,9 Midtfløy 1,9 1,7 Midtre Nordfløy 2,1 1,6 Sykehus sentralblokk 0,6 1,5 Sykehuset Buskerud - Patologibygg 1,8 1,9 Sykehuset Buskerud - Svanevillaen 2,5 2,0 Vestfløy (nord+syd, 1 bygg) 1,3 1,6 Vestre nordfløy 2,1 1,7 Welhavensgate 1 2,6 2,0 Østfløy 1,4 2,0 Østfløy (tilfluktsrom) 1,3 1,4 Østre nordfløy 2,0 1,9 Tabell 5: Underlag for plot i levedyktighetsmodellen for bygninger ved Sykehuset Buskerud /tah 6. april 2011 Side 14 av 33

15 3,0 Kongsberg Egnethet (Egnet for virksomheten?) 1,5 0,0 0,0 1,5 3,0 Tilpasningdyktighet (Kan bygges om?) Fløy A Fløy B Fløy C Fløy D Fløy E Fløy F Modulbygg Nytt Psykiatrisk senter Psykiatrisk senter - nordfløy Psykiatrisk senter - sørfløy Diagram 6: Plot levedyktighetsmodellen for bygninger ved Kongsberg /tah 6. april 2011 Side 15 av 33

16 Lokasjon og bygning Vektet TPD Egnethet Kongsberg 1,2 2,0 Fløy A 1,5 2,2 Fløy B 0,9 2,2 Fløy C 1,3 2,4 Fløy D 1,0 2,2 Fløy E 1,2 2,4 Fløy F 1,0 1,4 Modulbygg 1,9 1,5 Nytt Psykiatrisk senter 1,2 1,3 Psykiatrisk senter - nordfløy 2,2 1,7 Psykiatrisk senter - sørfløy 2,1 1,8 Tabell 6: Underlag for plot i levedyktighetsmodellen for bygninger ved Kongsberg /tah 6. april 2011 Side 16 av 33

17 3,0 Ringerike sykehus Egnethet (Egnet for virksomheten?) 1,5 0,0 0,0 1,5 3,0 Tilpasningdyktighet (Kan bygges om?) A-fløy B-fløy BUP C-fløy D-fløy DPS E-fløy F-fløy G-fløy H-fløy I-fløy J-fløy K-fløy L-fløy Modulbygg F Psykiatrisk døgnavdeling X-fløy Y-fløy Diagram 7: Plot levedyktighetsmodellen for bygninger ved Ringerike sykehus /tah 6. april 2011 Side 17 av 33

18 Lokasjon og bygning Vektet TPD Egnethet Ringerike sykehus 1,2 1,0 A-fløy 1,6 1,6 B-fløy 1,6 1,9 BUP 2,0 1,8 C-fløy 1,4 1,5 D-fløy 1,4 2,0 DPS 0,9 0,0 E-fløy 1,1 1,7 F-fløy 0,9 1,3 G-fløy 1,3 1,2 H-fløy 1,0 0,1 I-fløy 0,8 0,0 J-fløy 0,7 0,0 K-fløy 0,8 0,0 L-fløy 0,7 0,0 Modulbygg F 2,6 1,3 Psykiatrisk døgnavdeling 1,5 1,3 X-fløy 0,8 0,0 Y-fløy 1,1 0,0 Tabell 7: Underlag for plot i levedyktighetsmodellen for bygninger ved Ringerike sykehus /tah 6. april 2011 Side 18 av 33

19 3,0 Hallingdal sjukestugu Egnethet (Egnet for virksomheten?) 1,5 0,0 0,0 1,5 3,0 Tilpasningdyktighet (Kan bygges om?) Basebygget Psykiatrisk enhet (PA) Psykiatrisk poliklinikk Som. pol./admin. (K-fløy) Som. sengepost (HS-bygg) Diagram 8: Plot levedyktighetsmodellen for bygninger ved Hallingdal sjukestugu /tah 6. april 2011 Side 19 av 33

20 Lokasjon og bygning Vektet TPD Egnethet Hallingdal sjukestugu 1,5 1,6 Basebygget 1,1 1,0 Psykiatrisk enhet (PA) 1,4 1,8 Psykiatrisk poliklinikk 1,8 1,8 Som. pol./admin. (K-fløy) 1,6 1,7 Som. sengepost (HS-bygg) 1,6 1,8 Tabell 8: Underlag for plot i levedyktighetsmodellen for bygninger ved Hallingdal sjukestugu 4.2 Fordeling av teknisk tilstand, tilpasningsdyktighet og egnethet for fire hovedlokasjoner Resultater fra kartlegging av teknisk tilstand, tilpasningsdyktighet og egnethet er presentert på ulike nivåer. I vedlegg 2 angis grad av tilstand per bygning. I de neste tre diagrammene (diagram 9, 10 og 11) fremkommer andeler areal av bygningsmassen som er innenfor tilstandsgradene 0, 1, 2 og 3 for de fire hovedlokasjonene. Intervallene for tilstandsgrader er som følger: 0,00 0,75 TG 0 0,75 1,50 TG 1 1,50 2,25 TG 2 2,25 3,00 TG /tah 6. april 2011 Side 20 av 33

21 4.2.1 Teknisk tilstand Diagram 9:Andel areal av bygningsmasse innenfor gruppene av tilstand 0, 1, 2 og /tah 6. april 2011 Side 21 av 33

22 4.2.2 Tilpasningsdyktighet Diagram 10:Andel areal av bygningsmasse innenfor gruppene av tilstand 0, 1, 2 og /tah 6. april 2011 Side 22 av 33

23 4.2.3 Egnethet Diagram 11:Andel areal av bygningsmasse innenfor gruppene av tilstand 0, 1, 2 og /tah 6. april 2011 Side 23 av 33

24 4.3 Totaloversikt over potensial for fire hovedlokasjoner Tabell 9 oppsummerer resultatet av sammenligningen av kartlagte egenskaper mot de predefinerte kravene pr funksjonsgruppe, for henholdsvis foretrukne krav og minimumskrav, for bygningsmassen tilhørende Asker og Bærum, Buskerud, Kongsberg og Ringerike. Resultatene fremkommer som antall etasjer og areal som tilfredsstiller kravene. Totalt Gruppe A Foretrukne krav Minimumskrav Gruppe B Foretrukne krav Minimumskrav Gruppe C Foretrukne krav Minimumskrav Gruppe D Foretrukne krav Minimumskrav Gruppe E Foretrukne krav Minimumskrav Lokasjon Antall etg vurdert Samlet areal Antall etg OK Areal OK Antall etg OK Areal OK Antall etg OK Areal OK Antall etg OK Areal OK Antall etg OK Areal OK Antall etg OK Areal OK Antall etg OK Areal OK Antall etg OK Areal OK Antall etg OK Areal OK Antall etg OK Areal OK Asker og Bærum Buskerud Kongsberg Ringerike Totalt Andel av total 100 % 100 % 1 % 4 % 21 % 33 % 10 % 19 % 34 % 56 % 10 % 19 % 48 % 64 % 25 % 44 % 100 % 100 % 0 % 0 % 14 % 23 % Tabell 9: Potensial for fire hovedlokasjoner Diagram 12 viser samlet areal som vurderes å ha potensial til å benyttes til funksjonene innenfor hver av de 5 gruppene. Diagrammet viser arealmengden for henholdsvis foretrukken profil og minimumsprofil. Som tabell og diagram viser, er det økende arealmengde som tilfredsstiller kravene fra Gruppe A til D, noe som er et resultat av avtagende kravnivå i gruppene. Videre fremkommer det at det er betydelig mer areal som tilfredsstiller minimumsprofilen enn foretrukken profil. Det gjøres oppmerksom på at Gruppe E omfatter spesielle funksjoner som normalt ligger på grunnplan eller i underetasjer som sentrallager, avfallshåndtering, ambulansestasjon, sengehåndtering etc. Disse funksjonene kan stille høye krav som resulterer i at lite areal har potensial for disse. For oversikt over kartlagte data per etasje for strukturelle egenskaper inkl match mot ulike grupper av funksjoner henvises det til vedlegg 4. Diagram 12: Totalt areal med potensial pr funksjonsgruppe /tah 6. april 2011 Side 24 av 33

25 5. Estimert teknisk oppgraderingsbehov 5.1 Beregningsmetode På bakgrunn av kartlagte opplysninger pr bygning har Multiconsult foretatt en kostnadsestimering knyttet til behovet for teknisk oppgradering. Estimatene bygger på en forventning om behov og omfang av tiltak og tilhørende erfaringspriser. Estimatene beregnes på bakgrunn av kartlagte opplysninger om: Areal Byggeår (alder) Type bygning, dvs. type sykehusfunksjoner / støttefunksjoner (definerer normal kompleksitet) Tilstandsgrader for i alt 18 bygningskomponenter pr etasje Teknisk oppgraderingsbehov er definert som: Den innsats som kreves for å heve den tekniske tilstanden til et definert ambisjonsnivå (NB! Omfatter følgelig ikke funksjonelle ombygginger) Et vanlig ambisjonsnivå for teknisk tilstand er ofte definert som tilstandsgrad 1 i henhold til NS 3424, som kan beskrives som tilfredsstillende tilstand. Det vil si at bygningskomponenter som avviker negativt fra dette ambisjonsnivået, dvs. angitt med tilstandsgrad 2 (utilfredsstillende tilstand) eller 3 (dårlig tilstand), representerer behov for oppgradering og dermed en kostnad. I denne sammenheng er det skilt på ovennevnte og gitt to kostnadsestimater: Kostnader knyttet til oppgradering av komponenter med tilstandsgrad 3. Disse komponentene er vurdert å være i så dårlig forfatning og representerer en uholdbar situasjon som krever utbedringer i løpet av relativt kort tid. Disse tiltakene, og tilhørende kostnadsestimater, kan oppfattes som MÅ-tiltak og bør normalt gjennomføres innenfor en periode på ca 5 år (hva som vurderes å være riktig tidshorisont avhenger av kritikalitet; fare for følgeskader, driftsstans osv) Kostnader knyttet til oppgradering av komponenter med tilstandsgrad 2. Disse komponentene er vurdert å ha en tilstand som tydelig indikerer at utbedringer må påregnes på sikt, dvs. de vurderes ikke lengre som gode nok. De nødvendige tiltakene, og tilhørende kostnadsestimater, som er vurdert i denne kategorien kan oppfattes som BØR-tiltak og må vurderes med tanke på å forhindre ytterligere nedbrytning med de evt. kostnadskonsekvenser det måtte medføre. Det påpekes at det vil vare individuelle forskjeller mellom komponentene i hvilken grad det kan være forsvarlig å la nedbrytningen fortsette til tilstandsgrad 3 oppnås ( bruke opp komponentene ). I denne sammenheng er kostnadsestimatet basert på at samtlige komponenter utbedres i den stand de er i pr i dag. Tiltakene bør normalt gjennomføres innenfor en tidshorisont på 10 år /tah 6. april 2011 Side 25 av 33

26 Oppsummert er det i dette notatet beregnet følgende kostnadsestimater: MÅ-tiltak, dvs. oppgradering av komponenter med kartlagt tilstandsgrad 3 + BØR-tiltak, dvs. oppgradering av komponenter med kartlagt tilstandsgrad 2 = Samlede oppgraderingskostnader Det påpekes at kostnadsestimatene for utbedring naturligvis vil være høyere jo dårligere tilstanden er. Det vil si at kostnaden er høyere ved tilstandsgrad 3 (stor grad av utskiftning) enn tilstandsgrad 2 (delvis utskiftning og/eller ekstraordinært vedlikehold). Det påpekes videre at oppgraderingsbehovet må ses i sammenheng med normalt, planlagt vedlikehold og at det ved å betrakte gjennomføring av utbedringer over tid (her 0 10 år), vil kunne medføre nedbrytning/forringelse av øvrige komponenter som pr i dag vurderes som tilfredsstillende, slik at de blir utilfredsstillende/dårlig innenfor perioden. Tiltak knyttet til disse komponentene vil da komme i tillegg til estimatene gitt her. Estimert oppgraderingsbehov er å oppfatte som totale prosjektkostnader i henhold til NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt. Det vil si at alle kostnader også inkluderer mva. Presenterte oppgraderingsbehov omfatter ikke eventuell oppgradering eller utbedring av dårlig tilstand på grunn, fundamenter og bæresystem. Årsaken er knyttet til stor variasjon/kompleksitet i utbedring av slike forhold og det er dermed vanskelig å generalisere nødvendige tiltak for utbedring og dermed å angi en forventet erfaringskostnad. 5.2 Samlet estimert teknisk oppgraderingsbehov På bakgrunn av de opplysninger og beregningsmetode som er omtalt i kapittel 5.1. har Multiconsult estimert følgende kostnader knyttet til teknisk oppgradering av den samlede bygningsporteføljen: Estimert teknisk oppgraderingsbehov. MÅ-tiltak (0-5 år): Estimert teknisk oppgraderingsbehov. BØR-tiltak (0-10 år): Samlet estimert teknisk oppgraderingsbehov: ca 675 mill kr ca 935 mill kr ca mill kr Fordelt flatt på hele bygningsporteføljen tilsier estimert kostnadsbehov henholdsvis ca kr/m2 for MÅ-tiltakene, kr/m2 for BØR-tiltakene som til sammen blir ca kr/m2. I tabell 10 og diagram 13 fremkommer de samme estimatene fordelt pr helseforetak. (Det gjøres oppmerksom på at samlet oppgraderingsbehov kan ha mindre avvik, dette skyldes at det er rundet av til nærmeste 10 millioner eller nærmeste 100 kr for henholdsvis totalbeløp i kr og kr/m2.) /tah 6. april 2011 Side 26 av 33

27 Lokasjon Bruttoareal [m2] "MÅ-tiltak" 0-5 år Tabell 10: Estimert teknisk oppgraderingsbehov pr lokasjon Oppgraderingsbehov i mill kr "BØR-tiltak" 6-10 år Samlet Samlet [kr/m2] Asker og Bærum Bjerketun Blakstad sykehus Bærum sykehus Dr. Høsts vei Hvalstadåsen Sikta Buskerud Fjellbrott BUPA Frognerlia ARP Haugesgate ARP Hokksund BUPA, Lerberg Lier Sykehuset Buskerud Thorsberg DPS Valbrottveien Habilitering Valbrottveien Ungdomsenhet Kongsberg Kongsberg Ringerike Hallingdal sjukestugu Ringerike sykehus Samlet /tah 6. april 2011 Side 27 av 33

28 Bjerketun Blakstad sykehus Bærum sykehus Dr. Høsts vei Hvalstadåsen 6 Sikta Mill kr Kr/m2 Fjellbrott BUPA Frognerlia ARP Haugesgate ARP Hokksund BUPA, Lerberg Lier Sykehuset Buskerud Thorsberg DPS Valbrottveien Habilitering Valbrottveien Ungdomsenhet Kongsberg Hallingdal sjukestugu Ringerike sykehus Asker og Bærum Buskerud Kongsberg Ringerike "MÅ-tiltak"(0-5 år). Mill kr "BØR-tiltak" (6-10 år). Mill kr "MÅ-tiltak". Kr/m2 "BØR-tiltak". Kr/m2 Diagram 13: Estimert teknisk oppgraderingsbehov pr lokasjon 5.3 Usikkerhet og følsomhet Som det fremgår av metoden knytter det seg usikkerheter til presenterte tallstørrelser. Det er samtidig stor sannsynlighet for at eventuelle over-/undervurderinger vil ha motvirkende effekt og virke eliminerende på hverandre, som innebærer at usikkerheten er større jo mindre arealmengde som er vurdert (og presentert i tabellene). De største usikkerhetene knytter seg til det overordnede detaljeringsnivået på kartlegging, angivelsen av tilstandsgrader, metodens generalisering av bygningstyper/funksjonstyper og prisnivå. En antatt samlet treffsikkerhetsmargin på ± 15 % for hele porteføljen vil gi forventet intervall for samlet oppgraderingsbehov på mill kr. Estimert behov for oppgradering er beheftet med en viss usikkerhet. Usikkerheten øker med avtagende areal. Det vil si at usikkerheten ved estimatene i tabellene er størst for lokasjonene/bygningene med minst areal /tah 6. april 2011 Side 28 av 33

29 5.4 Kommentarer til estimert oppgraderingsbehov Avslutningsvis kommenteres et par forhold i forbindelse med presentert oppgraderingsbehov: Overlapp med vedlikehold Som påpekt må oppgraderingsbehovet sees i sammenheng med det normale vedlikeholdet i samme periode. Årsaken er at de komponenter som per i dag har dårligst tilstand, normalt også vil være prioriterte og planlagte oppgaver i kommende års vedlikeholdsplaner. Det betyr samtidig at det vil være normalt at bygningsporteføljer har en viss grad av oppgraderingsbehov i form av normale, kommende års vedlikeholdstiltak. På bakgrunn av foreliggende kartlegging er det ikke mulig å angi andel av oppgraderingsbehov som overlapper med det planlagte vedlikeholdet, da dette vil avhenge av vedlikeholdsbudsjetter og hvilke tiltak som prioriteres. Ved bruk av normtall tilsier en bygningsportefølje på ca kvadratmeter et årlig vedlikeholdsbehov i størrelsesorden mill kr. Sett over tilsvarende periode som anslått som en fornuftig tidshorisont for oppgradering på ti år, tilsvarer således et normalt vedlikehold mill kr, hvor en betydelig andel vil inngå i presentert oppgraderingsbehov. Uavhengig av andel overlapp med normalt vedlikehold har kartleggingen avdekket et behov for ekstraordinære tiltak/bevilgninger dersom den aktuelle bygningsmassen skal heves til det ambisjonsnivået som er lagt til grunn her (MÅ + BØR + nye behov i perioden). Bevisst unnlatelse av vedlikehold og oppgradering I større bygningsporteføljer vil det være naturlig at enkeltbygninger bevisst ikke vedlikeholdes eller oppgraderes og således fremstår med utilfredsstillende teknisk tilstand. Typiske årsaker kan være at bygninger per i dag står tomme og fremtidig bruk er usikker, det kan være beslutninger om utfasing, kondemnering eller annen avhending på kort sikt eller ønske om å gjennomføre oppgraderinger, samtidig med annen forestående ombygging og/eller utbygging (for eksempel med nye brukere eller endret funksjon). Dette betyr at hele oppgraderingsbehovet nødvendigvis ikke kan tilskrives mangel på ressurser eller annen forsømmelse, men kan være en konsekvens av bevisste valg. Ambisjonsnivå Valg av ambisjonsnivå for teknisk tilstand i porteføljen er avgjørende for estimert oppgraderingsbehov. Ambisjonsnivå kan variere ut fra type virksomhet og bygningsmassens formål. For å gi gode rammebetingelser for helsevirksomheten, samt en målsetning om en verdibevarende, effektiv og riktig bygningsmessig drift, er Multiconsult av den oppfatning at valgt ambisjonsnivå (TG1) vil være riktig. Det vil si at lover og forskrifter er oppfylt og bygningsmassen fremstår med generell god tilstand /tah 6. april 2011 Side 29 av 33

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT Prosjektleder: Siv. ing. Jan Atle Strand, Brødrene Strand Ingeniørfirma AS Prosjektansvarlig:

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 , Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 Forord Statlige virksomheter skal i henhold til

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363 3.1) SB Generelt Se vedlagte kommentar N 328. SK Mandat (I høringsnotat) Pkt.1, sist i første avsnitt standard rapportmal Ge/te De har behov for en mer presis standard enn NS 3424:1995 og er i hovedsak

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle Om eiendomsfor valtningen i kommunesektoren Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003. Avgitt

Detaljer

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT CONCEPT PROGRAMMET NTNU KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT Rev 4 28.9.12 Byggingen av Nytt operahus i Bjørvika ble vesentlig mer kostbart enn forventet, og en stor del av kostnadsøkningene

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter IS-1369 Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 1 Heftets tittel: Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Utgitt: 12/2011 Produksjonsnummer: IS-1369 Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Helsebygg Midt-Norge Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Trondheim, 26. mars 2003 Innhold Sammendrag...4 Innledning...4 Målsetning og

Detaljer

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Rapport Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Bø/Oslo, 6. august 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer