N o t a t 1 M U L T I C O N S U L T. Oppdrag: Vestre Viken HF Dato: 6. april Emne: Resultater og innspill til utviklingsplan Oppdr.nr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N o t a t 1 M U L T I C O N S U L T. Oppdrag: Vestre Viken HF Dato: 6. april 2011. Emne: Resultater og innspill til utviklingsplan Oppdr.nr."

Transkript

1 N o t a t 1 Oppdrag: Vestre Viken HF Dato: 6. april 2011 Emne: Oppdr.nr.: Til: Hospitalitet Svein Petter Raknes Kopi: Utarbeidet av: Anette Kampesæter Kontrollert av: Godkjent av: Sign.: Sign.: Sign.: MULTICONSULT AS Nedre Skøyen vei 2 P.b. 265 Skøyen 0213 Oslo Tel.: Fax:

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Vurdert bygningsmasse og innhentede opplysninger Kort om metode og definisjoner Teknisk tilstand Strukturelle egenskaper Tilpasningsdyktighet Gruppering av funksjoner og tilhørende kravprofiler Skjematisk sammenligning av egenskaper vs. krav Funksjonell egnethet Resultater Sammenheng mellom funksjonell egnethet og tilpasningsdyktighet Fordeling av teknisk tilstand, tilpasningsdyktighet og egnethet for fire hovedlokasjoner Teknisk tilstand Tilpasningsdyktighet Egnethet Totaloversikt over potensial for fire hovedlokasjoner Estimert teknisk oppgraderingsbehov Beregningsmetode Samlet estimert teknisk oppgraderingsbehov Usikkerhet og følsomhet Kommentarer til estimert oppgraderingsbehov Tabellarisk oppsummering; areal, tilstand, oppgraderingsbehov Tabellarisk oppsummering Asker og Bærum Tabellarisk oppsummering Buskerud Tabellarisk oppsummering Kongsberg Tabellarisk oppsummering Ringerike Vedlegg 1. Bygningsmassens basisopplysninger inkl kartlagte data for teknisk tilstand, strukturelle egenskaper og funksjonelle egnethet 2. Oversiktstabeller for teknisk tilstand, tilpasningsdyktighet og egnethet med fargekode per bygning 3. Kartlagte data for egnethet og resultater per etasje 4. Kartlagte data for strukturelle egenskaper og match 5. Hjelpematriser for kartlegging av tilstandsgrader 6. Oversikt over gruppering av delfunksjoner; Gruppe A E 7. Oversikt over funksjonsgruppenes predefinerte krav kravprofiler /tah 6. april 2011 Side 2 av 33

3 1. Innledning I forbindelse med pågående arbeid med utforming av samlet utviklingsplan for Vestre Viken HF, har Multiconsult foretatt en overordnet vurdering av bygningsmassen. Teknisk tilstand og strukturelle egenskaper ble i 2006/2007 kartlagt per etasje. Registreringene er kvalitetssikret og endret ved behov slik at de er oppdatert til dagens tilstand. Kartlegging av dagens egnethet i forhold til den funksjonen som er i etasjen i dag ble gjennomført av brukergruppen våren Med utgangspunkt i bygningenes strukturelle egenskaper har Multiconsult også angitt potensial for ulik bruk per etasje. Resultatene fra kartleggingen av teknisk tilstand, strukturelle egenskaper og funksjonell egnethet vil være et underlag i den videre utarbeidelsen av utviklingsplan for Vestre Viken HF. Resultatene vil synliggjøre forskjeller mellom bygningene i forhold til hvor levedyktige de er, dvs. om de egner seg i dag, muligheten for å endre planløsning/bygge om og fremtidig potensial. Dette må også sees i sammenheng med den tekniske tilstanden. 2. Vurdert bygningsmasse og innhentede opplysninger Vurderingene er i utgangspunktet foretatt pr etasje og er som nevnt oppdatert fra kartleggingen som ble foretatt i 2006/2007. Syv bygninger ved Buskerud er supplert siden sist og er således bare kartlagt på egnethet. Kartleggingen ble foretatt av sykehusenes tekniske forvaltere basert på skjematur og hjelpemidler utarbeidet av Multiconsult. Bygningsmassen som er vurdert fremkommer oppsummert i tabellen under, og detaljert i vedlegg 1: Tabell 1: Oversikt over vurdert bygningsmasse pr lokasjon /tah 6. april 2011 Side 3 av 33

4 3. Kort om metode og definisjoner I kapittel 4 presenteres oversikter over tilstand per bygning for teknisk tilstand, tilpasningsdyktighet og funksjonell egnethet. Kartlegging av teknisk tilstand, strukturelle egenskaper og funksjonell egnethet er basert på en gradering fra 0 til 3 iht. systematikken i Norsk Standard 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Graderingen er foretatt med bakgrunn i hjelpematriser som beskriver egenskaper for gradene 0 til 3 for hver enkelt bygningsdel/parameter. Grad 0 gjenspeiler meget god egenskap og grad 3 dårlig egenskap. Matrisene fremkommer i vedlegg Teknisk tilstand Teknisk tilstand er kartlagt for 18 komponenter, oppdeling iht. NS 3451 Bygningsdelstabellen og tilstandsangivelse iht. NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Registreringene av teknisk tilstand for de ulike bygningskomponentene verdivektes (i forhold til nybyggkostnad for den enkelte komponent) til en tilstandsgrad per etasje. Denne arealvektes videre innen hvert bygg, lokasjon og totalt for hele bygningsmassen i Vestre Viken HF. 3.2 Strukturelle egenskaper I alt ni parametere for strukturelle egenskaper er også kartlagt. Syv for fysiske forhold og to for elastisitet (mulighet for arealutvidelser). Med strukturelle egenskaper menes her de forhold som er bestemt av konstruksjon og byggemåte, som for eksempel etasjehøyder, bæresystem, lastkapasiteter osv Tilpasningsdyktighet Med utgangspunkt i de syv kartlagte parameterne for fysiske forhold er det beregnet grad av tilpasningsdyktighet for hver bygning. Det vil si i hvor stor grad er det mulighet for å endre planløsning/bygge om Gruppering av funksjoner og tilhørende kravprofiler I tillegg er det ut fra de samme syv parameterne vurdert potensial for bygningene,dvs. hvilket potensiale de har for å kunne huse ulike sykehusfunksjoner. Denne vurderingen er basert på en skjematisk sammenligning av de ulike bygningenes strukturelle egenskaper sett opp mot forventede krav til de samme parameterne for ulike grupper av funksjoner. I alt er 24* delfunksjoner gruppert i til sammen 5 grupper, A - E. Grupperingen er foretatt med bakgrunn i forventet likhet i sine krav til de nevnte parameterne for bygningsstruktur og er altså ikke gruppert ut fra nærhetskrav. Delfunksjonene er basert på Klassifikasjonssystem for rom og funksjoner i sykehus Oversikt over delfunksjonene i hver enkelt gruppe fremkommer i vedlegg 6. * flere av de 24 delfunksjonene har underliggende funksjoner slik at reelt antall delfunksjoner gruppert overstiger 40 For hver av de 5 funksjonsgruppene er det foretatt en vurdering av hvilke krav det stilles til de 7 parameterne, såkalt kravprofil. For hver av gruppene er det utarbeidet henholdsvis en foretrukken kravprofil og en minimumsprofil. Foretrukken profil gjenspeiler ønskede/optimale strukturelle egenskaper (krav som for nybygg), mens minimumsprofilen er ment å illustrere muligheter for fremtidig bruk om man er villig til å inngå kompromisser (som ofte vil være nødvendig i eldre, eksisterende bygningsmasse). Oversikt over kravprofilene til hver gruppe er gitt i vedlegg /tah 6. april 2011 Side 4 av 33

5 NB! Det gjøres oppmerksom på at funksjonsgruppe E er en ekstragruppe som omfatter spesielle støttefunksjoner som normalt legges på grunnplan eller i underetasjer og som kan stille store, men svært varierende, krav til bygningsstruktur. Resultater knyttet til potensial for denne gruppen bør således tillegges mindre vekt Skjematisk sammenligning av egenskaper vs. krav Sammenligningen av kartlagte egenskaper med predefinert krav pr funksjonsgruppe gjøres skjematisk for samtlige etasjer. Om egenskapen er like god eller bedre enn kravet angis dette som OK. Resultatene fra sammenligningene er gjengitt på følgende måte: For foretrukken profil: dersom 6 eller 7 av de til sammen 7 parameterne er angitt som OK gis det grønt lys. Etasjen vurderes således som potensiell for funksjonene i den gitte funksjonsgruppen. Om færre enn 6 parametere er OK, gis det rødt lys og det er således grunn for å sammenligne med funksjonsgruppens minimumsprofil. For minimumsprofil: dersom 6 eller 7 av de til sammen 7 parameterne er angitt som OK gis det gult lys. Etasjen vurderes således som potensiell for funksjonene i den gitte funksjonsgruppen, men med forventede behov for kompromisser og avvik fra det som vurderes som foretrukkent. Om færre enn 6 parametere er OK, gis det rødt lys og det er således grunnlag for å forkaste etasjen for bruk til funksjonene i den gitte funksjonsgruppen. 3.3 Funksjonell egnethet Bygg og eiendommer er et virkemiddel for at organisasjonen skal kunne oppnå sine mål. Med funksjonell egnethet menes i hvilken grad ønskede helsetjenester, eller andre aktiviteter, kan leveres i de eksisterende lokaler med tilstrekkelig kvalitet og på en ressurseffektiv måte, og med tilfredsstillende forhold for de som oppholder seg i lokalene. Egnethet er kartlagt for totalt åtte parametere, syv på intern og en på ekstern funksjonell egnethet. Egnethet er kartlagt for hovedvurderingsparameterne funksjoner og kapasitet, lokalenes utforming og planløsning, bygningsmessig standard og kvalitet i forhold til kjernevirksomhetens/funksjoners krav og behov og relasjon til andre funksjoner. Vekting av parametere ved kartleggingen per etasje ble ikke hensyntatt, dvs. alle parametere veier likt. 4. Resultater Resultater for tilstandsgrad per bygning med tilhørende fargekode er fremstilt i vedlegg 2. Fargekodene er vist med følgende intervaller: 4.1 Sammenheng mellom funksjonell egnethet og tilpasningsdyktighet Funksjonell egnethet og tilpasningsdyktighet bør ses i sammenheng, og også i sammenheng med estimert behov for teknisk oppgradering. Bygninger med dårlig egnethet betyr ineffektiv drift. Dersom bygningene innehar fysiske egenskaper som tilsier god tilpasningsdyktighet, ligger forholdene til rette for å utbedre (bygge /tah 6. april 2011 Side 5 av 33

6 om) lokalene slik at disse blir funksjonelle. En slik ombygging bør naturligvis ses i sammenheng med øvrig oppgradering/vedlikehold. Kombinasjonen av funksjonell egnethet og tilpasningsdyktighet (og teknisk tilstand) gir følgelig grunnlag for å vurdere byggets levedyktighet, dvs. hvilke bygninger som har størst mulighet til å være gode, funksjonelle bygg på lang sikt, og følgelig hvor det vil være mest fordelaktig og langsiktig å foreta investeringer. Diagram 1 gir en generell karakteristikk av ulike kombinasjoner av funksjonalitet og tilpasningsdyktighet. På de kommende sidene er bygningene ved Vestre Viken HF plottet inn i tilsvarende diagram og delt opp i ulike lokasjoner. Diagram 1: Levedyktighetsmodellen /tah 6. april 2011 Side 6 av 33

7 3,0 Bjerketun, Bærum sykehus, Dr. Høsts vei, Hvalstadåsen 6 og Sikta Egnethet (Egnet for virksomheten?) 1,5 0,0 0,0 1,5 3,0 Tilpasningdyktighet (Kan bygges om?) Bjerketun - Bygg 601 Bjerketun - Bygg 602 Bjerketun - Bygg 603 Bjerketun - Bygg 604 Bjerketun - Bygg 605 Bærum sykehus - Bygg 101 Bærum sykehus -Bygg 102 Bærum sykehus -Bygg 103 Bærum sykehus -Bygg 110 Bærum sykehus -Bygg 111 Bærum sykehus -Bygg 116 Bærum sykehus -Bygg 117 Dr. Høsts vei -Bygg 537 Dr. Høsts vei -Bygg 539 Hvalstadåsen 6 -Bygg 434 Sikta -Bygg 301 Diagram 2: Plot levedyktighetsmodellen for bygninger ved Bjerketun, Bærum sykehus, Dr. Høsts vei, Hvalstadåsen 6 og Sikta /tah 6. april 2011 Side 7 av 33

8 Lokasjon og bygning Vektet TPD Egnethet Bjerketun 2,0 1,8 Bjerketun - Bygg 601 2,3 1,8 Bjerketun - Bygg 602 2,3 1,8 Bjerketun - Bygg 603 2,3 1,8 Bjerketun - Bygg 604 1,7 1,8 Bjerketun - Bygg 605 2,2 1,8 Bærum sykehus 1,2 1,3 Bærum sykehus - Bygg 101 1,1 1,4 Bærum sykehus - Bygg 102 0,7 0,4 Bærum sykehus - Bygg 103 2,0 1,6 Bærum sykehus - Bygg 110 1,7 1,0 Bærum sykehus - Bygg 111 0,8 0,0 Bærum sykehus - Bygg 116 2,7 1,8 Bærum sykehus - Bygg 117 2,7 2,0 Dr. Høsts vei 1,9 1,1 Dr. Høsts vei - Bygg 537 1,9 1,1 Dr. Høsts vei - Bygg 539 1,9 1,1 Hvalstadåsen 6 2,3 1,2 Hvalstadåsen 6 - Bygg 434 2,3 1,2 Sikta 2,0 1,0 Sikta - Bygg 301 2,0 1,0 Tabell 2: Underlag for plot i levedyktighetsmodellen for bygninger ved Bjerketun, Bærum sykehus, Dr. Høsts vei, Hvalstadåsen 6 og Sikta /tah 6. april 2011 Side 8 av 33

9 3,0 Blakstad sykehus Egnethet (Egnet for virksomheten?) 1,5 0,0 0,0 1,5 3,0 Tilpasningdyktighet (Kan bygges om?) Bygg 201 Bygg 202 Bygg 203 Bygg 204 Bygg 205 Bygg 206 Bygg 207 Bygg 208 Bygg 209 Bygg 210 Bygg 211 Bygg 212 Bygg 213 Bygg 214 Bygg 215 Bygg 216 Bygg 217 Bygg 218 Bygg 219 Bygg 220 Bygg 221 Bygg 222 Bygg 223 Bygg 224 Bygg 225 Bygg 226 Bygg 227 Bygg 228 Bygg 230 Bygg 231 Diagram 3: Plot levedyktighetsmodellen for bygninger ved Blakstad sykehus /tah 6. april 2011 Side 9 av 33

10 Lokasjon og bygning Vektet TPD Egnethet Blakstad sykehus 1,9 1,4 Bygg 201 1,9 1,1 Bygg 202 2,3 2,8 Bygg 203 2,1 1,8 Bygg 204 2,1 0,8 Bygg 205 2,7 1,4 Bygg 206 1,7 1,3 Bygg 207 1,7 1,1 Bygg 208 1,6 1,4 Bygg 209 1,2 1,3 Bygg 210 1,0 1,0 Bygg 211 2,3 1,5 Bygg 212 2,3 1,4 Bygg 213 2,3 1,2 Bygg 214 1,4 1,1 Bygg 215 2,7 1,0 Bygg 216 2,3 1,3 Bygg 217 2,3 1,3 Bygg 218 0,7 1,2 Bygg 219 2,2 1,1 Bygg 220 2,3 1,6 Bygg 221 2,2 1,3 Bygg 222 1,9 1,3 Bygg 223 2,3 1,6 Bygg 224 2,3 1,5 Bygg 225 2,3 1,6 Bygg 226 2,3 1,2 Bygg 227 2,7 1,0 Bygg 228 1,4 1,6 Bygg 230 2,7 1,2 Bygg 231 2,7 1,1 Tabell 3: Underlag for plot i levedyktighetsmodellen for bygninger ved Blakstad sykehus /tah 6. april 2011 Side 10 av 33

11 3,0 Fjellbrott BUPA, Frognerlia ARP, Haugesgate ARP, Hokksund BUPA- Lerberg, Lier, Thorsberg DPS, Valbrottveien Habilitering, Valbrottveien Ungdomsenhet Egnethet (Egnet for virksomheten?) 1,5 0,0 0,0 1,5 3,0 Tilpasningdyktighet (Kan bygges om?) Fjellbrott BUPA - Døgnavdeling Fjellbrott BUPA - Kontorbygning Haugesgate ARP - Haugesgate 89 A Hokksund BUPA, Lerberg -Bygg B Lier -Bygg D Administrasjon Lier - Bygg H Thorsberg DPS - Hovedbygning Valbrottveien Habilitering - Valbrottveien Habilitering Valbrottveien Ungdomsenhet - Valbrottveien Ungdomsenhet Fjellbrott BUPA - Hovedbygning Frognerlia ARP - Frognerlia Hokksund BUPA, Lerberg - Bygg A Lier -Bygg C Lier -Bygg G Lier - Kjøkken, verksted og vaskeribygg Thorsberg DPS - Paviljong Valbrottveien Ungdomsenhet - Psykiatrisk ungdomsenhet Diagram 4: Plot levedyktighetsmodellen for bygninger ved Fjellbrott BUPA, Frognerlia ARP, Haugesgate ARP, Hokksund BUPA-Lerberg, Lier, Thorsberg DPS, Valbrottveien Habilitering, Valbrottveien Ungdomsenhet /tah 6. april 2011 Side 11 av 33

12 Lokasjon og bygning Vektet TPD Egnethet Fjellbrott BUPA 2,2 2,3 Fjellbrott BUPA - Døgnavdeling 2,2 2,9 Fjellbrott BUPA - Hovedbygning 2,2 2,0 Fjellbrott BUPA - Kontorbygning 2,2 2,0 Frognerlia ARP 1,7 1,5 Frognerlia ARP - Frognerlia 1,7 1,5 Haugesgate ARP 1,2 1,0 Haugesgate ARP - Haugesgate 89 A 1,2 1,0 Hokksund BUPA, Lerberg 2,3 1,1 Hokksund BUPA, Lerberg - Bygg A 2,2 1,1 Hokksund BUPA, Lerberg - Bygg B 2,4 1,1 Lier 1,9 2,1 Lier - Bygg C 2,2 2,2 Lier - Bygg D Administrasjon 2,3 1,9 Lier - Bygg G 1,8 2,3 Lier - Bygg H 1,4 1,9 Lier - Kjøkken, verksted og vaskeribygg 1,9 2,0 Thorsberg DPS 1,4 1,4 Thorsberg DPS - Hovedbygning 1,4 1,5 Thorsberg DPS - Paviljong 1,5 1,1 Valbrottveien Habilitering 1,4 1,9 Valbrottveien Habilitering - Valbrottveien Habilitering 1,4 1,9 Valbrottveien Ungdomsenhet 2,3 1,6 Valbrottveien Ungdomsenhet - Psykiatrisk ungdomsenhet 2,4 1,0 Valbrottveien Ungdomsenhet - Valbrottveien 2,3 Ungdomsenhet 1,9 Tabell 4: Underlag for plot i levedyktighetsmodellen for bygninger ved Fjellbrott BUPA, Frognerlia ARP, Haugesgate ARP, Hokksund BUPA- Lerberg, Lier, Thorsberg DPS, Valbrottveien Habilitering, Valbrottveien Ungdomsenhet /tah 6. april 2011 Side 12 av 33

13 3,0 Sykehuset Buskerud Egnethet (Egnet for virksomheten?) 1,5 0,0 0,0 1,5 3,0 Tilpasningdyktighet (Kan bygges om?) Forsyningssentral Kirurgisk poliklinikk Midtfløy Midtre Nordfløy Sykehus sentralblokk Sykehuset Buskerud - Patologibygg Sykehuset Buskerud - Svanevillaen Vestfløy (nord+syd, 1 bygg) Vestre nordfløy Welhavensgate 1 Østfløy Østfløy (tilfluktsrom) Østre nordfløy Diagram 5: Plot levedyktighetsmodellen for bygninger ved Sykehuset Buskerud /tah 6. april 2011 Side 13 av 33

14 Lokasjon og bygning Vektet TPD Egnethet Sykehuset Buskerud 1,0 1,6 Forsyningssentral 0,6 1,3 Kirurgisk poliklinikk 1,2 1,9 Midtfløy 1,9 1,7 Midtre Nordfløy 2,1 1,6 Sykehus sentralblokk 0,6 1,5 Sykehuset Buskerud - Patologibygg 1,8 1,9 Sykehuset Buskerud - Svanevillaen 2,5 2,0 Vestfløy (nord+syd, 1 bygg) 1,3 1,6 Vestre nordfløy 2,1 1,7 Welhavensgate 1 2,6 2,0 Østfløy 1,4 2,0 Østfløy (tilfluktsrom) 1,3 1,4 Østre nordfløy 2,0 1,9 Tabell 5: Underlag for plot i levedyktighetsmodellen for bygninger ved Sykehuset Buskerud /tah 6. april 2011 Side 14 av 33

15 3,0 Kongsberg Egnethet (Egnet for virksomheten?) 1,5 0,0 0,0 1,5 3,0 Tilpasningdyktighet (Kan bygges om?) Fløy A Fløy B Fløy C Fløy D Fløy E Fløy F Modulbygg Nytt Psykiatrisk senter Psykiatrisk senter - nordfløy Psykiatrisk senter - sørfløy Diagram 6: Plot levedyktighetsmodellen for bygninger ved Kongsberg /tah 6. april 2011 Side 15 av 33

16 Lokasjon og bygning Vektet TPD Egnethet Kongsberg 1,2 2,0 Fløy A 1,5 2,2 Fløy B 0,9 2,2 Fløy C 1,3 2,4 Fløy D 1,0 2,2 Fløy E 1,2 2,4 Fløy F 1,0 1,4 Modulbygg 1,9 1,5 Nytt Psykiatrisk senter 1,2 1,3 Psykiatrisk senter - nordfløy 2,2 1,7 Psykiatrisk senter - sørfløy 2,1 1,8 Tabell 6: Underlag for plot i levedyktighetsmodellen for bygninger ved Kongsberg /tah 6. april 2011 Side 16 av 33

17 3,0 Ringerike sykehus Egnethet (Egnet for virksomheten?) 1,5 0,0 0,0 1,5 3,0 Tilpasningdyktighet (Kan bygges om?) A-fløy B-fløy BUP C-fløy D-fløy DPS E-fløy F-fløy G-fløy H-fløy I-fløy J-fløy K-fløy L-fløy Modulbygg F Psykiatrisk døgnavdeling X-fløy Y-fløy Diagram 7: Plot levedyktighetsmodellen for bygninger ved Ringerike sykehus /tah 6. april 2011 Side 17 av 33

18 Lokasjon og bygning Vektet TPD Egnethet Ringerike sykehus 1,2 1,0 A-fløy 1,6 1,6 B-fløy 1,6 1,9 BUP 2,0 1,8 C-fløy 1,4 1,5 D-fløy 1,4 2,0 DPS 0,9 0,0 E-fløy 1,1 1,7 F-fløy 0,9 1,3 G-fløy 1,3 1,2 H-fløy 1,0 0,1 I-fløy 0,8 0,0 J-fløy 0,7 0,0 K-fløy 0,8 0,0 L-fløy 0,7 0,0 Modulbygg F 2,6 1,3 Psykiatrisk døgnavdeling 1,5 1,3 X-fløy 0,8 0,0 Y-fløy 1,1 0,0 Tabell 7: Underlag for plot i levedyktighetsmodellen for bygninger ved Ringerike sykehus /tah 6. april 2011 Side 18 av 33

19 3,0 Hallingdal sjukestugu Egnethet (Egnet for virksomheten?) 1,5 0,0 0,0 1,5 3,0 Tilpasningdyktighet (Kan bygges om?) Basebygget Psykiatrisk enhet (PA) Psykiatrisk poliklinikk Som. pol./admin. (K-fløy) Som. sengepost (HS-bygg) Diagram 8: Plot levedyktighetsmodellen for bygninger ved Hallingdal sjukestugu /tah 6. april 2011 Side 19 av 33

20 Lokasjon og bygning Vektet TPD Egnethet Hallingdal sjukestugu 1,5 1,6 Basebygget 1,1 1,0 Psykiatrisk enhet (PA) 1,4 1,8 Psykiatrisk poliklinikk 1,8 1,8 Som. pol./admin. (K-fløy) 1,6 1,7 Som. sengepost (HS-bygg) 1,6 1,8 Tabell 8: Underlag for plot i levedyktighetsmodellen for bygninger ved Hallingdal sjukestugu 4.2 Fordeling av teknisk tilstand, tilpasningsdyktighet og egnethet for fire hovedlokasjoner Resultater fra kartlegging av teknisk tilstand, tilpasningsdyktighet og egnethet er presentert på ulike nivåer. I vedlegg 2 angis grad av tilstand per bygning. I de neste tre diagrammene (diagram 9, 10 og 11) fremkommer andeler areal av bygningsmassen som er innenfor tilstandsgradene 0, 1, 2 og 3 for de fire hovedlokasjonene. Intervallene for tilstandsgrader er som følger: 0,00 0,75 TG 0 0,75 1,50 TG 1 1,50 2,25 TG 2 2,25 3,00 TG /tah 6. april 2011 Side 20 av 33

21 4.2.1 Teknisk tilstand Diagram 9:Andel areal av bygningsmasse innenfor gruppene av tilstand 0, 1, 2 og /tah 6. april 2011 Side 21 av 33

22 4.2.2 Tilpasningsdyktighet Diagram 10:Andel areal av bygningsmasse innenfor gruppene av tilstand 0, 1, 2 og /tah 6. april 2011 Side 22 av 33

23 4.2.3 Egnethet Diagram 11:Andel areal av bygningsmasse innenfor gruppene av tilstand 0, 1, 2 og /tah 6. april 2011 Side 23 av 33

24 4.3 Totaloversikt over potensial for fire hovedlokasjoner Tabell 9 oppsummerer resultatet av sammenligningen av kartlagte egenskaper mot de predefinerte kravene pr funksjonsgruppe, for henholdsvis foretrukne krav og minimumskrav, for bygningsmassen tilhørende Asker og Bærum, Buskerud, Kongsberg og Ringerike. Resultatene fremkommer som antall etasjer og areal som tilfredsstiller kravene. Totalt Gruppe A Foretrukne krav Minimumskrav Gruppe B Foretrukne krav Minimumskrav Gruppe C Foretrukne krav Minimumskrav Gruppe D Foretrukne krav Minimumskrav Gruppe E Foretrukne krav Minimumskrav Lokasjon Antall etg vurdert Samlet areal Antall etg OK Areal OK Antall etg OK Areal OK Antall etg OK Areal OK Antall etg OK Areal OK Antall etg OK Areal OK Antall etg OK Areal OK Antall etg OK Areal OK Antall etg OK Areal OK Antall etg OK Areal OK Antall etg OK Areal OK Asker og Bærum Buskerud Kongsberg Ringerike Totalt Andel av total 100 % 100 % 1 % 4 % 21 % 33 % 10 % 19 % 34 % 56 % 10 % 19 % 48 % 64 % 25 % 44 % 100 % 100 % 0 % 0 % 14 % 23 % Tabell 9: Potensial for fire hovedlokasjoner Diagram 12 viser samlet areal som vurderes å ha potensial til å benyttes til funksjonene innenfor hver av de 5 gruppene. Diagrammet viser arealmengden for henholdsvis foretrukken profil og minimumsprofil. Som tabell og diagram viser, er det økende arealmengde som tilfredsstiller kravene fra Gruppe A til D, noe som er et resultat av avtagende kravnivå i gruppene. Videre fremkommer det at det er betydelig mer areal som tilfredsstiller minimumsprofilen enn foretrukken profil. Det gjøres oppmerksom på at Gruppe E omfatter spesielle funksjoner som normalt ligger på grunnplan eller i underetasjer som sentrallager, avfallshåndtering, ambulansestasjon, sengehåndtering etc. Disse funksjonene kan stille høye krav som resulterer i at lite areal har potensial for disse. For oversikt over kartlagte data per etasje for strukturelle egenskaper inkl match mot ulike grupper av funksjoner henvises det til vedlegg 4. Diagram 12: Totalt areal med potensial pr funksjonsgruppe /tah 6. april 2011 Side 24 av 33

25 5. Estimert teknisk oppgraderingsbehov 5.1 Beregningsmetode På bakgrunn av kartlagte opplysninger pr bygning har Multiconsult foretatt en kostnadsestimering knyttet til behovet for teknisk oppgradering. Estimatene bygger på en forventning om behov og omfang av tiltak og tilhørende erfaringspriser. Estimatene beregnes på bakgrunn av kartlagte opplysninger om: Areal Byggeår (alder) Type bygning, dvs. type sykehusfunksjoner / støttefunksjoner (definerer normal kompleksitet) Tilstandsgrader for i alt 18 bygningskomponenter pr etasje Teknisk oppgraderingsbehov er definert som: Den innsats som kreves for å heve den tekniske tilstanden til et definert ambisjonsnivå (NB! Omfatter følgelig ikke funksjonelle ombygginger) Et vanlig ambisjonsnivå for teknisk tilstand er ofte definert som tilstandsgrad 1 i henhold til NS 3424, som kan beskrives som tilfredsstillende tilstand. Det vil si at bygningskomponenter som avviker negativt fra dette ambisjonsnivået, dvs. angitt med tilstandsgrad 2 (utilfredsstillende tilstand) eller 3 (dårlig tilstand), representerer behov for oppgradering og dermed en kostnad. I denne sammenheng er det skilt på ovennevnte og gitt to kostnadsestimater: Kostnader knyttet til oppgradering av komponenter med tilstandsgrad 3. Disse komponentene er vurdert å være i så dårlig forfatning og representerer en uholdbar situasjon som krever utbedringer i løpet av relativt kort tid. Disse tiltakene, og tilhørende kostnadsestimater, kan oppfattes som MÅ-tiltak og bør normalt gjennomføres innenfor en periode på ca 5 år (hva som vurderes å være riktig tidshorisont avhenger av kritikalitet; fare for følgeskader, driftsstans osv) Kostnader knyttet til oppgradering av komponenter med tilstandsgrad 2. Disse komponentene er vurdert å ha en tilstand som tydelig indikerer at utbedringer må påregnes på sikt, dvs. de vurderes ikke lengre som gode nok. De nødvendige tiltakene, og tilhørende kostnadsestimater, som er vurdert i denne kategorien kan oppfattes som BØR-tiltak og må vurderes med tanke på å forhindre ytterligere nedbrytning med de evt. kostnadskonsekvenser det måtte medføre. Det påpekes at det vil vare individuelle forskjeller mellom komponentene i hvilken grad det kan være forsvarlig å la nedbrytningen fortsette til tilstandsgrad 3 oppnås ( bruke opp komponentene ). I denne sammenheng er kostnadsestimatet basert på at samtlige komponenter utbedres i den stand de er i pr i dag. Tiltakene bør normalt gjennomføres innenfor en tidshorisont på 10 år /tah 6. april 2011 Side 25 av 33

26 Oppsummert er det i dette notatet beregnet følgende kostnadsestimater: MÅ-tiltak, dvs. oppgradering av komponenter med kartlagt tilstandsgrad 3 + BØR-tiltak, dvs. oppgradering av komponenter med kartlagt tilstandsgrad 2 = Samlede oppgraderingskostnader Det påpekes at kostnadsestimatene for utbedring naturligvis vil være høyere jo dårligere tilstanden er. Det vil si at kostnaden er høyere ved tilstandsgrad 3 (stor grad av utskiftning) enn tilstandsgrad 2 (delvis utskiftning og/eller ekstraordinært vedlikehold). Det påpekes videre at oppgraderingsbehovet må ses i sammenheng med normalt, planlagt vedlikehold og at det ved å betrakte gjennomføring av utbedringer over tid (her 0 10 år), vil kunne medføre nedbrytning/forringelse av øvrige komponenter som pr i dag vurderes som tilfredsstillende, slik at de blir utilfredsstillende/dårlig innenfor perioden. Tiltak knyttet til disse komponentene vil da komme i tillegg til estimatene gitt her. Estimert oppgraderingsbehov er å oppfatte som totale prosjektkostnader i henhold til NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt. Det vil si at alle kostnader også inkluderer mva. Presenterte oppgraderingsbehov omfatter ikke eventuell oppgradering eller utbedring av dårlig tilstand på grunn, fundamenter og bæresystem. Årsaken er knyttet til stor variasjon/kompleksitet i utbedring av slike forhold og det er dermed vanskelig å generalisere nødvendige tiltak for utbedring og dermed å angi en forventet erfaringskostnad. 5.2 Samlet estimert teknisk oppgraderingsbehov På bakgrunn av de opplysninger og beregningsmetode som er omtalt i kapittel 5.1. har Multiconsult estimert følgende kostnader knyttet til teknisk oppgradering av den samlede bygningsporteføljen: Estimert teknisk oppgraderingsbehov. MÅ-tiltak (0-5 år): Estimert teknisk oppgraderingsbehov. BØR-tiltak (0-10 år): Samlet estimert teknisk oppgraderingsbehov: ca 675 mill kr ca 935 mill kr ca mill kr Fordelt flatt på hele bygningsporteføljen tilsier estimert kostnadsbehov henholdsvis ca kr/m2 for MÅ-tiltakene, kr/m2 for BØR-tiltakene som til sammen blir ca kr/m2. I tabell 10 og diagram 13 fremkommer de samme estimatene fordelt pr helseforetak. (Det gjøres oppmerksom på at samlet oppgraderingsbehov kan ha mindre avvik, dette skyldes at det er rundet av til nærmeste 10 millioner eller nærmeste 100 kr for henholdsvis totalbeløp i kr og kr/m2.) /tah 6. april 2011 Side 26 av 33

27 Lokasjon Bruttoareal [m2] "MÅ-tiltak" 0-5 år Tabell 10: Estimert teknisk oppgraderingsbehov pr lokasjon Oppgraderingsbehov i mill kr "BØR-tiltak" 6-10 år Samlet Samlet [kr/m2] Asker og Bærum Bjerketun Blakstad sykehus Bærum sykehus Dr. Høsts vei Hvalstadåsen Sikta Buskerud Fjellbrott BUPA Frognerlia ARP Haugesgate ARP Hokksund BUPA, Lerberg Lier Sykehuset Buskerud Thorsberg DPS Valbrottveien Habilitering Valbrottveien Ungdomsenhet Kongsberg Kongsberg Ringerike Hallingdal sjukestugu Ringerike sykehus Samlet /tah 6. april 2011 Side 27 av 33

28 Bjerketun Blakstad sykehus Bærum sykehus Dr. Høsts vei Hvalstadåsen 6 Sikta Mill kr Kr/m2 Fjellbrott BUPA Frognerlia ARP Haugesgate ARP Hokksund BUPA, Lerberg Lier Sykehuset Buskerud Thorsberg DPS Valbrottveien Habilitering Valbrottveien Ungdomsenhet Kongsberg Hallingdal sjukestugu Ringerike sykehus Asker og Bærum Buskerud Kongsberg Ringerike "MÅ-tiltak"(0-5 år). Mill kr "BØR-tiltak" (6-10 år). Mill kr "MÅ-tiltak". Kr/m2 "BØR-tiltak". Kr/m2 Diagram 13: Estimert teknisk oppgraderingsbehov pr lokasjon 5.3 Usikkerhet og følsomhet Som det fremgår av metoden knytter det seg usikkerheter til presenterte tallstørrelser. Det er samtidig stor sannsynlighet for at eventuelle over-/undervurderinger vil ha motvirkende effekt og virke eliminerende på hverandre, som innebærer at usikkerheten er større jo mindre arealmengde som er vurdert (og presentert i tabellene). De største usikkerhetene knytter seg til det overordnede detaljeringsnivået på kartlegging, angivelsen av tilstandsgrader, metodens generalisering av bygningstyper/funksjonstyper og prisnivå. En antatt samlet treffsikkerhetsmargin på ± 15 % for hele porteføljen vil gi forventet intervall for samlet oppgraderingsbehov på mill kr. Estimert behov for oppgradering er beheftet med en viss usikkerhet. Usikkerheten øker med avtagende areal. Det vil si at usikkerheten ved estimatene i tabellene er størst for lokasjonene/bygningene med minst areal /tah 6. april 2011 Side 28 av 33

29 5.4 Kommentarer til estimert oppgraderingsbehov Avslutningsvis kommenteres et par forhold i forbindelse med presentert oppgraderingsbehov: Overlapp med vedlikehold Som påpekt må oppgraderingsbehovet sees i sammenheng med det normale vedlikeholdet i samme periode. Årsaken er at de komponenter som per i dag har dårligst tilstand, normalt også vil være prioriterte og planlagte oppgaver i kommende års vedlikeholdsplaner. Det betyr samtidig at det vil være normalt at bygningsporteføljer har en viss grad av oppgraderingsbehov i form av normale, kommende års vedlikeholdstiltak. På bakgrunn av foreliggende kartlegging er det ikke mulig å angi andel av oppgraderingsbehov som overlapper med det planlagte vedlikeholdet, da dette vil avhenge av vedlikeholdsbudsjetter og hvilke tiltak som prioriteres. Ved bruk av normtall tilsier en bygningsportefølje på ca kvadratmeter et årlig vedlikeholdsbehov i størrelsesorden mill kr. Sett over tilsvarende periode som anslått som en fornuftig tidshorisont for oppgradering på ti år, tilsvarer således et normalt vedlikehold mill kr, hvor en betydelig andel vil inngå i presentert oppgraderingsbehov. Uavhengig av andel overlapp med normalt vedlikehold har kartleggingen avdekket et behov for ekstraordinære tiltak/bevilgninger dersom den aktuelle bygningsmassen skal heves til det ambisjonsnivået som er lagt til grunn her (MÅ + BØR + nye behov i perioden). Bevisst unnlatelse av vedlikehold og oppgradering I større bygningsporteføljer vil det være naturlig at enkeltbygninger bevisst ikke vedlikeholdes eller oppgraderes og således fremstår med utilfredsstillende teknisk tilstand. Typiske årsaker kan være at bygninger per i dag står tomme og fremtidig bruk er usikker, det kan være beslutninger om utfasing, kondemnering eller annen avhending på kort sikt eller ønske om å gjennomføre oppgraderinger, samtidig med annen forestående ombygging og/eller utbygging (for eksempel med nye brukere eller endret funksjon). Dette betyr at hele oppgraderingsbehovet nødvendigvis ikke kan tilskrives mangel på ressurser eller annen forsømmelse, men kan være en konsekvens av bevisste valg. Ambisjonsnivå Valg av ambisjonsnivå for teknisk tilstand i porteføljen er avgjørende for estimert oppgraderingsbehov. Ambisjonsnivå kan variere ut fra type virksomhet og bygningsmassens formål. For å gi gode rammebetingelser for helsevirksomheten, samt en målsetning om en verdibevarende, effektiv og riktig bygningsmessig drift, er Multiconsult av den oppfatning at valgt ambisjonsnivå (TG1) vil være riktig. Det vil si at lover og forskrifter er oppfylt og bygningsmassen fremstår med generell god tilstand /tah 6. april 2011 Side 29 av 33

Tilstandsbarometeret 2013

Tilstandsbarometeret 2013 Tilstandsbarometeret 2013 Frogn kommune OPPDRAG Kartleggingsdugnad 2013 EMNE Tilstand og vedlikeholdsstatus i kommunal og fylkeskommunal bygningsmasse DOKUMENTKODE 124829-TVF-RAP-001-215 Med mindre annet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08

Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08 SAK NR 026-2008 NR 3 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 3.1: TILSTANDSVURDERING AV BYGNINGSMASSEN I

Detaljer

VEDLEGG 1 METODEBESKRIVELSE

VEDLEGG 1 METODEBESKRIVELSE VEDLEGG 1 METODEBESKRIVELSE 1 Metodebeskrivelse 1.1 Verktøyet multimap multimap er et verktøy som er utviklet av Multiconsult, for enkelt å samle og analysere relevant bygningsinformasjon på en ressurseffektiv

Detaljer

Kartlegging av bygningsmassen ved Helse Finnmark HF

Kartlegging av bygningsmassen ved Helse Finnmark HF R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Helse Nord RHF Kartlegging av bygningsmassen ved Helse Finnmark HF Helse Nord RHF Dato: 16. Januar 2012 Oppdrag / Rapportnr. 1 2 1 4 6 9 / 2 Tilgjengelighet

Detaljer

Formålet med kartleggingen av eiendomsporteføljen

Formålet med kartleggingen av eiendomsporteføljen Formålet med kartleggingen av eiendomsporteføljen Fremskaffe et bilde av nåsituasjon med tanke på teknisk tilstand og tilpasningsdyktighet, både ved de enkelte lokasjonene og for helseforetaket som helhet.

Detaljer

Kartlegging av kommunens skoler

Kartlegging av kommunens skoler RAPPORT Kartlegging av kommunens skoler Teknisk tilstand, teknisk oppgraderingsbehov og tilpasningsdyktighet OPPDRAGSGIVER EMNE multimap-kartlegging DATO / REVISJON: 22. mai 2015 DOKUMENTKODE: 127453-RIFDV-RAP-001

Detaljer

Igangsetting av idéfase for Nye Hammerfest sykehus

Igangsetting av idéfase for Nye Hammerfest sykehus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1971 Anne Grethe Olsen Hammerfest, 19.10.2015 Saksnummer 87/2015 Saksansvarlig: Utviklingssjef Anne Grethe Olsen Møtedato: 28. oktober

Detaljer

Bygningsmessig kartlegging

Bygningsmessig kartlegging R a p p o r t Oppdrag: Helse Fonna HF bmoppdragsnavn1 bmemne1 Emne: bminit1 Rapport: 29. april 2011 Oppdragsgiver: Nåsituasjonsanalyse Helse Fonna HF Dato: 1. November 2011 Oppdrag / Rapportnr. 1 2 1 8

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Hva er MultiMap? Metode for kartlegging av bygningsporteføljer. Eksempler på resultater

Innholdsfortegnelse. Hva er MultiMap? Metode for kartlegging av bygningsporteføljer. Eksempler på resultater 1 MultiMap Innholdsfortegnelse Hva er MultiMap? Metode for kartlegging av bygningsporteføljer Eksempler på resultater 2 Hva er MultiMap? Formål, de ulike modulene, litt historikk og oversikt over kartlagte

Detaljer

Multimap Prinsipper og resultat av kartlegging i 2012

Multimap Prinsipper og resultat av kartlegging i 2012 Multimap Prinsipper og resultat av kartlegging i 2012 Møte i Byggruppen for utviklingsplan 2030 16. januar 2012 Teknisk sjef Øystein Tharaldsen Hva er Multimap? Web-basert verktøy og systematikk for å

Detaljer

Vedlikeholdsetterslepet i vegsektoren

Vedlikeholdsetterslepet i vegsektoren Vedlikeholdsetterslepet i vegsektoren Rapport for Tromsø kommune Gjennom deltagelse i prosjektet Vedlikehold i vegsektoren, som er gjennomført i regi av KS - Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon,

Detaljer

Vedlikeholdsetterslep i vegsektoren. Tilstand og teknisk oppgraderingsbehov. KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Vedlikeholdsetterslep i vegsektoren. Tilstand og teknisk oppgraderingsbehov. KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon FoU Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Vedlikeholdsetterslep i vegsektoren Tilstand og teknisk oppgraderingsbehov Hovedsammendrag KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Kartlegging av eid bygningsmasse

Kartlegging av eid bygningsmasse RAPPORT Kartlegging av eid bygningsmasse Teknisk tilstand og teknisk oppgraderingsbehov, tilpasningsdyktighet og felles infrastruktur og områdeforhold OPPDRAGSGIVER EMNE multimap-kartlegging DATO / REVISJON:

Detaljer

Kartlegging av bygningsmassen

Kartlegging av bygningsmassen RAPPORT Kartlegging av bygningsmassen Teknisk tilstand OPPDRAGSGIVER EMNE Kartlegging av teknisk tilstand DATO / REVISJON: 22. februar 2017/ 01 DOKUMENTKODE: 130119-TVR-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 10.05.16 Sak nr: 022/2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Henry Dallager Vedlikeholdsbehov for bygg- og tekniske anlegg de neste 10 år Hensikten med saken: Orientere

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Bygningsstatus og videre planer for bygningsmassen ved ST Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 91-2014 Eiendomssjef Einar Ramsli/ Økonomidirektør

Detaljer

Topprapport for teknisk tilstand

Topprapport for teknisk tilstand Topprapport for teknisk tilstand Helse Midt-Norge RHF Mai 2017 Innledning multiconsult.no Bakgrunn Bestilling fra Helse Midt-Norge RHF Samarbeid med alle underliggende helseforetak Formål Danne overordnet

Detaljer

Oppdatert kartlegging av bygningsmassen

Oppdatert kartlegging av bygningsmassen RAPPORT Oppdatert kartlegging av bygningsmassen Teknisk tilstand OPPDRAGSGIVER EMNE Kartlegging av teknisk tilstand DATO / REVISJON: 25.april 2017/ 01 DOKUMENTKODE: 130293-TVF-RAP-001 Denne rapporten er

Detaljer

Teknisk tilstand ved Møre og Romsdal

Teknisk tilstand ved Møre og Romsdal RAPPORT Teknisk tilstand ved Møre og Romsdal Teknisk tilstand 2016 Videregående skoler i Møre og Romsdal OPPDRAGSGIVER EMNE Kartlegging av teknisk tilstand DATO / REVISJON: 16. februar 2017/ 00 DOKUMENTKODE:

Detaljer

Kartlegging av teknisk tilstand Helse Nord- Trøndelag HF

Kartlegging av teknisk tilstand Helse Nord- Trøndelag HF RAPPORT Kartlegging av teknisk tilstand Helse Nord- Trøndelag HF OPPDRAGSGIVER Helse Nord-Trøndelag HF EMNE Kartlegging av teknisk tilstand DATO / REVISJON: 9.desember 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 129993-TVF-RAP-001

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kartlegging av bygningsmassen

Kartlegging av bygningsmassen RAPPORT Kartlegging av bygningsmassen Teknisk tilstand OPPDRAGSGIVER EMNE Kartlegging av teknisk tilstand DATO / REVISJON: 30.okt 2017/ 02 DOKUMENTKODE: 130649-TVF-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold

Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold Formannskapet 08.03.2016 Eiendomsdirektør Kristine Hjellup Horne Enhetssjef Eiendomsforvaltning Bjørn Fredrik Kristiansen Bakgrunn Eiendomsstrategi

Detaljer

Kartlegging av Solneset skole - Paviljongen, Tromsø kommune

Kartlegging av Solneset skole - Paviljongen, Tromsø kommune RAPPORT Kartlegging av Solneset skole - Paviljongen, Tromsø kommune Teknisk tilstand og tilpasningsdyktighet OPPDRAGSGIVER Tromsø kommune EMNE Tilstandsvurdering ved hjelp av multimapkartlegging DATO /

Detaljer

2 Fremgangsmåte Kontroll og eventuell service initieres av oppdragsgivers kontaktperson angitt i bilag 4.

2 Fremgangsmåte Kontroll og eventuell service initieres av oppdragsgivers kontaktperson angitt i bilag 4. Leveransebeskrivelse 1 Omfang Kontroll av håndslokkere og brannslanger Service eller utskifting av håndslokkere 2 Fremgangsmåte Kontroll og eventuell service initieres av oppdragsgivers kontaktperson angitt

Detaljer

Kartlegging og vurdering av skolebygg. 1 04.03.08 21 akl anek anl akl Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Kartlegging og vurdering av skolebygg. 1 04.03.08 21 akl anek anl akl Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av Rapport Oppdrag: Emne: Stokke kommune Rapport: Oppdragsgiver: Stokke kommune Dato: 4. mars 2008 Oppdrag / Rapportnr. 117796 / Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Anne Kathrine Larssen, Anette Kampesæter

Detaljer

Tilstandsbasert vedlikehold og vedlikeholdsplanlegging

Tilstandsbasert vedlikehold og vedlikeholdsplanlegging Tilstandsbasert vedlikehold og vedlikeholdsplanlegging Anne Kathrine Larssen Rådgiver Eiendomsledelse og FM Tema i dag Hvorfor Helseforetakenes oppgraderingsbehov Konsekvenser Hva Begreper og definisjoner

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader.

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader. Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/1406-1 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG OG EIENDOMMER Vedlegg: Forslag til vedlikeholdsplan 2014-2017.

Detaljer

Vedlegg til styresak Investeringsbudsjett utdrag fra styresak ØLP , kap.3 side

Vedlegg til styresak Investeringsbudsjett utdrag fra styresak ØLP , kap.3 side Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 Vedlegg til styresak 013-2014 Investeringsbudsjett 2014 - utdrag fra styresak 042-2013 ØLP 2014-2017, kap.3 side 16-19. Investeringer Overordnet vurdering De store

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 12.04.2016 15/153354 16/52286 Saksbehandler: Liv Birgit Hansteen Saksansvarlig: Kristine Hjellup Horne Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Hjelset

Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Hjelset Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i 0-alternativet Hjelset 0-alternativet Foreløpig Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 2. METODE OG

Detaljer

Tilstandsbarometeret 2013

Tilstandsbarometeret 2013 Tilstandsbarometeret 2013 Kommunal og fylkeskommunal sektor OPPDRAG Kartleggingsdugnad 2013 EMNE Tilstand og vedlikeholdsstatus i kommunal og fylkeskommunal bygningsmasse DOKUMENTKODE 124829-TVF-RAP-001

Detaljer

Kartlegging av teknisk tilstand Sørlandet Sykehus HF 2016

Kartlegging av teknisk tilstand Sørlandet Sykehus HF 2016 RAPPORT Kartlegging av teknisk tilstand Sørlandet Sykehus HF 2016 OPPDRAGSGIVER Sørlandet Sykehus HF EMNE Kartlegging av teknisk tilstand DATO / REVISJON: 26.januar 2017 / 01 DOKUMENTKODE: 129701-TVF-RAP-001

Detaljer

Vedlikeholdsetterslepet langs kommunale veier

Vedlikeholdsetterslepet langs kommunale veier Vedlikeholdsetterslepet langs kommunale veier KS FoU-Prosjekt nr. 154018 Om prosjektet Multiconsult og Analyse & Strategi har på oppdrag fra KS kartlagt tilstanden på det kommunale veinettet - Oppdatering

Detaljer

Bygningsmessig Utviklingsplan

Bygningsmessig Utviklingsplan 1 / 58 Bygningsmessig Utviklingsplan GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Alida B. Kjellsen Hovedprosjektleder 23. mai 2016 Side 1 av 58 Innhold 2 / 58 1 SAMMENDRAG 6 2 INNLEDNING 9 2.1 BAKGRUNN 9 3 OVERORDNEDE

Detaljer

Tilstandskartlegging - MultiMap. Kartlegging av teknisk tilstand og tilpasningsdyktighet Hordaland Fylkeskommune

Tilstandskartlegging - MultiMap. Kartlegging av teknisk tilstand og tilpasningsdyktighet Hordaland Fylkeskommune R a p p o r t Oppdrag: Emne: Oppdragsgiver: Tilstandskartlegging - MultiMap Kartlegging av teknisk tilstand og tilpasningsdyktighet Dato: 30. mars 2012 Oppdrag / Rapportnr. 1 2 3 0 0 6 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

Tilstandsanalyse for kommunens bygningsmasse.

Tilstandsanalyse for kommunens bygningsmasse. Tilstandsanalyse for kommunens bygningsmasse. Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn for arbeidet... 2 3. Forventninger og målsetting for arbeidet... 3 4. Metode... 4 5. Tidligere gjennomførte registreringer...

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424:2012

NORSK STANDARD NS 3424:2012 NORSK STANDARD NS 3424:2012 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Angir krav til hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og

Detaljer

NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk

NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk 29. Mai 2013 NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk 2012-VERSJONEN - HVA ER NYTT? MERETE H. MURVOLD, STANDARD NORGE Hva får du høre om? 1. STANDARDER FOR TILSTANDSANALYSER 2. NS 3424 BAKGRUNN OG SYSTEMATIKK

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak.

Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak. Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak FSTL 2010 16 Juni av Elin S. Berggren Organisasjon Regjering HSØ RHF OUS

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 107/ Trykte vedlegg: 1. Innspill fra Brukerutvalget og foretakstillitsvalgte

Styret ved Vestre Viken HF 107/ Trykte vedlegg: 1. Innspill fra Brukerutvalget og foretakstillitsvalgte Saksfremlegg Navn på enheter i VestreViken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 21.09.10 Jo Heldaas 905 71 700 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 107/2010 30.09.10 Trykte

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL UTVIKLINGSPLAN

HELSE MØRE OG ROMSDAL UTVIKLINGSPLAN Kristiansund Molde Ålesund HELSE MØRE OG ROMSDAL UTVIKLINGSPLAN Volda Mulighetsstudier September 2012 INNHOLD: Dagens situasjon 2012... 03 Løsningsmodell 0... 09 Løsningsmodell 1A... 23 Løsningsmodell

Detaljer

Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS

Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS Hvorfor er godt vedlikehold viktig? Bedre tjenester og bedre arbeidsmiljø Langsiktig bedre økonomi for kommunene Bedre omdømme for

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13

Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13 Ås kommune Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13 Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/01351-1 Behandlingsrekkefølge

Detaljer

Oppgradering. Mars 2010 Svein Bjørberg & Anders-Johan Almås

Oppgradering. Mars 2010 Svein Bjørberg & Anders-Johan Almås Oppgradering Mars 2010 Svein Bjørberg & Anders-Johan Almås 1 Oppgradering hva er det? Noen vanlige uttrykk Rehabilitering sette i stand uten å endre Restaurering tilbakeføre til en bestemt tidsepoke. Ikke

Detaljer

Rapportering av avvik etter eksterne tilsyn til Helse Sør-Øst 2010 Vestre Viken HF versjon 1.3 190111

Rapportering av avvik etter eksterne tilsyn til Helse Sør-Øst 2010 Vestre Viken HF versjon 1.3 190111 Rapportering av etter eksterne tilsyn til Helse Sør-Øst 2 Vestre Viken HF versjon.3 9 Helsetilsyn Pasientrettighetsen Helsepersonelen Spesialisthelsetjenesteen Lov om psykisk helsevern Smittevernen Lov

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Styrking av vedlikehold av kommunale bygninger Arkivsaksnr.: 10/35925

Saksframlegg. Trondheim kommune. Styrking av vedlikehold av kommunale bygninger Arkivsaksnr.: 10/35925 Styrking av vedlikehold av kommunale bygninger Arkivsaksnr.: 10/35925 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret tar saken til orientering. ::: Sett inn

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Basert på Oslo universitetssykehus

Detaljer

Vedlegg 4. Rapport fra arbeidsgruppe 4: Strategisk eiendomsutvikling

Vedlegg 4. Rapport fra arbeidsgruppe 4: Strategisk eiendomsutvikling Vedlegg 4 Rapport fra arbeidsgruppe 4: Strategisk eiendomsutvikling Versjon: 1.0 Status: Godkjent Dato: 26. september 2011 Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Bakgrunn og formål med strategisk eiendomsutvikling...

Detaljer

Investeringsbehov Senario 2

Investeringsbehov Senario 2 1 / 15 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 1 av 15 2 / 15 Innhold 1 SAMMENDRAG 2 INNLEDNING 2.1 BAKGRUNN 2.2 KORT BESKRIVELSE AV SENARIOET 2.3 FORMÅL MED VURDERING AV INVESTERINGSBEHOVET 2.4 KOMPONENTER

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 032-2013 VESTRE VIKEN HF AVHENDING AV HSS-BYGGET, DEL AV HALLINGDAL SJUKESTUGU (GNR. 110, DEL AV BNR. 513 I ÅL KOMMUNE)

Detaljer

Kommunale bygg og vedlikeholdsetterslep

Kommunale bygg og vedlikeholdsetterslep Kommunale bygg og vedlikeholdsetterslep - Bygningsvedlikehold i kommunesektoren status, årsaker og mulige løsninger Svein Hagen (SST), Faggruppen for eiendom, bygg og anlegg. Etterslep hva mener vi med

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

Budsjett Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff

Budsjett Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff Budsjett 2011 Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff 13.12.2010 Hva er Vestre Viken HF? Vestre Viken helseforetak ble etablert 1. juli 2009 Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus, Sykehuset Asker og Bærum

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 10. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Prosjektdirektør Vedlegg: Ingen SAK 7/2010 KARTLEGGING AV BYGNINGSMASSEN VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG.... 3 GENERELT.... 4 ALT.1. STRUKTUR

Detaljer

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT 1 NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Langtidsplanen for vedlikehold, rehabilitering og utvikling av NTNUs bygninger

Detaljer

N o t a t M U L T I C O N S U L T. Teknisk tilstand, bygningsstruktur og egnethet i bruk. Sammendrag: Sammendraget fremkommer på side 2 4.

N o t a t M U L T I C O N S U L T. Teknisk tilstand, bygningsstruktur og egnethet i bruk. Sammendrag: Sammendraget fremkommer på side 2 4. N o t a t Oppdrag: Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal HF Dato: 2. juli 2010 Emne: Teknisk tilstand, bygningsstruktur og egnethet i bruk Oppdr.nr.: 119857 Til: Helse Midt Norge RHF Nils Arne Bjordal Kopi:

Detaljer

Revisjon 6 1.2.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Beregning av investeringsbehov i ulike scenarier

Revisjon 6 1.2.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Beregning av investeringsbehov i ulike scenarier Revisjon 6 1.2.2012 Sykehuset Innlandet HF Strategisk fokus 2025 i ulike scenarier Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0 Utarbeidet etter møte m T. Strøm 3.11.11 1 Bearbeidet

Detaljer

Konseptrapport Vestre Viken HF. Nytt Vestre Viken sykehus

Konseptrapport Vestre Viken HF. Nytt Vestre Viken sykehus Konseptrapport Vestre Viken HF Nytt Vestre Viken sykehus Prosjektinformasjon Prosjekt Fase Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektteam Prosjekt Nytt Vestre Viken sykehus Konseptfase Administrerende direktør

Detaljer

Jeg ber om at vedlagte brev blir vidreformidlet til styreleder, dirketør og styremedlemmer i HSØ På forhånd takk John Kjekshus

Jeg ber om at vedlagte brev blir vidreformidlet til styreleder, dirketør og styremedlemmer i HSØ På forhånd takk John Kjekshus Fra: Sendt: 8. juni 2017 23:16 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Brev til styreformann Anne Kristin Olsen og direktør Cathrine Lofthus, HSØ Vedlegg: 170605 VVHF juni 2017 (4).docx;

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand. 1. Styret tar den fremlagte rapporten Nytt bygg for ARA poliklinikk

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand. 1. Styret tar den fremlagte rapporten Nytt bygg for ARA poliklinikk Arkivsak Dato 06.10.2016 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 13.10.2016 Sak nr 078-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/6 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 20.11.2008 N-99.1 08/24606 08/95196 Saksbehandler: Inger-Marie Nygård Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Eierstyring og eiendom

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Arealplan for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik risikoreduserende tiltak, oppfølging av styresak Sakspapirene var ettersendt.

Arealplan for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik risikoreduserende tiltak, oppfølging av styresak Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 22.3.2012 Styresak 36-2012 Arealplan for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik risikoreduserende tiltak, oppfølging av

Detaljer

Overordnet utviklingsplan

Overordnet utviklingsplan RAPPORT Overordnet utviklingsplan OPPDRAGSGIVER Møre og Romsdal fylkeskommune EMNE Utarbeidelse av utviklingsplan for Møre og Romsdal fylkeskommune DATO / REVISJON: Februar 2016 / 00 Denne rapporten er

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 19. august 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: 1. Brev fra Arbeidstilsynet av 18.07.2011 Vedtak om pålegg 2.

Detaljer

Vedlikehold i kommunesektoren

Vedlikehold i kommunesektoren Rapport Vedlikehold i kommunesektoren Fra forfall til forbilde 117749/anl Side 2 av 31 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...5 2. Innledning...9 2.1 Oppgaven...9 2.2 Rapportstruktur...9 3. Metode...10 3.1

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen Vestre Viken HF 3004 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/99 EBG.. 31 02 30 30 H10 10.05.2013 Høring - Utviklingsplan for Vestre Viken helseforetak

Detaljer

Oppgradering av Osloskolene

Oppgradering av Osloskolene Oppgradering av Osloskolene NBEF, 30. mai 2013 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter ca. 1,3 millioner m², 180 skoler,

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Notat Oppfølging av stråleterapikapasitet i Helse Sør-Øst, analyse av pasientreiser og

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Ingen SAK 161/2010: ORIENTERINGSSAK: NEDSKRIVNING

Detaljer

Avvik med ref. lov. avvik

Avvik med ref. lov. avvik Rapportering av etter eksterne til Helse Sør-Øst,.halvår 2, Vestre Viken HF 9.. Rød skrift = 2 Helse Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Spesialisthelsetjenesteloven Lov om psykisk helsevern Smittevernloven

Detaljer

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren Tilstanden for kommunenes bygninger og kirkene Andel som har svart tilfredsstillende eller bedre

Detaljer

Etterslepet - hva snakker vi om?

Etterslepet - hva snakker vi om? NBEF - Storefjell, 14. april 2008 Etterslepet - hva snakker vi om? Vedlikeholdsstatus for offentlige bygg Per T. Eikeland prosjektleder for Statens bygningstekniske etat side 1 disposisjon Tilstanden for

Detaljer

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014

Detaljer

Overordnet vedlikeholdsplan for Ullernfaret Grendelag

Overordnet vedlikeholdsplan for Ullernfaret Grendelag Overordnet vedlikeholdsplan for Ullernfaret Grendelag 1. versjon våren 2013 Innhold 1 Innledning... 3 2 Asfaltering av gangveier og parkeringsplasser... 3 3 Utbedring eller gjenoppbygging av utvalgte garasjerekker...

Detaljer

Nytt akuttsjukehus Helse Møre og Romsdal

Nytt akuttsjukehus Helse Møre og Romsdal Konsekvensutredning Nytt akuttsjukehus Helse Møre og Romsdal Nullalternativet Side 1 Revisjon Revisjon gjelder Godkjent Dato Prosjektnummer 14920 MRØ Dokumenttittel: Revidert, mindre justeringer MRØ 28.05.2014

Detaljer

Kvalitetssikring av framtidens OUS, idefase med konkretisering etter høring

Kvalitetssikring av framtidens OUS, idefase med konkretisering etter høring TVERRFAGLIG RÅDGIVNING MED HØY KOMPETANSE TIL BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSMARKEDENE Kvalitetssikring av framtidens OUS, idefase med konkretisering etter høring Presentasjon for styringsgruppen 18.1.2016

Detaljer

Sykehusbygg: Teknologi og medisinske innovasjoner utfordrer planleggerne Strategisk eiendomsledelse med hovedvekt på offentlig sektor

Sykehusbygg: Teknologi og medisinske innovasjoner utfordrer planleggerne Strategisk eiendomsledelse med hovedvekt på offentlig sektor Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sykehusbygg: Teknologi og medisinske innovasjoner

Detaljer

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk Tilstandsanalyse NS-EN 16096 Vedlikeholdsstrategi for Museumssektoren 6.6.13 Håvard Christiansen Enhetlig forvaltning av 14 nasjonale festninger og 22 grensebefestninger

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424

NORSK STANDARD NS 3424 NORSK STANDARD NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Definerer hvilke elementer som skal inngå 2. Definisjoner 2.1 Konsekvensgrad 2.2 Svikt 2.3 Symptom 2.4 Tilstand 2.5

Detaljer

Nytt sykehus i Buskerud prosess og foreslått løsning november 2007. NSH-seminar 030408 Svein Jacobsen, tidligere prosjektleder NSG2010

Nytt sykehus i Buskerud prosess og foreslått løsning november 2007. NSH-seminar 030408 Svein Jacobsen, tidligere prosjektleder NSG2010 Nytt sykehus i Buskerud prosess og foreslått løsning november 2007 NSH-seminar 030408 Svein Jacobsen, tidligere prosjektleder NSG2010 Lier 21.725 Røyken 17.280 Hurum 8.799 = 47.804 Sande Svelvik 14.181

Detaljer

UTSKIFTING OG UTVIKLINGS PROSESSEN

UTSKIFTING OG UTVIKLINGS PROSESSEN UTSKIFTING OG UTVIKLINGS PROSESSEN ARBEIDSPROSESS OG ORGANISERING 3 JUNI 2013 HÅKON KVÅLE GISSINGER SENIORRÅDGIVER, RAMBØLL SEKSJON FM UTSKIFTING OG UTVIKLINGSPROSESSEN Vi har fått status for mange som

Detaljer

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!)

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) av Ellen Bodsberg 1 Organisering BFEE = Byrådsavdeling for Finans, eiendom og Eierskap = Etat for bygg og eiendom EBE EFU = Etat for Utbygging Direktør

Detaljer

Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012

Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012 Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012 Formål og hovedmål Bystyret har vedtatt følgende formål og hovedmål for Boligbygg: Foretaket

Detaljer

RAPPORT. Tilstandsrapport Tusenhjemmet. Bodø

RAPPORT. Tilstandsrapport Tusenhjemmet. Bodø RAPPORT Tilstandsrapport Tusenhjemmet Bodø 29.08.15 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 BESKRIVELSE AV OBJEKTET... 1 1.2 GENERELT OM TILSTANDSANALYSEN... 2 1.3 ANBEFALT FDV-NIVÅ... 2 1.4 INVOLVERTE

Detaljer

Velkommen til Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter

Velkommen til Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter Velkommen til Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter NBEF 29. og 30. mai 2013 Professor, FoU-leder Svein Bjørberg 1 Bakgrunn Siv.ing. Bygg fra NTNU 1973 Eksisterende bygg fra 1974 Ombygging,

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Vedlikeholdsstrategi

Drammen Eiendom KF. Vedlikeholdsstrategi Vedlikeholdsstrategi Vedtatt dato 14.12.2015 Vedlikeholdsstrategi VEDLIKEHOLDSTRATEGIENS PLASS I PLANHIERARKIET Bystrategi Drammen 2036 - Byvekst med kvalitet - Eierstrategi for s strategidokument Vedlikeholdsstrategi

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

Hva saken gjelder: BBB har i sin handlingsplan for 2013 som mål å gjennomføre tilstandsanalyse av boligmassen.

Hva saken gjelder: BBB har i sin handlingsplan for 2013 som mål å gjennomføre tilstandsanalyse av boligmassen. Dato: 3. desember 2013 BBB /13 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Tilstandsanalyse av BBB's boliger 2013 MORO BBB-16-201205551-2 Hva saken gjelder: BBB har i sin handlingsplan for 2013 som mål å

Detaljer

inattika Artikkel inattikas metode for risikohåndtering ved næringsbygg 03.11.2009, Sigurd Hopen inattika AS, Copyright 2009 Alle rettigheter

inattika Artikkel inattikas metode for risikohåndtering ved næringsbygg 03.11.2009, Sigurd Hopen inattika AS, Copyright 2009 Alle rettigheter inattika Artikkel inattikas metode for risikohåndtering ved næringsbygg 03.11.2009, Sigurd Hopen inattika AS, Copyright 2009 Alle rettigheter Risikovurdering av eiendommer med inattika Dokumentet beskriver

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/6 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.12.2010 N-99.1 08/24499 10/209438 Saksbehandler: Tore Justad Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Eierstyring og eiendom

Detaljer