Kulturnæringer i Drammen Kartlegging 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kulturnæringer i Drammen Kartlegging 2011"

Transkript

1 September2011 PROSJEKTRAPPORT KulturnæringeriDrammen Kartlegging2011 Forfattere:insamasv/NinaSolbergogKongstankenASv/ToreKristoffersen Oppdragsgiver:DrammenkommuneogBuskerudfylkeskommune

2 2 Forord DesisteårenehardetværtenøkendeinteressefornæringspotensialetikultursektoreniNorgeogi Europaforøvrig.DaDrammenkommunei2010vedtokåutredemuligheteneforåetableretkunst oggründersenter,blekartleggingavomfangogsammensetningavkulturnæringeninkluderti utredningsarbeidet.resultatetavkartleggingenblepresentertfornærings ogkulturkomiteeni Drammenkommuneden31.mai2011. KartleggingenavkulturnæringeniDrammeneriverksattisamarbeidmedBuskerudfylkeskommune. TilsvarendekartleggingergjennomførtiKongsbergitrådmedfylkeskommunensstrategiog handlingsplanforkulturnæringeneibuskerud( ). KartleggingenergjennomførtavToreKristofferseniKongstankenAS.NinaSolbergiinsamashar værtprosjektlederogbindeleddtildrammenkommuneogbuskerudfylkeskommune. KontaktpersonerhosfylkeskommunenharværtToneØsterdal.IDrammenkommuneharvårkontakt værtkarilien. Drammen/Kongsberg,september2011 NinaSolberg ToreKristoffersen insamas KongstankenAS

3 3 Metodisktilnærming ØstlandsforskningsførstekartleggingavkulturnæringeniNorgefra2004harlagtføringerfor hvordanbegrepetkulturnæringerblittforståttogbrukt.kartleggingenavkulturnæringeni Drammenomfatterannonse ogreklamevirksomheter,arkitektur,tryktemedier,design,film,fotoog spill,tvogradio,musikk,kunstneriskvirksomhetogkulturarv.kommunaleogfylkeskommunale bibliotekogmuseeromfattesikkeavdefinisjonen. Kartleggingenerbasertpådennæringskodensombenyttesvedregistreringi Brønnøysundregistrene.Dennæringsdrivendevelgerdennæringskodensombestbeskriver virksomhetenvedregistreringstidspunktet.dersomvirksomhetenendrerkarakter,ogkodenikke lengererdekkendeforvirksomheten,måbedriftseierselvmeldeendringtilbrønnøysund registeret. AllenæringskodeneerisamsvarmedEUsstandardfornæringskoder,ogsamsvarerogsåmed næringskodenesomblebenyttetiøstlandsforskningskartleggingfra2008.systematiseringen avvikernoefraanneespelienoganne BrittGransrapportomkulturnæringensbetydningfornorsk økonomisomerutarbeidetpåoppdragfranærings oghandelsdepartementet,ogoffentliggjorti september RapportentilEspelien/Granharetlavereantallkulturnæringsbedrifterenngrunnlagettil Østlandsforskning.GrunnenliggeriatenkeltebransjerertattutiEseliensogGransmateriale,men deharinkludertbransjerunderkunsthåndverksomikkevarmediøstlandsforskningsgrunnlag, samtklesdesignundergruppendesign.itilleggergalleriertattmedunderkunstneriskvirksomheti deresrapport.forskjellenmellomdetorapporteneerforeløpigeinnspilltilendebattomhvem kulturnæringsbedrifteneer.vivilavventediskusjonensomfølgerikjølvannetavrapportentil Espelien/Gran,førvigjørendringerivårtmateriale. NæringsdrivendesomutøversinvirksomhetiDrammen,mensomharregistrertvirksomhetenien annenkommune,erikketattmedikartleggingen.utøvendekunstneresomikkeharkunstnerisk virksomhetellerannenkulturellvirksomhetensomhovedinntekt,harsomregelikkeregistrert virksomhetenibrønnøysund,ogomfattesderforikkeavkartleggingen.allesomerregistrerti databasen,vilfåanledningtilselvåoppdateresinegenprofil.næringsdrivende/kunstneresom ikkeharregistrertvirksomhetenibrønnøysund foreksempelfordivirksomhetenharbegrenset omfang/girbegrensetinntekt vilogsåfåanledningtilåregistreresegidatabasen. 1 Memon publikasjonnr9/2011:kulturnæringensbetydningfornorskøkonomi.

4 4 Funn KartleggingenavvirksomhetenesomutgjørkulturnæringeniDrammenviserat1057slike virksomheterdrivernæringibyen 2.Kartleggingensierimidlertidingentingomdenenkelte virksomhetsomsetningogresultat,ellerhvorlengevirksomhetenhareksistert.detteertallsomkan framskaffesogleggesinnibasen. Denstørstegruppenregistrertenæringsdrivendeervirksomheterknyttettilproduksjonogutøvelse avmusikk(235virksomheter),etterfulgtavdesignere(127)ogfilm,video ogtv produksjon(121). Avkunstneresomarbeidermedvisuelleuttrykkerdetregistrert64virksomheter.Igruppen scenekunstnereerdetregistrert41virksomheter,ogigruppenlitteraturerdetregistrert52 virksomheter. KategoriseringengirdetteresultatetforDrammeninnendenenkeltebransje; Annonse,reklame 98bedrifter Reklamebyrå 92bedrifter Medieformidlingstjenester 6bedrifter Arkitektur 50bedrifter Arkitekttjenestervedrbyggverk 45bedrifter Landskapsarkitekter 5bedrifter Bibliotek,museum 5bedrifter Driftavarkiv 1bedrift Driftavkunst ogkunstindustrimuseer 1bedrift Driftavkulturhistoriskemuseer 1bedrift Driftavhistoriskestederogbygninger 2bedrifter Bøker,aviser,blader 101bedrifter Nyhetsbyråer 6bedrifter Produksjonavpapir 1bedrift Trykking(ikkeavis) 29bedrifter Forlagsvirksomhet 9bedrifter Ferdiggjøringfortrykkingogpublisering 24bedrifter Utgivelseavbøker 10bedrifter Utgivelseavaviser 10bedrifter Utgivelseavbladerogtidsskrifter 8bedrifter Engroshandelmedbøker,aviserogblader 2bedrifter Postordre/internetthandelmedbøker, 2bedrifter papirogblader Design 127bedrifter Grafiskogvisuellkommunikasjon 98bedrifter Interiørarkitekt, designog konsulent 29bedrifter Film,video,foto 121bedrifter Produksjonavfilm,videoogTV program 45bedrifter Etterarbeidknyttettilproduksjon 5bedrifter Fotografvirksomhet 66bedrifter Produksjonavkjemiskeprodukter 4bedrifter Filmframvisning 1bedrift 2 KartleggingenergjennomførtisamarbeidmedBuskerudfylkeskommune,ogblelagtframforkomiteeni notatsformden hererdetredegjortforbegrepsbrukogsammensetningenavdenenkeltebransje.

5 5 Kunsthåndverk 20bedrifter Produksjonavgull ogsølvvareroglign. 9bedrifter Butikkhandelmedgull ogsølvvarer 11bedrifter Musikk 44bedrifter Produksjonavmusikkinstrumenter 1bedrift Produksjonavogutgivelseavmusikkoglydopptak 11bedrifter Reproduksjonavinnspilteopptak 1bedrift Engroshandelmedplater,musikkogvideokasetter 2bedrifter Impressariovirksomhet 12bedrifter Butikkhandelmedinnspillingavmusikkogvideo 6bedrifter Butikkhandelmedmusikkinstrumenterognoter 4bedrifter Postordre/internetthandel 7bedrifter TV,radio 36bedrifter Radiokringkasting 8bedrifter Fjernsynskringkasting 3bedrifter Produksjonavelektronikktilhushold 2bedrifter Reparasjonavelektroniskogoptiskutstyr 2bedrifter Engroshandelmedradioogfjernsyn 5bedrifter Butikkhandelmedaudio ogvideoutstyr 10bedrifter Butikkhandelmedelektriskehusholdsapparater 6bedrifter Utøvendekunst 455bedrifter Utøvendekunstnere/underholdningmusikk 182bedrifter Utøvendekunstnere/underholdningscenekunst 37bedrifter Utøvendekunstnere/underholdnings virksomhetikkenevntannetsted 16bedrifter Tjenestertilknyttetunderholdningsvirksomhet 45bedrifter Selvstendigkunstneriskvirksomhet 64bedrifter innenvisuellkunst Selvstendigkunstneriskvirksomhetmusikk 9bedrifter Selvst.kunstneriskvirksomhetscenekunst 4bedrifter Selvst.kunstneriskvirksomhetlitteratur 52bedrifter Selvst.kunstneriskvirksomhetikkenevnt 3bedrifter Opplevelse,arrangement,aktivitetsarrangør 18bedrifter Driftavlokalertilknyttetkunstneriskvirksomhet 3bedrifter Undervisningikunstfag 21bedrifter Annenundervisninginnenkultur 1bedrift TOTALT 1057bedrifter Oversiktenesomfølgerviserhvilkebedriftersomerregistrertinnenhverbransjekategoriog bransjekode.viharvalgtågjengioversikteneipdf formatforågietbildeavhvilkeinformasjoner somprseptember2011,erregistrertidatabasen.



7 7!"#$"%&'%(&)*+%,--.&*/*,%!($.!$"% :999;*89:99<;*89:99= (+ )2A62B16446 CD4A2B16446 CD4A3EFF61 GA6B $6H6ID3 JJJ $KL6H MD132>3.L6132>3 -DNKHA6H6ID3.OD4A!"!! #$%&'()*+,-./+0 11!! &7&.8&-.)9+8&): 6&7&.8&-.)9+8&): 2"3; 3;"53"A: <+B$'B)$&-&C?$'.& #$%&'( 3;"53"A: &+$%&'(DB(+'$EFG(!"!5 #,-&C.)9C+,$')#C/'8&/8HC)IB)<&.'B, 1A;1;:125 9J&8&CB+8+)2; 9J&8&CB+8+)2; 2"!; 25A2!A"; <+B$'B)$&-&C 9C+,$')#,-&C. 9C+,$' 115A12"! +BC+,$'DG,$',&E,G!"!2 141:":A51 LG(',&MGCBN&'&,):5 OG.8MG/.);2;)PC+/&CQK+ 2"!! 25A25421 <+B$'B)$&-&C 1!!13":5 '8,EMC+B&DGCB+,'S&CE,&8!"!3 #C/'8&/8)#C,&)#)T+HB&C 1345!1221 LGCB&'C)UC++.)O$+..)4 LI=9?V=)U=##6)O*#66)4 2"33 25A2A3:: WWWE+C,&7+HB&CE,G <+B$'B)$&-&C #C,&)#,-C&+. T+HB&C +C,&E7+HB&CD+C/'8&/87+HB&CE,G!"!; #C/'8&/8)#8$&)<+7$ 1;421:33A 68KC(G&.)N&')45 68KC(G&.)N&')45 2"32 25AA!"4: WWWE8&B,&.8H&,E,G <+B$'B)$&-&C #8$& <+7$ 1551"252.8C&/&,D8&B,&.8H&,E,G!"!4 #C/'8&/8)XG..$+,-)#. 1AA!!2"!A Y'C/&B+8+)A OG.8MG/.)5:;)PC+B&C,&. 2"!4 25"1!1:; WWWE+C/'8&/ZG..$+,RE,G <+B$'B)$&-&C 9&'C XG..$+,- 0G.8D+C/'8&/ZG..$+,-E,G!"!: #C/'8&/8BCH00&,)<C+((&,)#. 1:1;23341 LGCB&'C)UC++.0$)4 LGCB&'C)UC++.0$)4 2"33 25A2A35" <+B$'B)$&-&C [+C$)?C'/ \8&,B&, ]C(+0G.8D+B-+.E,G!"!A #C/'8&/8/G(0+,'&8)#. 1212:2522 LG$$MHB+8+)34 LG$$MHB+8+)34 2"33 25A"11;" ^B&-+$ 0G.8D+C/'8&/8/G(0+,'&8E+.!"!1 #C/'8&/8/G,8GC&8)Y,G_.B+8&)!4)#. 1A!"3;"4A LG$$MHB+8+);! LG$$MHB+8+);! 2"33 1""34""2 WWWE+C/!4E,G <+B$'B)$&-&C `+,)akn',- P&C,8S&, 1""34""2 0G.8D+C/!4E,G!"5" 14""51!"" T+N,&B+8+)5 T+N,&B+8+)5 2"3" 25A24"AA LN&'8 +C/c,8N&'8D+C/c,8N&'8E,G!"5! P&,8)L',,$H,- 1A514:;!! T+N,&B+8+)!"!)P T+N,&B+8+)!"!)P 2"3" 25A5!!44 <+B$'B)$&-&C P&,8 L',,$H,- M&,8Eb,,$H,-D0M&EG.$GE/G((H,&E,G!"55 PG$'B-&.'B,)6N&',)YC'.8&,.&, 1A;453;41 >+B,H.)P+CRG8.B+8&)!3 >+B,H.)P+CRG8.B+8&)!3 2"34 115;;5;4 <+B$'B)$&-&C 6N&', YC'.8&,.&, 115;;5;4 0G.8DMG$'B-&.'B,E,G!"52 PGCB&)#C,&)>+Cb, 1:"2!5A!! 2"52 25A2:4!" <+B$'B)$&-&C #C,&)>+Cb, PGCB&!"53 PGCB&)68&, 1:"5;!1A: 2"! <+B$'B)$&-&C 9&GCB)68&, PGCB& !"5; PKBB&MKBB& 113:3:5:3 X',,&CH-N&'&,)!! X',,&CH-N&'&,)!! 2"3! 1!:1"::1 <+B$'B)$&-&C 68d$& 6QC&,.&, 1!:1"::1!"54 <GCG8+)<+W'-GW'FS 11;5"4;;5 6+,/8)T+,.N&'&,); 6+,/8)T+,.N&'&,); 2"3" 2!A!1421 <+B$'B)$&-&C <GCG8+ <+W'-GW'FS 1:;5":A3 -Gc-+DG,$',&E,G!"5: <C(+)#. 1A;:A:1:5 LGCB&'C)UC++.)0$+..)3 LGCB&'C)UC++.)0$+..)3 2"33 25A23;"" <+B$'B)$&-&C O&e&C 9C'(( 1"!5"!1: BC'((D-C(+E,G!"5A?N&,.&,)T+,.)O&e&C 1:"!"5AA3 6N&,)6N&,.&,.)U&')!; 6N&,)6N&,.&,.)U&')!; 2"!3 25A24:!3 <+B$'B)$&-&C T+,.)O&e&C?N&,.&,!"51 1A:A:5!"! 6F7W&,F/&B+8+); 6F7W&,F/&B+8+); 2"!; 115A12"" <+B$'B)$&-&C 115A12"" RC+,/E,G-$+,-D7G8(+'$EFG(!"2" 900)#C/'8&/8&C 1133:!!21 FfG)T+$NGC.&,)GB)=&',&)#6)LG$$MHB+8+)31 FfG)T+$NGC.&,)GB)=&',&)#6)OG.8MG/.)13": 2"33 255!;51" <+B$'B)$&-&C ak.8&', =GB,&M+//& 1!:3"43" CGB,&M+//&D7&C+.E,G!"2! T+B&)IB)*+,-./+0)<&.'B,)#)Y'CK/ :" T+N,&B+8+)1:)P T+N,&B+8+)1:)P 2"3" 3"5"13"; <+B$'B)$&-&C #B,'&.S/+ Y'CK/ 3"5"13"; $+,-./+0DG,&8E&H!"25 T+$NGC.&,)g)=&',&)#. A:135!255 TG8N&8+$$&&,)!! OG.8MG/.)13": 2"!A 255!;51" <+B$'B)$&-&C YJ&$$ =&',& 7&C+.D7&C+.E,G!"22 T+HS-'S+',)PGCGW./+)O+0+-G0H$H AAA #H&,.)N&')5A #H&,.)N&')5A 2"3" ;!42";2! <+B$'B)$&-&C #RCG-K8+)P O+0+-G0H$H 3:2";;52 -'8+E0+DB(+'$EEFG(!"23 T',-7+(+C)#. A:;A""2"5 <+,N'/B+8+)53 <+,N'/B+8+)53 2"3; " WWWE7',-7+(+CE,G <+B$'B)$&-&C h$n+ T',-7+(+C 3!41;55: -C+((&,D7',-7+(+CE,G!"2; 2"!; 3!52!A12 WWWE',,G(E,G <+B$'B)$&-&C [+('$$+)P [7C'.8&,.&, 3!52!A12 F+('$$+D',,G(E,G!"24 YG$-',B.,&.)O&C ;"5 2"!4 25A2;:A5 <+B$'B)$&-&C O&C YG$-',B.,&. 1"A1!!::!"2: *+,-./+0.+C/'8&/8)>,$+)?C$+,-)?,B&, 1:434A;2A anc&)lgcbb+8&)!5 anc&)lgcbb+8&)!5 2"!: 44:1A312 <+B$'B)$&-&C?C$+,-?,B&, &C$+,-E&,B&,D-C+((&,E/G((H,&E,G!"2A *+H/$')*+,-./+0 1A:!"3;!! L&'B&,)!A L&'B&,)!A 2"25 25AA;:A4 WWWE$+H/$'$+,-./+0E,G <+B$'B)$&-&C #,&)Y'C.b,& *+H/$' 1"43A4!! /C'.b,&D$+H/$'$+,-./+0E,G!"21 >'$JQ0$+,$&BB&C&,)UfBC&8&)<+7$ AA4A323"5 2"3" 4:;4""!; <+B$'B)$&-&C 9C&8& <+7$ 3!3:"!!A 1AA"3531A LG(',&MGCBN&'&,):5 OG.8MG/.);2;)PC+/&CQK+ 2"!! 25A25421 <+B$'B)$&-&C >+,H&$$ 1;532"2A4 FfG)YJ&$$)YC'.b+,)=&',&)?,B&,&)43 FfG)YJ&$$)YC'.b+,)=&',&)?,B&,&)43 2"!; 25A23AA" WWWE7&C+.E,G <+B$'B)$&-&C YJ&$$)YC'.b+, =&',&!"35 1A3"!1353 PCQe&8)!"2 OG.8MG/.)2;5: 2"51 25A5351! <+B$'B)$&-&C OCK8S)#C/)6'N'$+C/)>,+$)f(G-&$$ 1:"3AA!;3 P*V[TX?*<L6)U?V)A P*V[TX?*<L6)U?V)A 2"3" 25A2":A" <+B$'B)$&-&C 6N&', OCK8S!"33 6'N)#C/)=G$R)[7C'.8&,.&, 1;;33111! LG$$MHB)!!; 2"3! 25A!2"5" <+B$'B)$&-&C =G$R [7C'.8&,.&,!"3; 112":"11A #$MH(.)B+8&)A #$MH(.)B+8&)A 2"!4 1!A:!4A1 <+B$'B)$&-&C 1!A:!4A1 M&,GC+DG,$',&E,G!"34 6'N'$+C/'8&/8)#,,&)YC'.b,&)`&,.&, 1153;;3;3 68CQ($'N&'&,)52 68CQ($'N&'&,)52 2"3: 25A1;!:! <+B$'B)$&-&C #,,&)YC'.b,& `&,.&, B&'CEB'8DF5'E,&8!"3: 6'N'$+C/'8&/8)#C,&)X',,)6G$$')#. 142!;;A"A?C'/)PQCC&.&,.B)1?C'/)PQCC&.&,.B)1 2"!; 25A2":A" WWWE+C/'8&/8.G$$'E,G <+B$'B)$&-&C #C,&)X',, 6G$$' ],,D+C/'8&/8.G$$'E,G!"3A 6'N'$+C/'8&/8)9+H8&)P&CBQ 11;1:3242 `H0'8&CN&'&,)!5 `H0'8&CN&'&,)!5 2"22 25AA;"1A <+B$'B)$&-&C 9+H8& P&CBQ 1;:55;!3 M&CBGD&M,&eE,G!"31 6'N'$+C/'8&/8)`&,.)[7CE)=Q&-)T+,.&, 11;1:;33" 6+,+8GC'&N&'&,)4! 6+,+8GC'&N&'&,)4! 2"5! 25A1":"! <+B$'B)$&-&C `&,.)= T+,.&, 34;3";A1 J&,.FC7DB(+'$EFG(!";" 6'N'$+C/'8&/8)>,+$)?C'/)=Q(F/& 1;3A:"3:5 X',,)P$+F/.8+-.)N&')2! X',,)P$+F/.8+-.)N&')2! 2"5! 25A2A!5" <+B$'B)$&-&C?C'/ =Q(F/& &C'/DCG&(F/&E,&8!";! 6'N'$+C/'8&/8)>,+$)O&-&C)P$',-7&'()#. 1A1A3::53 9CQ,$+,-)4" 9CQ,$+,-)4" 2"3; " <+B$'B)$&-&C O&-&C)>GC8&, P$',-7&'( 3j:1?k"1 0&-&CM$'DG,$',&E,G!";5 6'N'$+C/'8&/8)LCG,-)XG..&,)#. 14A3:2:A4?C'/)PQCC&.&,.)+$$l)1?C'/)PQCC&.&,.)+$$l)1 2"!; 25A"155" <+B$'B)$&-&C LCG,- XG..&, 8CG,-ERG..&,DG,$',&E,G!";2 6/+CM&//)V,N& "" T+N,&B+8+)1:)P T+N,&B+8+)1:)P 2"3" 1!A:!4A1 <+B$'B)$&-&C *+C.)I$& 6/+CM&// 1!A:!4A1 $+,-./+0DG,&8E&H!";3 68+C/)=Q-c/,H-.&,)#C/'8&/8&C)#. 1A4225"4; 9CQ,$+,-)4" 9CQ,$+,-)4" 2"3; 25A5;4"" WWWE.8+C/E,G <+B$'B)$&-&C O&C)9H,,+C =Q-cY,H-.&, 1!;A41": 0&CEBH,,+CD.8+C/E,G!";; 68&',)6+B+8H, A1"413"!5 anc&)68gcb+8&):" anc&)68gcb+8&):" 2"!A 25A5"5;4 <+B$'B)$&-&C 68&', 6+B+8H, 1;!:A!15.8&',.+B+8H,D7G8(+'$EFG(!";4 6QM&CB)#C/'8&/8&C)#. 1A3!322:" LG$$MHB+8+)!!; LG$$MHB+8+)!!; 2"3! 25A!2"5" <+B$'B)$&-&C X',,)#C& 6QM&CB ],,E.G&M&CBD-C+((&,EG,$',&E,G!";: L'(G,)*',-&CH-)YG,.H$&,eJ&,&.8&C 1AA";2;45 5E)68CQ()L&CC+..&)25 5E)68CQ()L&CC+..&)25 2"34 125!:2:4 <+B$'B)$&-&C L'(G,)#,-C& *',-&CH- 125!:2:4!";A LCG,-)>+C8&,.)6'N'$+C/'8&/8 1A3:"51"4 PC+B&C,&.)LGCB)A PC+B&C,&.)LGCB)A 2"!: 12"A32;! WWWE8CG,-(+C8&,..'N'$+C/'8&/8E,G <+B$'B)$&-&C LCG,- >+C8&,. 12"A32;! 0G.8D8CG,-(+C8&,..'N'$+C/'8&/8E,G!";1 ac,h$r)t+hb.ch-)#c/'8&/8)td,-n&c/&c 1;AA!A"22 9CQ,$+,-)4" 9CQ,$+,-)4" 2"3; 25A!2534 <+B$'B)$&-&C ac,h$r T+HB.CH- 15"5!221 +C/'8&/8GC,H$RDG,$',&E,G!"4" A:"51:"15 LI**P\9L)34 LI**P\9)34 2"33 1";55"1A ^B&-+$ 1";55"1A

8 8!"#$"%&'%(&)*+%,--.&*/*0(0#(1$.!2*-"3." : (+ &5B6 14C64 )5D95E49779 FG7D5E49779 FG7D6HII94 3D9E $9J9KG6 LLL MG465B6.N9465B6 $9J9KG6.OG7D!"#$ %&'()*+',-.*/0(1, $4#$4$! 255*+67,!$ 255*+67,!$ 8"$8 9:%22;< 8$$#=""= -.*/0( &7AA01*,25*05A,E.&,F51*/,GH,F5I/5&J(*/.&(0,E6I' 3448$#3=$ F.110&5KH7/7,4 F.110&5KH7/7,4 8">? 9:%22;< 8$$""38" LLLDK&7AA01*DA5*05AD1. M7&7IK N75/10O P.*/BK&7AA01*DA5*05AD1.!"#> E.I'07'7K0A(0/,Q0*R.IK 3="?$43>= 8,S0&7,T0&&7**0,>",U 8,S0&7,T0&&7**0,>",U 8"$# 9:%22;< 8$=$$83" LLLDV.I'07'7K0A(0/D1. :0(K51 :0(1*)0 3"?$#438 )0*R.IKBV.I'07'7K0A(0/D1.!"#? E.&WK*A(110V.&01(1H01,%)KD,S5*'0&5K 34!8"44$$ XI0YZ*01,$" [.*/O.'*,843,D,S&7H0&10* 8"!> 9:%22;< 8$=3!>!# -.&511,;(K*J0(A XW]0I*01,F.110&5K)0&'0/ 34!8"=!88 Q7*'0&(),!"" [.*/O.'*,3"$#,F.110&5K 8"8" 9:%22;< >!>?3?!= LLLD'H&5)0&DC.A <(I*,GY. ^7&*01 >!>?3?!= P.*/A7*/0&B'H&5)0&DC.A!"#$"%&'%(&)*+%,--.&*/*01!.%2*,3(4.%2*0#,+.% :5;* (+ &6G7 H5I75 )6J:6K5:88: LM8J6K5:88: LM8J7NOO:5 4J:K $:P:QM7 RRR $ST:P UM576G7.T:576G7 $:P:QM7.VM8J!"# $%&'()*+&,-)(./&0(&1+-2( 3"#"456!5 78.-(./&2+9(&!!&' 78.-(./&2+9(&!!&' 6:5! 0;,''<= 3!#!>56? 0(&1+-2( #>6 =().(&<*F(.G(*&!5 HB/9ABF/&5!33 6:5# 0;,''<= 6??:!:3: 0+G*) 336:3?36? 6:6? 0;,''<= 3!4556>6 PPPQ+)RG*K(Q-B S(2+.) 3!4556>6 3"?!#?444 ;B/(-F.+-9V2+9(-&># ;B/(-F.+-9V2+9(-&># 6:!" 0;,''<= 54>>:?#! 54>>:?#!!!!4,.F*9(F9C.A(9B-2&,/ 35!###::5 KWB&H(*FFB&=B.2(&,X 6:64 0;,''<= 6?"":!"5 Z(9//B-&19) 3"3?"5?44 KWB&Z(9//B-&,Z&;(2(.*-2/2+9+-&?" 6:?? 0;,''<= "::!#!5> PPPQA(9//B-QKBM [+-/&'+.\- =+FF*- NM-TA(9//B-QKBM!!!" 33!5?!!>6 6:5: 0;,''<= 6?":!6>? '+.*B- H.E9V 3?5!?:??!!!3 3#"63:>5? =().(&<*F(.G(*&!5 HB/9ABF/&>:>&X9._M/_ 6:5# 0;,''<= 6??#533: ZO(.F+- 3>#33??66 ;B/(-F.+-9V&2+9(-&?6 HB/9ABF/&""# 6:!" 0;,''<= 6?"64:4: [BG(-2(-!!?! Z.+F+.&,/ 3##5?!":3 6:55 0;,''<= 3##?433? abn+- 3##?433?!!?? 33:4!3>56 XE.(9U.-(9&56 XE.(9U.-(9&56 6:5" 0;,''<= 3!!633!4 N9)Q-B abn--e $--/9_E 3::3#!": OBN--ETN9)Q-B!!?6 ZE+G*/+&0.+MM(-&,/ 335##:5>: Z.+2(.-(/&DB.2&4 %B/9ABF/&6:: 6:!> 0;,''<= 6?":#6#6 3>!!!##5 3"3>34>3" 6:?! 0;,''<= 6??4">!3 '+.\-(V 5>"!4!": 3"45":5!? 0+MG(*(-&!: 0+MG(*(-&!: 6:54 0;,''<= 6?"6!##> <.*F 'C-FN+C2(- 3!4"4546!!?4 3"6#5666? 6:?5 0;,''<= 6?"36"4: dn.*/\+-&d XEG(./(-!!?> 35>>656"# ZgXY<;g0S<$<=&!#6 6:65 0;,''<= 6?"?6366 '+.*+--( 3"!#!4?!5 XM*9N(/9._M/G(*(-&!#&0 XM*9N(/9._M/G(*(-&!#&0 6:5# 0;,''<= 6?6!:>"? YO(./\ 3#?>#?:! 0.+MM(-&[C.\29.EFF&Y-C)/(-&D.B-) 3>!!3":#? Y.*/\+-&Z.(--(./&G(*&#4&, Y.*/\+-&Z.(--(./&G(*&#4&, 6:?4 0;,''<= 3:!"?533 D.B-) Y-C)/(- 3:!"?533!!6: 0.CKF(.(*&X(.G*K(&=B.)*K&,/ 3"6>5?!>6 XF*A/AE22(.&a_.2(-/(-/G(*&> HB/9ABF/&!:!? 6:!! 0;,''<= 6?"644#" ZU.) 34#>>::"3 =().(&<*F(.G(*&6# HB/9ABF/&5:!" 6:5# 0;,''<= 3>:43"5: <*-+. 3>:43"5:!!6? <))+&'()*+&ZC/F(.C)&,/ 3!!?!?3:: Z.+2(.-(/&9B.2&?&, HB/9ABF/&>:66 6:!> 0;,''<= 6??:5::: '(^( DN.B-)/(- +)M*-*/9.+/OB-(-T)9Q-B!! #?: HB/9ABF/&?!#? 6:63 0;,''<= 6?"::>:: PPPQ/(.*(M+/9(.Q-B 1*-)A(.2 <*(-)BM/+G*/(-&`.(A(.2 3#"#46"4" HB/9ABF/&3!:! 6:6? 0;,''<= 5:"5>:!3 Y+.* `.(A(.2 5:"5>:!3!!6# <*.*F&[Q&,-)(./(- 3""55644? X_./FB2(-&>" X_./FB2(-&>" 6:6? 0;,''<= 6?""4344 <*.*F&[(^E,-)(./(- 3:35?646 <*.*F&X&DNBM+//(- 3"!5>"54: H().B/G(*&5# H().B/G(*&5# 6:6" 0;,''<= 6?"":3"# DNBM+//(-!!6> 3>335>#>> HB/9ABF/&3!?5 6:6? 0;,''<= 3!66?3?: ;B+.&DB.MB) [+2(-!!6" 3>>:5!5>6 6:6? 0;,''<= 3!66?3?: ;B+.&DB.MB) [+2(-!!63 3"3>5?3>6 1+-2(/2+9(&6 1+-2(/2+9(&6 6:55 0;,''<= 6?"6##:: XE--_G(&' 5!4?6"## 3#3:???4> =().(&X9B.2&!? =().(&X9B.2&!? 6:!# 0;,''<= 6?"35:!4 ;B+.,.-(/(-!!5! 3#>!?54>5 6:63 0;,''<= 6?""!?## 3"?#:?"4! 6:?6 0;,''<= 6?"3##5" 334!6:4#> 6:6: 0;,''<= 3:!?43?6 [UG+.) 3:!?43?6 3"!4::?3: XE.(9U.-(9&56 XE.(9U.-(9&56 6:5" 0;,''<= 6?"?5!4! abn--e $--/9_E!!5# 34>4"#!35 =().(&X9B.2&!? =().(&X9B.2&!? 6:!# 0;,''<= 6?"66?"# DE.&$ :##4!? Z1$d[XID&? Z1$d[XI&? 6:55 0;,''<= 6?"!!"66 3??:43"#!!5> 3>3?34!43 6:55 0;,''<= 6??4355? [+--(&'+.2.(9N(,C/9+)!!5" 33:55:"#3 HB/9ABF/&5!5: 6:?> 0;,''<= Y+.* X9+-2AE(!!53 3"55:463" ;_/9ME.G(*(-&?! ;_/9ME.G(*(-&?! 6:6: 0;,''<= 6?""3!6# ABBM).+FQ-B Y(--(9N F(--(9NTABBM).+FQ-B!!#: Y-C9&'_.F&Y&7(A 3"!35344" jg.(&<*f(.g(*&!4 jg.(&<*f(.g(*&!4 6:5" 0;,''<= 3:>::533 Y-C9 '_.F 3:>::533 %B/9TFP(AQ-B!!#! Y-k&=B.P+E 33?#>3>53 a+kba&zb.kn/&2+9(&4&z.+f(._e+ $-)C/9.*Gl2-&#!R#6 6:!? 0;,''<= PPPQF-kQ-B d+..(-b 5#?":"3# F+T/E/9(M9(F-*FQ*-]B!!#? YBM(9&D.EFF&a+-&XO_A( ":36! [B]2++.)/&2+9(&?? [B]2++.)/&2+9(&?? 6:!! 0;,''<= 6?"3#:36 a+- XO_A(.2!!#6 YB--(.C)%B/9(-&X9(*-&IC)G+-2(- 3"4:5#63? Z(.-U/A+FF(-&56 Z(.-U/A+FF(-&56 6:6? 0;,''<= 6?"">""" X9(*- IC)G+-2(- 36:#>""" /R%.(//TK?*Q-(9!!#5 33#"6!?55 X9E.MB(/G(*&> HB/9ABF/&444&XF_E(- 6:56 0;,''<= 3""4>:54 'C/9+]+ <G.+- 3""4>:54 YE..(&[+-/(- 3>#"">#34 <*-(.F.BF(-&?> <*-(.F.BF(-&?> 6:66 0;,''<= 6?""4"?> YE..(&,-).( [+-/(-!!#4 345#?!#53 <-2(-(&?5 <-2(-(&?5 6:!# 0;,''<= 66!> //( `EN-RH(^(./(-!!#> 1*(-&0(/*2-&YU.(&1*(- 3>>?"!?"" ;C2)(G(*(-&5: ;C2)(G(*(-&5: 6:6: 0;,''<= 6?""#54> YU.( 1*(-!!#" 3>5??3644 HB/9ABF/&4!!&X9._M/_ 6:6" 0;,''<= 6?":!4:4 [+-/&dn.*/\ ?!:4 36:5"!#33 =().(&<*F(.G(*&!5 HB/9ABF/&?!>! 6:5# 0;,''<= 6??5#::: 'B.9(- '&m&'&i.+h/f&0(/*2-&swm&'+9n*(/(- 3433>5>:6 ;B/(G(*(-&3 ;B/(G(*(-&3 6:56 0;,''<= 6?"::":! 'B.9(-&,.G( '+9N*(/(- '+2-*9E&I+M*-2&DNBM+/&YB.9-(. 3""5":46: L)*-/&S(*&?:&d L)*-/&S(*&?:&d 6:5! 0;,''<= 6?"!:454 DNBM+/ YB.9-(. 5!4"?65" '+.*+&0(/*2-&[U-)/9+) 3"!:3!5#: HB/9ABF/&?646 6:55 0;,''<= 6?"64!4! PPPQM+.*+Q)(/*2-Q-B [U-)/9+) 3>:556:3 %B/9TM+.*+)(/*2-Q-B!!45 34#6"#!5? 1_E/(A+FF(-&-.&6: DL;I<$;&S;,,X&H1,XX&4 6:63 0;,''<= 6?"3>5"3 3>:##:?6? HB/9ABF/&3!:! 6:6! 0;,''<= 5!!>4>": PPPQM*pQ-B db-.+) 5!!>4>": %B/9TM*pQ-B!!44 '()*+R]B-&,/ 3#>#55:"" I.U9(.C)G&! HB/9ABF/&?6"#&X9._M/_ 6:64 0;,''<= 6??:#4:: LG(&dN.*/9(. 1_GU/!!4> 335!>":4> 1_FF(A(.2G(*(-&53 1_FF(A(.2G(*(-&53 6:!! 0;,''<= 3:3"3"4" DB.( X89N(. 3:3"3"4" 3>#34!?!5 HB/9ABF/&3::5&YB--(.C) 6:6! 0;,''<= 6?""#6#" "#?#"5>5? HB/9ABF/&3::5 6:6! 0;,''<= 6?""#6#" a+-&dn.*/9(- 6:!4 0;,''<= 6?"36?3: <*G*-- 33#4#"#6 %B/9T)-(+/Q-B!!>! =*2N9/%*.*9&D.*-(&1*-)N&aC/9+) 33664?"!4 6:?" 0;,''<= D.*-(&1*-)N ac/9+)!!>? =B)(-&Z.E-O+.&DNB.2(./(-&=EAB.2 3"###:?## 6:55 0;,''<= 336>4##? PPPQFB/*-Q-B Z.E-O+.&DB.2(./(- =EAB.2 336>4##? A.E-O+.TFB/*-Q-B!!>6 LA/9&I.+h/F&`B.M 3"!36:5?" ;U)E.G(*(-&?: ;U)E.G(*(-&?: 6:6? 0;,''<= 6?""55#3 1+./R<.*F L))&a(-/.C) 35:56533" 'C/_E+&4" 'C/_E+&4" 6:?6 0;,''<= L)) a(-/.c)!!># L.)&HU&L.)&0+ 3"4#53"6" 6:6> 0;,''<= 6?"!!666 DC.*)&[BG(- 54>>:?#!!!>4 LV&`B9B/+9/&,/ 3#6>45643,-)B./.C)G(*(-&!5:,-)B./.C)G(*(-&!5: 6:63 0;,''<= 6?""5:": '+.2B9&$)+ L/ 3!>!!>45!!>> ""3"3#!#? 6:54 0;,''<= 3#?6"#": DB./9(*-&1 3#?6"#": H(.&L^B&ZB.2(- 3>!?!>6"6,C/9+)G(*(-&">,C/9+)G(*(-&"> 6:65 0;,''<= 6?":4>46 H(.&L^B ZB.2(- 5"53!#4"!!>3 H(.&XE--(GU2&I.+h/F&0(/*2-(. 3>55!36>" $&X9._M&D(..+//(&!: $&X9._M&D(..+//(&!: 6:54 0;,''<= 6?"6?>35 H(. XE--(GU2!!": ""656>":? jg.(&x9b.2+9(&?5 jg.(&x9b.2+9(&?5 6:!" 0;,''<= 6?"35>3# X*.(- <.*F/(- 33?36?6! 6:5" 0;,''<= 6?":53!: YO_./G*F 3:33>:46 ">:!#!35? jg.(&<*f(.g(*&!5 6:5" 0;,''<= 6??4"#"! PPPQ%CFQ-B HCF a(2/(- 33#6?5?4 ;+-)N(*M&D.EFF&Y-C9&a(-/(- 363?5?4?> 6:?" 0;,''<= 6?"?#55: Y-C9 a(-/(-!!"5 ;B+.&;B+.&<22CM 3>55#6>4? 6:65 0;,''<= 6?"!"4#> ;B+. <22CM 3:#:!533!!"# 3":>!3465 <*-(.F.BF(-&4 HB/9ABF/&3:3?&YB--(.C) 6:6? 0;,''<= 3"5"!3"" a_.- [+C2(._) 3"5"!3""!!"4 34"6!"!64 =().(&X9.+-)2+9(&3 HB/9ABF/&!#:: 6:!# 0;,''<= 6?"3:#:: 3>:!#6:3" DL'$=<ZL;IS<$<=&43 D<I1S<;YXS<$<=&> 6:!! 0;,''<= 6?"53!4: 3>:6?"35> Y.&Z.(--(./&G&!6 Y.&Z.(--(./&G&!6 6:?4 0;,''<= 6?"?!:"" <*G*-) X+9C.-&YBMMC-*F+/OB-&,/ 354#!:635 6:55 0;,''<= 6??!6"": PPPQ/+9C.-Q-B S(^(./9+) /+9C.-T/+9C.-Q-B!!3: XKN+C&0(FB.&DB.(&XKN+C 3"6"#566" jg.(&x9b.2+9(&!?5 jg.(&x9b.2+9(&!?5 6:!" 0;,''<= 6?"?46"" DB.( XKN+C 3?:4633"!!3! 78.-(./2+9(&!!&< 78.-(./2+9(&!!&< 6:5! 0;,''<= 6?"::>!5 356:6:66 33#!?334# Y+/9+-O(G(*(-&!:5 Y+/9+-O(G(*(-&!:5 6:?4 0;,''<= 35:#4333 ab+f*m dn.*/9(-/(- 35:#4333 X(.*M+/9(.&,/ 3>!!6:65? X9_%(.*2+9+&> HB/9ABF/&?!#?&X9._M/_ 6:5: 0;,''<= 6?"::>:: PPPQ/(.*(M+/9(.Q-B 1*-)A(.2 """#:53"? YB--(.C)2+9+&?4 YB--(.C)2+9+&?4 6:5# 0;,''<= 33>6!566 PPPQABBF/+-)2+M(/Q-B [(-.*F 33>6!566 3>4>>3:?3 =().(&X9B.2+9(&?? =().(&X9B.2+9(&?? 6:!# 0;,''<= 6??6:"4: PPPQ/BC-)9.+KFQ-B 1+//( 3:3?>6:3 h.m+%b/9t/bc-)9.+kfq-b!!34 X9((-A(.2&I.+h/F&,Q/Q 3!4??66"? $-2(-*_.&;EA(.2/&2+9(&5" HB/9ABF/&":: 6:?5 0;,''<= 6?"?6"!: X9((-A(.2!!3> 3>>:#:#4! 6:5# 0;,''<= 6?":>36: L)) 1*(-2 3>3?4?:"4 6:?? 0;,''<= 6?"?6!6: '+.*9&XO_2.(- abn+-/(-!!33 D(FB&H.*-9&m&YB%*&,/ 3>56>45"? YB--(.C)2+9+&?> HB/9ABF/&?66?&X9._M/_ 6:5# 0;,''<=?6":53?: '+.*+--( FB%*T9(RFBQ-B!?:: D(M+J(k9.+&<*-+.&[+M.( 3>:6>"6:" `$==&Z1,dYXD,0XS&33 HB/9ABF/&?5?5 6:?! 0;,''<= <*-+. [+M.(!?:! ">! 6:63 0;,''<= 5#>3"!5: D*-+&I 7*F( 5#>3"!5:!?:? D*%/&I+M*-2&,/ 33!!!">!6 I.U9(.C)G(*(-&! I.U9(.C)G(*(-&! 6:64 0;,''<= 6??:#4:: LG(&dN.*/9(. 1_GU/!?:6 D.*-(&,.-(-2/&D(F/9&L2&X9.(F 3>44#5"3> 1*+G(*(-&4 1*+G(*(-&4 6:54 0;,''<= 6?"!6"66 D.*-(,.-(-2!?:5 3">"5?>3? <R!"&!>> <R!"&!>> 6:64 0;,''<= 6?"!5:!> DNB.(/(- 3"4>4##:!?:# D.EFF&X(.G*K(&,/ 3?#"?!!55 HB/9ABF/&5:?5 6:5" 0;,''<= 6?"6#"5: ;BA(.9 1*G(.C)!?:4 3"?>3:#!5 =().(&<*F(.G(*&!5 6:5# 0;,''<= 6??445#: [+CF//B-!?:> 3>4:3#"3" 6:5: 0;,''<= 3!> ;-FBG*K 3!>33333 S*--&$-)C/9.*&0.+MM(-&,/ 3#34"5?#! HB/9ABF/&4!>&X9._M/_ 6:63 0;,''<= 6??!:"4: ;(*)+.&dn. 7+%&XC.]&=B.2(&;C-(&`&'+9N*/(- 3"!44#:3: XM*9N(/9._MG(*(-&3 XM*9N(/9._MG(*(-&3 6:5# 0;,''<= 6?"36544 ;C-(&'+9N*/(- 7(MC-)/9+)/&`B.A.CF(.%.(//( 3>4:3!"3? 6:6: 0;,''<= 5#:5!:>: 7(MC-)/9+) 5#:5!:>:!?!! 3>"44"3!> ;U)NC/2&!" ;U)NC/2&!" 6:!# 0;,''<=??55:!"? Y-C9&X9._M&,-)(./(-,-)(./(-!?!? rbbm&i.+h/f&,/ 3":54:"!3 =().(&<*F(.G(*&!5 6:5# 0;,''<= 6??445#: [+CF//B- %B/9TVCMQ-B



KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer A B C D E F G H, synonymer Bærende / Romdannende Bærende, romdannende konstruksjonsprodukter Bjelker, Vegger, Søyler - Stål, Tre, Betong, Tegl, Gips - Rammer og oppheng for bygningdeler Innebyggende Innebygde

Detaljer

Tverrfaglig merkesystem for bygninger Revisjonsdato: 15.03.2013

Tverrfaglig merkesystem for bygninger Revisjonsdato: 15.03.2013 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader Systemtabellen er bassert på NS3451, men etter revisjon av NS3451 er det store forskjeller, særlig under hovedgruppe 2. Systemtabellen angir ikke alle ulike

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III TRANSITTERINGSDOKUMENTER OG ANDRE DOKUMENTER AVSNITT I: Blanketter benyttet som transitteringsdokumenter eller andre dokumenter som beviser varers Fellesskapsstatus (artikkel

Detaljer

RAPPORT. Samfunns konomiske kostnader av vold i n re relasjoner 2012/41. Ingeborg Rasmussen, Steinar Str m, Sidsel Sverdrup, Haakon Vennemo

RAPPORT. Samfunns konomiske kostnader av vold i n re relasjoner 2012/41. Ingeborg Rasmussen, Steinar Str m, Sidsel Sverdrup, Haakon Vennemo RAPPORT 2012/41 Samfunns konomiske kostnader av vold i n re relasjoner Ingeborg Rasmussen, Steinar Str m, Sidsel Sverdrup, Haakon Vennemo! !!"#$%'()(*+,-..!"#$%'(%)*#+', -%../0$$"$$+) -%../0$(122+03453675,%281((#9:/(/2"#:+

Detaljer

t, flg)-,ac2 fleg 1)10 fl -, G) (1) OrH OG) > Cl 0 O (1) CI)C flh rh0 (0) DU24H-P OHCr)?--4 (0) fl) G) ii G) 1(1) G) (12 fig) G)hO fl -p o ti 1 0

t, flg)-,ac2 fleg 1)10 fl -, G) (1) OrH OG) > Cl 0 O (1) CI)C flh rh0 (0) DU24H-P OHCr)?--4 (0) fl) G) ii G) 1(1) G) (12 fig) G)hO fl -p o ti 1 0 ( 5NC9 3 N$JV / Cr t )2 $- --f- (2 P() UD u ( ) [: -P () ) rf G -P r-l -P 3 -P 2 -P d r- (± %. - ) H l Cl) r-4 H +- Cl) 4 Cl) $ (2 R r Q ( P -P r- -P r -l () O (- I r- 2 -p + rh (/2 () (- to -+--- W CO)

Detaljer

Godt språk i UDI. Utlendingsdirektoratets språkprofil

Godt språk i UDI. Utlendingsdirektoratets språkprofil Godt språk i UDI Utlendingsdirektoratets språkprofil Språkprofilen er utviklet av Kommunikasjonsstaben i Utlendingsdirektoratet (UDI) i samarbeid med internt språknettverk og Arkitekst AS. Første utgave,

Detaljer

K-SAK 64110. STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE RHF. STRATEGI 2015 HELSE SUNNMØRE HF. HØYRING.

K-SAK 64110. STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE RHF. STRATEGI 2015 HELSE SUNNMØRE HF. HØYRING. T' 1 T' 1'Jy \/ Jil EJ Fellessekretariatet HELSE. MDT-RE Saksdok...xt--1 - ottatt: Helse Sunnøre HF Adinistrasjon 6026 ÅLESUD Saksbeh.. J>ZJ Unnt.off. A-1 ki, Saksnr Arki Dykkar ref Ad /sakshandsaar Dato

Detaljer

!!! !!! "#!$%&!'!(#!$)*&+,! -.(!./001.23!#$!4),.+$)*&+0+!5#,!./&(/,06,)07+0+! 82,1!9:;:!

!!! !!! #!$%&!'!(#!$)*&+,! -.(!./001.23!#$!4),.+$)*&+0+!5#,!./&(/,06,)07+0+! 82,1!9:;:! Virkemidler for kulturnæringene "#$%&'(#$)*&+, -.(./001.23#$4),.+$)*&+0+5#,./&(/,06,)07+0+ 82,19:;: "#$%&''($)*+,-.'/&0$(')123453241411)26)44,-.'7'.8$(9(')123453241411)26)44 :);

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010

Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010 Styresak 91-2010 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Brev fra ordlandssykehuset HF til

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

!"#!! !"##$%"&'()*+(+,-!.$&(/#"!"##")!? "01'2"!()*+10+/-!$3&$-!.)()*")+ @.)-2/$8&%!).!A$+./#$5&8&%/&@/!

!#!! !##$%&'()*+(+,-!.$&(/#!##)!? 01'2!()*+10+/-!$3&$-!.)()*)+ @.)-2/$8&%!).!A$+./#$5&8&%/&@/! !!!"#!!!!!!"##$%"&'()*(,-!.$&(/#"!"##")!? "01'2"!()*10/-!$3&$-!.)()*")! @.)-2/$8&%!).!A$./#$5&8&%/&@/!!!!!!!!!!!!!! "#$%&'!()*!,)-./0/&!#%!1)%&20!3-04)5!,.)&5)-! 6%07#-/&!8!"/$%/&!!9:;:

Detaljer

OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e

OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e Fu A Sø Sf upjh 2014 21 Mj8 N 24 G Lø 9 4 D h V v v p v u m h h hv v hj SVGERKRMNALTETEN» b: «LANDS m jø f høy uv fh m v TyS pusj 1945 vf SpØm: «HVA SKAL MAN KRMNALSERE G HVA KKE?» E u b m v p ( m f v

Detaljer

Batterier til alle formål

Batterier til alle formål Batterier til alle formål BATTERIKATALOG DIVERSE BATTERIKATALOG BEMA AS BEMA AS feiret sitt 40 års jubileum i 2008. Vi har pr i dag 34 ansatte i Grimstad, pluss distriktsrepresentanter. Mange av våre produktansvarlige

Detaljer

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren.

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren. Å by b Ol 19 21 pb 2012 12 l d k f ufd vd lv lu Illuj: Hl Bø Bld d fhld l l d lll f ku 12 l d k f ufd vd lv lu L d h d Hl f Ol dfø Kjæ ll dl på Å by b Vlk l Ol! Tl på kf d ku væ ld f d by å Ol kulull ldl

Detaljer

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo Alfa Romeo MiTo 06.08-6,0x15 Att 520 / 520C 35 B581C 185/65,196/60 typ 955 4 x 98 58,1 6,5x15 Adv 50A 35 B581C! - 15" maksymalnie 78KM Adv 50H 35 B581CI 7,0x16 Att 620 / 620C 35 B581C 195/55,205/50! -

Detaljer

. r; o 1-1 F., ii N H -; P. 0 "c5 9 I-A i-t 9- ---:: Pi :. 1-4 kc.-; 0 i----; ----:; rt 0 I.D ti. c"- P t - : - ::

. r; o 1-1 F., ii N H -; P. 0 c5 9 I-A i-t 9- ---:: Pi :. 1-4 kc.-; 0 i----; ----:; rt 0 I.D ti. c- P t - : - :: 5 H2 en rc c.:, po :7:-.;,to- i- H. ct ct C-, 0 P.' 0 ph.. j C', Ci 0., 1,-.1 Oci Li,`"' :',' 1: 1 F.J r% '.:)re 9 L i- S (,, (.:' cf C.'!' l'i,. 0 :- (.. C. a, r-;. Pi Lt N,o id «. N (. (,) ct -? p G,

Detaljer

INTRATA. Innføring i punktskriftnoter. Del 2. Gunleik Bergrud STATPED SKRIFTSERIE NR 100. Huseby kompetansesenter 2010

INTRATA. Innføring i punktskriftnoter. Del 2. Gunleik Bergrud STATPED SKRIFTSERIE NR 100. Huseby kompetansesenter 2010 INTRATA Innføring i punktskriftnoter Del 2 Gunleik Bergrud Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 100 INTRATA Innføring i punktskriftnoter Del 2 Gunleik Bergrud Huseby kompetansesenter STATPED

Detaljer

IS -2 276 NCMP OG NCSP: KLASSIFIKASJON AV HELSEFAGLIGE PROSEDYRER 2015

IS -2 276 NCMP OG NCSP: KLASSIFIKASJON AV HELSEFAGLIGE PROSEDYRER 2015 IS-2276 NCMP OG NCSP: KLASSIFIKASJON AV HELSEFAGLIGE PROSEDYRER 2015 Publikasjonens tittel: NCMP og NCSP: Klassifikasjon av helsefaglige prosedyrer 2015 Utgitt: 01/2015 Bestillingsnummer: IS-2276 [fås

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose

Forord. Solveig Osborg Ose F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb 2013. Såv J W. Lpp h væ pj jmfø

Detaljer

WarmUp. Vognliste 2012/2013

WarmUp. Vognliste 2012/2013 WarmUp Vognliste 2012/2013 Markedsleder på bilvarme DEF er en tradisjonsrik og norskeid gruppe av selskaper og markedsleder på elektrisk bilvarme i Europa. Årtier med et stadig økende volum har gitt oss

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

( &)*)+ +,!'-(". ( 1)*+ + '&,!23". *./ 0 01 $,,2 $% ( '')*+ + '2 '2 ( * ( )*)) +4)2%,!%3". ( 5)*)) +4+%5,!''3".

( &)*)+ +,!'-(. ( 1)*+ + '&,!23. *./ 0 01 $,,2 $% ( '')*+ + '2 '2 ( * ( )*)) +4)2%,!%3. ( 5)*)) +4+%5,!''3. !" #$% #!"# $%&''$ & ( &)*)+ +,!'-(". "' ( $/*+ + ',!0 ( )*+,,*-'' ( 1)*+ + '&,!23". *./ 0 01 $,,2 $% ( '')*+ + '2 '2 ( * ( )*)) +4)22,!%3". 3,-4--#056,-+7$" 8$+$&$&$"/$,")9,% ( )*)) +4)2%,!%3". 3,-4--#05694,-:%

Detaljer

Eiendom Norge Årsrapport 2014

Eiendom Norge Årsrapport 2014 Edo o Åappo 2014 ak fo baj o dba v vl væ d på V ha jo å ha æ dalo d fl D o oaajoløf dpa o fl vk ak o pl -ly vd hdlov baj oppjøfukjo o kk fobd vå lov Lov o dol I 2015 vl v lv Fadpa vå ald fola l Du hold

Detaljer

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO.

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. LØNNINGER 1925-1926. (Gages et salaires.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. 1927 Tidligere utkommet: Lønninger

Detaljer

Frittliggende enebolig med garasje

Frittliggende enebolig med garasje VADSØ Gensen 2A Flggende enebolg med gaasje Flggende enebolg med gaasje, belggende Mdbyen med ko avsand l desanlegg, skole sam bymaka/ Fossen nod. Adesse: Gensen 2A Salgsved: k.00.000,byggeå: 952 BTA:

Detaljer

!"#$%&"'()*+,%"*-.".&)*,/0,12 3 45(+#"//,'*$,.6),7"#)*,,

!#$%&'()*+,%*-..&)*,/0,12 3 45(+#//,'*$,.6),7#)*,, "#$%&'(&)*$+,&--.,%(,/0122304 "#$%&"'()*+,%"*-.".&)*,/0,12 3 45(+#"//,'*$,.6),7"#)*,, 8.&)79*&,:$+;5++).-?$5&).,9&,@()".$*,@(*A;, B"+($,C.$#6+),C@, "#$%&'()&(*+,&-.. "#$%&'(&)*$+'5 6&--.,%(788+,0122304

Detaljer

Bulletin. t, Torsdag 5. mai. NI NM-finale, kfubber, 4.-7. mai -94, Mo i Rana. NM-finale klubber 1994. V ariert og in nholds rikt

Bulletin. t, Torsdag 5. mai. NI NM-finale, kfubber, 4.-7. mai -94, Mo i Rana. NM-finale klubber 1994. V ariert og in nholds rikt Bulln T, Mfnl klubbr 199 ^, Trd 5. m Mfnl, kfubbr,.7. m 9, M Rn V rr n nhld rk rr rl rrlr r r. rrf L rlr ' r _ lln! r rl n r b. f'r rll Trrr jnlbblkdln Rn Pbk 278 80r. MO Bkdr Lnn 29 Tlfn. 75 12 Ll Tlfk75

Detaljer

HAMMERFEST HAVN DATERING AV SEDIMENTKJERNE FRA DYPOMRÅDET

HAMMERFEST HAVN DATERING AV SEDIMENTKJERNE FRA DYPOMRÅDET Oppdragsgiver Hammerfest kommune Rapporttype Miljø Forurensede sedimenter 2013-01-07 HAMMERFEST HAVN DATERING AV SEDIMENTKJERNE FRA DYPOMRÅDET DATERING AV SEDIMENTKJERNE FRA DYPOMRÅDET 3 (29) HAMMERFEST

Detaljer