Kulturnæringer i Drammen Kartlegging 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kulturnæringer i Drammen Kartlegging 2011"

Transkript

1 September2011 PROSJEKTRAPPORT KulturnæringeriDrammen Kartlegging2011 Forfattere:insamasv/NinaSolbergogKongstankenASv/ToreKristoffersen Oppdragsgiver:DrammenkommuneogBuskerudfylkeskommune

2 2 Forord DesisteårenehardetværtenøkendeinteressefornæringspotensialetikultursektoreniNorgeogi Europaforøvrig.DaDrammenkommunei2010vedtokåutredemuligheteneforåetableretkunst oggründersenter,blekartleggingavomfangogsammensetningavkulturnæringeninkluderti utredningsarbeidet.resultatetavkartleggingenblepresentertfornærings ogkulturkomiteeni Drammenkommuneden31.mai2011. KartleggingenavkulturnæringeniDrammeneriverksattisamarbeidmedBuskerudfylkeskommune. TilsvarendekartleggingergjennomførtiKongsbergitrådmedfylkeskommunensstrategiog handlingsplanforkulturnæringeneibuskerud( ). KartleggingenergjennomførtavToreKristofferseniKongstankenAS.NinaSolbergiinsamashar værtprosjektlederogbindeleddtildrammenkommuneogbuskerudfylkeskommune. KontaktpersonerhosfylkeskommunenharværtToneØsterdal.IDrammenkommuneharvårkontakt værtkarilien. Drammen/Kongsberg,september2011 NinaSolberg ToreKristoffersen insamas KongstankenAS

3 3 Metodisktilnærming ØstlandsforskningsførstekartleggingavkulturnæringeniNorgefra2004harlagtføringerfor hvordanbegrepetkulturnæringerblittforståttogbrukt.kartleggingenavkulturnæringeni Drammenomfatterannonse ogreklamevirksomheter,arkitektur,tryktemedier,design,film,fotoog spill,tvogradio,musikk,kunstneriskvirksomhetogkulturarv.kommunaleogfylkeskommunale bibliotekogmuseeromfattesikkeavdefinisjonen. Kartleggingenerbasertpådennæringskodensombenyttesvedregistreringi Brønnøysundregistrene.Dennæringsdrivendevelgerdennæringskodensombestbeskriver virksomhetenvedregistreringstidspunktet.dersomvirksomhetenendrerkarakter,ogkodenikke lengererdekkendeforvirksomheten,måbedriftseierselvmeldeendringtilbrønnøysund registeret. AllenæringskodeneerisamsvarmedEUsstandardfornæringskoder,ogsamsvarerogsåmed næringskodenesomblebenyttetiøstlandsforskningskartleggingfra2008.systematiseringen avvikernoefraanneespelienoganne BrittGransrapportomkulturnæringensbetydningfornorsk økonomisomerutarbeidetpåoppdragfranærings oghandelsdepartementet,ogoffentliggjorti september RapportentilEspelien/Granharetlavereantallkulturnæringsbedrifterenngrunnlagettil Østlandsforskning.GrunnenliggeriatenkeltebransjerertattutiEseliensogGransmateriale,men deharinkludertbransjerunderkunsthåndverksomikkevarmediøstlandsforskningsgrunnlag, samtklesdesignundergruppendesign.itilleggergalleriertattmedunderkunstneriskvirksomheti deresrapport.forskjellenmellomdetorapporteneerforeløpigeinnspilltilendebattomhvem kulturnæringsbedrifteneer.vivilavventediskusjonensomfølgerikjølvannetavrapportentil Espelien/Gran,førvigjørendringerivårtmateriale. NæringsdrivendesomutøversinvirksomhetiDrammen,mensomharregistrertvirksomhetenien annenkommune,erikketattmedikartleggingen.utøvendekunstneresomikkeharkunstnerisk virksomhetellerannenkulturellvirksomhetensomhovedinntekt,harsomregelikkeregistrert virksomhetenibrønnøysund,ogomfattesderforikkeavkartleggingen.allesomerregistrerti databasen,vilfåanledningtilselvåoppdateresinegenprofil.næringsdrivende/kunstneresom ikkeharregistrertvirksomhetenibrønnøysund foreksempelfordivirksomhetenharbegrenset omfang/girbegrensetinntekt vilogsåfåanledningtilåregistreresegidatabasen. 1 Memon publikasjonnr9/2011:kulturnæringensbetydningfornorskøkonomi.

4 4 Funn KartleggingenavvirksomhetenesomutgjørkulturnæringeniDrammenviserat1057slike virksomheterdrivernæringibyen 2.Kartleggingensierimidlertidingentingomdenenkelte virksomhetsomsetningogresultat,ellerhvorlengevirksomhetenhareksistert.detteertallsomkan framskaffesogleggesinnibasen. Denstørstegruppenregistrertenæringsdrivendeervirksomheterknyttettilproduksjonogutøvelse avmusikk(235virksomheter),etterfulgtavdesignere(127)ogfilm,video ogtv produksjon(121). Avkunstneresomarbeidermedvisuelleuttrykkerdetregistrert64virksomheter.Igruppen scenekunstnereerdetregistrert41virksomheter,ogigruppenlitteraturerdetregistrert52 virksomheter. KategoriseringengirdetteresultatetforDrammeninnendenenkeltebransje; Annonse,reklame 98bedrifter Reklamebyrå 92bedrifter Medieformidlingstjenester 6bedrifter Arkitektur 50bedrifter Arkitekttjenestervedrbyggverk 45bedrifter Landskapsarkitekter 5bedrifter Bibliotek,museum 5bedrifter Driftavarkiv 1bedrift Driftavkunst ogkunstindustrimuseer 1bedrift Driftavkulturhistoriskemuseer 1bedrift Driftavhistoriskestederogbygninger 2bedrifter Bøker,aviser,blader 101bedrifter Nyhetsbyråer 6bedrifter Produksjonavpapir 1bedrift Trykking(ikkeavis) 29bedrifter Forlagsvirksomhet 9bedrifter Ferdiggjøringfortrykkingogpublisering 24bedrifter Utgivelseavbøker 10bedrifter Utgivelseavaviser 10bedrifter Utgivelseavbladerogtidsskrifter 8bedrifter Engroshandelmedbøker,aviserogblader 2bedrifter Postordre/internetthandelmedbøker, 2bedrifter papirogblader Design 127bedrifter Grafiskogvisuellkommunikasjon 98bedrifter Interiørarkitekt, designog konsulent 29bedrifter Film,video,foto 121bedrifter Produksjonavfilm,videoogTV program 45bedrifter Etterarbeidknyttettilproduksjon 5bedrifter Fotografvirksomhet 66bedrifter Produksjonavkjemiskeprodukter 4bedrifter Filmframvisning 1bedrift 2 KartleggingenergjennomførtisamarbeidmedBuskerudfylkeskommune,ogblelagtframforkomiteeni notatsformden hererdetredegjortforbegrepsbrukogsammensetningenavdenenkeltebransje.

5 5 Kunsthåndverk 20bedrifter Produksjonavgull ogsølvvareroglign. 9bedrifter Butikkhandelmedgull ogsølvvarer 11bedrifter Musikk 44bedrifter Produksjonavmusikkinstrumenter 1bedrift Produksjonavogutgivelseavmusikkoglydopptak 11bedrifter Reproduksjonavinnspilteopptak 1bedrift Engroshandelmedplater,musikkogvideokasetter 2bedrifter Impressariovirksomhet 12bedrifter Butikkhandelmedinnspillingavmusikkogvideo 6bedrifter Butikkhandelmedmusikkinstrumenterognoter 4bedrifter Postordre/internetthandel 7bedrifter TV,radio 36bedrifter Radiokringkasting 8bedrifter Fjernsynskringkasting 3bedrifter Produksjonavelektronikktilhushold 2bedrifter Reparasjonavelektroniskogoptiskutstyr 2bedrifter Engroshandelmedradioogfjernsyn 5bedrifter Butikkhandelmedaudio ogvideoutstyr 10bedrifter Butikkhandelmedelektriskehusholdsapparater 6bedrifter Utøvendekunst 455bedrifter Utøvendekunstnere/underholdningmusikk 182bedrifter Utøvendekunstnere/underholdningscenekunst 37bedrifter Utøvendekunstnere/underholdnings virksomhetikkenevntannetsted 16bedrifter Tjenestertilknyttetunderholdningsvirksomhet 45bedrifter Selvstendigkunstneriskvirksomhet 64bedrifter innenvisuellkunst Selvstendigkunstneriskvirksomhetmusikk 9bedrifter Selvst.kunstneriskvirksomhetscenekunst 4bedrifter Selvst.kunstneriskvirksomhetlitteratur 52bedrifter Selvst.kunstneriskvirksomhetikkenevnt 3bedrifter Opplevelse,arrangement,aktivitetsarrangør 18bedrifter Driftavlokalertilknyttetkunstneriskvirksomhet 3bedrifter Undervisningikunstfag 21bedrifter Annenundervisninginnenkultur 1bedrift TOTALT 1057bedrifter Oversiktenesomfølgerviserhvilkebedriftersomerregistrertinnenhverbransjekategoriog bransjekode.viharvalgtågjengioversikteneipdf formatforågietbildeavhvilkeinformasjoner somprseptember2011,erregistrertidatabasen.



7 7!"#$"%&'%(&)*+%,--.&*/*,%!($.!$"% :999;*89:99<;*89:99= (+ )2A62B16446 CD4A2B16446 CD4A3EFF61 GA6B $6H6ID3 JJJ $KL6H MD132>3.L6132>3 -DNKHA6H6ID3.OD4A!"!! #$%&'()*+,-./+0 11!! &7&.8&-.)9+8&): 6&7&.8&-.)9+8&): 2"3; 3;"53"A: <+B$'B)$&-&C?$'.& #$%&'( 3;"53"A: &+$%&'(DB(+'$EFG(!"!5 #,-&C.)9C+,$')#C/'8&/8HC)IB)<&.'B, 1A;1;:125 9J&8&CB+8+)2; 9J&8&CB+8+)2; 2"!; 25A2!A"; <+B$'B)$&-&C 9C+,$')#,-&C. 9C+,$' 115A12"! +BC+,$'DG,$',&E,G!"!2 141:":A51 LG(',&MGCBN&'&,):5 OG.8MG/.);2;)PC+/&CQK+ 2"!! 25A25421 <+B$'B)$&-&C 1!!13":5 '8,EMC+B&DGCB+,'S&CE,&8!"!3 #C/'8&/8)#C,&)#)T+HB&C 1345!1221 LGCB&'C)UC++.)O$+..)4 LI=9?V=)U=##6)O*#66)4 2"33 25A2A3:: WWWE+C,&7+HB&CE,G <+B$'B)$&-&C #C,&)#,-C&+. T+HB&C +C,&E7+HB&CD+C/'8&/87+HB&CE,G!"!; #C/'8&/8)#8$&)<+7$ 1;421:33A 68KC(G&.)N&')45 68KC(G&.)N&')45 2"32 25AA!"4: WWWE8&B,&.8H&,E,G <+B$'B)$&-&C #8$& <+7$ 1551"252.8C&/&,D8&B,&.8H&,E,G!"!4 #C/'8&/8)XG..$+,-)#. 1AA!!2"!A Y'C/&B+8+)A OG.8MG/.)5:;)PC+B&C,&. 2"!4 25"1!1:; WWWE+C/'8&/ZG..$+,RE,G <+B$'B)$&-&C 9&'C XG..$+,- 0G.8D+C/'8&/ZG..$+,-E,G!"!: #C/'8&/8BCH00&,)<C+((&,)#. 1:1;23341 LGCB&'C)UC++.0$)4 LGCB&'C)UC++.0$)4 2"33 25A2A35" <+B$'B)$&-&C [+C$)?C'/ \8&,B&, ]C(+0G.8D+B-+.E,G!"!A #C/'8&/8/G(0+,'&8)#. 1212:2522 LG$$MHB+8+)34 LG$$MHB+8+)34 2"33 25A"11;" ^B&-+$ 0G.8D+C/'8&/8/G(0+,'&8E+.!"!1 #C/'8&/8/G,8GC&8)Y,G_.B+8&)!4)#. 1A!"3;"4A LG$$MHB+8+);! LG$$MHB+8+);! 2"33 1""34""2 WWWE+C/!4E,G <+B$'B)$&-&C `+,)akn',- P&C,8S&, 1""34""2 0G.8D+C/!4E,G!"5" 14""51!"" T+N,&B+8+)5 T+N,&B+8+)5 2"3" 25A24"AA LN&'8 +C/c,8N&'8D+C/c,8N&'8E,G!"5! P&,8)L',,$H,- 1A514:;!! T+N,&B+8+)!"!)P T+N,&B+8+)!"!)P 2"3" 25A5!!44 <+B$'B)$&-&C P&,8 L',,$H,- M&,8Eb,,$H,-D0M&EG.$GE/G((H,&E,G!"55 PG$'B-&.'B,)6N&',)YC'.8&,.&, 1A;453;41 >+B,H.)P+CRG8.B+8&)!3 >+B,H.)P+CRG8.B+8&)!3 2"34 115;;5;4 <+B$'B)$&-&C 6N&', YC'.8&,.&, 115;;5;4 0G.8DMG$'B-&.'B,E,G!"52 PGCB&)#C,&)>+Cb, 1:"2!5A!! 2"52 25A2:4!" <+B$'B)$&-&C #C,&)>+Cb, PGCB&!"53 PGCB&)68&, 1:"5;!1A: 2"! <+B$'B)$&-&C 9&GCB)68&, PGCB& !"5; PKBB&MKBB& 113:3:5:3 X',,&CH-N&'&,)!! X',,&CH-N&'&,)!! 2"3! 1!:1"::1 <+B$'B)$&-&C 68d$& 6QC&,.&, 1!:1"::1!"54 <GCG8+)<+W'-GW'FS 11;5"4;;5 6+,/8)T+,.N&'&,); 6+,/8)T+,.N&'&,); 2"3" 2!A!1421 <+B$'B)$&-&C <GCG8+ <+W'-GW'FS 1:;5":A3 -Gc-+DG,$',&E,G!"5: <C(+)#. 1A;:A:1:5 LGCB&'C)UC++.)0$+..)3 LGCB&'C)UC++.)0$+..)3 2"33 25A23;"" <+B$'B)$&-&C O&e&C 9C'(( 1"!5"!1: BC'((D-C(+E,G!"5A?N&,.&,)T+,.)O&e&C 1:"!"5AA3 6N&,)6N&,.&,.)U&')!; 6N&,)6N&,.&,.)U&')!; 2"!3 25A24:!3 <+B$'B)$&-&C T+,.)O&e&C?N&,.&,!"51 1A:A:5!"! 6F7W&,F/&B+8+); 6F7W&,F/&B+8+); 2"!; 115A12"" <+B$'B)$&-&C 115A12"" RC+,/E,G-$+,-D7G8(+'$EFG(!"2" 900)#C/'8&/8&C 1133:!!21 FfG)T+$NGC.&,)GB)=&',&)#6)LG$$MHB+8+)31 FfG)T+$NGC.&,)GB)=&',&)#6)OG.8MG/.)13": 2"33 255!;51" <+B$'B)$&-&C ak.8&', =GB,&M+//& 1!:3"43" CGB,&M+//&D7&C+.E,G!"2! T+B&)IB)*+,-./+0)<&.'B,)#)Y'CK/ :" T+N,&B+8+)1:)P T+N,&B+8+)1:)P 2"3" 3"5"13"; <+B$'B)$&-&C #B,'&.S/+ Y'CK/ 3"5"13"; $+,-./+0DG,&8E&H!"25 T+$NGC.&,)g)=&',&)#. A:135!255 TG8N&8+$$&&,)!! OG.8MG/.)13": 2"!A 255!;51" <+B$'B)$&-&C YJ&$$ =&',& 7&C+.D7&C+.E,G!"22 T+HS-'S+',)PGCGW./+)O+0+-G0H$H AAA #H&,.)N&')5A #H&,.)N&')5A 2"3" ;!42";2! <+B$'B)$&-&C #RCG-K8+)P O+0+-G0H$H 3:2";;52 -'8+E0+DB(+'$EEFG(!"23 T',-7+(+C)#. A:;A""2"5 <+,N'/B+8+)53 <+,N'/B+8+)53 2"3; " WWWE7',-7+(+CE,G <+B$'B)$&-&C h$n+ T',-7+(+C 3!41;55: -C+((&,D7',-7+(+CE,G!"2; 2"!; 3!52!A12 WWWE',,G(E,G <+B$'B)$&-&C [+('$$+)P [7C'.8&,.&, 3!52!A12 F+('$$+D',,G(E,G!"24 YG$-',B.,&.)O&C ;"5 2"!4 25A2;:A5 <+B$'B)$&-&C O&C YG$-',B.,&. 1"A1!!::!"2: *+,-./+0.+C/'8&/8)>,$+)?C$+,-)?,B&, 1:434A;2A anc&)lgcbb+8&)!5 anc&)lgcbb+8&)!5 2"!: 44:1A312 <+B$'B)$&-&C?C$+,-?,B&, &C$+,-E&,B&,D-C+((&,E/G((H,&E,G!"2A *+H/$')*+,-./+0 1A:!"3;!! L&'B&,)!A L&'B&,)!A 2"25 25AA;:A4 WWWE$+H/$'$+,-./+0E,G <+B$'B)$&-&C #,&)Y'C.b,& *+H/$' 1"43A4!! /C'.b,&D$+H/$'$+,-./+0E,G!"21 >'$JQ0$+,$&BB&C&,)UfBC&8&)<+7$ AA4A323"5 2"3" 4:;4""!; <+B$'B)$&-&C 9C&8& <+7$ 3!3:"!!A 1AA"3531A LG(',&MGCBN&'&,):5 OG.8MG/.);2;)PC+/&CQK+ 2"!! 25A25421 <+B$'B)$&-&C >+,H&$$ 1;532"2A4 FfG)YJ&$$)YC'.b+,)=&',&)?,B&,&)43 FfG)YJ&$$)YC'.b+,)=&',&)?,B&,&)43 2"!; 25A23AA" WWWE7&C+.E,G <+B$'B)$&-&C YJ&$$)YC'.b+, =&',&!"35 1A3"!1353 PCQe&8)!"2 OG.8MG/.)2;5: 2"51 25A5351! <+B$'B)$&-&C OCK8S)#C/)6'N'$+C/)>,+$)f(G-&$$ 1:"3AA!;3 P*V[TX?*<L6)U?V)A P*V[TX?*<L6)U?V)A 2"3" 25A2":A" <+B$'B)$&-&C 6N&', OCK8S!"33 6'N)#C/)=G$R)[7C'.8&,.&, 1;;33111! LG$$MHB)!!; 2"3! 25A!2"5" <+B$'B)$&-&C =G$R [7C'.8&,.&,!"3; 112":"11A #$MH(.)B+8&)A #$MH(.)B+8&)A 2"!4 1!A:!4A1 <+B$'B)$&-&C 1!A:!4A1 M&,GC+DG,$',&E,G!"34 6'N'$+C/'8&/8)#,,&)YC'.b,&)`&,.&, 1153;;3;3 68CQ($'N&'&,)52 68CQ($'N&'&,)52 2"3: 25A1;!:! <+B$'B)$&-&C #,,&)YC'.b,& `&,.&, B&'CEB'8DF5'E,&8!"3: 6'N'$+C/'8&/8)#C,&)X',,)6G$$')#. 142!;;A"A?C'/)PQCC&.&,.B)1?C'/)PQCC&.&,.B)1 2"!; 25A2":A" WWWE+C/'8&/8.G$$'E,G <+B$'B)$&-&C #C,&)X',, 6G$$' ],,D+C/'8&/8.G$$'E,G!"3A 6'N'$+C/'8&/8)9+H8&)P&CBQ 11;1:3242 `H0'8&CN&'&,)!5 `H0'8&CN&'&,)!5 2"22 25AA;"1A <+B$'B)$&-&C 9+H8& P&CBQ 1;:55;!3 M&CBGD&M,&eE,G!"31 6'N'$+C/'8&/8)`&,.)[7CE)=Q&-)T+,.&, 11;1:;33" 6+,+8GC'&N&'&,)4! 6+,+8GC'&N&'&,)4! 2"5! 25A1":"! <+B$'B)$&-&C `&,.)= T+,.&, 34;3";A1 J&,.FC7DB(+'$EFG(!";" 6'N'$+C/'8&/8)>,+$)?C'/)=Q(F/& 1;3A:"3:5 X',,)P$+F/.8+-.)N&')2! X',,)P$+F/.8+-.)N&')2! 2"5! 25A2A!5" <+B$'B)$&-&C?C'/ =Q(F/& &C'/DCG&(F/&E,&8!";! 6'N'$+C/'8&/8)>,+$)O&-&C)P$',-7&'()#. 1A1A3::53 9CQ,$+,-)4" 9CQ,$+,-)4" 2"3; " <+B$'B)$&-&C O&-&C)>GC8&, P$',-7&'( 3j:1?k"1 0&-&CM$'DG,$',&E,G!";5 6'N'$+C/'8&/8)LCG,-)XG..&,)#. 14A3:2:A4?C'/)PQCC&.&,.)+$$l)1?C'/)PQCC&.&,.)+$$l)1 2"!; 25A"155" <+B$'B)$&-&C LCG,- XG..&, 8CG,-ERG..&,DG,$',&E,G!";2 6/+CM&//)V,N& "" T+N,&B+8+)1:)P T+N,&B+8+)1:)P 2"3" 1!A:!4A1 <+B$'B)$&-&C *+C.)I$& 6/+CM&// 1!A:!4A1 $+,-./+0DG,&8E&H!";3 68+C/)=Q-c/,H-.&,)#C/'8&/8&C)#. 1A4225"4; 9CQ,$+,-)4" 9CQ,$+,-)4" 2"3; 25A5;4"" WWWE.8+C/E,G <+B$'B)$&-&C O&C)9H,,+C =Q-cY,H-.&, 1!;A41": 0&CEBH,,+CD.8+C/E,G!";; 68&',)6+B+8H, A1"413"!5 anc&)68gcb+8&):" anc&)68gcb+8&):" 2"!A 25A5"5;4 <+B$'B)$&-&C 68&', 6+B+8H, 1;!:A!15.8&',.+B+8H,D7G8(+'$EFG(!";4 6QM&CB)#C/'8&/8&C)#. 1A3!322:" LG$$MHB+8+)!!; LG$$MHB+8+)!!; 2"3! 25A!2"5" <+B$'B)$&-&C X',,)#C& 6QM&CB ],,E.G&M&CBD-C+((&,EG,$',&E,G!";: L'(G,)*',-&CH-)YG,.H$&,eJ&,&.8&C 1AA";2;45 5E)68CQ()L&CC+..&)25 5E)68CQ()L&CC+..&)25 2"34 125!:2:4 <+B$'B)$&-&C L'(G,)#,-C& *',-&CH- 125!:2:4!";A LCG,-)>+C8&,.)6'N'$+C/'8&/8 1A3:"51"4 PC+B&C,&.)LGCB)A PC+B&C,&.)LGCB)A 2"!: 12"A32;! WWWE8CG,-(+C8&,..'N'$+C/'8&/8E,G <+B$'B)$&-&C LCG,- >+C8&,. 12"A32;! 0G.8D8CG,-(+C8&,..'N'$+C/'8&/8E,G!";1 ac,h$r)t+hb.ch-)#c/'8&/8)td,-n&c/&c 1;AA!A"22 9CQ,$+,-)4" 9CQ,$+,-)4" 2"3; 25A!2534 <+B$'B)$&-&C ac,h$r T+HB.CH- 15"5!221 +C/'8&/8GC,H$RDG,$',&E,G!"4" A:"51:"15 LI**P\9L)34 LI**P\9)34 2"33 1";55"1A ^B&-+$ 1";55"1A

8 8!"#$"%&'%(&)*+%,--.&*/*0(0#(1$.!2*-"3." : (+ &5B6 14C64 )5D95E49779 FG7D5E49779 FG7D6HII94 3D9E $9J9KG6 LLL MG465B6.N9465B6 $9J9KG6.OG7D!"#$ %&'()*+',-.*/0(1, $4#$4$! 255*+67,!$ 255*+67,!$ 8"$8 9:%22;< 8$$#=""= -.*/0( &7AA01*,25*05A,E.&,F51*/,GH,F5I/5&J(*/.&(0,E6I' 3448$#3=$ F.110&5KH7/7,4 F.110&5KH7/7,4 8">? 9:%22;< 8$$""38" LLLDK&7AA01*DA5*05AD1. M7&7IK N75/10O P.*/BK&7AA01*DA5*05AD1.!"#> E.I'07'7K0A(0/,Q0*R.IK 3="?$43>= 8,S0&7,T0&&7**0,>",U 8,S0&7,T0&&7**0,>",U 8"$# 9:%22;< 8$=$$83" LLLDV.I'07'7K0A(0/D1. :0(K51 :0(1*)0 3"?$#438 )0*R.IKBV.I'07'7K0A(0/D1.!"#? E.&WK*A(110V.&01(1H01,%)KD,S5*'0&5K 34!8"44$$ XI0YZ*01,$" [.*/O.'*,843,D,S&7H0&10* 8"!> 9:%22;< 8$=3!>!# -.&511,;(K*J0(A XW]0I*01,F.110&5K)0&'0/ 34!8"=!88 Q7*'0&(),!"" [.*/O.'*,3"$#,F.110&5K 8"8" 9:%22;< >!>?3?!= LLLD'H&5)0&DC.A <(I*,GY. ^7&*01 >!>?3?!= P.*/A7*/0&B'H&5)0&DC.A!"#$"%&'%(&)*+%,--.&*/*01!.%2*,3(4.%2*0#,+.% :5;* (+ &6G7 H5I75 )6J:6K5:88: LM8J6K5:88: LM8J7NOO:5 4J:K $:P:QM7 RRR $ST:P UM576G7.T:576G7 $:P:QM7.VM8J!"# $%&'()*+&,-)(./&0(&1+-2( 3"#"456!5 78.-(./&2+9(&!!&' 78.-(./&2+9(&!!&' 6:5! 0;,''<= 3!#!>56? 0(&1+-2( #>6 =().(&<*F(.G(*&!5 HB/9ABF/&5!33 6:5# 0;,''<= 6??:!:3: 0+G*) 336:3?36? 6:6? 0;,''<= 3!4556>6 PPPQ+)RG*K(Q-B S(2+.) 3!4556>6 3"?!#?444 ;B/(-F.+-9V2+9(-&># ;B/(-F.+-9V2+9(-&># 6:!" 0;,''<= 54>>:?#! 54>>:?#!!!!4,.F*9(F9C.A(9B-2&,/ 35!###::5 KWB&H(*FFB&=B.2(&,X 6:64 0;,''<= 6?"":!"5 Z(9//B-&19) 3"3?"5?44 KWB&Z(9//B-&,Z&;(2(.*-2/2+9+-&?" 6:?? 0;,''<= "::!#!5> PPPQA(9//B-QKBM [+-/&'+.\- =+FF*- NM-TA(9//B-QKBM!!!" 33!5?!!>6 6:5: 0;,''<= 6?":!6>? '+.*B- H.E9V 3?5!?:??!!!3 3#"63:>5? =().(&<*F(.G(*&!5 HB/9ABF/&>:>&X9._M/_ 6:5# 0;,''<= 6??#533: ZO(.F+- 3>#33??66 ;B/(-F.+-9V&2+9(-&?6 HB/9ABF/&""# 6:!" 0;,''<= 6?"64:4: [BG(-2(-!!?! Z.+F+.&,/ 3##5?!":3 6:55 0;,''<= 3##?433? abn+- 3##?433?!!?? 33:4!3>56 XE.(9U.-(9&56 XE.(9U.-(9&56 6:5" 0;,''<= 3!!633!4 N9)Q-B abn--e $--/9_E 3::3#!": OBN--ETN9)Q-B!!?6 ZE+G*/+&0.+MM(-&,/ 335##:5>: Z.+2(.-(/&DB.2&4 %B/9ABF/&6:: 6:!> 0;,''<= 6?":#6#6 3>!!!##5 3"3>34>3" 6:?! 0;,''<= 6??4">!3 '+.\-(V 5>"!4!": 3"45":5!? 0+MG(*(-&!: 0+MG(*(-&!: 6:54 0;,''<= 6?"6!##> <.*F 'C-FN+C2(- 3!4"4546!!?4 3"6#5666? 6:?5 0;,''<= 6?"36"4: dn.*/\+-&d XEG(./(-!!?> 35>>656"# ZgXY<;g0S<$<=&!#6 6:65 0;,''<= 6?"?6366 '+.*+--( 3"!#!4?!5 XM*9N(/9._M/G(*(-&!#&0 XM*9N(/9._M/G(*(-&!#&0 6:5# 0;,''<= 6?6!:>"? YO(./\ 3#?>#?:! 0.+MM(-&[C.\29.EFF&Y-C)/(-&D.B-) 3>!!3":#? Y.*/\+-&Z.(--(./&G(*&#4&, Y.*/\+-&Z.(--(./&G(*&#4&, 6:?4 0;,''<= 3:!"?533 D.B-) Y-C)/(- 3:!"?533!!6: 0.CKF(.(*&X(.G*K(&=B.)*K&,/ 3"6>5?!>6 XF*A/AE22(.&a_.2(-/(-/G(*&> HB/9ABF/&!:!? 6:!! 0;,''<= 6?"644#" ZU.) 34#>>::"3 =().(&<*F(.G(*&6# HB/9ABF/&5:!" 6:5# 0;,''<= 3>:43"5: <*-+. 3>:43"5:!!6? <))+&'()*+&ZC/F(.C)&,/ 3!!?!?3:: Z.+2(.-(/&9B.2&?&, HB/9ABF/&>:66 6:!> 0;,''<= 6??:5::: '(^( DN.B-)/(- +)M*-*/9.+/OB-(-T)9Q-B!! #?: HB/9ABF/&?!#? 6:63 0;,''<= 6?"::>:: PPPQ/(.*(M+/9(.Q-B 1*-)A(.2 <*(-)BM/+G*/(-&`.(A(.2 3#"#46"4" HB/9ABF/&3!:! 6:6? 0;,''<= 5:"5>:!3 Y+.* `.(A(.2 5:"5>:!3!!6# <*.*F&[Q&,-)(./(- 3""55644? X_./FB2(-&>" X_./FB2(-&>" 6:6? 0;,''<= 6?""4344 <*.*F&[(^E,-)(./(- 3:35?646 <*.*F&X&DNBM+//(- 3"!5>"54: H().B/G(*&5# H().B/G(*&5# 6:6" 0;,''<= 6?"":3"# DNBM+//(-!!6> 3>335>#>> HB/9ABF/&3!?5 6:6? 0;,''<= 3!66?3?: ;B+.&DB.MB) [+2(-!!6" 3>>:5!5>6 6:6? 0;,''<= 3!66?3?: ;B+.&DB.MB) [+2(-!!63 3"3>5?3>6 1+-2(/2+9(&6 1+-2(/2+9(&6 6:55 0;,''<= 6?"6##:: XE--_G(&' 5!4?6"## 3#3:???4> =().(&X9B.2&!? =().(&X9B.2&!? 6:!# 0;,''<= 6?"35:!4 ;B+.,.-(/(-!!5! 3#>!?54>5 6:63 0;,''<= 6?""!?## 3"?#:?"4! 6:?6 0;,''<= 6?"3##5" 334!6:4#> 6:6: 0;,''<= 3:!?43?6 [UG+.) 3:!?43?6 3"!4::?3: XE.(9U.-(9&56 XE.(9U.-(9&56 6:5" 0;,''<= 6?"?5!4! abn--e $--/9_E!!5# 34>4"#!35 =().(&X9B.2&!? =().(&X9B.2&!? 6:!# 0;,''<= 6?"66?"# DE.&$ :##4!? Z1$d[XID&? Z1$d[XI&? 6:55 0;,''<= 6?"!!"66 3??:43"#!!5> 3>3?34!43 6:55 0;,''<= 6??4355? [+--(&'+.2.(9N(,C/9+)!!5" 33:55:"#3 HB/9ABF/&5!5: 6:?> 0;,''<= Y+.* X9+-2AE(!!53 3"55:463" ;_/9ME.G(*(-&?! ;_/9ME.G(*(-&?! 6:6: 0;,''<= 6?""3!6# ABBM).+FQ-B Y(--(9N F(--(9NTABBM).+FQ-B!!#: Y-C9&'_.F&Y&7(A 3"!35344" jg.(&<*f(.g(*&!4 jg.(&<*f(.g(*&!4 6:5" 0;,''<= 3:>::533 Y-C9 '_.F 3:>::533 %B/9TFP(AQ-B!!#! Y-k&=B.P+E 33?#>3>53 a+kba&zb.kn/&2+9(&4&z.+f(._e+ $-)C/9.*Gl2-&#!R#6 6:!? 0;,''<= PPPQF-kQ-B d+..(-b 5#?":"3# F+T/E/9(M9(F-*FQ*-]B!!#? YBM(9&D.EFF&a+-&XO_A( ":36! [B]2++.)/&2+9(&?? [B]2++.)/&2+9(&?? 6:!! 0;,''<= 6?"3#:36 a+- XO_A(.2!!#6 YB--(.C)%B/9(-&X9(*-&IC)G+-2(- 3"4:5#63? Z(.-U/A+FF(-&56 Z(.-U/A+FF(-&56 6:6? 0;,''<= 6?"">""" X9(*- IC)G+-2(- 36:#>""" /R%.(//TK?*Q-(9!!#5 33#"6!?55 X9E.MB(/G(*&> HB/9ABF/&444&XF_E(- 6:56 0;,''<= 3""4>:54 'C/9+]+ <G.+- 3""4>:54 YE..(&[+-/(- 3>#"">#34 <*-(.F.BF(-&?> <*-(.F.BF(-&?> 6:66 0;,''<= 6?""4"?> YE..(&,-).( [+-/(-!!#4 345#?!#53 <-2(-(&?5 <-2(-(&?5 6:!# 0;,''<= 66!> //( `EN-RH(^(./(-!!#> 1*(-&0(/*2-&YU.(&1*(- 3>>?"!?"" ;C2)(G(*(-&5: ;C2)(G(*(-&5: 6:6: 0;,''<= 6?""#54> YU.( 1*(-!!#" 3>5??3644 HB/9ABF/&4!!&X9._M/_ 6:6" 0;,''<= 6?":!4:4 [+-/&dn.*/\ ?!:4 36:5"!#33 =().(&<*F(.G(*&!5 HB/9ABF/&?!>! 6:5# 0;,''<= 6??5#::: 'B.9(- '&m&'&i.+h/f&0(/*2-&swm&'+9n*(/(- 3433>5>:6 ;B/(G(*(-&3 ;B/(G(*(-&3 6:56 0;,''<= 6?"::":! 'B.9(-&,.G( '+9N*(/(- '+2-*9E&I+M*-2&DNBM+/&YB.9-(. 3""5":46: L)*-/&S(*&?:&d L)*-/&S(*&?:&d 6:5! 0;,''<= 6?"!:454 DNBM+/ YB.9-(. 5!4"?65" '+.*+&0(/*2-&[U-)/9+) 3"!:3!5#: HB/9ABF/&?646 6:55 0;,''<= 6?"64!4! PPPQM+.*+Q)(/*2-Q-B [U-)/9+) 3>:556:3 %B/9TM+.*+)(/*2-Q-B!!45 34#6"#!5? 1_E/(A+FF(-&-.&6: DL;I<$;&S;,,X&H1,XX&4 6:63 0;,''<= 6?"3>5"3 3>:##:?6? HB/9ABF/&3!:! 6:6! 0;,''<= 5!!>4>": PPPQM*pQ-B db-.+) 5!!>4>": %B/9TM*pQ-B!!44 '()*+R]B-&,/ 3#>#55:"" I.U9(.C)G&! HB/9ABF/&?6"#&X9._M/_ 6:64 0;,''<= 6??:#4:: LG(&dN.*/9(. 1_GU/!!4> 335!>":4> 1_FF(A(.2G(*(-&53 1_FF(A(.2G(*(-&53 6:!! 0;,''<= 3:3"3"4" DB.( X89N(. 3:3"3"4" 3>#34!?!5 HB/9ABF/&3::5&YB--(.C) 6:6! 0;,''<= 6?""#6#" "#?#"5>5? HB/9ABF/&3::5 6:6! 0;,''<= 6?""#6#" a+-&dn.*/9(- 6:!4 0;,''<= 6?"36?3: <*G*-- 33#4#"#6 %B/9T)-(+/Q-B!!>! =*2N9/%*.*9&D.*-(&1*-)N&aC/9+) 33664?"!4 6:?" 0;,''<= D.*-(&1*-)N ac/9+)!!>? =B)(-&Z.E-O+.&DNB.2(./(-&=EAB.2 3"###:?## 6:55 0;,''<= 336>4##? PPPQFB/*-Q-B Z.E-O+.&DB.2(./(- =EAB.2 336>4##? A.E-O+.TFB/*-Q-B!!>6 LA/9&I.+h/F&`B.M 3"!36:5?" ;U)E.G(*(-&?: ;U)E.G(*(-&?: 6:6? 0;,''<= 6?""55#3 1+./R<.*F L))&a(-/.C) 35:56533" 'C/_E+&4" 'C/_E+&4" 6:?6 0;,''<= L)) a(-/.c)!!># L.)&HU&L.)&0+ 3"4#53"6" 6:6> 0;,''<= 6?"!!666 DC.*)&[BG(- 54>>:?#!!!>4 LV&`B9B/+9/&,/ 3#6>45643,-)B./.C)G(*(-&!5:,-)B./.C)G(*(-&!5: 6:63 0;,''<= 6?""5:": '+.2B9&$)+ L/ 3!>!!>45!!>> ""3"3#!#? 6:54 0;,''<= 3#?6"#": DB./9(*-&1 3#?6"#": H(.&L^B&ZB.2(- 3>!?!>6"6,C/9+)G(*(-&">,C/9+)G(*(-&"> 6:65 0;,''<= 6?":4>46 H(.&L^B ZB.2(- 5"53!#4"!!>3 H(.&XE--(GU2&I.+h/F&0(/*2-(. 3>55!36>" $&X9._M&D(..+//(&!: $&X9._M&D(..+//(&!: 6:54 0;,''<= 6?"6?>35 H(. XE--(GU2!!": ""656>":? jg.(&x9b.2+9(&?5 jg.(&x9b.2+9(&?5 6:!" 0;,''<= 6?"35>3# X*.(- <.*F/(- 33?36?6! 6:5" 0;,''<= 6?":53!: YO_./G*F 3:33>:46 ">:!#!35? jg.(&<*f(.g(*&!5 6:5" 0;,''<= 6??4"#"! PPPQ%CFQ-B HCF a(2/(- 33#6?5?4 ;+-)N(*M&D.EFF&Y-C9&a(-/(- 363?5?4?> 6:?" 0;,''<= 6?"?#55: Y-C9 a(-/(-!!"5 ;B+.&;B+.&<22CM 3>55#6>4? 6:65 0;,''<= 6?"!"4#> ;B+. <22CM 3:#:!533!!"# 3":>!3465 <*-(.F.BF(-&4 HB/9ABF/&3:3?&YB--(.C) 6:6? 0;,''<= 3"5"!3"" a_.- [+C2(._) 3"5"!3""!!"4 34"6!"!64 =().(&X9.+-)2+9(&3 HB/9ABF/&!#:: 6:!# 0;,''<= 6?"3:#:: 3>:!#6:3" DL'$=<ZL;IS<$<=&43 D<I1S<;YXS<$<=&> 6:!! 0;,''<= 6?"53!4: 3>:6?"35> Y.&Z.(--(./&G&!6 Y.&Z.(--(./&G&!6 6:?4 0;,''<= 6?"?!:"" <*G*-) X+9C.-&YBMMC-*F+/OB-&,/ 354#!:635 6:55 0;,''<= 6??!6"": PPPQ/+9C.-Q-B S(^(./9+) /+9C.-T/+9C.-Q-B!!3: XKN+C&0(FB.&DB.(&XKN+C 3"6"#566" jg.(&x9b.2+9(&!?5 jg.(&x9b.2+9(&!?5 6:!" 0;,''<= 6?"?46"" DB.( XKN+C 3?:4633"!!3! 78.-(./2+9(&!!&< 78.-(./2+9(&!!&< 6:5! 0;,''<= 6?"::>!5 356:6:66 33#!?334# Y+/9+-O(G(*(-&!:5 Y+/9+-O(G(*(-&!:5 6:?4 0;,''<= 35:#4333 ab+f*m dn.*/9(-/(- 35:#4333 X(.*M+/9(.&,/ 3>!!6:65? X9_%(.*2+9+&> HB/9ABF/&?!#?&X9._M/_ 6:5: 0;,''<= 6?"::>:: PPPQ/(.*(M+/9(.Q-B 1*-)A(.2 """#:53"? YB--(.C)2+9+&?4 YB--(.C)2+9+&?4 6:5# 0;,''<= 33>6!566 PPPQABBF/+-)2+M(/Q-B [(-.*F 33>6!566 3>4>>3:?3 =().(&X9B.2+9(&?? =().(&X9B.2+9(&?? 6:!# 0;,''<= 6??6:"4: PPPQ/BC-)9.+KFQ-B 1+//( 3:3?>6:3 h.m+%b/9t/bc-)9.+kfq-b!!34 X9((-A(.2&I.+h/F&,Q/Q 3!4??66"? $-2(-*_.&;EA(.2/&2+9(&5" HB/9ABF/&":: 6:?5 0;,''<= 6?"?6"!: X9((-A(.2!!3> 3>>:#:#4! 6:5# 0;,''<= 6?":>36: L)) 1*(-2 3>3?4?:"4 6:?? 0;,''<= 6?"?6!6: '+.*9&XO_2.(- abn+-/(-!!33 D(FB&H.*-9&m&YB%*&,/ 3>56>45"? YB--(.C)2+9+&?> HB/9ABF/&?66?&X9._M/_ 6:5# 0;,''<=?6":53?: '+.*+--( FB%*T9(RFBQ-B!?:: D(M+J(k9.+&<*-+.&[+M.( 3>:6>"6:" `$==&Z1,dYXD,0XS&33 HB/9ABF/&?5?5 6:?! 0;,''<= <*-+. [+M.(!?:! ">! 6:63 0;,''<= 5#>3"!5: D*-+&I 7*F( 5#>3"!5:!?:? D*%/&I+M*-2&,/ 33!!!">!6 I.U9(.C)G(*(-&! I.U9(.C)G(*(-&! 6:64 0;,''<= 6??:#4:: LG(&dN.*/9(. 1_GU/!?:6 D.*-(&,.-(-2/&D(F/9&L2&X9.(F 3>44#5"3> 1*+G(*(-&4 1*+G(*(-&4 6:54 0;,''<= 6?"!6"66 D.*-(,.-(-2!?:5 3">"5?>3? <R!"&!>> <R!"&!>> 6:64 0;,''<= 6?"!5:!> DNB.(/(- 3"4>4##:!?:# D.EFF&X(.G*K(&,/ 3?#"?!!55 HB/9ABF/&5:?5 6:5" 0;,''<= 6?"6#"5: ;BA(.9 1*G(.C)!?:4 3"?>3:#!5 =().(&<*F(.G(*&!5 6:5# 0;,''<= 6??445#: [+CF//B-!?:> 3>4:3#"3" 6:5: 0;,''<= 3!> ;-FBG*K 3!>33333 S*--&$-)C/9.*&0.+MM(-&,/ 3#34"5?#! HB/9ABF/&4!>&X9._M/_ 6:63 0;,''<= 6??!:"4: ;(*)+.&dn. 7+%&XC.]&=B.2(&;C-(&`&'+9N*/(- 3"!44#:3: XM*9N(/9._MG(*(-&3 XM*9N(/9._MG(*(-&3 6:5# 0;,''<= 6?"36544 ;C-(&'+9N*/(- 7(MC-)/9+)/&`B.A.CF(.%.(//( 3>4:3!"3? 6:6: 0;,''<= 5#:5!:>: 7(MC-)/9+) 5#:5!:>:!?!! 3>"44"3!> ;U)NC/2&!" ;U)NC/2&!" 6:!# 0;,''<=??55:!"? Y-C9&X9._M&,-)(./(-,-)(./(-!?!? rbbm&i.+h/f&,/ 3":54:"!3 =().(&<*F(.G(*&!5 6:5# 0;,''<= 6??445#: [+CF//B- %B/9TVCMQ-B





11 11!"#$"%&'%(&)*+%,--.&*/*!"&0$12&+3.%! (+* &6G7 H5I75 )6J:6=5:88: K<8J6=5:88: K<8J75 0J:= $:L:M<7 NNN $OP:L Q<576G7.P:576G7 -<ROLJ:L:M<7.S<8J!"#! $%&'()*+,%'-%./,'0,%)1*,2'3%, "5#7-8**9:;'<#$ 082&9842'6<= 0,%)4*)2'(&,E.F82 3%,4!"## G.%F.2'(HI44,/,2);FJ'3:**2H,/'C*)F'-8%+,& 5==6=="7> C)F.%'$.22'+,)'#! C)F.%'$.22'+,)'#! C*)F -8%+,&?!"6<56<!"#> G)%;)K,'G.F;'0.:*2,F'3:**2H,/ 5<55?<"#! -8%/'0,/,%2,F2;'>? -8%/'0,/,%2,F2;'>? G)%;)K,'G.F; 0.:*2,F!"#? L,%+,%.'(HI44,%'D8%;,'$'G'M,F2,F 5<?="#7>7 B.;F:2'G.%E8&2;'!" $'G M,F2,F!"#" 3:**2H,/'$/8*E'A::/'$2 5>657<"#= D,/%,'(&8%;'!> 082&9842'!>= M.F A::/!"#< 3:**2H,/'3%,,F'M8Q.F2,F'$2 55<?!><<6 R%,4*)F;+,),F'> R%,4*)F;+,),F'> RF:&'3%,,F M8Q.F2,F 56!67>7> 4S;%,,FT8F*)F,JF8!"#6 3:**2H,/'U.%%I'P*2&,,F'$2 5!677#>?6 D'(&8%;.&,'= D'(&8%;.&,'= D)*2'P*2&,,F U,KI!"#= 3:**2H,/'VF;,%'A::/'L1'O.%,Q:2'$2 56<66=?"< -8H&,;.&.'>< 082&9842'"!? VF;,%'A::/ M:2&./ )%::/J11T8F*)F,JF8!"#5 3:**2H,/'W*.E'C'W*2,F'$2 56?##56## D,/%,'-8%;;.&,'? D,/%,'-8%;;.&,'? U,FF)F; GXY%F2&./ /%.HH,FTH,2&,%;:**JF8!">7 3:**2H,/H,2&,%'3:FF.%'U8%;,F =67!"#<!# Z+%,'-8%;;'? G%.;,%F,2'-8%;'? 3:FF.% U8%;,F ;:FF.%T;:**2H,/Q8%;,FJF8!">! 3:*248;,F'P%'W;'(HI44,%'$2 55>"5>?=< 3:*/*)2&,F'>" 3:*/*)2&,F'>" VF;,%'R8%F,*). (48;H8!"># M8Q.F2,F'RF:&'3%,,F'3:**'W;'(Y*+ 567><#667 R%,4*)F;+,),F'> R%,4*)F;+,),F'> RF:&'3%,,F M8Q.F2,F 4S;%,,FT8F*)F,JF8!">> M8%)/2'3:**'W;'3.+,%'M8%)/'([&Q,% 5?>##=<>5 \Y44,9,%;+'?5 \ZRRCGCA3OCVCD'?5 M8%)/'0.*)F, ([&Q,% 57<>><7"!">? M:+,*'3:**'W;'(Y*+'ZI+)F/'A.H9,%; 5"<7=75#? R.2].%.'\.%2,F2+'!? R.2].%.'\.%2,F2+'!? ZI+)F/ A.H9,%; 57!<#<<!!">" R)F/,%/,2);F'\)F/.'A::/ 5=!#67?=6 \IF;+,),F'5 \IF;+,),F'5 \)F/. A::/ 55?#!"!" *)F/.J%:T8F*)F,JF8!">< R8:.22)'VH]8%&'R8:.48:'$*]Q8F2,'R8:.22) =<?!=#?7# W/)F2+'#7'L W/)F2+'#7'L R8:.48:'$*]Q8F2, R8:.22) 5<=?!>66!">6 5=?#7?665 3*.229*^2,%+,),F'6'G 3*.229*^2,%+,),F'6'G M)HSA8;,% (,/8*E2,F X)H2,/TE%)2:%EJF8!">= (,*98'G%)K'-8+,'3:**2H,/+,%42&, 567?65">= O$\GAW--OCVCD'>? O$\GAW--OCVCD'>? G%)K'-8+, (,*98!">5 (HI44,+,%42&,/,&'R%)2_.F'`));'RF:&2,F 5">5#>!<" U.:;,2';.&,'=='$ U.:;,2';.&,'=='$ R%)2_.F'`)); RF:&2,F!"?7 55!5=<676-8**9:;.&.'#5'G -8**9:;.&.'#5'G >#=>?"!> (+,F/2%:/ 5"5!=7"< /,99),2T%%S%,2,.%1QJF8

12 12!"#$"%&'%(&)*+%,--.&*/*-"0(!! (+!94H38H I2J42 )3H73:27557 K95H3:27557 K95H4LMM72 0H7: $7N7O94 PPP $QR7N S9243T4.R7243T4-9UQNH7N7O94.V95H!"#$ $%&'()*+,,-.,-,/- 01''2&3+4+), 01''2&3+4+),.-// * /-/!$#-- :::;$%&'(;<1 =1>4?$%&'(;<1!"#. * $E$$-"" 64'A F4GDCA2H,#I#".E"!"#/ 6>'A)J+'K1D>A<,"./-/!/! *567789,-!E$!E, 6>'A J+'K1D>A<,-!E$!E,!"#" 01''2&3+4+)#- 01''2&3+4+)#-.-// *567789,,$/$"I" 6D<A LD&&<,,$/$"I"!"#I L2)P<KA>4)LA<4)LQRD<>A<)6>,E""EE#$/ P<3A<BRD)5H2AD3>)3+4A)!-! P<3A<BRD)5H2AD3>)3+4A)!-!.-$# *567789,!#./E$- LA<4 LQRD<>A<,!#./E$- 2A<2Q1A?1<'B<A;<1!"## LD+3AD<A>)S1<>AD4)6>,EE!",//! TKDA)01D33+4A)!# TKDA)01D33+4A)!#.-!# *567789,!!#EE-E 8DBC>A<,!!#EE-E!"#E F4DR%'BKABA<)// F4DR%'BKABA<)//.-/# *567789,.E"##.I 0U1%+> L&''1OC,.E"##.I 4U1%+>;2&''1OC?'BKA;<1!"#, V'A+<>1W)6>,"-!"#!#E 5A22+<>2+CCA<)E N1>421C>)$/I)LD+3AD<A>.-!E * $$I,.,- 5&<A V1:21H)L11CB<3)JA<<B<3)Y+DDA<,E"#/"I/! 01==A<U+&3KABA<)!/ 01==A<U+&3KABA<)!/.-!! *567789,"E/.$!$ JA<<B<3 Y+DDA<,"E/.$!$ 3DAA<=A+OA?>=D+H;<1!"E! E,.E"EE$$ [+&DB4\)JADKB3>)KAB)!-E)6 [+&DB4\)JADKB3>)KAB)!-E)6.-." *567789,"-.#E!" ZDA4A)V+DB< 3DA4AO+DB<E/?3%+B';O1%!"E$ ]1<<H)7&>BCC)6>,"!!""#,, V1''A^>3)" V1''A^>3)".-/! * $E!$E,- ]1<<H)F41D% _'>A<!"E. S<&4)[+<>A<3,E#$I,$#E J14KA4KABA<)!"$ J14KA4KABA<)!"$.-$. *567789,--//-I/ S<&4)THA [+<>A<3,--//-I/ ]AD<2+<A3+4+)E ]AD<2+<A3+4+)E.-// * !,-$#/- 71D4A<)]+D' * $EE/"-I J&3UA> 7+DB+<<A)SBAD&'b)cBCA<,E#$#-!," FC1'A3+4+)I FC1'A3+4+)I.-/I *567789,$/!#.$I 7+DB+<<A)SBAD&'b cbca<,$/!#.$i %+DB+<<AKBCA<?U14%+B';O1%!"E# 72)L11CB<3)7+D3DA4UA)LAD3,E$"E$.!E *567789,$E$#... 7+D3DA4UA LAD3,$E$#... %+D3DA4UA?%+D3DA4UA;<1!"EE 51>A<CD+<4\3+4+)/! 51>A<CD+<4\3+4+)/!.-!E * /#I/.!/, F(+< LQADCA4KAB4 /#I/.!/, 73%)7A3+>41DA)*+,E,#!!!$! *567789,,...-E- 6\B%&''+U 5+<+,,...-E- >+d;d+<+?ae=ad4;<1!",- f+3ad'b2+cca<)! N1>421C>)$"--.-/I * $E,./"- [+DDH)6'KB< ]AD<2+<A3+4+)E ]AD<2+<A3+4+)E.-// * /I#,!//E 71D4A<)]+D' /I#,!//E!",$ ZQA4AD3)., ZQA4AD3).,.-!" * $E..-/I ]+<)71'KA< 712AD3!",. 71K3+%%&>)`)71KBA>;)Z+%A>)M)7&>BO,,!I.,#E- N1>421C>)!#)LD+3AD<A>.-!" * $E,-/-/ :::;%1K3+%%&>;<1 SQA'')PK+D %+B'?%1K3+%%&>;<1!",/ 71KBA>)Z+%A>)M)7&>BO)*+,#!-I/.II * $E,-/-/ ]+<)51<<H %3%?A%+B';<1!"," 71KBA>)Z+%A>)M)7&>BO)7A3+>41DA)]+<)51<<H)S&''A2&,E-!,",!- N1>421C>)$!-E.-!" * $E,-/-/ ]+<)51<<H %3%?A%+B';<1!",I 9141:<)8<4AD4+B<%A<4)*+,,/$.-""# FC13b+DA4)".)f.-/" *567789,"!I#EE/ :::;<141:<;<1 5+<&%,"!I#EE/ 1HKB<;D+<&%?<141:<;<1!",# _'>A<)0D1<BO)P%=1D4,,$-/E"-I ]1<>1CKABA<)$$ ]1<>1CKABA<)$$.-$. *567789,/.II#I$ _'>A<,/.II#I$ N+<1D+%+)7&>BCC)*D+%%A<)6>,"-!$I#E# 01''2&3)$, N1>421C>)$-./)F4DR%>R.-// * $E,"$#- 8''A< EE""I#",$ * $EE.I,, SQA'' 8<3A<,!!/#II/!I-- ND1O1%)7&>BO)6>,,!-./"// V1''A4>)3+4A)" V1''A4>)3+4A)".-/! * $$-E..- :::;=D1O1%;<1 512AD4)F41D% _'>A< %+B'?=D1O1%;<1!I-! ND1O1%)7&>BO)*+,#I-$/..E V1''A^>)3+4A)" V1''A^>)3+4A)".-/! * $$-E..- :::;=D1O1%;<1 512AD4)F41D% _'>A< %+B'?=D1O1%;<1!I-$ 51^A%,,"!I/#-! 51>A<CD+<4\3+4+)!.I 51>A<CD+<4\3+4+)!.I.-$. *567789,,.."$/, 7+DB+)0+%+D+<4U+ 51^A%,,.."$/, UAe+4U&D\?H+U11;<1!I-. F+<4D1<BO)F+<)fBCDA4,,!,,-"!E 01''2&3+4+)I$)V 01''2&3+4+)I$)V.-// * $$IE$/$ :::;>+<4D1<BO;<1 fbcda4 F+<,-"!/""I!I-/ 7+DO&>)0UD+<A>3)!/ 7+DO&>)0UD+<A>3)!/.-/" * $E.I-,I ca>4'b!i-" FA3)PKAD>A<,,"IE,II, *567789,.$#I#/- :::;>4+D1<A<+(1<;O1% 5&<A PKAD>A<,.$#I#/- B<b1?>4+D1<A<+(1<;O1%!I-I S'ABKA<A)#- S'ABKA<A)#-.-/! * $E-!$## SQAD>( F4R+!I-# J+&+<KABA<).I)6 J+&+<KABA<).I)6.-.! * $EE,,$$ _UDKBC,$$$--E# 0D1''>(A<)I)J N1>421C>)III)FCRHA<.-./ 8DCB< g<b1<)51ocac'&22;)*d+%%a<,##$/#/#- *567789,--!!!$# :::;&<B1<D1OC;<1 6<B4+ Q+<<A?&<B1<D1OC;<1!I!- J+&+<KABA<).I)6 J+&+<KABA<).I)6.-.! * $EE#-$$ ca>'a%rh F1'2AD3,.--$#IE * fd+<c)512ad4 c1''>g4ad)s1<>&'4+>q1<,ee!,$".e LQRDCA'B+)!!)L LQRDCA'B+)!!)L.-/# *567789,!#./II/ 0U1%+> c1''>g4ad,!#./ii/ K1''>+A4?1<'B<A;<1!I!. 01''2&3+4+)IE 01''2&3+4+)IE.-// * /#.$/".E 9B'>)8DBC F1'2AD3 /#.$/".E ia''1:)7+<+3a%a<4)[a<+)[+d>>1< EE,EEEI"$ *567789,.$/!"$- :::;HA''1:%+<+3A%A<4;<1 [A<+)5 [+D>>1<,.$/!"$- 'A<+?HA''1:%+<+3A%A<4;<1!"#$"%&'%(&)*+%,--.&*/*$01*%,+(2 (+ &5E6 24F64 )5G95H49779 IJ7G5H49779 IJ7G6KLL94 MG9H $9N9OJ6 PPP $QR9N SJ465E6.R9465E6 -JTQNG9N9OJ6.UJ7G!"#$ %&'()*+,-'./&+-,&'012&)34'456)7894+)%&'( :;#<="!#! >8++&'.6(4-&+)=: >8++&'.6(4-&+)=: ABCDDEF A4(51()5&6&' 34'456)7894+ %&'+1+4)GH,&+-&')I8+&)B8456)D46,&+ :<!#"?!== $?!< ABCDDEF A4(51()5&6&' I8+& D46,&+!"#< %JK'+)E'1L)M&N&',&+ 340+&(4-4)<# 340+&(4-4)<# ABCDDEF :$;=?<<! A4(51()5&6&' %JK'+)E'1L M&N&',&+ :$;=?<<!!"#" %.55&'O+)E5&L-'8+1LL)%'.L-P,&'012&)3&5(&)7428Q,&+ R5&)%.55,()" $?!; ABCDDEF :?=<=:?: A4(51()5&6&' 3&5(& 7428Q,&+ :?=<=:?:!"#= T4'5,&+)C.618)A&,1(+, G-'K-0&-0&1&+)! G-'K-0&-0&1&+)! ABCDDEF $#;:"$?= UUUV24'5,&+4.618V28/ A4(51()5&6&' GW( T4'5,&+ :!"=??"? /415X24'5,&+4.618V28/!"#; T2)E5&L-'8)3&'.5Y)7894+,&+ :;=!!$$?; $?$= ABCDDEF A4(51()5&6&' 3&'.5Y) ,&+ :?;#$#;<!"#: A'4//&+)B4618 I855Q.()$: M8,-Q8L,)#?$" ABCDDEF A4(51()5&6&' %JK'+ C5,-46!"$? E1L&')C.618V)Z1& I8/-&(4-4)$! I8/-&(4-4)$! $?!# ABCDDEF :=";$":! A4(51()5&6&' C-5& Z1& :=";$":!!"$! ['&,9)D&614)\&(4'6)3&H&'6495 M'1+,)R,24',)(4-&)!! M'1+,)R,24',)(4-&)!! $?!! ABCDDEF A4(51()5&6&' \&(4'6 3&H&' )%.WLL&+)D46,)])>0&56,-46 %'KN&-)= %'KN&-)= $?#: ABCDDEF UUUV96Q.WLL&+V+8 A4(51()5&6&' D46,)]KQ&'( >0&56,-46 /46,5LX(/415V28/!"$$ 7Y,)G8.+6)GH,-&/,)]1/1-&6 C'.^,)S4-&)#! C'.^,)S4-&)#! $?!< ABCDDEF :!<=;""? A4(51()5&6&' 789+)['&6'1L GW&(51-_ >4+45)%5`)\aQ.,L&'.6)3KH'& b\be)girbsi)# M8,-Q8L,)#?= $?!; ABCDDEF $#;$"?<!!"$< >1Q4+8)C, ::!=:!;"; S'K+54+6)<;)M4^1'Q'&66&+ M8,-Q8L,)$= UUUVL1Q4+8V28/ A4(51()5&6&' D46, 1+Y8XL1Q4+8V28/!"$" >8/P91)[1)C, F&6'&)G-8'(4-&)#$ $?!< ABCDDEF $#;$:""? A4(51()5&6&' R5&)S&8'( [8,, 6'4//&+V6'5X91cL5.QQ&+V+8!"$= ]4'd+,)C, I855Q.(4-4)!?< I855Q.(4-4)!?< ABCDDEF A4(51()5&6&' e5y)% T9'1,-&+,&+ ]26)\1,18+)C, ]4+6Y455KH4)"= ]4+6Y455KH4)"= $?#$ ABCDDEF A4(51()5&6&' 3'84')C ,&+!"$: ]H69JK'+&-)A'4//&+)%'&6&)F)R5,&+ :=!?:!#;# B`69.,()#= BfA3eGSCIC)#= $?!< ABCDDEF A4(51()5&6&' %'&6&)F&^'.6 D4g'&+,)]-6 I855Q.(4-4)!?< I855Q.(4-4)!?< ABCDDEF ##!:":=: A4(51()5&6&' A4+ G94'8+1 F4(94/)]4'W_46&9)P)E5)T1-H I855Q.(4-4)#$ I855Q.(4-4)#$ ABCDDEF A4(51()5&6&' F4(4/ ]4'W_46&9 M4'4Q85124)A4 ]194(&+)<= ]194(&+)<= $?#: ABCDDEF UUUV^4'4Q85124V+8 A4(51()5&6&' C5Y)D M4'4(8+)C''4H,)C, $?$! ABCDDEF UUUV^4'4(8+4''4H,V28/ A4(51()5&6&' >&++&-9 %'&6&,&+ B)345,-&+,&+)C, :!##;!?!: B8,&+L'4+-_()!! B8,&+L'4+-_()!! $?!; ABCDDEF A4(51()5&6&' B84' B4618)=)C, :<?:$=;:? b0'&)e1l&'0&1)!#" $??< ABCDDEF $##!!$?? A4(51()5&6&' ]&1Y)*+(& B4618)CL-.&55)A4 b0'&)i8'((): b0'&)i8'((): $?!= ABCDDEF $##";!?? A4(51()5&6&' 34'456)C B4618)A'4//&+)CL-.&55)C, :;#$:??:< I8'(&1')\'44,)M54,,)" 0aB&(+,L4^)M8,-Q8L,)!? ABCDDEF $##";!?? A4(51()5&6&' S&1')G-&1+&' B4618)>8+(,Q&'()R()E1L&')C, ::!;?;;=" I8'(&1')\'44,)M54,,)" 2a8)B&(+,L4^)M8,-Q8L,)!? ABCDDEF $##";!?? A4(51()5&6&' S&1')G-&1+&' ['1Q&'(!"<? B4618)BKHL&+)R()3.'./)C, ;:!;?;;<# I8'(&1')\'44,)M54,,)" M8,-Q8L,)!? ABCDDEF $##";!?? A4(51()5&6&' S&1')G-&1+&' ['1Q&'(!"<! G8.+6)M&8^5&)T8+,./&')E5&2-'8+12,)C, ;"="!!="# I8/-&(4-4)$? M8,-Q8L,)<<:)V)%'4L&'KH4 $?!# ABCDDEF $#;:$:?? UUUV,8.+6^&8^5&V+8 A4(51()5&6&' C h GW4+)C+6'&4,)F15,&+ ::<$"=!"< ABCDDEF A4(51()5&6&' GW4+)C+6'&4, F15,&+ GW&(51-_)G8.+6)GH,-&/, C'.^,)(4-&)#! M8,-Q8L,)$<<;)%&6'1i,,&+-&' $?!< ABCDDEF UUUVJY,,8.+6,H,-&/,V+8 A4(51()5&6&' 789+)['&6'1L GW&(51-_ :!<=;""? G-j'+&,)B4618)R()[8-8)C, :"!#=":;< E+(&+&)!# E+(&+&)!# $?!< ABCDDEF $#;$"$?< A4(51()5&6&' E101+6 G-j'+&,!"<< IQ)D4,L1+&')I98/4,)%&29 :;=$<#:$? B1,L&,W&+)$$ B1,L&,W&+)$$ $?$# ABCDDEF A4(51()5&6&' I98/4, %&29 ILJ)CLL01,1,J8+)I&'J&)>'1,W4+)7894+,&+ :<$;":!;= S'.Q&()#$)C M8,-Q8L,):?<: $?$! ABCDDEF A4(51()5&6&' I&'J&)>'1,W4+ %51L,0j'!"<= I8^^)31Pc)C, F&6'&)G-8'(4-&)#$ $?!< ABCDDEF $#;$:""? UUUV91cL5.QQ&+V+8 A4(51()5&6&' R5&)S&8'( [8,, 6'4//&+X91cL5.QQ&+V+8!"<; I0)\1,J8+)F8'6&+)]-6 bq'&)e1l&'0&1)!#" ABCDDEF $##!!$?? A4(51()5&6&' 74+)>44'& :?!##<=<!"<: I0)\1,J8+)F8'(&)C, :;<#<=:"< b0'&)e1l&'0&1)!#" ABCDDEF $##!!$?? UUUV01,J8++8'(&V+8 A4(51()5&6&' ]&1Y G4+6+&, :?!##<=<!""? \1,18+)3&40&+V)I0 b0'&)e1l&'01&)!#" b0'&)e1l&'01&)!#" ABCDDEF A4(51()5&6&' 74+)>44'&









Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak 201 6 P f j f U H P f j f f 1 j 2016 U H 2 U J2016 T: Pf j f U H B: R f :wwwf Gf: PG L: P :2000 : cxntb IBN9788280827333 IBN9788280827357 Pf j f 3 D f j f j f f D 2008 f f 200910 U Nj f (2014) f D 200910

Detaljer

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24 SAMMENDRAG...5 1 INNLEDNING...10 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...10 1.2 SAMHANDLINGSREFORMEN...10 1.3 REGIONALT SAMARBEID...12 1.4 MÅL FOR PROSJEKTET...16 1.5 PROSJEKTGJENNOMFØRING...17 1.6 BEGREPSAVKLARINGER...22

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr. 20.01.2012 flyttefil A Avgivende selskap: tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnr. tall D Organisasjonsnr. tall E Beregningsdato dd.mm.åååå

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

!"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.

!#$%&'()*+*!,-*.*#/01()*1/(0*23#&4&.0*4)* 2/05(43.&/%)*%*3%643&)*)#&%.&2&'(*7#0&. !"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.!"#$%&'"()%*+",-(%. /* 0"(#"*1"#23%)) /* 4,5$))%*6")"$.% 7 8/9*:;$#%;?@)%*4)A%.B*:+6*C*0DED0F!B*6&GHIJI*>#%;?@)%

Detaljer

! "! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). /" )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+ " )02*- 33!! $ % %%! #$!"#$% & 33! % 4

! ! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). / )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+  )02*- 33!! $ % %%! #$!#$% & 33! % 4 !! #! $ %!! % ' (%!! )*,-!! % ). )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % ) )02*-!! $ % %%! #$!#! % 4 ' () * '#, -.01 2!- 4)) ') '5555,1 % %!! 6) )* 7,.!,) 6 66 8 9),: ) )0):.):.,)..,).,07,.) 6 ) 6 6 8 #9%0).;7!5!#$< )

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge?

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge? 6 Ovv fm h hv ym v væ N? S 9 m 6 6 m S @mhf Ih 6 m Fmm hv ym v N væ? E hv m m fm K m hv fy hfmm å fmv h h å fm m N f m, h fy v wwwmhf H 6 Fm m hm vv Py m: V m, m, v, Lv vf, H Bh y Fv æym Nyym Kf; vm, y,

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer

apple К apple fl 0 0

apple К apple fl 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 5 0 5 0 6 0 7 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 9 0 7 0 5 0 5 0 0 5 0 5 0 0 0 4 0 4 0 0 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0 4 0 0 0 5 0 0 9 0 4 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 Кapple 6 0 6 5 0 8 0 6 0 4 0 0

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Figur s. 10 Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Mikronivå Atomer, molekyler, ioner Forklaringer Kjemispråk Formler, ligninger Beregninger Figur s. 11 Cl H O C Kulepinnemodeller (øverst) og kalottmodeller

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 1. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den

Kjemien stemmer KJEMI 1. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den Figur s. 9 Figur s. 10 Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Mikronivå Atomer, molekyler, ioner Forklaringer Kjemispråk Formler, ligninger Beregninger Figur s. 11 Cl H O C Kulepinnemodeller (øverst)

Detaljer

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl RAPPORT 2013/13 Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service Hanne Toftdahl "#$%&'()*#+#$,&-./,0#%'#12%&'34&3(&'* "#$%&'()&(*+,&-.. 5(3*#6$#'23&6) 8#44/-*$9::&-;7= 8#44/-**(**&' F)G??212%&'(0#%'#.)*#+#$,&-@A*+(B'($,C/-

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

)*+,-./-%/!0-./1".2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +"::5%05,;!

)*+,-./-%/!0-./1.2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +::5%05,;! "#$%&'())*#+&,-#./011$$,22&'3&% #$%&'(& )*+,-./-%/0-./1".2+34.+,5%607-8%5335%9205335% +"::5%05,; ?3-%: @-+,5%9AA2-75.5%"..1575%,+93/51-7 @-+,5%+,B/"5,"C-38B..++"::5%05,75/ D."75%+",5,5,"C,-7-.25%

Detaljer

Undersøkelse om opplæring i foretak (Continuing Vocational Traing Survey 5) Vennligst bruk bare papirskjema som kladd for å fylle ut webskjema.

Undersøkelse om opplæring i foretak (Continuing Vocational Traing Survey 5) Vennligst bruk bare papirskjema som kladd for å fylle ut webskjema. Undersøkelse om opplæring i foretak (Continuing Vocational Traing Survey 5) Vennligst bruk bare papirskjema som kladd for å fylle ut webskjema. Webskjema side 1 av 25: Skriv inn bruker-id: Skriv inn passordet:

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet ut? Variabler,

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

Rapport fra verksted

Rapport fra verksted f 4 j Dj c y è 6 8 L : 9 84 86 V wwwj : 66 c@j f I 9 I 4 H 8 fy f 4 (6) fy IHLD U 4 F 4 P 4 D FÅL 8 F 8 Ij 9 IL: H D D PJ PLLI 9 f H 9 P f (PL) P f 4 P f L 4 IUJIVL 4 j 4 I f HV ÅL V y I f 6 P I 6 6 jfø

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Forstudie. LevertBergenKommune. v/ GunnarBakke, byrådfor kultur, næring,idrett og kirke. og DagIngeUlstein byrådfor sosial,bolig og områdesatsing

Forstudie. LevertBergenKommune. v/ GunnarBakke, byrådfor kultur, næring,idrett og kirke. og DagIngeUlstein byrådfor sosial,bolig og områdesatsing / f I f I ff f W Y / H H H J c wc I c H J j H j f f ( f )! Pj @f f j j f jf f ff Ø ff - f wwwf j f f f f j f f j f - j f j f f f j j f f j f f f f f f f f f ff f f j j f f f f é j f P f j f () f f jf j

Detaljer

R1 - Eksamen H Løsningsskisser. Del 1

R1 - Eksamen H Løsningsskisser. Del 1 Oppgave R - Eksamen H0-30..00 Løsningsskisser Del ) Produktregel: f x e x xe x e x x ) Kjerneregel: g x 3 u, u x g x 3 u x 3x x P 3 6 6 6 6 0 Trenger ikke polynomdivisjon, kan faktorisere direkte: x x

Detaljer

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,-

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,- Hv STUNDER 2013/2014 b o F A G I T S m v! ø u Ny V 520 - o fo vjø Å juv! Sow Ecc 31 890,- v D v m o j å m T ø øf fuv u o, å y o ff, I f øu,! of å fo v o fob 1581 Po Moo: 420 cc B & So 2100 Sow Pofo S E-

Detaljer

Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall

Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall Nøkkelinformasjon hos avgivende selskaps systemer. D Organisasjons-/kommunenummer

Detaljer

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane E j V R f S Fj 6- I h I 3 S 4-5 3 R 6 3 R f fh 5-5 7 3 Fy f jø 8 33 Fy f b 9 34 V f S Fj 35 Fy f b 36 R f fy, ff 4-7 37 R 4-3 3 38 R f f 4 39 R f f 5 3 F fy f N - Gj - Sø N - Gj 6 3 R f Nfj 7 3 R f Oå

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk www.ife.no Innhold Hva er hydrogen Produksjon Fra naturgass ZEG -konseptet Fra vann Sluttbruk Marked Grunnstoff med kjemisk

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Avlsforsking og avlsarbeid. Bjarne Gjerde AKVAFORSK

Avlsforsking og avlsarbeid. Bjarne Gjerde AKVAFORSK Avlsforsking og avlsarbeid Bjarne Gjerde AKVAFORSK Aftenposten 23. desember 2002 Avlsmål Disposisjon Arveleg variasjon i viktige produksjonseigenskapar - kysttorsk kontra skrei - mellom familiar og enkeltfisk

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

1.12.3/4567.89: 3;<45/8=9>8948?8480@8

1.12.3/4567.89: 3;<45/8=9>8948?8480@8 !"#$%"&'"&'(!)*"#$+$,(#& '"&-.,#/$,$)$&0"(0%+12,3)"&#+$,(#+-&!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'

Detaljer

LED KATALOG 2009. Strømbesparende Grønn hverdag Miljøbesparende LED LYS NORGE AS LED LYS NORGE AS. Kjøpmannsgt. 51 7021 Trondheim NO 979 664 168

LED KATALOG 2009. Strømbesparende Grønn hverdag Miljøbesparende LED LYS NORGE AS LED LYS NORGE AS. Kjøpmannsgt. 51 7021 Trondheim NO 979 664 168 LED KATALOG 2009 LED LYS NORGE AS En inovativ partner du kan stole på Strømbesparende Grønn hverdag Miljøbesparende LED LYS NORGE AS Kjøpmannsgt. 51 7021 Trondheim NO 979 664 168 Telefon: +47 476 77 958

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INNHOLD Innledning 2 Spilloppsett. 2 Starte et spill 3 Slaget 5 Spillvariasjoner 6 Velge type spill 8 Skape din egen startposisjon 8 "Nesten treff" 11 Kontrollere skip... 11 Lydeffekter og volum 12 Språk

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..) Obj133 RENDALEN KOMMUNE Fu Åp SAMFUNNSFAG f 9 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Ev u 1 ( Å b u Gjø f h v fbu på I pub v ARBEIDSMETODER F jå v y ff Db uv F Ivu b Guppb VURDERINGSFOR MER G v åppå å v G v u

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 6 nr.

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

!"#$% &%'#()( $ *(+, -. /--0'%('#"()(1!"#$% &%'#()( $ *(+ 2 -. %')+$0( &%'#'#"1 FE&= $E 7& B&% ;GGI$E&'& D&66&= ;%D=&'D 64"& %3&*

!#$% &%'#()( $ *(+, -. /--0'%('#()(1!#$% &%'#()( $ *(+ 2 -. %')+$0( &%'#'#1 FE&= $E 7& B&% ;GGI$E&'& D&66&= ;%D=&'D 64& %3&* !"$%&' )*++*,,-.!/0,,1 234"" 5&6 +!"$%4'$'78 9999999999999999999999999999999999999999999 :";6&8 9999999999999999999999******99999999999999999999999

Detaljer

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret 19.10.2007 Desimal Hex Beskrivelse Tegnets utseende Punktkode 0 0000 4578

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

:Q c h,h x j h F k t h b r n J s u s k o T f n t. o S n o vh F x b Qh X t k C Ur v n r j t o,ic M g h e k j,²b n v ²uv ±h v

:Q c h,h x j h F k t h b r n J s u s k o T f n t. o S n o vh F x b Qh X t k C Ur v n r j t o,ic M g h e k j,²b n v ²uv ±h v : ohrunzn vragv,rhnt hbpk,tz rnuk cuy 'Ubh r«us C J oh h Th n t v oh eh S M v k f k UK t oh r«un±z n v r G g v, rh n t C h n m g r e n h bh r v Ub C r k y r p cu 'v N v. rẗ C r J t oh J«us e 'r p g h b

Detaljer

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008 Block Name Count MATERIAL NR HVA BREDDE LENGDE AREAL A269 Riving av tak 1 Raftutstikk B.300b Ekstrakostnader for spesialtilpassing for nytt Raftutstikk, tilkappes på plassen 0,5 60,5 30,25 A269 Riving

Detaljer

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006 j Tf 2006 Ky 20. j 2006 I 1 INNLEDNING... 3 2 VIJON/MÅLETTINGER... 4 3 REGITRERINGER... 6 3.1 MIDTBYGDA... 6 3.1.1 Dj å... 7 3.1.1.1 V... 8 3.1.2... 9 3.1.2.1 V... 10 3.1.3 I//f... 11 3.1.3.1 V... 12 3.1.4

Detaljer

R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til kapitteltesten i læreboka

R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til kapitteltesten i læreboka R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til kapitteltesten i læreboka 6.A a ABC DEC fordi C er felles i de to trekantene. AB DE, og da er BAC = EDC og ABC = DEC. Vinklene i de to trekantene er parvis like store,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R2 kapittel 2

Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R2 kapittel 2 Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R kapittel B. a Da ABC er 90, blir AC + 8. Siden CAE er 90, blir CE + 8 7. b Vinkelen mellom CE og grunnflata blir vinkel ACE. tan ACE som gir at vinkelen blir

Detaljer

! " # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) $ $ % + %( $

!  # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) $ $ % + %( $ ! " # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) +$.) $ $ % + %( $ %% /00 )1 -$2 3 /04 *% 3 /05 1 #% 3 " #$%! /40 *6)781 %97:1;

Detaljer

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren Svart gull og symbolsk kapital Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren "## Sammendrag " ## # # % &''( )' Summary * +,- % *% * %% *+,-.* * % +%, /.* * % % * % +%, %% * " ** 0 *

Detaljer

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt TÄNDARE ST 151 E-nummer 7902110 Tillv.art.nr: 4050300854083 Rabattgrupp: 79NA TÄNDARE ST 111 E-nummer 7902112 Tillv.art.nr: 4050300854045 LED 13W VV E27 A67

Detaljer

Ulike perspektiver på åndsverkloven

Ulike perspektiver på åndsverkloven Ulike perspektiver på åndsverkloven "#$%&'&()'%)(+%,-'"-&.(%.(&/$+0,'$'(-(1-$2'(+2&$3( ( "#$%&'(()"%+,+-'&.),,/)0+12/#$+')+34/5%&1++ Silje Bergman 2012 )$4+40445&.($4(4+$%(53#7 "#$%&'()+,$'&&#-%(.$/0$123%0'4(45&.4(%)&'&#+1%0)$4($+#)7892:;:3)6+634)0??(.@A;

Detaljer

Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening

Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. februar 2016 kl. 19.00 Eldres Kultursenter Kirkebakken 1 Inngang fra Vektergata. Visning fra kl. 18.30. Vi fikk en god start på det nye

Detaljer

Walker 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Walker 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris BOS 276-557 FO midtre potte 610 1 100,00 BOS 278-731 EKSOS RENAULT LAGUNA V6 610 1 200,00 BOS 287-269 Eksos mitsu lancer stv 610 1 500,00 BOS 753307 eksos 610 1 250,00 EKS 01008 CI front rør 610 219,00

Detaljer

GEOMETRI I PLANET KRISTIAN RANESTAD

GEOMETRI I PLANET KRISTIAN RANESTAD GEOMETRI I PLANET KRISTIAN RANESTAD Abstract. Dette kompendiet er laget for et etterutdanningskurs i geometri, og det gir bakgrunn for og supplerer forelesningene i kurset samtidig som det inneholder relevante

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST Kilmddg, 4. ovm 2009 Pul H, Cooll iio PAGE 2 Agd Ulå il ud ydi lå Oligjo Mdiio PAGE 3 Ulå il ud PAGE 4 Ulå il ud Egjm Piv 72 % Bdif 28 % PAGE 5 V uo ulå 50 % Piv 45 % Piv -8 % Bdif -1 % 40 % 30 % 20 %

Detaljer

Informasjonsflyt i en BIM-basert byggeprosess!

Informasjonsflyt i en BIM-basert byggeprosess! Katrine Brevik Opdahl Masteroppgave Informasjonsflyt i en BIM-basert byggeprosess Oslo, 10. juni 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

MILJØRAPPORT!"##$%&$'"()"$'*"$+%*,($-"./*0(,+1*2+&!

MILJØRAPPORT!##$%&$'()$'*$+%*,($-./*0(,+1*2+&! MILJØRAPPORT 2010!"##$%&$'"()"$'*"$+%*,($-"./*0(,+1*2+&! 32#45*"66%*)$'%*$+%*,($-"./*0(,+1*2+&$ 789$-%.89.8()$6:$)"##$%&$'"()"$ '*"$;?@BA8++8))

Detaljer

ÅRSPLAN 2011-2012 SAMFUNNSFAG Lycée français René Cassin d Oslo

ÅRSPLAN 2011-2012 SAMFUNNSFAG Lycée français René Cassin d Oslo ÅRSPLAN 2011-2012 SAMFUNNSFAG Lycé ç Ré C O 5.-7. - (CM1-6è) Læ LFRC b j. D å å å b N å å j h,,. D å h h,. FAG KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅ L VURDERING GJENNOMFØRT H Må æ b h å j h h å h h j å j h, å å j b

Detaljer

!"#$"%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+

!#$%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 +/4,'7 8 +/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+ !"#$"%%& ' (%&"%%#)*$& ' ' +,-./0/1+2/ '!"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 :%;$"% 8 ' ( /94 6 ( ) * (( ( '$$ (+ 8 /0+ /1 6? :%&(%$"% 6@?'??6?8 &=A1>/014

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 232784 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. G06K 19/07 (2006.01) A01N 2/00 (2006.01) A01N 43/00 (2006.01) A01N 9/00 (2006.01) C02F 1/0 (2006.01) C09D

Detaljer

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL I D È D F F B. H y h æ yj,. Pj y 3 : Sy B F E18. L B F æ æ L, y æ. D j F.. LANDSKAPSPLAN M 1:2000 N LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL1800-300 F V E18- j j F y æ E18 -/,, j, y H. É æ y, y. D j F y. S

Detaljer

Walker 02. Brt-Eksos. Eksos. Eksos 16001. Eksos. Varenummer. Pris. Beskrivelse

Walker 02. Brt-Eksos. Eksos. Eksos 16001. Eksos. Varenummer. Pris. Beskrivelse Brt- 16001 EKS 01008 CI front rør 610 233,00 EKS 01010 CI midtre potte 610 405,00 EKS 01011 CI bakre rør 610 261,00 EKS 01016 CI bakre potte 610 780,00 EKS 01019 CI front potte 610 655,00 EKS 01022 CI

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Forsrift om forurensningslovens anvendelse på radioativ forurensning og radioativt avfall Fastsatt av Miljøverndepartementet med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

NYERE NR. 108U251 107U251 99U251. De seneste utgavene av motorer kan ha inntil 15 bokstaver/siffer. Typisk nr. er ED13541U510256D. 13541 Bygglistenr.

NYERE NR. 108U251 107U251 99U251. De seneste utgavene av motorer kan ha inntil 15 bokstaver/siffer. Typisk nr. er ED13541U510256D. 13541 Bygglistenr. Perkins Økonomi-deler as er leverandør av originale Perkins motordeler til landbruket. Originale deler Motornummer Vi leverer originale Perkins-deler til landbruket i Norge. Vår avtale med Perkins-fabrikken

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet

Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet Anne Line Kjærgård, Cecilie Anine Thorsen og Marie Vaksvik Draagen 6. mai 2014 1 Innhold 1 Trekanter i plangeometri 3 2 Oppgavebeskrivelse 3 3 Generelle egenskaper

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN omdommebarometeret.no !"#$""%&'()"%*%(%*+,-./+ "#$%&'((!)%!*#+#&",-.*/#&0(,&,! #*%6*)7," 8)52'*,'" 7&*2,'" 3)53" #$%&$$'()*+$','*'," 4" -..9:" ;'5'*'" '*" ()*+$','*',""-..?"+3"-.!!:"'*"$'%"7+*"7&*2,'"3)53"

Detaljer