! " # $ #!!" #$ %&#"'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "! " # $ #!!" #$ %&#"'"

Transkript

1

2

3 !"#$#!!"#$%&#"'

4 %

5 ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;<=*"8)>4"):-9 ($3..,, *%/012"# & ' #?? #12# 3BC!!,)B,9;< =B"%)"9 ($..,, *%/012"# & ' (??!)"*,-. A??? #12# 3BC!!,)B,9;< =9,C5"-"C"%"%""9B:9 ($..,, *3%/012"# & ' # 12# 3 D ## EF;<=4,99> ($..,, *%/012" &#&12# 3 " # B # D # ;< 3 D##B2 %

6 ($..,, *%/012" &#&12# 3 D G# ;<3D##D# ($-..,, *%/012" &#&12# 3 D G#! 5 9!BD65 ;<3D##9D ($..,, * %/012" & # & 12# 3!89;<3"989 ($..,, *-%/012" & # & 12# 3 D##4 ($..,, *%/012" & # & 12# 3!! D ;<3>"))"9 ($ /..,, */%/012" & # & 12# 3-1# ## ;<3,)> ($ 3..,, *%/012" & # & 12# 3 91,5694:C9;<3,5694:C9 ($-..,, *%/012" & # & 12# 3 91)9:),C-9;<3)9:),C-9 ($-..,, *3%/012" & # & 12# 3,99:D,5:C*,D85""94"5")9"&"99:CC";<3B:C:8*" ($-..,, * %/012" & # & 12# 3 B,C78"!:!8,)")%"9"!,)9;<39,C54 D6"98):)-" ($..,, * %/012" &#&12# 3DD ;<3B)"8"5 ($-..,, * %/012" &#&12# 3DD ;<3"%)> %

7 ($..,, * %/012" &#&12# 3DD ;<3-*98)>%"55" ($/..,, * -%/012" &#&12# 3DD ;<3,*")5",,9 ($/..,, * %/012" &#&12# 3DD ;<34 >,*:)"5 ($//..,, * /%/012" &#&12# 3DD ;<3:)9,> ($/3..,, * %/012" & # & 12# 3 )",95:5,*"8)>;<3*"8)>4"):-9 ($..,, * %/012" & # & 12# 3 )",95:5,:C-H84",8;<3B,,C%")9 ($..,, * 3%/012" & # & 12# 3 ;<3)9:),C-9 ($..,, *-%/012" & # & 12# 3 98!")8;<3),%" ($..,, *-%/012" & # & 12# 3 98!")8;<34:C5-"):C ($-..,, *-%/012" & # & 12# 3 C5")4,)D6";<3%-C"8E98)9"C" ($..,, *- %/012" & # & 12# 3!D,)98)-""9;<3B,,CD:8)59."99:CC" ($3..,, *--%/012" & # & 12# 3!D,)98)-""9;<34:C5-"):C %

8 ($3..,, *-%/012" & # & 12# 3 B)D:"!:5;<3*"8)>4"):-9 ($3/..,, *-/%/012" & # & 12# 3 C:%:5";<3!,,9",8 ($33..,, *-%/012" & # & 12# 3 6:5"D,4!,C";<3%"H895 ($..,, * - % / 012" & # & 12# 36:5"!)"4 ")"D,99";<3%"H895 ($..,, * -3 % / 012" & # & 12# 36:5"!)"4 ")"D,99";<3,%"8B:9 ($..,, * % / 012" & # & 12# 34,D:C,9;<3%)>D6,5:C ($..,, * % / 012" & # & 12# 378DIB)"5-C>;<3B)"5-C>98):)-" ($ -.,, * % / 012" & # & 12# 3B,)"!,9,CD";<3,5694:C9 ($..,, * % / 012" & # & 12# 35,5,B,5")";<3D:)B""99:CC"9 ($..,, * - % / 012" & # & 12# 35J#J;<3"%)> ($..,, * % / 012" & # & 12# 3B J&K%J;<3!,),>%""!:95" ($ /..,, * / % / 012" & # & 12# 34,"C9!:)5;<3"%)> %

9 ($ 3..,, * % / 012" & # & 12# 3,)4,C56")>L6##;<3,%"8B:9 ($..,, * % / 012" & # & 12# 3,)4,C56")>L*##;<3,%"8B:9 ($..,, * 3 % / 012" & # & 12# 36M4 ;<3%,B" ($..,, * / % / 012" & # & 12# 3:**D""!:5;<3B,,C%")9 ($ -..,, * / % / 012" & # & 12# 356"!6:C"6:89";<3B)"5-C>98):)-" ($ --..,, * / % / 012" & # & 12# 356"!6:C"6:89";<3D:)B""99:CC"9 ($ -..,, * / % / 012" & # & 12# 356"!6:C"6:89";<39,C5"-"C"%"%""9B:9 ($..,, * /- % / 012" & # & 12# 356"!6:C"6:89";<3,%"8B:9 ($..,, * / % / 012" & # & 12# 3B,*,),C:""9!,C9;<3:C-H84",8 ($ /..,, * // % / 012" & # & 12# 3B, & ;<3:C-H84",8 ($ 3..,, * / % / 012" & # & 12# "98)98"9;<3%"B:C98)>%"55" ($ /) * %,, # # ($/ ) *3%/4052" # # E

10 ($/-. *..,./33%/ &52" #& '(!)"*,-. / # #,)>*8C"),)" 9,)-,C)",),C=,)>$ ($// *..,.%/ &52" #& '(!)"*,-. / # #,)>*8C"),)" 9,)-,C)",),C=,*")5",,9$ ($/. *..,.%/ &52" # &#9,),9995,CD" D:C9"*8C"),)"=!,,9",8$ ($ *..,. % / &52" # &#9,),9995,CD" D:C9"*8C"),)"=:)9,> ($ ) *..,, % &52" G )9C:8%"",5:9"D8)5" ($ - L *..,, % &52" G 9!9!D:C5,D54",5:C ($ /) *.., % 4052" G 98)%",CD"D>C:!6",9995,CD"998,9:C;9D,< ($ ) *.., % 4052" G 9!9!D:C5,D54",5:C ($) *..,,-%4052" & & & 9"D8),C*:)59"D8)5"!)%"" ($.*-,%/ # 2#4,)D:8999 E

11 ($. 6 %/ &52" ## G# ## 9D)9 H4! #"96,"9&,8D6,C#N O&5 9O =)9:),C-9$ ($. 6 * -/ ## # G# ## " 9,9"$$ G& #"A#N!)1="5)"D6>$ ($ 3. 6 * -/ ## # G# ## " 9,) 6:5"-) "%"H895 G & & # &K D,4!,C" P D A = %"H895 # # A/=?A$ ($ 3. 6 * -/ ## # G# ## " 9,9 *:5CG&#& /#N #C5")4,)D6"/ D##B =4:)9,C- 98) :)-" #N=/#N$ ($ 3. 6 * -/- ## # G# ## " 9,,!">)" G # 9 4, M 4,)I"5 #,!">)"#N Q )#D BR=*"8)> 4"):-9$ ($ 3 *..,.-. % 012" # & # # G & ($3L*..,-. %012" # & # /!)"* D9.0 A # / & # #G & ($33L*..,.-%012" # & # & # # G & E

12 ($L*..,-.%012" # & #(!)"* )"- 0/& # #G & ($L*..,-./%012" # & # (!)"* )"- / & # #G & ($*..,-.%012" # & # ( # G & ($ L *..,-. % 012" #& #!)"* )"- & # #G & ($ - L *..,-.3 % 012" #& #!)"* )"- A/H& # #G & ($/L*..,-. %012" # & # (?0/,S?? & # # G & ($ 3 L *..,-. % 012" #& #0!)"* )"-D.0 0?A: 0& # #G & ($. *.../3% &52"# 2 D,# 9 # "99:CC" ($).., -% 4052" ## &,! D D * ' ) 4! 9 B) ) 9 " 91 ## = Q% " ) R1$ E

13 ($ ) * 3,.,,, % &52",*2 )## #!89""5 " 4,),9 ($ ) * 3,.,,, % &52",*2 )## #5:)*:8 ($ ) * 3,.,,, % &52",*2 )## #4"):B")5 ($ 3) * 3-,.,,, % &52",*2 )## #*:)"5 9,C5" D):E ($ -) *--,.,,, %/ 4052",*2 )## #*:C5,C"L, )%")" ($-L *,,,-%3 &52",91, TD U=- > ($-/) *,,,/%/4052" '(A.9!.B,"8.# A &G' G = P!! #, 8!1 ;P!!,8!< ##:C-!:C598):)-" ($-) *,,,% 4052",*2 8, ;,*8,<T9U=1 ($ ) * ) ) ) *- % 3 &52" E

14 ($ ) *..)(% &52" # #"99:CC" ($/) *...2% &52" # = # # "99:CC" ($/) *))) *% 4052"# '(?A# A & ($/) *)))%4052" ($/-) *.)%4052" # # & ' # &"99:CC" ($) *))) %4052" & ($) *))) %4052" & ($-) *... %4052" # 2# #&#V ($3).7 *. 3 % &52" ' (A A #=# A;//< D# =4,99> ($.) *.-%- &52"# ' A?A?9# A -*# # D &6 # ) 9 J6"C)> 8C,C5J=D:)B" "99:CC"9 & A$ ($-. ) *.-3%- &52" # '(A?A?# A#D &6 # ) 9JD:78")%"J="5,4!"9 & A$ E%

15 ($.)*.-%- &52"# A -*# # D &6 # ) 9 JD5" B"56""4 J=9:8P>,B)D6" & A$ ($3.*.-)%- &52"# ' ( A?A0? # A # # D &6 # ) 9JB"""5:"J=,569 4:C9 & A$ ($3.) *.-%- &52"# ' A?A? # A - *# # D &6 # ) 9J"!6,)"J=9,C5"-"C"%"%""9B:9 & A$ ($3/..) *.- %- &52"# '(?/??# A -*# #D &6 #) 9 JD:4 4 8C,85"H"8C"99"J=,569 4:C9 & A ($33)89*.-/..7)% &52" ' (?? /A = = 9,C5 D6W):C = # = $ ($ ) *..:. (1%3012" ( - 1=- 1 ($ )*)% &52"#& ' ( A S A = 9,9 58)78:9"!):!")5"9 & # & & # ($ 3.*)3% &52"#& ' ( A S A = 9,9 58)78:9"!):!")5"9 & # & & # ($ )*)% &52" =9,9 58)78:9"!):!")5"9 # # E%

16 ($ )*)% &52" =9,9 58)78:9"!):!")5"9 # # ($ ) ):. * (1 % 4052"!9 J7 J=/ 00G =AG* ="%)> ($ )..:) *3 (1% 4052" #=###&" ($ 3)..: *3 (1% 4052"# '( " 96 /# - # & '! 1 &# *9 #&" ($ )..:) *3/ (1%4052" #=###&" ($ -...:) *3 (1%4052" #=###&" ($ 3 L * ) 3- ;. %,, & # ($ )89 *)7) % 012" # # 9 :"4,C9 ($.89 *)7)-% 012" # # 4 ),%""5 E%

17 ($ )89 *)7)/-%3012" # 9,CD")-" ($ 3)89 *)7)/%3012" # , ($ -)89 *)7)/3% &52" # 5XY,4-6,) ($ - )89 *)7)% &52" # D,!"9 ($ -)89 *)7)% &52" # 78">):> -,-C"!,C ($ -)89 *)7)%- &52" # B95")" ($ -3)89 *)7)/% &52" # 4 B:8C ($ )*.7)%4052"# ## D # # ($ ) *..)-% &52" ##= ($ 3) *..)-% &52" # # # = " H,)C ($ /) *.. ) -3 % &52" # # =,)B)"9 "5 H,)C9 *),CD"C9 " D855" ($ / ) *..)%-4052" #G=,9 ;!, < )?"D:8),> 4:C5D",8E ($ //L *..)%4052" # G = 9")%D"9%"*,D";C# ## 3 5, # 9 < - 9?"!"999!Z5" E%

18 ($.5<#<0(1<#*.=)% &52" = D## ##K & #" ($. : % &52" # 4#4,,%")-C"C, ($. : % &52" # 4$!,99"4#,):, ($ ) 9 = 9= :.. *. % 4052" = # " ($. = 9= :..*. %4052" 4 '- AD 6! D,8"-,"C?78CD>9:899"C,)5 ($ % &52" ## # #K #" ($ L%=*..% 4052" # #[ *!G62 ($ ) % =*.3.% 4052" # # 2#*!G62 ($ 3 ) *., % &52" #91# #2 %D ;9:4 <##D#$ E%

19 ($ 3 :7 % &52" ### ($ 3. 7 " D,)" " 9,C5" *")"C*)4 ")"8D$$"$*$=B:B-C>;9 9 < ($ 3/.7?# A D 6 H 4 D =!,9);>< ($ = 7 :=9 9= 7 >.. 9. %4052" = [ $ ($-)=99 %!152" # # ($- =99 %3 &52" # # ($-.*. %4052" # EE

20

21

22 !" #$%$$&' #%($)' ''* (, -.//*0.1 2'* '"/"'./ //%3"! 44*5* %0 67!6!-4"*0!,8,.1 % 0/%3"! " /" './992') : /,-.//*0.1

23 !" #$%$$&' #%($)' ''* (, -.//*0.1 2'* '"/"'./ //%3"! 44*5* %0 67 /!9;6-.00.*43 % 0/%3"! " /" './992') : /,-.//*0.1

24 !" #$%$$&' #%($)' ''* (, -.//*0.1 2'* '"/"'./ //%3"! 44*5* % *0.*4& % 0/%3"! " /" './992') : /,-.//*0.1

25 !"#$ ':#%34*;%",<%(= > >8&?*" *5 BC;0*4D*4-,./ %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* ' > 8&? *" *5BC;0*4D*4-,./ %(%$ %& > > > 8& G $

26 %&'8& $ &% 4 4 * 5* $# 8& 2' *" *5 E ) $;0*4D*4-,./ 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' % 0 8& ) E = %0'&)')&92 0 & ) )

27 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % %"! 9' :2 03 /,-.//*0.1

28 !"#$ ':#G%34*;%",<%E$G > >8&? /BC6.*4*/ %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& ) ' >8&? /BC6.*4*/$%%( %& > > > 8& G $ %&'8& $

29 &% 4 4 * 5* $# )BC 8& 2' / <3 E$6.*4*/ 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' % 0 8& ) ( = %0'&)')& ' 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J

30 %0' 932 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % %"! 9' :2 03?,-.//*0.1

31 -!"#$ ':#%34*;%",<%$G((= > >8&? / BC/.15*,*1*.**"*/6-./ %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* 54 ) ' > 8&? /BC/.15*,*1*.**"*/6-./ %E%G %& > > > 8& G $

32 %&'8& $ &% 4 4 * 5* $# 54 )BC 8& 2' / (* $/.15*,*1*.**"*/6-./ 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' % 0 8& ) ( = %0'&)')& ' 0 & ) )

33 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % %"! 9' :2 03?,-.//*0.1

34 .!"#$ ':#%34*;%",<%(E > >8&?!LM BC //D %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& *86*//*"!' > 8&?! LMBC //D%%$ %& > > > 8& G $

35 %&'8& $ &% 4 4 * 5* $# H*86*//*"!BC 8& 2'!LM 6 41GG ( //D 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' % 0 8& ) ( = %0'&)')&92 0 & ) )

36 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % %"! 9' :2 03?,-.//*0.1

37 !"#$ ' '8&?*6! BC?!6& %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& 4" 6& ' '' ' 8&?* 6! BC6&$%%( %& > > > 8& G $

38 %&'8& $ $# 4"6&BC N 8& 2' /$,'#)0)#$,1 #$$/'/) $0) )'/$1,$#$$,,'$#,'0')$#,. % 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' % 0 8& ) $ = %0'&)')& 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J

39 %0' 932 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

40 !"#$ ' '8&?!92BC?!!9 %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& 0-*!9 ' ' ' ' 8&?! 92 BC!9 $%% %& > > > 8& G $ %&'8& $

41 &% $# %0-*!9BC N 8& 2' $!#$!$ 6)*$0) )'/ $##),$!$),.47&5 & 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' % 0 8& ) E = %0'&)')& 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

42 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

43 !"#$ ' '8&?!9235 / 3 %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& O%3"*0 1 D /!9 ' ' ' ' 8&?! / $%%E %& > > > 8& G $ %&'8& $

44 &% $# %O%3"*0 1 D/!9BC N8& 2' $!#$!$ 6)*$0) )'/ # $,#$/$, /$!$), /"8,$$$),. 8 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' % 0 8& ) %0'&)')& 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J

45 %0' 932 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

46 !"#$ ' '8&?30./ BC?0*/0./ %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& 30-4." 15 0./' ' ' ' 8&?30./BC0*/0./$%% $ %& > > > 8& G $ %&'8& $

47 &% $# %30-4." 150./BC N 8& 2' ), )$$,&.. & 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' % 0 8& ) %0'&)')& 0./ 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

48 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

49 !"#$ ' '8&?! %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* 05 ' '' ' 8&! $%%E %& > > > 8& G $ %&'8& $

50 &% $# 05BC N8& 2' 00$$5!3$# )8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' %08&) = %0'&)')& 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

51 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

52 !"#$ ' '8&?33! BC?D*44*/ %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& 1"3-15%.,1 1 3 'D ' ' ' ' 8&?33! BCD*44*/ $%%$ %& > > > 8& G $ %&'8& $

53 &% $# %1"3-15%.,1 13'D BCN8& 2' ), )$)$##$$"$#!) 1#$)$##$$"$#!). 9 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' %08&)G 9 %0'&)')&" 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

54 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

55 !"#$ ' '8&?,8 BC?0 4"D %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& / 6 4*/ 3 ' ' ' ' 8&?,8 BC 0 4"D $%%E %& > > > 8& G $ %&'8& $

56 &% $# %/6 4*/3BCN 8& 2' 4:0,$)!$# 00/$!!$), ;$#! 1#$$,,$#!. 9 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' % 0 8& ) $ = %0'&)')&3/.4,*//* 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

57 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

58 !"#$ ' '8&?/8 BC? %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& "/ 1"0*4"!!.3 ' ' ' ' 8&?/8 $%% %& > > > 8& G $ %&'8& $

59 &% $# %"/ 1"0*4"!!.3 BCN8& 2' :33$$85-1;$$7$)$##$$##. 85 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' % 0 8& ) %0'&)')&/, 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

60 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

61 -!"#$ ' '8&?/84./-4 1,./ BC?4./-4 1,./ %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& "/ 1"0*4"!!.3 ' ' ' ' 8&?/84./-4 1,./BC4./-4 1,./ $%%$ %& > > > 8& G $ %&'8& $

62 &% $# %"/ 1"0*4"!!.3 BCN8& 2' :33$$4 1#$7$5 /). 4 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' % 0 8& ) %0'&)')&3 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

63 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

64 .!"#$ ' '8&? //-!. 5.-1;!05*"*/*5.*4/"*0'*//-11* BC?6-1"-;0* %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* 3 ' ' ' ' 8&? //-!. 5 ;!05* "*/ *5.*4/ "* 0'*//-11* BC 6-1"-;0*$%% %& > > > 8& G $ %&'8& $

65 &% $# 8& 2' &5 1#!$$%)/$#:. & 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' % 0 8& ) %0'&)')&8) 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

66 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

67 !"#$ ' '8&?6 1A*3-30.4*4.*/"*3 4./ %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& L 4 / ' '' ' 8&?6 1A*3-30.4*4.*/"*3 /4-4,*$%%G %& > > > 8& G $ %&'8& $

68 &% $# %L /BC N8& 2' <&&% -1#$$5!/6(#:. 5 8&4 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' %08&)( = %0'&)')& 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

69 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

70 !"#$ ' '8&?!.! BC?64*.00*5 %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& ;K / ' '' ' 8&?!.!BC64*.00*5$%% %& > > > 8& G $ %&'8& $

71 &% $# %;K /BC N8& 2' = $),,$. & 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' % 0 8& ) %0'&)')& 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J

72 %0' 932 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

73 !"#$ ' '8&?!.! BC?*4D %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& ;K / ' '' ' 8&?!.!BC*4D$%%( %& > > > 8& G $ %&'8& $

74 &% $# %;K /BC N8& 2'.-1/($$,60',/:,($,. - %9 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' % 0 8& ) %0'&)')& 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

75 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

76 !"#$ ' '8&?!.! BC?,.;/4D*55* %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& ;K / ' '' ' 8&?!.! BC,.;/4 D*55* $%%( %& > > > 8& G $ %&'8& $

77 &% $# %;K /BC N8& 2' $$/#)>4#)3.. 4&9% 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' %08&)( = %0'&)')& 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

78 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

79 !"#$ ' '8&?!.! BC?0 ;*45* 0./ %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& ;K / ' '' ' 8&?!.!BC0 ;*45* 0./ $%%( %& > > > 8& G $ %&'8& $

80 &% $# %;K /BC N8& 2' 1#$3,!$$/#.. 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' %08&)( = %0'&)')& 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

81 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

82 !"#$ ' '8&?!.! BC?.00D0 ;-4*5 %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& ;K / ' '' ' 8&?!.! BC.00D 0 ;-4*5 $%%$( %& > > > 8& G $ %&'8& $

83 &% $# %;K /BC N8& 2'.1'/ $5 # 6( )8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' %08&)( = %0'&)')& 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

84 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

85 !"#$ ' '8&?!.! BC?-4/ D %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& O% 9 0*!-.15* = ' ' ' ' 8&?!.! BC -4/ D $%%(( %& > > > 8& G $ %&'8& $

86 &% $# %O%90*!-.15* = BCN8& 2' 1#$7$,! # /"&);$#,)!)#$. 9 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' %08&)( = %0'&)')& 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J

87 %0' 932 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

88 !"#$ ' '8&?4*0./5-5 0;0*4D BC?;0*4D*4-,./ %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& "23 ' ' ' 8&? 4*0./ 5-5 0;0*4D BC ;0*4D *4-,./ $%%(E %& > > > 8& G $ %&'8& $

89 &% $# %"23 N 8& 2' &9 =$,)#/)$#,. &95 4 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' %08&)G = %0'&)')& ') 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

90 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

91 -!"#$ ' '8&?4*0./ ,O* BC? *4/ %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& "23 ' ' ' 8&?4*0./ ,O* BC *4/ $%%( %& > > > 8& G $ %&'8& $

92 &% $# %"23 N 8& 2' 47&5 &??. 47&5 & 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' %08&)( = %0'&)')& ') 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

93 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

94 .!"#$ ' '8&?0."0 BC?4./-4 1,./ %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& 3.*44*" 4 ' ' ' ' 8&?0."0BC4./-4 1,./$%%( %& > > > 8& G $ %&'8& $

95 &% $# %3.*44*"4BCN 8& 2' 1;$$/3$;). 4 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' %08&)E = %0'&)')&"4 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

96 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

97 !"#$ ' '8&?/3*4 BC?"4 *.0 %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& ", ' '' ' 8&?/3*4BC"4 *.0$% %EE %& > > > 8& G $ %&'8& $

98 &% $# % ",BC N8& 2' && 1;$$$/#'$. % 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' %08&)E = %0'&)')&", 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

99 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

100 !"#$ ' '8&?/3*4 BC?-15,*4-1 %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& 64*//-13", ' ' ' ' 8&?/3*4BC-15,*4-1 $%%($ %& > > > 8& G $ %&'8& $

101 &% $# % 64*//-13",BC N8& 2' && 1$$$/('"/)*$ )8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' %08&)E = %0'&)')&", 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

102 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

103 !"#$ ' '8&?.15*4 BC?.,1*L/4/*.1* %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& 3P, 4" 3", ' ' ' ' 8&?.15*4 BC.,1*L/4/*.1* $%%E %& > > > 8& G $ %&'8& $

104 &% $# %3P, 4"3",BC N8& 2' 5 8 1;$$8$#)#",,$. 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' %08&) = %0'&)')&3", 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

105 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

106 !"#$ ' '8&?3.! 4"/4,*0*/ BC?6 00 1!-45/<*//-11* %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %&,,41*1Q 0"" ' '' ' 8&?3.! 4"/4,*0*/BC6 00 1!-45/<*//-11* $%%(G %& > > > 8& G $ %&'8& $

107 &% $# %,,41*1Q 0""BC N 8& 2' &4 =$/)$ $7$$)$!. & 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' %08&) = %0'&)')& 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J

108 %0' 932 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

109 !"#$ ' '8&?3.! 4"/4,*0*/ BC?-15,*4-1 %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %&,,41*1Q 0"" ' '' ' 8&?3.! 4"/4,*0*/BC-15,*4-1 $%%( %& > > > 8& G $ %&'8& $

110 &% $# %,,41*1Q 0""BC N 8& 2' &4 =5 &4 $), )8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' %08&) = %0'&)')& 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J

111 %0' 932 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

112 !"#$ ' '8&?64.!-"*3-5 BC?;0*4D*4-,./ %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& ;P3-O 4".*4 / ' '' ' 8&?64.!-"*3-5BC;0*4D*4-,./ $%%E$ %& > > > 8& G $ %&'8& $

113 &% $# %;P3-O 4".*4 /BC N8& 2' =$,)#/)$#, $5#)$5#;)3!. &95 4 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' % 0 8& ) $ = %0'&)')& 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J

114 %0' 932 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

115 !"#$ ' '8&?1--5*0 BC?3 0./* %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %&,.5"' ' ' ' 8&? 1--5*0BC3 0./* $%%$ %& > > > 8& G $ %&'8& $

116 &% $# %,.5"BCN 8& 2' % - 1#$0)/$!. & 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' % 0 8& ) %0'&)')&" 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

117 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

118 !"#$ ' 3 1.0* BC?.00*O/5 %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %&0*0 D"' ' ' ' 3 1.0*BC.00*O/5 $%%EG %& > > > 8& G $ %&'8& $

119 &% $# %0*0 D"BCN 8& 2' 85 =#!"$2 1;$$$,$>,. %7& 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' %08&)E = %0'&)')&" 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

120 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

121 -!"#$ ' //* BC?.00*O/5 %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& 0* 0 D" ' ' ' ' //*BC.00*O/5$% %E %& > > > 8& G $ %&'8& $

122 &% $# %0*0 D"BCN8& 2' 85 =#!"$2 1;$$$,$>,. %7& 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' %08&) %0'&)')&" 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

123 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

124 .!"#$ ' //* BC?0.00*"6-./ %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& -.4" ' ' ' ' //*BC0.00*"6-./ $%% %& > > > 8& G $ %&'8& $

125 &% $# % -.4"BCN8& 2' 85 =$,4#;)$#,. %& 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' % 0 8& ) $ = %0'&)')&" 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

126 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

127 !"#$ ' '8&?!"-1 0"/ %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& " ' '' ' 8&?!" $%% %& > > > 8& G $ %&'8& $

128 &% $# % "BC N8& 2' 5 5/)$%)#:. %98 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' %08&) = %0'&)')&" 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

129 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

130 !"#$ ' '8&?A.!R64*5.,1D BC?64*5.,1D/4-4,* %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& ) ' '' '8&? A.!R 64*5.,1D BC 64*5.,1D/4-4,*$%% %& > > > 8& G $ %&'8& $

131 &% $# BCN8& 2' <&A49 =$/5 ),$;$ 1#$#0!. 49&4 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' % 0 8& ) $ = %0'&)')& 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J

132 %0' 932 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

133 !"#$ ' '8&?6 40*30./ 1!* BC? %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& /- R,' ' ' ' 8&? 6 40*30./ 1!*BC %& > > > 8& G $ %&'8& $

134 &% $# % /- R,BCN 8& 2' 1 #,7,$'6$B/$. 85 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' % 0 8& ) $ = %0'&)')& 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

135 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

136 !"#$ ' '8&? *4* BC?!-46*.0*//-11*/ %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %&! -, ' ' ' ' 8&? *4*BC!-46*.0*//-11*/ $%% %& > > > 8& G $ %&'8& $

137 &% $# %!-,BCN 8& 2' " -"),1"/$;#76A$$:. 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' % 0 8& ) $ = %0'&)')& 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

138 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

139 !"#$ ' '8&?5 S0)S BC?*4D %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& O,D*11*, ' ' ' ' 8&? 5 S0 ) S BC *4D $%% %& > > > 8& G $ %&'8& $

140 &% $# %O,D*11*,BCN 8& 2' " C$,$>0(3!,C??%9. %9 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' %08&)( = %0'&)')& 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

141 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

142 !"#$ ' '8&?6% S0'9F S BC?3 4 D.*.00*3-/5* %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* ' ' ' '8&?6 % S0'9F SBC3 4 D.*.00*3-/5* $%%( %& > > > 8& G $ %&'8& $

143 &% $# 2' #!" C6D!$/$%)/$C 1'/ $8$#)#",,$. 9% 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' % 0 8& ) $ = %0'&)')& 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

144 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

145 !"#$ ' '8&? "*.1/3-45 BC?*4D %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& *P" -44 ' '' ' 8&? "*.1/3-45 BC *4D $%% %& > > > 8& G $ %&'8& $

146 &% $# %*P" -44 BC N8& 2' 5 $!#$ 00$# )/%9. %9 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' %08&)( = %0'&)')& 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

147 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

148 !"#$ ' '8&? 4 BC?0.00*"6-./ %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& **0 0-;"92 ' '' ' 8&? 4 $%%( %& > > > 8& G $ %&'8& $

149 &% $# %**0 0-;"92BC N8& 2' $, $!#$ 00$# )//#($),. %& 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' % 0 8& ) $ = %0'&)')&"92 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

150 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

151 -!"#$ ' '8&? 4 BC?0.00*"6-./ %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& **0 0-;"92 ' '' ' 8&? 4 $%% %& > > > 8& G $ %&'8& $

152 &% $# %**0 0-;"92BC N8& 2' 5 89$00$, $!#$ 00$# )//#($),. %& 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' % 0 8& ) $ = %0'&)')&"92 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

153 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

154 .!"#$ ' BC?.00 6* %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& ;P / ' '' ' BC.00 6*$%% E %& > > > 8& G $ %&'8& $

155 &% $# %;P-3.14 /BC N 8& 2' 8E5??&!$$%)/),. % 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' % 0 8& ) $ = %0'&)')& 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J

156 %0' 932 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

157 !"#$ ' '8&?-;;.!*"*3-5 BC? *4/ %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& "2; / ' '' ' 8&?-;;.!*"*3-5BC *4/ $%% %& > > > 8& G $ %&'8& $

158 &% $# %"2; /BC N8& 2' =!$$6,,$. % 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' %08&)E = %0'&)')& 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J

159 %0' 932 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

160 !"#$ ' BC?64*5.,1D/4-4,* %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& 3.-13' ' ' ' $%%E %& > > > 8& G $ %&'8& $

161 &% $# 3.-13BC N 8& 2' 888&??$/5 ),$;$. 49&4 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' %08&)( = %0'&)')& 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

162 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

163 !"#$ ' BC?!-46*.0*//-11*/ %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& 3.-13' ' ' ' $%% %& > > > 8& G $ %&'8& $

164 &% $# 3.-13BC N 8& 2' 888&??#!$%);#$. 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' %08&)( = %0'&)')& 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

165 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

166 !"#$ ' BC?/.15*,*1*.**"*/6-./ %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& 3.-13' ' ' ' 8&? BC /.15*,*1*.**"*/ 6-./ $%%$ %& > > > 8& G $ %&'8& $

167 &% $# 3.-13BC N 8& 2' 888& =$/#)>/ 6$. 4%% 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' %08&)( = %0'&)')& 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

168 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

169 !"#$ ' BC?0.00*"6-./ %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& 3.-13' ' ' ' $%%G %& > > > 8& G $ %&'8& $

170 &% $# 3.-13BC N 8& 2' 888&??&. %& 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' %08&)( = %0'&)')& 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

171 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

172 !"#$ ' '8&?60 ; 4 1"-0*"*/3.1/ BC?0-1,O* %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& " ' ' ' ' 8&?60 ; 4 1"-0*"*/3.1/BC0-1,O* $%%$ %& > > > 8& G $ %&'8& $

173 &% $# 8& 2' /3$#)$ -1#$#(,)$!?5)!!(#. 47&5 & 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' %08&)$= %0'&)')& 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

174 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

175 !"#$ ' '8&?6 ' BC?0-1,O* %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& *!-54.*4, ' ' ' ' 8&?6 'BC0-1,O* $%% %& > > > 8& G $ %&'8& $

176 &% $# %*!-54.*4,BCN 8& 2' /3$#)$ #),,!# 1#$#(,)$!?5)!!$#. 47&5 & 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' % 0 8& ) %0'&)')& 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

177 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

178 !"#$ ' '8&?5.///"*/4/0*/ BC?.00*6-1/4D*55* %&#E%$(=E' %& #% ( = )F %&#%$ '' %& #% G = #%$ %& 1-4<.15<"<! > % #E%$( = E > %&#%($)3> >>* %& (, -.//* >* %& 1 = ' '' ' 8&? 5.///"*/ 4/0*/ BC.00*6-1/4 D*55* $%%G %& > > > 8& G $ %&'8& $

179 &% $# 1 =BC N 8& 2' &&& $!#$ 00$# )/%. %&9% 2)8&) =? 22 2 >& B)2>>C? 0 '# $ #($ $ )*, 0 > > 2)8&? 0! " /8& ) >!!>%!3> 0%G0(%!5. > & 2> %0 &) 2' % 0 8& ) %0'&)')&'= 0 & ) ) 3 >&)) I9 9 9 > 7 J %0' 932

180 -%0 :&') 8& '.%5& ' =' ' ='= '. %0% =E&)=' 2 ' * = ' % % 9' :2 $#(2$! )3(4(##5

181 44*5* #$34*;! 6$$(<<$ 0*34*;*5"*0'*//-11*! " #$% $ $ &' #%($)' ''* (, -.//*0.1 2'* '""/3 2 //%3"! 44*5* %0 67,3)45 4" %0/%3"! ""/ '): 03 /,-.//*0.1

182 44*5* #$34*;! 6$ $ 0*34*;*5"*0'*//-11*! " #$% $ $ &' #%($)' ''* (, -.//*0.1 2'* '""/3 2 //%3"! 44*5* %0 67 ' =/OF"-15 %0/%3"! ""/ '): 03,-.//*0.1

183 ..;$0"#$ 0)2)!/##F!( 4 G;)$# '#!!6")/)!!),/$0)$2(#)#$$/H(!"/),,$0$!9&$/ 4,),I9? %&! 5 %&#(%(G=(... %&#E%((E)'9 %&#%($)3> >>* %&(,-.//* >* %& ': %34*;%",<% ( = 9 ' 0 4"D ;1*4.4* / 40, 1"4.00*" 4." 1!9;E0 4"D )BC %& 3, 1"4.00* / 40, 1"4.00* " 4." 1 >) 9 >&0 4"D1 &/%3"! $#%0'':(=? ' 0 4"D;1*4.4*/ 40, 1"4.00*" 4." 1!9;E0 4"D3, 1"4.00* 9 )>?

184 09 5& & - &2 ; 9 )2 ; ; = ) &29)9 % 0/%3"! 9 ') :2 3 ;*4D $ 33 0%3"! /?O%;K4 ;;D

185 ;$0"#$ 0)2)!/##F!( 4 G;)$# '#!!6")/)!!),/$0)$2(#)#$$/H(!"/),,$0$!9&$/ 4,),I? %&! 5 %&#(%(G=(... %&#E%((E)'9 %&#%($)3> >>* %&(,-.//* >* %& ': %34*;%",<%( ( = 9 ' 3-3*/;1*64*/ 0 4"D;1*4.4* / 40, 1"4.00*" 4." 1/%6 <39E0 ;*45* 0./) BC %& 3, 1"4.00* / 40, 1"4.00* " 4." 1 >) 9 >&0 4"D &/%3"! $#%0'':(=? ' 3-3*/;1*64*/0 4"D;1*4.4*/ 40, 1"4.00* " 4." 1/%6 <39E0 ;*45* 0./ 3, 1"4.00*9 )>?

186 09 5& & - &2 ; 9 )2 ; ; = ) &29)9 % 0/%3"! 9 ') :2 3 ;*4D $ 33 0%3"! /?O%;K4 ;;D

187 ;$0"#$ '#!!6")/)!!),/$0)$2(#)#$$/(!"/),,$0$!$/ &,),I&? %&! 5 0 (%( 0(%0(%E %&#(%(G=(... %&#E%((E)'9 %&#%($)3> >>* %&(,-.//* >* %&>:#%34*;%",<%$G=9 > / 40 //./5 1!*!-1/*.0;1*4.4* U4*V33 0./* %& >9!-/5* / 40 //./5 1!*!-1/*.0;1*4.4*&( 6 $G(E O-D%*1%O-/ / > /* &/%3"! $# H0> / 40 //./5 1!*!-1/*.0;1*4.4* 33 0./* 9 )'?

188 - &2 ; 9 )2 ; = ) &29)9 %0'9 $( %09 )) % 0 9 =2'9 9 % 5 9 '9 :) %0'9 :)' &? )2 && )')2 ' 2 % 0/%3"! 9 ') :2 3 ;*4D $ 33 0/%3"! /?O%;K4 ;;D

189 ;$0"#$ '#!!6")/)!!),/$0)$2(#)#$$/(!"/),,$0$!$/ &,),I9? %&! 5 0 (%( 0(%0(%E %&#(%(G=(... %&#E%((E)'9 %&#%($)3> >>* %&(,-.//* >* %&>:#%34*;%"!/.3!%6/./4%EG= 9 > / 40 //./5 1!*!-1/*.0;1*4.4* (E6" -4/ D %& >9!-/5* / 40 //./5 1!*!-1/*.0;1*4.4*&( 6 $G(E O-D%*1%O-/ / > (E 6 " -4/ D &/%3"! $#H0> / 40 //./5 1!*!-1/*.0;1*4.4*(E 6" -4/ D 9 ) '?

190 - &2 ; 9 )2 ; = ) &29)9 %0'9 $E %09 )) % 0 9 =2'9 9 % 5 9 '9 :) %0'9 :)' &? )2 && )')2 ' 2 % 0/%3"! 9 ') :2 3 ;*4D $ 33 0/%3"! /?O%;K4 ;;D

191 ;$0"#$!#),!/$,!);)!(,$,#;$)/ $$!$3#)$3$,#/;)$'"/)*$1 '#/$,$!#$'#),$, &%& H #G(%= G( ((W #(%(G(. W #G% G> W #%($)' ''*W (, -.//* '*W # G%(( G >. >)W >: # %34*;X"!/.3!<6/./4%( ( > 4/ 1-*00* *4DBC 00 ': #%34*;%"!/.3!<6/./4 G ' 05-/*!4.5* 34.** 1" /-./D%/4%/*.1* BEC 1 ' 4/1-*00* 05-/*!4.5*34.**>) 2( $9$9( $9 9 $9G9' 0.//*/ Y;!9) Z0.//*/W

192 >,'*4D!-1/."*4 15 2> 8 ) > >> /4/%3"! 44*5* 45.!0*?04/1-*00**4D BC /*!4.5* 34.** 1" /-./D%/4%/*.1* BEC 1 2 ( $9$9( $99 $9G9' 0.//*/ Y ;!9) Z0.//*/ 45.!0*?0 :2 %? 00 "* 45.!0*(?0 2> : 45.!0*? /%3"!!,, '* 0.//*/ 992>):2 > 3 ;*8( $ 33 0/%3"! O%;K4 ;;D

193 ;$0"#$!#),!/$,!);)!(,$,#;$)/ $$!$3#)$3$,#/;)$'"/)*$1 '#/H$!#$'#),$ 5 H #G(%= G( ((W #(%(G(. W #G% G> W #%($)' ''*W (, -.//* '* # G%(( G >. >)W >:#%34*;%",<G$3'* > /3/3!-15!5 *" $E 6 ;!-46*.0%*//-11*/ BC 5P -1/*6.5.W >> /3/3!-15!5*". 5.-1>) 2( $ 9< ',.;%/4% D*55*2'91Z,.;%/4% D*55*W >,,.;%/4%D*55*W

194 !-1/."*4 15 2> 8 ) > >> /4/%3"! 44*5* 45.!0*?0>/3/3!-15!5*" P -1/*6.5. $E 6 ;!-46*.0%*//-11*/ BC 2( $9<',.;%/4%D*55*2 ' 91Z,.;%/4%D*55* 45.!0*? 0 : 2 %? ;". ; 0 /.R-.R 6-4R*6 /.*0 ". / Q-/1D,8 /D !0*(?0 2> : 45.!0*? /%3 "!!,,>*,.;%/4% D*55* >) : 2 > 3 ;*8( $ 33 0/%3"! /O%;K4 ;;D

195 ( $0"#$!#),!/$,!);)!(,$,#;$)/ $$!$3#)$3$,#/;)$'"/)*$1'# /H$!#$'#),$&%98&JK H #G(%= G( ((W #(%(G(. W #G% G> W #%($)' ''*W (, -.//* '*W # G%(( G >. >)W >: # (%3*4;%",< $ E = ( > /! " /4*.00 //./5 1!*".// /.-1!& *4D BC 4 15W > > /! ">) 2(E $ 9 $9 ' /-./D%/4%/*.1*!9 91Z$W >,/.15%3.*44*%"%3*44 DW!-1/."*4 15 2> 8 ) > >>

196 /4/%3"! 44*5* 45.!0*? 0> /! " /4*.00 //./5 1!* ".// /.-1!& *4D BC 4 15W 2 (E $9$9' /-./D%/4%/*.1*!9 91Z$ 45.!0*?0 : !0*(?0 2> : 45.!0*? /%3"! 0%!,, '* /-./D%/4%/*.1* >) :2> 3 ;*8 $ 33 0/%3"! /O%;K4 ;;D

197 ( $0"#$!#),!/$,!);)!(,$,#;$)/ $$!$3#)$3$,#/;)$'"/)*$1'# /H$!#$'#),$5 H %&#G(%= G( ((W %&#(%(G(. W %&#G% G> W %&#%($)' ''*W %& (, -.//* '*W %& # G%(( G >. >)W %&>:#%34*;%",<G$3'* > /3/3!-15!5 *" $E 6 ;!-46*.0%*//-11*/ BC 5P -1/*6.5.W %&>> /3/3!-15!5*". 5.-1>) 2 $ = G 9< '!-46*.0%*//-11*/ 3, ' * $! % *W %&>!!-46*.0%*//-11*/W 2> 8 ) > >> W

198 &/%3"! $#?0>/3/3!-15!5*" P -1/*6.5. $E 6 ;!-46*.0%*//-11*/ BC 2 $ = G 9< '!-46*.0% *//-11*/3,' *$! %*? > > E # G(% = G(? ;". "./ 0R./ /. R R 6-4R*6 /.*0 3 /D ;P" ;-1/*! 1 /!.** \ 9 9 > :? >>E#G(% = G(? Q-/1D,8/ 6"-R?0 2> :? /%3"! " " / 3 2 >* /%!-46*.0%*//-11*/992>) :2> /%3"! O%;K4 ;;D

199 ( $0"#$!#),!/$>$# ) $!);)!(,$,#;$)/ $1$3#)$3$$!$!#,'#!$2, '#/$!#$'#),$&&% %&#G(%= G( %& #(%( G ( /.. W %& # G%EG G ' W %&#%($)' ''*W %& (, -.//* '*W %& # G%(( G '. ')W %&#1-4<.15<<(E '. ')W %&, 4-5.*64--2 ' ' /*! B$CW 2 W &/%3"! W

200 $# H 0 /*!4 1;-45/*!4.5* 34.** B4!/ E GG( GC E B$C, 4-5.* ) : % 0 : ' 2> " " / 3 2 '* 3 H 0/%3"! 9 ') : ;*4D 33 0/%3"! O%;K4 ;;D

201

202

203

204 ??? 5 '#!!0)!)H#(3),,$#$#$ $!!$,'#L, $/'/) $0) )'/$$5 & H1 # %EG$ & 2G #%GEE #$%$E=$ #%G= ))> #%($)> >>* (, -.//*0.1 2>* >:G())> >: )>) >:( ) >:= (9 >>*&)) &>> >:$ > >:#34*;",(G >& 4!-//./ >:#34*;"!.<(=> & 4!-//./ $ 4!-//./1 >8>*//-11*

205 /4>*//-11* #!) /$ $#?50$6!/9 4!-//./ > 0 %E > 0% #!) /$?5?6)/)''$5 9 0*/ L598 #!) /$?55?00$/5$!5!!6)$ 5 $/$$33:& 2 #!) /$?0 & #!) /$?0> >: )B)C #!) /$? 0>: #34*;"!.< ( = > & 4!-//./ #!) /$?0'*//-11* 4!-//./ 8>*//-11*992 >):2 >*//-11*) 3< 0.

206 @ 4 $ >2 > /!. 4./ O (]7 '5/074./-4 1,./ 0)9)4./-4 1,./

207 @ 4 $ >2 >*> / /*"2') *"$(](348

208 @ 4 $ >2 >*> / 2')'9 '9F! 3 1.0*) ")0[.! $.00*O/5 9 $$ 0)9).00*O/5

209 @ 4 $ >2 >* > / /; ') 'G].15*4 6-4/ 1,%/4%-4,* ]] 0)9)-4/ 1,%/4%-4,*

210 @ 4 $ >2 >* > / 0 3*D4* 2 )/ 00T 4R*5 0 3*D4* ( ] U% 4!) 69V;0*4D%*4-,./ 0)9);0*4D%*4-,./

211

212

213

214 !"#$ '2) ' H %&#%($)' ''* %&(,-.//* '* %& ': # %34*;%"!.<% G = '* %&':#%34*;%"!.<%E(=!90*!-46*.00*49 %&#%E$= %&#%$G= & %&>:#%34*;%"!/<%($$I & %&>:#%34*;%"!/<%E >:# %34*;%"!/<%($$I & %&>: 44*5*1#$%34*;%"!/<%( $ ':#%34*;%"!/<%(EI %&4%4%!4 %&':E=2 %&'8) 54B$C

215 %&' $E=E >!" / 4&- $ & /,3'* $#? ) 2 %.9F '-[! $0 [! 0? ) ) 4(%E %27= %(= ' 0 '? ' ) ' = ' &!? /, 3 '* 9 '): M0: (?0: ) & "!9/ /!90*!-46*.00*4

216 !"#$ '#!!0)2)!)$/3#(0$! -0) #3),0$'#),'$,$#$2#0!),'( )2)*$>!$#,#$,',"/$, )2#!), H1 %&#%($)' ''* %&(,-.//* '* %& ': # %34*;%"!.<% G = '* %&':#%34*;%"!.<%E(=!90*!-46*.00*49 %&#%E$= %&#%$G= & %&>:#%34*;%"!/<%($$I & %&>:#%34*;%"!/<%E >:# %34*;%"!/<%($$I & %&>: 44*5*1#$%34*;%"!/<%( $ ':#%34*;%"!/<%(EI %&4%4%!4 %&':E=2 %& $ / U ) 3V ' 9 ' 8

217 %&' 8$= >!" / 4&- $ & /,3'* $#? 0/ U ) V 2 '0%0 8, 3( )?0/U)V) 4(%E %27= %(= ' 0 '? ' ) ' = ' &!? /, 3 '* 9 '): M0: ( M0 / U )V & "!9/!90*!-46*.00*4

218 !"#$ '#!!0)2)!)$/3#(0$!.N!..#3),0$'# ),'$,$#$2#0!),'( )2)*$>!$#,#$,',"/$,)2#!), H %&#%($)' ''* %&(,-.//* '* %& ': # %34*;%"!.<% G = '* %&':#%34*;%"!.<%E(=!90*!-46*.00*49 %&#%E$= %&#%$G= & %&>:#%34*;%"!/<%($$I & %&>:#%34*;%"!/<%E >:# %34*;%"!/<%($$I & %&>: 44*5*1#$%34*;%"!/<%( $ ':#%34*;%"!/<%(EI %&4%4%!4 %&':E=2

219 %&=$ *4!0 4!! '9$ %& ': # %34*;%4*,!<% $ ': # E%( ( I E ' 2 ) ' 9 $ $ >!" / 4&- $ & /,3'* $#?0!0 4!! 2 '0%0(%G?!)? 068-?0! 0 4!! ) 4(%E %27= %(= ' 0 '? ' ) ' = ' &!? /, 3 '* 9 '):

220 M0: (? 0 : *4!0 4!! & "!9/ /!90*!-46*.00*4

221 !"#$ '#!!0)2)!)$/3#(0$! 4 G) #3),0$'#),'$,$#$2#0!),'( )2)*$>!$#,#$,',"/$, )2#!), H11 %&#%($)' ''* %&(,-.//* '* %& ': # %34*;%"!.<% G = '* %&':#%34*;%"!.<%E(=!90*!-46*.00*49 %&#%E$= %&#%$G= & %&>:#%34*;%"!/<%($$I & %&>:#%34*;%"!/<%E >:# %34*;%"!/<%($$I & %&>:#$%34*;%"!/<%( $':#% 34*;%"!/<%(EI %&4%4%!4 %&':E=2

222 %&/ G- 8"2 "! 3/ 3/ 40'9 )&6*W = 9 %&' &6/ '*G;$=$' 9 " E >!" / 4&- $ & /,3'* $#? 0/ 3/ 40 2 '0%0 (%G?!)? 8, 3( 8 %640E!9, E* 9 =?0/ 3/ 40) 4(%E %27= %(= ' 0 '? ' ) ' = ' &!

223 ? /, 3 '* 9 '): M0: (?0 : "2" / 3/ 40 & "!9/ /!90*!-46*.00*4

224 !"#$ '#!!0)2)!)$/3#(0$! 4 G) #3),0$'#),'$,$#$2#0!),'( )2)*$>!$#,#$,',"/$, )2#!), H %&#%($)' ''* %&(,-.//* '* %& ': # %34*;%"!.<% G = '* %&':#%34*;%"!.<%E(=!90*!-46*.00*49 %&#%E$= %&#%$G= & %&>:#%34*;%"!/<%($$I & %&>:#%34*;%"!/<%E >:# %34*;%"!/<%($$I & %&>:#$%34*;%"!/<%( $':#% 34*;%"!/<%(EI %&4%4%!4 %&':E=2

225 %&G- $8 39,*/!* '9' 8 %&' 8O >!" / 4&- $ & /,3'* $#? 0/!* '0%0 (%G?!)? 8, 3( 8?0/!* ) 4(%E %27= %(= ' 0 '? ' ) ' = ' &!? /, 3 '* 9 '):

226 ?0: ( M 0 : 39,* /!* & "!9/ /!90*!-46*.00*4

227 !"#$ '#!!0)2)!)$/3#(0$! 4 -;#)/ '# ),'$,$#$2#0!),'( )2)*$>!$#,#$,',"/$,)2#!), H1 %&#%($)' ''* %&(,-.//* '* %& ': # %34*;%"!.<% G = '* %&':#%34*;%"!.<%E(=!90*!-46*.00*49 %&#%E$= %&#%$G= & %&>:#%34*;%"!/<%($$I & %&>:#%34*;%"!/<%E >:# %34*;%"!/<%($$I & %&>:#$%34*;%"!/<%( $':#% 34*;%"!/<%(EI %&4%4%!4 %&':E=2

228 %&E $8 "2; ) /*".;.!*'9' 0% 98 %&' 0 >!" / 4&- $ & /,3'* $#? 0/*".;.!* 2 '0%0(%G?!)? *' F6(0 98?0/*".;.!* ) 4(%E %27= %(= ' 0 '? ' ) ' = ' &!? /, 3 '* 9 '):

229 M0: (?0: "2; ) /*".;.!* & "!9/ /!90*!-46*.00*4

230 -!"#$ '#!!#$;$/$0$!$/3#(0$! 4 ( $0"#$ #3),0$'#),'$,$#$2#0!),'( )2)*$>!$#,#$,',"/$, )2#!), H1 %&#%($)' ''* %&(,-.//* '* %& ': # %34*;%"!.<% G = '* %&':#%34*;%"!.<%E(=!90*!-46*.00*49 %&#%E$= %&#%$G= & %&>:#%34*;%"!/<%($$I & %&>:#%34*;%"!/<%E >:# %34*;%"!/<%($$I & %&>:#$%34*;%"!/<%( $':#% 34*;%"!/<%(EI %&4%4%!4 %&':E=2

231 %& ': #%34*;%4*,%E ' 2) ' %& 2 ': #%34*;%4*,!<%E $- ':#%34*;%4*,%E 9$- $ >!"/ 4&- $ & /,3'* $#?0' /!42 '0%0(%G?!)? 8, 3( 8?0' /!4 ) 4(%E %27= %(= ' 0 '? ' ) ' = ' &!? /, 3 '* 9 '): M0: (

232 ?0: 0' /!4 & "!9/ /!90*!-46*.00*4

233 .!"#$ '#!!#$;$/$0$!$/3#(0$! 4 7) #3),0$'#),'$,$#$2#0!),'( )2)*$>!$#,#$,',"/$, )2#!), H %&#%($)' ''* %&(,-.//* '* %& ': # %34*;%"!.<% G = '* %&':#%34*;%"!.<%E(=!90*!-46*.00*49 %&#%E$= %&#%$G= & %&>:#%34*;%"!/<%($$I & %&>:#%34*;%"!/<%E >:# %34*;%"!/<%($$I & %&>:#$%34*;%"!/<%( $':#% 34*;%"!/<%(EI %&4%4%!4 %&':E=2 %& ': #%34*;%4*,%($ = ' 2) '

234 %& 2 ': #%34*;%4*,!<%G $- ':#%34*;%4*,%($=9$- $ >!"/ 4&- $ & /,3'* $#? 0' *, "- 2 ' 0 % 0 (%G?!)? %G *8?0' *, "- ) 4(%E %27= %(= ' 0 '? ' ) ' = ' &!? /, 3 '* 9 '): M0: (?0: 9&,D"0' *, "- & "!9/ /!90*!-46*.00*4

235 !"#$ '#!!#$;$/$0$!$/3#(0$!. N!..#3),0$'# ),'$,$#$2#0!),'( )2)*$>!$#,#$,',"/$,)2#!), H1 %&#%($)' ''* %&(,-.//* '* %& ': # %34*;%"!.<% G = '* %&':#%34*;%"!.<%E(=!90*!-46*.00*49 %&#%E$= %&#%$G= & %&>:#%34*;%"!/<%($$I & %&>:#%34*;%"!/<%E >:# %34*;%"!/<%($$I & %&>:#$%34*;%"!/<%( $':#% 34*;%"!/<%(EI %&4%4%!4 %&':E=2

236 %&':#(( I' 2) ' %& 2 ': #%34*;%4*,<%$ $- ':#(( I9$- $ >!" / 4&- $ & /,3'* $#?0' 034&; 2 '0 %0(%G?!)! *?0' 0 3 4&; ) 4 (%E %27= %(= ' 0 '? ' ) ' = ' &!? /, 3 '* 9 '): M0: (

237 ?0: ;**/*4"' 034&; & "!9/ /!90*!-46*.00*4

238 !"#$ '#!!#$;$/$0$!$/3#(0$! 4.!"#$ #3),0$'#),'$,$#$2#0!),'( )2)*$>!$#,#$,',"/$, )2#!), H1 %&#%($)' ''* %&(,-.//* '* %& ': # %34*;%"!.<% G = '* %&':#%34*;%"!.<%E(=!90*!-46*.00*49 %&#%E$= %&#%$G= & %&>:#%34*;%"!/<%($$I & %&>:#%34*;%"!/<%E >:# %34*;%"!/<%($$I & %&>:#$%34*;%"!/<%( $':#% 34*;%"!/<%(EI %&4%4%!4

239 %&':E=2 %& 2 ': #%34*;%4*,!<% $ ' 2 ) '9$ $ >!" / 4&- $ & /,3'* $#? 0' /O5 2 '0%0(%G?! )?G 4 $ 8!9^?0' /O5) 4(%E %27= %(= ' 0 '? ' ) ' = ' &!? /, 3 '* 9 '): M0: (

240 ? 0 : 3"7" 0' /O5 & "!9/ /!90*!-46*.00*4

241

242

243

244 .-;$0"#$ 2)>!/$0"#$$,)L3$,$!/$##('#!)!),$),$)/H0)),!#!) $#;) $('#!$0$!/H) $)$$!$,$ #,$/H %&1!,! 50% %& >: >. >-%! 5 E $)!> %! >!92> %& #! $%%O $!> />>*//-11*) &!> 2> :! > = G 2) ::! > 2 & " &/,3>*//-11* $#?0 &!> /" >./>*//-11*)?0&!> /">. />*//-11*&? $&) E & )

245 ? 0/, 3 >*//-11* 9 >) : 2 3 >*//-11* / >./>*//-11* I%91/$;$0"#$ $#(2$! )3(4(##5

246 ( $0"#$ '#!!#$!#)!$, 00$,!6//)$1$6!)3;)/$1$#"#$,$1$ #F!/$)1$5(#"$#!1$$/$,,),)!$),!1$) 6#;)/$1$);)/$,,#$!$)!, ")/$:)!!$# 00/I/ #!$O%)/3$,$! $#3)$$/(3)$#P$!,!!!/),,/!))!,:)!? H %& 0 E% 0 E%((0E%E%0E%W %&#G%(G) W %& # %($ ) '''*W %& (, -.//* '*W %& >: # %34*;<"!.<G = /, 3 >*/%3 >9W %&':#<E=E/8. U *4"VW %& ': # < 9 0 3%/%6 /%* /8. U *4"VW %&? 9%%3 B$ C!9B( C! B C0;:4B C B=$C03%/%6B( C 49 B C 4 %%" B C /% * B=C8W %& 8 /8. U *4"V(! ;:449 4 %%"W/%* W

247 %& 2 ' 9%%3B( $C! BG C0;:4B C B = $C 0 3%/%6 B C 49 BG $C 4 %%" BE = $C /%* BG C W %& 8 $ ' 9%%3!9 3%/%6 &% 8W %& 2 ' 9%%3 B = $C!9 BE=$C! BG=$C0;:4B$ $C BE$C03%/%6BE= $C49 B$= $C4 %%"B$=$C/%* B$=$C ' 9%%3!9 3%/% 6W %& 2 ' 9%%3 BG $C!9 B $C! B $C0;: 4 B$ $C BG $C 0 3%/%6 BE $C49 B( $C4 %%"B $C /%* B $C&% 8W %&'"$ $W,)(#! 2 W #3W $#M*' 9%%3!9! 0;: 4 3%/% %%"/%* /8.U *4"V M* ( $ /8.U *4"V M0&28 ) 8 $2): 08=2 2&

248 M! ) ' 4 % = :' =') ) " ) ) : ) & '!))22' '2''4% U)' =V?03'*%'* 992'):2 '* /8.U * 4 "V ) >*2 ) % 8'*" #$#(2$!1 $$ #(!)#$4((#/ )3(5) 6$/&&

249

250

251

252 . ;$0"#$ '#!!),,/!)$/H,, )!) )L#$$$0$0"#$0$! $&5 H1 %& # E%E$ ( E ) W %& # %($ ) '''*W %&#%E(>#%( =)8W %& (, -.//*0.1 23>*W %&$ $ O2, 4 2/%3>*W %&>:#$H34*;%"!.<%E $ O2, 4 /%3>*5 3*/W %& >: ( G > ;& 4 3%% W %& > ;&4 (( G=$8: =W %& > ;& 4 $ > 3%% :GEE_9 >9)W %& 3%% >>> ;4 2 > 9 ) > 9 W %&> 5>*! =W

253 %&> ""> ;: =W! 2 >;& 4 3%% W!2>> ;&4 3%%! W!2>#%( = W $#Q> ;&4 3%% :! ) ' 4 % = :' ='5 ) " ) ) : ) & '!))22' '2''4% U?0%'*9 92'):2 '* 3> ;&4 3%% 3 5%38, '* 5 >*! 3!9 4!">: ;* $ 33>* 0/%3>* /O2, 4

254 . ;$0"#$ '#!!),,/!)$/H,, )!) )L#$$$0$0"#$0$! $& H %& # E%E$ ( E ) W %& # %($ ) '''*W %&#%E(>#%( =)8W %& (, -.//*0.1 23>*W %&$ $ O2, 4 2/%3>*W %&>:#$H34*;%"!.<%E $ O2, 4 /%3>*5 3*/W %& >: G > ;& 4 5W %& > ;& 4 E E > ;45W %& 5E E 2> ;4&W %& > ;&4 G=$ > ;4W %&> 5>*! $W %&> ""> ;:E $W!2>;&4 5W

255 !2>> ;&4 5! 5W!2>#%( = W $#Q> ;&4 5 : 0> 0>>:(?(G$$_ 0?_! ) ' 4 % = :' ='5 ) " ) ) : ) & '!))22' '2''4% U?0%'*9 92'):2 '* 3> ;& %38, '* 5>*! 3!9 4! ">: ;* $ 33>* 0/%3>* /O2, 4

256 . ;$0"#$ '#!!),,/!)$/H,, )!) )L#$$$0$0"#$0$! $5 H %& # E%E$ ( E ) W %& # %($ ) '''*W %&#%E(>#%( =)8W %& (, -.//*0.1 23>*W %&$ $ O2, 4 2/%3>*W %&>:#$H34*;%"!.<% $ O2, 4 /%3>*5 3*/W %& >: > ;& 4 W %& > ;& E > ;4W %& ( E> >> ;4W %&> 5"=W %&> ""> ;: E?! 2 > ;& 4 W

257 !2>> ;&4! W!2>#%( = W $# 0> ;& 4 :! ) ' 4 % = :' ='5 ) " ) ) : ) & '!))22' '2''4% U?0%'*9 92'):2 '* 3> ;&4 5%38,'* 5"3!9 4!" >;: ;* $ 33>* 0/%3>* /O2, 4

258 . ;$0"#$ '#!!),,/!)$/H,, )!) )L#$$$0$0"#$0$! H1 %& # E%E$ ( E ) W %& # %($ ) '''*W %&#%E(>#%( =)8W %& (, -.//*0.1 23>*W %&$ $ O2, 4 2/%3>*W %&>:#$H34*;%"!.<%E $ O2, 4 /%3>*5 3*/W %&>:E EE> ;& 4 ;:%/%!)W %& ;:%/%!)( W %& ;:%/%!) > ;4W %& ;:%/%!) ( = $ > > W %&> >*! W %&> ""> ;: W

259 ,)(#!2 > ;&4 ;:%/%!):E2> > ;4>W,)(#!2>#%( = W $# 0> ;& 4 ;:%/%!) >:! ) ' 4 % = :' ='5 ) " ) ) : ) & '!))22' '2''4% U?0%'*9 92'):2 '* > ;& 4 ;:%/%!);:/%!)5% 38, '* 5 '*%! 3!9 4!">;: ;* $ 33>* 0/%3>* /O2, 4

260 ( $0"#$ '#!!),,/!)$/H,, )!) )L#$$$0$0"#$0$! $Q% H1 %& # E%E$ ( E ) W %& # %($ ) '''*W %&#%E(>#%( =)8W %& (, -.//*0.1 23>*W %&$ $ O2, 4 2/%3>*W %&>:#$H34*;%"!.<%E $ O2, 4 /%3>*5 3*/W %& >: > ;& 4 ;4&W %& # > ;& 4 $ W %& # > ;& 4 $ >;4&W %& ;4&$ >;4&W %&> 5>*! $W %&> ""> ;: $W

261 !2> ;&4 ;4& W!2>> ;&4 ;4&! ; 4&W!2>#%( = W $# Q > ;& 4 ; 4& : H0 : $\? 0>>?E(_ 0?(GE_! ) ' 4 % = :' ='5 ) " ) ) : ) & '!))22' '2''4% U?0%'*9 92'):2 '* 3> ;&4 ;4& ; 4& 5%38, '* 5 >*! 3!9 4!">: ;* $ 33>* 0/%3>* /?O2, 4

262

263

264 &.;$0"#$ '#!!),,/!)$/H,, )!):) /$!#),($R$,#)$,SI4)2,# 9;$!!$ 1 %&>#%( =)W %&#%E()W %&#%($)> '>*W %& ': # $%34*;%"!.<E =$ 4*D*4/%33W %&> 5,D( $ %&>,D $ 2 > 8 R0!` & /%33 0./* W $#M0>8a0!` :? /%33,D 992>):2 4 9, D 33 0/%3 4*D*4

265 & ( $0"#$ '#!!/!)$/H##F!( & ;$0"#$ '#$, #);!/H;$#!#$$/$*F!$'"/)*$'#(/"/$I/ #(!)H$=$$ #!$!)!#)0)$# 6)!$!#/1&#")$!:,3$#J=&K,#/$!$##)!)#$ $/ 00$$4&4 1 %&')' 20% 4%(4%(4%4%$W %&G(G) W %&#%($)> >>*W %& ': #$%34*;%"!.<% =$ 4*D*4/%33 %& >: #$</3<6.*< $ >2: 2 >[ B[33 3C 2>3> >= >2: & /%33 0./*? Q $# M 0>: #$</3<6.*< $ > >2: 2 >[ B[33 3

266 ?0/3'*0/ /%33 0./* 0 0-1,3-15/4-4,*0! 2:992'): 33 0/%3 /?4*D*4

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl RAPPORT 2013/13 Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service Hanne Toftdahl "#$%&'()*#+#$,&-./,0#%'#12%&'34&3(&'* "#$%&'()&(*+,&-.. 5(3*#6$#'23&6) 8#44/-*$9::&-;7= 8#44/-**(**&' F)G??212%&'(0#%'#.)*#+#$,&-@A*+(B'($,C/-

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

! " #"$ %&!! "!'( '/ 0 2 *#(6 " *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.!" *#! "5$

!  #$ %&!! !'( '/ 0 2 *#(6  *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.! *#! 5$ ! " #"$ %&!! "!'( #! ')!*#!$' #!$*"&")#! &! ( "!+&#,"$ #$ -!'$ &)$.!)"/01& 2#345"',$.%&!5 '*46 # )! '! #5 *".! "*'$ #.' 7. 7!*#$ 7* #+"! 7 $ *" # ) 8 ""9 &" #"7!:"&! +(;2!5#$ &"5)# "#'$ %&!' +&)..

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008 Block Name Count MATERIAL NR HVA BREDDE LENGDE AREAL A269 Riving av tak 1 Raftutstikk B.300b Ekstrakostnader for spesialtilpassing for nytt Raftutstikk, tilkappes på plassen 0,5 60,5 30,25 A269 Riving

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

Løsningsforslag ST2301 Øving 10

Løsningsforslag ST2301 Øving 10 Løsningsforslag ST2301 Øving 10 Kapittel 5 Exercise 6 Hva er innavlskoeffisienten for individ I i følgende stamtre? Svar: Her er det best å bruke en annen metode enn løkkemetoden. Slektskapskoeffisientmetoden

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer

!"#"#$% L%0+4!"M8!F.7!NO"N!!!! G'7)7!P.2*'! ! "!

!##$% L%0+4!M8!F.7!NON!!!! G'7)7!P.2*'! ! ! !"#"#$% #$!%&'(('()'!&*+%,'-$!./%01$$'%!2')!)'(('!+&&3./'(4!2'(!$5*%$'(!'$$'*!2'*! -1((%-.&!+3!(6'!%/.*4!'*!7--'!%01--'$8!9!.*:'7)'$!2')!+&&3./'(!;.*!,'3!'*

Detaljer

Undersøkelse om opplæring i foretak (Continuing Vocational Traing Survey 5) Vennligst bruk bare papirskjema som kladd for å fylle ut webskjema.

Undersøkelse om opplæring i foretak (Continuing Vocational Traing Survey 5) Vennligst bruk bare papirskjema som kladd for å fylle ut webskjema. Undersøkelse om opplæring i foretak (Continuing Vocational Traing Survey 5) Vennligst bruk bare papirskjema som kladd for å fylle ut webskjema. Webskjema side 1 av 25: Skriv inn bruker-id: Skriv inn passordet:

Detaljer

Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R2 kapittel 2

Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R2 kapittel 2 Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R kapittel B. a Da ABC er 90, blir AC + 8. Siden CAE er 90, blir CE + 8 7. b Vinkelen mellom CE og grunnflata blir vinkel ACE. tan ACE som gir at vinkelen blir

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

!"##$%&#'()*+,-%!./001!!2!

!##$%&#'()*+,-%!./001!!2! !"##$%&#'()*+,-%!./001!!2! "#$%&'($)!*+,-./0!!"#$%&$#'%#$()*+,--'*.-/0"($#%1!23451!"6.76!89-:.;?)!@ABC1! 2676D47..+.;!,EF+,9!G66:

Detaljer

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret 19.10.2007 Desimal Hex Beskrivelse Tegnets utseende Punktkode 0 0000 4578

Detaljer

Kapittel 3: Kombinatorikk

Kapittel 3: Kombinatorikk Kapittel 3: Kombinatorikk Kombinatorikk handler om å telle opp antall muligheter i ulike situasjoner (for eksempel telle opp antall gunstige og antall mulige i forbindelse med sannsynlighetsberegninger).

Detaljer

Bevis i Geometri. 23. April, Kristian Ranestad Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo

Bevis i Geometri. 23. April, Kristian Ranestad Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo Kristian Ranestad Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo 23. April, 2012 Matematikk - å regne - å resonnere/argumentere Geometri -hvorfor? Argumentasjon og bevis, mer enn regning etter oppskrifter.

Detaljer

1.8 Digital tegning av vinkler

1.8 Digital tegning av vinkler 1.8 Digital tegning av vinkler Det går også an å tegne mangekanter digitalt når vi kjenner noen vinkler og sider. Her tegner vi ABC når A = 50, AB = 6 og AC = 4. I GeoGebra setter vi først av linjestykket

Detaljer

R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til innlæringsoppgavene

R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til innlæringsoppgavene R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til innlæringsoppgavene 6.1 a Det geometriske stedet er en sirkellinje med sentrum i punktet og radius 5 cm. 6. Vi ser at koordinataksene er vinkelhalveringslinjene for

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INNHOLD Innledning 2 Spilloppsett. 2 Starte et spill 3 Slaget 5 Spillvariasjoner 6 Velge type spill 8 Skape din egen startposisjon 8 "Nesten treff" 11 Kontrollere skip... 11 Lydeffekter og volum 12 Språk

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Løsningsforslag. Høst Øistein Søvik

Løsningsforslag. Høst Øistein Søvik Eksamen R Løsningsforslag Høst 0..0 Øistein Søvik Del Oppgave a ) ) f x x ex Her bruker vi regelen som sier at uv ' u ' v uv ' u x, u ' og v e x, v ' e x f ' x ex x ex f ' x x ex f ' x x e x Oppgave )

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Oppgaver i kapittel 6

Oppgaver i kapittel 6 Oppgaver i kapittel 6 603, 604, 606, 607, 608, 609, 610, 616, 619, 68, 630, 63, 633, 641 Jeg har ikke laget figurer på alle oppgavene, men det bør dere gjøre! 603 u og 70 er begge periferivinkler til v,

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 1 av 22 År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 0226 SØRUM Fylke...: 0200 AKERSHUS A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Odd Hellum

Detaljer

Stortingsvalget. Valgbok. Møtebok for valgstyret. A. Administrative forhold. A1 Valgstyret Levanger kommune Stortingsvalg 2009

Stortingsvalget. Valgbok. Møtebok for valgstyret. A. Administrative forhold. A1 Valgstyret Levanger kommune Stortingsvalg 2009 Levanger kommune Stortingsvalg 29 Stortingsvalget År: 29 Kommune: Fylke: Møtebok for valgstyret 1719 LEVANGER 17 NORD-TRØNDELAG 15.9.9 A. Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS

Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS ECOMARIN SEAFARM AS Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS LOKALITETKLASSIFISERING NS 9415 PÅ LOKALITETEN SVINØYA SØR I ALSTAHAUG KOMMUNE Tittel: Sammendrag: Ecomarin seafarm Lokalitetsklassifisering på lokaliteten

Detaljer

Brevik barnehage. Årsplan Sammen om Porsgrunn

Brevik barnehage. Årsplan Sammen om Porsgrunn Brevik barnehage Årsplan 2016 2017 Sammen om Porsgrunn 2 Brevik Barnehage ##$ #$'()*+,-.*/+012/-2),3,1''4-),4+$44056))4*/76)-2.,4,8 9,4')644,,+2:,+25)144,;

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Møtebok for valgstyret. Rådgivende folkeavstemning Kommune: Fylke: A Administrative forhold 1853 EVENES 1800 NORDLAND.

Møtebok for valgstyret. Rådgivende folkeavstemning Kommune: Fylke: A Administrative forhold 1853 EVENES 1800 NORDLAND. Rådgivende folkeavstemning 216 Kommune: Fylke: Møtebok for valgstyret 1853 EVENES 18 NORDLAND A Administrative forhold A1 styret Kommune: 1853 EVENES Fylke: 18 NORDLAND styrets sekretær: Per-Kaare Holdal

Detaljer

Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016

Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016 Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016 Uke Læremiddel sider V F L 33 35 37 38 Kan leke, improvisere og eksperimentere med rim og rytme BOKSTAVTEST eksperimentere med rim, rytme og språker språker

Detaljer

Forkurs, Avdeling for Ingeniørutdanning

Forkurs, Avdeling for Ingeniørutdanning Eksamen i FO929A Matematikk Prøve-eksamen Dato 13. desember 2007 Tidspunkt 09.00-1.00 Antall oppgaver Vedlegg Formelsamling Tillatte hjelpemidler Godkjent kalkulator Løsningsforslag Oppgave 1 a) Likningen

Detaljer

apple К apple fl 0 0

apple К apple fl 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 5 0 5 0 6 0 7 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 9 0 7 0 5 0 5 0 0 5 0 5 0 0 0 4 0 4 0 0 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0 4 0 0 0 5 0 0 9 0 4 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 Кapple 6 0 6 5 0 8 0 6 0 4 0 0

Detaljer

JULETENTAMEN 2016, FASIT.

JULETENTAMEN 2016, FASIT. JULETENTAMEN 2016, FASIT. DELPRØVE 1. OPPGAVE 1 709 + 2598 = 3307 540-71 = 469 c: 2,9. 3,4 116 870 9,86 d: 30,6 : 0,6 = 306 : 6 = 51 30 6 6 OPPGAVE 2 440 kr 4 = 110 kr c: 7 4 7 2 = 7 4+2 =7 6 (Godtar også:

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet

Detaljer

Lærerveiledning. Oppgave 1. På figuren er ABCD et kvadrat, mens ABE er en likesidet trekant. Da er ÐAED lik. Tips til veiledning:

Lærerveiledning. Oppgave 1. På figuren er ABCD et kvadrat, mens ABE er en likesidet trekant. Da er ÐAED lik. Tips til veiledning: Oppgave 1 På figuren er ABCD et kvadrat, mens ABE er en likesidet trekant. Da er ÐAED lik A 10 B 1,5 C 15 D 0 E,5 Skriv på alle kjente vinkler og marker vinkelen dere skal finne på figuren. Marker alle

Detaljer

5.A Digitale hjelpemidler i geometri

5.A Digitale hjelpemidler i geometri 5.A Digitale hjelpemidler i geometri Geometri handler om egenskapene til punkter, linjer og figurer i planet og i rommet. I alle tider har blyant og papir samt passer og linjal vært de viktigst hjelpemidlene

Detaljer

! "! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). /" )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+ " )02*- 33!! $ % %%! #$!"#$% & 33! % 4

! ! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). / )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+  )02*- 33!! $ % %%! #$!#$% & 33! % 4 !! #! $ %!! % ' (%!! )*,-!! % ). )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % ) )02*-!! $ % %%! #$!#! % 4 ' () * '#, -.01 2!- 4)) ') '5555,1 % %!! 6) )* 7,.!,) 6 66 8 9),: ) )0):.):.,)..,).,07,.) 6 ) 6 6 8 #9%0).;7!5!#$< )

Detaljer

Løsning eksamen 1T våren 2010

Løsning eksamen 1T våren 2010 Løsning eksamen 1T våren 010 Oppgave 1 a) 4 3 1 y - -1 1 3 4 5 6-1 x - -3-4 Nullpunktet er gitt ved f ( x) 0 x 30 x 3 3 x 1, 5 Dette ser vi stemmer med grafen. Den skjærer x-aksen i x = 1,5. b) x x 8x

Detaljer

Måltall for refusjonsområdet fysioterapi 2016-tall

Måltall for refusjonsområdet fysioterapi 2016-tall Analyserapport Måltall for refusjonsområdet fysioterapi 2016-tall Dato: 20.09.2017 Beskrivelse av rapporten Formålet med rapporten En viktig målsetting i analysestrategien til Helfo er å effektivisere

Detaljer

Finn volum og overateareal til følgende gurer. Tegn gjerne gurene.

Finn volum og overateareal til følgende gurer. Tegn gjerne gurene. Innlevering FO99A - Matematikk forkurs HIOA Obligatorisk innlevering Innleveringsfrist Fredag oktober 01 kl 1:00 Antall oppgaver: 16 Løsningsforslag 1 Finn volum og overateareal til følgende gurer Tegn

Detaljer

A1210-2501 ELEMENT ARKITEKTER AS SNITT CC REV: DATO: REVISJONEN GJELDER: SIGN UTDANNINGSFORBUNDET V. FONDET AASE BYGGEADMINISTRASJON AS PBL

A1210-2501 ELEMENT ARKITEKTER AS SNITT CC REV: DATO: REVISJONEN GJELDER: SIGN UTDANNINGSFORBUNDET V. FONDET AASE BYGGEADMINISTRASJON AS PBL SNITT CC FILBANE: 1210MAKS -621 TEG / SMYKKESKRINET / SHEETS / SNITT / A1210-2501P A1210-2501 SNITT DD FILBANE: 1210MAKS -621 TEG / SMYKKESKRINET / SHEETS / SNITT / A1210-2501P A1210-2502 SNITT FF FILBANE:

Detaljer

5.5.1 Bruk matriseregning til å vise at en rotasjon er produktet av to speilinger. Løsningsforslag + + = =

5.5.1 Bruk matriseregning til å vise at en rotasjon er produktet av to speilinger. Løsningsforslag + + = = til oppgavene i avsnitt 55 til oppgaver i avsnitt 55 551 Bruk matriseregning til å vise at en rotasjon er produktet av to speilinger cos( u + v) sin( u + v) cosu sin u u+ v u = sin( u v) cos( u v) sin

Detaljer

- Et stokastisk forsøk er et forsøk underlagt tilfeldige variasjoner, for eks. kast med en terning, trekking av et lottotall o.l.

- Et stokastisk forsøk er et forsøk underlagt tilfeldige variasjoner, for eks. kast med en terning, trekking av et lottotall o.l. SANNSYNLIGHETSREGNING Terminologi Kombinatorikk Stokastisk Utfallsrom / utfall (enkeltutfall) - Et stokastisk forsøk er et forsøk underlagt tilfeldige variasjoner, for eks. kast med en terning, trekking

Detaljer

a-c 6ptzaLtt YY?L - - /2 (s4ru4t nvdjjù -J 4i Lk jd å 96722 /3 CL4WRM PflZLL /-tczr-t-rlc--r. jai 4%4j Åd:)& 1edc frf L A r-- Evaluering av samling 6

a-c 6ptzaLtt YY?L - - /2 (s4ru4t nvdjjù -J 4i Lk jd å 96722 /3 CL4WRM PflZLL /-tczr-t-rlc--r. jai 4%4j Åd:)& 1edc frf L A r-- Evaluering av samling 6 Gi din vurdering av: god Spørsmål Ikke God - God + Svært f god jai Generelle kommentarer til samlingeä A r-- - jd å 96722 /3 CL4WRM PflZLL /-tczr-t-rlc--r. a-c 6ptzaLtt YY?L - - wu4 r-à 1edc frf L G cvz,rlc

Detaljer

R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til kapitteltesten i læreboka

R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til kapitteltesten i læreboka R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til kapitteltesten i læreboka 6.A a ABC DEC fordi C er felles i de to trekantene. AB DE, og da er BAC = EDC og ABC = DEC. Vinklene i de to trekantene er parvis like store,

Detaljer

Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A.

Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A. R1 kapittel 5 Geometri Løsninger til oppgavene i boka 5.1 a Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A. 5. a Vi bruker GeoGebra

Detaljer

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24 SAMMENDRAG...5 1 INNLEDNING...10 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...10 1.2 SAMHANDLINGSREFORMEN...10 1.3 REGIONALT SAMARBEID...12 1.4 MÅL FOR PROSJEKTET...16 1.5 PROSJEKTGJENNOMFØRING...17 1.6 BEGREPSAVKLARINGER...22

Detaljer

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren Svart gull og symbolsk kapital Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren "## Sammendrag " ## # # % &''( )' Summary * +,- % *% * %% *+,-.* * % +%, /.* * % % * % +%, %% * " ** 0 *

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold

Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold Uke 33-35 Vennskap Bli kjent, skape et godt klassemiljø Kompetansemål etter 2.trinn Kunne uttrykke egne følelser og meninger

Detaljer

1T kapittel 6 Geometri Løsninger til oppgavene i læreboka

1T kapittel 6 Geometri Løsninger til oppgavene i læreboka T kpittel 6 Geometri Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 6. Vi ruker pytgorssetningen. h 5 + 6 h 5 + 36 h 6 h ± 6 Hypotenusen er 6. Vi ruker pytgorssetningen. h, 4 + 6,7 h h 5, 076 + 45, 04 50, 047

Detaljer

Dagens tema: INF2100. Utvidelser av Minila array-er. tegn og tekster. Flass- og Flokkode. prosedyrer. Prosjektet struktur. feilhåndtering.

Dagens tema: INF2100. Utvidelser av Minila array-er. tegn og tekster. Flass- og Flokkode. prosedyrer. Prosjektet struktur. feilhåndtering. Dagens tema: Utvidelser av Minila array-er tegn og tekster Flass- og Flokkode array-er prosedyrer Prosjektet struktur feilhåndtering del 0 Dag Langmyhr,Ifi,UiO: Forelesning 6. september 2005 Ark 1 av 19

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN Høyring 2. HERØY VGS Situasjonsplan eksisterende

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN Høyring 2. HERØY VGS Situasjonsplan eksisterende LISJ EBØ VEG E aturbruk Y6. BYGGEGRESE MOT EKSISTEREDE 58 p-plasser + 7 HC p-plasser HERØY VGS EKSISTEREDE GE Y.TPO 11+2 MYKLEBUSTVE S E RE GG EG BY er L MC/ moped HERØY KULTURHUS / HERØYHLLE FO Å V S

Detaljer

Varenummer Felg informasjon Salgspris pr.felg Salgspris pr.sett (4.stk) Lagerstatus Bilde

Varenummer Felg informasjon Salgspris pr.felg Salgspris pr.sett (4.stk) Lagerstatus Bilde Varenummer Felg informasjon Salgspris pr.felg Salgspris pr.sett (4.stk) Lagerstatus Bilde C10415380 aluminium velg 6.5x15 4x100 ET38 Dezent F kr 1 220,00 kr 3 904,00 4 DM C035523B Wheel Concerto 20x8.5

Detaljer

GEOMETRI I PLANET KRISTIAN RANESTAD

GEOMETRI I PLANET KRISTIAN RANESTAD GEOMETRI I PLANET KRISTIAN RANESTAD Abstract. Dette kompendiet er laget for et etterutdanningskurs i geometri, og det gir bakgrunn for og supplerer forelesningene i kurset samtidig som det inneholder relevante

Detaljer

! " # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) $ $ % + %( $

!  # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) $ $ % + %( $ ! " # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) +$.) $ $ % + %( $ %% /00 )1 -$2 3 /04 *% 3 /05 1 #% 3 " #$%! /40 *6)781 %97:1;

Detaljer

Dagens tema INF1070. Vektorer (array er) Tekster (string er) Adresser og pekere. Dynamisk allokering

Dagens tema INF1070. Vektorer (array er) Tekster (string er) Adresser og pekere. Dynamisk allokering Dagens tema Vektorer (array er) Tekster (string er) Adresser og pekere Dynamisk allokering Dag Langmyhr,Ifi,UiO: Forelesning 23. januar 2006 Ark 1 av 23 Vektorer Alle programmeringsspråk har mulighet til

Detaljer

Vektorer. Dagens tema. Deklarasjon. Bruk

Vektorer. Dagens tema. Deklarasjon. Bruk Dagens tema Dagens tema Deklarasjon Vektorer Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Adresser og pekere Dynamisk allokering Alle programmeringsspråk har mulighet til å definere en såkalte vektor (også

Detaljer

!"#$% &%'#()( $ *(+, -. /--0'%('#"()(1!"#$% &%'#()( $ *(+ 2 -. %')+$0( &%'#'#"1 FE&= $E 7& B&% ;GGI$E&'& D&66&= ;%D=&'D 64"& %3&*

!#$% &%'#()( $ *(+, -. /--0'%('#()(1!#$% &%'#()( $ *(+ 2 -. %')+$0( &%'#'#1 FE&= $E 7& B&% ;GGI$E&'& D&66&= ;%D=&'D 64& %3&* !"$%&' )*++*,,-.!/0,,1 234"" 5&6 +!"$%4'$'78 9999999999999999999999999999999999999999999 :";6&8 9999999999999999999999******99999999999999999999999

Detaljer

! % " #$# %+,-..;/.? #$ "3H+ )* >? G. -G.. $ %#! F+&I2H72 -?*7< #"! $ 8!% = 92+:+23,7+ ;*7<!#% :2?@>>5.*&.5/.G 92+:+23,7+ -?*7<

! %  #$# %+,-..;/.? #$ 3H+ )* >? G. -G.. $ %#! F+&I2H72 -?*7< #! $ 8!% = 92+:+23,7+ ;*7<!#% :2?@>>5.*&.5/.G 92+:+23,7+ -?*7< -./01 23"24-5 6 5. -1.. "#"$ +78"92+:+ ;*7< $ " = %#" 3,'2/ >. 5. -?.. """ $ >@.AB$C-5.*&D.-/.- %.E/05 23"24-0 ;5 -?.. $## "#"$ +78"92+:+ ;*7< $ " = % :)F >- 6 6 ;5 -?.. $% $ ->/.. ".-/.- 23"24 &'&( -G

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Kommunestyre- og fylkestingsvalg År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 2024 BERLEVÅG Fylke...: 2000 FINNMARK A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Geir Goa E-postadresse:

Detaljer

Eksamen REA3022 R1, Høsten 2010

Eksamen REA3022 R1, Høsten 2010 Eksamen REA30 R1, Høsten 010 Del 1 Tid: timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave 1 (0 poeng) a) Deriver funksjonene 1) f x x e x e x

Detaljer

20.A A A.1.4

20.A A A.1.4 A24 VN ID-NR VEGGTYPE BRANN LYD HØYDE LENGDE UTSP SPESK Areal vegg D-FALS UTLEKT. GU+PAPP TE148 M150 TE48 M50 TE48 TE98 SE75 SE100 TE73 TE98 M75 M100 GIPSPLATER OBS PLATER 21.23.1 21.23.2 Ant 21.23.3-4

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 3

Løsningsforslag kapittel 3 Løsningsforslag kapittel 3 Innhold Oppgave 3.2... 2 Oppgave 3.4... 2 Oppgave 3.8... 3 Oppgave 3.14... 5 Oppgave 3.17... 6 Oppgave 3.23... 7 Oppgave 3.29... 8 Oppgave 3.35... 9 Oppgave 3.38... 10 Oppgave

Detaljer

Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet

Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet Anne Line Kjærgård, Cecilie Anine Thorsen og Marie Vaksvik Draagen 6. mai 2014 1 Innhold 1 Trekanter i plangeometri 3 2 Oppgavebeskrivelse 3 3 Generelle egenskaper

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet ut? Variabler,

Detaljer

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T Våren 2012

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T Våren 2012 Eksamen MAT1013 Matematikk 1T Våren 01 DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (18 poeng) a) Regn ut 1) 8 33 10 1 833 8 694 1 ) 1 9 3 3 1 3 3 3 33 3 3 3 6 6 3 3 1 3 6 4 3 3 81 b) Regn ut og skriv svaret på standardform

Detaljer

LED KATALOG 2009. Strømbesparende Grønn hverdag Miljøbesparende LED LYS NORGE AS LED LYS NORGE AS. Kjøpmannsgt. 51 7021 Trondheim NO 979 664 168

LED KATALOG 2009. Strømbesparende Grønn hverdag Miljøbesparende LED LYS NORGE AS LED LYS NORGE AS. Kjøpmannsgt. 51 7021 Trondheim NO 979 664 168 LED KATALOG 2009 LED LYS NORGE AS En inovativ partner du kan stole på Strømbesparende Grønn hverdag Miljøbesparende LED LYS NORGE AS Kjøpmannsgt. 51 7021 Trondheim NO 979 664 168 Telefon: +47 476 77 958

Detaljer

R1 - Eksamen H Løsningsskisser. Del 1

R1 - Eksamen H Løsningsskisser. Del 1 Oppgave R - Eksamen H0-30..00 Løsningsskisser Del ) Produktregel: f x e x xe x e x x ) Kjerneregel: g x 3 u, u x g x 3 u x 3x x P 3 6 6 6 6 0 Trenger ikke polynomdivisjon, kan faktorisere direkte: x x

Detaljer

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng Trần Thành Minh Phan Lưu iên - Trần Quang Nghĩa H ÌNH H Ọ 10 h ư ơng. Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng http://www.sasangsng.cm.vn/ Save Yur Time and Mney Sharpen Yur Self-Study Skill Suit Yur Pace hương. Tích

Detaljer

Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall

Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall Nøkkelinformasjon hos avgivende selskaps systemer. D Organisasjons-/kommunenummer

Detaljer

Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012

Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012 Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012 Det er gjort følgende endringer i teksten: 008 INFORMASJONSKODER ALLE MATERIALTYPER 15-17 Utgivelsesland. Standardkoder for land, NS 4058 (ISO 3166), brukes. En

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Oppskriftsbok. FDer og MVDer Relasjonsalgebra. Institutt for Informatikk. INF3100 Ellen Munthe-Kaas 1

UNIVERSITETET I OSLO. Oppskriftsbok. FDer og MVDer Relasjonsalgebra. Institutt for Informatikk. INF3100 Ellen Munthe-Kaas 1 UNIVERSITETET I OSLO Oppskriftsbok FDer og MVDer Relasjonsalgebra Institutt for Informatikk INF3100 Ellen Munthe-Kaas 1 Tillukningsalgoritmen Hvordan finne alle kandidatnøkler FDer og MVDer Hvordan finne

Detaljer

" # $! $ " % & ' ( (( ( $% % ( $ ( ) ( ($(( $ ( ( ( % $* ( ( % ( ( %+, ( $- ( ((%( $ ($ $ % ( $ (.(

 # $! $  % & ' ( (( ( $% % ( $ ( ) ( ($(( $ ( ( ( % $* ( ( % ( ( %+, ( $- ( ((%( $ ($ $ % ( $ (.( # I # % & ' ( (( ( % % ( ( ) ( ((( ( ( ( % * ( ( % ( ( %+, ( - ( ((%( ( % ( (.( % (((( (( (/(( (( ( ( (( II III 0 1 234565367 3 # #. 8 9 6 IV % &'()*+,-.&/,... 1 ::;#.#=.@.@90>#

Detaljer

Innlevering FO929A - Matematikk forkurs HIOA Obligatorisk innlevering 2 Innleveringsfrist Torsdag 25. oktober 2012 kl. 14:30 Antall oppgaver: 16

Innlevering FO929A - Matematikk forkurs HIOA Obligatorisk innlevering 2 Innleveringsfrist Torsdag 25. oktober 2012 kl. 14:30 Antall oppgaver: 16 Innlevering FO929A - Matematikk forkurs HIOA Obligatorisk innlevering 2 Innleveringsfrist Torsdag 25. oktober 2012 kl. 14:30 Antall oppgaver: 16 1 Finn volum og overateareal til følgende gurer. Tegn gjerne

Detaljer

Løsningsforslag heldagsprøve våren 2010 1T

Løsningsforslag heldagsprøve våren 2010 1T Løsningsforslag heldagsprøve våren 00 T DEL OPPGAVE a) Regn ut x x x x x x x x x x 9x x x x x 6x x x x 6x x 6x b) Løs likninga x x 6 x x 6 x x 6 x x 6 x x x x c) Løs likningssettet ved regning x y x y

Detaljer

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen Norgesmiljø-ogbiovitenskapeligeuniversitet Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Masteroppgave2014 30stp Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå

Detaljer

Grafisk profil UTG A R D. Visus og Hugr design, 2013

Grafisk profil UTG A R D. Visus og Hugr design, 2013 UTG A R D Visus og Hugr design, 2013 Innhald Logo 03 15 Fargepalett 16 Typografi 17 Piktogram 18 Skilting 19 22 Tilleggselement 23 Trykksaker 24 27 LOGO 03 Adobe Garamnod Pro Daxline Pro TYPOGRAFI Hovudfonten

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak 201 6 P f j f U H P f j f f 1 j 2016 U H 2 U J2016 T: Pf j f U H B: R f :wwwf Gf: PG L: P :2000 : cxntb IBN9788280827333 IBN9788280827357 Pf j f 3 D f j f j f f D 2008 f f 200910 U Nj f (2014) f D 200910

Detaljer

FORORD. Magistratens hovedarkiv

FORORD. Magistratens hovedarkiv FORORD Magistraten var statlig embetsmann, men hadde viktige funksjoner i forbindelse med lokalforvaltningen, både før og etter innføringen av formannskapslovene i 1837. Han var sekretariat for borgerrepresentantskapet/de

Detaljer

Kapittel 5 - Vektorer - Oppgaver

Kapittel 5 - Vektorer - Oppgaver 5.4 Kapittel 5 - Vektorer - Oppgaver 5.4, 5.5, 5.45, 5.49, 5.300, 5.306 a) Kabeles legde: BA 6, 7, 6 6 7 6 b) Dette er e parameterfremstillig (på vektorform) for e lije: OT 6t,7t, 6t 0, 0, t6, 7, 6 OB

Detaljer

Løsningsforslag eksamen 1T våren 2010 DEL 1. Oppgave 1. a) Funksjonen f er gitt ved f x 2x 3. Tegn grafen og finn nullpunktene for f f x 2x 3 Grafen

Løsningsforslag eksamen 1T våren 2010 DEL 1. Oppgave 1. a) Funksjonen f er gitt ved f x 2x 3. Tegn grafen og finn nullpunktene for f f x 2x 3 Grafen Løsningsforslag eksamen T våren 00 DEL Oppgave a) Funksjonen f er gitt ved f 3. Tegn grafen og finn nullpunktene for f f 3 Grafen y 0 8 6 4-4 -3 - - 3 4 - -4 Nullpunkt 3 0 3 Nullpunkt når 3 b) Løs likningen

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 377-2009 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET DYRHOLMEN ØST Fitjar kommune 8 desember 2009 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal

Detaljer

R Oppgave I - Vektorregning. Løsningsskisser

R Oppgave I - Vektorregning. Løsningsskisser R1-09.01.1 Oppgave I - Vektorregning a) Vektorene a og b er gitt ved at: a 3, b, a, b 45 Vi lager to nye vektorer u a b og v a b. i) Finn u v u v a b a b a a b a a b b b ii) Finn u og v a a 3a b b b 3

Detaljer

Løsningskisse seminaroppgaver uke 11 ( mars)

Løsningskisse seminaroppgaver uke 11 ( mars) HG Mars 008 Løsningskisse seminaroppgaver uke (0.-4. mars) ECON 0 EKSAMEN 004 VÅR Oppgave En gitt prøve er laget som en flervalgsprøve ( multiple choice test ). Prøven består av tre spørsmål. For hvert

Detaljer

Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R2 kapittel 1

Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R2 kapittel 1 Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R kapittel A. c) tan + sin0 + d) sin60 tan0 A. B. A y sin0 0 sin0 cos0 y 0 y cos0 C 60 D cos AD 0 6 B AD 0 cos 0 CD AD B.6 A tan60 CD BD BD BD tan60 6 AB AD

Detaljer

4 kombinatorisk logikk, løsning

4 kombinatorisk logikk, løsning 4 kombinatorisk logikk, løsning 1) Legg sammen følgende binærtall uten å konvertere til desimaltall: a. 1101 + 1001 = 10110 b. 0011 + 1111 = 10010 c. 11010101 + 001011 = 11100000 d. 1110100 + 0001011 =

Detaljer