VISUELL PROSESSERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VISUELL PROSESSERING"

Transkript

1 VISUELL PROSESSERING HVA MÅLER DE VISUELLE DELTESTENE I LOGOS? En dansk spesialpedagog sa for en tid tilbake at «Logos er blitt SÅ mye bedre de siste årene!!!». Vår medarbeider i Danmark stusset først litt over uttalelsen. Logos er riktignok blitt både utbedret og videreutviklet i løpet av siste årene, men omfanget av disse endringene syntes ikke å tilsvare styrken i uttalelsen til den danske Logos-brukeren. Hva skyldes da hennes begeistring? Jo, som mange av våre faste Logos-brukere har erfart, så synes Logos «å forbedres» i takt med egen økt kompetanse til å bruke testen. Det er altså ikke det faktiske innholdet i Logos som er vesentlig endret, men brukerens forståelse av testens kompleksitet og hvor mye informasjon det faktisk er mulig å hente ut av en Logos rapport! Dette nummeret av Logos Nytt er derfor viet til å gi økt forståelse for to deltester i Logos: Visuell analyse (oppgavesett 3-5) og Visuelt korttidsminne (oppgavesett 6-10). Dette er to deltester som både sertifiseringsrapportene og tolkingskursene viser at mange har vansker med å forstå og benytte fullt ut. Enkelt forklart måler deltesten Visuell analyse evnen til hurtig og korrekt diskriminasjon mellom to bokstavrekker med stor grad av visuell likhet. Gjennom denne deltesten ønsker en å få kunnskap om elevens strategibruk ved visuell prosessering. En skiller da gjerne mellom to hovedstrategier: holistisk prosesseringsstrategi og analytisk prosesseringsstrategi. Den holistiske prosessen kjennetegnes ved at en bearbeider sansestimulusen som en helhet. I tilknytning til lesing av ord vil den holistiske prosessen hente ut særtrekk ved ordene med hensyn til lenge og form. Arbeidet uføres hurtig og gjør det mulig for leseren å prosessere flere bokstaver parallelt. Den analytiske prosessen arbeider mye langsommere. Den foretar en mer detaljert analyse av sansestimulusen og henter fram de indre særtrekkene ved et ord. Denne prosessen er langt mer tidkrevende enn den holistiske. I Logos gir deltesten Visuell analyse informasjon om elevens valg av prosesseringsstrategi, ved å studere forholdet mellom nøyaktighet og hurtighet. Kort tidsbruk indikerer bruk av holistisk strategi, mens lang tidsbruk indikerer bruk av en analytisk strategi. Lang reaksjonstid kombinert med lavt antall korrekte svar, indikerer at den analytiske strategien anvendes med at denne ikke fungerer optimalt. Derimot tyder kort reaksjonstid kombinert med lavt antall svar på at den holistiske strategien anvendes, men av denne ikke fungerer optimalt. God leseferdighet forutsetter at begge prosessene opererer i tett interaksjon med hverandre. Deltesten Visuelt korttidsminne kartlegger hvor mange visuelt presenterte stimuli eleven klarer å prosessere og holde i korttidsminnet, og deretter gjengi muntlig. Elever som benytter en holistisk tilnærmingsmåte til denne oppgaven vil klare gjengi et høyt antall bokstaver hurtig og korrekt. Derimot vil elever som støtter seg til en analytisk

2 prosesseringsstrategi ofte ikke få tilstrekkelig med tid til å prosessere hele bokstavrekken sekvensielt og de blir derfor tvunget til å gjette på de siste bokstavene. Tidsbruken blir lang og de oppnår få korrekte svar. Men hvilken betydning har de ulike prosesseringsstrategiene for vårt arbeid med å bedre elevers leseferdighet? Flere franske forskere har i løpet av de siste årene funnet at det er en sammenheng mellom visuelt korttidsminne og leseferdighet (Bosse, Tainturier & Valdois, 2007; Bosse & Valdois, 2009). De har spesielt vært opptatt av betydningen av det de kaller «visual attention window». Visual attention window (visuelt oppmerksomhetsvindu) referer til det antallet distinkte visuelle element en person kan prosessere parallelt, i en rekke bestående av mange element (Bosse & Valdois, 2009; Kwon et al., 2007). Eller sagt litt enklere: Hvor mange bokstaver «ser» (prosesserer) en elev simultant (parallelt) under ordavkodingen? I Eksempel 1 under er elevens visuelle oppmerksomhetsvindu avgrenset til en eller to bokstaver og lesingen skjer ved hjelp av mange fikseringer og bruk av analytisk prosessering. I Eksempel 2 er det visuelle oppmerksomhetsvinduet utvidet og eleven prosesserer flere bokstaver, en stavelse eller et morfem parallelt. For å lese ordet «huset» behøves nå kun 2 fikseringer. Først i Eksempel 3 er det visuelle oppmerksomhetsvinduet utvidet til å omfatte hele ordet i én parallell, simultan prosessering. /h/ /u/ /s/ /e/ /t/ eller /hus/ /et/ eller /huset/ Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 Ifølge Bosse og Valdois (2009) har bredden på det visuelle oppmerksomhetsvinduet betydning for elevens forutsetning for å tilegne seg ortografisk ordavkodingsferdighet (helordslesing). Deres undersøkelser viste at en stor del av variasjonen i ordlesingsferdighet kunne forklares av forskjeller i bredden på det visuelle oppmerksomhetvinduet, uavhengig av elevens fonologiske ferdigheter (Bosse et al, 2007). Også Lassus-Sangosse et al. (2008) fant i en studie av forskjeller i evnen til sekvensiell og simultan prosessering hos elever med dysleksi, at dyslektikere syntes å ha en svikt i evnen til simultan visuell prosessering. Svikten syntes faktisk å være størst blant elever uten spesifikke fonologiske vansker. Nå er det viktig å understreke at en påvist korrelasjon (samvariasjon) er ikke er det samme som et årsak-virkningsforhold! Det betyr at de nevnte studiene ikke nødvendigvis viser at en begrensning i det visuelle oppmerksomhetsvinduet leder til vansker med ortografisk avkoding. Det kan nemlig like gjerne være motsatt: At elever som sliter med å tilegne seg ortografisk ordavkoding erfarer en påfølgende innsnevring av det visuelle oppmerksomhetsvinduet, men da som et resultat av en lært strategi. Resultatene fra studien 2

3 til Kwon, Legge og Dubbels (2007) gir støtte til sistnevnte hypotese. De undersøkte nemlig utviklingsmessige endringer i visuelt korttidsminne (visuelt oppmerksomhetsvindu) i relasjon til lesing, blant elever på trinn 3, 5 og 7. Ifølge resultatene økte bredden på visuelle korttidsminne lineært med klassetrinn og var signifikant korrelert med lesehastighet (se også, Boden & Giaschi, 2007; Bosse et al., 2007; Bosse & Valdois, 2009; Hawelka & Wimmer, 2005; LeJan et al., 2010; Prado et al, 2007). Vi har gjort en tilsvarende undersøkelse blant norske elever som er blitt testet med Logos på trinnene 6 (N = 464) og 10 (N = 335). På begge klassetrinn viste våre analyser at visuelt korttidsminne var en viktig predikator på leseferdigheten, både blant elever med normal leseferdighet og blant svake lesere. Visuelt korttidsminne var også den enkeltfaktoren som forklarte mest av variasjonen i ordavkodingsferdighet. En enkel krysstabulering mellom fonemisk bevissthet og visuelt korttidsminne blant svake lesere viste videre at 50% av de svake leserne hadde vansker både med fonemisk bevissthet og med visuelt korttidsminne. Resultatene viste også at antallet elever som hadde vansker kun med visuelt korttidsminne (22%) var høyere enn antallet elever som kun hadde vansker med fonemisk bevissthet (15%). De fleste svake ordlesere hadde imidlertid vansker både med fonemisk bevissthet og visuelt-korttidsminne (se også Facoetti et al., 2003). Likevel inidkerer resultatene fra krysstabuleringen at det kan finnes en gruppe svake ordlesere som har sine primære vansker knyttet til visuelt korttidsminne, ikke til fonemisk bevissthet (Lassus-Sangosse et al., 2008). Så tilbake til bruken av deltestene Visuell analyse og Visuelt korttidsminne. Hvordan kan resultatene fra disse deltestene gi veiledning med hensyn til god tilrettelegging for elever med lesevansker? Jo, elever som bruker lang tid og har relativt høy grad av korrekthet på deltesten Visuell analyse, vil ofte være elever som benytter en analytisk, detaljert og tidkrevende strategi. Disse elevene leser gjerne ved hjelp av fonologisk omkoding av enkeltbokstaver og har lært at det lønner seg å være nøyaktig og bruke god tid. Disse elevene trenger hjelp til å se at det finnes ulike måter å løse en oppgave på og de bør ledes i retning av en mer holistisk tilnærmingsmåte til ord som skal leses. Hvis eleven derimot både bruker lang tid og gjør mange feil, så er dette en indikasjon på at eleven kan ha synsvansker. I slike tilfeller bør en anbefale en utredning av synet hos optiker. Selv møtte jeg nylig en elev som hadde nettopp et slikt resultat. Jeg nevnte derfor i samtale med mor at resultatene kunne indikere synsvansker. Mor bekrefter at også hun har hatt mistanke om dette en tid og forteller at barnet til tider klager over hodeverk. Allerede neste dag får jeg tilbakemelding fra en lykkelig mor (med en ikke like lykkelig sønn!!!) om at et besøk hos optiker raskt hadde avdekket et klart behov for briller!!! Det finnes imidlertid også elever som på denne deltesten bruker svært kort tid, men gjør mange feil. Et slikt resultat vitner oftest om en litt impulsiv strategi. Eleven har valgt en holistisk tilnærmingsmåte, men understøtter ikke denne prosessen med informasjon fra en mer nøyaktig analytisk prosessering. Noen ganger kan denne tilnærmingsmåten være karakteristisk for eleven generelt og en ser også i lesingen at eleven arbeider raskt, men er 3

4 unøyaktig. I slike tilfeller bør en snakke med eleven om betydningen av «små» visuelle særtrekk i ord. En bør studere ordpar med høy grad av visuell likhet, som far fra, is si, mor rom. Snakk med eleven om den meningsdifferensierende betydningen bokstavrekkefølgen har i disse ordene. Understrek for eleven at det er viktigere å arbeide nøyaktig, enn å jobbe raskt. Disse elevene bør nemlig ikke stresses med hensyn til tidsbruken, men tvert imot oppmuntres til å gi seg selv bedre tid. Noen ganger møter en imidlertid også elever som er raske og unøyaktig på deltesten Visuell analyse, men der mønsteret avviker fra elevens generelle strategivalg på andre deltester. I slike tilfeller kan et strategibytte skyldes at elever opplevde denne deltesten som betydelig enklere sammenliknet med de andre og følgelig skrudde opp arbeidstempoet til et nivå han/hun strengt tatt ikke behersket. Med hensyn til deltesten Visuelt korttidsminne ser en, som tidligere nevnt, ofte at elever som leser ved hjelp av fonologisk strategi velger en analytisk tilnærmingsmåte også til denne deltesten. Det resulterer i at eleven prosesserer en og en bokstav om gangen og ikke når å blir ferdig med bokstavrekken, før presentasjonen avsluttes. På denne deltesten måles ikke elevens tidsbruk, men resultatet vil vise en relativt høy feilprosent. Elever som er fiksert i en analytisk-fonologisk avkodingsstrategi bør få hjelp til å gå bort fra en ensidig analytisk bearbeiding av sanseinntrykk og over til en mer holistisk tilnærming. Enkelte elever jeg selv har jobbet med har vært så fiksert i analytisk-fonologisk strategi at jeg til slutt har sagt til elevene at han/hun nå skal «slutte å lese» og i stedet øve på «å se hva det står». For å forsiktig vise eleven hvordan det er mulig, begynte vi med å visuelt «scanne» en A4-side på jakt etter elevens navn. Han/hun fikk beskjed om ikke å stoppe opp og «lese», men bare la øynene gli over arket og markere de stedene hvor han gjenkjente sitt eget navn mellom rekker med mange visuelt beslektede navn. Ofte lykkes eleven med denne oppgaven, på tross av at eleven normalt ville «lydert» navnet sitt. Vår oppgave er å hjelpe elevene til å forstå forskjellen på de ulike strategiene som en kan benytte. Vi må vise at en kan og bør ha tillitt til den gjenkjenningen som finner sted ved hjelp av den holistiske prosessen. Det er vår oppgave som pedagoger og spesialpedagoger å demonstrere, tegne og skissere for eleven hvordan det er mulig å veksle mellom ulike strategier, samt peke på styrker og svakheter ved hver av dem. Som nevnt bruker jeg selv ofte de første spillene i Huskesnu (Høien, 2007) i dette arbeidet. Eleven må da nemlig øve seg i å skille mellom ord som er visuelt beslektet, men som samtidig ikke er like (som for eksempel, dur bur, må nå, sol los osv.) Vi ønsker jo ikke at et skifte til holistisk prosessering i lesingen skal resultere i logografisk lesing. Den holistiske prosesseringen må, som tidligere nevnt, understøttes med detaljert informasjon fra en nøyaktig analytiske back-up strategi. I Huskesnu oppstår det ofte mange spontane situasjoner som er godt egnet som utgangspunkt for å snakke med eleven om ords struktur, oppbygning, likheter og forskjeller. Blant de yngste elevene bør en eksplisitt illustrere og 4

5 snakke om hvordan en i skriftspråket bruker den «samme bokstaven» til ulike lyder (fonem), bare ved å snu på dem (b-d, n-u, p-d, w-m). Jeg håper denne korte innføringen har gitt noe bedre forståelse for hva de to deltestene Visuell analyse og Visuelt korttidsminne faktisk måler og hvordan resultatene kan gi oss indikasjoner om alt fra synsvansker, begrensninger i «visual attention window», analytisk/holistisk prosessering, til økt forståelse for elevens ordlesing med tilhørende implikasjoner for pedagogisk praksis. Og kanskje får dere erfare det samme som læreren til Olav på 5. trinn. Olav kom nemlig etter intensivt arbeid med å gjenkjenne visuelle strukturer i ord, plutselig på skolen en dag og erklærte: «Nå har jeg sluttet å lese! Du ser nå behøver jeg ikke lese lenger, for nå ser jeg hva det står». Vennlig hilsen Ingjerd Høien-Tengesdal Faglig leder Referanser Bosse, M.-L., Tainturier, M-J., & Valsois, S. (2007). Developmental dyslexia: The visual attention span hypothesis. Cognition, 104, Bosse, M.-L. & Valdois, S. (2009). Influence of the visual attention span on child reading performance: a crosssectional study. Journal of Research in Reading, 32, Kwon M., Legge G.E. & Dubbels, B. R. (2007). Developmental changes in the visual span for reading. Vision Research, 47, Høien, I. (2007). Huskesnu. Bryne: Logometrica. Lassus-Sangosse, D., N Guyen-Morel, M.A, & Valdois, S. (2008). Sequential or siultaneous visual processing deficit in developmental dyslexia? Visual Research, 48,

Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse LÆRERVEILEDNING. www.relemo.no

Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse LÆRERVEILEDNING. www.relemo.no Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse LÆRERVEILEDNING www.relemo.no Innholdsfortegnelse Forord... 4 1. Bakgrunn for utvikling av programmet... 5 2. Teori... 5 2.1 Lesing...

Detaljer

Følg oss på Facebook!

Følg oss på Facebook! Følg oss på Facebook! Aktualitet PISA (2009) viste også at 10% av elevene går ut av grunnskolen uten funksjonell leseferdighet Ca. 15% av elevene i grunnskolen har lesevansker som hindrer dem i læringsprosessen

Detaljer

Logos nytt nytt i Logos!!!

Logos nytt nytt i Logos!!! Logos nytt nytt i Logos!!! Denne utgaven av Logos Nytt vies i sin helhet til lanseringen av den nye versjonen av Logos Logos 6.0. Har du noen gang følt et snev av mismot i det du begynner på en rapport

Detaljer

LESETESTER I UNGDOMSSKOLEN

LESETESTER I UNGDOMSSKOLEN LESETESTER I UNGDOMSSKOLEN ULIKE TESTER SAMME RESULTAT? I arbeidet med å kartlegge og diagnostisere lese-og skrivevansker, benytter vi ulike tester. Noen ganger er det vanskelig å tolke testresultatene,

Detaljer

Sosioøkonomisk bakgrunn og leseferdigheter

Sosioøkonomisk bakgrunn og leseferdigheter Sosioøkonomisk bakgrunn og leseferdigheter En kvantitativ undersøkelse av sammenhengen mellom sosioøkonomisk bakgrunn og leseferdigheter på 3. trinn Therese Espegard Masteroppgave i spesialpedagogikk ved

Detaljer

Forord. Trondheim, juni 2014. Kristin Frost

Forord. Trondheim, juni 2014. Kristin Frost Forord Arbeidet med masteroppgaven har vært en krevende, spennende og lærerik prosess. Ideen og inspirasjonen til denne oppgaven har sitt utgangspunkt i mine erfaringer fra læreryrket og som spesialpedagogisk

Detaljer

Synsrelaterte leseplager og synstrening

Synsrelaterte leseplager og synstrening Synsrelaterte leseplager og synstrening En undersøkelse som ser om elever med leseplager kan hjelpes av synstrening. Gry Marie Tømmerdal Rennan Master i spesialpedagogikk Masteroppgave ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

7 Metakognisjon At vide

7 Metakognisjon At vide 68 7 Metakognisjon At vide hvad man ikke ved er og en slags allvidenhet Metakognitive lesere kan kontrollere, regulere og justere egen forståelse og egen læringsprosess; De målretter lesingen sin og vet

Detaljer

Tilpasset opplæring for alle. Tilrettelegging av opplæringa for elever med lærevansker

Tilpasset opplæring for alle. Tilrettelegging av opplæringa for elever med lærevansker Tilpasset opplæring for alle Tilrettelegging av opplæringa for elever med lærevansker Reidun Pedersen Trine Lise Solvoll Mastergradsoppgave i spesialpedagogikk, PED -3901 Institutt for lærerutdanning og

Detaljer

Hva skal du bli når du blir stor, da?

Hva skal du bli når du blir stor, da? Martin F. Svarva Hva skal du bli når du blir stor, da? En kvalitativ studie av sammenhengen mellom sosial bakgrunn, fremtidskonstruksjoner og utdannings- og yrkesvalg blant ungdom Masteroppgave i sosiologi

Detaljer

Skriftlige engelskferdigheter hos dyslektiske elever

Skriftlige engelskferdigheter hos dyslektiske elever Skriftlige engelskferdigheter hos dyslektiske elever Sammenlignende studie av elever i Norge og i Ungarn Marianna Juujärvi MASTERGRADSOPPGAVE MASTERPROGRAM HELSEFAG I STUDIERETNING LOGOPEDI DET PSYKOLOGISKE

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver?

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? En analyse Andreas Bråthen Masteroppgave i pedagogikk Ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Leseforståelse om betydningen av. forkunnskaper, forståelsesstrategier og. lesemotivasjon

Leseforståelse om betydningen av. forkunnskaper, forståelsesstrategier og. lesemotivasjon Leseforståelse om betydningen av forkunnskaper, forståelsesstrategier og lesemotivasjon Af Ivar Bråten Ivar Bråten er professor i pædagiogik og psykologi ved Oslio Universitet I en nylig utkommet bok (Bråten,

Detaljer

Forholdet mellom språklige ferdigheter før skolestart og tidlige skriftspråklige ferdigheter. Tone Frihetsli

Forholdet mellom språklige ferdigheter før skolestart og tidlige skriftspråklige ferdigheter. Tone Frihetsli Forholdet mellom språklige ferdigheter før skolestart og tidlige skriftspråklige ferdigheter Tone Frihetsli Masteroppgave i spesialpedagogikk PED-3901 Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Universitetet

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Depresjonsbehandlingen i emeistring består av 8 behandlingsmoduler og tar opp til 14 uker å gjennomføre. Hver modul består av å lese tekst

Detaljer

Økt tallforståelse gjennom fokus på strukturerte mengder? Et kvasi-eksperiment med tre elever i tredje klasse.

Økt tallforståelse gjennom fokus på strukturerte mengder? Et kvasi-eksperiment med tre elever i tredje klasse. Masteroppgave Økt tallforståelse gjennom fokus på strukturerte mengder? Et kvasi-eksperiment med tre elever i tredje klasse. Forfatter: Elisa Ljøkjell Ervik Veileder: Per Frostad Trondheim, Februar 2014

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009 Torill Holth Lederutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 MODULENES SAMMENSETNING OG LÆRINGSMÅL...

Detaljer

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Rapport 04/2006 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: Evaluering av prosjektet

Detaljer

Dysleksi og selvoppfatning

Dysleksi og selvoppfatning Aina Sætre Dysleksi og selvoppfatning En kvalitativ intervjuundersøkelse Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, november 2009 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Førsteamanuensis Liv Engen og universitetslektor Lise Helgevold En fagtekst, enten den nå er å finne i ei lærebok, et oppslagverk, på nettet eller andre steder, er skrevet

Detaljer

Leser nynorskelever bedre bokmål enn nynorsk? En analyse av Carlstensprøvens to utgaver for 8. klasse

Leser nynorskelever bedre bokmål enn nynorsk? En analyse av Carlstensprøvens to utgaver for 8. klasse Leser nynorskelever bedre bokmål enn nynorsk? En analyse av Carlstensprøvens to utgaver for 8. klasse Av Briten Russdal-Hamre På min skole er det tradisjon for å gjennomføre en kartleggingsprøve i lesing

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Å sette lesingen i system!

Å sette lesingen i system! Å sette lesingen i system! Det finnes trolig ikke en rektor, spesialpedagog eller lærer som ikke vil skrive under på at lesing er en av de viktigste ferdighetene elevene skal tilegne seg i løpet av grunnskolen.

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer