Logos nytt nytt i Logos!!!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Logos nytt nytt i Logos!!!"

Transkript

1 Logos nytt nytt i Logos!!! Denne utgaven av Logos Nytt vies i sin helhet til lanseringen av den nye versjonen av Logos Logos 6.0. Har du noen gang følt et snev av mismot i det du begynner på en rapport til Logos? Har du ønsket du var kommet lenger eller at du i det minste var halvveis? Det tror jeg de fleste av oss har. Arbeidet med å skrive rapport kan være krevende og vi vet at enkelte av dere bruker uforholdsmessig mye tid på dette arbeidet. Tid en heller skulle brukt sammen med eleven eller på andre oppgaver. Samtidig vet alle som jobber i enten skole eller PPT at rapporteringsarbeidet er viktig, både for å skape kontinuitet i opplæringen og som dokumentasjon i oppfølging og utredning. Det er derfor ikke et alternativ å la være å skrive rapport. Derimot kan arbeidet opplagt både effektiviseres og forenkles. Og det kan vi hjelpe deg med! Ja, faktisk vil du neste gang du begynner på en Logos-rapport allerede være halvveis!!! MALER TIL RAPPORTER I Logos 6.0 kan du nemlig velge å få generert et eller flere utkast til rapport for en elev. Du går ganske enkelt til menyvalget «Maler til rapport» og velger her blant alternativene: Vurdering, Kartlegging og Diagnostisering. De tre alternativene representerer tre selvstendige maler, tilpasset ulike grupper og formål. Er du i tvil om hvem eller hva de ulike malene er egnet for, trykker du på knappen «Om Vurdering», «Om Kartlegging» osv., før du åpner malen. 1

2 Begrepet «mal» er imidlertid ikke dekkende for hva du får i de nye automatiske rapportene. Enkelte av rapportene gir deg nemlig langt mer enn mal eller en disposisjon for rapporten. Du får i tillegg også en kort presentasjon av de ulike deltestene som inngår i det aktuelle oppgavesettet, samtidig som elevens hovedresultat hentes automatisk inn i rapporten sammen med en rekke tips til viktige vurderinger! Når vi likevel velger å kalle dem for «maler», så er det for å understreke at det viktigste arbeidet fremdeles gjenstår: Nemlig arbeidet med å analysere, vurdere og drøfte. Dén funksjonen vil aldri Logos kunne overta. Om rapporten «Vurdering» Vurderingsrapporten er en enkel rapport beregnet for videreformidling av hovedtendensen i Logos-resultatene. Denne rapporttypen er godt egnet for intern bruk ved skolen, men gjerne også som grunnlag ved foreldresamtaler. Mottakeren av rapporten vil oftest være elevens kontaktlærer, alternativt en ekstralærer som skal gi eleven forsterket opplæring i lesing. Rapporten gjengir kun testleders sammenfattende vurdering, uten å gå i detaljer vedrørende persentiler og/eller normverdier. Tanken er at denne rapporten skal være lett forståelig også for personer uten spesialpedagogisk bakgrunn. Figur 4. Utdrag fra rapporttypen Vurdering, før redigering. 2

3 Intensjonen med denne rapporten er å danne grunnlag for tiltak. Rapporten skal derfor munne ut i anbefalinger i forhold hvilke delferdigheter som må styrkes, hvilke som bør kompenseres for og hvilket omfang tiltakene bør ha. Eventuell betydning for læringen i andre fag bør også drøftes. Om rapporten «Kartlegging» Kartleggingsrapporten er beregnet til bruk i en mer omfattende kartlegging av en elevs lesevansker. Rapport henter automatisk opp navn, testdato og en enkel presentasjon av de ulike deltestene. I tillegg gjengis også hovedresultatene fra de ulike deltestene i Logos. Rapporten skal imidlertid suppleres med mer utfyllende analyser av forskjeller i tidsbruk og korrekthet, samt en lingvistisk analyse av elevens lesefeil. I den endelige oppsummeringen og konklusjonen må en også ta hensyn til relevante bakgrunnsinformasjoner en har om eleven, samt eventuelle andre forhold som kan ha forårsaket elevens lesevansker. Figur 5. Utdrag fra rapporttypen Kartlegging, før redigering. En komplett kartleggingsrapport gir et godt utgangspunkt for utarbeidelse av et individuelttilrettelagt undervisningsopplegg i form av tilpasset opplæringsplan (TOP) og individuell opplæringsplan (IOP). 3

4 Om rapporten «Diagnostisering» Diagnostiseringsrapporten er beregnet for bruk i en grundig diagnostisering av elevens lesevansker. Også i denne rapporten genereres automatisk en rekke opplysninger om elevens testresultater, men en fullverdig diagnoserapport må suppleres med en rekke andre informasjoner og vurderinger i tillegg. Dette arbeidet bør utføres av en spesialpedagog, leksolog, logoped el.l. Figur 6. Utdrag fra rapporttypen Diagnostisering, før redigering. Rapporten skal i tillegg til å gi en fullstendig presentasjon av samtlige deltester i Logos, også gi grundige tolking og detaljerte analyser av elevens styrker og svakheter. Samtidig må en gjøre rede for tidligere utredninger og gi fyldig informasjon om elevens bakgrunn og tidligere tiltak. Rapporten bør inneholde feilanalyser av elevens lese- og skrivefeil, samt en grundig tolking av forskjeller i mestring på tvers de lingvistiske dimensjonene. I denne typen rapport forventes det også at en både drøfter og konkluderer i forhold til om lesevanskene er 4

5 forenelige med dysleksi. Dersom andre utfordringer eller diagnoser foreligger må betydningen disse kan ha for utvikling av leseferdighet diskuteres eksplisitt. Til slutt i rapporten må en med egne ord sammenfatte hva som synes å være årsaken til lesevanskene og hvordan disse kommer til uttrykk. I rapporten bør en også gi klar instruksjoner og god veiledning i forhold til det videre arbeidet med eleven. TILTAKSRAPPORTER Logos 6.0 inneholder også to typer tiltaksrapporter. Disse genereres for den enkelte elev, basert på elevens resultater i Logos. Integrert i Logos får en nå også individuelle rapporter med forslag til tiltak. En kan velge mellom to ulike tiltaksrapporter: Enkel tiltaksrapport og Fyldig tiltaksrapport. Begge tiltaksrapportene genererer forslag til individuelle tiltak for deltester hvor testpersonen skårer under persentil 30. Dersom flere deltester antas å måle samme underliggende ferdighet, vil disse presenteres samlet i tiltaksrapportene. Det vil imidlertid alltid fremgå av tiltaksrapporten hvilken deltest det er som har utløst tiltakene (og som eleven altså har skåret under persentil 30 på). Enkel tiltaksrapport I Enkel tiltaksrapport presenteres tiltakene i en tabell med oversikt over mål, metode og relevant materiell. Rapporten inneholder ingen fullstendig liste over alle aktuelle tiltak, men gir eksempler på tiltak som kan være egnet. Det er testleders ansvar å supplere og/eller redigere de pedagogiske tiltaksrapportene i samsvar med den helhetsvurderingen som ble gjort i tilknytning til tolkingen av Logos-rapporten. I tiltaksrapportene vil forslag til tiltak for deltester som testpersonen skåret under persentil 15 (alvorlige vansker) på presenteres først, mens forslag til tiltak for deltester med persentilskåre mellom 15 og 30 (moderate vansker) presenteres etterpå. 5

6 Fyldig tiltaksrapport Fyldig tiltaksrapport inneholder en presentasjon av så vel teori, som ulike metoder og tilnærmingsmåter som er egnet i arbeidet med å styrke en elevs leseferdighet. Deler av innholdet i denne rapporten er hentet fra de dokumentene som før lå under «Forslag til pedagogiske tiltak». Men til forskjell fra tidligere versjoner, presenteres nå kun omtale og forslag til tiltak for ferdigheter som nettopp denne eleven har vansker med. Rapporten gir veiledning til deg som testleder, i tillegg til eksempler på oppgaver. Du får også nyttig informasjon om betydning av en rekke andre faktorer, som effekten av tidligere tiltak, betydningen av organisering av undervisningen, tips til samarbeid med andre lærere, spesifikke tiltak for minoritetsspråklige elever m.m., som er av betydning for en individuelt tilrettelagt opplæring. 6

7 ORDAVKODINGSMODELL Ordavkodingsmodellen til Høien og Lundberg har en sentral rolle i Logos. Det kan også være nyttig å støtte seg til modellen i arbeidet med å tolke resultatene. Vi har derfor lagt inn en interaktiv utgave av ordavkodingsmodellen i Logos! Det betyr at du ved å velge Testresultater og deretter Ordavkodingsmodell, kommer til en ordavkodingsmodell som kan fargelegges, lagres og/eller skrives ut. Fargeleggingen gjør du selv på bakgrunn av elevens resultat i Logos. Du kan velge mellom fargene grønt, oransje eller rødt. Grønn farge indikerer ingen vansker, oransje tyder på moderate vansker, mens rødt reflekterer alvorlige vansker. Noen ganger måles ikke alle prosessene i modellen og en kan da la den aktuelle prosessen stå «tom» eller blank. En ferdig utfylt modell gir en god visuell fremstilling av elevens styrker og svakheter i ordavkodingen. VEIEN VIDERE Vi håper og tror at vi med Logos 6.0 har tatt et viktig steg i riktig retning. Logometrica er stolt over utviklingen og nyvinningene, og vi håper at de vil komme deg til gode også. Og om du 7

8 har tips eller ideer til utbedringer tar vi gjerne imot. Spesielt er det fint om du vil dele erfaringer du har med egne metoder og tiltak, slik at vi gradvis kan bygge ut tiltaksdatabasen vår til å dekke et stadig bredere spekter av tiltak. Tiltakene kan nemlig oppdateres jevnlig, uten ny installasjon av Logos, men da trenger vi deres hjelp! Så send oss en melding på Facebook eller mail og merk den TTT, for tips til tiltak. På forhånd takk! Vennlig hilsen Ingjerd Høien-Tengesdal Ingjerd Høien-Tengesdal Faglig leder 8

Mal for sertifiseringsrapport B O K M Å L

Mal for sertifiseringsrapport B O K M Å L Mal for sertifiseringsrapport B O K M Å L Generelt Etter at du har satt deg grundig inn i bruken av LOGOS, tester du én elev med lesevansker. Ta opp elevens lesing på PC eller på lydbånd til bruk i feilanalysen.

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver?

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? En analyse Andreas Bråthen Masteroppgave i pedagogikk Ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Steinkjer 2013 Godkjent av studiesjefen med virkning fra 01.08.2013 1 Veiledning til akademisk skriving ved HiNT 2 Forord Heftet «Veiledning

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Hvordan ivareta elever med Tourettes Syndrom i en. inkluderende skole?

Hvordan ivareta elever med Tourettes Syndrom i en. inkluderende skole? Hvordan ivareta elever med Tourettes Syndrom i en inkluderende skole? I følge statistikken er det knapt én av hundre som har diagnosen Tourettes Syndrom. God kunnskap om denne diagnosen betyr mye for en

Detaljer

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000 Eifred Markussen og Nina Sandberg Havner pengene der de skal? Om bruk av ressurser til spesialundervisning innenfor videregående opplæring i Buskerud skoleåret 1999/2000 NIFU skriftserie nr. 5/2000 NIFU

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring 1 Å lykkes med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring itslearning

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting White paper Prinsippene bak god tekstforfatting I innboksen har du bare noen øyeblikk De viktigste elementene i en overbevisende markedsførings-e-post E-postmarkedsføringsverdenen er full av viktige råd

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer