Kurstilbud våren For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurstilbud våren 2014. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet."

Transkript

1 Kurstilbud våren 2014 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning

2 Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk psykologisk rådgivning. Utdanningen er et tilbud til pedagoger som arbeider med pedagogisk-psykologisk rådgivning. Vi håper og tror at vi kan presentere et program som framstår som faglig relevant, og interessant for de utfordringer dere står overfor. I tillegg finner du også omtale av noen kurs som ikke er en del av spesialiseringsutdanningen, men som vi tror kan være relevante og aktuelle. Kommentarer og spørsmål til programmet: Per Arneberg e-post: tlf.: Kontaktperson vedr. ordningen Einar Ove Standal e-post: tlf.: Kurspåmelding e-post: Marianne Langeland tlf.: Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltagerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen. Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning ETTERUTDANNING KOMPETANSE PRAKTISK YRKESUTØVELSE Over hundre pedagoger har siden 1983 tatt utdanning som spesialister i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Mer enn 200 pedagoger er i dag under utdanning. Etterutdanningen forutsetter ikke medlemskap i Utdanningsforbundet, men Utdanningsforbundets medlemmer betaler redusert kursavgift. Spesialiseringsutdanningen gir både en profesjonsrettet etterutdanning og en spesialisering i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Etterutdanningen er rettet mot praktisk yrkesutøving innen pedagogiskpsykologisk rådgivning. Utdanningen er et tilbud til pedagoger som arbeider med pedagogiskpsykologisk rådgivning. De som gjennomfører spesialiseringen, har rett til å bruke tittelen, Spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgiving-utdanningsforbundet. Etterutdanningstilbudet tilrettelegges av Utdanningsforbundet. Spesialiseringsutdanningen har ingen deltakeravgift, kun avgift knyttet til deltakelse på kursene. Et økende antall kommuner godkjenner utdanningen som likeverdig med bl.a. psykolog-spesialist når det gjelder tilsetting og lønn. Utdanningen har gitt pedagoger bedre muligheter til å konkurrere med fagfolk med tilsvarende utdanning fra andre fagfelt om stillinger i og utenfor skoleverk. Les mer på

3 Intensiv leseopplæring på mellomtrinnet og ungdomstrinnet Tid: februar 2014, kl (begge dager) Sted: Lærernes hus, Osterhausgate 4A, Oslo Bindende påmeldingsfrist: 4. februar Målgruppe: Kurset inngår i kursrekken til Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk psykologisk rådgivning, men er åpent for lærere, skoleledere, spesialpedagoger og andre som er opptatt av temaet. Innhold Dette kurset handler om tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske snuoperasjoner ved hjelp av lesekurs med eldre elever som strever med lesing. Som del av et forskningsprosjekt som fulgte utviklingen til småbarn fra familier der mor og/eller far hadde dysleksi, ble et utvalg elever fra 6. trinnn tilbudt intensiv leseundervisning i en avtalt periode. Vi erfarte at elevene ofte trengte opplæring på grunnleggende avkodingsnivå, men at det også fordret allsidige tilnærminger som inkluderte sosial-emosjonelle forhold rettet inn mot systemog individnivå. BOKSTAV ORD SETNING LESE Form Kurset består av gjennomgang av både det teoretiske grunnlaget for relevante tiltak og dessuten en konkret presentasjon og drøfting av tiltakenes innhold og gjennomføring i forhold til den praktiske virkeligheten. Foredragsholdere Bente Hagtvet er professor ved Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk Vigdis Refsahl er universitetslektor ved Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk. Jørgen Frost er professor ved Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk

4 Den flerkulturelle skolesekken 2014 HVORDAN BYGGE PÅ DE POSITIVE RESSURSENE? Tid: april 2014, kl Sted: Lærernes hus, Osterhausgate 4A, Oslo Bindende påmeldingsfrist: 17. mars PROBLEM ELLER RESSURS? Målgruppe: Kurset inngår i kursrekken til Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning, men er åpent for alle med interesse for temaet; ansatte i PP-tjenesten, lærere, ansatte i barnevern, flyktningtjenesten, helse- og sosialsektoren og andre som jobber med ungdom i flerkulturelle miljø. Innvandrerbarn og innvandrerungdom forståes ofte i et problem- eller kriseperspektiv i den offentlige debatten. Det fokuseres på utfordringene og det negative. I denne tverrfaglige konferansen vil vi forsøke å snu problemstillingen på hodet. Vi vil se på hvilke ressurser disse ungdommene bærer med seg, og hvordan det kan være mulig å bygge på disse ressursene i arbeidet med dem. Mandag 7. april Betraktninger fra den flerkulturelle debatten: En passende dose likegyldighet? Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi, UiO Flerkulturell oppvekst: ressurser og muligheter Hildegun Sarita Selle, psykolog, Sørlandet sykehus Om egne erfaringer og arbeid med ungdom Francois Elsafadi, coach og inspirator Tirsdag 8. april «Skulle bare skremme n!» når minoritetsungdoms spiller på majoritetens stereotypier Trond Gjellum, sosialantropolog og redaktør, Gyldendal Undervisning Innvandrer-klassekamerater og deres langvarige betydning for utdannings-prestasjoner og utdanningskarriere Gunn Elisabet Birkelund, professor i sosiologi, UiO Erfaringer fra en skole på Oslo øst Bjørn Ekren, rektor, Linderud skole Hvordan kan vi sammen skape læringsfellesskap som bidrar til at alle får gode liv? Ingebjørg Mæland, leder, Arbeidsinstituttet Buskerud Følg konferansen på facebook der vi legger ut mye relevant fagstoff! Arrangører: Utdanningsforbundet og KLM-Lahnstein

5 OBLIGATORISK BASISKURS Innovasjon pedagogisk-psykologisk rådgivning Tid: mai 2014, kl (begge dager) Sted: Lærernes hus, Osterhaus gt 4A, Oslo Bindende påmeldingsfrist: 30. april Målgruppe: Obligatorisk kurs for medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk- psykologisk rådgivning. Innhold Utgangspunktet for kurset er en økt forventning til PPT om å hjelpe skolene og barnehagene med kvalitetsutvikling. Intensjonen er at PP-rådgivere over tid kan oppleve større grad av mestring i forebyggende arbeid. Gjennom analyse og deltaking i prosesser kan tjenesten være en viktig bidragsyter til skole- og barnehageutvikling og kompetansebygging for å fremme ønsket praksis. Identifisering av endringsbehov, forankring, utviklingsledelse, delt fremtidsbilde, kompetansebygging og praksislæring er viktige elementer for helhetlig forbedringsarbeid. PPT med sitt «utenfra blikk» kan mellom annet hjelpe skoler og barnehager med kontekstanalyse, målformulering og vurdering. OBLIGATORISK BASISKURS Form Det legges opp til at kursdeltakere raust deler erfaringer og kunnskap med hverandre. Det avsluttes med vurdering av kursets kvalitet i forhold til struktur, prosesser og resultat. Foredragsholdere Sverre Ullebø er organisasjonspsykolog i Statped Vest. Johannes Drabløs er leder for PPT Ålesund og styremedlem i spesialiseringsordningen.

6 OBLIGATORISK BASISKURS Utvikling av veiledningssamtalers kvalitet Tid: juni, kl (begge dager) Sted: Lærernes hus, Osterhaus gt 4A, Oslo Bindende påmeldingsfrist: 12. mai Målgruppe: Obligatorisk kurs for medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk- psykologisk rådgivning. Enhver veileder eller rådgiver trenger å ha et reflektert forhold til spørsmålet om hva som kjennetegner god kvalitet i egne veiledningssamtaler. Spørsmålet er en forutsetning for bevisst tilpasning og utvikling av egen veiledning. I tilegg er det vikitg å inneha legitimitet som veileder. Deltakerne inviteres til refleksjon over kvalitet i veiledningssamtaler, relatert til aktuelle kunnskapsbidrag som foreleseren presenterer. Kursets mål Styrket refleksjon og bevissthet omkring veiledningskvalitet, veilederens kompetanse og veilederens utvikling. Bli kjent med erfaringer fra sammenhenger der veiledere har arbeidet aksjonslæringsbasert med å utvikle egen veiledning. Få ideer om hvordan man som veileder kan arbeide mer systematisk med å utvikle egen veiledning. Bli kjent med aktuell forskning og noen perspektiver som kan ha sterk relevans for å heve kvalitet i veiledning. SAMTALE SPØRSMÅL LEGITIMITET Kursets innhold Introduksjon: Kvalitet og kvalitetsutvikling i veiledning Utviklingens dynamikk: Erfaringer med veiledere som har arbeidet systematisk med å utvikle sin kompetanse og kvalitet ved sine veiledningssamtaler Et sted å starte: Noen anbefalinger om svært konkrete forbedringsfokus i veiledningssamtalen Sosial posisjonering som kvalitet i veiledningssamtalen Mestringsfokus som kvalitet i veiledningssamtalen Form Kurset går over to dager og veksler mellom tradisjonell forelesning, dialogbasert forelesning, drøftinger og øvelser i mindre grupper mv. Forberedelse Deltakerne oppfordres til rett i forkant av kurset å skrive et kort personlig notat: Noter gjerne ett eller flere eksempler på samtaler der du har opplevd å lykkes, samt ett eller flere eksempler på det motsatte. Forsøk å notere hva som er avgjørende for kvalitet i eksemplene. Noter i tillegg ned opplevelser av usikkerhet eller dilemmaer tilknyttet spørsmålet om kvalitet i veiledningssamtaler. Kursansvarlig Cato R. P. Bjørndal er dosent ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø. Han har en doktorgrad i veiledningspedagogikk og er i dag leder for Forskningsgruppe i veiledning ved UiT.

7 DE YNGSTE BARNA I BARNEHAGEN teori, forskning og god praksis Tid: september, kl (begge dager) Sted: Lærernes hus, Osterhaus gt 4A, Oslo Bindende påmeldingsfrist: 1. september Målgruppe: Kurset inngår i kursrekken til Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning, men er åpent og relevant for barnehagelærere, styrere og alle som er engasjert i temaet. Det har i den senere tid vært satt mye fokus på hvordan små barn trenger å ha det i barnehagen. På dette kurset vil du bl.a. få en oversikt over internasjonal forskning på området. Foredragsholderen vil særlig fokusere på følgende: Små barns behov Emosjonell utvikling som et grunnlag for sosial og kognitiv utvikling Personal-barn relasjonen Tilknytning Omsorg Funn fra effektstudier og diskusjon av disse Hvordan skal små barn ha det i barnehagen? God praksis Foreldresamarbeid God tilvenning Daglige rutiner Hvordan støtte personalet Barn i risiko Observasjon av samspill Veiledning Foredragsholder May Britt Drugli er utdannet cand.paed og dr.philos og jobber som professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NTNU. Faglige interesseområder: Lærer elev relasjonen Små barn i barnehagen Barnehage/skole og psykisk helse Atferdsvansker hos barn Hun er for tiden involvert i flere forskningsprosjekter i barnehage, også om de yngste barna. Hun har flere internasjonale publikasjoner om små barn i barnehage. Fra tidligere har hun lang erfaring fra utviklingsarbeid innenfor barnehage, skole og barnevern. Hun har utgitt flere bøker, blant annet Liten i barnehagen - Forskning, teori og praksis.

8 Kurs med relevans for medlemmer av spesialiseringsutdanningen, men som ikke inngår i kursrekken: Pris pr. kurs: 1000 (medlem av Utdanningsforbundet), 1800 (andre), 600 (student) Vi tar forbehold om endringer i programmene og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen. Påmeldingssfrister: se Psykologisk førstehjelp i skolen Tid og sted: 25. mars (Oslo) og 4. april (Stavanger) Foredragsholder: Solrun Samnøy Både skoleeiere og ansatte ved skolen har ansvar og plikter for å sikre at elevene får et godt fysisk og psykososialt miljø på skolen. Elevers helse, fysisk og psykisk, påvirkes av skolemiljøet. God helse og et positivt selvbilde har betydning for elevenes motivasjon, utholdenhet og læring. Klasseledelse Tid og sted: 28. mars 2013, kl , på Radisson Blu, Tromsø Foredragsholder: Terje Ogden Å lede undervisnings- og læringsaktiviteter i klassen er antagelig den største utfordringen for lærere i dagens skole, og kompetanse i klasseledelse handler ofte om å finne et godt balansepunkt mellom frihet og kontroll eller mellom humor og alvor. Klasseledelse er kanskje den viktigste forutsetningen for at lærere skal lykkes i jobben. Lesing i fagene Tid og sted: 29. april, kl i Lærernes hus, Osterhausgt 4A, Oslo Foredragsholder: Gerd Fredheim Hvis man forstår det man læser, så bliver det i ens hjerne. Men hvis man ikke forstår hva man læser, så går det bare ind i den ene ende af hjernen og swoosh riktig hurtig du af den anden ende. Jake Schefler, 7. klasse Hvem har ansvar for å undervise slik at eleven forstår det han leser i fagene, og hvordan bør det undervises for at mest mulig kunnskap skal forbli i elevens hjerne? Pappa`n min er syk i tankene om barn som pårørende innen psykisk Tid og sted: 12. mai, kl i Lærernes hus, Osterhausgt 4A, Oslo Foredragsholder: Anne Kristine Bergem Vi fikk i Norge egen lov om barn som pårørende for et par år siden. Loven gjelder helsepersonell og i helseinstitusjoner. De fleste voksne som møter barn av syke foreldre er imidlertid de voksne i barnehagen og på skolen samt på ulike fritidsaktiviteter. Det er ikke alltid så lett å vite hvordan man skal snakke med barn om at foreldrene deres er syke. Særlig vanskelig kan det være å snakke om psykiske helseplager. Les mer på Postboks 9191 Grønland, 0134 OSLO Telefon

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud våren 2015 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Økt kunnskap - nye muligheter. Kurs og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune.

Økt kunnskap - nye muligheter. Kurs og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune. Økt kunnskap - nye muligheter og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune. Skoleåret 2014-15 Forord En av PP-tjenestens oppgaver er å bistå skole og barnehage

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

Kompetanseplan for 2015

Kompetanseplan for 2015 BÆRUM KOMMUNE BARNEHAGEKONTORET Kompetanseplan for 2015 Kompetanseheving for ansatte i barnehagene i Bærum Innhold INNHOLD 2 STYRERMØTER 5 INFORMASJONSMØTE NYE STYRERE 5 VEILEDNING 6 Veiledning med nyutdannete

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord

Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord - rundt 4 barn og ungdommer med autisme og Asperger syndrom i en kommune 2008-2009 Individnivå Adm. nivå Faglig/pedagogisk nivå

Detaljer

Premature barn i skolen, samarbeid mellom skole og hjem

Premature barn i skolen, samarbeid mellom skole og hjem Anita Egseth Premature barn i skolen, samarbeid mellom skole og hjem En kvalitativ studie om hvordan foreldre til for tidlig fødte barn opplever møte med skolen Masteroppgave i spesialpedagogikk Trondheim,

Detaljer

Kursplan for 2014. for barnehagene i Asker kommune. Liten og viktigst!

Kursplan for 2014. for barnehagene i Asker kommune. Liten og viktigst! Kursplan for 2014 for barnehagene i Asker kommune Liten og viktigst! Som beskrevet i den overordnede kompetanseplan for 2012 2014 er temaet for 2014: Danning mer enn sosial kompetanse? Barnehagens oppgave

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

KVALITET i SFO Frogn kommune 2012-2015

KVALITET i SFO Frogn kommune 2012-2015 KVALITET i SFO Frogn kommune 2012-2015 1 Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sosial kompetanse gjennom lek... 4 Kulturaktiviteter... 5 Idretts- og friluftsaktiviteter... 6 Faglig utvikling gjennom lekaktiviteter...

Detaljer

Nettverksorientert arbeid og frafall i videregående skole. En litteraturstudie. Kandidatnummer: 4015. Diakonhjemmet Høgskole.

Nettverksorientert arbeid og frafall i videregående skole. En litteraturstudie. Kandidatnummer: 4015. Diakonhjemmet Høgskole. Nettverksorientert arbeid og frafall i videregående skole En litteraturstudie Kandidatnummer: 4015 Diakonhjemmet Høgskole Bacheloroppgave Bachelor i sosialt arbeid Kull: SOSDel11 Antall ord: 8154 29.04.2015

Detaljer

Utdanningsvalg. hele skolens fag

Utdanningsvalg. hele skolens fag Utdanningsvalg hele skolens fag av Anne Brita Barstad Utdanningsvalg Tilpasset opplæring Skolefag Skolefag Karrierevalg Lærerplaner Vurdering Entreprenørskap Læringsengasjement 1 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Grimstad kommune. Langemyr skole og ressurssenter. Et prosjekt i Grimstad kommune 2007-2011. Sluttrapport

Grimstad kommune. Langemyr skole og ressurssenter. Et prosjekt i Grimstad kommune 2007-2011. Sluttrapport Grimstad kommune Langemyr skole og ressurssenter Utvikling av relasjonskompetanse i skolen. Marte Meo som redskap. Et prosjekt i Grimstad kommune 2007-2011 Sluttrapport Innhold Forord. 3 Sammendrag. 5

Detaljer

KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2012. www.bergensklinikkene.

KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2012. www.bergensklinikkene. KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2012 www.bergensklinikkene.no 1 Forord Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 18. år på rad

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui HANDLINGSPLAN FOR BIRKENESSKOLEN 2014-2018 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Birkenesskolen En god skole for alle! sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM OG INSTITUSJON EN VEILEDER

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM OG INSTITUSJON EN VEILEDER OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM OG INSTITUSJON EN VEILEDER DEL 1 SKOLE ER VIKTIG! 4 1 Innledning 4 2 Barnevern og skole - hva vet vi? 6 DEL 2 RETTIGHETER, PLIKTER

Detaljer

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING PROSJEKTRAPPORT PP-TJENESTEN I STANGE OG STANGE SKOLE SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING - EN SAMARBEIDSMODELL NAFO- PROSJEKT PROSJEKTPERIODE VÅREN 2007-HØSTEN 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLANLEGGINGSFASEN 1.1 Innledning

Detaljer

SAMMEN OM VESTFOLDS FRAMTID Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

SAMMEN OM VESTFOLDS FRAMTID Regional plan for et helhetlig opplæringsløp SAMMEN OM VESTFOLDS FRAMTID Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Sammendrag 6 Innledning 8 Kvalitet på opplæringen 12 Overganger i opplæringsløpet 13 Handlingsområder

Detaljer

Stavangerskolen. Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og utviklingsmelding 2013

Stavangerskolen. Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og utviklingsmelding 2013 Stavangerskolen 2013 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og utviklingsmelding 2013 Stavangerskolen 2013 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og utviklingsmelding 2013 Innhold 1. Innledning...6

Detaljer

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012 Ledelse av etnisk mangfold Marit O. Langås 15.06.2012 Master i skoleledelse NTNU 2012 Forord Min masteroppgave utgjør sluttproduktet etter fire års deltidsstudium i skoleledelse ved NTNU. Da jeg startet

Detaljer

Fagtorget 2007. - Læring i fellesskap. Bitten Munthe-Kaas, frilansjournalist STATPED SKRIFTSERIER NR. 68

Fagtorget 2007. - Læring i fellesskap. Bitten Munthe-Kaas, frilansjournalist STATPED SKRIFTSERIER NR. 68 Fagtorget 2007 - Læring i fellesskap Bitten Munthe-Kaas, frilansjournalist STATPED SKRIFTSERIER NR. 68 Utgiver: Statped Nord 2008 ISSN 1503-271X Forfatter: Foto (dersom ikke oppgitt): Bildemontasje forside:

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune.

KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune. KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune. Dette er KFU sine kommentarer med innspill fra FAU. 1. Innledning KFU verdsetter arbeidet Fredrikstad kommune har gjort med en kommunedelplan

Detaljer

God skole. Rettigheter og praktiske eksempler for å få en god skolehverdag for barn med funksjonshemming

God skole. Rettigheter og praktiske eksempler for å få en god skolehverdag for barn med funksjonshemming God skole Rettigheter og praktiske eksempler for å få en god skolehverdag for barn med funksjonshemming 1 Innhold God skole... 1 Innledning... 3 Ine... 4 Ansvarsgruppe... 4 Energiøkonomisering... 4 Hjelpemidler...

Detaljer