Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse"

Transkript

1 Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser - versjon 2013 Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

2 Dette er en kursmal for emnekurset Barn som pårørende barns helse og utvikling ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Kurset er godkjent som klinisk emnekurs med 15 poeng i allmennmedisin/barns helse til videre- og etterutdanning. Kurset er utviklet i samarbeid mellom kurskomiteen til Aust- og Vest-Agder Legeforening og BarnsBeste Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. Målgruppen er praktiserende fastleger. Kursets innhold og form er revidert etter pilotgjennomføring mars 2012, og etterfølgende evaluering i regi av Agderforskning. Kurset går over 15 undervisningstimer. Innholdet i kurset er bygd opp rundt 9 tema der foredragene bygger på hverandre. Kurset legger opp til dialog og erfaringsutveksling mellom forelesere og deltakere, og deltakerne seg imellom. Kurset egner seg for ca 30 deltakere. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 2. Praktiske forberedelser 2.1 Kontakt med forelesere 2.2 Kurslokale 2.3 Materiell 2.4 Ansvarsfordeling mellom Legeforeningen og BarnsBeste 3. Pedagogisk tilnærming 4. Kursleders rolle 5. Kursinnhold 5.1 Introduksjon 5.2 Tema 1: Om barna 5.3 Tema 2: Hva med barna som strever med sykdom og avhengighet i familien? 5.4 Tema 3: Hvorfor har fokus på barna? 5.5 Tema 4: Det vi kan gjøre, det vi må gjøre og det andre kan ta seg av. 5.6 Tema 5: God praksis og praksisnære dilemma 5.7 Tema 6: Hvordan snakke med foreldre om barna? Hvordan snakke med foreldre og barn sammen? 5.8 Tema 7: Barns omsorgssituasjon ved foreldres sykdom og avhengighet 5.9 Tema 8: God hjelp i barns hverdag 5.10 Tema 9: Veien videre 6. Vedlegg Eksempel på emnekurset arrangert som weekendkurs

3 1. BAKGRUNN Livserfaringer i barne- og ungdomsårene former helsen gjennom hele livet. Barn som pårørende er utsatte og sårbare og har behov for informasjon og oppfølging. Ofte skal det ikke mye til for å bedre barnas situasjon. Det handler om å inkludere barneperspektivet i pasientens behandling. Norsk Forening for Allmennmedisins policy - dokument fremhever at ett av de viktigste forebyggende tiltak er å sikre at alle barn får en trygg oppvekst i nærvær av ansvarlige voksne. Fastleger har gode forutsetninger for å følge familier og gjøre vurderinger over tid, og kan dermed bidra til at risikoutsatte barn og unge får tidlig hjelp. Kursinnholdet handler om barnas situasjon og behov, og ferdigheter i hvordan legen kan møte foreldre og barn. Gjennomgående i hele kurset er barneperspektivet og fastlegekontorets rolle i møte med foreldre og barn der foreldre strever med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Målet for emnekurset er at fastlegene inkluderer omsorgen for pasientens barn i sin praksis. Kurset ønsker å bidra til dette gjennom å dele kunnskapsbasert praksis om barns situasjon og behov, og fastlegens rolle i møte med hver enkelt familie. 2. PRAKTISKE FORBEREDELSER 2.1 Kontakt med forelesere Kunnskapsrike forelesere med egenerfaring og engasjement for barn som pårørende er avgjørende for å kunne tilby et relevant og nyttig kurs. Kontakte forelesere i god tid. BarnsBeste kan anbefale aktuelle personer på de ulike temaene. Sende manual og programforslag til hver enkelt foreleser. Invitere forelesere til å være tilstede på hele kurset hvis det lar seg gjøre økonomisk. Oppfordre forelesere til å vektlegge et barneperspektiv, et forebyggende og et helsefremmende perspektiv i formidlingen. Oppfordre forelesere til å fokusere på fastlegens rolle ved å vektlegge gjenkjennbare case og gode resultater. Informere om at kurslederne setter konteksten i introduksjonen, som vil utgjøre rammen rundt hver forelesning. Utfordre foreleserne til å være i dialog med deltakerne og legge til rette for erfaringsutveksling. Det er mye god læring i å anerkjenne og dra nytte av de erfaringer og den kompetanse deltakerne bringer med seg inn i kurset. Hver forelesning avslutter med 10 minutter til oppsummering av fastlegens rolle i dialog mellom deltakere, foreleser og kursledere. Det er en fordel å få tilsendt powerpointpresentasjoner i forkant av kurset. Avtale overnatting og kost. 2.2 Kurslokale Velg et kurslokale med projektor, internettilgang og høytalere. Benytt egen PC. Det er en fordel å plassere deltakerne i hesteskoformasjon for å fremme dialog. 2.3 Materiell Eksempler på aktuelt materiell i tilknytning til kurset. Etter avtale med foredragsholdere får deltakerne tilsendt powerpointpresentasjonene i komprimert form. Den norske legeforening (2010) Da lykkeliten kom til verden... Om belastninger i tidlige livsfaser Norsk forening for allmennmedisin (2011) Forebyggende helsearbeid. Policydokument for Norsk forening for allmennmedisin Faktaark om barn som pårørende Materiell til tema i smågruppemøte Sammendrag av lovbestemmelsene Filmer om Line Evalueringsskjema

4 2.4 Ansvarsfordeling mellom Legeforeningen og BarnsBeste BarnsBeste kan bistå kurskomiteene i planlegging og gjennomføring av kurs. I tillegg til innholdet i kursmalen, kan BarnsBeste gi anbefalinger på forelesere, og lede kurset sammen med en representant fra Legeforeningen. Vi kan også bistå med teknisk gjennomføring. Legeforeningens kurskomite søker kurset godkjent som klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse, og er praktisk arrangør (annonsering, påmelding, lokaliteter, bevertning og overnatting). BarnsBeste vil stå for kvalitets-sikring av faglig innhold, og er ansvarlig for å holde kursmateriell oppdatert. Vi viser ellers til retningslinjer som gjelder for kursvirksomhet i Dnlf. 3. PEDAGOGISK TILNÆRMING Kurset legger tilrette for læring gjennom dialog, refleksjon og egeninnsats. Forslag til pedagogiske virkemidler: Vise fire korte filmer om Lines historie som en innledning, og underveis i kurset. Filmene er hentet fra BarnsBestes E-læringskurs for helsepersonell. Dialog og erfaringsutveksling mellom deltakere (diskutere 2 og 2, mindre gruppediskusjoner) Dialog og erfaringsutveksling mellom foreleser og deltakere under forelesning (case, spørsmål til refleksjon) Oppsummere fastlegens rolle etter hver forelesning (tavle, flippover) Ta utgangspunkt i legekontorets hverdag; gjerne aktuelle kliniske problemstillinger på legekontoret. Kurset skal gi ideer og forslag til løsninger på utfordringer og oppfordre hver enkelt til å prøve ut forslagene i egen arbeidshverdag. Tenke implementering i egen praksis. Deltakerne kan utfordres til å komme med forslag, eventuelt fortelle om og hvordan de har endret praksis og tatt ny kunnskap i bruk. 4. KURSLEDERS ROLLE Kurset kan med fordel ledes av en representant fra Legeforeningen sammen med en representant fra BarnsBeste. Kurslederne har følgende ansvar og oppgaver: Introdusere kurset (se innhold under). Innlede foredrag. Holde tidsskjema. Ivareta dialog og erfaringsutveksling mellom foreleser og deltakere, og deltakerne imellom. Ivareta et barneperspektiv, et forebyggende perspektiv og et helsefremmende perspektiv i diskusjoner. Holde fokus på fastlegens rolle og samarbeid på fastlegekontoret. Holde fokus på implementering av god praksis. Oppsummere underveis i kurset. Hvor står vi nå? Hva kan dere ta med videre? Utfordre deltakerne til å tenke egen rolle, ansvar og praksis. 5. KURSINNHOLD 5.1 Introduksjon Formål: Sette kontekst for innhold og valg av pedagogiske metoder. Kurset starter ved å vise film om Line del 1 (1,5 min).

5 Vise til samarbeid mellom Legeforeningen og BarnsBeste om barn som pårørende. Presentere mål og oppbygging av kurset. Vektlegge følgene perspektiver i tilnærmingen til temaet barn som pårørende: - Barneperspektivet. Barnas situasjon og behov uavhengig av foreldres diagnose. - Forebyggende perspektiv. Etablere temaet barn som pårørende tidlig i pasientkontakten. - Vektlegge den lille forskjellen som fastlegen kan utgjøre, og som vil utgjøre en forskjell for barnet. - Helsefremmende perspektiv. Styrke foreldrene og nærmiljø som ressurser for barnet. Fastlegens rolle. Kunnskapen og erfaringen som fastleger har er ofte knyttet til barn som er syke, eller til å snakke med foreldre til syke barn. Dette er en kontrast til et perspektiv hvor barnet i utgangspunktet er frisk og pårørende til syke voksne. Presentasjon av deltakerne og hva de er opptatt av i forhold til tema. 5.2 Tema 1: Om barna Formål: Deltakerne får innføring i hvem barn som pårørende er, barnas situasjon og deres behov. Hvem er barn og unge som pårørende? Hvor stort er omfanget av barn som har foreldre med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade? Hva kjennetegner barn som pårørende? Hvorfor er de minste barna i spesiell risiko? Hvilke omsorgsoppgaver har barn som pårørende? Hvilken informasjon og oppfølging trenger barna fra 0-18 år? Hva med søsken som pårørende? Hvilke mestringsstrategier benytter barna? Hva fremmer barns helse? 5.3 Tema 2: Hva med barna når foreldrene strever med sykdom og avhengighet? Formål: Deltakerne får kunnskap om hvilke konsekvenser tidlige livserfaringer kan ha for barns helse og utvikling. Hvordan blir hjernen og kroppen påvirket av livserfaringer? Hvordan og i hvilken grad kan foreldres sykdom, skade og avhengighet påvirke barn og ungdom? Hvilke konsekvenser kan livserfaringene gi i et livsløpsperspektiv? 5.4 Tema 3: Hvorfor ha fokus på barna? Formål: Deltakerne reflekterer over holdninger og ansvar overfor pasientenes barn. Hvilke etiske vurderinger og dilemma kan oppstå i møte med pasienter som er foreldre? Hvilken betydning har relasjonen pasient fastlege for hvordan fastlegen handler? Hva styrer fastlegens valg i møte med syke, skadde og rusmiddelavhengige foreldre? Hva skal til for at fastlegen inkluderer omsorgen for pasientens barn?

6 Hvilke konsekvenser vil fastlegens valg føre til? Hva skal til for at omsorg for pasientens barn inngår som en naturlig del i konsultasjoner? 5.5 Tema 4: Det vi må gjøre, det vi kan gjøre - og det andre kan ta seg av Formål: Deltakerne får kunnskap om, og deler forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap om fastlegens rolle i arbeidet rundt barn som pårørende. Hva mener Legeforeningen i rapporter og andre førende dokumenter? Hva sier lovbestemmelsene om barn som pårørende? Hvilken rolle bør fastlegen ha? Hvilken rolle må fastlegen ha? Hvordan samarbeide om temaet på fastlegekontoret som helhet? Hvordan innhente samtykke? Hvordan samarbeide med spesialisthelsetjenesten? Hvilken betydning har samhandlingsreformen i dette arbeidet? 5.6 Tema 5: God praksis og praksisnære dilemma Formål: Deltakerne får kunnskap om god praksis og deler erfaringer om god praksis. Hva kjennetegner de gode erfaringene i møte med pasienten som foreldre? Hvordan støtte pasientene i foreldrerollen? Hvilke verktøy kan være nyttige? Hvordan følge opp barnas situasjon og behov? Hvordan møte minoritetsfamilier? Bruk av tolk? 5.7 Tema 6: Hvordan snakke med foreldre om barna? Hvordan snakke med foreldre og barn sammen? Formål: Deltakerne har kunnskaper om og ferdigheter i å snakke med foreldre og barn. Hvordan gjøre barn som pårørende til et naturlig tema i konsultasjonene? Hvordan kan man gå frem for å ta opp temaet med foreldre? Hvilke spørsmål og problemstillinger kan være aktuelle? Hvilke verktøy kan være til hjelp? 5.8 Tema 7: Barns omsorgssituasjon ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Formål: Deltakerne får kunnskap om hva som er god omsorgskvalitet, og hvilke muligheter som finnes når omsorgen ikke er god nok.

7 Hva er god omsorg? Hvordan kan barns omsorgssituasjon påvirkes når foreldre er syke eller rusmiddelavhengige? Hvilke omsorgsoppgaver tar og får barna? Er omsorgsoppgavene belastende? Når er det grunn til bekymring? Hvordan gjennomføre en bekymringssamtale? Hvordan samarbeide og dele informasjon med barnevernet? 5.9 Tema 8: God hjelp i barns hverdag Formål: Deltakerne får kunnskap om behovet for samarbeid og kunnskap om gode hjelpere. Hvilke tiltak beskytter og ivaretar barn og unge som pårørende? Hvem er aktuelle aktører og samarbeidspartnere rundt barn som pårørende? Hvilke settinger er aktuelle for samarbeid? Hva finnes av gode oversikter over aktuelle tilbud? 5.10 Tema 9: Veien videre Formål: Konkretisere fastlegens rolle, og fastlegekontorets samarbeid etter endt kurs. Hva har kurset som helhet formidlet om fastlegens rolle? Hva kan deltakerne ta med seg i videre praksis? Info om temaet barn som pårørende i smågruppemøter. Informasjon om BarnsBeste og nettsider. 6. VEDLEGG Eksempel på emnekurset arrangert som weekend-kurs

8 Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Den Norske Legeforening BarnsBeste Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende Fredag Velkommen og introduksjon Om barna Hva med barna når foreldre strever med sykdom og avhengighet? Pause med kaffe, te og frukt Forts Middag Lørdag Hvorfor ha fokus på barna? Det vi MÅ gjere, det vi KAN gjere og det ANDRE kan ta seg av Pause Forts God praksis og praksisnære dilemma Pause Forts Lunsj og friluftsaktiviteter Hvordan samtale med foreldre om barna? Hvordan samtale med foreldre og barn sammen? Pause Forts Middag Søndag Barns omsorgssituasjon ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Pause God hjelp i barns hverdag Veien videre Lunsj og vel hjem!

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Veileder for kurs, fagdager eller veiledning BarnsBeste har utarbeidet en powerpointpresentasjon basert på E-læringen om barn som pårørende. Denne veilederen viser

Detaljer

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening,

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening, Barn som pårørende Mange barn og unge er pårørende i korte eller lengre perioder av oppveksten. Når nære omsorgspersoner eller søsken opplever sykdom, skade, avhengighet eller funksjonshemming, påvirkes

Detaljer

Kursoversikt 2015. Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs.

Kursoversikt 2015. Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs. Kursoversikt 2015 Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs. Denne katalogen er under stadig utvikling, det anbefales derfor å gå inn på

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler Barnespor for helsepersonell Barnespor 1 Barnearket Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler 2 Barn skal sette spor etter seg i voksenbehandlingen! Innhold Hva er Barnespor?... Side 4 Del 1 Barnespor 1 Barnearket...

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser Skolestartboka «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på Åsleik, 5 år med anorektal misdannelse. skolen.» Senter for sjeldne diagnoser www.sjeldnediagnoser.no 1 2 Forord Skolestartboka

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste

ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste side 1 a ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende 1 Innhold: Organiasjon og mandat... 3 En aktiv aktør og pådriver... 3 Innholdsrike år... 3 Nettverkene... 4 Skal

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Kurslederhefte Tema 4

Kurslederhefte Tema 4 Kurslederhefte Tema 4 Bedriften som lærested Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Kompetanse. Pakking, salg og distribusjon. Attraktive pakker. Gode salgsresultater. Varighet. Effektiv distribusjon. Hvem passer kurset for?

Kompetanse. Pakking, salg og distribusjon. Attraktive pakker. Gode salgsresultater. Varighet. Effektiv distribusjon. Hvem passer kurset for? Kompetanse Pakking, salg og distribusjon Pakking, salg og distribusjon er et kurs med målsetting å gjøre deg i stand til å sette sammen attraktive produktpakker, oppnå resultater i salgsarbeidet og bidra

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge Ungdomsvennlig helsevesen En samling gode eksempler fra hele Norge Helhetlig ungdomsmedisin og ungdomshelse nå! Innhold Ungdom med sykdom og funksjonsnedsettelser møter et helsevesen som ikke er tilpasset

Detaljer