Kurstilbud høsten For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurstilbud høsten 2012. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet."

Transkript

1 Kurstilbud høsten 2012 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning

2 MELD DEG INN i SPESIALISERINGS- ORDNINGEN! ETTERUTDANNING KOMPETANSE PRAKTISK YRKESUTØVELSE Om spesialiseringen og høstens program Dette er høstens program for Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk psykologisk rådgivning. Utdanningen er et tilbud til pedagoger som arbeider med pedagogisk-psykologisk rådgivning. Vi håper og tror at vi har fått til et faglig spennende og relevant kurstilbud for flest mulig av medlemmene av ordningen. I tillegg finner du også omtale av noen kurs som ikke er en del av spesialiseringsutdanningen, men som vi tror kan være relevante og aktuelle. Kommentarer og spørsmål til programmet: Per Arneberg e-post: tlf.: Kurspåmelding e-post: Marianne Langeland tlf.: / 77 Informasjon om spesialiseringsutdanningen Mari Karikovski e-post: tlf.: Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltagerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen TVIVL 2012 Makt Tid og sted: september, København Pris: 2700 før 25. juni, 3000 etter 25. juni Foredragsholdere: Mikkel Bogh, Hans Jørgen Bonnichsen, Tomas Espedal, Steffen Handal, Thomas Hylland Eriksen, Knud Foldschack, Henrik Hartmann, Peter Langdal, Benny Lihme, Bettina Post, Tom Remlov, Hilde Sandvik, Per Schultz-Jørgensen, Johanne Schmidt-Nielsen, Guro Slettemark, Kari Steen- Johnsen, Rasmus Willig, Kåre Willoch, Jørn Simen Øverli Tema på årets konferanse er makt. Hvor ligger makten midt i friheten? Makt og maktutøvelse i forhold til språk, media, politikk, jus og økonomi vil prege programmet. Andre temaer i sammenheng med makt er umyndiggjøring og tillit vs. kontroll. Påmelding og mer informasjon:

3 PAS pedagogikk analyse - system PAS er et pedagogisk analyseredskap som kartlegger elevers potensialer og kompetanser og foreslår optimale pedagogiske metoder. Dato: sept., Innføringskurs, kl (begge dager) nov., Analyse og pedagogiske tiltak, kl (begge dager) Sted: Lærernes hus, Osterhaus gt. 4A, Oslo Pris pr. kurs: 2800 (medlem av Utdanningsforbundet), 3500 (andre) Bindende påmeldingsfrist: 22. august / 22. oktober Foredragsholdere: Lotte Behrend, PD psykologi og Pamela Mabel Aasand, hovedfag i pedagogikk/spesialpedagog Målgruppe: Kurset er i regi av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk- psykologisk rådgivning, men er åpent og relevant for spesialpedagoger, spesiallærere, psykologer og andre fagpersoner. Det tilbys to kurs i PAS et innføringskurs med teori og administrasjon av materialet og et kurs for analyse og pedagogiske tiltak. Hvert av kursene er på to dager. Det andre kurset bygger på det første. Det er fullt mulig å ta det første kurset uten å ta det andre. Ønsker du veiledning i bruk av materialet, tar du videoopptak av en kartlegging med en elev. Denne casen danner grunnlaget for supervisjon på de to etterfølgende dagene. PAS er et pedagogisk analyseredskap som kartlegger elevers potensialer og kompetanser og foreslår optimale pedagogiske metoder. Formål Formålet med kursene er at deltakerne oppnår grunnleggende innsikt i: Individuelle pedagogiske vurderinger Beskrive barn ut fra en kognitiv-nevrologisk og nevropedagogisk tankegang Systematisk analyse av barn/elever med funksjons- og innlæringsvansker Tilrettelegge individuelle handlingsplaner med vekt på barnets innlæringspotensiale Beskrive barnet/elevens utvikling ut fra potensialer og kompetanser Evaluere framgang Kurs 1: Innføringskurs Grunnleggende teori om funksjons- og innlæringsvansker, kognisjons- og nevropsykologisk teori, pedagogisk metode for differensiering, innlæring via den best fungerende kanal, potensialer, kompetanser, erkjennelsesnivåer og prosesser. Elevens sterke og svake sider vurderes innenfor utvalgte kompetanser språklig, visuell/spatial/romlig, logisk/matematisk, personlig/sosial. Innenfor kompetansene vurderes sansenes betydning, oppmerksomhet, konsentrasjon, tempo, personens evne til å analysere nye informasjoner, planlegging og bruk av nye/tidligere informasjoner Kurs 2: Analyse og pedagogiske tiltak Supervisjon av medbrakte cases samt en pedagogisk metodisk diskusjon alle cases får en individuell analyse med pedagogiske ideer til det videre arbeidet i tillegg til den utskrift som PAS IT-system skriver ut. Det er to dager med målrettet didaktikk og differensiering for daglig pedagogisk praksis.

4 Relasjonskompetanse i barnehage og skole Tydelig voksen i møte med utfordrende atferd. Ønsker du å bli mer profesjonell i håndtering av problematferd? Tid: september, kl (begge dager) Sted: Rica Hotel, Bodø Pris: 2800 (medlem av Utdanningsforbundet), 3500 (andre) Bindende påmeldingsfrist: 29. august Foredragsholder: Ingrid Lund, førsteamanuensis, Universitetet i Agder TYDELIG VOKSEN Ønsker du å bli mer profesjonell i håndtering av problematferd? Målgruppe: Kurset er i regi av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk- psykologisk rådgivning, men er åpent for rådgivere, sosiallærere, kontaktlærere og skoleledere. Om kurset Noen relasjoner utfordrer mer enn andre, og vi er forskjellige i forhold til hva som utfordrer, hvilke situasjoner som gjør oss handlingslammet eller likegyldig. I relasjonen til barn og unge i barnehage og skole er det alltid de voksne som er ansvarlig for relasjonens kvalitet. Det betyr ikke at vi alltid får det til, men at det er vi som veileder barn og unge som må ta de grepene som er nødvendige for at positiv utvikling fremmes, og negativ utvikling stoppes. Velkommen til et kurs som har som mål å være konkret med hensy til tiltak, samtidig som det skal utfordre den enkelte i møte med atferd som utfordrer. Nyere samspills- og kommunikasjonsteori vil bli anvendt som basis for tiltak både på individ-, gruppe- og systemnivå. På kurset vil følgende temaer bli drøftet Konkrete tiltak på individ, gruppe og systemnivå i møte med innagerende og utagerende atferd knyttet opp i mot nyere forskning. Det emosjonelle klimaet i klassen/gruppen som basis for god læring, inkludering og tydelig kommunikasjon. Tydelig kollega i samarbeid med atferd som utfordrer. Tydelig voksen i samarbeid med foreldre. Foredragsholder Ingrid Lund er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Lund er også forsker, familieterapeut og forfatter. Hun har lang erfaring fra skole og barneog ungdomspsykiatri. Hun har bl.a. skrevet bøkene Hun sitter jo bare der! (2008), og Det stille atferdsproblemet (2011) som omhandler innagerende adferdsproblematikk. Lund er aktuell med boken Tydelige voksne når atferd utfordrer (2012) som retter seg mot foreldre og voksne som arbeider med barn og unge. I 2007 fikk Ingrid Lund prisen for beste foredrag.

5 Innovasjon pedagogisk-psykologisk rådgivning Tid: oktober, kl (begge dager) Sted: Lærernes hus, Osterhaus gt 4A, Oslo Pris: 2800 (medlem av Utdanningsforbundet), 3500 (andre) Bindende påmeldingsfrist: 28. september Foredragsholdere: Sverre Ullebø, organisasjonspsykolog, Statped Vest i samarbeid med Johannes Drabløs Målgruppe: Medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk- psykologisk rådgivning. Utgangspunktet for kurset er en økt forventning til PPT om å hjelpe skolene og barnehagene med kvalitetsutvikling. Intensjonen er at PP-rådgivere over tid kan oppleve større grad av mestring i forebyggende arbeid. Gjennom analyse og deltaking i prosesser kan tjenesten være en viktig bidragsyter til skole- og barnehageutvikling og kompetansebygging for å fremme ønsket praksis. Identifisering av endringsbehov, forankring, utviklingsledelse, delt fremtidsbilde, kompetansebygging og praksislæring er viktige elementer for helhetlig forbedringsarbeid. PPT med sitt «utenfra blikk» kan mellom annet hjelpe skoler og barnehager med kontekstanalyse, målformulering og vurdering. Det legges opp til at kursdeltakere raust deler erfaringer og kunnskap med hverandre. Det avsluttes med vurdering av kursets kvalitet i forhold til struktur, prosesser og resultat. Mindfulness for barn og unge Tid: november. kl (begge dager) Sted: Scandic Hotel Fornebu, Oslo Påmelding og info: Pris: 3200 ved påmelding innen 20. juni Foredragsholdere: Michael de Vibe, Jesper Juul, Arild Bjørndal, Yvonne Terjestam, Helle Jensen, Anna Bornstein, Jes Bertelsen, Kathrine Aspaas, Peter Høeg, Anne Sælebakke, Anne Maj Nielsen, Mia Herskind, Ole Christer Lund Målgruppe: PP-rådgivere, rådgivere, sosiallærere, kontaktlærere, skoleledere, lærere. Økte forventinger til PPT Kort om kursets temaer: Hvordan mindfulness kan bedre barn og unges evne til konsentrasjon og læring, redusere problemskapende atferd og vold i undervisningssituasjonen samt styrke samhørighet og empati. Pedagogiske modeller og praktisk utøving av hvordan mindfulness kan utøves i praksis. Gjennomgang av forskningsresultater og mindfulness i et samfunnsmessig perspektiv. Arrangør: Kurset er i regi av Norsk forening for oppmerksomt nærvær i helse, utdanning og forskning. Utdanningsforbundet er medarrangør og kurset er godkjent som en del av kursrekken til Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

6 Triangulerte samtaler mellom foreldre og barn Tid: desember, kl (begge dager) Sted: Lærernes hus, Osterhaus gt. 4A, Oslo Pris: 2800 (medlem av Utdanningsforbundet), 3500 (andre) Foredragsholder: Haldor Øvreeide, spesialist i klinisk psykologi Målgruppe: Medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning blir prioritert. Bindende påmeldingsfrist: 16. november Maks antall deltakere: 25 Trygg tilknytning Omsorg Psykisk helse Læring Kurset tar utgangspunkt i at barnets utvikling bygges i en transaksjonell prosess. Funksjonelle dialoger, som er kjennetegnet av intersubjektiv deltakelse i nære relasjoner, er avgjørende for trygg tilknytning, omsorg, psykisk helse og læring. Dette perspektivet kan gi en plattform for arbeid med barn for å påvirke omsorgsog læringsprosessen, og slik bidra til bedre utvikling og livskvalitet for barnet. Barn er kompetente dialogpartnere, men ulike forhold, ikke minst avhengighet, maktulikhet, tidligere negative erfaringer i relasjoner, og særlige funksjonsvansker hos barnet selv, skaper utfordringer for samspillet og i samtaler om vanskelige tema. Faglig oppmerksomhet på hva som er utviklingsfremmende dialog kan ha anvendelse i en bred metodisk sammenheng; som veiledning i samspill ut fra videoopptak i foreldreveiledning generelt, i konsultasjon på barnespørsmål, og ikke mist i samtaler med barn og viktige voksne både for utredende og behandlende formål. De praktisk/metodiske modellene som presenteres på kurset, blir illustrert med videoanalyse av samspill/samtaler. Ut fra sentrale prinsipper som kjennetegner utviklingsfremmende kommunikasjon, blir det vist hvordan vi kan bygge opp samtaler som engasjerer både barn og voksne i tema som er relevante for de problemer barnet måtte ha. Det blir også vist og diskutert hvilke typiske utfordringer vi kan møte på. Gjennom en metodisk triangulert samtaleprosess, kan vi både skape et bedre rom for barnet å uttrykke seg i, og utvide de voksnes, så vel som vår egen faglige forståelse av barnets erfaringer og behov. Forskning om spedbarns kompetanse for kommunikasjon, annen utviklingspsykologisk kunnskap, analyser av makt og ansvarsforhold i voksen/barn relasjoner og systemisk/narrative ideer vil være teoretisk ramme for kurset. Om foredragsholder Haldor Øvreeide er spesialist i klinisk psykologi og har i mange år arbeidet med barne- og familiespørsmål i behandling, sakkyndig arbeid, undervisning og offentlig utredningsarbeid. Sammen med Reidun Hafstad driver han Institutt for familie- og relasjonsutvikling i Os ved Bergen.

7 Andre relevante kurs høsten 2012 Pris pr. kurs: 900 (medlem av Utdanningsforbundet), 1700 (andre), 600 (student) LITEN I BARNEHAGEN - Hva skal til for at det skal være godt å være liten i barnehagen? Tid og sted: 27. september, kl , Lærernes hus, Osterhaus gt. 4A Oslo Foreleser: May Britt Drugli, førsteamanuensis, Regionssenter for barn og psykisk helse, NTNU Små barn trenger å oppleve trygghet i form av nære relasjoner både til foreldre og til de voksne i barnehagen. Kurset starter med med en innføring i tilknytningsteori og en oversikt over den internasjonale forskningen på området. Foredragsholderen vil fokuserer på hvordan man kan sikre seg gode relasjoner mellom de voksne i barnehagen og småbarna, og samtidig fremme gode relasjoner til foreldrene. I løpet av kurset prøver vi å finne noen svar på hva som bør vektlegges i utviklingen av gode norske barnehagetilbud til de yngste barna. Tidlig innsats bedre læring for alle Tid og sted: 18. oktober, kl , Lærernes hus, Osterhaus gt. 4A Oslo Forelesere: Edvard Befring, Halvor Bjørnsrud, Sven Nilsen, Jorun Buli-Holmberg, Dagrun Skjelbred, Guri A. Nortvedt og Grethe O. Vogt. Hovedtemaet på dette kurset er tidlig innsats i skolen læring og utvikling i skolen, og barnehagens rolle. Foredragsholderne tar opp sentrale utdanningspolitiske intensjoner med bakgrunn i Kunnskapsløftet. Deretter drøftes og klargjøres hva tidlig innsats på viktige kompetanseområder kan innebære. Teamledelse i barnehagen Tid og sted: 31. oktober, kl , Lærernes hus, Osterhaus gt. 4A Oslo Foredragsholder: Wenche Aasen, høgskolelektor, Høgskolen i Bergen ANDRE RELEVANTE KURS HØSTEN 2012 Kurset vil omhandle teamarbeid, teamledelse og teamlæring i barnehagen. Hvilke muligheter åpner seg når man har et teamperspektiv på ledelse i barnehagen? Pedagogisk leder møter noen dilemmaer i sitt profesjonelle lederansvar når teamet er organisert i en flat struktur. Foredragsholderne gir eksempler på teamstrukturer som fremmer ledelse, læring og utvikling. Den flerkulturelle skolen i bevegelse Tid og sted: 22. november, kl , Lærernes hus, Oslo Foredragsholder: Kari Spernes, høgskolelektor, Høgskolen i Østfold En god flerkulturell skole kommer ikke av seg selv, skolen må aktivt møte mangfoldet. Mange lærere og skoleledere utrykker usikkerhet i møte med skolens mangfold. Ungdom med innvandrerbakgrunn forteller også om en skole hvor lærerne ikke forstår deres kulturelle bakgrunn. Dette kurset tar sikte på å øke skolelederes og læreres forståelse for kulturforskjeller. Være sammen om å utvikle sosial kompetanse for barn i førskolealder Tid og sted: 27. november, kl , Lærernes hus, Oslo Foredragsholdere: Torhild Roland Vetvik, prosjektleder, Være Sammen -prosjektet og Eivind Skeie, forfatter På dette kurset vil det bli presentert et forebyggende pedagogisk program for barn i aldersgruppen 4-5 år. Grunntemaet er sosial kompetanse, aggresjonsmestring og relasjonsbygging. Overordnede fokus er barnefellesskapet og tilhørighet til dette. Kurset omfatter både de stille, innagerende barna, de utagerendeog de mer «vanlige barna. På kurset vil det også bli presentert en foreldrepakke som skal inspirere foreldre til å framstå som varme og grensesettende foreldre. Lekens betydning for hjernens utvikling Tid og sted: 28. november, kl , Britannia Hotel, Trondheim Foredragsholdere: Kristian Sørensen, psykolog og Marianne Godtfredsen, spesialpedagog Ny forskning viser at det man gjør og ikke gjør i løpet av en barnehagehverdag, har direkte innvirkning på hjernen. Lek er helt avgjørende for å utvikle barns mentale kapasitet og sosiale kompetanse. Den nye kunnskapen om hjernes utvikling må få konsekvenser for pedagogikken i barnehagen. Les mer på

8 For mer informasjon og påmelding: E-post: Tlf.: Postboks 9191 Grønland, 0134 OSLO Telefon

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud våren 2015 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

10/11. Kompetanseheving for lærere og ledere. Videregående skole

10/11. Kompetanseheving for lærere og ledere. Videregående skole 10/11 Kompetanseheving for lærere og ledere Videregående skole Lære mer, fullføre og bestå Innhold Én av tre elever fullfører ikke videregående skole. Frafall og høyt fravær er blitt et politisk prioriteringsområde.

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Pedagogikk og lærerutdanning. Nyheter 2010

Pedagogikk og lærerutdanning. Nyheter 2010 Pedagogikk og lærerutdanning Nyheter 2010 Sara Irisdotter Aldenmyr, Ann Paulin, Kirsten Grönlien Zetterqvist Profesjonsetikk for lærere Gjennom en vanlig skoledag oppstår det ofte krevende situasjoner,

Detaljer

Språk og kommunikasjonsvansker

Språk og kommunikasjonsvansker JORUN HØIER KJØLAAS Språk og kommunikasjonsvansker Språkvitenskapelig tenkning i det spesialpedagogiske fagfeltet EUREKA NR 2 2001 Høgskolen i Tromsø EUREKA FORLAG JORUN HØIER KJØLAAS Språk og kommunikasjonsvansker

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk. Barnehagelærerutdanningen

Cappelen Damm Akademisk. Barnehagelærerutdanningen 2015 Cappelen Damm Akademisk Barnehagelærerutdanningen KJÆRE LESER Velkommen til 2015-katalogen for barnehagelærerutdanningen. Her finner du en oversikt over nye titler og utgaver samt andre aktuelle bøker

Detaljer

Grimstad kommune. Langemyr skole og ressurssenter. Et prosjekt i Grimstad kommune 2007-2011. Sluttrapport

Grimstad kommune. Langemyr skole og ressurssenter. Et prosjekt i Grimstad kommune 2007-2011. Sluttrapport Grimstad kommune Langemyr skole og ressurssenter Utvikling av relasjonskompetanse i skolen. Marte Meo som redskap. Et prosjekt i Grimstad kommune 2007-2011 Sluttrapport Innhold Forord. 3 Sammendrag. 5

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2012. www.bergensklinikkene.

KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2012. www.bergensklinikkene. KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2012 www.bergensklinikkene.no 1 Forord Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 18. år på rad

Detaljer

Oppmerksomt nærvær for barn og unge

Oppmerksomt nærvær for barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Øvelseshefte og nøkler til gjennomføring for voksne som arbeider med barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Stressmestring og selvregulering Emosjonell og

Detaljer

KVALITET i SFO Frogn kommune 2012-2015

KVALITET i SFO Frogn kommune 2012-2015 KVALITET i SFO Frogn kommune 2012-2015 1 Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sosial kompetanse gjennom lek... 4 Kulturaktiviteter... 5 Idretts- og friluftsaktiviteter... 6 Faglig utvikling gjennom lekaktiviteter...

Detaljer

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING PROSJEKTRAPPORT PP-TJENESTEN I STANGE OG STANGE SKOLE SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING - EN SAMARBEIDSMODELL NAFO- PROSJEKT PROSJEKTPERIODE VÅREN 2007-HØSTEN 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLANLEGGINGSFASEN 1.1 Innledning

Detaljer

Økt kunnskap - nye muligheter. Kurs og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune.

Økt kunnskap - nye muligheter. Kurs og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune. Økt kunnskap - nye muligheter og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune. Skoleåret 2014-15 Forord En av PP-tjenestens oppgaver er å bistå skole og barnehage

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

Kursplan for 2014. for barnehagene i Asker kommune. Liten og viktigst!

Kursplan for 2014. for barnehagene i Asker kommune. Liten og viktigst! Kursplan for 2014 for barnehagene i Asker kommune Liten og viktigst! Som beskrevet i den overordnede kompetanseplan for 2012 2014 er temaet for 2014: Danning mer enn sosial kompetanse? Barnehagens oppgave

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Kompetanseplan for 2015

Kompetanseplan for 2015 BÆRUM KOMMUNE BARNEHAGEKONTORET Kompetanseplan for 2015 Kompetanseheving for ansatte i barnehagene i Bærum Innhold INNHOLD 2 STYRERMØTER 5 INFORMASJONSMØTE NYE STYRERE 5 VEILEDNING 6 Veiledning med nyutdannete

Detaljer

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND Versjon-190509 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av nå situasjonen 4. Mål og delmål 5. Beskrivelse og organisering av prosjektet. 6. Organisering

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM. ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS)

PEDAGOGISK PLATTFORM. ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS) PEDAGOGISK PLATTFORM ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS) Oslo, 3. september 2012 1 Innholdsfortegnelse: 0. Forord av

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

Stavangerskolen. Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og utviklingsmelding 2013

Stavangerskolen. Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og utviklingsmelding 2013 Stavangerskolen 2013 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og utviklingsmelding 2013 Stavangerskolen 2013 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og utviklingsmelding 2013 Innhold 1. Innledning...6

Detaljer

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012 Ledelse av etnisk mangfold Marit O. Langås 15.06.2012 Master i skoleledelse NTNU 2012 Forord Min masteroppgave utgjør sluttproduktet etter fire års deltidsstudium i skoleledelse ved NTNU. Da jeg startet

Detaljer

Kvalitetsmelding om grunnskolen

Kvalitetsmelding om grunnskolen Kvalitetsmelding om grunnskolen Sarpsborg kommune 2010 Tilstandsrapport med dokumentasjon av aktivitet og måloppnåelse i 2010. Skolene Antall elever Skole / trinn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sum Alvimhaugen

Detaljer

SØRLANDSK LÆRERSTEVNE 22. OKTOBER 2010. Sørlandsk lærerstevne

SØRLANDSK LÆRERSTEVNE 22. OKTOBER 2010. Sørlandsk lærerstevne SØRLANDSK LÆRERSTEVNE 22. OKTOBER 2010 Sørlandsk lærerstevne Kristiansand 1 Innhold Velkommen 4 Praktisk informasjon 5 Styret 6 Hilsen fra rektor 7 Læremiddelutstilling 8 Åpningsforedrag 9 Kursoversikt

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Innagerende atferd... 2. 3 Foreldresamarbeid... 4. 3.1 Tiltak for foreldresamarbeid... 5. 4 Klasseledelse...

1 Innledning... 1. 2 Innagerende atferd... 2. 3 Foreldresamarbeid... 4. 3.1 Tiltak for foreldresamarbeid... 5. 4 Klasseledelse... Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Innagerende atferd... 2 3 Foreldresamarbeid... 4 3.1 Tiltak for foreldresamarbeid... 5 4 Klasseledelse... 5 4.1 Tiltak for god klasseledelse... 7 5 Relasjoner og

Detaljer

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? En empirisk undersøkelse Gro Breili Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

KURS- OG PROSJEKTKATALOG

KURS- OG PROSJEKTKATALOG KURS- OG PROSJEKTKATALOG 2015 INNHOLD Om kompetansesenteret...4 Kurs og seminarer Barnet og Rusen 2015...7 Mer jentesnakk! Om jentegrupper som. forebyggende metode... 9 Motiverende intervju og Kognitiv

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer