Kurstilbud våren For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet."

Transkript

1 Kurstilbud våren 2015 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning

2 Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk psykologisk rådgivning. Utdanningen er et tilbud til pedagoger som arbeider med pedagogisk-psykologisk rådgivning. Vi håper og tror at vi kan presentere et program som framstår som faglig relevant, og interessant for de utfordringer dere står overfor. Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltagerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen. Påmelding og kontaktpersoner Spørsmål til programmet: Per Arneberg e-post: tlf.: Kurspåmelding Aud Jansson e-post: tlf.: /75 Kontaktperson i Utdanningsforbundet vedrørende ordningen Einar Ove Standal e-post: tlf.: Kontaktperson i Utdanningsforbundet vedrørende ordningen Karianne Sangro Basteson tlf.: Styret i spesialiseringsordningen Johannes Drabløs (leder) PPT Ålesund Kontaktperson fra sentralstyret: Gro Hartveit Eivind Herlofsen PPT Kristiansand Brita Nesheim Beyer Haug skole og ressurssenter, Bærum Terese Øvrevik PPT Kristiansand

3 Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning Etterutdanningen forutsetter ikke medlemskap i Utdanningsforbundet, men Utdanningsforbundets medlemmer betaler redusert kursavgift. Formålet med spesialiseringen er å gi en profesjonsrettet etterutdanning rettet mot praktisk yrkesutøvelse innen fagfeltet pedagogisk-psykologisk rådgivning. Opptak i spesialiseringsordningen forutsetter minimum utdanning som master i pedagogikk, spesialpedagogikk eller psykologi, og eventuelt relevant tilleggsutdanning, til sammen minimum 330 studiepoeng. Før søknad om opptak forutsettes dokumentert minimum to års praksis fra virksomhet der søkeren har anvendt pedagogisk-psykologisk rådgivning. Innholdet i spesialiseringen består av en kursrekke, veiledning, praksis og skriftlig arbeid: Åtte kurs (minimum 120 timer) fra kursrekken til spesialiseringsordningen arrangert av Utdanningsforbundet; fire obligatoriske basiskurs, og fire obligatoriske spesialiseringskurs valgt innenfor ordningens kurstilbud. I tillegg gjennomføres fire kurs fra selvvalgt kursprogram (minimum 80 timer). Veiledning av godkjent veileder i minimum 160 timer (akademiske timer; dvs. 1 time er 45 minutter), jf. tariffavtalen for kommunal sektor. Minimum fem års praksis fra aktivt arbeid innenfor arbeidsfeltet pedagogiskpsykologisk rådgiving etter opptak til spesialiseringsordningen. Deltidsstilling regnes om til full stilling. Dokumentasjon på evne til integrasjon av forskning/teori og anvendt pedagogiskpsykologisk arbeid. Det skriftlige arbeidet skal videre dokumentere deltakerens evne til skriftlig kunnskapsformidling. Tema for det skriftlige arbeidet skal omhandle problemstillinger deltakeren i ordningen står overfor i sitt daglige arbeid. For å beholde godkjenningen som spesialist kreves det nå minimum 100 timer godkjente vedlikeholdsaktiviteter i løpet av de siste fem årene. I god tid før utløp av femårsperioden må den enkelte spesialist selv ta ansvar for å sende styret dokumentasjon på gjennomførte vedlikeholdsaktiviteter, for å beholde sin godkjenning som spesialist. Eksempel på vedlikeholdsaktiviteter er større skriftlige arbeider relatert til fagfeltet, veiledning innenfor tematiske områder som er relevante for profesjonen, deltakelse i spesialiseringsordningens/psykologforeningens kursrekke og etterutdanning innenfor fagfeltet. ETTERUTDANNING KOMPETANSE PRAKTISK YRKESUTØVELSE Det vil i en overgangsperiode utvises skjønn med tanke på kandidater som har kommet langt i etterutdanningen. Les mer på

4 Utvikling, lek og læring i barnehagen forskning og praksis Tid: februar, kl Sted: Norges Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7 Pris: 2800 (medlem av Utdanningsforbundet) 3500 (andre) Bindende påmeldingsfrist: 19. januar Målgruppe: Kurset inngår i kursrekken til Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk psykologisk rådgivning, men er åpent og relevant for styrere og barnehagelærere. På kurset får du oversikt over de mest anvendte psykologiske teorier som inkluderer både miljøets, biologiens og genetikkens betydning. Hensikten med kurset er å fremme en flerfaglig og integrert tilnærming til barns utvikling, lek og læring. UTVIKLING LEK LÆRING Ingunn Størksen (foreleser): Sosial kompetanse i barnehagen - hva er det og hva gjør vi? I dette kurset vil vi gå gjennom de ulike elementene i sosial kompetanse for å se nærmere på hvordan vi aktivt kan stimulere denne viktige kompetansen hos barn. Noen barn kan streve mer enn andre med å inngå i positiv sosial samhandling med andre. I kurset vil vi se på hva som kan være årsaker til dette, og hvordan vi som voksne kan bidra til å støtte barn i utviklingen mot positive samspillsmønstre med andre. May Britt Drugl (foreleser): Emosjonell utvikling og tilknytning Barns tidlige emosjonelle utvikling, der trygg tilknytning er sentralt, danner et viktig grunnlag for barns videre utvikling og læring. Når de fleste små barn nå begynner i barnehage rundt ett-års alder, er fokus også på deres emosjonelle utvikling viktig. Også eldre barn som fungerer dårlig blant annet fordi de er utrygge, vil ha behov for at personalet har god kunnskap om emosjonell utvikling. Følgende tema blir belyst -Hjernens tidlige utvikling og gode relasjoner -Tilknytning -Trygghet og læring -Emosjonell kompetanse -Hvordan støtte barns emosjonelle utvikling i barnehagen Vibeke Glaser (foreleser): Hjem og barnehage som helheten i barnets liv Barns trivsel, utvikling og læring er i stor grad avhengig av kvaliteter i samarbeidet mellom hjem og barnehage. Et godt samarbeid forutsetter at man utvikler holdninger, respekt og forståelse for at foreldre er forskjellige. Det innebærer også å bygge bro mellom foreldrenes og barnehagens verden. Dette blir stadig viktigere i et samfunn preget av kulturelt mangfold. I kurset vil jeg utdype kvaliteter i samarbeidet, ideelle mål for samarbeidet, i tillegg til å peke på ulike områder det kan samarbeides om.

5 Liv Gjems (foreleser): Barn, språk, læring og lek hvordan barnehagebarn lærer er like viktig som hva de lærer Språk barn lærer de første årene vil legge grunnlaget for livskvalitet her og nå, så vel som for livslang læring. Barnehagepersonalet må ha kunnskap om hvordan barn lærer språk, og hvordan de kan støtte ulike barns aktive deltakelse i språklige interaksjoner. I kurset presenteres sentrale trekk ved språktilegnelse fra et til fem år, med vekt på hvordan barnehagepersonalet kan lage et godt språkmiljø der barn møter et rikt og variert språk og inviteres til å snakke selv. Utgangspunktet her er at barnehagebarn lærer språk når aktivitetene de deltar i oppleves som meningsfulle. Om foredragsholderene Ingunn Størksen er utdannet psykolog og arbeider nå som professor i pedagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Hun har forsket på barns tilpasning og utvikling i barnehagen i flere år, blant annet gjennom tre forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. Hun har publisert en rekke forskningsartikler og bok-kapittel og har dessuten vært aktiv i undervisning, veiledning, formidlingsarbeid, og utviklingsarbeid i samarbeid med praksisfeltet. May Britt Drugli er utdannet cand.paed og dr.philos og jobber som professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NTNU. Hun er for tiden involvert i flere forskningsprosjekter i barnehage, også om de yngste barna. Hun har flere internasjonale publikasjoner om små barn i barnehage. Fra tidligere har hun lang erfaring fra utviklingsarbeid innenfor barnehage, skole og barnevern. Hun har utgitt flere bøker, blant annet Liten i barnehagen - Forskning, teori og praksis. Møt: Liv Gjems Vibeke Glaser May Britt Drugli Ingunn Størksen Vibeke Glaser er forlagsredaktør i Fagbokforlaget og har tidligere arbeidet som førsteamanuensis i pedagogikk gjennom mange år ved DMMH. Hun har publisert en rekke bøker og artikler der samarbeidet mellom foreldre og barnehage har stått sentralt. Liv Gjems er utdannet cand.paed. og jobber som professor i pedagogikk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hun har tidligere arbeidet som pedagogisk psykologisk rådgiver, og forsker på barn og språk, læring og veiledning i flere forskningsprosjekter finansiert av Norges forskningsråd. Forskningsarbeidene har vært gjennomført i nært samarbeid med praksisfeltet, og hun har utgitt bøker skrevet for barnehagelærere, og skrevet flere forskningsartikler som er publisert nasjonalt og internasjonalt.

6 Spørsmål? Har du spørsmål om påmelding? Ta kontakt med Aud Jansson, tlf.: Har du spørsmål om kursinnhold? Ta kontakt med Per Arneberg, tlf.: Har du spørsmål om spesialiseringsordningen? Ta kontakt med Einar Standal, tlf.: eller Karianne Sangro Basteson, tlf.: Har du spørsmål til styret i spesialiseringsordningen? Ta kontakt med Johannes Drabløs. tlf.:

7 OBLIGATORISK BASISKURS: Forvaltning og sakkyndig arbeid Tid: mars, kl (begge dager) Sted: Lærernes hus, Osterhausgate 4A, Oslo Pris: 2800 (medlem av Utdanningsforbundet) 3500 (andre) Bindende påmeldingsfrist: 16. februar Foredragsholdere: Johannes Drabløs, og Hanne Melander. Målgruppe: Kun formedlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgiving. Kurset er et obligatorisk basiskurs for de som er opptatt i ordningen etter nye vedtekter Kurset kan også inngå som ordinært spesialistkurs og som vedlikeholdsaktivitet for godkjente spesialister. Om kurset: Kurset vil innledningsvis belyse sentrale juridiske og forvaltningsmessige rammer for grunnopplæringen - hentet fra opplæringsloven med forskrifter og sentrale begrep og bestemmelser fra forvaltningsloven. Noen eksempler er formålsbestemmelsen og bestemmelsen om tilpasset opplæring, sentrale elevrettigheter som rett og plikt til opplæring, innhold i og vurdering av opplæringen, retten til et godt psykososialt miljø, hjem-skolesamarbeid. OBLIGATORISK BASISKURS Ut fra dette vil sette søkelys på PPTs rolle, ved foredrag og gjennom refleksjon og drøftinger. Som en del av dette tar kurset for seg saksgang og prosesser i barnehage, skole og PPT - fra bekymring til tiltak. Andre del av kurset vil gå dypere inn i opplæringslovens bestemmelser om spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder, og spesialundervisning både for elever i grunnskole og videregående opplæring. Utdanningsdirektorates nye veildere til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning er sentrale kilder. Kursdeltakerne oppfordres til å ta med problemstillinger/case som kan deles og drøftes både i plenum og eventuelt i grupper. Som ansvarlige for kurset er vi oppmerksomme på at det vil kunne være stor variasjon mellom deltakerne både når det gjelder utdanning og erfaring fra forvaltningsarbeid. Vi vil forsøke å komme både de relativt ferske og de mer erfarne i møte blant annet ved å spille på deltakernes egen kompetanse. Form: Kurset går over to dager, og vil veksle mellom forelesninger, dialog i plenum og eventuelt drøftinger i grupper. Foredragsholdere: Johannes Drabløs er leder for PPT Ålesund og styreleder i spesialiseringsordningen. Hanne Melander er seniorrådgiver på Utdanningsavdelinga hos Fylkesmannen i Hordaland. Ta med egne case til kurset

8 Atferdsutfordringer i barnehage og skole forskning og praksis Tid: april, kl Sted: Lærernes hus, Osterhausgate 4A, Oslo Pris: 2800 (medlem av Utdanningsforbundet) 3500 (andre) Bindende påmeldingsfrist: 17. april Foredragsholdere: Ingrid Lund, Thomas Nordahl og Terje Ogden Møt: THOMAS NORDAHL INGRID LUND TERJE OGDEN Målgruppe: Kurset inngår i kursrekken til Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Kurset er ellers åpent og relevant for skoleledere, lærere, styrere og barnehagelærere Ingrid Lund (foreleser): Det stille atferdsproblemet. Innagerende atferd i barnehage og skole Barn og unges atferd er kommunikasjon. Noen barn blir tydelig sinte og fortvilte gjennom handling og ord, de lager bråk og forstyrrer både lek og læring for de voksne, for andre barn og seg selv. Andre barn trekker seg tilbake og blir tause når livet blir vanskelig. De bare sitter der, leker for seg selv, gjør det de blir bedt om og kan oppleves utfordrende å få til positive samspills-situasjoner med. Foredraget vil fokusere på følgende i forhold til de stille barna: - Konkrete tiltak på individ, gruppe og systemnivå i møte med innagerende atferd knyttet opp i mot nyere forskning - Gruppe- og klasseledelse i møte med taushet og tilbaketrekking. - Det emosjonelle klimaet i klassen/gruppen som basis for god læring, inkludering og tydelig kommunikasjon. - Tydelig voksen i samarbeid for en bedret barnehage- og skolehverdag for de stille barna og ungdommene. - Hvordan forstå og handle i møte med taushet og sosial tilbaketrekking. - De voksnes mentaliseringskapasitet som utgangspunkt for samarbeid, dialog og systemrettet arbeid i møte med atferd som utfordrer Thomas Nordahl (foreleser): Læringsmiljøets betydning i arbeidet med atferdsutfordringer Læringsmiljøet i barnehage og skole har sterk betydning for barn og unge sine atferd. Hvilke faktorer i læringsmiljøet kan skape utfordringer for barn og unge sin atferd. Hva kan ansatte i barnehage og skole iverksette av tiltak for å bidra til en hensiktsmessig sosial, språklig og faglig læring og utvikling. Foredraget vil blant annet løfte fram følgende: - Forståelse av læringsmiljøet - Faktorer med forklaringsbidrag til atferdsvansker - Presentasjon av kartleggingsresultater - Mulige tiltak i barnehage og skole - Plusskoler, minusskoler - Ulike praksisformer i barnehagen - Inkluderende tiltak med god effekt på læring og utvikling

9 Terje Ogden (foreleser): SKOLEN OG ATFERDSPROBLEMENE HAR VI DEM NÅ? Atferdsproblemer hos barn og unge, drøftes med vekt på begrepsforståelse, forebygging og tiltak. Et gjennomgående tema er at tiltak bør være barnehageeller skoleomfattende og organiseres på tre nivåer ut fra problemenes intensitet og omfang. Dette oppsummeres med tiltakspyramiden og formuleringen: «noe til alle og mer til de som trenger det». Dagen handler om hvordan klasseledelse og sosial ferdighetsopplæring kan danne motvekt mot utviklingen av problematferd hos barn og unge. Når det gjelder elever med alvorlige atferdsproblemer er fokus på familiebaserte tiltak, men det er også viktig å vurdere hvordan ansatte i skoler eller barnehager kan ha en kompetanse-fremmende, forebyggende og problemløsende rolle. Foredraget vil blant annet løfte fram følgende: - Atferdsproblemer blant barn og unge begreper prevalens og faglig innramming utagerende atferd som sosiale kompetanseproblemer - Kartlegging og risikovurdering - Tidlig identifikasjon og intervensjon barnehageperspektivet - Den inkluderende skolen og skoleomfattende tiltak tiltakspyramiden - Klasseromsperspektivet: klasseledelse og tilpasset opplæring - Elever med alvorlige atferdsproblemer familien, barnehagen og skolen - Sosial kompetanse, selvregulering og sosial ferdighetsopplæring Om foredragsholderene: Ingrid Lund er 1. amanuensis ved UiA, familieterapeut og forfatter. Hun har skrevet bøkene;«hun sitter jo bare der!» og Det stille atferdsproblemet som omhandler innagerende adferdsproblematikk og Tydelige voksne når atferd utfordrer. Terje Ogden er forskningsdirektør ved Atferdssenteret-Unirand og professor II ved Psykologisk Institutt, UiO. Ogden forsker på utvikling og implementering av familie og skolebaserte tiltak for barn og unge med alvorlige atferdsproblemer. Terje Ogden har skrevet en rekke bøker og artikler om atferdsproblemer og sosial kompetanse, men også om implementering og evaluering av forebyggende tiltak samt evidensbasert behandling av alvorlige atferdsproblemer. Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark.. Thomas Nordahl har skrevet flere bøker og artikler om ulike pedagogiske emner og er en mye brukt foredragsholder. Han er senterleder ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning og prosjektleder for flere større forskningsprosjekter.

10 OBLIGATORSIK BASISKURS: Utvikling av veiledningssamtalers kvalitet Tid: juni, kl Sted: Lærernes hus, Osterhausgate 4A, Oslo Pris: 2800 (medlem av Utdanningsforbundet) 3500 (andre) Bindende påmeldingsfrist: Kursansvarlig: Cato R. P. Bjørndal Målgruppe: Kun for medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgiving. Kurset er et obligatorisk basiskurs for de som er opptatt i ordningen etter nye vedtekter Kurset kan også inngå som ordinært spesialistkurs og som vedlikeholdsaktivitet for godkjente spesialister. OBLIGATORISK BASISKURS Kursets utgangspunkt Enhver veileder/rådgiver trenger å ha et reflektert forhold til spørsmålet om hva som kjennetegner kvalitet i egne veiledningssamtaler. Både fordi refleksjon over spørsmålet er en forutsetning for bevisst tilpasning og utvikling av egen veiledning, og for å inneha legitimitet som veileder. Kursdeltakerne inviteres derfor til refleksjon over kvalitet i veiledningssamtaler, relatert til aktuelle forelesningsbidrag. Kursets mål er at deltakerne skal: Styrke sin bevissthet om kva som kjennetegner kvalitet i veiledning. Bli kjent med noen erfaringer fra sammenhenger der veiledere har arbeidet aksjonslæringsbasert med å utvikle egen veiledning. Bli kjent med aktuell forskning og noen perspektiver som kan ha sterk relevans for å heve veiledningens kvalitet. Kursets innhold Introduksjon: Kvalitet og kvalitetsutvikling i veiledning Arbeidsallianse og metakommunikasjon som kvalitet i veiledningssamtalen Et sted å starte: 8 anbefalinger om konkrete forbedringsfokus i veiledningssamtalen Sosial posisjonering som kvalitet i veiledningssamtalen Mestringsfokus som kvalitet i veiledningssamtalen Kursets form Kurset går over to dager og veksler mellom tradisjonell forelesning, dialogbasert forelesning, samt drøftinger og øvelser i mindre grupper mv. Forberedelse Deltakerne oppfordres til rett i forkant av kurset å skrive et kort personlig notat (anslagsvis 1-2 sider): Noter ned minst ett eksempel på samtaler der du har opplevd å lykkes, samt minst ett eksempel på det motsatte. Forsøk å notere hva du tror var avgjørende for veiledningens kvalitet i eksemplene.

11 Kursansvarlig Cato R. P. Bjørndal er tilsatt som dosent ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø. Han har en doktorgrad i veiledningspedagogikk og leder i dag Forskningsgruppe i veiledning (FIVE) ved UiT. Bjørndal har lenge drevet videreutdanningstilbud i veiledningspedagogikk samt masteremner i veiledning, og veileder master- og doktorgradsstudenter innenfor veiledningstematikk. Han har publisert en rekke artikler og bøker i Norden og er gjesteforeleser ved mange nordiske læresteder. Bjørndal har igjennom 15 år arbeidet svært intensivt med veilederes utviklingsarbeid, blant annet gjennom observasjoner av veiledningssamtaler, interaksjonsanalyser og herunder aktiv bruk av videoopptak. I løpet av perioden har han videoobservert vel 500 veiledningssamtaler, innenfor svært ulike kontekster som skole, helse, annen offentlig tjenesteyting og næringsliv mv. Han besitter pr i dag antakeligvis Nordens største forskningsmateriale om veiledning og veilederes utvikling, og arbeider med flere forskningsprosjekter med fokus på veiledning. Bjørndal har selv erfaring som veileder fra flere ulike kontekster. REFLEKSJON VEILEDNING KVALITET

12 Andre relevante kurs vi også vil gjøre oppmerksom på: 12.februar, kl Kurs om forebygging av hatefulle ytringer i sosiale medier Sted: Lærernes hus, Oslo Pris: 1000 (medlem av Utdanningsforbundet), 1800 (andre), 600 (student) Bindende påmeldingsfrist: Utdanningsforbundet invitere til et viktig seminar i Lærerens hus, om forebygging av hatefulle ytringer i sosiale medier. Det blir særlig fokus på utfordringer knyttet til hatprat i skolehverdagen. Marie Simonsen, redaktør i Dagbladet innleder om hvordan hun takler troll, netthets og sjikane. Anne Birgitte Nilsen fra Høgskolen i Oslo og Akershus har forsket på hatefulle ytringer i sosiale medier og har gitt ut boken Hatprat (2014). Hun vil bl.a. snakke om forebygging og hvor viktig det er at lærere har kunnskap om dette, slik at de kan bevisstgjøre barn og unge til kloke netthandlinger. Claudia Lenz og Zakia Akkouh fra Det Europeiske Wergelandsenteret vil lede seminaret og en workshop der deltakerne i mindre grupper kan diskutere utfordringer knyttet til hatprat i skolehverdagen. 11. mars, kl Hvordan bli en bedre leder? om å skape mening Sted: Lærernes hus, Oslo Pris: 1000 (medlem av Utdanningsforbundet), 1800 (andre) Påmeldingsfrist: Målgruppe: Styrere og skoleledere Maks antall: 25 deltakere Dette kurset vil gi deg større innsikt og økt oppmerksomhet om hvordan du som leder påvirker dine omgivelser. Som leder fungerer du som rollemodell for andre hele tiden. Hva må du være oppmerksom på? Hvordan kan du bidra til å gjøre en forskjell og få frem det beste i dine medarbeidere? På kurset vil du få presentert noen ledelsesverktøy som gjør at du som leder kan holde oppmerksomhet på noen få ting og dermed gjøre ledergjerningen enklere. Kurset baserer seg på aktiv deltakelse. Det vil veksles mellom teori, praktiske øvelser, erfaringsutveksling og refleksjon. Ditt bidrag i samspill med de andre lederne er avgjørende for at du skal få best mulig utbytte. Om kursholder Hilde Widerøe Wibe er til daglig næringspolitisk direktør i Abelia NHOs forening for kunnskap og teknologi. Hun har sammen med flere kollegaer utviklet et eget lederkurs for medlemsbedriftene som heter (G)lede. Hun har skrevet boken Å skape mening en refleksjonsbok for ledere og medarbeidere, som baserer seg på lederkursene i Abelia.

13 12. mars, kl Tilknytning i barnehagen viktigheten av trygghet for lek og læring Sted: Lærernes hus, Oslo Pris: 1000 (medlem av Utdanningsforbundet), 1800 (andre), 600 (student) Bindende påmeldingsfrist: Foredragsholder: Birthe Hagström Målgruppe: Styrere, pedagogiske ledere og barnehagelærere, og andre ansatte i barnehagen Barnehagen er en viktig del av små barns hverdag. Derfor er det viktig at personalet har kunnskaper om tilknytning, og om hvor viktig det er at barnas behov for tilknytning oppfylles på en god måte for at barna skal oppleve miljøet i barnehagen som godt og trygt. En pedagogs viktigste oppgave er å gi barna et trygt og omsorgsrikt miljø som stimulerer dem til lek og læring, og til å utforske sitt hverdagsmiljø. Dersom pedagogene eller øvrige ansatte ikke har gode nok kunnskaper om barnets tilknytningsbehov, løper de en stor risiko for å misforstå barnet i situasjoner der barnets atferd er betinget av nettopp tilknytningsbehovet. Kurset presenterer en rekke konkrete eksempler fra barnehagehverdagen, som: Hva er tilknytning? Ulike tilknytningsmønstre og hvordan disse kan forstås i barnehagen. Barnehagehverdagen hvordan kan den organiseres og planlegges i et tilknytningsperspektiv? Når hverdagen ikke er som den pleier være, hva kan barnehagen gjøre da? Sårbare barn i barnehagehverdagen. Om foredragsholder: Birthe Hagström er barnehagelærer, spesiallærer og har doktorgrad i pedagogikk. Hun har arbeidet i barnehage, innen barnepsykiatriens spedbarns- og småbarnsvirksomhet, og nå er hun forsker og utviklingsleder av et prosjekt med temaet samarbeid. Doktorgradsavhandlingen hennes har tittelen «Kompletterande anknytningsperson på förskola», og sammen med Malin Broberg og Anders Broberg har hun skrevet boken «Anknytning i förskolan vikten av trygghet för lek och lärande». I hele sitt yrkesaktive liv har hun samarbeidet med barnehagen, og hun er en flittig benyttet foreleser ved utdanningsinstitusjoner, for kommuneansatte i barneomsorgen, og for politikere. 23. mars, kl Tilpasset opplæring i grunnskolen hvordan gjør vi det? Sted: Lærernes hus, Oslo Pris: 1000 (medlem av Utdanningsforbundet), 1800 (andre), 600 (student) Bindende påmeldingsfrist: Foredragsholdere: Hilde Larsen Damsgaard og Cecilie Isaksen Eftedal Målgruppe: Skoleledere og lærere i grunnskolen Tilpasset opplæring er et viktig prinsipp og en uttalt intensjon i skolen. Men hva innebærer det i praksis å tilpasse opplæringen? Hvordan kan man som lærer realisere intensjonen i en klasse med mange elever med ulike behov? Kurset er basert på den nylig utgitte boken men hvordan gjør vi det? Tilpasset opplæring i grunnskolen (Se mer utfyllende omtale på neste side.)

14 24. mars, kl Tilpasset opplæring i videregående skole hvordan gjør vi det? Sted: Lærernes hus, Oslo Pris: 1000 (medlem av Utdanningsforbundet), 1800 (andre), 600 (student) Bindende påmeldingsfrist: Foredragsholdere: Hilde Larsen Damsgaard og Cecilie Isaksen Eftedal Målgruppe: Skoleledere og lærere i videregående skole Tilpasset opplæring er et viktig prinsipp og en uttalt intensjon i skolen. Men hva innebærer det i praksis å tilpasse opplæringen? Hvordan kan man som lærer realisere intensjonen i en klasse med mange elever med ulike behov? I en skole som skal inkludere alle elever, er tilpasning av opplæringen av stor betydning både for elevenes læringsutbytte og for deres opplevelse av mening og mestring i skolehverdagen. Samtidig opplever lærere ofte at det kan være vanskelig å få til å tilpasse opplæringen slik de ønsker. I dette kurset er vi opptatt av å diskutere utfordringene knyttet til å realisere tilpasset opplæring, men samtidig beskrive noen av de mulighetene som finnes til tross for begrensede rammer. Mulighetene presenteres gjennom praktiske eksempler og ulike metodiske tilnærminger. Kurset har følgende innhold: Hva er tilpasset opplæring? Hvilke utfordringer er knyttet til tilpasset opplæring i praksis og hvordan kan disse utfordringene forstås? Hvordan kan vi tilpasse opplæringen i skolehverdagen? Den profesjonelle lærer og tilpasset opplæring Metodiske tilnærminger Tilpasset opplæring og vurdering Kurset er basert på den nylig utgitte boken men hvordan gjør vi det? Tilpasset opplæring i videregående skole. Om kursholderne Hilde Larsen Damsgaard er dosent på Høgskolen i Telemark der hun leder et masterstudium og jobber med både forskning, undervisning og veiledning. Hun har også jobbet med skoleutviklingsprosjekter og som lærer og mellomleder i grunnskolen. Tidligere har hun blant annet gitt ut bøkene. Med åpne øyne - observasjon og tiltak i skolens arbeid med problematferd, Når hver time teller muligheter og utfordringer i en profesjonell skole og Den profesjonelle lærer. Cecilie Isaksen Eftedal jobber med FYR-prosjektet som er en nasjonal satsing for å få flere elever til å fullføre og bestå videregående skole. Hun er også involvert i et prosjekt i regi av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) som handler om å dele læringsressurser på nett. Tidligere har hun jobbet med utvikling av læremidler og som lærer i grunnskolen og videregående skole.

15 9. april, kl Klasseledelse Sted: Grand Terminus Hotel, Bergen Pris: 1000 (medlem av Utdanningsforbundet), 1800 (andre), 600 (student) Bindende påmeldingsfrist: Foredragsholder: Terje Ogden Fra å være et snevert perspektiv på disiplin eller bråk og forstyrrelser i timen er klasse-ledelse kunnskap om undervisning som er problemforebyggende, inkluderende og sosialt utviklende. Mens undervisning fokuserer på hva har klasseledelse fokus på hvordan og på klassen som sosialt og faglig læringsfellesskap. Å lede undervisnings- og læringsaktiviteter i klassen er antagelig den største utfordringen for lærere i dagens skole, og kompetanse i klasseledelse handler ofte om å finne et godt balansepunkt mellom frihet og kontroll eller mellom humor og alvor. Om foredragsholder: Dr philos. Terje Ogden er forskningsdirektør ved atferdssenteret Unirand og professor II ved Psykologisk institutt. Han har skrevet en rekke lærebøker og forskningsartikler, blant annet boken Klasseledelse Praksis, teori og forskning og forsket på alvorlige atferdsproblemer blant barn og unge. 21. mai Sårbare barn i barnehagen Sted: Lærernes hus, Oslo Pris: 1000 (medlem av Utdanningsforbundet), 1800 (andre), 600 (student) Hvordan takler du som styrer og barmehagelærer mistanke om omsorgsvikt og overgrep mot et barn i din barnehage? Det å arbeide med saker som opprører oss følelsesmessig, er vanskelig. At vi kjenner de berørte, gjør det enda verre - dette fordi det utfordrer oss profesjonelt, etisk, medmenneskelig - og personlig. Utdanningsforbundet inviterer til et profesjonelt, etisk og personlig møte mellom prof. emerita Kari Killén, språkviter Maja Michelsen og førskolelærer Lene Chatrin Hansen. Kursholderne vil ta opp temaer som tilknytning og samspill, omsorgssvikt, vold og overgrep mot barn. Med dette kurset ønsker vi å fokuserer på viktigheten av kompetanse og kunnskap i et felt det kan være vanskelig å håndtere. Følg med på

16 Postboks 9191 Grønland, 0134 OSLO Telefon

Kurstilbud våren 2014. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud våren 2014. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud våren 2014 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

Kurstilbud høsten 2014. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud høsten 2014. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud høsten 2014 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Høstens program Dette er høstens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Kurstilbud våren 2016. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud våren 2016. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Foto: Ingram Kurstilbud våren 2016 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogiskpsykologisk

Vedtekter for Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogiskpsykologisk 1 Vedtekter for Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogiskpsykologisk rådgivning Vedtatt av AU 12.10.2016 1. Formål Formålet med spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving er å

Detaljer

Kurstilbud høsten 2013. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud høsten 2013. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud høsten 2013 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no MELD DEG INN i SPESIALISERINGS- ORDNINGEN! ETTERUTDANNING

Detaljer

Utdanningsforbundet si spesialistutdanning for pedagogisk-psykologisk rådgjeving. Utdanningsforbundet Akershus Einar Ove Standal

Utdanningsforbundet si spesialistutdanning for pedagogisk-psykologisk rådgjeving. Utdanningsforbundet Akershus Einar Ove Standal Utdanningsforbundet si spesialistutdanning for pedagogisk-psykologisk rådgjeving Utdanningsforbundet Akershus 09.02.2017 Einar Ove Standal Spesialistutdanninga Etablert i 1977 som eit vidareutdanningstilbod

Detaljer

En forskningsbasert modell

En forskningsbasert modell En forskningsbasert modell LP modellen bygger på forskning om: hva som kan forklare uro og disiplinproblemer i skolen elevers sosial og skolefaglige ut bytte i skolen hva som kjennetegner gode skoler den

Detaljer

Kurstilbud våren For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Kurstilbud våren For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Foto: ImageState Kurstilbud våren 2017 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Vårens program Dette er vårens program for

Detaljer

Små barn i risiko. - styrket kompetanse hos pedagogisk personale. Charlotte U Johannessen Bærum kommune 2016

Små barn i risiko. - styrket kompetanse hos pedagogisk personale. Charlotte U Johannessen Bærum kommune 2016 Små barn i risiko - styrket kompetanse hos pedagogisk personale Charlotte U Johannessen Bærum kommune 2016 Presentasjon av videreutdanningen Tittel: Små barn i risiko- styrket kompetanse hos pedagogisk

Detaljer

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3 ASSIST Bakgrunn ASSIST-kurset er basert på Sagenemodellen (KNB), som var en modell for intern opplæring som ble utviklet og implementert i Bydel Sagene i Oslo. Evalueringer av KNB indikerer at dette er

Detaljer

5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: 750 75770 mail: rkkyh@rkkyh.no www.studiesenteryh.no

5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: 750 75770 mail: rkkyh@rkkyh.no www.studiesenteryh.no 5. OKTOBER 1. Kurs: Tilbakemelding som støtte for læring Sted: Storsalen Kulturbadet Målgruppe: Skolene som deltar i prosjektet Vurdering for læring Alstahaug, Leirfjord og Lurøy. NB! Leirfjord har eget

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Hva kjennetegner et godt læringsmiljø?

Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? Quality Airport Hotel, Gardermoen 10.-11. februar 2015 Svein Nergaard Læringsmiljøsenteret Betydningen av læringsmiljøet En film-snutt om skolens mål Et godt læringsmiljø

Detaljer

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune Kompetanseplan 2015 For kommunale og private barnehager i Ski kommune «Barn og elever skal ha et godt læringsmiljø, som bidrar til at de får realisert sitt potensial for læring og utvikling og tilegner

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops.

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops. RELASJON, RESSURSER OG ROBUSTHET Det er de samme tingene som driver oss om vi jobber med barn, unge eller voksne. Alene, i grupper eller i systemer. Vi fremmer de gode mellommenneskelige relasjonene og

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

De yngste barna i barnehagen

De yngste barna i barnehagen Fagdag for førskolelærere De yngste barna i barnehagen 2. og 3. februar 2012 Trondheim Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommuneadministrasjoner Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH)

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Skjema for egenvurdering

Skjema for egenvurdering Skjema for egenvurdering barnehagens arbeid med språk og språkmiljø I denne delen skal du vurdere påstander om nåværende praksis i barnehagen opp mot slik du mener det bør være. Du skal altså ikke bare

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Velkommen til nye veilederkurs i Være Sammen

Velkommen til nye veilederkurs i Være Sammen Veilederkurs Velkommen til nye veilederkurs i Være Sammen Høsten 2015 og vinter 2016 inviterer vi til to kurs, i Bergen og på Osterøy Veilederkurs i Bergen 16. og 17. november 2015 og 1. og 2. februar

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogiskpsykologisk

Vedtekter for Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogiskpsykologisk 1 Vedtekter for Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogiskpsykologisk rådgivning Vedtatt av AU 23.04.2015 1. Formål Formålet med spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving er å

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Forskning i samarbeid med skole og barnehage. Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen

Forskning i samarbeid med skole og barnehage. Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen Forskning i samarbeid med skole og barnehage Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen Forskning i samarbeid med skole og barnehage 1.Hvorfor drive med forskning knyttet til praksisfeltet?

Detaljer

Kultur for læring et forbedringsarbeid i Hedmark

Kultur for læring et forbedringsarbeid i Hedmark Kultur for læring et forbedringsarbeid i Hedmark Kultur for læring overordnede målsettinger: De faglige resultater i grunnskolen i Hedmark skal heves og elevene skal forberedes på framtidens samfunns-

Detaljer

Økt handlingskompetanse gjennom systemastisk og planlagt kunnskapsformidling

Økt handlingskompetanse gjennom systemastisk og planlagt kunnskapsformidling Økt handlingskompetanse gjennom systemastisk og planlagt kunnskapsformidling Lærerutdanninger ved HIB - Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 - Praktisk, pedagogisk utdanning, yrkesfag - Barnehagelærerutdanning

Detaljer

Kartlegging av Bedre læringsmiljø. Thomas Nordahl

Kartlegging av Bedre læringsmiljø. Thomas Nordahl Kartlegging av Bedre læringsmiljø Thomas Nordahl 18.09.14 Innhold Forståelse av læringsmiljøet i skolen Presentasjon av kartleggingsresultater Kapasitetsbygging, kollektiv kompetanseutvikling og profesjonelle

Detaljer

Pia Paulsrud Stab for barnehage

Pia Paulsrud Stab for barnehage Pia Paulsrud Stab for barnehage Mål for ettermiddagen: Kjennskap til veiledningsheftene Språk i barnehagen og Barns trivsel voksnes ansvar Informasjon om prosessen med revidering av rammeplan for barnehagens

Detaljer

Kurstilbud høsten 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud høsten 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud høsten 2015 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Høstens program Dette er høstens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

LP-modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse

LP-modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse Av: Dr. polit. Thomas Nordahl, forsker, Høgskolen i Hedmark http://www.eldhusetfagforum.no/lp-modellen/index.htm Senere tids forskning viser at elevenes

Detaljer

Læringsmiljøet i barnehagen

Læringsmiljøet i barnehagen Læringsmiljøet i barnehagen Læringsmiljøet i barnehagen består av de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene som påvirker barns utvikling, lek og læring, helse og trivsel. Læringsmiljøsenteret

Detaljer

Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger Spesialpedagogikk 2 vektlegger å videreutvikle studentenes kompetanse til å reflektere rundt, forstå og møte aktuelle og komplekse utfordringer omkring organisering,

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Utdanningsforbundet og KS om lærerrollen

Utdanningsforbundet og KS om lærerrollen Utdanningsforbundet og KS om lærerrollen Innhold Skolens samfunnsmandat, læreplaner og generell del Profesjonsfellesskap og profesjonalisering innenfra Profesjonsutvikling. Etter- og videreutdanning og

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Kvalitet i barnehagen. Professor Thomas Nordahl 08.11.13

Kvalitet i barnehagen. Professor Thomas Nordahl 08.11.13 Kvalitet i barnehagen Professor Thomas Nordahl 08.11.13 Innhold Barnehagen i samfunnet Kjennetegn ved et godt dannings- og læringsmiljø Presentasjon og drøfting av resultater fra en kartleggingsundersøkelse

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing FOR RINGSAKER KOMMUNES BARNEHAGER Hovedmål for barnehagesektoren i Ringsaker er: «Kommunen skal bidra til at alle barn får et formålstjenlig og kvalitativt godt barnehagetilbud.»

Detaljer

Paradokser og utfordringer i tilpasset opplæring. Thomas Nordahl

Paradokser og utfordringer i tilpasset opplæring. Thomas Nordahl Paradokser og utfordringer i tilpasset opplæring Thomas Nordahl 08.11.10 FoU-prosjektet - tilpasset opplæring og pedagogisk praksis Hensikten har vært å utvikle ny forskningsbasert kunnskap om forholdet

Detaljer

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13 Eleven som aktør Thomas Nordahl 03.05.13 Innhold Forståelse av barn og unge som handlende, meningsdannende og lærende aktører i eget liv Fire avgjørende spørsmål om engasjement og medvirkning Konsekvenser

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i

Detaljer

Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling

Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling 17. november 2015 Utdanningsdirektoratet Radisson Blue Gardermoen Professor Halvor Bjørnsrud Kompetanseutvikling i barnehage og skole «Erfaring viser at kompetanseutvikling

Detaljer

Arbeidsmåter: Forelesninger, gruppeoppgaver, diskusjoner og arbeid omkring case. Studiet vil være samlingsbasert tirsdager fra kl

Arbeidsmåter: Forelesninger, gruppeoppgaver, diskusjoner og arbeid omkring case. Studiet vil være samlingsbasert tirsdager fra kl VIDEREUTDANNING, 30 STP. FOR LÆRERE I RFK KLASSELEDELSE OG LÆRINGSFREMMENDE RELASJONER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING For lærere ansatt i videregående skole i Rogaland fylkeskommune Emnet vil gå inn på klasseledelse,

Detaljer

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng Studieplan Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1 NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå OMFANG: 7,5 studiepoeng BAKGRUNN Veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere er et av tiltakene

Detaljer

Trygge voksne gir bedre oppvekst: foreldreveiledning i kommunene - International Child Development Programme

Trygge voksne gir bedre oppvekst: foreldreveiledning i kommunene - International Child Development Programme Trygge voksne gir bedre oppvekst: foreldreveiledning i kommunene - International Child Development Programme v/ seniorrådgiver Grete Flakk Side 1 Gjøvik 05.11.14 Utfordringer i foreldrerollen foreldre

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Skolebasert organisasjonslæring 25. februar 2015 Molde. Professor Halvor Bjørnsrud

Skolebasert organisasjonslæring 25. februar 2015 Molde. Professor Halvor Bjørnsrud Skolebasert organisasjonslæring 25. februar 2015 Molde Professor Halvor Bjørnsrud Kompetanseutvikling i barnehage og skole «Erfaring viser at kompetanseutvikling lykkes best når både ledelse og ansatte

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 6 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 15 studiepoeng,

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE

2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene 2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Kompetanse for fremtidens barnehage Innledning Basert på Kunnskapsdepartementets dokument Kompetanse

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Å høre til. Ledelse og kvalitet i arbeidet med det psykososiale miljøet i skolen 4. februar 2016

Å høre til. Ledelse og kvalitet i arbeidet med det psykososiale miljøet i skolen 4. februar 2016 Å høre til Ledelse og kvalitet i arbeidet med det psykososiale miljøet i skolen 4. februar 2016 Erlend Moen Seniorrådgiver Rådmannens fagstab Trondheim kommune Vi må vite hva vi skal se etter Hvis forutsetningene

Detaljer

Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017

Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017 Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017 NYE PPT Indre Salten Beiarn, Fauske, Saltdal, Steigen, Sørfold Vertskommune Fauske. Besøksadresse: Storgata 52. Tlf. 75 60 45

Detaljer

Fra plan til (sam)handling. Kristiansand

Fra plan til (sam)handling. Kristiansand Fra plan til (sam)handling Kristiansand.18.11.2015 Det er i barnehagen det skjer! Tidlig innsats i en helhetlig sammenheng Jo Fiske Direktør oppvekst og utdanning Regiondirektør i Statped Innhold > 1.

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Ta tak i arbeidet mot mobbing!

Ta tak i arbeidet mot mobbing! Ta tak i arbeidet mot mobbing! Utdanningsforbundet mot mobbing i barnehage og skole Trygghet åpenhet respekt tillit medbestemmelse Økt trivsel og ansvarsfølelse reduserer faren for konflikter og mobbing

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Bakgrunnsdokument ved prosjektstart

Bakgrunnsdokument ved prosjektstart Bakgrunnsdokument ved prosjektstart August 2014 1 Hva er Agderprosjektet? Agderprosjektet er et nytt forsknings- og utviklingsprosjekt som sikter mot å frembringe ny kunnskap om hva som er viktig innhold

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m)

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) CV Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) UTDANNING 1979 Examen Philosophicum 1980-83 Allmennlærerutdanning,

Detaljer

De yngste barna i barnehagen

De yngste barna i barnehagen De yngste barna i barnehagen Antallet barn i barnehagen yngre enn tre år har økt betydelig de siste årene. De yngste barna har et større omsorgsbehov og vil kreve mer tid sammen med voksne enn de større

Detaljer

Kollektiv kompetanseutvikling i videregående pplæring. Thomas Nordahl 19.08.15

Kollektiv kompetanseutvikling i videregående pplæring. Thomas Nordahl 19.08.15 Kollektiv kompetanseutvikling i videregående pplæring Thomas Nordahl 19.08.15 Utfordringer i videregående opplæring handler ikke om organisering eller insentiver, men primært om kompetanse hos lærere og

Detaljer

Økt kunnskap - nye muligheter Kurs og kompetansetiltak i regi av Familieenheten i Vestvågøy kommune

Økt kunnskap - nye muligheter Kurs og kompetansetiltak i regi av Familieenheten i Vestvågøy kommune Økt kunnskap - nye muligheter Kurs og kompetansetiltak i regi av i Vestvågøy kommune Vestvågøy kommune Postboks 203, 8376 Leknes Tlf.: 76 05 60 00 - Fax: 76 05 60 01 postmottak@vestvagoy.kommune.no www.vestvagoy.kommune.no

Detaljer

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016 Alle kommunene i Nord-Trøndelag Vår dato: 14.04.2016 Deres dato: Vår ref.: 2016/2576 Arkivkode: Deres ref.: Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. for Ringsaker kommunes barnehager HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. for Ringsaker kommunes barnehager HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Ringsaker kommunes barnehager Hovedmål for barnehagesektoren i Ringsaker er: Kommunen skal bidra til at alle barn får et formålstjenlig og kvalitativt godt barnehagetilbud. I barnehagenes felles visjon

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen www.utdanningsforbundet.no Innhold 1. Forord...s. 3 2. Utdanningsforbundet mener...s. 4 3. Målet med debatten...s.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studieprogrammet

ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studieprogrammet EMNEKODE: TiSP130 EMNENAVN Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk 130 (ALU) FAGLIG NIVÅ Masternivå, første emne (syklus 2) OMFANG 30 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Ingen UNDERVISNINGSSEMESTER Høst 2012

Detaljer

Paradokser i tilpasset opplæring. Thomas Nordahl 26.10.09

Paradokser i tilpasset opplæring. Thomas Nordahl 26.10.09 Paradokser i tilpasset opplæring Thomas Nordahl 26.10.09 FoU-prosjektet - tilpasset opplæring og pedagogisk praksis Hensikten har vært å utvikle ny forskningsbasert kunnskap om forholdet mellom den pedagogiske

Detaljer

Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager

Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager 2015 ANERKJENNE! "Det er en kunst å lytte så barn snakker, og snakke så barn lytter" Innledning: I barnehager kreves det kompetanseutvikling innenfor mange

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1. 2. 3. 4. Studieplan 2017/2018 Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Læringsmiljøet i barnehagen kan defineres som de samlede kulturelle, relasjonelle

Detaljer

Den gode skole. Thomas Nordahl 17.10.14

Den gode skole. Thomas Nordahl 17.10.14 Den gode skole Thomas Nordahl 17.10.14 Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) Videregående opplæring har aldri tidligere vært så avgjørende for ungdoms framtid som i dag. Skolelederes og læreres

Detaljer

Innhold. innledning kapittel 1 praksis som læringsarena kapittel 2 barnehagelæreren en (ut-)forskende tilnærming til praksis...

Innhold. innledning kapittel 1 praksis som læringsarena kapittel 2 barnehagelæreren en (ut-)forskende tilnærming til praksis... Innhold innledning... 11 Eli Kari Høihilder og Hanne Lund-Kristensen En sektor i endring... 11 Mellom intensjoner og realiteter... 13 Bokas innhold... 15 kapittel 1 praksis som læringsarena... 19 Birte

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Kollektiv kompetanseutvikling

Kollektiv kompetanseutvikling Kultur for læring Kollektiv kompetanseutvikling 20.9.2017 Mette Marit Jenssen Sitat rektor: «Vi har nok kompetanse på vår skole til å lage verdens beste ungdomsskole, hvis vi deler den» Deling av kunnskap

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 6 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver Kurskatalog 1 Innhold 2 Tjenester vi tilbyr 3 Administrative kurs 4 Grunnleggende pedagogisk bruk 5 Pedagogisk superbruker 6 Planlegging og vurdering 7 Vurdering i itslearning 8 Småtrinnet 9 Skoleledelse

Detaljer

Vadsø videregående skole

Vadsø videregående skole Vadsø videregående skole Implementering av pedagogisk plattform v/rektor Gunhild Snevoll og ass. rektor Ann Tove Jacobsen Milepæler Oktober 2016: Plenumsmøte med alle ansatte etterfulgt av møte med tillitsvalgte.

Detaljer

Å være en betydningsfull person i felleskapet

Å være en betydningsfull person i felleskapet OPPVEKST Å være en betydningsfull person i felleskapet Arbeid mot mobbing i barnehagen i Kristiansand kommune 05.09. 2016 - KS konferanse Marianne Godtfredsen Rammeplanen side 23 Barnehagen skal fremme

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE Rapporten fra kommunene skal omfatte følgende: Vurdering av fremdrift og måloppnåelse i utviklingsarbeidet hittil. Kort beskrivelse av

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing Alle kommuner i Nordland Alle friskoler i Nordland Saksb.: Arne Sandnes Larsen e-post: fmnoala@fylkesmannen.no Tlf: 75531589 Vår ref: 2016/6686 Deres ref: Vår dato: 20.09.2016 Deres dato: Arkivkode: Invitasjon

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling (UiU) Ole Johansen Utviklingsveileder i Vest-Finnmark

Ungdomstrinn i utvikling (UiU) Ole Johansen Utviklingsveileder i Vest-Finnmark Ungdomstrinn i utvikling (UiU) Ole Johansen Utviklingsveileder i Vest-Finnmark Bakgrunn for satsinga * St.meld.22, Stortingsmelding om Ungdomstrinn * Strategi for ungdomstrinn Hva er UiU En nasjonal satsing

Detaljer