Kurstilbud våren For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet."

Transkript

1 Kurstilbud våren 2015 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning

2 Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk psykologisk rådgivning. Utdanningen er et tilbud til pedagoger som arbeider med pedagogisk-psykologisk rådgivning. Vi håper og tror at vi kan presentere et program som framstår som faglig relevant, og interessant for de utfordringer dere står overfor. Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltagerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen. Påmelding og kontaktpersoner Spørsmål til programmet: Per Arneberg e-post: tlf.: Kurspåmelding Aud Jansson e-post: tlf.: /75 Kontaktperson i Utdanningsforbundet vedrørende ordningen Einar Ove Standal e-post: tlf.: Kontaktperson i Utdanningsforbundet vedrørende ordningen Karianne Sangro Basteson tlf.: Styret i spesialiseringsordningen Johannes Drabløs (leder) PPT Ålesund Kontaktperson fra sentralstyret: Gro Hartveit Eivind Herlofsen PPT Kristiansand Brita Nesheim Beyer Haug skole og ressurssenter, Bærum Terese Øvrevik PPT Kristiansand

3 Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning Etterutdanningen forutsetter ikke medlemskap i Utdanningsforbundet, men Utdanningsforbundets medlemmer betaler redusert kursavgift. Formålet med spesialiseringen er å gi en profesjonsrettet etterutdanning rettet mot praktisk yrkesutøvelse innen fagfeltet pedagogisk-psykologisk rådgivning. Opptak i spesialiseringsordningen forutsetter minimum utdanning som master i pedagogikk, spesialpedagogikk eller psykologi, og eventuelt relevant tilleggsutdanning, til sammen minimum 330 studiepoeng. Før søknad om opptak forutsettes dokumentert minimum to års praksis fra virksomhet der søkeren har anvendt pedagogisk-psykologisk rådgivning. Innholdet i spesialiseringen består av en kursrekke, veiledning, praksis og skriftlig arbeid: Åtte kurs (minimum 120 timer) fra kursrekken til spesialiseringsordningen arrangert av Utdanningsforbundet; fire obligatoriske basiskurs, og fire obligatoriske spesialiseringskurs valgt innenfor ordningens kurstilbud. I tillegg gjennomføres fire kurs fra selvvalgt kursprogram (minimum 80 timer). Veiledning av godkjent veileder i minimum 160 timer (akademiske timer; dvs. 1 time er 45 minutter), jf. tariffavtalen for kommunal sektor. Minimum fem års praksis fra aktivt arbeid innenfor arbeidsfeltet pedagogiskpsykologisk rådgiving etter opptak til spesialiseringsordningen. Deltidsstilling regnes om til full stilling. Dokumentasjon på evne til integrasjon av forskning/teori og anvendt pedagogiskpsykologisk arbeid. Det skriftlige arbeidet skal videre dokumentere deltakerens evne til skriftlig kunnskapsformidling. Tema for det skriftlige arbeidet skal omhandle problemstillinger deltakeren i ordningen står overfor i sitt daglige arbeid. For å beholde godkjenningen som spesialist kreves det nå minimum 100 timer godkjente vedlikeholdsaktiviteter i løpet av de siste fem årene. I god tid før utløp av femårsperioden må den enkelte spesialist selv ta ansvar for å sende styret dokumentasjon på gjennomførte vedlikeholdsaktiviteter, for å beholde sin godkjenning som spesialist. Eksempel på vedlikeholdsaktiviteter er større skriftlige arbeider relatert til fagfeltet, veiledning innenfor tematiske områder som er relevante for profesjonen, deltakelse i spesialiseringsordningens/psykologforeningens kursrekke og etterutdanning innenfor fagfeltet. ETTERUTDANNING KOMPETANSE PRAKTISK YRKESUTØVELSE Det vil i en overgangsperiode utvises skjønn med tanke på kandidater som har kommet langt i etterutdanningen. Les mer på

4 Utvikling, lek og læring i barnehagen forskning og praksis Tid: februar, kl Sted: Norges Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7 Pris: 2800 (medlem av Utdanningsforbundet) 3500 (andre) Bindende påmeldingsfrist: 19. januar Målgruppe: Kurset inngår i kursrekken til Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk psykologisk rådgivning, men er åpent og relevant for styrere og barnehagelærere. På kurset får du oversikt over de mest anvendte psykologiske teorier som inkluderer både miljøets, biologiens og genetikkens betydning. Hensikten med kurset er å fremme en flerfaglig og integrert tilnærming til barns utvikling, lek og læring. UTVIKLING LEK LÆRING Ingunn Størksen (foreleser): Sosial kompetanse i barnehagen - hva er det og hva gjør vi? I dette kurset vil vi gå gjennom de ulike elementene i sosial kompetanse for å se nærmere på hvordan vi aktivt kan stimulere denne viktige kompetansen hos barn. Noen barn kan streve mer enn andre med å inngå i positiv sosial samhandling med andre. I kurset vil vi se på hva som kan være årsaker til dette, og hvordan vi som voksne kan bidra til å støtte barn i utviklingen mot positive samspillsmønstre med andre. May Britt Drugl (foreleser): Emosjonell utvikling og tilknytning Barns tidlige emosjonelle utvikling, der trygg tilknytning er sentralt, danner et viktig grunnlag for barns videre utvikling og læring. Når de fleste små barn nå begynner i barnehage rundt ett-års alder, er fokus også på deres emosjonelle utvikling viktig. Også eldre barn som fungerer dårlig blant annet fordi de er utrygge, vil ha behov for at personalet har god kunnskap om emosjonell utvikling. Følgende tema blir belyst -Hjernens tidlige utvikling og gode relasjoner -Tilknytning -Trygghet og læring -Emosjonell kompetanse -Hvordan støtte barns emosjonelle utvikling i barnehagen Vibeke Glaser (foreleser): Hjem og barnehage som helheten i barnets liv Barns trivsel, utvikling og læring er i stor grad avhengig av kvaliteter i samarbeidet mellom hjem og barnehage. Et godt samarbeid forutsetter at man utvikler holdninger, respekt og forståelse for at foreldre er forskjellige. Det innebærer også å bygge bro mellom foreldrenes og barnehagens verden. Dette blir stadig viktigere i et samfunn preget av kulturelt mangfold. I kurset vil jeg utdype kvaliteter i samarbeidet, ideelle mål for samarbeidet, i tillegg til å peke på ulike områder det kan samarbeides om.

5 Liv Gjems (foreleser): Barn, språk, læring og lek hvordan barnehagebarn lærer er like viktig som hva de lærer Språk barn lærer de første årene vil legge grunnlaget for livskvalitet her og nå, så vel som for livslang læring. Barnehagepersonalet må ha kunnskap om hvordan barn lærer språk, og hvordan de kan støtte ulike barns aktive deltakelse i språklige interaksjoner. I kurset presenteres sentrale trekk ved språktilegnelse fra et til fem år, med vekt på hvordan barnehagepersonalet kan lage et godt språkmiljø der barn møter et rikt og variert språk og inviteres til å snakke selv. Utgangspunktet her er at barnehagebarn lærer språk når aktivitetene de deltar i oppleves som meningsfulle. Om foredragsholderene Ingunn Størksen er utdannet psykolog og arbeider nå som professor i pedagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Hun har forsket på barns tilpasning og utvikling i barnehagen i flere år, blant annet gjennom tre forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. Hun har publisert en rekke forskningsartikler og bok-kapittel og har dessuten vært aktiv i undervisning, veiledning, formidlingsarbeid, og utviklingsarbeid i samarbeid med praksisfeltet. May Britt Drugli er utdannet cand.paed og dr.philos og jobber som professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NTNU. Hun er for tiden involvert i flere forskningsprosjekter i barnehage, også om de yngste barna. Hun har flere internasjonale publikasjoner om små barn i barnehage. Fra tidligere har hun lang erfaring fra utviklingsarbeid innenfor barnehage, skole og barnevern. Hun har utgitt flere bøker, blant annet Liten i barnehagen - Forskning, teori og praksis. Møt: Liv Gjems Vibeke Glaser May Britt Drugli Ingunn Størksen Vibeke Glaser er forlagsredaktør i Fagbokforlaget og har tidligere arbeidet som førsteamanuensis i pedagogikk gjennom mange år ved DMMH. Hun har publisert en rekke bøker og artikler der samarbeidet mellom foreldre og barnehage har stått sentralt. Liv Gjems er utdannet cand.paed. og jobber som professor i pedagogikk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hun har tidligere arbeidet som pedagogisk psykologisk rådgiver, og forsker på barn og språk, læring og veiledning i flere forskningsprosjekter finansiert av Norges forskningsråd. Forskningsarbeidene har vært gjennomført i nært samarbeid med praksisfeltet, og hun har utgitt bøker skrevet for barnehagelærere, og skrevet flere forskningsartikler som er publisert nasjonalt og internasjonalt.

6 Spørsmål? Har du spørsmål om påmelding? Ta kontakt med Aud Jansson, tlf.: Har du spørsmål om kursinnhold? Ta kontakt med Per Arneberg, tlf.: Har du spørsmål om spesialiseringsordningen? Ta kontakt med Einar Standal, tlf.: eller Karianne Sangro Basteson, tlf.: Har du spørsmål til styret i spesialiseringsordningen? Ta kontakt med Johannes Drabløs. tlf.:

7 OBLIGATORISK BASISKURS: Forvaltning og sakkyndig arbeid Tid: mars, kl (begge dager) Sted: Lærernes hus, Osterhausgate 4A, Oslo Pris: 2800 (medlem av Utdanningsforbundet) 3500 (andre) Bindende påmeldingsfrist: 16. februar Foredragsholdere: Johannes Drabløs, og Hanne Melander. Målgruppe: Kun formedlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgiving. Kurset er et obligatorisk basiskurs for de som er opptatt i ordningen etter nye vedtekter Kurset kan også inngå som ordinært spesialistkurs og som vedlikeholdsaktivitet for godkjente spesialister. Om kurset: Kurset vil innledningsvis belyse sentrale juridiske og forvaltningsmessige rammer for grunnopplæringen - hentet fra opplæringsloven med forskrifter og sentrale begrep og bestemmelser fra forvaltningsloven. Noen eksempler er formålsbestemmelsen og bestemmelsen om tilpasset opplæring, sentrale elevrettigheter som rett og plikt til opplæring, innhold i og vurdering av opplæringen, retten til et godt psykososialt miljø, hjem-skolesamarbeid. OBLIGATORISK BASISKURS Ut fra dette vil sette søkelys på PPTs rolle, ved foredrag og gjennom refleksjon og drøftinger. Som en del av dette tar kurset for seg saksgang og prosesser i barnehage, skole og PPT - fra bekymring til tiltak. Andre del av kurset vil gå dypere inn i opplæringslovens bestemmelser om spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder, og spesialundervisning både for elever i grunnskole og videregående opplæring. Utdanningsdirektorates nye veildere til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning er sentrale kilder. Kursdeltakerne oppfordres til å ta med problemstillinger/case som kan deles og drøftes både i plenum og eventuelt i grupper. Som ansvarlige for kurset er vi oppmerksomme på at det vil kunne være stor variasjon mellom deltakerne både når det gjelder utdanning og erfaring fra forvaltningsarbeid. Vi vil forsøke å komme både de relativt ferske og de mer erfarne i møte blant annet ved å spille på deltakernes egen kompetanse. Form: Kurset går over to dager, og vil veksle mellom forelesninger, dialog i plenum og eventuelt drøftinger i grupper. Foredragsholdere: Johannes Drabløs er leder for PPT Ålesund og styreleder i spesialiseringsordningen. Hanne Melander er seniorrådgiver på Utdanningsavdelinga hos Fylkesmannen i Hordaland. Ta med egne case til kurset

8 Atferdsutfordringer i barnehage og skole forskning og praksis Tid: april, kl Sted: Lærernes hus, Osterhausgate 4A, Oslo Pris: 2800 (medlem av Utdanningsforbundet) 3500 (andre) Bindende påmeldingsfrist: 17. april Foredragsholdere: Ingrid Lund, Thomas Nordahl og Terje Ogden Møt: THOMAS NORDAHL INGRID LUND TERJE OGDEN Målgruppe: Kurset inngår i kursrekken til Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Kurset er ellers åpent og relevant for skoleledere, lærere, styrere og barnehagelærere Ingrid Lund (foreleser): Det stille atferdsproblemet. Innagerende atferd i barnehage og skole Barn og unges atferd er kommunikasjon. Noen barn blir tydelig sinte og fortvilte gjennom handling og ord, de lager bråk og forstyrrer både lek og læring for de voksne, for andre barn og seg selv. Andre barn trekker seg tilbake og blir tause når livet blir vanskelig. De bare sitter der, leker for seg selv, gjør det de blir bedt om og kan oppleves utfordrende å få til positive samspills-situasjoner med. Foredraget vil fokusere på følgende i forhold til de stille barna: - Konkrete tiltak på individ, gruppe og systemnivå i møte med innagerende atferd knyttet opp i mot nyere forskning - Gruppe- og klasseledelse i møte med taushet og tilbaketrekking. - Det emosjonelle klimaet i klassen/gruppen som basis for god læring, inkludering og tydelig kommunikasjon. - Tydelig voksen i samarbeid for en bedret barnehage- og skolehverdag for de stille barna og ungdommene. - Hvordan forstå og handle i møte med taushet og sosial tilbaketrekking. - De voksnes mentaliseringskapasitet som utgangspunkt for samarbeid, dialog og systemrettet arbeid i møte med atferd som utfordrer Thomas Nordahl (foreleser): Læringsmiljøets betydning i arbeidet med atferdsutfordringer Læringsmiljøet i barnehage og skole har sterk betydning for barn og unge sine atferd. Hvilke faktorer i læringsmiljøet kan skape utfordringer for barn og unge sin atferd. Hva kan ansatte i barnehage og skole iverksette av tiltak for å bidra til en hensiktsmessig sosial, språklig og faglig læring og utvikling. Foredraget vil blant annet løfte fram følgende: - Forståelse av læringsmiljøet - Faktorer med forklaringsbidrag til atferdsvansker - Presentasjon av kartleggingsresultater - Mulige tiltak i barnehage og skole - Plusskoler, minusskoler - Ulike praksisformer i barnehagen - Inkluderende tiltak med god effekt på læring og utvikling

9 Terje Ogden (foreleser): SKOLEN OG ATFERDSPROBLEMENE HAR VI DEM NÅ? Atferdsproblemer hos barn og unge, drøftes med vekt på begrepsforståelse, forebygging og tiltak. Et gjennomgående tema er at tiltak bør være barnehageeller skoleomfattende og organiseres på tre nivåer ut fra problemenes intensitet og omfang. Dette oppsummeres med tiltakspyramiden og formuleringen: «noe til alle og mer til de som trenger det». Dagen handler om hvordan klasseledelse og sosial ferdighetsopplæring kan danne motvekt mot utviklingen av problematferd hos barn og unge. Når det gjelder elever med alvorlige atferdsproblemer er fokus på familiebaserte tiltak, men det er også viktig å vurdere hvordan ansatte i skoler eller barnehager kan ha en kompetanse-fremmende, forebyggende og problemløsende rolle. Foredraget vil blant annet løfte fram følgende: - Atferdsproblemer blant barn og unge begreper prevalens og faglig innramming utagerende atferd som sosiale kompetanseproblemer - Kartlegging og risikovurdering - Tidlig identifikasjon og intervensjon barnehageperspektivet - Den inkluderende skolen og skoleomfattende tiltak tiltakspyramiden - Klasseromsperspektivet: klasseledelse og tilpasset opplæring - Elever med alvorlige atferdsproblemer familien, barnehagen og skolen - Sosial kompetanse, selvregulering og sosial ferdighetsopplæring Om foredragsholderene: Ingrid Lund er 1. amanuensis ved UiA, familieterapeut og forfatter. Hun har skrevet bøkene;«hun sitter jo bare der!» og Det stille atferdsproblemet som omhandler innagerende adferdsproblematikk og Tydelige voksne når atferd utfordrer. Terje Ogden er forskningsdirektør ved Atferdssenteret-Unirand og professor II ved Psykologisk Institutt, UiO. Ogden forsker på utvikling og implementering av familie og skolebaserte tiltak for barn og unge med alvorlige atferdsproblemer. Terje Ogden har skrevet en rekke bøker og artikler om atferdsproblemer og sosial kompetanse, men også om implementering og evaluering av forebyggende tiltak samt evidensbasert behandling av alvorlige atferdsproblemer. Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark.. Thomas Nordahl har skrevet flere bøker og artikler om ulike pedagogiske emner og er en mye brukt foredragsholder. Han er senterleder ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning og prosjektleder for flere større forskningsprosjekter.

10 OBLIGATORSIK BASISKURS: Utvikling av veiledningssamtalers kvalitet Tid: juni, kl Sted: Lærernes hus, Osterhausgate 4A, Oslo Pris: 2800 (medlem av Utdanningsforbundet) 3500 (andre) Bindende påmeldingsfrist: Kursansvarlig: Cato R. P. Bjørndal Målgruppe: Kun for medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgiving. Kurset er et obligatorisk basiskurs for de som er opptatt i ordningen etter nye vedtekter Kurset kan også inngå som ordinært spesialistkurs og som vedlikeholdsaktivitet for godkjente spesialister. OBLIGATORISK BASISKURS Kursets utgangspunkt Enhver veileder/rådgiver trenger å ha et reflektert forhold til spørsmålet om hva som kjennetegner kvalitet i egne veiledningssamtaler. Både fordi refleksjon over spørsmålet er en forutsetning for bevisst tilpasning og utvikling av egen veiledning, og for å inneha legitimitet som veileder. Kursdeltakerne inviteres derfor til refleksjon over kvalitet i veiledningssamtaler, relatert til aktuelle forelesningsbidrag. Kursets mål er at deltakerne skal: Styrke sin bevissthet om kva som kjennetegner kvalitet i veiledning. Bli kjent med noen erfaringer fra sammenhenger der veiledere har arbeidet aksjonslæringsbasert med å utvikle egen veiledning. Bli kjent med aktuell forskning og noen perspektiver som kan ha sterk relevans for å heve veiledningens kvalitet. Kursets innhold Introduksjon: Kvalitet og kvalitetsutvikling i veiledning Arbeidsallianse og metakommunikasjon som kvalitet i veiledningssamtalen Et sted å starte: 8 anbefalinger om konkrete forbedringsfokus i veiledningssamtalen Sosial posisjonering som kvalitet i veiledningssamtalen Mestringsfokus som kvalitet i veiledningssamtalen Kursets form Kurset går over to dager og veksler mellom tradisjonell forelesning, dialogbasert forelesning, samt drøftinger og øvelser i mindre grupper mv. Forberedelse Deltakerne oppfordres til rett i forkant av kurset å skrive et kort personlig notat (anslagsvis 1-2 sider): Noter ned minst ett eksempel på samtaler der du har opplevd å lykkes, samt minst ett eksempel på det motsatte. Forsøk å notere hva du tror var avgjørende for veiledningens kvalitet i eksemplene.

11 Kursansvarlig Cato R. P. Bjørndal er tilsatt som dosent ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø. Han har en doktorgrad i veiledningspedagogikk og leder i dag Forskningsgruppe i veiledning (FIVE) ved UiT. Bjørndal har lenge drevet videreutdanningstilbud i veiledningspedagogikk samt masteremner i veiledning, og veileder master- og doktorgradsstudenter innenfor veiledningstematikk. Han har publisert en rekke artikler og bøker i Norden og er gjesteforeleser ved mange nordiske læresteder. Bjørndal har igjennom 15 år arbeidet svært intensivt med veilederes utviklingsarbeid, blant annet gjennom observasjoner av veiledningssamtaler, interaksjonsanalyser og herunder aktiv bruk av videoopptak. I løpet av perioden har han videoobservert vel 500 veiledningssamtaler, innenfor svært ulike kontekster som skole, helse, annen offentlig tjenesteyting og næringsliv mv. Han besitter pr i dag antakeligvis Nordens største forskningsmateriale om veiledning og veilederes utvikling, og arbeider med flere forskningsprosjekter med fokus på veiledning. Bjørndal har selv erfaring som veileder fra flere ulike kontekster. REFLEKSJON VEILEDNING KVALITET

12 Andre relevante kurs vi også vil gjøre oppmerksom på: 12.februar, kl Kurs om forebygging av hatefulle ytringer i sosiale medier Sted: Lærernes hus, Oslo Pris: 1000 (medlem av Utdanningsforbundet), 1800 (andre), 600 (student) Bindende påmeldingsfrist: Utdanningsforbundet invitere til et viktig seminar i Lærerens hus, om forebygging av hatefulle ytringer i sosiale medier. Det blir særlig fokus på utfordringer knyttet til hatprat i skolehverdagen. Marie Simonsen, redaktør i Dagbladet innleder om hvordan hun takler troll, netthets og sjikane. Anne Birgitte Nilsen fra Høgskolen i Oslo og Akershus har forsket på hatefulle ytringer i sosiale medier og har gitt ut boken Hatprat (2014). Hun vil bl.a. snakke om forebygging og hvor viktig det er at lærere har kunnskap om dette, slik at de kan bevisstgjøre barn og unge til kloke netthandlinger. Claudia Lenz og Zakia Akkouh fra Det Europeiske Wergelandsenteret vil lede seminaret og en workshop der deltakerne i mindre grupper kan diskutere utfordringer knyttet til hatprat i skolehverdagen. 11. mars, kl Hvordan bli en bedre leder? om å skape mening Sted: Lærernes hus, Oslo Pris: 1000 (medlem av Utdanningsforbundet), 1800 (andre) Påmeldingsfrist: Målgruppe: Styrere og skoleledere Maks antall: 25 deltakere Dette kurset vil gi deg større innsikt og økt oppmerksomhet om hvordan du som leder påvirker dine omgivelser. Som leder fungerer du som rollemodell for andre hele tiden. Hva må du være oppmerksom på? Hvordan kan du bidra til å gjøre en forskjell og få frem det beste i dine medarbeidere? På kurset vil du få presentert noen ledelsesverktøy som gjør at du som leder kan holde oppmerksomhet på noen få ting og dermed gjøre ledergjerningen enklere. Kurset baserer seg på aktiv deltakelse. Det vil veksles mellom teori, praktiske øvelser, erfaringsutveksling og refleksjon. Ditt bidrag i samspill med de andre lederne er avgjørende for at du skal få best mulig utbytte. Om kursholder Hilde Widerøe Wibe er til daglig næringspolitisk direktør i Abelia NHOs forening for kunnskap og teknologi. Hun har sammen med flere kollegaer utviklet et eget lederkurs for medlemsbedriftene som heter (G)lede. Hun har skrevet boken Å skape mening en refleksjonsbok for ledere og medarbeidere, som baserer seg på lederkursene i Abelia.

13 12. mars, kl Tilknytning i barnehagen viktigheten av trygghet for lek og læring Sted: Lærernes hus, Oslo Pris: 1000 (medlem av Utdanningsforbundet), 1800 (andre), 600 (student) Bindende påmeldingsfrist: Foredragsholder: Birthe Hagström Målgruppe: Styrere, pedagogiske ledere og barnehagelærere, og andre ansatte i barnehagen Barnehagen er en viktig del av små barns hverdag. Derfor er det viktig at personalet har kunnskaper om tilknytning, og om hvor viktig det er at barnas behov for tilknytning oppfylles på en god måte for at barna skal oppleve miljøet i barnehagen som godt og trygt. En pedagogs viktigste oppgave er å gi barna et trygt og omsorgsrikt miljø som stimulerer dem til lek og læring, og til å utforske sitt hverdagsmiljø. Dersom pedagogene eller øvrige ansatte ikke har gode nok kunnskaper om barnets tilknytningsbehov, løper de en stor risiko for å misforstå barnet i situasjoner der barnets atferd er betinget av nettopp tilknytningsbehovet. Kurset presenterer en rekke konkrete eksempler fra barnehagehverdagen, som: Hva er tilknytning? Ulike tilknytningsmønstre og hvordan disse kan forstås i barnehagen. Barnehagehverdagen hvordan kan den organiseres og planlegges i et tilknytningsperspektiv? Når hverdagen ikke er som den pleier være, hva kan barnehagen gjøre da? Sårbare barn i barnehagehverdagen. Om foredragsholder: Birthe Hagström er barnehagelærer, spesiallærer og har doktorgrad i pedagogikk. Hun har arbeidet i barnehage, innen barnepsykiatriens spedbarns- og småbarnsvirksomhet, og nå er hun forsker og utviklingsleder av et prosjekt med temaet samarbeid. Doktorgradsavhandlingen hennes har tittelen «Kompletterande anknytningsperson på förskola», og sammen med Malin Broberg og Anders Broberg har hun skrevet boken «Anknytning i förskolan vikten av trygghet för lek och lärande». I hele sitt yrkesaktive liv har hun samarbeidet med barnehagen, og hun er en flittig benyttet foreleser ved utdanningsinstitusjoner, for kommuneansatte i barneomsorgen, og for politikere. 23. mars, kl Tilpasset opplæring i grunnskolen hvordan gjør vi det? Sted: Lærernes hus, Oslo Pris: 1000 (medlem av Utdanningsforbundet), 1800 (andre), 600 (student) Bindende påmeldingsfrist: Foredragsholdere: Hilde Larsen Damsgaard og Cecilie Isaksen Eftedal Målgruppe: Skoleledere og lærere i grunnskolen Tilpasset opplæring er et viktig prinsipp og en uttalt intensjon i skolen. Men hva innebærer det i praksis å tilpasse opplæringen? Hvordan kan man som lærer realisere intensjonen i en klasse med mange elever med ulike behov? Kurset er basert på den nylig utgitte boken men hvordan gjør vi det? Tilpasset opplæring i grunnskolen (Se mer utfyllende omtale på neste side.)

14 24. mars, kl Tilpasset opplæring i videregående skole hvordan gjør vi det? Sted: Lærernes hus, Oslo Pris: 1000 (medlem av Utdanningsforbundet), 1800 (andre), 600 (student) Bindende påmeldingsfrist: Foredragsholdere: Hilde Larsen Damsgaard og Cecilie Isaksen Eftedal Målgruppe: Skoleledere og lærere i videregående skole Tilpasset opplæring er et viktig prinsipp og en uttalt intensjon i skolen. Men hva innebærer det i praksis å tilpasse opplæringen? Hvordan kan man som lærer realisere intensjonen i en klasse med mange elever med ulike behov? I en skole som skal inkludere alle elever, er tilpasning av opplæringen av stor betydning både for elevenes læringsutbytte og for deres opplevelse av mening og mestring i skolehverdagen. Samtidig opplever lærere ofte at det kan være vanskelig å få til å tilpasse opplæringen slik de ønsker. I dette kurset er vi opptatt av å diskutere utfordringene knyttet til å realisere tilpasset opplæring, men samtidig beskrive noen av de mulighetene som finnes til tross for begrensede rammer. Mulighetene presenteres gjennom praktiske eksempler og ulike metodiske tilnærminger. Kurset har følgende innhold: Hva er tilpasset opplæring? Hvilke utfordringer er knyttet til tilpasset opplæring i praksis og hvordan kan disse utfordringene forstås? Hvordan kan vi tilpasse opplæringen i skolehverdagen? Den profesjonelle lærer og tilpasset opplæring Metodiske tilnærminger Tilpasset opplæring og vurdering Kurset er basert på den nylig utgitte boken men hvordan gjør vi det? Tilpasset opplæring i videregående skole. Om kursholderne Hilde Larsen Damsgaard er dosent på Høgskolen i Telemark der hun leder et masterstudium og jobber med både forskning, undervisning og veiledning. Hun har også jobbet med skoleutviklingsprosjekter og som lærer og mellomleder i grunnskolen. Tidligere har hun blant annet gitt ut bøkene. Med åpne øyne - observasjon og tiltak i skolens arbeid med problematferd, Når hver time teller muligheter og utfordringer i en profesjonell skole og Den profesjonelle lærer. Cecilie Isaksen Eftedal jobber med FYR-prosjektet som er en nasjonal satsing for å få flere elever til å fullføre og bestå videregående skole. Hun er også involvert i et prosjekt i regi av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) som handler om å dele læringsressurser på nett. Tidligere har hun jobbet med utvikling av læremidler og som lærer i grunnskolen og videregående skole.

15 9. april, kl Klasseledelse Sted: Grand Terminus Hotel, Bergen Pris: 1000 (medlem av Utdanningsforbundet), 1800 (andre), 600 (student) Bindende påmeldingsfrist: Foredragsholder: Terje Ogden Fra å være et snevert perspektiv på disiplin eller bråk og forstyrrelser i timen er klasse-ledelse kunnskap om undervisning som er problemforebyggende, inkluderende og sosialt utviklende. Mens undervisning fokuserer på hva har klasseledelse fokus på hvordan og på klassen som sosialt og faglig læringsfellesskap. Å lede undervisnings- og læringsaktiviteter i klassen er antagelig den største utfordringen for lærere i dagens skole, og kompetanse i klasseledelse handler ofte om å finne et godt balansepunkt mellom frihet og kontroll eller mellom humor og alvor. Om foredragsholder: Dr philos. Terje Ogden er forskningsdirektør ved atferdssenteret Unirand og professor II ved Psykologisk institutt. Han har skrevet en rekke lærebøker og forskningsartikler, blant annet boken Klasseledelse Praksis, teori og forskning og forsket på alvorlige atferdsproblemer blant barn og unge. 21. mai Sårbare barn i barnehagen Sted: Lærernes hus, Oslo Pris: 1000 (medlem av Utdanningsforbundet), 1800 (andre), 600 (student) Hvordan takler du som styrer og barmehagelærer mistanke om omsorgsvikt og overgrep mot et barn i din barnehage? Det å arbeide med saker som opprører oss følelsesmessig, er vanskelig. At vi kjenner de berørte, gjør det enda verre - dette fordi det utfordrer oss profesjonelt, etisk, medmenneskelig - og personlig. Utdanningsforbundet inviterer til et profesjonelt, etisk og personlig møte mellom prof. emerita Kari Killén, språkviter Maja Michelsen og førskolelærer Lene Chatrin Hansen. Kursholderne vil ta opp temaer som tilknytning og samspill, omsorgssvikt, vold og overgrep mot barn. Med dette kurset ønsker vi å fokuserer på viktigheten av kompetanse og kunnskap i et felt det kan være vanskelig å håndtere. Følg med på

16 Postboks 9191 Grønland, 0134 OSLO Telefon

Cappelen Damm Akademisk. Barnehagelærerutdanningen

Cappelen Damm Akademisk. Barnehagelærerutdanningen 2015 Cappelen Damm Akademisk Barnehagelærerutdanningen KJÆRE LESER Velkommen til 2015-katalogen for barnehagelærerutdanningen. Her finner du en oversikt over nye titler og utgaver samt andre aktuelle bøker

Detaljer

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8 s 12: Hvordan anvende positiv psykologi? s 16: Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN LEDER 4 Djupedalsutvalget: Ny politikk for å bekjempe mobbing 6 Kampen mot mobbing: Systematisk og langsiktig

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

BARNET SAMMEN FOR. Barnehagekonferanse om barns fysiske og psykososiale utvikling

BARNET SAMMEN FOR. Barnehagekonferanse om barns fysiske og psykososiale utvikling SAMMEN FOR BARNET Barnehagekonferanse om barns fysiske og psykososiale utvikling 25. NOVEMBER 2015 SOLA STRAND HOTELL, STAVANGER KONFERANSEN ER GRATIS SOLA STRAND 25. NOVEMBER 2015 Utforming: Senter for

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet En kvalitativ intervjustudie om hvordan lærere kan legge til rette for elever med innagerende atferd i timer med forventninger om muntlig aktivitet

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? En empirisk undersøkelse Gro Breili Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer

Mangfold i klasserommet. - berikelse og utfordring

Mangfold i klasserommet. - berikelse og utfordring Mangfold i klasserommet - berikelse og utfordring En kvalitativ undersøkelse om elevmangfold i skolen og krav til lærerens kompetanse for å møte dette Ane Rebekka Solberg Ped 3901 Masteroppgave i spesialpedagogikk

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte?

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? FoU-rapport nr. 3/2010 Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? En case-basert studie av samarbeidet rundt barnehagebarn med individuell plan Ann Christin Eklund Nilsen Hanne Cecilie Jensen Tittel Forfattere

Detaljer

Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Telemark fylke

Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Telemark fylke Thomas Nordahl, Kjersti Sørmoen Håland og Ellen Nesset Mælan Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Telemark fylke Høgskolen i Hedmark Oppdragsrapport nr. 7 2014 Senter

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse Workshop på St Olav vgs: Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide s 8: Kunnskap om godt læringsmiljø må omsettes i handling s 10:

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs?

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? En kvalitativ studie av samsvaret mellom utdanning og yrkesliv Ida Marie Westeng Jacobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Rapport. Ingrid Helgøy Anne Homme. Rokkansenteret. Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier

Rapport. Ingrid Helgøy Anne Homme. Rokkansenteret. Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Hjem skole-samarbeid for et godt læringsmiljø Evaluering av lokale hjem skole-prosjekter og gjennomføring av forsterket hjem skole-samarbeid Sluttrapport Ingrid Helgøy Anne Homme Rokkansenteret Stein Rokkan

Detaljer

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Acta Didactica 1/2007 Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser Evalueringsrapport 2007 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO ILS og forfatterne,

Detaljer