Kurstilbud våren For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet."

Transkript

1 Kurstilbud våren 2015 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning

2 Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk psykologisk rådgivning. Utdanningen er et tilbud til pedagoger som arbeider med pedagogisk-psykologisk rådgivning. Vi håper og tror at vi kan presentere et program som framstår som faglig relevant, og interessant for de utfordringer dere står overfor. Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltagerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen. Påmelding og kontaktpersoner Spørsmål til programmet: Per Arneberg e-post: tlf.: Kurspåmelding Aud Jansson e-post: tlf.: /75 Kontaktperson i Utdanningsforbundet vedrørende ordningen Einar Ove Standal e-post: tlf.: Kontaktperson i Utdanningsforbundet vedrørende ordningen Karianne Sangro Basteson tlf.: Styret i spesialiseringsordningen Johannes Drabløs (leder) PPT Ålesund Kontaktperson fra sentralstyret: Gro Hartveit Eivind Herlofsen PPT Kristiansand Brita Nesheim Beyer Haug skole og ressurssenter, Bærum Terese Øvrevik PPT Kristiansand

3 Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning Etterutdanningen forutsetter ikke medlemskap i Utdanningsforbundet, men Utdanningsforbundets medlemmer betaler redusert kursavgift. Formålet med spesialiseringen er å gi en profesjonsrettet etterutdanning rettet mot praktisk yrkesutøvelse innen fagfeltet pedagogisk-psykologisk rådgivning. Opptak i spesialiseringsordningen forutsetter minimum utdanning som master i pedagogikk, spesialpedagogikk eller psykologi, og eventuelt relevant tilleggsutdanning, til sammen minimum 330 studiepoeng. Før søknad om opptak forutsettes dokumentert minimum to års praksis fra virksomhet der søkeren har anvendt pedagogisk-psykologisk rådgivning. Innholdet i spesialiseringen består av en kursrekke, veiledning, praksis og skriftlig arbeid: Åtte kurs (minimum 120 timer) fra kursrekken til spesialiseringsordningen arrangert av Utdanningsforbundet; fire obligatoriske basiskurs, og fire obligatoriske spesialiseringskurs valgt innenfor ordningens kurstilbud. I tillegg gjennomføres fire kurs fra selvvalgt kursprogram (minimum 80 timer). Veiledning av godkjent veileder i minimum 160 timer (akademiske timer; dvs. 1 time er 45 minutter), jf. tariffavtalen for kommunal sektor. Minimum fem års praksis fra aktivt arbeid innenfor arbeidsfeltet pedagogiskpsykologisk rådgiving etter opptak til spesialiseringsordningen. Deltidsstilling regnes om til full stilling. Dokumentasjon på evne til integrasjon av forskning/teori og anvendt pedagogiskpsykologisk arbeid. Det skriftlige arbeidet skal videre dokumentere deltakerens evne til skriftlig kunnskapsformidling. Tema for det skriftlige arbeidet skal omhandle problemstillinger deltakeren i ordningen står overfor i sitt daglige arbeid. For å beholde godkjenningen som spesialist kreves det nå minimum 100 timer godkjente vedlikeholdsaktiviteter i løpet av de siste fem årene. I god tid før utløp av femårsperioden må den enkelte spesialist selv ta ansvar for å sende styret dokumentasjon på gjennomførte vedlikeholdsaktiviteter, for å beholde sin godkjenning som spesialist. Eksempel på vedlikeholdsaktiviteter er større skriftlige arbeider relatert til fagfeltet, veiledning innenfor tematiske områder som er relevante for profesjonen, deltakelse i spesialiseringsordningens/psykologforeningens kursrekke og etterutdanning innenfor fagfeltet. ETTERUTDANNING KOMPETANSE PRAKTISK YRKESUTØVELSE Det vil i en overgangsperiode utvises skjønn med tanke på kandidater som har kommet langt i etterutdanningen. Les mer på

4 Utvikling, lek og læring i barnehagen forskning og praksis Tid: februar, kl Sted: Norges Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7 Pris: 2800 (medlem av Utdanningsforbundet) 3500 (andre) Bindende påmeldingsfrist: 19. januar Målgruppe: Kurset inngår i kursrekken til Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk psykologisk rådgivning, men er åpent og relevant for styrere og barnehagelærere. På kurset får du oversikt over de mest anvendte psykologiske teorier som inkluderer både miljøets, biologiens og genetikkens betydning. Hensikten med kurset er å fremme en flerfaglig og integrert tilnærming til barns utvikling, lek og læring. UTVIKLING LEK LÆRING Ingunn Størksen (foreleser): Sosial kompetanse i barnehagen - hva er det og hva gjør vi? I dette kurset vil vi gå gjennom de ulike elementene i sosial kompetanse for å se nærmere på hvordan vi aktivt kan stimulere denne viktige kompetansen hos barn. Noen barn kan streve mer enn andre med å inngå i positiv sosial samhandling med andre. I kurset vil vi se på hva som kan være årsaker til dette, og hvordan vi som voksne kan bidra til å støtte barn i utviklingen mot positive samspillsmønstre med andre. May Britt Drugl (foreleser): Emosjonell utvikling og tilknytning Barns tidlige emosjonelle utvikling, der trygg tilknytning er sentralt, danner et viktig grunnlag for barns videre utvikling og læring. Når de fleste små barn nå begynner i barnehage rundt ett-års alder, er fokus også på deres emosjonelle utvikling viktig. Også eldre barn som fungerer dårlig blant annet fordi de er utrygge, vil ha behov for at personalet har god kunnskap om emosjonell utvikling. Følgende tema blir belyst -Hjernens tidlige utvikling og gode relasjoner -Tilknytning -Trygghet og læring -Emosjonell kompetanse -Hvordan støtte barns emosjonelle utvikling i barnehagen Vibeke Glaser (foreleser): Hjem og barnehage som helheten i barnets liv Barns trivsel, utvikling og læring er i stor grad avhengig av kvaliteter i samarbeidet mellom hjem og barnehage. Et godt samarbeid forutsetter at man utvikler holdninger, respekt og forståelse for at foreldre er forskjellige. Det innebærer også å bygge bro mellom foreldrenes og barnehagens verden. Dette blir stadig viktigere i et samfunn preget av kulturelt mangfold. I kurset vil jeg utdype kvaliteter i samarbeidet, ideelle mål for samarbeidet, i tillegg til å peke på ulike områder det kan samarbeides om.

5 Liv Gjems (foreleser): Barn, språk, læring og lek hvordan barnehagebarn lærer er like viktig som hva de lærer Språk barn lærer de første årene vil legge grunnlaget for livskvalitet her og nå, så vel som for livslang læring. Barnehagepersonalet må ha kunnskap om hvordan barn lærer språk, og hvordan de kan støtte ulike barns aktive deltakelse i språklige interaksjoner. I kurset presenteres sentrale trekk ved språktilegnelse fra et til fem år, med vekt på hvordan barnehagepersonalet kan lage et godt språkmiljø der barn møter et rikt og variert språk og inviteres til å snakke selv. Utgangspunktet her er at barnehagebarn lærer språk når aktivitetene de deltar i oppleves som meningsfulle. Om foredragsholderene Ingunn Størksen er utdannet psykolog og arbeider nå som professor i pedagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Hun har forsket på barns tilpasning og utvikling i barnehagen i flere år, blant annet gjennom tre forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. Hun har publisert en rekke forskningsartikler og bok-kapittel og har dessuten vært aktiv i undervisning, veiledning, formidlingsarbeid, og utviklingsarbeid i samarbeid med praksisfeltet. May Britt Drugli er utdannet cand.paed og dr.philos og jobber som professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NTNU. Hun er for tiden involvert i flere forskningsprosjekter i barnehage, også om de yngste barna. Hun har flere internasjonale publikasjoner om små barn i barnehage. Fra tidligere har hun lang erfaring fra utviklingsarbeid innenfor barnehage, skole og barnevern. Hun har utgitt flere bøker, blant annet Liten i barnehagen - Forskning, teori og praksis. Møt: Liv Gjems Vibeke Glaser May Britt Drugli Ingunn Størksen Vibeke Glaser er forlagsredaktør i Fagbokforlaget og har tidligere arbeidet som førsteamanuensis i pedagogikk gjennom mange år ved DMMH. Hun har publisert en rekke bøker og artikler der samarbeidet mellom foreldre og barnehage har stått sentralt. Liv Gjems er utdannet cand.paed. og jobber som professor i pedagogikk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hun har tidligere arbeidet som pedagogisk psykologisk rådgiver, og forsker på barn og språk, læring og veiledning i flere forskningsprosjekter finansiert av Norges forskningsråd. Forskningsarbeidene har vært gjennomført i nært samarbeid med praksisfeltet, og hun har utgitt bøker skrevet for barnehagelærere, og skrevet flere forskningsartikler som er publisert nasjonalt og internasjonalt.

6 Spørsmål? Har du spørsmål om påmelding? Ta kontakt med Aud Jansson, tlf.: Har du spørsmål om kursinnhold? Ta kontakt med Per Arneberg, tlf.: Har du spørsmål om spesialiseringsordningen? Ta kontakt med Einar Standal, tlf.: eller Karianne Sangro Basteson, tlf.: Har du spørsmål til styret i spesialiseringsordningen? Ta kontakt med Johannes Drabløs. tlf.:

7 OBLIGATORISK BASISKURS: Forvaltning og sakkyndig arbeid Tid: mars, kl (begge dager) Sted: Lærernes hus, Osterhausgate 4A, Oslo Pris: 2800 (medlem av Utdanningsforbundet) 3500 (andre) Bindende påmeldingsfrist: 16. februar Foredragsholdere: Johannes Drabløs, og Hanne Melander. Målgruppe: Kun formedlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgiving. Kurset er et obligatorisk basiskurs for de som er opptatt i ordningen etter nye vedtekter Kurset kan også inngå som ordinært spesialistkurs og som vedlikeholdsaktivitet for godkjente spesialister. Om kurset: Kurset vil innledningsvis belyse sentrale juridiske og forvaltningsmessige rammer for grunnopplæringen - hentet fra opplæringsloven med forskrifter og sentrale begrep og bestemmelser fra forvaltningsloven. Noen eksempler er formålsbestemmelsen og bestemmelsen om tilpasset opplæring, sentrale elevrettigheter som rett og plikt til opplæring, innhold i og vurdering av opplæringen, retten til et godt psykososialt miljø, hjem-skolesamarbeid. OBLIGATORISK BASISKURS Ut fra dette vil sette søkelys på PPTs rolle, ved foredrag og gjennom refleksjon og drøftinger. Som en del av dette tar kurset for seg saksgang og prosesser i barnehage, skole og PPT - fra bekymring til tiltak. Andre del av kurset vil gå dypere inn i opplæringslovens bestemmelser om spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder, og spesialundervisning både for elever i grunnskole og videregående opplæring. Utdanningsdirektorates nye veildere til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning er sentrale kilder. Kursdeltakerne oppfordres til å ta med problemstillinger/case som kan deles og drøftes både i plenum og eventuelt i grupper. Som ansvarlige for kurset er vi oppmerksomme på at det vil kunne være stor variasjon mellom deltakerne både når det gjelder utdanning og erfaring fra forvaltningsarbeid. Vi vil forsøke å komme både de relativt ferske og de mer erfarne i møte blant annet ved å spille på deltakernes egen kompetanse. Form: Kurset går over to dager, og vil veksle mellom forelesninger, dialog i plenum og eventuelt drøftinger i grupper. Foredragsholdere: Johannes Drabløs er leder for PPT Ålesund og styreleder i spesialiseringsordningen. Hanne Melander er seniorrådgiver på Utdanningsavdelinga hos Fylkesmannen i Hordaland. Ta med egne case til kurset

8 Atferdsutfordringer i barnehage og skole forskning og praksis Tid: april, kl Sted: Lærernes hus, Osterhausgate 4A, Oslo Pris: 2800 (medlem av Utdanningsforbundet) 3500 (andre) Bindende påmeldingsfrist: 17. april Foredragsholdere: Ingrid Lund, Thomas Nordahl og Terje Ogden Møt: THOMAS NORDAHL INGRID LUND TERJE OGDEN Målgruppe: Kurset inngår i kursrekken til Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Kurset er ellers åpent og relevant for skoleledere, lærere, styrere og barnehagelærere Ingrid Lund (foreleser): Det stille atferdsproblemet. Innagerende atferd i barnehage og skole Barn og unges atferd er kommunikasjon. Noen barn blir tydelig sinte og fortvilte gjennom handling og ord, de lager bråk og forstyrrer både lek og læring for de voksne, for andre barn og seg selv. Andre barn trekker seg tilbake og blir tause når livet blir vanskelig. De bare sitter der, leker for seg selv, gjør det de blir bedt om og kan oppleves utfordrende å få til positive samspills-situasjoner med. Foredraget vil fokusere på følgende i forhold til de stille barna: - Konkrete tiltak på individ, gruppe og systemnivå i møte med innagerende atferd knyttet opp i mot nyere forskning - Gruppe- og klasseledelse i møte med taushet og tilbaketrekking. - Det emosjonelle klimaet i klassen/gruppen som basis for god læring, inkludering og tydelig kommunikasjon. - Tydelig voksen i samarbeid for en bedret barnehage- og skolehverdag for de stille barna og ungdommene. - Hvordan forstå og handle i møte med taushet og sosial tilbaketrekking. - De voksnes mentaliseringskapasitet som utgangspunkt for samarbeid, dialog og systemrettet arbeid i møte med atferd som utfordrer Thomas Nordahl (foreleser): Læringsmiljøets betydning i arbeidet med atferdsutfordringer Læringsmiljøet i barnehage og skole har sterk betydning for barn og unge sine atferd. Hvilke faktorer i læringsmiljøet kan skape utfordringer for barn og unge sin atferd. Hva kan ansatte i barnehage og skole iverksette av tiltak for å bidra til en hensiktsmessig sosial, språklig og faglig læring og utvikling. Foredraget vil blant annet løfte fram følgende: - Forståelse av læringsmiljøet - Faktorer med forklaringsbidrag til atferdsvansker - Presentasjon av kartleggingsresultater - Mulige tiltak i barnehage og skole - Plusskoler, minusskoler - Ulike praksisformer i barnehagen - Inkluderende tiltak med god effekt på læring og utvikling

9 Terje Ogden (foreleser): SKOLEN OG ATFERDSPROBLEMENE HAR VI DEM NÅ? Atferdsproblemer hos barn og unge, drøftes med vekt på begrepsforståelse, forebygging og tiltak. Et gjennomgående tema er at tiltak bør være barnehageeller skoleomfattende og organiseres på tre nivåer ut fra problemenes intensitet og omfang. Dette oppsummeres med tiltakspyramiden og formuleringen: «noe til alle og mer til de som trenger det». Dagen handler om hvordan klasseledelse og sosial ferdighetsopplæring kan danne motvekt mot utviklingen av problematferd hos barn og unge. Når det gjelder elever med alvorlige atferdsproblemer er fokus på familiebaserte tiltak, men det er også viktig å vurdere hvordan ansatte i skoler eller barnehager kan ha en kompetanse-fremmende, forebyggende og problemløsende rolle. Foredraget vil blant annet løfte fram følgende: - Atferdsproblemer blant barn og unge begreper prevalens og faglig innramming utagerende atferd som sosiale kompetanseproblemer - Kartlegging og risikovurdering - Tidlig identifikasjon og intervensjon barnehageperspektivet - Den inkluderende skolen og skoleomfattende tiltak tiltakspyramiden - Klasseromsperspektivet: klasseledelse og tilpasset opplæring - Elever med alvorlige atferdsproblemer familien, barnehagen og skolen - Sosial kompetanse, selvregulering og sosial ferdighetsopplæring Om foredragsholderene: Ingrid Lund er 1. amanuensis ved UiA, familieterapeut og forfatter. Hun har skrevet bøkene;«hun sitter jo bare der!» og Det stille atferdsproblemet som omhandler innagerende adferdsproblematikk og Tydelige voksne når atferd utfordrer. Terje Ogden er forskningsdirektør ved Atferdssenteret-Unirand og professor II ved Psykologisk Institutt, UiO. Ogden forsker på utvikling og implementering av familie og skolebaserte tiltak for barn og unge med alvorlige atferdsproblemer. Terje Ogden har skrevet en rekke bøker og artikler om atferdsproblemer og sosial kompetanse, men også om implementering og evaluering av forebyggende tiltak samt evidensbasert behandling av alvorlige atferdsproblemer. Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark.. Thomas Nordahl har skrevet flere bøker og artikler om ulike pedagogiske emner og er en mye brukt foredragsholder. Han er senterleder ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning og prosjektleder for flere større forskningsprosjekter.

10 OBLIGATORSIK BASISKURS: Utvikling av veiledningssamtalers kvalitet Tid: juni, kl Sted: Lærernes hus, Osterhausgate 4A, Oslo Pris: 2800 (medlem av Utdanningsforbundet) 3500 (andre) Bindende påmeldingsfrist: Kursansvarlig: Cato R. P. Bjørndal Målgruppe: Kun for medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgiving. Kurset er et obligatorisk basiskurs for de som er opptatt i ordningen etter nye vedtekter Kurset kan også inngå som ordinært spesialistkurs og som vedlikeholdsaktivitet for godkjente spesialister. OBLIGATORISK BASISKURS Kursets utgangspunkt Enhver veileder/rådgiver trenger å ha et reflektert forhold til spørsmålet om hva som kjennetegner kvalitet i egne veiledningssamtaler. Både fordi refleksjon over spørsmålet er en forutsetning for bevisst tilpasning og utvikling av egen veiledning, og for å inneha legitimitet som veileder. Kursdeltakerne inviteres derfor til refleksjon over kvalitet i veiledningssamtaler, relatert til aktuelle forelesningsbidrag. Kursets mål er at deltakerne skal: Styrke sin bevissthet om kva som kjennetegner kvalitet i veiledning. Bli kjent med noen erfaringer fra sammenhenger der veiledere har arbeidet aksjonslæringsbasert med å utvikle egen veiledning. Bli kjent med aktuell forskning og noen perspektiver som kan ha sterk relevans for å heve veiledningens kvalitet. Kursets innhold Introduksjon: Kvalitet og kvalitetsutvikling i veiledning Arbeidsallianse og metakommunikasjon som kvalitet i veiledningssamtalen Et sted å starte: 8 anbefalinger om konkrete forbedringsfokus i veiledningssamtalen Sosial posisjonering som kvalitet i veiledningssamtalen Mestringsfokus som kvalitet i veiledningssamtalen Kursets form Kurset går over to dager og veksler mellom tradisjonell forelesning, dialogbasert forelesning, samt drøftinger og øvelser i mindre grupper mv. Forberedelse Deltakerne oppfordres til rett i forkant av kurset å skrive et kort personlig notat (anslagsvis 1-2 sider): Noter ned minst ett eksempel på samtaler der du har opplevd å lykkes, samt minst ett eksempel på det motsatte. Forsøk å notere hva du tror var avgjørende for veiledningens kvalitet i eksemplene.

11 Kursansvarlig Cato R. P. Bjørndal er tilsatt som dosent ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø. Han har en doktorgrad i veiledningspedagogikk og leder i dag Forskningsgruppe i veiledning (FIVE) ved UiT. Bjørndal har lenge drevet videreutdanningstilbud i veiledningspedagogikk samt masteremner i veiledning, og veileder master- og doktorgradsstudenter innenfor veiledningstematikk. Han har publisert en rekke artikler og bøker i Norden og er gjesteforeleser ved mange nordiske læresteder. Bjørndal har igjennom 15 år arbeidet svært intensivt med veilederes utviklingsarbeid, blant annet gjennom observasjoner av veiledningssamtaler, interaksjonsanalyser og herunder aktiv bruk av videoopptak. I løpet av perioden har han videoobservert vel 500 veiledningssamtaler, innenfor svært ulike kontekster som skole, helse, annen offentlig tjenesteyting og næringsliv mv. Han besitter pr i dag antakeligvis Nordens største forskningsmateriale om veiledning og veilederes utvikling, og arbeider med flere forskningsprosjekter med fokus på veiledning. Bjørndal har selv erfaring som veileder fra flere ulike kontekster. REFLEKSJON VEILEDNING KVALITET

12 Andre relevante kurs vi også vil gjøre oppmerksom på: 12.februar, kl Kurs om forebygging av hatefulle ytringer i sosiale medier Sted: Lærernes hus, Oslo Pris: 1000 (medlem av Utdanningsforbundet), 1800 (andre), 600 (student) Bindende påmeldingsfrist: Utdanningsforbundet invitere til et viktig seminar i Lærerens hus, om forebygging av hatefulle ytringer i sosiale medier. Det blir særlig fokus på utfordringer knyttet til hatprat i skolehverdagen. Marie Simonsen, redaktør i Dagbladet innleder om hvordan hun takler troll, netthets og sjikane. Anne Birgitte Nilsen fra Høgskolen i Oslo og Akershus har forsket på hatefulle ytringer i sosiale medier og har gitt ut boken Hatprat (2014). Hun vil bl.a. snakke om forebygging og hvor viktig det er at lærere har kunnskap om dette, slik at de kan bevisstgjøre barn og unge til kloke netthandlinger. Claudia Lenz og Zakia Akkouh fra Det Europeiske Wergelandsenteret vil lede seminaret og en workshop der deltakerne i mindre grupper kan diskutere utfordringer knyttet til hatprat i skolehverdagen. 11. mars, kl Hvordan bli en bedre leder? om å skape mening Sted: Lærernes hus, Oslo Pris: 1000 (medlem av Utdanningsforbundet), 1800 (andre) Påmeldingsfrist: Målgruppe: Styrere og skoleledere Maks antall: 25 deltakere Dette kurset vil gi deg større innsikt og økt oppmerksomhet om hvordan du som leder påvirker dine omgivelser. Som leder fungerer du som rollemodell for andre hele tiden. Hva må du være oppmerksom på? Hvordan kan du bidra til å gjøre en forskjell og få frem det beste i dine medarbeidere? På kurset vil du få presentert noen ledelsesverktøy som gjør at du som leder kan holde oppmerksomhet på noen få ting og dermed gjøre ledergjerningen enklere. Kurset baserer seg på aktiv deltakelse. Det vil veksles mellom teori, praktiske øvelser, erfaringsutveksling og refleksjon. Ditt bidrag i samspill med de andre lederne er avgjørende for at du skal få best mulig utbytte. Om kursholder Hilde Widerøe Wibe er til daglig næringspolitisk direktør i Abelia NHOs forening for kunnskap og teknologi. Hun har sammen med flere kollegaer utviklet et eget lederkurs for medlemsbedriftene som heter (G)lede. Hun har skrevet boken Å skape mening en refleksjonsbok for ledere og medarbeidere, som baserer seg på lederkursene i Abelia.

13 12. mars, kl Tilknytning i barnehagen viktigheten av trygghet for lek og læring Sted: Lærernes hus, Oslo Pris: 1000 (medlem av Utdanningsforbundet), 1800 (andre), 600 (student) Bindende påmeldingsfrist: Foredragsholder: Birthe Hagström Målgruppe: Styrere, pedagogiske ledere og barnehagelærere, og andre ansatte i barnehagen Barnehagen er en viktig del av små barns hverdag. Derfor er det viktig at personalet har kunnskaper om tilknytning, og om hvor viktig det er at barnas behov for tilknytning oppfylles på en god måte for at barna skal oppleve miljøet i barnehagen som godt og trygt. En pedagogs viktigste oppgave er å gi barna et trygt og omsorgsrikt miljø som stimulerer dem til lek og læring, og til å utforske sitt hverdagsmiljø. Dersom pedagogene eller øvrige ansatte ikke har gode nok kunnskaper om barnets tilknytningsbehov, løper de en stor risiko for å misforstå barnet i situasjoner der barnets atferd er betinget av nettopp tilknytningsbehovet. Kurset presenterer en rekke konkrete eksempler fra barnehagehverdagen, som: Hva er tilknytning? Ulike tilknytningsmønstre og hvordan disse kan forstås i barnehagen. Barnehagehverdagen hvordan kan den organiseres og planlegges i et tilknytningsperspektiv? Når hverdagen ikke er som den pleier være, hva kan barnehagen gjøre da? Sårbare barn i barnehagehverdagen. Om foredragsholder: Birthe Hagström er barnehagelærer, spesiallærer og har doktorgrad i pedagogikk. Hun har arbeidet i barnehage, innen barnepsykiatriens spedbarns- og småbarnsvirksomhet, og nå er hun forsker og utviklingsleder av et prosjekt med temaet samarbeid. Doktorgradsavhandlingen hennes har tittelen «Kompletterande anknytningsperson på förskola», og sammen med Malin Broberg og Anders Broberg har hun skrevet boken «Anknytning i förskolan vikten av trygghet för lek och lärande». I hele sitt yrkesaktive liv har hun samarbeidet med barnehagen, og hun er en flittig benyttet foreleser ved utdanningsinstitusjoner, for kommuneansatte i barneomsorgen, og for politikere. 23. mars, kl Tilpasset opplæring i grunnskolen hvordan gjør vi det? Sted: Lærernes hus, Oslo Pris: 1000 (medlem av Utdanningsforbundet), 1800 (andre), 600 (student) Bindende påmeldingsfrist: Foredragsholdere: Hilde Larsen Damsgaard og Cecilie Isaksen Eftedal Målgruppe: Skoleledere og lærere i grunnskolen Tilpasset opplæring er et viktig prinsipp og en uttalt intensjon i skolen. Men hva innebærer det i praksis å tilpasse opplæringen? Hvordan kan man som lærer realisere intensjonen i en klasse med mange elever med ulike behov? Kurset er basert på den nylig utgitte boken men hvordan gjør vi det? Tilpasset opplæring i grunnskolen (Se mer utfyllende omtale på neste side.)

14 24. mars, kl Tilpasset opplæring i videregående skole hvordan gjør vi det? Sted: Lærernes hus, Oslo Pris: 1000 (medlem av Utdanningsforbundet), 1800 (andre), 600 (student) Bindende påmeldingsfrist: Foredragsholdere: Hilde Larsen Damsgaard og Cecilie Isaksen Eftedal Målgruppe: Skoleledere og lærere i videregående skole Tilpasset opplæring er et viktig prinsipp og en uttalt intensjon i skolen. Men hva innebærer det i praksis å tilpasse opplæringen? Hvordan kan man som lærer realisere intensjonen i en klasse med mange elever med ulike behov? I en skole som skal inkludere alle elever, er tilpasning av opplæringen av stor betydning både for elevenes læringsutbytte og for deres opplevelse av mening og mestring i skolehverdagen. Samtidig opplever lærere ofte at det kan være vanskelig å få til å tilpasse opplæringen slik de ønsker. I dette kurset er vi opptatt av å diskutere utfordringene knyttet til å realisere tilpasset opplæring, men samtidig beskrive noen av de mulighetene som finnes til tross for begrensede rammer. Mulighetene presenteres gjennom praktiske eksempler og ulike metodiske tilnærminger. Kurset har følgende innhold: Hva er tilpasset opplæring? Hvilke utfordringer er knyttet til tilpasset opplæring i praksis og hvordan kan disse utfordringene forstås? Hvordan kan vi tilpasse opplæringen i skolehverdagen? Den profesjonelle lærer og tilpasset opplæring Metodiske tilnærminger Tilpasset opplæring og vurdering Kurset er basert på den nylig utgitte boken men hvordan gjør vi det? Tilpasset opplæring i videregående skole. Om kursholderne Hilde Larsen Damsgaard er dosent på Høgskolen i Telemark der hun leder et masterstudium og jobber med både forskning, undervisning og veiledning. Hun har også jobbet med skoleutviklingsprosjekter og som lærer og mellomleder i grunnskolen. Tidligere har hun blant annet gitt ut bøkene. Med åpne øyne - observasjon og tiltak i skolens arbeid med problematferd, Når hver time teller muligheter og utfordringer i en profesjonell skole og Den profesjonelle lærer. Cecilie Isaksen Eftedal jobber med FYR-prosjektet som er en nasjonal satsing for å få flere elever til å fullføre og bestå videregående skole. Hun er også involvert i et prosjekt i regi av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) som handler om å dele læringsressurser på nett. Tidligere har hun jobbet med utvikling av læremidler og som lærer i grunnskolen og videregående skole.

15 9. april, kl Klasseledelse Sted: Grand Terminus Hotel, Bergen Pris: 1000 (medlem av Utdanningsforbundet), 1800 (andre), 600 (student) Bindende påmeldingsfrist: Foredragsholder: Terje Ogden Fra å være et snevert perspektiv på disiplin eller bråk og forstyrrelser i timen er klasse-ledelse kunnskap om undervisning som er problemforebyggende, inkluderende og sosialt utviklende. Mens undervisning fokuserer på hva har klasseledelse fokus på hvordan og på klassen som sosialt og faglig læringsfellesskap. Å lede undervisnings- og læringsaktiviteter i klassen er antagelig den største utfordringen for lærere i dagens skole, og kompetanse i klasseledelse handler ofte om å finne et godt balansepunkt mellom frihet og kontroll eller mellom humor og alvor. Om foredragsholder: Dr philos. Terje Ogden er forskningsdirektør ved atferdssenteret Unirand og professor II ved Psykologisk institutt. Han har skrevet en rekke lærebøker og forskningsartikler, blant annet boken Klasseledelse Praksis, teori og forskning og forsket på alvorlige atferdsproblemer blant barn og unge. 21. mai Sårbare barn i barnehagen Sted: Lærernes hus, Oslo Pris: 1000 (medlem av Utdanningsforbundet), 1800 (andre), 600 (student) Hvordan takler du som styrer og barmehagelærer mistanke om omsorgsvikt og overgrep mot et barn i din barnehage? Det å arbeide med saker som opprører oss følelsesmessig, er vanskelig. At vi kjenner de berørte, gjør det enda verre - dette fordi det utfordrer oss profesjonelt, etisk, medmenneskelig - og personlig. Utdanningsforbundet inviterer til et profesjonelt, etisk og personlig møte mellom prof. emerita Kari Killén, språkviter Maja Michelsen og førskolelærer Lene Chatrin Hansen. Kursholderne vil ta opp temaer som tilknytning og samspill, omsorgssvikt, vold og overgrep mot barn. Med dette kurset ønsker vi å fokuserer på viktigheten av kompetanse og kunnskap i et felt det kan være vanskelig å håndtere. Følg med på

16 Postboks 9191 Grønland, 0134 OSLO Telefon

Kurstilbud våren 2014. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud våren 2014. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud våren 2014 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

Kurstilbud høsten 2014. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud høsten 2014. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud høsten 2014 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Høstens program Dette er høstens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

Kurstilbud våren 2016. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud våren 2016. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Foto: Ingram Kurstilbud våren 2016 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Kurstilbud høsten 2013. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud høsten 2013. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud høsten 2013 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no MELD DEG INN i SPESIALISERINGS- ORDNINGEN! ETTERUTDANNING

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune Kompetanseplan 2015 For kommunale og private barnehager i Ski kommune «Barn og elever skal ha et godt læringsmiljø, som bidrar til at de får realisert sitt potensial for læring og utvikling og tilegner

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

En forskningsbasert modell

En forskningsbasert modell En forskningsbasert modell LP modellen bygger på forskning om: hva som kan forklare uro og disiplinproblemer i skolen elevers sosial og skolefaglige ut bytte i skolen hva som kjennetegner gode skoler den

Detaljer

5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: 750 75770 mail: rkkyh@rkkyh.no www.studiesenteryh.no

5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: 750 75770 mail: rkkyh@rkkyh.no www.studiesenteryh.no 5. OKTOBER 1. Kurs: Tilbakemelding som støtte for læring Sted: Storsalen Kulturbadet Målgruppe: Skolene som deltar i prosjektet Vurdering for læring Alstahaug, Leirfjord og Lurøy. NB! Leirfjord har eget

Detaljer

Kurstilbud høsten 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud høsten 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud høsten 2015 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Høstens program Dette er høstens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3 ASSIST Bakgrunn ASSIST-kurset er basert på Sagenemodellen (KNB), som var en modell for intern opplæring som ble utviklet og implementert i Bydel Sagene i Oslo. Evalueringer av KNB indikerer at dette er

Detaljer

LP-modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse

LP-modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse Av: Dr. polit. Thomas Nordahl, forsker, Høgskolen i Hedmark http://www.eldhusetfagforum.no/lp-modellen/index.htm Senere tids forskning viser at elevenes

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Forskning i samarbeid med skole og barnehage. Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen

Forskning i samarbeid med skole og barnehage. Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen Forskning i samarbeid med skole og barnehage Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen Forskning i samarbeid med skole og barnehage 1.Hvorfor drive med forskning knyttet til praksisfeltet?

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

De yngste barna i barnehagen

De yngste barna i barnehagen Fagdag for førskolelærere De yngste barna i barnehagen 2. og 3. februar 2012 Trondheim Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommuneadministrasjoner Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH)

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogiskpsykologisk

Vedtekter for Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogiskpsykologisk 1 Vedtekter for Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogiskpsykologisk rådgivning Vedtatt av AU 23.04.2015 1. Formål Formålet med spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving er å

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m)

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) CV Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) UTDANNING 1979 Examen Philosophicum 1980-83 Allmennlærerutdanning,

Detaljer

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng Studieplan Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1 NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå OMFANG: 7,5 studiepoeng BAKGRUNN Veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere er et av tiltakene

Detaljer

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops.

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops. RELASJON, RESSURSER OG ROBUSTHET Det er de samme tingene som driver oss om vi jobber med barn, unge eller voksne. Alene, i grupper eller i systemer. Vi fremmer de gode mellommenneskelige relasjonene og

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Velkommen til nye veilederkurs i Være Sammen

Velkommen til nye veilederkurs i Være Sammen Veilederkurs Velkommen til nye veilederkurs i Være Sammen Høsten 2015 og vinter 2016 inviterer vi til to kurs, i Bergen og på Osterøy Veilederkurs i Bergen 16. og 17. november 2015 og 1. og 2. februar

Detaljer

Kvalitet i barnehagen. Professor Thomas Nordahl 08.11.13

Kvalitet i barnehagen. Professor Thomas Nordahl 08.11.13 Kvalitet i barnehagen Professor Thomas Nordahl 08.11.13 Innhold Barnehagen i samfunnet Kjennetegn ved et godt dannings- og læringsmiljø Presentasjon og drøfting av resultater fra en kartleggingsundersøkelse

Detaljer

Paradokser i tilpasset opplæring. Thomas Nordahl 26.10.09

Paradokser i tilpasset opplæring. Thomas Nordahl 26.10.09 Paradokser i tilpasset opplæring Thomas Nordahl 26.10.09 FoU-prosjektet - tilpasset opplæring og pedagogisk praksis Hensikten har vært å utvikle ny forskningsbasert kunnskap om forholdet mellom den pedagogiske

Detaljer

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13 Eleven som aktør Thomas Nordahl 03.05.13 Innhold Forståelse av barn og unge som handlende, meningsdannende og lærende aktører i eget liv Fire avgjørende spørsmål om engasjement og medvirkning Konsekvenser

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver Kurskatalog 1 Innhold 2 Tjenester vi tilbyr 3 Administrative kurs 4 Grunnleggende pedagogisk bruk 5 Pedagogisk superbruker 6 Planlegging og vurdering 7 Vurdering i itslearning 8 Småtrinnet 9 Skoleledelse

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE

2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene 2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Kompetanse for fremtidens barnehage Innledning Basert på Kunnskapsdepartementets dokument Kompetanse

Detaljer

Kollektiv kompetanseutvikling i videregående pplæring. Thomas Nordahl 19.08.15

Kollektiv kompetanseutvikling i videregående pplæring. Thomas Nordahl 19.08.15 Kollektiv kompetanseutvikling i videregående pplæring Thomas Nordahl 19.08.15 Utfordringer i videregående opplæring handler ikke om organisering eller insentiver, men primært om kompetanse hos lærere og

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014 84 studietilbud utlyst 10 tilbud hadde «oversøking» (over 35 godkjente søkere) 24 tilbud hadde over 20 godkjente søkere

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

19.11.2015 15/00820-17. fra spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgivning

19.11.2015 15/00820-17. fra spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgivning Vår dato: Referanse: 19.11.2015 15/00820-17 Årsmelding 2014 fra spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgivning I Styret Styret for spesialistutdanningen ble oppnevnt i AU i Utdanningsforbundet

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanseplan for Sandefjordsbarnehagene Kommunale og private barnehager 2015-2020 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5

Detaljer

Kurstilbud fra PPt for videregående opplæring Høsten 2011/våren 2012

Kurstilbud fra PPt for videregående opplæring Høsten 2011/våren 2012 Kurstilbud fra PPt for videregående opplæring Høsten 2011/våren 2012 vi håper noe av de e faller i smak hos dere. vi ønsker å være en ppt som tilbyr kompetanseheving utover den vanlige dri en, og ser

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Den gode skole. Thomas Nordahl 17.10.14

Den gode skole. Thomas Nordahl 17.10.14 Den gode skole Thomas Nordahl 17.10.14 Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) Videregående opplæring har aldri tidligere vært så avgjørende for ungdoms framtid som i dag. Skolelederes og læreres

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Trygge voksne gir bedre oppvekst: foreldreveiledning i kommunene - International Child Development Programme

Trygge voksne gir bedre oppvekst: foreldreveiledning i kommunene - International Child Development Programme Trygge voksne gir bedre oppvekst: foreldreveiledning i kommunene - International Child Development Programme v/ seniorrådgiver Grete Flakk Side 1 Gjøvik 05.11.14 Utfordringer i foreldrerollen foreldre

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Lillegården kompetansesenter Bergsbygdaveien 8 3949 Porsgrunn www.lp-modellen.no

Lillegården kompetansesenter Bergsbygdaveien 8 3949 Porsgrunn www.lp-modellen.no Forutsetninger for deltagelse: Arbeidet organiseres og følger retningslinjene slik det er beskrevet i avtalen med Lillegården kompetansesenter i minimum to år Det legges praktisk til rette for lokal skolering

Detaljer

1. Innledning Språkutvikling og språkvansker Tilpasset opplæring for barn og unge med særskilte behov.

1. Innledning Språkutvikling og språkvansker Tilpasset opplæring for barn og unge med særskilte behov. Gjennomføringsplan for de faglige prioriteringene ved Institutt for spesialpedagogikk 2009 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Gjennomføring og oppfølging av de faglige prioriteringene ved ISP... 5 2.1 Instituttets

Detaljer

Regning som grunnleggende ferdighet, Akershus Fylkeskommune

Regning som grunnleggende ferdighet, Akershus Fylkeskommune Regning som grunnleggende ferdighet, Akershus Fylkeskommune Program for etterutdanningskurs innen Ny GIV 12. og 13. september 2011, Sandvika vgs kl. 9.00-15.30 Til deltakerne: Saks, limstift, terninger

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg «Verden er min mulighet - prepared for the world» Sammen skaper vi utfordrende digitale og teknologiske læringsmiljøer med plass til fellesskap, fornyelse

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Innhold. Kapittel 4 Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap... 53 Innledning... 54 Kjennetegn ved profesjonelle læringsfellesskap...

Innhold. Kapittel 4 Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap... 53 Innledning... 54 Kjennetegn ved profesjonelle læringsfellesskap... Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Innledning... 13 Hvorfor et undersøkende blikk på skolens praksis?... 14 Formål og problemstillinger... 14 Målgrupper... 15 Bokas teoriramme og forskningsperspektiv... 16

Detaljer

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015 Opplæring av ungdom med kort botid Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud - Et samarbeidsprosjekt mellom fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune,

Detaljer

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder 2. FAGPLAN PEDAGOGIKK Emnets navn: Pedagogikk Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Innledning: Denne emnebeskrivelsen omfatter 30 studiepoeng pedagogikk på praktisk-pedagogisk

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

Velkommen til Veilederkurs i Være Sammen

Velkommen til Veilederkurs i Være Sammen Veilederkurs Velkommen til Veilederkurs i Være Sammen Hotell Norge, Dronningens gate 5, Kristiansand. Kursdager 7. og 8.september, 26. og 27.oktober 2015 KURSPRIS 6000 kroner pr deltaker DAGPAKKE 280kroner

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Forebygging i pedagogiske institusjoner og samarbeid med foreldre. Thomas Nordahl 11.02.14

Forebygging i pedagogiske institusjoner og samarbeid med foreldre. Thomas Nordahl 11.02.14 Forebygging i pedagogiske institusjoner og samarbeid med foreldre Thomas Nordahl 11.02.14 Innhold Utfordringer og forskningsbasert kunnskap i skolen Resultater fra en kartleggingsundersøkelse i barnehagen

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Ta tak i arbeidet mot mobbing!

Ta tak i arbeidet mot mobbing! Ta tak i arbeidet mot mobbing! Utdanningsforbundet mot mobbing i barnehage og skole Trygghet åpenhet respekt tillit medbestemmelse Økt trivsel og ansvarsfølelse reduserer faren for konflikter og mobbing

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan. Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom

Studieplan. Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom Høgskolen i Harstad 2008/2009 Studieplan for Spes. ped. AD/HD, Tourette og Asperger Studieplan Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom 10 studiepoeng Høgskolen i Harstad Godkjent av studieutvalget

Detaljer

Matematikk. 5.- 7.trinn. 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no Skoleverket

Matematikk. 5.- 7.trinn. 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no Skoleverket Mobil Matematikk 5.- 7.trinn 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no Skoleverket Her er matematikk dreiefaget for tverrfaglig tilnærming i skolens helhelige

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12. Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.mars 2013 Hamar kommune Opplæring og oppvekst Leder: Grunnskolesjef Anne-Grete

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Kurstilbud høsten 2012. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud høsten 2012. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud høsten 2012 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no MELD DEG INN i SPESIALISERINGS- ORDNINGEN! ETTERUTDANNING

Detaljer

Veiledning til mottaksansatte med fokus på returarbeid.

Veiledning til mottaksansatte med fokus på returarbeid. «Å arbeide med mennesker som søker og ønsker opphold, men mottar avslag - det er som å jobbe i en umulig labyrint, alle veier ser stengt ut.» Veiledning til mottaksansatte med fokus på returarbeid. Målgruppe;

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Presentasjon: Erik Nordgreen Lillegården kompetansesenter.

Presentasjon: Erik Nordgreen Lillegården kompetansesenter. Presentasjon: Erik Nordgreen Lillegården kompetansesenter. 1 EN OVERSIKT: Fra forskning til praksis. Innhold: Hva er LP-modellen? Hva sier forskning om læring, læringsmiljø og problematferd? Det teoretiske

Detaljer

Innføring i spesialpedagogikk

Innføring i spesialpedagogikk Page 1 of 9 Innføring i spesialpedagogikk Studieprogramkode SPESPED Offisielt studieprogramnavn Innføring i spesialpedagogikk Nivå/grad Studieprogrammets varighet (antall år) 1,00 Antall studiepoeng 60

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Regionplan Agder 2020 Arly Hauge fylkesutdanningssjef folkestyre kompetanse - samarbeid Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom

Detaljer

Høringsuttalelse til rapporten Utdanning og forskning i spesialpedagogikk veien videre

Høringsuttalelse til rapporten Utdanning og forskning i spesialpedagogikk veien videre Byrådssak 1390 /14 Høringsuttalelse til rapporten Utdanning og forskning i spesialpedagogikk veien videre LIGA ESARK-03-201300286-125 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet har den 08.07.2014 sendt

Detaljer

Innhold. introduksjon... 11. del 1 lærersamarbeid og tilpasset opplæring... 21. kapittel 1 grunnleggende prinsipper for framtidas skole...

Innhold. introduksjon... 11. del 1 lærersamarbeid og tilpasset opplæring... 21. kapittel 1 grunnleggende prinsipper for framtidas skole... Forord Som det går fram av introduksjonen, er denne boka i noen grad basert på tidligere tekster jeg har skrevet om utvikling av skolen fra 1980-årene og fram til i dag. Samtidig er det med nytt innhold

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

LP-modellen. En strategi for å utvikle gode læringsmiljø i skoler med hensiktsmessige betingelser for både skolefaglig og sosial læring hos elevene

LP-modellen. En strategi for å utvikle gode læringsmiljø i skoler med hensiktsmessige betingelser for både skolefaglig og sosial læring hos elevene LP-modellen En strategi for å utvikle gode læringsmiljø i skoler med hensiktsmessige betingelser for både skolefaglig og sosial læring hos elevene Ann Margareth Aasen, Høgskolelektor Problemstillinger

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer

Klasseledelse. Professor Thomas Nordahl, Hamar 22.04.08

Klasseledelse. Professor Thomas Nordahl, Hamar 22.04.08 Klasseledelse Professor Thomas Nordahl, Hamar 22.04.08 Forståelse av klasse- og gruppeledelse Klasse- og gruppeledelse er lærerens evne til å skape et positivt klima, etablere arbeidsro og motivere til

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen www.utdanningsforbundet.no Innhold 1. Forord...s. 3 2. Utdanningsforbundet mener...s. 4 3. Målet med debatten...s.

Detaljer

Informasjon fra Helsedirektoratet. seniorrådgiver Heidi Fadum

Informasjon fra Helsedirektoratet. seniorrådgiver Heidi Fadum Informasjon fra Helsedirektoratet seniorrådgiver Heidi Fadum Trondheim, 12. november 2013 Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet i skoler og barnehager jan 2014 Høgskolen i Bergen blir vertskap

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer