FYSISK AKTIVITET OG KOSTHOLD DRAMMEN BARNEHAGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYSISK AKTIVITET OG KOSTHOLD DRAMMEN BARNEHAGER"

Transkript

1 FYSISK AKTIVITET OG KOSTHOLD I DRAMMEN BARNEHAGER 2009

2 Fysisk aktivitet og kosthold Innledning. Drammen Barnehager Kommunalt Foretak (DBKF) ønsket i 2009 å starte et prosjekt som omhandlet barns fysiske aktivitet og kosthold. Prosjektet inkluderer alle 25 barnehagene. Dvs barn og 414 ansatte. Dette temaet er ikke nytt for barnehagene. De har i sitt daglige arbeid hatt fokus på både fysisk aktivitet og kosthold men i 2009 skal dette forsterkes. Bakgrunn for prosjektet. DBKF har utarbeidet en Felles Faglige Plattform som er tilpasset Lov om barnehager og Rammeplanen. Barnehagene må jobbe med miljørettet helsevern hvor fysisk aktivitet og kosthold er omtalt. Vi har også en visjon Vi vil gjøre hver dag verdifull med seks kjerneverdier som ligger som et grunnlag for alt vi ønsker å gjennomføre i barnehagene. Drammen kommune har videreført kommunedelplan med prosjektet Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv med føringer til Barnehagene er representert i arbeidsgruppe med en styrer. Vi jobber for at barn og foreldre skal oppleve en sammenheng med barnehagenes arbeid og kommunens satsinger ble alle barnehagene miljøsertifisert. I vårt prosjekt vil vi inkludere bransjekravene for miljøsertifiseringen med tiltakene i prosjektet fysisk aktivitet og kosthold. Barnehagene skal bla ha internkontroll for mat og hygiene, alle ansatte og barn skal bruke matbokser, minst en utedag i uken knyttet til kunnskap om natur og/eller fysiske aktiviteter på grøntarealer, adoptere 100 meterskog og utnytte opplevelsesmuligheter i nærmiljøet. DBKF gjennomfører årlige brukerundersøkelser. Der blir foreldre bla spurt om hvor fornøyd de er med mattilbudet (sunn mat, riktig kosthold) og barnehagens inne- og uteområder (med hensyn til barns utvikling lek og læring og støy/renhold eller annet). Fra en score fra 1 til 6 hvor 6 er det beste scorer vi 4.5 på mattilbud og 4.3 på inne-og uteområder. Vi har forbedringspotensiale her og tror at gjennom prosjektet kan vi oppnå høyere score. Organisering av prosjektet. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber frem organisering og tiltak for prosjektet. Arbeidsgruppa består av: Anne Høyer (DELTA), Cecilie Braar, styrer Nordbylunden, Elisabeth Mogensen Ravn, styrer Bacheparken, Margreta Finne, styrer Svensedammen, Ruth Andersen-Moi, styrere Dalegårdsveien og leder av arbeidsgruppa Anne Gjemmestad Nilsen, driftsleder. Side 2 av 8

3 Fysisk aktivitet og kosthold Informasjon: Styrer informeres om prosjektplanen styrermøte Styrer informerer sine ansatte etter styremøte og før påsken Arbeidsgruppas medlemmer diskuterer innholdet i prosjektet med lederteamene regelmessig Styret informeres om prosjektet våren Nettsiden til Drammen Barnehager Informasjonsbrosjyre til alle foreldre og ansatte Fysioterapeuttjenesten får referatene fra arbeidsgruppens møter. Kompetanse: Kurs fra Helsejokerne i uke 17 for alle ansatte. Kurs fra Opplysningskontoret for meieriprodukter i september og oktober i den enkelte barnehage, for alle ansatte og foreldre. Personalmøter internt fra påsken til sommerferien. To aktivitetskvelder (tilrettelegging for inne - og ute aktiviteter) for 2. ansatte pr barnehage - september/oktober og i uke 46 Deltagelse på kurs via Buskerud Fylkeskommune Fiskesprell 2 ansatte pr. barnehage 4. og 5. Juni Kompetanseheving på fysisk tilrettelegging for barn med særskilte behov i samarbeid med Helsetjenesten i Drammen kommune. Barnehagene arrangerer i tillegg egne kurs, ved behov. Praktisk gjennomføring: Tilrettelegging i barnehagene skjer fra påsken til sommerferien. Dette vil variere for den enkelte barnehage. Praktisk gjennomføring i det daglige arbeidet fra påsken og ut Dette vil variere for den enkelte barnehage. Alle barnehagene har implementert retningslinjer, tiltak m. m i Retningslinjer: Måltider Gjøre seg kjent med retningslinjer for mat og måltider i barnehagen, utgitt av sosial og helsedirektoratet. Jevnlig tema i den enkelte barnehage (for eks egne detaljerte femiaplaner, diskusjoner, evalueringer med mer) Jobbe for at barnehagene tilbyr 4 til 5 måltider i uken, hvorav ett bør være varmt. Kaldt: Måltidene bør bestå av grove brødvarer, variert pålegg, frukt eller grønnsaker og melk eller vann. Varmt: Måltidene bør bestå av poteter/ris/pasta, kjøtt eller fisk og grønt. Vi følger miljørettet helseverns 11 Måltid Det skal finnes egnede muligheter for bespising som ivaretar måltidets sosiale funksjoner. Virksomheten skal i nødvendig utstrekning ha tilfredsstillende muligheter for lagring, tilberedning og servering av mat i samsvar med næringsmiddellovgivningen. Sentrale krav i denne forbindelsen vil være at virksomheten har god nok Side 3 av 8

4 Fysisk aktivitet og kosthold kjølekapasitet, renholdsrutiner og håndvaskmuligheter. Den enkelte barnehage lager risikovurderinger. FAU/SU jevnlige diskusjoner om; hva matpakka skal inneholde og bursdagsfeiring. Retningslinjer: Fysisk aktivitet Gjøre seg kjent med Rammeplanens innhold som omhandler fysisk aktivitet og miljø samt temaheftet om natur og miljø, utgitt av Kunnsskapsdepertementet. Jevnlig tema i den enkelte barnehage (for eks egne detaljerte femiaplaner, diskusjoner, evalueringer med mer) Alle barnehagene skal være ute i all slags vær og ha minst en turdag i uka (Miljøfyrtårn). Inne aktivitet: Alle barnehagene legger til rette for tilpasset fysisk aktivitet (innredning og rom, voksen deltagelse læringsmiljøet ) Ute aktivitet:alle barnehagene legger til rette for allsidig og utfordrende aktiviteter (utelekeplassen, nærmiljøet og naturområder, voksen deltagelse læringsmiljøet ) FAU/SU jevnlige diskusjoner om; forutsetninger for positive opplevelser inne og ute (klær/utstyr og voksen deltagelse) Målgrupper og mål med prosjektet. 1. Barna: Bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskap når det gjelder fysisk aktivitet og kosthold (Rammeplanen) 2. Foreldre: Gi informasjon og kunnskap om fysisk aktivitet og kosthold. 3. Ansatte: Organisere hverdagen slik at det finnes en gjennomtenkt veksling mellom perioder med ro, aktivitet og måltider, og bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskap når det gjelder kost og aktivitet (Rammeplanen) Innhold/aktiviteter 1. Barna se femiaplan vedlegg1 2. Foreldre se femiaplan vedlegg 2 3. Ansatte se femiaplan vedlegg 3 Evaluering (inkluderer barn, foreldre og ansatte Arbeidsgruppa: 26.februar, 2. april, oktober, desember. Den enkelte barnehage: innen 1.juni og innen 1.desember Styrergruppa: 13.mai Lederteamet: før 13.mai Administrasjonene i DBKF: etter 1. juni Organisasjonene: 17.juni Foreldre: brukerundersøkelse 09 Barnesamtaler: høsten Evalueringsskjema utarbeides av arbeidsgruppa og sendes barnehagene. Side 4 av 8

5 Fysisk aktivitet og kosthold Økonomi. Hver barnehage tilføres fra kr til kr i 2009 ( avhengig av antall ansatte) Det kan brukes til å betale ansatte overtid for kveldskurs, vikarer hvis dagskurs, innkjøp av inventar eller annet som er nødvendig for gjennomføring o. l Felles midler til kompetanseheving foreldre og ansatte, kursholdere, leie av lokaler med mer. Høring Alle barnehagene har fått prosjektbeskrivelse med mål og innhold til uttalelse i egen barnehage. 20 barnehager har svart på høringen. Tilbakemeldingene var positive og hovedtrekkene var: - god forankring bla gjennom rammeplanen, miljørettet helsevern og miljøfyrtårnarbeidet - femiaplanene var gjennomtenkte - retningslinjene var tydelige - bra med tilførte midler - positivt med kompetansehevings tiltak. Noen av de negative tilbakemeldingene var: - at enkelte barnehager synes det var vanskelig å gjennomføre antall smøremåltid og en varm lunsj - at vi må se litt mer retningslinjene rundt tur dager. Arbeidsgruppens uttalelser: Vi har valgt å beholde antall måltider som beskrevet i retningslinjene. Vi mener det er viktig at barnehagene jobber for å tilby 4 til 5 måltider i uken, hvorav ett bør være varmt. Lederteamene kan diskutere dette, og også spre erfaringer. Vi vil også beholde punktet alle barnehagene skal være ute i all slags vær og ha minst en turdag i uka. Det er mer forpliktende å ha det slik og alle kan til enhver tid tilpasse valg av tur på egnete dager. Det opprettes en ideebank på P-fellesprogrammer. Der vil arbeidsgruppa legge inn ideer til kost, fysiske aktiviteter, oppskrifter o.l. Det samme kan den enkelte barnehage gjøre. Tannhelse vil ikke vi innføre i dette prosjektet. Den enkelte barnehage kan innføre det hvis ønskelig. Da kan tannhelsetjenesten kontaktes. Sunn kost er god tannhelse. Noen få endringer i femiaplanene. Drammen Anne Gjemmestad Nilsen Driftsleder Leder av arbeidsgruppa. Side 5 av 8

6 MÅL Barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskap når det gjelder fysisk aktivitet og kosthold (Rammeplanen) FORUTSETNINGER Praktiske: Organisering av dagen. Tid. Planer. Rom. Tilstrekkelig personale. Alle inkluderes. Riktig utstyr. Menneskelige: Kunnskap. Holdninger. Ferdigheter. Iver, interesse og glød. Samfunnsmessige: Fokus på barns fysiske aktiviteter og kosthold. Tidlig kunnskap om betydningen av gode vaner og sunt kosthold, og samfunnsdebatten om innaktivitet i samfunnet. BARN Fysisk aktivitet og kosthold EVALUERING 1. Før, underveis og etter 2. Brukerundersøkelse 3. Ukentlige tilbakemeldinger i samling 4. Barnemøter og forslagskasse 5. Barneintervju INNHOLD (Hva arbeides det med) Fysisk aktivitet: 1. Økt fokus på fysiske aktivitet i alle 25 barnehager 2. Tilrettelagt fysisk miljø. 3. Kunnskap om hva som er bra for kroppen. 4. Barns delaktighet og medvirkning. Kosthold: 1.Økt fokus på kosthold i alle 25 barnehager 2. Sunn og allsidig kost 3. Kunnskap om hva som er bra kosthold 4. Barns delaktighet og medvirkning. Styrke barns selvfølelse ARBEIDSMÅTER (hvordan arbeides det) 1. Temaarbeid på alle avdelinger. 2. Øke mengden av fysisk aktivitet 3. Ute i all slags vær 4. Minst en turdag pr. uke 5. Adoptere 100 meterskog 6. Allsidige fysiske aktiviteter 7.Barn deltar i matbestilling, innkjøp, tilberedning ol 8. Sunnere måltider 9. Måltidene er et hyggelig samlingspunkt 10. Alle bruker matbokser Side 6 av 7

7 MÅL Gi informasjon og kunnskap om fysisk aktivitet og kosthold. INNHOLD (Hva arbeides det med) Informasjon Kunnskap Holdninger FORUTSETNINGER Praktiske: Ansatte legger til rette for god informasjon og kunnskap. Hensiktsmessig informasjon til foreldrene. Interesserte foreldre. Barna har riktig utstyr. Menneskelige: Gode foredragsholdere. Motiverte og kunnskapsrikt personale. Inkludere alle brukere. Samfunnsmessige: Forankring i SU og FAU. Rammeplan og lovverk. Årsplan. FORELDRE Fysisk aktivitet og kosthold EVALUERING Før, underveis og etter Brukerundersøkelser Tilbakemeldinger i foreldresamtaler Innspill og tilbakemeldinger til SU og FAU ARBEIDSMÅTER (hvordan arbeides det) Informasjon ved levering og henting Informasjonsbrosjyrer og henvisninger til nettsiden Individuell tilrettelegging i samarbeid med personalet Dokumentasjon om barnas aktivitet slik at foreldre kan holde seg orientert og oppdatert SU og FAU Foreldremøter Foreldresamtaler Kurs Gi oppskrifter på mat fra ulike kulturer Side 7 av 8

8 MÅL Organisere hverdagen slik at det finnes en gjennomtenkt veksling mellom perioder med ro, aktivitet og måltider, og bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskap når det gjelder kost og aktivitet (Rammeplanen) FORUTSETNINGER Praktiske: Praktisk tilrettelegging i barnehagen, Kurs, Økonomi, Organisering og innarbeidelse av eventuelle endrede rutiner, Legge til rette for positiv omtale av prosjektet Menneskelige: Iver, interesse og glød.styrer er ansvarlig for igangsetting og gjennomføring av prosjektet. Innsikt i Rammeplanen og Falles Faglig plattform Samfunnsmessige: 25 barnehager skal delta. Se dette prosjektet i sammenheng med miljøfyrtårnarbeidet, prosjektet Fysisk aktivitet som Drammen kommune har, Barnehage skole og samfunnsdebatten om innaktivitet blant barn/voksne. ANSATTE Fysisk aktivitet og kosthold kosthold EVALUERING Arbeidsgruppa: 5.mars, 2. april, oktober, desember Den enkelte barnehage: innen 1.juni og innen 1.desember Styrergruppa: 13.mai og november/desember Lederteamet: før 13.mai og november Administrasjonene i DBKF: etter 1. juni og etter 1.desember Organisasjonene: 17.juni og november/desember Styrebehandles INNHOLD (Hva arbeides det med) 1.Økt kunnskap gjennom kurs: kosthold, fiskesprell og fysisk aktivitet 2. Refleksjon og diskusjon hos ansatte om holdninger med mer. 3.Barnehagene planlegger etter femiamodellen - fysisk aktivitet og kosthold 4.Praktisere kunnskapen og holdningene i det daglige arbeidet. ARBEIDSMÅTER (hvordan arbeides det) 1. Informasjon gjennom styrermøter, lederteam, møter i barnehagene, nettsiden, brosjyrer med mer. 2. Diskutere prosjektets innhold og delta i prosessen. - DBKF retningslinjer og Sosial og helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Gjøres i f.eks. HMS møter, miljøgruppa, ped.leder gruppa, personalmøter, planleggingsdager 3. Distribuere informasjon til barnehagene (retningslinjer, matoppskrifter, hefter osv) 4. Kurs 5. Praktisk gjennomføring 6. Skape glede, hygge og en god atmosfære rundt måltidene og aktivitetene.. Side 8 av 8

SLUTTRAPPORT FYSISK AKTIVITET OG KOSTHOLD DRAMMEN BARNEHAGER 2009-2010

SLUTTRAPPORT FYSISK AKTIVITET OG KOSTHOLD DRAMMEN BARNEHAGER 2009-2010 SLUTTRAPPORT FYSISK AKTIVITET OG KOSTHOLD I DRAMMEN BARNEHAGER 2009-2010 Innledning. Drammen Barnehager Kommunalt Foretak (DBKF) har i 2009 gjennomført et prosjekt som omhandlet barns fysiske aktivitet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

Del 1: Velkommen!... 2 1.1 Velkommen til oss!... 2. Del 2: Plandokumenter... 3 2.1 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver...

Del 1: Velkommen!... 2 1.1 Velkommen til oss!... 2. Del 2: Plandokumenter... 3 2.1 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... ÅRSPLAN 2013-2015 Innholdsfortegnelse Del 1: Velkommen!... 2 1.1 Velkommen til oss!... 2 Del 2: Plandokumenter... 3 2.1 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 3 2.2 Pedagogisk plattform... 5

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET!

EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET! ÅRSPLAN 2013 EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET! Innholdsfortegnelse 1.0 Mål...3 1.1 Virksomhetsplan...3 1.2 Barnehagens omdømmeplattform....3 1.3 Menneskelige forutsetninger..3 1.4 Beliggenhet og nærmiljø....4

Detaljer

Barnehagens pedagogiske arbeid 2014-2015

Barnehagens pedagogiske arbeid 2014-2015 Barnehagens pedagogiske arbeid 2014-2015 Vestliveien 4, 1482 Nittedal Tlf.: 67 05 10 10 e-post: dagligleder@steinroysa.no www.steinroysa.no Innholdsfortegnelse Visjon- verdigrunnlag Utviklingsarbeid Nittedalsbarnehagene

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no Årsplan 2013 2014 Skeisbotnen barnehage Skeisleira 95 5217 Hagavik 55 70 50 10 anita@skeisbotnen.no www.piba.no Innhold Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage

Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage Jordbrekkskogen Barnehage 1 Generelle opplysninger om Jordbrekkskogen barnehage Jordbrekkskogen barnehage Jarlsbergveien

Detaljer

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 VISJON: VI GIR TANKENE VINGER OG FØTTENE RØTTER KONTAKTINFO: ADRESSE: Porsholen barnehage Porsmyrvn.35 4314 Sandnes Mail:porsholen.barnehage@sandnes.kommune.no

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Elvestrand barnehage Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Barnehagen som lærings- og danningsarena... 4 - Lokal kvalitetsplan... 5 - Lek og vennskap... 6 - Barns medvirkning... 7 -

Detaljer

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no FAKTA Åpningstid 07.00 17.00. Åpent 12 måneder i året. Holmenveien barnehage Espira ligger i Vestre Aker bydel i Oslo. Barnehagen er en hybridmodell som betyr at den er eid av Oslo kommune og driftes av

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2

SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2 SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2 Noen ord fra styrer. Ja, så var vi i starten på et nytt barnehage år. Velkommen alle sammen. Vi er alle godt rustet etter en deilig sommerferie. Nå er vi

Detaljer

BIKKJESTYKKET BARNEHAGE. Informasjons- og årsplan for 2013 2015. «Vi gjør hver dag verdifull» Drammen kommunale barnehager

BIKKJESTYKKET BARNEHAGE. Informasjons- og årsplan for 2013 2015. «Vi gjør hver dag verdifull» Drammen kommunale barnehager BIKKJESTYKKET BARNEHAGE Informasjons- og årsplan for 2013 2015 «Vi gjør hver dag verdifull» 1 Drammen kommunale barnehager VELKOMMEN TIL OSS! BIKKJESTYKKET BARNEHAGE Strømsø barnehageområde Velkommen

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE Vi har nå arbeidet i henhold til vår Miljøhandlingsplan, og tiden er nå inne for en evaluering i form av rapport. Vi kommer til å ta for oss alle

Detaljer

Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2016

Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2016 1 Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar 2. januar -Planleggingsdag, barnehagen stengt. Ny årsplan godkjennes av SU. Februar Uke 6-Vinteraktivitetsdag. 11. februar Karneval. Mars 10. mars-barnehagedagen.

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3 Tilbakeblikk på 2014 og veien videre i 2015 s. 4-5 Vår pedagogiske profil s. 6 Satsningsområder Kommunale

Detaljer

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg Barndommens land Tidens melketann Verden er ny for ditt øye folk er to-tre meter høye så de må bøye seg ned til deg - Utdrag fra et dikt av Benny Andersen 1 Velkommen til et nytt barnehage år! Grefsen

Detaljer