SAGAUTOMAT MAC 120 CNC. 1. Garanti Sikkerhetsutstyr... 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAGAUTOMAT MAC 120 CNC. 1. Garanti... 3. 2. Sikkerhetsutstyr... 4"

Transkript

1

2 Innhold 1. Garanti Sikkerhetsutstyr Transport og montering av maskinen Valg av maskinområde og fundamentplan Maskinvekt Transport av maskinen Transport av innmatingsmagasin type M Transport av underdel til innmatingsmagasin type M Transport av innmatingsmagasin type BM Transport av underdel til innmatingsmagasin type BM Transport av sagmaskin MEC 120 CNC Transport av utmatingsenhet for sagmaskin MEC 120 CNC Vatring av maskinen Montering av innmatingsmagasin Innmatingsmagasin type M og BM Innmatingsmagasin type CM Montering av utmatingsenhet Montering av standard utmatingsenhet med 2 sorteringsposisjoner Montering av belte utmatingsenhet Hydraulisk tilkobling Pneumatisk tilkobling Elektrisk tilkobling Belte innmatingsmagasin type - NNT-20ECDV Generell beskrivelse Produksjon og tekniske data Brudd og strammingsdata Brudd test kontroll av løfte beltene utført av Simec Montering av belter på innmatingsmagasin type BM Bytte av løftebelter ved innmatingsmagasin Bytte av horisontal innmatingsbelter Drift og betjening av maskinen Beskrivelse av betjeningspanel Beskrivelse av styringspanel (datamaskin) Oppstart av maskinen Ufrivilling avslutning av datamaskinen Slå av maskinen Utføre omstart av datamaskinen Programmering av maskinen Grunnleggende tastatur og mus beskrivelse Valg av språk Beskrivelse av betjeningsprogrammet "GALILEO" Beskrivelse av menysider Starte prosessering av et kutte program Feilmeldinger oversikt "F9" Feilmeldinger Lagre et program Åpne et program Avbryte et program Side : 1

3 Endre et lagret program Filbehandling Manuell modus "F10" Maskin parametere Menyside for maskin parametere Liste over maskin parametere Endre en maskin parameter Program eksempel Manuell optimalisering og programmering Manuell optimalisering Prosedyre for å endre parametere og verdier fra menyside F Prosedyre for åpne og lagre program fra menyside F Spesial stikke kjever - Innstillinger Feilsøking Feilmeldinger og alarmer Resette (nullstille) maskinen Elektronisk sagblad sikkerhetsenhet Sagblad Sliping av sagblad Tanning Skjærehastighet Standard tabeller for sagblader Sagblad type "STOCK" Sagblad type "PLUS" Sagblad type "TOP" Sagblad tann- og skjærevinkel Tabell for valg av sagblad Vedlikehold og service av maskinen Periodisk smøring av maskinen Sentral smøreenhet for hoved føringer Smøreenhet ved det pneumatiske systemet Kjølesmøre olje Smørepunkt ved materialmagasin type BM Olje sammenligningstabell Mikro-kjølesmøre system Beskrivelse av mikro-kjølesmøre systemet Beskrivelse av drift ved systemet Tabell for volum/stempel innstilling Justering ved frekvens generatoren (slag pr. minutt) Feilsøking ved pumpe av typen CMV - 15 CE Viktig informasjon Tekniske data Beskrivelse av pumpe type CMV - 15 CE Side : 2

4 1. Garanti 1. Produsenten garanterer at maskinen som er illustrert i denne bruksanvisningen er testet og funnet i orden med hensyn til å inneha korrekt funksjonalitet og sikkerhet. 2. Denne garantien er gyldig i et år eller 2000 driftstimer; elektriske motorer, verktøy og andre maskindeler som har blitt utsatt for unormal bruk eller slitasje dekkes ikke av garantien. 3. Kjøperen har rett til å kreve erstatning for en defekt del. Frakt og håndterings kostander må dekkes av kjøper. 4. Dersom det utføres modifikasjon, spesielt med hensyn til sikkerhetsutstyr og beskyttelse deksler, vil garantien bortfalle og produsent fraskriver seg et hvert orm for ansvar med hensyn til eventuelle ulykker eller skader som kan oppstå. 5. Garantien dekke ikke transport skader eller skader som er forårsaket av feil eller bruk av maskinen utenfor maskinens angitte bruksområde eller skader påført maskinen når den er ved kjøpers lokaliteter. 6. Garantien dekker ikke eventuelle produksjonstap eller tilsvarende som følge av at maskinen er ute av drift. OPPMERKSOM Denne maskinen er konstruert i samsvar med sikkerhetsforskrifter som var gjeldende når maskinen ble produsert. Alle tilleggs lov sertifisering må etter forspørsel utføres av en kvalifisert organisasjon og kjøper er selv ansvarlig for at nødvendige sertifiseringer utføres og kostnader forbundet med dette. For at en skal oppnå best resultat, anbefaler vi at instruksjoner og angivelser i bruksanvisningen nøye følges. Dersom instruksjoner og angivelser i bruksanvisningen følges nøye, vil en oppnå en problemfri drift og unngår dermed unødige driftsstanser ved korrekt betjening og bruk av maskinen. Følg også instruksjoner og angivelser vedlagt maskinen. Selv om alle instruksjoner og angivelser i bruksanvisningen følges, kan det være behov for assistanse fra vår tekniske avdeling. Det har spesial kompetanse med hensyn til å detektere unormaliteter og kan bistå med å finne frem til årsak og løsning på problem i tilfelle det skulle oppstå eventuelle garantikrav. Kopi av alle instruksjonsbøker er tilgjengelig på forespørsel. Side : 3

5 2. Sikkerhetsutstyr Maskinen er utstyrt med beskyttelsedeksler. De sørger for at maskinoperatøren ikke kommer i kontakt med maskinens bevegelige deler ved et uhell. Beskyttelsedekslene er montert fast til maskinen ved hjelp av skruer, bortsett fra front maskindøren. Beskyttelsedekslene kan enkelt fjernes fra maskinen ved å skru ut festeskruene. Front maskindøren er sikret ved hjelp av en sikkerhetsbryter, slik at maskinen stoppes som ved nødstopp funksjon dersom maskindøren åpnes når maskinen er i drift. Det er ikke tillatt å foreta noe form for modifikasjon av sikkerhetsbryter. Dersom det ved spesielle behov er behov for å sette maskinen i drift med åpen maskindør, skal dette bare utføres av autorisert personell. Det er OBLIGATORISK ved betjening av SIMEC saganlegg at operatøren benytter vernbriller. Dersom det også er påbudt ved den aktuelle bedriften å benytte vernehansker, vernesko og hjelm, skal også dette benyttes. Vær oppmerksom på avgitt støy fra maskinen ved kutte sykluser av bestemte material legeringer. For eksempel, vil maskinen ved aktiv drift avgi mer enn 85 db. Da er det påbudt å benytte hørselvern. Følg også alltid gjeldende lokale sikkerhetsforskrifter og instruksjoner. 1. Maskinen skal bare betjenes av en operatør av gangen. 2. Dersom det ved spesielle drifts tilfeller er behov for å ha to operatører ved maskinen, skal den mest erfarne være ansvarlig for drift av maskinen. 3. Det er strengt forbudt å benytte stenger, skrujern eller lignende for å betjene maskinens betjeningspanel. 4. Det er strengt forbudt å føre eller plassere andre gjenstander enn det aktuelle materialet som skal kuttes ved maskinens prosesseringsområde. 5. Ikke utfør mekaniske justeringer ved maskinen når den prosesserer ved automatisk syklus. 6. Det er ikke tillatt å holde eller på annen måte gripe materialet som prosesseres i maskinen. 7. Hold alltid maskinområdet rent og ryddig. 8. Ved slutten av vært arbeidsskift skal det utføres grundig rengjøring ved maskinen og maskinområdet, ved behov må dette utføres oftere. Det er forbudt å benytte maskinen når det utføres vedlikehold av maskiner som er plassert ved siden av eller i nærheten av maskinen ettersom maskinoperatøren kan bli uoppmerksom eller bli distrahert av den eventuelle unormale vedlikeholdsprosesseringen. Side : 4

6 Utmatingsområdet ved sagmaskiner kan ikke beskyttes fullstendig. Derfor kan det ved et uhell oppstå at operatøren kan bli truffet av materiale som mates ut av maskinen. Derfor er følgende svært viktig: Maskinen skal bare betjenes av en operatør av gangen og han/hun skal bare oppholdes seg ved de avmerkede områdene ved maskinen som tegningen nedenfor viser. Side : 5

7 3. Transport og montering av maskinen 3.1 Valg av maskinområde og fundamentplan Maskinen må plasseres i tørre driftsomgivelser som er beskyttet mot vær og vind. Maskinområdet må velges slik at transport av materiale til og fra maskinen kan utføres enkelt og sikkert uten at det maskinoperatøren utsettes for noe form for fare. Sørg for at maskinområdet er tilstrekkelig stort nok og egnet slik at nødvendig service, vedlikehold og reparasjonsarbeid kan utføres på en sikker og enkel måte. Se tegning av nødvendig maskinområde nedenfor: Når maskinen prosesserer i automatisk syklus vil maskinen avgi uunngåelig støy, derfor skal maskinområdet merkes med varselskilt om at det er påbudt å benytte hørselvern. Ved valg av maskinområde, sørg for at maskinen ikke plasseres i nærheten av sveisemaskiner eller lignende som kobles til samme strømforsyning som sagmaskinen. Slike maskiner vil kunne forårsake elektriske forstyrrelser ved maskinen. Hele maskinanlegget må plasseres på en fundamentflate av betong som er minimum 100 mm tykk, og som er dimensjonert i henhold til angitt maskinvekt inkludert materiale. Mål opp maskin plasseringen først, plasser deretter maskinens hovedkomponen (saghode), og kontroller lengdeaksene når du plasserer maskinen slik at du ikke trenger å flytte den igjen. Plasser deretter de andre komponentene som layout tegningen viser. All transport og løfting av maskinen må skje i samsvar med instruksjoner og veiledninger angitt i denne bruksanvisningen. Side : 6

8 3.2 Maskinvekt Maskinen leveres i følgende komponenter: Innmatingsmagasin BM / M Sagmaskin enhet Utmatingsenhet Maskin komponent Innmatingsmagasin type M (5 deler) uten underdel av typen 3 fot konstruksjon Underdel for innmatingsmagasin type M (3 fot konstruksjon type) Innmatingsmagasin type BM (5 deler) uten underdel av typen 5 fot konstruksjon Underdel for innmatingsmagasin type BM (5 fot konstruksjon type) Sagmaskin enhet MEC CNC CORSA 2000 Utmatingsenhet type 3 MT Vekt 800 Kg (Hver del veier minimum 150 Kg) 120 Kg (Hver del veier minimum 40 Kg) 1300 Kg (Hver del veier minimum 250 Kg) 500 Kg (Hver del veier minimum 100 Kg) 3100 Kg 500 Kg Side : 7

9 3.3 Transport av maskinen Transport av innmatingsmagasin type M For å redusere størrelse mål ved transport, leveres underdel i egen forsendelse. Monter underdelen til innmatingsenheten ved hjelp av festeskruene som er levert i lag med forsendelsen. For løfting av enheten må en benytte to løftestropper med en minimum lengde på 2.5 m, som festes som tegningen nedenfor viser. Løftestroppene må inneha tilstrekkelig løftekapasitet i forhold til maskinvekten. Maskinvekt for standard Innmatingsmagasin type M er 800 Kg. Løft Innmatingsmagasinet ved to løftepunkt, og vær forsiktig og sørg for at den er i horisontal balanse. Side : 8

10 Dersom du løfter maskinen ved hjelp av en gaffel-truck, kontroller at gaffel-trucken innehar tilstrekkelig løfte kapasitet. Plasser gaflene som tegningen nedenfor viser slik at maskinen hviler på de to løfte punktene. Minimum gaffel lengde er 1 meter. Kontroller at gaflene plasseres i lik avstand fra midten slik at enheten balanseres i horisontal retning. Side : 9

11 3.3.2 Transport av underdel til innmatingsmagasin type M Underdelen til innmatingsenhet type M leveres ferdig montert. Dersom du demonterer den, må du transportere de slik som bildet under viser ved hjelp av en løftestropp. Minimum lengde på løftestropp er 2 meter. Løftestroppen må ha en minimum løfte kapasitet på 120 kg. Side : 10

12 3.3.3 Transport av innmatingsmagasin type BM For å redusere størrelse mål ved transport, leveres underdel i egen forsendelse. Monter underdelen til innmatingsenheten ved hjelp av festeskruene som er levert i lag med forsendelsen. For løfting av enheten må en benytte to løftestropper med en minimum lengde på 2.5 m, som festes som tegningen nedenfor viser. Løftestroppene må inneha tilstrekkelig løftekapasitet i forhold til maskinvekten. Maskinvekt for standard Innmatingsmagasin type BM er 1300 Kg. Løft Innmatingsmagasinet ved to løftepunkt, og vær forsiktig og sørg for at den er i horisontal balanse. Side : 11

13 Dersom du løfter maskinen ved hjelp av en gaffel-truck, kontroller at gaffel-trucken innehar tilstrekkelig løfte kapasitet. Plasser gaflene som tegningen nedenfor viser slik at maskinen hviler på de to løfte punktene. Minimum gaffel lengde er 1.2 meter. Side : 12

14 3.3.4 Transport av underdel til innmatingsmagasin type BM Underdelen til innmatingsenhet type BM leveres ferdig montert. Dersom du demonterer den, må du transportere de slik som bildet under viser ved hjelp av en løftestropp. Minimum lengde på løftestropp er 2 meter. Løftestroppen må ha en minimum løfte kapasitet på 500 kg. Side : 13

15 3.3.5 Transport av sagmaskin MEC 120 CNC For å løfte maskinen må det benyttes 4 løftestropper med en minimum lengde 3 meter. Løftestroppene festes fast ved de fire løftepunktene. Løfte maskinen og vær forsiktig slik at den holdes horisontal. Kontroller at løftestroppene innehar til strekkelig løfte kapasitet i samsvar med maskinvekten. Standard maskin utførelse har en vekt på omlag kg. Side : 14

16 Dersom du benytter en gaffel-truck til å transportere maskinen, kontroller først at gaffel-trucken innehar tilstrekkelig løftekapasitet. Plasser gaflene med en minimum lengde på 1.35 meter under maskin rammesokkelen, slik som bildene nedenfor viser. Side : 15

17 Side : 16

18 3.3.6 Transport av utmatingsenhet for sagmaskin MEC 120 CNC For løfting og transport av utmatingsenheten, må det benyttes to løftestropper med en minimum lengde på 3 meter. Monter løftestroppene under sokkelen slik som tengingen nedenfor viser. Kontroller at løftestroppene innehar nødvendig løfte kapasitet. Løft maskinen forsiktig og sørg for at den er i horisontal balanse. Standard utførelse av utmatingsenheten har en vekt på omlag 500 Kg. Side : 17

19 3.4 Vatring av maskinen Plasser en maskinvater ved rullebord planet ved maskinen og juster maskinføttene som er montert ved maskinsokkelen for vatring av maskinen. Vi anbefaler at en justerer maskinen slik at den blir svakt skrående (omlag 0.2 %) mot utmatingsenheten. Dette for at kjølevæsken som benyttes ved kutting ikke renner mot innmatingssiden ettersom den da vil dryppe ned på gulvet hvor det da vil oppstå fare for at kjølevæsken kan renne ned i vanlig avløp. Kjølevæske skal avfallsdeponeres i henhold til gjeldende miljøforskrifter. Utfør også vatring av maskinen i sideveis retning, slik som tegningen nedenfor viser. Kontroller at maskinen er korrekt vatret, og fest den så fast til fundamentflaten ved hjelp av betongskruer M12, og foreta deretter en ny kontroll av at maskinen er korrekt vatret. Side : 18

20 3.5 Montering av innmatingsmagasin Innmatingsmagasin type M og BM Plasser innmatingsmagasinet inn mot maskinen, sett fra støyskjermen skal den plasseres slik at den er omlag 150 mm fra sentrum til innmatingsrullen, se tegning nedenfor. Bruk en fin rettesnor, og spenn opp denne langs maskinen og utfør korrekt innretting av innmatingsmagasinet i sideveis retning, slik at rullebane planet blir korrekt innrettet i forhold til maskinens kutte plan. For å forenkle denne operasjonen, roteres håndratt "B", og posisjoner sentreringsenheten for materialstavene "A" ved innmatingsmagasinet nært opptil verdien 10. Strekk ut rettesnoren langs hele saglinjen og kontroller at den er ved samme akse som kutte planet. Kontroller deretter at de to distansene "X" ved rullebane planet, de skal være lik. Etter at innmatingsmagasinet er korrekt innrettet, må en utføre vatring av innmatingsmagasinet. Sørg også for samme forsiktige helling på 0.2 % ved innmatingsmagasinet som ved sagmaskinen. Kontroller tilslutt at innmatingsmagasin rullene er ved samme høyde som rullene ved sagmaskinen. Fest fast innmatingsmagasinet til fundamentet ved hjelp av betongskruer M12 tilsvarende som ved sagmaskinen. Kontroller deretter at den er korrekt innrettet og vatret. Monter så sammen de 5 elementene som buntmagasinet består av og utfør vatring i horisontal retning, og fest fast føttene til fundamentet ved hjelp av betongskruer M12. Side : 19

21 Dersom innmatingsmagasinet er av typen M, kan installasjonen anses som utført. Dersom innmatingsmagasinet er av typen BM, må en i tillegg utføre montering av reimene som skal løfte materialstavene. Men dette utføres først etter at innmatingsmagasinet er ferdig elektrisk tilkoblet. Side : 20

22 3.5.2 Innmatingsmagasin type CM Plasser innmatingsmagasinet inn mot maskinen, sett fra støyskjermen skal den plasseres slik at den er omlag 150 mm fra sentrum til innmatingsrullen, se tegning nedenfor. Bruk en fin rettesnor langs hele rullebane planet ved hele saglinjen slik at kantene ved de fritt løpende rullene ved innmatingsmagasinet innrettes i forhold til kantene ved rullene ved sagmaskinen, se tegning nedenfor. Juster deretter de fritt løpende rullene til samme høyde som rullene ved sagmaskinen. fest fast innmatingsmagasinet til fundamentet ved hjelp av M12 skruer. Kontroller deretter at innrettingen er korrekt. Side : 21

23 Montering av front og bakside materialstøtter: Etter at innmatingsmagasinet, sagmaskinen og utmatingsenheten er vatret, må du montere materialstøttene til kjede innmateren: For å montere disse materialstøttene, fest fast skruene som er levert i lag med materialstøtte enheten som illustrert nedenfor: Når skruene er festet, justeres høyden til føttene slik at det blir korrekt i forhold til fundamentflaten. Fest føttene til fundamentflaten ved hjelp av betongskruer M12 som tidligere. Side : 22

24 3.6 Montering av utmatingsenhet Montering av standard utmatingsenhet med 2 sorteringsposisjoner Plasser utmatingsenheten inntil maskinen, og plasser en rettesnor i lengderetning slik at utmatingsplaten blir rett i forhold til platen ved utmatingsstikken. Med hensyn til vertikal innretting, kontroller at utmatingsplaten er ved samme høyde som utmatingsstikke platen. Fest utmatingsenheten til fundamentflaten ved hjelp av noen skruer, og utfør deretter kontroll av innrettingen igjen. Side : 23

25 3.6.2 Montering av belte utmatingsenhet Plasser belte utmatingsenheten inntil maskinen, og juster den slik at den blir korrekt innrettet i forhold til lengdeaksen ved maskinen. Med hensyn til vertikal innretting av belte utmatingsenheten, plasseres belte utmatingsenheten som tegningen nedenfor viser. Sørg for 5 mm klaring ved beltet slik at det ikke utsettes for urimelig slitasje. Juster høyden ved belte utmatingsenheten ved å regulere høyden på foten. Løsne justeringsskruen ved foten og juster foten i forhold til fundamentflaten. Når belte utmatingsenheten er korrekt vatret, festes enheten til fundamentflaten ved hjelp av noen skruer. Kontroller deretter på nytt at enheten er korrekt vatret. Side : 24

26 3.7 Hydraulisk tilkobling Maskinen er utstyrt med en separat hydraulikk system enhet, og derfor må det utføres tilkobling av de hydrauliske rørene til og fra maskinen. Rørene som er merket med "P" skal tilkobles "TRYKK" siden ved den hydrauliske pumpen, som også er merket "P". Rørene som er merket "T" skal kobles direkte til varmeveksleren. Side : 25

27 Hydraulikk tanken er levert uten påfylt olje fra Simec. Oljetanken har en kapasitet på 150 liter, og skal påfylles opptil maksimums nivå merket. Påfylling av hydraulikk olje må utføres igjennom returfilter påfyllingshullet. Dette sørger for at ikke eventuelle forurensinger kommer inn i hydraulikk systemet. Påfyllingen utføres igjennom påfyllingshullet ved returfilteret merket "A". For å utføre dette, må deksel "B" fjernes. Ikke fjern filteret, oljen skal fylles på igjennom filteret slik at eventuelle forurensinger ikke kommer inn i systemet. Med hensyn til olje typer og merker, vennligst se hydraulikk olje sammenligningstabell. Side : 26

28 3.8 Pneumatisk tilkobling Maskinen skal tilkobles trykkluft forsyning - tørr trykkluft foretrekkes - med et driftstrykk som ikke overstiger 8 bar, og ikke er lavere enn 6 bar. Koble til trykkluft forsyningen til kobling "A". Utfør deretter de pneumatiske tilkoblingene til innmatingsmagasinet og utmatingsenheten i samsvar med merking som er angitt ved de ulike trykkluft forsyningslinjene. Side : 27

29 3.9 Elektrisk tilkobling Når anlegget er korrekt montert til fundamentflaten, utføres den elektriske tilkoblingen. Maskinen må tilkobles elektrisk strømforsyning som er i samsvar med angitte spennings og strøm verdier. Maskinen må tilkobles strømforsyning med spenning på 400 volt, kobles til strømforsyningskabelen ved rekkeklemmen R, S og T i maskinens elektroskap. Strømforsyningskabelen må være dimensjonert i henhold til angitte strøm verdier. Dersom maskinen er tilpasset spesielle strømforsyningskrav, kontrolleres dette slik at strømforsyningen velges i samsvar med angivelser på maskinen. Maskinen må jordes korrekt, slik at det ikke oppstår noe form for forstyrrelser ved den elektriske koblingen. Når installasjon av maskinen utføres, skal hovedstrømbryter og trykkluft ventil være plassert i AV posisjon. Side : 28

30 For å utføre tilkobling av motor "B", kobles de respektive kablene korrekt i henhold til merking ved rekkeklemme koblingen ved motoren. Side : 29

31 Ved innmatingsmagasin av typen BM, utføres tilkobling av multi-fase kabelen som kommer fra baksiden av elektroskapet til elektroboksen som er montert på innmatingsmagasinet. Etter at alle tilkoblingene (trykkluft, elektrisk og hydrauisk) er utført, kan en fjerne maskin låse enhetene og deretter kan en slå på de ulike enhetene. For du slår på maskinen, kontroller at strømforsyningen som er tilkoblet rekkeklemmen ved elektroskapet er korrekt ved hjelp av et multimeter. Slå deretter på hovedstrømbryteren. SVÆRT VIKTIG! SLÅ ALDRI PÅ ELLER AV MASKINEN UTEN AT DU VENTER MINIMUM SEKUNDER. DETTE ER EN SIKKERHETSREGEL FOR Å HINDRE AT DET OPPSTÅR SKADE PÅ ELEKTRISKE MASKINDELER. Slå deretter på det hydrauliske systemet, og kontroller at pumpemotoren innehar korrekt rotasjonsretning. Pumpemotoren skal rotere med klokken når en ser på motoren fra ventilasjonsvifte siden. Dersom motoren har feil rotasjonsretning må to av fasene byttes om ved den elektriske tilkoblingen. Dersom alle motorene ved maskinen innehar korrekt rotasjonsretning (se pil), er maskinen korrekt tilkoblet den elektriske strømforsyningen. Dersom noen av motorene innehar feil rotasjonsretning, må to av strømfasene byttes om. Side : 30

32 3.10 Belte innmatingsmagasin type - NNT-20ECDV Tekniske data er angitt av belte produsent. Benytter belte for å transportere jernholdig materiale. Optimal resistens mot olje og kjemikalier Generell beskrivelse Fleksible polyester stoff, impregnert med lav friksjonskoffesient komponent, slik at maksimal slitestyrke oppnåes Produksjon og tekniske data Belt antall 3 Stoffmateriale Fleksibel Bære side Impregnert Farge Tykkelse Grønn 0.1 Drivverk side Impregnert Total tykkelse 4 mm Vekt 4.5 Kg/m2 Antistatisk Nei Maks bredde 3000 mm Maksimal temperatur som beltene innehar toleranse for ved bruk over lengre tid: C Brudd og strammingsdata Slitepunkt Maksimal stramming (anbefalt) Strekk stramming - 1% 330 da N/cm2 200 da N/cm2 25 da N/cm2 L = Belte bredde Tr = Slitepunkt Sp = Belte tykkelse Tc = Maks. anbefalt stramming S = Belte seksjoner Eksempel på beregninger: L = 60 Sp = 4 Belte seksjoner : S = L x Sp = 60 x 4 = 240 mm2 = 2.4 cm2 Brudd last : S x Tr = 2.4 x 330 = 792 da N Anbefalt last : S x Tc = 2.4 x 200 = 480 da N Side : 31

33 Brudd test kontroll av løfte beltene utført av Simec Etter utført test ved Simec, med standard driftsforhold og nye belter, konkluderer vi med at brudd ved beltene oppstår med en belastning på da N. Som en konsekvens av denne testen, sertifiserer vi at standard innmatingsmagasin med 5 belter kan løfte opptil 3 tonn materiale Montering av belter på innmatingsmagasin type BM For å montere beltene, må du demontere deksel "A" ved boksen som inneholder endebryterene for "Belter opp" og "Belter ned". Kontroller endebryterene med hensyn til eventuelle skader og eventuelle unormaliteter. Slå på maskinen, og velg manuell modus. Senk beltene ved hjelp av funksjonen "Senk belter ved innmatingsmagasin" inntil senkingen stoppes ved hjelp av endebryteren. Plasser så den frie enden av beltet under styreplaten som vist nedenfor. Merknad: Beltene må være helt utrullet. Når beltene er trekt igjennom styreplatene som vist ovenfor, strammer du til de 4 skruene ved platen inntil platen er korrekt plassert slik at beltet kan beveges med minimal kraft. Side : 32

34 Nå hever du beltet (ved hjelp av manuell kjøring med maskinen), og kontroller at beltet rulles opp korrekt uten at det oppstår noe form for vikling eller fast hekting. Juster skruen "A", som mekanisk aktiviserer endebryteren for når beltene er i opp posisjon. Til slutt, skru så fast alle boltene ved styreplatene. Side : 33

35 Velg senking av beltene ved manuell betjening av maskinen, og sørg for at du ikke lar de nye stive beltene vikle seg. En god forholdsregel er å plassere et rundt rør med en diameter på omlag 2" på beltene når de senkes. Vi anbefaler at en alltid lar det være igjen en eller to rør i innmatingsmagasinet, ettersom dette vil bidra til mindre fare for at det oppstår problem når prosessering utføres. Når beltene er senket ned inntil endebryter for nedre posisjon aktiveres, kontrollere du at alle beltene tilstrekkelig lange. Det betyr at alle beltene skal berøre rammen hele veien rundt. Dermed er montering av beltene utført. Side : 34

36 Bytte av løftebelter ved innmatingsmagasin Bruks slitasjen ved løftebeltene er avhengig av både tid og hvilken driftstype maskinen har vært benyttet til. Derfor må en bytte løftebeltene når de er utslitt, og selvfølgelig må de byttes dersom det oppstår brudd ved et eller flere løftebelter. Skru ut de to skruene "A" og fjern "belte holder" braketten. Skru også ut de fire skruene "B" som fester beltet til bakside innfestingen. Fjern det utslitte eller avslitte løftebeltet. Plasser den perforerte ende delen til det nye løftebeltet (se tegning) mellom fremtrekk "C" og rulle "belte holder" "D". Monter også tilbake "belte holder" braketten ved å tre feste skruene igjennom de tilpassede innfestingshullene i beltet og skru de deretter fast. Side : 35

37 Tre den andre enden av løftebeltet under "belte holder" braketten ved magasinet og fest den manuelt ved hjelp av de 4 skruene "B". Utfør deretter manuell mating av løfte delen til beltet og kontroller at endebryteren for når løftebeltet er i opp posisjon aktiveres ved korrekt posisjon. Tilslutt strammes så de 4 festeskruene "B" fast. Side : 36

38 Bytte av horisontal innmatingsbelter Ettersom disse beltene transporterer tung last, må de byttes ved behov. For å gjøre dette, demonteres kjedekassen "A" ved drivkjeden som overfører rotasjonskraft til aksling "B" ved de horisontale innmatingsbeltene. Side : 37

39 Skru ut de fire skruene "C" som fester giroverføringen "D", slik at du kan løsne kjede. Dermed kan kjedet fjernes fra motor akselen. Ved hvert element ved innmateren, løsnes skruene "E", og ved hjelp av en sekskantnøkkel dreies innfestingsboltene "F" ved styre valsene. Side : 38

40 Fjern beltene fra drivvalsene. Fjern skruene "G" som sørger for innfestingen av drivakselen til drivvalsene. Løft drivakselen rett oppover og utføre bytte av de utslitte beltene. Plasser deretter drivakselen tilbake til sin opprinnelige posisjon. Monter tilbake skruene "G". Monter beltene ved drivvalsene. Stram deretter beltene ved hjelp belte strammeren og lås fast posisjonen ved hjelp av festeskruene "E". Monter tilbake drivkjedet og skru på plass igjen giroverføringen. Monter tilbake kjedekassen slik at drivkjede beskyttes. Side : 39

41 4. Drift og betjening av maskinen 4.1 Beskrivelse av betjeningspanel 1 UNI OP E TOP 05 Tastaturet UniOP og TOP05 fungerer ved hjelp av en "Touch-Pad" som brukergrensesnitt mellom operatøren og maskinen. PARAMETERS: Ved denne menysiden kan vi foreta oppsett av antall stykker, tellere, og en mengde andre data som er nødvendig for å utføre automatisk syklus. WORK: Ved denne menysiden kan en angi informasjon med hensyn til sagblad, kjølesmøre type som skal benyttes, material diameter etc. MANUAL: Ved denne menysiden kan en utføre manuell kjøring av alle bevegelige maskindeler. Dette kan eksempelvis benyttes for å kontrollere at enheten utfører korrekt forflytning. INFO AUTOMATIC: Denne menysiden benyttes for å visualisere antall stykker som er ferdig kuttet, syklus drifstidene, akse posisjoner ved material innmatingen og maskinens driftstimer. RESET: Ved denne menysiden kan enforeta nullstilling av maskinen eller innmateren. 3 DATAMASKIN Galileo datamaskin programvare optimaliserer kuttene og sørger for at du for tilgang til nødvendig betjeningsfunksjoner ved manuell kjøring av maskinen. 4 ELEKTRONISK SAGBLAD OVERVÅKING Sagblad overvåking: Denne elektroniske enheten visualiserer og måler den elektriske kraften som benyttes ved sagbladmotoren (virtuelt ved hjelp av ledlamper). Når sagblad belastningen øker, vil også strømforbruket øke, og dermed vil dette vises ved at flere ledlamper lyser. Dersom enheten er innstilt korrekt, vil det stoppe maskinen fra videre prosessering dersom belastningen blir for høy. Se mer informasjon senere i bruksanvisningen. 5 STRØMFORSYNING LYS Strømforsynings indikator lys: Dette indikator lyset vil lyse når maskinen er tilført strøm fra strømforsyningen. 6 MANUELL OPERASJON Når valgbryter 14 plasseres fra automatisk til manuell, kan en utføre manuell kjøring ved de ulike maskindelene. Denne bryteren vil aktivisere litt ulike komponenter avhengig av hvor en er plassert i menyen ved OP7 styringen. 7 MANUELL REST Denne trykk bryteren benyttes når maskinen prosesserer i manuell modus. Ved å trykke på denne bryteren STOPPER og REVERSERES prosesseringen som indikeres på OP7 displayet. 8 AUT. SYKLUS PROSESSERER Når dette indikator lyset lyser, arbeider maskinen med utførelse av en automatisk syklus. Dersom maskinen stoppes, trenger en bare å trykke på "Start automatisk syklus" for å forsette videre prosessering fra det punktet hvor maskinen ble stoppet. 9 SAGBLAD HASTIGHET Potensiometer som benyttes for å justere sagblad hastighet. 10 MAN. 1 Trykk bryter som benyttes for manuelle funksjoner. Funksjonen ved denne trykk bryteren er avhengig av valgt Side : 40

42 meny ved OP7 styringen. Normalt benyttes disse to bryterne Man.1 og Man.2 til å aktivisere og reversere manuell kjøring ved de enkelte maskin komponentene. 11 MAN. 2 Trykk bryter som benyttes for manuelle funksjoner. Funksjonen ved denne trykk bryteren er avhengig av valgt meny ved OP7 styringen. Normalt benyttes disse to bryterne Man.1 og Man.2 til å aktivisere og reversere manuell kjøring ved de enkelte maskin komponentene. 12 HOMING (REFERANSE) Ved trykke på denne trykk bryteren, starter "homing" referanse kjøringsprosedyren ved lengdestopp aksen. 13 RESET (NULLSTILL) Denne blå trykk bryteren trykkes ved behov for å nullstille maskinen, som eksempel etter at NØDSTOPP har vært aktivisert eller en annen feilmelding som vises på displayet til styringen som krever at en nullstiller. 14 MAN - AUT Med denne nøkkelbryteren velger om en ønsker å prosessere i manuell eller automatisk modus. 15 START Denne trykk bryteren benyttes for å starte en automatisk syklus, eller for å fortsette en syklus som har blitt avbrutt. 16 STOPP Denne bryteren benyttes for å stoppe / avbryte en automatisk syklus. 17 NØDSTOPP Dersom det oppstår et nødstilfelle, trykk øyeblikkelig NØDSTOPP bryteren slik at maskinen settes i stillstands. For å starte opp igjen maskinen, må NØDSTOPP bryteren nullstilles, ved at en dreier med klokke retningen slik at den spretter opp igjen. 18 HOVEDSTRØM BRYTER Denne bryteren benyttes for å slå på strømforsyning til maskinen. 19 SAGBLAD MATEHASTIGHET Med denne justeringsrattet reguleres sagblad matehastigheten (senking av saghode) nedover i materialet. 20 STIKKE TRYKKLUFT REN BLÅSING Ved hjelp av denne reguleringsenheten, justerer en mengden trykkluft som benyttes for ren blåsing av stikken. 21 INNMATINGS BELTER Denne valgbryteren benyttes til styring av innmatings belter oppover og nedover ved manuell og automatisk syklus. 22 MANUELL KJØRING AV SPONTRANSPORTØR Denne benyttes for manuell kjøring av spontransportøren fremover eller bakover. 23 MANOMETER VALGBRYTER P1-P2 (P3) Ved å vri på denne valgbryteren, velger vi hvilken komponent vi ønsker å avlese trykket for ved manometeret (24). Vri til ønsket posisjon, og trykk valgbryteren nedover for å avlese det aktuelle trykket. 24 MANOMETER Side : 41

43 Manometer som benyttes for å avlese trykket ved de respektive enhetene P1-P2 (P3). 25 P1 - STIKKE TRYKK REGULERING Dette justeringsrattet benyttes for å regulere ønsket trykk som stikken skal spenne fast materialet med. Ved å sette valgbryter 23 til P1, og deretter trykke valgbryter nedover, kan vi lese av det aktuelle stikke trykket ved manometer P2 - MATESTIKKE TRYKK REGULERING Dette justeringsrattet benyttes for å regulere ønsket trykk som matestikken skal spenne fast materialet med. Ved å sette valgbryter 23 til P2, og deretter trykke valgbryter nedover, kan vi lese av det aktuelle matestikke trykket ved manometer P1 - TRYKK REGULERING VED FØRSTE STIKKE Dette justeringsratte benyttes for å regulere ønsket trykk som den første stikken skal spenne fast materialet med. Trykket kan avleses ved manometer 24, dersom valgbryter 23 er korrekt posisjonert. 28 P2 - TRYKK REGULERING VED ANDRE STIKKE Dette justeringsratte benyttes for å regulere ønsket trykk som den andre stikken skal spenne fast materialet med. Trykket kan avleses ved manometer 24, dersom valgbryter 23 er korrekt posisjonert. 29 P1 - TRYKK REGULERING VED MATESTIKKE (GRIPER) Benyttes for å regulere låse trykket ved matestikken (griper). Det aktuelle trykket vises på manometeret. 30 P2 - TRYKK REGULERING VED STIKKEN Benyttes for å regulere låse trykket ved stikken. Det aktuelle trykket vises på manometeret. 31 TRYKK REGULERING VED 1. INNMATINGS RULL Denne benyttes for å regulere trykket ved den 1. innmatings rullen. 32 TRYKK REGULERING VED 2. INNMATINGS RULL Denne benyttes for å regulere trykket ved den 2. innmatings rullen. 33 TRYKK REGULERING VED 1. STIKKE Denne benyttes for å regulere låse trykket ved den 1. stikken. Det aktuelle trykket kan avleses ved det pneumatiske mamometeret TRYKK REGULERING VED 2. STIKKE Denne benyttes for å regulere låse trykket ved den 2. stikken. Det aktuelle trykket kan avleses ved det pneumatiske mamometeret MANOMETER FOR 1. INNMATINGS RULL Ved hjelp av dette manometeret kan du lese av trykk innstillingen som regulert ved MANOMETER FOR 2. INNMATINGS RULL Ved hjelp av dette manometeret kan du lese av trykk innstillingen som regulert ved MANOMETER FOR 1. STIKKE Ved hjelp av dette manometeret kan du lese av trykk innstillingen som regulert ved MANOMETER FOR 2. STIKKE Ved hjelp av dette manometeret kan du lese av trykk innstillingen som regulert ved 34. Side : 42

44 39 REGULERING AV MATESTIKKE (GRIPER) HASTIGHET Ved hjelp av denne kan du justere matestikke (griper) hastigheten. 40 REGULERING AV TRYKK VED INNMATINGS GRIPER Denne benyttes til å regulere trykket ved innmatings griper. 41 MANOMETER FOR INNMATINGS GRIPER Manometer som viser trykket ved innmatings griper. 42 REGULERING AV TRYKKET VED RULLER Denne benyttes for å regulere trykket ved rullene. Trykket vises på manometer MANOMETER FOR RULLER Manometeret viser trykket som er innstilt ved REGULERING AV TRYKKET VED MOTORISERT RULLE Benyttes for å regulere trykket ved den motoriserte rullen. Denne rullen benyttes for å transportere material bjelker fra innmatingsmagasinet. 45 MANOMETER FOR MOTORISERT RULLE Manometeret viser det innstilte trykket ved den motoriserte rullen som transporterer material bjelker fra innmatingsmagasinet. 46 REGULERING AV INNMATINGS RULLE HASTIGHET Potensiometer som benyttes for å regulere hastigheten til innmatings rullene. 48 REGULERING AV HURTIG SAGHODE SENKE HASTIGHET (OPSJON) Denne reguleringen styrer hurtig saghode senke hastigheten, altså ved hurtig senking av saghode ned til materiale. 49 REGULERING AV TRYKKET VED VERTIKAL STIKKE Denne reguleringen benyttes til å justere trykket ved vertikal stikken. 50 MANOMETER FOR VERTIKAL STIKKE Manometer for avlesing av det innstilte trykket ved vertikal stikken. 51 ELGO Z-16 Digital display av typen ELGO for avlesing og justering av kutte lengden. Se kapittel som omhandler justering av maskinen for mer infromasjon. 52 REGULERING AV TRYKK VED UTMATINGS STIKKE Denne benyttes for regulering av trykket ved utmatings stikken. 53 MANOMETER FOR UTMATINGS STIKKE Manometer som viser det innstilte trykket ved utmatingsstikken. 54 BELTE HASTIGHET Potensiometer som benyttes til å justere belte hastigheten med hensyn til innmating av materialstaver. Side : 43

45 Side : 44

46 Side : 45

47 4.2 Beskrivelse av styringspanel (datamaskin) Her beskrives funksjonene til styringspanelet ved datamaskinen: 1. Skjerm hvor alle program menyene / sidene blir vist. 2. Gruppe med funksjonstaster (F1, F2, F3,...F12). Disse funksjonstastene vil ha ulik betydning avhengig av hvilken menyside som er aktiv. 3. Mus som benyttes for å navigere pekeren på skjermen. Betjening av musen utføres ved at en bruker en finger til å peke og bevege i ønsket retning for at muse pilen skal flytte seg. De to tastene, en på hver side, er høyre og venstre musetast, som benyttes for å aktivisere ulike operasjoner der hvor muse pilen er plassert. Side : 46

48 4. Diskett stasjon "A:\", 3.5" som du kan benytte til å lagre / hente programmer fra diskett til maskinen. - Standard tastatur (A, B, C,...1,2,3) som benyttes for inntasting av tall og bokstaver. Side : 47

49 4.3 Oppstart av maskinen 1. Slå på hovedstrøm bryteren slik at maskinen blir tilført elektrisk strømforsyning. 2. For å slå på datamaskinen, slå på bryteren "Computer on/off" ved betjeningspanelet. Betjenings- og styringsprogrammet "Galileo" vil da starte automatisk etter en liten stund. NB! Datamaskinen er bare tiltenkt benyttet til styring og programmering av program til sagmaskinen. SIMEC fraskriver seg et hvert form for ansvar for feil som skyldes at dette ikke overholdes. Dersom det foretas endringer eller modifiseringer av datamaskinen, vil garantien opphøre øyeblikkelig. VIKTIG! Dersom maskinen blir slått av uten at prosedyre for å slå av datamaskinen er fulgt (se beskrivelse senere i bruksanvisningen), men eksempelvis slått av ved hjelp bryteren for datamaskinen eller det har oppstår strømbrudd, vil det fremkomme følgende melding på skjermen ved neste oppstart: "Windows was not properly shut down. One or more of your disks may have errors on it. Press any key to run SCANDISK on these drives...". Ved slike tilfeller, trykk en tast og la SCANDISK utføre kontroll av de aktuelle diskene. Dersom SCANDISK finner eventuelle feil, vil den forsøke å rette på disse, men først vil systemet spørre om du vil opprette en UNDO diskett. Plasser da en tom diskett i diskettstasjonen og velg ja på dette valget. Dette slik at du har en sikkerhetskopi ved behov for å gjenopprette endringene. Oppstart av betjeningsprogram "GALILEO" fra skrivebordet Dersom vi avslutter betjeningsprogrammet "GALILEO" og skrivebordet (Desktop) for Windows98 vises på skjermen, må vi starte programmet på nytt for å komme tilbake til betjeningsprogrammet. Velg ikonet "GALILEO" på skrivebordet (Desktop), og klikk en gang på venstre musetast når pilen er plassert over ikonet. Trykk "Invio" for å starte programmet. Side : 48

50 3. Når datamaskinen er slått på og Galileo programmet er aktivt, utføres kontroll med hensyn til at NØDSTOPP bryter ikke er aktivert eller at noen av sikkerhetsdekslene ikke er korrekt lukket. 4. Trykk den blå RESET (Nullstill) bryteren og hold den trykket en liten stund slik at eventuelle feilmeldinger nullstilles og for å starte opp hydraulikk systemet. 5. Posisjoner nøkkelbryteren "MAN-0-AUTOMATISK" til "MANUELL" posisjon. 6. Trykk på den gule "HOMING" (Referanse) bryteren for å nullstille aksene til referanse posisjoner. Matestikken og saghodet vil da utføre referanse kjøringsprosedyre. Når referanse kjørings prosedyren er ferdig utført, vil de gule lyset ved "HOMING" bryteren slutte å lyse. Når referanse kjørings prosedyren utføres, vil lampen lyse fast. 4.4 Ufrivilling avslutning av datamaskinen Datamaskinen har en elektrisk nødstrømsenhet som kan holde datamaskinen i drift i omlag 5 minutter etter at det oppstår et eventuelt strømbrudd. Dette er tilstrekkelig tid for at du skal kunne lagre det aktuelle programmet og videre foreta en kontrollert nedkjøring av datamaskinen. Utføres på følgende måte: 1. Trykk "F4" eller klikk på følgende ikon ved hjelp av musen: og angi et nytt navn (eller nummer) for programmet som har blitt avbrutt som du ønsker å fortsette utførelsen av. 2. Når så den elektriske strømforsyningen kommer tilbake, må vi utføre en spesiell oppstarts prosedyre. (Det er ikke mulig å utføre nullstilling/referanse kjøring og deretter ta opp igjen kjøringen fra det punktet hvor avbruddet oppstod uten den spesielle prosedyren). a) Avslutt betjeningsprogrammet GALILEO ved å velge "Exit" på menyen "file". b) Start så på nytt GALILEO programmet fra skrivebordet, som beskrevet tidligere i bruksanvisningen. 3. Åpne så det avbrutte kutte programmet som du lagret og fortsett som om det skulle være et nytt program: Utfør optimalisering, trykk F12 for å generere den nye CN koden, og start deretter den automatiske syklusen (Se kapittel med eksempel program). Side : 49

51 4.5 Slå av maskinen Før du slår av maskinen, må du slå av datamaskinen i henhold til korrekt prosedyre: 1. Lagre kutte programmet som er aktivt ved å trykke på tast F4. 2. Avslutt betjeningsprogrammet GALILEO: 3. Kontroller at all aktivitet ved harddisken er ferdig avsluttet. 4. Ved skrivebordet trykker på på START tasten i nedre venstre hjørnet med musen, og velg deretter "Shut down": 5. Deretter vil det komme frem et nytt vindu med tre valg alternativer: "Shut down the computer" = Slå av maskinen "Restart the computer" = For å utføre omstart av maskinen "Restart the computer i MS-DOS mode" = Starte maskinen i MS-DOS modus. Velg det første alternativet "Shut down the computer" for å slå av maskinen. Side : 50

52 På denne måten vil alle programmene bli avsluttet korrekt. NB! Det er absolutt ikke tillatt å slå av datamaskinen bare ved slå av bryteren ved datamaskinen. Dette vil føre tap av data, og kan føre til at maskinen ikke starter opp korrekt. 6. Slå av periferi utstyr dersom slikt er tilkoblet (printer, modem... etc). 7. Når teksten "Now it is safe to turn off the computer" vises på skjermen, slår du av datamaskinen ved hjelp av bryteren. 8. Tilslutt slår du av sagmaskin hovedstrøm bryteren som er plassert ved elektroskapet. Dersom hovedstrøm bryteren blir slått av før datamaskinen er korrekt avsluttet, vil du allikevel kunne utføre korrekt avslutning av datamaskinen ettersom den innehar en sikkerhets strømenhet som holder i 5 minutter etter at strømforsyningen forsvinner. Dette gir deg nok tid til å kunne utføre korrekt avslutnings prosedyre. 4.6 Utføre omstart av datamaskinen Noen ganger vil det kanskje være behov for å forta omstart av datamaskinen, eksempelvis dersom datamaskinen ikke svarer (fryser) av en eller annen grunn. Det er mulig å utføre omstart av datamaskinen på to forskjellige måter: 1. Trykk på Start tasten ved Windows98 skrivebordet og velg menypunkt "Shut down". Dette er ikke alltid mulig dersom datamaskinen ikke svarer. 2. Dersom datamaskinen ikke svarer på noen kommandoer, trykker du tastene CTRL+ALT+DEL samtidig, og hold de trykket inntil datamaskinen utfører omstart. Side : 51

53 4.7 Programmering av maskinen Innledning For å forstå instruksjonene i bruksanvisningen er det nødvendig at en forstår grunnleggende forståelse vedrørende tastatur beskrivelse. Når de ulike maskin funksjonene forklares, benytter vi taste symbolene som skal trykkes for å aktiviser og utføre de ulike funksjonene Grunnleggende tastatur og mus beskrivelse Indikerer "Enter" tasten Indikerer TAB (Tabulator) tasten som er plassert til venstre for tasten "Q" ved datamaskin tastaturet. Indikerer "Escape" tasten. Mus beskrivelse Klikk med venstre musetast på ikonet/symbolet betyr at en først plasserer musepilen over det aktuelle ikonet / symbolet og klikker deretter en gang på venstre musetast. Dobbel klikk med venstre musetast på ikonet/symbolet betyr at en først plasserer musepilen over det aktuelle ikonet / symbolet og klikker deretter to ganger på venstre musetast. Når du dobbel klikker må dette gjøres hurtig slik at en ikke overstiger 0.5 sekund mellom hvert klikk. Generelle taster [F1..F12] Indikerer de respektive funksjonstastene [Ctrl+...] [Shift+...] [Alt+...] Indikerer at en skal holde Ctrl-tasten trykket mens en trykker den andre angitte tasten. Eksempel: Ctrl+P betyr at en først trykker og holder nede Ctrl tasten hvor en deretter trykker tasten P mens Ctrl tasten er trykket. Indikerer at en skal holde Shift-tasten trykket mens en trykker den andre angitte tasten. Eksempel: Shift+P betyr at en først trykker og holder nede Shift tasten hvor en deretter trykker tasten P mens Shift tasten er trykket. Indikerer at en skal holde Alt-tasten trykket mens en trykker den andre angitte tasten. Eksempel: Alt+P betyr at en først trykker og holder nede Alt tasten hvor en deretter trykker tasten P mens Alt tasten er trykket. Side : 52

54 4.7.2 Valg av språk Fra menyen "Tool" velger vi menypunktet "Lingua (eller "Language")", og velger deretter ønsket språk med referanse til landets flagg som en ønsker å benytte i menyen. Ved eksempelet nedenfor, er det Tyske (Dutch) språket plassert nedenfor Portugal. For at valg av språk skal bli aktivt, må vi foreta omstart av betjeningsprogrammet GALILEO. Dette gjøres ved å klikke på menyen "File" og velg deretter menypunktet "Exit". Programmet blir da avsluttet og Windows skrivebord vil komme frem på skjermen. Start så programmet på nytt ved å klikke på ikonet "GALILEO". Vi kommer da tilbake til betjeningsprogrammet for maskinen igjen, og da vil språket som vi valgte være aktiv. Side : 53

55 4.7.3 Beskrivelse av betjeningsprogrammet "GALILEO" Betjeningsprogrammet er inndelt i en serie med ulike vindu, hvor vi kan angi ønskede data, kommando funksjoner, visualisere det optimaliserte kutte resultatet med mer. La oss beskrive betydningen av de ulike områdene ved et typisk skjermvindu: For eksempel, skjermvinduet for programmering av stavene som skal kuttes, som vi åpner med å trykke på funksjonstast F5: Side : 54

56 Vi ser at skjermvinduet er inndelt i fire områder: Menylinje Dette området inneholder menylinjen med de fire menyene: "File, Tools, Times og Help", som kan åpnes ved å klikke på de ved hjelp av musen. MENY: FILE (Fil) Ved denne menyen er det fire menyvalg: New Ny: Benyttes for å opprette et nytt kutte program Open Save Save with name Åpne: Benyttes for å åpne et tidligere lagret kutte program Lagre: Benyttes for å lagre det aktive kutte programmet på harddisken Lagre som: Benyttes for å lagre det aktive kutte programmet under et annet filnavn MENY: TOOLS (Verktøy) Ved denne menyen er det to menyvalg: Colours Farger: Benyttes for å tilpasse de ulike fargene som benyttes ved de ulike skjermområdene Language Språk: Benyttes for å velge ønsket språk som skal benyttes i menyene, se tidligere beskrivelse i kapittel MENY: TIMES (Tid) Denne menyen eksisterer ikke ved nåværende versjon. Tiltenkt brukt ved fremtidig utvikling. MENY: HELP (Hjelp) Denne menyen har ingen operativ applikasjon her Verktøylinje Denne delen av skjermvinduet er inndelt i to deler, den første delen er verktøylinjen: Verktøylinjen består av ulike symboler for forskjellige kommandoer som benyttes for å styre sagen. Side : 55

57 Den andre delen ved verktøylinjen er et vindu hvor viktig driftsinformasjon vises: Rød rektangel Bar to cut Piece Nr. Blinkende lyseblå rektangel Grønn rektangel Dersom det vises en rød rektangel ved dette feltet, betyr det at det har oppstått en feil ved maskinen. Se kapittel som omhandler beskrivelse av de ulike feilmeldingene. Antall materialstaver: Når det eksempelvis er angitt 1/3, betyr det at kutting av den første av i alt 3 materialstaver er under utførelse. Antall stykker: Når det eksempelvis er angitt 18/52, betyr det at stykke nr. 18 av i alt 52 stykker som skal kuttes ved det aktuelle programmet er under utførelse. Betyr at data overføring mellom datamaskinen og PLS styreenheten utføres korrekt. Gir infromasjon om overføringsmodus mellom datamaskinen og PLS styreenheten. Normalt angis det enten 11, 01 eller 10. Beskrivelse av verktøylinje symbol De ulike symbolene indikerer de ulike kommandoene, og kan aktiviseres ved hjelp av et museklikk. Samtidig er hvert valgfelt også angitt med respektive funksjonstaster, slik at en kan aktivisere de ulike kommandoene ved å trykke på de respektive funksjonstastene. De første ti symbolene (valgfeltene) er lik ved alle skjermvinduene: [F1] : Benyttes for å få tilgang til Hjelpefunksjon [F2] : Opprette et nytt kutte program [F3] : Åpne et kutte program som er tidligere lagret på harddisken [F4] : Lagre det aktive kutte programmet på harddisken [F5] : Åpner menyvinduet for angivelse av materialstaver som skal kuttes. [F6] : Åpner menyvinduet for angivelser av materialstykker som skal kuttes. Side : 56

58 [F7] : Åpner menyvinduet for innstilling av maskin parametere. [F8] : Initialiserer optimaliseringsfunksjon. [F9] : Åpner menyvinduet som viser oversikt over maskinen hvor eventuelle feilmeldinger indikeres. [F10] : Åpner menyvinduet for manuell styring av maskinen. De resterende symboler vil variere avhengig av hvilken menyvindu du er ved. Nedenfor beskrives de ulike symboler og deres respektive funksjoner. [F11] : Dette symbolet finner du på menysidene F5, 6, F6. Ved å klikke på dette symbolet vil skjermside for visualisering av manuell optimalisering. [F12] : Dette symbolet er tilgjengelig ved to menysider: under menysidene "Innstilling av maskin parametere" (F7) og under "Feilmeldinger oversikt" (F9). Funksjonen til dette symbolet er å nullstille eventuelle feilmeldinger som har oppstått under kutte prosessering. [F11] : Dette symbolet er tilgjengelig ved menysiden "Innstilling av maskin parametere" (F7). Funksjonen til symbolet er å lagre de angitte parameterene. [F11] :Dette symbolet er tilgjengelig fra menysiden "Optimaliseringsresultat" (F8) og (F11), og funksjonen til symbolet er å aktivere utskrift av det aktuelle optimaliseringsresultatet. Forutsetter at en skriver er korrekt tilkoblet datamaskinen. [F12] : Dette symbolet er tilgjengelig fra menysiden "Optimaliseringsresultat" (F8). Funksjonen til symbolet er å generere CNC kode for det aktuelle kutte programmet og deretter overføre dette til PLS-enheten på maskinen. Side : 57

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 3 2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Plassering og montering... 4 2.4 Betjening og drift av maskinen... 5 2.5 Bytte av

Detaljer

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2 Innhold 1. Beskrivelse av maskinen... 2 2. Transport og montering av maskinen... 3 2.1 Transport av maskinen...3 2.2 Montering av maskinen...4 2.3 Fundamentplan...4 3. Beskrivelse av akser og retninger

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

ALFA 25-MT & 35-MT. Generell beskrivelse... 3. Transport og installasjon av maskinen... 5. Generelle maskinstørrelser... 7

ALFA 25-MT & 35-MT. Generell beskrivelse... 3. Transport og installasjon av maskinen... 5. Generelle maskinstørrelser... 7 Innhold Generell beskrivelse... 3 Transport og installasjon av maskinen... 5 Generelle maskinstørrelser... 7 Beskrivelse av akser på maskinen... 9 Beskrivelse av betjeningspanel... 10 Start og stopp av

Detaljer

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA....3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER :...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...4 1.3 SKJÆRE KAPASITET...5 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...6 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE.

PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. En spesiell navneplate er montert på maskinen og inneholder uslettelig informasjon i samsvar med CE-merking. Dersom CE MERKET skulle bli

Detaljer

P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY

P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse 2 1.1 Tekniske Data 3 1.2 Tilkoblingsverdier, påfyllings mengder 4 Kapittel 2 Generelle Instruksjoner 5 2.1 Sikkerhets instruksjoner

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

SEMIPAXY CNC-STYRT XY-BORD. Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3. SEMIPAXY betjeningspanel... 5. Oppvatring og fast montering...

SEMIPAXY CNC-STYRT XY-BORD. Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3. SEMIPAXY betjeningspanel... 5. Oppvatring og fast montering... Innhold Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3 SEMIPAXY betjeningspanel... 5 Oppvatring og fast montering... 6 Beskrivelse av GEKAPRO PC... 7 Innledning... 7 Hovedmeny... 7 Slå av maskinen... 9 Design modus...

Detaljer

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...4

Innholdsfortegnelse. Innledning...4 Innholdsfortegnelse. Innledning....4 1. Leverings informasjon....5 1.1 Tekniske spesifikasjoner... 5 1.2 Elektriske data.... 6 1.3 Beskrivelse av maskinen... 7 1.3.1 Beskrivelse av tekniske egenskaper...7

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

BOR- & SKJÆRESENTER KF 1505. 1. Generelt... 6

BOR- & SKJÆRESENTER KF 1505. 1. Generelt... 6 Innhold 1. Generelt... 6 1.1 Oversikt over montering og fundamentplan tegninger for anlegget... 6 1.2 Tekniske data... 7 1.3 Dokumentasjon... 13 1.3.1 Opphavsrett...13 1.3.2 Viktig informasjon...14 1.4

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5 Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4 1. Innledning....5 2. Garanti...5 3. Beskrivelse av maskinen....6 3.1 Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med.... 6 3.2 Beskrivelse

Detaljer

STG 230 GA500. Bruksanvisning for Båndsag. Les denne bruksanvisningen grundig før transport av båndsagen til arbeidssted og førstegangs bruk!

STG 230 GA500. Bruksanvisning for Båndsag. Les denne bruksanvisningen grundig før transport av båndsagen til arbeidssted og førstegangs bruk! Bruksanvisning for Båndsag STG 230 GA500 Les denne bruksanvisningen grundig før transport av båndsagen til arbeidssted og førstegangs bruk! Serie Nr. P. MEIDELL AS Versjon 1.04 / November 2000 Innhold

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

AUTOMATISK BORE-GJENGE-FRESEMASKIN STYRING PÅ MODELL TRD40 SERIE. 1. Beskrivelse av styringen... 2. 2. Referanseposisjon (Origin)...

AUTOMATISK BORE-GJENGE-FRESEMASKIN STYRING PÅ MODELL TRD40 SERIE. 1. Beskrivelse av styringen... 2. 2. Referanseposisjon (Origin)... Innhold 1. Beskrivelse av styringen... 2 2. Referanseposisjon (Origin)... 3 3. Alarmer... 4 4. Manuell driftsmodus... 4 5. Innstillinger / programmering... 5 5.1 Punkt-til-Punkt... 6 5.2 Flenser... 7 5.3

Detaljer

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT Original instruksjonshåndbok - 2015 I samsvar med EU direktiv: 2006/42/EC, Vedlegg I 1.7.4.1 Produsent: Orkel Direkte AS Johan

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Instruksjonsbok K1 FeedRobot

Instruksjonsbok K1 FeedRobot K1 FeedRobot 988700 K1 FeedRobot NO, utgave 2009-01 1 2 CE - Samsvarserklæring Vi, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 100 N-4355 Kverneland Norge erklærer at produktet: TKS - K1 FeedRobot er bygget

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

innholdsfortegnelse 1 Håndbok

innholdsfortegnelse 1 Håndbok innholdsfortegnelse Generell informasjon... 2 Introduksjon... 2 Formål med håndboken.... 2 Identifikasjon av produsenten og apparatet.... 3 Sikkerhetsinformasjon.... 3 Sikkerhetsregler.... 3 Sikkerhetsanordninger....

Detaljer