Båndsag Extend A Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:"

Transkript

1

2 Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : Faks : Web : E-post : Vi er tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken til Norsk Versjon 1.00 / Oktober 2011 P. Meidell AS - Endringer forbeholdes Side : 1

3 Samsvarserklæring Samsvarserklæringen for den spesifikke maskinen skal følge vedlagt maskinen. Nedenfor vises et eksempel på en slik samsvarserklæring: Side : 2

4 Innhold Båndsag 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER Bruksområde til båndsagen Verneklær og personlig sikkerhet Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren Sikkerhetsinstruksjoner ved service og reparasjon Sikkerhetsinstruksjoner ved service og reparasjon på hydraulikk system Sikkerhetsutstyr på maskinen NØDSTOPP bryter Sikring av maskinområde Sagbue deksler Sagblad deksel Sagblad stramming og brudd overvåkning Sikkerhetsinstruksjoner for kjølevæskesystemet Førstehjelpsinstruksjoner Maskin typeskilt montert på maskinen Advarselskilt montert på maskinen Advarselskilt montert på maskinen MASKINDOKUMENTASJON Tekniske data Monteringsskjema Monteringsskjema Monteringsskjema Maskinoversikt Transport og lagring Omgivelse forhold med hensyn til transport og lagring Transport og lagringsforberedelser Transport og lagring Transportskjema Transportskjema Montering av maskinen Maskin driftsomgivelse betingelser Utpakking og montering av maskinen Montering og vatring av maskinen Avhending av maskinen Førstegangs oppstart av hydraulikk systemet Påfylling av hydraulikkolje til tanken Fundamentflate Elektrisk tilkobling Kontroll av sagbladretning etter tilkobling Kontroller at strømforsyningen er korrekt tilkoblet Påfylling av kjølevæske Kontroll av maskin funksjonene Sagblad Sagblad størrelse Valg av sagblad tanningsystem Innkjøring av sagblad Tabell for valg av tanning BETJENING AV MASKINEN Slå PÅ båndsagen Betjeningspanel - beskrivelse Referansekjøring av maskinen Service parametere Service parametere Service parametere Service parametere Service parametere Service parametere "Ett kutt automatisk" syklus Prosedyre for utføring av "Ett kutt automatisk" Automatisk syklus med mating av materialet Programmering Automatisk syklus Avbrudd av sagsyklus Feilmeldinger Justering og test av båndsagen Side : 3

5 Test av maskinstikker Test av sagbue kjøring Test av matestikke (innmating) Test av motorer på maskinen Justering av båndsagen Optimal avstandsjustering av sagbladstyringene Justering av sagbladhastighet Skjæretrykk regulering Innstilling av sagbue matehastighet Justering av sagbue opp posisjon Justering av sponbørste Mating av materialet Håndtering av materiale Mating av materiale SERVICE OG VEDLIKEHOLD AV MASKINEN Demontering av sagblad Montering av sagblad Stramming av sagblad og inspeksjon Stramming av sagblad Kontroll av sagbladet Justering av sagbladet sin plassering Justering av endebryter for sagbladstramming Justering av nederste stopp til sagbuen Justering av endebryteren for sagbladstramming Justering av endebryter for nedre endeposisjon til sagbuen Kontroller innstillingen Innstilling av endebryteren Justering av skjæretrykk regulering Innstilling ved den høyre sagbladstyringskuben Innstilling ved den venstre sagbladstyringskuben Kjølevæskepreparater og fjerning av spon Kontroll av kjølevæske system Avfallshåndtering av spon Smørefett og oljer Gir oljer Smørefett Regelmessig smøring Hydraulikk olje Kontroll og service av hydraulikk systemet Maskin rengjøring Bytte av utslitte deler Bytte av sagbladmatings lager Bytte av sagbladstyringens styrevalser Bytte av hardmetallstyringer Bytte av sponbørste FEILSØKING Mekaniske problemer Elektriske og hydrauliske problemer Hydrauliske problemer ELEKTRISKE OG HYDRAULISKE SKJEMA Elektriske skjema V, TN-C Hydraulikk skjema Båndsag Hydraulikk skjema Innmating RESERVEDELSTEGNINGER OG DELELISTER Båndsag Reservedelsliste Båndsag Innmatingsbane Reservedelsliste Innmatingsbane Innmatingsbane Reservedelsliste Innmatingsbane Motor / drivverk Reservedelsliste Motor / drivverk Stikkesylinder Reservedelsliste Stikkesylinder Stikkesylinder Reservedelsliste Stikkesylinder Rullebane rull Side : 4

6 7.14. Rullebane rull Rullebane fot Båndsag Reservedelsliste Båndsag Sagbue Reservedelsliste Sagbue Sagbue Reservedelsliste Sagbue Maskinsokkel Reservedelsliste Maskinsokkel Motor / drivverk Reservedelsliste Motor / drivverk Stikke Reservedelsliste Stikke Stikkesylinder Reservedelsliste Stikkesylinder Løftesylinder Reservedelsliste Løftesylinder Sagbladstramming Reservedelsliste Sagbladstramming Sagbladstyring Reservedelsliste Sagbladstyring Sagbladstyringskube - Venstre Reservedelsliste Sagbladstyringskube - Venstre Sagbladstyringskube - Høyre Reservedelsliste Sagbladstyringskube - Høyre Spontransportør Reservedelsliste Spontransportør Betjeningspanel og elektroskap Reservedelsliste Betjeningspanel og elektroskap Kjølevæskeanlegg Reservedelsliste Kjølevæskeanlegg Trykkmanometer Reservedelsliste Trykkmanometer Endestopper Reservedelsliste Endestopper Sponbørste Reservedelsliste Sponbørste Målestav Sidedeksel Sidedeksel Rist (sponrist) Reguleringskube Side : 5

7 1. Sikkerhetsinstruksjoner Side : 6

8 Bruksanvisningen må leses av personene, som er i kontakt med maskinen før transportering, installasjon, drift, service, reparasjon, lagring eller fjerning! Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon. Maskin operatøren må gjøre seg kjent med instrukser med hensyn til installasjon og drift, sikkerhets instruksjoner og maskin vedlikehold, for å oppnå en mest mulig driftsikker maskin, og for at maskinen skal oppnå lengst mulig levetid. Betjenings instruksjonene som er angitt i bruksanvisningen er fokusert på å unngå at farlige situasjoner skal kunne oppstå ved maskinen. Les denne bruksanvisningen nøye før transportering og oppstart/drift av maskinen! Oppmerksom! Oppbevar alltid denne manualen nær maskinen! Sørg for at bruksanvisningen alltid oppbevares slik at den er i god stand! 1.1. Bruksområde til båndsagen Båndsagen er konstruert for kutting av profiler, rør og firkantaksler av stål, rustfritt stål, ikke jernholdige metaller og plastikk. Brennbare materialer er det forbudt å kutte! Enhver annen slags bruk av maskinen blir betraktet som uautorisert bruk, og ansvaret tas ikke av produsent, importør eller forhandler. Operatøren tar all risiko! Maskinen er utstyrt med sikkerhets og beskyttelse enheter både med hensyn til operatøren og maskinen. Uansett, vil ikke disse sikkerhets og beskyttelse enhetene være tilstrekkelig for å forhindre skade. Service personell må lese dette kapittelet og inneha forståelse for innholdet før han/hun begynner å arbeide med maskinen. Overhold alltid sikkerhetsinstruksjonen! Service personell må også alltid ta i betraktning andre sikkerhets risikoer, som f.eks refererer seg til omgivelse forholdene og materialet. Oppmerksom! Overhold alltid advarsel skilt som er plassert på maskin. Ikke fjern eller skad merkeskiltene som er plassert på maskinen! 1.2. Verneklær og personlig sikkerhet Bruk stramme, tettsittende klær! Løstsittende klær kan bli fanget inn i maskinen og forårsake alvorlige skader. Bruk vernehansker! Materialrusk og sagbladet har skarpe kanter og kan forårsake alvorlige skader. Oppmerksom! Vernehansker skal bare benyttes ved plassering av materiale i maskinen, og ved bytte av båndsagblad! Maskinen og tilleggsutstyr må da være satt i stillstands! Ved drift av maskinen, skal det ikke benyttes vernehansker! Dette kan være farlig, ettersom roterende maskindeler og lignende kan dra med seg vernehanskene under drift! Bruk vernesko med sklisikker såle! Ved bruk av upassende sko, kan du miste balansen og skade deg selv. Også fallende materiale kan skape ulykker. Bruk vernebriller! Splinter og kjølevæske kan skade synet. Alltid benytt hørselsvern! De fleste maskiner lager støy nær 80 db, som uten hørselsvern, kan skade hørselen din. Ikke ha på smykker og lignende, og ikke arbeid med løst, langt hår! Bevegelige maskindeler kan hekte tak i smykker og hår, og forårsake alvorlige skader. Arbeid bare ved god helsetilstand. Sykdom, skader og alkohol senker konsentrasjonen. Uforsvarlig arbeid med maskinen, kan føre til at du forårsaker skader på dine kollegaer! Side : 7

9 1.3. Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren Oppmerksom! Denne maskinen skal bare betjenes av personell som er eldre enn 18 år! Maskinen skal bare betjenes av personell som er fysisk og mentalt skikket for maskinbetjening! Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene når du arbeider med/ved maskinen! Les denne bruksanvisningen nøye før du starter å arbeid med denne maskinen! Oppbevar alltid denne bruksanvisningen i nærheten av maskinen og i sørg for at den er i god Maskin skal bare betjenes av en person. Maskinoperatøren er alltid ansvarlig for andre som oppholder seg ved maskinen. Lukk beskyttelse dekslene før du foretar oppstart av maskinen, og kontroller at beskyttelse dekslene ikke er skadet. Skadede deksler må repareres eller byttes øyeblikkelig. Ikke foreta oppstart av maskinen dersom beskyttelse deksel er fjernet! Kontroller strømforsyningskabelen for skader. Oppmerksom! Ikke tilkoble strømforsyningen til maskinen dersom deksel er fjernet. Ikke berør det elektriske utstyret på maskinen. Ikke hold i materialet ved lukking av stikken eller under kutting av materialet! Ikke betjen betjeningspanelets taster og brytere når du benytter vernehansker! Før du foretar oppstart av maskinen, kontroller at ingen uvedkommende oppholder seg i arbeidsområdet til maskinen (med det menes det arbeidsområdet til stikken, sagbladet, sagbuen etc.). Ikke under noen omstendighet berør de roterende maskindelen. Maskinen må bare benyttes dersom maskinen er i perfekt tilstand! Sjekk maskinen minst en gang per skift, for å se om den har noen synlige skader. Hvis du finner noen, slå maskinen over på stillstand, og informer din overordnede! Sørg alltid for at arbeidsområdet er ryddig og rent! Sørg for tilstrekkelig belysning av arbeidsområdet! Dersom det forekommer søling av vann eller olje på gulvet rundt maskinen, sørg alltid for å fjerne dette straks! Berør aldri kjølevæske direkte med hendene (benytt vernehansker)! Ikke foreta innstilling av kjølevæske dysen når maskinen er slått på! Ikke fjern eller rengjør maskinen eller maskinområdet for spon o.l. når maskinen er slått på! Ikke benytt trykkluft ved fjerning og rengjøring av maskinen med hensyn til spon o.l.! Benytt alltid verneutstyr når du fjerner spon fra maskinen! Side : 8

10 1.4. Sikkerhetsinstruksjoner ved service og reparasjon Oppmerksom! Bare kvalifisert personell kan utføre service og reparasjon av maskinen! Bare kvalifisert personell kan utføre service og reparasjon av det elektriske utstyret. Elektrisk høy spenning kan føre til fatale konsekvenser! Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene når du arbeider, ellers kan det oppstå alvorlige ulykker! Maskinen må alltid sikres før utførelse av reparasjon, service og tilpasningsarbeid, slik at ikke uønsket oppstart av maskinen kan oppstå. Det er alltid nødvendig å sjekke dette! Bare kvalifisert personell kan utføre service og reparasjon av maskinen. Ved bytting av maskindeler, benytt alltid bare original deler. Dersom det benyttes uoriginale deler, vil dette kunne føre til alvorlige ulykker. Benytt bare anbefalte typer med hensyn til hydraulikk olje, oljer og smøremidler. Fjern eller forbikoble aldri endebrytere eller sikkerhetsutstyr som er montert på maskinen! En hver form for bruk av båndsagen, tilbehør eller maskin deler utenfor hva som er angitt av BOMAR, spol. s r.o. er ikke tillatt. Dersom en ikke overholder dette, vil garantien til dette produktet bortfalle, og BOMAR, spol. s r.o. tar ikke noe form for ansvar med hensyn til skader eller ulykker som oppstår på grunn av uautorisert bruk av maskinen! Start aldri maskinen dersom beskyttelse deksler eller sikkerhetsutstyr ikke er korrekt montert! 1.5. Sikkerhetsinstruksjoner ved service og reparasjon på hydraulikk system I samsvar med prinsippet for renhet er grunnleggende krav for å oppnå en problemfri drift ved hydraulisk utstyr. Hydrauliske komponenter er produkter som er laget med høy nøyaktighet, og dersom det oppstår forurensning i systemet, vil dette føre til redusert levetid og likeledes funksjonsfeil ved komponentene. Konsekvensene er ofte svært vanskelig å utbedre, og delene er også ofte kostbare. Bruk alltid rent verktøy. Deler og festekomponenter, som er del av hydraulikk systemet, må aldri utsettes for skitt og annet smuss. Rengjør disse delene ved hjelp av krepp-papir, ettersom dersom en benytter rengjøringskluter, kan fibre fra kluten føre til driftsproblemer ved det hydrauliske systemet. Fjern beskyttelse plastikk hattene som beskytter gjenger ved de hydrauliske komponentene bare rett før du monterer komponenten. Rengjør slanger og rør før montering ved at du skyller de med bensin eller annen rengjøringsmiddel, og bruk deretter trykkluft for å blåse de rene. lle de hydrauliske komponentene må være korrekt montert og festet. Men bruk aldri for mye krefter ved montering av komponentene, det kan føre til at de blir defekt eller skadet. Side : 9

11 1.6. Sikkerhetsutstyr på maskinen Maskinen er utstyrt med sikkerhetsutstyr. Dette utstyret beskytter maskin operatøren mot skader, og skader på maskinen. Sikkerhetsutstyret er beskyttelse/blokkerings utstyr, nødstopp brytere og deksler. Kontroller alltid sikkerhetsutstyret minimum en gang i uken med hensyn til at det innehar korrekt funksjon. Dersom noe av sikkerhetsutstyret er defekt, må du øyeblikkelig sette maskinen i stillstands og foreta nødvendig reparasjon eller bytte av de defekte delene. Alvorlig sikkerhetsrisiko! Ikke beveg deg i eller i nærheten av maskinens sageområde. Dersom en oppholder seg innenfor dette område, er det fare for alvorlige kropps skader NØDSTOPP bryter NØDSTOPP bryteren benyttes for å sette maskinen i øyeblikkelig stillstands dersom det oppstår en nødssituasjon. Når en trykker NØDSTOPP bryteren avbryter du øyeblikkelig den elektriske strømforsyningen til maskinen. Dersom det oppstår en feil eller skader, trykk øyeblikkelig på NØDSTOPP bryteren! Etter at du har aktivert NØDSTOPP-bryteren, vil LCD-displayet vise meldingen som angitt til venstre. Nullstilling av den aktiverte NØDSTOPP bryteren gjøres ved at en vrir den øverste delen av den sopp-formede bryteren forsiktig. Side : 10

12 Sikring av maskinområde Maskinoperatøren har ansvar for å sørge for at ikke uvedkommende oppholder seg i maskinområdet, og maskinen skal være sikret med sikkerhetsgjerder som tegningen ovenfor viser. Sikring av maskinområdet skal utføres ved hjelp av sikkerhetsgjerder som minst har en høyde på 1800 mm Sagbue deksler Venstre sagbuedeksel - Dette dekslet dekker strammehjulet. Dersom dekslet blir åpnet når maskinen er i drift, vil sikkerhetsbryter bli aktivert, og maskinen settes i stillstands. Det er ikke mulig å starte maskinen i innstillingsmodus. Høyre sagbuedeksel - Dette dekslet dekker drivhjulet. Dersom dekslet blir åpnet når maskinen er i drift, vil sikkerhetsbryter bli aktivert, og maskinen settes i stillstands. Det er ikke mulig å starte maskinen i innstillingsmodus. Side : 11

13 Sagbladet kan startes opp igjen, når sagbue dekslene blir korrekt lukket! Sagblad deksel Dette beskyttelse dekselet beskytter sagbladet i området fra venstre sagblad styringsenheten inntil sagbuen. Slå aldri på båndsagen dersom dette dekselet ikke er korrekt montert! Sagblad stramming og brudd overvåkning Denne enheten kontrollerer strammingen til sagbladet, og fører til øyeblikkelig stopp dersom det oppstår sagblad brudd. Denne enheten inneholder en endebryter. Kontroller denne endebryteren forsiktig og periodisk juster ved behov Sikkerhetsinstruksjoner for kjølevæskesystemet Oppmerksom! Bruk alltid vernehansker som er beregnet for farlige væsker når du arbeider med kjølevæske! Bruk vernebriller! Hvis kjølevæske kommer i kontakt med øynene kan det forårsake permanente alvorlige skader Førstehjelpsinstruksjoner 1. Dra av og fjern sikkert forurenset, tilsølte klær. 2. Med hensyn til åndedrett, oppsøk straks område med frisk luft eller benytt åndedretts førstehjelpsutstyr. 3. Vask med vann eller benytt krem ved hud kontakt med kjølevæskepreparater. 4. Skyll øyne med mye vann, og finn frem korrekt førstehjelpsutstyr. 5. Ved svelging, drikk mye vann og frem provoser brekning. Ta kontakt med medisinsk personale. Side : 12

14 1.8. Maskin typeskilt montert på maskinen Maskin typeskiltet er plassert på maskinsokkelen. Side : 13

15 1.9. Advarselskilt montert på maskinen - 1 Side : 14

16 1.10. Advarselskilt montert på maskinen - 2 Side : 15

17 2. Maskindokumentasjon Side : 16

18 2.1. Tekniske data Total maskinvekt: Maskinvekt 6200 kg Maskin dimensjoner: Lengde Bredde Høyde Elektriske data: 3500 mm 2800 mm 2500 mm Spenning Total strømforsyning Maks. sikring Innkapslingsgrad ~3 x 230 V, 50Hz, TN-C 63 A IP 54 Støynivå: LAeqv = 86 db Båndsag motor: Type Strømforsyning Effekt Nominell hastighet BONFIGLIOLI BN112M4 ~3 x 230V, 50Hz 4 kw 1440 min -1 Hydraulikk system - Båndsag: Type Effekt Hydraulikk system Innmating: Type Effekt Kjølevæske pumpe: Type Effekt Kapasitet Båndsagblad størrelse: Båndsagblad hastighet: Maks. materialvekt: Innmatingslengde: Restlengde: Minimum material kuttelengde: ,30 mm m/min kg 1500 mm 100 mm 30 mm ,2 kw/6,5 MPa ,75 kw/15 MPa 3-COA4-14 0,09 kw 50 l Side : 17

19 Kutte kapasitet: mm mm mm mm Maskinstøy: Ekvivalent støynivå A ved operatør plassering er LAekv=86 db. Verdiene indikerer utslippnivå og kan være utenfor anbefalte sikkerhetsnormer. Blant faktorer som påvirker de reelle støynivå verdiene som operatøren utsettes for er maskinområde omgivelsene, materialet som kuttes og sagbladet, som i betydelig grad kan påvirke støynivået. Side : 18

20 2.2. Monteringsskjema 1 Side : 19

21 2.3. Monteringsskjema 2 Side : 20

22 2.4. Monteringsskjema 3 Side : 21

23 2.5. Maskinoversikt Side : 22

24 2.6. Transport og lagring Omgivelse forhold med hensyn til transport og lagring Overhold alltid anbefalingen fra produsent når du skal utføre transport eller lagring av maskinen! Dersom du ikke overholder disse anbefalingen, vil det kunne oppstå skader på maskinen. Benytt aldri gaffel-truck ved transportering av maskinen, dersom du ikke innehar sertifikat for gaffel-truck! Beveg deg aldri under løftet last! Feil ved løfteutstyret vil kunne føre til svært alvorlige skader. Sørg alltid for at du opprettholder en sikker avstand fra maskinen ved transportering av maskinen. Omgivelse forhold ved transport og lagring av maskinen: Luft temperatur fra -25 C til +55 C, ved kortere perioder (maks. 24 timer) kan luft temperatur være opptil +70 C. Ikke utsett maskinen for stråling (for eksempel mikrobølgeovn stråling, ultra-violett stråling, laser stråling, røntgen stråling). Stråling kan føre til skader med hensyn til funksjonering av maskinen, og dertil også isolasjonen ved det elektriske anlegget på maskinen. Ta også i betraktning fuktighet, vibrasjoner og rystelser slik at det ikke oppstår skader på grunn av dette på maskinen Transport og lagringsforberedelser Lås stikka og smør inn alle glatte overflater. Senk sagbuen til den laveste posisjonen. Fjern kjølevæsken fra maskinen og rengjør den slik at ikke eventuelle rester blir igjen i maskinen. Fest alle løse deler til maskinen. Pakk betjeningspanelet forsiktig i inn slik at det beskyttes mot transportskader. Plasser klistremerker med informasjon om omtrentlig maskinvekt på minst fem synlige steder på maskinen Transport og lagring Kontroller at maskinen er tilstrekkelig sikret under transport. Skru fast pallen som maskinen er lagret på til gulvet i lastebilen. Transporter maskinen med den største forsiktighet slik at den ikke blir skadet under transport. Lagre maskinen bare under omgivelseforhold beskrevet i bruksanvisningen, slik at ikke maskinen blir skadet. Det er forbudt å håndtere maskinen på noe annen måte, enn som er beskrevet i bruksanvisningen, det vil kunne føre til skade på maskinen. Side : 23

25 Transportskjema 1 Side : 24

26 Transportskjema 2 Side : 25

27 2.7. Montering av maskinen Maskin driftsomgivelse betingelser Oppmerksom! Dersom omgivelses temperaturen synker under 15 C kreves det før drift av maskinen at en slår på hydraulikk systemet i omlag 10 minutter og deretter utfører flere manuelle maskinkjøringer ved alle de hydrauliske sylindrene. Dette for å varme opp den hydrauliske oljen til korrekt driftstemperatur slik at trykkventiler o.l. skal fungere korrekt. Oppfyll alltid produsentens krav til omgivelse forhold med hensyn til drift av maskinen! Dersom disse kravene ikke er oppfylt, vil det kunne føre til skader på maskinen. Produsenten garanterer korrekt maskin drift under disse omgivelse forholdene: Ved luft temperatur fra +5 C to +40 C, temperatur svingninger i løpet av 24 timer må ikke overstige +35 C. Ved relativ luft fuktighet mellom 30% til 95% (ikke konsentrert). Høyde over havet lavere enn 1000 meter. Ikke utsett maskinen for stråling (for eksempel mikrobølgeovn stråling, ultra-violett stråling, laser stråling, røntgen stråling). Stråling kan føre til skader med hensyn til funksjonering av maskinen, og dertil også isolasjonen ved det elektriske anlegget på maskinen Utpakking og montering av maskinen Fjern emballasjen fra maskinen og pakk ut alle medfølgende deler. Oppmerksom! Slå av hovedstrøm bryteren og sikre den i av posisjon før du starter montering av maskinen! Dersom ikke maskinen er sikret mot uønsket oppstart, kan det oppstå alvorlige ulykker. Dersom hydraulikkanlegget er plassert som en egen separat enhet på utsiden av maskinen (blir altså tilkoblet maskinen med slanger og kabler), må anlegget plasseres og monteres fast til en plant fundament som innehar tilstrekkelig bærekapasitet (gulv, etc.). Det er plassert hull ved bunnen/sokkelen av tanken som benyttes for fastmontering av hydraulikkanlegget til fundamentflaten Montering og vatring av maskinen Kontroller fundament flatens kapasitet før du begynner å montere maskinen. Dersom ikke fundament flaten ikke oppfyller de nødvendige kravene, må du sørge for at fundament flaten oppfyller disse kravene. Minimums krav: Maskinvekt 6200 kg + vekt av tilbehøret + maksimums vekt av materialet Maskinen må vatres opp i henhold til horisontal posisjon. Alle maskin føttene må være i kontakt med fundament flaten etter at oppvatring er utført. Maskinen må vatres opp ved hjelp av en kalibrert vater. Vateren plasseres på stikke området. Monter også rullebanene i korrekt posisjon ved hjelp av en vater. Ved oppvatring av maskinen, må du også sørge for at arbeidsområdet til maskinen også blir tilstrekkelig med hensyn til drift av maskinen, reparasjons arbeid, maskin service og håndtering av materialet. Side : 26

28 Maskinen inkludert tilkoblede deler og tilbehør må være synlig fra betjeningsposisjonen Avhending av maskinen Fjern alle væsker som maskinen inneholder (kjølevæske, hydraulikk olje) og avfallshåndter disse i henhold til lokale miljøforskrifter. Demonter så maskinen og del den i respektive deler (elektronisk avfall, metall avfall) og avfallshåndter disse i henhold til lokale miljøforskrifter Førstegangs oppstart av hydraulikk systemet Kontroller før førstegangsoppstart utføres: Start pumpen i maks. 2 sekunder og kontroller at pumpen roterer med korrekt retning. Kjøleviften som er montert på toppen av pumpemotoren skal rotere i samme retning som pilene på toppdekslet angir. Dersom pumpemortoren roterer med feil retning, bytt om på to av de elektriske fasene ved strømforsyningskabelen ved elektroskapet. Denne kontrollene er nødvendig å utføre hver gang strømforsyningskabelen blir demontert fra maskinen. Kontroller at all elektrisk kabling og hydraulisk kobling samsvarer med skjema som er angitt i denne bruksanvisningen. Kontroller at alle elektriske motorer (hydraulikkpumpe og kjølevæskepumpe) er korrekt tilkoblet og roterer med korrekt retning. Hydraulikk akkumulatoren er korrekt påfylt nitrogen gass i henhold til angitte verdier. Kontroller at tilleggsutstyr og tilbehør fungerer korrekt (termometer, nivåmåler, varmer). Førstegangs oppstart (Oppmerksom Driftstrykk for sikkerhetsventil ved hydraulikk systemet er satt av produsent i henhold til hydraulikk skjema): Aktiver den elektriskepumpen med korte intervaller. Kontroller for eventuelle lekkasjer og eventuell unormal støy. Utfør lufting av den hydrauliske systemet. Dersom mulig, test funksjonene til det hydrauliske anlegget med minimum belastning. Kontroller alt elektrisk utstyr på maskinen. Under testing, kontroller måleutstyr, maskinstøy, nivå og temperatur ved oljetanken. Det er nødvendig at hele hydraulikk systemet blir luftet. Dersom det ikke er montert noen lufteplugg, vil hydraulikksystemet utføre lufting selv ved hjelp av lufting ved tanken eller ved returfilteret. Utfør gjentatte oppstart av maskinen, og kontroller at ingen unormaliteter oppstår. Side : 27

29 Påfylling av hydraulikkolje til tanken Overhold anbefalinger og angivelser vedrørende olje angitt av produsent, se vedlagt teknisk dokumentasjon. For standard hydraulikk system, anbefaler vi at det benyttes olje av typen OH-HM32 (DIN 51524) fra alle kjente oljeleverandører. Hydraulikk systemet må påfylles ren, forfiltrert olje! Renheten til hydraulikkoljen må samsvare med klasse 10 NAS 1638 (oppnås ved hjelp av filter ß =75)! Påfylling fra beholdere, bøtter eller kanner er ikke anbefalt og er forbudt! Maksimal oljenivå vises ved hjelp av øvre merke på oljenivåpinne eller ved hjelp av oljenivåglass. Unngå å fylle på for mye olje. Maksimal påfyllingsmengde er 15 l/min, og skal ikke overskrides. Oljetype Kinematisk viskositet i mm²/s i forhold til oljetemperatur Frysepunkt 0 C 20 C 40 C 60 C 80 C C OH-HM OH-HM OH-HM OH-HV OH-HV Side : 28

30 Fundamentflate Side : 29

31 2.9. Elektrisk tilkobling Oppmerksom! Bare kvalifisert personell er autorisert til å kunne utføre tilkoblingen. Vær forsiktig under tilkoblingsprosessen, for den høye spenningen kan forårsake fatale skader. Overhold alltid sikkerhetsinstruksjonene når du utfører elektrisk tilkobling av maskinen. Elektriske spesifikasjoner til maskinen: Strømforsyning: ~ V, 50 Hz, TN-C Effekt forbruk / Maks sikring: 11 kw / 63 A Før tilkobling utføres, slå av hovedstrøm bryteren for strømforsyningen til maskinen og kontroller at tilkoblingsstedet er helt tørt! Kontroller at spennings forsyningen er i henhold til den angitte spenningen for maskinen! Strømforsynings kabelens areal/tverrsnitt må være i henhold til den oppgitte maksimale strømforbruket som er oppgitt med hensyn til maksimal maskin belastning. Merknad: Verdiene til kabelens areal og strøm belastning er angitt i standarder. Koble til strømforsynings kabelen til rekkeklemmene i elektroskapet. Merknad: Sokkelen med atskillelsene kan bare benyttes ved maskinen som har oppgitt strømforbruk opptil 16 A og total effekt forbruk opptil 3 kw. Hvis maskinen blir direkte tilkoblet, er det nødvendig å tilføye en tilleggshovedbryter, som kan låses i nullposisjon. Oppmerksom! Ved dette tilfellet blir den ekstra hovedstrømbryteren primær bryter og hovedstrømbryteren på maskinen vil da bare inneha en sekundær funksjon. Side : 30

32 Kontroll av sagbladretning etter tilkobling Etter maskinen har blitt korrekt tilkoblet, slå på maskinen og sett sagbånd motor i drift posisjon for et kort øyeblikk. Retningen må være identisk med pilretningen lokalisert på sagblad-dekselet. Hvis retningen ikke samsvarer, bytter du om to av spenningsfasene på tilkoblingen Kontroller at strømforsyningen er korrekt tilkoblet Oppmerksom! Kontroller at den elektriske strømforsyningen er korrekt tilkoblet! Motoren ved hydraulikk systemet kan ikke være i drift i mer enn 10 sekunder dersom den roterer med feil rotasjonsretning!!! Påfylling av kjølevæske Forbred blandingen av vann og kjølevæsken. Overhold alltid spesifikasjonene med hensyn til konsentrasjon som er angitt av kjølevæske produsenten. Fjern dekslet ved påfyllingshullet. Fyll på blandingen av vann og kjølevæsken på tanken til kjølevæske systemet på maskinen. Volumet til kjølevæske tanken finner du angitt i kapittelet Tekniske data. La påfyllingshullet være åpen og med silen montert når påfylling utføres. Når du fyller på kjølevæske på tanken, kontroller at det ikke drypper kjølevæske utenfor tanken, og at du ikke fyller på så mye kjølevæske at den renner over. Merknad: Dersom maskinen er utstyrt med Micronizer, påfylles Micronizer korrekt oljenivå som beskrevet i bruksanvisning for Micronizer. Dermed er Micronizer klar til bruk Kontroll av maskin funksjonene Kontroller maskinene og de tilhørende maskin delene med hensyn til transport skader. Kontroller at beskyttelse dekslene er korrekt montert, og at de innehar korrekt funksjon. Kontroller ved hjelp av Tenzomat, om sagbladet er korrekt strammet. Ved behov, kan du stramme sagbladet i henhold til kapittel Sagblad. Sagblad strammings verdiene kommer frem på Tenzomat. Slå på maskinen, og kontroller båndsagens motorer og systemer (sagblad motor, hydraulikk pumpe, kjølevæske pumpe, spontransportør). Åpne og lukke stikken. Prøv å vinkel posisjoner sagbuen fra den ene ytterpunktet til det andre. Hev sagbuen til øverste posisjon, og videre prøv å senk sagbuen til den nederste posisjonen. Start maskinen med kjølevæske pumpen aktivisert, og la den være i drift uten belastning inntil kjølevæske systemet er fylt med kjølevæske. Så fort som det begynner å komme kjølevæske fra dysen, er kjølevæske systemet klar til drift. Utfør en kutte syklus uten at materiale er lastet i maskinen. Kontroller at maskinen funksjonerer uten noen for unormaliteter. Dersom alle maskin funksjonene er i orden, er maskinen klar til å tas i bruk. Side : 31

33 2.12. Sagblad Fjern tannbeskyttelsen etter at du har montert bladet, og etter at bladet er strammet. Da begrenser du risikoen for skader Sagblad størrelse ,30 mm Valg av sagblad tanningsystem Sagblad produsenter leverer sagblad med standard (konstant) eller variabel. En viktig faktor for valg av tannings system er lengden til kutte kanalen i forhold til størrelsen til materialet. 1. Standard tanning Standard tanning har uniformt mellomrom og tannform. Denne tanningsformen er bra for full materialskjæring. 2. Variabel tanning Variabel tanning har en kombinasjon av varierende mellomrom- og tannstørrelse. Variabel tanning benyttes ved kutting av profil- og bunt. Materialer. Variabel tanning reduserer sagblad vibrasjoner, øker sagblad levetiden og kvaliteten til kutte snittflaten. BOMAR anbefaler at en benytter båndsagblad med variabel tanning på båndsager. I tabeller, anbefales det type tannings system avhengig av størrelse og form av materialet som skal kuttes. Fotnoter: ZpZ Antall tenner pr. Tomme(inch). S Tenner med null tannings vinkel. K Tenner med positiv tannings vinkel. Eksempel på tannings system angivelse: 32 S Tallet 32 betyr 32 tenner pr. tomme (det betyr standard tannings system), bokstav S angir tenner med null tannings vinkel. 4-6 K Tallene 4-6 betyr 4 til 6 tenner pr. tomme (det betyr variabel tannings system); bokstaven K angir tenner med positiv tannings vinkel Innkjøring av sagblad For å oppnå full levetid på sagbladet, anbefaler vi sterkt at du utfører innkjøring av sagbladet. Innkjøring: Kutt materialet med bladmatingstrykket redusert til 50 %. Når det oppstår vibrasjoner øk eller senk sagbladbånd hastigheten. Når du kutter små stykker kjør sagbladet inntil ca. 300 cm 2 av materialet har blitt kuttet. Når du kutter store stykker kjør sagbladet i ca. 15 minutt. Etter at sagbladbåndet har blitt innkjørt, økes bladmatings trykket til normal trykket. T. Innkjøring av sagbladet hindrer mikrobrudd på kutte kantene til det nye sagbladet som et resultat av den første overdrevne spenningen. Hvis en ikke utfører innkjøringen vil dette minske levetiden betraktelig. En optimal innkjøring av sagbladet fører til ideelle runde kutte kanter og derfor til optimal levetid tilstand for sagbladet. Merknad: Utfør også innkjøring av sagblad som har blitt slipt på nytt! Side : 32

34 Tabell for valg av tanning HULT MATERIALE (Dp, S = mm) Dp Dp Dp Dp Dp S S S S S Merknad: Tabellen viser tannings system valg for kutting av ett material stykke. Dersom du skal utføre buntet kutting, må du beregne størrelsen til kutte material veggen dobbel så stor som ved kutting av ett material stykke (det betyr, størrelse S blir lik 2 x S ) I tabellen er det både standard og variabel tanning. Størrelsen til veggen Tanningsystem (ZpZ) Ytre diameter til profilen Dp [mm] S [mm] S 24 S 18 S 18 S 14 S 14 S 3 24 S 18 S 14 S 14 S S S 4 24 S 14 S S S 8 12 S 8 12 S 5 18 S S S 8 12 S 6 10 S 6 10 S 6 18 S S 8 12 S 8 12 S 6 10 S 6 10 S 8 14 S 8 12 S 6 10 S 6 10 S 5 8 S 5 8 S S 6 10 S 5 8 S 5 8 S 5 8 S S 5 8 S 5 8 S 4 6 K 4 6 K S 5 8 S 4 6 K 4 6 K 4 6 K K 4 6 K 4 6 K 3 4 K K 3 4 K 3 4 K K Størrelsen til veggen Tanningsystem (ZpZ) Ytre diameter til profilen Dp [mm] S [mm] S S 8 12 S 6 10 S 5 8 S 5 8 S S 8 12 S 6 10 S 5 8 S 4 6 K 4 6 K S 6 10 S 5 8 S 4 6 K 4 6 K 4 6 K S 5 8 S 4 6 K 4 6 K 4 6 K 3 4 K S 5 8 S 4 6 K 4 6 K 3 4 K 3 4 K S 4 6 K 4 6 K 3 4 K 3 4 K 3 4 K K 4 6 K 4 6 K 3 4 K 3 4 K 2 3 K K 4 6 K 3 4 K 3 4 K 2 3 K 2 3 K K 3 4 K 3 4 K 2 3 K 2 3 K 2 3 K K 3 4 K 2 3 K 2 3 K 2 3 K 2 3 K K 2 3 K 2 3 K 2 3 K 1,4 2 K 1,4 2 K K 2 3 K 2 3 K 1,4 2 K 1,4 2 K 1,4 2 K K 1,4 2 K 1,4 2 K 1,4 2 K 0,75 1,25 K ,4 2 K 0,75 1,25 K 0,75 1,25 K 0,75 1,25 K ,75 1,25 K 0,75 1,25 K 0,75 1,25 K ,75 1,25 K 0,75 1,25 K 0,75 1,25 K MASSIVT MATERIALE (D = mm) D D D D D Standard tanning system Variabel tanning system Kutte lengden D Tanningsystem (ZpZ) Kutte lengden D Tanningsystem (ZpZ) til 3 mm 32 til 30 mm til 6 mm mm 8 12 til 10 mm mm 6 10 til 15 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 1, mm mm 0,75 1, mm 1, mm 0,75 Side : 33

35 3. Betjening av maskinen Side : 34

36 3.1. Slå PÅ båndsagen 1. Slå på hovedstrømbryteren for båndsagen. Hovedstrømbryteren er plassert ved betjeningspanelet som bildet ovenenfor viser (på høyre siden når en står plassert foran betjeningspanelet). 2. Etter oppstart av maskinstyringen, vil initial menyside vises på LCD-displayet. Maskinoperatøren kan da velge: 1. Velg ønsket maskin driftsmodus med nøkkelbryter, se neste punkt 2. Utfør ønskede endringer ved de respektive kutte programmene, se kapittel vedrørende betjening av maskinen. 3. Utfør ønskede endringer ved de respektive serviceparameterene, se kapittel vedrørende serviceparametere. 3. Velg ønsket driftsmodus ved hjelp av nøkkelbryter på betjeningspanelet (pos. 7) 1. Plasser nøkkelbryter i posisjon 1 for å velge maskin innstillingsmodus 2. Plasser nøkkelbryter i posisjon 2 for å velge maskin driftsmodus 4. Referansekjøring av maskinen (se kapittel vedrørende maskin referansekjøring) må utføres før maskinen settes i drift. 5. Etter at referansekjøring er utført, kan ønsket driftsmodus aktiveres ved maskinen. Side : 35

37 3.2. Båndsag Betjeningspanel - beskrivelse Side : 36

38 Matestikke Bryter for å Åpne / Lukke matestikken. Ved å trykke på begge taster, aktiviseres hurtig kjøring av matestikke (første trykk på bryter velger retning, andre trykk på bryter aktiviserer hurtig kjøring) Oppmerksom! Samtidig trykk på bryterene "Matestikke" + START kjøres til den såkalte faste matestikkebakken. Hovedstikke Bryter for å Åpne / Lukke hovedstikken Sagbue Opp / Ned Dersom en trykker bryterene samtidig, vil sagbuen bli kjørt med hurtig hastighet. STOPP-Bryter Avbryter sagsyklusen, for å starte igjen, trykk START bryter. START-Bryter Trykk Start-bryter for å starte den aktuelle sagsyklusen. Trykk STOPP-bryter for å avbryte sagsyklusen. Innmating av materiale Bryter for mating av materiale til/fra båndsagen. Ved å trykke begge taster, aktiveres hurtig hastighet (første trykk på bryter for å velge retning, og andre trykk for å aktivere hurtig hastighet). Justering av sagbladhastighet Juster på denne knotten for å utføre trinnløs justering av sagbladhastigheten m/min. Valg av driftsmodus 1 Justeringsmodus 2 Driftsmodus NØDSTOPP- Bryter 0 Innstillingsmodus Setter maskinen i øyeblikkelig stillstands. Trykk denne bryteren dersom det oppstår et nødstilfelle. Skjæretrykk Manometer Viser sagblad skjæretrykket. Regulering av skjæretrykk Benyttes for å utføre regulering av sagblad skjæretrykket. Reguleringsventil Reguleringsventil for innstilling av sagbladmating. Sagbladmatingen blir begrenset av skjæretrykk innstillingen som er satt ved sagbladstyringene. Merknad: Dersom du skrur igjen reguleringsventilen for kraftig, kan ventilen bli skadet og det kan oppstå lekkasjer. Utfør derfor alltid justering av ventilen med forsiktighet. Sikkerhetskrets Trykk denne bryteren for å aktivere sikkerhetskretsen LCD-berøringsskjerm (display) Viser den aktuelle statusen for båndsagen, samt menyer for innstilling av program, maskinparametere, etc. Det er på begge sider av displayet plassert funksjonstaster F1 til F10 Side : 37

39 3.3. Referansekjøring av maskinen Det er nødvendig å utføre referansekjøring av maskinen for at korrekt drift i automatisk drift skal kunne utføres med maskinen. Status for referanser ved maskinen. Tast for start av referansekjøring ELGO nummer kontroll ELGO Kontroll av lineær sensor ved innmatingsstikken; måler ingen spesiell verdi, utfører bare kontroll av at sensoren er i drift Service parametere Oppmerksom! Feil innstilling av de etterfølgende parameterene kan føre til skade på maskinen. Utfør endring av parameteren med største forsiktighet! Åpne og lukke service parameter menyen gjøres på følgende måte: 1. Plasser nøkkelbryter i posisjon 0 2. Velg menyvalget Service parametere på LCD-displayet 3. For å lukke service parameter menyen gjøres følgende: Plasser nøkkelbryter i en annen posisjon enn 0 Trykk tasten Side : 38

40 Service parametere Pos. Funksjon 1. Hovedstikke åpningstid. Stikken åpnes bare i tiden som angitt her, altså åpnes ikke fullt for å spare tid. 2. Matestikke åpningstid. Matestikken åpnes i denne tiden, en tidsbesparende funksjon. Tidsfaktorer for lukking av stikker Kontroll av tid for lukking av stikker. Tidsfaktoren korresponderer med flere tidskontroller ved trykkbryteren blir detektert som lukket dersom den i løpet av det bestemte tidsintervallet (100% av tidsintervallet) ikke registrerer noe trykk endring ved trykkbryter. Eksempelvis 1,2 stikken blir detektert som lukket dersom det ikke registreres noe trykkendring ved trykkbryter i 100% 1,2 tidsintervallet (altså eksempelet viser 20% lengre tidsperiode). 4. Innstilling for om matestikke skal være åpen eller lukket før kutt utføres. 5. Driftstid for spontransportør aktiv etter at kuttet er utført. Merknad: Spontransportør er tilleggsutstyr. 6. Innstilling for korrigering av kuttlengde i automatisk driftsmodus. Her kan en aktivere korrigering for sagbladbredden. 7. Innstilling for korrigering ved seriemating av materiale. Side : 39

41 Service parametere Pos. Funksjon 1. Parameter som angir maksimal innmatingslengde ved seriemating. 2. Parameter som angir maksimal innmatingshastighet Parameter som angir innmatingsakselrasjon. Denne parameteren påvirker akselrasjon ved innmating av tunge og ustabile materialer (pga. form eller dimensjoner). Disse verdiene benyttes bare når matestikken kjøres med belastning. Parameter som angir innmatingsretardasjon (oppbremsing). Denne parameteren påvirker retardasjonen (oppbremsingen) ved innmating av tunge og ustabile materialer (pga. form eller dimensjoner). Disse verdiene benyttes bare når matestikken kjøres med belastning. Valg av måleenhet som benyttes ved styringen metrisk (mm) imperisk (inches(tommer)) Valg av målenhet for hastighet ved styringen. m.min -1 fot.min -1 Side : 40

42 Service parametere Pos. 1. Funksjon Denne parameteren benyttes for å aktivere innstilling for utkobling av hydraulikk systemet etter en bestemt tidsperiode: 1=YES Utkobling av hydraulikk systemet er aktivert slik at det blir slått av etter en bestemt tidsperiode 0=NOT Hydraulikk systemet vil være aktiv så lenge maskinen er slått på. 2. Denne parameteren benyttes for å angi tidsperioden for når hydraulikk systemet skal bli slått av. Valg av språk i menyer Benyttes for å velge hvilket språk som skal brukes i menyene ved styringen. 3. Side : 41

43 Service parametere Pos. Funksjon 1. Konstantfaktor for posisjonering av matestikke. Ikke endre denne! 2. Konstantfaktor for posisjonering av matestikke. Ikke endre denne! 3. Maks. hastighet bakover Maksimal hastighet ved kjøring av matestikke i bakover retning 4. Maks. sagbladhastighet Justerbar maksimal sagbladhastighet kan settes lavere enn den maksimale sagbladhastigheten som det er mulig å oppnå. 5. Konstantfaktor for posisjonering av matestikke. Ikke endre denne! 6. Konstantfaktor for posisjonering av matestikke. Ikke endre denne! 7. Maks. hastighet fremover Maksimal hastighet ved kjøring av matestikke i fremover retning Service parametere Pos. 1. Funksjon Brukernivå: Nivå 0 Maskinoperatør nivå, laveste nivå av tilgangsrettigheter Nivå 1 Servicepersonell nivå, brukernivå tilpasset serviceoperasjoner, passord 1234 Nivå 2 BOMAR nivå, høyeste nivå av tilgangsrettigheter, ta kontakt med vår serviceavdeling 2. Skjerminnstillinger 3. Kalibrering av berøringsskjerm. Temperatur kan føre til feilaktig berøringsregistrering. Ikke bruk hansker eller lignende ved utførelse av kalibreringen. Side : 42

44 3.5. "Ett kutt automatisk" syklus Poloautomatisk syklus = Automatisk syklus for ett kutt Får å gå til automatisk syklus for ett kutt: 1. Plasser nøkkelbryter i posisjon 2 Driftsmodus 2. Velg "One cut automatic"(ett kutt automatisk) ved hjelp av LCD-displayet 3. Angi parameterene for "Ett kutt automatisk" som beskrevet ved de etterfølgende menyene. Forberedelser før kutting: Angi parameterene for "Ett kutt automatisk" ved denne menysiden. Valg Beskrivelse Type kjøling når kutting utføres: Kjølevæskeanlegg Micronizer (tilleggsutstyr) Ingen kjøling Slå av sagbladmotor etter utført kutt Slå av sagbladmotor / ikke slå av sagbladmotor. Slå av kjølevæskepumpe etter utført kutt Slå av kjølevæskepumpe / ikke slå av kjølevæskepumpe. Posisjon for sagbue etter utført kutt: Kjør sagbue opp etter utført kutt, posisjoneres ved øvre endebryter Kjør sagbue til posisjon rett over materialet etter utført kutt Stikke status etter utført kutt: Forbli lukket Åpne stikken etter at kuttet er utført Side : 43

45 Valg Beskrivelse Bruk spontransportør når kutting utføres JA/NEI Prosedyre for utføring av "Ett kutt automatisk" Beskrivelse av prosedyre for "Ett kutt automatisk": 1. Forbered materialet som skal kuttes, plasser det i sagen og lukk stikken 2. Velg "One cut automatic" (Ett kutt automatisk) modus, se forrige kapittel Forbredelse før kutting. 3. Trykk START bryter for å starte utførelsen av "Ett kutt automatisk". 4. Menyen som angitt nedenfor vil vises på LCD-displayet, og sagbuen vil begynne å senke seg nedover til materialet - "Ett kutt automatisk" sagsyklusen vil dermed starte. 5. Ved å plassere nøkkelbryter i en annen posisjon, vil "Ett kutt automatisk" modus bli avsluttet. Skjermvindu som viser status under utførelse av "Ett kutt automatisk" syklus: Menypunkt Beskrivelse Sagbladhastighet som er satt ved hjelp av frekvensomformer Betjeningspanel, posisjon 7 Total driftstid vedrørende varigheten av "Ett kutt automatisk" syklusen. Antall stykker kuttet i "Ett kutt automatisk" driftsmodus. Individuelle parametervalg som er satt i menyen for forberedelse til kuttingen før en starter utførelsen av kuttet. Side : 44

46 3.6. Automatisk syklus med mating av materialet Programmering Kutte programmene er en viktig del av den automatiske syklusen. Det er mulig å definere opptil 20 programmer ved styringen. Styringen vil alltid starte utførelse fra program nr. 1. Alle sekvensene i et program blir utført helt frem til at en kommer frem til et program hvor ingen parametere er satt (begge verdier er satt til null). For å gå til programmering av kutte program: 1. Plasser nøkkelbryter i posisjon 0 maskin innstillinger. Velg "Cutting programs" (kutte programmer) valgfeltet på LCD-displayet 2. En liste over 20 programmer vil vises; se eksempel på menyside angitt nedenfor. 3. En annen måte å vise kutte program parameterene er å benytte "Presets" valgmenyen i automatisk driftssyklus. Eksempel på angivelse av kutte program: Beskrivelse av funksjonstaster ved meny for programmering av kutte program: Funksjonstast Beskrivelse Benyttes for å navigere mot venstre i tabellen for programmering av program. Benyttes for å navigere mot høyre i tabellen for programmering av program. Benyttes for å navigere oppover i tabellen for programmering av program. Benyttes for å navigere nedover i tabellen for programmering av program. Side : 45

47 Funksjonstast Beskrivelse Benyttes for å flytte et program til en annen posisjon i listen. Benyttes for å sette inn programmet ved en ny posisjon i listen. Benyttes for å utføre endring av verdiene i programmet. Benyttes for å fjerne et program (nullstille verdiene). Det aktive programmet i listen bli angitt med rød markering. For hvert program, blir det angitt to verdier: Kutt lengden for stykkene som skal kuttes Antall stykker som en ønsker å kutte Automatisk syklus For å gå til automatisk syklus gjør en følgende: 1. Plasser nøkkelbryter i posisjon 2 Driftsmodus 2. Velg menypunktet "Automat with feed" (automatisk med mating) ved LCD-displayet. 3. Menyen hvor en kan angi nye verdier for den automatisk syklusen eller meny hvor en kan starte den automatiske syklusen vil deretter vises på displayet. Forbredelser før start av automatisk driftsmodus: Ved denne menyen kan en angi start program og innstillingsparametere for automatisk driftsmodus. Velg menyen "Presets" for å gå til "programmering" av kutte program, se forrige kapittel. Side : 46

48 Funksjonstast Beskrivelse Innstilling for å slå av sagbladmotor etter utført kutt Slå av sagbladmotor etter utført kutt / Ikke slå av sagbladmotor etter utført kutt. Innstilling for å slå av kjølevæskepumpe etter utført kutt Slå av kjølevæskepumpe etter utført kutt / Ikke slå av kjølevæskepumpe etter utført kutt. Kjøletype under kutting: Kjølevæskeanlegg Micronizer (Tilleggsutstyr) Ingen kjøling Slå på spontransportør under kutting JA/NEI. Angi kutte program parametere. Parametere: Program nr. Angi nummer til start programmet Satt antall Viser antall materialstykker som skal kuttes (hentes fra programmet) Utført antall Angir antall som er ferdig utført kuttet siden sist programmet ble avbrutt. Antall stykker som gjenstår Antall stykker som det gjenstår å kutte Kutt lengde Lengden til stykket som skal kuttes Utført antall stykker Stykker som allerede er ferdig kuttet Dersom maskinen ikke er utstyrt med måleutstyr for detektering av material i stikken, blir maskinoperatøren før start av automatisk syklus bedt om å plassere sagbuen til øvre endeposisjon ved øvre endebryter. Side : 47

49 Kjør sagbuen til øvre endebryter ved hjelp av taster ved betjeningspanelet. Beskrivelse av prosedyre for automatisk syklus: 1. Forbred materialet som skal kuttes 2. Angi innstillinger for automatisk syklus, se forbredelser før start av automatisk syklus 3. Etter at en har trykket START tasten, vil en bli spurt om det først skal utføres forkutt av materialet. 4. Beskrivende menyer vil vises på LCD-displayet, og sagbuen vil begynne å senke seg nedover mot materialet automatisk sagsyklus starter. Side : 48

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

SAGAUTOMAT MAC 120 CNC. 1. Garanti... 3. 2. Sikkerhetsutstyr... 4

SAGAUTOMAT MAC 120 CNC. 1. Garanti... 3. 2. Sikkerhetsutstyr... 4 Innhold 1. Garanti... 3 2. Sikkerhetsutstyr... 4 3. Transport og montering av maskinen... 6 3.1 Valg av maskinområde og fundamentplan...6 3.2 Maskinvekt...7 3.3 Transport av maskinen...8 3.3.1 Transport

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 3 2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Plassering og montering... 4 2.4 Betjening og drift av maskinen... 5 2.5 Bytte av

Detaljer

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA....3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER :...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

STG 230 GA500. Bruksanvisning for Båndsag. Les denne bruksanvisningen grundig før transport av båndsagen til arbeidssted og førstegangs bruk!

STG 230 GA500. Bruksanvisning for Båndsag. Les denne bruksanvisningen grundig før transport av båndsagen til arbeidssted og førstegangs bruk! Bruksanvisning for Båndsag STG 230 GA500 Les denne bruksanvisningen grundig før transport av båndsagen til arbeidssted og førstegangs bruk! Serie Nr. P. MEIDELL AS Versjon 1.04 / November 2000 Innhold

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...4 1.3 SKJÆRE KAPASITET...5 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...6 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY

P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse 2 1.1 Tekniske Data 3 1.2 Tilkoblingsverdier, påfyllings mengder 4 Kapittel 2 Generelle Instruksjoner 5 2.1 Sikkerhets instruksjoner

Detaljer

PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE.

PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. En spesiell navneplate er montert på maskinen og inneholder uslettelig informasjon i samsvar med CE-merking. Dersom CE MERKET skulle bli

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...4

Innholdsfortegnelse. Innledning...4 Innholdsfortegnelse. Innledning....4 1. Leverings informasjon....5 1.1 Tekniske spesifikasjoner... 5 1.2 Elektriske data.... 6 1.3 Beskrivelse av maskinen... 7 1.3.1 Beskrivelse av tekniske egenskaper...7

Detaljer

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

BOR- & SKJÆRESENTER KF 1505. 1. Generelt... 6

BOR- & SKJÆRESENTER KF 1505. 1. Generelt... 6 Innhold 1. Generelt... 6 1.1 Oversikt over montering og fundamentplan tegninger for anlegget... 6 1.2 Tekniske data... 7 1.3 Dokumentasjon... 13 1.3.1 Opphavsrett...13 1.3.2 Viktig informasjon...14 1.4

Detaljer

ALFA 25-MT & 35-MT. Generell beskrivelse... 3. Transport og installasjon av maskinen... 5. Generelle maskinstørrelser... 7

ALFA 25-MT & 35-MT. Generell beskrivelse... 3. Transport og installasjon av maskinen... 5. Generelle maskinstørrelser... 7 Innhold Generell beskrivelse... 3 Transport og installasjon av maskinen... 5 Generelle maskinstørrelser... 7 Beskrivelse av akser på maskinen... 9 Beskrivelse av betjeningspanel... 10 Start og stopp av

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5 Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4 1. Innledning....5 2. Garanti...5 3. Beskrivelse av maskinen....6 3.1 Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med.... 6 3.2 Beskrivelse

Detaljer

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2 Innhold 1. Beskrivelse av maskinen... 2 2. Transport og montering av maskinen... 3 2.1 Transport av maskinen...3 2.2 Montering av maskinen...4 2.3 Fundamentplan...4 3. Beskrivelse av akser og retninger

Detaljer

SEMIPAXY CNC-STYRT XY-BORD. Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3. SEMIPAXY betjeningspanel... 5. Oppvatring og fast montering...

SEMIPAXY CNC-STYRT XY-BORD. Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3. SEMIPAXY betjeningspanel... 5. Oppvatring og fast montering... Innhold Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3 SEMIPAXY betjeningspanel... 5 Oppvatring og fast montering... 6 Beskrivelse av GEKAPRO PC... 7 Innledning... 7 Hovedmeny... 7 Slå av maskinen... 9 Design modus...

Detaljer

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT Original instruksjonshåndbok - 2015 I samsvar med EU direktiv: 2006/42/EC, Vedlegg I 1.7.4.1 Produsent: Orkel Direkte AS Johan

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110

Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110 Bruker- og vedlikeholdsmanual Vedklyver modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110 INNHOLD 1.0 GENERELL INFORMASJON... 4 1.1 PRODUSENT...4 1.2 SERVICE...4 1.3 CE-MERKING...4 1.4 GARANTI...4 1.5 KUNDENS

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN.

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. NO ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. Må oppbevares til senere bruk. Les bruksanvisningene til motoren og batteriet. INNHOLD 1. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 1 2. BLI KJENT MED

Detaljer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Hydraulisk hammer Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning.........................................

Detaljer