STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2"

Transkript

1

2 Innhold 1. Beskrivelse av maskinen Transport og montering av maskinen Transport av maskinen Montering av maskinen Fundamentplan Beskrivelse av akser og retninger ved prosessering Drift og betjening av maskinen Beskrivelse av betjeningspanel Start og stopp av maskinen Betjening av berøringsskjerm (Touch-display) Rengjøring og vedlikehold Innledning Mappestruktur (katalogstruktur) Delstykker (parts) Materialstaver (Bars) Prosessering av materialstav Prosessering av en samling materialstaver Manuell prosessering Justering og innstilling av maskinen Konfigurasjon ved berøringsskjerm (Touch-display) Bytte av stanseverktøy Bytte av stansetapp verktøy Bytte av dyne verktøy Bytte av klippeverktøy Service og vedlikehold Periodisk vedlikehold Hydraulikk system Smørepunkt Feilmeldinger og alarmer Feilsøking Konstruksjonstegninger og reservedelslister Mekaniske reservedeler Hydraulikk skjema Pneumatiske skjema Elektriske skjema...52 Side : 1

3 1. Beskrivelse av maskinen Maskinen C2PL er en helautomatisk stanse og klippelinje for vinkeljern. Kapasitet vedrørende Modell C2PL-65 Kapasitets angivelsene er oppgitt i henhold til materiale med materialstrekkfasthet opptil 45 kg/mm2 Vinkeljern (90 ) med sidekanter fra 40 x 40 x 4 mm opptil 65 x 65 x 6 mm. Material med lengde opptil 12 meter (som opsjon kan denne forlenges) Karakteristikk Innmating system Vinkeljernet mates inn i maskinen ved hjelp av ruller som drives av en børsteløs motor. Innmatingslengde kontroleres ved hjelp av en enkoder. Material innmatingshastighet kan justeres opptil 38 m/min Prosesserings enhet 2 stanse sylindre med en stansekraft på 130 KN montert på ved hver sin sidekant ved vinkeljern materialet. Stanse type endres ved at en bytter stansetapp og tilhørende dyne. Hydraulisk klippe stasjon med en klippekraft på 320 KN. Programmering Inntasting og programmering av data til PLS utføres ved bruk av spesial tilpasset GEKA programvare. Kapasitet vedrørende Modell C2PL-80 Kapasitets angivelsene er oppgitt i henhold til materiale med materialstrekkfasthet opptil 45 kg/mm2 Vinkeljern (90 ) med sidekanter fra 40 x 40 x 4 mm opptil 80 x 80 x 8 mm. Material med lengde opptil 12 meter (som opsjon kan denne forlenges) Karakteristikk Innmating system Vinkeljernet mates inn i maskinen ved hjelp av ruller som drives av en børsteløs motor. Innmatingslengde kontroleres ved hjelp av en enkoder. Material innmatingshastighet kan justeres opptil 38 m/min Prosesserings enhet 2 stanse sylindre med en stansekraft på 300 KN montert på ved hver sin sidekant ved vinkeljern materialet. Stanse type endres ved at en bytter stansetapp og tilhørende dyne. Hydraulisk klippe stasjon med en klippekraft på 600 KN. Programmering Inntasting og programmering av data til PLS utføres ved bruk av spesial tilpasset GEKA programvare. Side : 2

4 2. Transport og montering av maskinen 2.1 Transport av maskinen Maskinen transporteres i følgende forpakninger: Betjeningspanel konsoll og maskin leveres i en kolli. Rullebaner (flere kolli) Rullebanene kan forflyttes til ønsket plassering ved hjelp av en gaffel truck. Ved forflytting av maskinen til ønsket maskin plassering, benyttes kran med innfesting i løftepunktene som tegningen nedenfor viser: Modell C2PL-65 Side : 3

5 Modell C2PL Montering av maskinen Maskinen må tilkobles nødvendige elektriske og lufttrykk forsyninger som angitt i tabell nedenfor. Strøm effekt Elektrisk spenning Trykkluft tilkobling 7.5 kw 380 V min. 6 bar 2.3 Fundamentplan Fundamentplanet vil variere noe avhengig av plassering og antall innmatingsrullebaner som benyttes. Ved neste side vises fundamentplan for en maskin hvor det benyttes 1 innmatingsrullebane. Side : 4

6 Fundamentplan Side : 5

7 3. Beskrivelse av akser og retninger ved prosessering Tegningen nedenfor beskriver de ulike aksene som benyttes ved prosessering med maskingen. Retningen til de ulike pilene viser positiv retning med hensyn til verdiene for de ulike aksene X, Y og Z. Nullpunktet til aksene Y og Z er ved vinkel bunnen, og kan bare justeres ved bytting av stansetapp og dyne. Nullpunktet til X-aksen er ved material fremkanten når den mates inn i maskinen. Side : 6

8 4. Drift og betjening av maskinen 4.1 Beskrivelse av betjeningspanel A - Valgbryter manuell / automatisk D - NØDSTOPP G - Stopp hydraulikk system B - Start program E - Start hydraulikk system H - I drift ledlampe C - Stopp program F - Berørings skjerm (Touch display) 4.2 Start og stopp av maskinen Strømtilførselen og hovedstrømbryteren er plassert på den ene siden av betjeningspanel konsollen. Ved å slå på hovedstrømbryteren blir alle enhetene ved maskinen tilført strøm. Plasser hovedstrømbryteren i posisjon "PÅ". I drift ledlampen vil da lyse grønt, som indikerer at maskinen er slått på. Før du foretar oppstart av hydraulikk systemet, kontroller at ingen av NØDSTOPP bryterene er aktivert. Trykk på bryteren E - "Start hydraulikk system". 4.3 Betjening av berøringsskjerm (Touch-display) Rengjøring og vedlikehold Rengjør berøringsskjermen regelmessig slik at det holdes i optimal tilstand. Bruk en myk og tørr klut for daglig rengjøring av berøringsskjermen. Dersom det forfinnes større tilsmussing, må en ikke benytte en tørr klut Side : 7

9 ettersom det vil kunne føre til striper. Ved slike tilfeller benyttes en lett fuktig klut med nøytral rengjøringsmiddel (omlag 2 %) og tørk deretter forsiktig berøringsskjermen slik at den blir ren. Materialer som gummi, vinyl eller sterk tape som festes til skjermen kan forårsake permanente merker. MERKNAD: Bruk aldri benzen, løsemiddel eller andre sterke kjemiske stoffer ved rengjøring av berøringsskjermen Innledning Når maskinen slåes på, vil følgende velkomst bilde vises på skjermen: Trykk på skjermen for å komme til hovedmenyen Ved 15 minutter inaktivitet, aktiveres skjermspare funksjonen, og skjermen blir dermed svart. Trykk på skjermen for å aktivere den igjen. Side : 8

10 4.3.3 Mappestruktur (katalogstruktur) PLS-kontrolleren som styrer maskinen har et minnekort, hvor delstykker (parts) og materialstaver (bars) som maskinoperatøren har angitt blir lagret som uavhengige datafiler. For å lette organiseringen av de ulike filene (delstykker og materialstaver), kan maskinoperatøren opprette mapper og under mapper ved minnekortet. Maskinoperatøren finner selv frem til den beste mappe strukturen i henhold til sine organiserings kriterier: Kunder, prosjekter, ordrer, etc. Nedenfor vises skjermbildet for oversikt over delstykke (parts) filer. Et tilsvarende finnes for materialstaver (bars). Navnet på den aktuelle mappen som vises på skjermen til en hver tid er angitt nederst på skjermen. I dette eksempelet vises mappen "\PROJECT.001". Når mappen leses, vises ikonet "ÅPNE MAPPE" i søke modusen. Oversikt over undermapper som er lagret under aktuell mappe "\PROJECT.001" vises i den venstre kolonnen. Ved dette eksempelet finnes det en undermappe med navn "AB". For å åpne denne mappen velger du den fra listen. Den valgte mappen vil vises nedenfor den venstre kolonnen. Side : 9

11 Klikk deretter på ikonen "ÅPNE MAPPE" som er plassert i venstre hjørnet på skjermen. Den markerte mappen vil nå bli den aktive mappen, ved dette eksempelet vil det være undermappen "AB" som er lagret under mappen "\PROJECT.001". I midten nederst i skjermbildet, vil hele mappestien vises: "\PROJECT.001\AB". Ved dette eksempelet, inneholder ikke denne mappen flere undermapper eller delstykke filer. Totalt antall undermapper og filer ved den aktuelle mappen er angitt ved begge kolonne sidene. For å gå tilbake til forrige skjermbilde, trykkes ikonet. Dette vil føre til at en returnerer tilbake til forrige mappe. Dersom en trykker gjentatte ganger på gå tilbake ikonet, vil en tilslutt returnere tilbake til rot-mappen, som vil vises som blank. Side : 10

12 Eksempel: Maskinoperatøren ønsker å lage en ny mappe med navn "AB" under mappen "\PROJECT.003". For å opprette en ny mappe, trykkes ikonet på venstre side av skjermen. (Ikonene på venstre side er med referanse til mappene, og ikonene på høyre side er med referanse i forhold til delstykke og materialstav filene). Maksimal antall undermapper en mappe eller rotmappen kan inneholde er 100. Dersom det er opprettet 100 undermapper ved en mappe eller rotmappen, vil ikonet forsvinne. Tilbake til eksempelet vårt, følgende skjermbilde vil vises etter at en har trykket ikonet for å opprette en ny mappe slik at en kan taste inn ønsket mappe navn. Operatøren kan opprette undermapper med en maksimal mappesti lengde på 64 tegn. Navnet til hver enkelt mappe må følge formatet til systemet MS-DOS: Navnet kan inneholde maksimalt 8 tegn, pluss et valgfritt tilleggsnavn på opptil 3 tegn. Mellom navnet og tilleggsnavnet må det plasseres et punktum. Side : 11

13 Dersom den fullstendige stien til den nye mappen er over 64 tegn totalt, eller at det angitte navnet ikke er i samsvar med MS-DOS formatet, vil ikke mappen bli opprettet, og følgende feilmelding vil vises i skjermen: "Name of folder not valid" (Mappe navn ikke gyldig). Ved det aktuelle eksempelet, etter at navnet "AB" er tastet inn, trykkes ikonet, og dermed er undermappen opprettet og den vil vises i listen over undermapper ved mappen "\PROJECT.003". For å slette en mappe, trykkes ikonet på venstre side av skjermen. Dersom en skal slette en mappe, må den ikke inneholde noen undermapper eller filer. Dersom operatøren prøver å slette en mappe som ikke er tom, vil følgende feilmelding bli vist på skjermen: Delstykker (parts) Når undermappen er opprettet, kan en begynne med å opprette filer for de ulike delstykker (parts). For å opprette et nytt delstykke (parts), trykkes ikonet på høyre side av skjermen (Ikonene på venstre side er med referanse til mappene, og ikonene på høyre side er med referanse i forhold til delstykke og Side : 12

14 materialstav filene). Maksimalt antall delstykker (parts) som en mappe eller rotmappe kan inneholde, er 400. Dersom denne grenseverdien for maksimalt antall delstykker (parts) oppnås, vil ikonet forsvinne. Skjermbildet for å taste inn navnet for det nye delstykket (parts) vil vises på skjermen etter at en har trykket ikonet for å opprette et nytt delstykke. Filnavnet for det nye delstykket kan maksimalt være 8 tegn. Ved dette eksempelet, taster vi inn navnet "PART02". Deretter trykker en på ikonet. Programvaren vil da spørre om du ønsker å opprette det nye delstykket ved å kopiere et allerede opprettet delstykke som en deretter kan foreta endringer ved, eller om du ønsker å starte helt fra begynnelsen av. Dersom det angitte filnavnet allerede eksisterer i mappen, vil følgende feilmelding vises: "Part already exists" (Delstykket eksisterer allerede). Dersom filnavnet ikke eksisterer i mappen, vil det nye delstykket vises i listen over delstykker for mappe "\PROJECT.001". I høyre kolonne vises en oversikt over alle delstykkene som er lagret i mappen "\PROJECT.001". For å åpne et delstykke, velges dette helt enkelt fra listen. navnet på det valgte delstykket vil da vises under kolonnen (listen). Side : 13

15 Trykk deretter på ikonet på høyre side av skjermen. Dersom valget med hensyn til å kopiere et allerede tidligere opprettet delstykke ikke velges, vil delstykke ikke inneholde noen data som bildet nedenfor viser. Første data som må angies, er lengden til delstykket. Stanse prosesseringen bli avgrenset i henhold til lengden for det aktuelle delstykket. Derfor må dette feltet angies først. Trykk på lengde feltet og tast inn ønsket lengde, i dette eksempelet, 250 mm. Side : 14

16 Etter at en har angitt lengden, vil en kunne angi ønskede stanse prosesseringer. Trykk helt enkelt ikonet. Skjermbildet for å angi stanse prosesseringer vil da fremkomme på skjermen. De avmerkede feltene ved hver av aksene, er de som benyttes for å angi hver enkel prosesseringer med absolutt mål angivelse. Tast inn ønsket verdi, og trykk deretter tasten. Den aktuelle prosesseringen vil da bli lagt til listen over de programmerte prosesseringene for det aktuelle delstykket, og videre vil verdiene i skjermbildet bli nullstilt igjen. Dermed har en mulighet til å kunne legge til ytterligere stanse prosesseringer ved behov. Det finnes også en valgmulig for å kunne angi et ønsket antall stanse prosesseringer med en bestemt avstanden mellom de respektive stanse hullene. Side : 15

17 Dersom størrelsen eller antall stanse prosesseringer overstiger delstykke lengden, vil følgende feilmelding vises i skjermen: "Punching out of the part" (Stansing utenfor delstykket), og deretter vil verdien bli nullstilt igjen. For å slette inntastet data, trykkes ikonet. Når et delstykke leses, vil ikonet for å legge til vise søke status. Side : 16

18 Ved det forrige eksempelet, trykkes ikonet, og dermed legges den aktuelle prosesseringen til listen, verdiene i skjermbildet vil igjen bli nullstilt. Når du avslutter inntastingsmenyen, returnerer du tilbake til "Edit" menyen som inneholder detaljer om de enkelte prosesseringene som er lagt til delstykket. Hver enkelt prosessering ved det aktuelle delstykket kan endres. Dette gjøres ved at en først markerer feltet for prosesseringen som en ønsker å endre, og deretter utfører en endring av verdi. Dersom du ønsker å slette en prosessering, angir en 0 ved verdien for prosesseringen som en ønsker å slette. Dermed vil den aktuelle prosesseringen forsvinne fra skjermbildet. Dersom det er flere enn 10 prosesseringer ved delstykket, vil det fremkomme piler på siden av hver akse slik at en kan navigere oppover og nedover med hensyn til visning av de ulike prosesseringene. Hver gang en verdi endres ved en prosessering, vil listen over de ulike prosesseringene automatisk bli organisert på nytt. Når denne operasjonen utføres, vil følgende ikonene for aksene vises som følger:. Dersom du ønsker å ignorere alle endringene som har blitt utført ved et delstykke, kan en trykke ikonet som vil hente tilbake delstykket slik det er lagret på minnekortet. Endringer som er utført ved delstykket bli automatisk lagret når en avslutter delstykke editeringen ved hjelp av å trykke på ikonet Materialstaver (Bars) Etter at maskinoperatøren har valgt mappen hvor en ønsker å lagre materialstav filene, kan operatøren begynne med å opprette materialstav filer. Ved etterfølgende eksempel er mappen "\PROJECT.001" valgt. Side : 17

19 Når en går inn i delstykke (parts) område ved menyen, vil bare delstykke filer vises, og tilsvarende vil bare materialstav (bars) filene vises når en går inn i materialstav (bars) område ved menyen. Dette sørger for at en kan lagre både delstykke filer og materialstav filer i samme mappe uten at det blir noe form for konflikt eller forvirring mellom dem. For å opprette en ny materialstav (bars), trykkes ikonet på høyre side av skjermen. Ikonene på venstre side er med referanse til mappene, og ikonene på høyre side er med referanse i forhold til materialstav filene. Maksimalt antall materialstaver (bars) som en mappe eller rotmappe kan inneholde, er 400. Dersom denne grenseverdien for maksimalt antall materialstaver (bars) oppnås, vil ikonet forsvinne. Skjermbildet for å taste inn navnet for den nye materialstaven (bars) er identisk med den som benyttes for å taste inn navn for delstykker, og vil vises på skjermen etter at en har trykket ikonet for å opprette en ny materialstav. Filnavnet for den nye materialstaven kan maksimalt være 8 tegn. Side : 18

20 Ved dette eksempelet, taster vi inn navnene "BAR01" og "BAR02". Deretter trykker en på ikonet. Programvaren vil da spørre om du ønsker å opprette den nye materialstaven ved å kopiere et allerede opprettet materialstav som en deretter kan foreta endringer ved, eller om du ønsker å starte helt fra begynnelsen av. Dersom det angitte filnavnet allerede eksisterer i mappen, vil følgende feilmelding vises: "The bar already exists" (Materialstaven eksisterer allerede). Dersom filnavnet ikke eksisterer i mappen, vil den nye materialstaven vises i listen over materialstaver for mappe "\PROJECT.001". I høyre kolonne vises en oversikt over alle materialstavene som er lagret i mappen "\PROJECT.001". For å åpne en materialstav, velges denne helt enkelt fra listen. Navnet på den valgte materialstaven vil da vises under kolonnen (listen). Trykk deretter på ikonet på høyre side av skjermen. Dersom valget med hensyn til å kopiere en allerede tidligere opprettet materialstav ikke velges, vil materialstaven ikke inneholde noen data som bildet nedenfor viser. Side : 19

21 En materialstav består av en samling med delstykker, med et antall enheter av hver type, og organisert i en sekvens som da blir å betrakte som en prosesseringssekvens. Fra øvre venstre hjørne, er materialstav dataene som følger: Prosesseringslengde i samsvar med de aktuelle lengdene, og deretter den aktuelle materialstav lengden. Når systemet kalkulerer prosesseringslengde blir alle delstykkene medregnet pluss forkuttet og etterkuttet. Profil kvalitet, her kan en angi maksimalt 15 tegn til å beskrive kvaliteten. Forkuttet kan justeres til ønsket lengde, eneste begrensning er at forkuttet ikke er lengre enn selve materialstaven. Antall materialstaver som skal prosesseres. Hele navnet og mappestien til den aktuelle materialstaven som editeres. Type og størrelse stansing ved hver sidekant. Posisjonen til hullene i forhold til front størrelsen til sidekanten. Ved nedre del vises informasjon om de ulike delstykkene som den aktuelle materialstaven omfatter. Her vises dataene som 0 ettersom ingen delstykker ennå er angitt ved den aktuelle materialstaven. For å legge til et delstykke til materialstaven, trykkes ikonet. Når en trykker på dette ikonet, vil skjermmenyen for å administrere delstykker frem. Velg ønsket delstykke fra den valgte mappen, og returner deretter tilbake til materialstavmenyen. Det valgte delstykket vil da bli lagt til nederste på listen over delstykker som den aktuelle materialstaven skal omfatte. Ved dette eksempelet, er delstykke "PART02" ved mappe "PROJECT.001" valgt: Trykk på antall enheter for å angi ønsket antall delstykker som skal prosesseres av denne typen. For å slette dette delstykket fra listen, settes ønsket antall delstykker til null. Etterhvert som flere og flere delstykker legges til, vil data for "antall delstykker" og "antall typer delstykker" bli automatisk oppdatert. Ved dette eksempelet blir antall delstykker da 2. Side : 20

22 Data for de aktuelle delstykkene blir lagret ved materialstav dataene. Delstykkene blir identifisert ved hjelp av sin kode og kan ikke modifiseres. Det er bare mulig å slette eller endre ønsket antall delstykker. En materialstav kan inneholde opptil 24 forskjellige delstykker. Bruk pilene for å bla frem og tilbake mellom de ulike delstykkene som materialstaven omfatter. Dersom du ønsker å ignorere alle endringene som har blitt utført ved en materialstav, kan en trykke ikonet som vil hente tilbake materialstaven slik den er lagret på minnekortet. Endringer som er utført ved materialstaven bli automatisk lagret når en avslutter materialstav editeringen ved hjelp av å trykke på ikonet. Når en materialstav leses, vil ikonet for å legge til vise søke status. Side : 21

23 4.3.6 Prosessering av materialstav Skjermbildet som vises ved prosessering av materialstav er som vist nedenfor: Skjermbildet viser informasjon om to materialstaver (bars): "Next bar" (neste materialstav) og "Running bar" (prosesserende materialstav). "Next bar" (Neste materialstav) er den neste materialstaven som skal utføres, og som en har vært valgt fra materialstav administrasjon skjermmenyen. "Running bar" (prosesserende materialstav) eller materialstav under utførelse kan være en annen en, noe som gjør at en kan editere nye materialstaver eller modifisere eksisterende mens maskinen utfører prosessering av en annen materialstav. Selv om materialstaven er under utførelse, kan den modifiseres eller slettes, men modifiseringene vil ikke tre i kraft før materialstaven på nytt prosesseres. Det er mulig å kontrollere eller modifisere neste materialstav data. Ved å trykke ved feltet "Next bar", vil materialstav editoren komme frem på skjermen. Prosesserende data kan også kontrolleres, men bare data vedrørende antall og lengde kan endres. Ved å trykke på ikonet så åpnes menyen for materialstav administrasjon, hvor en kan velge hvilken materialstav en ønsker skal utføres som neste prosessering. Ved å trykke på dette ikonet, så blir neste materialstav satt til prosesserende materialstav. Ved dette eksempelet som skjermbildene viser, er materialstav "BAR02", som er lagret i mappe "\PROJECT.001" valgt som materialstav som skal prosesseres. Side : 22

24 Med en gang materialstaven er under prosessering, blir dataene lagret i automat minnet. På denne måten vil materialstaven kunne fortsette prosessering, selv om en plutselig fjerner minnekortet. Når materialstaven prosesseres, vises ikonet som og forblir inaktiv. Materialstaven som prosesseres, kan ikke byttes ut med en annen. Maskinens funksjonsutførelse er forskjellig avhengig av om vi trykker ikonet (automatisk) eller om en velger å benytte (manuell) hvor prosesseringen da utføres trinn for trinn. I automatisk modus blir materialstaven utført uten noe stopp. Dersom manuell modus velges, blir materialstav prosesseringen stoppet etter hver operasjon, inkludert innmating og utmating operasjoner. Innmating operasjon utføres alltid ved oppstart av materialstav prosesseringen. Systemet antar at en ny materialstav begynner når: Maskinen slåes på, forrige materialstav er ferdig utført, en ny materialstav er valgt for prosessering, eller at en har trykket reset (nullstill) tasten ved prosesseringsmenyen. Innmating operasjonen inkluderer lukking av innmatingsrullene, kjøring av materialet fremover dersom referanse fotocelle registreres som deaktiv, kjøring av materialet bakover inntil referanse fotocellen veksler til deaktiv igjen. Med en gang referanse fotocellen deaktiveres, blir X-akse verdien satt til den angitte referanse verdien som er angitt ved konfigurasjon av maskinen. Verdien som settes ved maskin konfigurasjonen som referanse verdi, må samsvare med at når X-akse er 0, skal fronten til materialet være posisjonert inntil kniven ved klippestasjonen. Mens delstykkene prosesseres, vil antallet ferdig utførte delstykker (klippet) bli vist som aktuell delstykke. Når all delstykke prosesseringen ved materialstaven er ferdig utført, blir utmatings operasjonen utført. Denne operasjonen inkluderer utmating av materiale (programmerbar ved maskin konfigurasjon menyen) og åpning av rullen, slik at restmateriale fjernes og dermed er det mulig å utføre ny materialstav innmating. Ved hvert av verktøyene, er det et felt som legger sammen alle operasjonene. For å nullstille denne telleren til null, trykkes helt enkelt det korresponderende ikonet. Side : 23

25 Ved venstre side av skjermen vises "Current part" symbolet fotocellen ikke registrerer noe materiale, og med fargen hvit med fargen svart når referanse når materiale registreres Prosessering av en samling materialstaver Denne driftsmodusen benyttes for å prosessere alle materialstavene i alfabetisk rekkefølge som er lagret i en spesifikk mappe. Velg ved "bars" materialstav menyen den første materialstaven som ønskes utført, og trykk på ikonet at dette ikonet skal være operativt, kan ikke maskinen arbeide med prosessering av en materialstav.. For Dette skjermbilde vil vises under prosesseringsmodus. Ved denne modusen vises istedenfor neste materialstav data, antall materialstaver som er utført med forhold til hvor mange som totalt skal utføres. Side : 24

26 Når antall utførte materialstaver når antall programmerte materialstaver for den aktuelle materialstaven, vil maskinen automatisk gå videre med utførelse av neste materialstav type som er lagret i mappen. Når alle materialstavene som er lagret i mappen er ferdig utført, vil skjermen veksle tilbake til skjermbilde for normal status. Når modus for utføring av en samling materialstaver er aktiv, vil ikonet som viser at en samling materialstaver er under utførelse vises på skjermen. Ved å trykke på dette ikonet, blir modusen avbrutt Manuell prosessering Skjermbildet for manuell prosessering tillater to typer operasjoner, avhengig av posisjonen til valgbryter for manuell/automatisk. Når valgbryter er plassert i automatisk posisjon, vil følgende skjermbilde vises: Side : 25

27 Dette betyr at det ikke er mulig å forta forflytning av materialet. For at det skal være mulig å utføre forflytning av materialet, må alle verktøy stasjonene være posisjonert til sine utgangsposisjoner og ingen alarm kan heller være aktivert. Den andre betingelsen er at innmatingsrullene er lukket. Ikonene ved forrige skjermbildet gir mulighet for åpning og lukking av innmatingsrullene. Når innmatingsrullene er lukket, og dersom betingelse for forflytning er oppfylt, vil skjermbildet vise følgende ikoner som etterfølgende skjermbilde viser: Ved å trykke på ikonet kjøres materialet frem til programmert posisjon. Trykk på verdien "Programmed X" (programmert X) og tast inn ønsket posisjons verdi. Når dette ikonet trykkes, vil altså materialet kjøres frem til programmert posisjons verdi, med en forflytningshastighet som er tilsvarende hastighet ved automatisk modus. Dersom du ønsker å kjøre materiale manuelt fremover eller bakover uten at du programmerer noen bestemt posisjon på forhånd, kan du benytte på ikonene og som da vil utføre kjøring av materiale med en hastighet som er angitt i % av normal hastighet ved samme skjermbilde. OPPMERKSOM: Når valgbryter er plassert i automatisk modus, vil pedalen aktivere en klippe operasjon. Side : 26

28 Når valgbryter er plassert i manuell posisjon, vil følgende skjermbilde vises: Ved dette skjermbildet er det mulig å aktivere verktøystasjonene med hensyn til stansing og klipping ved hjelp av fotpedalen. Velg ønsket verktøystasjon som du ønsker å prosessere. Bare en av de tre verktøystasjonene (to for stansing og en for klipping) kan velges. Material holdestemplene kan velges til å prosessere i lag med den valgte verktøystasjonen, eller velges slik at de aktiveres uavhengig. De aktuelle prosesseringene som aktiviseres ved hjelp av pedalen kan utføres med redusert eller fullt trykk avhengig av om dette ikonet har blitt aktivisert eller ikke. Når valgbryter er plassert i manuell posisjon, vil ikke verktøyet returnere tilbake til utgangsposisjon (posisjonen hvor øvre endebryter aktiveres) før nedre endebryter aktiveres. Når verktøystasjonen kjøres tilbake til utgangsposisjonen, vil også holdestempelene bli kjørt tilbake til utgangsposisjon, med mindre de er satt til å prosessere uavhengig. Dersom de er satt til å prosessere uavhengig, må dette ikonet trykkes for at holdestempelene skal kjøres opp igjen til utgangsposisjon. Dette ikonet er også svært nyttig for å kunne kjøre holdestempelene opp til øvre mekaniske endeposisjon slik at en da for større åpning dersom en har behov for å få tilgang til maskinens indre deler. Dette ikonet benyttes for å kjøre den valgte stansetappen oppover, utover programmerte grenseverdier, helt opp til mekaniske endeposisjon slik at en da for større åpning dersom en har behov for å få tilgang til maskinens indre deler. Etter at denne manuelle prosesseringen er utført, husk at stansetapp verktøyet da må kjøres tilbake til sin øvre eller nedre programmerte endeposisjon, før valgbryter kan plasseres tilbake i automatisk Side : 27

29 posisjon. Dersom dette ikke utføres, vil stansetapp verktøyet kjøres oppover og presse mot øvre mekaniske endeposisjon til sylinderen når valgbryter plasseres i automatisk posisjon. I en bestemt tidsperiode, vil verktøystasjonen da altså kjøre oppover med mål om å komme til utgangsposisjonen. Men siden utgangsposisjonen er nedenfor, vil korresponderende feilmelding fremkomme på skjermen. Når maskinen er utstyrt med "Rest material system" (opsjon) vil det vises et ikon av en pil mot høyre ved øvre del av skjermen. Ved hjelp av dette ikonet får en tilgang til meny for "Rest material system" Ved denne skjermmenyen er det 4 ikoner som kan benyttes for manuell kjøring av åpning og lukking av innmatingsruller, kjøring av innmatingsruller motor, åpning og lukking av materialstikken. Side : 28

30 5. Justering og innstilling av maskinen 5.1 Konfigurasjon ved berøringsskjerm (Touch-display) Konfigurasjonsmenyen gir tilgang til innstilling av parametere ved behov for justering av maskinen. Bilde av konfigurasjonsmenyen vises nedenfor: FINAL REST (rest materiale) Dette er rest materiale ved materialstaven som ikke blir prosessert. Dersom maskinen er utstyrt med "Rest material system" (opsjon), kan denne verdien justeres til hvilken som helst verdi av maskinoperatøren. Dersom maskinen ikke har slikt system, og dersom en verdi mindre enn "Not actionable Zone" (Ikke prosesserbar sone) settes, vil ikke maskinen utføre de programmerte prosesseringene ved enden av materialstaven. FINAL MOVEMENT (rest material utmating) Dette er forflytningen, ved inkrementell modus, som skal utføres ved enden av materialstaven når prosesseringen er utført slik at rest materialet mates ut av maskinen. REFERANCE VALUE (referanse verdi) Dette er referanse posisjons verdien som angir avstanden fra hvor materialet posisjoneres ved innmating og frem til knivene ved klippestasjonen. Når en starter utførelsen av et program (Reset + Start), og ved enkel prosessering, blir materialet matet inn i maskinen og posisjonert akkurat ved punktet hvor fotocellen som registrerer materialet veksler mellom aktiv til deaktiv. Verdien som angies ved denne parameteren er derfor avstanden mellom material enden ved denne posisjonen og knivene ved klippestasjonen (avstanden angies med negativt fortegn ettersom materialet er posisjonert på baksiden av klippestasjonen). Dersom manuell modus er valgt, programmerer operatøren forflytning til X = 0, og da skal materialet mates frem og stoppe ved posisjonen til knivene ved klippestasjonen. CORRECTOR Y eller CORRECTOR Z (Y eller Z korreksjonsverdi) Dette er avstanden mellom klippeknivene og senter ved stanseverktøyet ved Y eller Z aksen (angies med negativ verdi ettersom de befinner seg bakenfor klippeknivene). De må innstilles slik at stanse operasjonene i Y eller Z utføres ved korrekt posisjon fra hvor delstykket klippes. Side : 29

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...4

Innholdsfortegnelse. Innledning...4 Innholdsfortegnelse. Innledning....4 1. Leverings informasjon....5 1.1 Tekniske spesifikasjoner... 5 1.2 Elektriske data.... 6 1.3 Beskrivelse av maskinen... 7 1.3.1 Beskrivelse av tekniske egenskaper...7

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Din bruksanvisning LG N2R1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3904405

Din bruksanvisning LG N2R1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3904405 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LG N2R1DD1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LG N2R1DD1 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndboken. Brukerhåndboken. Pilot Line Manager. Doknr.: PLM_OM_4.9_NO_A_EXT.DOC. Dokumentversjon A

Brukerhåndboken. Brukerhåndboken. Pilot Line Manager. Doknr.: PLM_OM_4.9_NO_A_EXT.DOC. Dokumentversjon A Brukerhåndboken Brukerhåndboken Pilot Line Manager Dokumentversjon A Doknr.: PLM_OM_4.9_NO_A_EXT.DOC Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetshenvisninger... 10 1.1 Symbolforklaring... 10 1.2 Grunnlegende Sikkerhetstiltak...

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Brukermanual BeverPlan

Brukermanual BeverPlan BEVER CONTROL AS Brukermanual BeverWIN2010 Versjon 1.0 17.06.2011 Beskrivelse av program levert av Bever Control AS. INNHOLDSFORTEGNELSE 1... 4 1.1 Generell informasjon... 4 1.1.1 Knappetyper... 4 1.1.2

Detaljer

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

CP180C CP300C og CP500C

CP180C CP300C og CP500C CP180C CP300C og CP500C Norsk brukermanual ved Seatronic AS Slalåmbakken 2, 1598 Moss Tel: 69 25 09 60, faks: 69 24 79 99 e-post: seatronic@seatronic.no Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS.

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 220

zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 220 zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 220 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800)

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift...

Detaljer