Innhold. 2. Garanti Montering av maskinen Plassering og montering av maskinen Elektrisk tilkobling... 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. 2. Garanti...7. 3. Montering av maskinen...8 3.1 Plassering og montering av maskinen... 8 3.2 Elektrisk tilkobling... 8"

Transkript

1

2 Innhold 1. Sikkerhet Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner før oppstart av maskinen Sikkerhetsinstruksjoner ved drift av maskinen Generelle sikkerhetsinstruksjoner Viktig informasjon Om bruksanvisningen Sikkerhet først Dokumentasjon på gjennomført nødvendig opplæring i maskinen Støy Garanti Montering av maskinen Plassering og montering av maskinen Elektrisk tilkobling Maskin kapasitet Betjening og drift av maskinen Grunnleggende prosessering Justerings prosedyre for Pittsburgh hunn ned-holder Tilleggs ned-holder valse Hunn Pittsburgh fals Overslag kant justering (innmatingsanslag) Utmatingsanslag Åpne valse Montering og betjening av tilleggs valse Montering av "Dobbel fals" eller "Rett høyre vinkel fals" valser Montering av "Drivkile" valser Vedlikehold av maskinen Periodisk smøring og bytte av olje Girkasse Smør kjedereim Smør drivverk tannhjul Rengjøring av valser LK - 20 Senter mellomstykke Feilsøking...15 Side : 1

3 8. Auto false styring LK-20-AGF - Tilbehør Justering av enhet i forhold til material størrelse Lage en start fals Montering av Auto False Styringsenheten Reservedelstegninger...19 Side : 2

4 1. Sikkerhet ADVARSEL Denne maskinen er konstruert for at den bare skal settes i drift og betjenes når alle sikkerhetsdekslene er korrekt montert på maskinen. Dersom maskinen settes i drift uten at sikkerhetsdekslene er korrekt montert på maskinen, kan dette føre til alvorlig personell skade, både for operatør og annet personell som oppholder seg ved maskinområdet! Du er IKKE klar til å betjene denne maskinen før du har lest og forstått all sikkerhetsinformasjon i denne bruksanvisningen! 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner Før oppstart og betjening av maskinen, les grundig og følg sikkerhetsinstruksjoner som er angitt ved dette kapittelet. Disse sikkerhetsinstruksjonene har som formål å hindre at det oppstår fare situasjoner som kan føre til skade på deg og dine kollegaer. Uansett, vil ikke sikkerhetsinstruksjonene ikke kunne dekke alle mulige situasjoner. Derfor er det svært viktig at det utøves den største forsiktighet og bruk alltid sunn fornuft ved betjening og drift av maskinen Sikkerhetsinstruksjoner før oppstart av maskinen Bare en person skal betjene maskinen. La aldri noen utføre betjening ved styrepanelet til maskinen dersom du prosesserer eller arbeider med maskinen. Koble alltid fra strømforsyningen for du utfører vedlikehold eller service arbeid ved maskinen, og sikre maskinen slik at ikke uvedkommende kan foreta uønsket oppstart av maskinen. Hold alltid hendene dine bort fra maskinens indre maskindeler ved oppstart, drift eller stopp av maskinen. Hold alltid arbeidsområdet rent og ryddig. Fjern all spon, material rester, olje søl, filler, verktøy og andre løse enheter som kan føre til at du sklir, snubler eller faller. Ved rengjøring av maskinen eller en av dens komponenter, bruk ikke løsemiddel eller brennbare substanser. Utfør aldri rengjøring av maskinen når den er i drift. Utfør aldri forrigling eller demontering av sikkerhetsdeksler / brytere ved maskinen. Dette er strengt forbudt. Dersom maskinen er utstyrt med hydrauliske eller pneumatiske systemer, kontroller at system trykket ved de respektive forsyningene er ved korrekt nivå før oppstart av maskinen. Ikke foreta oppstart eller drift av maskinen med mindre alle sikkerhetsdeksler og annet sikkerhetsutstyr er korrekt montert på maskinen. Oppbevar alltid denne bruksanvisningen ved maskinen, slik at den er lett tilgjengelig for maskinoperatøren ved behov. Sørg for at nødvendig service og vedlikehold utføres ved maskinen, slik at den alltid er i korrekt tilstand. Side : 3

5 Slå alltid av maskinen og koble fra strømforsyningen slik at ikke uønsket oppstart kan utføres av uvedkommende før du utfører vedlikehold, justering eller service arbeid ved maskinen. Ved transportering av maskinen, vær oppmerksom på at maskinen har et forholdsvis høyt tyngepunkt, og kan derfor brått tippe/velte. Denne maskinen er tiltenkt som en fast installasjon, og er ikke tenkt som er portabel maskin Sikkerhetsinstruksjoner ved drift av maskinen Forlat aldri maskinområdet når maskinen er i drift. La aldri maskinen være uten oppsyn dersom den er slått på eller er i drift. Vær alltid oppmerksom når du maskinen prosesserer. Vær alltid oppmerksom på løse, utslitte eller defekte maskindeler. Utfør aldri prosessering eller drift ved en maskinen som har løse, utslitte eller defekte deler. Det samme gjelder dersom det oppstår unormal maskinstøy eller andre situasjoner som kan tyde på feil ved maskinen. Utbedre alltid feil eller skader ved maskinen før maskinen settes i drift. Unngå hud kontakt, forlenge innånding eller øye eksponering av smøreoljer som benyttes ved maskinen. Sørg for å gjøre deg kjent med maskinens betjeningspanel, og vær ekstra oppmerksom på hvor AV-bryter og NØDSTOPP-bryter er i tilfelle det skulle oppstå et nødstilfelle. Kontroller at alle sikkerhetsdeksler og annet sikkerhetsutstyr er korrekt montert og innehar korrekt funksjonalitet. Overvåk hele tiden profilvalse prosesseringen og tilhørende utstyr når maskinen prosesserer. Dersom det oppstår en unormal situasjon, stopp maskinen øyeblikkelig og kontroller maskinen. Utbedre alltid feilen/problemet for du foretar oppstart av maskinen igjen. Bruk alltid nødvendig personlig verneutstyr! Bruk vernebriller. Ikke bruk løst sittende klær, slips eller smykker. Dersom du har langt hår, bruk hårnett. Utfør aldri justering av valsene eller omliggende utstyr, gir eller andre bevegelige maskindeler når maskinen er i drift Generelle sikkerhetsinstruksjoner Overhold alltid gjeldende lokale sikkerhetsforskrifter. Dersom det benyttes pneumatisk eller hydraulisk utstyr ved maskinen, koble alltid fra strømforsyningen og tapp av trykket og luft linjene slik at du hindrer at det kan oppstå resttrykk prosessering ved maskinen når du skal utføre service, vedlikehold eller reparasjon arbeid ved maskinen. Slå alltid av hovedstrøm bryteren ved maskinen og koble den fra strømforsyningen før du utfører arbeid ved maskinens elektriske system. Bruk aldri trykkluft for å rengjøre maskinen. Trykkluft kan føre til at små spon og partikler kan komme inn i maskinens lagre, overflate og føre til skade på maskinen. Rengjøring ved hjelp av trykkluft kan også føre til alvorlige kroppsskader! Side : 4

6 VIKTIG INFORMASJON Instruksjonene som er angitt ved dette kapittelet er å betrakte som bare generelle instruksjoner. For utfyllende sikkerhetsinformasjon, les gjeldende lokale sikkerhetsforskrifter for profilvalser. 1.2 Viktig informasjon OPPMERKSOM For å sørge for best mulig klarhet ved illustrasjoner og foto som benyttes i denne bruksanvisningen, vises maskinen med sikkerhetsdeksler og sikkerhetsutstyr fjernet MASKINEN SKAL ALDRI SETTES I DRIFT ELLER BENYTTES UTEN AT ALLE SIKKERHETSDEKSLER OG SIKKERHETSUTSTYR ER KORREKT MONTERT OG INNEHAR KORREKT FUNKSJONALITET! 1.3 Om bruksanvisningen Informasjonen angitt i denne bruksanvisningen er kontrollert og anses for å være komplett og korrekt. FORMTEK påtar seg ikke noe form for ansvar for eventuelle mindre unøyaktigheter eller mangelfullt innhold ved denne bruksanvisningen. Videre, FORMTEK forbeholder seg retten til å utføre produkt endringer ved hvilken som helst produkt beskrevet i denne bruksanvisningen, til en hver tid, for å forbedre driftssikkerheten, funksjoner, eller konstruksjon. FORMTEK påtar seg ikke noe form for ansvar for bruk av produkter som er beskrevet i denne bruksanvisningen, heller ikke noe form for lisens vedrørende salgshemmeligheter eller patent rettigheter eller andre former for rettigheter. 1.4 Sikkerhet først Sunn fornuft og ekstrem forsiktighet må alltid benyttes til en hver tid ved prosessering og vedlikehold av denne maskinen. Det er viktig al alt personell som skal betjene, vedlikeholde eller overvåke bruk av denne maskinen har lest og forstått kapitlene i denne bruksanvisningen som omhandler sikkerhet og betjening av maskinen. Maskinen beskrevet i denne bruksanvisningen ble konstruert og produsert for et spesifikk bruksområde. Maskinen må aldri benyttes til andre formål en det angitte bruksområdet og kapasitetsgrenser ettersom det kan føre til alvorlig skade både på maskin og personell. Det er ikke tillatt å utføre modifiseringer eller tillegg på maskinen. En hver form for modifisering eller tillegg vil føre til bortfall av garanti, og kan føre til alvorlig skade både på maskin og personell. Ved bytte av reservedeler og slitasjedeler på maskinen må det bare benyttes originale deler fra FORMTEK eller original komponenter fra original produsenten. Dersom det benyttes uoriginale deler, kan dette føre til usikker drift og eventuelle skader på maskinen. Dersom det er spørsmål vedrørende om en del er passende for den aktuelle maskinen, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS. Side : 5

7 Generelt, må hver enkelt utstyr håndteres med den største forsiktighet ved drift og vedlikehold av denne maskinen, og hver enkelt individ må være oppmerksom på deres egen sikkerhet og likeledes sikkerhet for personell som oppholder seg ved maskinområdet. 1.5 Dokumentasjon på gjennomført nødvendig opplæring i maskinen Det er arbeidsgiver sitt ansvar å sørge for at personell som skal betjene eller utføre annet arbeid ved denne maskinen har gjennomført nødvendig opplæring. Dette for å sikre korrekt og sikker bruk av maskinen. Dersom det er språk barrierer eller andre grunner som begrenser forståelsen av denne bruksanvisningen, kan en utføre høyt lesing av denne bruksanvisningen med etterfølgende oppfølgingsspørsmål for å verifisere at arbeidstakeren har tilegnet seg nødvendig kunnskap vedrørende sikkerhet og betjening av maskinen. Alle som skal utføre drift, vedlikehold eller servicearbeid på denne maskinen skal signere i tabellen nedenfor som dokumentasjon på at nødvendig opplæring er gjennomført. Jeg verifiserer at jeg har lest og forstått kapitlene vedrørende sikkerhet og betjening av maskinen: NAVN DATO NAVN DATO 1.6 Støy Profilvalsen som er beskrevet i denne bruksanvisningen er testet med hensyn til støy nivå. Ved normal betjeningsavstand og drift er maskinen målt til et nivå på 75 db. Side : 6

8 2. Garanti Garantien på produktene vi produserer er begrenset til reparasjon eller bytte uten kostnad, ved hvilken som helst maskindel som anses å være defekt med hensyn til materiale eller fabrikasjon. Garantien er gyldig i ett år (med mindre annet er spesifisert) regnet fra forsendelse dato fra fabrikk, for alle mekaniske deler ved maskinen. Unntak gjelder for komponenter som er kjøpt fra underleverandør. Ved slike komponenter er det garanti betingelsene fra original produsent som er gjeldende. Garanti betingelsene krever korrekt installasjon, vedlikehold og bruk av maskinen. Garantien vil borfalle dersom maskinen utsettes for ukorrekt bruk eller misbruk eller at maskinen benyttes utenfor angitt bruksområde og standarder som er beskrevet i denne bruksanvisningen, inkludert material dimensjoner og måleverdier. Garanti deler og komponenter blir sendt med frakt oppkrav fra FORMTEK. Dersom ikke den defekte delen har blitt returnert til FORMTEK innen 15 arbeidsdager etter at du har mottatt den nye bytte delen, vil ditt firma bli ansvarlig for kostnadene vedrørende bytte delen. Garantibetingelsene som er angitt her er overordnet alle andre garantibetingelser, eksplisitte og implisitte, utledet fra lover eller annet, inkludert de implisitte garantibetingelsene for handel og tilpasning i forhold til et bestemt formål som herved avvises av FORMTEK og dermed ekskluderes fra denne avtalen. Denne garantien skal ikke under noen omstendighet modifiseres. Ikke under noen omstendighet skal FORMTEK holdes ansvarlig for konsekvens eller indirekte skader, inkludert kostnader for montering og demontering, produksjonstap eller personell skader. Side : 7

9 3. Montering av maskinen 3.1 Plassering og montering av maskinen Sørg for en ren, flat og godt belyst monteringsområde for maskinen. Plasser maskinen og vatre den opp, og fest den deretter fast til fundamentflaten ved hjelp av maskinanker. Kontroller gir og motor enheten, og fjern eventuelle smuss og andre urenheter som kan ha kommet på maskinen under forsendelse. 3.2 Elektrisk tilkobling Standard elektrisk strømforsyning: 2 HP (1.5 kw) 110 Volt 1 fase, jordet strømforsyning. Fremskaff en tilstrekkelig 110 V strømforsyning til monteringsstedet for maskinen. Dersom en 3 fase motor er bestilt, benyttes strømforsyning som er i samsvar med angitte elektrisk data på maskinens typeskilt. For mer informasjon, ta kontakt med P. Meidell AS. 4. Maskin kapasitet Maksimum 1 mm tykk (20 Gauge) mykt stål og galvanisert stål Material tillegg:= 25 mm, 1" (1) 25 mm (1"), hunn PITTSBURGH (2) 6 mm (1/4") 90 grader (HANN) Total material mengde (25 mm hunn PITTSBURGH + 6 mm HANN) = 31 mm (1" hunn PITTSBURGH + 1/4" HANN)= 1-1/4" Dette tillegget må legges til false seksjonen når en kalkulerer plate størrelsen. Størrelsene angitt ovenfor kan modifiseres ved å posisjonere innmatings måleenheten slik at den passer i henhold til det aktuelle prsjektet eller materialet. Merknad: Maskinen er testet og justert ved fabrikken til 0.6 mm (26 ga) med 1 mm (20 ga) tykt materiale, og maskinen leveres slik klar for normal drift. Side : 8

10 5. Betjening og drift av maskinen 5.1 Grunnleggende prosessering Hold materialet inn mot innmatings anslaget og skyv det inn mot profilerings valsene. Kontroller og sørg for at materialet forblir presset inn mot anslaget inntil endekanten av materialet blir dradd inn i valsene. Merknad: Minimum material delstykke lengde er 175 mm (7"). Utfør justering av ned-holderene som beskrevet i neste kapittel for å kompensere for de små variasjonene i material tykkelsen og hardheten. 5.2 Justerings prosedyre for Pittsburgh hunn ned-holder Ned-holder justerings mutterene benyttes for å justere spennkraften til fjærskivene. Disse fjærskivene benyttes for å la topp valsene bevege seg oppover (flytende). Dette er nødvendig ved LK-20 maskinen ettersom det er konstruert å utføre profilvalsing av forskjellige material tykkelser. 1. Koble fra strømforsyningen fra maskinen. 2. Sikre maskinen mot at uvedkommende kan foreta oppstart av maskinen. 3. Fjern topp dekslet. Side : 9

11 4. Løsne og fjern ned-holder låsemutteren. 5. Stram ned-holder mutterene fullstendig, er bruk en momentnøkkel og still den inn på 60 MN. 6. Etter at du har strammet, løsne mutteren 1/4 omdreining (90 grader). 7. Plasser så tilbake låsemutteren, og lås innstillingen. 8. Monter tilbake topp-dekslet, og koble tilbake strømforsyningen. 9. Utfør en test prosessering. Dersom materialet glipper, må du stramme ned-holder mutteren mer. Det kan være nødvendig å stramme 1. og 2. ned-holder mutter ulikt for at en skal oppnå ønsket resultat. Dersom materialet bølger seg oppover eller viser ekstreme presskraft merker, må du løsne litt ned-holder mutteren. * Ikke utfør justering av ned-holder mutterene med mindre materialet glipper ved valsene, trekkes bort fra innmatings anslaget, eller bølger seg når det mates ut av maskinen. 5.3 Tilleggs ned-holder valse Standard innstilling ved tilleggs ned-holder mutteren er som følger: 1. Stram tilleggs ned-holder mutteren helt. 2. Løsne så tilleggs ned-holder mutteren 3/4 omdreining (270 grader). FORMTEK tilbur mulighet for tilleggs valser. Den spesifikke ned-holder mutter justeringen er avhengig av hvilke valser som er installert. Den beskrevne 3/4 omdreiningen kan variere noe avhengig av installerte tilleggs valse. Side : 10

12 5.4 Hunn Pittsburgh fals 5.5 Overslag kant justering (innmatingsanslag) Bredden til hunn Pittsburgh false overslag kanten er justerbar. Posisjoner hunn Pittsburgh false innmatingsanslaget for å oppnå en større eller mindre overslag kant. Merknad: Det skal være en dyp linje eller stripe merke i malingen langs kanten til innmatingsanslaget og utmatingsanslaget. Dette er original plasseringen til anslaget fra fabrikken. En liten justering bort fra denne linjen vil føre til økning eller reduksjon i overslag kant bredden. Side : 11

13 5.6 Utmatingsanslag Forflytt aldri utmatingsanslaget ved dette valse settet. Dette anslaget er ikke tiltenkt å berøre materialet under normale forhold. Merknad: Det skal være en dyp linje eller stripe merke langs siden til utmatingsanslaget, dette er original plasseringen til utmatingsanslaget fra fabrikk. En liten justering fra denne linjen kan være nødvendig. 5.7 Åpne valse Oppmerksom: Den flate valsen (kalt åpne valse) som er montert horisontal etter den siste valse stasjonen, sørger for åpning av gapet ved en Pittsburgh fals. Vridde eller bøyde avklipp må rettes ut før innmating av materialet i maskinen. Dersom dette ikke gjøres, kan det føre til brudd ved åpne valsen. 5.8 Montering og betjening av tilleggs valse Merknad: Standard tilleggs valser kan benyttes om hverandre ved maskin modellen LK - 20 og Super-Speed modellene. Ettersom det benyttes forskjellige innmatingsvalser, skal modell type være spesifisert på disse Montering av "Dobbel fals" eller "Rett høyre vinkel fals" valser 1. Koble maskinen fra strømforsyningen. 2. Sikre maskinen mot at uvedkommende kan foreta oppstart av maskinen. 3. Fjern topp dekslet. 4. Skru ut og fjern høyre hånd sidebord topp seksjonen. Dette vil føre til at du ser tilleggs akslene hvor du skal montere tilleggs valsene. 5. Velg det første paret med valser som er merket T1 (Topp valse - første stasjon) og B1 (Bunn valse - første stasjon). Skyv de som et paret par på akslene. All infromasjon som er stemplet på valsene må peke utover. Skyv en kile inn i hver kilespor. Følg denne prosedyren i sekvens for hver av de resterende valse parene. 6. Fest valsene på akslene ved hjelp av skruene og skivene som er levert med. 7. Monter innmatingsanslaget og still det inn til størrelsen som vises ved illustrasjonen. 8. Monter utmatingsanslaget slik at utsiden av den vertikale foten er parallell med materialstykken når det passerer over utmatingsbordet. Still inn til at det tillates omlag 1.5 mm klaring mellom materialstykket og utmatingsanslaget. 9. Monter tilbake topp bordet. 10. Monter tilbake dekslet. 11. Koble tilbake strømforsyningen til maskinen. Side : 12

14 5.8.2 Montering av "Drivkile" valser 1. Koble maskinen fra strømforsyningen. 2. Sikre maskinen mot at uvedkommende kan foreta oppstart av maskinen. 3. Fjern topp dekslet. 4. Skru ut og fjern høyre hånd sidebord topp seksjonen. Dette vil føre til at du ser tilleggs akslene hvor du skal montere tilleggs valsene. 5. Velg det første paret med valser som er merket T1 (Topp valse - første stasjon) og B1 (Bunn valse - første stasjon). Skyv de som et paret par på akslene. All infromasjon som er stemplet på valsene må peke utover. Skyv en kile inn i hver kilespor. Følg denne prosedyren i sekvens for hver av de resterende valse parene. 6. Fest alle valsene med unntak av topp nr. 2 på akslene med skruer og skiver som er levert med. Ikke sett i monteringsskruene ved topp 2 valseakslene; dette lar valsen være sideveis flytbar, slik at den selvsentrerer seg i forhold til bunn valsen når kilen passerer igjennom. 7. Monter innmatingsanslaget slik at senter linjen til stakkene tilordner seg senterlinjen til valsene. 8. Stram til bolt mutterene slik at T5 og B5 valsene ikke adskiller seg når drivkilen passerer igjennom. 9. Monter utmatingsanslaget slik at utsiden av den vertikale foten er parallell med materialstykken når det passerer over utmatingsbordet. Still inn til at det tillates omlag 1.5 mm klaring mellom materialstykket og utmatingsanslaget. 10. Monter tilbake topp bordet. 11. Monter tilbake dekslet. 12. Koble tilbake strømforsyningen til maskinen. Viktig: Sørg for å kutte kilen med en eksakt bredde på 54 mm (2 1/8") slik at en sikrer en nøyaktig formet drivkile. Side : 13

15 6. Vedlikehold av maskinen 6.1 Periodisk smøring og bytte av olje Girkasse Merknad: Bytt olje etter de første 40 driftstimene til maskinen. Etter første gangs bytte av olje, byttes oljen periodiske med et intervall på 4000 driftstimer. Anbefalt olje for girkassen er G-N320W, WA460 (eller 90 vektet girolje dersom ingen annen er tilgjengelig). Det er et påfyllingshull på toppen, og et oljenivå sjekk hull på midten av girkassen. Kontroller oljenivået hver 3 måned. Dersom det oppstår olje lekkasjer, må disse utbedres øyeblikkelig Smør kjedereim Driv kjedereimen må periodisk smøres. En tynn olje bør påføres når kjedereimen ser tørr ut eller hver driftstimer Smør drivverk tannhjul Bruk anbefalt smørefett Castrol Molub-Alloy eller en ekvivalent og påfør smørefett på alle drivverk tannhjul hver 40. driftstime. Dersom maskinen benyttes i svært dampfulle omgivelser, påføres en tynn olje film eller smørefett på alle ulakkerte metall overflatene, slik at en hindrer rustdannelser. 6.2 Rengjøring av valser Det å holde profileringsvalsene rene er svært viktig for å oppnå en korrekt og effektiv drift ved maskinen. Lockformer sin GALV-OFF aerosol rengjøringsspray, vil sørge for at galvaniske dannelser som har bygd seg opp blir myke, og dermed vil de falle av selv. Vi anbefaler at en benytter denne rengjøringssprayen daglig. GALV- OFF både rengjør og smører samtidig, og samtidig sørger den for en beskyttelse av profileringsvalsene. Side : 14

16 6.3 LK - 20 Senter mellomstykke Senter mellomstykket er plassert mellom topp og bunn profilerings hodene ved 2. store ned-holder (ved utmatings enden ved maskinen, i nærheten av åpne valsen). Funksjonen til dette mellomstykket er å kontrollere vertikal klaringen mellom topp og bunn valsene ved stasjon 4 og 5. Den vertikale klaringen mellom topp og bunn valsene er satt ved fabrikken ved hjelp av et følerblad til å være mellom mm (0.008" ") på ytterkanten ved valsene. Merknad: Det kan være behov for å sette inn shimskiver over mellomstykket for å kunne oppnå korrekt klaring. 7. Feilsøking Ukorrekt profilert / deformerte kanter Det kan være nødvendig å påføre litt tynn olje på overflaten til platen som profileres slik at materialet enklere kan profileres igjennom valsene (mindre friksjon). Vi anbefaler GALV-OFF fra Lockformer til dette formålet. Maskinoperatøren må kanskje eksprimentere til med ned-holder innstillingene for å oppnå det ønskede resultatet. Bruk test stykker for å kontrollere de ulike innstillingene ved ned-holderene. Skjev profilering / trekker til siden Noen materialer har en tendens til å trekke ut til siden i forhold til innmatingsanslaget. Kantene vil da bli ujevne fra start til enden. Kontroller følgende punkter dersom skjev profilering / trekk til siden er et problem. Kontroller at du holder materialet fast inntil innmatingsanslaget. Noen materialer krever betydelig mer kraft en andre. Kontroller ned-holder innstillingene, eventuelt nullstill de og still de inn på nytt. Noen materialer krever nedholder innstilling som er strammere en hva denne bruksanvisningen angir. Vær ekstra oppmerksom dersom du stiller inn ned-holderene strammere enn normalt. Overdreven og langtids bruk av maskinen med ekstra strammede ned-holder innstillinger, vil føre til redusert levetid for en del av maskinens deler. På grunn av fysiske material variasjoner, kan det være nødvendig å nullstille innmatingsanslaget dersom materialet trekker bort fra anslaget, eller at den ferdige falsen ikke blir korrekt. Det skal være en stripe linje langs siden på innmatingsanslaget som angir fabrikk innstilling. Det kan være nødvendig å stille inn litt konus ved innmatingsanslaget for at en skal kunne eliminere at materialet trekker ut. Utmatingsanslaget kan benyttes for å skyve på det utgående materialet når materialet ikke kjøres helt eller at det oppstår ujevnheter gjennom lengden på grunn av at kanten trekkes ut mot siden. Ved vanskelige deler kan det være nødvendig å presse materialet inn mot utmatingsanslaget, som eksempelvis ved lange kraftige materiale stykker hvor det på grunn av dens egenvekt gjør det vanskelig for maskinoperatøren å holde material stykket rett når materialet profileres igjennom maskinen. Denne teknikken må benyttes med det største forsiktighet. Andre forhold som kan føre til at materialet trekker ut til siden, kan være for løs innstilling ved ned-holderene eller ukorrekt innstilling av innmatingsanslag (disse innstillingene må alltid kontrolleres først). Dersom utmatingsanslaget presser for hardt mot materialet, kan føre til at resultatet blir dårligere. Maskinoperatøren må utføre noen test stykker, og deretter kontrollere profileringen for å fastsette hva som er den beste posisjoneringen av utmatingsanslaget. OVERHOLD ALLTID SIKKERHETSINSTRUKSJONENE NÅR DU UTFØRER JUSTERINGER VED MASKINEN! Side : 15

17 8. Auto false styring LK-20-AGF - Tilbehør Side : 16

18 8.1 Justering av enhet i forhold til material størrelse For å justere klaringen mellom false valsene, strammes justerings skruen helt til ved fronten av blokken til maskinen, og løsne den deretter omlag 1/8 omdreining. (Denne innstillingen er normalt korrekt for material størrelse 26). Ikke stram front justeringsskruen for stram. Den skal settes slik at den er stram nok til å trekke materialet gjennom valsene. For stram innstilling vil føre til strekking og bølging av materialet. For å justere fjær strammingen ved kompenserings armen, strammes justeringsuret på baksiden helt til endestopp og deretter skrur en så tilbake til korrekt størrelse innstilling ved justeringsuret. 8.2 Lage en start fals Før plassering av materialet i valsene, lages en start fals. Dette kjøres ved å plassere lede kanten av materialet som skal falses i spor kuttet i bordet og bøy deretter stykket bort fra operatøren omlag 45. Start så med å plassere lede kanten av materialet inn i valsene. Når materialet passerer igjennom valsene, vil kompensasjonsarmen få kontakt med materialet og styre det igjennom valsene. Dersom materialet skyves ut av valsene, er det en indikasjon på at enten front justeringsskruen er løs eller at justeringsuret på baksiden ikke er strammet nok. Viktig: Når en starter med en delvis profilert materialstykke som har en radius: 1. Skyv kompensasjonsarmen bakover. 2. Utfør innmating av materialstykket inn til valsene. 3. Når det uprofilerte materialstykke går inn i valsene, posisjonerer du kompensasjonsarmen fremover mot materialstykket. 4. Skyv fast på materialstykket mens du hele tiden observerer fals høyden, og styr materialstykket igjennom valsene og mens falsen profileres skal kompensasjonsarmen holde materialstykket. 5. Maskinoperatøren skal bare trenge å holde lett i materialstykket ettersom kompensasjonsarmen styrer materialstykket mens det kjøres igjennom maskinen. Side : 17

19 8.3 Montering av Auto False Styringsenheten 1. Koble fra strømforsyningen og sikre maskinen slik at ikke uvedkommende kan foreta uønsket oppstart av maskinen. 2. Fjern topp dekslet fra maskinen. 3. Løsne de fremre monteringsskruene ved mellomstykke enhet 1 og Fjern mellomstykke 2 og 3 ved at du fjerner monteringsskruene deres. Installer Auto False Styringen (AGF) * NB! Kontroller at tannhjulene passer perfekt i forhold til hverandre! 5. Monter tilbake topp dekslet. 6. Koble tilbake strømforsyningen til maskinen. Side : 18

20 9. Reservedelstegninger Side : 19

21 Side : 20

22 Side : 21

23 Side : 22

24 På grunn av kontinuerlige produkt forbedringer, FORMTEK forbeholder seg retten til å endre produkt konstruksjon og spesifikasjoner angitt i denne bruksanvisningen uten forbehold. Vennligst ta kontakt med P. Meidell AS for informasjon om aktuelle produkt spesifikasjoner. Besøk produsentens hjemmeside: eller vår hjemmeside: Side : 23

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

PROFILVALSE (LOCKFORMER)

PROFILVALSE (LOCKFORMER) PROFILVALSE (LOCKFORMER) TILKOBLING Disse maskinene MÅ tilkobles av elektro fagfolk som innehar nødvendige autorisasjoner. Tilkoblingen er fullstendig installert, med unntak av tilkobling av strømforsyning.

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

BrukerManual. dusjstol McWet

BrukerManual. dusjstol McWet BrukerManual dusjstol McWet Brukermanual McWet Dusjstol McWet Vi gratulerer med valget av dette produktet og er sikker på at dette vil gjøre deg mer mobil og derfor være til stor nytte. Produktet produseres

Detaljer

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes!

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! ADVARSEL! Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! Utfør aldri bytte eller justering av skjæreverktøyet uten at du først slår av maskinen. Dette gjøres

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Profileringsmaskin SPM 30/80. Innledning Maskin konstruksjon Betjenings instruksjoner Feilsøking Elektrisk utstyr...

Profileringsmaskin SPM 30/80. Innledning Maskin konstruksjon Betjenings instruksjoner Feilsøking Elektrisk utstyr... Innhold. Innledning.... 2 Maskin konstruksjon.... 3 Betjenings instruksjoner... 3 Feilsøking.... 6 Elektrisk utstyr... 7 Vedlikehold.... 7 Sikkerhets merknader... 7 Generelle merknader.... 8 Maskin tilleggsutstyr...

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb MONTERINGSANVISNINGER I-LINE KTIFb Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING FROGNER DUSJKABINETT nor-bad FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 DELELISTE DUSJKABINETT...4

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan

Detaljer

Brukerveiledning. Bi-ski GLIDE

Brukerveiledning. Bi-ski GLIDE Brukerveiledning Bi-ski GLIDE MADE IN THE USA DISTRUBUERT I NORGE AV SITSKI NORWAY - 1 - Innhold Introduksjon...3 Garantier...3 Komponenter.....3 Utstyr og spesifikasjoner...4 Tilpasninger 5 1. Justering

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 B 1 D C E A 2.0. utgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

Bruksanvisning for rundballekutter

Bruksanvisning for rundballekutter Bruksanvisning for rundballekutter Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harju fylke, 76505 www.sami.ee Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. BRUKSFORMÅL OG ARBEIDSPRINSIPP... 3 3. GARANTI... 4 4. TEKNISKE DATA...

Detaljer

EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL

EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen.

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

Oppgraderingssett for drivkomponent Modell 44905, eller GreensPro 1200-greenvalse

Oppgraderingssett for drivkomponent Modell 44905, eller GreensPro 1200-greenvalse Form No. 8-644 Rev A Oppgraderingssett for drivkomponent Modell 44905, 44906 eller 44907 GreensPro 00-greenvalse Modellnr. 7-5899 Modellnr. 7-5907 Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA Proposition

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4 Innhold 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3 2. Garantibetingelser...4 3. Tekniske data...5 3.1 Standard utstyr... 5 3.2 Spesial utstyr... 6 3.3 Kapasitet merkeskilt på maskinen... 7 3.4

Detaljer

Krabat Pirat. Bruksanvisning

Krabat Pirat. Bruksanvisning Krabat Pirat Bruksanvisning Sikkerhet Alle Krabats produkter er CE-merket i henhold til 93/42/EØF, klasse 1 av 14. juni 1993 Direktiv om medisinsk utstyr. Dette er din garanti for at produktet oppfyller

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

OM: Nyttige tips og gode råd

OM: Nyttige tips og gode råd OM: Nyttige tips og gode råd Mars 2013 Toppsving Eksempelbilder Åpningsramme er skjev i karmen, enten ved at hengselet er feilplassert fra fabrikk eller at vinduet sitter feil i vegg. Den ene hengselen

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

Installasjons og serviceinstruksjoner

Installasjons og serviceinstruksjoner Installasjons og serviceinstruksjoner Magnetfilter 22-28 mm Takk for at du valgte BoilerMag. Vennligst følg instruksjonene nøye for å sikre at BoilerMag er installert og vedlikeholdt korrekt. BoilerMag

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

Svingermontering. Montering av svingeren

Svingermontering. Montering av svingeren Svingermontering Dette dokumentet dekker installasjonen av alle 83/200kHz, 50/200kHz og HDI/Downscansvingere som benytter akterspeil/hekk for montering. Innvendig liming i skrog kan benyttes, men ikke

Detaljer

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harju fylke, 76505 www.sami.ee 2 Snøskuffe Snøskuffe 2300-3750 Snøskuffe 2000-3450 Snøskuffe 1800-3000 Produktnummer Bekreftelse

Detaljer

INSTALLASJONSANVISNING. Garasjeport DID-WP4

INSTALLASJONSANVISNING. Garasjeport DID-WP4 INSTALLASJONSANVISNING Garasjeport DID-WP4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Les nøye gjennom påfølgende avsnitt før du begynner installasjonen, dette for din egen sikkerhet og for å begrense unødig materiell

Detaljer

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item Brukermanual 1 Innhold 1. Innhold p. 1 2. Pakkens innhold p. 2 3. Grunnleggende virkemåte p. 3 4. Typer av varmere p.4 5. Teknisk p. 5 6. Intern struktur p. 6 7. Installasjon p. 6 8. Instalasjons diagram

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6

Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6 Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6 Krever 2 personer til monteringsarbeidet. 2 3 timers monteringsarbeid - Stor walk-in bod - Rask og enkel montering - Forsterkede vegger

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING 31 cm overhøyde Versjon 2014-3 Med PVC lister

MONTERINGSVEILEDNING 31 cm overhøyde Versjon 2014-3 Med PVC lister Denne veiledningen inneholder viktig informasjon. Les den før monteringen igangsettes. MONTERINGSVEILEDNING 31 cm overhøyde Versjon 2014-3 Med PVC lister GENERELLE INSTRUKSER: For montering, bruk og vedlikehold

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog Stokkstativ ST1910 7630 Åsen, Norway Tlf: +47 74 01 59 00 Fax: +47 74 01 59 10 Foretaksnr: NO 980.400.212.mva www.duun.no Instruksjonsbok og delekatalog 1 Garantibestemmelser Duun ST1910 er garantert for

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Krabat Pilot. Bruksanvisning

Krabat Pilot. Bruksanvisning Krabat Pilot Bruksanvisning Sikkerhet Alle Krabats produkter er CE-merket i henhold til 93/42/EØF, klasse 1 av 14. juni 1993 Direktiv om medisinsk utstyr. Dette er din garanti for at produktet oppfyller

Detaljer

Fransgård SV-250 SV Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård SV-250 SV Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Høyvender SV-250 SV-250-09 Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) 15.10.2016 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSINSTRUKS FOR KITO SHORT HEADROOM TYPE < MANUELL KJETTINGTALJE > Øvre opphengsaksel. Medløperskive

BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSINSTRUKS FOR KITO SHORT HEADROOM TYPE < MANUELL KJETTINGTALJE > Øvre opphengsaksel. Medløperskive BULLETIN nr. SHB-0810-3 BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSINSTRUKS FOR KITO SHORT HEADROOM TYPE < MANUELL KJETTINGTALJE > 1. DELENAVN Denne bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksen beskriver spesielle tiltak

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO Fransgård Håndbok NO Tømmerklo SK -950 SK -1400 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132, Fredbjerg DK - 9640 FARSØ Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk

Detaljer

Fransgård SV SE. Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård SV SE. Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Høyvender SV-250-09SE Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE PT-32EH SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): Se vedlagte side om oppdatert ekstrautstyr og reservedelsett. Oppdatert diagram viser riktige delenumre for varmeskjold. Oppdatert

Detaljer

Feiekost 2200SB/2700SB bruksanvisning

Feiekost 2200SB/2700SB bruksanvisning bruksanvisning Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harju fylke, 76505 www.sami.ee Innhold 1. INNLEDNING... 5 2. BRUKSFORMÅL OG ARBEIDSPRINSIPP... 5 3. GARANTI... 7 4. TEKNISKE DATA... 8 5. SIKKERHETSKRAV...

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10).

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). BRUKERVEILEDNING MONTERING STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). STEG 2 Fest styrestammen (22) ved å føre den inn i den fremre

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 Modell F4181 Løftestropp for F-071 Best.nr.: F4181 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com Org. nr. 924 45

Detaljer

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER Skaper løsninger MONTERINGSVEILENING FRONTER 14656-02-4000 NØVENIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. Monteringsveiledning for RETRO, SUR, safir, topaz, OPL og

Detaljer